Po³udnik pozdrawia wszystkich serdecznie. ycie jest piêkne, a k³opoty zawsze przejœciowe. A W NUMERZE... A W NUMERZE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po³udnik 18 47 pozdrawia wszystkich serdecznie. ycie jest piêkne, a k³opoty zawsze przejœciowe. A W NUMERZE... A W NUMERZE..."

Transkrypt

1 PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC PO UDNIK miesiêcznik numer 6 (11) czerwiec ROK II BEZP ATNY B ADNICE HARBUTOWICE KICZYCE KOWALE MIÊDZYŒWIEÆ OCHABY PIERŒCIEC POGÓRZE WILAMOWICE WIŒLICA wwwpludnik1847xpl wwwskczwpl wwwxpl Od kilku miesiêcy publikwaliœmy na ³amach P³udnika zapiski z pamiêtnika plskieg misjnarza pracuj¹ceg w Afryce Dziœ statnia jeg pwieœæ Wszystk kiedyœ ma swój kres Czarny L¹d kryje w sbie wiele tajemnic, czêst jest zagadkwy i zaskakuj¹cy Nsi w sbie tak e wiele dpwiedzi na nurtuj¹ce bia³ych ludzi pytania Jest mkr, deszczw, malarycznie Lipiec i sierpieñ Nieb zalewa, usypia Afrykê Cdzienne, spadaj¹ce z nieba strumienie wdy stwarzaj¹ atmerê uœpienia, hipnzy Wieczrami rj¹ siê mrdercze kmary Jak c rku tej prze wszyscy zmagaj¹ siê z przekleñstwem malarii I jak c rku malaria zabija najpierw dzieci (ci¹g dalszy na str 21) WSZYSTKIE DZIECI NASZE S!!!!!!! Dsknale tym wiemy, e bez Tych istt niewa ne czy maj¹ 2, 5 czy 15 lat ycie by³by: CICHE!!! i SZARE!!! dlateg wszystkie pciechy ze Skczwa i klic zapraszamy 1 czerwca r gdz 1530 d Banku BPH SA w Skczwie ulgmrcinka 16B na bezp³atn¹ jazdê Ciuchci¹ Beskidzk¹ p Skczwie wraz z innymi atrakcjami!!! serdecznie zaprasza Bank BPH SA Oddzia³ Skczów - spnsr Ciuchci Beskidzkiej tel 33, ; D³ug myœleliœmy, jak t wszystk puk³adaæ i pgdziæ Czas zbli aj¹cych siê wakacji nie pzwala nam na dbre zrbienie gazety Wszyscy w ró nych terminach siê rzje d aj¹ i bardz ciê k zgraæ i skrdynwaæ wspó³pracê wszystkich wspó³twrz¹cych P³udnik Dlateg t jest nasz statni numer, w sumie jedenasty, wliczaj¹c specjalne wydania œwi¹teczne I na dziœ nie wiemy, kiedy uka e siê klejne wydanie Byæ m e na pcz¹tku wrzeœnia, a m e w paÿdzierniku A m e dpier p listpadwych wybrach, w œwie ej, przewietrznej i m³dszej atmerze Od wrzeœnia zesz³eg rku zebraliœmy wiele cennych dœwiadczeñ staraj¹c siê redagwaæ P³udnik pd Wasze, Drdzy Czytelnicy, gusta i czekiwania Z pewnœci¹ nie wszystk nam wysz³, ale bardz chcielibyœmy, by ka dy w Skczwie rbi³ ci¹gle krk d przdu Od pcz¹tku mieliœmy jeden g³ówny cel: wspieraæ i pkazywaæ ka d¹ cenn¹ inicjatywê, która wp³ywa na rzwój Ziemi Skczwskiej Aby wydbywaæ z apatii zapmnianych ludzi i prmwaæ dzia³anie na rzecz zmiany adn¹ sztuk¹ jest staæ w miejscu i siê nie rzwijaæ, ubijaj¹c pmys³y i przedsiêwziêcia A niestety atmera w Skczwie d kilku lat, m na dnieœæ wra enie, taka w³aœnie jest Przed nami czerwiec i wakacje Regenerujmy wiêc si³y, zbierajmy pmys³y Zachêcamy nadal d brania spraw w swje rêce, d uœmiechu i pknywania cdziennych prblemów Nie ma spraw, których nie m na za³atwiæ, tak jak nie ma sytuacji bez wyjœcia Wyjœæ jest zawsze kilka Zachêcamy wszystkich d lektury teg wydania P³udnika z nadziej¹, e ka dy znajdzie tutaj cœ dla siebie Czekamy na Wasze listy i maile z wakacji I pamiêtajmy, e cz³wiek nie ma czêœci zamiennych, uwa aj¹c w czasie wakacji na siebie i swich najbli szych P³udnik pzdrawia wszystkich serdecznie ycie jest piêkne, a k³pty zawsze przejœciwe A W NUMERZE A W NUMERZE A W NUMERZE! AFRYKA - str 21 KONKURSY I HUMORY - str 30 i 32 INTERWENCJE - str 26 KULISY POWSTAWANIA PO UDNIKA - str 5 JAKI BURMISTRZ- str 14 SPÓ DZIELNIA WSPÓLNOTA - str 19 A W NUMERZE A W NUMERZE! A W NUMERZE Klejna edycja Urdzinwej Sztafety dby³a siê 28 maja na skczwskiej p³ywalni Delfin Od gdziny 1000 zaczêli startwaæ zawdnicy, którzy swim wystêpem chcieli uczciæ szóste urdziny skczwskieg delfinka Nad bezpieczeñstwem i prawid³wym przebiegiem zawdów czuwali zwarci i gtwi ratwnicy, na zdjêciu d lewej:tmasz NiedŸwiecki, Krnelia Wjnar, Tmasz Pawiñski i Rafa³ Rajski Super kupn rabatwy na str 4 (ci¹g dalszy na str 32) P raz jedenasty w Skczwie mia³a miejsce Panrama Sztuki Chrzeœcijañskiej Musica Sacra Festiwal crcznie dbywa siê na pami¹tkê pbytu w naszym mieœcie papie a Jana Paw³a II W tym rku piêæ klejnych majwych wieczrów ubgaci³y kameralne kncerty w kœciele katlickim i ewangelickim (ci¹g dalszy na str 16) tu mieszkam gdzie wasz dm na chwilê gdzie kawa³ek dnia wyrzucneg d ksza s³dkawym zapachem stareg k³acza w rzeÿbie schdów urwanych klamek œwitów szyby rzbitej w pkju z numerem bez indeksu gdzie kundl¹ siê pd knem nad ranem z nc¹ wpisan¹ cudzymi drzwiami blues i ucieczka jak zagubina mneta Stanis³aw Józef Malinwski ft: wwwxpl

2 Gdyby kbieta ubiera³a siê tylk dla jedneg mê czyzny, zabiera³by jej t znacznie mniej czasu P R Z Y R O D A W O K Ó N A S Bciany bia³e nale ¹ d najbardziej znanych ptasich wêdrwców Ka dy wie, e zimuj¹ w Afryce Ich pwrtu wisn¹ trudn nie zauwa yæ, nawet nie puszczaj¹c miasta Wiêkszœæ mediów infrmuje bwiem tym z przejêciem Pdczas wêdrówki bciany przemieszczaj¹ siê g³ównie ltem szybwcwym Trzymaj¹c nieruchm rzpstarte skrzyd³a, wykrzystuj¹ kminy, czyli wstêpuj¹ce pr¹dy ciep³eg pwietrza i zataczaj¹c w ich brêbie krêgi wznsz¹ siê ku górze P si¹gniêciu znacznej wyskœci, ltem œlizgwym, nadal nie pruszaj¹c skrzyd³ami, zmierzaj¹ ku nastêpnemu kminwi Kminy twrz¹ siê tylk nad l¹dem Dlateg bciany eurpejskie, pd¹ aj¹c d Afryki, mijaj¹ Mrze Œródziemne Lec¹ przez Br i Bliski Wschód alb przez Gibraltar Tras¹ wschdni¹ wêdruje kilkaset tysiêcy bcianów, wœród nich wszystkie bæki plskie Tras¹ zachdni¹ leci kilkadziesi¹t tysiêcy sbników, pchdz¹cych z zachdniej czêœci eurpejskieg bszaru gnie d enia siê gatunku Wiêksza czêœæ Niemiec znajduje siê w szerkiej strefie granicznej, z której bciany mg¹ pdró waæ biema trasami Du a czêœæ bcianów nie wytrzymuje trudów i niebezpieczeñstw wêdrówki Niespdziewane zmiany pgdy pdczas pknywania przeszkód wdnych, zw³aszcza Zatki Sueskiej, mg¹ prwadziæ d masweg tpienia siê wycieñcznych ptaków, których cia³a, wyrzucane przez fale, zaœcielaj¹ ptem brzegi D³u sze kresy ch³dów, kiedy t brak termicznych pr¹dów wstêpuj¹cych, pwstrzymuj¹ przelt - nie zawsze w miejscach bfituj¹cych w pkarm Wiele ptaków ginie zderzaj¹c siê z napwietrznymi przewdami elektrycznymi lub siadaj¹c na nich i pwduj¹c zwarcia Jeszcze wiêcej bcianów jest zabijanych przez ludzi: dla miêsa lub dla rzrywki, przede wszystkim na terenach le ¹cych miêdzy lêgwiskami a zimwiskami Na bciany pluje siê g³ównie w Afryce pó³ncnej i na Bliskim Wschdzie Przez Eurpê bciany plskie lec¹ w kierunku Bru alb najkrótsz¹ drg¹, przecinaj¹c Karpaty, lub te mijaj¹c je lekkim ³ukiem d wschdu Trasy wêdrówki wiêkszœci bcianów eurpejskich zbiegaj¹ siê nad Brem, sk¹d ptaki te pd¹ aj¹ dalej ju wspólnym szlakiem przez Turcjê i dlinê Nilu, pzstawiaj¹c z bku Przesmyk Sueski i deltê Nilu Zatkê Suesk¹ przekraczaj¹ w miejscu, gdzie siê zwê a, niedalek jej p³¹czenia z Mrzem Czerwnym W³aœciwe zimwisk tych bcianów zaczyna siê ju w pó³ncnej Etipii i œrdkwym Sudanie i rzci¹ga siê przez ca³¹ wschdni¹ Afrykê, a d p³udniweg krañca kntynentu Bciany, które dlatuj¹ tak dalek na BOBREK TRÓJLISTKOWY OPRACOWA : JAROS AW GIL Urzmaicna mzaika œrdwisk klic Skczwa ma swje dzwierciedlenie w bgatej szacie rœlinnej Spœród psplitych i znanych gatunków rœlin wystêpuj¹ te takie, które nie zawsze s¹ przez nas zauwa ane D tych nale y niew¹tpliwie bbrek trójlistkwy Jest bylin¹ ziemnwdn¹ charakterystycznym, walcwatym k³¹czu, drastaj¹cym d 2 m d³ugœci K³¹cze wytwarza dwa rdzaje krzeni Jedne s¹ prste, d³ugie i jasne, natmiast drugie - rzga³êzine, krótkie, ciemne Liœcie bbrka s¹ trójlistkwe, b³yszcz¹ce, skórzaste, wyrastaj¹ na d³ugich gnkach, wznsz¹c siê pnad wdê Kwiaty tej rœliny s¹ bia³e lub bia³ró we, zebrane w grniaste kwiatstany Wewnêtrzn¹ strnê lancetwatych p³atków pkrywaj¹ liczne, sczyste w³ski Bbrek kwitnie w maju i czerwcu Zazwyczaj jest zapylany przez drbne wady W czasie d³ugtrwa³ej wilgtnej pgdy kwiaty nie twieraj¹ siê i wówczas nastêpuje samzapylenie Owcem jest kulista trebka Nasina maj¹ wewn¹trz tkankê WÊDRÓWKI BOCIANÓW OPRACOWA : JAROS AW GIL p³udnie, a dknuje teg znaczna ich liczba, przebywaj¹ w jedn¹ strnê 10 tyœ km Zajmuje im t 3-4 miesi¹ce Wisn¹ wêdruj¹ 2 razy szybciej Nie wszystkie jednak sbniki spêdzaj¹ zimê na pisanych bszarach Nieliczne, byæ m e s³abine chrb¹ lub ranne, próbuj¹ przezimwaæ w kraju Czasem siê im t udaje, na gó³ dziêki dkarmianiu przez ludzi Takie pjedyncze przypadki zantwan tak e w naszych rejnach min w G³yszu, Ochabach, I³wnicy a zesz³ej zimy 4 sbniki próbwa³y przezimwaæ w Dêbwcu i Pdlesiu Pierwsze bciany puszczaj¹ kraj ju w lipcu, wiêkszœæ ich dlatuje jednak w sierpniu Najwczeœniej ft: Jars³aw Gil rzpczynaj¹ wêdrówkê bciany m³de Ju we wrzeœniu nasze bciany m na sptkaæ w pó³ncnej czêœci zimwiska Przelty kñcz¹ siê zazwyczaj w listpadzie W lutym zaczyna siê wêdrówka pwrtna Bciany djrza³e zaczynaj¹ wracaæ pierwsze i pd¹ aj¹ na lêgwiska znacznie szybciej, ni lecia³y jesieni¹ w dwrtnym kierunku Natmiast ptaki najm³dsze, jedn- i dwuletnie rzpczynaj¹ dlt póÿniej, lec¹ wlniej i nie wszystkie dlatuj¹ d kraju Czêœæ z nich spêdza lat w granicach zimwiska, niektóre gdzieœ na trasie wêdrówki, a spr zatrzymuje siê w delcie Nilu i jej klicach, tj na bszarze le ¹cym pza tras¹ nrmalnej wêdrówki W Afryce bciany kczuj¹ w niewielkich stadkach w pszukiwaniu p ywienia ywi¹ siê tam w du ej mierze szarañcz¹, zjadaj¹ dziennie d 100 drs³ych kazów i d 900 niedjrza³ych Z tej racji tam, gdzie zimuj¹, ciesz¹ siê sympati¹ i chrn¹ zarówn w³adz, jak i ludnœci tubylczej W statnich latach pjedyncze pary bcianów gnie d ¹ siê w Afryce p³udniwej, pzstaj¹c tam na ca³y rk Czêœæ ich ptmstwa zachwuje siê tak sam, czêœæ zaœ dlatuje wraz z nrmalnymi" bcianami na pó³nc, gdy kñczy siê lat pó³kuli p³udniwej, a zaczyna lat pó³kuli pó³ncnej W latach siedemdziesi¹tych bciany zagnieÿdzi³y siê tak e p raz pierwszy w Izraelu Od 1988 r na terenie gminy Skczów, a tak e w ca³ym pwiecie cieszyñskim prwadzna jest crczna akcja liczenia bcianów Ornitldzy dwiedzaj¹ miejsca gniazdwania tych charakterystycznych, du ych ptaków w p³wie lipca, kiedy m³de bciany stj¹ ju w gniazdach i przygtwuj¹ siê d wyltu Obecnie w gminie Skczów jest k 20 zajêtych gniazd Od kilkunastu lat dane sytuacji naszych bæków przesy³ane s¹ d Plskieg Twarzystwa Przyjació³ Przyrdy PRO NATURA" z siedzib¹ we Wrc³awiu, które jest krajwym krdynatrem gólnplskiej inwentaryzacji gniazd bciana bia³eg ft: Jars³aw Gil pwietrzn¹, a pnadt pkryte s¹ g³adk¹, trudn nasi¹kliw¹ ³upin¹, c pzwala im d³ug unsiæ siê na pwierzchni wdy Rznszne bywaj¹ zarówn przez wdê, jak i za pœrednictwem ptaków wdnych Kie³kwaniu nasin sprzyja uprzednie przemarzniêcie Bbrek intensywnie rzmna a siê równie za pmc¹ k³¹czy Rœlina ta wystêpuje w œrdwiskach ubgich w wêglany, czêst kwaœnych i elazistych; zarówn pdmk³ych (trfwiska niskie, ³¹ki), jak i wdnych - wœród rœlinnœci przybrze nej i szuwarwej Czêst twrzy, zw³aszcza w ma³ych i p³ytkich zbirnikach, rzleg³e jedngatunkwe skupienia, zarastaj¹c ca³e lustr wdy Bbrek trójlistkwy d dawna znajduje zastswanie w zi³lecznictwie Napar z wysusznych liœci, zawieraj¹cych grzkie glikzydy, jest u ywany min jak œrdek pbudzaj¹cy apetyt i pprawiaj¹cy trawienie W lecznictwie ludwym liœcie bbrka, pdawane razem z pi³unem, s¹ lekiem przeciwk zimnicy Bbrek trójlistkwy jest szerk rzpwszechniny na pó³kuli pó³ncnej, w strefie umiarkwanej (Eurpa, Azja, Ameryka Pó³ncna, Afryka, Grenlandia) 2

3 Miejski Dm Kultury, rganizatr tegrcznych Dni Skczwa, które dbêd¹ siê na skczwskim rynku w dniach d 9 d 11 czerwca przygtwa³ bardz urzmaicny prgram Wyst¹pi¹ szklne i przedszklne zesp³y artystyczne, miejscwe frmacje m³dzie we taneczne i rckwe (Tiramisu, Terapia, Masters f Mind, Respekt, Urim), zaprezentuje siê zespó³ musicalwy z Bielska-Bia³ej, zespó³ dzieciêcy RÓWNICA z Ustrnia raz Kameralna Orkiestra Dêta MDK Gwiazdami wieczrów bêd¹: KRYWAÑ, Zbigniew Wdecki i Micha³ Milwicz 09 CZERWCA- PI TEK 10:00 - kncert Zak³adwej Orkiestry Dêtej KWK Pniówek w Paw³wicach Œl¹skich wraz z wystêpem ma retek z Miejskieg Oœrdka Kultury w Wdzis³awiu Œl¹skim, 11:30 - wymarsz krwdu m³dzie y z rkiestr¹ i ma retkami sprzed Zesp³u Szkó³ Nr 1 w Skczwie na Rynek, 12:00 - urczyste twarcie 39 Dni Skczwa przez burmistrza Skczwa Jerzeg Malika, 12:10 - salwa z muszkietów Cieszyñskie Bractw Kurkwe, 12:15 - turniejwe wystêpy m³dzie y szklnej pwiatu cieszyñskieg w ramach VII Ogólnplskich Dni Kultury Ratwnictwa i Bezpieczeñstwa Ruchu Drgweg, 14:20-14:40 - Z biegiem Wis³y - Przedszkle Publiczne nr 3 w Skczwie, 15:05 15:45 - jazz/funky i Tiramisu, 16:05-16:45 - zespó³ rckwy Terapia, 16:55-17:00 - Frmacja Taneczna TORES 17:30-19:00 - Zespó³ Musicalwy z Osiedlweg Dmu Kultury PEGAZ w BielskuBia³ej, 19: Kabaret Szum, 20:30-22:00 - gwiazda wieczru - Krywañ czerwca - VII Ogólnplskie Dni Kultury Ratwnictwa i Bezpieczeñstwa Ruchu Drgweg w tym: jazda sprawnœciwa rwerem (Park F Nwaka d gdz 8:30), egzaminy na kartê rwerw¹ (Park F Nwaka) i mtrwerw¹ (bisk przy Szkle Pdstawwej nr 1) Organizatrzy: Fundacja Na Rzecz Bezpieczeñstwa Ruchu Drgweg w Bielsku-Bia³ej, Autmbilklub Cieszyñski, Kmenda Pwiatwa Plicji w Cieszynie, Ppularyzacja gry w BOULE przy stadinie KS Beskid Skczów i wale Wis³y Organizatr: Stwarzyszenie Wspólnta dla Skczwa 09 czerwca, gdz 16:00 - pznawanie zasad gry, zapisy d turnieju mistrzstw Skczwa, 10 czerwca, gdz 14:00 - eliminacje par d mistrzstw Skczwa w bule, 11 czerwca, gdz 14:00 - I Mistrzstwa Skczwa w Bule 10 czerwca, gdz 15:00 - Park im F Nwaka Turniej Pi³ki Siatkwej Ochtniczych Stra y P arnych Gminy Skczów Puchar Przechdni Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsk- Gminneg OSP RP w Skczwie Organizatr: Zarz¹d Miejsk-Gminny Zwi¹zku OSP RP w Skczwie, czerwca - wystawa militariów z czasów II wjny œwiatwej i nie tylk (amfibia, dge, BRDM-GAZ 61) Dariusz Hulewicz i uczniwie Gimnazjum nr 4 w Skczwie, 10 czerwca, gdz 9:00 - Uwaga! WYPADEK pkaz prcedur i ratwnictwa Pka ¹ siê zielngórskie kabarety SZUM i S UCHAJCIE Du czekuje siê d kapeli REDLIN Tradycyjnie ju wyst¹pi¹ skczwskie zesp³y reginalne WRZOS, SENIOR raz nwpwsta³y TRY-TON Wszystk rzpcznie siê krwdem m³dzie y, który z Zesp³u Szkó³ nr 1 na Górnym Brze przemaszeruje na Rynek w twarzystwie Orkiestry Dêtej KWK PNIÓWEK i urdziwych ma retek z Jastrzêbia-Zdrju Imprezê twrzy w pi¹tek (906) gdz12:00 burmistrz Jerzy Malik, który dpali armatê i przeka e m³dzie y symbliczny klucz 10 CZERWCA - SOBOTA Wystêpy grup tanecznych, muzycznych i slistów ze szkó³ skczwskiej gminy raz z Miejskieg Dmu Kultury w Skczwie, 11:00-11:20 - Szk³a Pdstawwa nr 1 Z muzyk¹ na c dzieñ, 11:35-12:05 - Gimnazjum nr 4 Mje serce mówi nie pal, 12:20-12:40 - Zespó³ Szkó³ nr 4 w Ochabach - Mje miejsce na ziemi, 12:55-13:55 - Szk³a Pdstawwa nr 7 w Pgórzu Pgórski mix muzyczny, 14:10-14:30 - Szk³a Pdstawwa nr 6 w Pierœæcu Pieœni i tañce Ziemi Cieszyñskiej, 14:30 - wrêczenie nagród laureatm VII Ogólnplskich Dni Kultury Ratwnictwa i Bezpieczeñstwa Ruchu Drgweg, d miasta Spr wra eñ spdziewaæ siê m na p imprezach twarzysz¹cych, a jest ich, jak ka deg rku spr Odbêd¹ siê min VII Dni Kultury, Ratwnictwa i Bezpieczeñstwa Ruchu Drgweg, ró neg rdzaju turnieje, Zjazd Rur¹ na Czas, wystawy, degustacje ptraw reginalnych i ciekawstka - I Miêdzynardwe Mistrzstwa Plski w Rzucie Beretem Natmiast na Ma³ym Rynku znajd¹ siê karuzele i inne atrakcje dla dzieci Bêdzie m na zakupiæ skczwskie pierniki Oby tylk dpisa³a pgda! ZAPRASZAMY! Rbert Orawski Prezentacje szklnych zesp³ów wkaln-muzycznych gminy Skczów, 15:00-15:30 - Szk³a Pdstawwa nr 3 w Skczwie - DOREMI, MERLIN - Taka pisenka, 15:50-16:10 - Zespó³ Rckwy Urim, 16:30-16:50 - Zespó³ Rckwy Respekt, 17:10-17:30 - Zespó³ Rckwy Masters f Mind, 17:40-17:45 - Frmacja Taneczna Eksperyment, 17:45-17:50 - Frmacja Taneczna Impuls, 18:00 - Dzieciêcy Zespó³ Reginalny Równica z Ustrnia, 19:30 - Kabaret S³uchajcie, 21:00 - gwiazda wieczru - Zbigniew Wdecki z zesp³em 11 CZERWCA - NIEDZIELA 15:00 - Zespó³ Reginalny Wrzs, 15:30 - Zespó³ Reginalny Senir, 16:15 - Ludwy Zespó³ Œpiewaczy Try-Tn, 17:00 - Kameralna Orkiestra Dêta MDK w Skczwie, 18:20 - Zespó³ Flkwy Redlin, 20:15 - gwiazda wieczru - Micha³ Milwicz drgweg przy OSP w Skczwie Organizatr: Pwiatwa Kmenda Plicji w Cieszynie, 10 czerwca, gdz 9:00 - Rynek I Miêdzynardwe Mistrzstwa Plski w Rzucie Beretem, przy udziale Twarzystwa Kntrli Rekrdów Niecdziennych, 10 czerwca, gdz 15:00-17:00 - Zjazd Rur¹ Na Czas Organizatr: Kryta P³ywalnia Delfin w Skczwie, 11 czerwca, gdz 9:00 - Otwarty Turniej Pi³ki Siatkwej Na Trawie na stadinie KS Beskid Skczów Organizatr: Skczwskie Twarzystw Sprtwe, 11 czerwca, gdz 9:00 - Turniej Tenisa St³weg Dzieci i M³dzie y Puchar Burmistrza Skczwa Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Skczwie Organizatr: Uczniwski Klub Sprtwy Sprtwa Jedynka, 11 czerwca, gdz 10:00 - XXXV B³yskawiczny Turniej Szachwy Puchar Przechdni Trytnweg Grdu w Klubie Sprtwym Beskid w Skczwie Organizatr: Sekcja Szachwa KS Beskid, 11 czerwca, gdz 11:30 - V Pwiatwy Knkurs Ptraw Reginalnych Nasze Kulinarne Dziedzictw w Miejskim Dmu Kultury w Skczwie Pkaz i degustacja ptraw Organizatr: ŒODR - Oddzia³ w Bielsku-Bia³ej, Pwiatwy Zespó³ Dradztwa w Cieszynie i MDK w Skczwie NIE B D CIAMAJD!!! ID NA WYBORY SAMORZ DOWE 3

4 Gdy cœ wiesz, wiesz, e t wiesz, a gdy nie wiesz, wiesz, e nie wiesz - t w³aœnie jest wiedza PO UDNIK 22 maja w skczwskim MDK dby³ siê urczyste twarcie wystawy prac plastycznych sób niepe³nsprawnych pt Kwiaty dla mamy Zsta³a na zrganizwana przez nauczycieli Zesp³u Szkó³ Specjalnych w Skczwie Celem teg przedsiêwziêcia by³a chêæ zmiany pstrzegania sób niepe³nsprawnych w œrdwisku lkalnym raz integracja miedzy placówkami zajmuj¹cymi siê terapi¹ sób niepe³nsprawnych Prezentacja bardz ciekawych prac stwrzy³a m liwœæ wymiany dœwiadczeñ w zakresie metd pracy i stswanych technik plastycznych Pdziwialiœmy prace wychwanków PDPS w Pgórzu, DPS dla dzieci prwadzneg przez Zgrmadzenie Sióstr S³u ebniczek w Skczwie, PDPS Feniks w Skczwie, uczestników Warsztatów Terapii Zajêciwej w Chybiu i Skczwie dzia³aj¹cych przy PDPS Feniks, a tak e uczniów ddzia³ów edukacyjnterapeutycznych ZSS w Skczwie Pragn¹c prmwaæ twórczœæ plastyczn¹ sób niepe³nsprawnych zaprsiliœmy w dniach d wychwawców i uczniów terenu gminy d zwiedzania wystawy Wystawa stanwi³a równie piêkn¹ prawê d rganizwaneg c rku przez ZSS Dnia Rdzica i Opiekuna Plastykterapia wzbgaca ycie cz³wieka niepe³nsprawneg i nadaje mu sens Mamy nadziejê, e dla sób zwiedzaj¹cych ekspzycja by³a Ÿród³em wspania³ych wra eñ estetycznych i pzwli³a dstrzec talenty, które jak kwiaty rzkwitaj¹ p cichu Dziêkujemy bardz za przychylnœæ i pmc w rganizacji: cukierni Bajka, firmie Mkate raz dyrektrwi i pracwnikm MDK Organizatrzy Ka dy czytelnik który dwiedzi Kryt¹ P³ywalniê Delfin w dniach d 1 d 24 czerwca r, z czerwcwym egzemplarzem P³udnika, skrzysta z 10% zni ki na wejœcie na basen K O M E N D A N C K I M POLICJA W zwi¹zku ze zbli aj¹cym siê kresem wakacyjnym plicjanci przypminaj¹ tym, aby spêdzaæ bezpiecznie wlny czas Nie dpuszczajmy d niebezpiecznych zabaw swich dzieci, miejmy je pd bacznym kiem, starajmy siê wiedzieæ gdzie siê bawi¹ nasze dzieci i c rbi¹ Sami tak e nie prwkujmy sytuacji, w których stalibyœmy siê fiarami przestêpstw Unikajmy niebezpiecznych sytuacji Zadbajmy t, aby nasze mienie pdczas wypczynku by³ zabezpieczne Zamykajmy samchdy, dmki kempingwe, zabezpieczajmy rwery, namity itp W³asne mieszkania pzstawiajmy pd piek¹ rdziny lub znajmych, d których mamy zaufanie W dniu 18 maja rku w Skczwie, w klicy przejœcia pd trasa nr 81 dsz³ d rzbju, gdzie 34 letni Andrzej J (bez sta³eg miejsca zamieszkania) u ywa³ przemcy wbec mieszkañca Skczwa bij¹c g p twarzy, a nastêpnie zabra³ 46-letniemu mieszkañcwi Skczwa telefn kmórkwy raz pieni¹dze Zaalarmwani skczwscy plicjanci udali siê natychmiast na miejsce i w wyniku pdjêtych czynnœci zatrzymali sprawcê rzbju W dniu 1905 r S¹d Rejnwy w Cieszynie zastswa³ wbec sprawcy tymczaswy areszt na kres 3 miesiêcy Sprawê prwadzi kmisariat plicji w Skczwie Jacek B¹k, Kmendant Kmisariatu Plicji w Skczwie Na terenie garniznu œl¹skieg trwa nabór d Plicji Dlateg te Kmendant Pwiatwy Plicji w Cieszynie zaprasza chêtnych d s³u by w Plicji d dwiedzenia lub skntaktwanie siê z Zesp³em Kadr i Szklenia Kmendy Pwiatwej Plicji w Cieszynie : Cieszyn ul Wjska Plskieg 2 tel (033) fax (033) teldy (033) Infrmacje m liwœciach przyjêcia zamieszczne s¹ tak e na strnie internetwej wwwplicjaxpl w dziale KOMUNIKATY raz na strnie internetwej wwwplicjakatwicepl O K I E M STRA MIEJSKA U ywanie blkad samchdwych przez Stra Gminn¹ (Miejsk¹) W zwi¹zku z pjawiaj¹cymi siê pytaniami kierwców zgdne z prawem zak³adanie blkad na k³a samchdów infrmujê, e stra gminna (miejska) pw³ana d chrny prz¹dku publiczneg na terenie gminy m e na pdstawie art12 ust6 usuwaæ i blkwaæ k³a pjazdów na zasadach kreœlnych w przepisach ruchu drgwym Art130a, pkt8 Ustawy Praw Ruchu Drgwym wyjaœnia, e pjazd m e byæ unieruchminy przez zastswanie urz¹dzenia d blkwania kó³ pjazdu w przypadku pzstawienia g w miejscu, gdzie jest t zabrnine, lecz nie utrudniaj¹ceg ruchu lub nie zagra aj¹ceg bezpieczeñstwu Je eli chdzi miast Skczów zazwyczaj s¹ t ulice : Ustrñska, Rynek, Cieszyñska i Kœcielna raz miejsca pstjwe przeznaczne dla kieruj¹cych pjazdami znakwanymi kart¹ parkingw¹ sby niepe³nsprawnej Wiele sób zadaj¹c pytania z teg zakresu pw³uje siê na infrmacje z mediów, i niektóre stra e miejskie dstêpuj¹ d zak³adania blkad na rzecz wystawiania pisemnych wezwañ lub naklejek infrmuj¹cych kierwców ppe³ninym wykrczeniu W niektórych przypadkach stra miejska w Skczwie równie prwadzi takie czynnœci, g³ównie w przypadkach, gdy nie ma m liwœci technicznej za³ enia urz¹dzenia blkuj¹ceg lub gdy jeg u ycie m e spwdwaæ uszkdzenie pjazdu W takich przypadkach sprz¹dza siê ntatkê urzêdw¹ ze zdarzenia, dknuje dkumentacjê ftgraficzn¹, a nastêpnie wzywa siê kieruj¹ceg d stra y miejskiej Artur Tyrna, Kmendant Stra y Miejskiej w Skczwie P wielu miesi¹cach starañ, 26 maja twarty zsta³ tymczaswy wyjazd ze Skczwa w strnê Cieszyna d strny Górneg Bru Przy kazji jad¹c z Bielska-Bia³ej m na ddatkwym pasem wjechaæ d Skczwa równie z tamtej strny Z pewnœci¹ twarcie przejazdu u³atwi wielu kierwcm kmunikacjê i dci¹ y w du ej czêœci centrum naszeg miasta d uprczyweg ruchu ciê arówek Dtychczaswe, ma³praktyczne rzwi¹zanie kmunikacyjne, by³ bardz prblematyczne dla skczwskich pjazdów, a wjazd na ekspresówkê z centrum Skczwa kark³mny i z du ym nad³ eniem drgi A strach pmyœleæ, c stanie siê, gdy znów nw twarty przejazd zstanie kiedyœ zamkniêty i jak bumerang pwróci sprawa fatalneg rzwi¹zania z brakiem wêz³a kmunikacyjneg w Miêdzyœwieciu Póki c przejazd jest slidny, knkretny, szerki, dbrze zabezpieczny z ddatkw wybudwanym pasem jezdni ft: wwwxpl 4

5 (ci¹g dalszy z pprzednieg numeru) Wracaj¹c d myœli zawartej w pprzednim wydaniu P³udnika, j¹drem gazety jest zespó³ redakcyjny Dziœ, gdy kñczymy rczn¹ pracê z gazet¹, w sk³ad redakcji wchdzi jedenaœcie sób Najd³u ej z nwprzyby³ych s¹ wœród nas Asia Dergun i Sabina Kubica, które krk p krku panwuj¹ trudn¹ sztukê pisu skczwskich sklepów, cukierni raz razem pisz¹ pwiadania Œwiat kiedyœ bêdzie nale a³ d nich Jest wœród nas tak e Brygida Mtyka - dziewczyna która byæ m e d wrzeœnia lub paÿdziernika pprwadzi wk³adkê d P³udnika rbczej teraz nazwie Skczwski Kurier Samrz¹dwy lub Skczwska Gazeta Samrz¹dwa Ale t meldie przysz³œci Natmiast jakieœ dwa miesi¹ce temu d redakcji d³¹czy³y sistry Angelika i Snia Ogrcka, Sara Raszka i Ola Dadk T m³de wilki P³udnika: niczeg i nikg siê nie bj¹ A czas pka e, jakie miejsce w redakcji znajd¹ sbie p wakacjach Swj¹ kartê w histrii P³udnika zapisa³a tak e Marzena Mska³a, która na redakcyjne sptkania chdzi³a dwa miesi¹ce zajmuj¹c siê min ftgrafi¹ Nie spsób pmin¹æ te pmcy, jak¹ kaza³ nam d sameg pcz¹tku Miejski Dm Kultury w sbach Rberta Orawskieg, Drty Nszki i Julii Brdy Tytani pracy - z niczeg rbi¹ cœ, a ptem i tak za wszystk dstaj¹ p g³wie Taka prawda Ale t temat na sbny, trzystrnicwy artyku³ A w góle stsunek w³adzy w Skczwie d kultury, t temat na c najmniej sbn¹ ksi¹ kê, jak ciekawe zjawisk scjlgiczne Dziœ, gdy patrzê wstecz, widzê wyraÿnie, e gazeta yje yciem ludzi B gazeta t ludzie Zdarza³ siê tak, e mieliœmy wszystkieg dsyæ Prblemy rganizacyjne dawa³y siê przez te miesi¹ce we znaki Nie da siê dbrze redagwaæ adneg pisma nie maj¹c d dyspzycji chæby pewneg minimum Ale ci¹gle wiedzieliœmy, e na klejny numer P³udnika czeka kilka NIEBANALNI Uprawianie sprtu t nie tylk pczucie satyakcji z si¹ganych wyników, radœæ ze zwyciêstwa raz m liwœæ przechdzenia sameg siebie i pknywania w³asnych s³abœci Sprt t przede wszystkim ciê ka próba, której pd³aæ mg¹ tylk najwytrwalsi, dla których jasn zaryswany cel staje siê nadrzêdn¹ wartœci¹, której pdprz¹dkwuj¹ swje ycie D tej wspania³ej sprtwej rdziny ma zaszczyt nale eæ siedemnastletni Marek Kawik, uczeñ LO w Skczwie, który na swim kncie mim m³deg wieku psiada ju kilka naprawdê impnuj¹cych wyników Sprt sta³ siê mj¹ pasj¹ piêæ lat temu, gdy dkry³em, e mim ma³eg wysi³ku jestem du lepszy ni mi rówieœnicy Zawsze przybiega³em na metê najszybciej, a pniewa bieganie zaczyna³ sprawiaæ mi craz wiêksz¹ satyakcjê, pstanwi³em dsknaliæ siê w tym kierunku Trenwania mnie pdj¹³ siê Zdzis³aw K³dziejczyk, z którym wspó³pracê pdj¹³em w LKS Pgórze - wspmina Marek Treningi w yciu nastlatka zajmuj¹ znacz¹c¹ czêœæ czasu Aby utrzymaæ wysk¹ frmê na bieg pœwiêca k³ 2 gdzin dziennie i przebiega tysiêcy czytelników Z naszych bserwacji wynika bwiem, e jeden egzemplarz gazety czytaj¹ trzy lub cztery sby czyli przy drukwanym nak³adzie 1200 egzemplarzy jest t k³ 4500 czytelników T nasza tucha Nasz najwiêkszy kapita³ P³udnik pwsta³ jak czaspism, któreg rl¹ d pcz¹tku by³ wype³nienie medialnej i infrmacyjnej pustki w Skczwie Od paÿdziernika zesz³eg rku nie ma ju kagañca A by³ Sam znam z 30 sób, którym w miejskim infrmatrze nie pzwln z wielu pwdów publikwaæ Ci i inni ludzie (w tym wielu nauczycieli) ju pisa³, pisze i bêdzie pisaæ w P³udniku lub Równle niku Ale nie t jest najwa niejsze P³udnik nie musi siê ju ukazywaæ Pwsta³ jak znak sprzeciwu wbec przeciw staremu spsbwi myœlenia, jak NIE dla bcinania tekstów, cenzury i bylejakœci Przez Skczów zawsze bêdzie przebiega³ P³udnik18 47 On bêdzie bez wzglêdu na klry w³adzy P³udnik 18 47' t gegraficzny szlak z ide¹ wlnœci s³wa w tle Teg nie zmieni nikt i nic Twrz¹c gazetê wa n¹ rlê dgrywaj¹ finanse Kszt wydania jedneg numeru t k³ 2 tys z³ brutt Papier ksztuje 600 z³, pracwania graficzne wraz z naœwietlaniem d druku t równie kwta 600 z³ Sam drukwanie gazety t klejne 400 z³ D teg dliczyæ nale y intrligatrniê (wreczki, szycie, ciêcie, falcwanie) na sumê 200 z³ Czasem cœ jeszcze trzeba dkserwaæ, zrbiæ nalepki itp T klejne k 200 z³ Gdyby chcieæ szczêdzaæ i rbiæ p prstu dziadstw, m na by³by zrezygnwaæ z nalepek, wreczków i daæ cieñszy papier Wtedy m na zmieœciæ siê w k³ 1500 z³ Ale nie têdy drga Zawsze wleliœmy rbi¹c P³udnik dbaæ jeg jakœæ, b t tak e wyraz naszeg szacunku dla Czytelników Dlaczeg piszê finansach gazety? Pniewa wielkrtnie pytan nas, kt za tym sti, kt p³aci i jakie niebtyczne kwty niby na t id¹ i niby sk¹d A prawda jest taka, e p³acimy wszystk sami, a pdane sumy s¹ bardz 12 km Niezale nie d pry rku z grmnym zaanga waniem æwiczy, by si¹gn¹æ wyznaczny cel, by stawaæ siê craz lepszym, wytrzymalszym, bardziej dprnym na zmêczenie fizyczne i psychiczne Zdarza³ siê nie raz, e z pwdu sprtu musia³em rezygnwaæ z innych przyjemnœci, jednak t mnie nie zniechêca, wrêcz przeciwnie wszystkie przeciwnœci jakim muszê stawiæ cz³a wzmacniaj¹ mnie Lekkatletyki nie staram siê traktwaæ jak przymusu, bwiem wtedy przesta³bym bawiæ siê sprtem i by³by bardz trudn t kntynuwaæ Dpóki traktujê sprt jak œwietn¹ przygdê i rewelacyjn¹ zabawê bêdê siê stara³ t kntynuwaæ i czerpaæ jak najwiêcej przyjemnœci - przyznaje ch³pak D najwiêkszych si¹gniêæ nastlatka nale ¹ miêdzy innymi Mistrzstw Eurreginu Œl¹skieg w biegach prze³ajwych, trzykrtne mistrzstw niskie Rbi¹c rzeznanie na temat druku gazety w Skczwie i klicach kwta nie zamyka³a siê w 4 tys z³tych Dlateg te wszystk wyknujemy w Katwicach lub Krakwie, pniewa jest dwa razy taniej Prawda jest te taka, e nikt na tym nic nie zarabia Nie p³acimy za teksty, za zdjêcia itp Nasz¹ pracê d pcz¹tku traktujemy jak naukê Wart nadmieniæ, e pmcn¹ rêkê pda³ nam Bank BPH, d któreg trzymaliœmy za prmcjê w trzech numerach 1708 z³ z vatem Swój wk³ad w trzech statnich numerach ma tak e Spó³dzielnia Mieszkaniwa Wspólnta, d której dstaliœmy brutt 732 z³ Widaæ wiêc wyraÿnie, e pzyskane kwty s¹ krpl¹ w mrzu Miejski Dm Kultury za ctygdniwe prwadzenie warsztatów dziennikarsk-literackich p³aci mi jeszcze klejne st z³ na miesi¹c, c i tak l¹duje w kasie gazety Ot, ca³a prawda Kulisów pracy redakcyjnej jest jeszcze wiele I wiele z nich jest p prstu smutnych Ale mamy nadziejê, e przez tych kilkanaœcie miesiêcy wprwadziliœmy d Waszych dmów trchê ciep³a i nadziei, e tchnêliœmy swj¹ prac¹ jak¹œ iskrê, która byæ m e wznieci wiêkszy p³mieñ - p³mieñ zmian Dziœ, gdy na sptkaniach redakcyjnych pwli myœlimy wakacjach, œmiejemy siê wspminaj¹c minine wydania gazety Myli³y nam siê dyskietki, daty, gdziny, literówki w gazecie œni³y nam siê ncami Ci¹gle ktœ by³ nie zadwlny i za ka dym razem myœleliœmy c zrbiæ, by gazeta by³a lepsza, ciekawsza I t nie jest kres naszych m liwœci Dpier siê rzkrêcamy! Ale dziœ nie wiemy, czy p wakacjach uka e siê klejny P³udnik Mamy du planów i pmys³ów Gazeta m e spkjnie siê rzwijaæ, rsn¹æ M e dawaæ radœæ i zadwlenie wielu mieszkañcm i m³dzie y, która twrzy P³udnik Ale jak bêdzie, dziœ nie wiemy Tak czy tak wszystkim serdecznie dziêkujemy za wertwanie gazety i d zbaczenia? Maciej Kalarus Œl¹ska i pwiatu, zwyciêstwa w kilku biegach ulicznych, VI miejsce w mistrzstwach Plski Jak sam przyznaje najlepiej czuje siê na dystansach œrednich, na których t zdbywa³ swje najwy sze lkaty Dla mnie nie jest najwa niejszy sam wynik, jaki w danym dniu si¹gnê, ale raczej pczucie, e da³em z siebie wszystk Staram siê czerpaæ jak najwiêcej satyakcji z ka deg startu i zawsze pdchdziæ d wszystkieg z dystansem Zawsze chce siê wygraæ, jednak nale y na ka dy sukces zas³u yæ i zdbyæ g w pe³ni uczciwie, bez stswania dpingu, który sprawia, e w sprcie zatraca siê t, c jest tak naprawdê najwa niejsze W rywalizacji najbardziej pci¹ga g ta drbina adrenaliny, m liwœæ zmierzenia siê w bezpœrednim pjedynku z innymi zawdnikami i udwdnienie swjej klasy P zakñczeniu edukacji w liceum Marek zamierza kszta³ciæ siê dalej na AWF, b¹dÿ zstaæ zawdwym ³nierzem Prawdziwym marzeniem Marka jest jednak udzia³ w limpiadzie Jak sam mówi, mim i czasem jest naprawdê ciê k utrzymaæ dyscyplinê, cdziennie zbieraæ w sbie nwe si³y, aby pójœæ na trening, walczyæ z samym sb¹ i przezwyciê aæ trudnœci Ka dy sukces utwierdza mnie w przeknaniu, e jest wart Stj¹c na pdium czujê, e wszystkie treningi przynis³y zamierzny efekt, t daje mi si³ê, by dalej æwiczyæ, mim wyrzeczeñ sprt jest tym, c daje mi najwiêksz¹ radœæ PlAnka Raz na wzie, raz pd nawzem 5

6 Dskna³y gœæ t taki, przy którym gspdarz czuje siê jak u siebie w dmu Przedstawiamy drug¹ czêœæ luÿnych zapisków sby kryj¹cej siê pd pseudnimem Kcurek Wprawdzie id¹ wakacje, ale d B eg Nardzenia ju nie dalek Jeœli P³udnik nie mia³by siê ju ukazywaæ, t pni szy materia³ bêdzie na czas œwi¹t jak znalaz³ Serdecznie dziêkujemy autrwi za wszystkie swje teksty, które d nas dstarczy³ Widaæ wyraÿnie pisarski talent i du ¹ dzê refleksji przeplatan¹ bserwacj¹ m³deg ka Œwietne knkluzje zazwyczaj w³aœnie s¹ bardz prste Zachêcamy d lektury (ci¹g dalszy z pprzednieg numeru) Maj¹c miejsce, d któreg zawsze m e wróciæ i w którym zstanie przyjêta z twartymi raminami, daje jej pewnie spkój ducha, pczucie stabilizacji, harmnii Ka dy cz³wiek ma w sbie takie wra enie, które wyra a ptrzebê zapuszczenia krzeni w jakimœ miejscu i uznanie g za Dm Jeœli wyzbywa siê teg twierdz¹c, e nie chce siê ustatkwaæ t œwiadczy t jeg braku wra liwœci i niedjrza³œci Mja mama na przyk³ad nie ma pkju u mej babeczki, chæ ma d teg takie same praw jak warszawianka, a t pewnie dlateg, e nie dczuwa takiej ptrzeby (mieszka blisk swej matki) i ma w³asny dm, który jest jej miejscem na œwiecie We mnie, chdÿ m³dym cz³wiekiem jestem, tkwi t sam Myœl¹c przysz³œci czasem za dalek w ni¹ patrz¹c, psiadam w sbie nadziejê, która jednznacznie kreœla mój natchniny sentymentalizm Wa ne s¹ dla mnie te KWARTALNIK Serdecznie dziêkujemy wszystkim za przysy³anie artyku³ów d najnwszeg wydania Równle nika 49 48', który uka e siê ju 21 czerwca Jak ju wielkrtnie pisaliœmy, w Równle niku chcemy publikwaæ sprawzdania i relacje ze wszystkich imprez i wydarzeñ, jakie dziej¹ siê w szk³ach i przedszklach naszej gminy Chcemy zrbiæ tak, aby aden wysi³ek nie pszed³ na marne, aby ka da inicjatywa ujrza³a œwiat³ dzienne i aby jak najwiêcej ludzi dwiedzia³ siê sukcesach i si¹gniêciach skczwskich uczniów, czêst pd czujnym kiem prwadz¹cych ich nauczycieli Piszcie d nas Waszych turniejach sprtwych, teatrach, wystawach, spektaklach, wycieczkach, piknikach, klicznœciwych akademiach i dniach twartych Czekamy tak e na ka d¹ uczniwsk¹ twórczœæ: wiersze, pwiadania, zdjêcia i relacje Równle nik zale y d nas samych, d naszej inicjatywy i inwencji Nie ma w nim cenzury i ka dy tekst jest publikwany Nic nie jest ciête, wyrzucane, bcinane, pmijane Jeœli wiêc w jakiejklwiek placówce œwiatwej dbywa siê ciekawe sptkanie, prszê tym napisaæ Jeœli z czasem tych relacji bêdzie wiêcej, t nic nie sti na przeszkdzie, by z kwartalnika sta³ siê Równle nik dwumiesiêcznikiem, miesiêcznikiem, lub by mia³ wiêcej strn aden prblem Zapraszamy d wspó³pracy metafizyczne mmenty, które bna aj¹ ludzkie blicze z wszelkich masek i pkazuj¹ prawdziw¹ duszê ka deg, który zechce w nich uczestniczyæ Kcham siê w prstcie przekazywania sbie swych myœli Przywi¹zujê wielkie serce d dmwej tradycji maj¹cej pnad wiekw¹ histriê, wyniesin¹ z góralskiej chaty mej prababki (matki babuni), sycylijskieg ziarenka zaszczepineg w mym dziadku i przekazaneg rdzinie (ds³wnie i w przenœni), miejsca, jakim jest dm mych dziadków i wykrewanych przez te lata meg ycia pewnych specyficznych wiêzi raz przyzwyczajeñ Œwiat w tym czasie ca³y przybiera tak¹ tczkê szczêœcia i chcia d wiêkszœci tych znaków dnsi siê urczyœcie, t jednak m na djœæ d przeknania, e s¹ ne w pewien spsób pwierzchwne i wynikaj¹ tylk i wy³¹cznie z ludzkieg pczucia pwinnœci i przyzwyczajenia, a nie jak t w mim przypadku z wra liwœci i przywi¹zania d tych er ludzkieg ycia, które wed³ug mnie definiuj¹ s³w cz³wieczeñstw, uwypuklaj¹c t, c kryje nasze wnêtrze Mam marzenia craz czêœciej œni mi siê mje ycie, które tak naprawdê jest dla mnie najwa niejsze i jestem teg œwiadm Cz³wiek chc¹c yæ szczêœliwie i zgdnie z sb¹ samym pwinien przyznaæ siê d egizmu, jaki kryje siê w jeg pstawie i uœwiadmiæ sbie, czym tak naprawdê n jest S³w egizm nacechwane jest pejratywnymi skjarzeniami i dbierane jest przez ludzi negatywnie A ja twierdzê, e egizm przyczynia siê d wiêkszœci ludzkich zachwañ Tylk, e w W atmerze wymiany dœwiadczeñ, dczuæ, akcentwania becnœci wszelkieg typu metafr becnych w naszym cdziennym yciu przebieg³y 8 maja warsztaty petyckie z Pitrem Dudkiem Katwiczanin zaprezentwa³ w ddziale Miejskieg Dmu Kultury Warsztacie Sztuk - swe nietuzinkwe wiersze, pchdz¹ce z tmiku pt: Wie a Babel i patrzy³ je sbistym kmentarzem Pdczas sptkania uczestnicy warsztatów wys³uchali jedneg z jeg pwiadañ, fragmentu pamiêtnika, jak równie mim pjmwaniu t nie dnsi siê wy³¹cznie d rzeczy materialnych, ba, nawet wykracza pza erê ptrzeb zaspkjenia swych pragnieñ, dstrzegam zale nœæ pmiêdzy egizmem a uczuciami, które ka dy chce umacniaæ i zadbaæ t, by by³y ne w jak najwiêkszym stpniu pzytywne i przyjemne Dziwne, e przytaczam tê myœl zastanawiaj¹c siê nad sensem œwi¹t? Nie nic w tym dziwneg Chcê tym pdkreœliæ znaczenie œwi¹t i tradycji dla ludzkieg psyche, a jednczeœnie pkazaæ wam, e œwiat napêdza ku dbru czy z³u jedna i ta sama si³a, i t tylk d nas zale y, czy jest ukierunkwana w dbr¹ strnê Ppe³ni³bym tym samym wielki b³¹d upieraj¹c siê, e tylk egizm tkwi w ludzkim naturze, jest n jednym z kilku czynników wp³ywaj¹cych na pstêpwanie sób, lecz mamy w sbie tak e sumienie, które jest filtrem mralnym egizmu Jest cœ takieg jeszcze w ludzkim sercu, jak chêæ sprawienia radœci innym najczêœciej bliskim sbm, czy pmc zupe³nie nieznanym ludzim z takiej niezdefiniwanej ptrzeby wynikaj¹cej z mi³œci Grudzieñ Miesi¹c, w którym zaczyna siê zima Okres œwi¹t, trzymywania prezentów d bliskich sób, kñca rku i pcz¹tku klejneg rzdzia³u ycia pisaneg na nwych czystych kartkach dœwiadczenia Czas, w którym nie trzeba zamartwiaæ siê cdziennœci¹, prac¹, szk³¹ Tylk m na uciec d tych wszelakich bwi¹zków zabieraj¹cych tyle czasu i cieszyæ siê, radwaæ œwiadmœci¹ istnienia *kcurek* Rêk¹ dziecka zakreœliæ grzbiet góry P dwudziestu latach wejœæ na ni¹ Stj¹c u pdnó a móc ptem wskazaæ lask¹ i rzec tam by³em zapznali siê z ftgrafiami autrskich prac plastycznych Zdjêcia te pe³ni³y te funkcjê zaprszenia na wystawê malarstwa Pitra Dudka, zaplanwan¹ w Warsztacie Sztuk na wrzesieñ Na zakñczenie sptkania przybyli na nie peci przeczytali p kilka swych wierszy i wymienili siê uwagami raz ich interpretacjami Julia Brda Serdecznie zapraszamy na skczwski rynek 1 czerwca, w Dzieñ Dziecka, na wspóln¹ zabawê z katwickim teatrem Gry i Ludzie Organizatrem zabawy jest Stwarzyszenie SOLIDARNOŒÆ Plsk-Czesk-S³wacka Gdzina rzpczêcia wystêpów: 1300 A jak bêdzie padaæ? T nic! Nie jesteœmy z cukru! REDAKCJA 6

7 B I B L I O T E K I Zachêcamy wszystkich d czytania ksi¹ ek Skczwskie ksiêgzbiry nie s¹ m e zbyt impnuj¹ce, ale z pewnœci¹ ka dy m e tam znaleÿæ cœ dla siebie Marzy nam siê prz¹dna skczwska ksiêgarnia, tak jak np w Ustrniu I publiczna bibliteka twarta w gdzinach sprzyjaj¹cym bardziej ludzim, dziecim i m³dzie y, pniewa w tym systemie jesteœmy st lat za Murzynami Czy ktœ t w góle czyta? Zachêcamy d zmian Czym wiêcej ludzi bêdzie czytaæ ksi¹ ki, tym mniej bêdzie na c dzieñ k³ptów i prblemów Kt czyta nie b³¹dzi? Pzdrawiamy wszystkie œwietne biblitekarki i czekamy na klejne d was pisy ciekawych ksi¹ ek, nie kucharskich, jakby c UL PODKÊPIE 1, TEL (033) wwwpbwbielskpl PIERRE SORLIN Mass media Kluczwe pjêcia Media (prasa, radi, telewizja itd) pe³ni¹ lbrzymi¹ rlê sp³eczn¹ Ich decyduj¹cym wyró nikiem jest wielki zasiêg, a treœci przez nie przekazywane, maj¹ charakter publiczny i dbierane s¹ masw Technlgie infrmacyjne zawsze ptrafi³y sprzyjaæ, a wrêcz nawet wyw³ywaæ zjawiska sp³eczne, plityczne czy religijne Natmiast grmnie zaawanswane techniki kmunikacji kñca XX wieku, d teg stpnia zmieni³y blicze œwiata, e dziœ trudn nam wrêcz znaleÿæ granicê miêdzy rzeczywistœci¹ a rzeczywistœci¹ tak¹, jak¹ widz¹ media Pniewa stykamy siê z nimi na ka dym krku, wart pznaæ ich funkcjnwanie Autr, w klejnych czêœciach ksi¹ ki, prwadzi rzwa ania dtycz¹ce publicznœci, czyli dbirców mediów, ich treœci, czyli przekazywanych nam infrmacji raz samych ich twórców ZAPRASZA pniedzia³ki, œrdy, pi¹tki d 12 d 19 wtrki d 8 d 15 DLA DZIECI Wanda Chtmska K³ysanki dla Zuzanki Jest t zbiór wierszy znakmitej plskiej petki Ksi¹ ka zawiera wiersze na dbranc: k³ysanki pduszkwce sprwadzaj¹ce dbry, spkjny sen A w dbrym œnie wszystk jest piêkne Duchy ³akmczuchy wyjadaj¹ ciastka, stare kapcie babci zamieniaj¹ siê w pantfelki na bal Kpciuszka Paraslwi œni siê pla a i mrze, a abce - e wreszcie jest królewn¹ CZYNNA: PONIEDZ-CZW 10-19, PI TEK II i IV SOBOTA M-CA 9-13 PAWE KRÓLAK Sekty Inwazja manipulacji Sekta jak grupa, która izluje siê d reszty sp³eczeñstwa, ma w³asn¹ hierarchiê wartœci i zespó³ nrm zachwañ Przy silnie rzwiniêtej strukturze w³adzy, charakteryzuje siê du ¹ rzbie nœci¹ celów deklarwanych i realizwanych raz ukrywaniem nrm, które w spsób isttny reguluj¹ ycie jej cz³nków Ps³uguj¹c siê technikami psychmanipulacji ( subtelnej, ale craz skuteczniejszej frmy przemcy XXI wieku), jest w stanie szybk zdefrmwaæ u wyznawcy pstrzeganie œwiata, innych ludzi i siebie A pd pzrem trski rzwój duchwy, wykrzystaæ psychicznie, fizycznie i finansw Jest wiêc szkdliwa i destrukcyjna sp³ecznie W niewielkiej ksi¹ eczce, w frmie pradnika, autr zebra³ pdstawwe infrmacje na temat sekt Przedstawia spsby werbwania cz³nków, pkazuje jak rzpznaæ uzale nienie d sekty i jak pstêpwaæ, by pmóc sbie uzale ninej w Skczwie, ul Mickiewicza 17 (tel ) Krystyna Januszewska Trzy œwiaty czyli Maryœka, Ani³ i szalna Muneguita Tej ksi¹ ki nie m na d³ yæ Zaczniesz czytaæ i wchdzisz w Trzy œwiaty - pe³en niedmówieñ œwiat metafizyczny, œwiat w znaczeniu ds³wnym, p którym pdró uj¹ bhaterwie pwieœci, i œwiat pd³ych rzgrywek, intryg, trudnych d rzwi¹zania dla Maryœki, Mateusza i Rafa³a Jest jeszcze czwarty œwiat, w którym lubicie siê pruszaæ, œwiat gier, ale nie tylk kmputerwych Pzrnie pzstaje n na ubczu prblemów i akcji, a jednak staje siê kluczem i ratunkiem DLA M ODZIE Y TOMASZ WITKOWSKI Psychlgia k³amstwa K³amstw jest celwym i œwiadmym wprwadzeniem kgœ w b³¹d Wed³ug ujêcia rygrystyczneg nrma nie k³am musi bwi¹zywaæ zawsze i wszêdzie, jeœli ma mieæ walr nrmy Wielu etyków natmiast uwa a, e ycie stwarza sytuacje, w których k³amstw jest dzwlne, czy wrêcz nawet wskazane St¹d pstulat, by ceniaj¹c k³amstw, nie zapminaæ kt wbec kg k³amie, jakie stsunki ³¹cz¹ te sby i w jakich warunkach t k³amstw zachdzi Udzielanie fa³szywych infrmacji nie jest wiêc jeszcze naganne, kwalifikacja zale y bwiem d intencji Pniewa w relacjach miêdzyludzkich k³amstw zajmuje trwa³e miejsce, wart pznaæ jeg mtywy i strategie, rdzaje manipulacji czy narzêdzia ich wykrywania Ta wiedza przyda siê w nabywaniu umiejêtnœci rzró niania prawdy d fa³szu Swje rzwa ania autr ppar³ licznymi przyk³adami DLA DOROS YCH Mnika Chrzanwska Zapraszamy d nw twarteg Internetweg Centrum Infrmacji Multimedialnej Centrum s³u y zdbywaniu i przetwarzaniu infrmacji, wspieraniu prcesu kszta³cenia ustawiczneg i samkszta³cenia raz udstêpnieniu m liwœci przeszukiwania ksiêgzbirów biblitek Krzystanie z ICIM jest bezp³atne, u ytkwnicy pnsz¹ jedynie kszty zwi¹zane z pwielaniem i wydrukiem materia³ów Rice Luanne Barwy Lata Pznali siê w dœæ dramatycznych klicznœciach, niebawem p³¹czy³ ich szczere uczucie Martin by³ gwiazdrem dru yny hkejwej, May kbiet¹ samtnie wychwuj¹c¹ córkê Kiedy siê pbrali, ka de z nich wnis³ w psagu baga dœwiadczeñ ci¹ ¹cych na teraÿniejszœci Aby zbudwaæ ciep³y, szczêœliwy dm, musieli siê d nich stpniw uwalniaæ Wszystk stanê³ jednak pd znakiem zapytania, gdy nadesz³a chwila próby Filia bibliteki w Pierœæcu mieœci siê przy ulicy Skczwskiej 76 nr tel i czynna jest w pniedzia³ki, œrdy i pi¹tki d 1000 d 1700 raz we wtrki d 800 d 1500 Filia bibliteki w Skczwie przy ul Sprtwej 6, w budynku KS Beskid, czynna jest w pniedzia³ki, wtrki i œrdy d 1000 d 1700 raz w pi¹tki d 900 d 1600 nr tel Gdy luty 29 dni ma wtedy d³u ej zima trwa Siergiej Kurdakw Przebacz mi, Natasz Ksi¹ ka jest wstrz¹saj¹cym wyznaniem jedneg z pracwników KGB, pisuj¹ceg barbarzyñskie metdy, jakimi rzprawian siê z wrgami ludu chrzeœcijanami, na terenie by³eg Zwi¹zku Radzieckieg Derek i Nancy Cpley Jak pkchaæ swój Kœció³ W jaki spsób m emy dpaswaæ siê d siebie w sp³ecznœci naszeg zbru? Autrzy tej ksi¹ ki pkazuj¹, jak zbry mg¹ staæ siê prawdziwymi sp³ecznœciami, rdzinami, gdzie uwielbienie i ewangelizacja dbywaj¹ siê w atmerze wzajemnej trski i wsparcia Janne Shelter i Patricia Purvis A S³w przysz³ w mcy Janne Shelter by³a cich¹, wiejsk¹ dziewczyn¹ d mmentu, kiedy p prstu bjawi³ siê jej Bóg gdy pzna³a Jeg wizjê dla swjeg ycia Uda³a siê wtedy d plemienia Balanga na Filipinach, przet³umaczy³a B e S³w, dziêki czemu ludzie ci pznali, e Bóg mówi tak e ich jêzykiem Przeknali siê równie, i Bóg ma wiele wiêksz¹ mc ni czczne kiedyœ przez nich z³e duchy 7

8 Autbusy s¹ punktualne tylk wtedy, gdy jad¹ w przeciwn¹ strnê PO UDNIK PRACA, PRACA, PRACA, PRACA, PRACA Zbli aj¹ siê wakacje i dla wielu z nas bêdzie t czas ³apania jakieœ drywczej pracy lub szukania p skñcznej szkle czegœ na sta³e Wart próbwaæ Pni ej przedstawiamy klejne spsby na pradzenie sbie z bezrbciem, maj¹c nadziejê, e kmuœ przez statnie miesi¹ce jakœ uda³ nam siê pmóc Kt szuka znajduje T prste Nie ma innej m liwœci Pukaj¹cemu w kñcu twrz¹ T jasne jak s³ñce G³wa d góry Generalnie nie ma rzeczy niem liwych I pzdrawiamy prachlików! T dpier prblem Jesteœmy przygtwani d wejœcia na rzmwê kwalifikacyjn¹ mamy dkumenty aplikacyjne ze sb¹ (pamiêtaj¹ Pañstw w dwóch egzemplarzach: jeden dla nas, drugi dla pracdawcy) nasze ubranie jest dpwiednie Teraz, jak siê wyrazi³am w pprzednim artykule, czeka nas teatr jedneg aktra ale uwaga! T jest reality shw: gra tczy siê wysk¹ stawkê Wchdzimy d pkju, jeœli nie zstaliœmy zaprszeni przez sekretarkê, pukamy zanim zdecydujemy siê twrzyæ drzwi P zaprszeniu ³apiemy za klamkê i wchdzimy I tu uwaga prpnujê przeæwiczyæ takie wchdzenie, by nie pkazywaæ naszemu pracdawcy pleców, a jeœli nie da siê teg zupe³nie unikn¹æ, t niech gl¹da je jak najkrócej Wchdz¹c d pkju uœmiechamy siê mi³ i ciep³ Prpnujê te wczeœniej t przeæwiczyæ, b rzecz wa na: mamy wygl¹daæ sympatycznie Pamiêtacie Pañstw ptymizmie Pdchdzimy d biurka mówi¹c dzieñ dbry i czekamy na gest ze strny pracdawcy T n 1 NA CZYM POLEGA A PANA/PANI POPRZEDNIA PRACA? Zastanów siê, czeg dtyczy³a twja pprzednia praca z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych punktów: jakie umiejêtnœci by³y ci ptrzebne, z jakich maszyn i urz¹dzeñ krzysta³eœ, za c by³eœ dpwiedzialny, czy mia³eœ d czynienia z ludÿmi, jak d³ug pracwa³eœ na tym stanwisku, czy awanswa³eœ w tym kresie, jakie by³y twje bwi¹zki zawdwe (pdkreœl szczególnie te, które mg¹ mieæ znaczenie w pracy, któr¹ siê becnie ubiegasz) 2 DLACZEGO ODSZED PAN/PANI Z POPRZEDNIEJ PRACY? Kilka typwych pwdów dejœcia z pracy: praca drywcza (seznwa), wygas³ kntrakt, praca na czêœæ etatu, firma zakñczy³a dzia³alnœæ, zlikwidwan stanwisk, niewystarczaj¹ce zarbki, praca wi¹za³a siê ze zbyt czêstymi wyjazdami, lub czas pracy by³ zbyt d³ugi, zdecydwa³eœ siê zmieniæ rdzaj pracy Jeœli dszed³eœ z pwdów zdrwtnych, tylk tym napmknij i pdkreœl zarazem, e becnie jesteœ w dskna³ej frmie, gtów d pdjêcia nwej pracy 3 CZY WYKONYWA PAN/PANI TEN RODZAJ PRACY? Je eli masz dœwiadczenie w zawdzie, mów nim w taki spsób, by przeknaæ pracdawcê, e znasz siê na tej pracy i jesteœ w stanie dbrze j¹ wyknywaæ Jeœli nie masz du eg dœwiadczenia w danej dziedzinie, pwiedz czymœ, c œwiadczy³by, e ³atw i skutecznie uczysz siê zawdu lub czymœ, c decyduje, czy zechce nam pdaæ rêkê w geœcie przywitania Jeœli naszym pracdawc¹ jest kbieta, a my jesteœmy mê czyzn¹ - m e pdaæ nam d³ñ w geœcie, pdnsz¹c lekk d³ñ d góry Wtedy nawet, kiedy nie mamy teg w zwyczaju, trzeba tê d³ñ uca³waæ Ale UWAGA!!! Nie m emy naszej przysz³ej pracdawczyni zmusiæ d teg gestu Jeœli na pdaje nam d³ñ d uœcisku biznesweg, t na nim pprzestañmy T pracdawca dyktuje nam warunki MY JESTEŒMY GOŒÆMI! (Teraz ju Pañstw wiedz¹, dlaczeg d³nie mia³y byæ suche) Uœcisk d³ni ma byæ krótki i zdecydwany nie pdawajmy œniêtej ryby! Klejny wa ny etap t siadanie tylk na zaprszenie Jeœli jesteœmy mê czyzn¹, a nasza pani pracdawczyni zaprsi³a nas d siadania, a sama nie siada, t pczekajmy na pwtórne zaprszenie Siadamy tak, by przeæ plecy parcie, n chyba, e jesteœmy drbnej pstury cia³a, a ftel jest grmny i mglibyœmy w nim zgin¹æ Wtedy siadamy tak, by nie katwaæ cia³a Zadbajmy minimum wygdy Pamiêtajmy wyprstwanej sylwetce, ngach z³ nych razem i lekkim pchyleniu cia³a d przdu - t œwiadczy naszym zaintereswaniu tym, c zaraz us³yszymy Zak³adanie ngi na ngê jest ryzykwne i trzeba t zrbiæ taktwnie Zdajê sbie sprawê, e uwag tych jest spr, ale tu ma znaczenie ka dy gest i s³w Z drbnych szczegó³ów wy³ania siê nasza sylwetka, ceniaj¹ nas jak ca³œæ A jak Ciê widz¹ tak, Ciê pisz¹, pstrzegaj¹, ceniaj¹ Teraz czas na zawartœæ teczki Dwa wskazywa³by na Twój zapa³ d nauczenia siê tej pracy Wspmnij : wyknywanych przez siebie zawdach pkrewnych, jakimklwiek dœwiadczeniu zawdwym, które psiadasz, psiadanych kwalifikacjach lub ukñcznych szkleniach, zaintereswaniach i hbby, jeœli tylk mg¹ mieæ jakieœ znaczenie, tym, jak szybk siê uczysz 4 JAKIE MASZYNY I URZ DZENIA POTRAFI PAN/PANI OBS UGIWAÆ? Wiêkszœæ zawdów wymaga bs³ugi jakiejœ maszyny lub urz¹dzenia Wymieñ wszystkie przypadki, kiedy musia³eœ krzystaæ z urz¹dzeñ, które mg¹ byæ wykrzystywane w pracy, któr¹ siê starasz Wszêdzie gdzie t m liwe wymieniaj nazwy i typy urz¹dzeñ Pwiedz wszystkich innych urz¹dzeniach, które mia³eœ kazjê bs³ugiwaæ Pamiêtaj równie nazwach i typach Pwiedz psiadanych dyplmach raz ukñcznych specjalistycznych kursach bs³ugi kreœlnych urz¹dzeñ i maszyn Nie zapmnij wspmnieæ urz¹dzeniach, z których krzystasz w ramach hbby lub zaintereswañ 5 DLACZEGO CHCE PAN/PANI TUTAJ PRACOWAÆ? Pracdawcy pragn¹ pznaæ mtywy, które bêd¹ wskazywa³y na twj¹ chêæ d³u szeg pzstania w firmie Masz równie kazjê pwiedzieæ wszystk t, czeg dwiedzia³eœ siê na temat firmy i w ten spsób pkazaæ, e zada³eœ sbie trud zdbycia dpwiednich infrmacji Pwiedz : dbrej reputacji jak¹ cieszy siê firma jak pracdawca, tym, e dzia³alnœæ firmy bardz dpwiada twim zaintereswanim, tym, e jest t dla ciebie idealna praca egzemplarze: jeden dla pracdawcy, drugi dla siebie I tylk dwa P wyci¹gniêciu tych dkumentów teczka pwinna zstaæ pusta Pracdawca zwróci na t uwagê, jeœli zauwa y klejny kmplet t m e pmyœleæ, e nie jest t jedyna rzmwa teg dnia A jeœli dwrtnie, t pczuje siê wyró niny, bêdzie pewny, e ca³e zabiegi: dpwiedni ubiór, dkumenty, i czas jest przeznaczny tylk dla nieg specjalnie! T dzia³a Jeœli pracdawca wyrazi³ chêæ zbaczenia naszych uprawnieñ i referencji, t pwinniœmy je mieæ d³¹czne d kmpletu dkumentów Pamiêtajmy dbrej jakœci kserkpiach dla pracdawcy! Teraz najwa niejsze jest s³uchanie i dpwiadanie œciœle na pytania pracdawcy Takim przyk³adem m e byæ zwyk³e pytanie typu: czeg siê pani/pan napije? Kawy czy herbaty? Jaka m e byæ dpwiedÿ? Otó dpwiedzi¹ pwinien byæ wybór miedzy tymi dwma napjami Nie m emy dmówiæ, pniewa pytanie nie zawiera³ takiej m liwœci I klejna uwaga: ten napój trzeba s³dziæ, jeœli s³dzimy, i wypiæ T dœæ trudne zadanie przy stresie, jaki na nas dzia³a, ale jest t te dbry zwiastun, b znaczy, e pracdawca chce nam trchê teg czasu pœwieciæ Wykrzystajmy tê kazjê Jakie mg¹ pjawiæ siê pytania? Rzpiêtœæ jest dœæ spra Na pewn pjawi¹ siê pytania dtycz¹ce naszeg CV i listu mtywacyjneg Bêdziemy brniæ naszych dkumentów, dlateg szczerœæ jest taka wa na przy ich rmu³waniu Myœlê, e w tym miejscu przydadz¹ siê Pañstwu przyk³ady takich pytañ Zapraszam d lektury: 6 JAK CHCIA BY PAN/ PANI OTRZYMYWAÆ PENSJÊ? W czasie rzmwy pwinieneœ uzyskaæ infrmacje na temat przysz³ych zarbków Czasem s¹ ne sztywn ustalne, czasami mg¹ byæ przedmitem negcjacji Prblem, jaki musisz tu rzwi¹zaæ plega na tym, e jeœli za ¹dasz zbyt du - nie dstaniesz pracy, za ¹dasz zbyt ma³ - pracê byæ m e dstaniesz, ale bêdziesz Ÿle p³acany Jeœli t m liwe zrientuj siê, jak p³acane s¹ sby wyknuj¹ce tak¹ sam¹ lub pdbn¹ pracê, bêdziesz mia³ wówczas lepsze pdstawy d negcjacji 7 DLACZEGO POWINNIŒMY ZATRUDNIÆ W AŒNIE PANA/PANI? B¹dŸ gtwy d udzielenia szybkiej dpwiedzi - jeœli ty sam sprawisz wra enie, e nie wiesz, dlaczeg pwinieneœ dstaæ tê pracê, nie s¹dÿ, e bêdzie wiedzia³ t twój rzmówca Przypmnij jeszcze raz swich zaletach, nawet gdybyœ mia³ pwtarzaæ rzeczy, które dpier c pwiedzia³eœ Odw³aj siê d: swich kwalifikacji, psiadaneg dœwiadczenia, swich zaintereswañ i hbby raz przeknaj rzmówcê, e jesteœ: efektywny, pracwity, gdny zaufania i e m na na tbie plegaæ, e bêdziesz w stanie wyknaæ nie tylk pwierzne ci zadania, ale nawet wiêcej 8 JAK CZÊSTO BY PAN /PANI NIEOBECNY W SWOJEJ POPRZEDNIEJ PRACY? Jeœli mia³ t miejsce rzadk, pwiedz tym tnem gdnym zaufania Jeœli jednak czêst by³eœ niebecny, wyjaœnij dlaczeg i pdkreœl, e sytuacja ta na pewn siê nie pwtórzy 8

9 Parê przyk³adów: - leczy³em siê, ale teraz jestem w dskna³ej frmie i mój lekarz twierdzi, e tamte prblemy ju nigdy siê nie pwtórz¹ - by³ t spwdwane prblemami rdzinnymi, które becnie s¹ rzwi¹zane - tak by³ tylk w tym jednym przypadku We wczeœniejszych miejscach pracy nie mia³em adnych niebecnœci i mgê zapewniæ, e m na na mnie ca³kwicie plegaæ 9 JAKI JEST PANA/PANI STAN ZDROWIA? Pytaj¹cy chce upewniæ siê, e (a) jesteœ w dpwiedniej frmie, by wyknywaæ pracê, któr¹ siê starasz, (b) twje zdrwie jest gólnie w prz¹dku Twja dpwiedÿ pwinna g przeknaæ w bu kwestiach Jeœli jesteœ zupe³nie zdrwy i nie cierpisz na adne chrby przewlek³e i w dkumentach nie wspmina³eœ adnych prblemach - p prstu pwiedz t Jeœli wspmnia³eœ jakiejœ przypad³œci, pwtórz t teraz; wyra aj siê niej jednak w tnie pzytywnym, pdkreœlaj¹c, e nie bêdzie mia³a adneg wp³ywu na twj¹ zdlnœæ wyknywania pracy raz e jesteœ w znakmitej frmie Uzyskaj d swjeg lekarza zaœwiadczenie, w którym bêdzie jasn kreœlny twój stan zdrwia Unikaj mówienia czynnœciach, z wyknywaniem, których m esz mieæ prblemy 10 JAKIE S PANA/PANI NAJMOCNIEJSZE STRONY? Pytanie t stwarza klejn¹ szansê na przedstawienie swich zalet, isttnych z punktu widzenia pszukiwanej pracy, np: umiejêtnœci, ró ne dœwiadczenia, zaintereswania, entuzjazm, slidnœæ, umiejêtnœæ pstêpwania z ludÿmi 11 JAKIE S PANA/PANI S ABE STRONY? Nie pmagaj pytaj¹cemu w drzuceniu twjej kandydatury - zamiast teg pwiedz, np: Nie mam wad, które przeszkdzi³yby mi byæ dbrym pracwnikiem Nie mam takich wad, które mia³yby znaczenie w tej pracy 12 PROSZÊ POWIEDZIEÆ O SOBIE COŒ WIÊCEJ T twarte pytanie daje ci m liwœæ pwiedzenia ró nych aspektach twjeg ycia Pwinieneœ siê pstaraæ, aby: pkazaæ, e twje zaintereswania wykraczaj¹ pza sprawy zwi¹zane z prac¹ Pdkreœliæ wszystkie isttne zwi¹zki miêdzy twimi zaintereswaniami i umiejêtnœciami zawdwymi Jeœli t m liwe, nawi¹zaæ z pytaj¹cym bardziej sbisty kntakt, mówi¹c na jakiœ interesuj¹cy was bu temat Tematy, które móg³byœ pruszyæ: hbby, zaintereswania, spsby spêdzania wlneg czasu, kluby, rganizacje, d których nale ysz, wszystkie dpwiedzialne funkcje, które pe³nisz, krótka histria twjeg ycia - gdzie siê wychwa³eœ, gdzie studiwa³eœ i pracwa³eœ, s³u ba wjskwa itp, dtychczaswa praca zawdwa 13 CO S DZI O PANU/PANI POPRZEDNI PRACODAWCA? Staraj siê pdaæ knkretne przyk³ady na t, e twja praca by³a dceniana, np: zawsze twierdzn, e pracujesz wydajnie, m na by³ na tbie plegaæ, zawsze by³eœ punktualny, itp Najlepiej by by³ przedstawiæ list z referencjami d swjeg pprzednieg pracdawcy Jeœli takieg listu nie masz, zasugeruj, e w ka dej chwili m esz g uzyskaæ Nie krytykuj swich pprzednich pracdawców Twój rzmówca m e nabraæ baw, e w przysz³œci bêdziesz krytykwaæ równie i jeg firmê 14 KIEDY MO E PAN/PANI ROZPOCZ Æ PRACÊ? Odpwiedz bez zastanawiania siê: Jak najszybciej, alb W ka dej chwili Czas na mawianie szczegó³ów nast¹pi wtedy, gdy ju zstaniesz zakwalifikwany d pracy Zawsze m esz przmawiaæ z pracdawc¹ i pstaraæ siê ustalenie takieg terminu rzpczêcia pracy, który równie tbie dpwiada PO UDNIK PRACA, PRACA, PRACA, PRACA, PRACA D O T A C J E D L A M Œ P Rzpczynaj¹c dzia³alnœæ gspdarcz¹ bardz czêst rzgl¹damy siê za m liwym Ÿród³em pzyskania œrdków d inanswania dzia³alnœci naszej firmy Zw³aszcza w pcz¹tkwym kresie niezmiernie isttne jest psiadanie dpwiednieg zabezpieczenia œrdków finanswych na tzw rzkrêcenie dzia³alnœci Obecnie rynek us³ug bankwych feruje szerki wachlarz kredytów dla ma³ych i œrednich przedsiêbirstw, rzrasta siê równie rynek us³ug parabankwych, feruj¹cych min atrakcyjne prcentwanie mikrp yczki dla sób rzpczynaj¹cych dzia³alnœæ lub ju prwadz¹cych ma³e przedsiêbirstw Jednak, niezale nie d atrakcyjnœci i dstêpnœci kredytów bankwych czy mikrp yczek, zawsze bêd¹ t œrdki, które prêdzej czy póÿniej trzeba bêdzie zwróciæ, najczêœciej wraz z dsetkami Dlateg warta uwagi pzstaje inna frma wsparcia finansweg ma³ych i œrednich przedsiêbirstw, jak¹ jest dtacja Dtacje t pieni¹dze przekazywane kmuœ na kreœlny cel i nie pdlegaj¹ zwrtwi Zasady przyznawania dtacji kreœlaj¹ dkumenty rz¹dwe lub miêdzynardwe (np uzgdnienia pmiêdzy rz¹dem plskim a Uni¹ Eurpejsk¹ czy Bankiem Œwitwym) Pnadt pmc¹ i prad¹ przy wybrze rdzaju dtacji i wype³nieniu wnisków dtacje s³u ¹ dradcy z 16 Reginalnych Instytucji Finansuj¹cych raz knsultanci z blisk 170 Punktów Dradczych Na pytania dtycz¹ce wniskwania dtacje dpwiadaj¹ tak e eksperci z Krajweg Systemu Us³ug dla MSP Ddatkw, na strnie internetwej Plskiej Agencji Rzwju Przedsiêbirczœci: wwwparpgvpl znajduj¹ siê wzry wnisków i umów raz szczegó³we wytyczne i infrmacje dla przedsiêbircy, dpwiedzi na pytania dtycz¹ce pszczególnych prgramów, a tak e dk³adne dane teleadreswe instytucji z ni¹ wspó³pracuj¹cych 15 CZY MA PAN/PANI JAKIEŒ PYTANIA? Czêst jest t pytanie retryczne Jeœli twój rzmówca dbrze wykna³ swje zadanie, pwinieneœ ju wiedzieæ na temat pracy wszystk, c niezbêdne W takim przypadku wystarczy prsty kmentarz: Nie, dziêkujê Pwiedzia³ mi pan wszystk, c chcia³em wiedzieæ Nie zadawaj pytañ na temat szczegó³ów, takich jak gdziny pracy, œwiadczenia scjalne itp, Takie w¹tpliwœci m na wyjaœniæ póÿniej T przyk³ady takich typwych i najczêœciej pjawiaj¹cych siê pytañ Zdajê sbie sprawê, e nie wyczerpa³am m liwœci Mam nadziejê, e u³atwi¹ ne i niec naœwietl¹ rzmwê kwalifikacyjn¹ A jak j¹ zakñczyæ? Zapraszam d klejneg P³udnika Czekam na Pañstwa listy i maile pd adresem lub cdziennie w Klubie Pracy OHP, Skczów, Rynek 2 Irena Greñ Strna redagwana jest przy wspó³udziale Gminneg Centrum Infrmacji w Skczwie i Klubu Pracy OHP Pwiatwy Urz¹d Pracy w Cieszynie ul Kchanwskieg 8 tel: (033) Gdziny przyjêæ Klientów: Dradca zawdwy pniedz - czwartek w gdz 8-15 pi¹tek w gdz 8-14 tel: (033) wew 131 Psychlg wtrek w gdz, 8-14 Czwartek w gdz tel: (033) wew 129 wwwapracapl/kaci E m e r y t u r y Wejœcie Plski d Unii Eurpejskiej nie wp³ynê³ na plskie regulacje prawne dtycz¹ce rent i emerytur Wyj¹tek dtyczy tych sób, które pracwa³y wczeœniej w krajach UE i ten kres nie zsta³ uwzglêdniny, a które teraz maj¹ praw z³ yæ d ZUS wnisek przyznanie lub przeliczenie œwiadczenia Okresy ubezpieczenia i zatrudnienia w jakimklwiek kraju UE bêd¹ brane pd uwagê przy ustalaniu prawa d emerytury, renty lub zasi³ku dla bezrbtnych Kura, która du ryczy, jest z pewnœci¹ mdyfikwana genetycznie 9

10 Dziêki mi³œci biedny jest bgaty Z braku mi³œci bgaty jest biedny PO UDNIK CZY CZUJESZ ROCKA? NIEMEN - tajemnicza twarz, tajemnicze nazwisk We W³szech jeszcze ma³ znany, ale w swim kraju niezwykle ppularny t¹ ppularnœci¹, któr¹ m na prównaæ d s³awy najwiêkszych mistrzów muzyki rzrywkwej Tak pisa³ w 1969 r w³ski dziennikarz w chwili wydania na tamtejszym rynku pierwszej p³yty z w³skjêzyczn¹ wersj¹ utwru Dziwny jest ten œwiat Mim p³yt nagranych we W³szech, Francji i Stanach Zjedncznych, udanych kncertów i zaanga wania prmtrów Niemen kariery na rynku zachdnim nie zrbi³ By³ artyst¹ niepkrnym, pewnym, e kierunek artystyczny w którym knsekwentnie pd¹ a, jest najw³aœciwszy ¹dania zachdnich decydentów i wytwórni p³ytwych traktwa³ z przymru eniem ka Oczekiwan d nieg kmercyjnych przebjów, które mg³yby zapewniæ jak najwy sz¹ sprzeda p³yt, dstswania siê d aktualnej muzycznej mdy i schlebiania gustm jak najszerszej rzeszy s³uchaczy Takie rzeczy m na by³ wymóc na niejednym artyœcie, który dla samej ppularnœci i perspektywy wielkich pieniêdzy ulega³ kmercyjnym naciskm, ale nie na kimœ tak g³êbk ukszta³twanej sbwœci, jak nasz niew¹tpliwie najwybitniejszy wkalista i muzyk wyrs³y na niwie szerk rzumianej muzyki rckwej CZES AW JULIUSZ WYDRZYCKI (d listpada 1963 r - NIEMEN) urdzi³ siê w 1939 r w Starych Wasiliszkach k Nwgródka (wówczas Plska, becnie Bia³ruœ) W 1958 r wraz z rdzicami w ramach repatriacji trafi³ na Ziemie Odzyskane Uczy³ siê w szkle muzycznej, w klasie fagtu, a na ycie zarabia³ strjeniem frtepianów Bardz szybk wrós³ w ycie artystyczne kraju Muzyka pch³ania³a g d sameg dzieciñstwa, zarówn ludwa - rsyjska i bia³ruska, jak i religijna - s³uchana w cerkwiach Echa tych dzieciêcych fascynacji pjawia³y siê póÿniej w twórczœci Niemena na przestrzeni lat wielkrtnie Od 1959 r plskie wybrze e zaczê³a w b³yskawicznym tempie garniaæ wszechw³adna fala big-beatu czyli plskiej dmiany muzyki rckwej W ci¹gu kilku lat zala³a na ca³y kraj, wyw³uj¹c wprst rewlucjê - nie tylk muzyczn¹, ale i byczajw¹ W tym samym czasie Czes³aw rzpcz¹³ swe ycie artystyczne w Plsce d czegœ zg³a niemdneg - pisenek latynamerykañskich œpiewanych czystym, ³agdnym g³sem z w³asnym twarzyszeniem akustycznej gitary Muzyka big-beatwa mia³a jednak wówczas w sbie tak¹ si³ê wyrazu i by³a tak szczera, e zafascynwa³a równie jeg Czes³aw Wydrzycki zsta³ jednym z wkalistów s³ynnej ju grupy NIEBIESKO-CZARNI Nie zach³ysn¹³ siê jednak ppularnœci¹, lecz pracwa³ nad sb¹ Szkli³ stale g³s i swój muzyczny warsztat W 1965 r w utwrze Czy wiesz p raz pierwszy zastswa³ nwy œrdek wkalnej ekspresji - artystyczny krzyk, czym przysprzy³ sbie wielu wrgów - szczególnie wœród przedstawicieli starszeg pklenia Gdy Niemen zmieni³ ddatkw jeszcze swój wygl¹d tzn zacz¹³ nsiæ d³ugie w³sy (tak naprawdê perukê, b natura psk¹pi³a mu bujneg w³sienia) i klrwe ciuchy w kwiatki, c kjarzy³ siê z hippisami, wówczas burzenie tzw zdrwej czêœci plskieg sp³eczeñstwa si¹gnê³ apgeum Niemen przejmuj¹c i ekspresyjnie w swym sbistym utwrze Dziwny jest ten œwiat wykrzykiwa³ swój prtest przeciwk ludzkiej nietlerancji, przeciwk s³wm, którymi m na zabijaæ jak n em, ale starsze pklenie widzia³ w nim jedynie rzwydrzneg m³dzieñca, który tylk miesza w g³wie m³dym i daje im fatalny przyk³ad Dla brñców mralnœci sta³ siê WROGIEM NR 1 Uznan g za klasyczny przyk³ad zepsucia m³deg pklenia Niewa ne by³y treœci przekazywane w utwrach i œwietny warsztat wkalny, któreg zupe³nie nie zauwa an Zwracan tylk uwagê na (jak uwa an) niechlujny wygl¹d i demralizuj¹cy wp³yw na m³dzie Niemen w krótkim czasie wyrós³ na symbl pkleniweg buntu i zsta³ idlem m³dych, chæ wcale nie pretendwa³ d takiej rli P prstu by³ sb¹ Wielka ppularnœæ nie zawróci³a mu w g³wie Strni³ d alkhlu i u ywek Jedynym narktykiem by³a dla nieg MUZYKA Rzwija³ siê artystycznie tak szybk, e czêœæ s³uchaczy nie ft: Wjciech Druszcz nad¹ a³a za nim i dwraca³a siê d jeg twórczœci P kresie fascynacji muzyk¹ sulw¹ Niemen zaintereswa³ siê pezj¹, a szczególnie trudn¹ twórczœci¹ Cypriana Kamila Nrwida Uwa am, e rzbudwany, 16- minutwy utwór party na wierszu Bema pamiêci a³bny rapsd, nagrany w 1969 r, jest szczytwym si¹gniêciem teg nieprzewidywalneg artysty Gdy w latach 70-ych, w szkle œredniej d której uczêszcza³em, przerabialiœmy twórczœæ Nrwida, ka dy z uczniów mjej klasy mia³ nauczyæ siê na pamiêæ jakiegœ dwlneg wiersza pety Mia³em d wybru krótsze utwry, lecz wbrew sugestim nauczyciela, który nienawidzi³ Niemena, wybra³em d³u szy i trudniejszy - w³aœnie ten, który sta³ mi siê tak bliski dziêki niesamwitej, przyprawiaj¹cej dreszcze interpretacji wkalnej Niemena, jeg dramatycznej kmpzycji, wspania³ym brzmienim rganów Hammnda i chórwi wyknuj¹cemu swe partie wkalne w estetyce starcerkiewnych zaœpiewów Tu da³y sbie znaæ artystycznie przetwrzne muzyczne wspmnienia ze Wschdu Zreszt¹ pjawia³y siê ne c jakiœ czas np w pstaci wydanej na rynku zachdnim p³yty z autentycznymi rsyjskimi pisenkami ludwymi lub wplatanymi w jeg raswy rckwy wkal rientaln - wschdnie melizmaty Niemen stale zaskakiwa³ i z biegiem lat twrzy³ craz trudniejsz¹ muzykê, która trafia³a d craz mniejszeg grna s³uchaczy P rzwi¹zaniu kilku klejnych twarzysz¹cych mu grup instrumenta-lnych (AKWARELE, ENIGMATIC, grupa NIEMEN), rzpcz¹³ ywt muzyczneg samtnika Na nielicznych kncertach psi³kwa³ siê najnwczeœniejsz¹ aparatur¹ elektrniczn¹, która zadwala³a g pd wzglêdem si¹ganych brzmieñ, lecz wg mnie dprwadzi³a d pewneg dhumanizwania sk¹din¹d interesuj¹cej muzyki Muzyk urz¹dzi³ sbie w dmu prywatne studi nagraniwe, gdzie bez graniczeñ móg³ eksperymentwaæ w dziedzinie twrzenia muzyki, craz bardziej rzbudwanej instrumentalnie Twrzy³ ilustracyjn¹ muzykê teatraln¹ i filmw¹, remasterwa³ swe archiwalne nagrania z ró nych kresów twórczœci, które ukaza³y siê w 2 bxach Niemen d pcz¹tku Pisa³ wiersze i eseje, intereswa³ siê grafik¹ kmputerw¹, mia³ wiele planów na przysz³œæ T wszystk brutalnie przerwa³a chrba nwtwrwa P egnaliœmy G ze smutkiem w styczniu 2004r C Czes³aw Niemen pzstawi³ p sbie? Przede wszystkim bgat¹, jeszcze w tej chwili niedstêpn¹ w ca³œci twórczœæ muzyczn¹ Dziœ, p latach, w prgramach radiwych prezentwane s¹ przede wszystkim jeg pisenki z wczesneg kresu twórczœci Któ nie zna piêkneg Wspmnienia, w którym Niemen s³wami Juliana Tuwima znajmia, e mimzami jesieñ siê zaczyna? A kt nie s³ysza³ nastrjwych utwrów w rdzaju PrzyjdŸ w tak¹ nc, Czy mnie jeszcze pamiêtasz lub nagraneg we Francji Snu Warszawie? M³dzieñczy manifest Czes³awa Dziwny jest ten œwiat jest ju dziœ niekwestinwanym klasykiem Mim up³ywu blisk 40 lat nie zd¹ y³ siê zestarzeæ i zdezaktualizwaæ Natmiast sam Niemen sta³ siê symblem cz³wieka wierz¹ceg w siebie i swe idea³y Niepkrneg wbec tczenia, które nieraz chce zniszczyæ prawdziwe sbwœci i wszelk¹ dmiennœæ Czes³aw by³ na tyle silny, e nie za³ama³ siê pd wp³ywem zmaswanych ataków krytyki, kpin, lekcewa enia i tendencyjnych zarzutów D kñca pzsta³ SOB Nie szuka³ taniej ppularnœci i pklasku, nie twrzy³ pd publiczkê lecz knsekwentnie krczy³ wyznaczn¹ przez siebie artystyczn¹ drg¹ Osi¹gn¹³ wiele, bardz wiele P latach zsta³ dceniny jak artysta i cz³wiek Udwdni³, e ceny prawdziwej wartœci cz³wieka nie m na dknywaæ na pdstawie czyjegœ ubiru, fryzury czy frmy uprawianej przez nieg sztuki Jest ju XXI wiek, a w naszym œrdwisku nadal pkutuje pewien schemat ceny cz³wieka tylk na pdstawie wygl¹du zewnêtrzneg Wszelka indywidualnœæ i dstêpstwa d gólnie przyjêtej nrmy s¹ nadal wytykane i ganine Jestem zdecydwanym wrgiem takiej mentalnœci Aby ferwaæ nad kimœ wyrki nale y najpierw pznaæ, jakim dana sba jest cz³wiekiem i c sb¹ reprezentuje B¹dŸmy bardziej tlerancyjni wbec ludzi dmiennych d nas T temat aktualny szczególnie teraz, gdy ró nej maœci plitycy i partie chc¹ nas znów frmwaæ na swj¹ md³ê i twrzyæ œwiat nieprzyjazny dla ludzi innych d gólnie przyjêteg i jedynie s³uszneg schematu Niebagateln¹ rlê w ukszta³twaniu siê mich pgl¹dów na ten temat mia³ w³aœnie ten znienawidzny przez wielu krzykacz - Czes³aw Niemen Krzysiek Nwaczek 10

11 C widzimy czyma wybraÿni s³ysz¹c s³w misje? Byæ m e rysuje siê nam braz Czarneg L¹du z egztycznymi zwierzêtami i sawann¹, a m e kgœ wysy³aj¹ceg datki na ptrzebuj¹cych? Bez wzglêdu na t, d 11 d 18 maja w Sarkandrówce, wszyscy mieliœmy m liwœæ gl¹dniêcia wystawy zdjêæ i innych ekspnatów przywiezinych przez plskich misjnarzy z dalekiej Republiki Centralnej Afryki i Czadu Otwarcie wystawy uatrakcyjni³ sptkanie z Benedyktem P¹czk¹, kapucynem prwadz¹cym sekretariat misyjny w Krakwie S³w wstêpne nale a³ d Wjciecha Grzebielca, dyrektra ZS3, który pwiedzia³ kilka s³ów gólnplskiej akcji Mój szklny klega z Afryki w ramach której dby³a siê niniejsza wystawa P krótkim wstêpie Benedykt rzpcz¹³ sw¹ barwn¹ pwieœæ realiach pracy misjnarzy w Afryce, natychmiast zyskuj¹c sbie sympatiê licznie zgrmadznych gœci Przedstawi³ n bwiem Czarny Kntynent jak œwiat zupe³nie inny, c prawda nêkany wielma prblemami: bied¹, chrbami, du ¹ przestêpczœci¹, ale równczeœnie wyj¹tkw piêkny i barwny, ptrzebuj¹cy jednak autrytetówniezbêdnych, by nrmalnie yæ, szczególnie p niedawn zakñcznej wjnie w Republice Centralnej Afryki, gdzie wci¹ nie m na byæ pewnym sweg jutra w bliczu pansz¹cych siê grup przestêpczych Sptkanie zakñczy³ misyjne nab eñstw majwe i msza œw dprawina w intencji misji w kœciele œwiêtych Pitra i Paw³a Wakacje - s³w, które przynsi mi na myœl zalane s³ñcem ³¹ki, b³êkitne stawy i jezirka, zielne pla i tple wzd³u dróg W ten czas, z³ty czas, wiêkszœæ z nas wyje d a, by lepiej cieszyæ siê wlnym czasem Wakacje, które najbardziej zsta³y mi w pamiêci spêdzi³am w s³necznej Grecji, a dk³adniej w miasteczku Leptkaria Oprócz wygrzewania siê na s³ñcu, k¹pania siê w ciep³ym mrzu, a nc¹ pdziwiania gwiazd, czas mija³ mi na zwiedzaniu klic Leptkarii Ogrmne wra enie wywar³y na mnie Metery, czyli klasztry wykute na wierzch³kach wyskich ska³ Malwnicze widki, zabytkwe cerkwie i klasztrne zabudwania-wszystk t sprawia³ wra enie, jakby zatrzyma³ siê tam czas Zupe³nie inaczej by³ w p³ nych bardziej na pó³nc, nadmrskich Salnikach, drugim c d wielkœci mieœcie Grecji, gdzie sptyka siê nwczesnœæ z histri¹: tu bk szklnych wie wców zwiedzaæ m na zabytkwe cerkwie, bêd¹ce istnymi przystankami ciszy i zadumy wœród wielkmiejskieg gwaru Nigdy nie zapmnê tak e wycieczki na jedn¹ z gór znajduj¹cych siê w masywie Olimpu, z której m na by³ pdziwiaæ siedzibê antycznych bgów, a tak e maleñkieg, górskieg miasteczka San Pantaleimnas z w¹skimi, kamiennymi uliczkami i ma³ymi dmami, p których pn¹ siê wingrna Wielu wra eñ dstarczy³a mi tak e wizyta w Din, gdzie znajduj¹ siê wykpaliska archelgiczne P tym wspaniale spêdznym czasie pzsta³y albumy ze zdjêciami i wspania³e wspmnienia, które wracaæ bêd¹ zawsze wtedy, gdy ktœ wyw³a magiczne s³w: Grecja Dziewanna Kusiñska PODWÓJNA WYSTAWA POKONKURSOWA SKOCZÓW: MOJE MIASTO W OBIEKTYWIE - CZASOWA EKSPOZYCJA FOTOGRAFICZNA WYSTAWA PLAKATÓW INSPIROWANYCH MALARSTWEM EUROPEJSKIM AUTORSTWA GIMNAZJALISTÓW I LICEALISTÓW GMINY SKOCZÓW WARSZTAT SZTUK, SKOCZÓW, UL S ONECZNA 16 - TREMIN OD SKOCZÓW DAWNIEJ LEKKOMYŒLNY KSI Ê 30 czerwca 1531 r wielki p ar strawi³ ca³y Skczów, ale nie wiadm na ile ucierpia³ sam zamek Sta³ siê t wtedy, kiedy ksiêstwem cieszyñskim ( p œmierci Kazimierza II) w³ada³ Jan Perstain bêd¹cy piekunem ma³letnieg Wac³awa III Adama Szkdy musia³y byæ znaczne, gdy zamek nie d razu dbudwan Œwiadcz¹ tym dkumenty z kancelarii ksi¹ êcej aden z nich bwiem nie zsta³ wówczas wystawiny w zamku, chæ kilka dtyczy³ miasta Sam ksi¹ ê Wac³aw III ( ) w Skczwie jednak bywa³, gdy utrzymywa³ przyjazne stsunki z królem plskim Zygmuntem Augustem Czêst dwiedza³ Kraków zatrzymuj¹c siê w zamku, a p œmierci króla stara³ siê bezskutecznie krnê plsk¹ W 1564 r przekaza³ swemu synwi Kazimierzwi Fryderykwi wydrêbnine z ksiêstwa kmpleksy dóbr czyli tzw pañstwa stanwe: frysztackie, bielskie, skczwskstrumieñskie i frydeckie M³dy ksi¹ ê niestety zmar³ w 1571 r i pzstawi³ jcu lekkmyœlnie zaci¹gniête, niesp³acne lbrzymie d³ugi W tej sytuacji zub a³y ksi¹ ê Wac³aw III Adam zmuszny zsta³ d wyprzeda y ksiêstwa Miêdzy innymi sprzeda³ wtenczas Gthardwi z Lgau i Starej Wsi pañstw skczwskstrumieñskie za guldenów Pkwitwanie dbiru tej kwty zsta³ wystawine na 14 paÿdziernika 1573 r W ten spsób zamek skczwski zmieni³ w³aœciciela PANOWIE NA SKOCZOWSKIM ZAMKU W 1597 r burgrabi¹ na skczwskim zamku zsta³ Jan Tilgner autr Dziennika, pierwszej i najstarszej krniki miasta W 1600 r przeniós³ siê n d Strumienia, gdzie wiód³ ycie pczciweg szlachcica prwadz¹c w³asny flwark Jeg nastêpc¹ zsta³ Adam Czerny, który d y³ sêdziweg wieku pnad 90 lat i zmar³ w zamku 20 marca 1665 r Ptem rz¹dzili w nim klejni wy si urzêdnicy ksi¹ êcy W dkumentach z lat wymieniny jest Wilhelm Kelcz z Rimburga (pan na Pgórzu, starsta pañstwa skczwskstrumieñskieg) W 1629 r pjawia siê nazwisk Adama Wac³awa Skczwskieg, syna Wac³awa i wnuka za³ yciela rdu Skczwskich z Wilamwic, Jana Skczwskieg z Kjkwic, budwniczeg istniej¹ceg d dziœ zamku w Wilamwicach (Adam Wac³aw zmar³ w 1645 r i pchwany zsta³ wraz z n¹ Ann¹ z Sbków w kœciele w Simradzu) Wiadm jeszcze, e 25 czerwca 1622 r zasn¹³ w Chrystusie Panu czcigdny Józef Hasuba, teg czasu urzêdnik finanswy na zamku w Skczwie Rbert Orawski Palenie pwa nie szkdzi Tbie i sbm w Twim tczeniu Bywaj¹ czasy, e najwiêksz¹ zas³ug¹ jest brak zas³ug 11

12 Prawdziwy pechwiec nigdy nie ma pecha Rzmaite zdjêcia z krzy a bywaj¹, na przyk³ad: zdjêcie z krzy a samtnœci Ktœ ciê nagle dnajdzie, ugœci mówi na ty, jak w Kanie zatañczy, dda midu, ujmie szarañczy Alb: zdjêcie z krzy a chrby Wstajesz z ³ a jak Dawid m³dy--- I ju jesteœ d pracy gtwy, gtów guza nabiæ Gliatwi Ale s¹ takie krzy e grmne, gdy kchaj¹c --- za innych siê kna--- T z nich spada siê, jak grna wybrne- -- w Matki B ej twarte ramina P³udnik: Jak pwsta³a Wasza frmacja taneczna? Dziewczyny: Generalnie Impuls pwsta³ z impulsu bicia kilku serc, kiedyœ wystêpwa³yœmy w skczwskich Merlinkach i Eksperymencie a przyszed³ czas na samdzielnœæ P: A d³ug ze sb¹ tañczycie? D:Wczeœniej wszystkie razem tañczy³yœmy w Eksperymencie lecz p ukñczeniu gimnazjum tamte czasy siê skñczy³y Od paÿdziernika zesz³eg rku sptykamy siê w tym sk³adzie dwa razy w tygdniu, w Warsztacie Sztuk i w Mdk-u P: A sk¹d bierzecie inspiracjê d wystêpów? D: G³ównie t nasza wybraÿnia Zawsze któraœ z nas cœ pdpwie i tak pwstaj¹ nasze uk³ady taneczne S³uchamy du ró nej muzyki i t te jest pmcne Czasem w telewizji, na teledyskach te m na cœ pdpatrzeæ P: A jakie macie plany na najbli szy czas? añcuszki na szczêœcie (wychdz¹ z mdy)! Ile razy ju przy samym wejœciu na, dajmy na t, Gadu-Gadu zasypa³y was sterty tzw ³añcuszków? Jeœli z mi³¹ chêci¹ rzes³aliœcie je p ca³ej liœcie kntaktów, lepiej sbie dpuœæcie dalsze czytanie Jeœli dstaliœcie epilepsji lub innych œmiertelnych bjawów wœciek³œci: witam w klubie anty-³añcuszków T jest ³añcuszek dla tych, c nienawidz¹ ³añcuszków Jeœli wyœlesz g 100 sbm kmpletnie nic ci siê nie stanie Jeœli wyœlesz 50 równie nic siê nie stanie Jeœli nie wyœlesz nikmu te siê, kurna, nic nie stanie! Pan A wys³a³ st ³añcuszków i nie wygra³ w Tt-ltka Pan B nie wys³a³ adneg i nic mu siê nie sta³ Pani (za du tych samców) C wys³a³a dwa ³añcuszki i jej m¹ siê wyprwadzi³ (JUHUU!) Pan D nie wys³a³ adneg ³añcuszka i wpad³ d kana³u, ale kt mi udwdni, e mia³am z tym cœ wspólneg? Dziœ pczta ³añcuszkwa rzwija siê na tañszym plu jakim jest internet Przyciœniêcie klawiszy Ctrl+C nie stanwi takieg prblemu, jaki t mieli nasi pradziadwie w epce papieru Chæ d teg rêka Nc¹ klêkasz i znaleÿæ chcesz Bga ptem w czach strach nsisz i ³zyna dalekich, rzstajnych gdzieœ drgach ktœ siê zb³¹ka³ i p³acze jak ty Pachnie ze wsi kwitn¹cym jaœminem z³te zb e wœród pla siê œnikt ciê zbudzi³, kim jesteœ, gdzie p³yniesz w nieskñcznœæ wieczrów i dni Nikt nie szuka ciê d³ñmi dbrymi, nikt nie mówi, czy dbrze, czy Ÿle, tylk ziemia z grbami starymi twej ciszy s³ysza³a i wie te m e zableæ, b nagle cena za utrzymanie przy sbie szczêœcia wzrs³a d tysi¹ca sób! M na siê wœciec W³aœciwie bardz ciê k stwierdziæ, gdzie znajduje siê k³êbek, z któreg s¹czy siê niæ ³añcuszka M na tylk przypuszczaæ, e sprawc¹ tych arcy-interesuj¹cych wiadmœci jest jakiœ znudzny yciem sbnik, nale ¹cy d gatunku tych, którym pwinn siê knfiskwaæ kmputery Raz puszczny w ruch ³añcuszek leci dalej przez nastêpne lata i nic nie jest w stanie g zatrzymaæ Dlaczeg? Có, dbre pytanie M e p prstu jak t zwykle bywa ktœ wykrzysta³ ludzk¹ naiwnœæ i wrdzny talent d wierzenia we wszystkie zabbny Niektórych a ciarki przechdz¹, widz¹c wiadmœæ: Wyœlij dalej, b ci siê stanie t i tamt Œmiaæ mi siê chce, gdy s³yszê czyjeœ gr¹ce zapewnienia, e t na pewn nie kawa³ Jeszcze bardziej cieszy mnie widk pseud-œwiecnych, którzy p wys³aniu ³añcuszka szybk t³umacz¹ siê: Inne ³añcuszki t g³upty, ale teg nie dwa ê siê skaswaæ lub Wlê nie ryzykwaæ Czeg, prszê pañstwa, ryzykwaæ? e nieb zwali nam siê na g³wê, a w Biedrnce skñczy siê zapas krjneg salami? I tak siê skñczy, m ecie mi wierzyæ, b taki t ju asrtyment Jeszcze grsze d typwych ³añcuszków, zazwyczaj kñcz¹cych siê przestrg¹, e jeœli nikmu nie wyœlemy tych parudziesiêciu literek, sptka nas nieszczêœcie Dziêkujê ci e nie jest wszystk tylk bia³e alb czarne za t e s¹ krwy ³aciate blad ó³ta psia trawka kijanki d spdu liwkwzielne dziêci³y pstre z czerwnm plam¹ pd gnem pstr¹gi szarniebieskie brunatnfiletwa wilcza jagda z³t c siê gdzi z ka dym klrem i nie przyjmuje cienia pliczki piegwate dziby nie tylk krótkie alb d³ugie przecie gile maj¹ grube a dudki krzywe za t e niesta³œæ spe³nia swe zadanie i ci c tak kchaj¹ e brni¹ b³êdów tylk my chcemy byæ wci¹ alb - alb i jesteœmy na z³œæ stale w kratkê Jan Twardwski Jan Twardwski Jan Twardwski D: Na pcz¹tku czerwca wyje d amy na XI Festiwal Tañca d Czerwinki-Leszczyny, a ptem czeka na wystêp przed skczwska publicznœci¹ w ramach Dni Skczwa Natmiast statni uda³ nam siê w swjej kategrii zaj¹æ drugie miejsce w Turnieju Disc, te w Skczwie P: Wiemy, wiemy, gl¹daliœmy Same dbieracie muzykê? D: Raczej tak, same miksujemy, czasem pmagaj¹ nam znajmi P: Czy nie chcecie pszerzyæ sk³adu sbweg zesp³u? Jest Was tylk 6 D: Tak, tak, szukamy chêtnych dziewczyn z drygiem d tañca, takich aby znalaz³y spdnie dla siebie (!) i nie by³y œlepe P: Wymagaj¹ce jesteœcie, n n D: Chdzi t, eby t jakœ wygl¹da³ Chcemy byæ lepsze Chcia³ybyœmy te przy kazji pdziêkwaæ za pmc Rbertwi Orawskiemu i Julii Brdzie z emdeku raz Agnieszce Zwardñ, która nas kiedyœ prwadzi³a Serdecznie dziêkujemy za kazan¹ pmc P: Pdziêkwania przeka emy A dlaczeg nie tañczycie w rytm muzyki plskiej? D: B jest nieustawna, ale niczeg nie wykluczamy Jak siê cœ ciekaweg trafi t spróbujemy P: Kñcz¹c ten krótki wywiad trzymamy za Was kciuki w klejnym rku i zachêcamy d dzia³ania Nie dawajcie za wygran¹ D: Dziêkujemy i pstaramy siê nie zawieœæ Impuls gór¹! SK AD ZESPO U: Sabina Cul - ZSE w Cieszynie Kamila Duda - Gimnazjum nr 2 Martyna Gierz - Gimnazjum nr 2 Izabela Gredka - LO w Skczwie Klaudia Klud - ZSE w Cieszynie Drta Siekierka - LO w Skczwie Zastanówmy siê chwilkê, czy aby przepwiadanie kmuœ, e sptka g nieszczêœcie, t nie jest t s³ynne krakanie? Szczególnie jeœli sprzeciwimy siê wys³aniu ³añcuszka altruistyczneg, a nasz rzmówca, œwiêcie przeknany niemylnœci s³wa pisaneg, mruknie na nas: eby ciebie sptka³ t sam Super, dziêki, e mi teg yczysz Rzsy³anie ³añcuszków t tylk sprawa sób, które maj¹ za du wlneg czasu, ale takie przekleñstwa A mam chtê z mi³ym uœmiechem dpisaæ: I nawzajem, kleg Nadszed³ kres matur, kñca rku szklneg, a c za tym idzie handel ³añcuszkwy rzwija siê jak nigdy Dziœ na przyk³ad trafi³ d mnie ³añcuszek, gr ¹cy zrzuceniem na mnie kl¹twy niezdania d klejnej klasy Zacisnê zêby i pczekam W wakacje chyba pkuszê siê wys³anie g d nadawcy, dpisuj¹c czywiœcie: nie wys³a³am, zda³am Nie mam zamiaru rzucaæ tu rzkazów typu: nie wierzcie ³añcuszkm, b t nie t chdzi Sprawa jak z pkemnwymi blgami: póki ludzka g³upta istnieje, bêd¹ istnieæ tak e takie wymys³y Trudn siê dziwiæ, skr d lat jesteœmy przeœwiadczeni, e czarny kt œci¹gnie na nas pecha, a czerwne majtki napisz¹ za nas maturê Niegdyœ przes¹dy mia³y za zadanie trzymaæ plebs w ryzach A dzisiaj? Marta Stawwczyk 12

13 Felietn Jana Chmiela C znaczy: nie wstydziæ siê swjeg pchdzenia, swich krzeni? By dpwiedzieæ na t pytanie, ps³u ê siê nastêpuj¹cym przyk³adem: Niedawn w teleturnieju Gra w ciemn wziê³a udzia³ pewna m³da kbieta, pchdz¹ca z Górneg Œl¹ska I wcale nie musia³ pytaæ t swjeg gœcia gspdarz prgramu T m na by³ wniskwaæ p jêzyku, jakim ps³ugiwa³a siê wa Pani (celw u y³em tu du ej litery, b mam wielki szacunek d takich ludzi) Na wszelkie pytania sztucznie uœmiechaj¹ceg siê redaktra dpwiada³a piêkn¹, czyst¹ gwar¹ œl¹sk¹, kraszan¹ na ddatek nie udawanymi dawkami niezwykle sympatyczneg œmiechu T nic, e wszystk przegra³a Tak t jest z kbietami, które graj¹ w ciemn Swym naturalnym zachwaniem, prstt¹ gwarwych wypwiedzi, ich wdziêkiem i humrem, zjedna³a sbie sympatiê gœci w studi i przed telewizrami T nie by³a zwyk³a gadaj¹ca g³wa T by³a sba, która w blasku reflektrów, przed kamerami, bez sk³adania szumnych deklaracji, ptwierdzi³a przynale nœæ d swjej Ziemi, d swjeg Œl¹ska, a przy kazji sta³a siê gwiazd¹ jedneg dcinka Gry w ciemn Nie silmy siê wiêc na wyszukiwanie m¹drych s³ów, które mia³yby ubarwiæ nasze zwyk³e wypwiedzi M e siê zdarzyæ, e nas wrêcz œmiesz¹ Pzstañmy zawsze sb¹ w ka dej sytuacji, w ka dym twarzystwie Krzystajmy m liwie jak najczêœciej z gwary, a ta sprawi, e nasze zwyczajne rzmwy bêd¹ p prstu niezwyk³e Róbmy t, póki jeszcze yj¹ ludzie, którzy mg¹ nam w tym dpmóc M U Z E A L I A MUZEUM IM GUSTAWA MORCINKA w Skczwie, ul Fabryczna 9, tel Aktualnie d nabycia jest nwa interesuj¹ca ksi¹ ka pt Siedziby szlacheckie na Œl¹sku Cieszyñskim ZAPRASZAMY Muzeum czynne jest: we wtrki, czwartki i pi¹tki 9 d 15 w œrdy d 9 d 17 w sbty i niedziele d 10 d 14 w pniedzia³ki nieczynne O S O B L I W O Œ C I Z W I E R Z T I wed³ug pracwañ Micha³a Janickieg T A K Wêdrówki ryb p ] - JCH Wiele gatunków ryb t mistrzwie migracji d ³ssi ptrafi¹cych jednym susem rswaæ wdspad, p aerdynamiczne, jak pêdz¹cy pcisk, tuñczyki Wêdruj¹ zarówn ryby mrskie, jak i s³dkwdne Ich pdró e na tarliska m na pdzieliæ na cztery kategrie: z wód s³dkich d s³nych, ze s³nych d s³dkich, z jedneg bszaru wód s³nych d inneg i z jedneg bszaru wód s³dkich d inneg Wiêkszœæ wêgrzy stale mieszka w mrzu, ale gatunki z rdziny Anguillidae, w tym eurpejski wêgrz, który djrzewa w wdach s³dkich i wêdruje d mrza na tar³ Ten typ migracji nazywa siê katadrnmicznym Wêgrze eurpejskie przychdz¹ na œwiat w Mrzu Sargasswym, na pó³ncy Atlantyku Wykluwaj¹ siê jak dziesiêcimilimetrwe larwy nazwie WIERSZE KOCHANE GWARÓM HAFTOWANE Nie piszym was wierszyki wielkimi s³wami Nie chcym,byœcie blyszcza³y,jak tandetne z³tk Nie fastrygujym zdañ grubymi niciami J was haftujym gwaróm naszych przdków Ciyniutkim at³askym,krdómkym miyñciuœkim, szyde³kym p starce,we³ynkóm,c wysz³a spd palców mamulki czk za ³czkym,s³ówk za s³ówkym, strfa p strfie,tytu³ za tytu³ym Na staróm md³ez synsym i z humrym Dwa ³czka na praw i jedn na wywrót, ptym dwa na lew,d rymu,d rytmu Na praw,na wywrót,na lew,d rytmu Tymatów w gwizdach wysk nie szukóm Musi³bych zadziyraæ zawdy ns d góry J ³ tym piszym,³ c sie ptykóm, póki jeszcze piór pewnie dzier ym w d³óni Nie œpiywóm Laudatum wielkim i znanym J tak nie ³umiymNiech t rbióm inni O zwyk³ych ludziach,dwn zapómnianych swe wiersze rymujym,bm jest Im t winny Q Kwale, 1maja MUZEUM IM ŒW JANA SARKANDRA w Skczwie, Rynek 2, tel Wystawa: "Uwiêziny-Wyzwlny", rzeÿby rysunki, ftgramy Macieja Zychwicza Termin: d 21 maja d 24 czerwca Muzeum czynne jest: d wtrku d sbty 9 d 16 w pniedzia³ki i niedziele muzeum jest nieczynne I T A K PO UDNIK VCIEKAWOSTKI V Piramida Chepsa jest najwiêkszym na œwiecie strs³upem prawid³wym czwrk¹tnym Ma 146m wyskœci, a krawêdÿ jej pdstawy wynsi 230m Na zbudwanie tej piramidy zu yt 2 30 blków granitwych ciê arze d 2,5 t d 15t Gdyby z teg materia³u zbudwaæ mur wyskœci 3m i grubœci 25cm t pasa³by n ca³¹ Plskê W piramidzie Chepsa stsunek sumy dwóch bków pdstawy d wyskœci wynsi 3,1416, czyli przybli enienie pi z dk³adnœci¹ czterech miejsc p przecinku V V V V V Na Saharze znalezin ruiny miasta sprzed 15 tys lat Ruiny miasta sprzed 15 tysi¹cleci dkryt w zachdniej czêœci Sahary -Jeg za³ ycielami byli prawdpdbnie Berberwie, którzy mieszkaj¹ w Afryce Pó³ncnej d niepamiêtnych czasów Byli tu na d³ug przed pjawieniem siê Fenicjan i Rzymian - mówi Mustapha Ouachi, jeden z cz³nków ekspedycji archelgicznej, która dkna³a dkrycia Pradawne miast znajduje siê w g³êbi pustynneg terytrium nale ¹ceg d Marka Z piasku dkpan min fragmenty dmów, cmentarzy i ska³ zdbinych wizerunkami zwierz¹t Wart pdkreœliæ, e kiedy pradawny gród Berberów pwstawa³, pustyni jeszcze nie by³ Pjawi³a siê wiele tysiêcy lat póÿniej, kiedy klimat z wilgtneg zmieni³ siê na suchy Przygtwanie: Dziewanna Kusiñska M U Z E A L I A MUZEUM ZOFII KOSSAK-SZATKOWSKIEJ W Górkach Wielkich, ul Stary Dwór 2, tel Wystawa: Stary zegar d pradziada nic nie rbi tylk gada Termin: d 6 kwietnia d 30 czerwca br Muzeum czynne jest: we wtrki, czwartki i sbty d 9 d 15 W œrdy d 9 d 16 w niedziele d 10 d 14 Muzeum nieczynne w pniedzia³ki, pi¹tki i dni pœwi¹teczne leptcefalus Naukwcy uwa ali je kiedyœ za drêbny gatunek, ró ny d drs³ych wêgrzy Kiedy larwy pdrsn¹, ddalaj¹ siê d Mrza Sargassweg unszne biernie przez Pr¹d Zatkwy, a trzy lata póÿniej dcieraj¹ d wybrze y Eurpy Wp³ywaj¹ w ujœcia rzek i w tym samym czasie przekszta³caj¹ siê w nastêpn¹ pstaæ wêgrze szkliste T³umnie ruszaj¹ w górê rzek szukaj¹c sbie miejsca d ycia aby tak zakñczyæ pierwsz¹ fazê wêdrówki D tej pry prze y³y d 5000 kilmetrów Pzstaj¹ w rzekach przez kilka lat, a stan¹ siê ca³kwicie drs³ymi wêgrzami Kiedy dtr¹ d Mrza Sargassweg, gdzie dbêd¹ tar³, dpe³niaj¹c w ten spsób swój cykl yciwy Te, którym siê t udaje, krzystaj¹ w wêdrówkach z wielu danych Wêgrze s¹ bardz czu³e na bdÿce nerwwe, reaguj¹ te na niewielkie zmiany ruchów wdy, na aktywnœæ sejsmiczn¹, a nawet na s³abe pla elektryczne emitwane przez pr¹dy mrskie Larwm wêgrzy tak e pmagaj¹ pr¹dy: wêgrze pó³ncn-amerykañskie p³yn¹ na pó³nc wzd³u wschdnieg wybrze a, a eurpejskie przez Atlantyk, unszne Pr¹dem Zatkwym Niektórzy uczeni sugerwali, e wêgrze pó³ncn-amerykañskie i eurpejskie mg¹ wcale nie byæ drêbnymi gatunkami Wed³ug tej kncepcji tylk nielicznym wêgrzm z Eurpy udaje siê zakñczyæ pe³ny cykl wêdrówki i bie dmiany w Mrzu Sargasswym s¹ ptmstwem ryb z Ameryki Pó³ncnej Krytycy tej terii zwracaj¹ uwagê e gatunki te maj¹ ró n¹ liczbê krêgów Dœwiadczenia wykaza³y jednak, e liczba krêgów u wêgrza m e ulec mdyfikacji pd wp³ywem œrdwiska wêgrze które drasta³y w wdach wy szej temperaturze maj¹ mniej krêgów KTO PSIOCZY NA OWSIAKA BÊDZIE SIÊ SMA Y W OGNIU PIEKIELNYM 13

14 Mieæ szczêœcie znacza równie : nie mieæ nieszczêœcia Tak czêst siê tym zapmina O P C J E CZYLI JESTEM ZA,A NAWET PRZECIW Tytu³ sugeruje wprst lgiczn¹ knsekwencjê i kntynuacjê medytacji nad sensem bycia radnym W³adza wyknawcza i uchwa³dawcza samrz¹du terytrialneg, sprawwana przez burmistrza i radnych winna stanwiæ ca³œæ wzajemnie siê uzupe³niaj¹c¹ i prmuj¹c¹ zmiany taczaj¹cej sp³ecznœæ lkaln¹ rzeczywistœci Nie trzeba byæ zbyt rzgarniêtym, by zrzumieæ, jak wiele w tej pzytywnej symbizie zale y d w³aœciweg kierwania i realizwania wytycznych wspólnie zadañ i celów Nie chdzi czywiœcie idealn¹ zgdnœæ pdejœcia d sameg celu i spsbu jeg realizacji By³by t bwiem zbytnie uprszczenie i rdzi³by uzasadnine pdejrzenie, czy decyzje zsta³y gruntwnie przemyœlane z punktu widzenia wybru rzwi¹zania ptymalneg W naturze w³adzy, w³aœciwie ka dej istnieje niedparta chêæ pzstawienia p sbie je eli ju nie tylk przyjemnych wspmnieñ, b t by³by zbyt prste, t czegœ trwa³eg, czym pisaliby w przysz³œci histrycy i krnikarze miejscy W przypadku Skczwa w³adzê na magistracie sprawwa³ przynajmniej kilku burmistrzów i naczelników, którzy sw¹ pstaw¹, dzia³aniem i efektami mudnej pracy zapisali siê z³tymi zg³skami w histrii naszeg miasta M na dszukaæ siê knkretnych infrmacji ich dzia³alnœci np w wydawanych d lat skczwskich kalendarzach lub mngraficznych pracwaniach naukwych Przed ka dymi nadchdz¹cymi wybrami samrz¹dwymi w statnich kilkunastu latach ujawniali siê, wczeœniej czy póÿniej, kandydaci na zaszczytny urz¹d burmistrza Skczwa Pkazywali swe sylwetki, prgramy dzia³ania, bardz czêst t same z tym, c prpnwa³y wspieraj¹ce ich partie lub kmitety wybrcze Nikmu z kandydatów nie m na by³ dmówiæ przynajmniej jedneg: na pewn chcieli rzwju Skczwa, pracy dla dbra sp³ecznœci lkalnej, rzwi¹zywania trudnych i skmplikwanych prblemów nurtuj¹cych bywateli Nie zawsze jednak chæby najlepiej sknstruwane prgramy i zamierzenia dczeka³y siê pe³nej realizacji C z teg wysz³ m na jeszcze bserwwaæ i dzisiaj Taka t ju jest skmplikwana materia i istta rzeczy Od kilkunastu miesiêcy P³udnik 18 47' prpnuje i zachêca d zmiany pkleniwej Napisan na ten temat ju dsyæ du i trudn wracaæ p raz klejny d uprzedni przedstawinych myœli i kncepcji Wydaje siê, e nadchdz¹ce wybry samrz¹dwe i kampania przedwybrcza, która ju rzpczê³a siê w Skczwie, t dbry mment, aby d s³ów przejœæ d czynów Wbrew czekiwanim nie pdejmê siê zadania pisania mich sbistych czekiwañ c d przymitów i cech, jakim pwinien dpwiadaæ kandydat na burmistrza Zrbili t w spsób dskna³y m³dzi skczwianie z Platfrmy Obywatelskiej w pprzednich numerach P³udnika W pe³ni ut samiam siê z ich pgl¹dami na ten temat Wart wróciæ d tej lektury Byæ m e m³dzie wypwiadaj¹ca siê w tym wywiadzie pójdzie za cisem i przedstawi knkretn¹ kandydaturê m³deg, wykszta³cneg cz³wieka, w niedalekiej przysz³œci burmistrza Skczwa S¹dzê e takich kandydatów nie pwinn brakwaæ w Skczwie Trzeba ich tylk wskazaæ, przeknaæ i wyprmwaæ Zmiana pkleniwa z dwma pdstawwymi atrybutami: m³dœci¹ i stswnym wykszta³ceniem winna lec u pdstaw przemyœleñ ka deg Skczwianina, jak chcia³by widzieæ swe miast i gminê w najbli szych, i nie tylk, latach Na kg pstawiæ? Ten dylemat bêdzie ³atwiejszy d rzwi¹zania, gdy rzpatrzy siê wszystkie za i przeciw Jeœli chcemy radykalnej zmiany spsbu kierwania i zarz¹dzania Skczwem i gmin¹, je eli chcemy dynamiczneg rzwju, je eli chcemy nwczesneg œrdwiska i zintegrwanej sp³ecznœci - wybór nie pwinien byæ trudny B¹dŸmy dwa ni, balajmy przebrzmia³e steretypy, twórzmy siê szerk na œwiat, bierzmy pzytywne przyk³ady z innych gmin Z tym apelem zwracam siê d sp³eczeñstwa, elektratu wybrczeg Efekty tych pstaw p³ac¹ siê z nawi¹zk¹ Skczów bêdzie par³ d przdu A t przecie wszystkim w Skczwie pwinn chdziæ SUM yczymy wszystkim wakacyjneg SMACZNEGO! Czekamy na Wasze kartki z wakacji z pisami tubylczej kuchni Ciast prsimy przynsiæ d Dmu Kultury, Skczów, u S³neczna 16 M emy œmia³ pwiedzieæ, e ta rubryka w P³udniku cieszy³a siê bardz du ym zaintereswaniem Dziêkujemy Cici Neli za pdsy³anie nam przepisów i pzdrawiamy wszystkie Nele w Skczwie Mamy nadziejê, e smakwa³ prpnwane przez nas jedznk i nikg nie rzbla³ brzuch Pzdrawiamy kucharzy i kucharki I frazelgów I dekarzy, I murarzy Plak g³dny t Plak z³y A w czasie wakacji plecamy wszystkim specja³y kuchni reginalnych z miejsc, w których bêdziecie wypczywaæ I prsimy przys³anie nam kilku wakacyjnych przepisów na smaczne ptrawy, napje, sa³atki i desery Brzskwinie w ssie z wina Sk³adniki: dkg djrza³ych brzskwiñ (mreli), szklanka bia³eg wina, 3-4 ó³tka, 5 dkg cukru Przygtwanie: Owce p³ukaæ, usun¹æ pestki Win zagtwaæ w rndelku pd przykryciem ó³tka utrzeæ z cukrem d bia³œci, wlaæ d nich pwli,mieszaj¹c zagrzane win, ubijaæ masê na parze, a d zgêstnienia Owce u³ yæ na talerzykach lub w salaterkach, zalaæ przygtwanym ssem, pzstawiæ w ch³dnym miejscu (najlepiej w ldówce) d studzenia 9Napój z wców rózy Sk³adniki: 5-7 dkg susznych wców ró y, 2-4 dkg cukru Przygtwanie: Wysuszne wce ró y umyæ, zalaæ przegtwan¹ wd¹ i pzstawiæ na kilka gdzin Przed pdaniem zagrzaæ, dcedziæ, s³dziæ F F d smaku, zlaæ d dzbanka i rzlewaæ d szklanek Kaka wsiane = Sk³adniki: 5-7 dkg kaka wsianeg, 4 szklanki mleka, 3-6 dkg cukru Przygtwanie: Mlek zagtwaæ d sbneg naczynia wsypaæ kaka, ddaæ cukier, wlaæ niewielk¹ ilœæ mleka starannie rzmieszaæ i wlaæ d wrz¹ceg mleka Mieszaj¹c gtwaæ k 2 min Kaka rzlaæ d fili anek lub pdaæ w dzbanku Sa³atka bu³garska L Sk³adniki: Paczka mr nki bu³garskiej sa³atkwej, 15 dkg jab³ek, 3 dkg leju (liwy), sól, cukier d smaku, sk z cytryny Przygtwanie: Mr ne warzywa wyj¹æ z pakwania i bez rzmra ania w³ yæ d garnka, zalaæ ma³¹ ilœci¹ wrz¹cej wdy Ddaæ sól, cukier i ugtwaæ d miêkkœci dparwuj¹c wdê Warzywa studziæ pdzieliæ na mniejsze kawa³ki, ddaæ pkrjne w s³upki jab³ka skrpiæ skiem z cytryny i wymieszaæ z zapraw¹ z leju Sa³atkê m na przyrz¹dzaæ z majnezem Suflet jab³kwy R Sk³adniki: dkg jab³ek, dkg cukru, 3-4 bia³ka, skórka tarta z cytryny, 1 dkg margaryny (mas³a) d wysmarwania frmy Przygtwanie: Jab³ka umyæ, u³ yæ w p³askim rndlu, pdlaæ bardz ma³¹ ilœci¹ wdy(3-4 ³y ki), upiec w piekarniku lub ugtwaæ Przetrzeæ przez sit D przecieru ddaæ czêœæ cukru Bia³ka ubiæ na sztywn¹ pianê z reszt¹ cukru, ddawaæ j¹ stpniw da gr¹ceg przecieru z jab³ek stale ubijaj¹c, ddaæ tart¹ z cytryny skórkê, wymieszaæ Masê u³ yæ w piramidkê na wysmarwanym mas³em pó³misku, wstawiæ d dbrze nagrzaneg piekarnika na k 25 d 30 min Lekk zarumieniny suflet wyj¹æ z pieca i d razu g pdawaæ Leszcz smazny p rybacku C ddaæ mas³ Pdawaæ zaraz p przyrz¹dzeniu ziemniakami i surówk¹ z kwasznej kapusty Diabltki g Win grzane z przyprawami e e e C Sk³adniki: 1 kg leszcza, 8 dkg m¹ki d prószania, pieprz i sól d smaku, t³uszcz d sma enia, 2 dkg mas³a Przygtwanie: Rybê czyœciæ, sprawiæ, p³ukaæ, zdj¹æ filety i wyprcjwaæ Psliæ, psypaæ m¹k¹ i sma yæ d zarumienienia Pd kniec sma enia Sk³adniki: 4 czerstwe rgaliki lub bu³ka barwa, 6 dkg t³uszczu, 2 ó³tka, 2 ³y ki ó³teg sera, pó³ ³y eczki mielnej papryki Przygtwanie: Rgaliki lub bu³kê pkriæ na cienkie krmki Mas³, ó³tk i ser utrzeæ na jednlit¹ masê Psmarwaæ ni¹ krmki, psypaæ papryk¹ i u³ yæ na blaszce Przed pdawaniem wstawiæ na 5 min d gr¹ceg piekarnika ; lekk zarumieniæ Pdawaæ d rs³ów i zup czystych Sk³adniki: 2 szklanki wina czerwneg pó³s³dkieg, 2-5 gÿdzików, ma³y kawa³ek cynamnu, 4-6 dkg cukru Przygtwanie: Czêœæ wina gtwaæ przez 1 min Z przyprawami pd przykryciem, przecedziæ i ps³dziæ Ddaæ pzsta³e win pdgrzane przelaæ d szklaneg lub inneg dzbanka i rzlewaæ d wyskich szklaneczek z 14

15 Stacja Paliw BP FATEX FELTANK JUREX ORLEN RACER CHCEMY Paliw PO UDNIK ON Pb95 Pb98 GAZ ON Pb95 Pb98 3,93 4,25 4,49 1,99 BP 3,91 4,21 4,47 3,89 4,16 4,22 1,92 NI SZYCH FATEX 3,86 4,12 4,22 3,91 4,15 BRAK 1,98 FELTANK 3,88 4,12 BRAK 3,90 4,16 BRAK BRAK CEN!!! JUREX 3,90 4,16 BRAK 3,99 4,25 4,39 1,94 Cena zaznaczna ORLEN 3,93 4,25 4,39 3,93 4,22 BRAK 2,01 jest cen¹ najni sz¹ RACER 3,89 4,19 BRAK Badanie przeprwadzn 1805 Badanie przeprwadzn 2805 K CIK KOSMETYCZNY SPA - DLA TWOICH W OSÓW ABSOLUTNA NOWOŒÆ BIOLAGE t p³¹czenie bezcennych ekstraktów i lejków rœlinnych raz innwacyjnych technlgii, aby przywróciæ w³sm jedwabistœæ, si³ê, p³ysk i piêkn jakie da³a im natura Ka da gama BIOLAGE t indywidualna prpzycja stwrzna z myœl¹ kreœlnych ptrzebach ¹cz¹ je patentwane technlgie parte na takich sk³adnikach d ywczych jak: - CERAMIDY I PROTEINY PSZENICY redukuj¹ce ³amliwœæ, d ywiaj¹ce i wzmacniaj¹ce w³sy - SKROBIA ROŒLINNA ddaj¹ca w³sm bjêtœci i puszystœci - POLIMERY KATIONOWE wyg³adzaj¹ce i d ywiaj¹ce, u³atwiaj¹ kntrlê niernych ksmyków - LIPIDY nawil aj¹ce i nadaj¹ce w³sm miêkkœæ - EKSTRAKT Z ZIELONEJ HERBATY pe³ni¹cy funkcjê antyutleniacza chrni¹ceg w³sy przed wlnymi rdnikami - EKSTRAKTY Z CYTRYNY, JAB KA I TRZCINY CUKROWEJ pmagaj¹ce usun¹æ matwi¹cy sad, aby chrniæ blask w³sów *** BIOLAGE t prdukty dla ka deg rdzaju w³sów d pielêgnacji w salnie i stswania w dmwym zaciszu: HYDRATHERAPIE: terapia nawil aj¹ca dla w³sów suchych W³sy ptrzebuj¹ HYDRATHERAPIE, jeœli s¹: - Suche na kñcach lub ca³ej d³ugœci - Cienkie lub nrmalnej grubœci - Czasami trudne d u³ enia, sztywne - Nierne i zbyt pusz¹ce siê - Straci³y naturalny blask i zdrwy wygl¹d *** COLORCARETHEREPIE: terapia pielêgnuj¹ca dla w³sów klryzwanych W³sy ptrzebuj¹ COLORCARETHEREPIE, jeœli s¹: - Klryzwane, rzjaœniane lub z pasemkami - Uwra liwine na kñcach lub na ca³ej d³ugœci - Matwe, utraci³y blask - Ich klr szybk traci intensywnœæ - Szrstkie w dtyku, trudne d u³ enia *** FORTETHERAPIE: terapia wzmacniaj¹ca dla w³sów s³abinych W³sy ptrzebuj¹ FORTETHERAPIE, jeœli s¹: - Os³abine p zabiegach chemicznych na kñcach lub ca³ych d³ugœciach - S¹ kruche, ³amliwe - S¹ ma³ elastyczne i trudn je u³ yæ - Klr bardz szybk siê wyp³ukuje - S¹ matwe i szrstkie w dtyku ukasz Nabia³ek, Mr Slar Stacja GAZ 1,99 1,92 1,92 BRAK 1,92 2,01 P³ ne s¹ miêdzy szerk¹ pla ¹ z wybrze em klifwym raz lasami Wliñskieg Parku Nardweg Czyste wdy Zatki Pmrskiej, dpwiedni leczniczy mikrklimat, dzika przyrda i piêkny krajbraz s¹ atrakcj¹ dla tysiêcy ludzi przybywaj¹cych ka deg rku Letnia ferta wzbgacana jest wydarzeniami kulturalnymi Najstarszym z nich jest Festiwal Chóralny, który dbywa siê d 1965 rku Od 1997 rku dziêki festiwalwi filmwemu Miêdzyzdrje sta³y siê filmw¹ stlic¹ Plski Pdczas trwania festiwalu najwiêksz¹ atrakcj¹ s¹ cz³we sbistœci plskiej sceny Na chdniku przy Prmenadzie Gwiazd ka deg lata pjawiaj¹ siê nwe dciski d³ni plskich aktrów i twórców filmwych Znajduje siê tam te ml Obecne ml pwsta³ w dwóch etapach: I czêœæ d³ugœci 120m zsta³a ddana d u ytku w 1996 rku, II etap rzbudwy - przed³u enie mla d d³ugœci 395m - zakñczy³ siê pd kniec 2004 rku Od marca 2005 miêdzyzdrjskie ml jest udstêpnine turystm (wstêp bezp³atny) Przed mlem znajduje siê pasa handlwy, w którym mieszcz¹ siê rzmaite knajpki i pizzerie, a pd nim bardz ppularna, czynna ca³y rk dyskteka Paradise Na kñcu funkcjnuje przystañ dla turystycznych statków, które wyp³ywaj¹ st¹d d Œwinujœcia i niemieckich nadmrskich miejscwœci Jest wiele innych atrakcji, lecz pisaæ nich nie wart B przeknacie siê nich, jak znajdziecie siê w tym mieœcie Sara Raszka Mieln jest znan¹ nadmrsk¹ miejscwœci¹ Piêkne, du e miast, wiele mi³ych i sympatycznych ludzi raz du e pla e, t tylk niektóre z zalet teg wspania³eg miasta W Mielnie m emy zwiedziæ wiele ciekawych miejsc, wybraæ siê na zabawê d klubu z karake, a nasze pciechy zabraæ d wes³eg miasteczka, a nawet dwóch, maj¹c pewnœæ, e dzieck tych wakacji nigdy nie zapmni Wybieraj¹c siê d Mielna na klnie, bóz lub wczasy z rdzicami, nie mamy pwdu d zmartwieñ, czy w htelu lub w œrdku wczaswym znajdzie siê dla nas miejsce, pniewa w mieœcie tym jest wiele miejsc, w których m emy zatrzymaæ siê na jakiœ czas Plecam t miast, pniewa sama spêdzi³am w nim 2 tygdnie wakacji na klnii Zwiedzi³am w nim wiele ciekawych i interesuj¹cych miejsc, pzna³am wielu wspania³ych przyjació³ raz bawi³am siê na ca³eg Na pla ach nie trzeba martwiæ siê bezpieczeñstw swje i swich dzieci, b nad naszym bezpieczeñstwem czuwaj¹ mili, przystjni i wysprtwani ratwnicy Plecam, aby dwiedziæ t wspania³e miast, b ja na pewn w tym rku siê d nieg wybirê, ju p raz trzeci Sabina Kubica STA Y HARMONOGRAM ZAJÊÆ: KLUB PIWNICA SKOCZÓW, UL TARGOWA 26, TEL (033) DZIEÑ SALA GODZ PONIEDZIA EK Sala nr 1 WTOREK ŒRODA CZWARTEK PI TEK SOBOTA NIEDZIELA Sala nr 1 Sala nr 1 Sala nr 1 Sala nr 2 Sala nr 2 Sala nr KO A ZAINTERESOWAÑ, ZESPO Y I SPOTKANIA Kó³k plastyczne dla dzieci Kó³k plastyczne dla m³dzie y M³dzie wa Orkiestra Dêta Kó³k Ceramiczne Kó³k Ceramiczne Ludwy Zespó³ Œpiewaczy Zespó³ Reginalny Wrzs Refleksterapia i akupresura stóp Kó³k mdelarskie Zespó³ kameralny Abslwent K³ pszczelarzy Zespó³ kameralny Abslwent 2 ycie t gra,a œmieræ t tylk zmiana planszy 15

16 Byæ cz³wiekiem, t czuæ, e k³ad¹c sw¹ ceg³ê bierze siê udzia³ w budwaniu œwiata XI PANORAMA SZTUKI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ MUSICA SACRA KONCERT TOTUS TUUS KONCERT M ODZIE OWY FINA OWY KONCERT MUSICA SACRA Dnia 22 maja gdzinie 1900 dby³ siê kncert pœwiêcny pamiêci Jana Paw³a II pd tytu³em Ttus tuus Miejscem teg wydarzenia by³ kœció³ œw Pitra i Paw³a w Skczwie G³ównymi bhaterkami teg kncertu by³y: g³s, rgany raz dwie panie, które nimi sterwa³y By³y t: Ewa B¹k raz Beata Raszkiewicz Pierwsza Oz nich pchdzi z Bielska-Bia³ej Ma na swim kncie kncerty w wielu ró nych krajach min: Czechach, Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii Pracwa³a z wielma wspania³ymi chórami pchdz¹cymi z Japnii i USA Jest tak e kierwnikiem artystycznym cyklu kncertów rganizwanych w Bystrej Krakwskiej i Jaszwicach Druga pani dyspnuje rzadkim rdzajem g³su - spranem dramatyczn-klraturwym Pracwa³a z wielma s³awami w tym fachu min z: Paw³em Lisizanem, Ev¹ Blahv¹ czy Oliverem Miliakvicem Jest laureatk¹ nagród na miêdzynardwych knkursach wkalnych, np Knkurs im Adama Didura, Knkurs im Ady Sari, itd Œpiewa³a pd batut¹ wielu s³awnych dyrygentów Nagra³a tak e kilka p³yt Na pniedzia³kwym kncercie m na by³ us³yszeæ utwry takich kmpzytrów jak: Franz Sshubert, Ferenc Liszt czy Luigi Cherubini Byæ m e nie by³ t kncert, który m na pleciæ ka demu, jednak serdecznie plecamy g (przysz³y kncert m na us³yszeæ ju za rk) ka demu fanatykwi muzyki pwa nej ft: wwwxpl / Andzia, Sara & Snia W przedstatni¹ œrdê maja (24) dby³ siê jeden z statnich kncertów z cyklu Musica Sacra By³ t kncert m³dzie wy Sk³ada³ siê n z dwóch czêœci: utwrów granych na rganach raz pwstawianych miêdzy nie recytacji wierszy Na rganach zagra³ czterech znakmitych muzyków: Marcin Armañski raz uczniwie adiunkta Zygmunta Antnika z PSM im M Kar³wicza w Katwicach- Kamil Szczechla, Tmasz P³ch i Damian Plczek Wyknali k³ dwudziestu utwrów takich kmpzytrów jak: Jan Sebastian OBach, Felix Mendelsshn- Barthldy, Pachelbel Jhann Drug¹ czeœæ kncertu stanwi³a recytacja wierszy ksiêdza Jana Twardwskieg przez laureatów knkursu Mam talent rganizwaneg przez Stwarzyszenie Panramy Sztuki Chrzeœcijañskiej Musica sacra Wiersz deklamwa³ czterech gimnazjalistów: Marta Araszkewicz z Gimnazjum nr 1 w Skczwie - Pdziêkwanie, Artur Stszek z Gimnazjum nr 2 w Skczwie - P egnanie wiejskiej parafii, Aleksandra Staniek z Gimnazjum nr 5 w Ochabach raz Anna Strandella z Gimnazjum nr 4 w Skczwie - Nc¹ klêkasz Wiêcej na ten temat piszemy na str 12 Kncert zakñczy³ siê wrêczeniem nagród laureatm knkursu raz burz¹ klasków dla wszystkich artystów Zapraszamy na kncert w przysz³ym rku Wart! Andzia & Ola Ka dy z nas ma jakieœ swje ulubine miejsce, d któreg pwraca C wakacje- wyje d a siê nad mrze Dla niektórych t nudne i klepane, ale s¹ takie miejsce, d których, mim etykietki nadmrskich miast, wci¹ pwracamy Jednym z mich ukchanych miast, p Skczwie czywiœcie, jest piêkna nadmrska miejscwœæ, eba P³ na na Wybrze u S³wiñskim d wielu lat przyci¹ga turystów, którzy chêtnie d niej pwracaj¹ Miast m e pchwaliæ siê kilkunastma atrakcjami, takimi jak: Western City, stadnina kni w pbliskiej miejscwœci Nwêcin, jezir ebsk, rzeka eba raz piêkna pla a zawsze blegane przez turystów Jednym z najwa niejszych pwdów dla któreg miasteczk ma tak¹ ppularnœæ jest mi³a atmera, przyjaÿni ludzie i mieszkañcy raz malwniczy rynek, na którym nie spsób siê zgubiæ Wszystkich ¹dnych przygód, zabawy, nwych znajmœci i mi³eg spêdzania czasu zapraszam d eby! Angelika Ogrcka Dziwnówek le y w wjewództwie zachdnipmrskim w nad Mrzem Ba³tyckim M na tutaj znaleÿæ wiele atrakcji k¹pielisk mrskie, uzdrwisk, pla a na piaszczystej mierzei Przy kazji m na zwiedziæ kliczne miejscwœci: Dziwnów - atrakcje; mrskie rejsy wycieczkwe Trzêsacz - zabytki; ruiny kœci³a gtyckieg, zbudwaneg 2 km d mrza, w 1750 dleg³œæ ta zmniejszy³a siê d 58 m, w 1885 kœció³ sta³ ju nad urwist¹ œcian¹, w 1901 jeg czêœæ runê³a d mrza Kamieñ Pmrski - zabytki; gtycka katedra NMP i œw Jana Chrzciciela, póÿngtycki pa³ac biskupi, fragmenty murów miejskich z Bram¹ Wliñsk¹, ratusz póÿngtycki Dziwnówek cieszy siê s³aw¹, dlateg e jest p³ ny nad Mrzem Ba³tyckim, a t najbardziej przyci¹ga turystów Mi³ m na spêdzaæ czas palaæ siê i wyk¹paæ w mrzu, nie tylk s¹ te inne atrakcje, ale teg nie zdradzê Zapraszam d dwiedzenia tej piêknej miejscwœci Snia Ogrcka 3 W czwartkwy wieczór, 23 maja, dby³ siê Fina³wy Kncert Kameralny Musica Sacra w kœciele ewangelickim œw Trójcy w Skczwie Zgrmadzeni na tym kncercie mieli przyjemnœæ wys³uchania przepiêknych snat Mzarta w prfesjnalnym wyknaniu Teresy Kaban (frtepian) raz Henryka B³a eja (flet) agdna muzyka frtepianu Oi piêkny dÿwiêk fletu p³¹czne w idealnej harmnii wype³ni³y kœcieln¹ przestrzeñ i nape³ni³y ludzi w nim zgrmadznych dbr¹ energi¹ W drugiej czêœci kncertu wyst¹pi³ równie Wlflang Mayer - wilnczelista z Austrii Meldia wilnczeli idealnie wkmpnwa³a siê w duet skrzypcw-fletwy, czyni¹c g jeszcze bardziej ekspresyjnym i intryguj¹cym Zebrana publicznœæ bez reszty zas³ucha³a siê w piêknej meldii, pdziwiaj¹c dskna³y kunszt artystów i rzkszuj¹c siê dskna³ym wspó³brzmieniem instrumentów Muzyka w utwrach ulega³a nieustannym przemianm, z jednej strny zachwyca³a prstt¹ frmy, z drugiej zaœ dynamik¹ i ekspresj¹ Niew¹tpliwie by³ t g³êbkie prze ycie duchwe dla wszystkich wra liwych na piêkn dÿwiêków, zw³aszcza, e nieczêst mamy kazjê us³yszeæ tak znakmitych wirtuzów muzyki Dziêki rganizwaniu festiwali, takich jak Musica Sacra, muzyka pwa na znajduje nwych zwlenników, staje siê bardziej rzumiana i chêtniej s³uchana ft: wwwxpl Paulina Krzy wska i Anna Penka³a Przedszkle Publiczne nr 3 w Skczwie serdecznie wszystkich zaprasza na spektakl pt Królewna Œnie ka i siedmiu krasnludków w wyknaniu Teatrzyku Rdziców Ta ciekawa inscenizacja bêdzie mia³a swje miejsce w auli Miejskieg Dmu Kultury w Skczwie, a rzpcznie siê gdzinie 1600 Serdecznie zapraszamy skczwskich bajkpisarzy, lejwdów i wszystkie dbre duszki Prsimy jak zwykle wzi¹æ czapki niewidki 16

17 20 maja MDK gœci³ wyró niaj¹ce siê mieszkanki naszej gminy, które barwnie pwiada³y licznie zebranej publicznœci swich zaintereswaniach, pasjach, yciu Inicjatrk¹ i prwadz¹c¹ ca³¹ imprezê jest ju d 2000r Ma³grzata Orawska, która p raz VI przybli y³a zgrmadznym pstacie trzech kbiet, które zgdzi³y siê wzi¹æ udzia³ w tegrcznej gali Bhaterkami tej edycji Skczwianki rku by³y Irena Greñ (d wielu lat zajmuje siê haftem i ftgrafi¹), Ma³grzata Penka³a (wraz z rdzin¹ psiada rekrdw¹ ilœæ brazów wyknanych z puzzli licz¹cych ³¹cznie maleñkich elementów) raz Agnieszka Zwardñ (d kilku lat prwadzi zespó³ taneczny Eksperyment dzia³aj¹cy przy Gimnazjum Nr 2 w Skczwie, z którym dnis³a wiele wspania³ych sukcesów) Panie barwnie pwiada³y swych rzleg³ych zaintereswaniach, prezentwa³y przyniesine materia³y, które by³y jednak tylk maleñk¹ próbk¹ ich twórczœci Prezentacje uczestniczek przeplatane by³y krótkimi utwrami muzycznymi w przepiêknej aran acji na skrzypce wspmagane gr¹ na keybardzie Wieczór, który up³yn¹³ we wspania³ej atmerze by³ œwietn¹ kazj¹ d pznania kbiet, które dsknale ptrafi¹ p³¹czyæ cdzienne bwi¹zki z wielk¹ pasj¹ Twrzenie, dzia³anie i pszerzanie swich tradycyjne pierniki skczwskie w trzech ds³nach dla wszystkich smakszy s³dkœci i kszta³tu na skczwskim rynku z kazji XXXIX DNI SKOCZOWA Fakt, i Truñ s³ynie z piernikarskich tradycji znany jest ka demu Ma³ kt jednak wie, e i nasze miasteczk przed laty s³ynê³ z wypieku ciast tej samej recepturze Trudn jednznacznie pwiedzieæ dlaczeg Truñ swymi piernikami szczyci siê d dzisiaj, a Skczów gdzieœ na przestrzeni wieków wycfa³ siê z tej smakwitej rywalizacji Jednak amatrów tej e tradycji z pewnœci¹ nie brakuje i dziœ tte Miejski Dm Kultury, z kazji XXXIX Dni Skczwa, pstanwi³ pwróciæ d dawnych cukierniczych umiejêtnœci skczwian Pdczas trzydniweg œwiêtwania bêdzie m na nabyæ w cukierni mieszcz¹cej siê przy rynku trzy rdzaje typw skczwskich pierników Gwarantujemy prawdziw¹ ucztê równie wizualn¹, gdy kszta³ty piernikwych wypieków bêd¹ œciœle zwi¹zane z trytnwym grdem Szczegó³y jednak na razie bjête zsta³y niezwykle s³dk¹ tajemnic¹ Julia Brda POSZUKIWANE STROJE REGIONALNE Miejski Dm Kultury w Skczwie chêtnie dkupi d zesp³u œpiewaczeg strje reginalne ze Œl¹ska Cieszyñskieg: mêskie i kbiece, niekniecznie kmpletne Kntakt: MDK, ul Targwa 26, tel ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY umiejêtnœci w wybranych dziedzinach daje im satyakcjê, twiera nwe m liwœci i pzwala byæ naprawdê dumnym ze swych si¹gniêæ d których dchdziæ trzeba nieraz latami Jednak tylk kupiny ciê k¹ prac¹ sukces m e byæ pe³ny i dawaæ najwiêcej pwdów d zadwlenia raz si³y d dalszeg dzia³ania M liwœæ zaprezentwania i pwiedzenia swich sukcesach by³a zwieñczeniem dzia³añ trzech wspania³ych pañ, które byæ m e przekna³y inne kbiety d pdjêcia trudu dzia³ania, d wyznaczania sbie celów raz d¹ enia d ich realizacji PlAnka ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY Bank BPH SA ddzia³ Skczów ul G Mrcinka 16b ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY - ZAPRASZAMY DO REKLAMY Gdy mewa na fali siêdzie - t sztrm bêdzie, alb g nie bêdzie 17

18 NIE B D CIAMAJD!!! ID NA WYBORY SAMORZ DOWE PO UDNIK 18 Od pcz¹tku pwstania P³udnika niema³¹ rlê d jeg rzwju wnsz¹ nasi klprterzy, wielu bezimiennych i annimwych ludzi, którzy pdaj¹ gazetê z r¹k d r¹k Serdecznie wszystkim dziêkujemy Czym wiêcej ludzi czyta P³udnik, tym lepiej Czêst w jakieœ miejsce dciera kilkanaœcie egzemplarzy, a ptem pczta pantflw¹ pdawane s¹ dalej i dalej Dlateg te w pewnym mmencie wprwadziliœmy wreczki, by nie wypada³y p drdze nalepki i ró ne ultki i aby dcelwy dbirca dstawa³ gazetê czyst¹ i zamkniêt¹ która jakby jest tylk dla nieg Klprterzy gór¹! PLAN ZAJÊÆ WARSZTATU SZTUK Skczów, ul S³neczna 16, tel PIERWSZY PONIEDZIA EK MIESI CA: 00 Gdz17 - Warsztaty petyckie (prwadzi Julia Brda) WTOREK Gdz Warsztaty plastyczne dla dzieci (prwadzi Rafa³ Raszka) Gdz Próba zesp³u Masters f Mind ŒRODA Gdz Warsztaty dziennikarsk-literackie (prwadzi Maciej Kalarus) Gdz Próba frmacji tanecznej "Impuls" CZWARTEK Gdz Warsztaty ceramiczne grupa I Gdz Warsztaty ceramiczne grupa II (prwadzi Krystyna Sembl) Gdz Próba zesp³u Alternativ Rck PI TEK Gdz Warsztaty plastyczne dla m³dzie y i drs³ych (prwadzi Rafa³ Raszka) Gdz Próba zesp³u Alternativ Rck SOBOTA Gdz Klub fantastyki Shadw Land GALERIA czynna: wtrek-pi¹tek gdz Wernisa ma miejsce w pierwsz¹ sbtê miesi¹ca 00 gdzinie 17 FESTYN RODZINNY W PP OCHABY W ramach bchdów 750-lecia wsi Przedszkle Publiczne w Ochabach raz PAN - G³ysz zapraszaj¹ 4 czerwca na Festyn Rdzinny Pcz¹tek imprezy gdzinie 1500 Zapewniamy liczne atrakcje min - knkursy dla dzieci - rdzinne rywalizacje sprtwe na wes³ - zabawy z wdzirejem - pkaz mdy "B¹dŸ widczny, b¹dÿ bezpieczny" - dmuchany zamek d skków - jazda na kniku raz inne niespdzianki ZAPRASZAMY WSZYSTKICH d wspólnej zabawy 2 VADEMECUM SKOCZOWSKIEGO SPORTU % Pdbnie jak w pprzednim numerze, w tym vademecum pstanwiliœmy w Tekst: encyklpedycznej Drta Zawiesienk, frmie Ryszard przypmnieæ Riedel sprtwe si¹gniêcia Skczwa Szkic, który w zamyœle ma siê staæ wydawnictwem ksi¹ kwym, zawiera sylwetki sprtwców, trenerów i dzia³aczy sprtwych, którzy urdzili siê w gminie Skczów, dzia³ali w tym reginie, b¹dÿ te urdzili siê pza gmin¹, ale na ziemi skczwskiej wyró nili siê na biektach sprtwych Ca³œæ jest uzupe³nina wykazem biektów sprtwych, które istnia³y lub istniej¹ na terenie gminy, pisem knkurencji sprtwych uprawianych w skczwskich klubach raz cyklicznych imprez charakterze sprtw-rekreacyjnym AMTORSKI KLUB BRYD A SPORTOWEGO SKOCZÓW, pwsta³ we wrzeœniu 1992 r, a d jeg za³ ycieli nale eli: Aleksy Swbda, Kazimierz Marszek, Jerzy Chlewa, Wies³aw Kuœ, Andrzej Hañka, Dariusz Myalski raz Józef Kubata Zespó³ rzpcz¹³ rzgrywki w klasie A P rku zaj¹³ w rzgrywkach II miejsce i awanswa³ d klasy krêgwej Sekcja nale a³a d Okrêgweg Zwi¹zku Bryd a Sprtweg w Bielsku-Bia³ej 1 III 1994 AKBS przekszta³ci³ siê w Sekcjê Bryd a Sprtweg Beskidu Skczów Kierwnikiem zsta³ K Marszek, a kapitanem sprtwym A Swbda BALCAR FLORIAN, ur 26 IV 1926 r W Wiœlicy, sympatyk narciarstwa, w latach sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Plskieg Twarzystwa Tatrzañskieg Zmar³ 22 I 1981 BOULES, francuska gra (nazywana równie bccie i petanque) dla dwóch lub wiêcej sób, pdczas której zawdnicy usi³uj¹ umieœciæ ciê kie kule jak najbli ej jednej, mniejszej W bules gra siê g³ównie w Skczwie, gdzie w lipcu 2005 r zbudwan specjalne bisk (bk krtów teniswych) CZARNA DAMA Bielsk-Bia³a, klub tenisa st³weg wystêpuj¹cy na pcz¹tku lat 90 ub wieku w I lidze W Czarnej Damie grali skczwiacy: Gabriela Gabryœ i Jakub Sbik DOM KULTURY, klub sprtwy, pwsta³ w Skczwie w kwietniu 1946 (prezes Antni Pæwierz) Najlepsi pi³karze klubu: Jan Szwarc, Pawe³ Madzia, Aljzy Rmwicz, Julian Wardas, Antni Wróbel, W³adys³aw Ciupka, Jan Rmanwski, Jan Nwak, Wilhelm Fice, Zbigniew Bbrwski, Józef Stbik i Wiktr Wróbel Istnia³a te sekcja lekkiej atletyki (Franciszek Czylk) i szachwa (Marian Bgusz) 23 III 1947 klub zmieni³ nazwê na Rbtniczy Klub Sprtwy Metalwiec KOWALSKI KAROL, ur 16 II 1908 r w Mrawskiej Ostrawie (Zalzie), w 1938 zamieszka³ w Skczwie W kresie miêdzywjennym zrganizwa³ przy skczwskim kle PTTK sekcjê kajakw¹ Jeg dru yna startwa³a min w miêdzynardwym sp³ywie p Dunajcu Budwa³ kajaki raz prwadzi³ wyp yczalniê kajaków na zaprze w Harbutwicach Zmar³ w 1987 LOTNICTWO, zespó³ zagadnieñ i œrdków dtycz¹cych ltów cz³wieka Pd wzglêdem zastswania rzró nia siê ltnictw cywilne (kmunikacyjne, sanitarne, sprtwe i specjalne) raz ltnictw wjskwe (myœliwskie, bmbwe, bezpiltwe i pmcnicze) Beingingi 737 prwadzi pchdz¹ca ze Skczwa kapitan Adelajda Tragasz- Szarzec Nasza piltka mieszka becnie w Warszawie Szczyrku, a w zjeÿdzie uplaswa³ siê na II pzycji Wyjecha³ d Niemiec i tam zmar³ ODLEWNIK SKOCZÓW, Ognisk TKKF istniej¹ce przy Odlewni eliwa FSM Skczów W latach 80 i 90 ub wieku dzia³acze Ogniska rganizwali turnieje Grand Prix w tenisie st³wym raz zawdy mistrzstw Skczwa W latach dru yna Odlewnika gra³a w lidze wjewódzkiej TKKF Najlepsi pingpngiœci: Jerzy Ihas, Rman Bardzik, Rbert Bardzik, Marek Para, Henryk Pietrzak, Ireneusz Duda i Andrzej Pietrzyk PRZYBY A JÓZEF, ur 18 II 1923 w Miêdzyœwieciu W m³dœci gra³ w pi³kê n n¹ w Ludwym Zesple Sprtwym Wilamwice (liga wiejska) By³ dzia³aczem Rady Pwiatwej Zrzeszenia LZS w Cieszynie ( ) raz Rady Gminnej LZS w Skczwie ( ) SKOCZNIA NARCIARSKA w Skczwie, d jej budwy na stku Kaplicówki przyst¹pin w 1933 r z inicjatywy cz³nków sekcji narciarskiej K³a PTT Psiada³a drewniany najazd Otwarcie nast¹pi³ 11 II 1934, a pierwsze zawdy przeprwadzn 26 XII 1934 Knkursy skków w Skczwie d wybuchu II wjny œwiatwej wchdzi³y d kalendarza imprez PZN Najlepszymi skczkami byli min Erwin Michalczyk i W³dzimierz Raszka Skcznia ju nie istnieje Jej resztki przetrwa³y d pcz¹tku lat 70 STARE MIASTO SKOCZÓW, pd tak¹ nazwa wystêpwa³a dru yna pi³karska z³ na z m³dzie y pchdz¹cej z rdzin rzemieœlniczych Skczwa Zespó³ pwsta³ wisn¹ 1922 r, a mecze rzgrywa³ na bisku zlkalizwanym w rejnie dzisiejszeg dwrca autbusweg Transkmu Dru yna istnia³a d maja 1923, d chwili utwrzenia Skczwskieg Klubu Sprtweg SZCZÊSNY ADAM, ur 1986 r, pi³karz Gra³ w dru ynach trampkarzy, junirów i senirów Beskidu Skczów Od sierpnia 2005 wystêpuje w I-ligwym GKS Be³chatów Zadebiutwa³ w zesple GKS 3 IX 2005 w meczu twarzyskim z Banikiem Ostrawa (I liga Republiki Czech) W ÓKNIARZ SKOCZÓW, klub sprtwy, pwsta³ 21 II 1949 r, p p³¹czeniu RKS Metalwiec z KS Kapelusznik (prezes hnrwy Stefan Pabiœ) Psiada³ sekcjê pi³karsk¹; senirzy grali w cz³ówce klasy wjewódzkiej Utwrzn tez sekcjê tenisa st³weg, szachów i narciarsk¹ Rzbudwan pawiln sprtwy, wybudwan biska d siatkówki, kszykówki, pi³ki rêcznej, skcznie i rzutnie raz zradifnizwan stadin (1953) W marcu 1957 klub zmieni³ nazwê na Beskid Prezesami W³ókniarza byli: S Pabiœ, Jan Kurek i Franciszek K³ósk U EL, mtcyklwe wyœcigi na walnym trze ( UCZNICTWO, dyscyplina sprtwa bejmuj¹ca strzelanie m) nawierzchni miêkkiej z grysu u lweg, granitweg z ³uku d tarcz z ró nych dleg³œci (15-90 m) stswnie d Zawdy dbywaj¹ siê na specjalnie przygtwanych knkurencji W zale nœci d prgramu zawdów strzela siê mtcyklach (bez hamulców i skrzyni biegów) W ka dym kilkudziesiêcima seriami p 3 strza³y ka da O zwyciêstwie wyœcigu rywalizuje 4 zawdników na dystansie 4 kr¹ eñ, a decyduje ilœæ uzyskanych punktów Sekcja ³ucznicza zwyciêstwie decyduje suma punktów w pszczególnych pwsta³a z inicjatywy Adama Buchty, istnia³a tak e przy biegach Pierwsze wyœcigi na miêkkich nawierzchniach Beskidzie Skczów ( ) rzegran w 1909 r w USA Za pcz¹tek zrganizwaneg sprtu u lweg uwa a siê wyœcig w West Maitland w MICHALCZYK ERWIN, ur 1922 r w Skczwie, pi³karz, Australii i przygtwany przez Nwzelandczyka J narciarz By³ bramkarzem dru yny, która w latach Hskinsa Kilka imprez u lwych dby³ siê na rzgrywa³a mecze pi³karskie z przebywaj¹cymi w skczwskim stadinie Beskidu pdczas wystaw rlniczych Skczwie W³chami P wjnie brni³ barw Metalwca i w Skczwie (lata piêædziesi¹te) W³ókniarza Skczów ( ) By³ tak e skczkiem narciarskim Beskidu Skczów ( ) W 1951 wygra³ Kazimierz Raszka, Rbert Raszka knkurs skków Zrzeszenia Sprtweg W³ókniarz w

19 SPÓ DZIELNIA MIESZKANIOWA ULTARGOWA SKOCZÓW TEL P raz klejny na tej strnie witamy wszystkich cz³nków Spó³dzielni Mieszkaniwej Wspólnta Mamy nadziejê, e przybli anie prblematyki ycia spó³dzielni pzwli z czasem lepiej zrzumieæ zasady jej funkcjnwania raz uka e spsby rzwi¹zywania wielu prblemów dnia cdzienneg Obk, pdbnie jak w pprzednich numerach, publikujemy wyci¹g ze Statutu spó³dzielni, tym razem dtycz¹cy Zebrania Przedstawicieli Cz³nków, które dbywa siê akurat w trakcie druku teg numeru P³udnika (30 maja) Natmiast pni ej kilka zdjêæ i ntatek sprawach bie ¹cych Zapraszamy d lektury ROZDZIA 1 WALNE ZGROMADZENIE 61 1 Walne Zgrmadzenie jest najwy szym rganem Spó³dzielni Walne Zgrmadzenie zstaje zast¹pine przez Zebranie Przedstawicieli Cz³nków (ZPCz), gdy liczba cz³nków Spó³dzielni przekracza 300 sób 2 Wybru przedstawicieli na ZPCz dknuj¹ Zebrania Grup Cz³nkwskich w liczbie ustalnej przez Radê Nadzrcz¹ prprcjnaln¹ d ilœci cz³nków danej grupy wg stanu na 1 stycznia teg rku, w którym dknywane s¹ wybry i przy zachwaniu zasady, e na ka dych rzpczêtych 50 cz³nków wybierany jest jeden przedstawiciel 3 Cz³nek m e braæ udzia³ w Zebraniu Przedstawicieli tylk sbiœcie Osby prawneprzez ustanwinych w tym celu pe³nmcników Pe³nmcnik nie m e zastêpwaæ wiêcej ni jedneg cz³nka 4 Ka dy cz³nek ma jeden g³s bez wzglêdu na ilœæ psiadanych udzia³ów 5 W Zebraniu Przedstawicieli Cz³nków maj¹ praw uczestniczyæ z g³sem dradczym przedstawiciele Zwi¹zku Rewizyjneg, w którym Spó³dzielnia jest zrzeszna raz przedstawiciele Krajwej Rady Spó³dzielczej 6 Czas trwania przedstawicielstwa wynsi Z nastaniem wisny miêdzy blkami przy ul Objazdwej zsta³ ddany d u ytku dnwiny plac zabaw dla dzieci Zbudwany z elementów naturalnych, drewnianych, spe³nia wszelkie nrmy wraz z certyfikatem bezpieczeñstwa Wszystkie jeg elementy pzwalaj¹ wiêc na bezpieczn¹ zabawê naszych pciech Urz¹dzenia zsta³y zakupine w kresie zimwym za kwtê k7500 z³ (cena wtedy jest bjêta bnifikat¹), a transprtem i mnta em zajê³a siê firma NOVUM, z któr¹ spó³dzielnia wspó³pracuje d lat, min przy budwie Centralneg Placu cztery lata i uprawnia przedstawicieli d uczestnictwa w Zebraniach Przedstawicieli Cz³nków Mandat przedstawiciela wygasa z dniem up³ywu terminu kreœlneg w ust 6 Utrata mandatu przed up³ywem kadencji nastêpuje wskutek rezygnacji, dw³ania przez rgan dknuj¹cy wybru lub ustania cz³nkstwa w Spó³dzielni wzglêdnie cfniêcia pe³nmcnictwa w przypadku przedstawiciela sby prawnej Na miejsce przedstawiciela który mandat utraci³, Zebranie Grupy Cz³nkwskiej dknuje wybru d kñca kadencji inneg przedstawiciela 62 D wy³¹cznej w³aœciwœci Zebrania Przedstawicieli Cz³nków nale y : 1) uchwalanie kierunków rzwju dzia³alnœci gspdarczej i kulturalnej, 2) rzpatrywanie sprawzdañ Rady, zatwierdzanie sprawzdañ rcznych i sprawzdañ finanswych raz pdejmwanie uchwa³ c d wnisków cz³nków Spó³dzielni, Rady lub Zarz¹du w tych sprawach i udzielanie abslutrium cz³nkm Zarz¹du, 3) rzpatrywanie wnisków wynikaj¹cych z przedstawineg prtk³u plustracyjneg z dzia³alnœci Spó³dzielni raz pdejmwanie uchwa³ w tym zakresie, 4) pdejmwanie uchwa³ w sprawie pdzia³u nadwy ki bilanswej (dchdu gólneg) lub spsbu pkrycia strat, 5) pdejmwanie uchwa³ w sprawie zbycia nieruchmœci, zbycia zak³adu lub innej wydrêbninej jednstki rganizacyjnej, 6) pdejmwanie uchwa³ w sprawie przystêpwania d innych rganizacji gspdarczych raz wystêpwania z nich, 7) znaczanie najwy szej sumy zbwi¹zañ jak¹ Spó³dzielnia m e zaci¹gn¹æ, 8) pdejmwanie uchwa³ w sprawie p³¹czenia siê Spó³dzielni, pdzia³u Spó³dzielni raz likwidacji Spó³dzielni, 9) rzpatrywanie w pstêpwaniu wewn¹trz spó³dzielczym dw³añ d uchwa³ Rady, 10) uchwalanie zmian Statutu, 11) pdejmwanie uchwa³ w sprawie przyst¹pienia lub wyst¹pienia Spó³dzielni ze Zwi¹zku Rewizyjneg raz upwa nienie Zarz¹du d pdejmwania dzia³añ w tym zakresie, 12) wybór delegatów na zjazd Zwi¹zku, w którym Spó³dzielnia jest zrzeszna, Zabaw na Górnym Brze i na siedlu przy ul Osiedlwej Sukcesywnie, w miarê psiadanych œrdków, wymieniane s¹ tak e huœtawki w innych miejscach, natmiast stare elementy s¹ z³mwane, aby nie zagra a³y bezpieczeñstwu dzieci Placyk zyska³ wiêc nwy wygl¹d, jest bardziej estetyczny i klrwy Nale y mieæ nadziejê, i by tak by³, e krzystanie z nwych urz¹dzeñ bêdzie mi³e i przyjemne, s³u ¹c dziecim przez kilkanaœcie klejnych lat 13) uchwalenie regulaminów brad Zebrania Przedstawicieli Cz³nków razrady Nadzrczej, 14) wybór i dw³ywanie czêœci sk³adu cz³nków Rady Nadzrczej zgdnie z 69 ust 2, 15) upwa nienie Rady Nadzrczej d dknywania imienneg wybru bieg³eg rewidenta przeprwadzaj¹ceg badanie sprawzdania finansweg - bilansu 63 1 Zebranie Przedstawicieli Cz³nków zw³uje raz w rku w terminie d dnia 30 czerwca Zarz¹d Spó³dzielni 2 Zarz¹d zw³uje ZPCz tak e na ¹danie : 1) Rady Nadzrczej, 2) przynajmniej 1/3 gó³u cz³nków Spó³dzielni, 3) 1/3 Przedstawicieli Cz³nków, 4) Zebrañ Grup Cz³nkwskich bejmuj¹cych c najmniej 1/5 gólnej liczbycz³nków Spó³dzielni 3 ¹danie zw³ania ZPCz pwinn byæ z³ ne na piœmie z pdaniem celu jeg zw³ania 4 Zebranie Przedstawicieli Cz³nków w wypadkach kreœlnych w ust2 pwinn byæ zw³ane w takim terminie, aby mg³ siê dbyæ w ci¹gu 6 tygdni d daty wniesienia ¹dania Je eli t nie nast¹pi m e je zw³aæ Rada Nadzrcza, Zwi¹zek Rewizyjny, w którym Spó³dzielnia jest zrzeszna lub krajwa Rada Spó³dzielcza- na kszt Spó³dzielni 5 Je eli ¹daj¹cy zw³ania ZPCz ¹daj¹ umieszczenia w prz¹dku brad knkretnej sprawy winni wyst¹piæ z ¹daniem d Zarz¹du w terminie 21 dni przed terminem dbycia ZPCz 64 1 O czasie, miejscu i prz¹dku brad ZPCz pwiadamia siê przedstawicieli, Zwi¹zek Rewizyjny, w którym Spó³dzielnia jest zrzeszna raz Krajw¹ Radê Spó³dzielcz¹ na piœmie c najmniej na 16 dni przed terminem ZPCz Liczy siê data stempla pcztweg 2 O czasie, miejscu i prz¹dku brad ZPCz Zarz¹d zawiadamia gó³ cz³nków pprzez wywieszenie g³szeñ w siedzibie Spó³dzielni lub w miejscwej prasie 3 W przypadku wniesienia d prz¹dku brad ZPCz ddatkwych spraw, uzupe³niny prz¹dek brad pwinien byæ pdany d wiadmœci przedstawicieli na 7 dni przed terminem ZPCz w spsób kreœlny w ust1 Zakñczy³ siê klejny remnt plegaj¹cy na dstswaniu miejsc miêdzy blkami na siedlu Targwa d funkcjnalnych i praktycznych ci¹gów piesz-jezdnych Wszystkie prace wykna³a firma budwlana Rmana Tajaka, kntynuuj¹c budwê dróg djazdwych i miejsc pstjwych miêdzy pszczególnymi budynkami Lœni¹ca i czysta kstka zast¹pi³a stare p³yty chdnikwe, ziemiê i brzydkie krawê niki W nastêpnym rku przewidziane s¹ klejne remnty, które u³atwi¹ parkwanie i pzwl¹ cieszyæ k mi³ym i estetycznym wygl¹dem Silny ps³uguje siê rêkami, m¹dry umys³em, a sprytny kimœ innym 19

20 Etykieta t sztuka ziewania z zamkniêtymi ustami Uwaga ch³pcy rczników 1996 i 1997!!! Klub Sprtwy Beskid Skczów rganizuje Szkó³kê Pi³karsk¹ przy Zesple Szkó³ Nr 1 na sgórnym Brze Zajêcia prwadziæ bêd¹ wysk kwalifikwani trenerzy Zg³szenia telefniczne lub na stadinie przyjmwane s¹ cdziennie w gdz (tel: ) Ilœæ miejsc w rcznikach jest graniczna Zapraszamy a20 PO UDNIK STA Y HARMONOGRAM ZAJÊÆ: SALA WIDOWISKOWA, KAWIARNIA SKOCZÓW, UL TARGOWA 26, TEL (033) DZIEÑ SALA GODZ PONIEDZIA EK Kawiarnia Kawiarnia Sala widwiskwa Sala widwiskwa KO A ZAINTERESOWAÑ, ZESPO Y Sala widwiskwa Szklenie fryzjerów (1 raz w miesi¹cu) WTOREK Kawiarnia Emisja g³su Sala widwiskwa Frmacja taneczna Breakside ŒRODA Kawiarnia Kawiarnia Zarz¹d SM Wspólnta Zespó³ Reginalny Senir Sala widwiskwa Misja Nadzieji Sala widwiskwa Kurs tañca dla dzieci CZWARTEK Sala widwiskwa Kurs tañca dla drs³ych I grupa Sala widwiskwa Kurs tañca dla drs³ych II grupa PI TEK Kawiarnia Sala widwiskwa Klub Starej P³yty SOBOTA NIEDZIELA Sala widwiskwa Kawiarnia Sala widwiskwa W czerwcu siê ka e, c nam Bóg da w darze Czerwiec temu siê zieleni, kt d pracy siê nie leni Gdy œwiêty Medard z deszczem przybywa, tak sam jest we niwa (8 czerwiec) Czerwiec nsi dni gr¹ce, ksa brzêczy ju na ³¹ce Jaka bêdzie Ma³grzatka, takie bêdzie i pó³ latka (10 czerwiec) Na œwiêty Antni pierwsza jagódka siê zap³ni (13 czerwiec) Na œwiêteg Gerwazeg jest w grdzie cœ piêkneg (19 czerwiec) Czerwiec p deszczwym maju czêst d d ysty w naszym kraju Œwiêty Jan niesie jagód dzban (24 czerwiec) Jaki Jan siê bwieœci³, takich bêdzie dni trzydzieœci (26 czerwiec) Gdy œwiêty Jan ³¹kê ksi, lada baba deszcz uprsi (26 czerwiec) Czerwiec siê czerwieni, bêdzie dœæ w kieszeni Czerwiec sta³y, grudzieñ dskna³y Czerwiec daje dni gr¹ce, ksa brzêczy ju na ³¹ce Czerwiec na maju zwykle siê wzruje, jeg pluchy, pgdy, czêst naœladuje Gdy czerwiec ch³dem i wd¹ szafuje, t zwykle rk ca³y ppsuje Kiedy kwitnie w czerwcu bób, t najwiêkszy wtedy g³ód, a kiedy mak, t ju nie tak Rada Nadzrcza (statni pniedzmiesi¹ca) Rada Osiedlwa (drugi pniedzmiesi¹ca) Frmacja taneczna Arabeska Grupa rckwa Batalin D Amur Kncerty, Sptkania, Imprezy Pszczelarze (druga niedziela miesi¹ca) Zespó³ Kameralny Abslwent Od czerwca du zale y, czy niwa bêd¹ jak nale y Pe³nia czerwcwa - burza gtwa W czerwcu grusze kwiat zrzucaj¹, czereœnie siê zapalaj¹ Grzmty czerwca rzweselaj¹ rlnikm serca Gdy czerwiec z burzami - staw rybny, a las grzybny Grzmt w czerwcu g³si, e du zb a nsi LIPIEC Halina, gdy ze s³ñcem wstaje, ciep³ i deszcz na ziemiê daje (1 lipiec) Gdy siê grzmt w lipcu d p³udnia pda, drzewm siê znaczy szwank i nieurda le na Prkpa, jak zmknie kpa (8 lipiec) Gdy listki ziemniaków w górê spgl¹daj¹, t nam na pgdê znak pewny daj¹ Œwiêta Ma³grzata zapwiada œrdek lata (20 lipiec) Gdy Magdalena deszczem zaczyna, t zwykle deszcz d³u ej trzyma (22 lipiec) Lipcwe deszcze dla ch³pa kleszcze, a jak pgda, wiêksza swbda Od lip ci¹gnie wnny lipiec, nie daj s³nku k³sa przypiec Jaki Jakub d p³udnia, taka te zima d grudnia Jaki Jakub p p³udniu, taka zima p grudniu (25 lipiec) W lipcu upa³y, styczeñ mrÿny ca³y Ok³ œwiêtej Marty ze niwami ju nie arty (29 lipiec) rzarz¹d Klubu K CIK MI OSNY Jedn serce, m e dwa, mi³œæ piêkne barwy ma ycie t mêka, mi³œæ t sen A jednak wierz mi, e kcham Ciê Blndyn jest cichy, gr¹cy, urazi czasem niechc¹cy Brunet czasami zasmuci, pkcha, a póÿniej przuci Szatyn, z w¹sami i brd¹, cieszy siê sw¹ urd¹ Wnisek wiêc wynika z teg, e jak kchaæ t ³yseg Mi³œæ jest jak ró a, c zdbi ca³y œwiat Maleñka czy du a, zstawia w sercu œlad Chæ ddalê siê d Ciebie, chæ ddalê na 100 mil, kcham Ciê i kchaæ bêdê, d statnich ycia chwil Serce jak zegar, w ka dej minucie i dbie, myœli drugiej, kchanej sbie Siedzê wieczrem i myœlê, gwiazdy ju gasn¹ na niebie Zasn¹æ nie mgê i yæ nie mgê, b czym jest ycie bez Ciebie Niech ga³¹zka bia³ej ró y, Twim gd³em bêdzie Niech Ci szczêœcie zawsze s³u y, gdzie kchanie bêdziesz Fa³szu unikaj, nie znaj zazdrœci, nie kchaj teg, kt wart mi³œci, serca nikmu nie ddaj w fierze, a gdy pkchasz, t kchaj szczerze Mje s³neczk na niebie, bêdê kchaæ tylk Ciebie Mi³œæ jest piêkna, czasem przyjemna, lecz wtedy, gdy jest wzajemna Ja Ciê kcham, ale trszkê, jak kgucik sw¹ kkszkê, b kgucik sw¹ kkszkê, kcha zawsze, ale trszkê Mje serduszk pe³ne jest mi³œci, ale czy w Twim te na zagœci? Dwa serca z³¹czne, klucz rzucny w piasek, nic nas nie rz³¹czy, nawet jca pasek Kcham Ciê jak pwietrze, jak dziurê w starym swetrze, jak drzew na planie, p prstu kcham Ciê, kchanie Mje serce jest malutkie, ale wierne i cieplutkie, tylk Tbie jest ddane, tylk w Tbie zakchane Mój kwiatuszku, mój wspania³y Mój jedyny, ukchany, mje serce Ciebie chce, cierpi kiedy nie ma Ciê Rsn¹ jd³y na gór szczycie, kcham Ciebie pnad ycie Tam dalek w mrskiej fali, tam gdzie mg³a cieplutk dr y, tam siê pierwsza gwiazdka pali, a t¹ gwiazdk¹ jesteœ Ty Jeœli mówisz-mów szczerœci¹, Jeœli gardzisz-gardÿ pd³œci¹, Jeœli cierpisz-cierp wytrwale, Jeœli kchasz-kchaj stale Histrie s³awnych mi³œci: Klepatra VII Wielka i Antniusz Marek Klepatra t statnia królwa egipska ze s³awnej dynastii Ptlemeuszów natmiast Marek Antniusz t s³ynny wódz rzymski, knsul P bitwie pd Filippi Marek Antniusz, w³adaj¹cy rzymskim wschdem, wezwa³ Klepatrê d Tarsu Kiedy j¹ ujrza³ zakcha³ siê bez pamiêci Wyruszy³ z ni¹ d Aleksandrii, gdzie wspólnie spêdzili zimê W cztery lata p pznaniu siê w Tarsie wziêli œlub Gdy by³ na wjnie dtar³a d nieg fa³szywa wiadmœæ œmierci Klepatry Z rzpaczy przebi³ siê mieczem, a Klepatra ppe³ni³a sambójstw, daj¹c siê uk¹siæ kbrze królewskiej Mi³œæ Klepatry i Antniusza jest tematem licznych sztuk teatralnych, baletów, per, pwieœci, brazów i filmów Snia Ogrcka

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.smszeligowski.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.smszeligwski.edu.pl Lublin: Dstawa frtepianów i pianin dla Szkły Muzycznej im. Tadeusza Szeligwskieg

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin artystycznej półkolonii letniej

Regulamin artystycznej półkolonii letniej Regulamin artystycznej półklnii letniej Półklnia zapewnia letni wypczynek dla dzieci w budynku Uniwersytetu Papieskieg im. Jana Pawła II w Krakwie przy ulicy Bernardyńskiej 3. Półklnia plega na rganizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Świadczenie usługi wysyłki elementarza w tym: transprtu, pakwania, klejania i wysyłki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02- Warszawa: Dstawa paliwa w systemie bezgtówkwym d samchdów i inneg sprzętu eksplatwaneg przez WZMiUW w Warszawie: Zarząd i Oddziały w tym sekcje knserwacji urządzeń meliracji pdstawwej Numer głszenia: 321830-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych.

Temat: Świętomarciński rogal rozwiązywanie zadań tekstowych. Scenariusz lekcji matematyka kl. IV (praca w grupach) Iwna Kucharska Temat: Świętmarciński rgal rzwiązywanie zadań tekstwych. Cel główny uczeń ptrafi wykrzystać zdbytą wiedzę (mnżenie liczb naturalnych)

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej

Emisja Obligacji Serii C. Doradca ds. oferty publicznej Emisja Obligacji Serii C Dradca ds. ferty publicznej Oferujący Pwszechne Twarzystw Inwestycyjne Tradycja, Zaufanie, Prfesjnalizm Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie prmcyjny. Wbec braku bwiązku sprządzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYSZKOWICACH Data przyjęcia karty zgłszenia:.. Nr zgłszenia / WYPEŁNIAJĄ RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) DZIECKA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.:

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn.: Burmistrz Miasta Łwicza infrmuje, iż na terenie Gminy Miast Łwicz realizwany jest prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarcin: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrwtnych w Zespłach Ratwnictwa Medyczneg data zamieszczenia: 05.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism

Czasopisma z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostępne w czytelni czasopism Czaspisma z zakresu edukacji przyrdniczej i eklgicznej dstępne w czytelni czaspism BIOLOGIA W SZKOLE Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrdy i bilgii na wszystkich pzimach nauczania i w różnych typach szkół.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Rzbiórka budynku gspdarczeg i utwardzenie placu w Jędrzejwie przy ul.11 Listpada

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Rk szklny 2014/2015 Przedszkle Miejskie nr 9 w Jawrznie Raprt ewaluacji wewnętrznej Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 328162-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 328162-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 5 / kmunikacja /2015 Numer głszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gniezno: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 93128-2015; data zamieszczenia: 23.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH Numer głszenia: 93128-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. OGŁOSZENIE przetargu niegranicznym na: Odławianie bezdmnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. wartść szacunkwa zamówienia mniejsza d kwt kreślnych w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2020 Wypełnia Wniskdawca Wnisek skierwanie na

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Dstawa fabrycznie nwej frezark grawerki CNC wraz z prgramwaniem, zestawem narzędzi i sprzętem numer sprawy 1094 Numer głszenia: 473798-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie na ptrzeby 50 Międzynardweg Festiwalu Wratislavia Cantans

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gv.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Naprawy bieŝące, przeglądy kreswe raz przeglądy rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.auschwitz.org

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.auschwitz.org Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.auschwitz.rg Oświęcim: Usługa hstingu dla Państwweg Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uni.ldz.pl Łódź: Wdrżenie systemu centralneg zarządzania tżsamścią i usług Clud Cmputing w infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym

zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych pozwoleń (w tym Warszawa: Prjekt i wyknanie rbót budwlanych Remnt ciągów ewakuacyjn kmunikacyjnych (naprawa izlacji ścian piwnic, dgrzybianie, naprawa tynków, wymiana psadzki). Numer głszenia: 228854-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Żyrzyn: Termmdernizacja budynków kmunalnych w Gminie Żyrzyn. Numer głszenia: 190314-2014; data zamieszczenia: 05.06.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugmichow.bip.lubelskie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ugmichw.bip.lubelskie.pl Michów: Zakup i dstawa materiałów hydraulicznych, wyknanie przewiertów, bsługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sprt.pl Tychy: Świadczenie usług transprtu drgweg - przewóz sób na rzecz Klubu Tyski Sprt S.A.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa: Dstawa prgramwania graficzneg d aparatu ftgraficzneg, prgramwania d bróbki grafiki, drukarki laserwej, zewnętrznych dysków twardych raz nagrywarki DVD w pdziale na pakiety: Pakiet I: Dstawa prgramwania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 d SIWZ dla rzwju Mazwsza Wydatek współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamówienia-publiczne Warszawa: Zrganizwanie i bsługa imprezy knferencyjnwystawwej pt. IV

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.22blt@sp.mil.pl Malbrk: DOSTAWA NOWYCH PŁYT DROGOWYCH DLA JW 1128 MALBORK Numer głszenia: 365352-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa ścieżki rwerwej przylegającej d parku przy ulicy Druskiennickiej w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer;

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA. zmodernizować serwer. zrekonfigurować serwer; Wymagania edukacyjne z przedmitu PRACOWNIA SSIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH klasa 2iA Dział Instalacja systemu peracyjneg na serwerze Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: scharakteryzwać

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP

Platynowe rezystory termometryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne Pt100 i 2xPt100 typu RP i 2RP Platynwe rezystry termmetryczne znajduj¹ zastswanie w przemys³wych i labratryjnych pmiarach temperatury, szczególnie tam gdzie wymagana jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 9 udnia 2014 r. w sprawie kreślenia wzrów frmularzy infrmacji i deklaracji na pdatek d nieruchmści Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ Centrum Naukw-Badawcze Ochrny Przeciwpżarwej im. Józefa Tuliszkwskieg Państwwy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Plska Data wydania: 2.12.2015 Edycja: pierwsza Egzemplarz nr 1 Strna

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem mebli, foteli i krzeseł oraz wyposażenia do

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem mebli, foteli i krzeseł oraz wyposażenia do Kraków: wyłnienie Wyknawcy w zakresie zakupu, dstawy wraz z mntażem mebli, fteli i krzeseł raz wypsażenia d pmieszczeń biurwych dla Nardweg Centrum Nauki z siedzibą w Krakwie. Nr sprawy: CRZP/NCN/2/2010

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle KULKA, zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w WIRACH,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Flder i ultka d wystawy WWB IV na rzecz Muzeum Sztuki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Punktów przedszkolnych zorganizowanych. Przy Przedszkolach nr 6,7,9,10,11,12

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Punktów przedszkolnych zorganizowanych. Przy Przedszkolach nr 6,7,9,10,11,12 PROGRAM WYCHOWAWCZY Punktów przedszklnych zrganizwanych Przy Przedszklach nr 6,7,9,10,11,12 W ramach prjektu POKL współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej Lepsza przyszłśd zaczyna się w przedszklu Pdstawa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

Wynagrodzenie za prace kosztorysowe Wynagrdzenie za prace ksztryswe Przy ustalaniu wynagrdzenia za prace ksztryswe mają zastswanie przepisy ustawy cenach z dnia 5 lipca 2001r. ( Dz.U. nr 97, pz. 1050), które stanwią, że "ceny twarów i usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Remnt infrastruktury w parku Cytadela wraz z budwą placu zabaw w pbliżu restauracji

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Nabór na stanowisko ds. portali internetowych portal poland.gov.pl w Biurze Rzecznika Prasowego MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Nabór na stanwisk ds. prtali internetwych prtal pland.gv.pl w Biurze Rzecznika Prasweg MSZ. Numer głszenia: BRP 20/2013 Data ukazania się głszenia: 18 lipca 2013 Ministerstw Spraw Zagranicznych w Warszawie

Bardziej szczegółowo