Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manager eclicto. Instrukcja obsługi. Nowa kultura czytania"

Transkrypt

1 Manager eclicto Instrukcja obsługi Nowa kultura czytania 1

2 Page 1 of 23 eclicto - Nowa kultura czytania Program Manager eclicto słu y do zarz dzania plikami w komputerze i czytniku eclicto. Rozpocz cie pracy z programem Powitanie Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi si kreator ustawie, który umo liwi Ci konfiguracj konta i pełn współprac z eclicto. Ustawienia sieci Dost pne s cztery opcje poł czenia: automatyczne wykrywanie ustawie (zalecane), poł czenie bezpo rednie, ł czenie przez serwer proxy oraz tryb offline. Po wybraniu zalecanej opcji "Automatyczne wykrywanie ustawie " program powinien automatycznie wykry ustawienia dla poł czenia. Je eli ł czysz si przez serwer proxy, po wybraniu "Dalej" pojawi si okno "Autoryzacja serwera proxy"". Wpisz nazw u ytkownika i hasło. 2

3 Page 2 of 23 Je li wybierzesz poł czenie poprzez serwer proxy, uzupełnij pola "Adres IP" oraz "Port" tego serwera. W przypadku, gdy konieczna jest weryfikacja podczas poł czenia, zaznacz opcj "Serwer proxy wymaga uwierzytelnienia" i wpisz nazw u ytkownika i hasło na tym serwerze. Uwaga: Je eli nie znasz ustawie sieci, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu, aby uzyska informacje o szczegółach poł czenia. Dane u ytkownika Je li zarejstrowałe si ju w Ksi garni eclicto, w polach " (login)" i "Twoje hasło w eclicto" wpisz dane, które podałe przy logowaniu. Je eli nie posiadasz konta w systemie eclicto, mo esz je tutaj zało y wybieraj c opcj "Chc si zarejestrowa ". Po jej zaznaczeniu i 3

4 Page 3 of 23 wybraniu przycisku "Dalej" pojawi si okno formularza, który nale y wypełni. Pami taj, aby uzupełni wszystkie pola oznaczone czerwon gwiazdk. Je eli ju zarejstrowałe konto w systemie eclicto, pojawi si komunikat z pro b o klikni cie w link aktywacyjny wysłany na podany przez Ciebie adres . Po wykonaniu tej operacji zaczekaj kilka minut, aby zako czył si proces aktywacji, a nast pnie naci nij przycisk "Dalej". Je eli nie zostanie spełniony jeden z wymienionych wy ej warunków, pojawi si komunikat: W kolejnym kroku aplikacja przypisze komputer, na którym aktualnie pracujesz, do Twojego konta. Uwaga: po zako czeniu tej operacji b dziesz mógł korzysta z ksi ek zakupionych w systemie eclicto tylko na tym komputerze. 4

5 Page 4 of 23 Rejestracja czytnika Upewnij si, czy czytnik jest podł czony do komputera przewodem USB. Je li nie posiadasz czytnika, zaznacz opcj "Nie posiadam czytnika". Je eli ju wykonałe rejestracj czytnika w systemie eclicto, wybierz przycisk "Dalej". Je eli nie wykonałe wcze niej rejestracji czytnika, pojawi si komunikat: Po wybraniu opcji "Tak" aplikacja poł czy si z systemem i do Twojego konta zostanie przypisany czytnik. Po zako czeniu tego procesu wy wietlony zostanie komunikat. 5

6 Page 5 of 23 Na zako czenie pojawi si okno z podsumowaniem danych z Twojego konta. Uwaga: Je eli zrezygnujesz z rejestracji konta przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, kreator ustawie wy wietli si po wybraniu opcji "Ustawienia" z głównego menu. Po zako czeniu procesu rejestracji mo esz korzysta z funkcji programu Manager eclicto. W głównym oknie aplikacji dost pne jest menu: Zawiera ono nast puj ce opcje: 6

7 Page 6 of 23 Moje ksi ki Ksi garnia eclicto Moje dokumenty Ulubione ksi ki - dost pna po dodaniu ksi ki do tej kategorii Ostatnio czytane - dost pna po otwarciu ksi ki Notatki - dost pna po stworzeniu pierwszej notatki Odtwarzacz audio Ustawienia Pomoc Moje ksi ki Mo esz tutaj zarz dza ksi kami zakupionymi i pobranymi w Ksi garni eclicto. Po wybraniu opcji "Moje ksi ki" pojawi si okno z wszystkimi ksi kami, które zakupiłe. Je eli ksi ki zakupiłe wcze niej, to po uruchomieniu aplikacji pojawi si komunikat o tytułach do pobrania. Po wybraniu przycisku "Tak" rozpocznie si automatyczne pobieranie ksi ek. Je eli wył czone jest automatyczne pobieranie ksi ek (opcja dost pna w menu "Ustawienia"), mo esz pobra je r cznie wykonuj c jedn z czynno ci: dwukrotne klikni cie wybranie przycisku na pasku programu Po wybraniu jednej z opcji pojawi si okno z informacj o szczegółach transferu wskazanego pliku. 7

8 Page 7 of 23 Po klikni ciu na wybran ksi k prawym przyciskiem myszy mo esz: otworzy plik na komputerze, skopiowa go na czytnik eclicto, doda do utworzonego przez Ciebie katalogu, wy wietli jego wła ciwo ci lub usun. Po automatycznym pobraniu ksi ki wy wietli si okno z pytaniem o skopiowanie jej na podł czony czytnik. Po wybraniu opcji "Tak" pliki zostan przeniesione do pami ci czytnika. Ksi k mo esz tak e skopiowa na czytnik trzema sposobami: zaznaczaj c plik i metod "przeci gnij i upu " przenie do okna "Czytnik eclicto" wybieraj c przycisk na górnym pasku programu naciskaj c prawy przycisk myszy na wybranym produkcie i wybieraj c z menu opcj "Kopiuj na czytnik eclicto" Mo esz te zaznaczy kilka plików i stosuj c jedn z powy szych metod skopiowa je na czytnik (pami taj, e urz dzenie musi by podł czone i zarejestrowane.) Uwaga: Aby odł czy czytnik od komputera, nale y skorzysta z funkcji "Bezpiecznego usuwania sprz tu" - przycisk "Odł cz czytnik" na górnym menu. Zapobiegnie to utracie danych i uszkodzeniu czytnika. Pole nad list tytułów umo liwia wyszukiwanie ksi ek zarówno w katalogu Moje ksi ki, jak i na czytniku. Tutaj masz tak e wgl d w pliki, które znajduj si na Twoim czytniku. Opcje dost pne w pasku narz dziowym: Pobierz 8

9 Page 8 of 23 Otwórz Kopiuj na czytnik Usu Od wie Ulubiona Ksi garnia eclicto Moje dokumenty O ksi ce Uwaga: Pliki zakupione w Ksi garni eclicto, oznaczone ikon "tylko na komputer" mog by otwierane w aplikacji, ale nie mo na ich przenie na czytnik. Ksi ki oznaczone ikon "tylko na czytnik" zakupione w Ksi garni eclicto mog by kopiowane na czytnik, nie mo na natomiast przegl da ich w Managerze eclicto. Ksi garnia eclicto Wybranie tej opcji umo liwi Ci zapoznanie si z ofert ksi garni i zakupienie wybranych ksi ek. 9

10 Page 9 of 23 Moje dokumenty Opcja ta pozwoli Ci zarz dza ksi kami, dokumentami i obrazami znajduj cymi si na dysku komputera. Po wybraniu pliku mo esz kopiowa go na czytnik. Korzystaj c z rozwijanej listy "Poka " w górnym pasku okna, mo esz wybra format plików wy wietlanych w oknie "Moje dokumenty". Dost pne s trzy typy plików: dokumenty, grafika, muzyka. Dokumenty mo esz skopiowa na czytnik dwoma sposobami: zaznaczaj c plik i metod "przeci gnij i upu " przenie do okna "Czytnik eclicto" 10

11 Page 10 of 23 wybieraj c przycisk na górnym pasku programu Po przekopiowaniu pliki pdf, epub,txt b d dost pne w czytniku w folderze "Dokumenty". Uwaga: Aby odł czy czytnik od komputera, nale y skorzysta z funkcji "Bezpiecznego usuwania sprz tu" - przycisk "Odł cz czytnik" na górnym menu. Zapobiegnie to utracie danych i uszkodzeniu czytnika. Czytanie dokumentów Otwierane dokumenty wy wietlane s w przegl darce dost pnej w głównym oknie. W przegl darce dost pne jest menu kontekstowe. Dost pne opcje umo liwiaj Ci: zmian typu widoku wy wietlanego dokumentu powi kszenie wy wietlanego dokumentu dodanie notatki. Na górnym pasku przegl darki znajduj si przyciski, w nawiasach podane s ich skróty klawiaturowe: pomniejsz obraz [Ctrl + Rolka myszy w dół] warto powi kszenia powi ksz obraz [Ctrl + Rolka myszy w gór ] dopasuj wy wietlanie do szeroko ci strony [ S ] dopasuj wy wietlanie do wysoko ci strony [ W ] poprzednia strona [ <- ] numer strony nast pna strona [ -> ] tryb wy wietlania dokumentu - pojedyncza strona tryb wy wietlania dokumentu - dwie strony zmiana orientacji wy wietlanej strony [ R ] notatki: z menu mo emy wybra opcj dodania lub zarz dzania zapisanymi notatkami [ N ] 11

12 Page 11 of 23 Na dolnym panelu znajduj si : suwak umo liwiaj cy nawigacj po czytanym dokumencie pole wyszukiwania wpisanej frazy ikona trybu pracy aplikacji: zielona oznacza tryb online, a czerwona - prac offline. W aplikacji mo esz otworzy ksi ki w zakładkach i dowolnie przeł cza si mi dzy nimi. Maksymalnie mo esz jednocze nie otworzy dziesi dokumentów. Manager eclicto umo liwia Ci otwieranie e- booków zakupionych w Ksi garni eclicto oznaczonych ikonami "tylko na komputer" i "na czytnik i komputer", jak i niekodowanych dokumentów pdf. Ulubione Po wybraniu tej opcji wy wietli si lista z ksi kami oznaczonymi przez Ciebie jako Ulubione.Dodawa ksi ki do Ulubionych lub je usuwa mo esz w folderze Moje ksi ki. 12

13 Page 12 of 23 Aby doda ksi k do Ulubionych, po jej zaznaczeniu nale y wybra z górnego menu przycisk. Po wykonaniu tej operacji na okładce ksi ki pojawi si gwiazdka. Je eli masz podł czony czytnik eclicto, ksi ka ta zostanie dodana równie do listy Ulubionych dost pnych w czytniku. Ostatnio czytane 13

14 Page 13 of 23 Na li cie znajduj si otwierane przez Ciebie dokumenty. Liczb wy wietlanych pozycji mo esz zmienia korzystaj c z opcji "Ustawienia" w menu głównym Managera eclicto. Notatki Opcja ta umo liwia zarz dzanie notatkami sporz dzonymi przez u ytkownika. Rozwijana lista umo liwia wy wietlenie notatek dla wybranej ksi ki lub dla wszystkich w których dodano notatki. Wy wietlane s informacje o autorze i tytule ksi ki, strona, na której została wpisana notatka oraz data tej operacji. Po wskazaniu na wpis z listy w dolnym oknie wy wietlana jest zawarto notatki. Istnieje tutaj tak e mo liwo usuni cia, zmiany ju istniej cych wpisów oraz dodania nowej notatki. Odtwarzacz audio 14

15 Page 14 of 23 Wybieraj c t opcj, uruchomisz prosty odtwarzacz plików muzycznych. Mo esz zarz dza list utworów korzystaj c z przycisków na dole okna. Przycisk "-" pozwala usun zaznaczony plik, a przycisk "+" doda wskazany przez Ciebie utwór do listy odtwarzania. Wybranie przycisku umo liwi skopiowanie utworu z listy na czytnik. Po uruchomieniu odtwarzacza w głównym oknie Managera eclicto pojawi si przyciski zarz dzania: wstrzymaj/wznów odtwarzanie nast pny utwór poprzedni utwór Ustawienia Program W tej zakładce mo esz dopasowa ustawienia aplikacji do własnych potrzeb. Zdarzenia 15

16 Page 15 of 23 Tutaj mo esz okre li m.in., czy aplikacja ma automatycznie pobra ksi ki, które kupiłe wcze niej w Ksi garni eclicto. Ustawienia konta Po wybraniu opcji "Dane u ytkownika" mo esz sprawdzi oraz edytowa dane, które podałe podczas rejestracji. Wy wietlana jest tak e informacja o Twoim zarejestrowanym czytniku. 16

17 Page 16 of 23 Je eli zmieniłe hasło w Ksi garni eclicto przy próbie połaczenia pojawi si informacja o bł dzie 104. Musisz klikn na dymek aby pojawiło si okno do wprowadzenia nowego hasła. Po wpisaniu danych wybierz przycisk zaloguj, nowe hasło zostanie zapisane. Ustawienia sieci W tej zakładce przechowywane s dane poł czenia internetowego, zdefiniowane podczas konfiguracji konta. W przypadku konieczno ci zmian parametrów ł cza mo esz edytowa je tutaj. Je eli Twoje poł czenie internetowe wymaga korzystania z serwera proxy, zaznacz opcj "Poł czenie poprzez serwer po rednicz cy Proxy". Nast pnie uzupełnij pola "Adres IP" oraz "Port" tego serwera. Je li konieczna jest weryfikacja w czasie poł czenia, zaznacz opcj "Serwer proxy wymaga autoryzacji" i wpisz nazw u ytkownika i hasło na tym serwerze. 17

18 Page 17 of 23 Je li nie znasz ustawie sieci, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu, aby uzyska informacje o szczegółach poł czenia O programie Zakładka zawiera informacje o aplikacji. Opcja ta umo liwa Ci przegl danie pliku pomocy. 18

19 Page 18 of 23 Aktualizacja oprogramowania Manager eclicto W przypadku pojawienia si aktualizacji aplikacji Manager eclicto w dolnym lewym rogu okna, pojawi si migaj ca ikona oraz komunikat "Dost pne aktualizacje". 19

20 Page 19 of 23 Po klikni ciu na ikon lub komunikat pojawi si okno z pytaniem, czy chcesz rozpocz proces aktualizacji oprogramowania. Po wybraniu przycisku "Tak" zostanie zainicjowany proces pobierania nowej wersji oprogramowania. Po prawidłowym pobraniu aplikacji zostanie wy wietlony komunikat informuj cy, e aktualizacja oprogramowania nast pi po ponownym uruchomieniu programu. Czytnik eclicto Przy pomocy Managera eclicto mo esz tak e pobiera nowe wersje oprogramowania dla czytnika eclicto. Informacja o dost pno ci aktualizacji dla czytnika pojawi si w komunikacie w lewym dolnym rogu okna programu Manager eclicto. 20

21 Page 20 of 23 Przed rozpocz ciem tego procesu nale y pami ta, aby bateria czytnika eclicto była w pełni naładowana. Po wybraniu opcji "Tak" rozpocznie si pobieranie nowej wersji oprogramowania. Aplikacja zostanie skopiowana na czytnik. Aby poprawnie przeprowadzi proces aktualizacji oprogramowania na czytniku eclicto dokładnie wykonuj wskazówki podane na ekranie komputera. 21

22 Page 21 of 23 Po podł czeniu czytnika eclicto zostanie wy wietlony komunikat z podsumowaniem operacji. Ustawienia systemowe W razie problemów z pobieraniem publikacji na PC, sprawd ustawienia systemu w nast puj cy sposób: 1. Uruchom "Panel sterowania", nast pnie wybierz opcj "System" 2. Przeł cz na zakładk "Zawansowane" 22

23 Page 22 of Wybierz "Ustawienia" dotycz ce wydajno ci 4. Wybierz zakładk "Zapobieganie wykonywaniu danych" 5. Zaznacz "Wł cz funkcj DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poni ej:" 6. Wybierz przycisk "Dodaj" i wska cie k dost pu do programu eclicto Manager (domy lnie jest to C:\Program Files\Manager eclicto ) 23

24 Page 23 of 23 24

Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.)

Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.) Przewodnik u ytkownika systemu indeksowania FamilySearch (maj 2014 r.) Wydane przez Ko ciół Jezusa Chrystusa wi tych w Dniach Ostatnich Salt Lake City, Utah 2009, 2014 by Intellectual Reserve, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi

HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny. Instrukcja obsługi HP Photosmart E327 Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Uwagi i informacje prawne Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania

Campus. Instrukcja obs ugi. Bezobs ugowy system drukowania, kopiowania i skanowania Campus Instrukcja obs ugi 1 Zawarto 1. Elementy funkcjonalne systemu Documaster Campus...3 2. Sposób funkcjonowania systemu Documaster Campus...3 3. Zak adanie konta...4 4. Zmiana has a u ytkownika...4

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne

Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2426-3 Format: A5, stron: 192 Poznaj nowy system Windows od praktycznej strony Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika

TERAPI W CUKRZYCY. Podr cznik u ytkownika THERAPY OPROGRAMOWANIE MANAGEMENT SOFTWARE DO ZARZ DZANIA FOR DIABETES TERAPI W CUKRZYCY Podr cznik u ytkownika Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325, USA 800-646-4633 818.576.5555 www.medtronicdiabetes.com

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 4. Przygotowanie plików p askich 2D do obróbki frezowania

Rozdzia 4. Przygotowanie plików p askich 2D do obróbki frezowania Rozdzia 4. Przygotowanie plików p askich 2D do obróbki frezowania W codziennej pracy jako operator (lub technolog, programista) spotykasz si z plikami kraw dziowymi 2D. Bardzo cz sto, oprócz rysunku elementu

Bardziej szczegółowo