Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP JG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.7.2015.10.JG)"

Transkrypt

1 BDG.WZP JG Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie 1: Wymaganie W-15 w celu zapewnienia interoperacyjności system będzie współpracował i wymieniał informacje z systemami funkcjonującymi wewnątrz organizacji zamawiającego oraz z systemami zewnętrznymi eksploatowanymi w organizacji zamawiającego. Docelowy wybór współpracujących systemów będzie określony w oparciu o analizę przeprowadzoną przez Wykonawcę. - Czy wszystkie systemy teleinformatyczne (zarówno systemy Zamawiającego jak i zewnętrzne) z którymi integrować się będzie przedmiot zamówienia mają gotowe interfejsy wymiany danych? - Czy korzystanie z tych interfejsów oraz podłączenie do nich systemu wymaga jakiejkolwiek opłaty? Jeśli tak to w jakiej wysokości i która strona umowy będzie zobowiązana ponieść ich koszt? - Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy konsultacje z osobami posiadającymi wiedzę merytoryczną oraz techniczną na temat tych interfejsów na potrzeby wykonania analizy? - Czy po stronie tych systemów będą konieczne prace integracyjne w celu podłączenia przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to czy będą się wiązać z opłatą, którą będzie musiał ponieść Wykonawca? Jeśli tak to jaka będzie wysokość tej opłaty oraz jej charakter (jednorazowa / cykliczna / okresowa). - Systemy z którymi integrować się będzie przedmiot zamówienia mają zaimplementowane interfejsy wymiany danych, jednak ich przygotowanie do integracji z przedmiotem zamówienia może wymagać dodatkowych prac. - Korzystanie z interfejsów oraz ich podłączenie do nich systemów nie wymaga żadnych opłat. - Zamawiający zapewni Wykonawcy konsultacje z osobami posiadającymi wiedzę merytoryczną oraz techniczną na temat tych interfejsów na potrzeby wykonania analizy.

2 - W trakcie realizacji zamówienia może wystąpić konieczność wykonania prac integracyjnych po stronie systemów zewnętrznych w celu podłączenia przedmiotu zamówienia, jednak Wykonawca nie będzie musiał ponosić opłat związanych z tymi pracami. Pytanie 2: Wymaganie W-10 system będzie korzystał ze wspólnych niepowielających się słowników utworzonych w oparciu o przeprowadzoną przez wykonawcę analizę i migrację danych. Wykonawca ujednolici i opracuje wspólne słowniki dla Systemu oraz opracuje mechanizmy zarządzania i utrzymania ich aktualności. System musi zapewnić możliwość zasilenia słowników danymi ze zbiorów systemów OSF oraz POLON oraz zapewnić utrzymanie aktualności danych słownikowych. Szczegółowy zakres danych słownikowych oraz mechanizm utrzymania spójności zostanie opracowany na etapie analizy. Czy są zbiory systemów OSF oraz POLON? Jakie interfejsy udostępniania zbiorów posiadają oba systemy? Systemy POL-on (zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym) i OSF (Obsługa strumieni finansowania) posiadają interfejsy udostępniania poprzez pliki oraz web services. Pytanie 3: Wymaganie W-16 względem systemów wybranych do integracji Wykonawca opracuje szczegółowy projekt interoperacyjności zawierający - mechanizmy i tryby komunikacji, - reguły i mechanizmy uwierzytelnienia, autentykacji i autoryzacji systemów, zakres, mechanizmy i formaty wymiany danych. Jeśli powstały projekt interoperacyjności spowoduje konieczność wykonania prac po stronie systemów innych niż przedmiot zamówienia czy Zamawiający zapewni nieodpłatnie w stosunku do Wykonawcy wykonanie tych zmian? W związku z wykonaniem prac po stronie systemów innych niż przedmiot zamówienia Wykonawca nie będzie ponosił kosztów. Pytanie 4: Wymaganie W-24 system musi umożliwiać budżetowanie zgodne z budżetem zadaniowym i tradycyjnym. Proszę o szersze opisanie budżetowania zadaniowego oraz tradycyjnego. Budżetowanie tradycyjne i zadaniowe wynika z klasyfikacji budżetu tradycyjnego i zadaniowego. Informacje dostępne są na stronach: oraz Pełny zakres informacji w tym zakresie Wykonawca uzyska podczas konsultacji w trakcie trwania analizy u Zamawiającego. Pytanie 5: Wymaganie W-38 Interfejs użytkownika będzie dostosowany do ekranów o rozdzielczości przynajmniej 1280x1024. Wyjątkiem będą moduły wspierające urządzenia mobilne, które będą korzystać z rozdzielczości natywnej dla danego rozwiązania. Wszystkie elementy interfejsu aplikacji powinny być globalnie skalowane

3 (analogicznie do funkcji powiększania zawartości strony www w przeglądarkach) tak, aby zachować podobne rozmiary przy wyświetlaczach charakteryzujących się różną wartością ppi (pixel per inch). Które moduły będą wspierane przez urządzenia mobilne a które nie? Co oznacza sformułowanie rozdzielczość natywna dla danego rozwiązania w kontekście urządzeń mobilnych? Zamawiający rezygnuje z wymagania wspierania urządzeń mobilnych przez system Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie W-38 oraz W-26. Pytanie 6: Wymaganie W-44 Moduł Zarządzania Użytkownikami zapewni obsługę, co najmniej dwóch mechanizmów uwierzytelniania: login i hasło, certyfikat klucza publicznego. W jakim formacie ma być obsługiwany certyfikat klucza publicznego? Czy Zamawiający miał tu na myśli uwierzytelnienie za pomocą EPUAP? Zamawiający rezygnuje z obsługi przez Moduł Zarządzania Użytkownikami mechanizmu uwierzytelniania za pomocą certyfikatu klucza publicznego Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 7: Wymaganie W-46 oraz W-47 system musi umożliwiać integrację logowania do Systemu z bazą LDAP. System musi posiadać rozwiązania integrujące się z Active Directory w zakresie autentykacji/logowania. Z której z usług katalogowych (LDAP czy AD) będzie miał korzystać system? System będzie korzystał z usług katalogowych Active Directory. Pytanie 8: Wymaganie W-53 Wszystkie dane zastrzeżone (dane osobowe, indywidualne dane kadrowe) w bazach danych przechowywane będą w sposób zaszyfrowany. Czy system ma posiadać funkcjonalności kadrowe? Jeśli tak to jakie są wymagania wobec funkcjonalności kadrowych? System nie będzie posiadał funkcjonalności kadrowych. Pytanie 9: Wymaganie W-70 System powinien zapewniać odpowiednią wydajność i pojemność. Odpowiednia wydajność oznacza, że system nie jest uciążliwy dla użytkowników i charakteryzuje się odpowiednio szybką reakcją na działania użytkowników średni czas odświeżania/odbudowy ekranu, po czynności wykonanej przez użytkownika, nie może być dłuższy niż 3 sek. Warunek ten nie dotyczy funkcji, które są związane z wykonywaniem globalnych operacji na bazie danych, np. takich jak sporządzanie raportów, i jednocześnie nie są wykonywane w trakcie codziennej, rutynowej pracy z systemem. Znaki we wprowadzanym tekście, w pojedynczym polu, muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 1/10 sek. od naciśnięcia klawisza. Średni czas wyszukiwania dokumentu/ szablonu/sprawy, po wprowadzeniu jego pól indeksowanych, jako kryterium wyszukiwania, nie może być dłuższy, niż 3. Wnosimy o usunięcie wymagania: Znaki we wprowadzanym tekście, w pojedynczym polu, muszą ukazywać się na ekranie w czasie poniżej 1/10 sek. W przypadku interfejsu

4 przeglądarkowego nie jest to czas zależny w jakikolwiek sposób od systemu realizowanego przez przedmiot zamówienia a wyłącznie od stacji roboczej użytkownika i jej aktualnego wykorzystania. Stacje robocze użytkownika nie są natomiast przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego wymagania. Zamawiający będzie korzystał z systemu na stacjach roboczych o parametrach nie gorszych niż: DELL AIO 9030, Intel Core i5-4690s 4x3,2 GHz, RAM: 8GB, Dysk 500GB 7,2K, Intel HD Graphics GB. Powyższe wymaganie musi być spełnione podczas typowej pracy biurowej. Pytanie 10: Wymaganie W-107 Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania oraz przeprowadzenia szkoleń dla każdej z poniżej wymienionych grup użytkowników: - Administratorów Systemu w maksymalnej liczbie 3 osób, - Użytkowników systemu w maksymalnej liczbie 20 osób? - Czy Zamawiający zapewni sale, sprzęt szkoleniowy (rzutnik, stacje robocze) oraz catering na potrzeby szkolenia? - W jakich lokalizacja przeprowadzone ma być szkolenie? - Ile sesji szkoleniowych ma być wykonanych i ile mają one trwać? - W którym etapie wykonania projektu mają zostać przeprowadzone szkolenia? Zamawiający udostępni salę oraz sprzęt szkoleniowy (rzutnik, stacje robocze), catering nie będzie wymagany. Szkolenia będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa. Wymagania dotyczące długości szkoleń i ilości sesji wynikają z wymagań W110 i W111. Zgodnie z Harmonogramem Projektu szkolenia mają zostać przeprowadzone podczas realizacji IV etapu. Pytanie 11: Wymaganie W-108 Zamawiający wymaga, aby szkolenia dla Administratorów Systemu uwzględniały również przeszkolenie uczestników tego szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich umożliwiających przekazanie wiedzy pozostałym administratorom. Proszę o sprecyzowanie pojęcia umiejętności trenerskie? Wnosimy o usunięcie tego wymagania gdyż nie jest ono w jakikolwiek sposób powiązane z przedmiotem zamówienia. Szkolenie z zakresu umiejętności trenerskich nie jest w jakikolwiek sposób powiązane z charakterystyką przedmiotu zamówienia: pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Przez umiejętności trenerskie Zamawiający rozumie taki sposób przekazywania wiedzy ażeby uczestnik szkolenia później mógł kaskadowo uczyć innych pracowników nie będących na szkoleniu. Pytanie 12: Wymaganie W-114 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i udostępnienia szkoleń e-learningowych na platformie e-learningowej wskazanej przez Zamawiającego. Czy Zamawiający zapewni dostęp do wskazanego systemu e-learningowego? Czy Wykonawca będzie musiał ponieść koszt za opublikowanie szkoleń w tym systemie? Jeśli tak to jaki to będzie koszt?

5 Zamawiający zapewni dostęp do Platformy (Moodle 2.8.3). Szkolenie musi być zgodne z następującymi wymaganiami Standard (specyfikacja) SCORM w wersji 1.2. Korzystanie z Platformy nie generuje kosztów dla Wykonawcy. Pytanie 13: Wymaganie W-116 Zamawiający wymaga konieczności przygotowania i przeprowadzenia testów sprawdzających nabytą wiedzę uczestnika szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej. Testy sprawdzające dotyczyć muszą także szkoleń dla użytkowników wewnętrznych Systemu dostarczonych w formie e-learning u. Zakres tematyki testów podlegać będzie uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. Za szkolenie przeprowadzone poprawnie Zamawiający uzna szkolenie, dla którego poziom wyników pozytywnych dla każdej grupy szkoleniowej będzie na poziomie minimum 70% ogólnej liczby punktów dla tego typu testów. Wnosimy o usunięcie wymagania: Za szkolenie przeprowadzone poprawnie Zamawiający uzna szkolenie, dla którego poziom wyników pozytywnych dla każdej grupy szkoleniowej będzie na poziomie minimum 70% ogólnej liczby punktów dla tego typu testów. Jest to kryterium niezależne od Wykonawcy. Wykonawca nie ma wpływu na to w jaki sposób zostaną wypełnione testy sprawdzające wiedzę, w szczególności nie wpływu na celowe działanie użytkowników na szkodę Wykonawcy poprzez celowe błędne wypełnianie testów. Pytanie 14: Wymaganie W-118 Zamawiający wymaga, aby w ankietach, o których mowa w wymaganiach W-117 poziom satysfakcji mierzony był w punktach. Za szkolenie przeprowadzone poprawnie Zamawiający uzna szkolenie, dla którego poziom satysfakcji dla każdej grupy szkoleniowej będzie na poziomie minimum 70% ogólnej liczby punktów dla tego typu ankiety. Wnosimy o usunięcie tego wymagania. Ankieta jest elementem czysto subiektywnym i nie może stanowić rzeczowej i obiektywnej oceny przeprowadzonego szkolenia. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego wymagania. Przyjęty sposób odbioru szkolenia za poprawnie przeprowadzone jest zgodny ze standardami stosowanymi przy przeprowadzaniu szkoleń. Pytanie 15: Dotrzymanie wymagania W-70 (średniego czasu budowania strony na poziomie 3sek.) zależy od szybkości działania silnika bazodanowego i parametrów serwera na którym jest on zainstalowany(który to nie jest dostarczany przez Wykonawcę). Jeżeli okaże się w trakcie użytkowania Systemu, że jakaś codzienna funkcjonalność nie spełnia w/w parametru z winy zbyt długiego oczekiwania na odpowiedź z silnika bazodanowego - czy to wymaganie zostanie uznane przez Zamawiającego za nie spełnione? Średni czas budowania strony zależy nie tylko od wydajności silnika bazodanowego i parametrów (które zostały podane w SIWZ), ale również od jakości kodu, stąd to wymaganie jest zasadne. Pytanie 16: Odnośnie wymagania W-51: co w przypadku gdy system zewnętrzny z którym ma być zintegrowany System nie wspiera komunikacji szyfrowanej?

6 Zamawiający będzie wymagał szyfrowania w przypadku wymiany danych z systemem zewnętrznym, który umożliwia szyfrowanie. W pozostałych przypadkach Zamawiający nie będzie wymagał transmisji szyfrowanej. Pytanie 17: Odnośnie wymagania W-39 : czy zmiana pola kontekstowego ma być widoczna od razu po zmianie etykiety i odświeżeniu strony WWW czy dopiero po restarcie aplikacji? Zmiana pola kontekstowego powinna być widoczna od razu po zmianie etykiety i odświeżeniu strony www. Pytanie 18: Odnośnie wymagania W-28 : Czy Zamawiający przewiduje jakie będzie średnia liczba jednoczesnych użytkowników Systemu? Proszę o podanie również maksymalnej liczby jednoczesnych użytkowników Systemu? Średnio 20 jednoczesnych użytkowników Systemu. Maksymalnie 500 jednoczesnych użytkowników Systemu. Pytanie 19: Odnośnie W-27 :Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania okien serwisowych (np. nocnych) wymaganych na usuwanie błędów oraz aktualizacji systemu a wiążących się z niedostępnością systemu? Pytanie 20: Pkt 2, Wymagania W-27 Załącznika nr 1 do SIWZ - Czy Zamawiający przewiduje okna czasowe na potrzeby aktualizacji / konserwacji Systemu? Zamawiający przewiduje okna serwisowe w środę w godzinach , za zgodą Zamawiającego mogą zostać uzgodnione inne godziny, przed dokonaniem aktualizacji systemu w wersji produkcyjnej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić backup systemu. Pytanie 21: 12 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 2 do SIWZ - Zamawiający przewiduje karę w wysokości 25% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy, nawet w sytuacji, kiedy odstąpienie dotyczyć będzie jedynie części świadczenia Wykonawcy. Mając na uwadze Harmonogram Projektu określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, może wystąpić sytuacja, iż odstąpienie nastąpi po zrealizowaniu 80% umowy. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, aby wysokość 25% odnieść do kwoty pozostałego do zapłaty wynagrodzenia, tzn. pomniejszając wartość wynagrodzenia łącznego, o dokonane płatności, wynikające z zrealizowanych etapów prac. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

7 Pytanie 22: 12 ust. 2 pkt 2) i 3) Załącznika nr 2 do SIWZ - Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu opóźnienia także w przypadku, gdy opóźnienie nastąpi na skutek działań osób trzecich, które są niezależne od Wykonawcy i na które Wykonawca nie miał wpływu. W związku z odpowiedzialnością Wykonawcy za każdy przypadek nieterminowego przesunięcia terminu realizacji usługi, powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których Wykonawca będzie ponosił negatywne konsekwencje zdarzeń od niego niezależnych i na które nie miał wpływu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 23: 12 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 2 do SIWZ - Zamawiający zastrzegł karę z tytułu niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu wdrożenia i odbioru Systemu. Jednocześnie w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, bądź to w ramach punktu 2) lub 3) przedmiotowego ustępu paragrafu 12. Oznacza to, że przewiduje się podwójne karanie Wykonawcy w przypadku niewykonania usługi w terminie. Mając dodatkowo na uwadze, że kara w punkcie 4) zastrzeżona jest również na wypadek jakiegokolwiek niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, w tym również niezawinionego, należy uznać, że doszło do wykorzystania pozycji dominującej przez Zamawiającego, jako twórcy swoistego wzorca umowy, jakim jest projekt umowy w ramach przetargu nieorganicznego. Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu, celem przywrócenia równowagi Stron stosunku prawnego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 23: 12 ust. 2 pkt 6) lit. a)- d) Załącznika nr 2 do SIWZ - Wnosimy o zmianę podstawy zapłaty kary na zwłokę, a nie jak to przewidział Zamawiający za opóźnienie. Powyższe uzasadniamy tym, iż zwłoką objęte są sytuacje, w których nieterminowe działanie Wykonawcy jest zawinione, a nie niezależne od Strony, która ma zostać zobowiązana do zapłaty kar umownych. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 25: Pkt 2, Wymagania W-23 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy przez obsługę przejścia na walutę euro zamawiający rozumie możliwość przeprowadzenia procesu obsługi umowy wraz z wygenerowaniem pliku transferowego do bankowości elektronicznej oraz do systemu księgowego w walucie euro? Czy Zamawiający zakłada, że System ma być gotowy do zmiany waluty na EURO? Zamawiający zakłada, że system ma być gotowy do zmiany waluty na EURO. Pytanie 26: Pkt 2, Wymagania W-24 Załącznika nr 1 do SIWZ - Czy przez budżetowanie zgodne z budżetem zadaniowym i tradycyjnym Zamawiający rozumie możliwość budżetowania kwot

8 przekazywanych beneficjentom w ramach poszczególnych umów? Czy Zamawiający zakłada, że w ramach systemu dostępne będą dwa rodzaje budżetowania? Czy obie metody mają funkcjonować równolegle? Od jakich przesłanej zależeć będzie wybór metody budżetowania? Budżetowanie tradycyjne i zadaniowe wynika z klasyfikacji budżetu tradycyjnego i zadaniowego. Informacje dostępne są tutaj: oraz W systemie będą potrzebne dane dotyczące dwóch rodzajów budżetowania równolegle. Pełny zakres informacji w tym zakresie Wykonawca uzyska podczas konsultacji w trakcie trwania analizy u Zamawiającego. Pytanie 27: Pkt 2, Wymagania W-111 Załącznika nr 1 do SIWZ Ilu jest przewidywanych użytkowników systemu? Ile jest przewidywanych grup użytkowników? Liczba użytkowników do przeszkolenia ujęta jest w wymaganiu W-107 tj. Grupy szkoleniowe: Administratorzy 1 grupa licząca 3 osoby; Użytkownicy minimalnie 2 grupy po maksymalnie 10 osób w grupie. Pytanie 28: nr 1 do SIWZ - Prosimy o wskazanie sposobu i częstotliwości importu danych dotyczących decyzji. Z jakiego źródła następuje import danych dotyczących decyzji? Czy Zamawiający przewiduje przechowywanie danych dotyczących decyzji w systemie? Import decyzji z zewnętrznego pliku tworzonego przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb Zamawiającego, nie mniej niż kilkanaście razy w roku. Zamawiający przewiduje przechowywanie danych dotyczących decyzji w Systemie. Pytanie 29: nr 1 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie zakresu obsługi zwrotu środków finansowych. Czy Zamawiający przewiduje ewidencje zwrotu środków w systemie czy również możliwość przekazania środków i wygenerowania przelewu z poziomu systemu? Czy Zamawiający oczekuje, że ramach funkcjonalności powinna być dostępna możliwość automatycznego wyliczenia kwoty kar i odsetek? Zamawiający przewiduje ewidencję zwrotów środków w systemie oraz ewidencję przekazania środków i wygenerowania przelewów z poziomu Systemu. Zamawiający przewiduje funkcjonalność automatycznego wyliczenia kar i odsetek, która będzie stanowiła wartość sugerowaną dla użytkownika.

9 Pytanie 30: nr 1 do SIWZ - Czy przez proces wstępnego rozliczenia umowy Zamawiający rozumie sprowadzenie wartości dotyczących zakresu z umowy z wartościami przekazanymi przez beneficjenta w raporcie? Jeżeli poza sprawdzeniem proces rozliczenia zawiera inne elementy prosimy o doszczegółowienie. Przez wstępne rozliczenie umowy Zamawiający rozumie sprawdzenie wartości dotyczących zakresu z umowy/aneksu z wartościami przekazanymi w raporcie. Dane dotyczące raportów będą przechowywane w systemie. Pytanie 31: nr 1 do SIWZ Prosimy o określenie częstotliwości generowania zestawień i tym samym plików transferowych. Czy zestawienie dotyczące płatności tworzone są z datą przypadającą na dany dzień, na dany dzień końca miesiąca czy może z inną częstotliwością? Zestawienia będą generowane z różną częstotliwością z datą przypadającą na dany dzień. Pytanie 32: nr 1 do SIWZ Czy poprzez odwracalność procesu obsługi płatności w ramach zestawienia Zamawiający rozumie możliwość edycji i obsługi zestawienia do czasu realizacji przelewu? Poprzez odwracalność procesu obsługi płatności Zamawiający rozumie możliwość edycji i obsługi zestawienia (wraz z możliwością jego usunięcia) do czasu realizacji przelewu. Pytanie 33: nr 1 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie funkcjonalności odnotowywania potwierdzenia przelewów bankowych. Czy potwierdzenie odbywa się z wykorzystaniem plików otrzymywanych z bankowości elektronicznej? Potwierdzenia przelewów wysłane są do beneficjentów za pomocą poczty elektronicznej w formie informacji z danych zawartych w systemie. Informacja o wysłaniu wiadomości powinna być odnotowana w systemie. Pytanie 34: nr 1 do SIWZ Prosimy o doszczegółowienie w kwestii generowania przelewów. Ile różnych plików generowanych jest z jednego zestawienia płatności? Czy poprzez odwracalność kroku generowania przelewów zamawiający rozumie możliwość usunięcia wygenerowanego pliku z listy plików i utworzenie pliku w nowej wersji?

10 Z jednego zestawienia płatności w jednym strumieniu finansowania przypadającym na dany dzień jest generowany jeden plik. Poprzez odwracalność kroku Zamawiający rozumie możliwość usunięcia wygenerowanego pliku i utworzenie nowego pliku. Pytanie 35: nr 1 do SIWZ Prosimy o doszczegółowienie w kwestii generowania plików transferowych do systemu finansowo księgowego. Czy poprzez generowanie pliku transferowego Zamawiający rozumie możliwość utworzenie pliku xml lub xls zawierającego wszystkie dane dotyczące wygenerowanych przelewów? Czy Zamawiający oczekuje funkcji eksport pliku bezpośrednio z systemu, czy może import pliku będzie się odbywał z poziomu systemu finansowo księgowego. Transfer informacji dotyczących płatności będzie się odbywał z poziomu systemu, w formie pliku tekstowego. Konkretne dane dotyczące wyglądu pliku Zamawiający przekaże Wykonawcy podczas analizy systemu. Pytanie 36: nr 1 do SIWZ Prosimy o doprecyzowanie korekt plików transferowych. Czy poprzez korekty parametrów plików transferowych Zamawiający rozumie korekty przeprowadzane w pliku, który zostanie wygenerowany, czy może korektę parametrów w systemie i wygenerowanie nowego pliku ze skorygowanymi wartościami? Poprzez korektę plików transferowych Zamawiający rozumie korektę w pliku oraz możliwość korekty parametrów w systemie i wygenerowanie nowego pliku ze skorygowanymi wartościami. Pytanie 37: Pkt 3 Interoperacyjność Załącznika nr 1 do SIWZ Prosimy o wskazanie oczekiwanej przez Zamawiającego interoperacyjności systemu w ramach współpracy z systemami wewnętrznymi, jaki zewnętrznymi eksploatowanymi przez Zamawiającego. Docelowy wybór współpracujących systemów i poziom interoperacyjności będzie określony w oparciu o analizę przeprowadzoną przez Wykonawcę - Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagania W-15. Pytanie 38: Pkt 2, Wymagania W-15 Załącznika nr 1 do SIWZ Dla każdego z poniższych systemów proszę o podanie protokołu lub formy integracji: a. EZD b. Quorum c. EPUAP d. POLON e. OSF

11 f. Trezor g. Videotel Zamawiający wymaga integracji przynajmniej na poziomie: a. EZD nie będzie wymiany informacji z tym systemem, b. Quorum wymiana informacji poprzez pliki tekstowe, c. EPUAP nie będzie wymiany informacji z tym systemem, d. POLON wymiana informacji przez Web Services, e. OSF wymiana informacji przez pliki Excel, f. Trezor - wymiana informacji przez pliki XML, g. Videotel wymiana informacji poprzez pliki tekstowe. Pytanie 39: Pkt 2, Wymagania W-60 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy zamawiający poprzez zarządzanie kontami użytkowników rozumie również aktualizację katalogów AD, LDAP, epuap? Nie, Zamawiający poprzez zarządzanie kontami użytkowników rozumie tylko zarządzanie uprawnieniami w systemie. Pytanie 40: Pkt 2, Wymagania W-60 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy zamawiający poprzez zarządzanie danymi uwierzytelniającymi użytkowników rozumie również aktualizację katalogów AD, LDAP, epuap? Nie, Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagania W-60. Pytanie 41: Pkt 2, Wymagania W-26 Załącznika nr 1 do SIWZ Czy zamawiający poprzez wsparcie dla systemów mobilnych systemów operacyjnych Android, ios, Windows Mobile rozumie wsparcie dla najnowszych wersji mobilnych systemów operacyjnych? Jeśli nie proszę o wskazanie wersji systemu które mają być wspierane. Zamawiający rezygnuje z wymagania wspierania urządzeń mobilnych przez system Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie 42: W załączniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Zamawiający zawarł jedynie w 16 informacje dotyczące rozwiązania umowy oraz cesji. Czy to oznacza, że Zamawiający nie przewiduje okoliczności, w wyniku których będzie możliwe podpisanie Aneksu do Umowy? Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z wyłączeniem możliwości dokonania zmian przewidzianych umowie tj. 17 ust.2.

12 Pytanie 43: Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w ramach umowy propozycji zapisów Zmian: 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie (w formie aneksu do Umowy) pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zmiany postanowień zawartej Umowy mogą być dokonywane w następujących przypadkach: 1) zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub powodujących nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu Umowy, 2) w zakresie przedłużenia terminu jej wykonania, gdyby wykonanie Umowy w terminie w niej określonym stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się takich zdarzeń lub okoliczności, które przy uwzględnieniu przedmiotu Umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansującej przedmiot zamówienia, 3) konieczności zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 Umowy z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, b) zmiany przepisów, które skutkują zmianą sposobu realizacji zamówienia, c) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, d) wystąpienia trudności z uzyskaniem współpracy podmiotów trzecich w zakresie integracji Produktu z już istniejącymi systemami, e) wystąpienia sytuacji w której na żądanie Zamawiającego Wykonawca rozszerza zakres wykonywania testów o których mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, pod warunkiem, że wpływa to na termin wykonania umowy. 4) w zakresie formy wykonania przedmiotu Umowy, o której mowa w 2 Umowy, w przypadku gdyby zachowanie dotychczasowej formy było niemożliwe ze względów technicznych lub z innych przyczyn, lub stało się niezasadne, 5) w zakresie przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie zmiany integrowanych funkcjonalności realizowanych przez podmioty nie będące stroną Umowy (zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowych), wynikających z wejścia w życie nowych lub zmiany dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązujących, w tym zwłaszcza, lecz nie wyłącznie aktów rangi ustawowej, przepisów wykonawczych, w tym także wydanych przez właściwych Ministrów, lub jakichkolwiek innych przepisów, w tym także przepisów prawa lokalnego. 6) w zakresie zmiany terminu wykonania lub odbioru prac, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac (kontrola jakości), 7) w zakresie zmiany terminu wykonania lub odbioru prac, w razie opóźnienia w projektach nadrzędnych, uniemożliwiające realizację Umowy. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza Umowa,

13 8) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub wystąpienia innego zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wymienione w ust. 2 zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana osób uprawnionych do realizacji Umowy i wskazanych do kontaktów między Stronami. c) zmiana nazwy i /lub formy prowadzenia działalności przez którąkolwiek ze stron, jeśli jest ona związana z sukcesją generalną praw i obowiązków idących za taką zmianą. 5. Strony dokonają zmiany w zakresie terminu realizacji Umowy, w sytuacji gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w związku z uzyskaniem zgody instytucji współfinansujących przedmiot zamówienia na zamianę terminu realizacji. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie takiej zmiany z poszanowaniem terminów wskazanych przez instytucję współfinansującą Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Pytanie 44: W załączniku Nr 1 do SOPZ w pkt 3. 2) a) znajduje się wymaganie integracji z systemem epuap. Jaki jest wymagany zakres integracji z tym systemem? Czy tylko taki, jak określony w wymaganiu W-45? Czy Zamawiający wymaga, aby została wykonana integracja z systemem epuap w zakresie obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej? Czy Zamawiający opublikował związane z Zamówieniem wzory dokumentów w CRD (crd.gov.pl)? Czy Zamawiający wymaga przygotowania i opublikowania w ramach Zamówienia wzorów dokumentów w CRD? Jeśli tak, to ile jest wymaganych takich wzorów i jak są one skomplikowane? Prosimy o przekazanie specyfikacji takich wzorów. Zamawiający nie przewiduje wymiany informacji z systemem epuap - Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie wymagania W-45. Pytanie 45: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie definicji terminu "bezpieczne usuwanie danych wrażliwych" w kontekście wymagania W-57. Jakie wymagania musi spełniać taki mechanizm? Prosimy o opisanie przykładu poprawnie usuniętych danych wrażliwych. Zamawiający rezygnuje z wymogu W-57 - Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu informatycznego obsługi finansowania na Platformie Sprzętowo Programowej Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN

WYKONANIE I WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI WYDATKÓW W IPN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy - Uczestnicy Dialogu Technicznego

Wykonawcy - Uczestnicy Dialogu Technicznego Gdańsk, 01 lipca 2015 r. Wykonawcy - Uczestnicy Dialogu Technicznego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w trakcie Dialogu Technicznego zgłoszone zostały pytania i uwagi uczestników dialogu. W niniejszym

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo