OBLICZA NOWOCZESNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLICZA NOWOCZESNOŚCI"

Transkrypt

1 OBLICZA NOWOCZESNOŚCI EXHIBITION BY POLISH HISTORY MUSEUM Royal Castle in Warsaw WYSTAWA MUZEUM HISTORII POLSKI Zamek Królewski w Warszawie

2 Kuratorki wystawy Curators: Monika Matwiejczuk, Anna Kosińska Koncepcja i redakcja merytoryczna Content and editing: Monika Matwiejczuk, Anna Kosińska, Robert Kostro spis treści contents Redakcja techniczna Additional editing: Tomasz Wiścicki, Katarzyna Kacprzak, Wojciech Szydłowski Tłumaczenie Translation: Thomas Anessi for the Polish History Museum Projekt graficzny, skład i łamanie Graphic design and layout: Adam Żebrowski Robert Kostro, Andrzej Rottermund Wstęp 4 Introduction Materiał ikonograficzny Illustrative materials: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Jakub Ber, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Maurycy Bryx, Marek Drewniak, Filmoteka Narodowa, Robert Gawkowski, Andrzej Glass, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Lachowski, Tomasz Makowski, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (fot. Edmund Witecki, Wojtek Rogowicz), Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, Rodzina Sosenko, Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, Żydowski Instytut Historyczny Druk i oprawa Printing and binding: ARW Grzegorczyk ISBN: Podziękowania Paweł Skibiński We własnym państwie. Życie polityczne II RP Marek Piotr Deszczyński Gospodarka. Między rynkiem a państwem Włodzimierz Mędrzecki Rzeczypospolita wielu narodów Jan Tomkowski Muzy między wojnami Acknowledgements A State of Their Own. Political Life in the Second Republic Economy. Between the Market and the State A Multinational Republic Muses of the Interwar Years Copyright by: Muzeum Historii Polski w Warszawie Warszawa 2008 r. Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Hrubieszowska 6a Warszawa Tel Fax Joanna M. Sosnowska Sztuka dwudziestolecia międzywojennego Małgorzata Możdżyńska-Nawotka W rytmie epoki Robert Gawkowski Sport w II Rzeczypospolitej Art Between the Wars To the Beat of the Times Sport in the Second Republic

3 Robert Kostro Andrzej Rottermund Robert Kostro Andrzej Rottermund In Noc listopadowa [November Night], Stanisław Wyspiański poses a now well-known question to the Grand Duke: Is November a dangerous time of year for Poles? What the poet had in mind was November 1830 a month that marked one of Poland s great, though ultimately disastrous, national uprisings. In reading this drama today, however, we cannot forget about another, joyful November in the memorable year of 1918, when after 123 years of partition and the destruction caused by World War One, Poland regained its independence. This year s celebration of the 90th anniversary of the establishment of the Second Polish Republic coincides with the 20th anniversary of the birth of the current Polish state the Third Republic in This inevitably leads us to reflect on the two decades of the interwar period, which began in 1918 and brutally ended in September To mark this occasion, the Polish History Museum in conjunction with the Royal Castle in Warsaw has organised a historical exhibition that seeks to present various dimensions of that period of independence. It is an exhibition about an adventure with freedom that did not last long, but which left its mark on the nation s political, social, and cultural life. Where does this undying interest in the interwar period come from, the enduring power of its myth, the ability of eminent political figures from the era such as Józef Piłsudski and Roman Dmowski to continue to arouse emotions, the fascination with the technical achievements of the time, the popularity of Marian Hemar s songs or the films of Eugeniusz Bodo and Hanna Ordonówna? One can assume that there are at least two sources. First, is the creative energy that radiated during this short space of time between two periods of subjugation. Second, it was a moment in which the Polish state and Polish society had a sudden encounter with modernity. It was precisely at this time that Poland, along with the rest of Europe, entered into a world that was modernizing, whose face was being rapidly altered by social and technological change. City, masses, machine this was one of the slogans of the era. Democratic governments and mass movements, a world of airplanes and automobiles, concrete apartment buildings and factories, a world of new media radio, film, experiments with television. When an independent Poland was suddenly born, neither the shape nor the political system of the Polish Republic had been set. In Central Europe, historical and ethnic borders cut across one another, often resulting in knotty problems. For three years, Poland was engaged in an armed struggle, as a result of which the final borders of the new state were established. Between 1914 and 1921, the front lines numerous times moved across the area between Poznań, Vilnius, and Lviv, causing massive destruction the demolition of bridges and railway lines, a dismantling of the technical infrastructure, the bombing of villages and cities. Winning independence brought not only great joy, but disappointment, as well. Juliusz Kaden-Bandrowski wrote of the joy of acquiring a rubbish bin. Modernity, too, was not just a blessing, but also a challenge and even a threat, as well. Independent states were being created in a Europe plagued by economic crises and threatened by totalitarian mass movements. However, when we look carefully into the achievements of our fathers and grandfathers, it turns out that they had an astonishing number of accomplishments for such a short period of time. In the very first months of independence, women were given the right to vote, in one of the first women s suffrage laws in Europe, and universal obligatory schooling was introduced. The pace of investment activity was astonishing: the building of Gdynia, the creation of the Central Industrial Region, the construction of the Silesia-Gdynia rail line. The development of modern technology in such areas as aviation, W Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego pada znana kwestia Wielkiego Księcia: Listopadto dla Polaków niebezpieczna pora?. Poeta miał na myśli listopadowe dni roku 1830 jedno z wielkich, choć zakończonych klęską powstań narodowych. Jednak my dzisiaj, czytając ten dramat, nie możemy zapomnieć o innym radosnym listopadzie pamiętnego 1918 roku, kiedy po zaborach i zniszczeniach wojennych Polska odradzała się do niepodległego bytu. Tegoroczna dziewięćdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości zbiega się niemal z dwudziestoleciem naszego współczesnego państwa, odrodzonego w 1989 roku. Skłania to nieuchronnie do refleksji na temat tamtego dwudziestolecia, rozpoczętego w 1918 roku i brutalnie przerwanego we wrześniu Z tej okazji Muzeum Historii Polski wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie proponują wystawę historyczną, która pragnie przedstawić różne wymiary ówczesnej niepodległości. Jest to wystawa o przygodzie z wolnością, która nie trwała długo, ale odcisnęła silne piętno na naszym życiu politycznym, społecznym, kulturalnym. Skąd bierze się niegasnące zainteresowanie dwudziestoleciem, trwanie i siła jego mitu, budzące do dzisiaj emocje postaci wybitnych polityków, jak Piłsudski i Dmowski, fascynacje ówczesnymi osiągnięciami techniki, popularność piosenek Hemara czy filmów z Bodo i Ordonką? Można sądzić, że ma to co najmniej dwa źródła. Po pierwsze, był to promieniujący twórczą energią krótki czas wolności pomiędzy dwoma okresami zniewolenia. Po drugie, jest to moment gwałtownego zetknięcia się polskiego społeczeństwa i państwa z nowoczesnością. Przecież właśnie wówczas Polska wraz z całą Europą wkraczała w świat modernizujący się, raptownie zmieniający swoje oblicze społeczne i techniczne. Miasto, masa, maszyna to jedno z haseł tamtej epoki. Demokratyzacja rządów i ruchy masowe, świat samolotów i samochodów, domów z betonu i fabryk, świat nowych mediów radia, filmu, eksperymentów telewizyjnych. Kiedy wybuchła niepodległość, ani kształt, ani ustrój Rzeczypospolitej nie były dane. W Europie Środkowej granice historyczne i etniczne się przecinały, tworząc często trudny do rozwiązania splot. Przez trzy lata Polska była zaangażowana w konflikty zbrojne, w których wyniku został ostatecznie ustalony przebieg granic nowego państwa. Pomiędzy rokiem 1914 a 1921 fronty wielokrotnie przetaczały się przez obszar pomiędzy Poznaniem a Wilnem i Lwowem, pozostawiając wielkie zniszczenia wysadzone mosty i linie kolejowe, zdemontowane urządzenia, zbombardowane wsie i miasta. Odzyskanie niepodległości przyniosło radość, ale i rozczarowanie. Nie było szklanych domów Żeromskiego. Juliusz Kaden-Bandrowski pisał nawet o radości z odzyskanego śmietnika. Również nowoczesność nie była tylko błogosławieństwem, ale i wyzwaniem, a nawet zagrożeniem. Niepodległe państwo tworzyło się w Europie nękanej kryzysami gospodarczymi i zagrożonej masowymi ruchami totalitarnymi. Kiedy jednak przyglądamy się uważniej dokonaniom naszych ojców i dziadków, okaże się, że w krótkim okresie udało się osiągnąć zdumiewająco wiele. Już w pierwszych miesiącach niepodległości nastąpiło przyznanie kobietom praw wyborczych, co było jednym z pierwszych takich aktów w Europie, wprowadzony został powszechny obowiązek szkolny. Zadziwia rozmach inwestycji: budowa Gdyni, powstanie COP, budowa magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia. Zastanawiający jest rozwój nowoczesnej techniki: lotnictwo, radio, eksperymenty z telewizją. II Rzeczypospolita to również okres niezwykłego rozkwitu polskiej kultury i nauki. Żeromski i Witkacy, Znaniecki i Łukasiewicz, Strzemiński i Szymanowski to tylko niektóre ówczesne nazwiska, które zapisały się na kartach historii naszej kultury. 4 5

4 radio, and in experiments with television was also amazing. The Second Republic witnessed an extraordinary blossoming of Polish culture and science, as well. In literature, the writers Stefan Żeromski and Stanisław Ignacy Witkiewicz, in academics, the sociologist Florian Znaniecki and mathematician Jan Łukasiewicz, and in the arts, the painter Strzemiński and composer and pianist Karol Szymanowski are just some of the names from that period that have been written into the history of Polish culture. Few people remember the Grand Duke s answer to the question about the dangerous time of year for Poles: Yes, it is now November, so we are keeping our ears open. It is a time when ghosts walk among the living and fraternize. Wyspiański, like Mickiewicz before him in Dziady [Forefather s Eve], believed that in terms of the most important questions concerning their homeland, the ghosts of their forefathers were important interlocutors for the living. The loss of independence at the end of the 18th century led Poles to search for freedom in history, in literature, in the memory of past victories and national heroes. Communing in various forms with the past was the only means of preserve the dignity and identity of a defeated and suppressed nation. Yet was this passionate engagement with history not fatal for Poles, preventing them from acting and closing their eyes and minds to reality? Did a passion for history remain necessary for Poles even after independence? We can find the answer to this question not on the pages of literature, but in political and social history. The works of Wyspiański were a direct source of inspiration for a rebellious generation, for those who at the turn of the 19 th and 20 th centuries had taken an active stance towards independence. It was they, readers of the Romantics and Wyspiański, who become the heroes of the second Polish November in 1918 and the heroes of the interwar decades. It was they who were responsible for Poland no longer being merely a historical and literary concept, but a political, administrative, and economic reality. Fraternizing with ghosts proved to be a quite realistic strategy for maintaining political identity, and for achieving and strengthening statehood. The bonds between the living and the dead, between the present and the past, between action and memory, is an extremely salient feature of Polish culture. History is the memory of a society. Living in the Information Age, we know that in terms of computerized media, memory is as important as processor speed and the rate of information flow. Our ambition has been to harmonically join tradition and modernity. Visitors can see original exhibits arranged within a modern setting, supplemented with multimedia displays. It is not possible to mention in such a short introduction all those who brought this exhibit to fruition without printing a full list of acknowledgements separately, but I would like to mention the curators and coordinators of the work. The exhibition required months of work by a team directed by the curators of the exhibition, Monika Matwiejczuk and Anna Kosińska of the Polish History Museum. Anna Małecka and Przemysław Deles from the Royal Castle in Warsaw supervised work on the exhibition. Special thanks is due to Agnieszka Sowa- -Szenk, whose arrangement gave the exhibition its exceptional character, as well as to dr. Marek Deszczyński, an expert on the era, who provided oversight in terms of factual accuracy. We also want to express our sincere appreciation to the museums, cultural institutions, and private institutions who loaned us exhibits for the exhibition, as well as to the numerous consultants, reviewers, and those who helped in conducting preparatory research work. Mało kto pamięta odpowiedź na pytanie Wielkiego Księcia o niebezpieczną porę dla Polaków: Tak teraz jest listopad, więc baczne mam słuchy. Jest to pora, gdy idą między żywych duchy i razem się bratają. Wyspiański, podobnie jak wcześniej Mickiewicz w Dziadach, uważał, że w najważniejszych kwestiach dotyczących ojczyzny duchy przodków są ważnymi interlokutorami żywych. Utrata niepodległości pod koniec XVIII wieku skłaniała Polaków do szukania wolności w historii, w literaturze, we wspominaniu dawnych zwycięstw i narodowych bohaterów. Obcowanie w różnych formach z przeszłością było jedyną możliwością ocalenia godności i tożsamości narodu pokonanego i stłamszonego. Czy jednak zajmowanie się historią nie było zgubną pasją Polaków odciągającą od czynu, zamykającą oczy i umysł na rzeczywistość? Czy pasja do historii jest nam potrzebna w czasach niepodległości? Odpowiedź znajdujemy nie na kartach literatury, ale w dziejach historii politycznej i społecznej. Dzieła Wyspiańskiego były bezpośrednią inspiracją dla pokolenia niepokornych, dla tych, którzy na przełomie XIX i XX wieku zajęli aktywną postawę wobec rzeczywistości. To oni, czytelnicy romantyków i Wyspiańskiego, stali się bohaterami drugiego polskiego listopada 1918 r. i bohaterami dwudziestolecia międzywojennego. To oni sprawili, że Polska przestała być tylko pojęciem historycznym i literackim, a stała się bytem politycznym, administracyjnym i gospodarczym. Bratanie się z duchami okazało się całkiem realistyczną strategią podtrzymania polskiej tożsamości, odzyskania i umocnienia państwowości. Ta łączność pomiędzy żywymi a umarłymi, pomiędzy teraźniejszością, a przeszłością czy też pomiędzy czynem a pamięcią jest niesłychanie ważnym rysem polskiej kultury. Historia jest pamięcią społeczeństw. Żyjąc w społeczeństwie informacyjnym, wiemy, że w nowoczesnych mediach pamięć jest równie ważna, jak moc obliczeniowa procesorów czy szybkość przepływu informacji. Naszą ambicją było, by ekspozycja harmonijnie połączyła w sobie tradycję z nowoczesnością. Zwiedzający zobaczy oryginalne eksponaty zaaranżowane w ramach nowoczesnej scenografii, uzupełnionej ciekawymi instalacjami multimedialnymi. Nie sposób wymienić w krótkim wstępie wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania ekspozycji, możliwie pełna lista podziękowań została wydrukowana osobno, pozostaje wspomnieć tylko kuratorów i koordynatorów prac. Wystawa wymagała wielomiesięcznej pracy zespołu kierowanego przez kuratorki wystawy Monikę Matwiejczuk i Annę Kosińską z Muzeum Historii Polski. Ze strony Zamku Królewskiego nad realizacją wystawy czuwali Anna Małecka i Przemysław Deles. Szczególne podziękowania należą się Agnieszce Sowie- -Szenk, której aranżacja nadała wystawie wyjątkowy charakter, oraz dr. Markowi Deszczyńskiemu, znawcy epoki, który sprawował merytoryczną opiekę nad ekspozycją. Serdeczne podziękowania kierujemy również pod adresem muzeów, instytucji kultury oraz osób prywatnych, które wypożyczyły nam eksponaty na wystawę, oraz szerokiego grona konsultantów, recenzentów i osób współpracujących przy realizacji kwerend. 6 7

5 Dyrekcja Muzeum Historii Polski w Warszawie składa podziękowania następującym instytucjom i osobom za wypożyczenie eksponatów: The Polish History Museum would like to express its gratitude to the following institutions and individuals for loaning exhibits: Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Archiwum Akt Nowych Archiwum Głównemu Akt Dawnych Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich w Poznaniu Archiwum Państwowemu m.st. Warszawy oddz. w Otwocku Archiwum Państwowemu w Radomiu Archiwum Polskiego Radia Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego Bibliotece Narodowej w Warszawie Bibliotece Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Filmotece Narodowej Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich Gminie Żydowskiej w Łodzi Instytutowi Sztuki PAN w Warszawie Klasztorowi ojców Paulinów na Jasnej Górze Międzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie Muzeum Akademii Sztuk Pięknych Muzeum Architektury we Wrocławiu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Muzeum Diecezjalnemu w Kielcach Muzeum Harcerstwa w Warszawie Muzeum Historycznemu Miasta Poznania Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Muzeum Literatury w Warszawie Muzeum Lotnictwa Polskiego i Astronautyki w Krakowie Muzeum Lubelskiemu w Lublinie Muzeum Miasta Gdyni Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym Muzeum Narodowemu w Poznaniu Muzeum Narodowemu w Warszawie Muzeum Narodowemu we Wrocławiu Muzeum Niepodległości Muzeum Plakatu w Wilanowie Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego w Białymstoku Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Muzeum Tatrzańskiemu im. dr. Tytusa Chałubińskiego Muzeum Teatralnemu w Warszawie Muzeum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Muzeum-Zamkowi w Łańcucie Narodowemu Archiwum Cyfrowemu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach Wiejskich Rodzinie Sosenko Telewizji Kino Polska Warszawskiej Katedrze Metropolitalnej pw. św. Marii Magdaleny w Warszawie Wielkopolskiemu Muzeum Walk Niepodległościowych Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich Zamkowi Królewskiemu w Warszawie Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu Panu Januszowi Banaszakowi Panu Jakubowi Berowi Panu Samowi Bryanowi Panu Maurycemu Bryx Panu Markowi Drewniakowi Panu Robertowi Gawkowskiemu Panu Andrzejowi Glassowi Panu Adamowi Jońcy Pani Katarzynie Kuligowskiej Panu Tomaszowi Lachowskiemu Pani Matyldzie Mikołajczyk Panu Tomaszowi Wróblewiczowi Dyrekcja Muzeum Historii Polski w Warszawie składa podziękowania naszym współpracownikom, recenzentom i konsultantom: The Polish History Museum would like to acknowledge dedicated help and professional assistance coming from: Barbarze Banaś dr. Markowi Piotrowi Deszczyńskiemu dr. Robertowi Gawkowskiemu Witoldowi Głębowiczowi Stanisławowi Janickiemu dr. Łukaszowi Krzywce dr. Piotrowi Majewskiemu prof. Włodzimierzowi Mędrzeckiemu Małgorzacie Możdżyńskiej-Nawotce dr Katarzynie Sierakowskiej Magdalenie Sieramskiej dr. Pawłowi Skibińskiemu Katarzynie Sosenko prof. Joannie Sosnowskiej prof. Janowi Zomkowskiemu 8 9

6 we własnym Państwie Życie polityczne II RP A State of Their Own. Political Life in the Second Republic Otwarcie posiedzenia Sejmu RP, r. Przemawia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski (fot. Muzeum Niepodległości w Warszawie) Head of State Józef Piłsudski speaking at the opening session of the Polish Sejm, (photo: Museum of Independence in Warsaw)

7 PAWEŁ SKIBIŃSKI A State of Their Own. Political Life in the Second Republic We własnym państwie. Życie polityczne II RP Assessments of the Second Republic oscillate between an idealization of its creation as a sovereign state and strong criticism of it. What is required, however, is a more balanced look. The interwar years was the only period between the third partition of Poland in 1795 and the fall of Communism in 1989 in which there existed a modern Polish state that could act independently of external powers, and for whose politics Poles themselves bore responsibility. This sovereign state was built with the broad support of its society. A vast majority of Poles identified with its institutions, and worked to help create and defend them. The Polish state took shape amidst exceptionally difficult conditions. Due to years of partition, several different administrative, fiscal, and legal systems were in place after Poland s independence. The lands of each of the partitions varied in terms of their social and economic situation. The creation of a unified state administration, unification of the legal system, and the building of effective central institutions were among the successes of the period. The crisis in democracy that was arising throughout Europe took a relatively mild form in Poland. There were no Nazi formations in spite of the problem of anti-semitism and even the most extreme nationalists rejected racist ideologies. The level of identification with the Communist party was also low. In the Second Republic, acts of political terrorism were carried out by both communists and Ukrainian nationalists. On a smaller scale, other, less radical formations also turned to violence, organizing paramilitary formations. In this sense, Poland s situation very much reflected what, sadly, had become a European norm. In Polish political life, there was no lack of outstanding political figures. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, and Wincenty Witos have been written into the pages of Polish history. Polish political elites during the interwar period engaged in politics as a selfless public service. In the realm of intellectual culture, the work of Niedziałkowski, Bocheński and Dmowski became an integral part of Polish political culture. A broad spectrum of political organizations were active in Poland, representing a wide range of views on both the left and right, and playing an integral role in the nation s social life. Organizations representing national and political minorities also thrived. The extent of the population s engagement population was made apparent during the fight for independence in One result of this was Władysław Grabski s reform of the treasury, which was carried out using exclusively domestic resources. Towards the end of the 1930s, when it became necessary to defend the Republic, the level of social commitment of Polish citizens to their state and their willingness to sacrifice for it was demonstrated once again. In terms of the development of Poland s political life, the years 1918 to 1926 was a period of parliamentary democracy. During this time, the foundations of the political system were set up and a reform of state finances was carried out. It was an era of significant freedom in terms of civil liberties women were given the right to vote in Poland in 1919, whereas in France this took place a quarter century later. As in other European democracies, however, Poland lacked a strong executive branch, and violence was on the rise with both the left and right making use of it. Polish parliamentary democracy was ended by Piłsudski s seizing power during the so-called May coup d état. From 1926 to 1933, the marshal s supporters were able to strengthen the executive branch, but state institutions grew more alienated from society. Electoral fraud took place, the opposition faced pressure from the state, and show trials of its leaders were even held (the Brest trials). In the second half of the 1930s, the political system grew more authoritarian. Free elections were ended in Power was now concentrated in the hands of the president. At the same time, however, a legal opposition continued to function, though the citizenry enjoyed limited civil liberties. With the threat of war approaching, the citizenry again supported the government in order to face the danger. The Second Republic remains for Poland an important source of political traditions. Although the young state was clearly unable to overcome all the difficulties facing it, the Second Republic offers a model in terms of the sacrifices made by its citizens and their level of engagement in public life. Dwudziestolecie międzywojenne, okres istnienia niepodległej II Rzeczypospolitej, skłania historyków do formułowania nieraz skrajnie odmiennych sądów. Oceny tej krótkiej epoki wahają się od idealizacji suwerennego bytu państwowego po nieumiarkowaną krytykę, najczęściej formułowaną z perspektywy klęski, jaka spotkała naszą ojczyznę w II wojnie światowej, wojnie, która pogrzebała II RP. P rzed idealizacją ostrzega w swym podręczniku m.in. współczesny badacz krakowski Czesław Brzoza: Większość Polaków od z górą sześćdziesięciu lat wspominała coraz bardziej wyidealizowaną II Rzeczypospolitą i mające na celu jej utrzymanie heroiczne wysiłki z lat II wojny światowej. Utrwalający się w świadomości społecznej obraz międzywojnia coraz bardziej oddalał się od rzeczywistego. [...] O ile duma z osiągnięć międzywojennej Polski [...] była i jest stale obecna w powszechnej świadomości narodowej, o tyle liczne porażki II Rzeczypospolitej [...], a zwłaszcza faktyczny bilans dokonań, są znacznie trudniejsze do zaakceptowania (Cz. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej ( ), w: Wielka Historia Polski, t. V, Kraków- -Warszawa 2003, s. 401). Symbolem idealizacji tradycji politycznych tego okresu jest nasz stosunek do Józefa Piłsudskiego. Jak zauważa Andrzej Nowak, bohaterem, symbolem wyobraźni politycznej Polaków pozostaje niewątpliwie Józef Piłsudski wciąż [...] uważany za najwybitniejszego polityka polskiego w XX wieku, albo nawet całej polskiej historii (A. Nowak, Historie politycznych tradycji., Kraków 2007, s. 7). Piłsudski jest w świadomości dzisiejszych Polaków bezdyskusyjnym symbolem polityki dwudziestolecia, polityki, która oznaczała odzyskanie niepodległości. Dla swoich współczesnych był postacią kontrowersyjną, mającą zarówno żarliwych wielbicieli, jak i zażartych przeciwników, obecnie nabrał w oczach potomnych jedynie pomnikowych kształtów. Gdyby brać pod uwagę tylko jego dzisiejszy wizerunek, marszałek nie popełniał błędów, wolny był od śmieszności... Z. Czermański, Marszałek Piłsudski w ramach konstytucji 17 marca 1931 r. (wł. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie) Z. Czermański, Marshall Piłsudski in the frame of the Constitution of March 17, 1931 (property of Museum of Caricature in Warsaw) 12 13

8 Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski w drodze z Belwederu do katedry św. Jana, r. (fot. Muzeum Niepodległości) Ignacy Paderewski and Józef Piłsudski on the road from Belweder to the Cathedral of St. John, (photo: Museum of Independence) Nikt dziś nie kojarzy z osobą zwycięzcy Bitwy Warszawskiej i twórcy Legionów ani inwektyw pod adresem demokratycznego sejmu, ani niepotrzebnej brutalności, ani otaczania się posłusznymi miernotami, ani kartek wysyłanych przymusowo przez całe szkoły z okazji imienin marszałka na portugalską Maderę... To wyidealizowane uproszczenie sprzyja zapewne szerzeniu się innej, równie upraszczającej wizji. W świadomości społecznej utrwala się bowiem równocześnie także skrajny krytycyzm wobec epoki niepodległego bytu państwowego. Nieraz przybiera on formę ocen niesprawiedliwych, bo zupełnie ahistorycznych. W tej hiperkrytycznej wizji dwudziestolecie staje się okresem wyłącznie niemal antysemityzmu i skrajnego nacjonalizmu. W ten nurt wpisuje się wielu wybitnych nam współczesnych choćby Czesław Miłosz, który wprawdzie nie polemizował ze świetlanym mitem marszałka Piłsudskiego, ale epokę swojej młodości postrzegał jako czas podbijania narodowego i mocarstwowego bębenka, czas nie tylko zaciemniającego umysły pustosłowia i wygrywania nienawiści do wszystkich <innych>, także [...] polowań na czarownice, rozpowszechnionego donosicielstwa i szantażu (Cz. Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 1999, s. 543). Aby wyplątać się z gąszczu tych prowadzących na manowce uproszczonych opinii, warto sięgnąć po zdanie wypowiedziane przez jednego z najwybitniejszych polskich historyków Władysława Konopczyńskiego. Twórca Polskiego Słownika Biograficznego pisał: W duszy czytelnika opaczny [byłby] obraz, [...] [ukazujący], że wskrzeszenie Polski w 1918 roku, było krótkotrwałą, nieudaną próbą, żeśmy wszyscy razem nie zdali życiowego egzaminu. [...] Niewiele pomoże [...] stawianie takich negatywnych tez, jak to żeśmy nie rozwiązali całkowicie kwestii społecznej, albo kwestii rolnej, albo kwestii żydowskiej, czy ukraińskiej. Żadne europejskie rozwiązanie tych trudności nie uchroniłoby państwa od katastrofy dwustronnego najazdu, a nie każde rozwiązanie dawało się pogodzić z egzystencją narodu polskiego (W. Konopczyński, Historia polityczna Polski , Gdańsk 1995, s ). Z tej perspektywy patrząc, można z pewnością powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego Polacy znajdowali się w szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o uprawianie przez siebie polityki. Polityka polska miała w ciągu tych dwu dekad do dyspozycji suwerenne państwo polskie. Był to jedyny taki okres w ciągu dwu ostatnich stuleci między trzecim rozbiorem w 1795 roku a upadkiem komunizmu w Polsce w 1989 roku. Był to więc jedyny w tym okresie czas, gdy istniało nowoczesne państwo polskie, dysponujące w zasadzie samodzielnością w stosunku do ośrodków zewnętrznych, za którego politykę sami Polacy ponosili odpowiedzialność. To suwerenne państwo budowane było przy wielkim poparciu społecznym. Mimo nieraz ostrych sporów politycznych (choćby zażartej rywalizacji między narodowymi demokratami a zwolennikami marszałka Piłsudskiego) ogromna większość Polaków identyfikowała się z jego instytucjami, starała się je współtworzyć i chronić. W walce o to państwo wykazali się szczególną ofiarnością, ponosząc trudy trwających aż do 1921 roku wojen, a następnie łożąc na potrzeby ustabilizowania młodego państwa podczas reformy skarbowej premiera Władysława Grabskiego. Zdjęcie gmachu Sejmu 1930 r. (fot. NAC) Photo of the Sejm building, 1930 (photo: NDA National Digital Archive, Warsaw) Zbiorowy wysiłek wspólnoty wart jest podkreślenia tym bardziej, że państwo polskie kształtowało się w niesłychanie trudnych warunkach. Poważnym utrudnieniem i wyzwaniem, jakie stanęły przed polskimi politykami, było przezwyciężenie podziałów i szerzej rzecz ujmując całego dziedzictwa zaborów. Na obszarze międzywojennej Polski występowały cztery systemy administracyjne i fiskalne, pięć systemów prawnych. Ziemie poszczególnych 14 15

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success

Polska. transformacja. Od niepewności do sukcesu. Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From Suspense to Success 10 15 25 www.mttp.pl/25 Polska transformacja Od niepewności do sukcesu Polish Transformation From

Bardziej szczegółowo

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

How. Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and THE. Jak urządzić świat na nowo? Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla How TO Rearrange THE World Jak urządzić świat na nowo? Nobel Peace Prize Laureates Speak about the Global Order and the Challenges for Humanity Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla o globalnym ŁADZIE i WYZWANIACH

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 29/2011 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament

Składając już na samym wstępie najserdeczniejsze. prof. Jerzy Buzek. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. The President of the European Parliament Słowo wstępne EDITORIAL Photo EP prof. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego The President of the European Parliament Drodzy przedsiębiorcy, Szanowni państwo, Składając już na samym wstępie

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800

Dossier www.mttp.pl. of which 40% are under 15. Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 Dossier www.mttp.pl of which 40% are under 15 Two thousand languages An average GDP per capita of $ 1.800 167.3million internet million smartphones 127.5 owned by Africans in 2015 Over 1 billion inhabitants

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ISSN 1896-4923. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego I 2014 / 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 I 2014 / 29 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 15 LAT W NATO BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 29 styczeń marzec 2014 r. Warszawa 2014 Szef Biura Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO. Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE II 2012 / Szczyt NATO w Chicago. Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego II 2012 / ISSN 1896-4923 22 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W numerze: Strategiczne doświadczenia Polski w NATO i UE Szczyt NATO w Chicago Nuklearne rozbrojenie

Bardziej szczegółowo

OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING

OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING OD MIESZKALNICTWA SOCJALISTYCZNEGO DO MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO FROM THE SOCIALIST TO THE SOCIAL HOUSING Grzegorz Wojtkun dr inż. architekt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa Nr 4(40) 2014 kwartalnik Spis rzeczy Rada Naukowa Zbigniew Bać (Polska) Michaił Balzanikov (Rosja) Joaquim Braizinha (Portugalia) Kateřina Charvátová (Czechy) Jerzy Charytonowicz (Polska) Małgorzata Chorowska

Bardziej szczegółowo

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy

Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL. kwartalnik finansowy Nr 2(12) / 2015 SSN: 2084 5960 JOURNAL kwartalnik finansowy DZIAŁ 2 DZIAŁ SPISTREŚCI 3 4 5 8 10 12 14 15 19 22 24 26 28 30 32 33 36 Spis treści Od redakcji Wydarzenia EEMEA in Focus Poland s Golden Age.

Bardziej szczegółowo

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET

Dossier. Poland. Turkey. Turcja. Polska. centre for dialogue and analysis. www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET centre for dialogue and analysis Dossier www.mttp.pl A REGIONAL POWER WHERE EUROPE AND ASIA MEET / regionalna potęga na styku Europy i Azji Turkey Turcja Poland Polska CAN POLAND AND TURKEY CREATE A PARTNERSHIP

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010

Opracowanie redakcyjne Dorota Pasiak-Wąsik. Artykuły i materiały recenzowane. Copyright by Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warszawa 2010 Rada Programowa Janusz Gmitruk przewodniczący, Romuald Turkowski sekretarz, członkowie: Mieczysław Adamczyk, Stanisław Durlej, Józef Hampel, Adam Koseski, Andrzej Lech, Piotr Matusak, Lesław Michnowski,

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42.

POLSKA RPA. 3 Nobel Peace Prize winners. Area: 1,219,090 km2. 8 th largest share of women in parliament in the world (42. Dossier www.mttp.pl 51.8 mln inhabitants 11 languages 8 th largest producer of wine in the world 3 Nobel Peace Prize winners 49.5 years life expectancy Area: 1,219,090 km2 in2012 getting credit 11,375

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (60) 2010

zeszyty naukowe 3 (60) 2010 zeszyty naukowe 3 (60) 2010 warszawa 2010 1 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Zbigniew Krawczyk (z-ca przewodniczącego) prof. zw. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim

From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski. Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim From Arnold to FP SPOMAX S.A. 125 years of the company in Ostrów Wielkopolski Od Arnolda do FP SPOMAX S.A. 125 lat firmy w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 2007 Publisher Wydawca FP SPOMAX S.A.

Bardziej szczegółowo