ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001"

Transkrypt

1 ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2001

2 SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis 8 Orbis Accor inwestor strategiczny 10 Accor Strategic Investor Rynek hotelowy w Polsce The Hotel Market in Poland 2001 Wyniki dzia alnoêci hotelowej 14 The Performance of the Hotels Division Hotele Orbis SA Orbis SA Hotels 2001 Organizacja sprzeda y 21 Sales Organization Modernizacja i rozwój 24 Refurbishment and Development Orbis na gie dzie 29 Orbis on the Stock Market Restrukturyzacja zatrudnienia 30 Employment Restructuring Wyniki finansowe Orbis SA 31 Financial Results of Orbis SA Opinia Bieg ego Rewidenta i Sprawozdania finansowe 32 Auditor s Opinion and Financial Statements Grupa Kapita owa Orbis 38 The Orbis Group Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Orbis 41 Consolidated Financial Results of the Orbis Group Opinia Bieg ego Rewidenta i Sprawozdania finansowe 42 Auditor s Opinion and Financial Statements Lista teleadresowa hoteli 48 Directory of Hotels

3 PODSTAWOWE DANE 2001 KEY FIGURES 2001 Przychody ze sprzeda y Sales Revenues Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej Gross Operating Profit in hotels division Zysk netto Net profit WartoÊç aktywów na koniec roku Asset value at the end of the year 681,5 mln PLN PLN mn 175,6 mln PLN PLN mn 50,9 mln PLN PLN 50.9 mn 1 291,7 mln PLN PLN mn Frekwencja w hotelach 49,2% Occupancy rate 49.2% Ârednia cena za jeden sprzedany pokój 220,5 PLN Average Daily Rate PLN Przychód na jeden dost pny pokój 108,6 PLN Revenue Per Available Room PLN Mar a operacyjna dzia alnoêci hotelowej 26% Operating margin in hotels division 26% Nak ady na modernizacj i rozwój Refurbishment and development outlays Program restrukturyzacji zatrudnienia The employment restructuring program 132 mln PLN PLN 132 mn 14,2 mln PLN PLN 14.2 mn Spadek Êredniego zatrudnienia w hotelach o 9,8% do 7373 etatów Average employment in hotels fell by 9,8 % to 7373 full time basis

4 Maciej Grelowski, Prezes Zarzàdu, Dyrektor Generalny Szanowni Paƒstwo, Miniony rok by wyjàtkowo trudny dla Orbis SA. Po raz pierwszy od wprowadzenia w Polsce zasad wolnego rynku, po okresie silnego wzrostu gospodarczego, doêwiadczyliêmy tak powa nej sytuacji na rynku us ug hotelarskich. Obni enie si y nabywczej przedsi biorstw nak adajàce si na cykl inwestycji hotelowych, spowodowa o zmniejszenie liczby klientów w hotelach oraz spadek realizowanych cen. Atak terrorystyczny w USA znacznie os abi mi dzynarodowy ruch turystyczny na Êwiecie, a jego skutki dotkn y równie hotele Orbis SA. Osiàgni te w 2001 roku przychody ze sprzeda y w Spó ce by y na poziomie ni szym o 12,4% w porównaniu zpoprzednim rokiem, a zysk netto by ni szy o 39,8%. Kryzys trwajàcy przez rok 2001 nie by jednak dla Orbis SA próbà przetrwania, to by czas podejmowania wa nych decyzji w trudnych warunkach: kontynuowania inwestycji w modernizacj i rozwój Spó ki, redukcji kosztów operacyjnych oraz tworzenia nowego systemu sprzeda y. Wszystko po to, aby w przysz oêci sprzedawaç adne i nowoczesne hotele, osiàgajàc wysokà mar operacyjnà. Rosnàca konkurencja, zarówno ze strony mi dzynarodowych sieci hotelarskich, jak i krajowych inwestorów wskazuje, e bran a hotelarska w Polsce przygotowuje si do oczekiwanego wejêcia naszego kraju do Unii Europejskiej. My chcemy byç liderem tych przygotowaƒ. W 2001 roku realizowaliêmy generalnà umow franchisingowà podpisanà z naszym partnerem strategicznym Accor, jednym z liderów Êwiatowego hotelarstwa. Do sieci marek Accor: Sofitel, Novotel i Mercure wprowadziliêmy 13 hoteli Orbis SA, àcznie dzia a ich ju 18. Partnerstwo strategiczne z Accor jest dla hoteli Orbis SA gwarancjà umocnienia pozycji lidera w bran y hotelarskiej w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Program modernizacji hoteli w 2001 roku zaanga owa 132 mln PLN. Nak ady te skupi y si przede wszystkim na projektach: rozbudowy warszawskiego Novotelu Ok cie Airport, budowie centrum Resort & Spa w hotelu Mrongovia w Mràgowie, modernizacji hoteli Mercure Poznaƒ, Novotel Centrum Poznaƒ, hotelu Mercure Hevelius w Gdaƒsku. W 2001 roku inwestowaliêmy równie w teleinformatycznà sieç korporacyjnà Orbis SA, system, który w niedalekiej ju przysz oêci usprawni zarzàdzanie zasobami hotelowymi i umo liwi rezerwacj pokoi w czasie rzeczywistym. ZorganizowaliÊmy Centralne Biuro Sprzeda y, aby szerzej dotrzeç z ofertà do polskich firm oraz do zagranicznych i polskich biur podró y. Biuro wspó pracuje równie z Biurami Sprzeda y Accor w innych krajach. Du o uwagi poêwi ciliêmy redukcji kosztów w Spó ce. Restrukturyzacja zatrudnienia, kolejny rok z rz du, przynios a spadek zatrudnienia, o 9,8% kosztem 14,2 mln PLN odpraw w skali ca ej Spó ki. Program ten realizowany b dzie równie w 2002 roku. Chcia bym serdecznie podzi kowaç wszystkim Akcjonariuszom Orbis SA za okazane zaufanie zapewniajàc, e podejmowane w 2001 roku przez zarzàd Spó ki dzia ania mia y na celu dobro wszystkich Akcjonariuszy. Wyra am równie przekonanie, e skutki tych dzia aƒ usatysfakcjonujà wszystkich. Szczególne podzi kowania sk adam Pracownikom Spó ki za wytrwa à prac i zaanga owanie. Dowodem uznania dla naszych wspólnych wysi ków by y nagrody i wyró nienia, które otrzymaliêmy zarówno w dziedzinie obs ugi hotelowej, jak i gastronomii. Dzi kuj wszystkim GoÊciom hoteli Orbis SA za korzystanie z us ug naszej sieci. Niezmiennie bowiem, naszà ambicjà i celem pozostaje ich satysfakcja, która jest najlepszym potwierdzeniem naszych staraƒ. Maciej Grelowski Prezes Zarzàdu Orbis SA

5 Maciej Grelowski, President, Chief Executive Officer Ladies and Gentlemen, The past year was exceptionally difficult for Orbis SA. For the first time since the launch of a free market economy, after a period of a strong economic growth, we have faced such a serious situation in the hotel industry. The decline of corporate purchasing power overlapping with the cycle of new hotel investments thinned the number of hotel customers and brought down the rates. The terrorist attack against the United States has substantially undermined tourist traffic worldwide, and its impact has also reached Orbis hotels. The sales revenues generated by the Company in 2001 were by 12.4% lower compared to the past year, whereas the net profit fell by 39.8%. Nonetheless, for Orbis SA the crisis prevailing in 2001 meant not a survival effort, but a moment for making important decisions under demanding circumstances. Thus, Orbis SA continued investment in modernizing and developing the Company, cutting operating expenses and establishing a new sales system. All these actions have been carried out in order to be able to sell attractive and modern hotel services and generate a high operating margin. Growing competition, both on the part of international hotel chains as well as domestic investors, indicates that the hotel industry in Poland is preparing for the anticipated accession to the European Union. We intend to be at the forefront of these efforts. In 2001, we were implementing the general franchising agreement signed with our strategic partner Accor, one of the leading hotel groups worldwide. We introduced 13 new hotels into Accor brands: Sofitel, Novotel and Mercure. At present, 18 Orbis hotels operate under these names. Strategic partnership with Accor is thus a guarantee that Orbis SA will enhance its leading position in the hotel industry in Central and Eastern Europe. We spent PLN 132 mn on hotel modernization program in These outlays were focused on projects such as the extension of the Novotel Ok cie Airport in Warsaw, construction of the Resort & Spa center in the Mrongovia hotel in Mràgowo, modernization of the Mercure Poznaƒ hotel, the Novotel Centrum Poznaƒ in Poznaƒ and the Mercure Hevelius hotel in Gdaƒsk. In 2001 we have also invested in the development of the Orbis teleinformation corporate network, a system that in the near future will facilitate hotels management and enable on-line rooms reservation. We set up Central Sales Office to win more Polish companies as well as foreign and Polish travel offices. The Sales Office co-operates with Accor Sales Offices in other countries. We have focused much of our attention on curbing expenditure in the Company. For the second year in a row, in 2001 employment restructuring again brought about a reduction of employment by 9.8% at the cost of PLN 14.2 mn in severance payments. The program will be continued in I would like to sincerely thank all the Orbis Shareholders for their trust and assure them that the efforts undertaken in 2001 by the Company s Management Board were, to all intents and purposes, for the benefit of all the Shareholders. I do hope that the results of our actions will be satisfactory to everyone. I would like to express my special gratitude to the Employees of our Company in appreciation of their continuing effort and engagement. The awards and prizes won for hotel as well as food & beverage services proved the recognition of our efforts in this area. I would like to thank all the Guests of Orbis hotels for availing themselves of our network s services. Their satisfaction, which is the best substantial award for our efforts, remains forever our goal and ambition. Maciej Grelowski President of Orbis SA

6 ZARZÑD SPÓ KI 5 THE MANAGEMENT BOARD KRZYSZTOF GERULA Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich Vice-President of the Management Board, Director of Marketing and Investor Relations IRENEUSZ W G OWSKI Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Rozwoju Vice-President of the Management Board, Development Director ANDRZEJ SZU DRZY SKI Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Vice-President of the Management Board, Financial Director LIDIA MIELESZKO Cz onek Zarzàdu, G ówny Ksi gowy Member of the Management Board, Chief Accountant YANNICK ROUVRAIS Cz onek Zarzàdu ds. Operacyjnych Member of the Management Board responsible for Operations

7 6 RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza w ramach IV kadencji do dnia 7 czerwca 2001 roku obradowa a w nast pujàcym sk adzie: David Vely Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Maria Czerwiƒska Sekterarz, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. W ramach V kadencji od 7 czerwca 2001 roku do 18 wrzeênia 2001 roku sk ad Rady by nast pujàcy: David Vely Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. Od dnia 18 wrzeênia 2001 roku Rada V kadencji obradowa a w nast pujàcym sk adzie: Jean Philippe Savoye Przewodniczàcy, Stephane Michelangeli Wiceprzewodniczàcy, Eli Alroy, Wojciech Ciesielski, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Michael Harvey, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja, David Vely. W miejsce pana Stephane Michelangeli, który z dniem 12 grudnia 2001 zrezygnowa z funkcji cz onka Rady Nadzorczej Orbis SA w dniu 25 stycznia powo any zosta pan David Netser. SUPERVISORY BOARD During its IV term of office, i.e. until June 7, 2001, the Supervisory Board presided in the following composition: David Vely Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Maria Czerwiƒska Secretary, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. During the V term of office of the Supervisory Board, i.e. from June 7, 2001, until September 18, 2001, the composition of the Board was as follows: David Vely Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Eli Alroy, Janusz Czarzasty, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Pawe D bowski, Christian Rousseau, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja. As from September 18, 2001, the Supervisory Board presided in the following composition: Jean Philippe Savoye Chairman, Stephane Michelangeli Vice-Chairman, Eli Alroy, Wojciech Ciesielski, Sabina Czepielinda, Wanda Dutkowska, Michael Harvey, Janusz Ro d yƒski, Andrzej Saja, David Vely. On January 25, 2001 Mr. David Netser was appointed as member of the Supervisory Board in place of Mr. Stephane Michelangeli who retired from this function on December 12, 2001.

8 56 HOTELI W 29 MIASTACH W POLSCE 56 HOTELS IN 29 CITIES IN POLAND 7 GDYNIA SOPOT GDA SK KO OBRZEG OLSZTYN MRÑGOWO SZCZECIN BYDGOSZCZ TORU POZNA P OCK WARSZAWA ZIELONA GÓRA KALISZ ÓDè JELENIA GÓRA KARPACZ WROC AW OPOLE CZ STOCHOWA LUBLIN ZAMOÂå KATOWICE SOSNOWIEC KRAKÓW CIESZYN BIELSKO-BIA A NOWY SÑCZ ZAKOPANE MAPA HOTELI ORBIS SA MAP OF ORBIS SA HOTELS

9 8 ORBIS W 2001 roku min o 81 lat od powstania firmy Orbis. Polskie Biuro Podró y Orbis Sp. z o.o. powsta o 26 kwietnia 1920 roku we Lwowie. Przedmiotem jego dzia alnoêci by o organizowanie wycieczek, podró y naukowych i rezerwacja pokoi hotelowych. Pod koniec lat 30-tych Orbis posiada 30 placówek i cieszy si du à renomà. W 1933 roku Orbis otrzyma znak firmowy iprzeniós swojà siedzib do Warszawy. Do 1939 roku Spó ka dysponowa a czterema hotelami i oferowa a w nich àcznie 360 pokoi. Po zakoƒczeniu wojny, w 1947 roku Spó ka zosta a wykupiona przez nowo powsta e Przedsi biorstwo Paƒstwowe Orbis, które do lat 90-tych rozwija o sieç hoteli w ca ym kraju. W 1991 roku PP Orbis przekszta cono w jednoosobowà spó k Skarbu Paƒstwa. W lipcu 1993 roku z dotychczasowej struktury wyodr bnione zosta y dwie spó ki: Orbis Travel oraz Orbis Transport, w których Orbis SA posiada a wi kszoêciowe udzia y. W dniu 27 czerwca 1997 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podj o decyzj o udost pnieniu akcji Orbis SA inwestorom publicznym. Od 15 listopada 1997 akcje Orbis SA sà przedmiotem obrotu na Warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. ORBIS The year 2001 marked the 81 st year of Orbis operations. Polskie Biuro Podró y Orbis Sp. z o.o. was established in Lvov on April 26, Its core business comprised organizing tours and educational trips as well as hotel room reservations. By the end of the 1930 s, Orbis already owned 30 offices and enjoyed a good reputation. In 1933, Orbis registered its trademark and moved into new headquarters in Warsaw. By 1939, the Company operated four hotels with a total of 360 rooms. After the end of the war, in 1947, the company was acquired by the newly established state-owned company Orbis which continued to develop a countrywide hotel network until the 1990 s. In 1991, the state-company Orbis was transformed into a State Treasury-owned joint-stock company. In July 1993, two companies were spun off from the existing structure of the company, i.e. Orbis Travel and Orbis Transport, in which Orbis SA remained the majority shareholder. On July 27, 1997, the General Assembly of Shareholders of Orbis SA made a decision to float the Company s W 1999 udzia Skarbu Paƒstwa w akcjonariacie Spó ki spad poni ej 50%. W sierpniu 2000 roku nastàpi ostatni etap prywatyzacji. Orbis SA pozyska partnera strategicznego Accor, francuskà grup hotelowo-turystycznà o ogólnoêwiatowym zasi gu. Na koniec 2001 roku Accor posiada 25% akcji Orbis SA. shares amongst public investors. The Orbis SA shares have been listed on the Warsaw Stock Exchange since November 15, 1997.

10 In 1999, the State Treasury holding in the Company fell below 50%. In August 2000 occurred the final phase of the Company s privatization. Orbis SA gained its strategic partner the French Accor, a worldwide group in lodging and tourist industry. At the end of 2001, Accor held 25% of shares in Orbis SA. In 2002 it is planned to incorporate the Accor Poland hotels into Orbis SA chain. Thereafter, the Orbis SA chain will comprise 67 hotels in 30 cities in Poland. Orbis SA, is a member of IH&RA International Hotels and Restaurants Association and a partner for many Polish social and economic organizations. The sponsorship of the Central Olympic Club, sited in the Grand hotel in Warsaw, where all events connected with Polish Olympic team were hosted, had an exceptional importance in the year of the Winter Olympic Games in Salt Lake City. W 2002 roku planowane jest w àczenie hoteli Accor Polska do sieci hoteli Orbis SA, w wyniku którego Spó ka dysponowaç b dzie 67 hotelami w 30 miastach w Polsce. Orbis SA jest cz onkiem IH&RA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji oraz partnerem wielu polskich organizacji spo ecznych i gospodarczych. W roku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City szczególne znaczenie mia o sponsorowanie Centralnego Klubu Olimpijczyka, którego siedziba znajduje si w hotelu Grand w Warszawie, gdzie odbywa y si liczne ceremonie zwiàzane z polskà ekipà olimpijskà. Hotele Orbis SA zwiàzane sà równie z lokalnym otoczeniem. Wspó praca organizacyjna i dzia alnoêç sponsorska hoteli stawiajà Spó k w gronie instytucji wspierajàcych wiele regionalnych inicjatyw. Hotele sà równie miejscem Êwi towania wa nych chwil i uroczystoêci przez wiele polskich firm i rodzin. 9 The Orbis SA hotels are also central to their local communities. Their involvement in organizing and sponsoring places the Company within the group of institutions that willingly contribute to numerous regional initiatives. Our hotels are also the venue for celebration of many important moments and anniversaries by many Polish companies and families. ORBIS ORBIS

11 10 ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 ACCOR STRATEGIC INVESTOR Accor became the strategic investor in Orbis SA in the final phase of privatization which ended in August Accor acquired 20% of Orbis SA shares and led a consortium comprising also FIC Globe LLC, a Deutsche Bank subsidiary, and Globe Trade Centre, which in aggregate purchased 35.37% of shares in Orbis SA from the State Treasury. By the end of 2001, Accor had increased its holdings in Orbis SA up to 25%. Accor is one of the major international groups in the field of tourism, travel agencies and corporate Accor zosta inwestorem strategicznym Orbis SA w wyniku ostatniego etapu prywatyzacji Spó ki, który zakoƒczy si w sierpniu 2000 roku. Accor naby 20% akcji, przewodzàc konsorcjum, w sk ad którego wchodzi y równie spó ki FIC Globe LLC, spó ka zale na Deutsche Banku, oraz Globe Trade Centre, które w sumie zakupi o od Skarbu Paƒstwa 35,37% akcji Orbis SA. Accor, do koƒca 2001 roku zwi kszy zaanga owanie w Orbis SA do 25%. Accor jest jednà z najwi kszych mi dzynarodowych grup w dziedzinie turystyki, biur podró y i us ug dla przedsi biorstw; europejskim liderem na rynku hotelowym. Na Êwiecie Accor zatrudnia pracowników, wi kszoêç w 3700 hotelach w 90 krajach. Silnà pozycj na rynku hotelarskim Accor zawdzi cza wypracowaniu znanych na ca ym Êwiecie standardów marek hotelowych: od luksusowych Sofiteli, przez trzy- i czterogwiazdkowe Novotele i Mercure, po dwugwiazdkowe Ibisy i hotele ekonomiczne Etap Hotel i Formule 1. W Stanach Zjednoczonych dzia ajà hotele marek Red Roof Inn oraz Motel 6. Accor, b dàc w aêcicielem Carlsson Wagonlits Travel jest te jednà z wiodàcych firm w dziedzinie biur podró y. services and a leader at the European hotel market. Accor employs a staff of worldwide, mainly in 3700 hotels located in 90 countries. Accor gained its strong position on the hotel market thanks to its globally-recognized hotel brands offering diversified standards: from luxury Sofitel hotels, through three- and four-star Novotel and Mercure, two-star Ibis, to economy hotels Etap Hotel and Formule 1. The Red Roof Inn and Motel 6 brands operate in the United States. Being the parent company of Carlsson Wagonlits Travel, Accor is also one of the leading names in the travel agency business. The Company operates its own network of Accor Casinos as well as Lenôtre and Courtepaille restaurants. The company has been equally successful in the distribution of employee and motivation programs for corporations and public institutions by offering a variety of cards and vouchers in 31 countries.

12 The General Franchising Agreement with Accor Since the beginning of the year 2001 the General Franchising Agreement has been implemented. Under the Agreement, 29 Orbis hotels will start operation under Accor s international brands: Sofitel, Novotel, Mercure and Ibis by the end of This way these hotels acquire a worldwide renown brand with a high guest-recognition level and they are incorporated into the Accor reservation system. In 2001, 18 Orbis SA hotels operated in the Accor s brand networks, i.e. two Sofitels, nine Novotels and seven Mercure hotels. In 2002, this list will be expanded to accommodate three other hotels, amongst them the Forum hotel in Warsaw, as Novotel Centrum, the second-largest Novotel in the world. Spó ka prowadzi równie w asnà sieç kasyn Accor Casinos oraz restauracji Lenôtre i Courtepaille. Spó ka odnios a równie sukces w dziedzinie sprzeda y programów pracowniczych i motywacyjnych dla przedsi biorstw i instytucji publicznych, oferujàc rozmaite karty i vauchery w 31 krajach. Generalna umowa franchisingowa z Accor Od poczàtku 2001 roku realizowana by a generalna umowa franchisingowa, na podstawie której, do koƒca 2004 roku, 29 hoteli Orbis rozpocznie funkcjonowanie w ramach mi dzynarodowych sieci marek Accor: Sofitel, Novotel, Mercure i Ibis. Hotele te zyskujà w ten sposób znanà na ca ym Êwiecie i rozpoznawalnà przez podró ujàcych mark oraz w àczane sà do systemu rezerwacyjnego Accor. W 2001 roku 18 hoteli Orbis SA funkcjonowa o w sieciach marek Accor: dwa Sofitele, dziewi ç Novoteli i siedem hoteli Mercure. W 2002 roku do àczà do nich 3 kolejne hotele m.in. hotel Forum w Warszawie jako Novotel Centrum, który b dzie drugim co do wielkoêci Novotelem na Êwiecie. 11 ACCOR INWESTOR STRATEGICZNY ACCOR STRATEGIC INVESTOR

13 12 RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 Rok 2001 up ynà pod znakiem dalszego rozwoju bran y hotelarskiej w Polsce. W wielu miastach i miejscowoêciach wypoczynkowych otwierano nowe hotele, zarówno klasy ekonomicznej, jak i obiekty o podwy szonym standardzie, które znacznie zwi kszy y poda miejsc hotelowych na rynku. Najwi ksze z nich nale à do mi dzynarodowych sieci hotelarskich takich, jak: Novotel, Holiday Inn, Dorint, Campanille, Best Western i Ibis. WÊród nowych hoteli znajdujà si równie obiekty wybudowane przez krajowych inwestorów. Silna konkurencja w bran y wywo a a rywalizacj cenowà pomi dzy hotelami i wymusza a na nich g bokà elastycznoêç w polityce sprzeda y. Trwajàce w Polsce, jak równie w krajach Unii Europejskiej i w USA, os abienie gospodarcze spowodowa o dalsze ograniczanie wydatków przedsi biorstw na us ugi hotelarskie i w efekcie zmniejszy o liczb klientów biznesowych w hotelach. Dodatkowo wysoki kurs Z otego do Euro utrzymujàcy si w ciàgu roku by czynnikiem niesprzyjajàcym uzyskiwaniu wy szych przychodów ze sprzeda y noclegów. THE HOTEL MARKET IN POLAND 2001 There was further development in the hotel industry in Poland in New openings, both of economy and up-scale standard hotels in numerous cities and resorts throughout Poland, raised the supply of hotel rooms in the market. The biggest operations belong to international hotel chains, such as: Novotel, Holiday Inn, Dorint, Campanille, Best Western and Ibis. Amongst the new hotels there are also those opened by domestic investors. Fierce competition between hotels brought an intensified pressure on rates and forced the hotels to adopt a deeply flexible approach in their sales policy. The downward business trend prevailing in Poland as well as in the Member States of the European Union and in the United States, brought further cuts of corporate expenditure on hotel services and consequently reduced the number of business clients in hotels. In addition, the strong exchange rate of the Polish Zloty to the Euro, which prevailed throughout the entire year, barred the Company from generating higher rates from room sales.

14 The terrorist attack against the United States and further actions aimed at combating terrorism again deeply undermined international tourist and business traffic, particularly in the transatlantic connections. The impact of these events has been reflected in the performance of Orbis SA hotels during the fourth quarter of 2001, when the number of room nights sold to guests from the United States and Canada fell by 19% compared to the fourth quarter of The economic situation in Poland and competition in the hotel industry lied at the root of weaker results generated by hotels compared to those of recent years, both on account of lower rates as well as the decline in occupancy. Atak terrorystyczny w USA oraz póêniejsze dzia ania zwiàzane ze zwalczaniem terroryzmu dodatkowo w du ym stopniu ograniczy y mi dzynarodowy ruch turystyczny i biznesowy, szczególnie w po àczeniach transatlantyckich. W wynikach hoteli Orbis SA skutki tych wydarzeƒ widoczne by y w analizie wyników czwartego kwarta u, kiedy sprzeda pokojonocy goêciom z USA i Kanady spad a o 19% w porównaniu z czwartym kwarta em 2000 roku. Sytuacja gospodarcza w Polsce i konkurencja w bran y hotelarskiej spowodowa y, e hotele, nie tylko ze wzgl du na mniejszà liczb klientów, ale równie ze wzgl du na ni sze realizowane ceny, osiàga y s absze wyniki w porównaniu z poprzednimi latami. 13 Udzia w rynku hoteli Orbis SA w 2001 roku* The Market Share of Orbis Hotels in 2001 Udzia w liczbie pokoi dost pnych Zmiana 2001/2000 w pkt % Share in no of rooms available Change 2001/2000 in percentage points Warszawa 46% - 2 Kraków 44% - 7 Poznaƒ** 66% + 2 Trójmiasto 71% - 4 Wroc aw 41% - 12 Katowice 53% - 35 * udzia w grupie hoteli obejmujàcej wszystkie hotele o standardzie porównywalnym z hotelami Orbis SA / all hotels offering a standard similar to Orbis SA hotels included ** wzrost udzia u hoteli Orbis SA w liczbie pokoi dost pnych na rynku poznaƒskim w 2001 roku spowodowany by oddaniem do eksploatacji pokoi modernizowanych w hotelach Novotel Centrum Poznaƒ oraz Mercure Poznaƒ / an increase in Orbis share in number of rooms available at the Poznaƒ market in 2001 was caused by re-opening newly refurbished rooms in the Novotel Centrum Poznaƒ and Mercure Poznaƒ hotels RYNEK HOTELOWY W POLSCE 2001 THE HOTEL MARKET IN POLAND 2001

15 14 WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ Dzia alnoêç hotelowa obejmuje sprzeda us ug noclegowych, gastronomii, us ug telekomunikacyjnych, wynajem powierzchni, sklepy hotelowe, mini bary oraz pozosta e przychody. Podstawà dzia alnoêci hotelowej, stanowiàcà o jej ogólnym wyniku, jest sprzeda us ug noclegowych i gastronomicznych. W 2001 roku przychody ze sprzeda y dzia alnoêci hotelowej wynios y 674,3 mln PLN i stanowi y 99% przychodów ze sprzeda y w Spó ce. Wynik ten by na poziomie 87,6% przychodów z roku ubieg ego. Dzia alnoêç noclegowa przynios a 392,2 mln PLN przychodów ze sprzeda y, a gastronomia 231,2 mln PLN. W porównaniu do roku 2000 spadek przychodów w dzia alnoêci noclegowej wyniós 16,1%, a w gastronomii 6,5%. Koszty operacyjne dzia alnoêci hotelowej w 2001 roku wynios y 296,9 mln PLN i w odniesieniu do poprzedniego roku by y ni sze o 12,1%. Spadek kosztów w porównaniu do 2000 roku wyniós w dzia alnoêci noclegowej 9,4%, a w gastronomii 13,6%. Hotele Orbis SA wypracowa y àcznie wynik operacyjny brutto w wysokoêci 175,6 mln PLN, o 19,9% ni szy w porównaniu do ubieg ego roku. THE PERFORMANCE IN THE HOTELS DIVISION The hotels division comprises the revenues from room department, food & beverage department, telecommunication services, space rental, hotel shops, mini-bars and other income. The core businesses in the hotels division determining its overall performance, are the room and food & beverage departments. The hotels revenues were PLN mn in 2001 and represented 99% of the total revenues of the Company. This figure accounted for 87.6% of the previous year s result. The room department generated PLN mn revenues and the food & beverage department, PLN mn. Compared to 2000, the revenues of the room department fell by 16.1% and of the food & beverage department, by 6.5%. In 2001, the hotels operating costs were of PLN mn, 12.1% lower than in the previous year. Compared to 2000, costs fell by 9.4% in the room department and by 13.6% in the food & beverage department. Orbis SA hotels recorded a total Gross Operating Profit of PLN mn, by 19.9% lower than in 2000.

16 1% 7% noclegi Room Department 0,3% 7,8% noclegi Room Department 15 gastronomia Food&Beverage Department 14,3% gastronomia Food&Beverage Department 34% 58% telekomunikacja Telecommunications 77,5% telekomunikacja Telecommunications pozosta e Other pozosta e Other Struktura przychodów operacyjnych hoteli Orbis SA w 2001 roku Structure of Orbis SA Hotels Operating Revenues in 2001 Struktura wyniku operacyjnego hoteli Orbis SA w 2001 roku Structure of Orbis SA Hotels Operating Profit in 2001 Wskaêniki operacyjne i struktura goêci The Operating Ratios and the Guest Structure In 2001, the occupancy rate was 49.2%, i.e. 4.3 percentage points lower than in Orbis SA hotels sold room nights in 2001, by 5.1% less than in The sales throughout 2001 were carried out with an increased number of available rooms (by 3.4%), which in 2001 was rooms. The Average Daily Rate in 2001 was PLN 220.5, a decrease of 11.6% compared to 2000, and the Revenue per Available Room (RevPAR) declined by 18.7% to PLN Business guests accounted for 56.4% of room nights sold as opposed to 64.2% in Likewise, the share of tourists grew from 35.8% in 2000 up to 43.6% in The number of rooms sold to business guests declined by 16.7%, while the number of rooms sold in the tourist Frekwencja w 2001 roku wynios a 49,2% i by a ni sza o 4,3 pkt. % w porównaniu do roku W hotelach Orbis SA w 2001 roku sprzedano pokojonocy, o 5,1% mniej, ni w 2000 roku. Sprzeda w ca ym 2001 roku realizowano przy zwi kszonej o 3,4% bazie pokoi dost pnych, która wynios a pokoje. W 2001 roku Êrednia cena za jeden sprzedany pokój (ADR) wynios a 220,5 PLN (spadek o 11,6 %), a przychód na jeden dost pny pokój (RevPAR) 108,6 PLN (spadek o 18,7%). Udzia goêci biznesowych w strukturze sprzedanych pokojonocy wyniós 56,4% w porównaniu do 64,2% w 2000 roku. Analogicznie udzia turystów wzrós z 35,8% w 2000 roku do 43,6% w 2001 roku. Spadek sprzedanych pokojonocy w segmencie biznes wyniós 16,7%, podczas kiedy % Ârednia cena za pokój (PLN) Average Daily Rate (PLN) Frekwencja Occupancy Rate % Przychód na jeden dost pny pokój (PLN) Revenue per Available Room (PLN) 40% Ârednia cena za pokój, frekwencja, przychód na jeden dost pny pokój Average Daily Rate, Occupancy Rate, Revenue per Available Room WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ THE PERFORMANCE IN THE HOTELS DIVISION

17 16 w segmencie turystycznym wystàpi wzrost sprzedanych pokojonocy o 15,5%. Ârednia cena za jeden sprzedany pokój w segmencie biznes wynios a w 2001 roku 275,9 PLN (spadek o 6,3% w porównaniu do roku 2000), w segmencie turystycznym Êrednia cena wynios a 149,7 PLN (spadek o 11,6% w porównaniu do roku 2000). segment rose by 15.5%. The average rate in the business segment in 2001 was PLN (reduction by 6.3% compared to 2000), and in the tourist segment PLN (reduction by 11.6% compared to 2000). Wyniki gastronomii The Food&Beverage Department Performance Sprzeda gastronomii zamkn a si w 2001 roku àcznà kwotà 231,2 mln PLN, co oznacza 6,5% spadek w porównaniu do 2000 roku. Spadek sprzeda y gastronomicznej by skutkiem zmian w wykorzystaniu pokoi hotelowych: sprzeda Êniadaƒ spad a o 4,5%, natomiast wzros a wartoêç posi ków dla grup turystycznych oraz us ug konferencyjnych. Znaczàcy spadek sprzeda y, o 12,4%, dotyczy indywidualnych konsumentów oraz bankietów i cateringu, o 13,6%. The food & beverage department revenues in 2001 amounted to PLN mn, representing a 6.5% decline compared to The fall in the food & beverage revenues reflected the changes in the hotels occupancy rate: breakfast revenues fell by 4.5%, but revenues from meals sold to tourist groups and within conferences increased. An important drop of sales (by 12.4%) was recorded in the segement of private customers as well as in banquets and catering (by 13.6%). W strukturze sprzeda y us ug gastronomicznych utrzymuje si wysoki udzia Êniadaƒ (26,5%), udzia grup turystycznych wzrós do 10,7%, a konferencji do 11,5%. Pomimo spadku sprzeda y wcià dominujàcy jest udzia indywidualnych konsumentów w roku %, w latach ubieg ych ponad 33% ca oêci przychodów. The structure of food & beverage revenues shows a continuing high share of breakfasts (26.5%). The contribution of tourist groups increased to 10.7% and of conferences to 11.5%. Despite a drop in sales, the contribution of private customers is still predominant (in 2001, this customers group accounted for 32%, while in the past years, for over 33% of the overall sales). 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Êniadania Breakfasts grupy Groups konferencje Conferences bank. i cater. Banquets & Catering indywid. kons. Private Customers pozosta e Other WYNIKI DZIA ALNOÂCI HOTELOWEJ THE PERFORMANCE OF THE HOTELS DIVISION

18 ORBIS SA HOTELS 2001 Orbis SA is the biggest lodging company in Poland, employing a staff of 7000 and managing a network of 56 hotels ( rooms) in 29 major towns and resorts throughout Poland. Orbis SA hotels offer a comprehensive range of business and tourist services. Hotels operate under the following brands: Sofitel (2), Novotel (9), Mercure (7), Holiday Inn (1) and Orbis Hotels (37). The corporate trademark Orbis Hotels, used by the Company since 1997, has now become a hotel brand, and the Company uses a logo Orbis Hotel Group. HOTELE ORBIS SA The group of Orbis SA hotels comprises one fivestar hotel, seven four-star hotels, forty-five threestar hotels and three two-star hotels. 55 hotels are owned by Orbis SA and one hotel operates in the Orbis SA chain on the basis of a franchising agreement. Foreigners are the most frequent guests in Orbis SA hotels. They accounted for 65% of the overall number of guests in The biggest national group of foreign guests in Orbis hotels continues to be the German guests, whose share in the number of room nights sold in 2001 rose from 21.8% to 23.6%. Poles accounted for 35% of room nights sold in Orbis SA hotels in 2001, reflecting a decrease from 36.4% in Orbis SA to najwi ksza w Polsce Spó ka hotelarska, zatrudniajàca oko o 7000 osób, majàca w swojej sieci 56 hoteli oferujàcych pokoi w 29 najwa niejszych miastach i miejscowoêciach wypoczynkowych w Polsce oferujàcymi kompleksowà obs ug ruchu biznesowego oraz turystycznego. Hotele Orbis SA dzia ajà pod markami: Sofitel (2), Novotel (9), Mercure (7), Holiday Inn (1) i Orbis Hotels (37). Znak korporacyjny Orbis Hotels, którym Spó ka pos ugiwa a si od 1997 roku, jest obecnie znakiem marki hotelowej, a Spó ka pos uguje si logiem Orbis Grupa Hotelowa. WÊród hoteli Orbis SA znajduje si jeden hotel pi ciogwiazdkowy, siedem hoteli czterogwiazdkowych, czterdzieêci pi ç hoteli trzygwiazdkowych oraz trzy hotele dwugwiazdkowe. 55 hoteli jest w asnoêcià Orbis SA, jeden dzia a w sieci Orbis SA na podstawie umowy franchisingowej. W hotelach Orbis SA dominujà cudzoziemcy, którzy w 2001 roku stanowili 65% ogó u goêci. Najliczniejszà grupà obcokrajowców pozostajà Niemcy, których udzia w sprzedanych pokojonocach w 2001 roku wzrós z 21,8% do 23,6%. Udzia Polaków w sprzedanych pokojonocach spad do 35%, w porównaniu z 36,4% w 2000 roku.

19 18 40% GoÊcie w hotelach Orbis SA wg. narodowoêci w 2001 International Arrivals in Orbis SA Hotels in % 30% 25% 20% 15% 10% % 2000 Austria Austria Belgia Belgium Czechy i S owacja The Czech Rep. & Slovakia Francja France Hiszpania Spain Holandia The Netherlands Izrael Israel Japonia Japan Niemcy Germany Rosja/WNP Russia/CIS Szwajcaria Switzerland USA/Kanada USA&Canada W. Brytania Great Britain W gry Hungary W ochy Italy Skandynawia Scandinavia Pozosta e kraje Other countries POLSKA POLAND Gastronomia w hotelach Orbis SA Gastronomia to wizytówka hoteli Orbis SA. W 2001 roku du o uwagi poêwi caliêmy poprawie jakoêci potraw i obs ugi oraz wprowadzaniu standardów gastronomicznych w hotelach. W hotelach marki Novotel wprowadzony zosta standard Êniadaƒ, obowiàzujàcy w ramach tej marki na ca ym Êwiecie. Szczególne znaczenie dla obni ania kosztów gastronomii mia o monitorowanie funkcjonowania wprowadzonego w 2000 roku systemu rozliczania kosztu produkcji ywnoêci i sprzeda y napojów. Przez ca y rok hotele prezentowa y swoje mo liwoêci gastronomiczne w kraju i zagranicà uczestniczàc, samodzielnie bàdê we wspó pracy z kucharzami spoza Orbis SA, w konkursach, festiwalach i prezentacjach. Liczne wyst py przynios y wiele nagród i wyró nieƒ. Specjalnà formà promocji gastronomii hoteli Orbis SA w 2001 roku by cykl programów Polskie Smaki emitowanych co tydzieƒ na antenie TV Polonia. Food&Beverage in Orbis SA Hotels Food and beverage is a showcase of Orbis SA hotels. In 2001, much effort was focused on improving the quality of food and service as well as implementing food & beverage standards in the Orbis SA hotel network. A breakfast standard applicable for all the hotels of this brand worldwide was introduced in hotels operating under the Novotel brand. Monitoring of the food & beverage cost system, introduced in 2000, had a major importance for curbing the costs of the food&beverage department. Yearlong the hotels displayed their food&beverage skills, both in the country and abroad, by participating in numerous contests and competitions, either individually or in co-operation with chefs not employed by Orbis SA. Numerous performances won several awards and prizes. In 2001, the food&beverage offer of Orbis SA hotels enjoyed special promotion in a cyclic program The Polish Taste broadcast every week by TV Polonia. HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

20 Szkolenia pracowników 19 Staff Training In 2001, the Orbis Training Centre organized 222 training courses for the Company, attended by participants, including: operating trainings (67 training sessions), affiliation program (20 training sessions), management (81 training sessions), active sales, marketing and promotion of services (42 training sessions), IT tools (12 training sessions). In order to prepare commercial representatives to perform new tasks in the Orbis SA sales structure, the employees of the Central Sales Office have been trained in commercial visit and negotiations techniques. Training for hotels rebranded as Sofitels, Novotels and Mercure hotels, organized beyond the Orbis Training Center within the framework of affiliating the Orbis SA hotels into Accor network, enjoyed a special rank. Organized by the Accor Academy, these trainings included a visit session to hotels operating under specific brands in Paris and Brussels, attended by the basic hotel operating services. In addition, all the newly affiliated hotels together with the representatives of Accor and Accor Poland held series of trainings for operational staff, specifically in the area of equipment and service standards. W 2001 w Spó ce przeprowadzono 222 szkolenia dla s uchaczy zorganizowane przez OÊrodek Doskonalenia Kadr Orbis: szkolenia eksploatacyjne (67 szkoleƒ), program dostosowawczy (20 szkoleƒ), zarzàdzanie (81 szkoleƒ), aktywna sprzeda, marketing, promocja us ug (42 szkolenia), techniki informatyczne (12 szkoleƒ). W ramach przygotowania przedstawicieli handlowych do nowych zadaƒ w strukturach sprzeda y Orbis SA przeprowadzono szkolenie pracowników Centralnego Biura Sprzeda y obejmujàce techniki wizyty handlowej oraz negocjacji. Szczególnie wa ne by y szkolenia, przygotowane poza OÊrodkiem Doskonalenia Kadr, w ramach wprowadzania hoteli Orbis SA do sieci marek Accor, zorganizowane dla hoteli przyjmujàcych marki Sofitel, Novotel i Mercure. Szkolenia te zorganizowane w Accor Academy po àczone by y z wizytami w hotelach poszczególnych marek w Pary u i Brukseli. Uczestniczyli w nich przedstawiciele podstawowych s u b eksploatacyjnych hoteli. Dodatkowo we wszystkich nowo zintegrowanych hotelach przeprowadzono, wraz z przedstawicielami Accor i Accor Polska, seri szkoleƒ dla pracowników s u b eksploatacyjnych szczególnie w zakresie standardów wyposa enia i obs ugi. HOTELE ORBIS SA 2001 ORBIS SA HOTELS 2001

SPIS TREÂCI CONTENTS. Brought to you by Global Reports

SPIS TREÂCI CONTENTS. Brought to you by Global Reports SPIS TREÂCI CONTENTS List Prezesa 3 President s Letter Zarzàd 5 The Management Board Rada Nadzorcza 6 Supervisory Board Mapa hoteli Orbis SA 7 Map of Orbis SA Hotels Orbis 8 Orbis Accor inwestor strategiczny

Bardziej szczegółowo

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki

Orbis SA. 3 kwartał 2013 r. wyniki Orbis SA 3 kwartał 2013 r. wyniki Najważniejsze wydarzenia i fakty 3 kwartału 2013 r. Potwierdzenie prognozy wyniku EBITDA w 2013 r. na poziomie 192 mln zł Wzrost wyniku EBITDA w 3 kwartale w ujęciu like-for-like

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r.

Wyniki Orbis SA w 2013 roku. Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Wyniki Orbis SA w 2013 roku Warszawa, 20 Lutego 2014 r. Agenda Podsumowanie wyników w 2013 roku Laurent Picheral, Prezes Orbis SA Rozwój działalności Laurent Picheral, Prezes Orbis SA/ Ireneusz Węgłowski,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Date: 10.11.2011. End of the year looks better. Journalist: Błażej Dowgielski

Date: 10.11.2011. End of the year looks better. Journalist: Błażej Dowgielski Date: 10.11.2011 Title: Parkiet End of the year looks better Błażej Dowgielski 1 Date: 10.11.2011 Reuters Title: Ronson will not achieve sales plan for 2011 Maciej Onoszko * W 2011 r. Ronson sprzeda do

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013

Orbis Wyniki 1H 2012. 28 Sierpnia 2013 Orbis Wyniki 1H 2012 28 Sierpnia 2013 1H 2013 Kluczowe zdarzenia Pozytywne efekty działań ukierunkowanych na zwiększenie obrotów: wzrost frekwencji o 7.2 p.p. w segmencie ekonomicznym i o 2.8 p.p. w segmencie

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 Grupa Orbis Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 15,10% 9,90% 50,01% 24,99% #25/11/2010 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Kwiecień 2011

Grupa Orbis. Kwiecień 2011 Grupa Orbis Kwiecień 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 24,50% 9,90% 50,01% 15,59% #31/03/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność hotelowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report ukazuje się corocznie od 2010 roku prezentuje liczbę i rozmiary spotkań i wydarzeń organizowanych na terenie Polski

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS

WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS WYNIKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 NOWY MODEL DZIAŁANIA GRUPY HOTELOWEJ ORBIS Grupa Hotelowa Orbis wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2010 I półrocze 2010 I półrocze 2009 zmiana Frekwencja 46,40% 44,50%

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM.

POLSKA POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU SITUATION ENVIRONMENT OF YOUR SUCCESS. Elbląg. Gdańsk 60 KM. Olsztyn 100 KM. POŁOŻENIE KRAJOBRAZ TWOJEGO SUKCESU Gdańsk 60 KM Elbląg Kaliningrad 111 KM Olsztyn 100 KM ROSJA Elbląg położony jest: w północnej Polsce 60 km od Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) w bezpośrednim sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014 Szymon Biały, Sławomir Dorocki Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TOURISM, HOTEL AND

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Hotelowej Orbis w 2014 roku

Wyniki Grupy Hotelowej Orbis w 2014 roku Mercure Gdańsk Stare Old Miasto Town Wyniki Grupy Hotelowej Orbis w 2014 roku Konferencja dla analityków Warszawa, 18 lutego 2015 Podsumowanie wyników w 2014 roku Novotel Budapest City Novotel Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #27/07/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #15/09/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo