SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie Real estate offered

3 Słowo wstępne Preface 3 Szanowni Państwo, Bydgoszcz jest miastem o bogatych tradycjach przemysłowych, a bydgoszczanie to ludzie młodzi i dobrze wykształceni. Działają tu renomowane uczelnie wyższe i liczne instytucje otoczenia biznesu. Przywiązujemy dużą wagę do rozbudowy nowoczesnej infrastruktury. Obecnie, dzięki inwestycjom i rozwojowi lokalnej gospodarki, miasto umacnia swoją pozycję jako ważne centrum nowoczesnych technologii i usług. Atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy została potwierdzona wielokrotnie, m.in. przez przyznanie miastu tytułu Gmina Fair Play Certyfikowana lokalizacja inwestycji, tytułu wschodzącej gwiazdy na lokalizację usług BPO przez Colliers International, miana regionalnego centrum gospodarczego przez PwC, a także wysoką ocenę ratingową BBB, przyznawaną przez Fitch Ratings. Niemniej, najlepszą rekomendację stanowią Inwestorzy, którzy zdecydowali się właśnie tutaj rozwijać swoją działalność. Istotną rolę w budowaniu pozycji gospodarczej miasta odgrywa Bydgoski Park Przemysłowo- -Technologiczny, przyczyniając się do tworzenia przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej. Zachęcam do zainteresowania się ofertą Parku! Zapraszam do Bydgoszczy! Ladies and Gentlemen, Bydgoszcz is a city with rich industrial traditions and the inhabitants are young and well educated. Renowned universities and business institutions operate here. We attach great significance to modern infrastructure expansion. At present, thanks to investments and local economic development, the city has strengthened its position as a place of technology and services development. Bydgoszcz s investment potential has been confirmed repeatedly, among other things, by being awarded the Community Fair Play Certified Investment Location title; by being awarded the Rising Star title for the locating of BPO services by Colliers International; by being given the title of regional economic center by PwC; as well as being awarded the high BBB rating by Fitch Ratings. However, investors who have decided to develop their business right here constitute the best recommendation. Bydgoszcz Industrial and Technological Park has contributed to the creation of an investmentfriendly area that plays an important role in building the city s economic position. I encourage you to peruse the Park s offer! I invite you to Bydgoszcz! Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Mayor of Bydgoszcz

4 4 Słowo wstępne Preface Szanowni Państwo, parki przemysłowo-technologiczne i technologiczne w Polsce za jeden z priorytetowych celów stawiają sobie pełnienie roli pośrednika pomiędzy światem biznesu i nauki. Dzięki ich działaniom można zauważyć, iż coraz więcej polskich przedsiębiorców stawia na gospodarkę opartą na wiedzy, natomiast współpraca ze środowiskiem naukowym i badawczo-rozwojowym staje się podstawą do bycia konkurencyjnym na rynku. Dodatkowo działania proinnowacyjne wzmagają możliwość skorzystania z programów finansowanych z funduszy unijnych, które wspierają wykorzystywanie badań naukowych i nowych technologii w praktyce. Dzięki temu jesteśmy świadkami tego, iż polscy przedsiębiorcy i naukowcy są pełni innowacyjnych pomysłów. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny jest przykładem na to, jak efektywnie korzystać z finansowego wsparcia Unii Europejskiej, o czym świadczą m.in. nowo wybudowane drogi oraz uzbrojone tereny inwestycyjne. Dzięki temu Park stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a także jest miejscem, które można zarekomendować inwestorom, aby dokonywali tu śmiałych inwestycji na rzecz budowy innowacyjnej polskiej gospodarki, a swoje kreatywne pomysły wprowadzali w życie z sukcesem. Ladies and Gentlemen, one of the main objectives of industrial and technological parks in Poland is to be an interface between business and science. Thanks to their efforts, more and more Polish companies rely on a knowledge-based economy. What is more, cooperation with the scientific, research and development environments has become a key factor in being competitive on the market. Additionally, pro-innovation activities enhance the ability to benefit from programs financed from EU funds that support the use of scientific research and new technologies in practice. Thanks to those possibilities we can witness that Polish entrepreneurs and scientists come up with a variety of innovative ideas. Bydgoszcz Industrial and Technological Park shows the effective use of European Union financial support, evidenced by newly built roads and developed investment areas. Thanks to that, the Park creates conditions for conducting business and is a place that can be recommended to investors to carry out bold investments in order to build an innovative Polish economy and to implement creative ideas with success. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, President of the Polish Agency for Enterprise Development

5 Słowo wstępne Preface 5 Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować Państwu publikację, która stanowi doskonały przewodnik po przestrzeni możliwości, jaką Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje przedsiębiorcom. Pamiętając o korzeniach handlowych oraz kultywując przemysłowe tradycje miasta, BPPT buduje nowoczesną przestrzeń aktywności gospodarczej. Na tle podobnych obszarów w Polsce, wyróżnia się on relatywnie dużą ilością terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych w infrastrukturę, stwarzając tym samym sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści inwestycyjne w BPPT to oferta strefy ekonomicznej, a także możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo powstałych zakładów produkcyjnych. W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo przykłady przedsiębiorstw, które na gruntach BPPT znalazły przestrzeń do wzrostu oraz wybrane z bogatej oferty Parku nieruchomości, które są podłożem do nawiązania kooperacji z dotychczasowymi lokatorami Parku. Zapraszam do lektury, która, mam nadzieję, zainspiruje Państwa do ulokowania swojej firmy w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Ladies and Gentlemen, I am pleased to present to you a publication that is an excellent guide to the scope of possibilities that the Bydgoszcz Industrial and Technological Park offers to entrepreneurs. Bearing in mind its commercial roots and cultivating the city s industrial traditions, BPPT is building a modern area of economic activity. Compared to similar areas in Poland, it stands out with its relatively large amount of investment areas fully equipped with infrastructure, thereby creating favorable conditions for conducting business activities. BPPT investment benefits are in the Pomeranian Special Economic Zone, and also in the possibility to obtain an exemption from real estate tax for new production facilities. In this publication you will find examples of companies which found space for growth on BPPT land and real estate selected from the wide offer of the Park, which are the basis for establishing cooperation with current residents of the Park. I encourage you to read further, which I hope will inspire you to locate your business in Bydgoszcz Industrial and Technological Park. Andrzej Półgrabski, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. Andrzej Półgrabski, Chairman of the Board of the Bydgoszcz Industrial and Technological Park LLC.

6 6 Bydgoszcz Stare Miasto z lotu ptaka Bydgoszcz Old Town from the air

7 Bydgoszcz Przestrzeń dla biznesu Space for business Bydgoszcz

8 8 Bydgoszcz Bydgoszcz Opera Nova w Bydgoszczy Opera Nova in Bydgoszcz Bydgoszcz: przestrzeń sprzyjająca inwestycjom Bydgoszcz: good for investment Informacje o mieście Bydgoszcz to siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego, licząca ponad 360 tysięcy mieszkańców. Prawie 670-letnia historia i ugruntowana tradycja przemysłowa miasta tworzą warunki sprzyjające prowadzeniu biznesu. Możliwości ekonomiczne stawiają Bydgoszcz wśród najważniejszych ośrodków gospodarczych Polski. Tu prym wiodą sektory przemysłu: produkcja wyrobów metalowych, naprawa, konserwacja oraz instalowanie maszyn i urządzeń, poligrafia i reprodukcja nośników informacji oraz produkcja odzieży 1). Bydgoszcz jest również nowoczesnym ośrodkiem kultury i sportu. Ze względu na strategiczne położenie geograficzne, na terenach miasta znajduje się Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), będące jednostką szkolącą żołnierzy na potrzeby NATO. Bydgoszcz należy także do Unii Metropolii Polskich. Information about the city Bydgoszcz, being the seat of the Kuyavian- Pomeranian voivode, has more than 360,000 residents. Almost 670 years of history and a strong industrial tradition create businessfriendly conditions. Eco nomic capacity places Bydgoszcz among the most important economic areas in Poland. The leading sectors of industry are: metal production; repair, maintenance and installation of machinery and equipment; printing and reproduction of information and the textile industry 1). Bydgoszcz is also a modern center of culture and sport. Due to its strategic geographical location, the city houses the Joint Force Training Centre (JFTC), training soldiers for the needs of NATO. Bydgoszcz is also a member of the Union of Polish Metropolises. 1) Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane za rok 2011 / Source: Statistical Office in Bydgoszcz, data for 2011

9 Bydgoszcz Bydgoszcz 9 Lokalizacja Bydgoszcz usytuowana jest w centralnej części kraju, dwie godziny jazdy samochodem do Gdańska. W granicach miasta, zaledwie 3,2 km od centrum, znajduje się Port Lotniczy im. I. J. Paderewskiego, który obsługuje zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Przez Bydgoszcz przebiegają cztery drogi krajowe (nr: 5, 10, 25 i 80) oraz linia kolejowa łącząca Śląsk i Kraków z Gdynią, która krzyżuje się ze szlakami Warszawa-Szczecin oraz Wrocław-Gdynia. Istotnym czynnikiem komunikacyjnym jest położenie miasta między Wisłą i Brdą. Obie rzeki są częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70, która jest centralnym punktem na trasie Berlin- -Kaliningrad (połączenie z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych przez węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę). Location Bydgoszcz is located in the central part of the country, only a two-hour drive from Gdansk. I. J. Paderewski Airport, which supports both national and international flights, is situated within the city limits, just 3.2 km from the city center. Four national roads run through Bydgoszcz (No. 5, 10, 25 and 80) as well as a railway line, which connects Śląsk and Kraków with Gdynia, and is crossed by the routes Warszawa-Szczecin and Wrocław-Gdynia. An important communication factor is the city s location between the Wisła and Brda rivers. Both rivers are parts of international waterway E-70, which is the focal point on the Berlin-Kaliningrad route (a connection with the national waterways system by means of a hydrographic junction connecting the Wisła and Odra rivers). Bydgoszcz to: Bydgoszcz is: 8 miasto w Polsce pod względem liczby ludności city in Poland in terms of population miasto ludzi młodych: a city of young people: lat średnia wieku the average age 3 6 siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego the seat of Kuyavian-Pomeranian voivode Odległości do największych europejskich centrów biznesu: Distance to the largest European business centers Berlin Berlin 404 km Kopenhaga Copenhagen Bruksela Brussels 712 km 1129 km Oslo Oslo Paryż Paris 1312 km 1462 km 1501 km Londyn London Moskwa Moscow Rzym Rome Madryt Madrid 1510 km 1914 km 2722 km Londyn Madryt Paryż Oslo Kopenhaga Berlin Bruksela Rzym Bydgoszcz Moskwa Źródło: / Source:

10 10 Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz w liczbach Bydgoszcz in numbers osób aktywnych zawodowo w aglomeracji bydgosko-toruńskiej professionally active people in the Bydgoszcz-Torun agglomeration Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane na rok 2013/ Source: Statistical Office in Bydgoszcz, data for 2013 Struktura firm w Bydgoszczy według branż The structure of companies in Bydgoszcz by sector Handel Trade Telekomunikacja i informatyka Telecommunications and IT Nieruchomości Real Estate Transport i magazynowanie Transport and warehousing Przemysł Industry 3% 5% 26% 6% 6% 23,3% firm z całego województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w Bydgoszczy of companies from around the Kuyavian-Pomeranian is located in Bydgoszcz 10% 23% 10% 11% Inne Other Edukacja i opieka zdrowotna Education and health care Budownictwo Construction Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Other professional, scientific and technical activity Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Bydgoszczy w roku 2014: Number of registered businesses in Bydgoszcz in 2014: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014: Number of registered businesses in Kuyavian-Pomeranian voivodeship in 2014: Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane na rok 2014 / Source: Statistical Office in Bydgoszcz, data for 2014

11 Bydgoszcz Bydgoszcz mieszkańców Bydgoszczy aktywnych zawodowo professionally active residents of Bydgoszcz studentów w Bydgoszczy rocznie students in Bydgoszcz anually Port Lotniczy w Bydgoszczy: kierunki połączeń Bydgoszcz Airport: direct connections Glasgow Wielka Brytania / Great Britain 2h 20 min Bydgoszcz Dublin Irlandia / Ireland Birmingham Wielka Brytania / Great Britain 2h 45 min 2h 25 min 1h Warszawa / Warsaw Polska / Poland London Wielka Brytania / Great Britain 2h 15 min 1h 35 min Düsseldorf Niemcy / Germany 1h 30 min Frankfurt Niemcy / Germany Źródło: Port Lotniczy w Bydgoszczy / Source: Bydgoszcz Airport

12 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny z lotu ptaka Bydgoszcz Industrial and Technological Park from the air

13 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Przestrzeń nowych możliwości Space for new possibilities Bydgoszcz Industrial and Technological Park

14 14 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park Lokalizacja Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Location of Bydgoszcz Industrial and Technological Park Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest w centralnej części Polski województwie kujawsko-pomorskim, w południowo- -wschodniej części Bydgoszczy. Park powstał na terenach poprzemysłowych i zajmuje obszar blisko 280 ha, co plasuje go na pozycji jednego z największych obszarów tego typu w Polsce. W aktualnej ofercie pozostaje jeszcze około 70 ha nieruchomości na sprzedaż lub pod dzierżawę oraz inwestycje typu build-to-suit, czyli budowę obiektów kubaturowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestora. Możliwe jest także specjalne przygotowanie kształtu i rozmiaru działki inwestycyjnej pod wymagania Inwestora (minimalna powierzchnia 1 ha). Bydgoszcz Industrial and Technological Park is located in the south-east of Bydgoszcz, in Kuyavian- Pomeranian voivodeship, in the central part of Poland. The park was created in former industrial areas and covers an area of nearly 280 hectares. This makes BPPT one of the largest areas of its kind in Poland. In the current offer there are still about 70 hectares of real estate for sale or rent, as well as build-to-suit investments, tailored to the individual needs of the Investor. It is also possible to prepare the size and shape of the investment plot according to the Investor s requirements (minimum area of 1 ha). Bliskość BPPT od dróg krajowych Proximity of BPPT to national roads 46,4 km 0,8 km 2,0 km 3,0 km 3,0 km Odległość BPPT od istotnych lokalizacji BPPT distance from important locations 6,0 km 6,5 km 5,0 km Autostrada A1: Węzeł Czerniewice A1 Motorway: Czerniewice Junction Droga krajowa nr 10: Warszawa-Szczecin National road No. 10: Warsaw-Szczecin 10 Droga krajowa nr 5: Gdańsk-Poznań National road No. 5: Gdańsk-Poznań Droga krajowa nr 25: Konin-Koszalin National road No. 25: Konin-Koszalin Droga krajowa nr 80: Bydgoszcz-Toruń National road No. 80: Bydgoszcz-Toruń Międzynarodowy Port Lotniczy Bydgoszcz Bydgoszcz International Airport Port żeglugi śródlądowej Inland shipping port Centrum Bydgoszczy Center of Bydgoszcz A

15 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 15 BPPT na mapie Bydgoszczy BPPT on the map of Bydgoszcz Szczecin 258 km Gdańsk A1 167 km BYDGOSZCZ 80 Toruń 45 km Poznań 130 km S Łódź 205 km A1 Warszawa / Warsaw 255 km Źródło: / Source:

16 16 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park BPPT oferuje BPPT offers Tereny uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę: nowe drogi energia elektryczna woda pitna i przemysłowa kanalizacja sanitarna i deszczowa IT i światłowody gaz, energia cieplna 2) Wybór lokalizacji i podział działki, zgodnie z wymaganiami Inwestora Plots equipped with modern infrastructure: new roads electricity drinking and industrial water sewerage and storm water drainage networks IT and optical fiber networks gas, heat energy 2) Selection of location and division of plots, according to Investor s requirements Bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10 Dostępność transportu multimodalnego: lotnisko międzynarodowe kolej port żeglugi śródlądowej Direct connection to National road No. 10 Availability of multimodal transport: international airport railway network inland shipping port Zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3 lata 3) Exemption from real estate tax for 3 years 3) Wsparcie w sprawnej realizacji procedur administracyjnych Assistance in efficient realization of administrative procedures Dojazd komunikacją publiczną Access by public transport 2) Uzależnione od realizacji projektów inwestycyjnych gestorów sieci. / Dependent on realization of investment projects by networks administrators. 3) Na podstawie uchwały nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r., która zwalnia z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nową inwestycję. Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. / Pursuant to Bydgoszcz City Council Resolution No. LXIII/1330/14 of October 29, 2014, which exempts from the real estate tax and is related to business activities and buildings forming a new investment. Valid until December 31, 2020.

17 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 17 BPPT w liczbach BPPT in numbers powierzchnia obiektów area of facilities wartość nakładów inwestycyjnych value of investments liczba zatrudnionych number of employees m2 62 mln PLN / 15,46 mln m2 81,5 mln PLN / 20,32 mln m2 96 mln PLN / 23,94 mln m mln PLN / 85,29 mln mln PLN / 129,43 mln m Średni kurs PLN w stosunku do EUR wynosi 4,01 PLN / PLN average exchange rate against EUR is 4.01 PLN Źródło: materiały własne / Source: own materials.

18 18 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park Korzyści dla Inwestorów Benefits for Investors Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, na okres do 3 lat, w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (utworzeniem nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub całościową zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa) 4). Zwolnienie to dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy i uzależnione jest od ich ilości. Minimalne progi uprawniające do skorzystania ze zwolnienia to: 5 nowych miejsc pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw; 15 nowych miejsc pracy dla średnich przedsiębiorstw; 50 nowych miejsc pracy dla dużych przedsiębiorstw. Część obszaru BPPT, o powierzchni blisko 46 ha, została włączona do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu działającym w niej przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu wydatków inwestycyjnych i/lub poziomu zatrudnienia. Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej w województwie kujawsko-pomorskim należy do najwyższych w Polsce i wynosi: 55% dla małych przedsiębiorstw; 45% dla średnich przedsiębiorstw; 35% dla dużych przedsiębiorstw. Inwestorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie BPPT mają możliwość skorzystania z oferty organizacji praktyk i letnich staży dla uczniów w swoich przedsiębiorstwach. Inicjatywa jest prowadzona w ramach projektu pt. Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej. Ze strony BPPT przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na profesjonalną rekrutację uczniów oraz sprawne przeprowadzenie procedur administracyjnych. Dzięki przystąpieniu do projektu, pracodawca bierze czynny udział w kształceniu potencjalnych pracowników. Entrepreneurs can take advantage of the exemption from real estate tax for a period of three years, as part of de minimis aid for the creation of new jobs associated with new investments (creation of a new or expansion of an existing business, introduction of new products or overall production process change in an existing business) 4). This exemption applies to the real estate on which new jobs were created and it depends on their quantity. The minimum thresholds to qualify for the exemption are: 5 new jobs for micro and small businesses; 15 new jobs for medium sized businesses; 50 new jobs for large businesses. A part of BPPT, with an area of nearly 46 hectares, was incorporated into the Pomeranian Special Economic Zone allowing businesses operating in the area to have an income tax exemption due to capital and/ or employment expenditures. The amount of aid in Kuyavian-Pomeranian voivodeship is among the highest in Poland: 55% for small businesses; 45% for medium-sized businesses; 35% for large businesses. Investors who are already established in the BPPT can apply for organizing work experience and summer internships for students in their businesses. The initiative is carried out under the project: From a student to a master. Internships and training as your way to a professional career. Entrepreneurs can count on BPPT, among other things, for professional recruitment of students and for efficient administrative procedures. By joining the project, the employers take an active part in the training of potential employees. 4) Nie dotyczy: działalności handlowej, instytucji finansowych, logistycznej, spedycyjnej i magazynowej oraz prowadzenia stacji paliw. / Not applicable to: commercial, financial, logistics, shipping and warehousing businesses and service stations.

19 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 19 Pomagamy Inwestorom Assisting Investors BPPT pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie realizacji inwestycji, m.in. przeprowadza podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie działek pod indywidualne potrzeby Inwestora, zapewnia merytoryczne wsparcie radcy prawnego i notariusza na etapie tworzenia umowy sprzedaży lub dzierżawy. Spółka wspiera Inwestora także przy dokonaniu ustaleń lokalizacyjnych z gestorami poszczególnych sieci, uzyskaniu decyzji o oddziaływaniu na środowisko, w kontaktach z Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta, Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi czy Urzędem Pracy. Nagrody i wyróżnienia BPPT assists entrepreneurs at every stage of investment realization, among other things: with plot divisions for the individual needs of the Investor; providing professional support of a legal adviser and a notary at the stage of creating the contract of sale or lease; while making arrangements with the administrators of individual networks; obtaining environmental impact decision; dealing with the City Council s Department of Property and Surveying, Town Roads and Public Communication Management; and with various organizations and the Labor Office. Prizes and awards W ostatnich latach Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny został kilkukrotnie wyróżniony w konkursach, m.in. za zaangażowanie w podejmowaniu działań prorozwojowych i gospodarczych, które przyczyniają się do wzrostu dynamiki oraz jakości zarządzania firmami, jak również za potencjał ekonomiczny i jego efektywną promocję. Spośród otrzymanych nagród można wskazać: Tytuł Top Technology Park of the Year w ramach konkursu FDI Poland Investors Awards, przyznany w 2013 roku; Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Fundusze unijne, przyznaną w 2012 roku; I miejsce wraz ze złotą pieczęcią Izby w kategorii Lider wspierania przedsiębiorczości 2011 roku od Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; II miejsce wraz ze srebrną pieczęcią Izby w kategorii Lider wspierania przedsiębiorczości 2010 roku od Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; II miejsce w Wojewódzkim Finale Konkursu Grunt na Medal w 2008 roku In recent years, Bydgoszcz Industrial and Technological Park has received several awards for undertaking committed economic and development activities that contribute to the growth of dynamics, for the quality of corporate governance, as well as for economic potential and its effective promotion. Among the awards received are the following: The title Top Technology Park of the Year within the competition FDI Poland Investors Awards, in 2013; The Marshal of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship award in the field of EU funds, awarded in 2012; First place with The Gold Seal of the Chamber in the category of Business Support Leader 2011 from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Chamber of Commerce; Second place with The Silver Seal of the Chamber in the category of Business Support Leader 2010 from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Chamber of Commerce; Second place in Voivodeship Competition Final Land for Medal in 2008.

20 20 IDEA IDEA ul. Bydgoskich Przemysłowców Bydgoszcz +48 (52) IDEA W IV kwartale 2015 roku Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oddaje do użytku nowoczesny sześciokondygnacyjny obiekt biurowy IDEA PRZESTRZEŃ BIZNESU klasy B+, znajdujący się przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy. IDEA In Q Bydgoszcz Industrial and Technological Park is releasing for use modern, six-storey office building IDEA SPACE OF BUSI- NESS of B+ class, located at Bydgoskich Przemysłowców Steet in Bydgoszcz.

21 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 21 Zarządzasz małym lub średnim przedsiębiorstwem? Szukasz komfortowej przestrzeni do pracy? Chcesz dołączyć do kreatywnego środowiska pracy? Do you run a small or medium company? Are you looking for comfortable space for work? Would you like to join creative working environment? Rozpoczynasz lub prowadzisz działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata? Mamy dla Ciebie lokale biurowe w preferencyjnej cenie, wyposażone w meble biurowe oraz infrastrukturę teletechniczną o powierzchni od 27 m 2. MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU: samodzielnego lokalu, mikrobiura dla 4 osób, biurka w lokalu czterostanowiskowym, wyposażonych powierzchni szkoleniowo-konferencyjnych, miejsca parkingowego w garażu podziemnym. Jeżeli działasz na rynku dłużej niż 3 lata również mamy dla Ciebie korzystną ofertę. Powierzchnie biurowe typu open space - od 100 m² do 870 m², z możliwością wydzielenia całej kondygnacji oraz lokale biurowe o powierzchni od 27 m². ATUTY: miejsce na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, doradztwo, udział w konferencjach, bezpłatny parking przy budynku 188 miejsc, możliwość wykupienia podziemnego miejsca parkingowego, parking, szafki i prysznice dla rowerzystów, zapewnienie obsługi administracyjnej, lobby, lunch bar, windy. You have just started or have been running a company for less than 3 years? We can offer you office rooms equipped with furniture and teletechnical infrastructure at preferential price. Their surfaces start from 27 m 2. POSSIBILITY OF RENTING: renting of independent premises, renting of micro office for 4 people, renting of a desk in an office with 4 places, renting of equipped training-conference spaces, renting of a parking space in an underground garage. If you have been operating for longer than 3 years we still have a beneficial offer for you. Office surface of open space type - from 100 m² to 870 m², with the possibility of separation of whole storey and office rooms from 27 m². ADVANTAGES: place for business meetings, conferences, coaching, consulting, participation in conferences, free of charge parking lot at the building spaces, the possibility to purchase underground parking space, parking, lockers and showers for cyclists, administrative service lobby, lunch bar, lifts. Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu +48 (52) oraz na stronie For more information please call +48 (52) or visit

22 22 BCTW BCTW ul. Gdańska Bydgoszcz tel. +48 (52) www. bctw.pl Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze to kompleks o powierzchni ponad m². W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking na ok. 650 miejsc dla samochodów osobowych oraz specjalny parking dla autokarów i samochodów ciężarowych. Obiekt został zaprojektowany tak, aby stwarzał możliwość realizacji różnego rodzaju wydarzeń. Wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie telekomunikacyjne, wystawiennicze i konferencyjne, w tym w system kontroli dostępu, nowoczesny system biletowania oraz najnowocześniejsze systemy audiowizualne i nagłośnienie. Dodatkowo spełnia najwyższe standardy dotyczące akustyki. BYDGOSZCZ TRADE AND EXHIBITION CENTER Bydgoszcz Trade and Exhibition Center is a complex with total space over m². In direct vicinity there is a car park for approx. 650 cars and a special sector for buses and trucks to park. The building was designed to create the possibility of organization of various events. It is equipped with the latest technologies in ICT, exhibiting and conferences, including system for access control and ticketing and latest audiovisual and sound systems. What is more, the building meets the highest standards of acoustics.

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz to miasto, o tradycji przemysłowej, tworzące dobre warunki dla biznesu ma historię sięgającą ponad 650 lat to największe miasto w regionie (około

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz Kompleks 2 / Bydgoszcz Complex 2

Bydgoszcz Kompleks 2 / Bydgoszcz Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Bydgoszcz Kompleks 2 Short name Bydgoszcz Complex 2 Miasto/gmina Bydgoszcz Town/commune Bydgoszcz Powiat bydgoski District bydgoski Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i)

Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) / Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o (Ostaszewo 57i) Położenie / Location Skrócona nazwa Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Short name Katarzynki Akcesoria Meblowe Sp. z o.o Miasto/gmina Łysomice own/commune Łysomice Powiat toruński District toruński

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OLECKO OLECKO SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) Possibility for expansion (short description) Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship) Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA OSTRÓDA SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA OSRÓDA OSRÓDA SUBZOE Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information

Bardziej szczegółowo

Podstrefa Bydgoszcz Kompleks 2 / Subzone Bydgoszcz Complex 2

Podstrefa Bydgoszcz Kompleks 2 / Subzone Bydgoszcz Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Bydgoszcz Kompleks 2 Short name Bydgoszcz Complex 2 Miasto/gmina Bydgoszcz own/commune Bydgoszcz Powiat bydgoski District bydgoski Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA STAWIGUDA STAWIGUDA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax.

Bardziej szczegółowo

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2

Podstrefa Malbork, Kompleks 2 / Malbork subzone, Complex 2 Położenie / Location Skrócona nazwa Malbork Kompleks 2 Short name Malbork Complex 2 Miasto/gmina Malbork own/commune Malbork Powiat malborski District malborski Województwo Pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZONE LISA DAYCH DOYCZĄCYCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA BARCZEWO BZRCZEWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS NAME ZAKŁADKA: CO MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER OPIS Miejscowość/SITE Powierzchnia/AREA Właściciel/OWNER NAME OF PROPERTY we Marzy.ha Prywatny Mapa układ komunikacyjne / MAPS http://mapy.mojregion.info/geoportal/f?p=mapa:113:938611999928711::::p113_mapa,p113_temat:kl_drog,d

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA POMIECHÓWEK POMIECHOWEK SUBZONE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic Niniejsza informacja nie stanowi

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERA IWESCJA IERUCHOMOŚCI ZABUDOWAE IVESME OFFER DEVELOPED PROPERIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps

Brodnica / Brodnica. Położenie / Location. My Maps My Maps Położenie / Location Skrócona nazwa Brodnica Kompleks 3 Short name Brodnica Complex 3 Miasto/gmina Brodnica own/commune Brodnica Powiat brodnicki District brodnicki Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship)

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica

Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa Nidzica Oferta inwestycyjna WMSSE Podstrefa idzica LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dot. nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

T0072, Grudziądz, ul. Generała Władysława Sikorskiego, teren poszpitalny / T0072, Grudziądz, ul. Generała Władysława Sikorskiego, teren poszpitalny

T0072, Grudziądz, ul. Generała Władysława Sikorskiego, teren poszpitalny / T0072, Grudziądz, ul. Generała Władysława Sikorskiego, teren poszpitalny Data sporządzenia oferty: 21.11.2013 Data aktualizacji oferty: 20.11.2015 0072,, ul. Generała Władysława Sikorskiego, teren / 0072,, ul. Generała Władysława Sikorskiego, teren Położenie / Location Skrócona

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo