S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP /12 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE UL. KANONICZA 25, Kraków Tel/fax.: /012/ w Zadanie: Dostawa oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem e-dziekanatowym/platforma internetowa) oraz dostawa oprogramowania do realizacji ankiet ewaluacyjnych dot. nauczycieli akademickich współpracującego z systemem e-dziekanatowym, wdrożenie i szkolenia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi wdrażania oprogramowania Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 1

2 Informacje ogólne: 1. Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się: Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców Rozdział II - Formularz OFERTY wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami: załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia Rozdział IV - Formularz cenowy Rozdział V - Istotne postanowienia umowy 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Pzp. 3. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 5. Zamawiający: a) nie przewiduje umów ramowych, b) nie przewiduje aukcji elektronicznych, c) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, d) nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z opisem w Rozdziale III a) Wykonawca składający ofertę na daną część przedmiotu zamówienia musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione przez Zamawiającego pozycje w danej części; b) Zamawiający dokona wyboru oferty na daną część przedmiotu zamówienia osobno wybór najkorzystniejszej oferty spośród złożonych na daną część zamówienia na podstawie kryterium oceny ofert; c) W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko w danej części. 8. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. że zastosowane przez Wykonawcę inne niż wymienione w SIWZ rozwiązania systemowe, technologiczne i materiałowe muszą być o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 Pzp). Wykonawca poda w ofercie wykaz zastosowanych produktów (rozwiązań) równoważnych z podaniem ich nazwy i dokładnym opisem parametrów, jakie dany produkt (rozwiązanie) posiada oraz załączy dokumenty Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 2

3 potwierdzające daną równoważność. W przypadku zaoferowania innych urządzeń niż określone w SIWZ należy dołączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń. Zastosowane technologie oraz użyte materiały powinny spełniać wszystkie obowiązujące normy i być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 1. Zakres zamówienia Rozdział I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Szczegółowy zakres zamówienia został omówiony w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia 2. Opis sposobu przygotowania ofert Zaleca się, aby oferta składana przez wykonawcę była sporządzona na Formularzu oferty zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej siwz Do oferty wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4 niniejszej instrukcji 2.3. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami oraz Formularz cenowy, zostaną wypełnione przez wykonawcę według postanowień niniejszej specyfikacji W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona kopii winna być opatrzona klauzulą poświadczam zgodność z oryginałem (lub podobnej treści) i podpisana przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający dopuszcza parafowanie kopii przez jedną z osób upoważnionych do podpisania oferty Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec poufności informacji zawartych w ofercie, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tzn.: nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Zaleca się, aby przynajmniej wszystkie zapisane strony oferty w tym wszystkie załączniki były ponumerowane przez wykonawcę. Ponadto zaleca się, aby wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany były parafowane przez osobę do tego uprawnioną. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie, posiadającej oznaczenie:... (nazwa Zamawiającego)... (adres Zamawiającego z dopiskiem Biuro Zamówień Publicznych)... (nazwa Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 3

4 OFERTA NA OPROGRAMOWANIE NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:00 Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie będą uniemożliwiać prawidłowe otwarcie oferty Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być oznaczone jak w punkcie 2.8. oraz dodatkowo opisane: ZMIANA lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty (złożone wcześniej) z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków o których mowa w punktach: ; 3.2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 3.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 4. Wykaz dokumentów / oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, do oferty należy załączyć: Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 4

5 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 1 do formularza oferty (oryginał) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pkt. 3.2.) należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - załącznik nr 2 do formularza OFERTY (oryginał) 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - załącznik nr 3 do formularza OFERTY (oryginał) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy - jeżeli jest wymagane. C. Do oferty należy także załączyć: 1. Wypełniony formularz OFERTY 2. Formularz cenowy stanowiący Rozdział IV niniejszej siwz 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo/a ma być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, ze będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 5

6 6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 5. Termin realizacji zamówienia : do 20 grudnia 2012r. 6. Kryterium oceny i wyboru oferty Cena brutto zadania % 6.1. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według wzoru: najniższa zaoferowana cena brutto w danej części Przyznane punkty = x 100 (waga kryterium) cena ocenianej oferty brutto w danej części 7. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wadium 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9. Miejsce i termin składania ofert 9.1. Oferty należy składać w: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, Kraków, Biuro Zamówień Publicznych (dziedziniec parter) 9.2. Termin składania ofert: do godz. 09: Termin otwarcia ofert : o godz. 10:00 w: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, Kraków, Sala Senacka 9.4. Oferty złożone po terminie wymienionym w punkcie 9.2, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez niego na faks lub podany w ofercie przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią tego pisma Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 6

7 upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania należy składać: faks (12) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający udzieli wyjaśnień i zamieści je na stronie internetowej oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zmawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz umieści ją na stronie internetowej. 11. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy nie powoduje utraty wadium, jeżeli jest wymagane Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli dotyczy) 12. Otwarcie i ocena ofert Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania oraz nazwy (firmy), adresy wykonawców, ceny, termin wykonania, okres gwarancji (jeżeli dotyczy) oraz informacje dotyczące warunków płatności. Informacje te przekazuje się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 7

8 12.3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona 13. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 13.1 jest niezgodna z ustawą; 13.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 13.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 13.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 13.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 13.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 13.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 14. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami: Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Maciej Piela, tel w godz. 9:00 15: Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca poda cenę obejmującą zakres wybranego/wybranych przez siebie ZADAŃ zamówienia od I do II opisanych w Rozdziale III - Opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca winien podać wartość netto, wartość VAT i wartość brutto wykonania wybranego/wybranych przez siebie ZADAŃ na Formularzu cenowym oraz odpowiednio, cenę brutto na formularzu OFERTY Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do pełnych groszy/tj. do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę: a) w dół - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, b) w górę jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi liczbowo i słownie, za poprawną i obowiązującą uznaje się cenę podaną słownie Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 8

9 16. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zajdą przesłanki wymienione art. 93 Pzp. 17. Informacja o zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. w 18. Warunki dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom: Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 19. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej siwz i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz kryterium wyboru oferty O odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni, jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w art. 94 ust.2 ustawy Pzp. 20. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu podpisania umowy: 20.1 W przypadku wygrania przetargu przez wykonawców występujących wspólnie, koniecznym będzie przed podpisaniem umowy przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę (np. umowy konsorcjum). Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 9

10 (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonwców) Rozdział II - OFERTA Do: (nazwa, adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na... My, niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców) województwo... powiat... Tel:.... kom: fax : NIP... REGON... Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Cena brutto ZADANIA I -... zł (Oprogramowanie do wymiany informacji i współpracy ) sł.:... złotych 2. Cena brutto ZADANIA II -... zł (Oprogramowanie do realizacji ankiet...) sł.:... złotych 3. Zobowiązujemy się do wykonania usługi w terminie do 20 grudnia 2012 r. od daty zawarcia umowy. 4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 10

11 5. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:..... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę) 8*. Zamówienie zrealizujemy sami / za pomocą podwykonawców (wg załącznika nr. do OFERTY) 9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i w całości akceptujemy jej wszystkie warunki. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią Rozdział V specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach określonych w tym Rozdziale, zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informację/ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie są zawarte na stronach od.. do.. lub w oddzielnej kopercie i oznaczone klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa" Wszelką korespondencję w sprawie mniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 14. Załącznikami do niniejszej oferty są: * niepotrzebne skreślić dn. Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 11

12 Załącznik nr 1 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E My, niżej podpisani.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :.... oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym.: 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 12

13 Załącznik nr 2 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E My, niżej podpisani.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :..... oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ dn. (podpis osoby(osób) lub uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy) Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 13

14 Załącznik nr 3 do formularza OFERTY O Ś W I A D C Z E N I E Ja, niżej podpisany/a.... działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) :... oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./, który mówi: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. dn. (podpis osoby fizycznej*) * Pod pojęciem osoby fizycznej należy rozumieć: 1. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej 2. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2009 roku ustawy nowelizującej ustawę z dnia r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.Nr 60, poz. 535 z póżn. zm.) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłości. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 14

15 Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w zakresie Dostawa oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem e- dziekanatowym/platforma internet.) oraz dostawa oprogramowania do realizacji ankiet ewaluacyjnych dot. naucz. akad. współpracującego z syst. e-dziekanatowym, wdrożenie i szkolenia. Uczelnia korzysta obecnie z systemu ProAkademia 400. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na 2 ZADANIA. Wykonawca może sobie wybrać jedno lub dwa ZADANIA i na nie złożyć ofertę. Wykonawca składający ofertę na dane ZADANIE przedmiotu zamówienia musi złożyć ofertę na wszystkie wymienione przez Zamawiającego pozycje w danym zadaniu; Zamawiający dokona wyboru oferty na dane ZADANIE przedmiotu zamówienia osobno wybór najkorzystniejszej oferty spośród złożonych na dane zadanie zamówienia na podstawie kryterium oceny ofert; W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni postępowanie tylko w danym ZADANIU 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla: ZADANIE I - Oprogramowanie do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem e-dziekanatowym/platforma internetowa) Dostawa oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy (aplikacja współpracująca z systemem e-dziekanatowym/platforma internetowa posiadanym przez Uczelnię). Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy Wymagania ogólne System musi umożliwiać realizację dostępu poprzez różnorodne metody: dostęp poprzez dedykowaną aplikację kliencką, dostęp terminalowy, dostęp poprzez przeglądarkę WWW. System musi posiadać specjalizowany moduł administracyjny do zarządzania parametrami globalnymi, użytkownikami, prawami dostępu. System musi umożliwiać tworzenie użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach. Dla każdego z użytkowników system musi umożliwiać ścisłe zdefiniowane uprawnień (np. w ramach uprawnienia muszą być ograniczone do własnych, dedykowanych dla niego danych. Zakres uprawnień powinien dopuszczać kombinacje ze zbioru: podgląd, modyfikacja. Komunikacja z użytkownikiem musi odbywać się w języku polskim. Aplikacja musi być kompatybilna z systemem ProAkademia 400 posiadanym przez Uczelnię Szata graficzna, interfejs oraz użyteczność oprogramowania muszą być kompatybilne z istniejącymi w systemie ProAkademia 400 Posiadanie bezpośredniej komunikacji ze studentami i kadrą poprzez automatycznie generowane e, SMS-y. Tryb pracy wielozakładowej (jedna instancja systemu i bazy danych musi pozwalać na jednoczesną obsługę wielu różnych podmiotów (uczelnie, szkoły, itd.). Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 15

16 Obsługę studiów prowadzonych na wszystkich poziomach (stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe oraz kursy) prowadzonych w systemie tradycyjnym. System musi pracować w środowisku lokalnej sieci komputerowej, zapewniając dostęp użytkowników administracyjnych poprzez ich stacje robocze do danych umieszczonych w bazie na specjalnie wydzielonym serwerze bazy danych Aplikacje systemu muszą pracować w technologii klient - serwer tzn. moduł uruchomiony na stacji roboczej odpowiada za kontakt z użytkownikiem, częściowe przetworzenie danych i przekazanie ich do serwera, jak również prezentację danych, natomiast serwer bazy danych odpowiada za i świadczenie usług na rzecz klienta (przechowywanie i przetwarzanie danych). Serwer bazodanowy powinien być udostępniany na jednej z licencji typu OpenSource (GPL, IPL itp.) Architektura tworzenia dynamicznych stron www: ASP.NET lub równoważna System powinien być napisany z użyciem wydajnego interfejsu z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń przed włamaniami/ atakami z zewnątrz, przy czym preferowany ASP.NET MCV lub równoważne System powinien być zainstalowany na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego, opisanym poniżej: Windows Server 2008 R2 Enterprise Dell R710 2x Intel Xeon 2.8GHz 32 GB Ram 2x300GB Main System 4x1TB Wirtualki 1x1TB Hot-Swap 1x1TB Zapasowy Obsługa oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy Przygotowanie i obsługa procesu gromadzenia i przetwarzania ofert napływających od pracodawców oraz studentów /absolwentów System musi być oparty o mechanizm ankiet przedstawianych pracodawcy chcącemu złożyć za pośrednictwem biura karier swoją ofertę pracy/praktyki/stażu oraz studentowi szukającemu ofert dając tym samym pracownikowi biura karier możliwość dopasowywania profilu zawodowego studenta./absolwenta z wymaganiami pracodawcy (wstępna selekcja ofert) Z każdą ankietą (odpowiadającą na pytanie jakich umiejętności szuka pracodawca, oraz jakimi umiejętnościami może pochwalić się student) powinna być powiązana oferta: Pracodawcy Studenta Absolwenta Zawierająca informacje w zakresie : nazwy stanowiska, typu oferty (praca, praktyka, staż), daty aktywności oferty. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 16

17 System musi umożliwić tworzenie ankiet anonimowych (wypełnianych przez Ankietera jako wynik ankiet/badań prowadzonych na ulicy ) oraz personalnych (np. dotyczących szukania pracy; wypełnianych przez samych studentów/absolwentów). System musi umożliwiać podział ankiety na sekcje wraz z możliwością określania, które z sekcji muszą być uzupełnione, można budować strukturę logiczną zaznaczania sekcji na zasadzie jak użytkownik wybrał sekcję I to musi uzupełnić także sekcję II. System musi dostarczać co najmniej trzy kategorie-rodzaje pytań w ankiecie: Pytanie pojedyncze np.: pytanie o nazwisko studenta, pytanie o wiek, pytanie o markę samochodu, Grupa pytań np.: pytanie o dowód osobisty składające się z 2 części seria dowodu i nr dowodu, Pytanie w formie tabeli do uzupełnienia np.: prośba po podanie zatrudnienia z podziałem na okresy, wraz z opisem zakresu obowiązków. System musi udostępniać różne rodzaje pól możliwych do wykorzystania w ankiecie: Pole edycyjne np.: do uzupełnienia nazwiska czy daty urodzenia, Pole tak/nie np.: posiadanie prawo jazdy, Pola z listą do wyboru np.: lista województw, lista języków obcych, itp. Pola opisowe- np.: dodatkowe uwagi, Pole do obsługi zdjęcia, pozwala na wczytanie zdjęcia do ankiety, Pole do obsługi załączników, pozwala na dodanie np. CV do ankiety. System musi udostępniać mechanizm wstępnego (administracyjnego) wypełnienia wartości pól z listą wyboru. System musi umożliwiać nakładanie na pola używane w ankiecie mechanizmów kontroli (walidacji) poprawności wpisanych danych. Wymagane rodzaje kontroli: Dane z wartościami liczbowymi rzeczywistymi, Dane z wartościami liczbowymi całkowitymi, Dane typu data, czas, tak/nie. Ograniczniki na danych tekstowych (ilość wprowadzanego tekstu) Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 17

18 System musi umożliwiać nakładanie dodatkowych mechanizmów kontroli typu: Dopuszczalna wartość minimalna, maksymalna w polach liczbowych Zaznaczanie pytań wymaganych na które udzielenie odpowiedzi jest obligatoryjne Podpowiedź jak należy odpowiedzieć na dane pytanie, Ilość możliwych odpowiedzi. System musi umożliwiać wprowadzenie podpowiedzi do pytań. Podpowiedzi muszą być dostępne do każdego pytania w części WWW System musi dawać możliwość użycia raz zdefiniowanego pola w różnych ankietach i pozwalać na analizę ankiet różnych roczników pod kątem odpowiedzi udzielanych na pole/pytanie. System musi zapewniać lista osób które uzupełniły ankietę. System musi zapewniać mechanizmy kontaktu mailowego ze studentami/absolwentami z wyłączeniem tych osób które wypełniły ankietę. System musi zapewniać możliwość pracy nad ankietą bez konieczności jej pokazywania/publikowania. O tym czy ankieta jest gotowa do publikacji powinien decydować pracownik administracyjny i odpowiednio zaznaczać w systemie ankiety gotowe do publikacji na WWW. System musi zapewniać mechanizm podglądu tworzonej ankiety przed jej publikacją. Podgląd musi odzwierciedlać stan jaki widzą studenci/absolwenci. System musi zapewniać mechanizm przedstawienia ankiety online w formie wydruku komputerowego, używanego: -W celu przedstawienia i zaakceptowania budowy ankiety - W celu umożliwienia pracy zewnętrznym Ankieterom System musi umożliwiać wielokrotne publikowanie (dla różnych grup odbiorców, w różnych przedziałach czasowych) tej samej ankiety. Opublikowana ankieta powinna mieć daty ogranicznik czasowy w którym jest dostępna do uzupełnienia przez jej adresatów. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 18

19 Oferta dla pracodawcy jest opisywana następującymi polami: -Nazwa, -Data przygotowania, data ważności, status, uwagi, -Data podjęcia pracy, ilość wakatów, -Wstępna selekcja CV przez pracownika, -Wymagane dokumenty, -Rodzaj oferty: staż, praktyka, praca Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach powiązanych z ofertami, system musi mieć możliwość wskazania ofert studentów najlepiej spełniających wymagania pracodawcy. Na podstawie dopasowania ofert program musi mieć możliwość wysłania maila oraz publikuję pasującą ofertę na WWW. (Student widzi oferty od pracodawców zgodne ze swoim profilem. Pracodawca ma dostęp do ofert studentów/absolwentów wstępnie wyselekcjonowanych na zasadach zgodności przez Biuro Karier) System musi zapewnić możliwość dodawania dowolnych uwag do ankiety W chwili kliknięcia na WWW przez osobę przeglądającą ofertę (zarówno przez pracodawcę jak i studenta/absolwenta), program zapisuje informację, o tym, że oferta była przeglądana. System musi dawać możliwość oznaczenia wykorzystania oferty, dla sprawdzania w jakim zakresie udaje się pozyskać pracowników/pracę za pośrednictwem ofert składanych w Biurze Karier. Praca z ofertami musi być oparta o mechanizm etapu oferty: Przygotowywana aby nie wyświetlać ofert które nie zostały dobrze sprecyzowane, Otwarta etap publikowania oferty, jej dostępności, Zamknięta wykorzystana oferta, zamknięta bez wykorzystania oferta której termin minął, a żadne dopasowanie nie miało miejsca. Program musi udostępniać informacje historyczne dotyczące dat zmiany stanów oferty. System musi zapewniać możliwość analizy ankiet w formie tabeli przestawnej wbudowanej w system oraz za pomocą filtrowanej listy. System musi udostępniać dowolne kryteria budowania tabeli przestawnej czy listy. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 19

20 System musi posiadać mechanizm przekazywania wyników w formie list lub tabel przestawnych do programu Excel System musi umożliwiać wygodny interfejs do wybierania ofert pasujących do siebie. Po wybraniu takich ofert,,musi być możliwość powiadamia mailowego zainteresowanych stron, że na serwisie WWW znajduje się oferta, którą należy przejrzeć. System musi zapewniać informacje o wysyłanych powiadomieniach dotyczących oferty zarówno od strony studenta czy pracodawcy- nie jest dopuszczalne wielokrotne wysyłanie tego samego powiadomienia. Możliwość wydrukowania przeanalizowanych danych w formie tabeli przestawnej. Obsługa oprogramowania do wymiany informacji i współpracy Uczelnia-pracodawcy przez WWW System musi umożliwiać rejestrację absolwentów, pracodawców z nadaniem loginu i hasła wysyłanego mailem. System musi umożliwiać uzupełnienie podstawowych danych o absolwencie, jeśli jego konto zostało założone poza system. System musi pozwalać na korzystanie z Biura Karier studentom aktywnym za pośrednictwem posiadanych przez nich kont do Wirtualnego Dziekanatu. Osobom spoza systemu (np. pracodawca) system musi umożliwić uzupełnienia podstawowych danych o pracodawcy/firmie oraz założyć konto administratora systemu. Osoba nadzorująca konto firmowe musi mieć możliwość założenia innych kont, np dla kierowników poszczególnych jednostek i działów danej firmy. System musi wymagać uzupełnienia adresów kontaktowych (w tym mail) i zameldowania. Wskazane jest, aby dostęp do ankiet odbywał się po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu, gdzie publikowane będą informacje o dostępności ankiet do wypełnienia. System powinien pozwalać na jednokrotne wypełnienie ankiety powiązanej z ofertą składaną przez studenta/absolwenta. Student/Absolwent wypełniający ankietę musi mieć możliwość przerwania uzupełniania ankiety w dowolnym momencie z zapisaniem lub niezapisaniem uzupełnionych danych. Student/Absolwent musi mieć możliwość wyczyszczenia danych uzupełnionych w ankiecie za pomocą 1 przycisku System musi wspierać użytkownika (Studenta/Absolwenta) w uzupełnianiu poszczególnych pytań dysponując systemem podpowiedzi do pytań. Proj ek t wspó łfina nsow any przez Uni ę E urop ejską w ra ma ch E urop ej ski ego Fund uszu Spo łecznego 20

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO PRACĘ PODMIOTU LECZNICZEGO. W RAMACH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.upjp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.upjp2.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.upjp2.edu.pl Kraków: Rozbudowa uczelnianego systemu zarządzania procesem dydaktycznym ProAkademia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo