Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju."

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Lądku Zdroju. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 4 oceny. 4. Prace klasowe (sprawdziany praktyczne) są obowiązkowe. 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (sprawdzian praktyczny) z przyczyn losowych, to powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Brak oceny za prace klasową traktowany jest jako ocena niedostateczna. 6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej (testu lub zadania praktycznego) w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac w uzgodnieniu z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz. 7. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisana do dziennika. 8. Krótkie sprawdziany mogą obejmować materiał najwyżej z ostatnich trzech jednostek tematycznych i umiejętności koniecznych. 9. Krótkie sprawdziany nie podlegają poprawie. 10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 11. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe. 12. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych). 13.Dopuszcza się możliwość nieoceniania ucznia na pierwszych zajęciach z przedmiotu po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole (spowodowanej chorobą lub sytuacją losową). 16.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu oceniania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 14. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 19. Uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do zajęć informatyki. 20. Zeszyt jest własnością ucznia do wglądu dla nauczyciela.

2 II. Obszary aktywności Obszary podlegające ocenie: Badanie kompetencji ucznia z informatyki odbywa się przy komputerze, dlatego każdy sprawdzian lub test planowany jest jako praktyczny uczeń wykonuje zadania korzystając z komputera i odpowiedniego oprogramowania; forma zadań nie odbiega od ćwiczeń, które uczniowie wykonują na zajęciach. Sprawdzanie umiejętności dotyczy: Rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Korzystania z technologii informacyjnej. Łączenia umiejętności praktycznych z wiedzą teoretyczną oraz znajomości podstawowych metod pracy na komputerze. Znajomości wspólnych dla różnych programów mechanizmów i podstawowych pojęć i metod informatyki. Aktywności na lekcjach. Praca twórcza wkraczająca poza zakres programowy (praca własna). Udział w konkursach. Ze względu na specyfikę przedmiotu (wymagania sprzętowe) ocena pracy domowej nie jest bezpośrednia a uwzględniana jest w innych obszarach oceniania. III. Narzędzia pomiaru Sprawdziany praktyczne- indywidualne. Sprawdziany praktyczne w grupach. Odpowiedzi ustne. Prace nadobowiązkowe. Aktywność na lekcji. Prace długoterminowe. IV. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Ocena odpowiedzi ustnej. 1. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji, ewentualnie zagadnienia z nią związane. 2. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem pojęciami informatycznymi oraz skutecznością komunikacji. 3. Krótkie wypowiedzi ustne - aktywność w czasie lekcji nauczyciel zaznacza znakiem "+", trzy znaki są równoważne z oceną bardzo dobrą, odnotowaną w dzienniku. 2

3 Ocena sprawdzianu praktycznego (testu) ocena celująca...100% plus zadanie dodatkowe bardzo dobra...100%-90% dobra...89%-75% dostateczna...74%-52% dopuszczająca...51%-39% niedostateczna...39%-0%. Ocenianie innych form aktywności ucznia. 1. Ocenianie bieżącej pracy na lekcji. 2. Aktywność na lekcji. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi. 3. Wkład pracy własnej ucznia (pilność). 4. Przygotowanie do lekcji. Ćwiczenia w grupach i demonstracje indywidualne: 1. Podczas pracy w grupach oceniane jest poprawne wykonanie zadania, umiejętność posługiwania się sprzętem i programem komputerowym, komunikowania się i współpracy w zespole oraz przestrzeganie regulaminu pracowni. 2. Nauczyciel może ocenić ucznia za indywidualne demonstrowanie ćwiczenia w formie pokazu. V. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 1.Jawność ocen. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu do końca danego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia wystawionej oceny. Przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) informuje o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej. 2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są oceną lub znakiem +, -. 3

4 Przy wystawianiu oceny semestralnej ustala się następujące zasady: W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę oceny za prace klasowe (testy), które uczeń pisze po zakończeniu działu lub grupy tematów. W drugiej kolejności oceniane będą wiadomości i umiejętności poprzez wypowiedzi ustne, kartkówki i sprawdziany oraz na podstawie wyników osiąganych przy wykonywaniu ćwiczeń i zadań. W trzeciej kolejności oceniana będzie aktywność ucznia. 4. Uczeń otrzymuje ocenę: oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w stopniu wg skali 1-6. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń który: osiągnięcia ucznia są oryginalne i twórcze, wskazujące na pełną samodzielność, umie samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych mediów, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych problemów w czasie lekcji i pracy pozalekcyjnej, wykonuje z własnej inicjatywy dodatkowe prace, bierze udział w konkursach, wykonuje prace na rzecz szkoły i pracowni ( np. witryny Web). Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: bardzo dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, biegle i bezpiecznie obsługuje komputer, samodzielnie rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, biegle pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: dobrze opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, posługuje się terminologią informatyczną, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, z pomocą nauczyciela rozwiązuje problemy wynikające w trakcie wykonywania zadań programowych, pracuje w kilku aplikacjach jednocześnie. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: w sposób zadawalający opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, 4

5 zna terminologią informatyczną, ale ma trudności z jej zastosowaniem, poprawnie i bezpiecznie obsługuje komputer, nie potrafi rozwiązać problemów wynikających w trakcie wykonywania zadań programowych, nawet z pomocą nauczyciela, poprawnie pracuje tylko w jednej aplikacji jednocześnie. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: częściowo opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, częściowo zna terminologią informatyczną, ale nie potrafi jej zastosować, bezpiecznie obsługuje komputer, zadaną pracę wykonuje z pomocą nauczyciela, ma problemy przy pracy w najprostszych aplikacjach, poprawnie ruchania komputer i zamyka system, poprawnie uruchamia i zamyka proste aplikacje, Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: nie opanował umiejętności i wiedzę z zakresu materiału programowego, nie zna terminologią informatyczną, nie stosuje bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać system, 5. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. VI. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach uczniów Sposoby informowania uczniów o wynikach osiągnięć szkolnych: 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny. 2. Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny. Informacja zwrotna ma na celu: pomagać w samodoskonaleniu ucznia, motywować go do dalszej pracy. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów: Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): 1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce. 2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia. 5

6 3. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem. VII Sposoby uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana. 1. Uczeń uzyskuje informacje o przewidywanej ocenie śródrocznej i końcowo rocznej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 2. W przypadku zadeklarowania przez ucznia chęci uzyskania o ceny wyższej niż przewidywana nauczyciel wskazuje działy/ zakres tematyczny umiejętności koniecznych do opanowania przez ucznia. Na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczeń przystępuje do sprawdzianu pr aktycznego opracowanego przez nauczycie la. 4. Ocena uzyskana z zaliczenia jest ostateczna i decyduje o pozostawieniu lub podniesieniu o jeden stopień oceny śródrocznej lub końcoworocznej. 6

7 Szczegółowe wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasa I gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią Wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, wymienią typy pamięci Wewnętrznych i zewnętrznych. Potrafią wyjaśnić pojęcie pliku i katalogu (folderu). Wyświetlić zawartość dowolnego folderu, zapisują wyniki swojej pracy na dysku. Rozróżniają przeznaczenie podstawowych systemów informatycznych. Odnajdują poszukiwany plik. Wyszczególniają sposoby zabezpieczania się przed wirusami, uruchamiają wybrany program Antywirusowy. Dokonują kompresji danych za pomocą poznanego programu archiwizującego. Instalują dowolny program. Edytor grafiki. Omawiają znaczenie programów graficznych, uruchamiają poznany program graficzny, Wykorzystują gotowe narzędzia do rysowania. Stosują paletę barw dostępnych w wykorzystywanym edytorze. Tworzą własne kolory złożone z podstawowych barw. Zamykają i otwierają istniejące pliki graficzne. Tworzą nowy plik, a następnie zachowują go na wybranym dysku i katalogu pod Odpowiednią nazwą. Internet, poczta elektroniczna. Potrafią uruchomić przeglądarkę (Internet Explorer), definiują pojęcia: adres, strona WWW, Grupa dyskusyjna, poczta elektroniczna. Wywołują stronę znając jej adres. Odbierają i wysyłają pocztę. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Potrafią wyszczególnić elementy zestawu komputerowego niezbędne do jego prawidłowego Działania. Rozróżniają pamięci zewnętrzne (rodzaje dyskietek, CD-ROM itp.). Określają zastosowanie plików i katalogów. Rozpoznają podstawowe typy plików (wykonywalna, tekstowe) Uruchamiają program antywirusowy, grę, program edukacyjny. Odszukują wcześniej zapisane dane i je otwierają. Potrafią stworzyć dowolną strukturę katalogów (folderów). Projektują i wykonują strukturę potrzebną do przechowywania danych. Usuwają dane w postaci plików, łącznie z katalogami, w których są umieszczone. Potrafią wyszczególnić najpopularniejsze środowiska pracy używane na komputerach typu PC. Po instalacji programu potrafią zmienić parametry jego pracy. Wykonują dekompresję wcześniej zarchiwizowanych danych. Edytor grafiki. Objaśniają interfejs uruchomionego edytora, omawiają podstawowe możliwości tego edytora. Rozróżniają narzędzia, rysują krzywe, proste i łamane, dobierają grubość i kolor linii oraz 7

8 Dokonują jej korekty. Stosują narzędzia do wypełniania obszaru: wałek, rozpylacz, itp. Wyszczególniają kilka popularnych formatów graficznych. Pozyskują grafikę do realizacji swoich zamierzeń. Multimedialne źródła informacji. Definiują pojęcie multimedia i komputer multimedialny Uruchamiają wybrany program multimedialny i poruszają się po jego interaktywnym środowisku. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Wyjaśniają znaczenie podstawowych elementów zestawu, potrafią wyszczególnić elementy wewnętrznej budowy komputera, wyjaśniają znaczenie głównych części. Potrafią rozpoznać podstawowe urządzenia zewnętrzne oraz objaśnić ich zastosowanie. Obsługują interfejs użytkownika w wykorzystywanym środowisku pracy. Rozpoznają podstawowe struktury danych na dysku. Odszukują podany katalog (folder), plik. Modyfikują dane w programie i dokonują uaktualnienia tych zmian na dysku. Kopiują plik lub grupę plików do wskazanego miejsca. Porządkują zbiory według określonego porządku. Opisują wady i zalety Edytor grafiki. Wykorzystują paletę kolorów do tworzenia tła i wypełniania kolorem powierzchni zamkniętych, wykonują proste rysunki, wykorzystując dostępne narzędzia. Kopiują, wycinają i wklejają fragmenty rysunku za pomocą narzędzi i jego możliwości edycyjnych. Dokonują korekty popełnionych błędów, wykorzystując lupę. Tworzą i modyfikują grafikę. Internet, poczta elektroniczna. Sprawnie obsługują górne menu przeglądarki, potrafią ustawić stronę domową, zarządzają strukturą folderu ulubionych stron. W podstawowy sposób posługują się wyszukiwarką w języku polskim. Potrafią założyć darmowe prywatne konto owe. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy. Potrafią połączyć elementy zestawu komputerowego. Opisują budowę (strukturę fizyczna) dyskietki. Wymieniają jednostki informacji stosowane przy opisie danych. Uruchamiają i korzystają z drukarki. Określają prawidłowo nazwy struktur danych. Wyjaśniają pojęcie wirusa komputerowego, określają metody przeciwdziałania wirusom. Dokonują zmian nazw istniejących plików oraz dokonują zmian w lokalizacji danych. Odzyskują przypadkowo usunięte pliki. Edytor grafiki. Nadają figurom płaskim wrażenie przestrzenności, stosując poznane narzędzia. Planują i wykonują pracę w szczególności tak, że stanowi ona estetyczną i przejrzystą całość. Wykorzystują wewnętrzny edytor tekstowy do wstawiania napisów, dokonują doboru czcionki i jej atrybutów. Drukują (z pomocą nauczyciela) własna pracę. Internet, poczta elektroniczna 8

9 Potrafią przedstawić historię rozwoju internetu. Dostosowują Internet Explorer do indywidualnych upodobań i potrzeb. Posługują się menu górnym i prawym klawiszem myszy przy obsłudze przeglądarki. Obsługują program umożliwiający uczestniczenie w grupach dyskusyjnych. Potrafią skonfigurować skrzynkę pocztową. Bez znajomości adresów stron, potrafią wyszukać potrzebne informacje. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy: Elementy składowe zestawu komputerowego. Struktura zapisu danych na dysku. Potrafią rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań wszystkich użytkowników systemów informatycznych. Porównują wielkości danych przechowywanych w pamięci. Odczytują parametry urządzenia oraz na ich podstawie jakości urządzenia. Sprawdzają wybrany dysk programem antywirusowym i ewentualnie niszczą wykryte wirusy. Wyjaśniają, na czym polega skojarzenie aplikacji z nadawanym przez nią rozszerzeniem; podają przykładowe rozszerzenia plików z poznanych aplikacji. Kopiują plik i katalog, zmieniając jego nazwę. Edytor grafiki. Uzyskują za pomocą prostych narzędzi złożone efekty wyrazu (np. cień, złożoność obrazu, efekt odbicia) Wykonują pracę według własnego projektu. Samodzielnie odkrywają możliwości wykorzystywanego edytora grafiki i stosują je w pracy. Kopiują i przenoszą elementy rysunku między różnymi programami. Zapisują grafikę w takim formacie, aby miała najlepszą jakość przy małej pojemności. Internet, poczta elektroniczna. - Potrafią do poczty dołączyć rysunek, plik dźwiękowy Szczegółowe wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasa II gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Edytor tekstu. Wyjaśniają przeznaczenie klawiszy, nazywają podstawowe symbole i znaki na klawiaturze. Umieszczają w tekście polskie znaki. Piszą prosty polski tekst z zachowaniem zasad interpunkcyjnych, poruszają się po tekście, wykorzystując klawiaturę, mysz. Dostrzegają zalety poprawnie napisanego tekstu. Umieszczają w dokumencie numerację stron. Arkusz kalkulacyjny. Rozpoznają elementy programu i arkusza (np. menu, linia poleceń, komórka, adres komórki) Wypełniają arkusz danymi, zapisują i odczytują przygotowany arkusz. Tworzą graficzną ilustrację danych. Rozwiązują proste zadanie problemowe za pomocą arkusza. Korzystają z podglądu wydruku. Baza danych Podają definicję bazy danych. Określają pojęcie pola i rekordu. 9

10 Posługują się gotową bazą danych do uzyskania prostych informacji. Wyszczególniają pola dla wskazanej bazy danych. Zachowują utworzoną bazę na dysku. Otwierają istniejącą bazę i dokonują edycji danych. Internet Posługują się pojęciami: grupa dyskusyjna, subskrypcja. Stopień dostateczny mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dopuszczający oraz: Edytor tekstu. Piszą krótki, niewyszukany tekst na podstawie wzorca. Poruszają się po tekście wykorzystując funkcje edytora. Poprawiają błędy w dokumencie. Wyszukują fragmenty tekstu, poprawiają je lub wymieniają. Piszą teksty zawierające tabele i ramki. Łączą tekst z grafiką. Arkusz kalkulacyjny. Swobodnie poruszają się w środowisku wykorzystywanego arkusza. Dokonują edycji danych, potrafią korzystać z wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie pracy z edytorem tekstu. Stosują podstawowe formuły. Wybierają najodpowiedniejszy typ wykresu. Łączą wykres z arkuszem. Wskazują obszar do wydruku. Baza danych Wyszczególniają typy baz danych. Określają cechy charakterystyczne pół. Korzystają z narzędzi wyszukiwania danych. Dopisują nowe dane i usuwają zbędne. Internet Sprawnie obsługują (konfigurują) skrzynkę pocztową, dokładając konta. Stopień dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dostateczny oraz: Edytor tekstu. Odczytują z dysku i zapisują dokument na dysku. Samodzielnie dobierają formę redagowanego tekstu do jego treści. Korzystają z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora i redagują tekst o pożądanym wyglądzie. Korzystają ze słowników, pomocy językowej i innych narzędzi poprawności tekstu. Projektują konkretny dokument, którego treść narzuca użycie tabeli. Dobierają metodę wstawienia rysunku do określonego tekstu. Przygotowują tekst do druku. Arkusz kalkulacyjny. Rozróżniają typy danych, przedstawiają dane w różnych formatach. Kopiują zawartość komórek. Przenoszą dane i formuły. Planują wzory konieczne do rozwiązania zadania. Projektują układ arkusza. Uzupełniają i modyfikują wykres. Wybierają zadania problemowe możliwe do rozwiązania w arkuszu. 10

11 Wybierają parametry wydruku. Baza danych Wskazują przykłady baz danych różnego typu. Porządkują dane. Potrafią skorzystać z bazy dostępnej w sieci Internet. Modyfikują strukturę bazy danych. Internet Potrafią odnaleźć w sieci serwery grup dyskusyjnych, skonfigurować program obsługujący grupy dyskusyjne. Stopień bardzo dobry mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień dobry oraz: Edytor tekstu. Potrafią odtworzyć na podstawie wzoru układ strony dokumentu. Stosują w tekście różne czcionki, dzielą tekst na akapity, nadają akapitowi określony format, zaznaczają fragment tekstu i zmieniają jego wygląd. Tworzą różne wersje tekstu przez jego modyfikację. Przenoszą dokumenty między różnymi edytorami. Dołączają do dowolnego tekstu fragment innego dokumentu. Wykorzystują szablony do redakcji tekstów i kopiowania stylów. Drukują dokument. Arkusz kalkulacyjny. Zapisują wzory podstawowych działań matematycznych. Dokonują stosownych obliczeń. Potrafią wykorzystać arkusz do rozwiązywania problemów z innych przedmiotów (np. matematyka - obliczenia procentowe, obliczanie pól i obwodów) oraz z życia codziennego (lista zakupów i planowane wydatki). Definiują stopkę i nagłówek. Baza danych Dodają rekordy do bazy danych. Samodzielnie projektują złożoną bazę danych. Internet Biorą czynny udział w grupie dyskusyjnej. Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy: Edytor tekstu. Sprawnie projektują i ustawiają dla danego dokumentu układ strony. Wstawiają cliparty, tabele. Projektują układ dokumentu (wygląd, estetyka, czytelność). Potrafią zdefiniować stronę i ustalić parametry wydruku. Definiują i stosują własny styl. Potrafią dokonać podziału dokumentu na sekcje, zdefiniować stopkę i nagłówek. Arkusz kalkulacyjny. Definiują zakresy i zapisują wzory z wykorzystaniem prostych funkcji standardowych i globalnych. Rozwiązują samodzielnie zadania o zwiększonym stopniu trudności, wykonują działania na datach. Baza danych Wyszukują informacje przez zapytania Przedstawiają wyniki analizy bazy danych przez raporty. 11

12 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI Klasa III gimnazjum Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Uczeń wie / umie:. jak bezpiecznie pracować ze sprzętem komputerowym. jakie są zastosowania komputerów. jak prawidłowo rozpoczynać i kończyć pracę z komputerem. co to jest Pulpit, ikona, plik i folder. jak utworzyć dowolną strukturę folderów. jaki uzyskamy efekt, wykonując polecenia Kopiuj, Wytnij, Wklej, Usuń. w jaki sposób korzystać z plików Pomocy. zorganizować miejsce pracy przy komputerze tak, by nie stwarzało zagrożenia zdrowia. podać przykłady wykorzystania komputera w życiu codziennym. budowa zestawu komputerowego. rodzaje urządzeń wyjściowych i wejściowych. budowa klawiatury. poprawnie rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem i jego oprogramowaniem. określić znaczenie podstawowych ikon Pulpitu systemu Windows a założyć strukturę folderów. wykonywać operacje kopiowania, wycinania i wklejania. co to jest Internet. jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z Internetu. jakie oprogramowanie jest do tego potrzebne. Do czego służą wyszukiwarki internetowe. Co to jest strona internetowa i w jaki sposób się po niej poruszać? Jak prawnie chroniona jest własność intelektualna? Co to jest baza danych? Korzystać z programu do nauki pisania na klawiaturze. Korzystać z programu do przeglądania stron internetowych. Wskazać przykłady łamania prawa autorskiego. Wskazać w twoim otoczeniu przykłady baz danych. Co to jest prezentacja multimedialna?. Jakie programy wykorzystujemy do wykonania takiej prezentacji?. Uruchomić pokaz prezentacji. Jakie są równice między edytorem tekstu a edytorem grafiki?. Jakie są ogólne zasady edycji tekstu?. Jak sformatować czcionkę?. W jaki sposób uzupełnić istniejący jus tekst. W jaki sposób kopiować, wycinać i wklejać fragmenty tekstu lub grafikę. Określić, jaki program jest edytorem tekstu, a jaki edytorem grafiki. Wprowadzać znaki z klawiatury i dokonywać poprawek w tekście. Wykonać własny rysunek, wykorzystując prosty edytor grafiki. Wydrukować dokument. Budowę okna, Painta, Worda. Utworzyć skrót na pulpicie. Posługiwać się akcesoriami komputera. W jakich sytuacjach korzystać z arkusza kalkulacyjnego. Jak odnaleźć komórkę o podanym adresie?. W jaki sposób zaznaczyć blok komórek lub kilka komórek. Podać przykłady problemów, do rozwiązania, których użyjesz arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzać do komórek podstawowe typy danych. Zaznaczyć blok komórek lub pojedyncze komórki w arkuszu 12

13 . Co to jest algorytm?. Co to jest model, modelowanie? Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną Uczeń wie / umie: Jak znaleźć dowolny plik zapisany w zasobach komputera? Jak uruchomić dowolny program zainstalowany w komputerze? Znaleźć dowolny plik lub folder w zasobach komputera Dokonać poprawnego formatowania dyskietki Co to jest system operacyjny i jakie są rodzaje systemów? Rozpoznawać rodzaj pliku po rozszerzeniu Rozpoznać system operacyjny zainstalowany w twoim komputerze Jak korzystać z wyszukiwarek internetowych? Jak wyszukiwać potrzebne informacje? Budowę okna Excela, PowerPointa W jaki sposób zapamiętać adresy ciekawych stron internetowych W jaki sposób zapisać grafikę i tekst znaleziony w Internecie Jak korzystać z poczty elektronicznej? Jak zainstalować wybrany program? Założyć konto pocztowe na stronie WWW z pomocą LAN Wysyłać listy elektroniczne Wyszukiwać potrzebne informacje Zapisywać tekst i grafikę skopiowaną ze strony WWW Zapisać strony WWW w celu ich przeglądania po odłączeniu się od Internetu Wyszukiwać interesujące cię wiadomości w bazach danych Jakie są zasady tworzenia prezentacji multimedialnych? Jak dodać do prezentacji nowy slajd? Jak dopasować format czcionki do wybranego tła? Prawidłowo przygotować prostą prezentację, wstawić i usunąć slajd Wstawić do slajdów tło Jak poprawić błędy w tekście? Jak utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną? W jaki sposób pisać tekst w kolumnach Jak wstawić tabelę? W jaki sposób wstawić i umieścić w tekście grafikę Co to jest stopka i nagłówek dokumentu? Jak wydrukować dokument? Sformatować odpowiednie bloki tekstu Dokonać podziału dokumentu na akapity Sformatować czcionkę oraz akapit Przenieść dowolny fragment tekstu z jednego dokumentu do drugiego Jego miejsce w danym dokumencie Wstawić do dokumentu grafikę Umieścić w dowolnym miejscu tekstu wstawioną grafikę Ponumerować lub wypunktować dowolną listę Wstawić tabelę. Jak sformatować komórki arkusza? Jakie są sposoby kopiowania komórek? Jak wykorzystać arkusz do wykonania obliczeń?. Jaka jest równica między adresowaniem względnym i bezwzględnym?. Zaplanować wygląd arkusza kalkulacyjnego, aby ułatwić sobie wykonywanie Obliczeń. Sformatować komórki oraz dostosować rozmiary wierszy i kolumn do długości 13

14 Wpisanych danych. Jakie typy danych możemy wpisywać w komórki? Kiedy dany problem można rozwiązać za pomocą algorytmu? W jaki sposób można prezentować algorytmy. Podać przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą algorytmów. Co to jest symulacja komputerowa? Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą Uczeń wie / umie:. do czego sługą programy: ScanDisk, Defragmentator dysku, Formatowanie. co to jest ścieżka dostępu. znaleźć dowolny plik lub folder w zasobach komputera, wskazać jego ścieżkę dostępu. wykorzystać pliki systemu Pomocy do rozwiązywania problemów związanych obsługą dowolnego oprogramowania. jakie informacje są potrzebne, aby skonfigurować program pocztowy. jak przeszukiwać i uzupełniać bazę danych. skonfigurować program pocztowy. zbudować prostą stronę www. uzupełnić bazę danych o dodatkowe informacje. samodzielnie założyć konto pocztowe na stronie www. wysyłać listy elektroniczne zawierające różnego typu załączniki. jak wstawić tło do pojedynczego slajdu lub jednocześnie do wszystkich slajdów. jak uatrakcyjnić przekaz informacji. uatrakcyjnić prezentację poprzez wstawienie grafiki. wstawić łącza do wybranych slajdów. jak wstawić tabelę i odpowiednio ją sformatować. poprawnie wykorzystać nagłówek i stopkę. jak dopasować wygląd dokumentu do jego zawartości. co to jest akapit i w jaki sposób podzielić tekst na akapity. jak sformatować akapit. wykonać proste obliczenia w tabelach tworzonych w edytorze tekstu. wstawić do dokumentu ozdobny tekst. umieścić w dowolnym miejscu tekstu wstawiony ozdobny tekst. napisać dowolny tekst w kolumnach. sformatować wstawioną tabelę. dopasować wygląd dokumentu do jego zawartości. jak wykonać wykres ilustrujący zależności przedstawione w tabeli. zastosować adresowanie względne, bezwzględne i mieszane do wykonania w arkuszu. zilustrować dane zebrane w tabeli w postaci wykresu. wstawić wykres oraz tabelę do dokumentu tekstowego. jak dobrać rodzaj wykresu do danych, które ten wykres przedstawia. wykonać operację kopiowania zawartości komórek z uwzględnieniem konsekwencji, jakie to za sobą niesie. jak zapisać algorytm w postaci procedur wykonywanych przez komputer. podać przykłady problemów, do których nie można zastosować algorytmu. przedstawić algorytm w postaci listy kroków lub schematu blokowego. podać różnicę między modelem a symulacją. jak wyszukiwać modele w encyklopediach multimedialnych oraz w Internecie Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą 14

15 Uczeń wie / umie:. jakie znaczenie dla pracy ma Kosz. budowa jednostki centralnej. wykorzystać program ScanDisk i Defragmentator dysku do lepszego zarządzania zasobami komputera. w jaki sposób publikuje się strony www w Internecie. dostosować szablon strony www do własnych potrzeb. ustawić niestandardowe przejścia między slajdami. ustawić animację przejść poszczególnych elementów slajdu. zapisać prezentację tak, aby można ją było uruchomić na dowolnym komputerze lub umieścić w Intemecie. dopasować układ strony do potrzeb związanych z tworzonym dokumentem. jak zaplanować arkusz, aby zilustrować go wykresem. kiedy używać adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. zastosować właściwe funkcje do wykonania obliczeń. wybrać właściwy typ wykresu do zilustrowania odpowiednich danych. co to jest pętla iteracyjna. zapisać algorytm w postaci procedur wykonywanych przez komputer. wyszukać w encyklopediach multimedialnych oraz Internecie model oraz symulacje komputerowe. jak wykorzystać dostępne źródła do zdobywania dodatkowej wiedzy Poziom wymagań - na stopień celujący (6) Uczeń potrafi:. uzasadniać swoje stanowisko łącząc wiadomości z różnych dziedzin w celu rozwiązania problemu, interpretacji zadania. samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia, wykorzystując nowe informacje zdobyte z różnych źródeł. posługiwać się bardzo bogatym słownictwem. wykorzystać myślenie przyczynowo - skutkowe do rozwiązywania problemu. wykazać stałą aktywność na lekcjach. osiągać sukcesy w konkursach wymagających wiedzy informatycznej. stosować skomplikowane formuły i funkcje w arkuszu kalkulacyjnym. projektować samodzielnie i analizować działanie określonego układu. pisać procedury komponentów i funkcji nie omawianych na zajęciach. wykonać profesjonalną obróbkę zdjęcia, za pomocą programu graficznego np. Photo Paint. animować geometryczne obiekty w układach mozaikowych. rozwiązywać problemy za pomocą różnych programów użytkowych. wykorzystać w programie graficznym złożone narzędzia i operacje edytorskie. tworzyć rozbudowane dokumenty zawierające tekst, grafikę i tabele 15

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie II z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

z informatyki dla klas I-III Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze

z informatyki dla klas I-III Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Sprawnie obsługują komputer, zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi, potrafią wskazać podstawowe zastosowania komputera w szkole. Potrafią wyszczególnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Wymagania z informatyki na poszczególne oceny Klasy II Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Znają regulamin pracowni komputerowej i zasady BHP, przestrzegają punktów regulaminu. Znają

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Wymagania z informatyki na poszczególne stopnie dla gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego

Obowiązujące od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Wymagania z informatyki na poszczególne stopnie dla gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązujące od roku szkolnego 2000/2001 Str. 1 Wymagania z informatyki na poszczególne stopnie dla gimnazjum Opracował: mgr Daniel Starego I Rok nauki Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH II I III GIMNAZJUM W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH II I III GIMNAZJUM W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH II I III GIMNAZJUM W JANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 24 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 24 W BYDGOSZCZY PODRĘCZNIK Informatyka, Marek Kołodziej, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki, sprawdziany)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLISKACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLISKACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIEDLISKACH ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klas I i II w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę wykraczającą poza

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PSO oraz zasady oceniania z informatyki

PSO oraz zasady oceniania z informatyki Publiczne Gimnazjum w Starym Pilczynie PSO oraz zasady oceniania z informatyki Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: zasady bieżącego oceniania uczniów, warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GIMNAZJUM

INFORMATYKA GIMNAZJUM INFORMATYKA GIMNAZJUM ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA UCZNIÓW: 1. Na lekcjach informatyki są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Zasady bieżącego oceniania uczniów: Na lekcjach informatyki są oceniane następujące obszary: aktywność na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM Zasady bieżącego oceniania uczniów: Na lekcjach informatyki są oceniane następujące obszary: aktywność na

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

KLASA I Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry cel - Sprawnie obsługują

KLASA I Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry cel - Sprawnie obsługują Elementy składowe zestawu kompute rowego. Struktura zapisu na dysku. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny w gimnazjum zgodnie z programem nauczania INFORMATYKA 2000 opracowała mgr Magdalena Kubalka-Pluta

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2008 / 2009. Gimnazjum Nr 1 im M. Kopernika w Łaziskach Górnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2008 / 2009. Gimnazjum Nr 1 im M. Kopernika w Łaziskach Górnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2008 / 2009 Gimnazjum Nr 1 im M. Kopernika w Łaziskach Górnych opr. mgr inż. Krzysztof Suchoń Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie komputera

Budowa i zastosowanie komputera STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH INFORMATYKA Klasa I Budowa i zastosowanie komputera - zna przepisy BHP w szkolnej pracowni - zna regulamin pracy w pracowni, - potrafi wymienić podstawowe elementy komputera.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Ocenianie ma na celu: - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. - Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach I. Zgodnie z postawą programową ocenie będą podlegać następujące obszary aktywności ucznia w toku wszystkich lekcji:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.09.2006 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na zajęciach komputerowych w klasach 4-6

Zasady oceniania na zajęciach komputerowych w klasach 4-6 Zasady oceniania na zajęciach komputerowych w klasach 4-6 1. Cele oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: - Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Cele oceniania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV VI szkoła podstawowa 1. Jawność ocen nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KL. V. SZKOŁY PODSTAWOWEJ DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA 2000 NR DKW-4014-56/99 niedostateczna dopuszczająca dostateczna dobra bardzo

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM I. Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów gimnazjum 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki:

Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: Założenia ogólne przedmiotowego systemu oceniania z matematyki: 1. Zgodnie z założeniami wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, ocena powinna być jawna. 2. Ocenianiu

Bardziej szczegółowo