Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE"

Transkrypt

1 Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

2 G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi ukowicami 2

3 OD REDAKTOR NACZELNEJ Szanujmy lokaln¹ kulturê i jej dziedzictwo, bo tak naprawdê to ona w znacznej mierze stanowi o naszej to samoœci. Jest jej ambasadorem, wizytówk¹, na trwale wpisuj¹c¹ siê w krajobraz naszej szarej codziennoœci. Œwiadectwem potwierdzaj¹cym, e w tym wielkim galimatiasie i nat³oku ró - nych spraw, niezale nie od prezentowanych opcji, potrafimy siê jednoczyæ dla dobra lokalnej spo³ecznoœci, a kultura i tradycja jest w tych dzia³aniach pomostem ³¹cz¹cym, tworz¹cym dzie³a na trwale wpisuj¹ce siê w karty historii ka dej wsi, gminy i regionu. Wakacje, sezon urlopowy, niwa ju poza nami. Nastaje okres jesienny, a w nim mnogoœæ barw i kolorów. yczê Pañstwu - naszym czytelnikom i przyjacio³om, aby ten jesienny koloryt pozytywnie wp³ywa³ na Pañstwa ycie i nadawa³ mu s³oneczny blask ludzkich uczuæ i emocji. Niech cz¹stk¹ tego kolorytu stanie siê nasz wrzeœniowy numer gazety. Zachêcam do jego lektury. Z powa aniem PROMOCJA GMINY nasze sprawy KO O GOSPODYÑ WIEJSKICH Z NOWEJ JASTRZ BKI - GALICYJSKIE ŒWIÊTO NALEWEK I MIODÓW Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Nowej Jastrz¹bki na czele z So³tys Wies³aw¹ Bia³as, uczestniczy³o w Œwiêcie Nalewek i Miodów, reprezentuj¹c Gminê Lisia Góra i LGD "Zielony Pierœcieñ Tarnowa". Patronat nad tym przedsiêwziêciem obj¹³ Wójt Gminy Lisia Góra i Redakcja G³osu Lisiej Góry. Nasza grupa obok wystêpuj¹cych goœci z Wêgier, cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem. Prezentowane przez KGW z Nowej Jastrz¹bki wyroby by³y nie tylko smaczne, ale przyci¹ga³y swym wygl¹dem tarnowian, którzy przybyli na tarnowski rynek. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y wystêpy wêgierskich goœci i skoczny wêgierski CZARDASZ. Nasz udzia³ w tym przedsiêwziêciu potwierdzi³, i Gmina Lisia Góra liczy siê jako partner dla wielu organizatorów dzia³añ promuj¹cych region. Tekst: L.J Foto: Jakub JaŸwiñski Lidia JaŸwiñska GMINNE CENTRUM US³UG MEDYCZNYCH Lisia Góra Ul. Sucharskiego 3 a NIP REGON Tel. (014) Fax. (014) Gminne Centrum Us³ug Medycznych w Lisiej Górze informuje, e wykonuje bezp³atne szczepienia p/grypie dla mieszkañców gminy Lisia Góra powy ej 65 roku ycia Szczepienia realizowane s¹ na podstawie umowy z Wójtem Gminy Lisia Góra. Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do oœrodków w Lisiej Górze lub Starych ukowicach. Liczba szczepionek ograniczona. Redaktor Naczelna: Lidia JaŸwiñska tel.kom tel w. 116 Zastêpca Redaktora Naczelnego: Edward Kêdzierski tel.fax Rafa³ Nowak (redakcja wydania internetowego G³osu Lisiej Góry ) Adres redakcji: Gminny Oœrodek Kultury w Lisiej Górze z/s w Œmignie, Lisia Góra, Œmigno 30 tel./fax , Wydawca: Rada Gminy w Lisiej Górze Druk: Drukarnia F4 Jerzy Albertusiak, Pawêzów 102d, tel , Gazetê przygotowali: Lidia JaŸwiñska, Edward Kêdzierski, Rafa³ Nowak, Pawe³ Wicher (fotoreporter), Ryszard Motyka - fotoreporter - ³¹cznik z Poloni¹ w Chicago, Ma³gorzata Rêdzina Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Publikuj¹c materia³ nades³any, redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ, która mo e byæ sprzeczna z naszymi pogl¹dami. 3

4 nasze sprawy WIEŒCI Z GMINY PODPISANIE UMOWY POMIÊDZY URZÊDEM MARSZA KOWSKIM A GMIN LISIA GÓRA - O DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W LISIEJ GÓRZE 25 lipca br w Urzêdzie Gminy Lisia Góra zosta³a podpisana czy³ Wójt Gminy otrzymane œrodki zostan¹ przekazane na umowa o dofinansowanie projektu, przedmiotem którego by³a adaptacjê i modernizacjê budynku (stara apteka) przeznabudowa przedszkola integracyjnego w Lisiej Górze. Umowê cz on eg o dl a po tr ze b podpisali: cz³onek Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego dr Sta- Biblioteki w Lisiej Górze. nis³aw Sorys, Wójt Gminy Stanis³aw Wolak, Skarbnik Gminy (L.J., R.N) Stanis³awa Uchwat. Gminê reprezentowali równie Zastêpca Wójta S³awomir Turek, Dyrektor Przedszkola Urszula Styczyñska oraz rodzice Agata Ma- ³ecka i Beata Lis wraz z dzieæmi. Podpisanie umowy skutkuje formalnym rozliczeniem projektu, a przede wszystkim przekazaniem oczekiwanej dotacji w wysokoœci ,78 PLN (70 % kosztów kwalifikowanych). Nale y podkreœliæ, i wartoœæ projektu wynosi³a ,85 PLN, zaœ koszt przedsiêwziêcia ,67 z³. Jak oœwiad- CENA WODY Woda jest nam niezbêdna do ycia, jednym z podstawowych zadañ samorz¹du jest zaopatrzenie w ni¹ mieszkañców. Wraz ze wzrostem zu ycia wody pojawi³ siê problem odprowadzenia œcieków. Zwykle us³ugê dostarczania wody i odprowadzania œcieków œwiadczy jedna firma i pobiera za to ³¹czn¹ op³atê. Us³ugi te nie zawsze œwiadczone s¹ po cenach rynkowych, gdy ka da gmina ma mo liwoœæ dop³acaæ zarówno do produkcji wody, jak i neutralizacji œcieków. Gmina Lisia Góra nie dop³aca do produkcji wody, jej cena wynika z kosztów produkcji i w 2012 r, cena ta wynosi 3,10 z³ brutto za 1000 litrów wody. Natomiast dop³acamy do neutralizacji œcieków 0,80 z³ do ka - dego metra szeœciennego odebranych œcieków od mieszkañców. Dop³ata ta ma zachêcaæ do dzia³añ zwi¹zanych z pod³¹czaniem siê do istniej¹cych sieci kanalizacyjnych i likwidacji uci¹ liwoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹ istniej¹cych szamb. ¹czna op³ata za dostawê wody i odprowadzenie œcieków jest w Gminie najni sza w regionie. Dokoñczenie na str. 5 4

5 CENA WODY Dostawê wody realizujemy wspólnie z Gmin¹ abno z ujêcia wody w êgu Tarnowskim, do tego celu utworzyliœmy Zwi¹zek Gmin. Woda surowa jest pozyskiwana z 9-ciu studzien g³êbinowych, T¹ wodê przed u yciem nale y obrobiæ, poprzez jej napowietrzanie- wytr¹camy elazo, nastêpnie t³oczymy j¹ przez dwa wirkowe filtry, które wy³apuj¹ resztê elaza i manganu. Utrzymujemy du ¹ strefê ochrony ujêcia, woda ze studni nie wykazuje zanieczyszczeñ biologicznych. Czysta woda jest t³oczona rur¹ o œrednicy ø 300 mm do zbiorników w Pawêzowie. Zbiorniki w Pawêzowie maj¹ po- 3 jemnoœæ 1500 m. Ze zbiorników i rury œrednicy ø 300 (magistrala wodna) woda sp³ywa na êg Tarnowski, Bobrowniki, Niedomice, na gminê abno. So³ectwa gminy Lisia Góra po³o one s¹ wy ej i aby woda do nich dotar³a konieczne jest podniesienia jej ciœnienia w sieci poprzez system hydroforni w Pawêzowie. Pro- 3 dukujemy dziennie oko³o 2200 m wody. Jak z tego krótkiego opisu wynika, dostarczenie dobrej wody do naszego domu wymaga wielu zabiegów i jest technicznie doœæ skomplikowane. Zwi¹zek Gmin ds. zaopatrzenia wsi w wodê obs³ugê systemu i pobieranie op³at powierzy³ naszej Gminnej Spó³ce Komunalnej z o.o. w Lisiej Górze. Oczywiœcie, aby zapewniæ bezpieczeñstwo dostawy wody, Gmina Lisia Góra ma kilka po³¹czeñ swojego systemu z sieci¹ wodoci¹gów tarnowskich (Brzozówka, Wa³ki, Pawêzów) i z sieci¹ Czarny Tarnowskiej (Nowa Jastrz¹bka). Jesteœmy te przygotowani do budowy wspomagaj¹cego ujêcia wody na pograniczu 3 Starych i Nowych ukowic o wydajnoœci do 1000 m na dobê. W³asna produkcja wody w sumie jest tañsza jak zakup z zewnêtrznej sieci. Na cenê wody sk³ada siê wiele czynników, jej g³ównym sk³adnikiem to koszty pracy, energii elektrycznej, op³at za wydobycie oraz koszty remontów. Sieæ siê starzeje, mamy ju sieci trzydziesto kilku letnie budowane na bazie materia³ów z eliwa i stali, czas z ta instalacj¹ zrobi³ swoje - st¹d liczne awarie. W przysz³ym roku bêdziemy realizowaæ powa niejsze remonty na sieciach magistralnych o du ej awaryjnoœci wymieniaj¹c je na rury z PCV, które nie ulegaj¹ korozji. Gminy nie chc¹ i nie mog¹ ju pokrywaæ tych remontów poprzez obci¹ anie swoich bud etów kolejnymi wydatkami, wydatki te zostan¹ przerzucone na odbiorców wody, poprzez wzrost ceny wody. Brak jest te mo liwoœci pozyskania œrodków z programów Unii na tego typu prace, trzykrotnie sk³ada³em odpowiednie wnioski, lecz bez skutku. Pieni¹dze unii najchêtniej wydaje siê na Kapita³ Ludzki. Jakiej mo emy siê spodziewaæ skali podwy ki. Na remonty dodatkowo planujemy wydaæ oko³o 200 tys. z³, przyjmuj¹c stabilnoœæ cen pr¹du i kosztów pracy winniœmy siê zmieœciæ w 15% skali podwy ki, nale y siê spodziewaæ ceny oko³o 3,50 z³ 3 brutto za m w przysz³ym roku. Oczywiœcie te kalkulacje mog¹ siê zmieniaæ, ale raczej w górê, ostatecznie cenê zatwierdza Walne Zgromadzenie Zwi¹zku Gmin abno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodê. Mamy pocz¹tek suszy hydrologicznej, je eli nie bêdzie œnie nej zimy to wodê bêdziemy oszczêdzaæ, nale y zatrzymywaæ wody opadowe w swoich gospodarstwach przede wszystkim do nawadniania dzia³ki czy ogródka, w ten sposób zatrzymamy te trochê pieniêdzy w kieszeni, mniej p³ac¹c za wodê z sieci. PORTAL SAMORZ DOWY Skrót informacji: nasze sprawy Przedszkola bez rz¹dowej subwencji Jest to kolejna niezbyt ciekawa informacja dla rodziców. MEN wycofa³ siê bowiem z obietnicy wspierania samorz¹dów w finansowaniu przedszkoli, t³umacz¹c,i w bud ecie pañstwa na 2013 r. nie przewidziano œrodków na ten cel. Oznacza to dziury w oœwiatowych bud etach gmin i powa ne problemy samorz¹dów oraz rodziców, których dzieci uczêszczaj¹ do przedszkoli. Wiêcej na : kola-bez-rzadowej-subwencji,38106.html KOLEJNE ZMIANY W BECIKOWYM Sejm znowelizowa³ bowiem ustawê o tych œwiadczeniach rodzinnych. Pocz¹wszy od 2013 r. becikowe przys³ugiwaæ bêdzie tylko rodzinom, których miesiêczne dochody nie przekraczaj¹ z³ na osobê. Jak siê okaza³o pos³owie przewag¹ tylko jednego g³osu zdecydowali, e jego wysokoœæ wynosiæ bêdzie z³, a nie z³. Wójt Gminy Stanis³aw Wolak 5

6 WIEŒCI Z SO ECTW STARE UKOWICE nasze sprawy PARAFIADA "KOŒCIÓ NASZYM DOMEM" czekam na loteriê, mo e los siê do mnie uœmiechnie, uznanie dla tych co to przygotowali, nareszcie wieœ o y³a. Nic uj¹æ, nic dodaæ, bo My te Parafiady staj¹ siê ju lokaln¹ tra- zatorów by³o wystawienie widowiska siê z tym zgadzamy. A co do dycj¹. Przybieraj¹ ró norodn¹ formu- Kopciuszek, którego aktorami byli Kopciuszka to s¹dzimy, e mo e na ³ê, lecz ich cel oraz idea s¹ wszêdzie ta- cz³onkowie Stowarzyszenia Rodzin bazie tego spektaklu powstanie kie same. Maj¹ jednoczyæ, integrowaæ, Katolickich, zaœ re yserem Jolanta prawdziwy, amatorski teatr i wielki dawaæ przyk³ad, e mo na bawiæ siê, Kolak - nauczyciel polonista Gim- mistrz polskiego teatru Stefan Jaracz wypoczywaæ w klimacie wzajemnego nazjum Zaczarnie, pokazy akcji doczeka siê tu w ukowicach Starych szacunku, zgodnie z etyk¹ Koœcio³a. ratowniczej w wykonaniu miejscowej godnych nastêpców. Czego oczywiœ- Przyk³adem takiego w³aœnie dzia- Jednostki OSP pod kierunkiem Na- cie wszystkim aktorom Kopciuszka ³ania by³a Parafiada, zorganizowana czelnika Józefa Pinasa i Prezesa W³a- yczymy. w niedzielne popo³udnie 26 sierpnia dys³awa Adamczyka. Ca³oœæ stra- Dziêkujemy za zaproszenie, a tak roku w Parafii pw. NMP Czê- ackich atrakcji uzupe³niali druhowie e za goœcinnoœæ w rodzinie Pañstwa stochowskiej w Starych ukowicach. z Jednostki OSP Brzozówka, którzy Stanis³awy i Józefa Pinasów. Nale y podkreœliæ, i z zaproszenia do wykorzystuj¹c samochód stra acki udzia³u w tym przedsiêwziêciu sko- (zwy kê) serwowali lot w podniebne rzysta³o wielu mieszkañców innych przestworza w celu obserwacji pano- Tekst: L.J miejscowoœci z terenu Gminy Lisia ramy Starych ukowic i okolic. Sporo wspó³praca M. Jantoñ Góra oraz goœci przyby³ych na do- chêtnych do spraw dzenia swoic h Zdjêcia: J.J,R.N po³udniowe uroczystoœci Odpustowe. umiejêtnoœci zgromadzi³o stanowisko Organizatorem ca³ego przedsiê- strzeleckie przygotowane przez zespó³ wziêcia by³a Parafia Stare ukowice trenera Jerzego Madeja. Powo- Proboszcz Parafii Adam Chmiel, So- dzeniem cieszy³ siê pokaz Dziew- ³ectwo na czele z So³tysem Stanis³a- czêcej Grupy Cheerleaderek oraz wem Kozio³, Stowarzyszenie Rodzin przejazd bryczk¹. W sposób umie- Katolickich pod przewodnictwem jêtny Parafiadê wykorzystano do Ma³gorzaty Jantoñ, Akcja Katolicka dzia³añ profilaktycznych Policji propod przewodnictwem Bo eny Wolak i muj¹c Akcjê Bezpieczna Droga do zastêpcy Gra yny Lis, Rada Duszpas- szko³y, prowadzi³ j¹ m³. asp. ukasz terska - Alicja Kuta i CARITAS - Wantuch. Do tañca zagrzewa³ Danuta Ptak. Wspó³organizatorem wszystkich zespó³ KONTRA 5 Parafiady by³ GOK Lisia Góra. z GOK. Jednak rekordy bi³a loteria Org ani zat orz y zad bal i o bog aty fantowa i atrakcyjne losy przygoprogram, szereg atrakcji, które towane p rzez organiza torów. œci¹gnê³y liczn¹, wielopokoleniow¹ Ca³oœæ przygotowano ciekawie przy grupê uczestników. Zabawa trwa³a du ym zaanga owaniu organizawiêc do póÿnych godzin wieczornych torów, co niew¹tpliwie wp³ynê³o na i nawet niesprzyjaj¹ca okresowo pogo- pozytywny ogólny wizerunek. da, nie by³a wstanie jej wczeœniej za- Aby przekonaæ siê o s³usznoœci koñczyæ. Niew¹tpliwym sukcesem organi- naszych spostrze eñ, zapytaliœmy wyrywkowo uczestników Parafiady o swoje wra enia. Oto niektóre wypowiedzi: wreszcie coœ siê dzieje, mam ju sporo lat, ale ten Kopciuszek mnie zachwyci³, 6

7 nasze sprawy WIEŒCI Z SO ECTW DO YNKI WIEJSKIE O tym, e Brzozówka ceni tradycjê i lokaln¹ kulturê nie potrzeba nikogo przekonywaæ. Bo choæ jest to jedna z najm³odszych miejscowoœci gminy, to jednak jej tradycje siêgaj¹ zamierzch³ych i jak siê okazuje niezapomnianych przez wielu mieszkañców czasów. Organizatorem Do ynek by³o So³ectwo Brzozówka na czele z So³tys Zofi¹ Zych oraz Jednostka OSP na czele z Prezesem Edwardem Stachem, a zarazem Przewodnicz¹cym Rady Gminy Lisia Góra. Zaszczytn¹ funkcjê starostów sprawowali: Ewelina Kornaus i Wieñczys³aw Koco³. Wœród goœci byli m.in. Pose³ na Sejm RP Andrzej Sztorc, Prezes ZG PSL Pawe³ Stach. Swoj¹ obecnoœci¹ do ynki zaszczycili równie Proboszcz Parafii o. Piotr Pacura, i o. Janusz, Dyrektor SP im. Orl¹t Lwowskich w Brzozówce Aleksandra Kozio³, Dyrektor Gimnazjum im. Zes³añców Sybiru Tadeusz Kozio³, Dyrektor GOK Edward Kêdzierski, sponsorzy i przyjaciele So³ectwa oraz nasza Redakcja. Uroczystoœci do ynkowe, jak ka e staropolski obyczaj, rozpoczêto uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ dziêkczynn¹ za zebrane plony, koncelebrowan¹ przez Proboszcza Parafii o. Piotra Pacurê. W jej trakcie poœwiêcono Do ynkowy Wieniec, który towarzyszy³ uczestnikom uroczystoœci przez ca³y okres tego wa nego w lokal- BRZOZÓWKA nym yciu œwiêtowania. Druga czêœæ programu to przemarsz do ynkowego korowodu z Koœcio³a na plac gdzie kontynuowano uroczystoœæ. Korowód prowadzi³a kapela GOK ŒMIGUSY, Poczty Sztandarowe PSL i OSP Brzozówka. Ca³oœci uroku dodawa³y doro ki konne wioz¹ce starostów, organizatorów i goœci oraz wóz stra acki. Uroczystego otwarcia do ynek oraz powitania dokona³a So³tys Brzozówki Zofia Zych. W czêœci oficjalnej g³os zabrali Przewodnicz¹cy Rady Gminy Edward Stach, Pose³ na Sejm RP Andrzej Sztorc, Prezes ZG PSL Pawe³ Stach. Wszyscy mówcy z wielkim szacunkiem mówili o rolnikach, pracy na roli o jej znaczeniu i wartoœciach tak dla polskiej wsi jak i ca³ego narodu. W dalszej czêœci organizatorzy przewidzieli atrakcje dla dzieci i doros³ych. Ca³oœæ zakoñczy³ festyn wiejski. Zabawa trwa³a do póÿnych godzin wieczornych a do tañca przygrywa³ kolejny zespó³ GOK KONTRA 5. Ca³oœæ prowadzi³ Dyrektor GOK Edward Kêdzierski. Nad bezpieczeñstwem czuwali stra acy i organizatorzy. By³a to uroczystoœæ, której towarzyszy³a ciep³a, mi³a atmosfera, wzajemny szacunek i zaufanie wszystkich, którzy w niej uczestniczyli. Na sto³ach goœci³ dorodny chleb z tego- rocznych zbiorów i smaczny bigos. Tekst/foto: L.J Szanowni Pañstwo Starostowie, Szanowny Panie Poœle, Drodzy Pañstwo Przede wszystkim dziêkujê za zaproszenie; jest mi niezmiernie mi³o byæ tutaj razem z Pañstwem.Do ynki to jeden z najpiêkniejszych dni w roku dla rolnika; to œwiêto plonów, radoœci i odpoczynku po ciê kiej pracy. Tradycyjnie ju na prze³omie sierpnia i wrzeœnia w formie festynowo - sakralnej chcemy Wam mieszkañcom wsi podziêkowaæ za trud w³o ony w zbiór plonów, którymi obrodzi³a ziemia. W wieñcu do ynkowym kryje siê nie tylko radoœæ z pomyœlnie zakoñczonych niw, ale te wdziêcznoœæ za zbiory, a przede wszystkim mozolna praca, codzienna troska mieszkañców wsi oraz ich przywi¹zanie do tradycji. Wielu ludzi nie docenia pracy rolnika. Zapominaj¹, e bezpieczeñstwo cz³owieka to przede wszystkim bezpieczeñstwo ywnoœciowe. Praca rolnika jest wci¹ podstaw¹ egzystencji ludzkiej, nikt i nic tego nie zmieni. Sam nie jestem rolnikiem, mimo to czujê siln¹ wiêÿ ze œrodowiskiem wiejskim. Tak siê sk³ada, e pracujê w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji w Tarnowie, gdzie pomagam rolnikom przebrn¹æ przez biurokracjê wniosków o przyznanie p³atnoœci do gruntów rolnych. Do ynki maj¹ równie przypominaæ nam wszystkim, e to dziêki ciê kiej pracy rolnika codziennie na nasze sto³y trafia polski chleb. yczê Wam, mieszkañcy i goœcie, aby nigdy nie zabrak³o nam tego najwa niejszego symbolu do ynek chleba. Dziêkujê za Wasz wielki trud, za dobr¹ pracê i za godn¹ postawê mimo wielu trudnoœci i problemów. yczê wszystkim weso³ego i beztroskiego œwiêtowania. Dziêkujê. Pawe³ Stach Prezes ZG PSL Lisia Góra PODZIÊKOWANIE Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom Do ynek w Brzozówce. S¹ wœród nich: Kalina Dariusz Delpol Mechanika Pojazdowa, Prich Krzysztof Materia³y Budowlane, M³yñski Józef Us³ugi Œlusarskie, Po da³ Wojciech, Po da³ Zbigniew, Po da³ Mieczys³aw - FLOK, Przyprawy i os³onki do wêdlin, Kowal Micha³ - Brzoz-Car Auto Z³om, Emilia i Ryszard Jêdraszek, Szczepanik Rafa³ i Piotr - PROFIS- sprzeda okna, drzwi, kominki, bramy, Sawczak Piotr - Piekarnia Kobierzyn, Koco³ Dorota - Gabinet Stomatologiczny Brzozówka, Cecot Jacek - Presti Auto, Tarsa Jadwiga i Piotr - Skup z³omu, Kuklewicz Krzysztof i Robert - elektryka pojazdowa, Prosowicz Bogdan i Ma³gorzata, muda Artur i Agnieszka, Paluchowski Roman, Kurek W³adys³aw, Gieroñ Wanda i Tadeusz, Œwi¹tek Marta, Szatko Grzegorz i Barbara, Szatko Micha³ i Halina, Starzyk W³adys³aw, Szatko Ewa Kie³basa Teresa, Pi³at Lucyna, Moskal Tadeusz i Eugenia. Wieniec wykona³y: Ewa Wa³aszek, Dorota P³aczek, Agata Moskal, Magdalena Golubiewska, Zofia Zych. Bryczki: Czarnik W³odzimierz i Sabina, Opio³a Roman, Czarnik Ewa, Sak Krzysztof i Urszula, Kornaus Antoni i Barbara Zofia Zych So³tys Radny Brzozówki, Prezes OSP -Edward Stach 7

8 nasze sprawy WIEŒCI Z SO ECTW PAWÊZÓW So³ectwo Pawêzów na czele z So³tysem Jackiem Niedojad³o i Szko³a Podstawowa im. Batalionu Barbara AK, na czele z Dyrektor Ma³gorzat¹ Pietrzak uczestniczyli w uroczystoœciach rocznicowych na Jamnej. Jest to dla tego œrodowiska tym wa niejsze, i wœród partyzantów, którzy zginêli na Jamnej byli równie mieszkañcy Pawêzowa. To m.in. IM, poprzez udzia³ w tych uroczystoœciach z³o ono ho³d i oddano pamiêæ. Szerszy reporta z wydarzenia w nastêpnym numerze NOWE UKOWICE W Nowych ukowicach odby³a siê PARAFIADA. By³o to wa ne dla tej spo³ecznoœci wydarzenie, które skierowane zosta³o do wielopokoleniowego grona odbiorców Nowych ukowic i okolicznych miejscowoœci. Organizatorem Parafiady by³o So³ectwo Nowe ukowice, Parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa przy wspó³pracy z GOK Œmigno. BRZOZÓWKA Po d³ugim okresie zmagania siê z biurokracj¹, Brzozówka otrzyma³a stosowne zezwolenia na budowê cmentarza parafialnego. No có lepiej póÿno ni wcale. ZACZARNIE W Uroczystoœæ NMP Czêstochowskiej, 26 sierpnia 2012 r. odby³y siê 00, do ynki parafialne. Rozpoczê³y siê one o godzinie 15 uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹. Najœwiêtszej Eucharystii przewodniczy³ proboszcz naszej parafii ks. Robert Filipowicz w asyœcie ks. dra Marka Zaborowskiego. Starostami do ynek byli pañstwo: Ewa Czarnik i Mariusz Cichoñ, którzy w procesji z darami, ofiarowali dorodny chleb do ynkowy oraz symboliczny kosz z owocami z tegorocznych zbiorów. RUSZA OŒRODEK WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W dniu 9 lipca 2012 roku w Krakowie zosta³a sporz¹dzona umowa pomiêdzy Wojewod¹ Ma³opolskim reprezentowanym przez: Renatê Grochal, Zastêpcê Dyrektora Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, a Gmin¹ Lisia Góra reprezentowanym przez: Stanis³awa Wolaka - Wójta Gminy Lisia Góra i Stanis³awê Uchwat - Skarbnika Gminy Lisia Góra. Dotacja jest przeznaczona dla Gminy Lisia Góra na realizacje zadania pn. wspieranie osób w podesz³ym wieku w integracji z m³odzie ¹, które bêdzie realizowane w ramach nowoutworzonego oœrodka wsparcia-klubu samopomocy przez Gminê Lisia Góra. Oœrodek bêdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ w okresie od 1 wrzeœnia 2012 do 31 grudnia Ca³kowity koszt realizacji zadania wynosi:- 177,50 z³ miesiêcznie na jednego uczestnika zajêæ, zgodnie z ust. 1, z tego maksymalna kwota dotacji ze œrodków Wojewody wynosi do 142,00 z³, a nie mniej ni 35,50 z³ pochodzi ze œrodków w³asnych gminy; Wysokoœæ dotacji dla gminy wynosi maksymalnie do 6 390,00 z³ miesiêcznie. Oœrodek bêdzie prowadzi³ zajêcia dla poszczególnych grup: w miejscowoœci Lisia Góra, 3 dni w tygodniu, w tym z m³odzie ¹ 2 dni w tygodniu, w miejscowoœci Stare ukowice, 3 dni w tygodniu, w tym z m³odzie ¹ 2 dni w tygodniu. Trwa nabór osób do udzia³u w tym przedsiêwziêciu. 8

9 wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 W pierwsz¹ niedzielê sierpnia 2012 r. zawiera³a emocjonalny stosunek do rolni- Magiera i Józef Wawrzon. w Gminie Lisia Góra odby³o siê tradycyjne czego trudu, do wartoœci pracy, szacunek dla Oprawê ca³oœci stanowi³y Poczty Sztan- Œwiêto Plonów DO YNKI tych, dziêki którym na naszych sto³ach goœci darowe Jednostek OSP, Zarz¹du Gminnego W œwiêcie tym uczestniczyli rolnicy, chleb - Dar Bo y. Nie zabrak³o tak e PSL Lisia Góra i Brzozówki oraz zaprzêgi mieszkañcy Gminy oraz zaproszeni goœcie. elementów humoru, parodii ws pó ³cz es nej konne. Ich organizatorem by³ Wójt Gminy Lisia rzeczywistoœci, podziêkowañ pod adresem W godzinach popo³udniowych imprezê Góra Stanis³aw Wolak, Gminny Oœrodek w³odarzy gminy, ale tak e i wielu yczeñ ubarwi³y wystêpy: KAPELI Z NAD BARY- Kultury i So³ectwo Breñ. Starostami do ynek zwi¹zanych z potrzebami poszczególnych byli: Cecylia Flis i Marcin Taraszka reprezentanci So³ectwa Breñ. Górze. Tu do ynkowy bochen chleba podzielili: Wójt Gminy Stanis³aw Wolak i ks. Proboszcz Parafii Lisia Góra Stanis³aw Sza³da. Tym chlebem czêstowali wszystkich starostowie z przes³aniem zgody, szacunku i wspólnoty dla ludzi rolniczego trudu w ca³ej Gminie. Na program do ynek z³o y³y siê: okolicznoœciowe wyst¹pienia W³odarza Gminy Stanis³awa Wolaka, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Edwarda Stacha, cz³onka Zarz¹du Powiatu Paw³a Augustyna, Parlamentarzystów Józefa Roika i Roberta Wardza³y, prezentacje 12 do ynkowych wieñcy z wszystkich So³ectw i SDS Lisia Góra. Prezentacje te wzbogacone by³y przez okolicznoœciowe wystêpy, nawi¹zuj¹ce do lokalnych, œrodowiskowych tradycji i obyczajów. Za ich przygotowanie nale ¹ siê s³owa uznania dla wszystkich So³tysów oraz dla Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze. Ka da prezentacja to by³ odmienny charakter, styl, a czêsto i przes³anie. Ka da Inauguracja tego wa nego œwiêta rozpo- czê³a siê uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele Parafialnym w Lisiej Górze. Tu podczas piêknej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Pra³ata Stanis³awa Sza³dy Mszy, modlono siê w intencji rolników, ich rodzin oraz wszystkich uczestników uroczystoœci. Czêœæ dalsza zgodnie z tradycj¹ mia³a miejsce na stadionie sportowym w Lisiej CZY i BOBI Z REWI TANECZN oraz pokaz sztucznych ogni. Ca³oœæ prowadzi³ Dyrektor GOK - Edward Kêdzierski przy wspó³pracy ca³ego zespo³u pracowniczego. Nad bezpieczeñstwem imprezy czuwali funkcjonariusze Komendy Policji Tarnów Centrum. Organizacja do ynek w tak du ym wy- miarze nie by³aby mo liwa, gdyby nie liczni sponsorzy, którym za wsparcie serdecznie dziêkujemy. œrodowisk. Elementem dodatkowym by³ zorganizo- wany z inicjatywy Prezesa Lokalnej Grupy Dzia³ania Zielony Pierœcieñ Tarnowa Adama Flagi konkurs wieñcy z terenu dzia³ania LGD. Uczestniczy³y w nim Gminy: Skrzyszów, abno, Wietrzycho- wice. W wyniku oceny Jurorów: Redaktor Naczelnej G³osu Lisiej Góry Lidii JaŸwiñskiej, Prezesa LGD Adama Flagi, artysty, rzeÿbiarza Ryszarda Pinasa, Gminê Lisia Góra w konkursie tym reprezentowa³ piêkny, bogaty w formie i treœci przekazu wieniec So³ectwa ukowa. Wieniec ten wykonali pod kierownictwem So³tysa Józefa Wa³aszka : Anna Magiera, Monika Barwacz, Martyna Barwacz, Agnieszka Czosnyka (prezentacja) Mieczys³aw Szegda, Paw³a Œwiêto plonów zakoñczone, ale praca na roli nadal trwa. Rolniczy trud i pot jeszcze d³ugo bêdzie zrasza³ wiejskie zagony i zagrody. I o tym nale y pamiêtaæ, niezale nie od œwiêta i tej pamiêci oraz szacunku na co dzieñ yczymy wszystkim rolnikom ich rodzinom i ludziom zwi¹zanym z rolnictwem. Tekst: L.J, Edward Kêdzierski Foto: R.N i J.J. DYREKTOR GOK DZIÊKUJE WSZYSTKIM SPONSOROM. PAÑSTWA POMOC JEST DLA NAS NIEOCENIONA. ZAWSZE MO EMY NA WAS LICZYÆ. TO UMACNIA NAS W WIERZE, E W KA DYM DZIA ANIU NIE JESTEŒMY SAMI. 9

10 wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 wyst¹pienie Wójta Gminy Stanis³awa Wolaka Drodzy Pañstwo! Wiele jest piêknych zawodów na œwiecie, ale najbardziej zwi¹zany z ziemi¹, przyrod¹ jest zawód rolnika. Ca³a praca przebiega pod go³ym niebem i nieraz wielki trud ca³ego roku zostaje zniszczony przez ró ne kapryœne ywio³y. W tym roku niwa by³ s³oneczne i Rolnicy spokojnie zebrali plony, a by³y one mimo suchej i mroÿnej zimy lepsze jak w latach ubieg³ych. Drodzy Pañstwo! Do ynki to czas podziêkowania Panu Bogu i ludziom za zebrane plony, to zarówno czas radoœci jak i refleksji nad wartoœci¹ chleba. Wszyscy oczekujemy niskich cen ywnoœci w sklepach, lecz nie mo e to siê odbywaæ tylko kosztem niskich cen produktów rolnych. Nie mo e to siê odbywaæ kosztem poziomu ycia rodzin rol- ników. Wielu polityków, czêsto czer- pi¹cych z maj¹tku i funkcji pañstwowych pe³nymi garœciami, wnosi o wprowadzeniu podatku dochodowego równie od ma³ych gospodarstw rolnych, odebranie jedynej zdobyczy socjalnej wsi, jakim jest KRUS. Nie tak mia³o byæ, euro pos³owie mieli w Brukseli wyrównaæ dotacje dla rolników, tak aby one by³y jednakowe dla polskiego i francuskiego rolnika. Jest to wyrównywanie szans konku- rencyjnych dla naszych rolników, prosimy o nie ustawanie w tych wysi³kach. Polscy Rolnicy, polska wieœ sko- rzysta³a ze œrodków unijnych korzystaj¹c z ró nego rodzaju programów, lecz z rozliczania unijnych dotacji urzêdy uczyni³y horror. kowy, wspólne dzielenie siê chlebem Pêczniej¹ szafy z dokumentami, i oczywiœcie wieñce, korowody miesi¹cami szuka siê w milionowych do ynkowe, przyœpiewki, gdzie kwotach groszy tak jakby rozliczeñ nie mo na wszystkim bez adnej urazy mo n a za ok r¹ gl aæ do pe ³n yc h wytykaæ b³êdy i przedstawiaæ swoje z³otówek. Banki zacieraj¹ rêce, ich problemy. dochody rosn¹, poniewa system Dziœ nasze do ynki zaszczyci³y oparty jest o kredyt. Wielu zniechê- grupy do ynkowe z s¹siednich gmin conych ju nie chce unijnych pieniê- stowarzyszonych w LGD Zielony dzy. Wiele zaniechañ i nie zawsze Pierœcieñ Tarnowa, której i my s³usznych decyzji dla wsi, rolnictwa, jesteœmy cz³onkiem. W pierwszej ma wp³yw na wartoœæ pracy rolnika, na kolejnoœci im podziêkujê za to e wartoœæ chleba i z tego musimy sobie podjê³y trud przyjechania do nas, zdawaæ sprawê wszyscy. Niektórym pokazania nam swoich zwyczajów trudno jest doceniæ t¹ pracê, a praca ta do ynkowych i w³¹czeniu siê do to podstawa naszej egzystencji, dziêki wspólnego œwiêtowania. Serdeczne tej pracy codziennie na naszym stole Bóg Zap³aæ! pojawia siê chleb. Dziêkujê gminnym korowodom Dotacje unijne zmieni³y wiele, ale do ynkowym za wieñce, za trwanie te wygenerowa³y gigantyczny d³ug przy piêknej staropolskiej tradycji, siêgaj¹cy ju dziœ oko³o 900 mld z³. chocia trochê boje siê e tematykê który obci¹ a nas i nasze dzieci. Dla- Waszych przyœpiewek zdominuje tego te nale y sobie postawiæ pytanie kwestia dróg powiatowych, marsza³czy zawsze sensownie wydajemy te kowskich i na pewno autostrady, pieni¹dze. niestety niewiele tu jako samorz¹d Widzimy te pozytywy, piêkniej¹ gminny mo emy zmieniæ. Dziêkujê, nasze wioski, odnawiamy centra wsi, wszystkim tym którzy, przyczynili siê oferujemy coraz lepsze warunki edu- do zorganizowania do ynek, Staroskacji, poprawia siê dostêp gospo- tom Do ynkowym, Wszystkim Spon- darstw do wszystkich instalacji tech- sorom, a nie szczêdzili oni grosza i da- nicznych. Praca rolnika dziêki nowo- rów w naturze, aby to wspólne czesnym maszynom staje siê l ejsza, œwiêtowanie by³o radosne i dostatnie. w gminie pojawiaj¹ siê gospodarstwa Zapraszam do œwiêtowania do towarowe. wspólnej zabawy. Przez teren naszej gminy przebiega Wszystkim korzystaj¹cym z pracy 14 km budowanej autostrady, yjemy Rolnika yczê, aby za kilkanaœcie dni na terenie budowy prowadzonej przez Rolnicy ponownie rzucili ziarno w gle- agendê Pañstwa Polskiego GDDKiA, bê z radoœci¹ i nadziej¹ na nowy mam nadziejê, e ktoœ z decydentów jeszcze lepszy plon i oby to ziarno zainteresuje siê jak yjemy i pomo e wyda³o plon stukrotny pozwalaj¹cy przetrwaæ ten trudny czas budowy. nas wszystkich wy ywiæ. Zmieni³ siê krajobraz po przeciêciu pól autostrad¹, pola dziczej¹, GDDKiA Szczêœæ Wam Bo e! ma uporz¹dkowaæ teren przy autostradach poprzez scalenia, regulacjê cieków wodnych, dróg dojazdowych. INFORMACJE zobacz Prace te winny wyprzedziæ oddanie Do ynki na stronie: autostrady do u ytku, s¹dzê, e zostan¹ one przyspieszone. Rolnicy, wieœ, to równie skarbnica naszej kultury. To obrzêd do yn- 10

11 wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Rady Gminy Edwarda Stacha Wyst¹pienie Starosty Do ynek Marcina Taraszki Drodzy Rolnicy! Szanowni Pañstwo Obchodzimy dzisiaj Œwiêto Plonów Naszej Ziemi Do ynki. Jest to dla ka dego rolnika jeden z najpiêkniejszych dni w roku. To radoœæ i odpoczynek po ciê kiej pracy. W okaza³ych i misternie wykonanych wieñcach do ynkowych, kryje siê nie tylko radoœæ i pomyœlnie zakoñczenie niw, wdziêcznoœæ za zbiory, ale nade wszystko mozolna praca, codzienna praca mieszkañców wsi oraz ich g³êbokie przywi¹zanie do narodowej tradycji. Historyczny przywódca ludowców Wincenty Witos powiedzia³ w ch³opie yje i odradza siê naród, z niego czerpie sw¹ si³ê Pañstwo. On najwiêcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie mo e byæ zdrowego narodu i silnego pañstwa. Do ynki to najpiêkniejsza narodowa tradycja, obchodzona ju w XVI wieku. Na przestrzeni wieków do ynkowe obrzêdy, zwyczaje zmienia³y swój charakter. Jednak tak jak dawniej, tak i dzisiaj przypominaj¹ nam o ciê kiej pracy rolnika i o tym, i dziêki tej pracy na nasze sto³y trafia codziennie polski chleb. Jednak e wielu ludziom trudno doceniæ pracê rolnika. Zapominaj¹ oni o tym, e bezpieczeñstwo i rozwój cz³owieka, zale y od bezpieczeñstwa ywnoœciowego. Nie doceniaj¹ tego, e praca rolnika jest wci¹ podstaw¹ egzystencji ludzkiej. Pozwólcie zatem Drodzy Rolnicy, e za ten wspania³y dar Waszych r¹k, za owoce Waszej pracy, z³o ê Wam dzisiaj s³owa najwy szego szacunku i uznania. Do ynki s¹ przede wszystkim Waszym œwiêtem, niechaj bêdzie ono wyrazem naszych podziêkowañ. yczê Wam, aby dla rolnictwa by³y zawsze dobre czasy, abyœcie korzystali z nowych mo liwoœci i szans. yczê du o zdrowia Wam i Waszym rodzinom. yczenia kierujê tak e do rodaków na obczyÿnie, którzy w poszukiwaniu lepszego jutra dla siebie i w³asnych dzieci opuœcili ziemiê ojczyst¹, a którzy sercem s¹ tak e dzisiaj z nami wszystkimi. Koñcz¹c przekazujê Wam i Nam wszystkim s³owa Jana Paw³a II Oddajê ho³d spracowanym rêkom polskiego rolnika, tym rêkom, które z trudnej ciê kiej ziemi wydobywa³y chleb dla kraju, a w chwilach zagro enia by³y gotowe tej ziemi strzec i broniæ. W imieniu w³asnym i Rady Gminy dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do organizacji tego œwiêta, dziêkujê za przybycie goœciom i mieszkañcom ycz¹c udanej zabawy. Szczêœæ Bo e! Szanowni Pañstwo! Obchodzimy dzisiaj uroczyœcie œwiêto plonów naszej ziemi Do ynki Gminne. Oceniaj¹c efekty ca³orocznej trudnej pracy, dziêkujemy Panu Bogu za najwiêkszy dar rolniczego trudu, za chleb. Serdecznie witam na dzisiejszych uroczystoœciach wszystkich rolników i ludzi bezpoœrednio pracuj¹cych przy tegorocznych niwach, a w imieniu spo³ecznoœci rolniczej witam w³adze wszystkich szczebli, duchowieñstwo, zaproszonych goœci i wszystkich obecnych na dzisiejszych do ynkach. Szanowni Pañstwo niwa roku 2012 szczêœliwie zakoñczone. Wzorem lat ubieg³ych zebraliœmy siê na do ynkach gminnych, których gospodarzem w tym roku jest So³ectwo Breñ. Jako, e chleb dzisiaj przyniesiony jest dzie³em stwórcy przy udziale ciê kiej pracy rolników, w pierwszej kolejnoœci dziêkowaliœmy za plony w œwi¹tyni. Praca rolnika i efekty tej pracy jak adne inne zajêcia uzale nione s¹ od pogody, a ta na szczêœcie w tym roku w naszym regionie sprzyja³a zbiorom plonów. Niestety dobre warunki pogodowe nie prze³o ¹ siê na wzrost op³acalnoœci ciê kiej pracy rolnika. Szalej¹ce ceny œrodków do produkcji skutecznie zuba aj¹ polsk¹ wieœ. Obserwujemy coraz wiêkszy problem z dostêpem do ziemi rolnej, która sta³a siê narzêdziem spekulacji finansowych i jest ju dla produkcji rolnej za droga. Niedorzeczna polityka zalesiania i ugorowania powoduje wzrost liczebnoœci dzikiej zwierzyny, która dziesi¹tkuje nasze uprawy. Szanowni Pañstwo, dosz³o do tego, e 40 mln kraj, kraj niegdyœ rolniczy przoduj¹cy w statystykach produkcji przesta³ byæ samowystarczalny ywnoœciowo, a od tego ju tylko krok do utraty suwerennoœci. Wielkoœæ produkcji ywca wo³owego i wieprzowego spada do poziomów nie notowanych w czasach powojennych. Zapowiadane wprowadzenie podatku dochodowego i likwidacja KRUS-u zmniejszy i tak ju nieliczn¹ grupê ludzi wykonuj¹cych pracê rolnika. Do ynki to œwiêto wyj¹tkowe œwiêto wszystkich rolników, œwiêto polskiej wsi i œwiêto wielopokoleniowej tradycji. W tym dniu oczy wszystkich zwrócone s¹ na rolników - ludzi wykonuj¹cych niezmiernie istotny, ale niestety niedoceniany dziœ zawód. Tym bardziej z tego miejsca pragnê wszystkim podziêkowaæ, za zainteresowanie problemami rolnictwa, za organizacjê do ynek, za wspieranie tego œwiêta wszystkim, którzy siê do tego przyczynili. Szczególnie dziêkujê wykonawcom wieñców i bior¹cym udzia³ w korowodach do ynkowych. Serdecznie dziêkujê za powierzenie mi zaszczytnej funkcji starosty dzisiejszych do ynek. Wszystkim Pañstwu yczê dobrej i mi³ej zabawy. Szczêœæ Bo e! 11

12 m³odzie M³odzi, zdolni, z wielkimi sukcesami - uczniowie z Kobierzyna Od kilku lat na terenie Woje- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie oraz Chlubn¹ tradycjê wymienionych wództwa Ma³opolskiego realizo- tarnowskich liceach. stypendystów kontynuuj¹ obecni wany jest Ma³opolski program sty- Joasia Bieœ jest laureatk¹ Ma³opendialny dla uczniów szczególnie uczniowie podstawówki. polskiego Konkursu Geograficznego Basia Kucaba, chocia dopiero uzdolnionych". Jest to projekt Ma³opolskiego Konkursu Interdyscy- ukoñczy³a kl.iv, mo e pochwaliæ siê finansowany z Europejskiego Funplinarnego - "Wiem wiêcej", finalistk¹ wielkim sukcesem. Pod opiek¹ duszu Spo³ecznego, bud etu pañstwa Ma³opolskiego Konkursu z Fizyki nauczy ciela matematyki mgr Bo eny oraz bud etu Województwa Ma³opoli Astronomii, a tak e uczestniczk¹ Œwiêtek, uczestnicz¹c w projekcie skiego, w ramach Programu Operaetapu okrêgowego XXXVII Olimpia- Matematyka Innego Wymiaru cyjnego Kapita³ Ludzki dy Geograficznej. w Matematycznych Mistrzostwach Celem ogólnym projektu, jest Patrycja Œwi¹tek to trzykrotna Polski Dzieci i M³odzie y zajê³a I wyrównywanie szans edu- miejsce w województwie kacyjnych uczniów gimnazjów ma³opolskim, II miejsce i szkó³ ponadgimnazjalnych w Polsce zdobywaj¹c srebrny z obszaru Województwa Ma³o- medal. Zdoby³a tytu³ laureata polskiego - poprzez pomoc oraz wynik bardzo dobry stypendialn¹. w Miêdzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Celem szczegó³owym projektu, jest realizacja wsparcia W swoich d¹ eniach do sukdla uczniów szczególnie uzdolki nie jest osamotniona. cesów w dziedzinie matematy- nionych, przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolwiñski w tym roku zdoby³ wy- Oœmioletni Sebastian Czernionych w zakresie przedmioró nienie w Miêdzynarodotów matematyczno-przyrodniwym Konkursie Kangur czych i technicznych. Aby znaleÿæ siê w gronie stypen- Matematyczny, a Daniel dystów trzeba mieæ niema³e Starzyk w Matematycznych laureatka Ma³opolskiego Konkursu osi¹gniêcia - byæ finalist¹ lub Mistrzostwach Polski Dzieci i M³o- Biblijnego oraz laureatka Ma³opoldzie y uplasowa³ siê na II miejscu laureatem konkursu szczebla co skiego Konkursu Przyrodniczego. najmniej wojewódzkiego i osi¹gaæ w powiecie tarnowskim, XXVII bardzo wysokie wyniki w nauce. Ola mo e poszczyciæ siê dwukrot- w województwie ma³opolskim. Nasza ma³a wieœ - Kobierzyn - mo e nym zdobyciem tytu³u laureata Ogól- Jako spo³ecznoœæ tak ma³ej pochwaliæ siê piêcioma takimi stynopolskiego Konkursu Fizycznego miejscowoœci jesteœmy bardzo dumpendystami. S¹ to Joanna Bieœ, Poszukiwanie talentów, tytu³em ni z indywidualnych osi¹gniêæ uczfinalisty Ma³opolskiego Konkursu Justyna Œwi¹tek, Aleksandra Œwi¹- niów, wysokich wyników nauczania tek, Patrycja Œwi¹tek i Krzysztof z Fizyki i Astronomii, finalisty i sprawdzianów zewnêtrznych oraz Kucaba. S¹ to wychowankowie Ma³opolskiego Konkursu Matemawytrwa³ej, systematycznej i czêsto Szko³y Podstawowej w Kobierzynie, tyczno-przyrodniczego. bezinteresownej pracy nauczycieli która nie zaniedbuj¹c innych obszarów Justyna to finalistka Ma³opolskie- tutejszej szko³y. kszta³cenia k³adzie szczególny nacisk go Konkursu Matematyczno-Przyrodna rozwój uczniów w zakresie mate- niczego oraz Ma³opolskiego Konkur- matyczno-przyrodniczym. Rozbudzon¹ su Chemicznego. Informacja w³asna szko³y w podstawówce pasjê do nauki Krzysztof jest zdobywc¹ tytu³u przedmiotów œcis³ych kontynuowali laureata Ma³opolskiego Konkursu w Gimnazjum w Lisiej Górze, Przyrodniczego. Gimnazjum Dwujêzycznym oraz 12

13 wydarzenia TURNUS REHABILITACYJNY W DAR ÓWKU DLA NIEPE NOSPRAWNYCH W sierpniu br. Œrodowiskowy Dom Samopomocy oraz cz³onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Czterolistna Koniczyna uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w Dar³ówku nad morzem. Dwutygodniowy wypoczynek spêdzono w oœrodku rehabilitacyjnowypoczynkowym MARIA, który po³o ony by³ w odleg³oœci kilkunastu metrów od pla y. Dodatkowym atutem oœrodka by³a mo liwoœæ korzystania z codziennych zabiegów rehabilitacyjnych, oraz bardzo smaczna kuchnia. S³oneczna pogoda sprzyja³a wypoczynkowi, rekreacji oraz wspania³ej zabawie, a tak e poznawaniu nadmorskiego regionu. Atrakcjami turnusu by³ rejs statkiem po morzu, zwiedzanie latarni morskiej w Dar³ówku, wycieczka do aqua parku oraz rejs tramwajem wodnym do Dar³owa gdzie zwiedzano Zamek Ksi¹ ¹t Pomorskich. Pobyt nad piêknym morzem, pla owanie na szerokiej piaszczystej pla y, morska bryza oraz panuj¹cy klimat sprawi³, e wszyscy znakomicie wypoczêli i zregenerowali swoje si³y. To by³a przygoda, która na d³ugo pozostanie w pamiêci tych, którym dane by³o uczestniczyæ w tym turnusie. Bo ena Mróz UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!!! Przypominamy, e wszelkie czynnoœci zwi¹zane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki s¹ BEZP ATNE.Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesy³aj¹cymi osobom, które za³o y³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upowa nia do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsy³ane pisma, sugeruj¹ce koniecznoœæ uiszczenia op³aty za wpis do "rejestru przedsiêbiorców", s¹ w istocie ofertami handlowymi, o czym œwiadcz¹ informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo op³ata za wpis stanowi przychód firmy, która wysy³aj¹c pismo wprowadza adresatów w b³¹d, sugeruj¹c publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej op³aty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowi¹ próbê powielenia ogólnodostêpnych bezp³atnych informacji o przedsiêbiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx czy te REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest ca³kowicie bezp³atna, o czym przypomina równie zamieszczony na stronie komunikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiêbiorców za op³at¹ nale y podchodziæ ze szczególn¹ ostro noœci¹. 13

14 wydarzenia Presti owy Certyfikat CIVIS ET PATRIA dla Szko³y Podstawowej im. Batalionu Barbara AK w Pawêzowie Szko³a Podstawowa im. Batalionu Barbara AK w Pawê- Udzia³ w konkursie polega³ na zaplanowaniu i zrealizowie w uznaniu dzia³añ kszta³tuj¹cych to samoœæ m³odego zowaniu przez szko³ê dzia³añ z zakresu czterech lub wiêcej pokolenia Polaków - zdoby³a presti owy certyfikat CIVIS ET obszarów tematycznych przedstawionych w Regulaminie: PATRIA w III edycji konkursu na projekt edukacyjny historia regionu ze szczególnym uwzglêdnieniem Ma³opolska - Moje miejsce na ziemi, moja ma³a ojczyzna. historii najnowszej Informacja o tym, i szko³a zosta³a laureatem znajduj¹ siê na miejsca pamiêci narodowej stronie Ma³opolskiego Kuratorium Oœwiaty. Konkurs jest jed- polskie dwory i losy ich mieszkañców, historie rodzin, nym ze znacz¹cych przedsiêwziêæ podejmowanych w ramach migracja i emigracja, przesiedlenia i wysiedlenia; Ma³opolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Oby- kultura regionu watelskiej Kuratorium Oœwiaty W Krakowie. Wspó³organi- przyroda regionu zatorem tegorocznej edycji konkursu by³ Uniwersytet Peda- W realizacji za³o eñ programowych zaanga owani byli gogiczny w Krakowie. wszyscy uczniowie i nauczyciele szko³y. Wielkim Przes³aniem konkursu by³o propagowanie dzia³añ, których orêdownikiem przedsiêwziêcia, osob¹ wspieraj¹c¹ by³ So³tys efektem jest wzmocnienie wiêzi uczniów - cz³onków spo- Jacek Niedojad³o. Uroczyste wrêczenie certyfikatu odbêdzie ³ecznoœci lokalnej z najbli sz¹ Ojczyzn¹ oraz przygotowanie siê w miesi¹cu paÿdzierniku. ich do pe³nienia istotnej roli spo³ecznej roli Obywatela. Konkurs mia³ charakter otwarty, a jego adresatami by³y szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne Informacja w³asna szko³y z terenu województwa ma³opolskiego. POLICJA INFORMUJE TAK WYGL DA ZABÓJCZY ALKOHOL KRUS INFORMUJE Od dnia 1 wrzeœnia 2012 r. zmieniaj¹ siê kwoty przychodu decyduj¹ce o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego wynosz¹ one70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z³ 80 gr (dot. emerytur, rent rolniczych z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz rent rodzinnych) oraz 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z³ 90 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz rent rodzinnych). CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE SPORT W NIECO INNYM WYDANIU Ogrodowy skok w dal ³asiczki. Czy by to ju kolejna olimpiada? ( autor S.T) 14

15 ochotnicza stra po arna ZAWODY SPORTOWO-PO ARNICZE OSP ukowa Sierpieñ Corocznie Gminne Zawody Sportowo Po arnicze to nie tylko pokaz stra ackich umiejêtnoœci, ale nade wszystko pasjonuj¹ce widowisko sportowe. W tegorocznych sierpniowych zawodach uczestniczy³o 31 dru yn z 10 OSP z terenu Gminy. Organizatorem zawodów by³ Zarz¹d Gminny OSP RP Lisia Góra. Gospodarzem zawodów by³a Jednostka OSP ukowa, przy wspó³pracy Jednostki OSP abno zabezpieczaj¹cej ekipê sêdziowsk¹. Nad ca³oœci¹ od strony merytoryczno- formalnej czuwa³ przewodnicz¹cy Komisji Sêdziowskiej reprezentuj¹cy Komendê Powiatow¹ OSP w Tarnowie, Komendant ZG OSP RP Lisia Góra Marian Jasnosz oraz Prezes Józef Ogorzelec. Wœród goœci obserwuj¹cych zawody byli m.in.: Wiceprezes Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie Ksawery Stefañczyk, Za st êp ca Wó jt a Gminy S³awomir Turek, Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Gminy Marek Cygan, Komendanci i Prezesi Jednostek OSP z terenu Gminy. Zawody przebiega³y bardzo sprawnie, przy du ym zaanga owaniu, a przede wszystkim poziomie wiedzy i umiejêtnoœci wszystkich uczestników. To by³a piêkna i wartoœciowa impreza. Zawodnicy niezale nie od wieku wykazali siê ogromn¹ aktywnoœci¹, poczuciem odpowiedzialnoœci i wol¹ walki z zachowaniem obowi¹zuj¹cych zasad regulaminowych. Potwierdza to fakt, i dla m³odych ludzi dzia³alnoœæ w OSP jest szans¹ na rozwój swoich pasji, zainteresowañ, a tak e sposobem na spê- dzanie wolnego czasu. To doskona³a szko³a ycia. Po podsumowaniu wyników æwiczeñ sztafety i æwiczeñ bojowych, jednostki OSP w poszczególnych grupach wiekowych zajê³y nastêpuj¹ce miejsca na podium: Grupa III A Mêska powy ej 18 lat: Miejsce I - OSP Stare ukowice Miejsce II- OSP Kobierzyn Miejsce III- OSP ukowa Grupa I Mêska lat Miejsce I - OSP Stare ukowice Miejsce II- OSP ukowa Miejsce III- OSP Lisia Góra Grupa II Mêska lat Miejsce I - OSP Stare ukowice Miejsce II- OSP Nowe ukowice Miejsce III- OSP Lisia Góra Grupa III C eñska lat Miejsce I - OSP Kobierzyn Miejsce II- OSP Stare ukowice Grupa II eñska lat Miejsce I - OSP Stare ukowice Grupa I eñska lat Miejsce I - OSP ukowa Miejsce II- OSP Zaczarnie Miejsce III- OSP Nowa Jastrz¹bka Swoist¹ atrakcj¹ na zakoñczenie zawodów by³ pokaz akcji gaœniczej z u yciem sprzêtu gaœniczego, stanowi¹cego ju dziœ wartoœæ muzealn¹, który przygotowany zosta³ przez Jednostkê OSP Nowa Jastrz¹bka. Tekst: L.J Foto: Jakub JaŸwiñska 15

16 ochotnicza stra po arna POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - PO ARNICZE JEDNOSTEK OSP - KOLEJNY SUKCES GMINY LISIA GÓRA OSP Kobierzyn Stanis³aw Wa³aszek oraz So³tys Kobierzyna Edward Ko³pa. W tym wa nym stra ackim przedsiêwziêciu uczestniczyli m.in.: Pose³ na Sejm RP Robert Wardza³a, cz³onek Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego Stanis³aw Sorys, Starosta Po- wiatu Mieczys³aw Kras, w³adze powiatowe OSP na czele z Kazimierzem Sady. Tekst/foto: Jakub JaŸwiñski Podczas tegorocznych Powiatowych Zawodów Sportowo- Po arniczych w Tarnowie, Gminê Lisia Góra, reprezentowa³y Jednostki OSP Kobierzyn, ukowa i Stare ukowice. Zawody odby³y siê na stadionie sportowym Unii Tarnów, a ich g³ównym celem by³o sprawdzenie i pokazanie praktycznego przygotowania druhów z OSP do dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa. Jednoczeœnie zawody te, s³u y³y promocji idei tego cennego spo³ecznie ruchu. Reprezentacje Gminy po raz kolejny udowodni³y, i poziom wyszkolenia w Jednostkach OSP jest na wysokim poziomie, zaœ zaanga owanie stra aków ochotników ogromne. Po raz kolejny niezawodne okaza³y siê dziewczêta z OSP Kobierzyn, które wywalczy³y wicemistrzostwo powiatu (II miejsce w grupie eñskiej powy ej 18 lat). By³y to: Kasia Witek, Karolina Czerwiñska, Marzena Ogorzelec, Dominika Kuta, Anna Oc³oñ, Joanna Bieœ, Joanna Wa³aszek, Justyna Œwi¹tek, Natalia Ogorzelec (rezerwa).nie zawiedli tak e druhowie z Jednostki Stare ukowice, którzy zajêli III miejsce : Kmieæ Sylwester, Zaucha Dawid, Cygan ukasz, Cygan Krzysztof, Pokladko Andrzej, Ziêba Marcin, Pytel Jaros³aw, Starzyk W³adys³aw, zawodnik rezerwowy Pytel Pawe³ (kategoria mê czyzn powy ej 18 lat). Du ymi umiejêtnoœciami, wol¹ walki, zdyscyplinowaniem wykaza³y siê grupy: eñska lat z ukowej (która miejsce na podium straci³a niestety przez brak odpowiedzialnoœci i obiektywizmu ze strony sêdziów nad czym ubolewamy) i mêska ze Starych ukowic. Dru ynom kibicowali Wójt Gminy Lisia Góra Stanis³aw Wolak, Kapelan Stra aków ks. Henryk Bielak (nale y podkreœliæ, i by³ to jedyny kapelan w skali ca³ego powiatu, który uczestniczy³ w zawodach), Prezes ZG ZOSP RP Lisia Góra Józef Ogorzelec i Komendant Marian Jasnosz, Prezes STRA ACY Z JEDNOSTKI OSP ZACZARNIE W BALICACH Zaczarnie to jednostka bardzo aktywna, oferuj¹ca swym stra akom ró norodne mo liwoœci poznawania pracy ratowniczej, poszerzania wiedzy i umiejêtnoœci. Tym razem druhowie z tej jednostki trafili do Portu Lotniczego w Balicach. I na pewno obok zdobytej wiedzy by³a to dla nich ciekawa i emocjonuj¹ca przygoda. 16

17 ochotnicza stra po arna ZROZUMIEÆ ISTOTÊ PRACY JEDNOSTEK OSP W zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci, Góra, bowiem w tym w³aœnie dniu 2,5 tyœ. dolarów przekaza³ Klub Parafii nowoczesny sprzêt i wyposa enie s¹ odebra³a ona lekki samochód ratow- Lisia Góra w Chicago, któr¹ przeznaniezwykle istotnym elementem wszel- niczo-gaœniczy. Dla jednostki by³a to wa na i presti owa chwila, tym bardziej, i jest ona w toku przygotowañ do Jubileuszu 125 lecia swego istnienia. Wspólnie z druhami z OSP Lisia Góra samochód odbierali - Zastêpca Wójta S³awomir Turek, So³tys Lisiej Góry Marian Witek, Radny Lisiej Góry Piotr Miot³a. Przetarg na dostawê samochodu wygra³a firma PW "BIBMOT" BIK - Sp.J. z Mielca, która zaoferowa³a samochód Renault Master za kwotê. 169 tys. kich dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa. z³. Œrodki na zakup samochodu po- czono na dop³atê do samochodu oraz Na nic zda siê dobrze wyszkolony strachodzi³y z kilku Ÿróde³: 110 tys. z³ jego doposa enie. Ponadto Jednostka ak, jeœli w jednostce brak bêdzie sprzêprzekaza³a na rzecz jednostki Gmina otrzyma³a wsparcie ze zbiórki wœród tu, brak bêdzie spo³ecznego wsparcia mieszkañców Lisiej Góry. Zebrane œrodi uznania dla tej pracy. Zatem na ten ki zosta³y tak e przeznaczone na dopoproblem nale y spojrzeæ nie tylko z posa enie samochodu. zycji udzia³u w akcjach, ale przede Mamy nadziejê, e nowy nabytek wszystkim z pozycji dzia³añ profilak- (zast¹pi 38 letniego starego Forda) i bêtyczno - informacyjnych skierowanych dzie s³u y³ wiele lat wspieraj¹c dzia³aldo dzieci, m³odzie y i doros³ych. Ka de noœæ stra aków, a jednoczeœnie s³u ¹c doposa enie jednostki ( niezale nie od zabezpieczeniu bezpieczeñstwa mieszrodzaju sprzêtu) temu w³aœnie s³u y. Ten kañców oraz wszystkich przeje d aj¹fakt musz¹ wszyscy przyj¹æ do wiacych przez nasz¹ Gminê. domoœci i zrozumieæ, a bywa z tym Zarz¹d i druhowie z Jednostki OSP niestety bardzo ró nie! RP Lisia Góra na czele z Prezesem Wojciechem Taraszka, serdecznie NOWY SAMOCHÓD Lisia Góra (w tym 90 tyœ z pieniêdzy dziêkuj¹ wszystkim za udzielon¹ DLA OSP LISIA GÓRA so³ectwa Lisia Góra, a 20 tyœ. ZG OSP pomoc finansow¹ oraz wspieranie RP Lisia Góra ), 50 tys. z³ to dotacja wszelkich innych dzia³añ. 14 sierpnia 2012 to data, która wpisze z Powiatowego Zwi¹zku OSP RP, 6 tys. Tekst: L.J siê na karty historii Jednostki OSP Lisia z³ przekaza³ Powiat Tarnowski. Kwotê Zdjêcia: S.T KONKURS FOTOGRAFICZNY pn: "Zielony Pierœcieñ Tarnowa - ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkañców". Od 1 sierpnia br. trwa organizowany przez Stowarzyszenie LGDZIELONY PIERŒCIEÑ TARNOWA, konkurs fotograficzny pn: "Zielony Pierœcieñ Tarnowa - ukryte skarby przyrody, kultury, tradycji i techniki w obiektywie jego mieszkañców". Konkurs ten jest adresowany do wszystkich mieszkañców oraz osób przebywaj¹cych na obszarze dzia³ania Zielonego Pierœcienia Tarnowa, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów, z tym e osoby niepe³noletnie musz¹ dostarczyæ pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów na udzia³ w konkursie. Konkurs ma na celu odkrywanie, promocjê i popularyzacjê ciekawych i atrakcyjnych miejsc, obiektów oraz wydarzeñ zwi¹zanych z obszarem 6 gmin wchodz¹cych w sk³ad Zielonego Pierœcienia Tarnowa tj.: Gminy Tarnów, Gminy Lisia Góra, Gminy abno, Gminy Wietrzychowice, Gminy Skrzyszów oraz Gminy Wierzchos³awice. Prace na Konkurs wraz z za³¹cznikami nale y przes³aæ lub dostarczaæ osobiœcie do dnia roku-decyduje data wp³ywu lub z³o enia w siedzibie Organizatora-Zielony Pierœcieñ Tarnowa, Skrzyszów 335 A, Skrzyszów. Autorzy najlepszych prac otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody oraz mo liwoœæ prezentacji prac w trakcie wystaw objazdowych! Zachêcamy do udzia³u w konkursie. Regulamin znajduje siê na stronie: Barbara Kapustka 17

18 dzia³alnoœæ charytatywna OLDBOYS LISIA GÓRA I INNI ZAGRALI DLA ASI A jednak w tym zagonionym, zagmatwanym œwiecie, pe³nym przyk³adów, w którym cz³owiek dla cz³owieka jawi siê przys³owiowym wilkiem, jest jeszcze miejsce na uczucia, empatiê i szacunek dla innych. I opisane poni ej wydarzenie jest tego przyk³adem. przyszli j¹ wesprzeæ finansowo. Istotnym i bardzo buduj¹cym by³o to, e w tym gronie byli zarówno rówieœnicy, kole anki i koledzy Asi, a tak e ich rodzice, przyjaciele szko³y, przyjaciele OLDBOYSÓW Lisia Góra i mieszkañcy gminy, w³adze samorz¹dowe reprezentowane przez radnych Paw³a Stacha i Ryszarda Witka. W tym gronie obecni byli tak e by³a Dyrektor Gimnazjum Monika Krzysztoforska, obecny Dyrektor Jerzy Sad³oñ (tak e graj¹cy w meczu, zawodnik OLDBOYSÓW) oraz Leszek Zió³kowski wychowawca Asi. Dusz¹ i ogromnym orêdownikiem tego przedsiêwziêcia by³ Bogdan Ludwa, Jacek Stok³osa oraz wszyscy Oldboysi Lisia Góra. Nale y podkreœliæ, i dru- yna ta zagra³a ju w przesz³oœci szereg takich meczy charytatywnych. Wœród lokalnej i nie tylko spo³ecznoœci, ciesz¹ siê uznaniem i szacunkiem, bo robi¹ to obok czego inni przechodz¹ obojêtni. siê z ciê k¹ chorob¹ nowotworow¹. Wdziêczni s¹ im Ci, którzy otrzymali Niedziela 16 wrzeœnia 2012 rok. Na W tym meczu nie chodzi³o o s³awê, nie wsparcie i pomoc bezinteresown¹ i to stadionie sportowym w Lisiej Górze rywalizowano w sposób, który bywa podkreœlam z ca³¹ moc¹. zrobi³o siê gwarno, ale ten gwar nie by³ czêstym (niegodnym sportu) obrazem Na stadionie nie zabrak³o tak e gw ar em ra do œc i, le cz wy ra ze m naszych lokalnych i innych stadionów. emo cjo nal nej wiê zi z Asi ¹ i jej To by³a piêkna gra, w której nie brak rodzin¹. by³o elementów humoru i dobrej Tu bowiem odby³ siê niecodzienny zabawy. Wspania³e zetkniêcie sprawmecz pi³ki no nej, którego organi- noœci wielopokoleniowego grona zazatorem, a jednoczeœnie jednym z boha- wodników, zetkniêcie m³odoœci z dojterów by³a dru yna OLDBOYS LISIA rza³oœci¹ OLDBOYSÓW. Nie by³o wa - GÓRA. Ten mecz to piêkne, niekon- nych i wa niejszych. Tu wszystkich powencjonalne, wyzbyte zbêdnych emocji witano jednakowo walecznoœci¹ serc widowisko sportowe o charytatywnym wszystkich zawodników i organizatocelu. OLDBOYSI Lisia Góra zagrali rów tego wydarzenia. wraz z dru ynami: OLD BOYS BRUK- Nic wiêc dziwnego, e na mecz przy- BET Nieciecza, Seminaryjna Dru yna Pi³karska VICTORIA, Elitarna Reprezentacja Jednostek Ratowniczo-Gaœniczych Nr 1, Nr 2 w Tarnowie, Reprezentacja Funkcjonariuszy Policji Tarnów Centrum. W tym mêskim gronie zawodników znalaz³a siê jedna kobieta st.sier. ANE- TA PYREK, reprezentuj¹ca Policjantów Tarnów Centrum, graj¹ca na pozycji lewego obroñcy. Pani ANETA jest zawodnikiem bardzo szybkim, a przy tym doskona³ym technicznie. Wyró nia ja niesamowita wola walki i nieustêpliwoœæ na boisku wobec swych kolegów, a co najwa niejsze jest z Zaczarnia. Wszyscy zagrali z potrzeby serca, uznaj¹c szlachetnoœæ i przes³anie imprezy, w której chodzi o ratowanie ycia Joasi Œwi¹tek uczennicy III klasy Gimnazjum w Lisiej Górze, zmagaj¹cej by³o wielu kibiców, a przede wszystkich ludzi, którzy uznaj¹c cel tej imprezy niezawodnych stra aków, pe³ni¹cych s³u bê medyczn¹ z jednostki OSP Stare ukowice, w sk³adzie: Cygan Kata- rzyna, Pinas Rafa³ oraz Kmieæ Syl- wester. Nam Redakcji G³osu Lisiej Góry i Tarnowskiej TV przypad³ patronat medialny tego przedsiêwziêcia z czego jesteœmy dumni, a jednoczeœnie mamy nadziejê, e poprzez nasze relacje dotrzemy do wielu innych ludzi dobrej woli, otwartych na pomoc tym, którym los odebra³ to co najcenniejsze zdrowie, bo takich jak Asia osób jest jeszcze sporo Oni tak e czekaj¹ na wsparcie. Tekst/foto: L.J 18

19 dzia³alnoœæ charytatywna OLDBOYS LISIA GÓRA I INNI ZAGRALI DLA ASI PODZIÊKOWANIE OLDBOYS LISIA GÓRA z ca³ego serca dziêkuj¹ serdecznie Wszystkim, którzy 16 wrzeœnia swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili turniej pi³ki no nej ''...I TY TE MO ESZ POMÓC'' staj¹c siê zarazem jego wspó³organizatorami i anonimowymi sponsorami, daj¹c tym samym dowód solidarnoœci, wra liwoœci i wielkiego serca. W sposób szczególny pragniemy wyraziæ nasz¹ wdziêcznoœæ Proboszczom Parafii: Lisia Góra pw.matki Bo ej Ró añcowej- Kœ.Stanis³aw Sza³da -Ks. mgr Henryk Bielak-rektor koœcio³a w Œmignie -Ks.mgr Czes³aw Mazur-rektor koœcio³a pw.œw.brata Alberta Chmielowskiego w Brniu Stare ukowice pw.najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej Kœ. mgr Adam Chmiel Zaczarnie pw. Matki Boskiej Bolesne Kœ. mgr lic.robert Filipowicz Brzozówka pw.najœwiêtszej Maryi Panny Wniebowziêtej o.piotr Pacura SNMN ukowa pw.wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny Kœ.Czes³aw Górka Pawêzów pw.najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Œwiata Kœ.mgr Tadeusz Wszo³ek -którzy przyjêli nas bardzo serdecznie,osobiœcie popieraj¹c nasza akcjê,. zachêcaj¹c parafian do czynnego udzia³u w organizowanym przez nas turnieju. -Prezesowi KS Orze³ Lisia GÓRA panu Wies³awowi Sikorskiemu za nieodp³atne udostêpnienie obiektu sportowego -Stra akom OSP Lisia Góra za nieodp³atne zabezpieczenie imprezy -Stra akom OSP Stare ukowice za oddelegowanie Zespo³u Ratownictwa Medycznego w sk³adzie pani Cygan Katarzyna pan Pinas Rafa³ oraz pan Kmieæ Sylwester -Panu Robertowi Ma³eckiemu z Lisiej Góry za nieodp³atne wykonanie stela y na plakaty -Panu mgr Jerzemu Sad³oniowi Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Lisiej Górze za pomoc w organizacji turnieju, nieodp³atne wypo yczenie niezbêdnego sprzêtu oraz oddelegowanie w dniu turnieju animatora sportu z obiektu Orlik 2012 p.lic. Jakuba Sikorskiego do sk³adu sêdziowskiego turnieju -Pani mgr Annie Kacer-Pa³kowskiej -Panu mgr Leszkowi Zió³kowskiemu -Sk³adowi sêdziowskiemu: Pani mgr Joanna Sieniawska-Niepubliczne Gimnazjum w Przybys³awicach, Pan mgr Stanis³aw Nowak Szko³a Podstawowa w Wietrzychowicach, Pan lic. Jakub Sikorski Zespó³ szkó³ w Lisiej Górze -Panu Ryszardowi Pinasowi z Lisiej Góry za wykonanie szlifowanych pucharów dla sêdziów turnieju -Rozg³oœni Radiowej RDN MA O- POLSKA -Tarnowskiej TV oraz Redakcji G³osu Lisiej Góry za patronat medialny - Seminaryjnej Dru ynie Pi³karskiej VICTORIA - Reprezentacji Funkcjonariuszy Policji Tarnów Centrum - Dru ynie Old Boys Bruk-Bet Nieciecza -Elitarnej Reprezentacji Jednostek Ratowniczo Gaœniczych nr 1 i nr 2 w Tarnowie -Wszystkim którzy wspierali nas podczas przygotowañ do turnieju -Oficjalnym Sponsorom Turnieju Ze sportowym pozdrowieniem OLDBOYS LISIA GÓRA 18 wrzeœnia 2012 r. SERDECZNE BÓG ZAP AÆ 19

20 informacje Wy sze kryteria dochodowe przy pomocy spo³ecznej Rz¹d w trybie obiegowym przyj¹³ projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów podnosz¹cy kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do otrzymywania pomocy spo³ecznej - wynika z projektu opublikowanego w œrodê na stronie Rz¹dowego Centrum Legislacji. Chodzi o projekt rozporz¹dzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot œwiadczeñ pieniê nych z pomocy spo³ecznej, skierowany do podpisu premiera. W dokumencie napisano, e rz¹d przyj¹³ go w trybie obiegowym 17 lipca 2012 r. W maju 2012 r. rz¹d zdecydowa³ o podwy szeniu od 1 paÿdziernika 2012 r. progów dochodowych uprawniaj¹cych do otrzymania pomocy spo³ecznej. Zaproponowano, aby do uzyskania takiego wsparcia uprawnia³ dochód na osobê w rodzinie w wysokoœci 456 z³ (obecnie jest to 351 z³). W przypadku osoby samotnie prowadz¹cej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 z³ (aktualnie 477 z³). W uzasadnieniu do projektu, który czeka na podpis premiera wynika, e w wyniku podniesienia kryteriów dochodowych w 2013 r. wydatki bud etu pañstwa w 2013 roku wzrosn¹ o 467,5 mln z³. Zgodnie z szacunkami zawartymi w uzasadnieniu do projektu, na œwiadczenia pieniê ne z pomocy spo³ecznej w 2012 roku wzrosn¹ wydatki: bud etu pañstwa - o 116,9 mln z³, bud etów gmin - o 7,9 mln z³ i bud etów powiatów - o 0,1 mln z³, w 2013 roku: bud etu pañstwa - o 467,5 mln z³, bud etów gmin - o 31,5 mln z³ i bud etów powiatów - o 0,5 mln z³.rozporz¹dzenie ma wejœæ w ycie 1 paÿdziernika 2012 r. Kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej podlegaj¹ weryfikacji co trzy lata, z uwzglêdnieniem wyniku badañ progu interwencji socjalnej przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z prawem Rada Ministrów przes³a³a swoje propozycje do Komisji Trójstronnej, ale ta w ustawowym terminie do po³owy czerwca nie wypracowa³a wspólnego stanowiska w tej sprawie. ród³o: Barwy Wolontariatu Organizacja - Przyjazna Wolontariuszom Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie dzia³aj¹ce przy Fundacji Biuro Inicjatyw Spo³ecznych oraz Sieæ Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszaj¹ do udzia³u w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek wspó³pracuj¹cych z wolontariuszami. Barwy wolontariatu. Jest to ju dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazjê, aby w sposób szczególny podziêkowaæ wolontariuszom, na co dzieñ wspó³pracuj¹cym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizuj¹c Konkurs, zale y nam aby pokazaæ wielobarwnoœæ dzia³añ spo³ecznych i aktywnoœæ wolontariuszy, którzy obecni s¹ niemal e we wszystkich sferach ycia spo³ecznego. Organizacja przyjazna wolontariuszom Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyró nienie i promowanie pozytywnych przyk³adów organizacji i instytucji, które na co dzieñ korzystaj¹c z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych, ale we wspó³pracy tej id¹ o wiele dalej. Tworz¹ przyjazne œrodowisko pracy dla wolontariuszy, dbaj¹ o ich rozwój, w³aœciw¹ organizacjê i koordynacjê pracy, wspieraj¹ w codziennych aktywnoœciach. Takim placówkom organizatorzy przyznaj¹ certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Wyniki konkursów: Etap wojewódzki zostanie og³oszony podczas Gali zorganizowanej w dniu 16 listopada br. w Krakowie, etap ogólnopolski podczas Gali Fina³owej Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie. Termin nadsy³ania zg³oszeñ w obydwu konkursach up³ywa 15 paÿdziernika 2012 r. Zg³oszenia z terenu województwa ma³opolskiego nale y nadsy³aæ na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: Regulaminy, zasady udzia³u oraz miejsca zg³oszeñ kandydatów dostêpne s¹ pod adresem: 20

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Niezrozumia³e krainy

Niezrozumia³e krainy 1/2003 W ZAKOLU RABY I WIS Y 3 Moim zdaniem - Gdybym dziœ jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, eby mnie rozstrzelano - twierdzi Stefan Turaczy, ostatni yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo