Wieliczka, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieliczka, 1.09. 2013 r."

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA Ocenianie to proces wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru i innych form diagnozy osiągnięć edukacyjnych ucznia. Polega na rozpoznawaniu poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania. I. Oceny uzyskiwane przez uczniów wynikają bezpośrednio z danego poziomu wymagań programowych: 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował minimum wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie informatyki; nie sprostał wymaganiom K (konieczne). 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował minimum wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia w zakresie informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi zastosować z pomocą nauczyciela w rozwiązywaniu bardzo prostych zadań praktycznych; sprostał wymaganiom K 3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi zastosować z pomocą nauczyciela w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych i teoretycznych; sprostał wymaganiom K + P (podstawowe) 4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: w stopniu zadawalającym opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi samodzielnie zastosować w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych i teoretycznych z zakresu informatyki; sprostał wymaganiom K + P + R (rozszerzające) 5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania informatyki; opanowane wiadomości i umiejętności potrafi samodzielnie zastosować w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych, ujętych w programie nauczania oraz zastosować je w nowych sytuacjach; samodzielnie rozwija wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki; sprostał wymaganiom K + P + R + D (dopełniające) 6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania; potrafi samodzielnie stosować wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych (problemowych); potrafi samodzielnie formułować problemy i twórczo opracowywać ich rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; samodzielnie pogłębia swe wiadomości i umiejętności z zakresu informatyki; uczestniczy w konkursach informatycznych szkolnych i poza szkolnych, jest laureatem olimpiady, konkursu informatycznego na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim; sprostał wymaganiom K + P + R + D + W (wykraczające) Dla uczniów posiadających opinie o dostosowaniu wymagań edukacyjnych lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wymagania są dostosowane indywidualnie do wskazań. 1

2 1. Praca z komputerem Wymagania edukacyjne dla klasy I Zna definicję informatyki. Zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Wie, jakie są zasady korzy stania z komputera w pracowni szkolnej. Rozróżnia podstawowe elementy komputera. Wie, co to jest piractwo komputerowe. Wie, co to jest pulpit, i zna jego elementy. Wie, co to jest plik, folder i skrót. Wie, co to jest menu Start, pasek zadań i pasek szybkiego uruchamiania. Zna programy systemowe Windows (np. Kalkulator Paint)., Uruchamia komputer i poprawnie go wyłącza. Posługuje się podstawowym sprzętem komputerowym, klawiaturą, myszką drukarką. Loguje się do systemu. Uruchamia programy za pomocą ikony na pulpicie. Zapisuje swoją pracę i zamyka program. Otwiera i zamyka folder za pomocą myszki. Uruchamia programy z menu Start Wie, co to jest komputer osobisty, serwer. Wie, z jakich urządzeń zbudowany jest komputer Zna podstawowe jednostki informacji (bit, bajt) i ich wielokrotności. Zna rolę i zadania systemu operacyjnego. Zna dziedziny życia, w których ma zastosowanie komputer. - Zna podstawowe grupy pro gramów komputerowych Wymienia typy drukarek. - Wie, co oznacza prawo autorskie. Wie, co to jest okno dialogowe. Zna zasady oznaczania na pędów dysków. Zna zasady nazywania plików. - Organizuje swoje stanowisko komputerowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazuje i nazywa urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne komputera. Wskazuje główne porty i gniazda rozszerzeń. Obsługuje Pulpit i menu Start za pomocą myszki. Obsługuje okno programu (zmienia rozmiar, przenosi, minimalizuje, maksymalizuje, zamyka). Otwiera, przegląda, obsługuje i zamyka okna dialogowe. Rozróżnia i wskazuje napędy dysków. Zaznacza pliki, foldery i skróty za pomocą myszki. Uruchamia programy użytkowe w systemie Windows. Wie, co to jest sterownik". Umie wyjaśnić przeznaczenie poszczególnych urządzeń wewnętrznych. Zna gniazda rozszerzeń i porty. Zna zasadę działania drukarki w pracowni komputerowej. Wie, jakie są konsekwencje prawne piractwa komputerowego Wie, co to są atrybuty plików. Zna strukturę folderów w postaci tzw. drzewa folderów. Wie, co oznacza pojęcie konto, logowanie i administrator systemu. Zna zasady licencji freeware. Wie, co to jest piksel i rozdzielczość obrazu. Wymienia i charakteryzuje drukareki. Zamyka programy za pomocą skrótów klawiszowych. - Kojarzy podstawowe typy plików za pomocą rozszerzeń. Przegląda pliki i foldery za pomocą programu Mój komputer i Eksplorator Windows. Zaznacza pliki, foldery i skróty za pomocą myszki i klawiatury. Odzyskuje pliki z Kosza oraz usuwa je na stałe. Umie znaleźć informacje o zainstalowanych w systemie urządzeniach. Umie scharakteryzować omawiane w podręczniku karty rozszerzeń i podać ich parametry Zna typy plików i ich aplika cje.. Zna zasady licencji shareware, Open Source, Public Domain. Zna system dwójkowy i dziesiętny. Zna skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. Łączy elementy zestawu komputerowego. Znajduje i odczytuje właściwości plików. Przelicza jednostki informacji i liczby z systemu dwójkowego na dziesiętny. Wie, co to jest superkomputer Zna typy portów i gniazd niewystępujących w komputerach pracowni. Opisuje urządzenia komputera nieomawiane na lekcji. Zna i charakteryzuje niektóre narzędzia do zarządzania systemem (np. Panel sterowania w Windows). Przedstawia liczby w syste mie dwójkowym i dziesiętnym. Kojarzy typy plików z aplikacjami nieomawianymi na - lekcji. Podłącza samodzielnie i instaluje urządzenia komputerowe 2

3 2. Zarządzamy folderami, plikami i programami w komputerze Wie, co to jest folder i plik. Wie, co to jest skrót do pliku, folderu i programu. Wyjaśnia pojęcia' wirus komputerowy, program antywirusowy. Zna podstawowe zasady profilaktyki antywirusowej. Otwiera plik. Zapisuje poprawnie plik. Dobiera nazwy plików zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Otwiera okno folderu. Zakłada folder dowolnym sposobem. Kopiuje pliki i foldery dowolnym sposobem. Usuwa wskazane pliki i foldery. Porusza się po drzewie folderów. Sprawdza foldery programem antywirusowym według wskazówek. Archiwizuje i kompresuje pliki według wskazówek. Rozpakowuje pliki skompresowane według wskazówek. Instaluje aplikacje w komputerze według wskazówek Zna i wyjaśnia pojęcia: pod folder, program, nazwa pliku, archiwizacja, kompresja Omawia sposoby profilaktyki antywirusowej. Przegląda zasoby komputera wykorzystując program do tego celu, np. Mój komputer lub Eksplorator w systemie Windows. Przenosi, usuwa i zmienia nazwy plików i folderów. Zapisuje pliki we wskazanym folderze. Wyszukuje pliki we wskazanym folderze. Tworzy struktury folderów według podanych wskazówek nauczyciela. Sprawdza wybrany folder programem antywirusowym i niszczy wykryte wirusy. Archiwizuje i kompresuje pliki za pomocą funkcji Folder skompresowany. Rozpakowuje pliki skompresowane. Instaluje i usuwa aplikacje za pomocą programów instalacyjnych aplikacji Instaluje i deinstaluje urządzenia komputera według wskazówek. Umie formatować dyskietki. Wyjaśnia pojęcie rozszerzenia plików. Wie, co to jest drzewo folderów. - Wie, co to jest schowek systemowy i jaką pełni funkcję podczas kopiowania i przenoszenia. Zna rodzaje programów za- grażających komputerowi i ich wpływ na działanie komputera i podaje ich przykłady. UMIEJĘTNOŚCI Przegląda zawartość folderów w różnych widokach. Wyszukuje pliki za pomocą polecenia Wyszukaj. Kojarzy rodzaj pliku z ikonami. Tworzy skróty do programów i zmienia ich nazwy. Tworzy samodzielnie strukturę folderów dostosowaną do swoich potrzeb. Zmienia nazwy plików i folderów. Wprowadza zmiany w plikach i zapisuje je w innym miejscu na dysku i pod inną nazwą. Przegląda właściwości urządzeń w Menedżerze urządzeń. Instaluje program antywirusowy według wskazówek nauczyciela. Instaluje urządzenia komputera. Kompresuje i archiwizuje dane w zewnętrznym programie archiwizującym według wskazówek nauczyciela. Wyjaśnia zasady instalacji programu komputerowego. Wie, co to są pliki wykonywalne i zna ich rozszerzenia. Zna atrybuty plików. Omawia zasady i sposoby profilaktyki antywirusowej. Rozpoznaje typy plików na podstawie rozszerzenia. Kojarzy pliki z aplikacjami. Rozpoznaje pliki wykonywalne programów. Porządkuje pliki i foldery na dysku. Tworzy skróty do dysku, pliku i folderu oraz zmienia ich nazwy. Tworzy folder podczas zapisu pliku. Kopiuje, przenosi i usuwa grupy plików i folderów optymalnym sposobem. Porządkuje ikony na Pulpicie. Obsługuje program antywirusowy dostosowując go do własnych potrzeb. Zna i wyjaśnia zastosowanie skrótów klawiszowych w systemie Windows. Zna i wyjaśnia pojęcia kla ster, dyskietka systemowa, defragmentacja - dysku, scandisk. Zna funkcje Panelu sterowania. Charakteryzuje rozszerzenia plików i aplikacji nieomawianych na lekcji. Wyszukuje pliki i foldery za pomocą funkcji Wyszukaj z wykorzystaniem zaawan sowanych opcji. Sprawdza i analizuje zasoby komputera. Tworzy skojarzenie rozsze rzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu Start. Zmienia wygląd Pulpitu. Stosuje narzędzia systemowe typu defragmentator dysku i scandisk. Instaluje i uruchamia dowolne programy komputerowe. Obsługuje różne programy komputerowe 3

4 3. Poznajemy lokalne i rozległe sieci komputerowe Wie, co to jest sieć komputerowa. Zna podział na sieci lokalne, miejskie i rozległe. Wyjaśnia pojęcie Internetu. Wie, z jakich usług można korzystać w Internecie (WWW, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, chat, FTP, IRC). Zna podstawowe zasady netykiety. Wie, jakie mogą być zagrożenia ze strony Internetu (uzależnienia, wirusy, włamania). Wymienia korzyści wynikające z połączenia komputerów w sieć. Potrafi podać podstawowe cechy sieci LAN. Charakteryzuje podstawowe usługi sieciowe. Zna pojęcia: klient, serwer i logowanie. Rozróżnia sieci typu klient-serwer oraz sieci równorzędne. Wie, że pracę w sieci nadzorują programy sieciowe. Zna pojęcia: medium transmisyjne, hub (koncentrator), switch (przełącznik) oraz router. Zna pojęcie adresu IP komputera. Przedstawia podstawowe elementy struktury Internetu (użytkownik, serwer dostępowy, serwery usługowe, urządzenia łączące komputery). Zna sposoby podłączenia komputera do Internetu. Zna zasady bezpiecznego korzystania z sieci komputerowej. Wie, co to jest firewall. Wie, jakie są symptomy uzależnienia od Internetu. Charakteryzuje poznane sieci komputerowe. Wyjaśnia znaczenie protokołu TCP/1 P w sieci komputerowej. Opisuje rolę adresu l P komputera w sieci. Wie, co to jest system nazw domen DNS, i zna jego zadania. Zna przykłady programów (systemów) sieciowych. Wyjaśnia pojęcia: łącza, hub, switch oraz router. Opisuje usługi sieciowe. Opisuje sposoby podłączenia do sieci Internet. Wyjaśnia zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Opisuje zagrożenia ze strony Internetu. Zna sposoby przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Internetu. Omawia funkcje różnych serwerów w sieci komputerowej. Umie scharakteryzować wszystkie omawiane na lekcjach media transmisyjne. Zna wszystkie omawiane protokoły sieciowe. Przewiduje możliwe zagrożenia ze strony Internetu. Proponuje różne sposoby zabezpieczenia komputera przed zagrożeniem ze strony Internetu. Zna i opisuje usługi sieciowe, nieomawiane na lekcji. Zna i opisuje inne, nieomawiane na lekcji sposoby połączenia komputerów do sieci Internet. Zna sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami w Internecie nieomawiane na lekcji. opisuje strukturę sieci szkieletowej UMIEJĘTNOŚCI Umie załogować się do sieci. Potrafi za pomocą programu Otoczenie sieciowe przeglądać zasoby sieci. Umie przestrzegać zasad netykiety. Umie przestrzegać zasad prawa autorskiego. Rozpoznaje typ sieci komputerowej w pracowni. Umie skojarzyć rodzaj instytucji i kraj z nazwą domeny. Potrafi przyporządkować protokół do rodzaju usługi. Stosuje różne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom z sieci (program antywirusowy, firewall itp.) Potrafi znaleźć i rozpoznać komputery w sieci. Umie wymieniać pliki pomiędzy komputerami w sieci. Umie odszukać adres IP swojego komputera. Podłącza urządzenia sieciowe. Umie skonfigurować swój komputer w sieci. Umie zainstalować i skonfigurować programy typu firewall, spyware. Potrafi posługiwać się sys temem sieciowym. Umie połączyć w sieć kom putery i podłączyć je do Internetu. Umie samodzielnie uzbroić" komputer we wszystkie niezbędne narzędzia zabezpie czające przed zagrożeniami z Internetu i samodzielnie nimi zarządzać. 4

5 4. Wędrujemy po sieci Internet Wyjaśnia pojęcia: strona WWW, sieć WWW, adres strony internetowej, witryna, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, Wie, co to jest hiperłącze. Wyjaśnia pojęcia adresu URL, protokół http, hiperłącze. Wie, na czym polega praca z przeglądarką internetowa w trybie online i offline. Wyjaśnia pojęcia: portal, serwis tematyczny. Wie, że Internet jest bazą danych. Wie, że strona internetowa jest tworzona m.in. za pomocą języka HTML. Zna pojęcie: usługa FTP. Wie, jaką rolę w przeglądarce odgrywają tzw. wtyczki. Zna podstawowe zasady wyszukiwania informacji w wyszukiwarkach internetowych. Zna proste sposoby wyszukiwania grafiki w sieci Internet. Wie, na czym polega usługa FTP. Zna zasadę pobierania stron WWW z Internetu. Zna wszystkie omawiane źródła informacji w sieci. Wie, co to skrypt i aplet na stronie WWW. Zna podstawy konfigurowania przeglądarki internetowej Zna i opisuje usługi internetowe nieomawiane na lekcjach (np. telnet, WAP itp.). Zna inne internetowe źródła informacji niż omawiane na lekcji Korzysta z przeglądarki stron internatowych. Łączy się z wybraną stroną internatową. Korzysta z wyszukiwarki stron internetowych używając prostych zapytań. Korzysta z encyklopedii i słowników jako internetowych źródeł informacji. Zapisuje na dysku komputera proste strony internetowe. Zapisuje na dysku komputera dane tekstowe i grafikę pobrane z Internetu. Pobiera pliki z Internetu za pomocą odnośników na stronach WWW. Swobodnie przegląda zasoby Internetu. Umie wpisywać umiarkowanie złożone zapytania w wyszukiwarkach internetowych. Umie wyszukiwać grafikę w Internecie. Korzysta z katalogu stron internetowych. Pobiera pliki z serwerów internetowych, korzystając z przeglądarki internetowej i protokołu FTP. Samodzielnie formułuje złożone zapytania w wyszukiwarkach internetowych do wyszukiwania informacji i grafiki na stronach WWW. Samodzielnie wybiera źródła informacji internetowych w zależności od poszukiwanych informacji. Korzysta samodzielnie z usług internetowych nieomawianych na lekcjach. Potrafi korzystać z innych internetowych źródeł infor macji niż omawiane na lekcjach. 5

6 5. Komunikacja w sieci Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające (K+P+R) Wymagania dopełniające (K+P+R+D) Zna pojęcia: poczta elektroniczna ( ), adres poczty elektronicznej, program pocztowy, bramka www e- mail, konto pocztowe. Wie, jak wygląda adres , i jak należy go odczytywać. Zna zasadę przesyłania poczty elektronicznej w sieci Internet. Zna pojęcie: serwer pocztowy. Wie, co to jest format zwykły i format HTML wiadomości pocztowej. WIADOMOŚCI Wie, co to jest serwer poczty wychodzącej i serwer poczty przychodzącej. Zna zasady bezpiecznego korzystania z poczty . Wie, jak założyć konto na serwerze pocztowym. Wie, jak obsługiwać konto pocztowe za pomocą uniwersalnych bramek www . Zna opcje konfiguracyjne używanego programu pocztowego. Wymagania wykraczające (K+P+R+D+W) Zna sposoby zabezpieczania poczty przed spamem. Wie, jak blokować nadawców niechcianej poczty. Zna inne usługi sieciowe wykorzystujące pocztę elektroniczną. Loguje się na koncie pocztowym przez stronę WWW z pomocą nauczyciela. Sporządza i wysyła list elektroniczny za pomocą bramki www , korzystając z pomocy nauczyciela. Odbiera i odczytuje list elektroniczny z pomocą nauczyciela Samodzielnie tworzy i wysyła proste wiadomości pocztowe. Odbiera wiadomości poczty elektronicznej i umie na nie odpowiadać oraz przesyłać je dalej. Umie wysyłać wiadomości pocztowe z załącznikami. Odbiera listy elektroniczne z załącznikiem tekstowym lub graficznym, przegląda go oraz zapisuje na dysk. Formatuje wiadomości pocztowe (kolor, czcionka). Wykazuje się umiejętnościami wymienionymi powyżej wykonywanymi za pomocą programu pocztowego Wysyła różnego rodzaju pliki jako załączniki. Odbiera i zapisuje różnego rodzaju załączniki i zapisuje je na dysku. Wykazuje się umiejętnościami wymienionymi powyżej wykonywanymi w programie pocztowym Umie założyć konto pocztowe na wybranym serwerze poczty w sieci. Konfiguruje konto w programie pocztowym. Wysyła wiadomość pocztową na wiele adresów jednocześnie. Umie obsługiwać książkę adresową i wysyła e korzystając z książki adresowej. Umie obsługiwać konto z poziomu uniwersalnych bramek www . Umie zarządzać wiadomościami poczty elektronicznej w programie pocztowym Potrafi samodzielne dokonać ustawień w programie pocztowym do obsługi poczty. Biegle korzysta z programów pocztowych innych niż omawiane na lekcji. Potrafi konfigurować program pocztowy do obsługi grup dyskusyjnych. Umie wysyłać i odbierać wiadomości z forum grup dyskusyjnych za pomocą programu pocztowego i przeglądarki internetowej. Umie przesyłać wiadomości poczty elektronicznej do sieci telefonii komórkowej w formie SMS-ów 6

7 6. Edytor tekstu Zna zastosowanie edytora tekstu. Wie, co to jest: czcionka, akapit, wiersz, blok tekstu, formatowanie tekstu, Rozróżnia podstawowe elementy strony dokumentu tekstowego Zna podstawowe zasady komputerowej edycji tekstu Zna pojęcia: indeks górny i dolny, interlinia, nagłówek stopka, tabela, znak specjalny w dokumencie tekstowym. Zna rozszerzenia plików dokumentów tekstowych. Wie, co to tryb wstawiania i nadpisywania. Wie, jak zaznaczać bloki tekstu w dokumencie. Wie, jak wstawiać proste tabele do dokumentów. Wie, jak formatować tekst w dokumencie za pomocą list numerowanych i punktowanych. Zna różne metody wstawiania tabel do dokumentów. - Wie, jak dokonać ustawień marginesów, rozmiaru i orientacji strony dokumentu Wskazuje cechy charaktery- styczne dla dokumentów (np. podanie, życiorys itp.) Zna wszystkie omawiane na zajęciach funkcje edytora tekstu. Wie, jak rozmieszczać i komponować elementy dokumentu tekstowego. Wyjaśnia i opisuje style. Wie, co to dokument korespondencji seryjnej. Wie, co to jest makro. Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z edytorem tekstu. Pisze tekst stosując małe i duże litery oraz polskie znaki diakrytyczne. Zaznacza tekst myszką lub klawiaturą. Dzieli tekst na akapity Przegląda dokument w różnych widokach. Kopiuje, przenosi l usuwa tekst w dokumencie. Wstawia gotowy rysunek do tekstu bez edytowania go. Sprawdza pisownię wykorzystując narzędzia językowe. Zamienia tekst wykorzystując opcje wyszukiwania i zamieniania fragmentu tekstu - - Stosuje wcięcie pierwszego wiersza akapitu oraz wcięcie akapitu. Wstawia proste tabele do dokumentu. Wpisuje proste dane do tabeli i edytuje je. Zmienia odstępy między wierszami i akapitami. Wstawia do tekstu rysunki i potrafi je rozmieszczać względem tekstu. Modyfikuje tabelę, zmieniając jej wymiary, dodając lub usuwając kolumny i wiersze. Korzysta z podglądu wydruku i tworzy proste wydruki. Umie wydrukować dokument bez zmiany parametrów. Modyfikuje i skaluje wstawiane rysunki. Wyszukuje fragment tekstu wykorzystując opcję Znajdź. Stosuje listy punktowane i numerowane. Stosuje indeks dolny i górny. Używa list punktowanych i numerowanych. Rysuje tabele. Zmienia ustawienia strony dokumentu. Dokonuje ustawień strony i drukuje dokument dobierając odpowiednie parametry. Stosuje obramowanie tabeli i cieniowanie komórek. Pracuje z kilkoma dokumentami. Pisze w trybie wstawiania i nadpisywania. Dobiera parametry ustawienia strony (rozmiar, orientacja, marginesy) i wydruku. Biegle pisze na klawiaturze. Umie poruszać się po w dokumencie, korzystając tabeli ze skrótów klawiszowych. Rysuje złożone tabele Stosuje bardziej zaawansowane metody formatowania tabel i scala ich komórki. Zamienia tekst na tabelę i formatuje go. Tworzy rozbudowane dokumenty zawierające tekst, grafikę i tabele. Stosuje różne obiekty w dokumentach, formatuje je, odpowiednio komponuje z nich dokument. Otacza rysunki tekstem. Wstawia i formatuje stopkę i nagłówek. Stosuje skróty klawiszowe przy typowych operacjach na tekście i blokach tekstu. Edytuje tekst w kilku kolumnach. Tworzy dokumenty korespondencji seryjnej. Tworzy własne style i formatuje dokument z ich wykorzystaniem. Konstruuje proste makra. 7

8 7. Arkusz kalkulacyjny Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K+P) Wymagania rozszerzające (K + P + R) Zna przeznaczenie arkusza kalkulacyjnego. Wyjaśnia pojęcia: arkusz, kolumna, wiersz, komórka, pasek formuły, formuła, adres komórki. Zna typy danych stosowanych w arkuszu kalkulacyjnym. Wie, co to zakres komórek. Wyjaśnia pojęcia: formuła, funkcja, argument. Charakteryzuje typy danych Zna podstawowe typy wykresów.. Zna różne sposoby adresowania komórek. Opisuje zasadę adresowania względnego i bezwzględnego komórki. Charakteryzuje wykres i jego elementy. Wymagania dopełniające (K +P +R + D) Wie, co to jest złożona formuła zawierająca wiele funkcji. Zna wszystkie omawiane funkcje arkusza kalkulacyjnego i wie, do czego one służą. Wymagania wykraczające (K + P+ R+ D + W) Zna funkcję autofiltra i filtra zaawansowanego w arkuszu. Wie, co to takiego makro i zna przykłady jego zastosowania. Wie, do czego służą nazwy zakresów komórek. Wprowadza dane liczbowe i tekstowe do komórek arkusza. Umie poruszać się w strukturze arkusza. Potrafi zmienić zawartość komórki. Zaznacza pojedyncze komórki, całe wiersze i całe kolumny arkusza. Wykonuje obliczenia w arkuszu za pomocą prostych formuł z użyciem adresów pojedynczych komórek i operatorów +, -, * /. Kopiuje, wycina i usuwa dane z komórek. Dodaje i usuwa wiersze lub kolumny. Odwołuje się w formułach do zakresów komórek. Dobiera odpowiedni format danych. Formatuje arkusz pod kątem przejrzystości i funkcjonalności. Tworzy proste wykresy na podstawie danych z arkusza (kolumnowy i kołowy). Przygotowuje arkusz do druku korzystając z Podglądu wydruku. Drukuje tabele i wykresy arkusza. Zmienia format danych. Wykonuje obliczenia korzystając z funkcji SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX. Stosuje skróty klawiszowe. Tworzy wykresy na podstawie wybranych danych tabel Stosuje w formułach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane komórek. Przedstawia umiarkowanie złożone wyrażenia arytmetyczne w postaci formuł. Modyfikuje wygląd wykresu Stosuje funkcje PIERWIASTEK, POTĘGA, ILE.NIEPUSTYCH, JEŻELI. Odwołuje się w formułach do nazw zakresów komórek. Tworzy złożone formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI Umie stosować własny format wyświetlania danych. Umie tworzyć złożone wykresy Samodzielnie wykorzystuje arkusz do rozwiązywania problemów i zadań z różnych dziedzin. Auto matyzuje pracę w arku szu za pomocą prostych makr. Umie odwoływać się do danych z innych arkuszy skoroszytu. 8

9 8. Edytor grafiki Wymagania konieczne (K) Wymagania podstawowe (K + P) Wymagania rozszerzające (K+ P+ R) Wymagania dopełniające (K +P +R + D) Wymagania wykraczające (K +P +R +D +W) Wie, co to jest skaner i cyfrowy aparat fotograficzny. Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa i edytor grafiki. Zna przykładowy edytor grafiki. Podaje przykłady rozszerzeń plików graficznych (np. jpg, gif) Wyjaśnia pojęcia: grafika wektorowa, grafika bitowa, piksel, rozdzielczość, kompresja. Rozpoznaje pliki graficzne po ich rozszerzeniu. Wyjaśnia pojęcie eksportu grafiki. Zna zasadę działania aparatu cyfrowego i skanera. Charakteryzuje grafikę przeznaczoną do druku oraz do prezentacji na ekranie monitora. Opisuje konwersję grafiki. Omawia różnicę między grafiką wektorową a bitową. Opisuje, na czym polega kompresja plików graficznych. Omawia inne formaty plików graficznych. Zna modele kolorów stosowane w druku offsetowym. Zna pojęcia dotyczące grafiki 3D. Uruchamia i zamyka edytor grafiki. Otwiera plik graficzny w edytorze grafiki. Zapisuje plik graficzny. Dodaje podstawowe elementy do grafiki wykorzystując narzędzia programu (np. odcinek, krzywa, koło, elipsa, czworokąt, wielokąt), dobiera ich parametry (kolor, wielkość). Obsługuje skaner i cyfrowy aparat fotograficzny z pomocą nauczyciela. Skanuje grafikę. Kopiuje samodzielnie zdjęcia z aparatu cyfrowego na dysk komputera. Obraca, pochyla i skaluje elementy graficzne. Wstawia tekst do rysunku i edytuje go. Kopiuje, przenosi, przekształca i usuwa fragmenty grafiki. Kopiuje fragment rysunku z tłem i bez tła. Zapisuje pliki graficzne w odpowiednim formacie gif lub jpg. Tworzy rysunek wg wskazówek nauczyciela. Dobiera parametry grafiki do wskazanych przez nauczyciela celów. Komponuje prace wykorzystując technikę fotomontażu. Eksportuje grafikę do odpowiedniego formatu z odpowiednimi parametrami. Dobiera takie parametry drukowania grafiki, jak: orientacja strony, szerokość marginesów. Projektuje i wykonuje prace graficzne o złożonej budowie i Posługuje się edytorami grafiki ciekawej kompozycji (np. strona nieomawianymi na lekcji. WWW, gazetka itp.) Umie samodzielnie stworzyć Dokonuje konwersji pliku ilustrację w wybranym programie graficznego do różnych formatów graficznym na wskazany przez o różnych parametrach. nauczyciela temat Instaluje skaner. 9

10 Wymagania edukacyjne dla klasy II I - II. Praca z komputerem Zna definicję informatyki. Zna zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Wie, jakie są zasady korzy stania z komputera w szkolnej pracowni. Rozróżnia podstawowe elementy komputera Zna programy systemowe Windows (np. Kalkulator Paint)., Wie, co to jest folder i plik. Wie, co to jest skrót do pliku, folderu i programu. Wie, co to jest komputer osobisty, serwer. Wie, z jakich urządzeń zbudowany jest komputer Zna podstawowe jednostki informacji (bit, bajt) i ich wielokrotności. Rodzaje systemów: binarny, heksadecymalny Zna rolę i zadania systemu operacyjnego. Zna dziedziny życia, w których ma zastosowanie komputer. Zna podstawowe grupy pro gramów komputerowych Wymienia typy drukarek. Wie, co oznacza prawo autorskie. Wie, co to jest okno dialogowe. Zna zasady oznaczania napędów dysków. Zna zasady nazywania pli ków. Zna i wyjaśnia pojęcia: pod folder, program, nazwa pliku, archiwizacja, kompresja Wie, co to jest sterownik". Umie wyjaśnić przeznaczenie poszczególnych urządzeń wewnętrznych. Zna gniazda rozszerzeń i porty. Zna zasadę działania drukarki w pracowni komputerowej. Wie, co to są atrybuty plików. Zna strukturę folderów w po- staci tzw. drzewa folderów. Wie, co oznacza pojęcie konto, logowanie i administrator systemu. Wie, co to jest piksel, rozdzielczość obrazu. Wyjaśnia pojęcie rozszerzenia plików. Wie, co to jest drzewo folderów. Wie, co to jest schowek systemowy i jaką pełni funkcję podczas kopiowania, przenoszenia. Umie scharakteryzować omawiane w podręczniku karty rozszerzeń i podać ich parametry Zna typy plików i ich aplikacje.. Zna zasady licencji shareware, Open Source, Public Domain. Zna system dwójkowy i szesnastkowy- przekształca samodzielnie. Wie, co to jest superkomputer Zna typy portów i gniazd niewystępujących w komputerach pracowni. Opisuje urządzenia komputera nieomawiane na lekcji. Zna i charakteryzuje niektóre narzędzia do zarządzania systemem (np. Panel sterowania w Windows). Wyszukuje pliki i foldery za pomocą funkcji Wyszukaj z wykorzystaniem zaawansowanych opcji. Sprawdza i analizuje zasoby komputera. Tworzy skojarzenie rozszerzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu Start. Zmienia wygląd Pulpitu. Stosuje narzędzia systemowe typu defragmentator dysku i scandisk. 10

11 Posługuje się podstawowym sprzętem komputerowym klawiaturą, myszką, drukarką. Loguje się do systemu. Uruchamia programy za pomocą ikony na pulpicie. Zapisuje swoją pracę i zamyka program. Uruchamia programy z menu Start Otwiera i zamyka folder za pomocą myszki. Otwiera plik. Zapisuje poprawnie plik. Dobiera nazwy plików zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. Otwiera okno folderu. Zakłada folder dowolnym sposobem. Kopiuje pliki i foldery dowolnym sposobem. Usuwa wskazane pliki i foldery. Porusza się po drzewie folderów. Sprawdza foldery programem antywirusowym według wskazówek. Archiwizuje i kompresuje pliki według wskazówek. Rozpakowuje pliki skompresowane według wskazówek. Instaluje aplikacje w komputerze według wskazówek Organizuje swoje stanowisko komputerowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazuje główne porty i gniazda rozszerzeń. Uruchamia programy użytkowe w systemie Windows. Przegląda zasoby komputera wykorzystując program do tego celu, np. Mój komputer lub Eksplorator w systemie Windows. Przenosi, usuwa i zmienia nazwy plików i folderów. Wyszukuje pliki- nazwy globalne Zapisuje pliki we wskazanym folderze. Wyszukuje pliki we wskazanym folderze. Tworzy struktury folderów według podanych wskazówek nauczyciela. Sprawdza wybrany folder programem antywirusowym i niszczy wykryte wirusy. Archiwizuje i kompresuje pliki za pomocą funkcji Folder skompresowany. Rozpakowuje pliki skompresowane. Instaluje i usuwa aplikacje za pomocą programów instalacyjnych aplikacji Instaluje i deinstaluje urządzenia komputera według wskazówek. Umie formatować dyskietki. Zna system dwójkowy Zamyka programy za pomocą skrótów klawiszowych. - Kojarzy podstawowe typy plików za pomocą rozszerzeń. Przegląda pliki i foldery za pomocą programu Mój komputer i Eksplorator Windows. Zaznacza pliki, foldery i skróty za pomocą myszki i klawiatury. Odzyskuje pliki z Kosza oraz usuwa je na stałe. Umie znaleźć informacje o zainstalowanych w systemie urządzeniach. Przegląda zawartość folderów w różnych widokach. Wyszukuje pliki za pomocą polecenia Wyszukaj. Kojarzy rodzaj pliku z ikonami. Tworzy skróty do programów i zmienia ich nazwy. Tworzy samodzielnie strukturę folderów dostosowaną do swoich potrzeb. Zmienia nazwy plików i folderów. Wprowadza zmiany w plikach i zapisuje je w innym miejscu na dysku i pod inną nazwą. Przegląda właściwości urządzeń w Menedżerze urządzeń. Instaluje program antywirusowy według wskazówek nauczyciela. Instaluje urządzenia komputera. Kompresuje i archiwizuje dane w zewnętrznym programie archiwizującym według wskazówek nauczyciela. Zna skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. Znajduje i odczytuje właściwości plików. Przelicza jednostki informacji i liczby z systemu dwójkowego na dziesiętny. Wyjaśnia zasady instalacji programu komputerowego. Wie, co to są pliki wykonywalne i zna ich rozszerzenia. Zna atrybuty plików. Rozpoznaje typy plików na podstawie rozszerzenia. Rozpoznaje pliki wykonywalne programów. Porządkuje pliki i foldery na dysku. Tworzy skróty do dysku, pliku i folderu oraz zmienia ich nazwy. Tworzy folder podczas zapisu pliku. Kopiuje, przenosi i usuwa grupy plików i folderów optymalnym sposobem. Porządkuje ikony na Pulpicie. Obsługuje program antywirusowy dostosowując go do własnych potrzeb. Zna system dwójkowy szesnastkowy- przekształca samodzielnie Przedstawia liczby w syste mie dwójkowym i dziesiętnym. Kojarzy typy plików z aplikacjami nieomawianymi na - lekcji. Podłącza samodzielnie i instaluje urządzenia komputerowe Wyszukuje pliki i foldery za pomocą funkcji Wyszukaj z wykorzystaniem zaawan sowanych opcji. Sprawdza i analizuje zasoby komputera. Tworzy skojarzenie rozsze rzenia pliku z aplikacją. Tworzy grupę i skrót w menu Start. Zmienia wygląd Pulpitu. Stosuje narzędzia systemowe typu defragmentator dysku i scandisk. Instaluje i uruchamia dowolne programy komputerowe. Obsługuje różne programy komputerowe 11

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I

Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie. I rok nauki klasa I Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w Publicznym Gimnazjum w Trzebieszowie Rok Szkolny 204-205 I rok nauki klasa I Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo