ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001"

Transkrypt

1 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

2 SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis 8 Orbis Accor inwestor strategiczny 10 Accor Strategic Investor Rynek hotelowy w Polsce The Hotel Market in Poland 2001 Wyniki dzia alnoêci hotelowej 14 The Performance of the Hotels Division Hotele Orbis SA Orbis SA Hotels 2001 Organizacja sprzeda y 21 Sales Organization Modernizacja i rozwój 24 Refurbishment and Development Orbis na gie dzie 29 Orbis on the Stock Market Restrukturyzacja zatrudnienia 30 Employment Restructuring Wyniki finansowe Orbis SA 31 Financial Results of Orbis SA Opinia Bieg ego Rewidenta i Sprawozdania finansowe 32 Auditor s Opinion and Financial Statements Grupa Kapita owa Orbis 38 The Orbis Group Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Orbis 41 Consolidated Financial Results of the Orbis Group Opinia Bieg ego Rewidenta i Sprawozdania finansowe 42 Auditor s Opinion and Financial Statements Lista teleadresowa hoteli 48 Directory of Hotels

3 PODSTAWOWE DANE 2001 KEY FIGURES 2001 Przychody ze sprzeda y Sales Revenues Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej Gross Operating Profit in hotels division Zysk netto Net profit WartoÊç aktywów na koniec roku Asset value at the end of the year 681,5 mln PLN PLN mn 175,6 mln PLN PLN mn 50,9 mln PLN PLN 50.9 mn 1 291,7 mln PLN PLN mn Frekwencja w hotelach 49,2% Occupancy rate 49.2% Ârednia cena za jeden sprzedany pokój 220,5 PLN Average Daily Rate PLN Przychód na jeden dost pny pokój 108,6 PLN Revenue Per Available Room PLN Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej 26% Operating margin in hotels division 26% Nak ady na modernizacj i rozwój Refurbishment and development outlays Program restrukturyzacji zatrudnienia The employment restructuring program 132 mln PLN PLN 132 mn 14,2 mln PLN PLN 14.2 mn Spadek Êredniego zatrudnienia w hotelach o 9,8% do 7373 etatów Average employment in hotels fell by 9,8 % to 7373 full time basis

4 Maciej Grelowski, Prezes Zarzàdu, Dyrektor Generalny Szanowni Paƒstwo, Miniony rok by wyjàtkowo trudny dla Orbis SA. Po raz pierwszy od wprowadzenia w Polsce zasad wolnego rynku, po okresie silnego wzrostu gospodarczego, doêwiadczyliêmy tak powa nej sytuacji na rynku us ug hotelarskich. Obni enie si y nabywczej przedsi biorstw nak adajàce si na cykl inwestycji hotelowych, spowodowa o zmniejszenie liczby klientów w hotelach oraz spadek realizowanych cen. Atak terrorystyczny w USA znacznie os abi mi dzynarodowy ruch turystyczny na Êwiecie, a jego skutki dotkn y równie hotele Orbis SA. Osiàgni te w 2001 roku przychody ze sprzeda y w Spó ce by y na poziomie ni szym o 12,4% w porównaniu zpoprzednim rokiem, a zysk netto by ni szy o 39,8%. Kryzys trwajàcy przez rok 2001 nie by jednak dla Orbis SA próbà przetrwania, to by czas podejmowania wa nych decyzji w trudnych warunkach: kontynuowania inwestycji w modernizacj i rozwój Spó ki, redukcji kosztów operacyjnych oraz tworzenia nowego systemu sprzeda y. Wszystko po to, aby w przysz oêci sprzedawaç adne i nowoczesne hotele, osiàgajàc wysokà mar operacyjnà. Rosnàca konkurencja, zarówno ze strony mi dzynarodowych sieci hotelarskich, jak i krajowych inwestorów wskazuje, e bran a hotelarska w Polsce przygotowuje si do oczekiwanego wejêcia naszego kraju do Unii Europejskiej. My chcemy byç liderem tych przygotowaƒ. W 2001 roku realizowaliêmy generalnà umow franchisingowà podpisanà z naszym partnerem strategicznym Accor, jednym z liderów Êwiatowego hotelarstwa. Do sieci marek Accor: Sofitel, Novotel i Mercure wprowadziliêmy 13 hoteli Orbis SA, àcznie dzia a ich ju 18. Partnerstwo strategiczne z Accor jest dla hoteli Orbis SA gwarancjà umocnienia pozycji lidera w bran y hotelarskiej w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Program modernizacji hoteli w 2001 roku zaanga owa 132 mln PLN. Nak ady te skupi y si przede wszystkim na projektach: rozbudowy warszawskiego Novotelu Ok cie Airport, budowie centrum Resort & Spa w hotelu Mrongovia w Mràgowie, modernizacji hoteli Mercure Poznaƒ, Novotel Centrum Poznaƒ, hotelu Mercure Hevelius w Gdaƒsku. W 2001 roku inwestowaliêmy równie w teleinformatycznà sieç korporacyjnà Orbis SA, system, który w niedalekiej ju przysz oêci usprawni zarzàdzanie zasobami hotelowymi i umo liwi rezerwacj pokoi w czasie rzeczywistym. ZorganizowaliÊmy Centralne Biuro Sprzeda y, aby szerzej dotrzeç z ofertà do polskich firm oraz do zagranicznych i polskich biur podró y. Biuro wspó pracuje równie z Biurami Sprzeda y Accor w innych krajach. Du o uwagi poêwi ciliêmy redukcji kosztów w Spó ce. Restrukturyzacja zatrudnienia, kolejny rok z rz du, przynios a spadek zatrudnienia, o 9,8% kosztem 14,2 mln PLN odpraw w skali ca ej Spó ki. Program ten realizowany b dzie równie w 2002 roku. Chcia bym serdecznie podzi kowaç wszystkim Akcjonariuszom Orbis SA za okazane zaufanie zapewniajàc, e podejmowane w 2001 roku przez zarzàd Spó ki dzia ania mia y na celu dobro wszystkich Akcjonariuszy. Wyra am równie przekonanie, e skutki tych dzia aƒ usatysfakcjonujà wszystkich. Szczególne podzi kowania sk adam Pracownikom Spó ki za wytrwa à prac i zaanga owanie. Dowodem uznania dla naszych wspólnych wysi ków by y nagrody i wyró nienia, które otrzymaliêmy zarówno w dziedzinie obs ugi hotelowej, jak i gastronomii. Dzi kuj wszystkim GoÊciom hoteli Orbis SA za korzystanie z us ug naszej sieci. Niezmiennie bowiem, naszà ambicjà i celem pozostaje ich satysfakcja, która jest najlepszym potwierdzeniem naszych staraƒ. Maciej Grelowski Prezes Zarzàdu Orbis SA

5 Maciej Grelowski, President, Chief Executive Officer Ladies and Gentlemen, The past year was exceptionally difficult for Orbis SA. For the first time since the launch of a free market economy, after a period of a strong economic growth, we have faced such a serious situation in the hotel industry. The decline of corporate purchasing power overlapping with the cycle of new hotel investments thinned the number of hotel customers and brought down the rates. The terrorist attack against the United States has substantially undermined tourist traffic worldwide, and its impact has also reached Orbis hotels. The sales revenues generated by the Company in 2001 were by 12.4% lower compared to the past year, whereas the net profit fell by 39.8%. Nonetheless, for Orbis SA the crisis prevailing in 2001 meant not a survival effort, but a moment for making important decisions under demanding circumstances. Thus, Orbis SA continued investment in modernizing and developing the Company, cutting operating expenses and establishing a new sales system. All these actions have been carried out in order to be able to sell attractive and modern hotel services and generate a high operating margin. Growing competition, both on the part of international hotel chains as well as domestic investors, indicates that the hotel industry in Poland is preparing for the anticipated accession to the European Union. We intend to be at the forefront of these efforts. In 2001, we were implementing the general franchising agreement signed with our strategic partner Accor, one of the leading hotel groups worldwide. We introduced 13 new hotels into Accor brands: Sofitel, Novotel and Mercure. At present, 18 Orbis hotels operate under these names. Strategic partnership with Accor is thus a guarantee that Orbis SA will enhance its leading position in the hotel industry in Central and Eastern Europe. We spent PLN 132 mn on hotel modernization program in These outlays were focused on projects such as the extension of the Novotel Ok cie Airport in Warsaw, construction of the Resort & Spa center in the Mrongovia hotel in Mràgowo, modernization of the Mercure Poznaƒ hotel, the Novotel Centrum Poznaƒ in Poznaƒ and the Mercure Hevelius hotel in Gdaƒsk. In 2001 we have also invested in the development of the Orbis teleinformation corporate network, a system that in the near future will facilitate hotels management and enable on-line rooms reservation. We set up Central Sales Office to win more Polish companies as well as foreign and Polish travel offices. The Sales Office co-operates with Accor Sales Offices in other countries. We have focused much of our attention on curbing expenditure in the Company. For the second year in a row, in 2001 employment restructuring again brought about a reduction of employment by 9.8% at the cost of PLN 14.2 mn in severance payments. The program will be continued in I would like to sincerely thank all the Orbis Shareholders for their trust and assure them that the efforts undertaken in 2001 by the Company s Management Board were, to all intents and purposes, for the benefit of all the Shareholders. I do hope that the results of our actions will be satisfactory to everyone. I would like to express my special gratitude to the Employees of our Company in appreciation of their continuing effort and engagement. The awards and prizes won for hotel as well as food & beverage services proved the recognition of our efforts in this area. I would like to thank all the Guests of Orbis hotels for availing themselves of our network s services. Their satisfaction, which is the best substantial award for our efforts, remains forever our goal and ambition. Maciej Grelowski President of Orbis SA

6 ZARZÑD SPÓ KI 5 THE MANAGEMENT BOARD KRZYSZTOF GERULA Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich Vice-President of the Management Board, Director of Marketing and Investor Relations IRENEUSZ W G OWSKI Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Rozwoju Vice-President of the Management Board, Development Director ANDRZEJ SZU DRZY SKI Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Vice-President of the Management Board, Financial Director LIDIA MIELESZKO Cz onek Zarzàdu, G ówny Ksi gowy Member of the Management Board, Chief Accountant YANNICK ROUVRAIS Cz onek Zarzàdu ds. Operacyjnych Member of the Management Board responsible for Operations

7 6 RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza w ramach IV kadencji do dnia 7 czerwca 2001 roku obradowa a w nast pujàcym sk adzie: David Vely Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Maria Czerwiƒska Sekterarz, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. W ramach V kadencji od 7 czerwca 2001 roku do 18 wrzeênia 2001 roku sk ad Rady by nast pujàcy: David Vely Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. Od dnia 18 wrzeênia 2001 roku Rada V kadencji obradowa a w nast pujàcym sk adzie: Jean Philippe Savoye Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Eli Alroy, Wojciech Ciesielski, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Michael Harvey, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja, David Vely. W miejsce pana Stephane Michelangeli, który z dniem 12 grudnia 2001 zrezygnowa z funkcji cz onka Rady Nadzorczej Orbis SA w dniu 25 stycznia powo any zosta pan David Netser. SUPERVISORY BOARD During its IV term of office, i.e. until June 7, 2001, the Supervisory Board presided in the following composition: David Vely Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Maria Czerwiƒska Secretary, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. During the V term of office of the Supervisory Board, i.e. from June 7, 2001, until September 18, 2001, the composition of the Board was as follows: David Vely Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. As from September 18, 2001, the Supervisory Board presided in the following composition: Jean Philippe Savoye Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Eli Alroy, Wojciech Ciesielski, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Michael Harvey, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja, David Vely. On January 25, 2001 Mr. David Netser was appointed as member of the Supervisory Board in place of Mr. Stephane Michelangeli who retired from this function on December 12, 2001.

8 56 HOTELI W 29 MIASTACH W POLSCE 56 HOTELS IN 29 CITIES IN POLAND 7 GDYNIA SOPOT GDA SK KO OBRZEG OLSZTYN MRÑGOWO SZCZECIN BYDGOSZCZ TORU POZNA P OCK WARSZAWA ZIELONA GÓRA KALISZ ÓDè JELENIA GÓRA KARPACZ WROC AW OPOLE CZ STOCHOWA LUBLIN ZAMOÂå KATOWICE SOSNOWIEC KRAKÓW CIESZYN BIELSKO-BIA A NOWY SÑCZ ZAKOPANE MAPA HOTELI ORBIS SA MAP OF ORBIS SA HOTELS

9 8 ORBIS W 2001 roku min o 81 lat od powstania firmy Orbis. Polskie Biuro Podró y Orbis Sp. z o.o. powsta o 26 kwietnia 1920 roku we Lwowie. Przedmiotem jego dzia alnoêci by o organizowanie wycieczek, podró y naukowych i rezerwacja pokoi hotelowych. Pod koniec lat 30-tych Orbis posiada 30 placówek i cieszy si du à renomà. W 1933 roku Orbis otrzyma znak firmowy iprzeniós swojà siedzib do Warszawy. Do 1939 roku Spó ka dysponowa a czterema hotelami i oferowa a w nich àcznie 360 pokoi. Po zakoƒczeniu wojny, w 1947 roku Spó ka zosta a wykupiona przez nowo powsta e Przedsi biorstwo Paƒstwowe Orbis, które do lat 90-tych rozwija o sieç hoteli w ca ym kraju. W 1991 roku PP Orbis przekszta cono w jednoosobowà spó k Skarbu Paƒstwa. W lipcu 1993 roku z dotychczasowej struktury wyodr bnione zosta y dwie spó ki: Orbis Travel oraz Orbis Transport, w których Orbis SA posiada a wi kszoêciowe udzia y. W dniu 27 czerwca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o decyzj o udost pnieniu akcji Orbis SA inwestorom publicznym. Od 15 listopada 1997 akcje Orbis SA sà przedmiotem obrotu na Warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. ORBIS The year 2001 marked the 81 st year of Orbis operations. Polskie Biuro Podró y Orbis Sp. z o.o. was established in Lvov on April 26, Its core business comprised organizing tours and educational trips as well as hotel room reservations. By the end of the 1930 s, Orbis already owned 30 offices and enjoyed a good reputation. In 1933, Orbis registered its trademark and moved into new headquarters in Warsaw. By 1939, the Company operated four hotels with a total of 360 rooms. After the end of the war, in 1947, the company was acquired by the newly established state-owned company Orbis which continued to develop a countrywide hotel network until the 1990 s. In 1991, the state-company Orbis was transformed into a State Treasury-owned joint-stock company. In July 1993, two companies were spun off from the existing structure of the company, i.e. Orbis Travel and Orbis Transport, in which Orbis SA remained the majority shareholder. On July 27, 1997, the General Assembly of Shareholders of Orbis SA made a decision to float the Company s W 1999 udzia Skarbu Paƒstwa w akcjonariacie Spó ki spad poni ej 50%. W sierpniu 2000 roku nastàpi ostatni etap prywatyzacji. Orbis SA pozyska partnera strategicznego Accor, francuskà grup hotelowo-turystycznà o ogólnoêwiatowym zasi gu. Na koniec 2001 roku Accor posiada 25% akcji Orbis SA. shares amongst public investors. The Orbis SA shares have been listed on the Warsaw Stock Exchange since November 15, 1997.

10 In 1999, the State Treasury holding in the Company fell below 50%. In August 2000 occurred the final phase of the Company s privatization. Orbis SA gained its strategic partner the French Accor, a worldwide group in lodging and tourist industry. At the end of 2001, Accor held 25% of shares in Orbis SA. In 2002 it is planned to incorporate the Accor Poland hotels into Orbis SA chain. Thereafter, the Orbis SA chain will comprise 67 hotels in 30 cities in Poland. Orbis SA, is a member of IH&RA International Hotels and Restaurants Association and a partner for many Polish social and economic organizations. The sponsorship of the Central Olympic Club, sited in the Grand hotel in Warsaw, where all events connected with Polish Olympic team were hosted, had an exceptional importance in the year of the Winter Olympic Games in Salt Lake City. W 2002 roku planowane jest w àczenie hoteli Accor Polska do sieci hoteli Orbis SA, w wyniku którego Spó ka dysponowaç b dzie 67 hotelami w 30 miastach w Polsce. Orbis SA jest cz onkiem IH&RA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji oraz partnerem wielu polskich organizacji spo ecznych i gospodarczych. W roku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City szczególne znaczenie mia o sponsorowanie Centralnego Klubu Olimpijczyka, którego siedziba znajduje si w hotelu Grand w Warszawie, gdzie odbywa y si liczne ceremonie zwiàzane z polskà ekipà olimpijskà. Hotele Orbis SA zwiàzane sà równie z lokalnym otoczeniem. Wspó praca organizacyjna i dzia alnoêç sponsorska hoteli stawiajà Spó k w gronie instytucji wspierajàcych wiele regionalnych inicjatyw. Hotele sà równie miejscem Êwi towania wa nych chwil i uroczystoêci przez wiele polskich firm i rodzin. 9 The Orbis SA hotels are also central to their local communities. Their involvement in organizing and sponsoring places the Company within the group of institutions that willingly contribute to numerous regional initiatives. Our hotels are also the venue for celebration of many important moments and anniversaries by many Polish companies and families. ORBIS ORBIS

11 10 ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 ACCOR STRATEGIC INVESTOR Accor became the strategic investor in Orbis SA in the final phase of privatization which ended in August Accor acquired 20% of Orbis SA shares and led a consortium comprising also FIC Globe LLC, a Deutsche Bank subsidiary, and Globe Trade Centre, which in aggregate purchased 35.37% of shares in Orbis SA from the State Treasury. By the end of 2001, Accor had increased its holdings in Orbis SA up to 25%. Accor is one of the major international groups in the field of tourism, travel agencies and corporate Accor zosta inwestorem strategicznym Orbis SA w wyniku ostatniego etapu prywatyzacji Spó ki, który zakoƒczy si w sierpniu 2000 roku. Accor naby 20% akcji, przewodzàc konsorcjum, w sk ad którego wchodzi y równie spó ki FIC Globe LLC, spó ka zale na Deutsche Banku, oraz Globe Trade Centre, które w sumie zakupi o od Skarbu Paƒstwa 35,37% akcji Orbis SA. Accor, do koƒca 2001 roku zwi kszy zaanga owanie w Orbis SA do 25%. Accor jest jednà z najwi kszych mi dzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podró y i us ug dla przedsi biorstw; europejskim liderem na rynku hotelowym. Na Êwiecie Accor zatrudnia pracowników, wi kszoêç w 3700 hotelach w 90 krajach. Silnà pozycj na rynku hotelarskim Accor zawdzi cza wypracowaniu znanych na ca ym Êwiecie standardów marek hotelowych: od luksusowych Sofiteli, przez trzy- i czterogwiazdkowe Novotele i Mercure, po dwugwiazdkowe Ibisy i hotele ekonomiczne Etap Hotel i Formule 1. W Stanach Zjednoczonych dzia ajà hotele marek Red Roof Inn oraz Motel 6. Accor, b dàc w aêcicielem Carlsson Wagonlits Travel jest te jednà z wiodàcych firm w dziedzinie biur podró y. services and a leader at the European hotel market. Accor employs a staff of worldwide, mainly in 3700 hotels located in 90 countries. Accor gained its strong position on the hotel market thanks to its globally-recognized hotel brands offering diversified standards: from luxury Sofitel hotels, through three- and four-star Novotel and Mercure, two-star Ibis, to economy hotels Etap Hotel and Formule 1. The Red Roof Inn and Motel 6 brands operate in the United States. Being the parent company of Carlsson Wagonlits Travel, Accor is also one of the leading names in the travel agency business. The Company operates its own network of Accor Casinos as well as Lenôtre and Courtepaille restaurants. The company has been equally successful in the distribution of employee and motivation programs for corporations and public institutions by offering a variety of cards and vouchers in 31 countries.

12 The General Franchising Agreement with Accor Since the beginning of the year 2001 the General Franchising Agreement has been implemented. Under the Agreement, 29 Orbis hotels will start operation under Accor s international brands: Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis by the end of This way these hotels acquire a worldwide renown brand with a high guest-recognition level and they are incorporated into the Accor reservation system. In 2001, 18 Orbis SA hotels operated in the Accor s brand networks, i.e. two Sofitels, nine Novotels and seven Mercure hotels. In 2002, this list will be expanded to accommodate three other hotels, amongst them the Forum hotel in Warsaw, as Novotel Centrum, the second-largest Novotel in the world. Spó ka prowadzi równie w asnà sieç kasyn Accor Casinos oraz restauracji Lenôtre i Courtepaille. Spó ka odnios a równie sukces w dziedzinie sprzeda y programów pracowniczych i motywacyjnych dla przedsi biorstw i instytucji publicznych, oferujàc rozmaite karty i vauchery w 31 krajach. Generalna umowa franchisingowa z Accor Od poczàtku 2001 roku realizowana by a generalna umowa franchisingowa, na podstawie której, do koƒca 2004 roku, 29 hoteli Orbis rozpocznie funkcjonowanie w ramach mi dzynarodowych sieci marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis. Hotele te zyskujà w ten sposób znanà na ca ym Êwiecie i rozpoznawalnà przez podró ujàcych mark oraz w àczane sà do systemu rezerwacyjnego Accor. W 2001 roku 18 hoteli Orbis SA funkcjonowa o w sieciach marek Accor: dwa Sofitele, dziewi ç Novoteli i siedem hoteli Mercure. W 2002 roku do àczà do nich 3 kolejne hotele m.in. hotel Forum w Warszawie jako Novotel Centrum, który b dzie drugim co do wielkoêci Novotelem na Êwiecie. 11 ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY ACCOR STRATEGIC INVESTOR

13 12 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 Rok 2001 up ynà pod znakiem dalszego rozwoju bran y hotelarskiej w Polsce. W wielu miastach i miejscowoêciach wypoczynkowych otwierano nowe hotele, zarówno klasy ekonomicznej, jak i obiekty o podwy szonym standardzie, które znacznie zwi kszy y poda miejsc hotelowych na rynku. Najwi ksze z nich nale à do mi dzynarodowych sieci hotelarskich takich, jak: Novotel, Holiday Inn, Dorint, Campanille, Best Western i Ibis. WÊród nowych hoteli znajdujà si równie obiekty wybudowane przez krajowych inwestorów. Silna konkurencja w bran y wywo a a rywalizacj cenowà pomi dzy hotelami i wymusza a na nich g bokà elastycznoêç w polityce sprzeda y. Trwajàce w Polsce, jak równie w krajach Unii Europejskiej i w USA, os abienie gospodarcze spowodowa o dalsze ograniczanie wydatków przedsi biorstw na us ugi hotelarskie i w efekcie zmniejszy o liczb klientów biznesowych w hotelach. Dodatkowo wysoki kurs Z otego do Euro utrzymujàcy si w ciàgu roku by czynnikiem niesprzyjajàcym uzyskiwaniu wy szych przychodów ze sprzeda y noclegów. THE HOTEL MARKET IN POLAND 2001 There was further development in the hotel industry in Poland in New openings, both of economy and up-scale standard hotels in numerous cities and resorts throughout Poland, raised the supply of hotel rooms in the market. The biggest operations belong to international hotel chains, such as: Novotel, Holiday Inn, Dorint, Campanille, Best Western and Ibis. Amongst the new hotels there are also those opened by domestic investors. Fierce competition between hotels brought an intensified pressure on rates and forced the hotels to adopt a deeply flexible approach in their sales policy. The downward business trend prevailing in Poland as well as in the Member States of the European Union and in the United States, brought further cuts of corporate expenditure on hotel services and consequently reduced the number of business clients in hotels. In addition, the strong exchange rate of the Polish Zloty to the Euro, which prevailed throughout the entire year, barred the Company from generating higher rates from room sales.

14 The terrorist attack against the United States and further actions aimed at combating terrorism again deeply undermined international tourist and business traffic, particularly in the transatlantic connections. The impact of these events has been reflected in the performance of Orbis SA hotels during the fourth quarter of 2001, when the number of room nights sold to guests from the United States and Canada fell by 19% compared to the fourth quarter of The economic situation in Poland and competition in the hotel industry lied at the root of weaker results generated by hotels compared to those of recent years, both on account of lower rates as well as the decline in occupancy. Atak terrorystyczny w USA oraz póêniejsze dzia ania zwiàzane ze zwalczaniem terroryzmu dodatkowo w du ym stopniu ograniczy y mi dzynarodowy ruch turystyczny i biznesowy, szczególnie w po àczeniach transatlantyckich. W wynikach hoteli Orbis SA skutki tych wydarzeƒ widoczne by y w analizie wyników czwartego kwarta u, kiedy sprzeda pokojonocy goêciom z USA i Kanady spad a o 19% w porównaniu z czwartym kwarta em 2000 roku. Sytuacja gospodarcza w Polsce i konkurencja w bran y hotelarskiej spowodowa y, e hotele, nie tylko ze wzgl du na mniejszà liczb klientów, ale równie ze wzgl du na ni sze realizowane ceny, osiàga y s absze wyniki w porównaniu z poprzednimi latami. 13 Udzia w rynku hoteli Orbis SA w 2001 roku* The Market Share of Orbis Hotels in 2001 Udzia w liczbie pokoi dost pnych Zmiana 2001/2000 w pkt % Share in no of rooms available Change 2001/2000 in percentage points Warszawa 46% - 2 Kraków 44% - 7 Poznaƒ** 66% + 2 Trójmiasto 71% - 4 Wroc aw 41% - 12 Katowice 53% - 35 * udzia w grupie hoteli obejmujàcej wszystkie hotele o standardzie porównywalnym z hotelami Orbis SA / all hotels offering a standard similar to Orbis SA hotels included ** wzrost udzia u hoteli Orbis SA w liczbie pokoi dost pnych na rynku poznaƒskim w 2001 roku spowodowany by oddaniem do eksploatacji pokoi modernizowanych w hotelach Novotel Centrum Poznaƒ oraz Mercure Poznaƒ / an increase in Orbis share in number of rooms available at the Poznaƒ market in 2001 was caused by re-opening newly refurbished rooms in the Novotel Centrum Poznaƒ and Mercure Poznaƒ hotels RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 THE HOTEL MARKET IN POLAND 2001

15 14 WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ Dzia alnoêç hotelowa obejmuje sprzeda us ug noclegowych, gastronomii, us ug telekomunikacyjnych, wynajem powierzchni, sklepy hotelowe, mini bary oraz pozosta e przychody. Podstawà dzia alnoêci hotelowej, stanowiàcà o jej ogólnym wyniku, jest sprzeda us ug noclegowych i gastronomicznych. W 2001 roku przychody ze sprzeda y dzia alnoêci hotelowej wynios y 674,3 mln PLN i stanowi y 99% przychodów ze sprzeda y w Spó ce. Wynik ten by na poziomie 87,6% przychodów z roku ubieg ego. Dzia alnoêç noclegowa przynios a 392,2 mln PLN przychodów ze sprzeda y, a gastronomia 231,2 mln PLN. W porównaniu do roku 2000 spadek przychodów w dzia alnoêci noclegowej wyniós 16,1%, a w gastronomii 6,5%. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej w 2001 roku wynios y 296,9 mln PLN i w odniesieniu do poprzedniego roku by y ni sze o 12,1%. Spadek kosztów w porównaniu do 2000 roku wyniós w dzia alnoêci noclegowej 9,4%, a w gastronomii 13,6%. Hotele Orbis SA wypracowa y àcznie wynik operacyjny brutto w wysokoêci 175,6 mln PLN, o 19,9% ni szy w porównaniu do ubieg ego roku. THE PERFORMANCE IN THE HOTELS DIVISION The hotels division comprises the revenues from room department, food & beverage department, telecommunication services, space rental, hotel shops, mini-bars and other income. The core businesses in the hotels division determining its overall performance, are the room and food & beverage departments. The hotels revenues were PLN mn in 2001 and represented 99% of the total revenues of the Company. This figure accounted for 87.6% of the previous year s result. The room department generated PLN mn revenues and the food & beverage department, PLN mn. Compared to 2000, the revenues of the room department fell by 16.1% and of the food & beverage department, by 6.5%. In 2001, the hotels operating costs were of PLN mn, 12.1% lower than in the previous year. Compared to 2000, costs fell by 9.4% in the room department and by 13.6% in the food & beverage department. Orbis SA hotels recorded a total Gross Operating Profit of PLN mn, by 19.9% lower than in 2000.

16 1% 7% noclegi Room Department 0,3% 7,8% noclegi Room Department 15 gastronomia Food&Beverage Department 14,3% gastronomia Food&Beverage Department 34% 58% telekomunikacja Telecommunications 77,5% telekomunikacja Telecommunications pozosta e Other pozosta e Other Struktura przychodów operacyjnych hoteli Orbis SA w 2001 roku Structure of Orbis SA Hotels Operating Revenues in 2001 Struktura wyniku operacyjnego hoteli Orbis SA w 2001 roku Structure of Orbis SA Hotels Operating Profit in 2001 Wskaêniki operacyjne i struktura goêci The Operating Ratios and the Guest Structure In 2001, the occupancy rate was 49.2%, i.e. 4.3 percentage points lower than in Orbis SA hotels sold room nights in 2001, by 5.1% less than in The sales throughout 2001 were carried out with an increased number of available rooms (by 3.4%), which in 2001 was rooms. The Average Daily Rate in 2001 was PLN 220.5, a decrease of 11.6% compared to 2000, and the Revenue per Available Room (RevPAR) declined by 18.7% to PLN Business guests accounted for 56.4% of room nights sold as opposed to 64.2% in Likewise, the share of tourists grew from 35.8% in 2000 up to 43.6% in The number of rooms sold to business guests declined by 16.7%, while the number of rooms sold in the tourist Frekwencja w 2001 roku wynios a 49,2% i by a ni sza o 4,3 pkt. % w porównaniu do roku W hotelach Orbis SA w 2001 roku sprzedano pokojonocy, o 5,1% mniej, ni w 2000 roku. Sprzeda w ca ym 2001 roku realizowano przy zwi kszonej o 3,4% bazie pokoi dost pnych, która wynios a pokoje. W 2001 roku Êrednia cena za jeden sprzedany pokój (ADR) wynios a 220,5 PLN (spadek o 11,6 %), a przychód na jeden dost pny pokój (RevPAR) 108,6 PLN (spadek o 18,7%). Udzia goêci biznesowych w strukturze sprzedanych pokojonocy wyniós 56,4% w porównaniu do 64,2% w 2000 roku. Analogicznie udzia turystów wzrós z 35,8% w 2000 roku do 43,6% w 2001 roku. Spadek sprzedanych pokojonocy w segmencie biznes wyniós 16,7%, podczas kiedy % Ârednia cena za pokój (PLN) Average Daily Rate (PLN) Frekwencja Occupancy Rate % Przychód na jeden dost pny pokój (PLN) Revenue per Available Room (PLN) 40% Ârednia cena za pokój, frekwencja, przychód na jeden dost pny pokój Average Daily Rate, Occupancy Rate, Revenue per Available Room WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ THE PERFORMANCE IN THE HOTELS DIVISION

17 16 w segmencie turystycznym wystàpi wzrost sprzedanych pokojonocy o 15,5%. Ârednia cena za jeden sprzedany pokój w segmencie biznes wynios a w 2001 roku 275,9 PLN (spadek o 6,3% w porównaniu do roku 2000), w segmencie turystycznym Êrednia cena wynios a 149,7 PLN (spadek o 11,6% w porównaniu do roku 2000). segment rose by 15.5%. The average rate in the business segment in 2001 was PLN (reduction by 6.3% compared to 2000), and in the tourist segment PLN (reduction by 11.6% compared to 2000). Wyniki gastronomii The Food&Beverage Department Performance Sprzeda gastronomii zamkn a si w 2001 roku àcznà kwotà 231,2 mln PLN, co oznacza 6,5% spadek w porównaniu do 2000 roku. Spadek sprzeda y gastronomicznej by skutkiem zmian w wykorzystaniu pokoi hotelowych: sprzeda Êniadaƒ spad a o 4,5%, natomiast wzros a wartoêç posi ków dla grup turystycznych oraz us ug konferencyjnych. Znaczàcy spadek sprzeda y, o 12,4%, dotyczy indywidualnych konsumentów oraz bankietów i cateringu, o 13,6%. The food & beverage department revenues in 2001 amounted to PLN mn, representing a 6.5% decline compared to The fall in the food & beverage revenues reflected the changes in the hotels occupancy rate: breakfast revenues fell by 4.5%, but revenues from meals sold to tourist groups and within conferences increased. An important drop of sales (by 12.4%) was recorded in the segement of private customers as well as in banquets and catering (by 13.6%). W strukturze sprzeda y us ug gastronomicznych utrzymuje si wysoki udzia Êniadaƒ (26,5%), udzia grup turystycznych wzrós do 10,7%, a konferencji do 11,5%. Pomimo spadku sprzeda y wcià dominujàcy jest udzia indywidualnych konsumentów w roku %, w latach ubieg ych ponad 33% ca oêci przychodów. The structure of food & beverage revenues shows a continuing high share of breakfasts (26.5%). The contribution of tourist groups increased to 10.7% and of conferences to 11.5%. Despite a drop in sales, the contribution of private customers is still predominant (in 2001, this customers group accounted for 32%, while in the past years, for over 33% of the overall sales). 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Êniadania Breakfasts grupy Groups konferencje Conferences bank. i cater. Banquets & Catering indywid. kons. Private Customers pozosta e Other WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ THE PERFORMANCE OF THE HOTELS DIVISION

18 ORBIS SA HOTELS 2001 Orbis SA is the biggest lodging company in Poland, employing a staff of 7000 and managing a network of 56 hotels ( rooms) in 29 major towns and resorts throughout Poland. Orbis SA hotels offer a comprehensive range of business and tourist services. Hotels operate under the following brands: Sofitel (2), Novotel (9), Mercure (7), Holiday Inn (1) and Orbis Hotels (37). The corporate trademark Orbis Hotels, used by the Company since 1997, has now become a hotel brand, and the Company uses a logo Orbis Hotel Group. HOTELE ORBIS SA The group of Orbis SA hotels comprises one fivestar hotel, seven four-star hotels, forty-five threestar hotels and three two-star hotels. 55 hotels are owned by Orbis SA and one hotel operates in the Orbis SA chain on the basis of a franchising agreement. Foreigners are the most frequent guests in Orbis SA hotels. They accounted for 65% of the overall number of guests in The biggest national group of foreign guests in Orbis hotels continues to be the German guests, whose share in the number of room nights sold in 2001 rose from 21.8% to 23.6%. Poles accounted for 35% of room nights sold in Orbis SA hotels in 2001, reflecting a decrease from 36.4% in Orbis SA to najwi ksza w Polsce Spó ka hotelarska, zatrudniajàca oko o 7000 osób, majàca w swojej sieci 56 hoteli oferujàcych pokoi w 29 najwa niejszych miastach i miejscowoêciach wypoczynkowych w Polsce oferujàcymi kompleksowà obs ug ruchu biznesowego oraz turystycznego. Hotele Orbis SA dzia ajà pod markami: Sofitel (2), Novotel (9), Mercure (7), Holiday Inn (1) i Orbis Hotels (37). Znak korporacyjny Orbis Hotels, którym Spó ka pos ugiwa a si od 1997 roku, jest obecnie znakiem marki hotelowej, a Spó ka pos uguje si logiem Orbis Grupa Hotelowa. WÊród hoteli Orbis SA znajduje si jeden hotel pi ciogwiazdkowy, siedem hoteli czterogwiazdkowych, czterdzieêci pi ç hoteli trzygwiazdkowych oraz trzy hotele dwugwiazdkowe. 55 hoteli jest w asnoêcià Orbis SA, jeden dzia a w sieci Orbis SA na podstawie umowy franchisingowej. W hotelach Orbis SA dominujà cudzoziemcy, którzy w 2001 roku stanowili 65% ogó u goêci. Najliczniejszà grupà obcokrajowców pozostajà Niemcy, których udzia w sprzedanych pokojonocach w 2001 roku wzrós z 21,8% do 23,6%. Udzia Polaków w sprzedanych pokojonocach spad do 35%, w porównaniu z 36,4% w 2000 roku.

19 18 40% GoÊcie w hotelach Orbis SA wg. narodowoêci w 2001 International Arrivals in Orbis SA Hotels in % 30% 25% 20% 15% 10% % 2000 Austria Austria Belgia Belgium Czechy i S owacja The Czech Rep. & Slovakia Francja France Hiszpania Spain Holandia The Netherlands Izrael Israel Japonia Japan Niemcy Germany Rosja/WNP Russia/CIS Szwajcaria Switzerland USA/Kanada USA&Canada W. Brytania Great Britain W gry Hungary W ochy Italy Skandynawia Scandinavia Pozosta e kraje Other countries POLSKA POLAND Gastronomia w hotelach Orbis SA Gastronomia to wizytówka hoteli Orbis SA. W 2001 roku du o uwagi poêwi caliêmy poprawie jakoêci potraw i obs ugi oraz wprowadzaniu standardów gastronomicznych w hotelach. W hotelach marki Novotel wprowadzony zosta standard Êniadaƒ, obowiàzujàcy w ramach tej marki na ca ym Êwiecie. Szczególne znaczenie dla obni ania kosztów gastronomii mia o monitorowanie funkcjonowania wprowadzonego w 2000 roku systemu rozliczania kosztu produkcji ywnoêci i sprzeda y napojów. Przez ca y rok hotele prezentowa y swoje mo liwoêci gastronomiczne w kraju i zagranicà uczestniczàc, samodzielnie bàdê we wspó pracy z kucharzami spoza Orbis SA, w konkursach, festiwalach i prezentacjach. Liczne wyst py przynios y wiele nagród i wyró nieƒ. Specjalnà formà promocji gastronomii hoteli Orbis SA w 2001 roku by cykl programów Polskie Smaki emitowanych co tydzieƒ na antenie TV Polonia. Food&Beverage in Orbis SA Hotels Food and beverage is a showcase of Orbis SA hotels. In 2001, much effort was focused on improving the quality of food and service as well as implementing food & beverage standards in the Orbis SA hotel network. A breakfast standard applicable for all the hotels of this brand worldwide was introduced in hotels operating under the Novotel brand. Monitoring of the food & beverage cost system, introduced in 2000, had a major importance for curbing the costs of the food&beverage department. Yearlong the hotels displayed their food&beverage skills, both in the country and abroad, by participating in numerous contests and competitions, either individually or in co-operation with chefs not employed by Orbis SA. Numerous performances won several awards and prizes. In 2001, the food&beverage offer of Orbis SA hotels enjoyed special promotion in a cyclic program The Polish Taste broadcast every week by TV Polonia. HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

20 Szkolenia pracowników 19 Staff Training In 2001, the Orbis Training Centre organized 222 training courses for the Company, attended by participants, including: operating trainings (67 training sessions), affiliation program (20 training sessions), management (81 training sessions), active sales, marketing and promotion of services (42 training sessions), IT tools (12 training sessions). In order to prepare commercial representatives to perform new tasks in the Orbis SA sales structure, the employees of the Central Sales Office have been trained in commercial visit and negotiations techniques. Training for hotels rebranded as Sofitels, Novotels and Mercure hotels, organized beyond the Orbis Training Center within the framework of affiliating the Orbis SA hotels into Accor network, enjoyed a special rank. Organized by the Accor Academy, these trainings included a visit session to hotels operating under specific brands in Paris and Brussels, attended by the basic hotel operating services. In addition, all the newly affiliated hotels together with the representatives of Accor and Accor Poland held series of trainings for operational staff, specifically in the area of equipment and service standards. W 2001 w Spó ce przeprowadzono 222 szkolenia dla s uchaczy zorganizowane przez OÊrodek Doskonalenia Kadr Orbis: szkolenia eksploatacyjne (67 szkoleƒ), program dostosowawczy (20 szkoleƒ), zarzàdzanie (81 szkoleƒ), aktywna sprzeda, marketing, promocja us ug (42 szkolenia), techniki informatyczne (12 szkoleƒ). W ramach przygotowania przedstawicieli handlowych do nowych zadaƒ w strukturach sprzeda y Orbis SA przeprowadzono szkolenie pracowników Centralnego Biura Sprzeda y obejmujàce techniki wizyty handlowej oraz negocjacji. Szczególnie wa ne by y szkolenia, przygotowane poza OÊrodkiem Doskonalenia Kadr, w ramach wprowadzania hoteli Orbis SA do sieci marek Accor, zorganizowane dla hoteli przyjmujàcych marki Sofitel, Novotel i Mercure. Szkolenia te zorganizowane w Accor Academy po àczone by y z wizytami w hotelach poszczególnych marek w Pary u i Brukseli. Uczestniczyli w nich przedstawiciele podstawowych s u b eksploatacyjnych hoteli. Dodatkowo we wszystkich nowo zintegrowanych hotelach przeprowadzono, wraz z przedstawicielami Accor i Accor Polska, seri szkoleƒ dla pracowników s u b eksploatacyjnych szczególnie w zakresie standardów wyposa enia i obs ugi. HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board... R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa............................ 2 President s Letter......................... Zarz d...............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President Raport Roczny 2004 Annual Report 2004 Spis treści Contents List Prezesa 2 From the President Rynek hotelowo-turystyczny w Polsce 24 Hotel and Tourist Market in Poland Zarząd i Rada Nadzorcza 4 Management

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002

Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Raport Roczny 2002 Annual Report 2002 Spis treêci Softbank SA w skrócie List Prezesa Zarzàdu Akcjonariat i w adze Spó ki Zmiany w akcjonariacie w 2002 roku Zmiany w akcjonariacie po 31 grudnia 2002 roku

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

The global leader in hospitality consulting

The global leader in hospitality consulting The global leader in hospitality consulting Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizuj¹cych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadaj¹cy obecnie 50 oddzia³ów w 39 krajach

Bardziej szczegółowo

2Spis treści / Contents

2Spis treści / Contents 2Spis treści / Contents 3 Wprowadzenie Introduction 4 List Prezesa Letter from the President 6 Struktura organizacyjna Organisational Structure 7 Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Akcjonariat Executive Board,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA

Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA Raport roczny Annual Report Boryszew SA Raport Roczny 2005 Boryszew SA Annual Report 2005 Boryszew SA Spis treêci Contents 1. List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy...5 2. W adze spó ki...11 2.1. Zarzàd...12

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo