Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra [1+ 2] Ocena dobra [ ] [ ] Uczeń:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon Ocena dostateczna. Ocena bardzo dobra [1+ 2] Ocena dobra [1+ 2+ 3] [1+ 2+ 3+ 4] Uczeń:"

Transkrypt

1 INFORMATYKA - KLASA I I PÓŁROCZE - zna i przestrzega regulaminu pracowni - potrafi zalogować się do sieci - potrafi wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). - Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. - rozumie rolę systemu operacyjnego - wymienia elementy środowiska graficznego Windows potrafi dostosować rozmiar okna Dział I. Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i leksykon - potrafi wskazać korzyści - zna przeznaczenie - potrafi wymienić wynikające z zastosowania elementów budowy urządzenia peryferyjne i komputera wewnętrznej komputera wskazać ich zastosowanie - potrafi przedstawić - potrafi określić pojemność - charakteryzuje elementy wykorzystanie urządzeń podstawowych nośników budowy wewnętrznej komputerowych w życiu pamięci zewnętrznej komputera codziennym - zna podstawowe cechy - używa klawiszy skrótów - określa zastosowanie systemu Windows do operowania na oknach plików i katalogów. - podaje przykłady kilku oraz do zarządzania zbiorami - rozpoznaje podstawowe systemów operacyjnych na dysku lokalnym typy plików (wykonywalna, - modyfikuje dane w - korzysta w różny sposób z tekstowe) programie i dokonują operacji na blokach z - zna podstawowe jednostki uaktualnienia tych zmian na zastosowaniem skrótów pamięci dysku. klawiszowych - podaje własności pamięci - kopiuje plik lub grupę - dokonuje zmian nazw operacyjnej plików do wskazanego istniejących plików oraz - uruchamia program miejsca. dokonują zmian w lokalizacji antywirusowy, grę, program - zna rodzaje plików i ich danych. edukacyjny. rozszerzenia - odzyskuje przypadkowo - odszukuje wcześniej potrafi znaleźć wybrany plik usunięte pliki. zapisane dane i je otwierają lub folder, wykorzystując - uruchamia i korzysta z - rozkłada okna na pulpicie dostępne narzędzia drukarki. kaskadowo lub sąsiadująco - określa prawidłowo nazwy struktur danych. dokonuje kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego. - prawidłowo wyłącza komputer wykorzystując skróty klawiszowe - zna inny edytor grafiki (obsługa programu w zakresie podstawowym) - tworzy skomplikowane rysunki (np. wykorzystując różne efekty) - potrafi rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. - porównuje wielkości danych przechowywanych w pamięci. - odczytuje parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. - sprawdza wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy. - podaje przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. kopiuje plik i katalog, zmieniając jego nazwę.

2 - zna i przestrzega regulaminu pracowni - potrafi zalogować się do sieci - potrafi wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). - Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. - rozumie rolę systemu operacyjnego - wymienia elementy środowiska graficznego Windows - potrafi dostosować rozmiar okna - potrafi wskazać korzyści wynikające z zastosowania komputera - potrafi przedstawić wykorzystanie urządzeń komputerowych w życiu codziennym - określa zastosowanie plików i katalogów. - rozpoznaje podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe) - zna podstawowe jednostki pamięci - podaje własności pamięci operacyjnej - uruchamia program antywirusowy, grę, program edukacyjny. - odszukuje wcześniej zapisane dane i je otwierają - rozkłada okna na pulpicie kaskadowo lub sąsiadująco - zna przeznaczenie elementów budowy wewnętrznej komputera - potrafi określić pojemność podstawowych nośników pamięci zewnętrznej - zna podstawowe cechy systemu Windows - podaje przykłady kilku systemów operacyjnych - modyfikuje dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku. - kopiuje plik lub grupę plików do wskazanego miejsca. - zna rodzaje plików i ich rozszerzenia - potrafi znaleźć wybrany plik lub folder, wykorzystując dostępne narzędzia - potrafi wymienić urządzenia peryferyjne i wskazać ich zastosowanie - charakteryzuje elementy budowy wewnętrznej komputera - używa klawiszy skrótów do operowania na oknach oraz do zarządzania zbiorami na dysku lokalnym - korzysta w różny sposób z operacji na blokach z zastosowaniem skrótów klawiszowych - dokonuje zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych. - odzyskuje przypadkowo usunięte pliki. - uruchamia i korzysta z drukarki. - określa prawidłowo nazwy struktur danych. - dokonuje kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego. - prawidłowo wyłącza komputer wykorzystując skróty klawiszowe - zna inny edytor grafiki (obsługa programu w zakresie podstawowym) - tworzy skomplikowane rysunki (np. wykorzystując różne efekty) - potrafi rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. - porównuje wielkości danych przechowywanych w pamięci. - odczytuje parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. - sprawdza wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy. - podaje przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. - kopiuje plik i katalog, zmieniając jego nazwę.

3 - zna pojęcie sieci komputerowej - potrafi podać znane sieci komputerowe - potrafi określić, jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą korzystanie z zasobów Internetu - zna nazwy podstawowych wyszukiwarek internetowych i potrafi z nich korzystać - odbiera pocztę elektroniczną - tworzy prosty dokument tekstowy; - podaje różnice między edytorem tekstu a edytorem grafiki, - zna pojęcie akapitu i wiersza Dział II. Poszukiwanie informacji - sieć Internet - potrafi wymienić rodzaje - wymienia i charakteryzuje - zna warunki, jakie należy sieci komputerowych podstawowe topologie spełnić, aby komputer - zna rolę Internetu w życiu sieciowe podłączyć do sieci Internet współczesnego człowieka - potrafi określić warunki - zna warunki, jakie należy - rozumie różnicę pomiędzy przyłączenia do sieci spełnić, aby połączyć się z przeglądarką a komputerowej Internetem wyszukiwarką - potrafi stosować - potrafi przedstawić historię - potrafi podczas odpowiednie metody w rozwoju Internetu. - wyszukiwania informacji celu zawężenia Dostosowuje Internet dokonywać wyboru poszukiwanych informacji Explorer do prawidłowych treści - wysyła i odbiera pocztę indywidualnych upodobań - zna prawa chroniące elektroniczną z i potrzeb. własność intelektualną załącznikiem - posługuje się menu górnym innych - sprawnie obsługuje górne i prawym klawiszem - wysyła wiadomości menu przeglądarki. myszy przy obsłudze elektroniczne - potrafi założyć skrzynkę przeglądarki. pocztową - potrafi założyć darmowe prywatne konto owe Dział III. Komputerowe pisanie tekstów - zna i stosuje podstawowe - zna ogólne możliwości - zna i stosuje sposoby zasady formatowania i edytorów tekstu i zasady usprawniające pracę nad redagowania tekstu; pracy z dokumentem tekstem (m.in. stosowanie - formatuje tekst: wybiera tekstowym; gotowych szablonów, atrybuty tekstu, sposób - zna i stosuje podstawowe wbudowanych słowników); wyrównywania tekstu zasady redagowania tekstu; - stosuje różne typy między marginesami, - dostosowuje formatowanie tabulatorów, - potrafi do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy - umie samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową. - umie swobodnie znaleźć informacje z zastosowaniem zaawansowanych form wyszukiwania. - potrafi skonfigurować skrzynkę pocztową. - bez znajomości adresów stron, potrafi wyszukać potrzebne informacje. - obsługuje program umożliwiający uczestniczenie w grupach dyskusyjnych. - samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu; - przygotowuje profesjonalny tekst pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych

4 - wprowadza i kasuje znaki dostępne z klawiatury, w tym polskie znaki diakrytyczne parametry czcionek; - formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; - zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu; - wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na jej komórkach tekstu do jego przeznaczenia; - wykorzystuje możliwości automatycznego wyszukiwania i zamiany znaków; - stosuje automatyczną numerację i wypunktowanie; - potrafi wstawić nagłówek i stopkę - wstawia numery stron; - potrafi podzielić tekst na kolumny - potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście; - stosuje przypisy; - zna rodzaje tabulatorów i potrafi je właściwie zastosować; - stosuje odpowiednio spacje nierozdzielającą; - drukuje dokumenty tekstowe, dobierając odpowiednie parametry drukowania zasad redagowania i formatowania tekstów; - rozumie działanie mechanizmu łącz z plikiem" i omawia różnicę między obiektem osadzonym a połączonym - wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań; - wymienia kilka zastosowań Internetu; - otwiera stronę o podanym adresie; - redaguje i wysyła prosty list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety; - potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykiety Dział IV. Komunikowanie się za pomocą komputera - potrafi wyszukiwać - dba o formę listu i jego - omawia wybrane usługi informacje w Internecie: pojemność; internetowe (m.in.: nauka i korzysta z wyszukiwarek - ozdabia listy, załączając praca w Internecie, książki - dołącza załączniki do listu; rysunek, dodaje tło; czasopisma, muzea, banki, - korzysta z książki - stosuje podpis zakupy i aukcje, podróże, adresowej; automatyczny; rozrywka); - zna i stosuje zasady - zakłada książkę adresową; - uczestniczy w dyskusji na netykiety - potrafi założyć konto forum dyskusyjnym, - pocztowej; pocztowe, korzystając z stosując zasady etykiety - omawia inne sposoby programu do obsługi - umie instalować i - komunikowania się przez poczty i przez stronę konfigurować wybrane Sieć WWW; komunikatory internetowe. - omawia wybrane usługi - podaje i omawia przykłady internetowe usług internetowych oraz różnych form komunikacji - potrafi znaleźć interesującą grupę dyskusyjną i przejrzeć dyskusję na dany temat; - zapisuje się do grupy i uczestniczy w dyskusji, stosując zasady etykiety - umie wysłać list elektroniczny do wielu adresatów. - umie dokładnie wymienić zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci Internet. - umie założyć własny blog i wypełnić go treścią.

5 - wie, co to jest prezentacja multimedialna i posługuje się programem do jej tworzenia; - zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji; - tworzy prezentację składającą się z kilku slajdów z zastosowaniem animacji niestandardowych; - wstawia do slajdu tekst i grafikę; - zapisuje prezentację, - potrafi uruchomić pokaz slajdów - rozumie pojęcia: plik, folder, rozszerzenie nazwy pliku. - zna polecenia służące do odszukiwania pliku lub folderu na dysku. - potrafi skopiować i przenieść plik i folder w obrębie tego samego dysku. Dział V Tworzenie prostych prezentacji - zna cechy dobrej - przygotowuje plan - umieszcza w prezentacji prezentacji; prezentacji; efekty dźwiękowe; - podaje przykładowe - planuje wygląd slajdów; - przygotowuje prezentację programy do tworzenia - korzysta z szablonów; w postaci albumu prezentacji; - dobiera odpowiedni fotograficznego; - wykonuje przejścia między szablon do danej - współpracuje w grupie slajdami; prezentacji; przy tworzeniu projektu, - stosuje tło we wszystkich - potrafi ustawić tło wykonując samodzielnie slajdach; jednakowe dla wszystkich zadania szczegółowe - potrafi ustawić tło inne dla slajdów; każdego slajdu; - wstawia na slajd - zmienia kolejność slajdów; hiperłącza, - usuwa niepotrzebne slajdy - umieszcza przyciski akcji; - dba o poprawność redakcyjną tekstów Dział VI Porządkowanie własnych prac - rozumie konieczność - umie spakować i - umie samodzielnie zabezpieczania komputera rozpakować pliki sprawdzić właściwości przed wirusami. archiwizowane programem plików. - umie uruchomić skaner WinRAR - umie sprawdzić dowolny antywirusowy on-line i - potrafi utworzyć strukturę dysk (dyskietkę, pendrive, sprawdzić nim twardy dysk folderów na pulpicie dysk twardy, CD) - umie utworzyć skrót do skanerem antywirusowym. pliku i folderu oraz umieścić go w podanym miejscu. - potrafi samodzielnie zaprojektować i przygotować multimedialną prezentację na wybrany temat, cechującą się ciekawym ujęciem zagadnienia, interesującym układem slajdów; - umie formatować wstawiane obiekty - potrafi rozpoznać rozszerzenia nazw plików i prawidłowo przyporządkować im programy. - umie spakować i rozpakować pliki do określonego folderu. - umie zastosować znaki wieloznaczne?, * do wyszukiwania plików.

6 II PÓŁROCZE - potrafi uruchomić program Paint - zna i wykorzystuje narzędzia programu Paint - umie wypełnić kolorem tworzony element - umie utworzyć kompozycję z gotowych figur geometrycznych. - potrafi pomniejszyć i powiększyć utworzony obraz. - potrafi wstawić na rysunku napis. - umie zapisać swoją pracę na dysku. Dział VII Tworzenie grafiki - zna podstawowe formaty plików graficznych. - zna rozszerzenia nazw plików graficznych. - umie uruchomić program IrfanView. - umie zmienić rozdzielczość dowolnego zdjęcia - umie zapisać ikonę w pliku z rozszerzeniem ico - umie otworzyć plik utworzony jako animacja w programie Edytor postaci. - umie opisać właściwości podstawowych formatów plików graficznych. - potrafi zmienić format pliku, używając programu IrfanView. - umie narysować prosty rysunek według instrukcji. - umie ustalić barwę obrazka, jej jasność i nasycenie - umie samodzielnie ustalić atrybuty obrazu. - umie zastosować siatkę oraz przezroczystość. - umie wykonać animację wykonanego rysunku. - umie zapisać animacje w różnych formatach. - umie uruchomić animacje w różnych programach. - umie otworzyć szablon listu motywacyjnego. - wie, co to jest nagłówek i stopka. Dział VIII. Redagowanie tekstów - umie wstawić obiekt z - umie wkleić plik - umie skopiować dowolny galerii Clipart. dźwiękowy i filmowy do klipart z wykorzystaniem - umie umieścić tekst obok dokumentu tekstowego. skrótów klawiaturowych. obrazu. - umie wstawić obiekt - stosuje różne rodzaje - umie zastosować w edytora WordArt. formatowania obrazu. dokumencie obiekty z - umie wypełnić komórki - umie zmienić rozmiary paska narzędzi Rysowanie tabeli tekstem. kolumn i wierszy w tabeli. - umie wstawić do - umie wstawić indeks górny - potrafi scalić komórki w dokumentu tekstowego i indeks dolny za pomocą tabeli. tabelę. myszy - umie wykonać własny - potrafi wypełnić wzorzec dokument według - umie wstawić obiekty graficzne na kanwie i poza kanwą. - potrafi grupować obiekty graficzne. - umie przekształcić tekst wykonany w edytorze WordArt. - umie przemieszczać zawartość komórek tabeli i całej tabeli.

7 biuletynu z programu Publisher. gotowych wzorów. - umie przystosować wzór dokumentu do własnych potrzeb. - umie wstawić indeks górny i indeks dolny za pomocą skrótów klawiaturowych. - umie samodzielnie zaprojektować ozdobne dokumenty w programie Publisher - rozumie różnicę między informacją a danymi. - umie wymienić elementy zewnętrznej i wewnętrznej budowy komputera. - rozumie, w jakim celu podłącza się elementy zewnętrzne komputera. Dział IX. Informacja, komunikacja, technologia informacyjna i komunikacyjna - rozumie pojęcie - rozumie, w jaki sposób są - umie zdefiniować pojęcia: technologii informacyjnej zapisywane i pamiętane informacja, dane. - rozumie podstawowe pojedyncze znaki w - umie opisać historię pojęcia związane z komputerze. komunikacji. rozwojem komunikowania - umie posłużyć się - zna różne rodzaje się: sygnały, mowa, pismo, kalkulatorem systemu alfabetów. druk - zna historię powstania komputerów. Dział X. Jak zbudowany jest komputer i sieć komputerowa - umie wymienić rodzaje - zna różne rodzaje sieci. - umie opisać elementy drukarek. - wie, w jaki sposób można zewnętrznej i wewnętrznej - zna pojęcia: częstotliwość łączyć komputery. budowy komputera. zegara, jednostki pamięci, - rozumie pojęcie serwer. - wie, jak połączyć elementy rozdzielczość, dysk twardy - umie krótko opisać historię komputera. - wie, co to są prawa algorytmiki. - umie opisać zasadę dostępu do sieci. - zna najważniejsze działania drukarek. wydarzenia z historii - umie scharakteryzować maszyn liczących. rodzaje pamięci - umie opisać system kodowania podstawowych znaków. - umie obliczać wartość dziesiętną liczby podanej w postaci binarnej oraz wartość binarną liczby dziesiętnej z zastosowaniem odpowiednich działań. - umie wymienić topologie sieci. - umie wymienić składniki potrzebne do budowy sieci. - umie opisać rodzaje serwerów. - rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie protokoły sieciowe oraz przesyłanie pakietów w sieci

8 - umie wykonać oś czasu z zaznaczonymi datami dotyczącymi historii informatyki

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo