Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE"

Transkrypt

1 Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

2 G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi ukowicami 2

3 OD REDAKTOR NACZELNEJ Szanujmy lokaln¹ kulturê i jej dziedzictwo, bo tak naprawdê to ona w znacznej mierze stanowi o naszej to samoœci. Jest jej ambasadorem, wizytówk¹, na trwale wpisuj¹c¹ siê w krajobraz naszej szarej codziennoœci. Œwiadectwem potwierdzaj¹cym, e w tym wielkim galimatiasie i nat³oku ró - nych spraw, niezale nie od prezentowanych opcji, potrafimy siê jednoczyæ dla dobra lokalnej spo³ecznoœci, a kultura i tradycja jest w tych dzia³aniach pomostem ³¹cz¹cym, tworz¹cym dzie³a na trwale wpisuj¹ce siê w karty historii ka dej wsi, gminy i regionu. Wakacje, sezon urlopowy, niwa ju poza nami. Nastaje okres jesienny, a w nim mnogoœæ barw i kolorów. yczê Pañstwu - naszym czytelnikom i przyjacio³om, aby ten jesienny koloryt pozytywnie wp³ywa³ na Pañstwa ycie i nadawa³ mu s³oneczny blask ludzkich uczuæ i emocji. Niech cz¹stk¹ tego kolorytu stanie siê nasz wrzeœniowy numer gazety. Zachêcam do jego lektury. Z powa aniem PROMOCJA GMINY nasze sprawy KO O GOSPODYÑ WIEJSKICH Z NOWEJ JASTRZ BKI - GALICYJSKIE ŒWIÊTO NALEWEK I MIODÓW Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Nowej Jastrz¹bki na czele z So³tys Wies³aw¹ Bia³as, uczestniczy³o w Œwiêcie Nalewek i Miodów, reprezentuj¹c Gminê Lisia Góra i LGD "Zielony Pierœcieñ Tarnowa". Patronat nad tym przedsiêwziêciem obj¹³ Wójt Gminy Lisia Góra i Redakcja G³osu Lisiej Góry. Nasza grupa obok wystêpuj¹cych goœci z Wêgier, cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem. Prezentowane przez KGW z Nowej Jastrz¹bki wyroby by³y nie tylko smaczne, ale przyci¹ga³y swym wygl¹dem tarnowian, którzy przybyli na tarnowski rynek. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y wystêpy wêgierskich goœci i skoczny wêgierski CZARDASZ. Nasz udzia³ w tym przedsiêwziêciu potwierdzi³, i Gmina Lisia Góra liczy siê jako partner dla wielu organizatorów dzia³añ promuj¹cych region. Tekst: L.J Foto: Jakub JaŸwiñski Lidia JaŸwiñska GMINNE CENTRUM US³UG MEDYCZNYCH Lisia Góra Ul. Sucharskiego 3 a NIP REGON Tel. (014) Fax. (014) Gminne Centrum Us³ug Medycznych w Lisiej Górze informuje, e wykonuje bezp³atne szczepienia p/grypie dla mieszkañców gminy Lisia Góra powy ej 65 roku ycia Szczepienia realizowane s¹ na podstawie umowy z Wójtem Gminy Lisia Góra. Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do oœrodków w Lisiej Górze lub Starych ukowicach. Liczba szczepionek ograniczona. Redaktor Naczelna: Lidia JaŸwiñska tel.kom tel w. 116 Zastêpca Redaktora Naczelnego: Edward Kêdzierski tel.fax Rafa³ Nowak (redakcja wydania internetowego G³osu Lisiej Góry ) Adres redakcji: Gminny Oœrodek Kultury w Lisiej Górze z/s w Œmignie, Lisia Góra, Œmigno 30 tel./fax , Wydawca: Rada Gminy w Lisiej Górze Druk: Drukarnia F4 Jerzy Albertusiak, Pawêzów 102d, tel , Gazetê przygotowali: Lidia JaŸwiñska, Edward Kêdzierski, Rafa³ Nowak, Pawe³ Wicher (fotoreporter), Ryszard Motyka - fotoreporter - ³¹cznik z Poloni¹ w Chicago, Ma³gorzata Rêdzina Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Publikuj¹c materia³ nades³any, redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ, która mo e byæ sprzeczna z naszymi pogl¹dami. 3

4 nasze sprawy WIEŒCI Z GMINY PODPISANIE UMOWY POMIÊDZY URZÊDEM MARSZA KOWSKIM A GMIN LISIA GÓRA - O DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W LISIEJ GÓRZE 25 lipca br w Urzêdzie Gminy Lisia Góra zosta³a podpisana czy³ Wójt Gminy otrzymane œrodki zostan¹ przekazane na umowa o dofinansowanie projektu, przedmiotem którego by³a adaptacjê i modernizacjê budynku (stara apteka) przeznabudowa przedszkola integracyjnego w Lisiej Górze. Umowê cz on eg o dl a po tr ze b podpisali: cz³onek Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego dr Sta- Biblioteki w Lisiej Górze. nis³aw Sorys, Wójt Gminy Stanis³aw Wolak, Skarbnik Gminy (L.J., R.N) Stanis³awa Uchwat. Gminê reprezentowali równie Zastêpca Wójta S³awomir Turek, Dyrektor Przedszkola Urszula Styczyñska oraz rodzice Agata Ma- ³ecka i Beata Lis wraz z dzieæmi. Podpisanie umowy skutkuje formalnym rozliczeniem projektu, a przede wszystkim przekazaniem oczekiwanej dotacji w wysokoœci ,78 PLN (70 % kosztów kwalifikowanych). Nale y podkreœliæ, i wartoœæ projektu wynosi³a ,85 PLN, zaœ koszt przedsiêwziêcia ,67 z³. Jak oœwiad- CENA WODY Woda jest nam niezbêdna do ycia, jednym z podstawowych zadañ samorz¹du jest zaopatrzenie w ni¹ mieszkañców. Wraz ze wzrostem zu ycia wody pojawi³ siê problem odprowadzenia œcieków. Zwykle us³ugê dostarczania wody i odprowadzania œcieków œwiadczy jedna firma i pobiera za to ³¹czn¹ op³atê. Us³ugi te nie zawsze œwiadczone s¹ po cenach rynkowych, gdy ka da gmina ma mo liwoœæ dop³acaæ zarówno do produkcji wody, jak i neutralizacji œcieków. Gmina Lisia Góra nie dop³aca do produkcji wody, jej cena wynika z kosztów produkcji i w 2012 r, cena ta wynosi 3,10 z³ brutto za 1000 litrów wody. Natomiast dop³acamy do neutralizacji œcieków 0,80 z³ do ka - dego metra szeœciennego odebranych œcieków od mieszkañców. Dop³ata ta ma zachêcaæ do dzia³añ zwi¹zanych z pod³¹czaniem siê do istniej¹cych sieci kanalizacyjnych i likwidacji uci¹ liwoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹ istniej¹cych szamb. ¹czna op³ata za dostawê wody i odprowadzenie œcieków jest w Gminie najni sza w regionie. Dokoñczenie na str. 5 4

5 CENA WODY Dostawê wody realizujemy wspólnie z Gmin¹ abno z ujêcia wody w êgu Tarnowskim, do tego celu utworzyliœmy Zwi¹zek Gmin. Woda surowa jest pozyskiwana z 9-ciu studzien g³êbinowych, T¹ wodê przed u yciem nale y obrobiæ, poprzez jej napowietrzanie- wytr¹camy elazo, nastêpnie t³oczymy j¹ przez dwa wirkowe filtry, które wy³apuj¹ resztê elaza i manganu. Utrzymujemy du ¹ strefê ochrony ujêcia, woda ze studni nie wykazuje zanieczyszczeñ biologicznych. Czysta woda jest t³oczona rur¹ o œrednicy ø 300 mm do zbiorników w Pawêzowie. Zbiorniki w Pawêzowie maj¹ po- 3 jemnoœæ 1500 m. Ze zbiorników i rury œrednicy ø 300 (magistrala wodna) woda sp³ywa na êg Tarnowski, Bobrowniki, Niedomice, na gminê abno. So³ectwa gminy Lisia Góra po³o one s¹ wy ej i aby woda do nich dotar³a konieczne jest podniesienia jej ciœnienia w sieci poprzez system hydroforni w Pawêzowie. Pro- 3 dukujemy dziennie oko³o 2200 m wody. Jak z tego krótkiego opisu wynika, dostarczenie dobrej wody do naszego domu wymaga wielu zabiegów i jest technicznie doœæ skomplikowane. Zwi¹zek Gmin ds. zaopatrzenia wsi w wodê obs³ugê systemu i pobieranie op³at powierzy³ naszej Gminnej Spó³ce Komunalnej z o.o. w Lisiej Górze. Oczywiœcie, aby zapewniæ bezpieczeñstwo dostawy wody, Gmina Lisia Góra ma kilka po³¹czeñ swojego systemu z sieci¹ wodoci¹gów tarnowskich (Brzozówka, Wa³ki, Pawêzów) i z sieci¹ Czarny Tarnowskiej (Nowa Jastrz¹bka). Jesteœmy te przygotowani do budowy wspomagaj¹cego ujêcia wody na pograniczu 3 Starych i Nowych ukowic o wydajnoœci do 1000 m na dobê. W³asna produkcja wody w sumie jest tañsza jak zakup z zewnêtrznej sieci. Na cenê wody sk³ada siê wiele czynników, jej g³ównym sk³adnikiem to koszty pracy, energii elektrycznej, op³at za wydobycie oraz koszty remontów. Sieæ siê starzeje, mamy ju sieci trzydziesto kilku letnie budowane na bazie materia³ów z eliwa i stali, czas z ta instalacj¹ zrobi³ swoje - st¹d liczne awarie. W przysz³ym roku bêdziemy realizowaæ powa niejsze remonty na sieciach magistralnych o du ej awaryjnoœci wymieniaj¹c je na rury z PCV, które nie ulegaj¹ korozji. Gminy nie chc¹ i nie mog¹ ju pokrywaæ tych remontów poprzez obci¹ anie swoich bud etów kolejnymi wydatkami, wydatki te zostan¹ przerzucone na odbiorców wody, poprzez wzrost ceny wody. Brak jest te mo liwoœci pozyskania œrodków z programów Unii na tego typu prace, trzykrotnie sk³ada³em odpowiednie wnioski, lecz bez skutku. Pieni¹dze unii najchêtniej wydaje siê na Kapita³ Ludzki. Jakiej mo emy siê spodziewaæ skali podwy ki. Na remonty dodatkowo planujemy wydaæ oko³o 200 tys. z³, przyjmuj¹c stabilnoœæ cen pr¹du i kosztów pracy winniœmy siê zmieœciæ w 15% skali podwy ki, nale y siê spodziewaæ ceny oko³o 3,50 z³ 3 brutto za m w przysz³ym roku. Oczywiœcie te kalkulacje mog¹ siê zmieniaæ, ale raczej w górê, ostatecznie cenê zatwierdza Walne Zgromadzenie Zwi¹zku Gmin abno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodê. Mamy pocz¹tek suszy hydrologicznej, je eli nie bêdzie œnie nej zimy to wodê bêdziemy oszczêdzaæ, nale y zatrzymywaæ wody opadowe w swoich gospodarstwach przede wszystkim do nawadniania dzia³ki czy ogródka, w ten sposób zatrzymamy te trochê pieniêdzy w kieszeni, mniej p³ac¹c za wodê z sieci. PORTAL SAMORZ DOWY Skrót informacji: nasze sprawy Przedszkola bez rz¹dowej subwencji Jest to kolejna niezbyt ciekawa informacja dla rodziców. MEN wycofa³ siê bowiem z obietnicy wspierania samorz¹dów w finansowaniu przedszkoli, t³umacz¹c,i w bud ecie pañstwa na 2013 r. nie przewidziano œrodków na ten cel. Oznacza to dziury w oœwiatowych bud etach gmin i powa ne problemy samorz¹dów oraz rodziców, których dzieci uczêszczaj¹ do przedszkoli. Wiêcej na : kola-bez-rzadowej-subwencji,38106.html KOLEJNE ZMIANY W BECIKOWYM Sejm znowelizowa³ bowiem ustawê o tych œwiadczeniach rodzinnych. Pocz¹wszy od 2013 r. becikowe przys³ugiwaæ bêdzie tylko rodzinom, których miesiêczne dochody nie przekraczaj¹ z³ na osobê. Jak siê okaza³o pos³owie przewag¹ tylko jednego g³osu zdecydowali, e jego wysokoœæ wynosiæ bêdzie z³, a nie z³. Wójt Gminy Stanis³aw Wolak 5

6 WIEŒCI Z SO ECTW STARE UKOWICE nasze sprawy PARAFIADA "KOŒCIÓ NASZYM DOMEM" czekam na loteriê, mo e los siê do mnie uœmiechnie, uznanie dla tych co to przygotowali, nareszcie wieœ o y³a. Nic uj¹æ, nic dodaæ, bo My te Parafiady staj¹ siê ju lokaln¹ tra- zatorów by³o wystawienie widowiska siê z tym zgadzamy. A co do dycj¹. Przybieraj¹ ró norodn¹ formu- Kopciuszek, którego aktorami byli Kopciuszka to s¹dzimy, e mo e na ³ê, lecz ich cel oraz idea s¹ wszêdzie ta- cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzin bazie tego spektaklu powstanie kie same. Maj¹ jednoczyæ, integrowaæ, Katolickich, zaœ re yserem Jolanta prawdziwy, amatorski teatr i wielki dawaæ przyk³ad, e mo na bawiæ siê, Kolak - nauczyciel polonista Gim- mistrz polskiego teatru Stefan Jaracz wypoczywaæ w klimacie wzajemnego nazjum Zaczarnie, pokazy akcji doczeka siê tu w ukowicach Starych szacunku, zgodnie z etyk¹ Koœcio³a. ratowniczej w wykonaniu miejscowej godnych nastêpców. Czego oczywiœ- Przyk³adem takiego w³aœnie dzia- Jednostki OSP pod kierunkiem Na- cie wszystkim aktorom Kopciuszka ³ania by³a Parafiada, zorganizowana czelnika Józefa Pinasa i Prezesa W³a- yczymy. w niedzielne popo³udnie 26 sierpnia dys³awa Adamczyka. Ca³oœæ stra- Dziêkujemy za zaproszenie, a tak roku w Parafii pw. NMP Czê- ackich atrakcji uzupe³niali druhowie e za goœcinnoœæ w rodzinie Pañstwa stochowskiej w Starych ukowicach. z Jednostki OSP Brzozówka, którzy Stanis³awy i Józefa Pinasów. Nale y podkreœliæ, i z zaproszenia do wykorzystuj¹c samochód stra acki udzia³u w tym przedsiêwziêciu sko- (zwy kê) serwowali lot w podniebne rzysta³o wielu mieszkañców innych przestworza w celu obserwacji pano- Tekst: L.J miejscowoœci z terenu Gminy Lisia ramy Starych ukowic i okolic. Sporo wspó³praca M. Jantoñ Góra oraz goœci przyby³ych na do- chêtnych do spraw dzenia swoic h Zdjêcia: J.J,R.N po³udniowe uroczystoœci Odpustowe. umiejêtnoœci zgromadzi³o stanowisko Organizatorem ca³ego przedsiê- strzeleckie przygotowane przez zespó³ wziêcia by³a Parafia Stare ukowice trenera Jerzego Madeja. Powo- Proboszcz Parafii Adam Chmiel, So- dzeniem cieszy³ siê pokaz Dziew- ³ectwo na czele z So³tysem Stanis³a- czêcej Grupy Cheerleaderek oraz wem Kozio³, Stowarzyszenie Rodzin przejazd bryczk¹. W sposób umie- Katolickich pod przewodnictwem jêtny Parafiadê wykorzystano do Ma³gorzaty Jantoñ, Akcja Katolicka dzia³añ profilaktycznych Policji propod przewodnictwem Bo eny Wolak i muj¹c Akcjê Bezpieczna Droga do zastêpcy Gra yny Lis, Rada Duszpas- szko³y, prowadzi³ j¹ m³. asp. ukasz terska - Alicja Kuta i CARITAS - Wantuch. Do tañca zagrzewa³ Danuta Ptak. Wspó³organizatorem wszystkich zespó³ KONTRA 5 Parafiady by³ GOK Lisia Góra. z GOK. Jednak rekordy bi³a loteria Org ani zat orz y zad bal i o bog aty fantowa i atrakcyjne losy przygoprogram, szereg atrakcji, które towane p rzez organiza torów. œci¹gnê³y liczn¹, wielopokoleniow¹ Ca³oœæ przygotowano ciekawie przy grupê uczestników. Zabawa trwa³a du ym zaanga owaniu organizawiêc do póÿnych godzin wieczornych torów, co niew¹tpliwie wp³ynê³o na i nawet niesprzyjaj¹ca okresowo pogo- pozytywny ogólny wizerunek. da, nie by³a wstanie jej wczeœniej za- Aby przekonaæ siê o s³usznoœci koñczyæ. Niew¹tpliwym sukcesem organi- naszych spostrze eñ, zapytaliœmy wyrywkowo uczestników Parafiady o swoje wra enia. Oto niektóre wypowiedzi: wreszcie coœ siê dzieje, mam ju sporo lat, ale ten Kopciuszek mnie zachwyci³, 6

7 nasze sprawy WIEŒCI Z SO ECTW DO YNKI WIEJSKIE O tym, e Brzozówka ceni tradycjê i lokaln¹ kulturê nie potrzeba nikogo przekonywaæ. Bo choæ jest to jedna z najm³odszych miejscowoœci gminy, to jednak jej tradycje siêgaj¹ zamierzch³ych i jak siê okazuje niezapomnianych przez wielu mieszkañców czasów. Organizatorem Do ynek by³o So³ectwo Brzozówka na czele z So³tys Zofi¹ Zych oraz Jednostka OSP na czele z Prezesem Edwardem Stachem, a zarazem Przewodnicz¹cym Rady Gminy Lisia Góra. Zaszczytn¹ funkcjê starostów sprawowali: Ewelina Kornaus i Wieñczys³aw Koco³. Wœród goœci byli m.in. Pose³ na Sejm RP Andrzej Sztorc, Prezes ZG PSL Pawe³ Stach. Swoj¹ obecnoœci¹ do ynki zaszczycili równie Proboszcz Parafii o. Piotr Pacura, i o. Janusz, Dyrektor SP im. Orl¹t Lwowskich w Brzozówce Aleksandra Kozio³, Dyrektor Gimnazjum im. Zes³añców Sybiru Tadeusz Kozio³, Dyrektor GOK Edward Kêdzierski, sponsorzy i przyjaciele So³ectwa oraz nasza Redakcja. Uroczystoœci do ynkowe, jak ka e staropolski obyczaj, rozpoczêto uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ dziêkczynn¹ za zebrane plony, koncelebrowan¹ przez Proboszcza Parafii o. Piotra Pacurê. W jej trakcie poœwiêcono Do ynkowy Wieniec, który towarzyszy³ uczestnikom uroczystoœci przez ca³y okres tego wa nego w lokal- BRZOZÓWKA nym yciu œwiêtowania. Druga czêœæ programu to przemarsz do ynkowego korowodu z Koœcio³a na plac gdzie kontynuowano uroczystoœæ. Korowód prowadzi³a kapela GOK ŒMIGUSY, Poczty Sztandarowe PSL i OSP Brzozówka. Ca³oœci uroku dodawa³y doro ki konne wioz¹ce starostów, organizatorów i goœci oraz wóz stra acki. Uroczystego otwarcia do ynek oraz powitania dokona³a So³tys Brzozówki Zofia Zych. W czêœci oficjalnej g³os zabrali Przewodnicz¹cy Rady Gminy Edward Stach, Pose³ na Sejm RP Andrzej Sztorc, Prezes ZG PSL Pawe³ Stach. Wszyscy mówcy z wielkim szacunkiem mówili o rolnikach, pracy na roli o jej znaczeniu i wartoœciach tak dla polskiej wsi jak i ca³ego narodu. W dalszej czêœci organizatorzy przewidzieli atrakcje dla dzieci i doros³ych. Ca³oœæ zakoñczy³ festyn wiejski. Zabawa trwa³a do póÿnych godzin wieczornych a do tañca przygrywa³ kolejny zespó³ GOK KONTRA 5. Ca³oœæ prowadzi³ Dyrektor GOK Edward Kêdzierski. Nad bezpieczeñstwem czuwali stra acy i organizatorzy. By³a to uroczystoœæ, której towarzyszy³a ciep³a, mi³a atmosfera, wzajemny szacunek i zaufanie wszystkich, którzy w niej uczestniczyli. Na sto³ach goœci³ dorodny chleb z tego- rocznych zbiorów i smaczny bigos. Tekst/foto: L.J Szanowni Pañstwo Starostowie, Szanowny Panie Poœle, Drodzy Pañstwo Przede wszystkim dziêkujê za zaproszenie; jest mi niezmiernie mi³o byæ tutaj razem z Pañstwem.Do ynki to jeden z najpiêkniejszych dni w roku dla rolnika; to œwiêto plonów, radoœci i odpoczynku po ciê kiej pracy. Tradycyjnie ju na prze³omie sierpnia i wrzeœnia w formie festynowo - sakralnej chcemy Wam mieszkañcom wsi podziêkowaæ za trud w³o ony w zbiór plonów, którymi obrodzi³a ziemia. W wieñcu do ynkowym kryje siê nie tylko radoœæ z pomyœlnie zakoñczonych niw, ale te wdziêcznoœæ za zbiory, a przede wszystkim mozolna praca, codzienna troska mieszkañców wsi oraz ich przywi¹zanie do tradycji. Wielu ludzi nie docenia pracy rolnika. Zapominaj¹, e bezpieczeñstwo cz³owieka to przede wszystkim bezpieczeñstwo ywnoœciowe. Praca rolnika jest wci¹ podstaw¹ egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie zmieni. Sam nie jestem rolnikiem, mimo to czujê siln¹ wiêÿ ze œrodowiskiem wiejskim. Tak siê sk³ada, e pracujê w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji w Tarnowie, gdzie pomagam rolnikom przebrn¹æ przez biurokracjê wniosków o przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych. Do ynki maj¹ równie przypominaæ nam wszystkim, e to dziêki ciê kiej pracy rolnika codziennie na nasze sto³y trafia polski chleb. yczê Wam, mieszkañcy i goœcie, aby nigdy nie zabrak³o nam tego najwa niejszego symbolu do ynek chleba. Dziêkujê za Wasz wielki trud, za dobr¹ pracê i za godn¹ postawê mimo wielu trudnoœci i problemów. yczê wszystkim weso³ego i beztroskiego œwiêtowania. Dziêkujê. Pawe³ Stach Prezes ZG PSL Lisia Góra PODZIÊKOWANIE Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom Do ynek w Brzozówce. S¹ wœród nich: Kalina Dariusz Delpol Mechanika Pojazdowa, Prich Krzysztof Materia³y Budowlane, M³yñski Józef Us³ugi Œlusarskie, Po da³ Wojciech, Po da³ Zbigniew, Po da³ Mieczys³aw - FLOK, Przyprawy i os³onki do wêdlin, Kowal Micha³ - Brzoz-Car Auto Z³om, Emilia i Ryszard Jêdraszek, Szczepanik Rafa³ i Piotr - PROFIS- sprzeda okna, drzwi, kominki, bramy, Sawczak Piotr - Piekarnia Kobierzyn, Koco³ Dorota - Gabinet Stomatologiczny Brzozówka, Cecot Jacek - Presti Auto, Tarsa Jadwiga i Piotr - Skup z³omu, Kuklewicz Krzysztof i Robert - elektryka pojazdowa, Prosowicz Bogdan i Ma³gorzata, muda Artur i Agnieszka, Paluchowski Roman, Kurek W³adys³aw, Gieroñ Wanda i Tadeusz, Œwi¹tek Marta, Szatko Grzegorz i Barbara, Szatko Micha³ i Halina, Starzyk W³adys³aw, Szatko Ewa Kie³basa Teresa, Pi³at Lucyna, Moskal Tadeusz i Eugenia. Wieniec wykona³y: Ewa Wa³aszek, Dorota P³aczek, Agata Moskal, Magdalena Golubiewska, Zofia Zych. Bryczki: Czarnik W³odzimierz i Sabina, Opio³a Roman, Czarnik Ewa, Sak Krzysztof i Urszula, Kornaus Antoni i Barbara Zofia Zych So³tys Radny Brzozówki, Prezes OSP -Edward Stach 7

8 nasze sprawy WIEŒCI Z SO ECTW PAWÊZÓW So³ectwo Pawêzów na czele z So³tysem Jackiem Niedojad³o i Szko³a Podstawowa im. Batalionu Barbara AK, na czele z Dyrektor Ma³gorzat¹ Pietrzak uczestniczyli w uroczystoœciach rocznicowych na Jamnej. Jest to dla tego œrodowiska tym wa niejsze, i wœród partyzantów, którzy zginêli na Jamnej byli równie mieszkañcy Pawêzowa. To m.in. IM, poprzez udzia³ w tych uroczystoœciach z³o ono ho³d i oddano pamiêæ. Szerszy reporta z wydarzenia w nastêpnym numerze NOWE UKOWICE W Nowych ukowicach odby³a siê PARAFIADA. By³o to wa ne dla tej spo³ecznoœci wydarzenie, które skierowane zosta³o do wielopokoleniowego grona odbiorców Nowych ukowic i okolicznych miejscowoœci. Organizatorem Parafiady by³o So³ectwo Nowe ukowice, Parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przy wspó³pracy z GOK Œmigno. BRZOZÓWKA Po d³ugim okresie zmagania siê z biurokracj¹, Brzozówka otrzyma³a stosowne zezwolenia na budowê cmentarza parafialnego. No có lepiej póÿno ni wcale. ZACZARNIE W Uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej, 26 sierpnia 2012 r. odby³y siê 00, do ynki parafialne. Rozpoczê³y siê one o godzinie 15 uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹. Najœwiêtszej Eucharystii przewodniczy³ proboszcz naszej parafii ks. Robert Filipowicz w asyœcie ks. dra Marka Zaborowskiego. Starostami do ynek byli pañstwo: Ewa Czarnik i Mariusz Cichoñ, którzy w procesji z darami, ofiarowali dorodny chleb do ynkowy oraz symboliczny kosz z owocami z tegorocznych zbiorów. RUSZA OŒRODEK WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W dniu 9 lipca 2012 roku w Krakowie zosta³a sporz¹dzona umowa pomiêdzy Wojewod¹ Ma³opolskim reprezentowanym przez: Renatê Grochal, Zastêpcê Dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, a Gmin¹ Lisia Góra reprezentowanym przez: Stanis³awa Wolaka - Wójta Gminy Lisia Góra i Stanis³awê Uchwat - Skarbnika Gminy Lisia Góra. Dotacja jest przeznaczona dla Gminy Lisia Góra na realizacje zadania pn. wspieranie osób w podesz³ym wieku w integracji z m³odzie ¹, które bêdzie realizowane w ramach nowoutworzonego oœrodka wsparcia-klubu samopomocy przez Gminê Lisia Góra. Oœrodek bêdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ w okresie od 1 wrzeœnia 2012 do 31 grudnia Ca³kowity koszt realizacji zadania wynosi:- 177,50 z³ miesiêcznie na jednego uczestnika zajêæ, zgodnie z ust. 1, z tego maksymalna kwota dotacji ze œrodków Wojewody wynosi do 142,00 z³, a nie mniej ni 35,50 z³ pochodzi ze œrodków w³asnych gminy; Wysokoœæ dotacji dla gminy wynosi maksymalnie do 6 390,00 z³ miesiêcznie. Oœrodek bêdzie prowadzi³ zajêcia dla poszczególnych grup: w miejscowoœci Lisia Góra, 3 dni w tygodniu, w tym z m³odzie ¹ 2 dni w tygodniu, w miejscowoœci Stare ukowice, 3 dni w tygodniu, w tym z m³odzie ¹ 2 dni w tygodniu. Trwa nabór osób do udzia³u w tym przedsiêwziêciu. 8

9 wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 W pierwsz¹ niedzielê sierpnia 2012 r. zawiera³a emocjonalny stosunek do rolni- Magiera i Józef Wawrzon. w Gminie Lisia Góra odby³o siê tradycyjne czego trudu, do wartoœci pracy, szacunek dla Oprawê ca³oœci stanowi³y Poczty Sztan- Œwiêto Plonów DO YNKI tych, dziêki którym na naszych sto³ach goœci darowe Jednostek OSP, Zarz¹du Gminnego W œwiêcie tym uczestniczyli rolnicy, chleb - Dar Bo y. Nie zabrak³o tak e PSL Lisia Góra i Brzozówki oraz zaprzêgi mieszkañcy Gminy oraz zaproszeni goœcie. elementów humoru, parodii ws pó ³cz es nej konne. Ich organizatorem by³ Wójt Gminy Lisia rzeczywistoœci, podziêkowañ pod adresem W godzinach popo³udniowych imprezê Góra Stanis³aw Wolak, Gminny Oœrodek w³odarzy gminy, ale tak e i wielu yczeñ ubarwi³y wystêpy: KAPELI Z NAD BARY- Kultury i So³ectwo Breñ. Starostami do ynek zwi¹zanych z potrzebami poszczególnych byli: Cecylia Flis i Marcin Taraszka reprezentanci So³ectwa Breñ. Górze. Tu do ynkowy bochen chleba podzielili: Wójt Gminy Stanis³aw Wolak i ks. Proboszcz Parafii Lisia Góra Stanis³aw Sza³da. Tym chlebem czêstowali wszystkich starostowie z przes³aniem zgody, szacunku i wspólnoty dla ludzi rolniczego trudu w ca³ej Gminie. Na program do ynek z³o y³y siê: okolicznoœciowe wyst¹pienia W³odarza Gminy Stanis³awa Wolaka, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Edwarda Stacha, cz³onka Zarz¹du Powiatu Paw³a Augustyna, Parlamentarzystów Józefa Roika i Roberta Wardza³y, prezentacje 12 do ynkowych wieñcy z wszystkich So³ectw i SDS Lisia Góra. Prezentacje te wzbogacone by³y przez okolicznoœciowe wystêpy, nawi¹zuj¹ce do lokalnych, œrodowiskowych tradycji i obyczajów. Za ich przygotowanie nale ¹ siê s³owa uznania dla wszystkich So³tysów oraz dla Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze. Ka da prezentacja to by³ odmienny charakter, styl, a czêsto i przes³anie. Ka da Inauguracja tego wa nego œwiêta rozpo- czê³a siê uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym w Lisiej Górze. Tu podczas piêknej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Pra³ata Stanis³awa Sza³dy Mszy, modlono siê w intencji rolników, ich rodzin oraz wszystkich uczestników uroczystoœci. Czêœæ dalsza zgodnie z tradycj¹ mia³a miejsce na stadionie sportowym w Lisiej CZY i BOBI Z REWI TANECZN oraz pokaz sztucznych ogni. Ca³oœæ prowadzi³ Dyrektor GOK - Edward Kêdzierski przy wspó³pracy ca³ego zespo³u pracowniczego. Nad bezpieczeñstwem imprezy czuwali funkcjonariusze Komendy Policji Tarnów Centrum. Organizacja do ynek w tak du ym wy- miarze nie by³aby mo liwa, gdyby nie liczni sponsorzy, którym za wsparcie serdecznie dziêkujemy. œrodowisk. Elementem dodatkowym by³ zorganizo- wany z inicjatywy Prezesa Lokalnej Grupy Dzia³ania Zielony Pierœcieñ Tarnowa Adama Flagi konkurs wieñcy z terenu dzia³ania LGD. Uczestniczy³y w nim Gminy: Skrzyszów, abno, Wietrzycho- wice. W wyniku oceny Jurorów: Redaktor Naczelnej G³osu Lisiej Góry Lidii JaŸwiñskiej, Prezesa LGD Adama Flagi, artysty, rzeÿbiarza Ryszarda Pinasa, Gminê Lisia Góra w konkursie tym reprezentowa³ piêkny, bogaty w formie i treœci przekazu wieniec So³ectwa ukowa. Wieniec ten wykonali pod kierownictwem So³tysa Józefa Wa³aszka : Anna Magiera, Monika Barwacz, Martyna Barwacz, Agnieszka Czosnyka (prezentacja) Mieczys³aw Szegda, Paw³a Œwiêto plonów zakoñczone, ale praca na roli nadal trwa. Rolniczy trud i pot jeszcze d³ugo bêdzie zrasza³ wiejskie zagony i zagrody. I o tym nale y pamiêtaæ, niezale nie od œwiêta i tej pamiêci oraz szacunku na co dzieñ yczymy wszystkim rolnikom ich rodzinom i ludziom zwi¹zanym z rolnictwem. Tekst: L.J, Edward Kêdzierski Foto: R.N i J.J. DYREKTOR GOK DZIÊKUJE WSZYSTKIM SPONSOROM. PAÑSTWA POMOC JEST DLA NAS NIEOCENIONA. ZAWSZE MO EMY NA WAS LICZYÆ. TO UMACNIA NAS W WIERZE, E W KA DYM DZIA ANIU NIE JESTEŒMY SAMI. 9

10 wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 wyst¹pienie Wójta Gminy Stanis³awa Wolaka Drodzy Pañstwo! Wiele jest piêknych zawodów na œwiecie, ale najbardziej zwi¹zany z ziemi¹, przyrod¹ jest zawód rolnika. Ca³a praca przebiega pod go³ym niebem i nieraz wielki trud ca³ego roku zostaje zniszczony przez ró ne kapryœne ywio³y. W tym roku niwa by³ s³oneczne i Rolnicy spokojnie zebrali plony, a by³y one mimo suchej i mroÿnej zimy lepsze jak w latach ubieg³ych. Drodzy Pañstwo! Do ynki to czas podziêkowania Panu Bogu i ludziom za zebrane plony, to zarówno czas radoœci jak i refleksji nad wartoœci¹ chleba. Wszyscy oczekujemy niskich cen ywnoœci w sklepach, lecz nie mo e to siê odbywaæ tylko kosztem niskich cen produktów rolnych. Nie mo e to siê odbywaæ kosztem poziomu ycia rodzin rol- ników. Wielu polityków, czêsto czer- pi¹cych z maj¹tku i funkcji pañstwowych pe³nymi garœciami, wnosi o wprowadzeniu podatku dochodowego równie od ma³ych gospodarstw rolnych, odebranie jedynej zdobyczy socjalnej wsi, jakim jest KRUS. Nie tak mia³o byæ, euro pos³owie mieli w Brukseli wyrównaæ dotacje dla rolników, tak aby one by³y jednakowe dla polskiego i francuskiego rolnika. Jest to wyrównywanie szans konku- rencyjnych dla naszych rolników, prosimy o nie ustawanie w tych wysi³kach. Polscy Rolnicy, polska wieœ sko- rzysta³a ze œrodków unijnych korzystaj¹c z ró nego rodzaju programów, lecz z rozliczania unijnych dotacji urzêdy uczyni³y horror. kowy, wspólne dzielenie siê chlebem Pêczniej¹ szafy z dokumentami, i oczywiœcie wieñce, korowody miesi¹cami szuka siê w milionowych do ynkowe, przyœpiewki, gdzie kwotach groszy tak jakby rozliczeñ nie mo na wszystkim bez adnej urazy mo n a za ok r¹ gl aæ do pe ³n yc h wytykaæ b³êdy i przedstawiaæ swoje z³otówek. Banki zacieraj¹ rêce, ich problemy. dochody rosn¹, poniewa system Dziœ nasze do ynki zaszczyci³y oparty jest o kredyt. Wielu zniechê- grupy do ynkowe z s¹siednich gmin conych ju nie chce unijnych pieniê- stowarzyszonych w LGD Zielony dzy. Wiele zaniechañ i nie zawsze Pierœcieñ Tarnowa, której i my s³usznych decyzji dla wsi, rolnictwa, jesteœmy cz³onkiem. W pierwszej ma wp³yw na wartoœæ pracy rolnika, na kolejnoœci im podziêkujê za to e wartoœæ chleba i z tego musimy sobie podjê³y trud przyjechania do nas, zdawaæ sprawê wszyscy. Niektórym pokazania nam swoich zwyczajów trudno jest doceniæ t¹ pracê, a praca ta do ynkowych i w³¹czeniu siê do to podstawa naszej egzystencji, dziêki wspólnego œwiêtowania. Serdeczne tej pracy codziennie na naszym stole Bóg Zap³aæ! pojawia siê chleb. Dziêkujê gminnym korowodom Dotacje unijne zmieni³y wiele, ale do ynkowym za wieñce, za trwanie te wygenerowa³y gigantyczny d³ug przy piêknej staropolskiej tradycji, siêgaj¹cy ju dziœ oko³o 900 mld z³. chocia trochê boje siê e tematykê który obci¹ a nas i nasze dzieci. Dla- Waszych przyœpiewek zdominuje tego te nale y sobie postawiæ pytanie kwestia dróg powiatowych, marsza³czy zawsze sensownie wydajemy te kowskich i na pewno autostrady, pieni¹dze. niestety niewiele tu jako samorz¹d Widzimy te pozytywy, piêkniej¹ gminny mo emy zmieniæ. Dziêkujê, nasze wioski, odnawiamy centra wsi, wszystkim tym którzy, przyczynili siê oferujemy coraz lepsze warunki edu- do zorganizowania do ynek, Staroskacji, poprawia siê dostêp gospo- tom Do ynkowym, Wszystkim Spon- darstw do wszystkich instalacji tech- sorom, a nie szczêdzili oni grosza i da- nicznych. Praca rolnika dziêki nowo- rów w naturze, aby to wspólne czesnym maszynom staje siê l ejsza, œwiêtowanie by³o radosne i dostatnie. w gminie pojawiaj¹ siê gospodarstwa Zapraszam do œwiêtowania do towarowe. wspólnej zabawy. Przez teren naszej gminy przebiega Wszystkim korzystaj¹cym z pracy 14 km budowanej autostrady, yjemy Rolnika yczê, aby za kilkanaœcie dni na terenie budowy prowadzonej przez Rolnicy ponownie rzucili ziarno w gle- agendê Pañstwa Polskiego GDDKiA, bê z radoœci¹ i nadziej¹ na nowy mam nadziejê, e ktoœ z decydentów jeszcze lepszy plon i oby to ziarno zainteresuje siê jak yjemy i pomo e wyda³o plon stukrotny pozwalaj¹cy przetrwaæ ten trudny czas budowy. nas wszystkich wy ywiæ. Zmieni³ siê krajobraz po przeciêciu pól autostrad¹, pola dziczej¹, GDDKiA Szczêœæ Wam Bo e! ma uporz¹dkowaæ teren przy autostradach poprzez scalenia, regulacjê cieków wodnych, dróg dojazdowych. INFORMACJE zobacz Prace te winny wyprzedziæ oddanie Do ynki na stronie: autostrady do u ytku, s¹dzê, e zostan¹ one przyspieszone. Rolnicy, wieœ, to równie skarbnica naszej kultury. To obrzêd do yn- 10

11 wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Rady Gminy Edwarda Stacha Wyst¹pienie Starosty Do ynek Marcina Taraszki Drodzy Rolnicy! Szanowni Pañstwo Obchodzimy dzisiaj Œwiêto Plonów Naszej Ziemi Do ynki. Jest to dla ka dego rolnika jeden z najpiêkniejszych dni w roku. To radoœæ i odpoczynek po ciê kiej pracy. W okaza³ych i misternie wykonanych wieñcach do ynkowych, kryje siê nie tylko radoœæ i pomyœlnie zakoñczenie niw, wdziêcznoœæ za zbiory, ale nade wszystko mozolna praca, codzienna praca mieszkañców wsi oraz ich g³êbokie przywi¹zanie do narodowej tradycji. Historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos powiedzia³ w ch³opie yje i odradza siê naród, z niego czerpie sw¹ si³ê Pañstwo. On najwiêcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie mo e byæ zdrowego narodu i silnego pañstwa. Do ynki to najpiêkniejsza narodowa tradycja, obchodzona ju w XVI wieku. Na przestrzeni wieków do ynkowe obrzêdy, zwyczaje zmienia³y swój charakter. Jednak tak jak dawniej, tak i dzisiaj przypominaj¹ nam o ciê kiej pracy rolnika i o tym, i dziêki tej pracy na nasze sto³y trafia codziennie polski chleb. Jednak e wielu ludziom trudno doceniæ pracê rolnika. Zapominaj¹ oni o tym, e bezpieczeñstwo i rozwój cz³owieka, zale y od bezpieczeñstwa ywnoœciowego. Nie doceniaj¹ tego, e praca rolnika jest wci¹ podstaw¹ egzystencji ludzkiej. Pozwólcie zatem Drodzy Rolnicy, e za ten wspania³y dar Waszych r¹k, za owoce Waszej pracy, z³o ê Wam dzisiaj s³owa najwy szego szacunku i uznania. Do ynki s¹ przede wszystkim Waszym œwiêtem, niechaj bêdzie ono wyrazem naszych podziêkowañ. yczê Wam, aby dla rolnictwa by³y zawsze dobre czasy, abyœcie korzystali z nowych mo liwoœci i szans. yczê du o zdrowia Wam i Waszym rodzinom. yczenia kierujê tak e do rodaków na obczyÿnie, którzy w poszukiwaniu lepszego jutra dla siebie i w³asnych dzieci opuœcili ziemiê ojczyst¹, a którzy sercem s¹ tak e dzisiaj z nami wszystkimi. Koñcz¹c przekazujê Wam i Nam wszystkim s³owa Jana Paw³a II Oddajê ho³d spracowanym rêkom polskiego rolnika, tym rêkom, które z trudnej ciê kiej ziemi wydobywa³y chleb dla kraju, a w chwilach zagro enia by³y gotowe tej ziemi strzec i broniæ. W imieniu w³asnym i Rady Gminy dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji tego œwiêta, dziêkujê za przybycie goœciom i mieszkañcom ycz¹c udanej zabawy. Szczêœæ Bo e! Szanowni Pañstwo! Obchodzimy dzisiaj uroczyœcie œwiêto plonów naszej ziemi Do ynki Gminne. Oceniaj¹c efekty ca³orocznej trudnej pracy, dziêkujemy Panu Bogu za najwiêkszy dar rolniczego trudu, za chleb. Serdecznie witam na dzisiejszych uroczystoœciach wszystkich rolników i ludzi bezpoœrednio pracuj¹cych przy tegorocznych niwach, a w imieniu spo³ecznoœci rolniczej witam w³adze wszystkich szczebli, duchowieñstwo, zaproszonych goœci i wszystkich obecnych na dzisiejszych do ynkach. Szanowni Pañstwo niwa roku 2012 szczêœliwie zakoñczone. Wzorem lat ubieg³ych zebraliœmy siê na do ynkach gminnych, których gospodarzem w tym roku jest So³ectwo Breñ. Jako, e chleb dzisiaj przyniesiony jest dzie³em stwórcy przy udziale ciê kiej pracy rolników, w pierwszej kolejnoœci dziêkowaliœmy za plony w œwi¹tyni. Praca rolnika i efekty tej pracy jak adne inne zajêcia uzale nione s¹ od pogody, a ta na szczêœcie w tym roku w naszym regionie sprzyja³a zbiorom plonów. Niestety dobre warunki pogodowe nie prze³o ¹ siê na wzrost op³acalnoœci ciê kiej pracy rolnika. Szalej¹ce ceny œrodków do produkcji skutecznie zuba aj¹ polsk¹ wieœ. Obserwujemy coraz wiêkszy problem z dostêpem do ziemi rolnej, która sta³a siê narzêdziem spekulacji finansowych i jest ju dla produkcji rolnej za droga. Niedorzeczna polityka zalesiania i ugorowania powoduje wzrost liczebnoœci dzikiej zwierzyny, która dziesi¹tkuje nasze uprawy. Szanowni Pañstwo, dosz³o do tego, e 40 mln kraj, kraj niegdyœ rolniczy przoduj¹cy w statystykach produkcji przesta³ byæ samowystarczalny ywnoœciowo, a od tego ju tylko krok do utraty suwerennoœci. Wielkoœæ produkcji ywca wo³owego i wieprzowego spada do poziomów nie notowanych w czasach powojennych. Zapowiadane wprowadzenie podatku dochodowego i likwidacja KRUS-u zmniejszy i tak ju nieliczn¹ grupê ludzi wykonuj¹cych pracê rolnika. Do ynki to œwiêto wyj¹tkowe œwiêto wszystkich rolników, œwiêto polskiej wsi i œwiêto wielopokoleniowej tradycji. W tym dniu oczy wszystkich zwrócone s¹ na rolników - ludzi wykonuj¹cych niezmiernie istotny, ale niestety niedoceniany dziœ zawód. Tym bardziej z tego miejsca pragnê wszystkim podziêkowaæ, za zainteresowanie problemami rolnictwa, za organizacjê do ynek, za wspieranie tego œwiêta wszystkim, którzy siê do tego przyczynili. Szczególnie dziêkujê wykonawcom wieñców i bior¹cym udzia³ w korowodach do ynkowych. Serdecznie dziêkujê za powierzenie mi zaszczytnej funkcji starosty dzisiejszych do ynek. Wszystkim Pañstwu yczê dobrej i mi³ej zabawy. Szczêœæ Bo e! 11

12 m³odzie M³odzi, zdolni, z wielkimi sukcesami - uczniowie z Kobierzyna Od kilku lat na terenie Woje- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie oraz Chlubn¹ tradycjê wymienionych wództwa Ma³opolskiego realizo- tarnowskich liceach. stypendystów kontynuuj¹ obecni wany jest Ma³opolski program sty- Joasia Bieœ jest laureatk¹ Ma³opendialny dla uczniów szczególnie uczniowie podstawówki. polskiego Konkursu Geograficznego Basia Kucaba, chocia dopiero uzdolnionych". Jest to projekt Ma³opolskiego Konkursu Interdyscy- ukoñczy³a kl.iv, mo e pochwaliæ siê finansowany z Europejskiego Funplinarnego - "Wiem wiêcej", finalistk¹ wielkim sukcesem. Pod opiek¹ duszu Spo³ecznego, bud etu pañstwa Ma³opolskiego Konkursu z Fizyki nauczy ciela matematyki mgr Bo eny oraz bud etu Województwa Ma³opoli Astronomii, a tak e uczestniczk¹ Œwiêtek, uczestnicz¹c w projekcie skiego, w ramach Programu Operaetapu okrêgowego XXXVII Olimpia- Matematyka Innego Wymiaru cyjnego Kapita³ Ludzki dy Geograficznej. w Matematycznych Mistrzostwach Celem ogólnym projektu, jest Patrycja Œwi¹tek to trzykrotna Polski Dzieci i M³odzie y zajê³a I wyrównywanie szans edu- miejsce w województwie kacyjnych uczniów gimnazjów ma³opolskim, II miejsce i szkó³ ponadgimnazjalnych w Polsce zdobywaj¹c srebrny z obszaru Województwa Ma³o- medal. Zdoby³a tytu³ laureata polskiego - poprzez pomoc oraz wynik bardzo dobry stypendialn¹. w Miêdzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Celem szczegó³owym projektu, jest realizacja wsparcia W swoich d¹ eniach do sukdla uczniów szczególnie uzdolki nie jest osamotniona. cesów w dziedzinie matematy- nionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolwiñski w tym roku zdoby³ wy- Oœmioletni Sebastian Czernionych w zakresie przedmioró nienie w Miêdzynarodotów matematyczno-przyrodniwym Konkursie Kangur czych i technicznych. Aby znaleÿæ siê w gronie stypen- Matematyczny, a Daniel dystów trzeba mieæ niema³e Starzyk w Matematycznych laureatka Ma³opolskiego Konkursu osi¹gniêcia - byæ finalist¹ lub Mistrzostwach Polski Dzieci i M³o- Biblijnego oraz laureatka Ma³opoldzie y uplasowa³ siê na II miejscu laureatem konkursu szczebla co skiego Konkursu Przyrodniczego. najmniej wojewódzkiego i osi¹gaæ w powiecie tarnowskim, XXVII bardzo wysokie wyniki w nauce. Ola mo e poszczyciæ siê dwukrot- w województwie ma³opolskim. Nasza ma³a wieœ - Kobierzyn - mo e nym zdobyciem tytu³u laureata Ogól- Jako spo³ecznoœæ tak ma³ej pochwaliæ siê piêcioma takimi stynopolskiego Konkursu Fizycznego miejscowoœci jesteœmy bardzo dumpendystami. S¹ to Joanna Bieœ, Poszukiwanie talentów, tytu³em ni z indywidualnych osi¹gniêæ uczfinalisty Ma³opolskiego Konkursu Justyna Œwi¹tek, Aleksandra Œwi¹- niów, wysokich wyników nauczania tek, Patrycja Œwi¹tek i Krzysztof z Fizyki i Astronomii, finalisty i sprawdzianów zewnêtrznych oraz Kucaba. S¹ to wychowankowie Ma³opolskiego Konkursu Matemawytrwa³ej, systematycznej i czêsto Szko³y Podstawowej w Kobierzynie, tyczno-przyrodniczego. bezinteresownej pracy nauczycieli która nie zaniedbuj¹c innych obszarów Justyna to finalistka Ma³opolskie- tutejszej szko³y. kszta³cenia k³adzie szczególny nacisk go Konkursu Matematyczno-Przyrodna rozwój uczniów w zakresie mate- niczego oraz Ma³opolskiego Konkur- matyczno-przyrodniczym. Rozbudzon¹ su Chemicznego. Informacja w³asna szko³y w podstawówce pasjê do nauki Krzysztof jest zdobywc¹ tytu³u przedmiotów œcis³ych kontynuowali laureata Ma³opolskiego Konkursu w Gimnazjum w Lisiej Górze, Przyrodniczego. Gimnazjum Dwujêzycznym oraz 12

13 wydarzenia TURNUS REHABILITACYJNY W DAR ÓWKU DLA NIEPE NOSPRAWNYCH W sierpniu br. Œrodowiskowy Dom Samopomocy oraz cz³onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Czterolistna Koniczyna uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Dar³ówku nad morzem. Dwutygodniowy wypoczynek spêdzono w oœrodku rehabilitacyjnowypoczynkowym MARIA, który po³o ony by³ w odleg³oœci kilkunastu metrów od pla y. Dodatkowym atutem oœrodka by³a mo liwoœæ korzystania z codziennych zabiegów rehabilitacyjnych, oraz bardzo smaczna kuchnia. S³oneczna pogoda sprzyja³a wypoczynkowi, rekreacji oraz wspania³ej zabawie, a tak e poznawaniu nadmorskiego regionu. Atrakcjami turnusu by³ rejs statkiem po morzu, zwiedzanie latarni morskiej w Dar³ówku, wycieczka do aqua parku oraz rejs tramwajem wodnym do Dar³owa gdzie zwiedzano Zamek Ksi¹ ¹t Pomorskich. Pobyt nad piêknym morzem, pla owanie na szerokiej piaszczystej pla y, morska bryza oraz panuj¹cy klimat sprawi³, e wszyscy znakomicie wypoczêli i zregenerowali swoje si³y. To by³a przygoda, która na d³ugo pozostanie w pamiêci tych, którym dane by³o uczestniczyæ w tym turnusie. Bo ena Mróz UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!!! Przypominamy, e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki s¹ BEZP ATNE.Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesy³aj¹cymi osobom, które za³o y³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upowa nia do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsy³ane pisma, sugeruj¹ce koniecznoœæ uiszczenia op³aty za wpis do "rejestru przedsiêbiorców", s¹ w istocie ofertami handlowymi, o czym œwiadcz¹ informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo op³ata za wpis stanowi przychód firmy, która wysy³aj¹c pismo wprowadza adresatów w b³¹d, sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej op³aty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowi¹ próbê powielenia ogólnodostêpnych bezp³atnych informacji o przedsiêbiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx czy te REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest ca³kowicie bezp³atna, o czym przypomina równie zamieszczony na stronie komunikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiêbiorców za op³at¹ nale y podchodziæ ze szczególn¹ ostro noœci¹. 13

14 wydarzenia Presti owy Certyfikat CIVIS ET PATRIA dla Szko³y Podstawowej im. Batalionu Barbara AK w Pawêzowie Szko³a Podstawowa im. Batalionu Barbara AK w Pawê- Udzia³ w konkursie polega³ na zaplanowaniu i zrealizowie w uznaniu dzia³añ kszta³tuj¹cych to samoœæ m³odego zowaniu przez szko³ê dzia³añ z zakresu czterech lub wiêcej pokolenia Polaków - zdoby³a presti owy certyfikat CIVIS ET obszarów tematycznych przedstawionych w Regulaminie: PATRIA w III edycji konkursu na projekt edukacyjny historia regionu ze szczególnym uwzglêdnieniem Ma³opolska - Moje miejsce na ziemi, moja ma³a ojczyzna. historii najnowszej Informacja o tym, i szko³a zosta³a laureatem znajduj¹ siê na miejsca pamiêci narodowej stronie Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty. Konkurs jest jed- polskie dwory i losy ich mieszkañców, historie rodzin, nym ze znacz¹cych przedsiêwziêæ podejmowanych w ramach migracja i emigracja, przesiedlenia i wysiedlenia; Ma³opolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Oby- kultura regionu watelskiej Kuratorium Oœwiaty W Krakowie. Wspó³organi- przyroda regionu zatorem tegorocznej edycji konkursu by³ Uniwersytet Peda- W realizacji za³o eñ programowych zaanga owani byli gogiczny w Krakowie. wszyscy uczniowie i nauczyciele szko³y. Wielkim Przes³aniem konkursu by³o propagowanie dzia³añ, których orêdownikiem przedsiêwziêcia, osob¹ wspieraj¹c¹ by³ So³tys efektem jest wzmocnienie wiêzi uczniów - cz³onków spo- Jacek Niedojad³o. Uroczyste wrêczenie certyfikatu odbêdzie ³ecznoœci lokalnej z najbli sz¹ Ojczyzn¹ oraz przygotowanie siê w miesi¹cu paÿdzierniku. ich do pe³nienia istotnej roli spo³ecznej roli Obywatela. Konkurs mia³ charakter otwarty, a jego adresatami by³y szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne Informacja w³asna szko³y z terenu województwa ma³opolskiego. POLICJA INFORMUJE TAK WYGL DA ZABÓJCZY ALKOHOL KRUS INFORMUJE Od dnia 1 wrzeœnia 2012 r. zmieniaj¹ siê kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego wynosz¹ one70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z³ 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz rent rodzinnych) oraz 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z³ 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz rent rodzinnych). CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE SPORT W NIECO INNYM WYDANIU Ogrodowy skok w dal ³asiczki. Czy by to ju kolejna olimpiada? ( autor S.T) 14

15 ochotnicza stra po arna ZAWODY SPORTOWO-PO ARNICZE OSP ukowa Sierpieñ Corocznie Gminne Zawody Sportowo Po arnicze to nie tylko pokaz stra ackich umiejêtnoœci, ale nade wszystko pasjonuj¹ce widowisko sportowe. W tegorocznych sierpniowych zawodach uczestniczy³o 31 dru yn z 10 OSP z terenu Gminy. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d Gminny OSP RP Lisia Góra. Gospodarzem zawodów by³a Jednostka OSP ukowa, przy wspó³pracy Jednostki OSP abno zabezpieczaj¹cej ekipê sêdziowsk¹. Nad ca³oœci¹ od strony merytoryczno- formalnej czuwa³ przewodnicz¹cy Komisji Sêdziowskiej reprezentuj¹cy Komendê Powiatow¹ OSP w Tarnowie, Komendant ZG OSP RP Lisia Góra Marian Jasnosz oraz Prezes Józef Ogorzelec. Wœród goœci obserwuj¹cych zawody byli m.in.: Wiceprezes Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie Ksawery Stefañczyk, Za st êp ca Wó jt a Gminy S³awomir Turek, Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Gminy Marek Cygan, Komendanci i Prezesi Jednostek OSP z terenu Gminy. Zawody przebiega³y bardzo sprawnie, przy du ym zaanga owaniu, a przede wszystkim poziomie wiedzy i umiejêtnoœci wszystkich uczestników. To by³a piêkna i wartoœciowa impreza. Zawodnicy niezale nie od wieku wykazali siê ogromn¹ aktywnoœci¹, poczuciem odpowiedzialnoœci i wol¹ walki z zachowaniem obowi¹zuj¹cych zasad regulaminowych. Potwierdza to fakt, i dla m³odych ludzi dzia³alnoœæ w OSP jest szans¹ na rozwój swoich pasji, zainteresowañ, a tak e sposobem na spê- dzanie wolnego czasu. To doskona³a szko³a ycia. Po podsumowaniu wyników æwiczeñ sztafety i æwiczeñ bojowych, jednostki OSP w poszczególnych grupach wiekowych zajê³y nastêpuj¹ce miejsca na podium: Grupa III A Mêska powy ej 18 lat: Miejsce I - OSP Stare ukowice Miejsce II- OSP Kobierzyn Miejsce III- OSP ukowa Grupa I Mêska lat Miejsce I - OSP Stare ukowice Miejsce II- OSP ukowa Miejsce III- OSP Lisia Góra Grupa II Mêska lat Miejsce I - OSP Stare ukowice Miejsce II- OSP Nowe ukowice Miejsce III- OSP Lisia Góra Grupa III C eñska lat Miejsce I - OSP Kobierzyn Miejsce II- OSP Stare ukowice Grupa II eñska lat Miejsce I - OSP Stare ukowice Grupa I eñska lat Miejsce I - OSP ukowa Miejsce II- OSP Zaczarnie Miejsce III- OSP Nowa Jastrz¹bka Swoist¹ atrakcj¹ na zakoñczenie zawodów by³ pokaz akcji gaœniczej z u yciem sprzêtu gaœniczego, stanowi¹cego ju dziœ wartoœæ muzealn¹, który przygotowany zosta³ przez Jednostkê OSP Nowa Jastrz¹bka. Tekst: L.J Foto: Jakub JaŸwiñska 15

16 ochotnicza stra po arna POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - PO ARNICZE JEDNOSTEK OSP - KOLEJNY SUKCES GMINY LISIA GÓRA OSP Kobierzyn Stanis³aw Wa³aszek oraz So³tys Kobierzyna Edward Ko³pa. W tym wa nym stra ackim przedsiêwziêciu uczestniczyli m.in.: Pose³ na Sejm RP Robert Wardza³a, cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego Stanis³aw Sorys, Starosta Po- wiatu Mieczys³aw Kras, w³adze powiatowe OSP na czele z Kazimierzem Sady. Tekst/foto: Jakub JaŸwiñski Podczas tegorocznych Powiatowych Zawodów Sportowo- Po arniczych w Tarnowie, Gminê Lisia Góra, reprezentowa³y Jednostki OSP Kobierzyn, ukowa i Stare ukowice. Zawody odby³y siê na stadionie sportowym Unii Tarnów, a ich g³ównym celem by³o sprawdzenie i pokazanie praktycznego przygotowania druhów z OSP do dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa. Jednoczeœnie zawody te, s³u y³y promocji idei tego cennego spo³ecznie ruchu. Reprezentacje Gminy po raz kolejny udowodni³y, i poziom wyszkolenia w Jednostkach OSP jest na wysokim poziomie, zaœ zaanga owanie stra aków ochotników ogromne. Po raz kolejny niezawodne okaza³y siê dziewczêta z OSP Kobierzyn, które wywalczy³y wicemistrzostwo powiatu (II miejsce w grupie eñskiej powy ej 18 lat). By³y to: Kasia Witek, Karolina Czerwiñska, Marzena Ogorzelec, Dominika Kuta, Anna Oc³oñ, Joanna Bieœ, Joanna Wa³aszek, Justyna Œwi¹tek, Natalia Ogorzelec (rezerwa).nie zawiedli tak e druhowie z Jednostki Stare ukowice, którzy zajêli III miejsce : Kmieæ Sylwester, Zaucha Dawid, Cygan ukasz, Cygan Krzysztof, Pokladko Andrzej, Ziêba Marcin, Pytel Jaros³aw, Starzyk W³adys³aw, zawodnik rezerwowy Pytel Pawe³ (kategoria mê czyzn powy ej 18 lat). Du ymi umiejêtnoœciami, wol¹ walki, zdyscyplinowaniem wykaza³y siê grupy: eñska lat z ukowej (która miejsce na podium straci³a niestety przez brak odpowiedzialnoœci i obiektywizmu ze strony sêdziów nad czym ubolewamy) i mêska ze Starych ukowic. Dru ynom kibicowali Wójt Gminy Lisia Góra Stanis³aw Wolak, Kapelan Stra aków ks. Henryk Bielak (nale y podkreœliæ, i by³ to jedyny kapelan w skali ca³ego powiatu, który uczestniczy³ w zawodach), Prezes ZG ZOSP RP Lisia Góra Józef Ogorzelec i Komendant Marian Jasnosz, Prezes STRA ACY Z JEDNOSTKI OSP ZACZARNIE W BALICACH Zaczarnie to jednostka bardzo aktywna, oferuj¹ca swym stra akom ró norodne mo liwoœci poznawania pracy ratowniczej, poszerzania wiedzy i umiejêtnoœci. Tym razem druhowie z tej jednostki trafili do Portu Lotniczego w Balicach. I na pewno obok zdobytej wiedzy by³a to dla nich ciekawa i emocjonuj¹ca przygoda. 16

17 ochotnicza stra po arna ZROZUMIEÆ ISTOTÊ PRACY JEDNOSTEK OSP W zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, Góra, bowiem w tym w³aœnie dniu 2,5 tyœ. dolarów przekaza³ Klub Parafii nowoczesny sprzêt i wyposa enie s¹ odebra³a ona lekki samochód ratow- Lisia Góra w Chicago, któr¹ przeznaniezwykle istotnym elementem wszel- niczo-gaœniczy. Dla jednostki by³a to wa na i presti owa chwila, tym bardziej, i jest ona w toku przygotowañ do Jubileuszu 125 lecia swego istnienia. Wspólnie z druhami z OSP Lisia Góra samochód odbierali - Zastêpca Wójta S³awomir Turek, So³tys Lisiej Góry Marian Witek, Radny Lisiej Góry Piotr Miot³a. Przetarg na dostawê samochodu wygra³a firma PW "BIBMOT" BIK - Sp.J. z Mielca, która zaoferowa³a samochód Renault Master za kwotê. 169 tys. kich dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa. z³. Œrodki na zakup samochodu po- czono na dop³atê do samochodu oraz Na nic zda siê dobrze wyszkolony strachodzi³y z kilku Ÿróde³: 110 tys. z³ jego doposa enie. Ponadto Jednostka ak, jeœli w jednostce brak bêdzie sprzêprzekaza³a na rzecz jednostki Gmina otrzyma³a wsparcie ze zbiórki wœród tu, brak bêdzie spo³ecznego wsparcia mieszkañców Lisiej Góry. Zebrane œrodi uznania dla tej pracy. Zatem na ten ki zosta³y tak e przeznaczone na dopoproblem nale y spojrzeæ nie tylko z posa enie samochodu. zycji udzia³u w akcjach, ale przede Mamy nadziejê, e nowy nabytek wszystkim z pozycji dzia³añ profilak- (zast¹pi 38 letniego starego Forda) i bêtyczno - informacyjnych skierowanych dzie s³u y³ wiele lat wspieraj¹c dzia³aldo dzieci, m³odzie y i doros³ych. Ka de noœæ stra aków, a jednoczeœnie s³u ¹c doposa enie jednostki ( niezale nie od zabezpieczeniu bezpieczeñstwa mieszrodzaju sprzêtu) temu w³aœnie s³u y. Ten kañców oraz wszystkich przeje d aj¹fakt musz¹ wszyscy przyj¹æ do wiacych przez nasz¹ Gminê. domoœci i zrozumieæ, a bywa z tym Zarz¹d i druhowie z Jednostki OSP niestety bardzo ró nie! RP Lisia Góra na czele z Prezesem Wojciechem Taraszka, serdecznie NOWY SAMOCHÓD Lisia Góra (w tym 90 tyœ z pieniêdzy dziêkuj¹ wszystkim za udzielon¹ DLA OSP LISIA GÓRA so³ectwa Lisia Góra, a 20 tyœ. ZG OSP pomoc finansow¹ oraz wspieranie RP Lisia Góra ), 50 tys. z³ to dotacja wszelkich innych dzia³añ. 14 sierpnia 2012 to data, która wpisze z Powiatowego Zwi¹zku OSP RP, 6 tys. Tekst: L.J siê na karty historii Jednostki OSP Lisia z³ przekaza³ Powiat Tarnowski. Kwotê Zdjêcia: S.T KONKURS FOTOGRAFICZNY pn: "Zielony Pierœcieñ Tarnowa - ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkañców". Od 1 sierpnia br. trwa organizowany przez Stowarzyszenie LGDZIELONY PIERŒCIEÑ TARNOWA, konkurs fotograficzny pn: "Zielony Pierœcieñ Tarnowa - ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkañców". Konkurs ten jest adresowany do wszystkich mieszkañców oraz osób przebywaj¹cych na obszarze dzia³ania Zielonego Pierœcienia Tarnowa, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów, z tym e osoby niepe³noletnie musz¹ dostarczyæ pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów na udzia³ w konkursie. Konkurs ma na celu odkrywanie, promocjê i popularyzacjê ciekawych i atrakcyjnych miejsc, obiektów oraz wydarzeñ zwi¹zanych z obszarem 6 gmin wchodz¹cych w sk³ad Zielonego Pierœcienia Tarnowa tj.: Gminy Tarnów, Gminy Lisia Góra, Gminy abno, Gminy Wietrzychowice, Gminy Skrzyszów oraz Gminy Wierzchos³awice. Prace na Konkurs wraz z za³¹cznikami nale y przes³aæ lub dostarczaæ osobiœcie do dnia roku-decyduje data wp³ywu lub z³o enia w siedzibie Organizatora-Zielony Pierœcieñ Tarnowa, Skrzyszów 335 A, Skrzyszów. Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody oraz mo liwoœæ prezentacji prac w trakcie wystaw objazdowych! Zachêcamy do udzia³u w konkursie. Regulamin znajduje siê na stronie: Barbara Kapustka 17

18 dzia³alnoœæ charytatywna OLDBOYS LISIA GÓRA I INNI ZAGRALI DLA ASI A jednak w tym zagonionym, zagmatwanym œwiecie, pe³nym przyk³adów, w którym cz³owiek dla cz³owieka jawi siê przys³owiowym wilkiem, jest jeszcze miejsce na uczucia, empatiê i szacunek dla innych. I opisane poni ej wydarzenie jest tego przyk³adem. przyszli j¹ wesprzeæ finansowo. Istotnym i bardzo buduj¹cym by³o to, e w tym gronie byli zarówno rówieœnicy, kole anki i koledzy Asi, a tak e ich rodzice, przyjaciele szko³y, przyjaciele OLDBOYSÓW Lisia Góra i mieszkañcy gminy, w³adze samorz¹dowe reprezentowane przez radnych Paw³a Stacha i Ryszarda Witka. W tym gronie obecni byli tak e by³a Dyrektor Gimnazjum Monika Krzysztoforska, obecny Dyrektor Jerzy Sad³oñ (tak e graj¹cy w meczu, zawodnik OLDBOYSÓW) oraz Leszek Zió³kowski wychowawca Asi. Dusz¹ i ogromnym orêdownikiem tego przedsiêwziêcia by³ Bogdan Ludwa, Jacek Stok³osa oraz wszyscy Oldboysi Lisia Góra. Nale y podkreœliæ, i dru- yna ta zagra³a ju w przesz³oœci szereg takich meczy charytatywnych. Wœród lokalnej i nie tylko spo³ecznoœci, ciesz¹ siê uznaniem i szacunkiem, bo robi¹ to obok czego inni przechodz¹ obojêtni. siê z ciê k¹ chorob¹ nowotworow¹. Wdziêczni s¹ im Ci, którzy otrzymali Niedziela 16 wrzeœnia 2012 rok. Na W tym meczu nie chodzi³o o s³awê, nie wsparcie i pomoc bezinteresown¹ i to stadionie sportowym w Lisiej Górze rywalizowano w sposób, który bywa podkreœlam z ca³¹ moc¹. zrobi³o siê gwarno, ale ten gwar nie by³ czêstym (niegodnym sportu) obrazem Na stadionie nie zabrak³o tak e gw ar em ra do œc i, le cz wy ra ze m naszych lokalnych i innych stadionów. emo cjo nal nej wiê zi z Asi ¹ i jej To by³a piêkna gra, w której nie brak rodzin¹. by³o elementów humoru i dobrej Tu bowiem odby³ siê niecodzienny zabawy. Wspania³e zetkniêcie sprawmecz pi³ki no nej, którego organi- noœci wielopokoleniowego grona zazatorem, a jednoczeœnie jednym z boha- wodników, zetkniêcie m³odoœci z dojterów by³a dru yna OLDBOYS LISIA rza³oœci¹ OLDBOYSÓW. Nie by³o wa - GÓRA. Ten mecz to piêkne, niekon- nych i wa niejszych. Tu wszystkich powencjonalne, wyzbyte zbêdnych emocji witano jednakowo walecznoœci¹ serc widowisko sportowe o charytatywnym wszystkich zawodników i organizatocelu. OLDBOYSI Lisia Góra zagrali rów tego wydarzenia. wraz z dru ynami: OLD BOYS BRUK- Nic wiêc dziwnego, e na mecz przy- BET Nieciecza, Seminaryjna Dru yna Pi³karska VICTORIA, Elitarna Reprezentacja Jednostek Ratowniczo-Gaœniczych Nr 1, Nr 2 w Tarnowie, Reprezentacja Funkcjonariuszy Policji Tarnów Centrum. W tym mêskim gronie zawodników znalaz³a siê jedna kobieta st.sier. ANE- TA PYREK, reprezentuj¹ca Policjantów Tarnów Centrum, graj¹ca na pozycji lewego obroñcy. Pani ANETA jest zawodnikiem bardzo szybkim, a przy tym doskona³ym technicznie. Wyró nia ja niesamowita wola walki i nieustêpliwoœæ na boisku wobec swych kolegów, a co najwa niejsze jest z Zaczarnia. Wszyscy zagrali z potrzeby serca, uznaj¹c szlachetnoœæ i przes³anie imprezy, w której chodzi o ratowanie ycia Joasi Œwi¹tek uczennicy III klasy Gimnazjum w Lisiej Górze, zmagaj¹cej by³o wielu kibiców, a przede wszystkich ludzi, którzy uznaj¹c cel tej imprezy niezawodnych stra aków, pe³ni¹cych s³u bê medyczn¹ z jednostki OSP Stare ukowice, w sk³adzie: Cygan Kata- rzyna, Pinas Rafa³ oraz Kmieæ Syl- wester. Nam Redakcji G³osu Lisiej Góry i Tarnowskiej TV przypad³ patronat medialny tego przedsiêwziêcia z czego jesteœmy dumni, a jednoczeœnie mamy nadziejê, e poprzez nasze relacje dotrzemy do wielu innych ludzi dobrej woli, otwartych na pomoc tym, którym los odebra³ to co najcenniejsze zdrowie, bo takich jak Asia osób jest jeszcze sporo Oni tak e czekaj¹ na wsparcie. Tekst/foto: L.J 18

19 dzia³alnoœæ charytatywna OLDBOYS LISIA GÓRA I INNI ZAGRALI DLA ASI PODZIÊKOWANIE OLDBOYS LISIA GÓRA z ca³ego serca dziêkuj¹ serdecznie Wszystkim, którzy 16 wrzeœnia swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili turniej pi³ki no nej ''...I TY TE MO ESZ POMÓC'' staj¹c siê zarazem jego wspó³organizatorami i anonimowymi sponsorami, daj¹c tym samym dowód solidarnoœci, wra liwoœci i wielkiego serca. W sposób szczególny pragniemy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ Proboszczom Parafii: Lisia Góra pw.matki Bo ej Ró añcowej- Kœ.Stanis³aw Sza³da -Ks. mgr Henryk Bielak-rektor koœcio³a w Œmignie -Ks.mgr Czes³aw Mazur-rektor koœcio³a pw.œw.brata Alberta Chmielowskiego w Brniu Stare ukowice pw.najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej Kœ. mgr Adam Chmiel Zaczarnie pw. Matki Boskiej Bolesne Kœ. mgr lic.robert Filipowicz Brzozówka pw.najœwiêtszej Maryi Panny Wniebowziêtej o.piotr Pacura SNMN ukowa pw.wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny Kœ.Czes³aw Górka Pawêzów pw.najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Œwiata Kœ.mgr Tadeusz Wszo³ek -którzy przyjêli nas bardzo serdecznie,osobiœcie popieraj¹c nasza akcjê,. zachêcaj¹c parafian do czynnego udzia³u w organizowanym przez nas turnieju. -Prezesowi KS Orze³ Lisia GÓRA panu Wies³awowi Sikorskiemu za nieodp³atne udostêpnienie obiektu sportowego -Stra akom OSP Lisia Góra za nieodp³atne zabezpieczenie imprezy -Stra akom OSP Stare ukowice za oddelegowanie Zespo³u Ratownictwa Medycznego w sk³adzie pani Cygan Katarzyna pan Pinas Rafa³ oraz pan Kmieæ Sylwester -Panu Robertowi Ma³eckiemu z Lisiej Góry za nieodp³atne wykonanie stela y na plakaty -Panu mgr Jerzemu Sad³oniowi Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Lisiej Górze za pomoc w organizacji turnieju, nieodp³atne wypo yczenie niezbêdnego sprzêtu oraz oddelegowanie w dniu turnieju animatora sportu z obiektu Orlik 2012 p.lic. Jakuba Sikorskiego do sk³adu sêdziowskiego turnieju -Pani mgr Annie Kacer-Pa³kowskiej -Panu mgr Leszkowi Zió³kowskiemu -Sk³adowi sêdziowskiemu: Pani mgr Joanna Sieniawska-Niepubliczne Gimnazjum w Przybys³awicach, Pan mgr Stanis³aw Nowak Szko³a Podstawowa w Wietrzychowicach, Pan lic. Jakub Sikorski Zespó³ szkó³ w Lisiej Górze -Panu Ryszardowi Pinasowi z Lisiej Góry za wykonanie szlifowanych pucharów dla sêdziów turnieju -Rozg³oœni Radiowej RDN MA O- POLSKA -Tarnowskiej TV oraz Redakcji G³osu Lisiej Góry za patronat medialny - Seminaryjnej Dru ynie Pi³karskiej VICTORIA - Reprezentacji Funkcjonariuszy Policji Tarnów Centrum - Dru ynie Old Boys Bruk-Bet Nieciecza -Elitarnej Reprezentacji Jednostek Ratowniczo Gaœniczych nr 1 i nr 2 w Tarnowie -Wszystkim którzy wspierali nas podczas przygotowañ do turnieju -Oficjalnym Sponsorom Turnieju Ze sportowym pozdrowieniem OLDBOYS LISIA GÓRA 18 wrzeœnia 2012 r. SERDECZNE BÓG ZAP AÆ 19

20 informacje Wy sze kryteria dochodowe przy pomocy spo³ecznej Rz¹d w trybie obiegowym przyj¹³ projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów podnosz¹cy kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do otrzymywania pomocy spo³ecznej - wynika z projektu opublikowanego w œrodê na stronie Rz¹dowego Centrum Legislacji. Chodzi o projekt rozporz¹dzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej, skierowany do podpisu premiera. W dokumencie napisano, e rz¹d przyj¹³ go w trybie obiegowym 17 lipca 2012 r. W maju 2012 r. rz¹d zdecydowa³ o podwy szeniu od 1 paÿdziernika 2012 r. progów dochodowych uprawniaj¹cych do otrzymania pomocy spo³ecznej. Zaproponowano, aby do uzyskania takiego wsparcia uprawnia³ dochód na osobê w rodzinie w wysokoœci 456 z³ (obecnie jest to 351 z³). W przypadku osoby samotnie prowadz¹cej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 z³ (aktualnie 477 z³). W uzasadnieniu do projektu, który czeka na podpis premiera wynika, e w wyniku podniesienia kryteriów dochodowych w 2013 r. wydatki bud etu pañstwa w 2013 roku wzrosn¹ o 467,5 mln z³. Zgodnie z szacunkami zawartymi w uzasadnieniu do projektu, na œwiadczenia pieniê ne z pomocy spo³ecznej w 2012 roku wzrosn¹ wydatki: bud etu pañstwa - o 116,9 mln z³, bud etów gmin - o 7,9 mln z³ i bud etów powiatów - o 0,1 mln z³, w 2013 roku: bud etu pañstwa - o 467,5 mln z³, bud etów gmin - o 31,5 mln z³ i bud etów powiatów - o 0,5 mln z³.rozporz¹dzenie ma wejœæ w ycie 1 paÿdziernika 2012 r. Kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej podlegaj¹ weryfikacji co trzy lata, z uwzglêdnieniem wyniku badañ progu interwencji socjalnej przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z prawem Rada Ministrów przes³a³a swoje propozycje do Komisji Trójstronnej, ale ta w ustawowym terminie do po³owy czerwca nie wypracowa³a wspólnego stanowiska w tej sprawie. ród³o: Barwy Wolontariatu Organizacja - Przyjazna Wolontariuszom Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie dzia³aj¹ce przy Fundacji Biuro Inicjatyw Spo³ecznych oraz Sieæ Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszaj¹ do udzia³u w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek wspó³pracuj¹cych z wolontariuszami. Barwy wolontariatu. Jest to ju dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazjê, aby w sposób szczególny podziêkowaæ wolontariuszom, na co dzieñ wspó³pracuj¹cym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizuj¹c Konkurs, zale y nam aby pokazaæ wielobarwnoœæ dzia³añ spo³ecznych i aktywnoœæ wolontariuszy, którzy obecni s¹ niemal e we wszystkich sferach ycia spo³ecznego. Organizacja przyjazna wolontariuszom Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyró nienie i promowanie pozytywnych przyk³adów organizacji i instytucji, które na co dzieñ korzystaj¹c z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, ale we wspó³pracy tej id¹ o wiele dalej. Tworz¹ przyjazne œrodowisko pracy dla wolontariuszy, dbaj¹ o ich rozwój, w³aœciw¹ organizacjê i koordynacjê pracy, wspieraj¹ w codziennych aktywnoœciach. Takim placówkom organizatorzy przyznaj¹ certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Wyniki konkursów: Etap wojewódzki zostanie og³oszony podczas Gali zorganizowanej w dniu 16 listopada br. w Krakowie, etap ogólnopolski podczas Gali Fina³owej Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie. Termin nadsy³ania zg³oszeñ w obydwu konkursach up³ywa 15 paÿdziernika 2012 r. Zg³oszenia z terenu województwa ma³opolskiego nale y nadsy³aæ na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: Regulaminy, zasady udzia³u oraz miejsca zg³oszeñ kandydatów dostêpne s¹ pod adresem: 20

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH BR.1711.5.2015 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH WRZESIEŃ 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. Uchwała Nr XXXVIII/291/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014

Bardziej szczegółowo

Ofert a partnersko-sponsorska

Ofert a partnersko-sponsorska Oferta partnersko-sponsorska Ofert a partnersko-sponsorska Szanowni Pañstwo! Celem niniejszej oferty jest przedstawienie korzyœci jakie mog¹ p³yn¹æ ze wspó³pracy z Klubem Sportowym SPR Chrobry Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê.

Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. Str. 1 Motto: Autentyczna edukacja permanentna, to edukacja swobodna - bez przymusu, inspiruj¹ca, krytyczna i wzbogacaj¹ca ludzk¹ naturê. (prof. Bogdan Suchodolski) Na nudê nie ma lepszego leku ni Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo