INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012 NR ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012 NR 11-12 (640-641)"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926 r.) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012 NR ( ) Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2013 Roku, a także spełnienia wszystkich oczekiwań, dotyczących naszego Stowarzyszenia, jak i całego kraju przesyła Andrzej Ciszewski Prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2011 roku składa Andrzej Ciszewski prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP

2 Wiadomości SIMP Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2013 Roku, a także spełnienia wszystkich oczekiwań, dotyczących naszego Stowarzyszenia, jak i całego kraju przesyła Andrzej Ciszewski Prezes SIMP wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG SIMP Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości SIMP Przekazujemy Państwu ostatni zeszyt Wiadomości SIMP 2012 roku sygnowany numerem 11-12, który jak zwykle, choć ma charakter świąteczno-noworoczny, to jednak dotrze do Państwa już w styczniu 2013 roku. Będzie to jednak nadal pora podsumowań i refleksji nad rokiem 2012, który chyba nie tylko mo im zdaniem, był dla naszej organizacji rokiem pracowitym i pod wieloma względami udanym. Zaha mo waliśmy regres w członkostwie indywidualnym, nasze środowisko bar dzo dobrze przyjęło obchody I Dnia Mechanika, które miały miejsce w dniu 30 maja 2012 r., na Międzynarodowych Targach Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny. Chyba jednak największą satysfakcję możemy mieć z zakończonej w kwietniu tego roku kom plek sowej modernizacji hotelu oraz części gastronomicznej w Zamku SIMP w Rydzynie, co po zwo liło na przejęcie przez nas usług gastronomicznych. Stało się to po raz pierwszy od czasu od budowy i przekazania SIMP-owi tej bezcennej barokowej królewskiej rezydencji, a co w bieżącej sytuacji na rynku usług hotelowo-gastro no micznych jest warunkiem sine qua non powodzenia w efek tywnym prowadzeniu tego specyficznego obiektu, który przy wielu funkcjach, powinien także mieć zdolność pozyskiwania środków na swoje utrzymanie. Dużym osiągnięciem polskiego środowiska technicznego, w tym także SIMP, było przyjęcie przez Sejm RP uchwały, która jako jednego z patronów roku 2013 ustanowiła prof. Jana Czochralskiego ojca świa to wej elektroniki, twórcy metody pozyskiwania monokryształów krzemu, w 60. rocznicę śmierci. Prof. Jan Czo ch ralski był przed wojną bardzo aktywnym członkiem SIMP, założycielem Towarzystwa Techniczno-Wojskowego SIMP i jego pierwszym przewodniczącym, autorem licznych publikacji w simpowskich perio dykach naukowotechnicznych. Do wybuchu wojny przez blisko dziesięć lat był członkiem Rady Naukowej Przeglądu Mechanicznego. Prof. Jan Czochralski został współpatronem w znamienitym towarzystwie : Juliana Tuwima w 60. rocz nicę śmierci oraz Witolda Lutosławskiego w 100-lecie urodzin. Wewnątrz niniejszego numeru WS za miesz czamy krótki tekst poświęcony Patronom 2013 r. oraz nasz list kierowany do Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu, w którym, obok wielu organizacji oraz władz samorządowych Kcyni rodzinnego miasta Profesora, w imieniu SIMP popieraliśmy wniosek Polskiego Towa rzystwa Wzrostu Kryształów im. Jana Czochralskiego, które jako pierwsze wystąpiło z inicjatywą uhonorowania tego wybitnego twórcy techniki tak należnym i nośnym medialnie wyróżnieniem. Wskazanych tylko tych kilku wyżej wymienionych osiągnięć pozwala nam na żegnanie 2012 r. z poczuciem satysfakcji, gdyż był to kolejny udany rok dla Stowarzyszenia, który pozwala na opty mis tyczne spojrzenie na perspektywę drugiej części bieżącej kadencji władz SIMP, która upłynie w paź dzierniku 2014 roku. Z innych materiałów, które publikujemy w tym ostatnim numerze rocznika 2012, na szczególną uwagę PT Czytelników zasługują relacje z: uroczystego wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Kon kur su o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obro nio ną w państwowej wyższej uczelni technicznej, najwyżej ocenionemu laureatowi Konkursu TECHNIK-ABSOLWENT, a także Radomskich i War szawskich Dni Techniki oraz z udziału SIMP w Międzynarodowych Targach w Gdańsku. Jak zwykle przedstawiamy krótkie sprawozdania z odbytych konferencji naukowo-technicznych, w tym z VII Międzynarodowej Konferencji Laboratoria badawcze, systemy jakości w Unii Eu ro pejskiej, Kon fe ren cji Polimery Nauka i Przemysł oraz Konferencji Poligraficznej połą czonej z 60-leciem Sekcji Poligra fów. Z innych równie ważnych form aktywności naszych jednostek organizacyjnych, ten ostatni numer 2012 r. zawiera m.in. relacje ze spotkania Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie z prezesami Kół, 35-lecia Koła Seniorów SIMP tego Oddziału, spotkania Głównego Sądu Koleżeńskiego, 60-lecia członkostwa i działalności w SIMP kol. Olgierda Muellera z Oddziału SIMP w Poznaniu, z Balu Andrzejkowego w Chojnowie i spotkania mikołajkowego w Gorlicach. Ten numer zawiera również wspomnienie o śp. kol. kol. Ludwiku Stieberze z Oddziału w Bielsku Białej i prof. Serwerynie Chajtmanie, których wszyscy zachowamy we wdzięcznej pamięci. Andrzej Ciszewski Prezes SIMP Strona 2

3 Jan Czochralski, Witold Lutosławski i Julian Tuwim patronami roku 2013 Sejm RP przyjął uchwały w sprawie patronów na nowy 2013 rok. Zdecydowano, że będą nimi: metaloznawca i przedwojenny aktywny członek SIMP Jan Czochralski, kompozytor Witold Lutosławski, poeta Julian Tuwim. Trzy zgłoszone przez Komisję Kultury i Środków Przekazu uchwały dotyczące ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana Czochralskiego, Rokiem Witolda Lutosławskiego i Rokiem Juliana Tuwima, zostały przyjęte przez Sejm w dniu 7 grudnia 2012 roku. Wszyscy głosujący parlamentarzyści głosowali na TAK. Jan Czochralski jest po Mikołaju Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie trzecim polskim naukow cem rozpoznawalnym na świecie. Nr Jego rozwiązania inżynierskie i opracowania technologiczne krzemowych układów scalonych budowanych na jednym monokrysztale legły u podstaw nowoczesnej technologii, która dopro wadziła do wynalezienia telewizorów, komputerów, telefonów komórkowych i wielu innych urządzeń oraz ich podzespołów. Jan Czochralski nieprzypadkowo jest nazywany ojcem światowej elektroniki. Artykuł dotyczący niezwykłej biografii tego wybit nego twórcy nauki i techniki zamieściliśmy na łamach nr 7-8-9/2011 Wiadomości SIMP. Również obszerny artykuł poświęcony prof. Janowi Czoch ralskiemu pt. Wielki nieznajomy, autorstwa Marka Henzlera, zamieścił tygodnik Polityka nr 1/2013. Witold Lutosławski uważany jest natomiast za najwybitniejszego obok Chopina i Szymanowskiego polskiego kompozytora wszechczasów. Zadebiutował Wariacjami symfonicznymi w 1939 roku. Spośród wielu utworów użytkowych napisanych w dekadzie powojennej do dzisiaj utrzymują się w repertuarze jego pedagogiczne utwory fortepianowe oraz piosenki dla dzieci, których napisał ponad 40, w tym do słów Juliana Tuwima. Julian Tuwim był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego i współzałożycielem kabaretu literackiego Pod Picadorem oraz grupy poetyckiej Skamander. Pisał teksty kabaretowe, rewiowe i libretta oraz teksty polityczne. Najbardziej znane są jego wiersze dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Pan Hilary, Słoń Trąbalski, Bambo. Strona 3

4 Wiadomości SIMP W numerze: Wstęp, Ustalenia i decyzje: Prezydium ZG SIMP (7 grudnia 2012 r.) i Zarządu Głównego SIMP (8 grudnia 2012 r.), Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mecha nicznym, obronioną w pańs two wej wyższej uczelni technicznej, VVI edycja Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent 2012, Konkurs Technik Absolwent 2012 w Leg nicy, VII Międzynarodowa Konferencja Labora toria badawcze, systemy jakości w Unii Europejskiej, Konferencja Poligraficzna i 60-lecie Sekcji Poligrafów, Konferencja Polimery Nauka i Przemysł, Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie, 35-lecie Koła Seniorów i Dzień Seniora SIMP w Rzeszowie, Nowi partnerzy w Lubuskiem, Dni Techniki: Radomskie i Warszawskie, Działalność polskiej kadry technicznej podczas II wojny światowej, SIMP na Międzynarodowych Targach w Gdańsku, 60-lecie członkostwa i działalności w SIMP kol. Olgierda Muellera, Bal Andrzejkowy w Chojnowie, Gorlice spotkanie mikołajkowe, Wybory w NOT, Spotkanie Głównego Sądu Koleżeńs kiego SIMP w Bielsku-Białej, Imprezy naukowo-techniczne w 2013 r., Pożegnanie kol. Ludwika Stiebera, Pożegnanie prof. Seweryna Chajtmana, Kronika stowarzyszeniowa. Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego SIMP w dniu 7 grudnia 2012 r. 1. Omówiono propozycje zmian w składach oso bowych Komisji działających przy ZG SIMP, ustalając, że ostateczną decyzję w tej sprawie podej mie Zarząd Głównych SIMP. 2. Omówiono kandydatury 5 osób reprezen tujących jednostki działalności gospodarczej SIMP, które w przypadku akceptacji ZG SIMP zostaną zgłoszone do składu Rady SIMP zgodnie z wcześ niej szym wnioskiem jej przewodniczącego. 3. Na wniosek Komisji Seniorów ZG SIMP na da no godność Zasłużonego Seniora SIMP kolegom: Zdzisławowi Majewskiemu i Janowi Lalakowi z Oddziału SIMP w Radomiu oraz Stanisławowi Stelmachowi i Tadeuszowi Urbanikowi z Od - działu SIMP w Stalowej Woli. 4. Po zapoznaniu się z informacją prof. Tadeusza Skubisa, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej desygnowanego przez SIMP na kadencję , dotyczącą dotychczasowych jego doświadczeń w PKA, przedyskutowano nowe możliwości współpracy z dziekanami wydziałów kształcących na kierunkach związanych z szeroko rozumianą mechaniką, służące uatrakcyjnieniu programu i podniesieniu poziomu studiów technicznych. 5. Na wniosek przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP nadano tytuł Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP kolegom: mgr inż. Janowi Ratusznemu (O/SIMP w Gliwicach) w specjalnościach 107 eksploatacja i remonty maszyn, 303 obrabiarki i technologia procesów wytwarzania i 830 wycena maszyn, urządzeń i pojazdów oraz mgr Robertowi Hiczukowi (O/SIMP we Wrocławiu) w specjalnościach 115 systemy bhp i ochrony środowiska, 407 komputery i urządzenia biurowe i wycena maszyn, urządzeń i pojazdów. 6. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokół z posiedzenia Prezydium ZG SIMP z 25 września 2012 roku. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Strona 4

5 Nr Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny SIMP w dniu 8 grudnia 2012 r. 1. W dniach 7 i 8 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Prezydium ZG SIMP i Zarządu Głównego SIMP dokonano przeglądu Systemu Zarządzania Jakoś cią w SIMP. Przedmiotem oceny funkcjo nowania SZJ były następujące tematy: sprawozdanie z realizacji Polityki Jakości i ce lów dotyczących jakości, omówienie realizacji uchwały XXXII Wal nego Zjazdu Delegatów SIMP, wyniki audytów, raport z przebiegu działań korygujących i zapobiegawczych, funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów, zgodność wyrobów, wyniki badania zadowolenia klientów w jednost kach organizacyjnych SIMP oraz reklama cji i skarg, zmiany wewnętrzne oraz zmiany w otoczeniu Sto warzyszenia, które mogą wpływać na System Zarządzania Jakością, możliwości doskonalenia Systemu Zarzą dzania Jakością. Ustalono, że protokół z przeglądu zarządzania SZJ roześle Biuro ZG SIMP do wszystkich jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia i firm fran chisingowych objętych tym systemem. 2. Zapoznano się z wynikami finansowymi jed nostek działalności gospodarczej SIMP i wpływami od firm franchisingowych za III kwartały 2012 roku. 3. Zapoznano się ze wstępnym projektem planu wpływów i wydatków ZG SIMP na 2013 rok. 4. Na podstawie wyników finansowo-ekono micznych za trzy kwartały oraz przewidywanych wyników całego bieżącego roku dokonano oceny działalności Zamku SIMP w Rydzynie za 2012 rok. Pozytywnie oceniono wszystkie dotych czasowe działania podjęte przez dyrekcję Zamku związane z promocją i reklamą tego obiektu oraz poszerzeniem oferty świadczonych usług. Podkreślono, że przyszły rok, sądząc po licznych zgłoszonych przez klientów imprezach, powinien charakteryzować się korzystniejszymi wynikami finansowymi. Ponieważ dla utrzymania obiektu niezbędne są znaczące wpływy (przeciętnie miesięcznie ok. 230 tys. zł), zaapelowano o pomoc do wszystkich jednostek organizacyjnych Sto warzyszenia, a w szczególności do Sekcji i Towarzystw Naukowo-Technicznych organizujących seminaria i konferencje naukowo-techniczne, w lokowaniu tych imprez w Zamku SIMP w Rydzynie. 5. Zapoznano się z informacją o dotychczas zrealizowanych pracach związanych z publikacją Historii SIMP w latach Uznano za pilne wykonanie przez Oddziały SIMP oraz Sekcje/Towarzystwa Naukowo-Techniczne lub uak tualnienie wcześniej nadesłanych, historii tych ważnych jednostek organizacyjnych Sto warzyszenia. Zobowiązano Biuro ZG SIMP do przygotowania odpowiednich pism w tej sprawie. 6. Zapoznano się z informacją na temat imprez nau kowo-technicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne SIMP w 2012 r. i zapla nowanych do realizacji w 2013 roku. Ustalono, że prezes SIMP i sekretarz generalny SIMP zwrócą się do organizatorów tych imprez z apelem o lokowanie ich w miarę możliwości w Zamku SIMP w Rydzynie. 7. Zapoznano się z informacją o znanych przykładach działalności klastrów, tj. firm z okreś lonej branży z udziałem uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych, a także instytucji usłu gowych z branży finansowej, informatycznej i konsul tingowej i ich powiązaniem z jednostkami organiza cyjnymi SIMP. Ustalono, że w drukach sprawozdawczych za 2012 r. postawione zostanie pytanie o znane przykłady funkcjonowania klastrów na terenie poszczególnych Oddziałów SIMP oraz że temat ten zostanie omówiony na najbliższym zebraniu z prezesami Oddziałów SIMP. 8. Wysłuchano informacji kol. Lubosława Pruszkows kiego o zgłoszonych kandydaturach do władz FSNT-NOT w związku z zaplanowanymi na dzień 10 grudnia 2012 r. wyborami. W wyniku dyskusji ustalono, którzy z kandydatów uzyskają poparcie Stowarzyszenia. 9. Wstępnie zaakceptowano przedstawione przez sekretarza generalnego SIMP założenia II Dnia Mechanika, który odbędzie się 5 czerwca 2012 r. podczas trwania Targów Innowacje-Technologie- Maszyny na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 10. W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że kierownictwo SIMP zwróci się do prezesów Oddziałów dysponujących niezbędnymi środ kami finansowymi z propozycją zakupu od FSNT- NOT lokali biurowych dla potrzeb jednostek terenowych SIMP. Ustalono, że powyższy temat Strona 5

6 Wiadomości SIMP będzie także przedmiotem spotkania kie row nictwa SIMP z prezesami Oddziałów Stowa rzy sze nia. 11. Zaakceptowano propozycje Prezydium ZG SIMP z 7 grudnia 2012 r., dotyczące zmian osobowych w niżej wymienionych stałych Komisjach działających przy ZG SIMP: Komisja ds. Edukacji Zawodowej rozs zerzo no skład o kol. Magdalenę Zwolińską (O/ SIMP w Lublinie), Komisja ds. Uczelnianych Kół SIMP rozszerzono skład o kol. kol.: Franciszka Kozłowskiego (O/SIMP w Gliwicach) i Barbarę Krzowską (O/SIMP w Lublinie), Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej powo łano na funkcję przewodniczącej Komisji kol. Magdalenę Zwolińską (O/SIMP w Lublinie) w miejsce kol. Marka Mrówczyńskiego. 12. Zaakceptowano przedstawione przez Prezydium ZG SIMP z 7 grudnia 2012 r. kandydatury 5 osób reprezentujących jednostki działalności gos podarczej SIMP (tradycyjne i związane z SIMP umowami franchisingowymi: ZODOK, ZORPOT i SIMPTEST) celem rozszerzenia składu Rady SIMP. Ustalono, że w okresie bieżącej kadencji osobami tymi będą kol. kol.: Janusz Mytko, Jan Socha, Franciszek Troncik, Magdalena Zwolińska i Jarosław Gębka, którym ze względu na wymogi statutu SIMP przysługiwać będzie status obserwatora. 13. Na wniosek Zarządu Oddziału SIMP w Jeleniej Górze przyjęto firmę Narzędzia Skrawające TOOLS Sp. z o.o. do grona członków zbiorowych/ wspierających SIMP. 14. Na wniosek Prezydium ZG SIMP z 7 grudnia 2012 r. i po zapoznaniu się z informacją prof. Tadeusza Skubisa, członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej desygnowanego przez SIMP na kadencję na temat działalności PKA, ustalono, że na najbliższym spotkaniu kie rownictwa SIMP z prezesami Oddziałów Stowa rzyszenia powinna być omówiona problematyka współpracy z dziekanami wydziałów mecha nicznych i pokrewnych dotycząca zmian w programach nauczania, desygnowania do Rad Społecznych tych wydziałów członków SIMP oraz potwierdzania kwalifikacji inżynierskich w formie legitymacji zawodowych osobom, które ukoń czyły studia podyplomowe. 15. Na wniosek Komisji Konkursowej zatwierdzono wyniki VI edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku uwzględniające uwagi wniesione w trakcie dyskusji. 17. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokół z posiedzenia ZG SIMP z 5 października 2012 roku. 18. Zapoznano się z najważniejszymi wydarzeniami SIMP w okresie od 29 września 2012 r. do 7 grudnia 2012 roku. Prezes SIMP Andrzej Ciszewski Uroczyste wręczenie nagród laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym 8 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa SIMP z laureatami XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej, pod Patronatem Honorowym Pani Barbary Kudryckiej minister nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas uroczystości laureatom wręczono dyplomy, książki, nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Główny SIMP oraz puchary ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także nagrody specjalne dla najlepszej pracy konstrukcyjnej ufundowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nagrody wręczyli: prof. Jan Pilarczyk przewodniczący Komisji Konkursowej, dr inż. Andrzej Ciszewski prezes SIMP, Kazimierz Łasiewicki sekretarz generalny SIMP i Janusz Samuła kierownik Wydziału Współpracy Biura Prezydialnego Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. Prace nadesłane przez absolwentów Politechnik: Śląskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej, Łódzkiej oraz Uniwersytetów: Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Przyrodniczego w Poznaniu, a także Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni do XII edycji Konkursu, wyróżniały się wysokim poziomem merytorycznym. Dlatego też Komisja Konkursowa poświęciła wiele czasu na wyłonienie najlepszych prac, zasługujących na nagrody i wyróżnienia. Strona 6

7 Nr Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu odbyło się na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej przy ZG SIMP w dniu 25 września 2012 r. pod prze wodnictwem prof. Jana Pilarczyka i przedstawia się następująco: Prace nagrodzone 1. I miejsce Michał MIKULSKI Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem Promotor: dr inż. Damian Bereska Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Gliwice II miejsce Paweł BERLAK Andrzej IGNASIAK Konstrukcja typoszeregu dyskretnych pozycjonerów obrotowych Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nadzw. Analiza technologii spawania laserowego złączy korpusu mechanizmu różnicowego Promotor: dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Poznań Wrocław III miejsce Bartosz MINOROWICZ Mariusz NIEŚCIORUK Komputerowo wspomagane projektowanie układów hydraulicznych i badania symulacyjne układu zawieszenia pojazdu Promotor: dr inż. Andrzej Auguściński Projekt układu napędowego do ciągnika rolniczego Promotor: dr inż. Janusz Ormezowski Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Poznań Łódź Prace wyróżnione 6. wyróżnienie Małgorzata GRZESIUK Efektywność stosowania powłok PVD dla wierteł ze stali szybkotnących Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Cichosz Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Wrocław 7. wyróżnienie Łukasz BREŃKACZ Analiza porównawcza badań symulacyjnych i doświadczalnych stanowiska do badania silników wiatrowych Promotor: dr inż. Wojciech Miąskowski Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych Olsztyn 8. wyróżnienie Michał PACHUCKI Projekt siłowni wiatrowej małej mocy Promotor: dr inż. Piotr Szczyglak Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Wydział Nauk Technicznych Olsztyn Ponadto nagrody specjalne ufundowane przez Urząd Dozoru Technicznego otrzymały następujące osoby: 1. Michał Pachucki Projekt siłowni wiatrowej małej mocy, promotor: dr inż. Piotr Szczyglak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych 2. Paweł Berlak Konstrukcja typoszeregu dyskretnych pozycjonerów obrotowych, promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. nzw. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 3. Michał Mikulski Prototyp biomedycznego ramienia robotycznego sterowanego elektromiogramem, promotor: dr inż. Damian Bereska Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Opracowała: Elżbieta Białek BZG SIMP Strona 7

8 Wiadomości SIMP VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP Technik Absolwent 2012 Komisja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP - dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT pod przewodnictwem kol. Stanisława Królikows kiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. dokonała oceny punktowej osiągnięć absolwentów zgłoszonych przez Oddziały SIMP do VI edycji Kon kursu, a obradujący w dniu 8 grudnia 2012 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki, które prezentujemy poniżej. Do udziału w Konkursie zgłoszono prace z nastę pujących oddziałów SIMP: Bielsko-Biała, Białystok, Gorlice, Gorzów Wlkp., Kraków, Lublin, Piotr ków Trybunalski i Rzeszów. W bieżącej edycji absolwenci szkół, którzy zostali wyróżnieni, otrzymali dyplomy gratulacyjne, nato miast decyzją ZG SIMP laureaci I-III miejsc w po szczególnych specjalnościach otrzymali dodat kowo nagrody. Tytuł SUPER TECHNIK 2012 otrzymał Dawid Słota technik elektryk, absolwent Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Wręczenie dyplomu i nagrody w/w laureatowi odbyło się w dniu 8 grudnia 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SIMP, nato miast wręczenie dyplomów i nagród pozostałym lau reatom odbędzie się w siedzibach właściwych Oddziałów SIMP. Ponadto prezes SIMP i przewodniczący Komisji Konkursowej skierowali do dyrektorów szkół poszczególnych laureatów listy gratulacyjne. Wyniki VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP - dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent 2012 Lp. Stopień nagrody Imię i nazwisko absolwenta Nazwa szkoły I. Specjalność technik mechanik 1. I miejsce ŚWIDER Krzysztof Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie 2. II miejsce LEMAŃSKI Mateusz Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. 3. III miejsce WIECZOREK Michał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. St. Staszica Technikum Mechaniczno-Budowlane w Radomsku 1. I miejsce MYSIAK Piotr 2. I miejsce ZABIELSKI Rafał 3. II miejsce PIETRUCZUK Dawid II. Specjalność technik mechatronik Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego - Technikum Nr 3 w Bielsku Białej Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku 4. III miejsce ARASZKIEWICZ Rafał Zespół Szkół Zawodowych im. K.E.N. w Głogowie 5. III miejsce BRZÓZKO Paweł 6. III miejsce KOPA Michał 7. wyróżnienie LEŚNIEWSKI Michał 8. wyróżnienie KOREPTA Dariusz 9. wyróżnienie TOMERA Mateusz 10. wyróżnienie WRÓBEL Grzegorz Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta, Technikum Mechaniczne Nr 15 w Krakowie Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mecha nicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego, Technikum Nr 3 w Bielsku-Białej Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Technikum Nr 3 w Bielsku-Białej Strona 8

9 Nr III. Specjalność technik elektryk 1. I miejsce SŁOTA Dawid Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie 2. II miejsce WRONA Krzysztof Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy 3. III miejsce BOBOLA Andrzej Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 4. wyróżnienie SZYMANEK Rafał Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach IV. Specjalność technik logistyk 1. I miejsce WESOŁOWSKI Karol 2. II miejsce MROZOWSKI Adrian Zespół Szkół Nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego - Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie Zespół Szkół Nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego - Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie V. Specjalność technik elektronik 1. I miejsce WAWRZYN Dariusz Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach 2. II miejsce SZATKOWSKI Jarosław Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku, Technikum Elektroniczne w Lublinie 3. II miejsce NIEZNAŃSKI Damian Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim 4. III miejsce STANEK Michał Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach 5. wyróżnienie PĘCZKOWSKI Daniel Zespół Szkół Elektrycznych, Technikum Nr 7 w Gorzowie Wlkp. 6. wyróżnienie NOWAK Przemysław Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Technikum Nr 1 w Żywcu 7. wyróżnienie TYRAN Arkadiusz Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego, Technikum Nr 3 w Bielsku-Białej VI. Specjalność technik informatyk 1. I miejsce WINIARSKI Łukasz Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Lublina 1939 roku, Technikum Elektroniczne w Lublinie 2. II miejsce Rachel Grzegorz Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 3. III miejsce KRAŚNIAK Mateusz Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy 4. wyróżnienie SMOK Paweł Zespół Szkół Elektronicznych, Technikum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej VII. Specjalność technik pojazdów samochodowych 1. I miejsce MAZUREK Damian Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie 2. II miejsce KOSSOWSKI Arkadiusz Powiatowy Zespół Szkół, Technikum Nr 1 w Pszczynie 3. II miejsce KUBIK Mateusz Zespół Szkół im. Ks. dr. Jana Zwierza w Ropczycach 4. III miejsce MUSIOLIK Krzysztof Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego-Grota w Gliwicach 5. wyróżnienie ŻŁOBICKI Dominik Zespół Szkół Budowlanych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp. 6. wyróżnienie HUDZIK Piotr Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach VIII. Specjalność technik pojazdów samochodowych 1. I miejsce KUKAWSKA Ewa Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. K. E. N w Białej Podlaskiej Opracowała: Anna Szczepaniak Sekretarz Komisji Konkursowej Strona 9

10 Wiadomości SIMP Konkurs SIMP Technik Absolwent 2012 w Legnicy W dniu 8 listopada 2012 r. w auli Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się uroczysta gala po - święcona wręczeniu nagród laureatom konkursu Technik Absolwent Do udziału w uroczys toś ci zostały zaproszone władze uczelni technicz nych, Kuratorium Oświaty, władze powiatów, dy rek torzy szkół, wychowawcy, działacze SIMP i wspie rające firmy. Organizatorem konkursu Technik Absolwent 2012 jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy. Celem kon kursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. W opinii Zarządu Oddziału SIMP, szczególnie w obecnym czasie, popularyzacja dziedzin technicznych jest niezbędna i ważna dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej. Jest to druga edycja konkursu na terenie dzia łalności Oddziału SIMP w Legnicy. W kwietniu 2011 r. Komisja Konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 11 szkół spełniających kryteria regulaminu, z których część zespołów potwierdziła chęć przystąpienia. W ocenie ogólnej Komisja Konkurso wa brała pod uwagę wyniki na świadectwie szkolnym, osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (matura i potwierdzających kwalifikacje zawodowe). Tytuł Technik Absolwent 2012 otrzymał Rafał Marek Araszkiewicz absolwent Zespołu Szkół Zawo dowych im. KEN w Głogowie. Drugie miejsce zdobył Jakub Ryzyków, również absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, a trzecie miejsce zajął Maciej Macioszczyk, absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu. Zwycięzcy odebrali dyplomy wraz ze statuetkami oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopa za zajęcie pierwszego miejsca, tabletu za drugie miejsce i aparatu fotograficznego za trzecie miejsce. Pozostali absolwenci otrzymali wyróżnienia i liczne nagrody rzeczowe. Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak, wita gości Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Rafał Berlicki i Michał Otwinowski (Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu), Mateusz Czaja, Krzysztof Liszczyński i Michał Ju cha (Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Gło gowie), Maciej Dariusz Mikoliszyn, Rafał Pokładek, Edgar Drozd (Powiatowy Zespół Szkół w Choj nowie). Dodatkowe wyróżnienie przypadło po raz kolejny Zespołowi Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, szkoła może szczycić się ponownie najlepszym absolwentem roku Prezes Oddziału SIMP Włodzimierz Boczek złożył gratulacje i wręczył dyrektorowi szkoły puchar przechodni Prezesa Oddziału SIMP w Legnicy. Zwycięzca został zgłoszony do konkursu ogólnopolskiego zorganizowanego przez Zarząd Główny SIMP w Warszawie. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych absolwentów w Polsce. Nasz laureat, Rafał Marek Araszkiewicz, zdobył III miejsce w specjalności Technik Mechatronik. Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami konkursu Laureat konkursu Rafał Araszkiewicz odbiera statuetkę Strona 10

11 Nr Gra tulujemy zarówno zwycięzcy, jak i gronu nauczycielskiemu szkoły. Jest to ogromny sukces, który zapewne motywuje i mobilizuje do pracy zarówno uczniów, jak i ich nauczycieli. Dziękujemy szczególnie fundatorom, do grona których przyłączyli się również: firma Wezi-tec Sp. z o.o. z Legnicy, KORPO Sp. z o.o. z Jawora, Ośrodek SIMP-EKSPERT i starostwa powiatów. Gala zakoń czyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu Technik Absolwent 2013 roku. Opracował: Krzysztof Aleksandrowicz Przewodniczący Komisji Konkursowej Uczestnicy gali Relacja z VII Międzynarodowej Konferencji Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej Po raz kolejny w dniach czerwca br. odbyła się w Łagowie (woj. lubuskie) VII Międzynarodowa Konferencja Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były: Laboratoria badawcze w zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Prelegenci skupili się w swoich wystąpieniach na zagadnieniach przepisów prawnych, normalizacji, certyfikacji oraz roli laboratoriów badawczych w zapewnianiu bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych. Organizowana po raz siódmy konferencja zgromadziła około 100 uczestników, świadcząc o tym, że na stałe wpisała się w krajobraz naukowy nie tylko województwa lubuskiego, ale również całego kraju. Sebastian Fritzsche - b-ut Cottbus, Artur Donath - TÜV Süd Konferencja została zorganizowana przy współpracy trzech instytucji: Oddziału Stowarzyszenia Inży nierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w Gorzowie Wielkopolskim, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Laboratoria Badawcze skupiły reprezentantów krajowych ośrodków badawczych, szkół wyższych oraz przedsiębiorstw. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele instytucji zagranicznych: ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH, Uniwersytetu Technicznego z Cottbus, TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., Metrode Products Ltd. Pierwszego dnia, zgodnie z tradycją, uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe do sąsiada zza Odry. Tym razem wizyta studyjna została złożona w Instytucie Optyki i Fizyki Atomowej (IOAP) Berlińskiego Uniwersytetu Technicznego. Instytut prowadzi badania nad metodami pomiarów fizycznych oraz ich zastosowaniem. Wizyta studyjna została zapoczątkowana prezen tacją pod tytułem Laboratoria Berlina dla innowacyjnych technologii badań X-ray (BLiX), dokonaną przez prof. dr. Michaela Lehmanna kierownika katedry fizyki eksperymentalnej oraz dr. Dirka Bergera i inż. Ulricha Gernerta. Prace w ośrodku berlińskim są prowadzone m.in. nad wykorzystaniem technologii optycznych, mikroskopów elektro nowych i holografii oraz analizy rentgenowskiej. Metody stosowane w Instytucie mogą zostać wykorzystane do eksperymentów w dziedzinie fizyki na poziomie atomów i molekuł. Strona 11

12 Wiadomości SIMP Wystawa aparatury badawczej firmy TESTING Sesja Plenarna Łagów 2012 Podczas zwiedzania Instytutu uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z działaniem pracowni mikroskopii elektronowej oraz labora torium rentgenowskiego, które zostały zaprezen to wane przez pracowników Instytutu. Otwarcia konferencji dokonała Marta Wojas (UDT), która przekazała pozdrowienia dla uczestni ków konferencji od prezesa UDT Marka Walcza ka. Dr inż. Gracjan Wiśniewski przewodniczący Komitetu Programowego konferencji przedstawił założenia spotkania w Łagowie, a w późniejszym swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na polskie ustawo dawstwo w zakresie programu rozwoju energetyki jądrowej. Podczas uroczystości otwarcia konferencji zostały złożone podziękowania dr. Rolfowi Ba nischowi z ZAB-ZukunftAgenturBrandeburg, który od wielu lat jest zaangażowany w organizację Dnia Niemieckiego oraz współpracę z Oddziałem SIMP w Gorzowie Wielkopolskim. VII Międzynarodowej Konferencji Laboratoria badawcze towarzyszyły dwa główne panele: pierwszy dotyczący przepisów prawnych, normalizacji, certyfikacji i badań bieg- Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego dr hab. inż. Adama Lipińskiego łości oraz drugi poświęcony prezentacji doświadczeń z zakresu badań materiałowych urządzeń technicznych. Uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać ciekawych wystąpień, które prowadziły do ożywionej dyskusji. Zakończona konferencja pozostawiała z pewnoś cią niedosyt wiedzy z zakresu tematów poru szonych podczas wystąpień. Mamy nadzieję, że została pobudzona chęć do prowadzenia kolejnych przemyśleń i wytężonych badań. Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konferencji i serdecznie zaprosić osoby zainteresowane udziałem w kolejnej Międzynarodowej Konferencji Laboratoria badawcze w 2014 roku. W trakcie Konferencji przedstawiono prezen tacje na następujące tematy: Laboratoria Berlina dla innowacyjnych technolo gii badań X-ray (BLiX) prof. dr Michael Lehmann, Berliński Uniwersytet Techniczny, Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Zmiany w ustawie Prawo atomowe i niektórych innych ustawach Gracjan Wiśniewski, Urząd Dozoru Technicz nego, Badania nieniszczące w energetyce jądrowej Marta Wojas, UDT CERT, Laboratoria badawcze i pomiarowe dla energetyki w świetle zmieniających się krajowych uregulowań prawnych Marek Marcisz, TÜV SUD Polska Sp. z o.o., 20 lat akredytacji CLDT - Zmiany wymagań jakościowych i technicznych Sławomir Gryszczenia, Paweł Grześkowiak UDT CLDT, Wymagania dotyczące badań biegłości i ich realizacja przez Sekcję Badań Materiałowych Klubu POLLAB Bogusław Marciniak METROTEST, Projekt EN ISO 9712:2011 analiza zmian w nowej normie dotyczącej certyfikacji personelu NDT Strona 12

13 Nr Marta Wojas, UDT CERT, Systemy Jakości, certyfikacja i akredytacja - Quo Vadis? Marek Lipnicki, Koli Sp. z o.o., Blachy kształtowane od doświadczeń do symulacji Sebastian Fritzsche, Uniwersytet Techniczny Cottbus, Próba udarności Charpy ego i parametr Lateral Expansion w ocenie materiałów spawalniczych dla potrzeb kriogeniki Benedykt Ślązak, Metrode Products Ltd., Marek Stankiewicz, OBR CeBeA, Uszkodzenia łożysk tocznych w zespołach wirnikowych lotniczych silników turbinowych Andrzej Dudziński, Janusz Szymczak, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Przykłady uszkodzeń eksploatacyjnych urządzeń technicznych Paweł Grześkowiak UDT CLDT, Skrócony resurs jako efekt wad powstałych w procesie wytwarzania lub eksploatacji Antoni Rzepkowski, Politechnika Łódzka Miarodajność wyników badań nieniszczących Jędrzej Hlebowicz, PRO NOVUM Identyfikacja poddyscyplin na potrzeby badania biegłości w świetle wymagań stawianych akredytowanym laboratoriom działającym w obszarze inżynierii materiałowej Zbigniew Smoczyński. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Analiza zmian w normach dotyczących badań ultradźwiękowych złączy spawanych Aleksander Baranowski, Paweł Grześkowiak, UDT CLDT. Opracował: Włodzimierz Fleischer Komitet Organizacyjny VII Konferencji Oddział SIMP w Gorzowie Wlkp. Konferencja Poligraficzna lat później w Inowrocławiu 18 września br. odbyła się Konferencja Poligraficzna Dziesięć lat później. Inowrocław , połą czo na z obchodami jubileuszy 60-lecia Sekcji Poli gra fów SIMP oraz 20-lecia Polskiej Izby Druku. Jej organizatorem oprócz jubilatów był również Cen tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Jak wskazuje sam tytuł konferencji, Inowrocław, stolica Kujaw Zachodnich, już po raz drugi gościł uczestników ogólnopolskiej konferencji poligra ficznej, którzy obradowali tu w 2002 r., na dwa lata przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ze zrozumiałych względów tematyka zmian czekających przedsiębiorców oraz wynikające z akcesji na szego kraju potencjalne korzyści i zagrożenia zdo minowały wówczas program spotkania. Konferencja w bieżącym roku miała m.in. odpowiedzieć na pytanie, na ile spełnione zostały nadzieje poligra fów związane z członkostwem w Unii oraz jakie obec nie rysują się perspektywy przed branżą poligra ficzną? Za organizację spotkania odpowiadał Ko mi tet Organizacyjny w składzie: Tadeusz Chęsy (Zarząd Główny Sekcji Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich), Ed ward Dreszer (Polska Izba Druku) i Jerzy Hoppe (COBRPP). Przedsięwzięcie sponsorowały firmy: Böttcher, Heidelberg Polska, International Paper, Kolbus, manroland, Michael Huber Polska, Müller Martini oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Tadeusz Chęsy prezes Sekcji Poligrafów SIMP dokonuje otwarcia konferencji Wystąpienie Włodzimierza Raszewskiego - prezesa Regionalnej Społecznej Organizacji Kaliningrad Świnoujście Olsztyn Strona 13

14 Wiadomości SIMP Konferencja z honorami Wśród ponad 200 gości znaczącą grupę stanowiły osoby, które były uczestnikami obrad przed 10 laty. Spotkanie otworzył Tadeusz Chęsy, prezes Sekcji Poligrafów SIMP, nawiązując do konferencji sprzed dekady: Po dziesięciu latach możemy z satysfakcją stwierdzić, że było to spotkanie potrzebne i owocne wielu z nas ułatwiło start w nowych, unijnych warunkach. Dzięki temu polski sektor poligraficzny od początku odgrywa na europejskim rynku znaczącą rolę. Jesteśmy teraz mądrzejsi o doświadczenia dziesięciolecia. W ostatniej dekadzie wiele drukarń zdobyło wiedzę wynikającą z przebytej transformacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie sposobów pozyski wania środków finansowych z Unii Euro pejs kiej i korzystania z nich. Na naszym obecnym spotkaniu spodziewamy się dyskusji, w której poruszymy nurtujące nas problemy z dziedziny tech nologii i innowacyjności, a także bieżące problemy życia społecznogospodarczego. Zanim jednak rozpoczęto wystąpienia programowe, wręczone zostały honorowe odznaki SIMP, które otrzymały osobiście następujące osoby: Złote Jan Nawrocki, Zygmunt Sapuła, Włodzimierz Skleniarz, Srebrne Artur Chęsy, Michał Palacz, Radosław Krzewina, Krzysztof Szostak, Alfred Podkościelny, zaś Brązowe Andrzej Paśnikowski oraz Halina Biegun. Odznakami SIMP uhonorowani zos tali również nieobecni: Krystyna Wydrych, Maria Widawska, Janusz Gwóźdź, Jan Dworzański, Piotr Szumera, Beata Krupa, Krystyna Nowak-Wawszczak, Dorota Czopik oraz Marianna Szumilas. Sam Tadeusz Chęsy uhonorowany został okolicz nościowym obrazem od inowrocławskiego oddziału Rotary Club za działalność zgodną z ideą społecznej odpowie dzialności biznesu. Program merytoryczny konferencji powstał dzięki współpracy Rady Programowej, którą tworzyli: Jerzy Hoppe, Stefan Jakucewicz, Jerzy Petriaszwili i Bogdan Wyrzykowski. Obrady plenarne składały się z 5 niżej wymienionych prezentacji: Przyszłość książki w dobie mediów elektro nicznych przedstawił Andrzej Toma szew s ki z COBRPP, Perspektywy rozwojowe poligrafii omówił Krzysz tof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska Sp. z o.o., Współczesne systemy sterowania barwą wygłosił Konrad Blachowski z Zakładu Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Najnowsze standardy normalizacyjne zrefe rował Przemysław Śleboda z COBRPP, Dziś i jutro. Zawodowe szkolnictwo poligraficzne omówił Bogdan Kostecki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. Ożywiona dyskusja Bezpośrednio po części plenarnej odbyła się dyskusja poświęcona najbardziej istotnym problemom nurtującym rodzimą poligrafię, moderowana przez redaktor naczelną miesięczników Poligrafika i Opakowanie, także autorkę niniejszej relacji. Wzięli w niej udział: Krzysztof Pindral, Janusz Cymanek prezes Michael Huber Polska, Tomasz Galant dyrektor zarządzający manroland Polska oraz CEO manroland CEE, Waldemar Lipka prezes zarządu Kompap SA oraz przewodniczący Rady Nadzorczej dwóch drukarń dziełowych OZGraf i BZGraf, a także przedstawiciel drukarni opakowań wiceprezes Cartondruk SA Paweł Targowski. Ze zrozumiałych względów debata toczyła się przede wszystkim wokół możliwości pozyskiwania dofinansowania w trudniejszych ekonomicznie czasach, na które ciekawą i jego zdaniem najtańszą receptę przedstawił Waldemar Lipka: wejście na giełdę. Za bardzo istotną uznano również konso lidację działalności branży drukarskiej, która mogłaby zaowocować wzrostem jej konkurencyjności przede wszystkim na rynkach zagranicznych. Choć Strona 14 Ogólny widok sali obrad Wyróżnieni honorowymi odznakami SIMP w towarzystwie kolegów: Kazimierza Łasiewickiego sekretarza generalnego SIMP i Tadeusza Chęsego prezesa Sekcji Poligrafów

15 Nr Gratulacje i podziękowania w imieniu Zarządu Głównego SIMP przekazuje kol. Tadeuszowi Chęsemu sekretarz generalny SIMP przedstawiono kilka pozytywnych przykładów takiej współpracy, to poziom konsolidacji trudno jeszcze uznać za zadowalający. Sporo emocji wzbudził również temat rozwijania działalności związanej z produkcją opakowań przez drukarnie o zupełnie innej specjalizacji. Paweł Targowski wykazał, że produkcja opakowań wcale nie jest łatwym kawałkiem chleba, jak się powszechnie sądzi, ale wymaga zaawansowanego wyposażenia i ogromnej wiedzy tech nologicznej. Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili drukarnię Pozkal, przed którą zrobiono również pamiątkowe, grupowe zdjęcie. Jacek Kuśmierczyk kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w towarzystwie nowych członków Stowarzyszenia Osobowości i osobistości Zwieńczeniem konferencji był bankiet w inowroc ławskich Solankach, który poprzedziło wręczenie kolejnych prestiżowych nagród i wyróżnień. Medale Polskiej Izby Druku Zasłużony dla Polskiej Poligrafii przyznano sześciu osobom nominowanym przez Kapitułę tego odznaczenia. Medale te otrzymu ją tylko ci przedstawiciele naszej branży, którzy przyczynili się do jej rozwoju, wzrostu jakości produkcji, jej popularyzacji i promocji tak w kraju, jak i za granicą poinformował Ryszard Czekała, dyrek tor biura PID. Medalami uhonorowano Zdzisława Adamskiego, Stanisława Ciupalskiego (pośmiertnie), prof. Her berta Czichona, dr. hab. Stefana Jakucewicza, prof. Andrzeja Makowskiego oraz Filipa Trzaskę. Nagrodą Sekcji Poligrafów SIMP Złoty Inicjał, która po raz drugi przyznana została osobowościom branży poligraficznej, wyróżniono: Janusza Cymanka, Stefana Jakucewicza i Andrzeja Januszkiewicza. Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, intronizował nowych człon ków stowarzyszenia: Jolantę Polkowską, Janusza Brodzińskiego, Janusza Schwarka, Włodzimierza Skleniarza oraz Bogdana Wyrzykowskiego. Tytułem Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga wyróżnił natomiast Tadeusza Chęsego, Edwarda Dreszera i Ryszarda Czekałę. Okolicznościowy dyplom uznania za całokształt działalności otrzymał udający się w tym roku na emeryturę wieloletni dyrektor COBRPP Jerzy Hoppe. Po zakończonej gali w Parku Solankowym Podczas zwiedzania drukarni POZKAL Grupowe zdjęcie uczestników Konferencji Strona 15

16 Wiadomości SIMP zaprezentowano specjalnie przygotowany pokaz wizualizacji laserowych oraz fajerwerków. Poligrafika była jednym z patronów medialnych wydarzenia. Opracowała: Anna Naruszko Redaktor Naczelna Miesięcznika Poligrafika Konferencja Polimery - Nauka i Przemysł Kontynuując wieloletnią tradycję, Zakład Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej wraz z Towarzystwem Przetwórców Tworzyw Polime rowych SIMP zorganizowały w dniach września 2012 r. konferencję naukowo-techniczną Polimery Nauka i Przemysł. Konferencja ta odbywa się w cyklu dwuletnim i przez lata organizowana była pod przewodnictwem prof. Józefa Koszkula, gromadząc przedstawicieli świata nauki i przemysłu z dziedziny przetwórstwa tworzyw polimerowych. Początkowo miejscem konfe rencji była Częstochowa, a przez ostatnich klika lat Poraj. Tym razem odbyła się ona w hotelu Wodnik, nad zbiornikiem wodnym, w miejscowości Słok koło Bełchatowa. Honory przewodniczącej Ko mitetu Naukowego pełniła prof. Elżbieta Bo ciąga, a Komitetowi Organizacyjnemu przewo dził dr inż. Przemysław Postawa. Należy podkreślić, że obok stojących na wysokim poziomie referatów z ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych, zaprezentowały się również firmy oferujące nowoczesne rozwiązania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw. Dzięki temu konferencja stała się miejscem nawiązania kontaktów pomiędzy światem nauki i przemysłu, a także pomię dzy firmami przemysłowymi, bowiem gościliśmy ich przedstawicieli, którzy zainteresowani byli wyniesieniem praktycznej wiedzy, pozwalającej na podniesienie konkurencyjności produkcji. Już ostatnia edycja konferencji, która miała miejsce dwa lata temu, była próbą nawiązania do lat świetności, gdy na obrady przybywało wielu reprezentantów z firm przemysłowych. W 2010 r. zorganizowano specjalną sesję, podczas której prezentowali się producenci tworzyw oraz narzędzi i maszyn do przetwórstwa. Podczas tegorocznej edycji również zaproszono prelegentów z przemysłu, a dodatkowo odbyły się warsztaty, cieszące się dużym zainteresowaniem, podczas których można było zapoznać się m.in. z metodą wytwarzania wyrobów z żywic chemoutwardzalnych w procesie infuzji (firma Kauposil), z możliwościami badań powierzchni wyrobów za pomocą mikroskopu konfokalnego (firma Precoptic oraz Carl Zeiss), a także z nowoczesnym sposobem skanowania trójwymiarowego obiektów za pomocą skanera Atos Compact Scan firmy GOM (prezentacja firmy ITA). Nowości w swojej ofercie zaprezentowały również firmy HASCO oraz RHL Service. Ciekawe referaty podczas sesji szkoleniowej dedykowanej dla przemysłu zaprezentowali pracownicy Zakładu Przetwórstwa Polimerów dr inż. Przemysław Postawa i dr inż. Tomasz Stachowiak. W obradach uczestniczyło 76 osób, w tym 47 z ośrodków naukowych oraz 29 z przemysłu. Reprezen towanych było 9 ośrodków naukowych, 2 ba dawczo-rozwojowe oraz 17 firm przemysłowych. Podczas obrad wygłoszono 30 referatów. Artykuły zgło szone na konferencję, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów członków komitetu naukowego zostały opublikowane w czasopiśmie Przetwórstwo Tworzyw. Wybrane prace zostały przyjęte do druku w czasopiśmie Polimery. W czasie wolnym od obrad nie mogło oczywiście zabraknąć akcentów integracyjnych, jakim była kola cja przy grillu, zwiedzanie elektrowni i odkrywkowej kopalni węgla w Bełchatowie oraz uroczysty bankiet, uświetniony recitalem znakomitego zespo- Prezydium obrad. Przemawia prof. Elżbieta Bociąga Warsztaty technologii wytwarzania i technik pomiarowych prezentacja technologii intruzji firma Kauposil Strona 16

17 Nr Podczas zwiedzania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów łu Five O Clock Orchestra w pełnym, siedmiooso bowym składzie. Zespół ten jest związany tradycją z naszą uczelnią, gdyż został założony w 1969 r. przez grupę ówczesnych studentów Politechniki Częstochowskiej. Absolwenci Politechniki poja wili się nie tylko na scenie, ale również jako uczestnicy obrad, bowiem nie brakowało ich wśród osób delegowanych z firm. Goście zgodnie podkreślali nie tylko perfekcyjną organizację konferencji i miłą atmosferę, ale przede wszystkim pożyteczną formułę, łączącą naukę i praktykę przemysłową. Mamy nadzieję, że za dwa lata konferencja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, a do tego czasu nawiązane kontakty i zdobyta wiedza zaowocują nowymi pro jektami badawczymi oraz rozwiązaniem wielu problemów w produkcji wyrobów z tworzyw. Już nie możemy się doczekać kolejnej edycji, której zorganizowanie przyniosło naszemu młodemu zespołowi wiele satysfakcji. Opracował: Tomasz Jaruga Spotkanie Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie z prezesami Kół SIMP W dniu 12 grudnia 2012 r. w Domu Technika NOT w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Zarządu Oddziału SIMP z prezesami Kół SIMP, któremu przewodniczył prezes Oddziału kol. Janusz Dobrzański. Program spotkania przewidywał omówienie następujących tematów: wysłuchanie informacji o działalności Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP oraz Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w 2012 r.; zatwierdzenie planu pracy Zarządu Oddziału na 2013 r.; realizacja planu finansowego za 11 miesięcy 2012 r. i zatwierdzenie planu finansowego na 2013 r.; sprawy różne. Podczas zebrania wręczono certyfikaty rzeczoznawcy SIMP kolegom: Czesławowi Dąbrowskiemu, Markowi Kiełbowi i Sławomirowi Kiełbowi. Na zakończenie kol. Janusz Dobrzański złożył wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne i noworoczne życzenia, wręczył kalendarzyki SIMP na 2013 r. oraz przy lampce szampana wzniósł toast, Rzeczoznawcy SIMP w towarzystwie kierownictwa ZO SIMP w Rzeszowie zapraszając jednocześnie na spotkanie z Seniorami z okazji 35-lecia działalności Koła Seniorów i Dnia Seniora. Opracował: Janusz Dobrzański Prezes Oddziału SIMP w Rzeszowie Strona 17

18 Wiadomości SIMP Dzień Seniora i 35-lecie działalności Koła Seniorów w Oddziale SIMP w Rzeszowie Uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału SIMP i prezesów Kół SIMP z Seniorami miało miejsce 12 grudnia 2012 r. w Domu Technika NOT w Rze szowie. Zebranych w sali obrad, ze szczególnym uwzględ nieniem wiceprezesa SIMP, prezesa Rady NOT i jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału SIMP kol. Janusza Dobrzańskiego, bardzo serdecz nie powitał kol. Jan Trojnar Członek Honorowy SIMP, prezes Koła Seniorów SIMP w Rzeszowie. Następnie wygłosił referat okolicznościowy, w któ rym przedstawił w skrócie historię działalności Koła Seniorów za okres 30 lat i szczegółowo za lata Kolega Janusz Dobrzański przekazał od Zarządu Głównego SIMP i Zarządu Oddziału SIMP w Rzeszowie serdeczne gratulacje i życzenia dalszej efektywnej pracy, podkreślając, że wiele prac w Zarządzie Oddziału miało miejsce właśnie przy dużym zaangażowaniu Rzeszowskich Seniorów SIMP. Wręczył kol. Janowi Trojnarowi Dyplom Odznaki Honorowej dla Koła Seniorów przy Oddziale SIMP w Rzeszowie za zasługi w działalności na rzecz umacniania i rozwoju Stowarzyszenia. Kolega J. Trojnar serdecznie podziękował za to szczególne wyróżnienie i wręczył kol. J. Dobrzańskiemu od Zarządu Koła Seniorów plakietkę z okazji Jubile u- szu 70-lecia urodzin i 45-lecia działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia. Następnie kol. Janusz Dobrzański wręczył niżej wymienionym zasłużonym Seniorom następujące odznaki SIMP i NOT oraz wyróżnienia: Diamentową Odznakę Honorową NOT kolegom: Edwardowi Irzeńskiemu i Janowi Troj naro wi, Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze Kazi mierzowi Gajochowi, Diamentową Odznakę Honorową NOT z rąk prezesa J. Dobrzańskiego otrzymują koledzy Bronisław Durda i Mieczysław Zawadzki Kol. Jan Trojnar - prezes Koła Seniorów SIMP w Rzeszowie wita przybyłych na spotkanie Odznakę im. prof. H. Mierzejewskiego kolegom: Bronisławowi Durdzie i Mieczysławowi Zawadzkiemu. Ponadto listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu urodzin otrzymali koledzy: Józef Chrzan, Kazimierz Gajoch, Józef Rusin i Kazimierz Wilk (85-lecie), Edward Irzeński, Kazimierz Jaśko, Stanisław Michno i Stanisław Więcek (80-lecie), Tadeusz Michno i Antoni Tabaczyński (75-lecie), Władysław Kidacki, Józef Maciejewski, Roman Płonka, Tadeusz Pragłowski i Stefan Wilk (70-lecie). W części artystycznej swoje wiersze prezentowali seniorzy poeci, a mianowicie koledzy Stanisław Dworak i Julian Król. Ponadto chór AVE MARIA z parafii p.w. M.B. Saletyńskiej w Rzeszowie, pod dyrekcją Mieczysława Białego uświetnił śpiewem kolęd tę uroczystość oraz pieśnią Popatrz jak szybko mija czas... uczcił pamięć zmarłych Kolegów Seniorów. Uczestnicy spotkania zwiedzili w hallu Domu Technika NOT zorganizowaną na tę okoliczność wystawę obrazującą działalność Koła Seniorów w okresie 35-lecia, ze szczególnym uwzględnieniem okresu lat oraz wystawioną do wglądu monografię pt. 30 lat Koła Seniorów SIMP , jak również Kronikę Koła Seniorów w trzech tomach. Wystawa będzie czynna do 31 marca 2013 roku. Uroczystą imprezę zakończyło spotkanie przy stole szwedzkim, wspólny śpiew kolęd, łamanie się opłatkiem oraz wzajemne składanie życzeń świątecz nych i noworocznych. Opracowała: Krystyna Trojnar Kronikarz Koła Seniorów SIMP w Rzeszowie Strona 18

19 Nr Nowi partnerzy w Lubuskiem Współdziałanie na rzecz rozwoju W zeszycie /2012 Wiadomości SIMP kol. Henryk Mackiewicz przedstawił nam genezę CINNOMATECH i udział Oddziału SIMP w Jeleniej Górze w tej grupie. Charakterystyczną cechą klastrów przemys łowych jest to, że przedsiębiorstwa w nich sku pione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współ pracują w tych obszarach, gdzie możliwe jest wyzwolenie efek tów wspólnych działań (np. wspól ne prace badaw czo-rozwojowe). Konku ren cja nie wyklucza wza jem nych, korzystnych in ter akcji z innymi firmami, a może stać się mo torem ich rozwoju. W języku angielskim sy tuację taką określa się słowem co-opetition (od coope ration i com petition). Taka sytuacja jest możliwa, gdy kon cen tracja specyficz nych w danym sek to rze zaso bów i kom petencji osiągnie masę krytyczną, przy której klaster staje się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciąga dalsze zasoby. (źródło cytatu: pl.wikipedia.org/wiki/klas ter_prze mys- %C5%82owy) Ze względu na swoje wartości, koncepcja klastra została wdrożona również w regionie lubuskim. W 2008 r. powstał Lubuski Klaster Metalowy. Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim aktyw nie uczestniczy w rozwoju regionu lubuskiego: We współpracy z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie stworzyliśmy Zak ład Mechaniki i Budowy Maszyn. Jesteśmy orga nizatorem międzynarodowej kon ferencji Labo ra toria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej. Zawarliśmy również Porozumienie o Partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizujemy licz ne szkolenia i seminaria. Członkowie SIMP z naszego Oddziału to profesjonaliści chętnie prze kazujący swą wiedzę i doświadczenie, jak również wysoko wykwali fiko wani rzeczoznawcy. Nasza działalność wpisuje się w misję gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności. Dlatego zde cydowaliśmy się na udział w tym przedsięwzięciu i od 27 maja 2010 r. jesteśmy członkiem LKM. Przeprowadzamy ekspertyzy na zamówienie człon ków klastra, analizujemy trendy tech no logiczne. Dzięki współpracy w ramach LKM uczestniczymy w tworzeniu i rozwoju Gorzowskiego Ośrodka Tech nologicznego, na który składają się: Centrum Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania, Laboratorium Środowiskowe, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe EKO-Inno - wacje. W ramach projektów współpracujemy z władzami lokalnymi prowadzimy działalność odpowiedzialną społecznie. Zaznaczamy swoją obecność w regionie. Zainteresowanych doświadczeniami wynikającymi z naszej współpracy w ramach LKM, zapraszamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, na adres Opracował: Włodzimierz Fleischer Prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim Wizyta studyjna członków Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH w Lubuskim Klastrze Metalowym; Uczestnicy przed INSTYTUTEM OGNIA SPARTHERM Strona 19

20 Wiadomości SIMP Strona 20 XXV Jubileuszowe Radomskie Dni Techniki października 2012 r. Tegoroczne Radomskie Dni Techniki były również Jubileuszem Dnia Mechanika, gdyż Oddział Radomski SIMP corocznie był aktywnym organizatorem tego Dnia. Miały one na celu propagowanie myśli twórczej kadry technicznej (głównie członków SIMP). Organizowane konferencje, seminaria, wystawy ciekawych ekspozycji z miejscowych zakładów pracy i uczelni, wzbudzały duże zainteresowanie uczest ników, biorących udział w tych imprezach. Ponadto corocznie Zarząd Oddziału SIMP organizował wycieczki specjalistyczne dla młodzieży szkół technicznych do laboratoriów i pracowni wydziałów mechanicznych Politechniki Radomskiej (obec nie Uniwersytetu Technologiczno-Huma nistycz nego). Wycieczki te miały na celu poznanie nowoczesnych konstrukcji obrabiarek, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego znanych w świecie firm, będących w dyspozycji uczelni. Chcemy jednocześnie zachęcić młodzież do podejmowania studiów na wydziałach mecha nicznych, jak również pozyskania dla Stowarzyszenia nowych członków. Wzorem lat ubiegłych XXV Jubileuszowy Dzień Mechanika podzielono na dwa bloki tematyczne: I. Zwiedzenie laboratoriów i pracowni nau kowych wydziałów mechanicznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, tj.: 1. Wydziału Budowy Maszyn i Obróbki Skrawaniem (ul. Krasickiego 54), w którym uczestniczyli uczniowie Technikum Mechanicznego i Technikum Energetycznego wraz ze swymi nauczycielami w grupie 28-osobowej z udziałem 3 osób z Zarządu Oddziału SIMP. Uczniowie przy udziale pracowników nauko wych uczelni z zainteresowaniem obejrzeli no we technologie obróbki cieplno-chemicznej, demonstrowanej przez pracowników naukowych oraz Instytut Technologii Mechanicznej. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu nt. obrabiarek numerycznych sterowanych CNC, gdzie w pionowych centrach obróbkowych AVII zastosowano najnowocześniejsze układy sterowania, posiadające opcję programowania dialogowego oraz możliwość graficznej (3D) symulacji programu. Ponadto zapoznano się z nowoczesną aparaturą kontrolno-po mia rową, m.in. uniwersalnym komparatorem do pomiaru detali o skomplikowanych kształtach firmy Renishaw z Wielkiej Brytanii oraz wieloma nowoczesnymi konstrukcjami narzędzi i uchwytów, produkowanymi przez przodujące firmy światowe (szwedzkie, japońskie, amerykańskie, niemieckie, szwajcarskie). Pracownicy uczelni odpowiadali wyczerpująco na pytania. 2. Wydziału Mechanicznego specjalność: Pojazdy Samochodowe (ul. Chrobrego 45). W zwiedzaniu uczestniczyli uczniowie Tech nikum Samochodowego w Radomiu wraz ze swymi nauczycielami, ogółem 26 osób oraz 3 osoby z Zarządu Oddziału SIMP. Zwiedzającym umożliwiono wysłuchanie wykładów oraz pozna nie niżej wymienionych zakładów i labora toriów: Zakładu Inżynierii Produkcji, Zakładu Mechatroniki Samochodowej, Zakładu Niezawodności Pojazdów, Zakładu Technicznej Eksploatacji Pojazdów, Laboratorium Powłok Ochronnych, Laboratorium Badań Zużycia Węzłów Tarcia, Laboratorium Technologii Napraw. Pracownicy uczelni udzielali wyczerpujących informacji, odpowiadając na zadawane przez uczniów pytania. Umożliwienie uczniom poznania bogatego wypo sażenia zakładów specjalistycznych i labo ratoriów zapewne zachęci ich do podjęcia studiów na wydziałach mechanicznych. II. W drugiej części Dnia Mechanika w Sali Konferencyjnej Domu Technika NOT przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się Sympozjum Specjalistyczne z udziałem członków SIMP oraz zaproszonych gości, w którym udział wzięło około 60 osób. Otwarcia imprezy dokonał inż. Zdzisław Kozdrach prezes Oddziału Radomskiego SIMP. Witając zebranych, przedstawił krótką historię dotychczasowych Dni Mechanika, odbytych w latach ubiegłych. W swej wypowiedzi podkreślił ważność i znaczenie tego typu imprez, zarówno dla środowiska technicznego, jak i mieszkańców Radomia. Następnie długoletnim, zasłużonym w pracy społecznej działaczom SIMP wręczono odznaczenia i dyplomy przyznane przez Zarząd Główny SIMP. Otrzymali je niżej wymienieni koledzy: Zbigniew Siemiątkowski Srebrną Odznakę Honorową SIMP, Bogusław Białczak, Julian Cedro, Tadeusz Wojcieszek, Edmund Wróbel i Zygmunt Sobień dyplomy 60-lecia pracy stowarzyszeniowej, Jerzy Sołśniak dyplom 50-lecia pracy stowarzyszeniowej, Stanisław Bugajski dyplom Jubileuszowy Oddziału Radomskiego SIMP z okazji 85-lecia urodzin. Z zadowoleniem odnotowujemy, że nasz kolega

Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ISSN 1231-6075 Wiadomości INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639)

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639) ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE : ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

konto bankowe Oddziału: BISE S.A. II O/WROCŁAW 21 1370 1301 0000 1701 4349 1000 Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki

konto bankowe Oddziału: BISE S.A. II O/WROCŁAW 21 1370 1301 0000 1701 4349 1000 Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki W INFORMATORZE: 2 Słowo Prezesa Oddziału Od Redakcji Kalendarium wydarzeń Spotkanie Noworoczne Wyniki konkursu na najaktywniejsze koło za rok 2006 w Oddziale Wnioski z Seminarium pt.: System kwalifi -

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 9/2007, ISSN 1234-9178 Informator Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Koleżanki i Koledzy Wznawiamy wydawanie Informatora PZITB. Dzięki temu, nie tylko wracamy do dobrej tradycji przekazywania

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2013 (41) W numerze: 75 lat minęło oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny nr 1 wrzesień 2013 kadencja 2012-2016 Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 65 lat Naczelnej Organizacji Technicznej we Wrocławiu Spis treści Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Drogie Koleżanki i Koledzy! Informacje Prezydium (SARP Fundacja SARP) Drogie Koleżanki i Koledzy! Drogie Koleżanki i Koledzy! Przekazujemy Wam pierwszy numer Biuletynu SARP. Będzie to elektroniczny informator zawierający przegląd

Bardziej szczegółowo

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze:

Z Życia Politechniki Radomskiej. numer 4(31) LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 ISSN 1642-1256. W numerze: numer 4(31) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2008 W numerze: * Drugie prawo doktoryzowania na Mechanicznym * Wydział Transportu i Elektrotechniki * Biblioteka Liderem Regionu * Postacie plagatiu * Będzie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo