SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie Real estate offered

3 Słowo wstępne Preface 3 Szanowni Państwo, Bydgoszcz jest miastem o bogatych tradycjach przemysłowych, a bydgoszczanie to ludzie młodzi i dobrze wykształceni. Działają tu renomowane uczelnie wyższe i liczne instytucje otoczenia biznesu. Przywiązujemy dużą wagę do rozbudowy nowoczesnej infrastruktury. Obecnie, dzięki inwestycjom i rozwojowi lokalnej gospodarki, miasto umacnia swoją pozycję jako ważne centrum nowoczesnych technologii i usług. Atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy została potwierdzona wielokrotnie, m.in. przez przyznanie miastu tytułu Gmina Fair Play Certyfikowana lokalizacja inwestycji, tytułu wschodzącej gwiazdy na lokalizację usług BPO przez Colliers International, miana regionalnego centrum gospodarczego przez PwC, a także wysoką ocenę ratingową BBB, przyznawaną przez Fitch Ratings. Niemniej, najlepszą rekomendację stanowią Inwestorzy, którzy zdecydowali się właśnie tutaj rozwijać swoją działalność. Istotną rolę w budowaniu pozycji gospodarczej miasta odgrywa Bydgoski Park Przemysłowo- -Technologiczny, przyczyniając się do tworzenia przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej. Zachęcam do zainteresowania się ofertą Parku! Zapraszam do Bydgoszczy! Ladies and Gentlemen, Bydgoszcz is a city with rich industrial traditions and the inhabitants are young and well educated. Renowned universities and business institutions operate here. We attach great significance to modern infrastructure expansion. At present, thanks to investments and local economic development, the city has strengthened its position as a place of technology and services development. Bydgoszcz s investment potential has been confirmed repeatedly, among other things, by being awarded the Community Fair Play Certified Investment Location title; by being awarded the Rising Star title for the locating of BPO services by Colliers International; by being given the title of regional economic center by PwC; as well as being awarded the high BBB rating by Fitch Ratings. However, investors who have decided to develop their business right here constitute the best recommendation. Bydgoszcz Industrial and Technological Park has contributed to the creation of an investmentfriendly area that plays an important role in building the city s economic position. I encourage you to peruse the Park s offer! I invite you to Bydgoszcz! Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, Mayor of Bydgoszcz

4 4 Słowo wstępne Preface Szanowni Państwo, parki przemysłowo-technologiczne i technologiczne w Polsce za jeden z priorytetowych celów stawiają sobie pełnienie roli pośrednika pomiędzy światem biznesu i nauki. Dzięki ich działaniom można zauważyć, iż coraz więcej polskich przedsiębiorców stawia na gospodarkę opartą na wiedzy, natomiast współpraca ze środowiskiem naukowym i badawczo-rozwojowym staje się podstawą do bycia konkurencyjnym na rynku. Dodatkowo działania proinnowacyjne wzmagają możliwość skorzystania z programów finansowanych z funduszy unijnych, które wspierają wykorzystywanie badań naukowych i nowych technologii w praktyce. Dzięki temu jesteśmy świadkami tego, iż polscy przedsiębiorcy i naukowcy są pełni innowacyjnych pomysłów. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny jest przykładem na to, jak efektywnie korzystać z finansowego wsparcia Unii Europejskiej, o czym świadczą m.in. nowo wybudowane drogi oraz uzbrojone tereny inwestycyjne. Dzięki temu Park stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, a także jest miejscem, które można zarekomendować inwestorom, aby dokonywali tu śmiałych inwestycji na rzecz budowy innowacyjnej polskiej gospodarki, a swoje kreatywne pomysły wprowadzali w życie z sukcesem. Ladies and Gentlemen, one of the main objectives of industrial and technological parks in Poland is to be an interface between business and science. Thanks to their efforts, more and more Polish companies rely on a knowledge-based economy. What is more, cooperation with the scientific, research and development environments has become a key factor in being competitive on the market. Additionally, pro-innovation activities enhance the ability to benefit from programs financed from EU funds that support the use of scientific research and new technologies in practice. Thanks to those possibilities we can witness that Polish entrepreneurs and scientists come up with a variety of innovative ideas. Bydgoszcz Industrial and Technological Park shows the effective use of European Union financial support, evidenced by newly built roads and developed investment areas. Thanks to that, the Park creates conditions for conducting business and is a place that can be recommended to investors to carry out bold investments in order to build an innovative Polish economy and to implement creative ideas with success. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, President of the Polish Agency for Enterprise Development

5 Słowo wstępne Preface 5 Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować Państwu publikację, która stanowi doskonały przewodnik po przestrzeni możliwości, jaką Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje przedsiębiorcom. Pamiętając o korzeniach handlowych oraz kultywując przemysłowe tradycje miasta, BPPT buduje nowoczesną przestrzeń aktywności gospodarczej. Na tle podobnych obszarów w Polsce, wyróżnia się on relatywnie dużą ilością terenów inwestycyjnych w pełni uzbrojonych w infrastrukturę, stwarzając tym samym sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyści inwestycyjne w BPPT to oferta strefy ekonomicznej, a także możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo powstałych zakładów produkcyjnych. W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo przykłady przedsiębiorstw, które na gruntach BPPT znalazły przestrzeń do wzrostu oraz wybrane z bogatej oferty Parku nieruchomości, które są podłożem do nawiązania kooperacji z dotychczasowymi lokatorami Parku. Zapraszam do lektury, która, mam nadzieję, zainspiruje Państwa do ulokowania swojej firmy w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Ladies and Gentlemen, I am pleased to present to you a publication that is an excellent guide to the scope of possibilities that the Bydgoszcz Industrial and Technological Park offers to entrepreneurs. Bearing in mind its commercial roots and cultivating the city s industrial traditions, BPPT is building a modern area of economic activity. Compared to similar areas in Poland, it stands out with its relatively large amount of investment areas fully equipped with infrastructure, thereby creating favorable conditions for conducting business activities. BPPT investment benefits are in the Pomeranian Special Economic Zone, and also in the possibility to obtain an exemption from real estate tax for new production facilities. In this publication you will find examples of companies which found space for growth on BPPT land and real estate selected from the wide offer of the Park, which are the basis for establishing cooperation with current residents of the Park. I encourage you to read further, which I hope will inspire you to locate your business in Bydgoszcz Industrial and Technological Park. Andrzej Półgrabski, Prezes Zarządu Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. Andrzej Półgrabski, Chairman of the Board of the Bydgoszcz Industrial and Technological Park LLC.

6 6 Bydgoszcz Stare Miasto z lotu ptaka Bydgoszcz Old Town from the air

7 Bydgoszcz Przestrzeń dla biznesu Space for business Bydgoszcz

8 8 Bydgoszcz Bydgoszcz Opera Nova w Bydgoszczy Opera Nova in Bydgoszcz Bydgoszcz: przestrzeń sprzyjająca inwestycjom Bydgoszcz: good for investment Informacje o mieście Bydgoszcz to siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego, licząca ponad 360 tysięcy mieszkańców. Prawie 670-letnia historia i ugruntowana tradycja przemysłowa miasta tworzą warunki sprzyjające prowadzeniu biznesu. Możliwości ekonomiczne stawiają Bydgoszcz wśród najważniejszych ośrodków gospodarczych Polski. Tu prym wiodą sektory przemysłu: produkcja wyrobów metalowych, naprawa, konserwacja oraz instalowanie maszyn i urządzeń, poligrafia i reprodukcja nośników informacji oraz produkcja odzieży 1). Bydgoszcz jest również nowoczesnym ośrodkiem kultury i sportu. Ze względu na strategiczne położenie geograficzne, na terenach miasta znajduje się Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), będące jednostką szkolącą żołnierzy na potrzeby NATO. Bydgoszcz należy także do Unii Metropolii Polskich. Information about the city Bydgoszcz, being the seat of the Kuyavian- Pomeranian voivode, has more than 360,000 residents. Almost 670 years of history and a strong industrial tradition create businessfriendly conditions. Eco nomic capacity places Bydgoszcz among the most important economic areas in Poland. The leading sectors of industry are: metal production; repair, maintenance and installation of machinery and equipment; printing and reproduction of information and the textile industry 1). Bydgoszcz is also a modern center of culture and sport. Due to its strategic geographical location, the city houses the Joint Force Training Centre (JFTC), training soldiers for the needs of NATO. Bydgoszcz is also a member of the Union of Polish Metropolises. 1) Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane za rok 2011 / Source: Statistical Office in Bydgoszcz, data for 2011

9 Bydgoszcz Bydgoszcz 9 Lokalizacja Bydgoszcz usytuowana jest w centralnej części kraju, dwie godziny jazdy samochodem do Gdańska. W granicach miasta, zaledwie 3,2 km od centrum, znajduje się Port Lotniczy im. I. J. Paderewskiego, który obsługuje zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Przez Bydgoszcz przebiegają cztery drogi krajowe (nr: 5, 10, 25 i 80) oraz linia kolejowa łącząca Śląsk i Kraków z Gdynią, która krzyżuje się ze szlakami Warszawa-Szczecin oraz Wrocław-Gdynia. Istotnym czynnikiem komunikacyjnym jest położenie miasta między Wisłą i Brdą. Obie rzeki są częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70, która jest centralnym punktem na trasie Berlin- -Kaliningrad (połączenie z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych przez węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę). Location Bydgoszcz is located in the central part of the country, only a two-hour drive from Gdansk. I. J. Paderewski Airport, which supports both national and international flights, is situated within the city limits, just 3.2 km from the city center. Four national roads run through Bydgoszcz (No. 5, 10, 25 and 80) as well as a railway line, which connects Śląsk and Kraków with Gdynia, and is crossed by the routes Warszawa-Szczecin and Wrocław-Gdynia. An important communication factor is the city s location between the Wisła and Brda rivers. Both rivers are parts of international waterway E-70, which is the focal point on the Berlin-Kaliningrad route (a connection with the national waterways system by means of a hydrographic junction connecting the Wisła and Odra rivers). Bydgoszcz to: Bydgoszcz is: 8 miasto w Polsce pod względem liczby ludności city in Poland in terms of population miasto ludzi młodych: a city of young people: lat średnia wieku the average age 3 6 siedziba wojewody kujawsko-pomorskiego the seat of Kuyavian-Pomeranian voivode Odległości do największych europejskich centrów biznesu: Distance to the largest European business centers Berlin Berlin 404 km Kopenhaga Copenhagen Bruksela Brussels 712 km 1129 km Oslo Oslo Paryż Paris 1312 km 1462 km 1501 km Londyn London Moskwa Moscow Rzym Rome Madryt Madrid 1510 km 1914 km 2722 km Londyn Madryt Paryż Oslo Kopenhaga Berlin Bruksela Rzym Bydgoszcz Moskwa Źródło: / Source:

10 10 Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz w liczbach Bydgoszcz in numbers osób aktywnych zawodowo w aglomeracji bydgosko-toruńskiej professionally active people in the Bydgoszcz-Torun agglomeration Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane na rok 2013/ Source: Statistical Office in Bydgoszcz, data for 2013 Struktura firm w Bydgoszczy według branż The structure of companies in Bydgoszcz by sector Handel Trade Telekomunikacja i informatyka Telecommunications and IT Nieruchomości Real Estate Transport i magazynowanie Transport and warehousing Przemysł Industry 3% 5% 26% 6% 6% 23,3% firm z całego województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w Bydgoszczy of companies from around the Kuyavian-Pomeranian is located in Bydgoszcz 10% 23% 10% 11% Inne Other Edukacja i opieka zdrowotna Education and health care Budownictwo Construction Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Other professional, scientific and technical activity Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Bydgoszczy w roku 2014: Number of registered businesses in Bydgoszcz in 2014: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014: Number of registered businesses in Kuyavian-Pomeranian voivodeship in 2014: Źródło: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, dane na rok 2014 / Source: Statistical Office in Bydgoszcz, data for 2014

11 Bydgoszcz Bydgoszcz mieszkańców Bydgoszczy aktywnych zawodowo professionally active residents of Bydgoszcz studentów w Bydgoszczy rocznie students in Bydgoszcz anually Port Lotniczy w Bydgoszczy: kierunki połączeń Bydgoszcz Airport: direct connections Glasgow Wielka Brytania / Great Britain 2h 20 min Bydgoszcz Dublin Irlandia / Ireland Birmingham Wielka Brytania / Great Britain 2h 45 min 2h 25 min 1h Warszawa / Warsaw Polska / Poland London Wielka Brytania / Great Britain 2h 15 min 1h 35 min Düsseldorf Niemcy / Germany 1h 30 min Frankfurt Niemcy / Germany Źródło: Port Lotniczy w Bydgoszczy / Source: Bydgoszcz Airport

12 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny z lotu ptaka Bydgoszcz Industrial and Technological Park from the air

13 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Przestrzeń nowych możliwości Space for new possibilities Bydgoszcz Industrial and Technological Park

14 14 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park Lokalizacja Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Location of Bydgoszcz Industrial and Technological Park Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest w centralnej części Polski województwie kujawsko-pomorskim, w południowo- -wschodniej części Bydgoszczy. Park powstał na terenach poprzemysłowych i zajmuje obszar blisko 280 ha, co plasuje go na pozycji jednego z największych obszarów tego typu w Polsce. W aktualnej ofercie pozostaje jeszcze około 70 ha nieruchomości na sprzedaż lub pod dzierżawę oraz inwestycje typu build-to-suit, czyli budowę obiektów kubaturowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Inwestora. Możliwe jest także specjalne przygotowanie kształtu i rozmiaru działki inwestycyjnej pod wymagania Inwestora (minimalna powierzchnia 1 ha). Bydgoszcz Industrial and Technological Park is located in the south-east of Bydgoszcz, in Kuyavian- Pomeranian voivodeship, in the central part of Poland. The park was created in former industrial areas and covers an area of nearly 280 hectares. This makes BPPT one of the largest areas of its kind in Poland. In the current offer there are still about 70 hectares of real estate for sale or rent, as well as build-to-suit investments, tailored to the individual needs of the Investor. It is also possible to prepare the size and shape of the investment plot according to the Investor s requirements (minimum area of 1 ha). Bliskość BPPT od dróg krajowych Proximity of BPPT to national roads 46,4 km 0,8 km 2,0 km 3,0 km 3,0 km Odległość BPPT od istotnych lokalizacji BPPT distance from important locations 6,0 km 6,5 km 5,0 km Autostrada A1: Węzeł Czerniewice A1 Motorway: Czerniewice Junction Droga krajowa nr 10: Warszawa-Szczecin National road No. 10: Warsaw-Szczecin 10 Droga krajowa nr 5: Gdańsk-Poznań National road No. 5: Gdańsk-Poznań Droga krajowa nr 25: Konin-Koszalin National road No. 25: Konin-Koszalin Droga krajowa nr 80: Bydgoszcz-Toruń National road No. 80: Bydgoszcz-Toruń Międzynarodowy Port Lotniczy Bydgoszcz Bydgoszcz International Airport Port żeglugi śródlądowej Inland shipping port Centrum Bydgoszczy Center of Bydgoszcz A

15 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 15 BPPT na mapie Bydgoszczy BPPT on the map of Bydgoszcz Szczecin 258 km Gdańsk A1 167 km BYDGOSZCZ 80 Toruń 45 km Poznań 130 km S Łódź 205 km A1 Warszawa / Warsaw 255 km Źródło: / Source:

16 16 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park BPPT oferuje BPPT offers Tereny uzbrojone w nowoczesną infrastrukturę: nowe drogi energia elektryczna woda pitna i przemysłowa kanalizacja sanitarna i deszczowa IT i światłowody gaz, energia cieplna 2) Wybór lokalizacji i podział działki, zgodnie z wymaganiami Inwestora Plots equipped with modern infrastructure: new roads electricity drinking and industrial water sewerage and storm water drainage networks IT and optical fiber networks gas, heat energy 2) Selection of location and division of plots, according to Investor s requirements Bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 10 Dostępność transportu multimodalnego: lotnisko międzynarodowe kolej port żeglugi śródlądowej Direct connection to National road No. 10 Availability of multimodal transport: international airport railway network inland shipping port Zwolnienie z podatku od nieruchomości na 3 lata 3) Exemption from real estate tax for 3 years 3) Wsparcie w sprawnej realizacji procedur administracyjnych Assistance in efficient realization of administrative procedures Dojazd komunikacją publiczną Access by public transport 2) Uzależnione od realizacji projektów inwestycyjnych gestorów sieci. / Dependent on realization of investment projects by networks administrators. 3) Na podstawie uchwały nr LXIII/1330/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 października 2014 r., która zwalnia z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki i budowle stanowiące nową inwestycję. Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. / Pursuant to Bydgoszcz City Council Resolution No. LXIII/1330/14 of October 29, 2014, which exempts from the real estate tax and is related to business activities and buildings forming a new investment. Valid until December 31, 2020.

17 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 17 BPPT w liczbach BPPT in numbers powierzchnia obiektów area of facilities wartość nakładów inwestycyjnych value of investments liczba zatrudnionych number of employees m2 62 mln PLN / 15,46 mln m2 81,5 mln PLN / 20,32 mln m2 96 mln PLN / 23,94 mln m mln PLN / 85,29 mln mln PLN / 129,43 mln m Średni kurs PLN w stosunku do EUR wynosi 4,01 PLN / PLN average exchange rate against EUR is 4.01 PLN Źródło: materiały własne / Source: own materials.

18 18 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park Korzyści dla Inwestorów Benefits for Investors Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, na okres do 3 lat, w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (utworzeniem nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub całościową zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa) 4). Zwolnienie to dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy i uzależnione jest od ich ilości. Minimalne progi uprawniające do skorzystania ze zwolnienia to: 5 nowych miejsc pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw; 15 nowych miejsc pracy dla średnich przedsiębiorstw; 50 nowych miejsc pracy dla dużych przedsiębiorstw. Część obszaru BPPT, o powierzchni blisko 46 ha, została włączona do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu działającym w niej przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu wydatków inwestycyjnych i/lub poziomu zatrudnienia. Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej w województwie kujawsko-pomorskim należy do najwyższych w Polsce i wynosi: 55% dla małych przedsiębiorstw; 45% dla średnich przedsiębiorstw; 35% dla dużych przedsiębiorstw. Inwestorzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie BPPT mają możliwość skorzystania z oferty organizacji praktyk i letnich staży dla uczniów w swoich przedsiębiorstwach. Inicjatywa jest prowadzona w ramach projektu pt. Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej. Ze strony BPPT przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na profesjonalną rekrutację uczniów oraz sprawne przeprowadzenie procedur administracyjnych. Dzięki przystąpieniu do projektu, pracodawca bierze czynny udział w kształceniu potencjalnych pracowników. Entrepreneurs can take advantage of the exemption from real estate tax for a period of three years, as part of de minimis aid for the creation of new jobs associated with new investments (creation of a new or expansion of an existing business, introduction of new products or overall production process change in an existing business) 4). This exemption applies to the real estate on which new jobs were created and it depends on their quantity. The minimum thresholds to qualify for the exemption are: 5 new jobs for micro and small businesses; 15 new jobs for medium sized businesses; 50 new jobs for large businesses. A part of BPPT, with an area of nearly 46 hectares, was incorporated into the Pomeranian Special Economic Zone allowing businesses operating in the area to have an income tax exemption due to capital and/ or employment expenditures. The amount of aid in Kuyavian-Pomeranian voivodeship is among the highest in Poland: 55% for small businesses; 45% for medium-sized businesses; 35% for large businesses. Investors who are already established in the BPPT can apply for organizing work experience and summer internships for students in their businesses. The initiative is carried out under the project: From a student to a master. Internships and training as your way to a professional career. Entrepreneurs can count on BPPT, among other things, for professional recruitment of students and for efficient administrative procedures. By joining the project, the employers take an active part in the training of potential employees. 4) Nie dotyczy: działalności handlowej, instytucji finansowych, logistycznej, spedycyjnej i magazynowej oraz prowadzenia stacji paliw. / Not applicable to: commercial, financial, logistics, shipping and warehousing businesses and service stations.

19 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 19 Pomagamy Inwestorom Assisting Investors BPPT pomaga przedsiębiorcom na każdym etapie realizacji inwestycji, m.in. przeprowadza podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie działek pod indywidualne potrzeby Inwestora, zapewnia merytoryczne wsparcie radcy prawnego i notariusza na etapie tworzenia umowy sprzedaży lub dzierżawy. Spółka wspiera Inwestora także przy dokonaniu ustaleń lokalizacyjnych z gestorami poszczególnych sieci, uzyskaniu decyzji o oddziaływaniu na środowisko, w kontaktach z Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta, Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi czy Urzędem Pracy. Nagrody i wyróżnienia BPPT assists entrepreneurs at every stage of investment realization, among other things: with plot divisions for the individual needs of the Investor; providing professional support of a legal adviser and a notary at the stage of creating the contract of sale or lease; while making arrangements with the administrators of individual networks; obtaining environmental impact decision; dealing with the City Council s Department of Property and Surveying, Town Roads and Public Communication Management; and with various organizations and the Labor Office. Prizes and awards W ostatnich latach Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny został kilkukrotnie wyróżniony w konkursach, m.in. za zaangażowanie w podejmowaniu działań prorozwojowych i gospodarczych, które przyczyniają się do wzrostu dynamiki oraz jakości zarządzania firmami, jak również za potencjał ekonomiczny i jego efektywną promocję. Spośród otrzymanych nagród można wskazać: Tytuł Top Technology Park of the Year w ramach konkursu FDI Poland Investors Awards, przyznany w 2013 roku; Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Fundusze unijne, przyznaną w 2012 roku; I miejsce wraz ze złotą pieczęcią Izby w kategorii Lider wspierania przedsiębiorczości 2011 roku od Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; II miejsce wraz ze srebrną pieczęcią Izby w kategorii Lider wspierania przedsiębiorczości 2010 roku od Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego; II miejsce w Wojewódzkim Finale Konkursu Grunt na Medal w 2008 roku In recent years, Bydgoszcz Industrial and Technological Park has received several awards for undertaking committed economic and development activities that contribute to the growth of dynamics, for the quality of corporate governance, as well as for economic potential and its effective promotion. Among the awards received are the following: The title Top Technology Park of the Year within the competition FDI Poland Investors Awards, in 2013; The Marshal of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship award in the field of EU funds, awarded in 2012; First place with The Gold Seal of the Chamber in the category of Business Support Leader 2011 from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Chamber of Commerce; Second place with The Silver Seal of the Chamber in the category of Business Support Leader 2010 from the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Chamber of Commerce; Second place in Voivodeship Competition Final Land for Medal in 2008.

20 20 IDEA IDEA ul. Bydgoskich Przemysłowców Bydgoszcz +48 (52) IDEA W IV kwartale 2015 roku Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oddaje do użytku nowoczesny sześciokondygnacyjny obiekt biurowy IDEA PRZESTRZEŃ BIZNESU klasy B+, znajdujący się przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy. IDEA In Q Bydgoszcz Industrial and Technological Park is releasing for use modern, six-storey office building IDEA SPACE OF BUSI- NESS of B+ class, located at Bydgoskich Przemysłowców Steet in Bydgoszcz.

21 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 21 Zarządzasz małym lub średnim przedsiębiorstwem? Szukasz komfortowej przestrzeni do pracy? Chcesz dołączyć do kreatywnego środowiska pracy? Do you run a small or medium company? Are you looking for comfortable space for work? Would you like to join creative working environment? Rozpoczynasz lub prowadzisz działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata? Mamy dla Ciebie lokale biurowe w preferencyjnej cenie, wyposażone w meble biurowe oraz infrastrukturę teletechniczną o powierzchni od 27 m 2. MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU: samodzielnego lokalu, mikrobiura dla 4 osób, biurka w lokalu czterostanowiskowym, wyposażonych powierzchni szkoleniowo-konferencyjnych, miejsca parkingowego w garażu podziemnym. Jeżeli działasz na rynku dłużej niż 3 lata również mamy dla Ciebie korzystną ofertę. Powierzchnie biurowe typu open space - od 100 m² do 870 m², z możliwością wydzielenia całej kondygnacji oraz lokale biurowe o powierzchni od 27 m². ATUTY: miejsce na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, doradztwo, udział w konferencjach, bezpłatny parking przy budynku 188 miejsc, możliwość wykupienia podziemnego miejsca parkingowego, parking, szafki i prysznice dla rowerzystów, zapewnienie obsługi administracyjnej, lobby, lunch bar, windy. You have just started or have been running a company for less than 3 years? We can offer you office rooms equipped with furniture and teletechnical infrastructure at preferential price. Their surfaces start from 27 m 2. POSSIBILITY OF RENTING: renting of independent premises, renting of micro office for 4 people, renting of a desk in an office with 4 places, renting of equipped training-conference spaces, renting of a parking space in an underground garage. If you have been operating for longer than 3 years we still have a beneficial offer for you. Office surface of open space type - from 100 m² to 870 m², with the possibility of separation of whole storey and office rooms from 27 m². ADVANTAGES: place for business meetings, conferences, coaching, consulting, participation in conferences, free of charge parking lot at the building spaces, the possibility to purchase underground parking space, parking, lockers and showers for cyclists, administrative service lobby, lunch bar, lifts. Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu +48 (52) oraz na stronie For more information please call +48 (52) or visit

22 22 BCTW BCTW ul. Gdańska Bydgoszcz tel. +48 (52) www. bctw.pl Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze to kompleks o powierzchni ponad m². W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking na ok. 650 miejsc dla samochodów osobowych oraz specjalny parking dla autokarów i samochodów ciężarowych. Obiekt został zaprojektowany tak, aby stwarzał możliwość realizacji różnego rodzaju wydarzeń. Wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie telekomunikacyjne, wystawiennicze i konferencyjne, w tym w system kontroli dostępu, nowoczesny system biletowania oraz najnowocześniejsze systemy audiowizualne i nagłośnienie. Dodatkowo spełnia najwyższe standardy dotyczące akustyki. BYDGOSZCZ TRADE AND EXHIBITION CENTER Bydgoszcz Trade and Exhibition Center is a complex with total space over m². In direct vicinity there is a car park for approx. 650 cars and a special sector for buses and trucks to park. The building was designed to create the possibility of organization of various events. It is equipped with the latest technologies in ICT, exhibiting and conferences, including system for access control and ticketing and latest audiovisual and sound systems. What is more, the building meets the highest standards of acoustics.

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo