ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH"

Transkrypt

1 CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 33 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA

2 INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 33 Warszawa 2007

3 Komitet Wydawniczy Instytutu Ochrony środowiska Prof. dr hab. Barbara Gworek przewodnicząca, prof. dr hab. Apolonia Ostrowska, doc. dr hab. Grażyna Porębska. Opracowanie edytorskie Maria Bucka, Marta Radwan-Röhrenschef, Alicja Sienkiewicz Korekta techniczna Barbara Oksańska Copyright by INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA, Warszawa 2007 Wydawca DZIAŁ WYDAWNICTW IOŚ Warszawa, ul. Krucza 5/11 tel. (0-22) ; w. 58; fax: (0-22) CZASOPISMO RECENZOWANE ISSN: Przygotowanie do druku i druk Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski

4 W czasopiśmie OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH prezentowane są interdyscyplinarne prace publikowane przez specjalistów z różnych dziedzin. W pracach tych prezentowane są wzajemne związki między reakcjami zachodzącymi w różnych elementach środowiska, związane z obiegiem składników w przyrodzie i odzwierciedlające zarówno procesy naturalne jak i oddziaływanie człowieka. Tematyka tych prac poświęcona jest także zagadnieniom społeczno-ekonomicznym, technicznym na poziomie UE, krajowym, regionalnym oraz lokalnym w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju. RADA PROGRAMOWA: Dr hab. Jadwiga Bernacka docent IOŚ Warszawa Prof. dr hab. Elżbieta Biernacka SGGW Warszawa Prof. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska SGGW Warszawa Prof. dr hab. Halina Dąbkowska-Naskręt ART. Bydgoszcz. Prof. dr hab. Marek Degórski PAN Warszawa Prof. dr hab. Ryszard Dębicki UMCS Lublin Dr hab. Marzena Dudzińska prof. PL Lublin Dr hab. Feliks Grądalski SGH Warszawa Prof. dr hab. Stanisław Kalembasa AP Siedlce Dr hab. Liliana Kalisz docent IOŚ Warszawa Prof. dr hab. Alina Maciejewska PW Warszawa Prof. dr hab. Maciej Sadowski IOŚ Warszawa (przewodniczący) Prof. dr inż. Jerzy Siepak UMK Poznań Prof. dr hab. Jan Siuta IOŚ Warszawa Wydanie dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5

6 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. SPIS TREŚCI Krzysztof Biernat TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA BIOMASY DO CELÓW ENERGETYCZNYCH... 9 Andrzej Gawdzik, Stanisław Gajda, Marcin Rybotycki, Aleksander Sofronkow ELEKTROUTLENIANIE ODPADÓW PRZY PRODUKCJI BIODIESLA Kamilla Bzdawka-Piątkowska Stan obecny i perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Jolanta Biegańska Zlokalizowane zanieczyszczenia środowiska pestycydami oraz niekonwencjonalne metody ich likwidacji Lidia Dąbek, Anna Picheta, Joanna Siejka WYKORZYSTANIE ZREGENEROWANYCH WĘGLI AKTYWNYCH JAKO SORBENTÓW ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH Mariusz Mazurek DEGRADACJA TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI ARSENOORGANICZNYCH W PROCESIE ZESTALANIA Z SIARKĄ Hanna Miller, Maria Rutkowska THE BIODEGRADABILITY OF XYLENE IN SEA WATER Małgorzata M. Posmyk, Krystyna M. Janas, Renata Kontek EFFECT OF ANTHOCYANIN-RICH RED CABBAGE EXTRACT ON CYTOLOGICAL INJURY INDUCED BY COPPER STRESS IN PLANT AND ANIMAL TISSUES Grzegorz Lemańczyk, Dariusz Pańka, Leszek Lenc, Krzysztof Jankowski EFFECT OF DIFFERENTIATED FERTILIZATION WITH SULPHUR ON HEALTH STATUS OF WINTER OILSEED RAPE Mateusz Jakubiak, Małgorzata Śliwka REKULTYWACJA TERENÓW ZASOLONYCH Z WYKORZYSTANIEM STYMULACJI LASEROWEJ WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN Marta Kandziora, Małgorzata Heflik, Aleksandra Nadgórska-Socha, Ryszard Ciepał SYNTEZA ZWIĄZKÓW BOGATYCH W GRUPY -SH JAKO ODPOWIEDŹ NA PODWYŻSZONE STĘŻENIE METALI CIĘŻKICH U ROŚLIN SILENE VULGARIS (CARYOPHYLLACEAE) Elżbieta Krajewska, Krystyna Niesiobędzka WPŁYW EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA OGRANICZENIE EMISJI METALI CIĘŻKICH Z MIEJSKICH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH... 73

7 Spis Treści - Przeciwdziałanie Krystyna M. Janas, Katarzyna Szafrańska, Krystyna Górecka, Urszula Kowalska, Ryszard Górecki USING ANTHER CULTURE OF CARROT FOR SELECTION OF GENOTYPES RESISTANT TO TOXIC COPPER IONS Sławomir Klatka, Krzysztof Boroń, Marek Ryczek WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW POWĘGLOWYCH KWK SZCZYGŁOWICE W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI ICH REKULTYWACJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZYRODNICZEGO Katarzyna Wystalska, January Bień Stałe i gazowe produkty uzyskane w procesie plazmowego przekształcania odpadów Marek Ryczek, Krzysztof Boroń, Sławomir Klatka WPŁYW DODATKÓW ORGANICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE WYBRANYCH ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH Ewa Siedlecka Wykorzystanie odpadów z flotacji blendy cynkowej w utylizacji kwasu siarkowego Małgorzata Śliwka, Mateusz Jakubiak WPŁYW STYMULACJI LASEROWEJ NA ZWIĘKSZENIE PRZYROSTU BIOMASY ORAZ ZDOLNOŚCI BIOREMEDIACYJNYCH ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH W HYDROFITOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW Waldemar Spychalski, Mirosława Gilewska PIERWIASTKI ŚLADOWE W GLEBACH WYTWORZONYCH Z GRUNTÓW POGÓRNICZYCH Katarzyna Bojarska, Zbigniew Bzowski, Andrzej Dawidowski Monitoring przydatności wybranych komunalnych osadów ściekowych do ich rolniczego wykorzystania Agnieszka Popenda, Grzegorz Malina, Ewa Siedlecka Składowanie jako metoda unieszkodliwiania osadów dennych zanieczyszczonych metalami ciężkimi Marta Wardas, Justyna Oksa, Michał Kiełb, Joanna Pietras, Artur Kazuski PRZESTRZEGANIE OGRANICZEŃ PRAWNYCH Do UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA, NA PRZYKŁADZIE REJONU ŚWIĄTNIK GÓRNYCH Ryszard Sałaciński, Zofia Puff Zastosowanie ceramizowanych kompozytów nawozowych w remediacji terenów zdegradowanych w wyniku antropopresji

8 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. Elżbieta Bezak-Mazur, Anna Twarowska WPŁYW RODZAJU KOAGULANTA NA SPECJACJĘ GLINU W ŚCIEKACH Ewa Rauba MODYFIKACJA POLSKIEGO SYSTEMU OPŁAT ZA ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Krystyna Rauba ZASTOSOWANIE METODY WYCENY WARUNKOWEJ DO OKREŚLANIA GOTOWOŚCI DO ZAPŁATY ZA POPRAWĘ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH Wiktoria Sobczyk JAKOŚĆ ŚRODOWISKA A EKOLOGIA SOCJALNA W OPINII STUDIUJĄCEJ MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK WIEJSKICH Barbara Bujanowicz-Haraś WYBRANE PROBLEMY EKOLOGICZNE NA OBSZARACH WIEJSKICH W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Maciej Sadowski, Barbara Oleśków, Barbara Gworek Badania naukowe jako wsparcie polityki ochrony środowiska UE INDEKS Autorów

9

10 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA BIOMASY DO CELÓW ENERGETYCZNYCH* Wprowadzenie. Zmiany konstrukcji silników spalinowych i urządzeń grzewczych powodowane głównie chęcią zwiększenia ich sprawności przy jednoczesnej poprawie ekonomiki eksploatacji, a także zaostrzające się wymagania z zakresu ochrony środowiska wymuszają również zmiany w asortymencie i jakości paliw do tych urządzeń. Paliwa, stanowiące źródła zasilania wszelkiego typu urządzeń, powinny być traktowane jako istotny uwzględniany w fazie projektowania element konstrukcyjny i eksploatacyjny układu urządzenie paliwo. Ze względu na swoje funkcje w takim układzie paliwo nie może być prawidłowo definiowane bez podania jego przeznaczenia, dopuszczalnego zakresu właściwości i sposobu ich oznaczania. Paliwa, jako substancje palne, w stosunku do których jest możliwe technicznie przeprowadzenie procesu spalania w sposób kontrolowany oraz istnieją przesłanki umożliwiające wykorzystanie uzyskanej energii z tego procesu, powinny być definiowane jako substancje (materiały) paliwowe. Kompozycja substancji paliwowych, o określonych właściwościach i metodach ich oznaczania, o przewidywanym zakresie zastosowań może być już uznawana jako paliwo niestandardowe. Z kolei paliwo niestandardowe może stać się paliwem standardowym, czyli normatywnym, jeżeli na to paliwo zostanie ustanowiona norma przedmiotowa, zaakceptowana przez producentów silników lub urządzeń grzewczych, z jednoznacznym określeniem: 1) zakresu (stosowania) normy; 2) norm powołanych; 3) sposobu pobierania próbek; 4) oznakowania systemu dystrybucyjnego; 5) ogólnych i szczegółowych wymagań oraz metod ich oznaczania; 6) niezbędnych, dodatkowych danych, dotyczących np.: specyficznych metod oznaczania niektórych wymagań, magazynowania, bezpieczeństwa bhp i ppoż. Paliwa do silników spalinowych i urządzeń grzewczych muszą spełniać wymagania, związane bezpośrednio lub pośrednio z koniecznością zapewnienia odpowiedniej sprawności, odpowiedniego zużycia paliwa i ochrony środowiska oraz ogólnie racjonalności eksploatacji, a mianowicie: 1) zapewniające właściwy transport wewnętrzny paliwa (wymagania układu zasilania); 2) zapewniające prawidłowe rozpylenie i odparowanie paliwa; 3) zapewniające właściwe spalanie paliwa; 4) związane z oddziaływaniem paliw i produktów ich spalania na środowisko; 5) związane z magazynowaniem, transportem i dystrybucją paliw; 6) związane ze sposobami postępowania z paliwami, które nie spełniają określonych norm przedmiotowych. Rozwój i modyfikacje napędów współczesnych silników wymagają zatem odpowiednich paliw do tych napędów, tak aby spełnione zostały wymagania związane z podanymi wyżej wymaganiami. Wymagania te określają konstruktorzy i producenci pojazdów, gwarantując jednocześnie trwałość i niezawodność silników zasilanymi odpowiednimi dla nich paliwami. * Dr inż. Krzysztof Biernat Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 9

11 Przeciwdziałanie W celu zapewnienia właściwej jakości paliw do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym, spełniając wymagania dotyczące silników spalinowych i ochrony środowiska, czołowe, światowe koncerny samochodowe powołały Komitet do Spraw Światowej Karty Paliw (World-Wide Fuel Charter- WWFC). W skład Komitetu weszli przedstawiciele międzynarodowych organizacji producentów silników i samochodów. Aktualnie obowiązująca czwarta edycja Światowej Karty Paliw obowiązuje od września 2006 r. Podzielono w niej paliwa na cztery kategorie zarówno w grupie paliw do silników o zapłonie iskrowym, jak i samoczynnym, spełniających wymagania od najniższych, głównie z zakresu czystości spalin (kategoria pierwsza), do najwyższych (kategoria czwarta). Wymagania Światowej Karty Paliw określono w stosunku do produktu gotowego. Jeżeli zatem paliwo spełnia te wymagania, nie należy określać i wprowadzać dodatkowych wymagań i metod kontroli pośredniej lub wewnętrznej. Aktualne wymagania zawarte w WWFC ograniczają wprowadzanie do benzyn związków tlenowych typu eterów lub etanolu i alkoholi wyższych, przy jednoczesnym zakazie wprowadzania do paliw metanolu. Dopuszczono maksymalną zawartość etanolu o wymaganiach zgodnych z ASTM D 4806 i ph zawartym w zakresie 6,5 9 na 10% (v/v), a alkoholi wyższych (od C 2 ) nie więcej niż 0,1 %(v/v). Powyższe ograniczenia są tłumaczone pogorszeniem właściwości jezdnych i mało skutecznym zmniejszaniem emisji tlenków azotu w silnikach zasilanych mieszankami ubogimi. Stwierdzono także w badaniach, że w procesie spalania benzyn z dodatkiem 10% etanolu, emisja toksycznych substancji zmniejszyła się o 2%, a emisja tlenku węgla o 10% w porównaniu z emisją powstającą w wyniku spalania benzyny zawierającej 11% MTBE, ale emisja tlenków azotu zwiększyła się o 14%, węglowodorów o 10%, a potencjał tworzenia ozonu o 9%. A zatem przy wprowadzaniu do benzyn alkoholi nie zaleca się wprowadzania dodatkowo eterów. Zakaz wprowadzania metanolu wynika z możliwości spowodowania korozji części metalowych i degradacji komponentów plastycznych i elastomerów. W olejach napędowych kategorii od pierwszej do trzeciej ograniczono w WWFC zawartość estrów pochodzenia roślinnego, głównie FAME (fatty acid methyl esters estrów metylowych kwasów tłuszczowych), o wymaganiach jakościowych zgodnych z EN 14214, ASTM D 6751 lub normami równorzędnymi, do 5 % (v/v), z powodu ich niekorzystnych właściwości niskotemperaturowych, higroskopijności, większej tendencji do tworzenia osadów i agresywnego oddziaływania na uszczelnienia i niektóre elementy układu paliwowego. W olejach napędowych czwartej kategorii, zawartość FAME została ograniczona do granicy wykrywalności metody oznaczania. W razie wprowadzania FAME zaleca się odpowiednie oznakowanie pomp paliwowych. Jak wynika z przedstawionych danych, producenci silników są przeciwni niekontrolowanemu wprowadzaniu biopaliw do współczesnych silników spalinowych. Szczególne zagrożenia w eksploatacji, zdaniem producentów, wprowadzić mogą, dotychczas promowane alkohole i estry. Biopaliwa zatem stać się mogą paliwami standardowymi dopiero, jeżeli ich właściwości zapewnią w pełni spełnienie wymagań stawianych w odniesieniu do silników i zostanie opracowana na nie norma przedmiotowa wraz z metodami badań. Aktualnie określenie biopaliwa odnosi się w Polsce jedynie do estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych pochodzących z rzepaku i ich mieszanek z olejem napędowym, nazywanych potocznie, aczkolwiek niepoprawnie, biodieslem oraz do alkoholu etylowego, zwanego bioetanolem, wprowadzanego do benzyn silnikowych. Uznaje się także powszechnie i całkowicie błędnie, że biopaliwa nie emitują w procesie spalania ditlenku węgla (CO 2 ) do atmosfery. Oceniając zagrożenia dla środowiska, jakie może wnieść stosowanie biopaliw należy uwzględniać emisyjność w całym procesie ich produkcji i eksploatacji, poczynając od uprawy roślin oleistych, produkcji nawozów i nawożenia, 10

12 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych do uprawy tych roślin, transportu oraz procesów przeróbki, a kończąc na procesie spalania biopaliw w silniku. Przedstawiony ciąg procesów określany jest jako well to wheel, w skrócie WTW. Jednocześnie należy pamiętać, że węgiel jest podstawowym pierwiastkiem energetycznym występującym w związkach chemicznych zawartych w biopaliwach. Stąd też uwzględniając emisję CO 2 w cyklu WTW i porównując ją z ilością ditlenku węgla pochłoniętego przez rośliny stanowiące surowiec do produkcji biopaliw w procesie fotosyntezy aktualnie stosowane biopaliwa wykazują bilans niekorzystny. W przypadku produkcji bioetanolu należy także uwzględniać duże ilości CO 2 pochodzące z procesów fermentacji. Niezależnie od tego w cyklu WTW mogą być także wprowadzane do środowiska inne związki, np. azotu i siarki, a wytwarzanie biopaliw z roślin tradycyjnie uprawianych do celów spożywczych może zmniejszyć ilość surowca przeznaczonego na te cele, a w konsekwencji doprowadzić do podwyższenia ceny żywności. Zagrożeniem dla środowiska może być także nadmierna eksploatacja zasobów leśnych, prowadząca nawet do całkowitej wycinki lasów i przeznaczania uzyskanych powierzchni na uprawy roślin energetycznych o zdecydowanie niższych zdolnościach asymilacji CO 2. Podział biopaliw. W Europie biopaliwa są definiowane jako ciekłe i gazowe paliwa do silników spalinowych, otrzymywane z biomasy. Istnieje kilka wzajemnie uzupełniających się definicji biomasy. Zgodnie z definicją europejską, określoną w dyrektywie 2001/77/EC, biomasa stanowi biodegradowalne frakcje produktów, odpadów i pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), z leśnictwa i przemysłu pochodnego, a także biodegradowalne frakcje odpadów komunalnych i przemysłowych. Bardziej jednak racjonalną wydaje się być definicja określająca biomasę jako wszelkiego typu substancje, będące efektem naturalnych procesów biologicznych, w tym biochemicznych, zachodzących w przyrodzie i stanowiące potencjalne źródła energii w ściśle określonych aplikacjach. Podstawowym podziałem biopaliw jest ich podział ze względu na stan skupienia. Zgodnie z aneksem nr 1 do Komunikatu Komisji Europejskiej nr 34 z 2006 r., COM(2006)34 final, rozróżniono biopaliwa ciekłe, gazowe oraz inne, wprowadzając po raz pierwszy w tym komunikacie pojęcia pierwszej i drugiej generacji biopaliw. Niezależnie od tego zdefiniowano pojęcie syntetyczne biopaliwa, określając je jako syntetyczne węglowodory lub ich mieszaniny otrzymywane z biomasy, np. SynGaz, produkowany w procesach gazyfikacji biomasy leśnej, lub SynDiesel. W klasyfikacji europejskiej wyodrębniono, ze względu na stan skupienia, następujące biopaliwa: 1) biopaliwa ciekłe: bioetanol otrzymywany z biomasy i/lub z biodegradowalnych frakcji odpadowych, możliwy do zastosowania jako biopaliwo E5, zawierające 5% etanolu i 95% benzyny silnikowej, oraz jako E85, zawierające 85% etanolu i 15% benzyny; biodiesel zawierający estry metylowe (PME, RME, FAME) otrzymane z olejów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego lub odpadowych (np. posmażalniczych) tłuszczów i olejów, spełniający wymagania odpowiednich norm na oleje napędowe: B5 zawierający 5% estrów i 95% naftowego oleju napędowego, B30 zawierający odpowiednio 30% estrów i 70% naftowego oleju napędowego oraz B100 zawierający czyste estry o właściwościach zgodnych z odpowiednią normą; biometanol jako paliwo lub komponent paliwowy otrzymywany z biomasy; Bio-ETBE eter etylo - tert-butylowy otrzymywany z bioetanolu, jako dodatek przeciwstukowy do benzyn zwiększający ich liczbę oktanową, stosowany w ilości 47%; 11

13 Przeciwdziałanie Bio-MTBE, eter metylo tert-butylowy otrzymywany z biometanolu, o tym samym przeznaczeniu jak Bio-ETBE, stosowany w ilości 36%; BtL jako ciekłe frakcje i ich mieszaniny otrzymywane z biomasy, mogące stanowić biopaliwa lub komponenty paliwowe; czyste oleje roślinne, otrzymywane z procesów tłoczenia, ekstrakcji i podobnych procesów, łącznie z rafinacją, z wyłączeniem modyfikacji ich składu metodami chemicznymi, które mogą stanowić biopaliwa spełniające wymogi ochrony środowiska do odpowiednich typów silników; 2) biopaliwa gazowe: Bio-DME eter dimetylowy otrzymywany z biomasy do bezpośredniego stosowania jako biopaliwo do silników o zapłonie samoczynnym; biogaz jako biopaliwo otrzymywane z biomasy i/lub biodegradowalnych frakcji odpadowych, odpowiednio oczyszczony, tak aby odpowiadał jakością gazowi naturalnemu; biowodór jako biopaliwo otrzymywane z biomasy lub biodegradowalnych frakcji odpadowych. 3) inne paliwa z odnawialnych źródeł energii, wyżej niewymienione, otrzymywane ze źródeł zdefiniowanych w Dyrektywie 2001/77/EC, które mogą być zastosowane do napędu w środkach transportu. Jak już wspomniano, w tym samym komunikacie określono założenia podziału biopaliw na biopaliwa kategorii pierwszej oraz drugiej. Podział ten wynikał z omówionych wyżej uwarunkowań, a przede wszystkim z oceny przydatności paliw we współczesnej technice silnikowej i dostępności surowców oraz ich wpływu na środowisku. Formalny podział biopaliw na odpowiednie kategorie został opublikowany w raporcie Biofuels in the European Vision, a Vision 2030 and Beyond. W raporcie tym podzielono biopaliwa na biopaliwa pierwszej generacji, tzw. konwencjonalne, oraz na biopaliwa drugiej generacji. Do biopaliw konwencjonalnych pierwszej generacji zaliczono: 1) bioetanol (BioEtOH), rozumiany, jako konwencjonalny etanol otrzymywany z procesów hydrolizy i fermentacji z takich surowców, jak: zboża, buraki cukrowe itp.; 2) czyste oleje roślinne (PVO-pure vegetable oils), otrzymywane z procesów tłoczenia na zimno i ekstrakcji ziaren roślin oleistych; 3) biodiesel zawierający estry metylowe oleju rzepakowego (RME) lub estry metylowe (FAME) i etylowe (FAEE) wyższych kwasów tłuszczowych innych roślin oleistych otrzymywane w wyniku procesów tłoczenia na zimno, ekstrakcji i transestryfikacji; 4) biodiesel zawierający estry metylowe i etylowe otrzymywany w wyniku transestryfikacji posmażalniczych odpadów olejowych; 5) biogaz, stanowiący oczyszczony biogaz z zawilgoconego biogazu składowiskowego, bądź rolniczego; 6) Bio-ETBE, otrzymywany z przeróbki chemicznej bioetanolu. Do biopaliw drugiej generacji zaliczono: 1) bioetanol otrzymywany w wyniku zaawansowanych procesów hydrolizy i fermentacji lignocelulozy pochodzącej z biomasy (z wyłączeniem surowców o przeznaczeniu spożywczym); 2) syntetyczne biopaliwa stanowiące produkty przetwarzania biomasy przez zgazowanie i odpowiednią syntezę na ciekłe komponenty paliwowe (BtL) paliwa do silników o zapłonie samoczynnym pochodzące z przetwarzania lignocelulozy z biomasy w procesach Fischer-Tropscha, biodiesel syntetyczny z kompozycji produktów lignocelulozowych, biometanol, mieszaniny wyższych alkoholi oraz dimetyloeter (bio-dme); 12

14 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. 3) bidiesel, jako biopaliwo lub komponent paliwowy do silników o zapłonie samoczynnym otrzymywany w wyniku rafinacji wodorem (hydrogenizacji) olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych; 4) biogaz jako syntetycznie otrzymywany gaz ziemny (SNG), otrzymywany w wyniku procesów zgazowania lignocelulozy i odpowiedniej syntezy; 5) biowodór otrzymywany w wyniku zgazowania lignocelulozy i syntezy produktów zgazowania lub w wyniku procesów biochemicznych. Z przedstawionej klasyfikacji wynika, że nie można zaliczać do biopaliw drugiej generacji przetworzonych biopaliw pierwszej generacji, co oznacza, że dalsza przeróbka estrów, na przykład przez rafinację wodorem, nie powoduje otrzymania biopaliwa drugiej generacji i jest nieracjonalna technicznie i ekonomicznie. W zasadzie koncepcja rozwoju biopaliw drugiej generacji opiera się na założeniu, że surowcem do ich wytwarzania powinna być zarówno biomasa, jak odpadowe oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce oraz wszelkie odpadowe substancje pochodzenia organicznego, nieprzydatne w przemyśle spożywczym lub leśnym. Departament Transportu i Energetyki Komisji Europejskiej zaproponował wydzielenie biopaliw trzeciej generacji. Opracowanie technologii powszechnego otrzymywania i wdrożenia tych biopaliw do eksploatacji może być szacowane na lata 2030 i dalsze. Do tych paliw zakwalifikowano biowodór i biometanol. Zastosowanie biopaliw. Aktualny stan wiedzy i prowadzane badania w ośrodkach krajowych i zagranicznych, także w ramach Siódmego Programu Ramowego i Platform Technologicznych Biopaliw, polskich i europejskich, doprowadziły do określenia obszarów zastosowań biopaliw w transporcie i energetyce. I tak, jako biopaliwa i paliwa alternatywne do silników o zapłonie iskrowym są brane pod uwagę: 1) etanol; 2) metanol; 3) inne alkohole (np.: tert-butylowy TBA, sec-butylowy SBA, izopropylowy IPA, neopentylowy NPA); 4) etery (etylo-tert-amylowy TAEE, etylo-tert-butylowy ETBE, metylo-tert-amylowy TAME, metylo-tert-butylowy MTBE, diizopropylowy DIPE); 5) węglowodorowe paliwa syntetyczne; 6) skroplony gaz naftowy; 7) wodór. Jeżeli chodzi o zasilanie silników o zapłonie samoczynnym, prowadzone są prace nad otrzymywaniem i stosowaniem następujących paliw alternatywnych pochodzących głównie z biomasy: 1) estry kwasów tłuszczowych, metylowe i etylowe, odpowiednio FAME i FAEE, z procesów transestryfikacji olejów: rzepakowego, słonecznikowego, sojowego itp.; 2) eter dimetylowy (DME). rozważane jest także stosowanie jako paliwa eteru dietylowego (DEE); 3) emulsje paliwowo-wodne (aquazole); 4) czyste oleje roślinne; 5) węglowodorowe paliwa syntetyczne. W zastosowaniach stacjonarnych brane są pod rozwagę następujące paliwa: 1) alkohole; 2) estry wyższych kwasów tłuszczowych; 3) paliwa talowe (TPO tall pitch oils) otrzymywane w procesach estryfikacji alkoholami ety- 13

15 Przeciwdziałanie lowym lub metylowym olejów talowych wydzielonych z żywicy drzew iglastych (produktów ubocznych, podczas produkcji celulozy siarczanowej oraz wytlewania drewna); 4) paliwa z procesów pirolizy; 5) czyste oleje roślinne; 6) biogaz. Podstawowe technologie wytwarzania biopaliw drugiej generacji. Ze względu na ochronę środowiska, dostępność i wymagania silników i urządzeń grzewczych, biopaliwa także jako specyficzna grupa paliw alternatywnych powinny spełniać następujące warunki: 1) występować w dostatecznie dużych ilościach; 2) posiadać techniczne i energetyczne właściwości determinujące ich przydatność do zasilania silników lub urządzeń grzewczych; 3) być tanie w produkcji i sprzedaży; 4) stanowić mniejsze zagrożenie dla środowiska niż paliwa dotychczas stosowane; 5) zapewnić możliwe do przyjęcia wskaźniki ekonomiczne silników lub kotłów i bezpieczeństwo ich użytkowania. Oprócz tego biopaliwa powinny: 1) zapewnić niezależność energetyczną; 2) mieć mniejszą emisyjność związków toksycznych w procesie ich spalania; 3) umożliwiać niższe koszty eksploatacji silników i urządzeń grzewczych. Aktualne rozważane, zalecane do stosowania lub nawet stosowane biopaliwa, niestety nie spełniają w pełni powyższych warunków. Oceniając udział biopaliw w dotychczasowym i przyszłym rynku paliwowym, należy oszacować potencjał produkcyjny paliw pochodzenia roślinnego przeznaczonych do środków transportu ze względu na możliwości surowcowe. Takie oszacowanie powinno również uwzględniać zaostrzające się wymagania środowiskowe. Ze względu na konieczność ograniczania emisji ditlenku węgla (CO 2 ) istotne jest ograniczenie lokalizacji bazy surowcowej do produkcji biopaliw do obszarów, nad którymi można sprawować kontrolę, tj. w praktyce do terenów rolniczych Wspólnoty. W przeciwnym razie stosowanie biopaliw może doprowadzić do zwiększenia emisji CO 2, choćby przez obserwowane już obecnie tendencje do wycinania lasów tropikalnych, w celu powiększenia areału upraw roślin oleistych przeznaczonych do celów energetycznych. Takiego szacunku europejskiego potencjału surowcowego do produkcji biopaliw dokonała Europejska Agencja ds. Środowiska. Konieczne jest także wyeliminowanie z potencjalnej bazy surowcowej biopaliw takich surowców, które mają istotne znaczenie w gospodarce żywnościowej. Z powyższych względów biopaliwa drugiej generacji mogą być wytwarzane z odpadowej biomasy, w tym także zawierającej organiczne frakcje odpadów komunalnych, odpadowe oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce lub czyste oleje roślinne, otrzymane z upraw na terenach zdegradowanych, nieprzydatnych w przemyśle spożywczym. Opracowywane lub wdrażane technologie wytwarzania biopaliw drugiej generacji prowadzić mają do otrzymywania następujących paliw: 1) alkoholu etylowego (BioEt) i estrów etylo-tert-butylowych (ETBE) z BioEt, otrzymywanych z biomasy lignocelulozowej z odpadów drzewnych, pozostałości z przemysłu młynarskiego i przetwórstwa zbóż oraz z buraków cukrowych i szybko rosnących roślin energetycznych; 2) węglowodorowych paliw syntetycznych z procesów BtL ( biomass to liquid ), otrzymywanych przez: zgazowanie biomasy (tzw. suchych odpadów i szybko rosnących roślin energetycz- 14

16 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. nych), a następnie syntezę Fischer-Tropscha (F-T) prowadzącą do otrzymania mieszaniny ciekłych węglowodorów stosowanej jako paliwo FT-diesel ; pirolizę biomasy, prowadzącą do otrzymania gazów (metanu, ditlenku węgla i pary wodnej), ciekłej frakcji zwanej bioolejem i pozostałości stałych zawierających węgiel drzewny i popiół; bioolej, w procesie zgazowania i syntezy F-T, przerabiany jest na odpowiednie mieszaniny węglowodorowe stanowiące paliwo FT-diesel ; 3) paliwa HTU-diesel, pochodzącego z procesów depolimeryzacji w wysokiej temperaturze ( Hydro Thermal Upgrading ) i ewentualnego dalszego katalitycznego odtleniania, a dokładniej hydroodtleniania w procesie HDO ( hydrodeooxygenation ), biomasy stanowiącej wszelkie pozostałości organiczne wraz z wysoką zawartością wody. W procesie zgazowania biomasy, w efekcie kilku etapów tego procesu, jest otrzymywany gaz syntezowy zawierający głównie tlenek węgla i wodór oraz w mniejszych ilościach dwutlenek węgla, parę wodną, metan i wyższe węglowodory oraz azot. W chemizmie procesów zgazowania biomasy można wyróżnić następujące reakcje: 1) utlenianie zupełne biomasy do ditlenku węgla (spalanie): C + O 2 = CO 2 ; H < 0; 2) częściowe utlenianie: C + 1/2O 2 = CO; H < 0; 3) reakcję Boudouarda: C + CO 2 = 2CO; H > 0; 4) reakcję gazu wodnego do tlenków węgla i wodoru: C + H 2 O = CO + H 2 ; H > 0; C + 2H 2 O = CO 2 + H 2 ; H > 0; 5) reforming z parą wodną (konwersja CO): CO + H 2 O = CO 2 + H 2 ; H < 0; 6) metanizację węgla z biomasy: C + 2H 2 = CH 4 ; H < 0; 7) metanizację tlenku węgla: CO + 3H 2 = CH 4 + H 2 O ; H < 0. Ostatnia z wymienionych reakcja może być prowadzona w odwrotnym kierunku, jako proces reformingu parowego metanu. Zgazowanie i piroliza biomasy może być także źródłem otrzymywania wodoru, jednak tak otrzymany wodór nie stanowi jeszcze w pełni biopaliwa trzeciej generacji. Ze względu na zaostrzające się wymagania dotyczące czystości procesów spalania oraz dostępności surowców są prowadzone prace nad otrzymywaniem paliw do silników spalinowych i urządzeń grzewczych z procesów zgazowania i upłynniania węgla. Procesy prowadzące do ich otrzymywania, z wykorzystaniem metody Fischer-Tropscha są oznaczane jako procesy GtL ( gas to liquid ) i CtL ( coal to liquid ). Normalizacja biopaliw. Procedury normalizacji biopaliw mają za zadanie określić wymagania jakościowe tych paliw wraz z określeniem metod oceny tych wymagań pod kątem zapewnienia odpowiedniej jakości paliw w procesie eksploatacji (w procesach silnikowych), transportu, magazynowania i dystrybucji. Jak już wspomniano, dokumentem niezbędnym do bezpiecznego dopuszczania paliwa do użytkowania jest stosowna norma przedmiotowa. Aktualnie istnieją normy europejskie dotyczące czystych estrów metylowych (FAME) oraz niektóre ich mieszaniny z olejami napędowymi, oznaczane jako paliwa: BX, gdzie X, stanowi stężenie FAME w %(v/v). W roku 2007 Komisja Europejska wystąpiła do CEN o pilne podjęcie prac nad opracowaniem norm dla szerszego asortymentu biopaliw, w tym takich, jak: 1) B10 (10%(v/v) FAME lub FAEE w oleju napędowym; 2) E10 (10%(v/v) etanolu w benzynach silnikowych; 3) DME (eter dimetylowy) do silników o zapłonie samoczynnym; 4) biometan (biogaz), oraz dopuszczenie w EN 590 wprowadzania do paliw do 10%(v/v) FAME lub FAEE. 15

17 Przeciwdziałanie PIŚMIENNICTWO Biernat K Prognoza rozwoju paliw. Studia Ecologiae et Bioethicae nr 3. Biernat K Kierunki rozwoju układów zasilania i spalania oraz źródeł energii we współczesnych silnikach spalinowych. Przemysł Chemiczny, grudzień. Biernat K. Biopaliwa drugiej generacji. Krajowa Konferencja Biopaliw i Biokomponentów, Gdańsk Biernat K., Głąb J. Analiza wymagań technicznych, normatywnych oraz wytycznych jakościowych produkcji i stosowania biopaliw w Polsce. Krajowa Konferencja Biopaliwa w Polsce, Warszawa. Biernat K., Łuksa A Węglowodory i tłuszcze odpadowe jako ciecze opałowe. Sozologia nr 1. Biernat K., Kulczycki A. Prognoza dla Polski. Nowe Życie Gospodarcze, dodatek specjalny z dnia 26 kwietnia K. Biernat K., Kulczycki A. Prognoza rozwoju biopaliw w Polsce, Krajowa Konferencja Rynek biopaliw w Polsce szanse i zagrożenia, Warszawa. Biernat K., Kulczycki K., Rogulska M. Development of Alternative Fuels in Poland, Materiały konf. Expert Workshop on Biofuels Support in Baltic States, Nordic Countries and Poland, Tallin, Estonia. Biernat K., Mielczarska-Rogulska M. Implementation and Properties of Biofuels and Biocomponents. Materiały z Konferencji European Transport in FP 7, Warszawa. Gronowicz J Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Wyd. ITE. Radom. Górski W Biopaliwa w normach: ISO, EN i PN. Przemysł Chemiczny, grudzień. Kampman B.E., den Boer L.C., Croezen H.J, Biofuels under development, Publication CE No Netherlands Petroleum Industry Association. Delft. Mackowski J.M The EU Directives on Fuels Quality: a look beyond year Materiały z II Międzynarodowej Konferencji pt: Rozwój technologii paliw w świetle Dyrektyw Europejskich i Narodowych Uregulowań Normatywnych. Warszawa. Maniatis K. Biofuels EU policy and recent development. Materiały drugiego spotkania Mirror Group ETPB. Bruksela, luty Merkisz J Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań. Sitnik L.J Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław. TECHNICAL AND ENVRONMENTAL ASPECTS OF BIOENERGY PRODUCTION Renewable energy is one of the most important factor of the energy and fuel management in Europe. Increasing biomass share in energy production will afford reducing of GHG emissions (in particular carbon dioxide), will secure independence of oil and natural gas supply and will let to exploit whole potential of agricultural and forestry systems. In view of latest research turn out that using of biomass is not only beneficial in technical, environmental and exploitation aspects. Fleets and energy plants must be adjust for bioenergy using, especially in context of efficiency, reliability and composition of combustion products. Assesment of biomass products utility in environmental aspects requires to make a balance of whole biomass life cycle from feedstock to products and by-products. In this case study these problems will be introduced in view of environmental and technical aspects of production of first, second and third generation biofuels. Possibilities of alternative fuels utilization will be present too. 16

18 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. ELEKTROUTLENIANIE ODPADÓW PRZY PRODUKCJI BIODIESLA* Produkcja biodiesla na świecie stale wzrasta. Na przykład według niemieckich danych (UFOP) produkcja biopaliwa w Niemczech stanowi 2x10 6 t rok -1 (3% udziału w rynku paliwa). Wykorzystanie tego paliwa jest korzystne nie tylko ze względu na niską cenę, ale i dlatego, że przy jego spalaniu do atmosfery wydziela się tyle CO 2, ile potrzebują do wzrostu rośliny niezbędne do wytworzenia tego paliwa. Jednakże odpady powstające przy produkcji tego biopaliwa nie znajdują praktycznych zastosowań i stanowią czynnik zanieczyszczający środowisko. Przeprowadzone w Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego badania elektroutlenienia odpadów powstających w procesie produkcji biopaliwa wskazują na możliwość otrzymania nie tylko energii, ale i substancji chemicznych mających zastosowanie praktyczne [Baizer 1973], a mianowicie: gdzie: I dwutlenek acetonu (1,3 dwutlenek propangonu), który stosuje się jako składnik emulgatorów, kremów do opalania, oraz jest stosowany jako katalizator do syntezy estrów; II kwas oksipirowinogronowy; III kwas mezoksalowy. Składniki odpadu ustalono metodą chromatograficzną. Wyniki analizy świadczą, że głównym składnikiem jest gliceryna, stanowi % [Rorziński i in. 1974]. Elektroutlenianie przeprowadzono w elektrochemicznym naczyniu, z rozdzielonymi przestrzeniami anodową i katodową w 7 molowym roztworze KOH na różnych elektrodach (Pt, Ni, Ni-Re) i w różnych temperaturach. Krzywe polaryzacyjne otrzymywano na potencjostacie AMEL System Pomiar potencjału odniesiono do porównawczej elektrody rtęciowej [Vetter ]. Typowe krzywe polaryzacyjne elektroutlenienia próbek odpadu pozostałego po wytworzeniu biodiesla w zasadowym elektrolicie przy różnych temperaturach przedstawiono na rysunku 1. Jak widać na rysunku wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się prędkość elektroutleniania próbek frakcji glicerynowych. Ze zwiększeniem stężenia próbek potencjał przesuwa się w kierunku bardziej ujemnych potencjałów. Maksymalna gęstość prądu osiągana na gładkich elektrodach platynowych wynosi 10 ma/cm 2. Elektroutlenione próbki analizowano określając nie tylko prąd anodowy, ale również analizując otrzymane w podczerwieni widma uzyskane przed i po elektroutlenianiu (rys. 2) [Jones 1956]. * Prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik, prof. dr hab. inż. Stanisław Gajda, mgr inż. Marcin Rybotycki, prof. dr hab. inż. Aleksander Sofronkow Uniwersytet Opolski. 17

19 Przeciwdziałanie Rys. 1. Krzywe polaryzacyjne: 7 moli KOH + 1 mol próbek osadu po produkcji biodiesla temp. 25 st.c 7 moli KOH + 1 mol próbek osadu po produkcji biodiesla temp. 50 st.c 7 moli KOH + 1 mol próbek osadu po produkcji biodiesla temp. 75 st.c Gcz_1 liczba wavenumber(cm falowa (cm -1 ) -1 ) relative absorpcja transmittance IV liczba wavenumber(cm falowa (cm -1 ) -1 ) relative absorpcja transmittance Rys. 2. Widmo podczerwone odpadu pozostałego po wytworzeniu biodiesla przed i po elektroutlenianiu w 7 molowym KOH na gładkiej elektrodzie Pt

20 Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 33, 2007 r. Z przedstawionych widm widać, że w układzie zachodzą zmiany, zmienia się pasmo absorpcji w zakresie liczb falowych [cm -1 ], a także zmiany intensywności linii walencyjnych drgań w zakresie [cm -1 ]. Przeprowadzone badania elektroutlenienia próbek odpadu pozostałego po wytworzeniu biodiesla pokazały, że bezpośrednie elektroutlenianie tych próbek stwarza perspektywistyczną możliwość wykorzystania tego odpadu jako paliwa w ogniwach paliwowych z elektrolitem zasadowym, pracujących w podwyższonych temperaturach (60 70 C). PIŚMIENNICTWO M. Baizer Organic elktrochemistry an introduction and guide edited by Mannel. New York: 731. Rorziński S., Janowski M., Berman A Osnowy preminenia chromatografii w katalizie, Moskwa: 247. Vetter, Elektrochemische kinetic Berlin; Gottingen, Heidelberg: 856. Jones R., Sandorfy C The aplication of infrared and roman spectrometry to the elucidation of molekular structure, ck IV, vd IX: Electrooxidation of the wastes rising in the biodiesel production Both IR spectrum and electrochemical oxidation in basic solution (for different concentrations, temperatures and type of electrodes) methods have been used for investigations the bio-diesel wastes. Carried out analysis showed that the bio-diesel wastes may be utilized in fuel cells with basic electrolyte. Maximum current density obtained on smooth platinum electrode is equal to 10 ma cm -2 (at temperatures C) in this case. 19

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce Opole 22-23 października 2009 roku Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw Spis treści ROK LXV Nr 10 (1226) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Europejskie Centrum Energii Odnawialnej Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce Pracę sfinansowano

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce

Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Technologie zeroemisyjne i energooszczędność uwarunkowania wdrażania w Polsce Publikacja została opracowana w ramach projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie województw RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs.

Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Spis treści Wstęp 1. Problemy energetyczne współczesnej gospodarki Polski i Europy 2. Problem ochrony środowiska. Energia konwencjonalna vs. Odnawialne źródła energii 3. Akty prawne z zakresu energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl

Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o. ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa biuro@iae.org.pl www.iae.org.pl Instytut Agroenergetyki jest instytucją non-profit, której głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom jak też jednostkom samorządu terytorialnego, a także NGO s w pozyskiwaniu wiedzy, know-how

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE

MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE Listopad 2013 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 4 2 Polityka w zakresie Biogazu w polsce... 5 2.1 Polityka energetyczna Polski, w tym w zakresie biogazowni... 5 2.2 rozwój

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto

Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto Fot. Urząd y Projekt Lokalna odpowiedzialnośd za realizację celów Protokołu z Kioto PLAN OCHRONY KLIMATU I ADAPTACJI DO SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BYDGOSZCZY, wrzesieo 2010 Projekt jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE

Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE Adam Kupczyk, WIP SGGW, IEO Sp. z o.o., członek Krajowej Izby Biopaliw Izabela Wielewska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Stan obecny i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA

Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013-2020 MONOGRAFIA KRAKÓW, 2013 Recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. nadzw. IGSMiE PAN, Instytut Gospodarki Surowcami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SZÓSTY RAPORT RZĄDOWY I PIERWSZY RAPORT DWULETNI DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Warszawa 2013 Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo