Wieliczka, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieliczka, 1.09. 2013 r."

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA Ocenianie to proces wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru i innych form diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia. Polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania. I. Oceny uzyskiwane przez uczniów wynikają bezpośrednio z danego poziomu wymagań programowych: 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował minimum wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie informatyki; nie sprostał wymaganiom K (konieczne). 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował minimum wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi zastosować z pomocą nauczyciela w rozwiązywaniu bardzo prostych zadań praktycznych; sprostał wymaganiom K 3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi zastosować z pomocą nauczyciela w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych i teoretycznych; sprostał wymaganiom K + P (podstawowe) 4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: w stopniu zadawalającym opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi samodzielnie zastosować w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu informatyki; sprostał wymaganiom K + P + R (rozszerzające) 5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi samodzielnie zastosować w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych, ujętych w programie nauczania oraz zastosować je w nowych sytuacjach; samodzielnie rozwija wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki; sprostał wymaganiom K + P + R + D (dopełniające) 6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; potrafi samodzielnie stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych (problemowych); potrafi samodzielnie formułować problemy i twórczo opracowywać ich rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; samodzielnie pogłębia swe wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki; uczestniczy w konkursach informatycznych szkolnych i poza szkolnych, jest laureatem olimpiady, konkursu informatycznego na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim; sprostał wymaganiom K + P + R + D + W (wykraczające) Dla uczniów posiadających opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wymagania są dostosowane indywidualnie do wskazań. 1

2 1. Praca z komputerem Wymagania edukacyjne dla klasy I Zna definicję informatyki. Zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Wie, jakie są zasady korzy stania z komputera w pracowni szkolnej. Rozróżnia podstawowe elementy komputera. Wie, co to jest piractwo komputerowe. Wie, co to jest pulpit, i zna jego elementy. Wie, co to jest plik, folder i skrót. Wie, co to jest menu Start, pasek zadań i pasek szybkiego uruchamiania. Zna programy systemowe Windows (np. Kalkulator Paint)., Uruchamia komputer i poprawnie go wyłącza. Posługuje się podstawowym sprzętem komputerowym, klawiaturą, myszką drukarką. Loguje się do systemu. Uruchamia programy za pomocą ikony na pulpicie. Zapisuje swoją pracę i zamyka program. Otwiera i zamyka folder za pomocą myszki. Uruchamia programy z menu Start Wie, co to jest komputer osobisty, serwer. Wie, z jakich urządzeń zbudowany jest komputer Zna podstawowe jednostki informacji (bit, bajt) i ich wielokrotności. Zna rolę i zadania systemu operacyjnego. Zna dziedziny życia, w których ma zastosowanie komputer. - Zna podstawowe grupy pro gramów komputerowych Wymienia typy drukarek. - Wie, co oznacza prawo autorskie. Wie, co to jest okno dialogowe. Zna zasady oznaczania na pędów dysków. Zna zasady nazywania plików. - Organizuje swoje stanowisko komputerowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazuje i nazywa urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne komputera. Wskazuje główne porty i gniazda rozszerzeń. Obsługuje Pulpit i menu Start za pomocą myszki. Obsługuje okno programu (zmienia rozmiar, przenosi, minimalizuje, maksymalizuje, zamyka). Otwiera, przegląda, obsługuje i zamyka okna dialogowe. Rozróżnia i wskazuje napędy dysków. Zaznacza pliki, foldery i skróty za pomocą myszki. Uruchamia programy użytkowe w systemie Windows. Wie, co to jest sterownik". Umie wyjaśnić przeznaczenie poszczególnych urządzeń wewnętrznych. Zna gniazda rozszerzeń i porty. Zna zasadę działania drukarki w pracowni komputerowej. Wie, jakie są konsekwencje prawne piractwa komputerowego Wie, co to są atrybuty plików. Zna strukturę folderów w postaci tzw. drzewa folderów. Wie, co oznacza pojęcie konto, logowanie i administrator systemu. Zna zasady licencji freeware. Wie, co to jest piksel i rozdzielczość obrazu. Wymienia i charakteryzuje drukareki. Zamyka programy za pomocą skrótów klawiszowych. - Kojarzy podstawowe typy plików za pomocą rozszerzeń. Przegląda pliki i foldery za pomocą programu Mój komputer i Eksplorator Windows. Zaznacza pliki, foldery i skróty za pomocą myszki i klawiatury. Odzyskuje pliki z Kosza oraz usuwa je na stałe. Umie znaleźć informacje o zainstalowanych w systemie urządzeniach. Umie scharakteryzować omawiane w podręczniku karty rozszerzeń i podać ich parametry Zna typy plików i ich aplika cje.. Zna zasady licencji shareware, Open Source, Public Domain. Zna system dwójkowy i dziesiętny. Zna skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. Łączy elementy zestawu komputerowego. Znajduje i odczytuje właściwości plików. Przelicza jednostki informacji i liczby z systemu dwójkowego na dziesiętny. Wie, co to jest superkomputer Zna typy portów i gniazd niewystępujących w komputerach pracowni. Opisuje urządzenia komputera nieomawiane na lekcji. Zna i charakteryzuje niektóre narzędzia do zarządzania systemem (np. Panel sterowania w Windows). Przedstawia liczby w syste mie dwójkowym i dziesiętnym. Kojarzy typy plików z aplikacjami nieomawianymi na - lekcji. Podłącza samodzielnie i instaluje urządzenia komputerowe 2

3 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Wie, co to jest folder i plik. Wie, co to jest skrót do pliku, folderu i programu. Wyjaśnia pojęcia' wirus komputerowy, program antywirusowy. Zna podstawowe zasady profilaktyki antywirusowej. Otwiera plik. Zapisuje poprawnie plik. Dobiera nazwy plików zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Otwiera okno folderu. Zakłada folder dowolnym sposobem. Kopiuje pliki i foldery dowolnym sposobem. Usuwa wskazane pliki i foldery. Porusza się po drzewie folderów. Sprawdza foldery programem antywirusowym według wskazówek. Archiwizuje i kompresuje pliki według wskazówek. Rozpakowuje pliki skompresowane według wskazówek. Instaluje aplikacje w komputerze według wskazówek Zna i wyjaśnia pojęcia: pod folder, program, nazwa pliku, archiwizacja, kompresja Omawia sposoby profilaktyki antywirusowej. Przegląda zasoby komputera wykorzystując program do tego celu, np. Mój komputer lub Eksplorator w systemie Windows. Przenosi, usuwa i zmienia nazwy plików i folderów. Zapisuje pliki we wskazanym folderze. Wyszukuje pliki we wskazanym folderze. Tworzy struktury folderów według podanych wskazówek nauczyciela. Sprawdza wybrany folder programem antywirusowym i niszczy wykryte wirusy. Archiwizuje i kompresuje pliki za pomocą funkcji Folder skompresowany. Rozpakowuje pliki skompresowane. Instaluje i usuwa aplikacje za pomocą programów instalacyjnych aplikacji Instaluje i deinstaluje urządzenia komputera według wskazówek. Umie formatować dyskietki. Wyjaśnia pojęcie rozszerzenia plików. Wie, co to jest drzewo folderów. - Wie, co to jest schowek systemowy i jaką pełni funkcję podczas kopiowania i przenoszenia. Zna rodzaje programów za- grażających komputerowi i ich wpływ na działanie komputera i podaje ich przykłady. UMIEJĘTNOŚCI Przegląda zawartość folderów w różnych widokach. Wyszukuje pliki za pomocą polecenia Wyszukaj. Kojarzy rodzaj pliku z ikonami. Tworzy skróty do programów i zmienia ich nazwy. Tworzy samodzielnie strukturę folderów dostosowaną do swoich potrzeb. Zmienia nazwy plików i folderów. Wprowadza zmiany w plikach i zapisuje je w innym miejscu na dysku i pod inną nazwą. Przegląda właściwości urządzeń w Menedżerze urządzeń. Instaluje program antywirusowy według wskazówek nauczyciela. Instaluje urządzenia komputera. Kompresuje i archiwizuje dane w zewnętrznym programie archiwizującym według wskazówek nauczyciela. Wyjaśnia zasady instalacji programu komputerowego. Wie, co to są pliki wykonywalne i zna ich rozszerzenia. Zna atrybuty plików. Omawia zasady i sposoby profilaktyki antywirusowej. Rozpoznaje typy plików na podstawie rozszerzenia. Kojarzy pliki z aplikacjami. Rozpoznaje pliki wykonywalne programów. Porządkuje pliki i foldery na dysku. Tworzy skróty do dysku, pliku i folderu oraz zmienia ich nazwy. Tworzy folder podczas zapisu pliku. Kopiuje, przenosi i usuwa grupy plików i folderów optymalnym sposobem. Porządkuje ikony na Pulpicie. Obsługuje program antywirusowy dostosowując go do własnych potrzeb. Zna i wyjaśnia zastosowanie skrótów klawiszowych w systemie Windows. Zna i wyjaśnia pojęcia kla ster, dyskietka systemowa, defragmentacja - dysku, scandisk. Zna funkcje Panelu sterowania. Charakteryzuje rozszerzenia plików i aplikacji nieomawianych na lekcji. Wyszukuje pliki i foldery za pomocą funkcji Wyszukaj z wykorzystaniem zaawan sowanych opcji. Sprawdza i analizuje zasoby komputera. Tworzy skojarzenie rozsze rzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu Start. Zmienia wygląd Pulpitu. Stosuje narzędzia systemowe typu defragmentator dysku i scandisk. Instaluje i uruchamia dowolne programy komputerowe. Obsługuje różne programy komputerowe 3

4 3. Poznajemy lokalne i rozległe sieci komputerowe Wie, co to jest sieć komputerowa. Zna podział na sieci lokalne, miejskie i rozległe. Wyjaśnia pojęcie Internetu. Wie, z jakich usług można korzystać w Internecie (WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, chat, FTP, IRC). Zna podstawowe zasady netykiety. Wie, jakie mogą być zagrożenia ze strony Internetu (uzależnienia, wirusy, włamania). Wymienia korzyści wynikające z połączenia komputerów w sieć. Potrafi podać podstawowe cechy sieci LAN. Charakteryzuje podstawowe usługi sieciowe. Zna pojęcia: klient, serwer i logowanie. Rozróżnia sieci typu klient-serwer oraz sieci równorzędne. Wie, że pracę w sieci nadzorują programy sieciowe. Zna pojęcia: medium transmisyjne, hub (koncentrator), switch (przełącznik) oraz router. Zna pojęcie adresu IP komputera. Przedstawia podstawowe elementy struktury Internetu (użytkownik, serwer dostępowy, serwery usługowe, urządzenia łączące komputery). Zna sposoby podłączenia komputera do Internetu. Zna zasady bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej. Wie, co to jest firewall. Wie, jakie są symptomy uzależnienia od Internetu. Charakteryzuje poznane sieci komputerowe. Wyjaśnia znaczenie protokołu TCP/1 P w sieci komputerowej. Opisuje rolę adresu l P komputera w sieci. Wie, co to jest system nazw domen DNS, i zna jego zadania. Zna przykłady programów (systemów) sieciowych. Wyjaśnia pojęcia: łącza, hub, switch oraz router. Opisuje usługi sieciowe. Opisuje sposoby podłączenia do sieci Internet. Wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Opisuje zagrożenia ze strony Internetu. Zna sposoby przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Internetu. Omawia funkcje różnych serwerów w sieci komputerowej. Umie scharakteryzować wszystkie omawiane na lekcjach media transmisyjne. Zna wszystkie omawiane protokoły sieciowe. Przewiduje możliwe zagrożenia ze strony Internetu. Proponuje różne sposoby zabezpieczenia komputera przed zagrożeniem ze strony Internetu. Zna i opisuje usługi sieciowe, nieomawiane na lekcji. Zna i opisuje inne, nieomawiane na lekcji sposoby połączenia komputerów do sieci Internet. Zna sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami w Internecie nieomawiane na lekcji. opisuje strukturę sieci szkieletowej UMIEJĘTNOŚCI Umie załogować się do sieci. Potrafi za pomocą programu Otoczenie sieciowe przeglądać zasoby sieci. Umie przestrzegać zasad netykiety. Umie przestrzegać zasad prawa autorskiego. Rozpoznaje typ sieci komputerowej w pracowni. Umie skojarzyć rodzaj instytucji i kraj z nazwą domeny. Potrafi przyporządkować protokół do rodzaju usługi. Stosuje różne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom z sieci (program antywirusowy, firewall itp.) Potrafi znaleźć i rozpoznać komputery w sieci. Umie wymieniać pliki pomiędzy komputerami w sieci. Umie odszukać adres IP swojego komputera. Podłącza urządzenia sieciowe. Umie skonfigurować swój komputer w sieci. Umie zainstalować i skonfigurować programy typu firewall, spyware. Potrafi posługiwać się sys temem sieciowym. Umie połączyć w sieć kom putery i podłączyć je do Internetu. Umie samodzielnie uzbroić" komputer we wszystkie niezbędne narzędzia zabezpie czające przed zagrożeniami z Internetu i samodzielnie nimi zarządzać. 4

5 4. Wędrujemy po sieci Internet Wyjaśnia pojęcia: strona WWW, sieć WWW, adres strony internetowej, witryna, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, Wie, co to jest hiperłącze. Wyjaśnia pojęcia adresu URL, protokół http, hiperłącze. Wie, na czym polega praca z przeglądarką internetowa w trybie online i offline. Wyjaśnia pojęcia: portal, serwis tematyczny. Wie, że Internet jest bazą danych. Wie, że strona internetowa jest tworzona m.in. za pomocą języka HTML. Zna pojęcie: usługa FTP. Wie, jaką rolę w przeglądarce odgrywają tzw. wtyczki. Zna podstawowe zasady wyszukiwania informacji w wyszukiwarkach internetowych. Zna proste sposoby wyszukiwania grafiki w sieci Internet. Wie, na czym polega usługa FTP. Zna zasadę pobierania stron WWW z Internetu. Zna wszystkie omawiane źródła informacji w sieci. Wie, co to skrypt i aplet na stronie WWW. Zna podstawy konfigurowania przeglądarki internetowej Zna i opisuje usługi internetowe nieomawiane na lekcjach (np. telnet, WAP itp.). Zna inne internetowe źródła informacji niż omawiane na lekcji Korzysta z przeglądarki stron internatowych. Łączy się z wybraną stroną internatową. Korzysta z wyszukiwarki stron internetowych używając prostych zapytań. Korzysta z encyklopedii i słowników jako internetowych źródeł informacji. Zapisuje na dysku komputera proste strony internetowe. Zapisuje na dysku komputera dane tekstowe i grafikę pobrane z Internetu. Pobiera pliki z Internetu za pomocą odnośników na stronach WWW. Swobodnie przegląda zasoby Internetu. Umie wpisywać umiarkowanie złożone zapytania w wyszukiwarkach internetowych. Umie wyszukiwać grafikę w Internecie. Korzysta z katalogu stron internetowych. Pobiera pliki z serwerów internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej i protokołu FTP. Samodzielnie formułuje złożone zapytania w wyszukiwarkach internetowych do wyszukiwania informacji i grafiki na stronach WWW. Samodzielnie wybiera źródła informacji internetowych w zależności od poszukiwanych informacji. Korzysta samodzielnie z usług internetowych nieomawianych na lekcjach. Potrafi korzystać z innych internetowych źródeł infor macji niż omawiane na lekcjach. 5

6 5. Komunikacja w sieci Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające (K+P+R) Wymagania dopełniające (K+P+R+D) Zna pojęcia: poczta elektroniczna ( ), adres poczty elektronicznej, program pocztowy, bramka www e- mail, konto pocztowe. Wie, jak wygląda adres , i jak należy go odczytywać. Zna zasadę przesyłania poczty elektronicznej w sieci Internet. Zna pojęcie: serwer pocztowy. Wie, co to jest format zwykły i format HTML wiadomości pocztowej. WIADOMOŚCI Wie, co to jest serwer poczty wychodzącej i serwer poczty przychodzącej. Zna zasady bezpiecznego korzystania z poczty . Wie, jak założyć konto na serwerze pocztowym. Wie, jak obsługiwać konto pocztowe za pomocą uniwersalnych bramek www . Zna opcje konfiguracyjne używanego programu pocztowego. Wymagania wykraczające (K+P+R+D+W) Zna sposoby zabezpieczania poczty przed spamem. Wie, jak blokować nadawców niechcianej poczty. Zna inne usługi sieciowe wykorzystujące pocztę elektroniczną. Loguje się na koncie pocztowym przez stronę WWW z pomocą nauczyciela. Sporządza i wysyła list elektroniczny za pomocą bramki www , korzystając z pomocy nauczyciela. Odbiera i odczytuje list elektroniczny z pomocą nauczyciela Samodzielnie tworzy i wysyła proste wiadomości pocztowe. Odbiera wiadomości poczty elektronicznej i umie na nie odpowiadać oraz przesyłać je dalej. Umie wysyłać wiadomości pocztowe z załącznikami. Odbiera listy elektroniczne z załącznikiem tekstowym lub graficznym, przegląda go oraz zapisuje na dysk. Formatuje wiadomości pocztowe (kolor, czcionka). Wykazuje się umiejętnościami wymienionymi powyżej wykonywanymi za pomocą programu pocztowego Wysyła różnego rodzaju pliki jako załączniki. Odbiera i zapisuje różnego rodzaju załączniki i zapisuje je na dysku. Wykazuje się umiejętnościami wymienionymi powyżej wykonywanymi w programie pocztowym Umie założyć konto pocztowe na wybranym serwerze poczty w sieci. Konfiguruje konto w programie pocztowym. Wysyła wiadomość pocztową na wiele adresów jednocześnie. Umie obsługiwać książkę adresową i wysyła e korzystając z książki adresowej. Umie obsługiwać konto z poziomu uniwersalnych bramek www . Umie zarządzać wiadomościami poczty elektronicznej w programie pocztowym Potrafi samodzielne dokonać ustawień w programie pocztowym do obsługi poczty. Biegle korzysta z programów pocztowych innych niż omawiane na lekcji. Potrafi konfigurować program pocztowy do obsługi grup dyskusyjnych. Umie wysyłać i odbierać wiadomości z forum grup dyskusyjnych za pomocą programu pocztowego i przeglądarki internetowej. Umie przesyłać wiadomości poczty elektronicznej do sieci telefonii komórkowej w formie SMS-ów 6

7 6. Edytor tekstu Zna zastosowanie edytora tekstu. Wie, co to jest: czcionka, akapit, wiersz, blok tekstu, formatowanie tekstu, Rozróżnia podstawowe elementy strony dokumentu tekstowego Zna podstawowe zasady komputerowej edycji tekstu Zna pojęcia: indeks górny i dolny, interlinia, nagłówek stopka, tabela, znak specjalny w dokumencie tekstowym. Zna rozszerzenia plików dokumentów tekstowych. Wie, co to tryb wstawiania i nadpisywania. Wie, jak zaznaczać bloki tekstu w dokumencie. Wie, jak wstawiać proste tabele do dokumentów. Wie, jak formatować tekst w dokumencie za pomocą list numerowanych i punktowanych. Zna różne metody wstawiania tabel do dokumentów. - Wie, jak dokonać ustawień marginesów, rozmiaru i orientacji strony dokumentu Wskazuje cechy charaktery- styczne dla dokumentów (np. podanie, życiorys itp.) Zna wszystkie omawiane na zajęciach funkcje edytora tekstu. Wie, jak rozmieszczać i komponować elementy dokumentu tekstowego. Wyjaśnia i opisuje style. Wie, co to dokument korespondencji seryjnej. Wie, co to jest makro. Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z edytorem tekstu. Pisze tekst stosując małe i duże litery oraz polskie znaki diakrytyczne. Zaznacza tekst myszką lub klawiaturą. Dzieli tekst na akapity Przegląda dokument w różnych widokach. Kopiuje, przenosi l usuwa tekst w dokumencie. Wstawia gotowy rysunek do tekstu bez edytowania go. Sprawdza pisownię wykorzystując narzędzia językowe. Zamienia tekst wykorzystując opcje wyszukiwania i zamieniania fragmentu tekstu - - Stosuje wcięcie pierwszego wiersza akapitu oraz wcięcie akapitu. Wstawia proste tabele do dokumentu. Wpisuje proste dane do tabeli i edytuje je. Zmienia odstępy między wierszami i akapitami. Wstawia do tekstu rysunki i potrafi je rozmieszczać względem tekstu. Modyfikuje tabelę, zmieniając jej wymiary, dodając lub usuwając kolumny i wiersze. Korzysta z podglądu wydruku i tworzy proste wydruki. Umie wydrukować dokument bez zmiany parametrów. Modyfikuje i skaluje wstawiane rysunki. Wyszukuje fragment tekstu wykorzystując opcję Znajdź. Stosuje listy punktowane i numerowane. Stosuje indeks dolny i górny. Używa list punktowanych i numerowanych. Rysuje tabele. Zmienia ustawienia strony dokumentu. Dokonuje ustawień strony i drukuje dokument dobierając odpowiednie parametry. Stosuje obramowanie tabeli i cieniowanie komórek. Pracuje z kilkoma dokumentami. Pisze w trybie wstawiania i nadpisywania. Dobiera parametry ustawienia strony (rozmiar, orientacja, marginesy) i wydruku. Biegle pisze na klawiaturze. Umie poruszać się po w dokumencie, korzystając tabeli ze skrótów klawiszowych. Rysuje złożone tabele Stosuje bardziej zaawansowane metody formatowania tabel i scala ich komórki. Zamienia tekst na tabelę i formatuje go. Tworzy rozbudowane dokumenty zawierające tekst, grafikę i tabele. Stosuje różne obiekty w dokumentach, formatuje je, odpowiednio komponuje z nich dokument. Otacza rysunki tekstem. Wstawia i formatuje stopkę i nagłówek. Stosuje skróty klawiszowe przy typowych operacjach na tekście i blokach tekstu. Edytuje tekst w kilku kolumnach. Tworzy dokumenty korespondencji seryjnej. Tworzy własne style i formatuje dokument z ich wykorzystaniem. Konstruuje proste makra. 7

8 7. Arkusz kalkulacyjny Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające (K + P + R) Zna przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego. Wyjaśnia pojęcia: arkusz, kolumna, wiersz, komórka, pasek formuły, formuła, adres komórki. Zna typy danych stosowanych w arkuszu kalkulacyjnym. Wie, co to zakres komórek. Wyjaśnia pojęcia: formuła, funkcja, argument. Charakteryzuje typy danych Zna podstawowe typy wykresów.. Zna różne sposoby adresowania komórek. Opisuje zasadę adresowania względnego i bezwzględnego komórki. Charakteryzuje wykres i jego elementy. Wymagania dopełniające (K +P +R + D) Wie, co to jest złożona formuła zawierająca wiele funkcji. Zna wszystkie omawiane funkcje arkusza kalkulacyjnego i wie, do czego one służą. Wymagania wykraczające (K + P+ R+ D + W) Zna funkcję autofiltra i filtra zaawansowanego w arkuszu. Wie, co to takiego makro i zna przykłady jego zastosowania. Wie, do czego służą nazwy zakresów komórek. Wprowadza dane liczbowe i tekstowe do komórek arkusza. Umie poruszać się w strukturze arkusza. Potrafi zmienić zawartość komórki. Zaznacza pojedyncze komórki, całe wiersze i całe kolumny arkusza. Wykonuje obliczenia w arkuszu za pomocą prostych formuł z użyciem adresów pojedynczych komórek i operatorów +, -, * /. Kopiuje, wycina i usuwa dane z komórek. Dodaje i usuwa wiersze lub kolumny. Odwołuje się w formułach do zakresów komórek. Dobiera odpowiedni format danych. Formatuje arkusz pod kątem przejrzystości i funkcjonalności. Tworzy proste wykresy na podstawie danych z arkusza (kolumnowy i kołowy). Przygotowuje arkusz do druku korzystając z Podglądu wydruku. Drukuje tabele i wykresy arkusza. Zmienia format danych. Wykonuje obliczenia korzystając z funkcji SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX. Stosuje skróty klawiszowe. Tworzy wykresy na podstawie wybranych danych tabel Stosuje w formułach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane komórek. Przedstawia umiarkowanie złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł. Modyfikuje wygląd wykresu Stosuje funkcje PIERWIASTEK, POTĘGA, ILE.NIEPUSTYCH, JEŻELI. Odwołuje się w formułach do nazw zakresów komórek. Tworzy złożone formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI Umie stosować własny format wyświetlania danych. Umie tworzyć złożone wykresy Samodzielnie wykorzystuje arkusz do rozwiązywania problemów i zadań z różnych dziedzin. Auto matyzuje pracę w arku szu za pomocą prostych makr. Umie odwoływać się do danych z innych arkuszy skoroszytu. 8

9 8. Edytor grafiki Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K + P) Wymagania rozszerzające (K+ P+ R) Wymagania dopełniające (K +P +R + D) Wymagania wykraczające (K +P +R +D +W) Wie, co to jest skaner i cyfrowy aparat fotograficzny. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa i edytor grafiki. Zna przykładowy edytor grafiki. Podaje przykłady rozszerzeń plików graficznych (np. jpg, gif) Wyjaśnia pojęcia: grafika wektorowa, grafika bitowa, piksel, rozdzielczość, kompresja. Rozpoznaje pliki graficzne po ich rozszerzeniu. Wyjaśnia pojęcie eksportu grafiki. Zna zasadę działania aparatu cyfrowego i skanera. Charakteryzuje grafikę przeznaczoną do druku oraz do prezentacji na ekranie monitora. Opisuje konwersję grafiki. Omawia różnicę między grafiką wektorową a bitową. Opisuje, na czym polega kompresja plików graficznych. Omawia inne formaty plików graficznych. Zna modele kolorów stosowane w druku offsetowym. Zna pojęcia dotyczące grafiki 3D. Uruchamia i zamyka edytor grafiki. Otwiera plik graficzny w edytorze grafiki. Zapisuje plik graficzny. Dodaje podstawowe elementy do grafiki wykorzystując narzędzia programu (np. odcinek, krzywa, koło, elipsa, czworokąt, wielokąt), dobiera ich parametry (kolor, wielkość). Obsługuje skaner i cyfrowy aparat fotograficzny z pomocą nauczyciela. Skanuje grafikę. Kopiuje samodzielnie zdjęcia z aparatu cyfrowego na dysk komputera. Obraca, pochyla i skaluje elementy graficzne. Wstawia tekst do rysunku i edytuje go. Kopiuje, przenosi, przekształca i usuwa fragmenty grafiki. Kopiuje fragment rysunku z tłem i bez tła. Zapisuje pliki graficzne w odpowiednim formacie gif lub jpg. Tworzy rysunek wg wskazówek nauczyciela. Dobiera parametry grafiki do wskazanych przez nauczyciela celów. Komponuje prace wykorzystując technikę fotomontażu. Eksportuje grafikę do odpowiedniego formatu z odpowiednimi parametrami. Dobiera takie parametry drukowania grafiki, jak: orientacja strony, szerokość marginesów. Projektuje i wykonuje prace graficzne o złożonej budowie i Posługuje się edytorami grafiki ciekawej kompozycji (np. strona nieomawianymi na lekcji. WWW, gazetka itp.) Umie samodzielnie stworzyć Dokonuje konwersji pliku ilustrację w wybranym programie graficznego do różnych formatów graficznym na wskazany przez o różnych parametrach. nauczyciela temat Instaluje skaner. 9

10 Wymagania edukacyjne dla klasy II I - II. Praca z komputerem Zna definicję informatyki. Zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Wie, jakie są zasady korzy stania z komputera w szkolnej pracowni. Rozróżnia podstawowe elementy komputera Zna programy systemowe Windows (np. Kalkulator Paint)., Wie, co to jest folder i plik. Wie, co to jest skrót do pliku, folderu i programu. Wie, co to jest komputer osobisty, serwer. Wie, z jakich urządzeń zbudowany jest komputer Zna podstawowe jednostki informacji (bit, bajt) i ich wielokrotności. Rodzaje systemów: binarny, heksadecymalny Zna rolę i zadania systemu operacyjnego. Zna dziedziny życia, w których ma zastosowanie komputer. Zna podstawowe grupy pro gramów komputerowych Wymienia typy drukarek. Wie, co oznacza prawo autorskie. Wie, co to jest okno dialogowe. Zna zasady oznaczania napędów dysków. Zna zasady nazywania pli ków. Zna i wyjaśnia pojęcia: pod folder, program, nazwa pliku, archiwizacja, kompresja Wie, co to jest sterownik". Umie wyjaśnić przeznaczenie poszczególnych urządzeń wewnętrznych. Zna gniazda rozszerzeń i porty. Zna zasadę działania drukarki w pracowni komputerowej. Wie, co to są atrybuty plików. Zna strukturę folderów w po- staci tzw. drzewa folderów. Wie, co oznacza pojęcie konto, logowanie i administrator systemu. Wie, co to jest piksel, rozdzielczość obrazu. Wyjaśnia pojęcie rozszerzenia plików. Wie, co to jest drzewo folderów. Wie, co to jest schowek systemowy i jaką pełni funkcję podczas kopiowania, przenoszenia. Umie scharakteryzować omawiane w podręczniku karty rozszerzeń i podać ich parametry Zna typy plików i ich aplikacje.. Zna zasady licencji shareware, Open Source, Public Domain. Zna system dwójkowy i szesnastkowy- przekształca samodzielnie. Wie, co to jest superkomputer Zna typy portów i gniazd niewystępujących w komputerach pracowni. Opisuje urządzenia komputera nieomawiane na lekcji. Zna i charakteryzuje niektóre narzędzia do zarządzania systemem (np. Panel sterowania w Windows). Wyszukuje pliki i foldery za pomocą funkcji Wyszukaj z wykorzystaniem zaawansowanych opcji. Sprawdza i analizuje zasoby komputera. Tworzy skojarzenie rozszerzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu Start. Zmienia wygląd Pulpitu. Stosuje narzędzia systemowe typu defragmentator dysku i scandisk. 10

11 Posługuje się podstawowym sprzętem komputerowym klawiaturą, myszką, drukarką. Loguje się do systemu. Uruchamia programy za pomocą ikony na pulpicie. Zapisuje swoją pracę i zamyka program. Uruchamia programy z menu Start Otwiera i zamyka folder za pomocą myszki. Otwiera plik. Zapisuje poprawnie plik. Dobiera nazwy plików zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Otwiera okno folderu. Zakłada folder dowolnym sposobem. Kopiuje pliki i foldery dowolnym sposobem. Usuwa wskazane pliki i foldery. Porusza się po drzewie folderów. Sprawdza foldery programem antywirusowym według wskazówek. Archiwizuje i kompresuje pliki według wskazówek. Rozpakowuje pliki skompresowane według wskazówek. Instaluje aplikacje w komputerze według wskazówek Organizuje swoje stanowisko komputerowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazuje główne porty i gniazda rozszerzeń. Uruchamia programy użytkowe w systemie Windows. Przegląda zasoby komputera wykorzystując program do tego celu, np. Mój komputer lub Eksplorator w systemie Windows. Przenosi, usuwa i zmienia nazwy plików i folderów. Wyszukuje pliki- nazwy globalne Zapisuje pliki we wskazanym folderze. Wyszukuje pliki we wskazanym folderze. Tworzy struktury folderów według podanych wskazówek nauczyciela. Sprawdza wybrany folder programem antywirusowym i niszczy wykryte wirusy. Archiwizuje i kompresuje pliki za pomocą funkcji Folder skompresowany. Rozpakowuje pliki skompresowane. Instaluje i usuwa aplikacje za pomocą programów instalacyjnych aplikacji Instaluje i deinstaluje urządzenia komputera według wskazówek. Umie formatować dyskietki. Zna system dwójkowy Zamyka programy za pomocą skrótów klawiszowych. - Kojarzy podstawowe typy plików za pomocą rozszerzeń. Przegląda pliki i foldery za pomocą programu Mój komputer i Eksplorator Windows. Zaznacza pliki, foldery i skróty za pomocą myszki i klawiatury. Odzyskuje pliki z Kosza oraz usuwa je na stałe. Umie znaleźć informacje o zainstalowanych w systemie urządzeniach. Przegląda zawartość folderów w różnych widokach. Wyszukuje pliki za pomocą polecenia Wyszukaj. Kojarzy rodzaj pliku z ikonami. Tworzy skróty do programów i zmienia ich nazwy. Tworzy samodzielnie strukturę folderów dostosowaną do swoich potrzeb. Zmienia nazwy plików i folderów. Wprowadza zmiany w plikach i zapisuje je w innym miejscu na dysku i pod inną nazwą. Przegląda właściwości urządzeń w Menedżerze urządzeń. Instaluje program antywirusowy według wskazówek nauczyciela. Instaluje urządzenia komputera. Kompresuje i archiwizuje dane w zewnętrznym programie archiwizującym według wskazówek nauczyciela. Zna skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. Znajduje i odczytuje właściwości plików. Przelicza jednostki informacji i liczby z systemu dwójkowego na dziesiętny. Wyjaśnia zasady instalacji programu komputerowego. Wie, co to są pliki wykonywalne i zna ich rozszerzenia. Zna atrybuty plików. Rozpoznaje typy plików na podstawie rozszerzenia. Rozpoznaje pliki wykonywalne programów. Porządkuje pliki i foldery na dysku. Tworzy skróty do dysku, pliku i folderu oraz zmienia ich nazwy. Tworzy folder podczas zapisu pliku. Kopiuje, przenosi i usuwa grupy plików i folderów optymalnym sposobem. Porządkuje ikony na Pulpicie. Obsługuje program antywirusowy dostosowując go do własnych potrzeb. Zna system dwójkowy szesnastkowy- przekształca samodzielnie Przedstawia liczby w syste mie dwójkowym i dziesiętnym. Kojarzy typy plików z aplikacjami nieomawianymi na - lekcji. Podłącza samodzielnie i instaluje urządzenia komputerowe Wyszukuje pliki i foldery za pomocą funkcji Wyszukaj z wykorzystaniem zaawan sowanych opcji. Sprawdza i analizuje zasoby komputera. Tworzy skojarzenie rozsze rzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu Start. Zmienia wygląd Pulpitu. Stosuje narzędzia systemowe typu defragmentator dysku i scandisk. Instaluje i uruchamia dowolne programy komputerowe. Obsługuje różne programy komputerowe 11

12 III. Wykorzystanie programów użytkowych do rozwiązywania praktycznych problemów II. 1. Edytor tekstu Zna zastosowanie edytora tekstu. Wie, co to jest: czcionka, akapit, wiersz, blok tekstu, formatowanie tekstu, Rozróżnia podstawowe elementy strony dokumentu tekstowego Zna podstawowe zasady komputerowej edycji tekstu wie jak otworzyć dwa dokumenty wie jak wstawić znak, obraz do dokumentu tekstowego Zna zasady edycji tekstu w kolumnach Zna pojęcia: indeks górny i dolny, interlinia, nagłówek stopka, tabela, znak specjalny w dokumencie tekstowym. Zna rozszerzenia plików dokumentów tekstowych. Wie, co to tryb wstawiania i nadpisywania. Wie, jak zaznaczać bloki tekstu w dokumencie. Wie, jak wstawiać tekst w kolumnach Wie, jak wstawiać tabele do dokumentów. Wie jak otworzyć wiele dokumentów Wie jak wstawić obraz, wykres, tabelę do dokumentu tekstowego Wie, jak formatować tekst w dokumencie za pomocą list numerowanych i punktowanych. Zna różne metody wstawiania tabel do dokumentów. - Wie, jak dokonać ustawień marginesów, rozmiaru i orientacji strony dokumentu Wskazuje cechy charaktery- styczne dla dokumentów (np. podanie, życiorys itp.) Wie jak wstawiać dowolne elementy z wybranych aplikacji Zna wszystkie omawiane na zajęciach funkcje edytora tekstu.. Wie, jak rozmieszczać i komponować elementy dokumentu tekstowego w kolumnach Wie jak wstawiać i modyfikować w dokumencie tekstowym elementy innych aplikacji Wyjaśnia i opisuje style. Wie, co to dokument korespondencji seryjnej. Wie, co to jest makro. Wie jak dobrać, wstawić i dopasować złożone elementy innych aplikacji Wie jak umieścić w dokumencie wzory matematyczne, chemiczne Znaki, symbole Edytuje wskazany dokument w kolumnach (z pomocą nauczyciela) Wykonuje podstawowe operacje na dokumencie, ustawia margines, wstawia nagłówek i stopkę Potrafi otworzyć jednocześnie dwa dokumenty Wstawia wskazany znak specjalny np. Edytuje dokument w kolumnach(dokumenty) Zmienia czcionkę, formatuje akapity, interlinię, indeksy(górny, dolny) Potrafi zmieniać pojedyncze znaki, wyrazy, bloki tekstu Potrafi wstawić tabelę do dokumentu Wstawia do dokumentu obraz, wykres, znaki specjalne Tworzy listy numerowane, punktowane w dokumencie z edycją tekstu w kolumnach Ustawia w dokumencie marginesy, tabulatory, wcięcie Wstawia do dokumentu dowolne elementy(obraz, wykres, tabela) Zmienia zwykły tekst w listę numerowaną, (punktowaną) Komponuje w dokumencie wstawione wcześniej samodzielnie elementy zmienia je, dopasowuje do nich tekst w kolumnach Formatuje dokument przy użyciu stylu, Wstawia wzory matematyczne, chemiczne, znaki specjalne Potrafi przygotować prosty dokument - publikację prasową do gazetki szkolnej, korespondencji seryjnej. 12

13 III. 2. Bazy danych Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające (K+P+R) Wymagania dopełniające Wyjaśnia pojęcie bazy danych jako zbiór danych i jako system zarządzania danych. Wymienia przykłady zastosowania baz danych. Podaje przykłady kartotekowej bazy danych. Omawia funkcje rekordu i pola w bazie danych. Wyjaśnia pojęcia: tabela, formularz, rekord, raport. Wyjaśnia pojęcie sortowania. Wymienia sposoby wyszukiwania danych w bazie danych. Wymienia podstawowe operacje wykonywane przez systemy obsługi baz danych Wyjaśnia funkcję filtru w wyszukiwaniu informacji w bazie danych. Omawia pojęcie raportu. Wyjaśnia pojęcia pola wyliczeniowego (formuły). (K+P+R+D) Omawia parametry wydruku raportu. Opisuje typy danych w bazach. Wie, jaką rolę odgrywa zaawansowane filtrowanie danych. Wymagania wykraczające (K+P+R+D+W) Wyjaśnia pojęcie relacyjnej bazy danych. Wie, co to jest kwerenda. Zna podstawy języka SQL. Wykorzystuje arkusz kalkulacyjny jako system zarządzania bazą danych. Otwiera gotową bazę danych. Przegląda dane. Sortuje dane według poleceń. Dodaje i usuwa rekordy. Wpisuje dane do pól bazy danych. Modyfikuje dane w polach bazy danych. Wykorzystuje filtr (autofiltr) do wyszukiwania informacji. Tworzy bazę danych według wskazówek. Formatuje tabelę bazy danych. Drukuje prosty raport za pomocą tzw. obszaru wydruku Wyszukuje rekordy za pomocą przycisku Kryteria i Znajdź następny. Dobiera parametry strony do wydruku raportu. Stosuje sortowanie danych Projektuje bazę danych na wskazany przez nauczyciela temat. Stosuje filtr zaawansowany. Tworzy samodzielnie formularz bazy. Tworzy relacyjną bazę danych. Tworzy zapytania do bazy. Modyfikuje bazę. 13

14 III. 3. Arkusz kalkulacyjny Zna przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego. Zna typy danych stosowanych w arkuszu kalkulacyjnym Wie jak wprowadzać dane do arkusza Rozróżnia wbudowane wykresy Wie, co to zakres komórek. Wyjaśnia pojęcia: formuła, funkcja, argument. Charakteryzuje typy danych Zna i wskazuje podstawowe typy wykresów. Zna różne sposoby adresowania komórek. Opisuje zasadę adresowania względnego i bezwzględnego komórki. Charakteryzuje wykres i jego elementy. Wie, co to jest złożona formuła zawierająca wiele funkcji. Zna wszystkie omawiane funkcje arkusza kalkulacyjnego i wie, do czego one służą. Zna sposób tworzenia złożonego wykresu Zna funkcję autofiltra, filtra zaawansowanego w arkuszu. Wie, co to takiego makro, zna przykłady jego zastosowania. Wie, do czego służą nazwy zakresów komórek. Wprowadza dane liczbowe i tekstowe do komórek arkusza. Umie poruszać się w strukturze arkusza. Potrafi zmienić zawartość komórki. Wykonuje obliczenia w arkuszu za pomocą prostych formuł Dodaje i usuwa wiersze lub kolumny. znajduje wbudowane wykresy Potrafi wskazać na wykresie wprowadzone wcześniej dane Odwołuje się w formułach do zakresów komórek. Dobiera odpowiedni format danych. Formatuje arkusz pod kątem przejrzystości, funkcjonalności. Tworzy proste wykresy na podstawie danych arkusza (kolumnowy i kołowy). Przygotowuje arkusz do druku korzystając z Podglądu wydruku. Drukuje tabele i wykresy arkusza. Zmienia format danych. Wykonuje obliczenia korzystając z funkcji SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX. Analizuje wskazane wykresy, Stosuje skróty klawiszowe. Tworzy wykresy na podstawie wybranych danych tabeli Stosuje w formułach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane komórek. Przedstawia umiarkowanie złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł. Modyfikuje wygląd wykresu Stosuje funkcje PIERWIASTEK, POTĘGA, ILE.NIEPUSTYCH, JEŻELI. Przedstawia rozwiązanie zadania na wykresie Odwołuje się w formułach do nazw zakresów komórek. Tworzy złożone formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI. Umie stosować własny format wyświetlania danych. Umie tworzyć złożone wykresy Zmienia położenie wykresu Samodzielnie wykorzystuje arkusz do rozwiązywania problemów i zadań z różnych dziedzin. Automatyzuje pracę w arku szu za pomocą prostych makr. Umie odwoływać się do danych z innych arkuszy skoroszytu. 14

15 III. 4. Multimedia Wyjaśnia pojęcia: multimedia, program multimedialny - interaktywność, odtwarzacz multimedialny. Zna podstawowe urządzenia multimedialne współpracujące z komputerem (np.: karta wideo, karta telewizyjna, kamera wideo, cyfrowy aparat fotograficzny). Zna przykładowy odtwarzacz multimedialny. Zna popularne formaty plików multimedialnych (np.: AVI; MOV; MPEG, SWF itp.). Omawia podstawowe urządzenia multimedialne w komputerze. Charakteryzuje podstawowe formaty plików multimedialnych. Zna podstawowe typy programów multimedialnych. Wie, co to takiego radio i telewizja internetowa. Wyjaśnia pojęcie slajdu prezentacji multimedialnej Zna rolę multimediów w przekazie informacji i edukacji. Wie, co to jest multimedialna prezentacja wiedzy. Wie, jakie składniki powinna mieć prezentacja multimedialna (tekst, grafika, dźwięk, film i animacja) Zna wszystkie omawiane multimedialne źródła infor macji. Samodzielnie podłącza, obsługuje i w razie konieczności konfiguruje sprzęt multimedialny współpracujący z komputerem. Zna różne układy slajdów w prezentacji (jeden po drugim, układ rozgałęziony) Zna pojęcie interaktywności Wyjaśnia zależność między rodzajami informacji a zastosowanymi środkami przekazu. Zna technologie przekazu dźwięku i wideo w sieci. Wie, jakie są zasady tworzenia prezentacji na potrzeby Internetu. Zna narzędzia do tworzenia multimediów. Posługuje się, według wskazówek nauczyciela, poznanymi na lekcji programami multimedialnymi. Podaje źródła informacji multimedialnych: strona WWW, encyklopedia, słownik, program edukacyjny, prezentacja. Wstawia slajd oraz tekst i grafikę do prezentacji. Formatuje tekst w slajdzie prezentacji. Z pomocą nauczyciela obsługuje urządzenia multimedialne. Z pomocą nauczyciela korzysta z wybranych programów edukacyjnych. Z pomocą nauczyciela korzysta z radia, telewizji internetowej. Tworzy prostą prezentację z tekstem i grafiką Potrafi wykorzystywać przyciski nawigacji w tworzonej przez siebie prezentacji. Tworzy proste elementy graficzne. Umie samodzielnie korzystać z wybranych programów multimedialnych. Samodzielnie korzysta z przekazów multimedialnych w Internecie. Wzbogaca tworzone prezentacje o dźwięk i film Nadaje obiektom funkcje odnośnika. Tworzy strukturę logiczną pokazu za pomocą odnośników Zapisuje prezentację do publikacji w Internecie. Samodzielnie posługuje się dostępnymi na lekcji urządzeniami, jak skaner, aparat cyfrowy, kamera. Sprawnie posługuje się wszystkimi poznanymi programami multimedialnymi. Potrafi samodzielnie znaleźć multimedialne źródła informacji, programy edukacyjne. Umie prezentować swoją wiedzę z wykorzystaniem Multimediów. Samodzielnie potrafi zaprojektować i wykonać multimedialną prezentację na dowolny temat. Stosuje wszystkie omawiane na lekcjach składniki prezentacji. Tworzy samodzielnie prezentacje internetowe. Prowadzi szkolną lub klasową witrynę internetową. Umie dokonać obróbki dźwięku i wideo w komputerze. Potrafi zrealizować przekaz multimedialny w Internecie. Potrafi wykonać i zamieścić na płycie CD samodzielną prezentację 15

16 IV. Internet Wyjaśnia pojęcia: strona WWW, sieć WWW, adres strony internetowej, witryna, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, Wie, co to jest hiperłącze. Wie, z jakich usług można korzystać w Internecie (WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, chat, FTP, IRC). Lokalizatory Zna podstawowe zasady netykiety. Wie, jakie mogą być zagrożenia ze strony Internetu (uzależnienia, wirusy, włamania). Korzysta z przeglądarki stron internatowych. Łączy się z wybraną stroną internetową przestrzega zasad netykiety. Wymienia przykładowy komunikator internetowy Wyjaśnia pojęcia adresu URL, protokół http, FTP, hiperłącze, komunikator, lokalizator, forum, post. Wie, na czym polega praca z przeglądarką internetowa w trybie online i offline. Wyjaśnia pojęcia: portal, serwis tematyczny. Zna pojęcie: usługa FTP. Wymienia programy typu: klient FTP, Zna zasadę uczestnictwa w forum. Korzysta z wyszukiwarki stron internetowych używając prostych zapytań. Korzysta z encyklopedii i słowników jako internetowych źródeł informacji. Zapisuje na dysku komputera proste strony internetowe. Zapisuje na dysku komputera dane tekstowe, grafikę pobrane z Internetu. Pobiera pliki z Internetu za pomocą odnośników na stronach WWW, protokoły ftp (pomoc nauczyciela) Uruchamia przykładowy komunikator internetowy Wie, jaką rolę w przeglądarce odgrywają tzw. wtyczki. Zna podstawowe zasady wyszukiwania informacji w wyszukiwarkach internetowych. Zna proste sposoby wyszukiwania grafiki w sieci Internet. Wie, na czym polega usługa FTP Wie jak rejestrować się na forum. Swobodnie przegląda zasoby Internetu. Umie wpisywać umiarkowanie złożone zapytania w wyszukiwarkach internetowych. Korzysta z katalogu stron internetowych. Pobiera pliki z serwerów internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej i protokołu FTP Korzysta z wskazanego komunikatora internetowego np. (Skype) Zna zasadę pobierania stron WWW z Internetu. Zna wszystkie omawiane źródła informacji w sieci. Wie, co to skrypt i aplet na stronie WWW. Zna podstawy konfigurowania przeglądarki internetowej. Zna zasady obowiązujące na forach i netykietę Samodzielnie formułuje złożone zapytania w wyszukiwarkach internetowych do wyszukiwania informacji na serwerach FTP. Samodzielnie wybiera źródła informacji internetowych w zależności od poszukiwanych informacji. Uruchamia i konfiguruje dowolny komunikator internetowy Zna i opisuje usługi internetowe nieomawiane na lekcjach (np. telnet, WAP itp.). Zna inne internetowe źródła informacji niż omawiane na lekcji. Prowadzi dyskusje na forach z zachowaniem zasad netykiety Korzysta samodzielnie z usług internetowych nieomawianych na lekcjach. Potrafi korzystać z innych internetowych źródeł informacji niż omawiane na lekcjach. Komunikować się za pomocą dowolnego komunikatora, prowadzić dyskusje na forach, Wykorzystać lokalizator do rozwiązania codziennych problemów, Zainstalować kamerę internetową 16

17 IV. 1. Dokument HTML Zna konstrukcje, przeznaczenie dokumentów HTML w kontekście stron WWW. Zna rolę języka HTML w tworzeniu dokumentów hipertekstowych, Zna podstawowy edytor do dokumentów HTML Wie w jaki sposób można umieścić stronę WWW w Internecie Wie, co to jest dokument HTM Wyjaśnia proces tworzenia dokumentu, Wie, co to jest: znacznik, atrybut znacznika, podstrona, link, Wie jak ustalić tło strony, Wprowadzić grafikę, link, tabelę ( z pomocą nauczyciela), Zna dostępne narzędzia do tworzenia stron WWW. Zna pojęcie serwera bezpłatnego, możliwości jego usług Zna podstawowe właściwości i zastosowanie dokumentów HTML Zna strukturę dokumentu HTML, Zna działanie podstawowych znaczników języka HTML Zna zasady umieszczania strony WWW na serwerach bezpłatnych Zna właściwości, zastosowanie dokumentów HTML, Zna działanie znaczników języka HTML Zna rolę tabeli w tworzonej stronie Wie jak tworzyć rozbudowany dokument HTML, Widzi potrzebę umieszczenia strony WWW na serwerze Zna edytory wspomagające tworzenie stron WWW nie - omawiane na lekcji, Zna zasady umieszczania na stronie aktualizacji i wiadomości o autorze strony, Stosuje ramki w dokumencie, Zna metody umieszczenia strony WWW na serwerze Zapisać szkielet strony WWW na dysku komputera, Stosować podstawowe znaczniki edycji tekstu,grafiki, hipertekst, Wstawić tło do tworzonej strony, Zapisuje poprawnie plik. Uruchamia edytor stron WWW. Wprowadza: tekst, tło, grafikę, link, prostą tabele, Tworzy podstronę za pomocą hipertekstu Zapisać plik w formacie HTML, Otworzyć w przeglądarce internetowej utworzoną prostą stronę WWW wg wzorca Dobiera odpowiednie narzędzia do tworzenia dokumentu hipertekstowego, Wstawia tekst do dokumentu HTML i go formatuje, Wstawia elementy graficzne, hiperłącza, tabele do dokumentu HTML, Tworzy proste tabele w dokumencie HTML, Tworzy dokument z podstronami wg wzorca Wstawia elementy graficzne do dokumentu HTML i je formatuje, Wstawia hiperłącza do wybranych fragmentów i innych dokumentów HTML, Wstawia tabele do dokumentu HTML i je formatuje, Wstawia dźwięk, prezentacje multimedialną do dokumentu HTML, Tworzy rozbudowany dokument HTML wg wzorca, Umieszcza dokument HTML na bezpłatnym serwerze (z pomocą nauczyciela) Tworzy rozbudowane witryny o różnej tematyce umieszcza je na bezpłatnych serwerach, Prezentuje i reklamuje własny region i szkołę 17

18 V. Algorytmy Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające Zna pojęcie algorytmu. Wie, na czym polega opis algorytmu w języku potocznym. Wie, na czym polega zapis algorytmu za pomocą języka programowania. Zna podstawowe polecenia i funkcje pierwotne logo. Zna podstawowe polecenia sterujące żółwiem w logo (np, ws, pw, Iw). Zna i objaśnia symbole schematu blokowego algorytmu. Zna pojęcie procedury (polecenia wtórnego) w języku programowania. (K+P+R) Zna pojęcie zmiennej w algorytmie. Wie, co to takiego zmienna lokalna i zmienna globalna algorytmu. Zna polecenia sprawdzania warunków w języku logo. Zna i umie objaśnić rolę pętli w algorytmie. Wie, co to takiego procedura parametryczna. Wymagania dopełniające (K+P+R+D) Zna wszystkie omawiane na zajęciach polecenia i funkcje pierwotne logo. Zna pojęcie zmiennej licznika sterującej pętlą Wymagania wykraczające (K+P+R+D+W) Wie, co to takiego drzewo algorytmu. Zna i objaśnia pojęcia algorytmiki: poprawność algorytmu, skończoność algorytmu, efektywność i złożoność. Zna podstawowe polecenia wybranego języka programowania, innego niż logo Potrafi opisać prosty algorytm liniowy w języku potocznym. Zna podstawy pracy w wybranym środowisku Wykonuje z pomocą nauczyciela podstawowe polecenia pierwotne w trybie interakcyjnym. Potrafi sterować ruchem żółwia na ekranie graficznym (za pomocą poleceń np, ws, pw, Iw). Potrafi kreślić z pomocą nauczyciela figury typu kwadrat, prostokąt o zadanych bokach. Potrafi przedstawić za pomocą schematu blokowego proste algorytmy liniowe, rozgałęzione. Potrafi tworzyć w języku logo proste procedury realizujące zadania algorytmów liniowych. Potrafi tworzyć procedury prostych algorytmów liniowych. Potrafi samodzielnie kreślić za pomocą procedur proste figury geometryczne typu prostokąt, kwadrat, trójkąt. Potrafi przedstawić za pomocą schematu blokowego algorytmy liniowe, rozgałęzione i proste algorytmy z pętlą. Umie zadeklarować w procedurze zmienną. Potrafi konstruować algorytmy liniowe i rozgałęzione z użyciem zmiennych. Potrafi tworzyć proste algorytmy z pętlą. Potrafi deklarować proste procedury parametryczne. Potrafi tworzyć procedury kreślące wielokąty o zadanej liczbie boków. Samodzielnie tworzy algorytmy liniowe rozgałęzione i algorytmy z pętlą rozwiązujące zadania proponowane przez nauczyciela. Potrafi sterować wykonaniem pętli w algorytmach Umie tworzyć algorytmy modelowania bardziej złożonych figur opartych na liniach prostych, wielokątach i kołach. Potrafi zapisać algorytm rozwiązania zadania w formie drzewa algorytmu. Potrafi zapisać prosty algorytm liniowy i rozgałęziony za pomocą poleceń języka programowania Potrafi tworzyć procedury i funkcje wtórne w innym języku programowania niż logo. 18

19 VI. Modelowanie i symulacja komputerowa Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające Wyjaśnia pojęcia: symulacja komputerowa, model zjawisk i procesów. Podaje przykłady modeli zjawisk i procesów. Przedstawia korzyści zastosowania komputerowej symulacji i modelowania (K+P+R) Przedstawia narzędzia służące do symulacji i modelowania komputerowego. Wymagania dopełniające (K+P+R+D) Opisuje modele i symulacje komputerowe inne niż omawiane na lekcji. Wymagania wykraczające (K+P+R+D+W) Proponuje i omawia dziedzinę, w której można zastosować symulację i modelowanie komputerowe. Zna narzędzia do symulacji Znajduje i uruchamia prostą symulację komputerową Zmienia parametry w uruchomionej symulacji lub modelu komputerowym Odczytuje i rozumie wyniki uzyskane w symulacji lub modelu komputerowym Analizuje wyniki uzyskane w symulacji lub modelu komputerowym Na przykład : Tworzy symulację lub modelowanie zaproponowanym narzędziem komputerowym 19

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy Ia Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy Ia Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy Ia Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 P R A C A Z K O M P U T E R E M Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy IIIa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy IIIa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy IIIa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 P R A C A Z K O M P U T E R E M Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze

Spis treści. 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem. 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Spis treści 1. Rozpoczynamy pracę z komputerem Zasady pracy przy komputerze Jak zorganizować stanowisko do pracy przy komputerze?.......... 14 Dbaj o zdrowie i przeciwdziałaj dolegliwościom związanym z

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:

Dział II Budowa sieci komputerowej, typologie sieci. Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra [1+ 2] [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń: INFORMATYKA - KLASA II I PÓŁROCZE - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. - rozumie różnicę między informacją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej

INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej INFORMATYKA Wymagania na poszczególne oceny - klasa 7 szkoły podstawowej Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 4 Szkoły Podstawowej Dział: Edytor grafiki (Paint). Wiadomości - uczeń nie wie do czego można wykorzystać edytor grafiki oraz nie zna nazwy żadnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Obszar zagadnień dydaktycznych Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i Leksykon Poszukiwanie informacji sieć Internet Komputerowe pisanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ A Z KOMPUTEREM TECHNIKA KOMPUTEROWA W ZYCIU CZŁOWIEKA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry KLASA 6 KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Uczeń przestrzega regulaminu pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny kl. VII

Wymagania na poszczególne oceny kl. VII 1 Informatyka Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny kl. VII Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą obejmują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Lp. Temat 1. Zastosowania komputerów konieczne (dopuszczająca) dba o porządek na stanowisku komputerowym przynajmniej trzy komputera podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek na stanowisku komputerowym wymienia podstawowe zasady zachowania się w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA KRYTERIA OCENIANIA zał. nr 1 TABELA WYMAGAŃ zał. nr 2.... mgr inż. Witold Jankowski mgr Anna Talarczyk 1 ZAŁ. NR 1 - KRYTERIA OCENIANIA KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo