Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju."

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. 4. Prace klasowe (sprawdziany praktyczne) są obowiązkowe. 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (sprawdzian praktyczny) z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Brak oceny za prace klasową traktowany jest jako ocena niedostateczna. 6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej (testu lub zadania praktycznego) w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac w uzgodnieniu z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz. 7. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 8. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał najwyżej z ostatnich trzech jednostek tematycznych i umiejętności koniecznych. 9. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie. 10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 12. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych). 13.Dopuszcza się możliwość nieoceniania ucznia na pierwszych zajęciach z przedmiotu po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (spowodowanej chorobą lub sytuacją losową). 16.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu oceniania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 14. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 19. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do zajęć informatyki. 20. Zeszyt jest własnością ucznia do wglądu dla nauczyciela.

2 II. Obszary aktywności Obszary podlegające ocenie: Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się przy komputerze, dlatego każdy sprawdzian lub test planowany jest jako praktyczny uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania; forma zadań nie odbiega od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach. Sprawdzanie umiejętności dotyczy: Rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Korzystania z technologii informacyjnej. Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych metod pracy na komputerze. Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i metod informatyki. Aktywności na lekcjach. Praca twórcza wkraczająca poza zakres programowy (praca własna). Udział w konkursach. Ze względu na specyfikę przedmiotu (wymagania sprzętowe) ocena pracy domowej nie jest bezpośrednia a uwzględniana jest w innych obszarach oceniania. III. Narzędzia pomiaru Sprawdziany praktyczne- indywidualne. Sprawdziany praktyczne w grupach. Odpowiedzi ustne. Prace nadobowiązkowe. Aktywność na lekcji. Prace długoterminowe. IV. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Ocena odpowiedzi ustnej. 1. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie zagadnienia z nią związane. 2. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem pojęciami informatycznymi oraz skutecznością komunikacji. 3. Krótkie wypowiedzi ustne - aktywność w czasie lekcji nauczyciel zaznacza znakiem "+", trzy znaki są równoważne z oceną bardzo dobrą, odnotowaną w dzienniku. 2

3 Ocena sprawdzianu praktycznego (testu) ocena celująca...100% plus zadanie dodatkowe bardzo dobra...100%-90% dobra...89%-75% dostateczna...74%-52% dopuszczająca...51%-39% niedostateczna...39%-0%. Ocenianie innych form aktywności ucznia. 1. Ocenianie bieżącej pracy na lekcji. 2. Aktywność na lekcji. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi. 3. Wkład pracy własnej ucznia (pilność). 4. Przygotowanie do lekcji. Ćwiczenia w grupach i demonstracje indywidualne: 1. Podczas pracy w grupach oceniane jest poprawne wykonanie zadania, umiejętność posługiwania się sprzętem i programem komputerowym, komunikowania się i współpracy w zespole oraz przestrzeganie regulaminu pracowni. 2. Nauczyciel może ocenić ucznia za indywidualne demonstrowanie ćwiczenia w formie pokazu. V. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 1.Jawność ocen. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu do końca danego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny. Przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej. 2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są oceną lub znakiem +, -. 3

4 Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady: W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oceny za prace klasowe (testy), które uczeń pisze po zakończeniu działu lub grupy tematów. W drugiej kolejności oceniane będą wiadomości i umiejętności poprzez wypowiedzi ustne, kartkówki i sprawdziany oraz na podstawie wyników osiąganych przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań. W trzeciej kolejności oceniana będzie aktywność ucznia. 4. Uczeń otrzymuje ocenę: oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w stopniu wg skali 1-6. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: osiągnięcia ucznia są oryginalne i twórcze, wskazujące na pełną samodzielność, umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, bierze udział w konkursach, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni ( np. witryny Web). Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, posługuje się terminologią informatyczną, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: w sposób zadawalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 4

5 zna terminologią informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela, poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, częściowo zna terminologią informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, bezpiecznie obsługuje komputer, zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, poprawnie ruchania komputer i zamyka system, poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje, Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: nie opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, nie zna terminologią informatyczną, nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać system, 5. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach uczniów Sposoby informowania uczniów o wynikach osiągnięć szkolnych: 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny. 2. Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny. Informacja zwrotna ma na celu: pomagać w samodoskonaleniu ucznia, motywować go do dalszej pracy. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): 1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce. 2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 5

6 3. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. VII Sposoby uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana. 1. Uczeń uzyskuje informacje o przewidywanej ocenie śródrocznej i końcowo rocznej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 2. W przypadku zadeklarowania przez ucznia chęci uzyskania o ceny wyższej niż przewidywana nauczyciel wskazuje działy/ zakres tematyczny umiejętności koniecznych do opanowania przez ucznia. Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczeń przystępuje do sprawdzianu pr aktycznego opracowanego przez nauczycie la. 4. Ocena uzyskana z zaliczenia jest ostateczna i decyduje o pozostawieniu lub podniesieniu o jeden stopień oceny śródrocznej lub końcoworocznej. 6

7 Szczegółowe wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasa I gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią Wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci Wewnętrznych i zewnętrznych. Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych. Odnajdują poszukiwany plik. Wyszczególniają sposoby zabezpieczania się przed wirusami, uruchamiają wybrany program Antywirusowy. Dokonują kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego. Instalują dowolny program. Edytor grafiki. Omawiają znaczenie programów graficznych, uruchamiają poznany program graficzny, Wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania. Stosują paletę barw dostępnych w wykorzystywanym edytorze. Tworzą własne kolory złożone z podstawowych barw. Zamykają i otwierają istniejące pliki graficzne. Tworzą nowy plik, a następnie zachowują go na wybranym dysku i katalogu pod Odpowiednią nazwą. Internet, poczta elektroniczna. Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), definiują pojęcia: adres, strona WWW, Grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna. Wywołują stronę znając jej adres. Odbierają i wysyłają pocztę. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego Działania. Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.). Określają zastosowanie plików i katalogów. Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe) Uruchamiają program antywirusowy, grę, program edukacyjny. Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają. Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów). Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych. Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone. Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na komputerach typu PC. Po instalacji programu potrafią zmienić parametry jego pracy. Wykonują dekompresję wcześniej zarchiwizowanych danych. Edytor grafiki. Objaśniają interfejs uruchomionego edytora, omawiają podstawowe możliwości tego edytora. Rozróżniają narzędzia, rysują krzywe, proste i łamane, dobierają grubość i kolor linii oraz 7

8 Dokonują jej korekty. Stosują narzędzia do wypełniania obszaru: wałek, rozpylacz, itp. Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych. Pozyskują grafikę do realizacji swoich zamierzeń. Multimedialne źródła informacji. Definiują pojęcie multimedia i komputer multimedialny Uruchamiają wybrany program multimedialny i poruszają się po jego interaktywnym środowisku. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy komputera, wyjaśniają znaczenie głównych części. Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie. Obsługują interfejs użytkownika w wykorzystywanym środowisku pracy. Rozpoznają podstawowe struktury danych na dysku. Odszukują podany katalog (folder), plik. Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku. Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca. Porządkują zbiory według określonego porządku. Opisują wady i zalety Edytor grafiki. Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia. Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych. Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę. Tworzą i modyfikują grafikę. Internet, poczta elektroniczna. Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, potrafią ustawić stronę domową, zarządzają strukturą folderu ulubionych stron. W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. Potrafią założyć darmowe prywatne konto owe. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego. Opisują budowę (strukturę fizyczna) dyskietki. Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych. Uruchamiają i korzystają z drukarki. Określają prawidłowo nazwy struktur danych. Wyjaśniają pojęcie wirusa komputerowego, określają metody przeciwdziałania wirusom. Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych. Odzyskują przypadkowo usunięte pliki. Edytor grafiki. Nadają figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia. Planują i wykonują pracę w szczególności tak, że stanowi ona estetyczną i przejrzystą całość. Wykorzystują wewnętrzny edytor tekstowy do wstawiania napisów, dokonują doboru czcionki i jej atrybutów. Drukują (z pomocą nauczyciela) własna pracę. Internet, poczta elektroniczna 8

9 Potrafią przedstawić historię rozwoju internetu. Dostosowują Internet Explorer do indywidualnych upodobań i potrzeb. Posługują się menu górnym i prawym klawiszem myszy przy obsłudze przeglądarki. Obsługują program umożliwiający uczestniczenie w grupach dyskusyjnych. Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową. Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci. Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. Sprawdzają wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy. Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę. Edytor grafiki. Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia) Wykonują pracę według własnego projektu. Samodzielnie odkrywają możliwości wykorzystywanego edytora grafiki i stosują je w pracy. Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami. Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności. Internet, poczta elektroniczna. - Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy Szczegółowe wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasa II gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Edytor tekstu. Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze. Umieszczają w tekście polskie znaki. Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz. Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu. Umieszczają w dokumencie numerację stron. Arkusz kalkulacyjny. Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki) Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz. Tworzą graficzną ilustrację danych. Rozwiązują proste zadanie problemowe za pomocą arkusza. Korzystają z podglądu wydruku. Baza danych Podają definicję bazy danych. Określają pojęcie pola i rekordu. 9

10 Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji. Wyszczególniają pola dla wskazanej bazy danych. Zachowują utworzoną bazę na dysku. Otwierają istniejącą bazę i dokonują edycji danych. Internet Posługują się pojęciami: grupa dyskusyjna, subskrypcja. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: Edytor tekstu. Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca. Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora. Poprawiają błędy w dokumencie. Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają. Piszą teksty zawierające tabele i ramki. Łączą tekst z grafiką. Arkusz kalkulacyjny. Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza. Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy z edytorem tekstu. Stosują podstawowe formuły. Wybierają najodpowiedniejszy typ wykresu. Łączą wykres z arkuszem. Wskazują obszar do wydruku. Baza danych Wyszczególniają typy baz danych. Określają cechy charakterystyczne pół. Korzystają z narzędzi wyszukiwania danych. Dopisują nowe dane i usuwają zbędne. Internet Sprawnie obsługują (konfigurują) skrzynkę pocztową, dokładając konta. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Edytor tekstu. Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku. Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści. Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie. Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu. Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli. Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu. Przygotowują tekst do druku. Arkusz kalkulacyjny. Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach. Kopiują zawartość komórek. Przenoszą dane i formuły. Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania. Projektują układ arkusza. Uzupełniają i modyfikują wykres. Wybierają zadania problemowe możliwe do rozwiązania w arkuszu. 10

11 Wybierają parametry wydruku. Baza danych Wskazują przykłady baz danych różnego typu. Porządkują dane. Potrafią skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet. Modyfikują strukturę bazy danych. Internet Potrafią odnaleźć w sieci serwery grup dyskusyjnych, skonfigurować program obsługujący grupy dyskusyjne. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Edytor tekstu. Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu. Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd. Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację. Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami. Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu. Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów. Drukują dokument. Arkusz kalkulacyjny. Zapisują wzory podstawowych działań matematycznych. Dokonują stosownych obliczeń. Potrafią wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów (np. matematyka - obliczenia procentowe, obliczanie pól i obwodów) oraz z życia codziennego (lista zakupów i planowane wydatki). Definiują stopkę i nagłówek. Baza danych Dodają rekordy do bazy danych. Samodzielnie projektują złożoną bazę danych. Internet Biorą czynny udział w grupie dyskusyjnej. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy: Edytor tekstu. Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony. Wstawiają cliparty, tabele. Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność). Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku. Definiują i stosują własny styl. Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek. Arkusz kalkulacyjny. Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i globalnych. Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności, wykonują działania na datach. Baza danych Wyszukują informacje przez zapytania Przedstawiają wyniki analizy bazy danych przez raporty. 11

12 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI Klasa III gimnazjum Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Uczeń wie / umie:. jak bezpiecznie pracować ze sprzętem komputerowym. jakie są zastosowania komputerów. jak prawidłowo rozpoczynać i kończyć pracę z komputerem. co to jest Pulpit, ikona, plik i folder. jak utworzyć dowolną strukturę folderów. jaki uzyskamy efekt, wykonując polecenia Kopiuj, Wytnij, Wklej, Usuń. w jaki sposób korzystać z plików Pomocy. zorganizować miejsce pracy przy komputerze tak, by nie stwarzało zagrożenia zdrowia. podać przykłady wykorzystania komputera w życiu codziennym. budowa zestawu komputerowego. rodzaje urządzeń wyjściowych i wejściowych. budowa klawiatury. poprawnie rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem i jego oprogramowaniem. określić znaczenie podstawowych ikon Pulpitu systemu Windows a założyć strukturę folderów. wykonywać operacje kopiowania, wycinania i wklejania. co to jest Internet. jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z Internetu. jakie oprogramowanie jest do tego potrzebne. Do czego służą wyszukiwarki internetowe. Co to jest strona internetowa i w jaki sposób się po niej poruszać? Jak prawnie chroniona jest własność intelektualna? Co to jest baza danych? Korzystać z programu do nauki pisania na klawiaturze. Korzystać z programu do przeglądania stron internetowych. Wskazać przykłady łamania prawa autorskiego. Wskazać w twoim otoczeniu przykłady baz danych. Co to jest prezentacja multimedialna?. Jakie programy wykorzystujemy do wykonania takiej prezentacji?. Uruchomić pokaz prezentacji. Jakie są równice między edytorem tekstu a edytorem grafiki?. Jakie są ogólne zasady edycji tekstu?. Jak sformatować czcionkę?. W jaki sposób uzupełnić istniejący jus tekst. W jaki sposób kopiować, wycinać i wklejać fragmenty tekstu lub grafikę. Określić, jaki program jest edytorem tekstu, a jaki edytorem grafiki. Wprowadzać znaki z klawiatury i dokonywać poprawek w tekście. Wykonać własny rysunek, wykorzystując prosty edytor grafiki. Wydrukować dokument. Budowę okna, Painta, Worda. Utworzyć skrót na pulpicie. Posługiwać się akcesoriami komputera. W jakich sytuacjach korzystać z arkusza kalkulacyjnego. Jak odnaleźć komórkę o podanym adresie?. W jaki sposób zaznaczyć blok komórek lub kilka komórek. Podać przykłady problemów, do rozwiązania, których użyjesz arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzać do komórek podstawowe typy danych. Zaznaczyć blok komórek lub pojedyncze komórki w arkuszu 12

13 . Co to jest algorytm?. Co to jest model, modelowanie? Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną Uczeń wie / umie: Jak znaleźć dowolny plik zapisany w zasobach komputera? Jak uruchomić dowolny program zainstalowany w komputerze? Znaleźć dowolny plik lub folder w zasobach komputera Dokonać poprawnego formatowania dyskietki Co to jest system operacyjny i jakie są rodzaje systemów? Rozpoznawać rodzaj pliku po rozszerzeniu Rozpoznać system operacyjny zainstalowany w twoim komputerze Jak korzystać z wyszukiwarek internetowych? Jak wyszukiwać potrzebne informacje? Budowę okna Excela, PowerPointa W jaki sposób zapamiętać adresy ciekawych stron internetowych W jaki sposób zapisać grafikę i tekst znaleziony w Internecie Jak korzystać z poczty elektronicznej? Jak zainstalować wybrany program? Założyć konto pocztowe na stronie WWW z pomocą LAN Wysyłać listy elektroniczne Wyszukiwać potrzebne informacje Zapisywać tekst i grafikę skopiowaną ze strony WWW Zapisać strony WWW w celu ich przeglądania po odłączeniu się od Internetu Wyszukiwać interesujące cię wiadomości w bazach danych Jakie są zasady tworzenia prezentacji multimedialnych? Jak dodać do prezentacji nowy slajd? Jak dopasować format czcionki do wybranego tła? Prawidłowo przygotować prostą prezentację, wstawić i usunąć slajd Wstawić do slajdów tło Jak poprawić błędy w tekście? Jak utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną? W jaki sposób pisać tekst w kolumnach Jak wstawić tabelę? W jaki sposób wstawić i umieścić w tekście grafikę Co to jest stopka i nagłówek dokumentu? Jak wydrukować dokument? Sformatować odpowiednie bloki tekstu Dokonać podziału dokumentu na akapity Sformatować czcionkę oraz akapit Przenieść dowolny fragment tekstu z jednego dokumentu do drugiego Jego miejsce w danym dokumencie Wstawić do dokumentu grafikę Umieścić w dowolnym miejscu tekstu wstawioną grafikę Ponumerować lub wypunktować dowolną listę Wstawić tabelę. Jak sformatować komórki arkusza? Jakie są sposoby kopiowania komórek? Jak wykorzystać arkusz do wykonania obliczeń?. Jaka jest równica między adresowaniem względnym i bezwzględnym?. Zaplanować wygląd arkusza kalkulacyjnego, aby ułatwić sobie wykonywanie Obliczeń. Sformatować komórki oraz dostosować rozmiary wierszy i kolumn do długości 13

14 Wpisanych danych. Jakie typy danych możemy wpisywać w komórki? Kiedy dany problem można rozwiązać za pomocą algorytmu? W jaki sposób można prezentować algorytmy. Podać przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą algorytmów. Co to jest symulacja komputerowa? Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą Uczeń wie / umie:. do czego sługą programy: ScanDisk, Defragmentator dysku, Formatowanie. co to jest ścieżka dostępu. znaleźć dowolny plik lub folder w zasobach komputera, wskazać jego ścieżkę dostępu. wykorzystać pliki systemu Pomocy do rozwiązywania problemów związanych obsługą dowolnego oprogramowania. jakie informacje są potrzebne, aby skonfigurować program pocztowy. jak przeszukiwać i uzupełniać bazę danych. skonfigurować program pocztowy. zbudować prostą stronę www. uzupełnić bazę danych o dodatkowe informacje. samodzielnie założyć konto pocztowe na stronie www. wysyłać listy elektroniczne zawierające różnego typu załączniki. jak wstawić tło do pojedynczego slajdu lub jednocześnie do wszystkich slajdów. jak uatrakcyjnić przekaz informacji. uatrakcyjnić prezentację poprzez wstawienie grafiki. wstawić łącza do wybranych slajdów. jak wstawić tabelę i odpowiednio ją sformatować. poprawnie wykorzystać nagłówek i stopkę. jak dopasować wygląd dokumentu do jego zawartości. co to jest akapit i w jaki sposób podzielić tekst na akapity. jak sformatować akapit. wykonać proste obliczenia w tabelach tworzonych w edytorze tekstu. wstawić do dokumentu ozdobny tekst. umieścić w dowolnym miejscu tekstu wstawiony ozdobny tekst. napisać dowolny tekst w kolumnach. sformatować wstawioną tabelę. dopasować wygląd dokumentu do jego zawartości. jak wykonać wykres ilustrujący zależności przedstawione w tabeli. zastosować adresowanie względne, bezwzględne i mieszane do wykonania w arkuszu. zilustrować dane zebrane w tabeli w postaci wykresu. wstawić wykres oraz tabelę do dokumentu tekstowego. jak dobrać rodzaj wykresu do danych, które ten wykres przedstawia. wykonać operację kopiowania zawartości komórek z uwzględnieniem konsekwencji, jakie to za sobą niesie. jak zapisać algorytm w postaci procedur wykonywanych przez komputer. podać przykłady problemów, do których nie można zastosować algorytmu. przedstawić algorytm w postaci listy kroków lub schematu blokowego. podać różnicę między modelem a symulacją. jak wyszukiwać modele w encyklopediach multimedialnych oraz w Internecie Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą 14

15 Uczeń wie / umie:. jakie znaczenie dla pracy ma Kosz. budowa jednostki centralnej. wykorzystać program ScanDisk i Defragmentator dysku do lepszego zarządzania zasobami komputera. w jaki sposób publikuje się strony www w Internecie. dostosować szablon strony www do własnych potrzeb. ustawić niestandardowe przejścia między slajdami. ustawić animację przejść poszczególnych elementów slajdu. zapisać prezentację tak, aby można ją było uruchomić na dowolnym komputerze lub umieścić w Intemecie. dopasować układ strony do potrzeb związanych z tworzonym dokumentem. jak zaplanować arkusz, aby zilustrować go wykresem. kiedy używać adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. zastosować właściwe funkcje do wykonania obliczeń. wybrać właściwy typ wykresu do zilustrowania odpowiednich danych. co to jest pętla iteracyjna. zapisać algorytm w postaci procedur wykonywanych przez komputer. wyszukać w encyklopediach multimedialnych oraz Internecie model oraz symulacje komputerowe. jak wykorzystać dostępne źródła do zdobywania dodatkowej wiedzy Poziom wymagań - na stopień celujący (6) Uczeń potrafi:. uzasadniać swoje stanowisko łącząc wiadomości z różnych dziedzin w celu rozwiązania problemu, interpretacji zadania. samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia, wykorzystując nowe informacje zdobyte z różnych źródeł. posługiwać się bardzo bogatym słownictwem. wykorzystać myślenie przyczynowo - skutkowe do rozwiązywania problemu. wykazać stałą aktywność na lekcjach. osiągać sukcesy w konkursach wymagających wiedzy informatycznej. stosować skomplikowane formuły i funkcje w arkuszu kalkulacyjnym. projektować samodzielnie i analizować działanie określonego układu. pisać procedury komponentów i funkcji nie omawianych na zajęciach. wykonać profesjonalną obróbkę zdjęcia, za pomocą programu graficznego np. Photo Paint. animować geometryczne obiekty w układach mozaikowych. rozwiązywać problemy za pomocą różnych programów użytkowych. wykorzystać w programie graficznym złożone narzędzia i operacje edytorskie. tworzyć rozbudowane dokumenty zawierające tekst, grafikę i tabele 15

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo