Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP JG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG)"

Transkrypt

1 BDG.WZP JG Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie 1: Wymaganie W-15 w celu zapewnienia interoperacyjności system będzie współpracował i wymieniał informacje z systemami funkcjonującymi wewnątrz organizacji zamawiającego oraz z systemami zewnętrznymi eksploatowanymi w organizacji zamawiającego. Docelowy wybór współpracujących systemów będzie określony w oparciu o analizę przeprowadzoną przez Wykonawcę. - Czy wszystkie systemy teleinformatyczne (zarówno systemy Zamawiającego jak i zewnętrzne) z którymi integrować się będzie przedmiot zamówienia mają gotowe interfejsy wymiany danych? - Czy korzystanie z tych interfejsów oraz podłączenie do nich systemu wymaga jakiejkolwiek opłaty? Jeśli tak to w jakiej wysokości i która strona umowy będzie zobowiązana ponieść ich koszt? - Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy konsultacje z osobami posiadającymi wiedzę merytoryczną oraz techniczną na temat tych interfejsów na potrzeby wykonania analizy? - Czy po stronie tych systemów będą konieczne prace integracyjne w celu podłączenia przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to czy będą się wiązać z opłatą, którą będzie musiał ponieść Wykonawca? Jeśli tak to jaka będzie wysokość tej opłaty oraz jej charakter (jednorazowa / cykliczna / okresowa). - Systemy z którymi integrować się będzie przedmiot zamówienia mają zaimplementowane interfejsy wymiany danych, jednak ich przygotowanie do integracji z przedmiotem zamówienia może wymagać dodatkowych prac. - Korzystanie z interfejsów oraz ich podłączenie do nich systemów nie wymaga żadnych opłat. - Zamawiający zapewni Wykonawcy konsultacje z osobami posiadającymi wiedzę merytoryczną oraz techniczną na temat tych interfejsów na potrzeby wykonania analizy.

2 - W trakcie realizacji zamówienia może wystąpić konieczność wykonania prac integracyjnych po stronie systemów zewnętrznych w celu podłączenia przedmiotu zamówienia, jednak Wykonawca nie będzie musiał ponosić opłat związanych z tymi pracami. Pytanie 2: Wymaganie W-10 system będzie korzystał ze wspólnych niepowielających się słowników utworzonych w oparciu o przeprowadzoną przez wykonawcę analizę i migrację danych. Wykonawca ujednolici i opracuje wspólne słowniki dla Systemu oraz opracuje mechanizmy zarządzania i utrzymania ich aktualności. System musi zapewnić możliwość zasilenia słowników danymi ze zbiorów systemów OSF oraz POLON oraz zapewnić utrzymanie aktualności danych słownikowych. Szczegółowy zakres danych słownikowych oraz mechanizm utrzymania spójności zostanie opracowany na etapie analizy. Czy są zbiory systemów OSF oraz POLON? Jakie interfejsy udostępniania zbiorów posiadają oba systemy? Systemy POL-on (zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym) i OSF (Obsługa strumieni finansowania) posiadają interfejsy udostępniania poprzez pliki oraz web services. Pytanie 3: Wymaganie W-16 względem systemów wybranych do integracji Wykonawca opracuje szczegółowy projekt interoperacyjności zawierający - mechanizmy i tryby komunikacji, - reguły i mechanizmy uwierzytelnienia, autentykacji i autoryzacji systemów, zakres, mechanizmy i formaty wymiany danych. Jeśli powstały projekt interoperacyjności spowoduje konieczność wykonania prac po stronie systemów innych niż przedmiot zamówienia czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie w stosunku do Wykonawcy wykonanie tych zmian? W związku z wykonaniem prac po stronie systemów innych niż przedmiot zamówienia Wykonawca nie będzie ponosił kosztów. Pytanie 4: Wymaganie W-24 system musi umożliwiać budżetowanie zgodne z budżetem zadaniowym i tradycyjnym. Proszę o szersze opisanie budżetowania zadaniowego oraz tradycyjnego. Budżetowanie tradycyjne i zadaniowe wynika z klasyfikacji budżetu tradycyjnego i zadaniowego. Informacje dostępne są na stronach: oraz Pełny zakres informacji w tym zakresie Wykonawca uzyska podczas konsultacji w trakcie trwania analizy u Zamawiającego. Pytanie 5: Wymaganie W-38 Interfejs użytkownika będzie dostosowany do ekranów o rozdzielczości przynajmniej 1280x1024. Wyjątkiem będą moduły wspierające urządzenia mobilne, które będą korzystać z rozdzielczości natywnej dla danego rozwiązania. Wszystkie elementy interfejsu aplikacji powinny być globalnie skalowane

3 (analogicznie do funkcji powiększania zawartości strony www w przeglądarkach) tak, aby zachować podobne rozmiary przy wyświetlaczach charakteryzujących się różną wartością ppi (pixel per inch). Które moduły będą wspierane przez urządzenia mobilne a które nie? Co oznacza sformułowanie rozdzielczość natywna dla danego rozwiązania w kontekście urządzeń mobilnych? Zamawiający rezygnuje z wymagania wspierania urządzeń mobilnych przez system Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie W-38 oraz W-26. Pytanie 6: Wymaganie W-44 Moduł Zarządzania Użytkownikami zapewni obsługę, co najmniej dwóch mechanizmów uwierzytelniania: login i hasło, certyfikat klucza publicznego. W jakim formacie ma być obsługiwany certyfikat klucza publicznego? Czy Zamawiający miał tu na myśli uwierzytelnienie za pomocą EPUAP? Zamawiający rezygnuje z obsługi przez Moduł Zarządzania Użytkownikami mechanizmu uwierzytelniania za pomocą certyfikatu klucza publicznego Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 7: Wymaganie W-46 oraz W-47 system musi umożliwiać integrację logowania do Systemu z bazą LDAP. System musi posiadać rozwiązania integrujące się z Active Directory w zakresie autentykacji/logowania. Z której z usług katalogowych (LDAP czy AD) będzie miał korzystać system? System będzie korzystał z usług katalogowych Active Directory. Pytanie 8: Wymaganie W-53 Wszystkie dane zastrzeżone (dane osobowe, indywidualne dane kadrowe) w bazach danych przechowywane będą w sposób zaszyfrowany. Czy system ma posiadać funkcjonalności kadrowe? Jeśli tak to jakie są wymagania wobec funkcjonalności kadrowych? System nie będzie posiadał funkcjonalności kadrowych. Pytanie 9: Wymaganie W-70 System powinien zapewniać odpowiednią wydajność i pojemność. Odpowiednia wydajność oznacza, że system nie jest uciążliwy dla użytkowników i charakteryzuje się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników średni czas odświeżania/odbudowy ekranu, po czynności wykonanej przez użytkownika, nie może być dłuższy niż 3 sek. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych, np. takich jak sporządzanie raportów, i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. Znaki we wprowadzanym tekście, w pojedynczym polu, muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 1/10 sek. od naciśnięcia klawisza. Średni czas wyszukiwania dokumentu/ szablonu/sprawy, po wprowadzeniu jego pól indeksowanych, jako kryterium wyszukiwania, nie może być dłuższy, niż 3. Wnosimy o usunięcie wymagania: Znaki we wprowadzanym tekście, w pojedynczym polu, muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 1/10 sek. W przypadku interfejsu

4 przeglądarkowego nie jest to czas zależny w jakikolwiek sposób od systemu realizowanego przez przedmiot zamówienia a wyłącznie od stacji roboczej użytkownika i jej aktualnego wykorzystania. Stacje robocze użytkownika nie są natomiast przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego wymagania. Zamawiający będzie korzystał z systemu na stacjach roboczych o parametrach nie gorszych niż: DELL AIO 9030, Intel Core i5-4690s 4x3,2 GHz, RAM: 8GB, Dysk 500GB 7,2K, Intel HD Graphics GB. Powyższe wymaganie musi być spełnione podczas typowej pracy biurowej. Pytanie 10: Wymaganie W-107 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania oraz przeprowadzenia szkoleń dla każdej z poniżej wymienionych grup użytkowników: - Administratorów Systemu w maksymalnej liczbie 3 osób, - Użytkowników systemu w maksymalnej liczbie 20 osób? - Czy Zamawiający zapewni sale, sprzęt szkoleniowy (rzutnik, stacje robocze) oraz catering na potrzeby szkolenia? - W jakich lokalizacja przeprowadzone ma być szkolenie? - Ile sesji szkoleniowych ma być wykonanych i ile mają one trwać? - W którym etapie wykonania projektu mają zostać przeprowadzone szkolenia? Zamawiający udostępni salę oraz sprzęt szkoleniowy (rzutnik, stacje robocze), catering nie będzie wymagany. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa. Wymagania dotyczące długości szkoleń i ilości sesji wynikają z wymagań W110 i W111. Zgodnie z Harmonogramem Projektu szkolenia mają zostać przeprowadzone podczas realizacji IV etapu. Pytanie 11: Wymaganie W-108 Zamawiający wymaga, aby szkolenia dla Administratorów Systemu uwzględniały również przeszkolenie uczestników tego szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich umożliwiających przekazanie wiedzy pozostałym administratorom. Proszę o sprecyzowanie pojęcia umiejętności trenerskie? Wnosimy o usunięcie tego wymagania gdyż nie jest ono w jakikolwiek sposób powiązane z przedmiotem zamówienia. Szkolenie z zakresu umiejętności trenerskich nie jest w jakikolwiek sposób powiązane z charakterystyką przedmiotu zamówienia: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Przez umiejętności trenerskie Zamawiający rozumie taki sposób przekazywania wiedzy ażeby uczestnik szkolenia później mógł kaskadowo uczyć innych pracowników nie będących na szkoleniu. Pytanie 12: Wymaganie W-114 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i udostępnienia szkoleń e-learningowych na platformie e-learningowej wskazanej przez Zamawiającego. Czy Zamawiający zapewni dostęp do wskazanego systemu e-learningowego? Czy Wykonawca będzie musiał ponieść koszt za opublikowanie szkoleń w tym systemie? Jeśli tak to jaki to będzie koszt?

5 Zamawiający zapewni dostęp do Platformy (Moodle 2.8.3). Szkolenie musi być zgodne z następującymi wymaganiami Standard (specyfikacja) SCORM w wersji 1.2. Korzystanie z Platformy nie generuje kosztów dla Wykonawcy. Pytanie 13: Wymaganie W-116 Zamawiający wymaga konieczności przygotowania i przeprowadzenia testów sprawdzających nabytą wiedzę uczestnika szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej. Testy sprawdzające dotyczyć muszą także szkoleń dla użytkowników wewnętrznych Systemu dostarczonych w formie e-learning u. Zakres tematyki testów podlegać będzie uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. Za szkolenie przeprowadzone poprawnie Zamawiający uzna szkolenie, dla którego poziom wyników pozytywnych dla każdej grupy szkoleniowej będzie na poziomie minimum 70% ogólnej liczby punktów dla tego typu testów. Wnosimy o usunięcie wymagania: Za szkolenie przeprowadzone poprawnie Zamawiający uzna szkolenie, dla którego poziom wyników pozytywnych dla każdej grupy szkoleniowej będzie na poziomie minimum 70% ogólnej liczby punktów dla tego typu testów. Jest to kryterium niezależne od Wykonawcy. Wykonawca nie ma wpływu na to w jaki sposób zostaną wypełnione testy sprawdzające wiedzę, w szczególności nie wpływu na celowe działanie użytkowników na szkodę Wykonawcy poprzez celowe błędne wypełnianie testów. Pytanie 14: Wymaganie W-118 Zamawiający wymaga, aby w ankietach, o których mowa w wymaganiach W-117 poziom satysfakcji mierzony był w punktach. Za szkolenie przeprowadzone poprawnie Zamawiający uzna szkolenie, dla którego poziom satysfakcji dla każdej grupy szkoleniowej będzie na poziomie minimum 70% ogólnej liczby punktów dla tego typu ankiety. Wnosimy o usunięcie tego wymagania. Ankieta jest elementem czysto subiektywnym i nie może stanowić rzeczowej i obiektywnej oceny przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego wymagania. Przyjęty sposób odbioru szkolenia za poprawnie przeprowadzone jest zgodny ze standardami stosowanymi przy przeprowadzaniu szkoleń. Pytanie 15: Dotrzymanie wymagania W-70 (średniego czasu budowania strony na poziomie 3sek.) zależy od szybkości działania silnika bazodanowego i parametrów serwera na którym jest on zainstalowany(który to nie jest dostarczany przez Wykonawcę). Jeżeli okaże się w trakcie użytkowania Systemu, że jakaś codzienna funkcjonalność nie spełnia w/w parametru z winy zbyt długiego oczekiwania na odpowiedź z silnika bazodanowego - czy to wymaganie zostanie uznane przez Zamawiającego za nie spełnione? Średni czas budowania strony zależy nie tylko od wydajności silnika bazodanowego i parametrów (które zostały podane w SIWZ), ale również od jakości kodu, stąd to wymaganie jest zasadne. Pytanie 16: Odnośnie wymagania W-51: co w przypadku gdy system zewnętrzny z którym ma być zintegrowany System nie wspiera komunikacji szyfrowanej?

6 Zamawiający będzie wymagał szyfrowania w przypadku wymiany danych z systemem zewnętrznym, który umożliwia szyfrowanie. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie będzie wymagał transmisji szyfrowanej. Pytanie 17: Odnośnie wymagania W-39 : czy zmiana pola kontekstowego ma być widoczna od razu po zmianie etykiety i odświeżeniu strony WWW czy dopiero po restarcie aplikacji? Zmiana pola kontekstowego powinna być widoczna od razu po zmianie etykiety i odświeżeniu strony www. Pytanie 18: Odnośnie wymagania W-28 : Czy Zamawiający przewiduje jakie będzie średnia liczba jednoczesnych użytkowników Systemu? Proszę o podanie również maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników Systemu? Średnio 20 jednoczesnych użytkowników Systemu. Maksymalnie 500 jednoczesnych użytkowników Systemu. Pytanie 19: Odnośnie W-27 :Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania okien serwisowych (np. nocnych) wymaganych na usuwanie błędów oraz aktualizacji systemu a wiążących się z niedostępnością systemu? Pytanie 20: Pkt 2, Wymagania W-27 Załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający przewiduje okna czasowe na potrzeby aktualizacji / konserwacji Systemu? Zamawiający przewiduje okna serwisowe w środę w godzinach , za zgodą Zamawiającego mogą zostać uzgodnione inne godziny, przed dokonaniem aktualizacji systemu w wersji produkcyjnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić backup systemu. Pytanie 21: 12 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 2 do SIWZ - Zamawiający przewiduje karę w wysokości 25% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy, nawet w sytuacji, kiedy odstąpienie dotyczyć będzie jedynie części świadczenia Wykonawcy. Mając na uwadze Harmonogram Projektu określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, może wystąpić sytuacja, iż odstąpienie nastąpi po zrealizowaniu 80% umowy. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, aby wysokość 25% odnieść do kwoty pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, tzn. pomniejszając wartość wynagrodzenia łącznego, o dokonane płatności, wynikające z zrealizowanych etapów prac. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

7 Pytanie 22: 12 ust. 2 pkt 2) i 3) Załącznika nr 2 do SIWZ - Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu opóźnienia także w przypadku, gdy opóźnienie nastąpi na skutek działań osób trzecich, które są niezależne od Wykonawcy i na które Wykonawca nie miał wpływu. W związku z odpowiedzialnością Wykonawcy za każdy przypadek nieterminowego przesunięcia terminu realizacji usługi, powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których Wykonawca będzie ponosił negatywne konsekwencje zdarzeń od niego niezależnych i na które nie miał wpływu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 23: 12 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 2 do SIWZ - Zamawiający zastrzegł karę z tytułu niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu wdrożenia i odbioru Systemu. Jednocześnie w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, bądź to w ramach punktu 2) lub 3) przedmiotowego ustępu paragrafu 12. Oznacza to, że przewiduje się podwójne karanie Wykonawcy w przypadku niewykonania usługi w terminie. Mając dodatkowo na uwadze, że kara w punkcie 4) zastrzeżona jest również na wypadek jakiegokolwiek niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, w tym również niezawinionego, należy uznać, że doszło do wykorzystania pozycji dominującej przez Zamawiającego, jako twórcy swoistego wzorca umowy, jakim jest projekt umowy w ramach przetargu nieorganicznego. Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu, celem przywrócenia równowagi Stron stosunku prawnego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 23: 12 ust. 2 pkt 6) lit. a)- d) Załącznika nr 2 do SIWZ - Wnosimy o zmianę podstawy zapłaty kary na zwłokę, a nie jak to przewidział Zamawiający za opóźnienie. Powyższe uzasadniamy tym, iż zwłoką objęte są sytuacje, w których nieterminowe działanie Wykonawcy jest zawinione, a nie niezależne od Strony, która ma zostać zobowiązana do zapłaty kar umownych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 25: Pkt 2, Wymagania W-23 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy przez obsługę przejścia na walutę euro zamawiający rozumie możliwość przeprowadzenia procesu obsługi umowy wraz z wygenerowaniem pliku transferowego do bankowości elektronicznej oraz do systemu księgowego w walucie euro? Czy Zamawiający zakłada, że System ma być gotowy do zmiany waluty na EURO? Zamawiający zakłada, że system ma być gotowy do zmiany waluty na EURO. Pytanie 26: Pkt 2, Wymagania W-24 Załącznika nr 1 do SIWZ - Czy przez budżetowanie zgodne z budżetem zadaniowym i tradycyjnym Zamawiający rozumie możliwość budżetowania kwot

8 przekazywanych beneficjentom w ramach poszczególnych umów? Czy Zamawiający zakłada, że w ramach systemu dostępne będą dwa rodzaje budżetowania? Czy obie metody mają funkcjonować równolegle? Od jakich przesłanej zależeć będzie wybór metody budżetowania? Budżetowanie tradycyjne i zadaniowe wynika z klasyfikacji budżetu tradycyjnego i zadaniowego. Informacje dostępne są tutaj: oraz W systemie będą potrzebne dane dotyczące dwóch rodzajów budżetowania równolegle. Pełny zakres informacji w tym zakresie Wykonawca uzyska podczas konsultacji w trakcie trwania analizy u Zamawiającego. Pytanie 27: Pkt 2, Wymagania W-111 Załącznika nr 1 do SIWZ Ilu jest przewidywanych użytkowników systemu? Ile jest przewidywanych grup użytkowników? Liczba użytkowników do przeszkolenia ujęta jest w wymaganiu W-107 tj. Grupy szkoleniowe: Administratorzy 1 grupa licząca 3 osoby; Użytkownicy minimalnie 2 grupy po maksymalnie 10 osób w grupie. Pytanie 28: nr 1 do SIWZ - Prosimy o wskazanie sposobu i częstotliwości importu danych dotyczących decyzji. Z jakiego źródła następuje import danych dotyczących decyzji? Czy Zamawiający przewiduje przechowywanie danych dotyczących decyzji w systemie? Import decyzji z zewnętrznego pliku tworzonego przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie mniej niż kilkanaście razy w roku. Zamawiający przewiduje przechowywanie danych dotyczących decyzji w Systemie. Pytanie 29: nr 1 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie zakresu obsługi zwrotu środków finansowych. Czy Zamawiający przewiduje ewidencje zwrotu środków w systemie czy również możliwość przekazania środków i wygenerowania przelewu z poziomu systemu? Czy Zamawiający oczekuje, że ramach funkcjonalności powinna być dostępna możliwość automatycznego wyliczenia kwoty kar i odsetek? Zamawiający przewiduje ewidencję zwrotów środków w systemie oraz ewidencję przekazania środków i wygenerowania przelewów z poziomu Systemu. Zamawiający przewiduje funkcjonalność automatycznego wyliczenia kar i odsetek, która będzie stanowiła wartość sugerowaną dla użytkownika.

9 Pytanie 30: nr 1 do SIWZ - Czy przez proces wstępnego rozliczenia umowy Zamawiający rozumie sprowadzenie wartości dotyczących zakresu z umowy z wartościami przekazanymi przez beneficjenta w raporcie? Jeżeli poza sprawdzeniem proces rozliczenia zawiera inne elementy prosimy o doszczegółowienie. Przez wstępne rozliczenie umowy Zamawiający rozumie sprawdzenie wartości dotyczących zakresu z umowy/aneksu z wartościami przekazanymi w raporcie. Dane dotyczące raportów będą przechowywane w systemie. Pytanie 31: nr 1 do SIWZ Prosimy o określenie częstotliwości generowania zestawień i tym samym plików transferowych. Czy zestawienie dotyczące płatności tworzone są z datą przypadającą na dany dzień, na dany dzień końca miesiąca czy może z inną częstotliwością? Zestawienia będą generowane z różną częstotliwością z datą przypadającą na dany dzień. Pytanie 32: nr 1 do SIWZ Czy poprzez odwracalność procesu obsługi płatności w ramach zestawienia Zamawiający rozumie możliwość edycji i obsługi zestawienia do czasu realizacji przelewu? Poprzez odwracalność procesu obsługi płatności Zamawiający rozumie możliwość edycji i obsługi zestawienia (wraz z możliwością jego usunięcia) do czasu realizacji przelewu. Pytanie 33: nr 1 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie funkcjonalności odnotowywania potwierdzenia przelewów bankowych. Czy potwierdzenie odbywa się z wykorzystaniem plików otrzymywanych z bankowości elektronicznej? Potwierdzenia przelewów wysłane są do beneficjentów za pomocą poczty elektronicznej w formie informacji z danych zawartych w systemie. Informacja o wysłaniu wiadomości powinna być odnotowana w systemie. Pytanie 34: nr 1 do SIWZ Prosimy o doszczegółowienie w kwestii generowania przelewów. Ile różnych plików generowanych jest z jednego zestawienia płatności? Czy poprzez odwracalność kroku generowania przelewów zamawiający rozumie możliwość usunięcia wygenerowanego pliku z listy plików i utworzenie pliku w nowej wersji?

10 Z jednego zestawienia płatności w jednym strumieniu finansowania przypadającym na dany dzień jest generowany jeden plik. Poprzez odwracalność kroku Zamawiający rozumie możliwość usunięcia wygenerowanego pliku i utworzenie nowego pliku. Pytanie 35: nr 1 do SIWZ Prosimy o doszczegółowienie w kwestii generowania plików transferowych do systemu finansowo księgowego. Czy poprzez generowanie pliku transferowego Zamawiający rozumie możliwość utworzenie pliku xml lub xls zawierającego wszystkie dane dotyczące wygenerowanych przelewów? Czy Zamawiający oczekuje funkcji eksport pliku bezpośrednio z systemu, czy może import pliku będzie się odbywał z poziomu systemu finansowo księgowego. Transfer informacji dotyczących płatności będzie się odbywał z poziomu systemu, w formie pliku tekstowego. Konkretne dane dotyczące wyglądu pliku Zamawiający przekaże Wykonawcy podczas analizy systemu. Pytanie 36: nr 1 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie korekt plików transferowych. Czy poprzez korekty parametrów plików transferowych Zamawiający rozumie korekty przeprowadzane w pliku, który zostanie wygenerowany, czy może korektę parametrów w systemie i wygenerowanie nowego pliku ze skorygowanymi wartościami? Poprzez korektę plików transferowych Zamawiający rozumie korektę w pliku oraz możliwość korekty parametrów w systemie i wygenerowanie nowego pliku ze skorygowanymi wartościami. Pytanie 37: Pkt 3 Interoperacyjność Załącznika nr 1 do SIWZ Prosimy o wskazanie oczekiwanej przez Zamawiającego interoperacyjności systemu w ramach współpracy z systemami wewnętrznymi, jaki zewnętrznymi eksploatowanymi przez Zamawiającego. Docelowy wybór współpracujących systemów i poziom interoperacyjności będzie określony w oparciu o analizę przeprowadzoną przez Wykonawcę - Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagania W-15. Pytanie 38: Pkt 2, Wymagania W-15 Załącznika nr 1 do SIWZ Dla każdego z poniższych systemów proszę o podanie protokołu lub formy integracji: a. EZD b. Quorum c. EPUAP d. POLON e. OSF

11 f. Trezor g. Videotel Zamawiający wymaga integracji przynajmniej na poziomie: a. EZD nie będzie wymiany informacji z tym systemem, b. Quorum wymiana informacji poprzez pliki tekstowe, c. EPUAP nie będzie wymiany informacji z tym systemem, d. POLON wymiana informacji przez Web Services, e. OSF wymiana informacji przez pliki Excel, f. Trezor - wymiana informacji przez pliki XML, g. Videotel wymiana informacji poprzez pliki tekstowe. Pytanie 39: Pkt 2, Wymagania W-60 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy zamawiający poprzez zarządzanie kontami użytkowników rozumie również aktualizację katalogów AD, LDAP, epuap? Nie, Zamawiający poprzez zarządzanie kontami użytkowników rozumie tylko zarządzanie uprawnieniami w systemie. Pytanie 40: Pkt 2, Wymagania W-60 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy zamawiający poprzez zarządzanie danymi uwierzytelniającymi użytkowników rozumie również aktualizację katalogów AD, LDAP, epuap? Nie, Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagania W-60. Pytanie 41: Pkt 2, Wymagania W-26 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy zamawiający poprzez wsparcie dla systemów mobilnych systemów operacyjnych Android, ios, Windows Mobile rozumie wsparcie dla najnowszych wersji mobilnych systemów operacyjnych? Jeśli nie proszę o wskazanie wersji systemu które mają być wspierane. Zamawiający rezygnuje z wymagania wspierania urządzeń mobilnych przez system Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 42: W załączniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Zamawiający zawarł jedynie w 16 informacje dotyczące rozwiązania umowy oraz cesji. Czy to oznacza, że Zamawiający nie przewiduje okoliczności, w wyniku których będzie możliwe podpisanie Aneksu do Umowy? Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z wyłączeniem możliwości dokonania zmian przewidzianych umowie tj. 17 ust.2.

12 Pytanie 43: Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w ramach umowy propozycji zapisów Zmian: 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie (w formie aneksu do Umowy) pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane w następujących przypadkach: 1) zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu Umowy, 2) w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania, gdyby wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się takich zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu Umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansującej przedmiot zamówienia, 3) konieczności zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, b) zmiany przepisów, które skutkują zmianą sposobu realizacji zamówienia, c) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, d) wystąpienia trudności z uzyskaniem współpracy podmiotów trzecich w zakresie integracji Produktu z już istniejącymi systemami, e) wystąpienia sytuacji w której na żądanie Zamawiającego Wykonawca rozszerza zakres wykonywania testów o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, pod warunkiem, że wpływa to na termin wykonania umowy. 4) w zakresie formy wykonania przedmiotu Umowy, o której mowa w 2 Umowy, w przypadku gdyby zachowanie dotychczasowej formy było niemożliwe ze względów technicznych lub z innych przyczyn, lub stało się niezasadne, 5) w zakresie przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie zmiany integrowanych funkcjonalności realizowanych przez podmioty nie będące stroną Umowy (zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowych), wynikających z wejścia w życie nowych lub zmiany dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązujących, w tym zwłaszcza, lecz nie wyłącznie aktów rangi ustawowej, przepisów wykonawczych, w tym także wydanych przez właściwych Ministrów, lub jakichkolwiek innych przepisów, w tym także przepisów prawa lokalnego. 6) w zakresie zmiany terminu wykonania lub odbioru prac, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac (kontrola jakości), 7) w zakresie zmiany terminu wykonania lub odbioru prac, w razie opóźnienia w projektach nadrzędnych, uniemożliwiające realizację Umowy. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza Umowa,

13 8) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub wystąpienia innego zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wymienione w ust. 2 zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana osób uprawnionych do realizacji Umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami. c) zmiana nazwy i /lub formy prowadzenia działalności przez którąkolwiek ze stron, jeśli jest ona związana z sukcesją generalną praw i obowiązków idących za taką zmianą. 5. Strony dokonają zmiany w zakresie terminu realizacji Umowy, w sytuacji gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w związku z uzyskaniem zgody instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia na zamianę terminu realizacji. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiej zmiany z poszanowaniem terminów wskazanych przez instytucję współfinansującą Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 44: W załączniku Nr 1 do SOPZ w pkt 3. 2) a) znajduje się wymaganie integracji z systemem epuap. Jaki jest wymagany zakres integracji z tym systemem? Czy tylko taki, jak określony w wymaganiu W-45? Czy Zamawiający wymaga, aby została wykonana integracja z systemem epuap w zakresie obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej? Czy Zamawiający opublikował związane z Zamówieniem wzory dokumentów w CRD (crd.gov.pl)? Czy Zamawiający wymaga przygotowania i opublikowania w ramach Zamówienia wzorów dokumentów w CRD? Jeśli tak, to ile jest wymaganych takich wzorów i jak są one skomplikowane? Prosimy o przekazanie specyfikacji takich wzorów. Zamawiający nie przewiduje wymiany informacji z systemem epuap - Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagania W-45. Pytanie 45: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie definicji terminu "bezpieczne usuwanie danych wrażliwych" w kontekście wymagania W-57. Jakie wymagania musi spełniać taki mechanizm? Prosimy o opisanie przykładu poprawnie usuniętych danych wrażliwych. Zamawiający rezygnuje z wymogu W-57 - Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ.

14 Pytanie 46: W wymaganiu W-101 napisano Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ponosił odpowiedzialność za realizację Projektu, w szczególności za zapewnienie poprawnego doprecyzowania potrzeb Zamawiającego, (...)". Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego doprecyzowania potrzeb Zamawiającego. Uzasadnienie: w projektach realizowanych w ramach metodyki PRINCE2 Strony wspólnie dookreślają procesy komunikacji i akceptacji ustaleń. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 47: W związku z zapisami wymagania W-38 i W-36 i W-26, które stoją w sprzeczności tj. wymagają zastosowania technologii RWD (Responsive Web Design) i jednocześnie wymagają wykorzystania technologii nie wspierających RWD tj. np. Microsoft Internet Explorer w wersji 8, wnosimy o zmianę wymagania na dostosowanie systemu do Microsoft Internet Expoler w wersji 9 i wyższej itd.. Wskazana przez Zamawiającego przeglądarka IE8 dodatkowo nie wspiera aktualnie przyjętych standardów i nie jest zgodna z szeroko pojętymi aktualnymi dobrymi praktykami (W-31). Dodatkowo wsparcie firmy Microsoft dla IE8 zostanie zakończone do 12 stycznia 2016 roku tj. w okresie miesiąca od terminu zakończenia prac nad systemem. Po terminie zakończenia wsparcia producent nie będzie wypuszczał aktualizacji bezpieczeństwa i zaleca aktualizację do wyższych wersji przeglądarek. Mając na uwadze powyższe wymaganie, dostosowania systemu do IE8 jest bezzasadne. Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagań W-26, W-36 oraz W38. Pytanie 48: Wnosimy o udostępnienie przykładowych schematów przepływów dokumentów w systemach oraz przykładowych operacji jakie należy wykonywać na poszczególnych dokumentach. Brak opisu tych elementów uniemożliwia dokładną analizę kosztów realizacji projektu. Przykładowy przebieg procesu obsługi finansowania zawarty jest w Załączniku nr 1 do SZOPS w ust. 1 Typowe funkcjonalności w dotychczas eksploatowanych systemach. Przykładowe operacje to np.: wgranie decyzji, rejestracja umowy, płatność w ramach umowy, rejestracja aneksu, rejestracja raportu, rejestracja zwrotu itd. Pytanie 49: W związku z zapisem otwartym wynikającym z ogólnego sformułowania wymagań na produkty dokumentacyjne, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu produktów dokumentacji dla Etapów II, IV oraz V poprzez uszczegółowienie np. poprzez nazwanie konkretnych rozdziałów składających się na pełną i spójną dokumentację. Szczegółowy zakres dokumentacji wymaganej w Etapie II został określony w wymaganiach W-76 W-84. Szczegółowa zawartość pozostałej dokumentacji zależy od koncepcji

15 realizacyjnej Wykonawcy, dlatego Zamawiający sformułował jedynie ramową strukturę dokumentacji w pozostałym zakresie. Doprecyzowanie nastąpi w oparciu o dokumenty opracowane podczas Etapu II. Pytanie 50: W wymaganiu W-3 napisano: System musi zapewnić elastyczność i możliwość łatwego dostosowania w przypadku zmian w organizacji oraz innych zmian (np. legislacyjnych). Założenia te muszą zostać odzwierciedlone w możliwościach konfiguracyjnych Systemu. W związku z brakiem możliwości oszacowania do oferty zakresu parametrów legislacyjnych prosimy o nazwanie wymagań legislacyjnych, które System ma uwzględnić w Wymaganiu W- 3 oraz o doprecyzowanie, zakresu zmian organizacyjnych poprzez wskazanie przykładów zmian, mogących mieć miejsce w organizacji. System musi umożliwiać zmianę parametrów wynikających ze zmian organizacyjnych np. zmiana statutu Urzędu oraz zmian legislacyjnych wynikających ze zmian w prawodawstwie polskim. Przykładowe zmiany w prawodawstwie: zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca ze zmiany rozporządzenia Ministerstwa Finansów lub zmiana dotycząca umów wynikająca ze zmiany ustawy o finansowaniu nauki. Pytanie 51: W procedurze odbioru (załącznik nr 3 do Umowy) w punkcie II.6 jest błąd, który nie pozwala na przejście procedury odbioru oprogramowania/systemu. Treść błędnego zapisu: 6) W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym następuje przejście do kroku 6) niniejszej procedury. Prosimy o zmianę zapisu. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 3 do Umowy. Grzegorz Żbikowski (pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY (dalej Umowa )

UMOWA DOSTAWY (dalej Umowa ) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-24/2013 UMOWA DOSTAWY (dalej Umowa ) zawarta dnia. 2013 r. w Zawoi pomiędzy: 1. Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi nr 1403, reprezentowanym przez Dyrektora Józefa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r.

99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. 99 32 00/370/IN - 996/2010; Warszawa, dnia 23.07.2010 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa - Zlecenie nr rej./ /KSP/2013 zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zwaną w dalszej treści umowy Zlecającym oraz Panią/Panem

Bardziej szczegółowo

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5.

Cena brutto (PLN) 1. 2. 3. 4. 5. P R O J E K T U M O W Y UMOWA nr zawarta w Poznaniu w dniu 2015 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 5 Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Prorektora ds. Strategii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Przedszkole równych szans - PRZEDSZKOLANDIA UMOWA nr.. Załącznik nr 4 do SIWZ nr PS 31.2401/6/2012 projekt umowy zawarta w dniu 2012 r. w Białymstoku, pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Poznań, dnia 7 marca 2014 r. Zamawiający: Poznańska Grupa Biznesu Paweł Korzyński ul. Składowa 5 61-888 Poznań Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych polegających na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa, 2 października 2015 r. DEPARTAMENT NADZORU, KONTROLI I ORGANIZACJI SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NG-KiSZ.2611.6.2015 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE* (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa

ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa ZFE-II.042.2.24.2015 Umowa Zawarta w dniu.. r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR..

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG (wzór) NR.. zawarta w dniu. roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-24-10-470, REGON 431028631, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.27.2015 Zielona Góra, 28 lipca 2015 r. RISS 2935669 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo