INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012 NR ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012 NR 11-12 (640-641)"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926 r.) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012 NR ( ) Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2013 Roku, a także spełnienia wszystkich oczekiwań, dotyczących naszego Stowarzyszenia, jak i całego kraju przesyła Andrzej Ciszewski Prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2011 roku składa Andrzej Ciszewski prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP

2 Wiadomości SIMP Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2013 Roku, a także spełnienia wszystkich oczekiwań, dotyczących naszego Stowarzyszenia, jak i całego kraju przesyła Andrzej Ciszewski Prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości SIMP Przekazujemy Państwu ostatni zeszyt Wiadomości SIMP 2012 roku sygnowany numerem 11-12, który jak zwykle, choć ma charakter świąteczno-noworoczny, to jednak dotrze do Państwa już w styczniu 2013 roku. Będzie to jednak nadal pora podsumowań i refleksji nad rokiem 2012, który chyba nie tylko mo im zdaniem, był dla naszej organizacji rokiem pracowitym i pod wieloma względami udanym. Zaha mo waliśmy regres w członkostwie indywidualnym, nasze środowisko bar dzo dobrze przyjęło obchody I Dnia Mechanika, które miały miejsce w dniu 30 maja 2012 r., na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny. Chyba jednak największą satysfakcję możemy mieć z zakończonej w kwietniu tego roku kom plek sowej modernizacji hotelu oraz części gastronomicznej w Zamku SIMP w Rydzynie, co po zwo liło na przejęcie przez nas usług gastronomicznych. Stało się to po raz pierwszy od czasu od budowy i przekazania SIMP-owi tej bezcennej barokowej królewskiej rezydencji, a co w bieżącej sytuacji na rynku usług hotelowo-gastro no micznych jest warunkiem sine qua non powodzenia w efek tywnym prowadzeniu tego specyficznego obiektu, który przy wielu funkcjach, powinien także mieć zdolność pozyskiwania środków na swoje utrzymanie. Dużym osiągnięciem polskiego środowiska technicznego, w tym także SIMP, było przyjęcie przez Sejm RP uchwały, która jako jednego z patronów roku 2013 ustanowiła prof. Jana Czochralskiego ojca świa to wej elektroniki, twórcy metody pozyskiwania monokryształów krzemu, w 60. rocznicę śmierci. Prof. Jan Czo ch ralski był przed wojną bardzo aktywnym członkiem SIMP, założycielem Towarzystwa Techniczno-Wojskowego SIMP i jego pierwszym przewodniczącym, autorem licznych publikacji w simpowskich perio dykach naukowotechnicznych. Do wybuchu wojny przez blisko dziesięć lat był członkiem Rady Naukowej Przeglądu Mechanicznego. Prof. Jan Czochralski został współpatronem w znamienitym towarzystwie : Juliana Tuwima w 60. rocz nicę śmierci oraz Witolda Lutosławskiego w 100-lecie urodzin. Wewnątrz niniejszego numeru WS za miesz czamy krótki tekst poświęcony Patronom 2013 r. oraz nasz list kierowany do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu, w którym, obok wielu organizacji oraz władz samorządowych Kcyni rodzinnego miasta Profesora, w imieniu SIMP popieraliśmy wniosek Polskiego Towa rzystwa Wzrostu Kryształów im. Jana Czochralskiego, które jako pierwsze wystąpiło z inicjatywą uhonorowania tego wybitnego twórcy techniki tak należnym i nośnym medialnie wyróżnieniem. Wskazanych tylko tych kilku wyżej wymienionych osiągnięć pozwala nam na żegnanie 2012 r. z poczuciem satysfakcji, gdyż był to kolejny udany rok dla Stowarzyszenia, który pozwala na opty mis tyczne spojrzenie na perspektywę drugiej części bieżącej kadencji władz SIMP, która upłynie w paź dzierniku 2014 roku. Z innych materiałów, które publikujemy w tym ostatnim numerze rocznika 2012, na szczególną uwagę PT Czytelników zasługują relacje z: uroczystego wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Kon kur su o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obro nio ną w państwowej wyższej uczelni technicznej, najwyżej ocenionemu laureatowi Konkursu TECHNIK-ABSOLWENT, a także Radomskich i War szawskich Dni Techniki oraz z udziału SIMP w Międzynarodowych Targach w Gdańsku. Jak zwykle przedstawiamy krótkie sprawozdania z odbytych konferencji naukowo-technicznych, w tym z VII Międzynarodowej Konferencji Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Eu ro pejskiej, Kon fe ren cji Polimery Nauka i Przemysł oraz Konferencji Poligraficznej połą czonej z 60-leciem Sekcji Poligra fów. Z innych równie ważnych form aktywności naszych jednostek organizacyjnych, ten ostatni numer 2012 r. zawiera m.in. relacje ze spotkania Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie z prezesami Kół, 35-lecia Koła Seniorów SIMP tego Oddziału, spotkania Głównego Sądu Koleżeńskiego, 60-lecia członkostwa i działalności w SIMP kol. Olgierda Muellera z Oddziału SIMP w Poznaniu, z Balu Andrzejkowego w Chojnowie i spotkania mikołajkowego w Gorlicach. Ten numer zawiera również wspomnienie o śp. kol. kol. Ludwiku Stieberze z Oddziału w Bielsku Białej i prof. Serwerynie Chajtmanie, których wszyscy zachowamy we wdzięcznej pamięci. Andrzej Ciszewski Prezes SIMP Strona 2

3 Jan Czochralski, Witold Lutosławski i Julian Tuwim patronami roku 2013 Sejm RP przyjął uchwały w sprawie patronów na nowy 2013 rok. Zdecydowano, że będą nimi: metaloznawca i przedwojenny aktywny członek SIMP Jan Czochralski, kompozytor Witold Lutosławski, poeta Julian Tuwim. Trzy zgłoszone przez Komisję Kultury i Środków Przekazu uchwały dotyczące ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, Rokiem Witolda Lutosławskiego i Rokiem Juliana Tuwima, zostały przyjęte przez Sejm w dniu 7 grudnia 2012 roku. Wszyscy głosujący parlamentarzyści głosowali na TAK. Jan Czochralski jest po Mikołaju Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie trzecim polskim naukow cem rozpoznawalnym na świecie. Nr Jego rozwiązania inżynierskie i opracowania technologiczne krzemowych układów scalonych budowanych na jednym monokrysztale legły u podstaw nowoczesnej technologii, która dopro wadziła do wynalezienia telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych i wielu innych urządzeń oraz ich podzespołów. Jan Czochralski nieprzypadkowo jest nazywany ojcem światowej elektroniki. Artykuł dotyczący niezwykłej biografii tego wybit nego twórcy nauki i techniki zamieściliśmy na łamach nr 7-8-9/2011 Wiadomości SIMP. Również obszerny artykuł poświęcony prof. Janowi Czoch ralskiemu pt. Wielki nieznajomy, autorstwa Marka Henzlera, zamieścił tygodnik Polityka nr 1/2013. Witold Lutosławski uważany jest natomiast za najwybitniejszego obok Chopina i Szymanowskiego polskiego kompozytora wszechczasów. Zadebiutował Wariacjami symfonicznymi w 1939 roku. Spośród wielu utworów użytkowych napisanych w dekadzie powojennej do dzisiaj utrzymują się w repertuarze jego pedagogiczne utwory fortepianowe oraz piosenki dla dzieci, których napisał ponad 40, w tym do słów Juliana Tuwima. Julian Tuwim był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego i współzałożycielem kabaretu literackiego Pod Picadorem oraz grupy poetyckiej Skamander. Pisał teksty kabaretowe, rewiowe i libretta oraz teksty polityczne. Najbardziej znane są jego wiersze dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Pan Hilary, Słoń Trąbalski, Bambo. Strona 3

4 Wiadomości SIMP W numerze: Wstęp, Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP (7 grudnia 2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP (8 grudnia 2012 r.), Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mecha nicznym, obronioną w pańs two wej wyższej uczelni technicznej, VVI edycja Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent 2012, Konkurs Technik Absolwent 2012 w Leg nicy, VII Międzynarodowa Konferencja Labora toria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej, Konferencja Poligraficzna i 60-lecie Sekcji Poligrafów, Konferencja Polimery Nauka i Przemysł, Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie, 35-lecie Koła Seniorów i Dzień Seniora SIMP w Rzeszowie, Nowi partnerzy w Lubuskiem, Dni Techniki: Radomskie i Warszawskie, Działalność polskiej kadry technicznej podczas II wojny światowej, SIMP na Międzynarodowych Targach w Gdańsku, 60-lecie członkostwa i działalności w SIMP kol. Olgierda Muellera, Bal Andrzejkowy w Chojnowie, Gorlice spotkanie mikołajkowe, Wybory w NOT, Spotkanie Głównego Sądu Koleżeńs kiego SIMP w Bielsku-Białej, Imprezy naukowo-techniczne w 2013 r., Pożegnanie kol. Ludwika Stiebera, Pożegnanie prof. Seweryna Chajtmana, Kronika stowarzyszeniowa. Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego SIMP w dniu 7 grudnia 2012 r. 1. Omówiono propozycje zmian w składach oso bowych Komisji działających przy ZG SIMP, ustalając, że ostateczną decyzję w tej sprawie podej mie Zarząd Głównych SIMP. 2. Omówiono kandydatury 5 osób reprezen tujących jednostki działalności gospodarczej SIMP, które w przypadku akceptacji ZG SIMP zostaną zgłoszone do składu Rady SIMP zgodnie z wcześ niej szym wnioskiem jej przewodniczącego. 3. Na wniosek Komisji Seniorów ZG SIMP na da no godność Zasłużonego Seniora SIMP kolegom: Zdzisławowi Majewskiemu i Janowi Lalakowi z Oddziału SIMP w Radomiu oraz Stanisławowi Stelmachowi i Tadeuszowi Urbanikowi z Od - działu SIMP w Stalowej Woli. 4. Po zapoznaniu się z informacją prof. Tadeusza Skubisa, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej desygnowanego przez SIMP na kadencję , dotyczącą dotychczasowych jego doświadczeń w PKA, przedyskutowano nowe możliwości współpracy z dziekanami wydziałów kształcących na kierunkach związanych z szeroko rozumianą mechaniką, służące uatrakcyjnieniu programu i podniesieniu poziomu studiów technicznych. 5. Na wniosek przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP nadano tytuł Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP kolegom: mgr inż. Janowi Ratusznemu (O/SIMP w Gliwicach) w specjalnościach 107 eksploatacja i remonty maszyn, 303 obrabiarki i technologia procesów wytwarzania i 830 wycena maszyn, urządzeń i pojazdów oraz mgr Robertowi Hiczukowi (O/SIMP we Wrocławiu) w specjalnościach 115 systemy bhp i ochrony środowiska, 407 komputery i urządzenia biurowe i wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. 6. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokół z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z 25 września 2012 roku. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Strona 4

5 Nr Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 8 grudnia 2012 r. 1. W dniach 7 i 8 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Prezydium ZG SIMP i Zarządu Głównego SIMP dokonano przeglądu Systemu Zarządzania Jakoś cią w SIMP. Przedmiotem oceny funkcjo nowania SZJ były następujące tematy: sprawozdanie z realizacji Polityki Jakości i ce lów dotyczących jakości, omówienie realizacji uchwały XXXII Wal nego Zjazdu Delegatów SIMP, wyniki audytów, raport z przebiegu działań korygujących i zapobiegawczych, funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów, zgodność wyrobów, wyniki badania zadowolenia klientów w jednost kach organizacyjnych SIMP oraz reklama cji i skarg, zmiany wewnętrzne oraz zmiany w otoczeniu Sto warzyszenia, które mogą wpływać na System Zarządzania Jakością, możliwości doskonalenia Systemu Zarzą dzania Jakością. Ustalono, że protokół z przeglądu zarządzania SZJ roześle Biuro ZG SIMP do wszystkich jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i firm fran chisingowych objętych tym systemem. 2. Zapoznano się z wynikami finansowymi jed nostek działalności gospodarczej SIMP i wpływami od firm franchisingowych za III kwartały 2012 roku. 3. Zapoznano się ze wstępnym projektem planu wpływów i wydatków ZG SIMP na 2013 rok. 4. Na podstawie wyników finansowo-ekono micznych za trzy kwartały oraz przewidywanych wyników całego bieżącego roku dokonano oceny działalności Zamku SIMP w Rydzynie za 2012 rok. Pozytywnie oceniono wszystkie dotych czasowe działania podjęte przez dyrekcję Zamku związane z promocją i reklamą tego obiektu oraz poszerzeniem oferty świadczonych usług. Podkreślono, że przyszły rok, sądząc po licznych zgłoszonych przez klientów imprezach, powinien charakteryzować się korzystniejszymi wynikami finansowymi. Ponieważ dla utrzymania obiektu niezbędne są znaczące wpływy (przeciętnie miesięcznie ok. 230 tys. zł), zaapelowano o pomoc do wszystkich jednostek organizacyjnych Sto warzyszenia, a w szczególności do Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych organizujących seminaria i konferencje naukowo-techniczne, w lokowaniu tych imprez w Zamku SIMP w Rydzynie. 5. Zapoznano się z informacją o dotychczas zrealizowanych pracach związanych z publikacją Historii SIMP w latach Uznano za pilne wykonanie przez Oddziały SIMP oraz Sekcje/Towarzystwa Naukowo-Techniczne lub uak tualnienie wcześniej nadesłanych, historii tych ważnych jednostek organizacyjnych Sto warzyszenia. Zobowiązano Biuro ZG SIMP do przygotowania odpowiednich pism w tej sprawie. 6. Zapoznano się z informacją na temat imprez nau kowo-technicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne SIMP w 2012 r. i zapla nowanych do realizacji w 2013 roku. Ustalono, że prezes SIMP i sekretarz generalny SIMP zwrócą się do organizatorów tych imprez z apelem o lokowanie ich w miarę możliwości w Zamku SIMP w Rydzynie. 7. Zapoznano się z informacją o znanych przykładach działalności klastrów, tj. firm z okreś lonej branży z udziałem uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych, a także instytucji usłu gowych z branży finansowej, informatycznej i konsul tingowej i ich powiązaniem z jednostkami organiza cyjnymi SIMP. Ustalono, że w drukach sprawozdawczych za 2012 r. postawione zostanie pytanie o znane przykłady funkcjonowania klastrów na terenie poszczególnych Oddziałów SIMP oraz że temat ten zostanie omówiony na najbliższym zebraniu z prezesami Oddziałów SIMP. 8. Wysłuchano informacji kol. Lubosława Pruszkows kiego o zgłoszonych kandydaturach do władz FSNT-NOT w związku z zaplanowanymi na dzień 10 grudnia 2012 r. wyborami. W wyniku dyskusji ustalono, którzy z kandydatów uzyskają poparcie Stowarzyszenia. 9. Wstępnie zaakceptowano przedstawione przez sekretarza generalnego SIMP założenia II Dnia Mechanika, który odbędzie się 5 czerwca 2012 r. podczas trwania Targów Innowacje-Technologie- Maszyny na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 10. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że kierownictwo SIMP zwróci się do prezesów Oddziałów dysponujących niezbędnymi środ kami finansowymi z propozycją zakupu od FSNT- NOT lokali biurowych dla potrzeb jednostek terenowych SIMP. Ustalono, że powyższy temat Strona 5

6 Wiadomości SIMP będzie także przedmiotem spotkania kie row nictwa SIMP z prezesami Oddziałów Stowa rzy sze nia. 11. Zaakceptowano propozycje Prezydium ZG SIMP z 7 grudnia 2012 r., dotyczące zmian osobowych w niżej wymienionych stałych Komisjach działających przy ZG SIMP: Komisja ds. Edukacji Zawodowej rozs zerzo no skład o kol. Magdalenę Zwolińską (O/ SIMP w Lublinie), Komisja ds. Uczelnianych Kół SIMP rozszerzono skład o kol. kol.: Franciszka Kozłowskiego (O/SIMP w Gliwicach) i Barbarę Krzowską (O/SIMP w Lublinie), Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej powo łano na funkcję przewodniczącej Komisji kol. Magdalenę Zwolińską (O/SIMP w Lublinie) w miejsce kol. Marka Mrówczyńskiego. 12. Zaakceptowano przedstawione przez Prezydium ZG SIMP z 7 grudnia 2012 r. kandydatury 5 osób reprezentujących jednostki działalności gos podarczej SIMP (tradycyjne i związane z SIMP umowami franchisingowymi: ZODOK, ZORPOT i SIMPTEST) celem rozszerzenia składu Rady SIMP. Ustalono, że w okresie bieżącej kadencji osobami tymi będą kol. kol.: Janusz Mytko, Jan Socha, Franciszek Troncik, Magdalena Zwolińska i Jarosław Gębka, którym ze względu na wymogi statutu SIMP przysługiwać będzie status obserwatora. 13. Na wniosek Zarządu Oddziału SIMP w Jeleniej Górze przyjęto firmę Narzędzia Skrawające TOOLS Sp. z o.o. do grona członków zbiorowych/ wspierających SIMP. 14. Na wniosek Prezydium ZG SIMP z 7 grudnia 2012 r. i po zapoznaniu się z informacją prof. Tadeusza Skubisa, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej desygnowanego przez SIMP na kadencję na temat działalności PKA, ustalono, że na najbliższym spotkaniu kie rownictwa SIMP z prezesami Oddziałów Stowa rzyszenia powinna być omówiona problematyka współpracy z dziekanami wydziałów mecha nicznych i pokrewnych dotycząca zmian w programach nauczania, desygnowania do Rad Społecznych tych wydziałów członków SIMP oraz potwierdzania kwalifikacji inżynierskich w formie legitymacji zawodowych osobom, które ukoń czyły studia podyplomowe. 15. Na wniosek Komisji Konkursowej zatwierdzono wyniki VI edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku uwzględniające uwagi wniesione w trakcie dyskusji. 17. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokół z posiedzenia ZG SIMP z 5 października 2012 roku. 18. Zapoznano się z najważniejszymi wydarzeniami SIMP w okresie od 29 września 2012 r. do 7 grudnia 2012 roku. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym 8 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa SIMP z laureatami XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej, pod Patronatem Honorowym Pani Barbary Kudryckiej minister nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas uroczystości laureatom wręczono dyplomy, książki, nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Główny SIMP oraz puchary ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrody specjalne dla najlepszej pracy konstrukcyjnej ufundowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nagrody wręczyli: prof. Jan Pilarczyk przewodniczący Komisji Konkursowej, dr inż. Andrzej Ciszewski prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki sekretarz generalny SIMP i Janusz Samuła kierownik Wydziału Współpracy Biura Prezydialnego Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. Prace nadesłane przez absolwentów Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Łódzkiej oraz Uniwersytetów: Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Przyrodniczego w Poznaniu, a także Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni do XII edycji Konkursu, wyróżniały się wysokim poziomem merytorycznym. Dlatego też Komisja Konkursowa poświęciła wiele czasu na wyłonienie najlepszych prac, zasługujących na nagrody i wyróżnienia. Strona 6

7 Nr Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu odbyło się na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej przy ZG SIMP w dniu 25 września 2012 r. pod prze wodnictwem prof. Jana Pilarczyka i przedstawia się następująco: Prace nagrodzone 1. I miejsce Michał MIKULSKI Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem Promotor: dr inż. Damian Bereska Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Gliwice II miejsce Paweł BERLAK Andrzej IGNASIAK Konstrukcja typoszeregu dyskretnych pozycjonerów obrotowych Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nadzw. Analiza technologii spawania laserowego złączy korpusu mechanizmu różnicowego Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Poznań Wrocław III miejsce Bartosz MINOROWICZ Mariusz NIEŚCIORUK Komputerowo wspomagane projektowanie układów hydraulicznych i badania symulacyjne układu zawieszenia pojazdu Promotor: dr inż. Andrzej Auguściński Projekt układu napędowego do ciągnika rolniczego Promotor: dr inż. Janusz Ormezowski Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Poznań Łódź Prace wyróżnione 6. wyróżnienie Małgorzata GRZESIUK Efektywność stosowania powłok PVD dla wierteł ze stali szybkotnących Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Wrocław 7. wyróżnienie Łukasz BREŃKACZ Analiza porównawcza badań symulacyjnych i doświadczalnych stanowiska do badania silników wiatrowych Promotor: dr inż. Wojciech Miąskowski Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych Olsztyn 8. wyróżnienie Michał PACHUCKI Projekt siłowni wiatrowej małej mocy Promotor: dr inż. Piotr Szczyglak Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Wydział Nauk Technicznych Olsztyn Ponadto nagrody specjalne ufundowane przez Urząd Dozoru Technicznego otrzymały następujące osoby: 1. Michał Pachucki Projekt siłowni wiatrowej małej mocy, promotor: dr inż. Piotr Szczyglak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych 2. Paweł Berlak Konstrukcja typoszeregu dyskretnych pozycjonerów obrotowych, promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nzw. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 3. Michał Mikulski Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem, promotor: dr inż. Damian Bereska Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Opracowała: Elżbieta Białek BZG SIMP Strona 7

8 Wiadomości SIMP VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP Technik Absolwent 2012 Komisja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP - dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikows kiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. dokonała oceny punktowej osiągnięć absolwentów zgłoszonych przez Oddziały SIMP do VI edycji Kon kursu, a obradujący w dniu 8 grudnia 2012 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki, które prezentujemy poniżej. Do udziału w Konkursie zgłoszono prace z nastę pujących oddziałów SIMP: Bielsko-Biała, Białystok, Gorlice, Gorzów Wlkp., Kraków, Lublin, Piotr ków Trybunalski i Rzeszów. W bieżącej edycji absolwenci szkół, którzy zostali wyróżnieni, otrzymali dyplomy gratulacyjne, nato miast decyzją ZG SIMP laureaci I-III miejsc w po szczególnych specjalnościach otrzymali dodat kowo nagrody. Tytuł SUPER TECHNIK 2012 otrzymał Dawid Słota technik elektryk, absolwent Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Wręczenie dyplomu i nagrody w/w laureatowi odbyło się w dniu 8 grudnia 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP, nato miast wręczenie dyplomów i nagród pozostałym lau reatom odbędzie się w siedzibach właściwych Oddziałów SIMP. Ponadto prezes SIMP i przewodniczący Komisji Konkursowej skierowali do dyrektorów szkół poszczególnych laureatów listy gratulacyjne. Wyniki VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP - dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent 2012 Lp. Stopień nagrody Imię i nazwisko absolwenta Nazwa szkoły I. Specjalność technik mechanik 1. I miejsce ŚWIDER Krzysztof Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie 2. II miejsce LEMAŃSKI Mateusz Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. 3. III miejsce WIECZOREK Michał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. St. Staszica Technikum Mechaniczno-Budowlane w Radomsku 1. I miejsce MYSIAK Piotr 2. I miejsce ZABIELSKI Rafał 3. II miejsce PIETRUCZUK Dawid II. Specjalność technik mechatronik Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego - Technikum Nr 3 w Bielsku Białej Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku 4. III miejsce ARASZKIEWICZ Rafał Zespół Szkół Zawodowych im. K.E.N. w Głogowie 5. III miejsce BRZÓZKO Paweł 6. III miejsce KOPA Michał 7. wyróżnienie LEŚNIEWSKI Michał 8. wyróżnienie KOREPTA Dariusz 9. wyróżnienie TOMERA Mateusz 10. wyróżnienie WRÓBEL Grzegorz Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta, Technikum Mechaniczne Nr 15 w Krakowie Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mecha nicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego, Technikum Nr 3 w Bielsku-Białej Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Technikum Nr 3 w Bielsku-Białej Strona 8

9 Nr III. Specjalność technik elektryk 1. I miejsce SŁOTA Dawid Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie 2. II miejsce WRONA Krzysztof Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy 3. III miejsce BOBOLA Andrzej Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 4. wyróżnienie SZYMANEK Rafał Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach IV. Specjalność technik logistyk 1. I miejsce WESOŁOWSKI Karol 2. II miejsce MROZOWSKI Adrian Zespół Szkół Nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego - Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie Zespół Szkół Nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego - Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie V. Specjalność technik elektronik 1. I miejsce WAWRZYN Dariusz Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach 2. II miejsce SZATKOWSKI Jarosław Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku, Technikum Elektroniczne w Lublinie 3. II miejsce NIEZNAŃSKI Damian Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim 4. III miejsce STANEK Michał Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach 5. wyróżnienie PĘCZKOWSKI Daniel Zespół Szkół Elektrycznych, Technikum Nr 7 w Gorzowie Wlkp. 6. wyróżnienie NOWAK Przemysław Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Technikum Nr 1 w Żywcu 7. wyróżnienie TYRAN Arkadiusz Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego, Technikum Nr 3 w Bielsku-Białej VI. Specjalność technik informatyk 1. I miejsce WINIARSKI Łukasz Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku, Technikum Elektroniczne w Lublinie 2. II miejsce Rachel Grzegorz Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 3. III miejsce KRAŚNIAK Mateusz Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 4. wyróżnienie SMOK Paweł Zespół Szkół Elektronicznych, Technikum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej VII. Specjalność technik pojazdów samochodowych 1. I miejsce MAZUREK Damian Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie 2. II miejsce KOSSOWSKI Arkadiusz Powiatowy Zespół Szkół, Technikum Nr 1 w Pszczynie 3. II miejsce KUBIK Mateusz Zespół Szkół im. Ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach 4. III miejsce MUSIOLIK Krzysztof Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego-Grota w Gliwicach 5. wyróżnienie ŻŁOBICKI Dominik Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. 6. wyróżnienie HUDZIK Piotr Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach VIII. Specjalność technik pojazdów samochodowych 1. I miejsce KUKAWSKA Ewa Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. K. E. N w Białej Podlaskiej Opracowała: Anna Szczepaniak Sekretarz Komisji Konkursowej Strona 9

10 Wiadomości SIMP Konkurs SIMP Technik Absolwent 2012 w Legnicy W dniu 8 listopada 2012 r. w auli Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się uroczysta gala po - święcona wręczeniu nagród laureatom konkursu Technik Absolwent Do udziału w uroczys toś ci zostały zaproszone władze uczelni technicz nych, Kuratorium Oświaty, władze powiatów, dy rek torzy szkół, wychowawcy, działacze SIMP i wspie rające firmy. Organizatorem konkursu Technik Absolwent 2012 jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy. Celem kon kursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. W opinii Zarządu Oddziału SIMP, szczególnie w obecnym czasie, popularyzacja dziedzin technicznych jest niezbędna i ważna dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej. Jest to druga edycja konkursu na terenie dzia łalności Oddziału SIMP w Legnicy. W kwietniu 2011 r. Komisja Konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 11 szkół spełniających kryteria regulaminu, z których część zespołów potwierdziła chęć przystąpienia. W ocenie ogólnej Komisja Konkurso wa brała pod uwagę wyniki na świadectwie szkolnym, osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (matura i potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Tytuł Technik Absolwent 2012 otrzymał Rafał Marek Araszkiewicz absolwent Zespołu Szkół Zawo dowych im. KEN w Głogowie. Drugie miejsce zdobył Jakub Ryzyków, również absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, a trzecie miejsce zajął Maciej Macioszczyk, absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu. Zwycięzcy odebrali dyplomy wraz ze statuetkami oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopa za zajęcie pierwszego miejsca, tabletu za drugie miejsce i aparatu fotograficznego za trzecie miejsce. Pozostali absolwenci otrzymali wyróżnienia i liczne nagrody rzeczowe. Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak, wita gości Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Rafał Berlicki i Michał Otwinowski (Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu), Mateusz Czaja, Krzysztof Liszczyński i Michał Ju cha (Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Gło gowie), Maciej Dariusz Mikoliszyn, Rafał Pokładek, Edgar Drozd (Powiatowy Zespół Szkół w Choj nowie). Dodatkowe wyróżnienie przypadło po raz kolejny Zespołowi Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, szkoła może szczycić się ponownie najlepszym absolwentem roku Prezes Oddziału SIMP Włodzimierz Boczek złożył gratulacje i wręczył dyrektorowi szkoły puchar przechodni Prezesa Oddziału SIMP w Legnicy. Zwycięzca został zgłoszony do konkursu ogólnopolskiego zorganizowanego przez Zarząd Główny SIMP w Warszawie. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych absolwentów w Polsce. Nasz laureat, Rafał Marek Araszkiewicz, zdobył III miejsce w specjalności Technik Mechatronik. Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami konkursu Laureat konkursu Rafał Araszkiewicz odbiera statuetkę Strona 10

11 Nr Gra tulujemy zarówno zwycięzcy, jak i gronu nauczycielskiemu szkoły. Jest to ogromny sukces, który zapewne motywuje i mobilizuje do pracy zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli. Dziękujemy szczególnie fundatorom, do grona których przyłączyli się również: firma Wezi-tec Sp. z o.o. z Legnicy, KORPO Sp. z o.o. z Jawora, Ośrodek SIMP-EKSPERT i starostwa powiatów. Gala zakoń czyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu Technik Absolwent 2013 roku. Opracował: Krzysztof Aleksandrowicz Przewodniczący Komisji Konkursowej Uczestnicy gali Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej Po raz kolejny w dniach czerwca br. odbyła się w Łagowie (woj. lubuskie) VII Międzynarodowa Konferencja Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były: Laboratoria badawcze w zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Prelegenci skupili się w swoich wystąpieniach na zagadnieniach przepisów prawnych, normalizacji, certyfikacji oraz roli laboratoriów badawczych w zapewnianiu bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Organizowana po raz siódmy konferencja zgromadziła około 100 uczestników, świadcząc o tym, że na stałe wpisała się w krajobraz naukowy nie tylko województwa lubuskiego, ale również całego kraju. Sebastian Fritzsche - b-ut Cottbus, Artur Donath - TÜV Süd Konferencja została zorganizowana przy współpracy trzech instytucji: Oddziału Stowarzyszenia Inży nierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w Gorzowie Wielkopolskim, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Laboratoria Badawcze skupiły reprezentantów krajowych ośrodków badawczych, szkół wyższych oraz przedsiębiorstw. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele instytucji zagranicznych: ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, Uniwersytetu Technicznego z Cottbus, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Metrode Products Ltd. Pierwszego dnia, zgodnie z tradycją, uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe do sąsiada zza Odry. Tym razem wizyta studyjna została złożona w Instytucie Optyki i Fizyki Atomowej (IOAP) Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Instytut prowadzi badania nad metodami pomiarów fizycznych oraz ich zastosowaniem. Wizyta studyjna została zapoczątkowana prezen tacją pod tytułem Laboratoria Berlina dla innowacyjnych technologii badań X-ray (BLiX), dokonaną przez prof. dr. Michaela Lehmanna kierownika katedry fizyki eksperymentalnej oraz dr. Dirka Bergera i inż. Ulricha Gernerta. Prace w ośrodku berlińskim są prowadzone m.in. nad wykorzystaniem technologii optycznych, mikroskopów elektro nowych i holografii oraz analizy rentgenowskiej. Metody stosowane w Instytucie mogą zostać wykorzystane do eksperymentów w dziedzinie fizyki na poziomie atomów i molekuł. Strona 11

12 Wiadomości SIMP Wystawa aparatury badawczej firmy TESTING Sesja Plenarna Łagów 2012 Podczas zwiedzania Instytutu uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z działaniem pracowni mikroskopii elektronowej oraz labora torium rentgenowskiego, które zostały zaprezen to wane przez pracowników Instytutu. Otwarcia konferencji dokonała Marta Wojas (UDT), która przekazała pozdrowienia dla uczestni ków konferencji od prezesa UDT Marka Walcza ka. Dr inż. Gracjan Wiśniewski przewodniczący Komitetu Programowego konferencji przedstawił założenia spotkania w Łagowie, a w późniejszym swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na polskie ustawo dawstwo w zakresie programu rozwoju energetyki jądrowej. Podczas uroczystości otwarcia konferencji zostały złożone podziękowania dr. Rolfowi Ba nischowi z ZAB-ZukunftAgenturBrandeburg, który od wielu lat jest zaangażowany w organizację Dnia Niemieckiego oraz współpracę z Oddziałem SIMP w Gorzowie Wielkopolskim. VII Międzynarodowej Konferencji Laboratoria badawcze towarzyszyły dwa główne panele: pierwszy dotyczący przepisów prawnych, normalizacji, certyfikacji i badań bieg- Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego dr hab. inż. Adama Lipińskiego łości oraz drugi poświęcony prezentacji doświadczeń z zakresu badań materiałowych urządzeń technicznych. Uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać ciekawych wystąpień, które prowadziły do ożywionej dyskusji. Zakończona konferencja pozostawiała z pewnoś cią niedosyt wiedzy z zakresu tematów poru szonych podczas wystąpień. Mamy nadzieję, że została pobudzona chęć do prowadzenia kolejnych przemyśleń i wytężonych badań. Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konferencji i serdecznie zaprosić osoby zainteresowane udziałem w kolejnej Międzynarodowej Konferencji Laboratoria badawcze w 2014 roku. W trakcie Konferencji przedstawiono prezen tacje na następujące tematy: Laboratoria Berlina dla innowacyjnych technolo gii badań X-ray (BLiX) prof. dr Michael Lehmann, Berliński Uniwersytet Techniczny, Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Zmiany w ustawie Prawo atomowe i niektórych innych ustawach Gracjan Wiśniewski, Urząd Dozoru Technicz nego, Badania nieniszczące w energetyce jądrowej Marta Wojas, UDT CERT, Laboratoria badawcze i pomiarowe dla energetyki w świetle zmieniających się krajowych uregulowań prawnych Marek Marcisz, TÜV SUD Polska Sp. z o.o., 20 lat akredytacji CLDT - Zmiany wymagań jakościowych i technicznych Sławomir Gryszczenia, Paweł Grześkowiak UDT CLDT, Wymagania dotyczące badań biegłości i ich realizacja przez Sekcję Badań Materiałowych Klubu POLLAB Bogusław Marciniak METROTEST, Projekt EN ISO 9712:2011 analiza zmian w nowej normie dotyczącej certyfikacji personelu NDT Strona 12

13 Nr Marta Wojas, UDT CERT, Systemy Jakości, certyfikacja i akredytacja - Quo Vadis? Marek Lipnicki, Koli Sp. z o.o., Blachy kształtowane od doświadczeń do symulacji Sebastian Fritzsche, Uniwersytet Techniczny Cottbus, Próba udarności Charpy ego i parametr Lateral Expansion w ocenie materiałów spawalniczych dla potrzeb kriogeniki Benedykt Ślązak, Metrode Products Ltd., Marek Stankiewicz, OBR CeBeA, Uszkodzenia łożysk tocznych w zespołach wirnikowych lotniczych silników turbinowych Andrzej Dudziński, Janusz Szymczak, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Przykłady uszkodzeń eksploatacyjnych urządzeń technicznych Paweł Grześkowiak UDT CLDT, Skrócony resurs jako efekt wad powstałych w procesie wytwarzania lub eksploatacji Antoni Rzepkowski, Politechnika Łódzka Miarodajność wyników badań nieniszczących Jędrzej Hlebowicz, PRO NOVUM Identyfikacja poddyscyplin na potrzeby badania biegłości w świetle wymagań stawianych akredytowanym laboratoriom działającym w obszarze inżynierii materiałowej Zbigniew Smoczyński. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Analiza zmian w normach dotyczących badań ultradźwiękowych złączy spawanych Aleksander Baranowski, Paweł Grześkowiak, UDT CLDT. Opracował: Włodzimierz Fleischer Komitet Organizacyjny VII Konferencji Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Konferencja Poligraficzna lat później w Inowrocławiu 18 września br. odbyła się Konferencja Poligraficzna Dziesięć lat później. Inowrocław , połą czo na z obchodami jubileuszy 60-lecia Sekcji Poli gra fów SIMP oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku. Jej organizatorem oprócz jubilatów był również Cen tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Jak wskazuje sam tytuł konferencji, Inowrocław, stolica Kujaw Zachodnich, już po raz drugi gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji poligra ficznej, którzy obradowali tu w 2002 r., na dwa lata przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ze zrozumiałych względów tematyka zmian czekających przedsiębiorców oraz wynikające z akcesji na szego kraju potencjalne korzyści i zagrożenia zdo minowały wówczas program spotkania. Konferencja w bieżącym roku miała m.in. odpowiedzieć na pytanie, na ile spełnione zostały nadzieje poligra fów związane z członkostwem w Unii oraz jakie obec nie rysują się perspektywy przed branżą poligra ficzną? Za organizację spotkania odpowiadał Ko mi tet Organizacyjny w składzie: Tadeusz Chęsy (Zarząd Główny Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), Ed ward Dreszer (Polska Izba Druku) i Jerzy Hoppe (COBRPP). Przedsięwzięcie sponsorowały firmy: Böttcher, Heidelberg Polska, International Paper, Kolbus, manroland, Michael Huber Polska, Müller Martini oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Tadeusz Chęsy prezes Sekcji Poligrafów SIMP dokonuje otwarcia konferencji Wystąpienie Włodzimierza Raszewskiego - prezesa Regionalnej Społecznej Organizacji Kaliningrad Świnoujście Olsztyn Strona 13

14 Wiadomości SIMP Konferencja z honorami Wśród ponad 200 gości znaczącą grupę stanowiły osoby, które były uczestnikami obrad przed 10 laty. Spotkanie otworzył Tadeusz Chęsy, prezes Sekcji Poligrafów SIMP, nawiązując do konferencji sprzed dekady: Po dziesięciu latach możemy z satysfakcją stwierdzić, że było to spotkanie potrzebne i owocne wielu z nas ułatwiło start w nowych, unijnych warunkach. Dzięki temu polski sektor poligraficzny od początku odgrywa na europejskim rynku znaczącą rolę. Jesteśmy teraz mądrzejsi o doświadczenia dziesięciolecia. W ostatniej dekadzie wiele drukarń zdobyło wiedzę wynikającą z przebytej transformacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie sposobów pozyski wania środków finansowych z Unii Euro pejs kiej i korzystania z nich. Na naszym obecnym spotkaniu spodziewamy się dyskusji, w której poruszymy nurtujące nas problemy z dziedziny tech nologii i innowacyjności, a także bieżące problemy życia społecznogospodarczego. Zanim jednak rozpoczęto wystąpienia programowe, wręczone zostały honorowe odznaki SIMP, które otrzymały osobiście następujące osoby: Złote Jan Nawrocki, Zygmunt Sapuła, Włodzimierz Skleniarz, Srebrne Artur Chęsy, Michał Palacz, Radosław Krzewina, Krzysztof Szostak, Alfred Podkościelny, zaś Brązowe Andrzej Paśnikowski oraz Halina Biegun. Odznakami SIMP uhonorowani zos tali również nieobecni: Krystyna Wydrych, Maria Widawska, Janusz Gwóźdź, Jan Dworzański, Piotr Szumera, Beata Krupa, Krystyna Nowak-Wawszczak, Dorota Czopik oraz Marianna Szumilas. Sam Tadeusz Chęsy uhonorowany został okolicz nościowym obrazem od inowrocławskiego oddziału Rotary Club za działalność zgodną z ideą społecznej odpowie dzialności biznesu. Program merytoryczny konferencji powstał dzięki współpracy Rady Programowej, którą tworzyli: Jerzy Hoppe, Stefan Jakucewicz, Jerzy Petriaszwili i Bogdan Wyrzykowski. Obrady plenarne składały się z 5 niżej wymienionych prezentacji: Przyszłość książki w dobie mediów elektro nicznych przedstawił Andrzej Toma szew s ki z COBRPP, Perspektywy rozwojowe poligrafii omówił Krzysz tof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska Sp. z o.o., Współczesne systemy sterowania barwą wygłosił Konrad Blachowski z Zakładu Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Najnowsze standardy normalizacyjne zrefe rował Przemysław Śleboda z COBRPP, Dziś i jutro. Zawodowe szkolnictwo poligraficzne omówił Bogdan Kostecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Ożywiona dyskusja Bezpośrednio po części plenarnej odbyła się dyskusja poświęcona najbardziej istotnym problemom nurtującym rodzimą poligrafię, moderowana przez redaktor naczelną miesięczników Poligrafika i Opakowanie, także autorkę niniejszej relacji. Wzięli w niej udział: Krzysztof Pindral, Janusz Cymanek prezes Michael Huber Polska, Tomasz Galant dyrektor zarządzający manroland Polska oraz CEO manroland CEE, Waldemar Lipka prezes zarządu Kompap SA oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dwóch drukarń dziełowych OZGraf i BZGraf, a także przedstawiciel drukarni opakowań wiceprezes Cartondruk SA Paweł Targowski. Ze zrozumiałych względów debata toczyła się przede wszystkim wokół możliwości pozyskiwania dofinansowania w trudniejszych ekonomicznie czasach, na które ciekawą i jego zdaniem najtańszą receptę przedstawił Waldemar Lipka: wejście na giełdę. Za bardzo istotną uznano również konso lidację działalności branży drukarskiej, która mogłaby zaowocować wzrostem jej konkurencyjności przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Choć Strona 14 Ogólny widok sali obrad Wyróżnieni honorowymi odznakami SIMP w towarzystwie kolegów: Kazimierza Łasiewickiego sekretarza generalnego SIMP i Tadeusza Chęsego prezesa Sekcji Poligrafów

15 Nr Gratulacje i podziękowania w imieniu Zarządu Głównego SIMP przekazuje kol. Tadeuszowi Chęsemu sekretarz generalny SIMP przedstawiono kilka pozytywnych przykładów takiej współpracy, to poziom konsolidacji trudno jeszcze uznać za zadowalający. Sporo emocji wzbudził również temat rozwijania działalności związanej z produkcją opakowań przez drukarnie o zupełnie innej specjalizacji. Paweł Targowski wykazał, że produkcja opakowań wcale nie jest łatwym kawałkiem chleba, jak się powszechnie sądzi, ale wymaga zaawansowanego wyposażenia i ogromnej wiedzy tech nologicznej. Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili drukarnię Pozkal, przed którą zrobiono również pamiątkowe, grupowe zdjęcie. Jacek Kuśmierczyk kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w towarzystwie nowych członków Stowarzyszenia Osobowości i osobistości Zwieńczeniem konferencji był bankiet w inowroc ławskich Solankach, który poprzedziło wręczenie kolejnych prestiżowych nagród i wyróżnień. Medale Polskiej Izby Druku Zasłużony dla Polskiej Poligrafii przyznano sześciu osobom nominowanym przez Kapitułę tego odznaczenia. Medale te otrzymu ją tylko ci przedstawiciele naszej branży, którzy przyczynili się do jej rozwoju, wzrostu jakości produkcji, jej popularyzacji i promocji tak w kraju, jak i za granicą poinformował Ryszard Czekała, dyrek tor biura PID. Medalami uhonorowano Zdzisława Adamskiego, Stanisława Ciupalskiego (pośmiertnie), prof. Her berta Czichona, dr. hab. Stefana Jakucewicza, prof. Andrzeja Makowskiego oraz Filipa Trzaskę. Nagrodą Sekcji Poligrafów SIMP Złoty Inicjał, która po raz drugi przyznana została osobowościom branży poligraficznej, wyróżniono: Janusza Cymanka, Stefana Jakucewicza i Andrzeja Januszkiewicza. Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, intronizował nowych człon ków stowarzyszenia: Jolantę Polkowską, Janusza Brodzińskiego, Janusza Schwarka, Włodzimierza Skleniarza oraz Bogdana Wyrzykowskiego. Tytułem Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga wyróżnił natomiast Tadeusza Chęsego, Edwarda Dreszera i Ryszarda Czekałę. Okolicznościowy dyplom uznania za całokształt działalności otrzymał udający się w tym roku na emeryturę wieloletni dyrektor COBRPP Jerzy Hoppe. Po zakończonej gali w Parku Solankowym Podczas zwiedzania drukarni POZKAL Grupowe zdjęcie uczestników Konferencji Strona 15

16 Wiadomości SIMP zaprezentowano specjalnie przygotowany pokaz wizualizacji laserowych oraz fajerwerków. Poligrafika była jednym z patronów medialnych wydarzenia. Opracowała: Anna Naruszko Redaktor Naczelna Miesięcznika Poligrafika Konferencja Polimery - Nauka i Przemysł Kontynuując wieloletnią tradycję, Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej wraz z Towarzystwem Przetwórców Tworzyw Polime rowych SIMP zorganizowały w dniach września 2012 r. konferencję naukowo-techniczną Polimery Nauka i Przemysł. Konferencja ta odbywa się w cyklu dwuletnim i przez lata organizowana była pod przewodnictwem prof. Józefa Koszkula, gromadząc przedstawicieli świata nauki i przemysłu z dziedziny przetwórstwa tworzyw polimerowych. Początkowo miejscem konfe rencji była Częstochowa, a przez ostatnich klika lat Poraj. Tym razem odbyła się ona w hotelu Wodnik, nad zbiornikiem wodnym, w miejscowości Słok koło Bełchatowa. Honory przewodniczącej Ko mitetu Naukowego pełniła prof. Elżbieta Bo ciąga, a Komitetowi Organizacyjnemu przewo dził dr inż. Przemysław Postawa. Należy podkreślić, że obok stojących na wysokim poziomie referatów z ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych, zaprezentowały się również firmy oferujące nowoczesne rozwiązania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw. Dzięki temu konferencja stała się miejscem nawiązania kontaktów pomiędzy światem nauki i przemysłu, a także pomię dzy firmami przemysłowymi, bowiem gościliśmy ich przedstawicieli, którzy zainteresowani byli wyniesieniem praktycznej wiedzy, pozwalającej na podniesienie konkurencyjności produkcji. Już ostatnia edycja konferencji, która miała miejsce dwa lata temu, była próbą nawiązania do lat świetności, gdy na obrady przybywało wielu reprezentantów z firm przemysłowych. W 2010 r. zorganizowano specjalną sesję, podczas której prezentowali się producenci tworzyw oraz narzędzi i maszyn do przetwórstwa. Podczas tegorocznej edycji również zaproszono prelegentów z przemysłu, a dodatkowo odbyły się warsztaty, cieszące się dużym zainteresowaniem, podczas których można było zapoznać się m.in. z metodą wytwarzania wyrobów z żywic chemoutwardzalnych w procesie infuzji (firma Kauposil), z możliwościami badań powierzchni wyrobów za pomocą mikroskopu konfokalnego (firma Precoptic oraz Carl Zeiss), a także z nowoczesnym sposobem skanowania trójwymiarowego obiektów za pomocą skanera Atos Compact Scan firmy GOM (prezentacja firmy ITA). Nowości w swojej ofercie zaprezentowały również firmy HASCO oraz RHL Service. Ciekawe referaty podczas sesji szkoleniowej dedykowanej dla przemysłu zaprezentowali pracownicy Zakładu Przetwórstwa Polimerów dr inż. Przemysław Postawa i dr inż. Tomasz Stachowiak. W obradach uczestniczyło 76 osób, w tym 47 z ośrodków naukowych oraz 29 z przemysłu. Reprezen towanych było 9 ośrodków naukowych, 2 ba dawczo-rozwojowe oraz 17 firm przemysłowych. Podczas obrad wygłoszono 30 referatów. Artykuły zgło szone na konferencję, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów członków komitetu naukowego zostały opublikowane w czasopiśmie Przetwórstwo Tworzyw. Wybrane prace zostały przyjęte do druku w czasopiśmie Polimery. W czasie wolnym od obrad nie mogło oczywiście zabraknąć akcentów integracyjnych, jakim była kola cja przy grillu, zwiedzanie elektrowni i odkrywkowej kopalni węgla w Bełchatowie oraz uroczysty bankiet, uświetniony recitalem znakomitego zespo- Prezydium obrad. Przemawia prof. Elżbieta Bociąga Warsztaty technologii wytwarzania i technik pomiarowych prezentacja technologii intruzji firma Kauposil Strona 16

17 Nr Podczas zwiedzania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów łu Five O Clock Orchestra w pełnym, siedmiooso bowym składzie. Zespół ten jest związany tradycją z naszą uczelnią, gdyż został założony w 1969 r. przez grupę ówczesnych studentów Politechniki Częstochowskiej. Absolwenci Politechniki poja wili się nie tylko na scenie, ale również jako uczestnicy obrad, bowiem nie brakowało ich wśród osób delegowanych z firm. Goście zgodnie podkreślali nie tylko perfekcyjną organizację konferencji i miłą atmosferę, ale przede wszystkim pożyteczną formułę, łączącą naukę i praktykę przemysłową. Mamy nadzieję, że za dwa lata konferencja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, a do tego czasu nawiązane kontakty i zdobyta wiedza zaowocują nowymi pro jektami badawczymi oraz rozwiązaniem wielu problemów w produkcji wyrobów z tworzyw. Już nie możemy się doczekać kolejnej edycji, której zorganizowanie przyniosło naszemu młodemu zespołowi wiele satysfakcji. Opracował: Tomasz Jaruga Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie z prezesami Kół SIMP W dniu 12 grudnia 2012 r. w Domu Technika NOT w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Oddziału SIMP z prezesami Kół SIMP, któremu przewodniczył prezes Oddziału kol. Janusz Dobrzański. Program spotkania przewidywał omówienie następujących tematów: wysłuchanie informacji o działalności Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP oraz Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w 2012 r.; zatwierdzenie planu pracy Zarządu Oddziału na 2013 r.; realizacja planu finansowego za 11 miesięcy 2012 r. i zatwierdzenie planu finansowego na 2013 r.; sprawy różne. Podczas zebrania wręczono certyfikaty rzeczoznawcy SIMP kolegom: Czesławowi Dąbrowskiemu, Markowi Kiełbowi i Sławomirowi Kiełbowi. Na zakończenie kol. Janusz Dobrzański złożył wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne i noworoczne życzenia, wręczył kalendarzyki SIMP na 2013 r. oraz przy lampce szampana wzniósł toast, Rzeczoznawcy SIMP w towarzystwie kierownictwa ZO SIMP w Rzeszowie zapraszając jednocześnie na spotkanie z Seniorami z okazji 35-lecia działalności Koła Seniorów i Dnia Seniora. Opracował: Janusz Dobrzański Prezes Oddziału SIMP w Rzeszowie Strona 17

18 Wiadomości SIMP Dzień Seniora i 35-lecie działalności Koła Seniorów w Oddziale SIMP w Rzeszowie Uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału SIMP i prezesów Kół SIMP z Seniorami miało miejsce 12 grudnia 2012 r. w Domu Technika NOT w Rze szowie. Zebranych w sali obrad, ze szczególnym uwzględ nieniem wiceprezesa SIMP, prezesa Rady NOT i jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału SIMP kol. Janusza Dobrzańskiego, bardzo serdecz nie powitał kol. Jan Trojnar Członek Honorowy SIMP, prezes Koła Seniorów SIMP w Rzeszowie. Następnie wygłosił referat okolicznościowy, w któ rym przedstawił w skrócie historię działalności Koła Seniorów za okres 30 lat i szczegółowo za lata Kolega Janusz Dobrzański przekazał od Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie serdeczne gratulacje i życzenia dalszej efektywnej pracy, podkreślając, że wiele prac w Zarządzie Oddziału miało miejsce właśnie przy dużym zaangażowaniu Rzeszowskich Seniorów SIMP. Wręczył kol. Janowi Trojnarowi Dyplom Odznaki Honorowej dla Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Rzeszowie za zasługi w działalności na rzecz umacniania i rozwoju Stowarzyszenia. Kolega J. Trojnar serdecznie podziękował za to szczególne wyróżnienie i wręczył kol. J. Dobrzańskiemu od Zarządu Koła Seniorów plakietkę z okazji Jubile u- szu 70-lecia urodzin i 45-lecia działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia. Następnie kol. Janusz Dobrzański wręczył niżej wymienionym zasłużonym Seniorom następujące odznaki SIMP i NOT oraz wyróżnienia: Diamentową Odznakę Honorową NOT kolegom: Edwardowi Irzeńskiemu i Janowi Troj naro wi, Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze Kazi mierzowi Gajochowi, Diamentową Odznakę Honorową NOT z rąk prezesa J. Dobrzańskiego otrzymują koledzy Bronisław Durda i Mieczysław Zawadzki Kol. Jan Trojnar - prezes Koła Seniorów SIMP w Rzeszowie wita przybyłych na spotkanie Odznakę im. prof. H. Mierzejewskiego kolegom: Bronisławowi Durdzie i Mieczysławowi Zawadzkiemu. Ponadto listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu urodzin otrzymali koledzy: Józef Chrzan, Kazimierz Gajoch, Józef Rusin i Kazimierz Wilk (85-lecie), Edward Irzeński, Kazimierz Jaśko, Stanisław Michno i Stanisław Więcek (80-lecie), Tadeusz Michno i Antoni Tabaczyński (75-lecie), Władysław Kidacki, Józef Maciejewski, Roman Płonka, Tadeusz Pragłowski i Stefan Wilk (70-lecie). W części artystycznej swoje wiersze prezentowali seniorzy poeci, a mianowicie koledzy Stanisław Dworak i Julian Król. Ponadto chór AVE MARIA z parafii p.w. M.B. Saletyńskiej w Rzeszowie, pod dyrekcją Mieczysława Białego uświetnił śpiewem kolęd tę uroczystość oraz pieśnią Popatrz jak szybko mija czas... uczcił pamięć zmarłych Kolegów Seniorów. Uczestnicy spotkania zwiedzili w hallu Domu Technika NOT zorganizowaną na tę okoliczność wystawę obrazującą działalność Koła Seniorów w okresie 35-lecia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu lat oraz wystawioną do wglądu monografię pt. 30 lat Koła Seniorów SIMP , jak również Kronikę Koła Seniorów w trzech tomach. Wystawa będzie czynna do 31 marca 2013 roku. Uroczystą imprezę zakończyło spotkanie przy stole szwedzkim, wspólny śpiew kolęd, łamanie się opłatkiem oraz wzajemne składanie życzeń świątecz nych i noworocznych. Opracowała: Krystyna Trojnar Kronikarz Koła Seniorów SIMP w Rzeszowie Strona 18

19 Nr Nowi partnerzy w Lubuskiem Współdziałanie na rzecz rozwoju W zeszycie /2012 Wiadomości SIMP kol. Henryk Mackiewicz przedstawił nam genezę CINNOMATECH i udział Oddziału SIMP w Jeleniej Górze w tej grupie. Charakterystyczną cechą klastrów przemys łowych jest to, że przedsiębiorstwa w nich sku pione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współ pracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efek tów wspólnych działań (np. wspól ne prace badaw czo-rozwojowe). Konku ren cja nie wyklucza wza jem nych, korzystnych in ter akcji z innymi firmami, a może stać się mo torem ich rozwoju. W języku angielskim sy tuację taką określa się słowem co-opetition (od coope ration i com petition). Taka sytuacja jest możliwa, gdy kon cen tracja specyficz nych w danym sek to rze zaso bów i kom petencji osiągnie masę krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby. (źródło cytatu: pl.wikipedia.org/wiki/klas ter_prze mys- %C5%82owy) Ze względu na swoje wartości, koncepcja klastra została wdrożona również w regionie lubuskim. W 2008 r. powstał Lubuski Klaster Metalowy. Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim aktyw nie uczestniczy w rozwoju regionu lubuskiego: We współpracy z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie stworzyliśmy Zak ład Mechaniki i Budowy Maszyn. Jesteśmy orga nizatorem międzynarodowej kon ferencji Labo ra toria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej. Zawarliśmy również Porozumienie o Partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizujemy licz ne szkolenia i seminaria. Członkowie SIMP z naszego Oddziału to profesjonaliści chętnie prze kazujący swą wiedzę i doświadczenie, jak również wysoko wykwali fiko wani rzeczoznawcy. Nasza działalność wpisuje się w misję gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Dlatego zde cydowaliśmy się na udział w tym przedsięwzięciu i od 27 maja 2010 r. jesteśmy członkiem LKM. Przeprowadzamy ekspertyzy na zamówienie człon ków klastra, analizujemy trendy tech no logiczne. Dzięki współpracy w ramach LKM uczestniczymy w tworzeniu i rozwoju Gorzowskiego Ośrodka Tech nologicznego, na który składają się: Centrum Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania, Laboratorium Środowiskowe, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe EKO-Inno - wacje. W ramach projektów współpracujemy z władzami lokalnymi prowadzimy działalność odpowiedzialną społecznie. Zaznaczamy swoją obecność w regionie. Zainteresowanych doświadczeniami wynikającymi z naszej współpracy w ramach LKM, zapraszamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, na adres Opracował: Włodzimierz Fleischer Prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim Wizyta studyjna członków Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH w Lubuskim Klastrze Metalowym; Uczestnicy przed INSTYTUTEM OGNIA SPARTHERM Strona 19

20 Wiadomości SIMP Strona 20 XXV Jubileuszowe Radomskie Dni Techniki października 2012 r. Tegoroczne Radomskie Dni Techniki były również Jubileuszem Dnia Mechanika, gdyż Oddział Radomski SIMP corocznie był aktywnym organizatorem tego Dnia. Miały one na celu propagowanie myśli twórczej kadry technicznej (głównie członków SIMP). Organizowane konferencje, seminaria, wystawy ciekawych ekspozycji z miejscowych zakładów pracy i uczelni, wzbudzały duże zainteresowanie uczest ników, biorących udział w tych imprezach. Ponadto corocznie Zarząd Oddziału SIMP organizował wycieczki specjalistyczne dla młodzieży szkół technicznych do laboratoriów i pracowni wydziałów mechanicznych Politechniki Radomskiej (obec nie Uniwersytetu Technologiczno-Huma nistycz nego). Wycieczki te miały na celu poznanie nowoczesnych konstrukcji obrabiarek, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego znanych w świecie firm, będących w dyspozycji uczelni. Chcemy jednocześnie zachęcić młodzież do podejmowania studiów na wydziałach mecha nicznych, jak również pozyskania dla Stowarzyszenia nowych członków. Wzorem lat ubiegłych XXV Jubileuszowy Dzień Mechanika podzielono na dwa bloki tematyczne: I. Zwiedzenie laboratoriów i pracowni nau kowych wydziałów mechanicznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, tj.: 1. Wydziału Budowy Maszyn i Obróbki Skrawaniem (ul. Krasickiego 54), w którym uczestniczyli uczniowie Technikum Mechanicznego i Technikum Energetycznego wraz ze swymi nauczycielami w grupie 28-osobowej z udziałem 3 osób z Zarządu Oddziału SIMP. Uczniowie przy udziale pracowników nauko wych uczelni z zainteresowaniem obejrzeli no we technologie obróbki cieplno-chemicznej, demonstrowanej przez pracowników naukowych oraz Instytut Technologii Mechanicznej. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu nt. obrabiarek numerycznych sterowanych CNC, gdzie w pionowych centrach obróbkowych AVII zastosowano najnowocześniejsze układy sterowania, posiadające opcję programowania dialogowego oraz możliwość graficznej (3D) symulacji programu. Ponadto zapoznano się z nowoczesną aparaturą kontrolno-po mia rową, m.in. uniwersalnym komparatorem do pomiaru detali o skomplikowanych kształtach firmy Renishaw z Wielkiej Brytanii oraz wieloma nowoczesnymi konstrukcjami narzędzi i uchwytów, produkowanymi przez przodujące firmy światowe (szwedzkie, japońskie, amerykańskie, niemieckie, szwajcarskie). Pracownicy uczelni odpowiadali wyczerpująco na pytania. 2. Wydziału Mechanicznego specjalność: Pojazdy Samochodowe (ul. Chrobrego 45). W zwiedzaniu uczestniczyli uczniowie Tech nikum Samochodowego w Radomiu wraz ze swymi nauczycielami, ogółem 26 osób oraz 3 osoby z Zarządu Oddziału SIMP. Zwiedzającym umożliwiono wysłuchanie wykładów oraz pozna nie niżej wymienionych zakładów i labora toriów: Zakładu Inżynierii Produkcji, Zakładu Mechatroniki Samochodowej, Zakładu Niezawodności Pojazdów, Zakładu Technicznej Eksploatacji Pojazdów, Laboratorium Powłok Ochronnych, Laboratorium Badań Zużycia Węzłów Tarcia, Laboratorium Technologii Napraw. Pracownicy uczelni udzielali wyczerpujących informacji, odpowiadając na zadawane przez uczniów pytania. Umożliwienie uczniom poznania bogatego wypo sażenia zakładów specjalistycznych i labo ratoriów zapewne zachęci ich do podjęcia studiów na wydziałach mechanicznych. II. W drugiej części Dnia Mechanika w Sali Konferencyjnej Domu Technika NOT przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się Sympozjum Specjalistyczne z udziałem członków SIMP oraz zaproszonych gości, w którym udział wzięło około 60 osób. Otwarcia imprezy dokonał inż. Zdzisław Kozdrach prezes Oddziału Radomskiego SIMP. Witając zebranych, przedstawił krótką historię dotychczasowych Dni Mechanika, odbytych w latach ubiegłych. W swej wypowiedzi podkreślił ważność i znaczenie tego typu imprez, zarówno dla środowiska technicznego, jak i mieszkańców Radomia. Następnie długoletnim, zasłużonym w pracy społecznej działaczom SIMP wręczono odznaczenia i dyplomy przyznane przez Zarząd Główny SIMP. Otrzymali je niżej wymienieni koledzy: Zbigniew Siemiątkowski Srebrną Odznakę Honorową SIMP, Bogusław Białczak, Julian Cedro, Tadeusz Wojcieszek, Edmund Wróbel i Zygmunt Sobień dyplomy 60-lecia pracy stowarzyszeniowej, Jerzy Sołśniak dyplom 50-lecia pracy stowarzyszeniowej, Stanisław Bugajski dyplom Jubileuszowy Oddziału Radomskiego SIMP z okazji 85-lecia urodzin. Z zadowoleniem odnotowujemy, że nasz kolega

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI BADAŃ MATERIAŁOWYCH za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI BADAŃ MATERIAŁOWYCH za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI BADAŃ MATERIAŁOWYCH za 2010 rok Zarząd Sekcji Przewodniczący -Bogusław Marciniak METROTEST Sp. z o.o. ul. Stoczniowa 2 82-300 Elbląg tel. (055) 239 22 33 fax (055) 239

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak

Fot. Od lewej: Henryk Sobolewski i Stanisław Walczak Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych kwiecień 2017 roku nr 4 / 2017 (35) Zakopane, 1 kwietnia W dniach 31.03-01.04.2017

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia wniosku.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia wniosku. Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Wydziałów Elektrycznych, Wydziałów Energetycznych lub innych wydziałów uprawiających badania w obszarze określonym w preambule Regulaminu PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015.

Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. Sprawozdanie z I Sympozjum Historia Elektryki 2015. W dniach 29-30 czerwca 2015 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Sympozjum Historia Elektryki, którego organizatorem była Centralna Komisja Historyczna

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp.

Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Sesja Jubileuszowa z okazji 35-lecia działalności Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Rok 2011 jest rokiem szczególnym w działalności SIMP. Mija, bowiem 85 lat od powstania Stowarzyszenia oraz 130-letnia rocznica

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 12 grudnia 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RUCH TURYSTYCZNY TRENDY BADANIA - ORGANIZACJA Szczecin 17-18 maja 2016 r. IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem Członek Europejskiej Federacji FATIPEC Walny Zjazd Oddziału

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU organizowanego przez ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., Sp. k. przy współudziale UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘRDZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY na NAJLEPSZĄ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU pt. Budownictwo mieszkaniowe współczesne trendy i kierunki organizowanego przez firmę MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O. przy współudziale UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZEGO IM.

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII SITPMB

ZARYS HISTORII SITPMB Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w skrócie SITPMB powstało 15.02.1968r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r.

Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Protokół nr 1/2010-2014 z posiedzenia Rady Prezesów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w dniu 9 listopada 2010 r. Warszawie Posiedzeniu przewodniczył kol. Bogdan Bresch przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszemu absolwentowi Wydziału...

Regulamin nadawania HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszemu absolwentowi Wydziału... Regulamin nadawania HONOROWEJ SZPADY SITPNiG najlepszemu absolwentowi Wydziału... I. Postanowienia ogólne 1. HONOROWA SZPADA SITPNiG jest wyróżnieniem Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015

Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015 Protokół z VI Sesji Roboczej FUT kadencji 2014/2015 1. Termin i miejsce posiedzenia: 24.10.2015, Łódź 2. Obecni: lista obecności jako załącznik 3. Przebieg posiedzenia: a. Opinia FUT ws. Studenckiego Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki:

Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki: Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych przez Instytut Informatyki i Mechatroniki: V edycji konkursu moja strona WWW pt. Przestrzeń wokół mnie VIII edycji konkursu. Pomoce naukowe 17 kwietnia godz.

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Śliwa.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Śliwa. Uchwała Nr 3/4/2014 Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową Na podstawie 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 01/03/2017. Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław. z dnia 21 marca 2017 r.

Uchwała Nr 01/03/2017. Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław. z dnia 21 marca 2017 r. Uchwała Nr 01/03/2017 Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową Na podstawie 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Załącznik do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia... FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Grudzień 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SIT NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk W dniach 27 29 maja 2013 roku odbył się jubileuszowy zjazd promocyjny absolwentów Szkoły Orląt w Dęblinie oraz Radomiu promocji 1963 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Majora Magistra Wiesława Świerkowskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Facebook

Strona internetowa  Facebook Szczecin, dn. 08.06.2017 Strona internetowa http://kmpzitb.zut.edu.pl Facebook SKN Młodzi Inżynierowie PZITB WorkCamp (4-22.07.2016) Projekt WorkCamp jest jednym z modułów Komitetu Młodej Kadry PZiTB zajmującym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

REGULAMIN. Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU STOWARZYSZENIA DLA ROZWOJU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I RYNKU MOTORYZACYJNEGO PRO-MOTOR NA NAJLEPSZĄ

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI WRAZ Z PARTNERAMI zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem Data: 16-17.05.2011 r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Protokół. z pierwszego w kadencji zebrania Komitetu Psychologii PAN. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Protokół. z pierwszego w kadencji zebrania Komitetu Psychologii PAN. z dnia 1 grudnia 2015 r. POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PSYCHOLOGII 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7 Protokół z pierwszego w kadencji 2015-2018 zebrania Komitetu Psychologii PAN z dnia 1 grudnia 2015 r. Zebranie Komitetu Psychologii

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa III Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 25 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prowadzący Przewodniczący

Bardziej szczegółowo