Programy ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych jako element strategii województwa w zakresie ochrony środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych jako element strategii województwa w zakresie ochrony środowiska"

Transkrypt

1 Dbanie o czystość powietrza jest obowiązkiem każdego mieszkańca Podkarpacia WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Programy ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych jako element strategii województwa w zakresie ochrony środowiska Jakość powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim monitorowana jest stale przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Corocznie dokonywana jest ocena stanu powietrza w oparciu o wyniki pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających z sieci stanowisk pomiarowych. Informacje bieżące o jakości powietrza w strefach województwa podkarpackiego dostępne są na stronie: EKO-prognoza dla województwa podkarpackiego czyli informacje o prognozowanej jakości powietrza dostępne są na stronie W województwie podkarpackim występują przekroczenia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 benzo(a)pirenu. W województwie podkarpackim obowiązują naprawcze Programy ochrony powietrza opracowywane na podstawie art.91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232) wskazujące zestaw działań, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza: dla miasta Rzeszów (uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. wraz z aktualizacją z 2013 r. oraz uchwała Nr XXXIII/609/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.) dla pozostałej części województwa (uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXIII/608/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r.) Plan działań krótkoterminowych jest integralną częścią Programu ochrony powietrza i wskazuje działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

2 NORMY JAKOŚCI POWIETRZA Poziomy stężeń zanieczyszczeń dla tych substancji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1031) i wynoszą: Normowane poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu [µg/m 3 ] PYŁ ZAWIESZONY PM10 Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym 24 godziny razy rok kalendarzowy 40 - próg informowania próg alarmowy PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 Rok kalendarzowy BENZO(A)PIREN Rok kalendarzowy 1 [ng/m 3 ] - Program ochrony powietrza wraz z planem działań krótkoterminowych wskazuje obszary występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń w powietrzu. Głównym i znacząco przeważającym powodem występowania obszarów z przekroczonymi wartościami dopuszczalnymi pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelową dla B(a)P na terenach zamieszkałych jest ogrzewanie indywidualne z wykorzystaniem paliw stałych. Uwarunkowania występowania wysokich stężeń Substancja Warunki meteorologiczne Okres w roku zanieczyszczająca sprzyjające kumulacji zanieczyszczeń PM10, PM2,5, B(a)P okres grzewczy (październik kwiecień) występowanie warstwy inwersyjnej, niskie temperatury (poniżej -10 st. C), niskie prędkości wiatru oraz cisze Obszar zagrożeń miasta, aglomeracje, w szczególności dzielnice z ogrzewaniem indywidualnym, węglowym miasta i aglomeracje, obszary rolnicze PM10, PM2,5 okres letni (maj - wrzesień) Długie okresy bez opadów, niskie prędkości wiatru oraz cisze PM2,5 Cały rok niskie prędkości wiatru oraz cisze Kaniony uliczne o bardzo dużym natężeniu ruchu B(a)P okres letni (maj niskie prędkości wiatru oraz cisze, wrzesień) wysokie temperatury powietrza obszary rolnicze, lasy, łąki, ogrody działkowe na terenie miasta - wypalanie łąk, pożary, ogniska -

3 PODSTAWY PRAWNE PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Potrzeba realizacji planów działań krótkoterminowych wynika z ustawy - Prawo ochrony środowiska, która transponuje ustalenia Dyrektywy 2008/50/WE (CAFE) do prawa polskiego. Art. 92 ustawy określa iż w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, zarząd województwa, po otrzymaniu informacji o tym ryzyku od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, w którym ustala się działania mające na celu: 1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 2. ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. Plan działań krótkoterminowych jest integralną częścią Programu Ochrony Powietrza i określa się go dla tych substancji, dla których określany jest Program ochrony powietrza. Plan działań krótkoterminowych wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Sejmik Województwa. Ustawa Prawo ochrony środowiska wskazuje podmioty odpowiedzialne za procedurę realizacji uchwalonego Planu działań krótkoterminowych oraz procedury informowania w zakresie jego realizacji.

4 PROCEDURA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK) A. Zarząd Województwa odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji z prezydentami, burmistrzami, wójtami i starostami Planu działań krótkoterminowych. B. Sejmik Województwa uchwala PDK. C. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia: Zarząd Województwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń stężeń dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w powietrzu, Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewody o przekroczeniu poziomów zobowiązujących do podjęcia działań określonych w PDK. D. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody niezwłocznie powiadamia: Właściwe powiatowe centra zarządzania kryzysowego Właściwe gminne centra zarządzania kryzysowego społeczeństwo i podmioty określone z PDK szczebla wojewódzkiego o ogłoszeniu ALERTU oraz konieczności podjęcia określonych działań wskazanych w PDK. E. Właściwe powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego powiadamiają społeczeństwo i podmioty odpowiedniego szczebla powiatowego i gminnego o ogłoszeniu ALERTU oraz o konieczności podjęcia określonych działań wskazanych w PDK. F. Prezydenci, starostowie, burmistrzowie, wójtowie realizują niektóre zadania PDK (np. reorganizacja ruchu pojazdów w miastach). Wojewoda, przy pomocy WIOŚ, sprawuje nadzór w zakresie terminowego uchwalania programów ochrony powietrza i PDK oraz realizacji Programów ochrony powietrza i PDK przez prezydenta miasta i inne podmioty.

6 Sposób postępowania organów, instytucji, podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli Dyrektorzy placówek szkolno-opiekuńczych zobowiązani są do: Powiadomienia swoich wychowanków o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym postępowaniu w czasie trwania alertu; Dopilnowaniu, aby na terenie placówek wychowankowie postępowali zgodnie z zaleceniami. Dyrektorzy szpitali, oddziałów ratunkowych, pogotowia oraz przychodni na obszarach objętych alertem zobowiązani są do: Powiadomienia personelu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu, jego obszarze, czasie trwania, powodach wystąpienia oraz o zalecanym postępowaniu w czasie trwania alertu; Zapewnienia odpowiedniej obsady koniecznej do podjęcia ewentualnych wzmożonych działań w związku z możliwą, większą zachorowalnością. Sposób zachowania się obywateli w przypadku ogłoszenia alertu: stosować się do zaleceń i nakazów organów samorządowych oraz instytucji porządkowych, przestrzegać zakazów i nakazów wprowadzonych w związku z realizacją działań krótkoterminowych, starać się nie przebywać na powietrzu oraz nie wietrzyć mieszkań, w obszarach, gdzie występują nadmierne stężenia, dzieci przedszkolne i żłobkowe nie powinny być wyprowadzane na spacer w dniach i na terenach, gdzie występują nadmierne stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć swoją aktywność fizyczną na otwartej przestrzeni, w miarę możliwości należy ograniczyć własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: zaniechanie korzystania z samochodów osobowych, ograniczenie spalania węgla w piecach, nie palenie ognisk w ogrodach, nie używanie grilli, nie używanie kosiarek spalinowych.

7 TRYB OGŁASZANIA ALERTÓW System informowania społeczeństwa opiera się na trzech poziomach alertów SYSTEM MONITORINGU POWIETRZA SYSTEM MONITORINGU POWIETRZA SYSTEM PROGNOZ STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Ryzyko lub wystąpienie przekroczenia stężenia dopuszczalnego Stężenia 24- godz. pyłu zawieszonego PM10>50 ug/m 3 (z uwzględnieniem dopuszczalnej częstotliwości przekroczeń 35 razy w roku) Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM10>40 ug/m3 Stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM2,5>25 ug/m 3 (z uwzględnieniem marginesu tolerancji) Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu >1 ug/m 3 (WIOŚ) Wystąpienie przekroczenia progu informowania określonego dla pyłu zawieszonego PM10 Stężenie 24-godz. Pyłu zawieszonego PM10>200 ug/m 3 (WIOŚ) Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 Stężenie 24-godz. Pyłu zawieszonego PM10=>300 ug/m 3 (WIOŚ) Ogłoszenie Alertu Poziomu I (WCZK) Ogłoszenie Alertu Poziomu II (WCZK) Ogłoszenie Alertu Poziomu III (WCZK) System powiadamiania według określonych procedur ALERT I POZIOMU dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³, pyłu PM2,5 powyżej 25 μg/m³; dla poziomów benzo(a)pirenu powyżej 1 ng/m 3. ALERT II POZIOMU dla poziomów pyłu PM10 powyżej poziomu informowania μg/m³, ALERT III POZIOMU dla poziomów pyłu PM10 powyżej poziomu alarmowego μg/m³.

8 ALERT I POZIOMU WARUNEK Wystąpiło ryzyko przekroczenia wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 lub docelowej B(a)P, Wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 lub docelowej B(a)P. TERMIN OGŁOSZENIA ALERTU Alert ogłasza się natychmiast po przekazaniu przez WIOŚ informacji o ryzyku bądź przekroczeniu wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 bądź docelowej B(a)P. PODEJMOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNE Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o ryzyku lub przekroczeniu poziomu dopuszczalnego/docelowego odpowiedniego zanieczyszczenia przez WIOŚ do WCZK. Informacja na stronie internetowej WCZK bezpośrednio po przekazaniu przez WIOS informacji o ryzyku lub przekroczeniu poziomu dopuszczalnego/ docelowego odpowiedniego zanieczyszczenia. ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI rodzaj i stopień alertu, data, godzina i obszar, na którym wystąpiło ryzyko lub przekroczenie poziomu dopuszczalnego/docelowego odpowiedniego zanieczyszczenia wraz z podaniem przyczyny tego stanu, prognoza zmian poziomu substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, czas trwania albo ryzyka wystąpienia przekroczenia, wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte, informacja o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych ALERT II POZIOMU WARUNEK Pomiar stężenia średniego 24-godzinnego na reprezentatywnych stanowiskach pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 > 200 μg/m 3

9 TERMIN OGŁOSZENIA ALERTU Alert ogłasza się niezwłocznie po przekazaniu przez WIOŚ informacji o wystąpieniu poziomu informowania, średniej dobowej pyłu PM10. PODEJMOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNE Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o wystąpieniu poziomu informowania dla pyłu PM10 do przez WIOŚ do WCZK; Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o wystąpieniu poziomu informowania dla PM10 przez WCZK do właściwych miejscowo ze względu na obszar przekroczenia powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, Zarządu Województwa Podkarpackiego, Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o wystąpieniu poziomu informowania dla PM10 przez PCZK do GCZK, właściwych organów samorządu gminnego (miasta na prawach powiatu) oraz podmiotów i instytucji zobowiązanych do podjęcia działań, Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o wystąpieniu poziomu informowania dla PM10 przez GCZK do właściwych urzędów gmin strefy podkarpackiej oraz podmiotów i instytucji zobowiązanych do podjęcia działań. ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI rodzaj i stopień alertu; data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania pyłu dla PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu; przewidywany czas trwania sytuacji przekroczenia; wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; informacja o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych; możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych jakich i u kogo; kontaktowy numer telefonu do informacji o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi.

10 POWIADAMIANE INSTYTUCJE WCZK odpowiedzialne jest za powiadomienie właściwych miejscowo ze względu na obszar przekroczeń Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, w czasie jednej godziny od otrzymania z WIOŚ informacji Przez WCZK: właściwe miejscowo ze względu na obszar przekroczenia powiatowe centra zarządzania kryzysowego, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Przez PCZK: Właściwe ze względu na obszar przekroczeń Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, Przez GCZK: Właściwy organ samorządu gminnego, Lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, lokalne gazety, Lokalne służby ratownicze, szpitale, szkoły, Podmioty i instytucje zobowiązane do podjęcia działań, Społeczeństwo. ODWOŁANIE ALERTU Odwołanie następuje, gdy: Wartość mierzona oraz prognozowana wartość tego zanieczyszczenia jest poniżej 50 μg/m3; Mierzona wartość średniego dobowego stężenia pyłu PM10 jest poniżej 200 μg/m3, ale nadal powyżej 50 μg/m3, wówczas alert poziomu II zostaje zamieniony na alert poziomu I; Mierzona wartość średniego dobowego stężeń pyłu PM10 jest powyżej lub jest równa 300 μg/m3, wówczas alert poziomu II zostaje zamieniony na alert poziomu III.

11 DZIAŁANIA Działanie zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego i grilli Całkowity zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) Zakaz palenia w kominkach Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem Zakaz używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczenia Sposób działania należy realizować w okresie od wiosny do jesieni należy realizować w okresie od wiosny do jesieni nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła zalecenie jeżeli jest to możliwe, aby nie ogrzewać węglem lub aby ogrzewać węglem lepszej jakości zalecenie jeżeli jest to możliwe, aby nie ogrzewać węglem lub aby ogrzewać węglem lepszej jakości nasilenie kontroli palenisk domowych w tym zakresie Wykonawca (podmiot realizujący zadanie) obywatele obywatele obywatele obywatele - obywatele - obywatele Jednostka kontrolna Policja Policja

12 ALERT III POZIOMU WARUNEK Pomiar stężenia średniego 24-godzinnego na reprezentatywnych stanowiskach pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 > 300 μg/m 3 TERMIN OGŁOSZENIA ALERTU Alert ogłasza się niezwłocznie po przekazaniu przez WIOŚ informacji o wystąpieniu poziomu alarmowego średniej dobowej pyłu PM10. PODEJMOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNE Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie przez WIOŚ informacji o przekroczeniu średniego dobowego stężenia alarmowego pyłu PM10 do WCZK; Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie przez WCZK informacji o przekroczeniu średniego dobowego stężenia alarmowego pyłu PM10 do właściwych miejscowo ze względu na obszar przekroczenia Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa Podkarpackiego, Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o przekroczeniu średniego dobowego stężenia alarmowego PM10 przez PCZK do GCZK, właściwych organów samorządu gminnego (miasta na prawach powiatu) oraz organów samorządu gminnego (miasta na prawach powiatu) oraz podmiotów i instytucji zobowiązanych do podjęcia działań, Niezwłoczne (drogą ową i telefoniczną) przekazanie informacji o przekroczeniu średniego dobowego stężenia alarmowego PM10 przez GCZK do właściwych urzędów gmin strefy podkarpackiej oraz podmiotów i instytucji zobowiązanych do podjęcia działań. ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI rodzaj i stopień alertu; data, godzina i obszar, na którym wystąpiło przekroczenie średniej dobowej wartości alarmowej pyłu PM10 wraz z podaniem przyczyny tego stanu;

13 przewidywany czas trwania sytuacji przekroczenia; wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenie oraz środki ostrożności, które mają być przez nie podjęte; informacja o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych; możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych jakich i u kogo; kontaktowy numer telefonu do informacji o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi. POWIADAMIANE INSTYTUCJE WCZK odpowiedzialne jest za powiadomienie właściwych miejscowo ze względu na obszar przekroczeń Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, w czasie jednej godziny od otrzymania z WIOŚ informacji Przez WCZK: Przez PCZK: właściwe miejscowo ze względu na obszar przekroczenia powiatowe centra zarządzania kryzysowego, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Właściwe ze względu na obszar przekroczeń Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego, Przez GCZK: Właściwy organ samorządu gminnego, Lokalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, lokalne gazety, Lokalne służby ratownicze, szpitale, szkoły, Podmioty i instytucje zobowiązane do podjęcia działań, Społeczeństwo. ODWOŁANIE ALERTU Odwołanie następuje, gdy: Mierzona wartość średnia dobowa pyłu PM10 jest powyżej 50 μg/m3, ale poniżej 300 μg/m3, wówczas alert poziomu III zostaje zamieniony na alert poziomu II; Mierzona wartość średnia dobowa pyłu PM10 jest poniżej 50 μg/m3, ale prognozowana wartość tego zanieczyszczenia nadal jest powyżej

14 50 μg/m3, wówczas alert poziomu III zostaje zamieniony na alert poziomu I; Wartość mierzona oraz wartość prognozowana tego zanieczyszczenia są poniżej 50 μg/m 3. DZIAŁANIA Działanie korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego Całkowity zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy) Zakaz palenia w kominkach ogrzewanie mieszkań lepszym Sposób działania zalecenie dla ludności w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego, wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach alertowych należy realizować w okresie wiosennym i jesiennym należy realizować w okresie jesiennym i wiosennym nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła zalecenie jeżeli jest to możliwe, aby nie Wykonawca (podmiot realizujący zadanie) obywatele - obywatele obywatele obywatele obywatele - Jednostka kontrolna Policja Policja

15 Działanie jakościowo paliwem zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych Bezwzględny zakaz wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, do miast w których wystąpiły stężenia alarmowe Mycie ulic na mokro Zakaz przebywania dzieci na otwartej przestrzeni zalecenia: - pozostania w domu, - unikania obszarów Sposób działania ogrzewać węglem lub aby ogrzewać węglem lepszej jakości nasilenie kontroli palenisk domowych w tym zakresie Ustanowienie czasowego zakazu wjazdu do wybranych miast oznakowanie dróg, przedsiębiorstwa przewozowe Należy zmyć na mokro wszystkie główne ulice w mieście, jeżeli nie występują opady (nie należy realizować jeżeli temperatura powietrza jest niższa niż 3oC) informowanie dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych Informacje dla osób starszych, dzieci i osób z chorobami układu oddechowego Wykonawca (podmiot realizujący zadanie) obywatele Odpowiednie Zarządy Dróg Miejskich właściwe Zarządzający drogami Dyrektorzy jednostek oświatowych i opiekuńczych obywatele - Jednostka kontrolna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego Policja

16 Działanie występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń, - ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, - ograniczenia lub całkowitego zaniechania (wystąpienie stężeń alarmowych) wietrzenia mieszkań ograniczenie lub zakaz (wystąpienie stężeń alarmowych) przebywania dzieci na otwartej przestrzeni wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych, straży pożarnej) Sposób działania informowanie dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz komendantów straży pożarnej o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych chorób górnych dróg oddechowych oraz niewydolności krążenia Wykonawca (podmiot realizujący zadanie) Dyrektorzy jednostek oświatowych i opiekuńczych Dyrektorzy szpitali i przychodni, komendanci straży pożarnej - - Jednostka kontrolna

17 MONITOROWANIE WYKONANIA PLANU DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH Organy oraz instytucje uczestniczące w realizacji PDK są zobowiązane do przekazywania do zarządu województwa podkarpackiego wszelkich informacji i dokumentów wykorzystywanych do kontroli i dokumentacji realizacji planu, w celu wykonania i przekazania przez zarząd sprawozdania z realizacji planu działań krótkoterminowych zgodnie z art. 94, pkt 2a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r., poz. 1034). Wykonanie działań krótkoterminowych musi być dokumentowane przez podmioty i instytucje zobowiązane do ich realizacji w formie sprawozdań, które będą każdorazowo przekazywane do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zarządu województwa w ciągu miesiąca od zakończenia działań. Pozostałe dokumenty wykorzystywanych do kontroli i dokumentacji realizacji planu powinny być przekazywane do zarządu województwa w ciągu miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego. Sprawozdania z realizacji działań krótkoterminowych powinny zawierać: 1. Termin wdrożenia działań (datę), 2. Termin zakończenia działań (datę), 3. Źródło(a) emisji wraz z odniesieniem przestrzennym, 4. Obszar jaki obejmują działania (np. ulice, dzielnice, nr szkoły, itp.), 5. Rodzaj podejmowanych działań i sposób ich wykonania, 6. Ograniczenia, sytuacje problemowe w trakcie realizacji działań, 7. Ilość osób, których te działania dotyczą (liczba wychowanków w placówce, liczba przyjętych pacjentów z chorobami dróg oddechowych i układu krążenia, liczba mieszkańców miasta(dzielnicy) objętego działaniami),

18 8. W przypadku wykonywanych kontroli ilość odbytych wizyt kontrolnych, 9. Ilość wystawionych pouczeń oraz mandatów. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów, skr. pocztowa 17, centrala: (017) , fax: (017) Opracowanie: ATMOTERM S.A. ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 7 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2017 r. Zakres i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5.

Bardziej szczegółowo

Wzory komunikatów dla kaŝdego poziomu alertu w wypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Wzory komunikatów dla kaŝdego poziomu alertu w wypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 Wzory komunikatów dla kaŝdego poziomu alertu w wypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 OGŁASZA SIĘ ALERT POZIOMU I wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do uchwały nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 7 do uchwały nr 96/17 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2017 r. Zakres i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 11273 UCHWAŁA Nr 164/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kierunki działań. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/701/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r.

Podstawowe kierunki działań. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/701/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/701/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska wraz

Bardziej szczegółowo

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Załącznik do uchwały nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Zielona Góra 2014 Id: B70DB4EF-6BC2-4D8C-9900-7870F720D023.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/493/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/493/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/493/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Podmiot, którego działanie dotyczy POZIOM I ( ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu lub przekroczenie poziomu docelowego ozonu)

Podmiot, którego działanie dotyczy POZIOM I ( ryzyko przekroczenia poziomu docelowego ozonu lub przekroczenie poziomu docelowego ozonu) Załącznik nr 2 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ZAKRES DZIAŁAŃ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU RYZYKA PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO I DOCELOWEGO OZONU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT

Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej PROJEKT Załącznik nr 2 do uchwały nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia.. 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej TOM IV Plan Działań Krótkoterminowych Dofinansowano

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Planu działań krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz

Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 11271 UCHWAŁA Nr 162/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe kierunki działań. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/700/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r.

Podstawowe kierunki działań. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/700/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/700/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania standardów jakości środowiska wraz

Bardziej szczegółowo

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza.

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Kompetencje - Program ochrony powietrza Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

1 Strefa miasto Legnica

1 Strefa miasto Legnica Załącznik do uchwały 1 Strefa miasto Legnica 1.1 Część opisowa 1.1.1 Analiza stanu jakości powietrza w strefie Zadaniem Planu Działań Krótkoterminowych (PDK), w myśl art. 92 ust. 1 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 142/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR 142/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR 142/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Planu działań krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH DLA STREFY KUJAWSKO-POMORSKIEJ ZE WZGLĘDU NA RYZYKO WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO PM2,5 W POWIETRZU projekt

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej PROJEKT

Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej PROJEKT Załącznik nr 2 do uchwały nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia.. 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Program ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej TOM III Plan Działań Krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Podsumowanie stanowisk gmin w sprawie poprawy jakości powietrza w województwie śląskim w odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r.

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. - Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PYŁU PM2,5 DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA

PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PYŁU PM2,5 DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA Załacznik do projektu uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia.2016 r. SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PYŁU PM2,5 DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 140/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR 140/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR 140/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Planu działań krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin. Projekt

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Koszalin. Projekt Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Plan działań krótkoterminowych Szczecin, 2017 BSIPP EKOMETRIA 2 Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie Urząd Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11545 UCHWAŁA NR 119/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PYŁU PM2,5 DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA

SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PYŁU PM2,5 DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE PYŁU PM2,5 DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA Poznań, 2016 Wykonawca: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/581/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/581/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/581/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM2,5, dla strefy aglomeracja poznańska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Załącznik II. Zestawienie działań z POP

Załącznik II. Zestawienie działań z POP Załącznik II. Zestawienie działań z POP II.1. Zestawienie działań z Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu (uchwała Nr 222/09

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH PERSPEKTYWY SKUTECZNIEJSZEGO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI

JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH PERSPEKTYWY SKUTECZNIEJSZEGO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 5 JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH PERSPEKTYWY SKUTECZNIEJSZEGO ZMNIEJSZANIA NISKIEJ EMISJI Zastępca Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 23 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski" Na podstawie art. 92 ust. 1c i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁAŃ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA I ALARMOWEGO OZONU W POWIETRZU.

ZAKRES DZIAŁAŃ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA I ALARMOWEGO OZONU W POWIETRZU. Załącznik nr 2 do uchwały nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2016 r. ZAKRES DZIAŁAŃ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA I ALARMOWEGO OZONU W

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Art. 92. 1. W przypadku ryzyka występowania

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz ze środków Wojewody Lubelskiego

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz ze środków Wojewody Lubelskiego Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz ze środków Wojewody Lubelskiego Projekt Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubelskiej - ze

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski

Zarząd Województwa Lubuskiego Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski Załącznik do uchwały nr( ) Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia ( ) 2014 roku Zarząd Województwa Lubuskiego Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski Zielona Góra, 2014 Prace

Bardziej szczegółowo

projekt do konsultacji społecznych

projekt do konsultacji społecznych projekt do konsultacji społecznych UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia. 2015 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH ul. Wita Stwosza 2 tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54 40-036 Katowice e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl www.katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Samorządowa jednostka organizacyjna Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 22 787-43-01 JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA W POLSCE Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, listopad 2015 ROZMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Planu Działań Krótkoterminowych strefy miasto Koszalin TOM III A

PROJEKT Planu Działań Krótkoterminowych strefy miasto Koszalin TOM III A ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROJEKT Planu Działań Krótkoterminowych strefy miasto Koszalin Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowano

Bardziej szczegółowo

Dane o jakości powietrza w Katowicach. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe r.

Dane o jakości powietrza w Katowicach. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe r. Dane o jakości powietrza w Katowicach Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 14.12.2016 r. Dane o jakości powietrza w Katowicach 1. Powiadomienia o jakości powietrza - WIOŚ 2. Poziomy graniczne 3. Poziomy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH

ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH Samorządowa jednostka organizacyjna ZAŁOŻENIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH WSTĘPNE KONSULTACJE SAMORZĄDOWE W SPRAWIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO Maciej

Bardziej szczegółowo

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Zasadność podjęcia uchwały Na przestrzeni lat 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 Analiza trendu zmian zanieczyszczeń powietrza (pył PM1 i benzo(a)piren) na wybranych stacjach pomiarów jakości powietrza w woj. łódzkim

Bardziej szczegółowo

ABC działań ANTYSMOGOWYCH

ABC działań ANTYSMOGOWYCH ABC działań ANTYSMOGOWYCH Czym jest smog? Nazwa smog jest zbitką słów smoke (dym) i fog (mgła). Smog jest zjawiskiem atmosferycznym zanieczyszczeniem powietrza, które występuje na skutek działań ludzkich.

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne Unii Europejskiej:

Regulacje prawne Unii Europejskiej: Regulacje prawne Unii Europejskiej: 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach

Działania w zakresie ograniczania. emisji w gminach Działania w zakresie ograniczania. niskiej emisji w gminach Słupsk, 11 luty 2016 mgr inż. Piotr Antonowicz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna Dr MACIEJ ZATHEY Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE B(A)P DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA

SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE B(A)P DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH W ZAKRESIE B(A)P DLA STREFY AGLOMERACJA POZNAŃSKA Poznań, 2015 Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ w Krakowie W rejestrze prowadzonym

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGRAM OCHRONY POWIETRZA dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta Krakowa

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta Krakowa Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta Krakowa Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko Zawartość prezentacji: Historyczna

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(Α)PIRENU W POWIETRZU

NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(Α)PIRENU W POWIETRZU Załącznik nr 3 do programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(α)pirenu w powietrzu NIEZBĘDNE ŚRODKI, MAJĄCE NA CELU OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) USTAWA z dnia 16 marca 2012 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/769/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/769/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIX/769/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Na podstawie art. 84 ust. 1 art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

SMOG w Dąbrowie Górniczej. Rafał Psik Zagłębiowski Alarm Smogowy Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce

SMOG w Dąbrowie Górniczej. Rafał Psik Zagłębiowski Alarm Smogowy Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce SMOG w Dąbrowie Górniczej. Rafał Psik Zagłębiowski Alarm Smogowy Dąbrowa Górnicza, Strzemieszyce - 18.10.2016 O czym będziemy mówić: O czym będziemy mówić: - co to jest SMOG i jak powstaje - stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia. Województwa Małopolskiego. w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza

Doświadczenia. Województwa Małopolskiego. w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza Doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne problemy zanieczyszczenia powietrza - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań

Krajowe i lokalne problemy zanieczyszczenia powietrza - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań Krajowe i lokalne problemy zanieczyszczenia powietrza - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań Dominik Kobus Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza

Bardziej szczegółowo

Stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza 2017-02-16 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Urząd

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Mlostoń Warszawa 21.03.2014r.

Jadwiga Mlostoń Warszawa 21.03.2014r. Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie. Poradnik dla organów administracji publicznej. - Wytyczne do projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014 roku. Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej

Załącznik do uchwały nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014 roku. Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej Załącznik do uchwały nr XLVI/553/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 marca 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr.. Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2014 roku. Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej

Załącznik do uchwały nr.. Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2014 roku. Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej Załącznik do uchwały nr.. Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej Plan działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej Dofinansowano ze środków

Bardziej szczegółowo