BADANIA HA ASU DROGOWEGO Z UWZGL DNIENIEM RÓ NYCH METOD OBLICZENIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA HA ASU DROGOWEGO Z UWZGL DNIENIEM RÓ NYCH METOD OBLICZENIOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 13 Andrzej Ggorowski Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu BADANIA HAASU DROGOWEGO Z UWZGLDNIENIEM RÓNYCH METOD OBLICZENIOWYCH Rkopis dostarczono, stycze 13 Streszczenie: Metody obliczeniowe haasu drogowego stanowi wany element w procesie oceny warunków akustycznych na obszarach komunikacyjnych oraz s niezastpione w procesie projektowania inwestycji transportowych. Mog by równie bardzo pomocne przy projektowaniu optymalnych tras logistycznych (tras dostaw) na terenach, gdzie obowizuj dopuszczalne wartoci haasu. Celem artykuu jest okrelenie skutecznoci ronych metod obliczeniowych haasu drogowego stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Problem badawczy podejmowany w artykule okrelony zosta poprzez zdefiniowanie i opisanie wybranych wskaników i parametrów majcych podstawowy wpyw na poziom haasu drogowego. Metoda badawcza zostaa zrealizowana poprzez budow modelu geometryczno-akustycznego drogowego obszaru komunikacyjnego, a nastpnie przeprowadzenie bada symulacyjnych z uwzgldnieniem rónych algorytmów obliczeniowych haasu akustycznego. Sowa kluczowe: haas drogowy, modelowanie, metody obliczeniowe 1. WSTP W dobie intensywnego rozwoju transportu problem skutecznej ochrony rodowiska i ludzi przed szkodliwym oddziaywaniem haasu komunikacyjnego nabiera coraz wikszego znaczenia i nie moe by pomijany przy projektowaniu dróg i konstruowaniu ekologicznych pojazdów. Haas drogowy uznano za jeden z gównych czynników degradujcych rodowisko, przy czym zasig jego oddziaywania jest coraz wikszy[1-3]. Obowizek monitorowania stanu akustycznego na obszarach komunikacyjnych oraz konieczno poszukiwania nowych sposobów redukcji haasu komunikacyjnego [1, 4-6] wymaga opracowania skutecznych metod jego analizy i oceny. Modele obliczeniowe stanowi podstawowe uzupenienie bada pomiarowych i s niezastpione w procesach projektowania inwestycji transportowych. S równie wykorzystywane przy

2 Andrzej Ggorowski opracowywaniu prognoz klimatu akustycznego na obszarach komunikacyjnych przy uwzgldnieniu zmian rónych czynników, np. zmian natenia ruchu. Obecnie w Unii Europejskiej zalecane s metody przejciowe obliczania haasu komunikacyjnego. Dopuszcza si moliwo stosowania wasnej metody w danym kraju pod warunkiem, e jest ona zgodna z zaoeniami gównej dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczcej oceny i zarzdzania poziomem haasu w rodowisku [5]. Etap przejciowy ma trwa do momentu opracowania wspólnej metody. Na wiecie stosuje si bardzo róne standardy obliczeniowe wykorzystujce do analizy róne parametry i wskaniki oceny haasu oraz w róny sposób opisujce zjawiska propagacji fal akustycznych w rodowisku. W niniejszym artykule dokonano analizy porównawczej metod obliczeniowych zalecanych jako gówne do stosowania na obszarach krajów Unii Europejskiej. W tym celu zbudowano model geometryczno-akustyczny drogowego obszaru komunikacyjnego z uwzgldnieniem elementów infrastruktury drogowej oraz podstawowych parametrów ruchowych i eksploatacyjnych pojazdów drogowych. Dla wykazania rónic pomidzy poszczególnymi algorytmami, w I etapie bada dokonano oblicze gównego wskanika poziomu haasu komunikacyjnego zalecanego w dyrektywie [5] uwzgldniajc róne odlegoci od róda dwiku. 2. PROCES MODELOWANIA HAASU DROGOWEGO Algorytmy stosowane w modelach oceny i predykcji haasu stanowi podstaw metod obliczeniowych klimatu akustycznego dla obszarów komunikacyjnych o okrelonych waciwociach [7-17]. W obecnych metodach mona dostrzec bardzo wiele rónic w sposobie modelowania poszczególnych elementów obszaru komunikacyjnego (w tym pojazdów i dróg) oraz zjawisk zachodzcych podczas emisji i propagacji fal dwikowych. Przykadowo do oblicze komputerowych niezbdne jest dokadne usytuowanie kadego z pasów ruchu (w paszczyznach X, Y i Z). W poszczególnych metodach stosuje si róne rozwizania w tej dziedzinie. Innym przykadem moe by sposób opisu podstawowego obiektu, jakim jest droga. Moe by ona modelowana w róny sposób, np. jako linia skadajca si z elementów, które odnosz si albo do ustalonego usytuowania róda lub do linii referencyjnej, z której obliczane jest aktualne usytuowanie róda, lub te jako zoony element, który odpowiada caej infrastrukturze drogowej, na której umieszcza si róda liniowe. Mona wyróni cztery gówne grupy czynników majcych podstawowy wpyw na poziom haasu drogowego: Grupa czynników zwizana z parametrami konstrukcyjnymi pojazdu, (jako róda dwiku). Grupa czynników zalena od parametrów ruchowych i eksploatacyjnych pojazdów. Czynniki zwizane z budow infrastruktury transportowej (w tym dróg) oraz architektur i uksztatowaniem caego obszaru komunikacyjnego. Warunki meteorologiczne.

3 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 21 Aby je uwzgldni w procesie modelowania, naley opisa je z wykorzystaniem szeregu parametrów, które z kolei mog by zmienne w czasie( np. parametry eksploatacyjne czy te meteorologiczne). Odporno algorytmu na zmiany parametrów stanowi podstawowy problem do rozwizania. Ze wzgldu na bardzo du ilo elementów majcych wpyw na emisj, propagacj i tumienie fal dwikowych stworzenie bardzo dokadnej metody stanowi wic zoone zagadnienie. Dlatego w procesie modelowania uwzgldnia si tylko wybrane elementy. Dua cz modeli obliczeniowych stanowi wic modele uproszczone. Krytyczne spojrzenie na dotychczas stosowne metody obliczeniowe haasu drogowego mona znale w pracy [17]. Innym problemem jest sposób opisu matematycznego danego zdarzenia czy zjawiska akustycznego. Stosuje si róne podejcia, co moe prowadzi w konsekwencji do rónych wyników w przypadku poszczególnych metod. Uwzgldnienie takich zjawisk jak odbicie, pochanianie, dyfrakcja, interferencja fal w rónych sytuacjach (przypadkach), które mog zdarzy si, jest warunkiem koniecznym poprawnoci metody. 3. MODEL OBSZARU KOMUNIKACYJNEGO Jednym z podstawowych problemów przy budowie modelu geometrycznoakustycznego odwzorowujcego okrelony obszar komunikacyjny jest przygotowanie danych wejciowych o odpowiedniej (duej) jakoci. Istotnym elementem zapewnienia jakoci tych danych jest znajomo ich wykorzystania w procesie obliczeniowym. Dotyczy to w istotnym stopniu przygotowania wejciowych map numerycznych i numerycznych modeli terenu (NMT). Digitalizacja wyników wasnoci geometrycznych terenu w trójwymiarowym schemacie rozpatrywanego terenu powinna uwzgldni przynajmniej nastpujce obiekty suce do opisu terenu: Poziomice terenu lub punkty wysokoci opisujce zmiany poziomu terenu. Drogi. Sztuczne przeszkody, w tym budynki. W celu przeprowadzenia bada symulacyjnych zbudowano w rodowisku SoundPlan model geometryczno akustyczny uwzgldniajcy powysze wymagania. Tworz go trzy warstwy: Wysokociowy model terenu. Zdefiniowane i skalibrowane róda haasu w postaci dróg, których parametry akustyczne ustalono w oparciu o rzeczywiste pomiary haasu w rodowisku. Warstwa sztucznych przeszkód ze zdefiniowanymi informacjami o lokalizacji budynków mieszkalnych oraz ich wysokoci ustalonej w oparciu o liczb kondygnacji(zakres zmian wysokoci budynków wynosi od 12 22m).

4 22 Andrzej Ggorowski a) y x b) z y Rys. 1. Model geometryczno-akustyczny drogowego obszaru komunikacyjnego: a) widok w ukadzie paskim (X-Y), b) widok w ukadzie przestrzennym (X-Y-Z). Na rys. 1 przedstawiono model w dwóch widokach. Rys. 1a przedstawia model w ukadzie paskim (x-y), natomiast rys.1b w ukadzie przestrzennym (x-y-z). Zbudowany model obszaru komunikacyjnego reprezentuje teren urbanistyczny o gstej zabudowie charakteryzujcy si równie tym, i obok zjawiska ekranowania wystpuj dodatkowe efekty odbi na fasadach budynków, pomidzy którymi zachodzi propagacja oraz na obiektach znajdujcych si w pobliu. x

5 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 23 Modele szlaków komunikacyjnych ( droga nr1 i nr 2 /rys.1/) reprezentuj drogi klasy GP. W wietle Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie [18] s to drogi gówne ruchu przyspieszonego. Rozporzdzenie okrela jakie wymagania techniczne i uytkowe powinna spenia droga tej klasy. Wymagania te uzalenione s od prdkoci projektowej (tab.1). Dla klasy GP dopuszcza si dwie prdkoci projektowe na terenie zabudowanym: i km/h oraz cztery prdkoci projektowe poza terenem zabudowanym:,, i 100 km/h. Linie rozgraniczajce drog oznaczaj granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe. W liniach rozgraniczajcych drogi na terenie zabudowy (ulicy) mog znajdowa si równie urzdzenia infrastruktury technicznej nie zwizanej z funkcj komunikacyjn drogi. Szerokoci dróg obejmuj: jezdnie, pobocza, skarpy, rowy drogowe oraz pasy terenu za rowami zgodnie z przepisami o drogach publicznych. W wypadkach uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejcym zagospodarowaniem, dopuszcza si przyjcie mniejszych szerokoci ulic. Przyjcie mniejszej szerokoci ulicy w liniach rozgraniczajcych wymaga przeprowadzenia analizy obejmujcej: wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urzdze infrastruktury technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych, sposób wysokociowego rozwizania ulicy, podstawowe uwarunkowania ochrony rodowiska, a w szczególnoci sposobu ochrony przed nadmiernym haasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza. Wymagania projektowe uwzgldnione w modelach dróg klasy GP Tabela 1 Prdko projektowa [km/h] 100 Najmniejsza szeroko drogi w liniach rozgraniczajcych [m] Najmniejsza szeroko drogi w liniach rozgraniczajcych poza terenem zabudowy [m] Szeroko pasa ruchu [m] Minimalne odlegoci midzy skrzyowaniami [m] jednojezdniowej 2 pasy ruchu - - dwujezdniowej 4 pasy ruchu pasów ruchu - - jednojezdniowej 2 pasy ruchu dwujezdniowej 4 pasy ruchu pasów ruchu na terenie zabudowy 3,5 3,5 - - poza terenem zabudowy 3,5 3,5 3,5 3,5 na terenie zabudowy poza terenem zabudowy Najwiksza dugo odcinka prostego [m]

6 24 Andrzej Ggorowski Podzia pojazdów na kategorie ( klasy) Lp. Symbol kategorii (klasy) Grupa pojazdów pojazdów 1 A motocykle 2 B Samochody osobowe o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5t 3 C Autobusy, samochody o masie dopuszczalnej powyej 3,5t Tabela 2 Na potrzeby modelowania przyjto trzy kategorie (klasy) pojazdów charakteryzujce si rónym poziomem emisji haasu (Tab.2). Na podstawie analizy rzeczywistych danych [2, 19-21] w I etapie bada przyjto dla poszczególnych szlaków komunikacyjnych ( drogi nr1, droga nr2 /rys.1/) nastpujce rodzaje parametrów ruchowych: rednie natenie ruchu oddzielnie dla dnia, wieczoru i nocy redni dobowy ruch w roku rednia prdko ruchu pojazdów w danej klasie rodzaj potoku ruchu. Wartoci wybranych parametrów przedstawiono w tabelach 3 i 4. redni dobowy ruch w roku (SDR) podawany w pojazdach na dob [P/d], zosta zdefiniowany w modelu jako liczba pojazdów przejedajcych przez dany przekrój drogi w cigu 24 kolejnych godzin, rednio w cigu jednego roku. Natenie ruchu okrela liczb pojazdów przejedajcych przez dany przekrój drogi w jednostce czasu. W tabelach 3 i 4 przedstawiono rednie natenie ruchu (SNR) dla pojazdów danej klasy w odpowiednich porach doby. Klasa zdarzenia Wybrane parametry ruchowe przyjte w modelu dla drogi nr1 SNR dla pojazdów danej klasy Tabela 3 Prdko rednia pojazdów w danej klasie [km/h] Dzie[P/12h] Wieczór[P/4h] Noc[P/8h] Dzie Wieczór A B C Pynny, Dzie 293 Dzie cigy Rodzaj Pynny, Liczba przejazdów cznie Wieczór 122 potoku Wieczór ruchu Noc 8199 Noc Noc cigy Pynny, cigy

7 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 25 Klasa zdarzenia Wybrane parametry ruchowe przyjte w modelu dla drogi nr2 SNR dla pojazdów danej klasy Tabela 4 Prdko rednia pojazdów w danej klasie [km/h] Dzie[P/12h] Wieczór[P/4h] Noc[P/8h] Dzie Wieczór Noc A B C Pynny, Dzie 334 Dzie cigy Rodzaj Pynny, Liczba przejazdów cznie Wieczór potoku Wieczór ruchu Noc Noc cigy Pynny, cigy 4. BADANIA SYMULACYJNE I ANALIZA WYNIKÓW W badaniach uwzgldniono gówne metody obliczeniowe stosowane jako oficjalne na obszarach krajów Unii Europejskiej. S to: Francuska metoda NMPB-Routes-96 [8, 9, 22] zalecana przez Uni Europejsk do stosowania przez poszczególne kraje czonkowskie jako metoda przejciowa. Niemiecka metoda RLS [12]. Angielska metoda [14, 16]. Metoda NMPB-Routes-96 uwzgldnia m.in. okrelenie poziomu mocy akustycznej dla kadego róda ( pojazdu)oraz poszukiwanie tras propagacji dwiku pomidzy kadym ze róde a punktem odbioru (trasa bezporednia, trasa odbita i/lub ugita). Model RLS stosuje metod róde punktowych wraz z rozchodzeniem, tumieniem przy gruncie, ekranowaniem i odbiciem. Wytyczne RLS ustalaj specyficzne standardy techniczne oraz procedury predykcji i obniania haasu drogowego(w tym równie z parkingów). Trzeci analizowany standard skada si z modelu róda i oblicze propagacji. Wszystkie obliczenia rozchodzenia si, efektu przy gruncie i ekranowania, s oparte na odlegociach prostopadych róda do drogi. Rozbudowane algorytmy powyszych metod mog by przedmiotem osobnych analiz i rozwaa, które mog dotyczy m.in.: Przyjtych modeli róde. Sposobu opisu propagacji fal akustycznych w przestrzeni otwartej. Wyboru poszczególnych parametrów majcych wpyw na poziom haasu akustycznego oraz sposobu ich opisu.

8 26 Andrzej Ggorowski Opisu matematycznego zjawisk akustycznych. Celem niniejszych bada bya przede wszystkim ocena ich skutecznoci w obliczaniu haasu drogowego. W pierwszym etapie bada podzielono zamodelowany obszar komunikacyjny na 6 podobszarów, dla których dokonano analizy poziomu haasu drogowego. rodki tych podobszarów wyznaczaj odcinki prostopade do stycznych do osi drogi. Gówne punkty lokalizacyjne zaznaczono na rys. 1a (P1-P48). Przykadowo punkty P1-P8 wyznaczaj odcinek 1 podobszaru pierwszego (P9-P16 odcinek 2 podobszaru drugiego, P17-P24 odcinek 3 podobszaru trzeciego, odcinek 4 P25-P32, odcinek 5 P33-P, odcinek 6 P41-P48). Z kolei poszczególne odcinki wyznaczaj paszczyzny rodkowe podobszarów modelu terenu komunikacyjnego. Klasa zdarzenia Tabela 5 Wariant I parametrów ruchowych i eksploatacyjnych Wariant I SNR dla pojazdów danej klasy Prdko rednia pojazdów w danej klasie [km/h] Dzie[P/12h] Wieczór[P/4 h] Noc[P/8h] Dzie Wieczór Noc Droga Droga Droga Droga Droga Droga A B C Klasa zdarzenia Tabela 6 Wariant II parametrów ruchowych i eksploatacyjnych Wariant II SNR dla pojazdów danej klasy Prdko rednia pojazdów w danej klasie [km/h] Dzie[P/12h] Wieczór[P/4 h] Noc[P/8h] Dzie Wieczór Noc Droga Droga Droga Droga Droga Droga A B C

9 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 27 Tabela 7 Wariant III parametrów ruchowych i eksploatacyjnych Wariant III SNR dla pojazdów danej klasy Prdko rednia pojazdów w danej klasie [km/h] Klasa Wieczór[P/4 Dzie[P/12h] zdarzenia h] Noc[P/8h] Dzie Wieczór Noc Droga Droga Droga Droga Droga Droga A B C W pierwszym etapie bada, oblicze poziomu haasu drogowego dokonano w punktach rozmieszczonych w czci (paszczynie) rodkowej poszczególnych podobszarów przy uwzgldnieniu rónych wysokoci nad poziomem morza, odlegoci od osi drogi (x 0 ), usytuowania w stosunku do budynków stanowicych poszczególne sztuczne przeszkody akustyczne. Obliczenia przeprowadzono dla trzech wariantów parametrów ruchowych i eksploatacyjnych (tab. 5, 6, 7). W I etapie wyznaczono wartoci poziomu cinienia akustycznego korygowanego filtrem korekcyjnym A. Na podstawie uzyskanych wartoci poziomu cinienia akustycznego dla poszczególnych pór doby dokonano wylicze dugookresowego redniego poziomu dwiku A stanowicego podstawowy wskanik L DWN zalecanego w dyrektywie [5] zgodnie z nastpujcym wzorem L DWN 10 log 1 24 ( ,1LD 0,1( LW 5) 0,1( LN 10) ) (1) gdzie: L D oznacza dugookresowy redni poziom dwiku A, wyznaczony w cigu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedzia czasu od godz do ), L W jest dugookresowym rednim poziomem dwiku A, wyznaczonym w cigu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedzia czasu od godz do ), L N jest dugookresowym rednim poziomem dwiku A, wyznaczonym w cigu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedzia czasu od godz do 6 00 ) W wyniku przeprowadzonych bada uzyskano róne wartoci wskaników L D, L W, L N, L DWN przy zastosowaniu analizowanych metod obliczeniowych. Przykadowe wyniki dla wybranych podobszarów przedstawiono na rysunkach 2, 3 i 4. Wykresy 2a, 2b, 2c,2d (wariant I), 3a, 3b, 3c,3d(wariant II) oraz 4a, 4b, 4c,4d(wariant III) przedstawiaj poziomy wskanika L DWN w funkcji odlegoci x 0 (odlegoci od róda haasu drogowego, przy zaoeniu, e pojazdy poruszajce si po danej drodze tworz ródo punktowe lub liniowe) dla wysokoci h =2,8 m.

10 28 Andrzej Ggorowski a) b) Podobszar 1 Podobszar c) d) Podobszar 4 Podobszar Rys. 2. Poziomy wskanika L DWN w funkcji odlegoci x 0 dla wariantu I: a) podobszar 1, b) podobszar 2, c) podobszar 4, d) podobszar 5

11 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 29 a) b) Podobszar 1 Podobszar c) d) Podobszar 4 Podobszar Rys. 3. Poziomy wskanika L DWN w funkcji odlegoci x 0 dla wariantu II: a) podobszar 1, b) podobszar 2, c)podobszar 4, d)podobszar 6

12 Andrzej Ggorowski a) b) Podobszar 1 Podobszar c) d) Podobszar 5 Podobszar Rys. 4. Poziomy wskanika L DWN w funkcji odlegoci x 0 dla wariantu III: a) podobszar 1, b) podobszar 2, c)podobszar 5, d)podobszar 6

13 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 31 Analizujc poszczególne wykresy mona zauway znaczne rónice w wyznaczonych wartociach dugookresowego redniego poziomu dwiku A dla poszczególnych metod (przy uwzgldnieniu faktu, e mamy do czynienia ze skal decybelow /logarytmiczn/ rónice rzdu kilku decybeli mona uzna za bardzo due). Rónice te wystpuj dla kadej analizowanej odlegoci x 0 i dla kadego przyjto wariantu parametrów ruchowych i eksploatacyjnych. Mona to wytumaczy faktem, e jak ju wspomniano wczeniej poszczególne algorytmy uwzgldniaj tylko wybrane parametry decydujce o poziomie haasu drogowego oraz opisuj poszczególne zjawiska akustyczne w róny sposób. Przykadowo do oblicze komputerowych niezbdne jest dokadne usytuowanie kadego z pasów ruchu (w paszczyznach X, Y i Z). Poszczególne metody stosuj róne rozwizania w tej dziedzinie. Uzyskane róne wartoci dowodz, e miarodajna ocena przy zastosowaniu tych metod jest trudna do uzyskania. Wskazane s wic dalsze prace w zakresie modelowania haasu drogowego. 5. PODSUMOWANIE Zgodnie z prawem unijnym i krajowym inwestycje drogowe oraz zmiany w organizacji ruchu musz uwzgldnia ochron rodowiska i ludzi przed haasem. Aby zapewni polepszenie warunków ycia ( w tym ochron zdrowia) na obszarach komunikacyjnych, konieczne staje si opracowanie kompleksowej metody obliczeniowej haasu komunikacyjnego. W tym celu dokonano analizy i oceny skutecznoci dotychczas stosowanych rónych metod obliczeniowych. Badania symulacyjne przeprowadzono dla modelu obszaru komunikacyjnego, w którym uwzgldniono wybrane parametry pojazdów drogowych oraz szlaków komunikacyjnych(jak równie ssiadujcych z nimi terenów zabudowanych). Przeprowadzona analiza wykazaa, e stosujc obecne modele obliczeniowe uzyskamy róne wartoci tych samych wskaników haasu akustycznego. Jak wykazano w rozdziaach poprzednich modele te s pewnym przyblieniem rzeczywistoci i uwzgldniaj tylko wybrane parametry, które maj wpyw na rzeczywisty poziom haasu drogowego. Symulacje (których wybrane wyniki przedstawiono w rozdziale poprzednim oraz w pracy [21]) przeprowadzone z wykorzystaniem zbudowanego modelu akustyczno - geometrycznego dla hipotetycznego obszaru komunikacji drogowej stanowi wstpny etap analizy modeli obliczeniowych. W dalszych etapach zostanie okrelone, które czynniki maj najwikszy wpyw na poziom haasu drogowego. Zbadana zostanie wraliwo rónych algorytmów na zmiany poszczególnych parametrów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i ruchowych. Pozwoli to zdefiniowa zbiór zaoe (wytycznych) potrzebnych do opracowania kompleksowej metody obliczania drogowego haasu komunikacyjnego.

14 32 Andrzej Ggorowski Bibliografia 1. Dz.U. 01 nr 62 poz. 627 Prawo ochrony rodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 01 r. 2. Prognoza oddziaywania na rodowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 08-13, Warszawa Ggorowski A., Korzeb J.: Ocena haasu drogowego w wietle przepisów unijnych i krajowych, Logistyka nr 6/11, s Dz.U. 07 nr 1 poz. 826: Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 07 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów haasu w rodowisku. 5. Dyrektywa 02/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 02 r. w sprawie oceny i zarzdzania poziomem haasu w rodowisku Dz.U. 11 nr 1 poz. 824: Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 16 czerwca 11 r. w sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w rodowisku przez zarzdzajcego drog, lini kolejow, lini tramwajow, lotniskiem lub portem. 7. Clayden AD, Culley RWD, and Marsh PS : Modeling traffic noise mathematically: Applied Acoustics 8 (1), pp. 1-12, French national computation method NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB), referred to in Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article French standard XP S :01, Acoustique Bruit des infrastructures de transports terrestres Calcul de la attenuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques, AFNOR, Li, B., et. al., (02). A GIS based Road Traffic Noise Predication Model, applied acoustics, 63: PN-ISO :02. Akustyka Tumienie dwiku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania 12. Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen. RLS Stefano, R., Danato, D., & Morri, B., (01). A Statistical Model for Predicting Road Traffic Noise on Poisson Type Traffic Flow. Noise Control Engineering Journal. 49(3): United Kingdom, Department of Transport, 1988 Calculation of Road Traffic Noise (UK DoT 1988 CORTN) noise prediction model. 15. Kumar K and Jain VK (1999). Autoregressive integrated moving averages (ARIMA) modeling of a traffic noise time series. Applies Acoustics 58 (3), pp Givargis SH and Mahmoodi M (08). Converting the UK calculation of road traffic noise (CORTN) to model capable of calculating Leq,1h for the Tehran s road. Applied Acoustics 69 (11), pp Steele C.: A Critical Review of Some Traffic Noise Prediction Models, applied acoustics. 62: , Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 4). 19. Biuro Drogownictwa i Komunikacji: Informacja na temat wyników warszawskiego badania ruchu 05. Pomiary natenia ruchu koowego: materiay Zarzdu Dróg Miejskich. 21. Ggorowski A.: Komputerowa analiza haasu drogowego z uwzgldnieniem ronych metod obliczeniowych. Logistyka 4/12, s Bruit des infraestructures routières. Method de calcul incluant les effets météorologiques. NMPB Routes 96. CERTU, CSTB, LCPC, SETRA 1997.

15 Badania haasu drogowego z uwzgldnieniem rónych metod obliczeniowych 33 STUDY ON ROAD TRAFFIC NOISE INCLUDNIG VARIOUS COMPUTATION METHODS Summary: Road traffic noise calculation methods are an important element in the process of acoustic conditions assessment for the areas of road traffic and are indispensable in the process of transport investments design.they can be very helpful in design of optimal logistics routes (supply routes) in areas where there are noise limits. The purpose of this paper is to detrmine effectiveness of different methods for calculation of road traffic noise used in the European Union. Research problem in the article was determined by defining and describing of selected indicators and parameters, which influence a basic noise level. Research methodology was realized by building a geometric-acoustic model of the road traffic area and then conducting simulation studies taking into account the different algorithms for calculating the acoustic noise. Keywords: road traffic noise, modeling, calculation methods

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w rodowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urzdze na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA KOMFORT AKUSTYCZNY MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI

WPŁYW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA KOMFORT AKUSTYCZNY MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI Dr inż. Marianna KAZIMIERSKA-GRĘBOSZ Dr inż. Joanna KOPANIA Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania DOI: 1.17814/mechanik.215.7.255 WPŁYW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA KOMFORT AKUSTYCZNY MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny

ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 TOM B ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny Wykonał: mgr inŝ. Bartłomiej Stepień Warszawa, grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09

SYMULACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO OL09 PRACE NAUKOWE POITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Mariusz Kostrzewski Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej SYMUACYJNE BADANIA GEOMETRII MAGAZYNU PRZY WYKORZYSTANIU PAKIETU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKORZYSTANIA NARZĘDZI SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W OGRANICZANIU HAŁASU W BUDYNKACH WIELOPIĘTROWYCH

SPOSÓB WYKORZYSTANIA NARZĘDZI SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W OGRANICZANIU HAŁASU W BUDYNKACH WIELOPIĘTROWYCH Marek KOM ONIEWS KI 2014 Redakcja: MILEWSKA E., ŻABIŃSKA I. 10 SPOSÓB WYKORZYSTANIA NARZĘDZI SYMULACJI KOMPUTEROWEJ W OGRANICZANIU HAŁASU W BUDYNKACH WIELOPIĘTROWYCH 10.1 WPROWADZENIE Dobór zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 73 Nr kol. 1861 Anna OSMÓLSKA, Bogusław ŁAZARZ, Piotr CZECH WYKORZYSTANIE MAP AKUSTYCZNYCH W ANALIZIE SKUTECZNOŚCI EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

powinno się zastosować przeliczenie wg

powinno się zastosować przeliczenie wg Wg Dziennika Ustaw 43 z 14 maja 1999 [Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami

PROJEKT BUDOWLANY budowa miejsc postojowych wraz z zjazdami SPIS TRECI 1 Podstawy opracowania 6 2 Charakterystyka obiektu 6 3 Stan istniejcy 6 4 Zaenia projektowe 6 5 Zakres opracowania 6 6 Opis projektu 7 7 Opis robót 7 8 Oddziaywanie zamierzonej inwestycji na

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 107 Transport 2015 Mirosaw Krzeniak, Jarosaw Poznaski, Danuta ebrak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYKORZYSTANIE ROZOENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. WÓYCICKIEGO 14 Dz. Nr ew: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 w obrbie 7-13-07, dzielnica Bielany INWESTOR Miasto Stoeczne

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNO W POMIARACH POZIOMU DWIKU

NIEPEWNO W POMIARACH POZIOMU DWIKU NIEPEWNO W POMIARACH POZIOMU DWIKU mgr Mikołaj KIRPLUK NTL-M.Kirpluk 00-761 Warszawa, ul.belwederska 3 m.6 www.ntlmk.com tel.k.: 502 216620 e-mail: mkirpluk@ntlmk.com 1. WSTP Niniejszy referat stanowi

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ECO-ACOUSTIC, Sp. z o.o. 32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1/6 tel./fax (012) 276 19 28, e-mail: biuro@ecoacoustic.pl NIP: 9442089013, REGON: 356744791 DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności

Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Egz. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA ULICY KAWCZYSKIEJ - BOCZNEJ I ULICY LENEJ BOCZNEJ w Dbicy Działki budowlane: Inwestor: Projektant: Projektanci: wg ZAŁCZNIKA NR I TOM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane wymagane do sporządzenia mapy akustycznej Obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie i uzupełnienie danych (przekazanych przez Zamawiającego), niezbędnych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

KATALOGI PRZEKROJÓW ULIC

KATALOGI PRZEKROJÓW ULIC Załącznik Zacznik nr nr 2 do do zarządzenia zarzdzenia nr nr... 9448/10 Prezydenta Wrocławia Wrocawia z z dnia dnia... 20 maja 2010 2010 r. r. Zacznik nr 2 do zarzdzenia nr 1749/07 Prezydenta Wrocawia

Bardziej szczegółowo

W POLSCE. Fakty i mity. Energia Odnawialna szans dla gmin

W POLSCE. Fakty i mity. Energia Odnawialna szans dla gmin Fakty i mity ODNAWIALNE o odnawialnychróda ródach energii ENERGII W POLSCE Micha wil Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Micha wil, Tomasz Podgajniak Dyrektor Generalny / Wiceprezes Zarzdu Polska

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI P.B. W.B.i I.Ś. Z.I.D. Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe Projekt węzła drogowego SPIS TREŚCI str. I. CZĘŚĆ OPISOWO-OBLICZENIOWA 1. Opis techniczny str 1.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia AMME 2003 12th Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia J. Sucho Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

DROGA KRAJOWA NR 4 MACHOWA - PILZNO...

DROGA KRAJOWA NR 4 MACHOWA - PILZNO... SPIS TRECI: 1. CZ OGÓLNA... 2 1.1. Podstawy i uwarunkowania prawne opracowania... 2 1.2. Opis obszaru objtego zakresem Programu... 5 1.3. Naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku wraz z zakresem

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY...

1.0. OPIS TECHNICZNY... 0/03 Ćwiczenia projektowe nr z przedmiotu - - Spis treści.0. OPIS TECHNICZNY... 3.. Przedmiot opracowania... 3.. Podstawa wykonania projektu... 3.3. Założenia i podstawowe parametry projektowe... 3.4.

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI:

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO... 2 1.1. Podstawy prawne wykonania opracowania... 2 1.2. Dane podstawowe o obiekcie... 2 1.3. Opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania terenów

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman

Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagacji bdu. Jacek Bartman Poprawa efektywnoci metody wstecznej propagac bdu Algorytm wstecznej propagac bdu. Wygeneruj losowo wektory wag. 2. Podaj wybrany wzorzec na wejcie sieci. 3. Wyznacz odpowiedzi wszystkich neuronów wyjciowych

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Budownictwo 20 Mariusz Kosiń, Alina Pietrzak ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU KATOWICE RUDA ŚLĄSKA

WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU KATOWICE RUDA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 68 Nr kol.1833 Aleksandra KUTRZYK-NYKIEL, Jan FILIPCZYK WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

(z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze

(z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze Metodyka referencyjna oraz czstotliwo prowadzenia okresowych pomiarów hałasu (z wyjtkiem hałasu impulsowego) w rodowisku, pochodzcego od instalacji lub urzdze - załcznik nr 8 do rozporzdzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!# $ $ #% & &! $ $ #! # #$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno ! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno! " # nazywanych w skrócie "PAT$ % & '() '*)+(, Rys.1 Kraków -

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

Funkcja liniowa poziom podstawowy

Funkcja liniowa poziom podstawowy Funkcja liniowa poziom podstawowy Zadanie. (6 pkt) Źródło: CKE 005 (PP), zad. 6. Dane s zbiory liczb rzeczywistych: A x: x B x: x 8x x 6x Zapisz w postaci przedziaów liczbowych zbiory A, B, A B oraz B

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA ODCINKU DROGI JANA III SOBIESKIEGO W WOJKOWICACH

WIELKOŚĆ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA ODCINKU DROGI JANA III SOBIESKIEGO W WOJKOWICACH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol. 1836 Michał SAMBOR, Robert WIESZAŁA WIELKOŚĆ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO NA ODCINKU DROGI JANA III SOBIESKIEGO W WOJKOWICACH Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1 IOURI SEMENOV ZARZDZANIE RYZYKIEM W TECHNOLOGII MORSKIEGO TRANSPORTU ADUNKU 1. Wstp W ostatnim wierwieczu w Europie notowano cigy wzrost wydajnoci transportowej, której ilociow ocen przedstawiono w tabeli

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH. dr inż. Grzegorz Nowaczyk

PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH. dr inż. Grzegorz Nowaczyk PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE I ICH KONSEKWENCJE DLA KOSZTU PROJEKTÓW DROGOWYCH dr inż. Grzegorz Nowaczyk OCHRONA ŚRODOWISKA - 01 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) (wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów Zamawiający: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 346 40 00 fax. 22 346 40 05 Wykonawca : Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METODY REDNIEJ ORAZ REDNIEJ WA ONEJ KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH

PORÓWNANIE METODY REDNIEJ ORAZ REDNIEJ WA ONEJ KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN NIERUCHOMO CI MIESZKANIOWYCH PORÓWNANIE METODY REDNIEJ ORAZ REDNIEJ WAONEJ KONSTRUOWANIA INDEKSÓW CEN NIERUCHOMOCI MIESZKANIOWYCH Radosaw Trojanek Katedra Inwestycji i Nieruchomoci Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu e-mail: r.trojanek@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00

dr inż. Jacek Makuch KOLEJE MIEJSKIE Katedra Mostów i Kolei budynek H3, pokój 1.14 konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 Katedra Mostów i Kolei dr inż. Jacek Makuch budynek H3, pokój 1.14 http://www.zits.pwr.wroc.pl/makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl konsultacje: PN 9.30 11.30 CZ 12.00-14.00 KOLEJE MIEJSKIE studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami

Przykład projektowania łuku poziomego nr 1 z symetrycznymi klotoidami, łuku poziomego nr 2 z niesymetrycznymi klotoidami 1. Dane Droga klasy technicznej G 1/2, Vp = 60 km/h poza terenem zabudowanym Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h (Vm = 100 km/h dla krętości trasy = 53,40 /km i dla drogi o szerokości jezdni 7,0 m bez utwardzonych

Bardziej szczegółowo

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH

DROGOWEGO W POLSCE W LATACH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Leszek Mindur DROGOWEGO W POLSCE W LATACH 2003 2014 Streszczenie: W artykule dokonano analizy rozwoju transportu samochodowego w Polsce po

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne

PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne Wydział Architektury Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Specjalność: Planowanie Przestrzenne PRACA DYPLOMOWA Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Rating attractiveness of the cracovian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna Politechnika Wrocławska Wydział Architektury Gospodarka Przestrzenna PRACA DYPLOMOWA Struktura obszarów przyrodniczo cennych Struktura i ich wykorzystanie obszarów przyrodniczo rekreacyjne cennych w i

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1 Gmina Miejska śory Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których Załącznik nr 1 Operat techniczny z wykonanych prac Gliwice, listopad 2011 r. Dane ogólne Ekspertyza nr: Zleceniodawca: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka 59-220 Legnica, ul. Okulickiego 15 INWESTOR ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA 49, 53-633 WROCŁAW NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania

1.0. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania - 2-1.0. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka drogi klasy technicznej Z 1/2 (droga jednojezdniowa dwupasmowa) będący częścią projektowanej drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo