A R T Y K U Ł Y. Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A R T Y K U Ł Y. Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych*"

Transkrypt

1 A R T Y K U Ł Y Polski Przegląd Kar to gra ficz ny Tom 41, 2009, nr 1, s Izabela Karsznia Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych* Z a r y s t r e ś c i. W artykule opisano podstawowe założenia procesu generalizacji danych przestrzennych. Scharakteryzowano ważniejsze modele konceptualne generalizacji oraz metody optymalizacji i kontroli tego procesu. Następnie nakreślono aktualne problemy i kierunki badań, jakimi są m.in. kontekstowość procesu generalizacji, generalizacja on-line i wieloreprezentacyjne bazy danych przestrzennych, holistyczny charakter procesu generalizacji, możliwości formalizacji wiedzy kartograficznej oraz opracowanie wspólnej platformy generalizacyjnej. S ł o w a k l u c z o w e: automatyzacja procesu generalizacji, modele konceptualne, dane przestrzenne 1. Wstęp Generalizacja jest jedną z podstawowych cech prezentacji kartograficznej. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Międzynarodową Asocjację Kartograficzną, generalizacja obejmuje selekcję i uproszczenie informacji geograficznej odpowiednio do skali i przeznaczenia mapy (Multilingual ). Celem generalizacji jest wybór informacji geograficznej, a co za tym idzie uwypuklenie rzeczy najważniejszych oraz pominięcie mniej istotnych z punktu widzenia przeznaczenia prezentacji kartograficznej oraz wymagań użytkowników (S. Lamy i inni 1999). Mimo że od czasu wprowadzenia technologii komputerowej do dyscyplin związanych z kartografią włożono wiele pracy w konstruowanie nowych systemów i narzędzi związanych z generalizacją, wciąż jednak sporo zagadnień pozostaje nierozwiązanych (T. Chrobak i inni 2007). W celu pełnej automatyzacji procesu redakcji i generalizacji map konieczne jest określenie powtarzalnych, ścisłych zasad i instrukcji, a następnie ich zastosowanie w środowisku komputerowym. Pierwsze prace koncentrowały się na generalizacji linii i stanowiły rozwiązania algo- rytmiczne (oparte na procedurach matematycznych, statystycznych). Jednakże w tego typu rozwiązaniach brano pod uwagę tylko geometrię obiektów. Takie podejście było wystarczające do momentu pojawienia się w kartografii technologii cyfrowej. Wówczas obiekty przestały być traktowane tylko jako obiekty geometryczne, lecz zyskały znaczenie geograficzne, przypisano im atrybuty opisowe, a ich redakcja i generalizacja uzależnione zostały od celu mapy i potrzeb użytkownika. Obecnie od systemów wspomagających automatyczną generalizację map oczekujemy podejścia kompleksowego, możliwości uwzględnienia kontekstu mapy oraz zależności przestrzennych między generalizowanymi obiektami. Optymalnym rozwiązaniem byłaby możliwość generowania za pomocą systemów GIS informacji geograficznej o określonym stopniu szczegółowości w sposób całkowicie automatyczny. Jednakże jak dotąd żadne oprogramowanie GIS nie daje takiej możliwości. Istnieje szereg systemów informacji geograficznej zawierających dane o różnym stopniu szczegółowości, zwykle jednak pochodzą one z różnych baz danych przestrzennych. Pozwala to na wyświetlenie danych odpowiadających określonej skali (gdzie różne regiony mają różny stopień generalizacji), nie zaś na zmianę skali w sposób ciągły, uporządkowany. Tymczasem ograniczenia i różnice sposobu wizualizacji danych geograficznych sprawiają, że stopień generalizacji powinien również uwzględniać indywidualne potrzeby użytkownika. Te zaś obejmują aktualność informacji geograficznej, możliwość generowania danych o różnym stopniu szczegółowości oraz ich dostępność w sie- * Praca finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy nr N N

2 6 Izabela Karsznia ci. Potwierdza to pogląd T. Chrobaka i innych (2007, s. 11): odkąd wymagania generalizacji danych geometrycznych i tematycznych mogą się w znacznym zakresie zmieniać w zależności od percepcji użytkownika, rodzaju mapy i skali przedstawienia, model automatycznej generalizacji oparty na wzorcu wywodzącym się z technologii ręcznej może okazać się niepraktyczny. 2. Cele i zasady generalizacji Według S. Steinigera (2007) generalizacja kartograficzna stanowi jeden z elementów procesu produkcji map, na który składają się: gromadzenie danych, przechowywanie danych, utrzymywanie ich aktualności, redakcja, wydruk mapy (lub wizualizacja z bazy danych). Proces generalizacji ręcznej oraz automatycznej to proces poszukiwania optymalnego rozwiązania między dwoma zasadniczymi zadaniami, jakie powinny spełniać mapy. Pierwszym z nich jest odpowiedni dobór treści uwarunkowany przeznaczeniem opracowywanej mapy, drugim zapewnienie jej czytelności. Proces decyzyjny związany z dostosowaniem ilości i sposobu prezentacji informacji zawartych na mapie odpowiednio do celu i skali jej opracowania jest wykonywany lub nadzorowany przez kartografa (S. Steiniger 2007). Kartograf osiąga zamierzony cel redakcyjny w sposób intuicyjny, kierując się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. W środowisku komputerowym, ze względu na dużą liczbę możliwych rozwiązań, dostępność różnych narzędzi generalizacyjnych oraz różną sekwencję czynności generalizacyjnych, które wywołują określone rezultaty, każda decyzja musi być przemyślana i podporządkowana nadrzędnemu celowi. Obok zachowania zależności topologicznych 1 między obiektami, celem generalizacji kartograficznej jest: uproszczenie treści mapy poprzez dostosowanie przedstawianego zakresu treści do poziomu szczegółowości odpowiadającemu skali opracowania, a więc wybór elementów ważniejszych, przy jednoczesnym pominięciu mniej istotnych; zachowanie odpowiedniej czytelności mapy 1 Pod pojęciem topologii w literaturze przedmiotu rozumie się szereg relacji opisujących sąsiedztwo oraz zawieranie i nakładanie się obiektów, charakteryzujących się niezmiennością w takich transformacjach jak skalowanie czy rotacja (D. Gotlib i inni 2007). w danej skali (zdefiniowanej jako minimalna odległość między obiektami albo minimalna powierzchnia zajmowana przez obiekt lub sygnaturę); zachowanie typowych i charakterystycznych elementów treści mapy. Realizacja wymienionych celów zakłada uwzględnienie następujących zasad: uwzględnienie kontekstu mapy nie można generalizować pojedynczego obiektu w oderwaniu od pozostałych elementów mapy, należy brać pod uwagę grupy obiektów jako całość; generalizacja wymaga podejścia kompleksowego oraz kontekstowego (uwzględnienie sąsiedztwa i relacji między obiektami); podejście zorientowane obiektowo nie można zastosować jednej czynności generalizacyjnej do wszystkich obiektów lub całej ich klasy; należy dobrać konkretną czynność do konkretnego obiektu, w zależności od jego charakteru oraz otaczających go innych obiektów; iteracyjny charakter generalizacji system do automatycznej generalizacji danych przestrzennych musi pozwalać na logiczną ocenę uzyskanych wyników oraz dawać możliwość ich poprawy lub zmiany przez zastosowanie innej czynności generalizacyjnej lub innych wartości parametrów generalizacji (M. Bell i inni 2004). Wymienione zasady rozumiane i stosowane intuicyjnie przez doświadczonego kartografa, w procesie generalizacji automatycznej muszą zostać rozłożone na szereg czynności generalizacyjnych, a następnie ponownie sformułowane np. w postaci reguł wykonywalnych w środowisku komputerowym (S. Steiniger 2007; N. Regnauld, R.B. McMaster 2007). Niezbędne jest zatem sprecyzowanie i uściślenie pojęć istotny, czytelny, charakterystyczny, będące warunkiem poprawnego doboru operatorów i algorytmów generalizacji. 3. Modelowanie procesu generalizacji Próbą opisu i usystematyzowania czynności składających się na proces generalizacji są modele konceptualne. Ujmują one proces generalizacji w sposób ogólny, wskazując na jego podstawowe elementy oraz relacje między nimi (A. Iwaniak i inni 1998). Opracowanie modelu generalizacji ma na celu rozłożenie procesu na szereg tzw. czynności generalizacyjnych, które stosowane są w postaci odpowiednich operatorów (np. operator upraszczania czy agregacji), algorytmów oraz kontrolowane przez kilka

3 Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych 7 parametrów (np. minimalna powierzchnia lub maksymalna długość). Usystematyzowanie poszczególnych czynności w postaci modelu oraz przypisanie im odpowiednich operatorów generalizacji służy kontroli procesu. Pierwsze modelowe ujęcia pojawiły się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku (L. Ratajski 1967, 1973; J. Morrison 1974), gdy nie było jeszcze potrzeby ujmowania tego procesu z punktu widzenia zastosowań komputerowych. Do problemu wzrostu stopnia generalizacji wraz ze zmniejszaniem pojemności mapy nawiązał L. Ratajski (1973). Autor jednego z pierwszych konceptualnych modeli generalizacji zaproponował podział na generalizację jakościową oraz ilościową. Według L. Ratajskiego każda treść mapy może być redukowana w drodze generalizacji ilościowej (tzn. przy zachowaniu tego samego systemu znaków i tej samej metody prezentacji), przy czym każdorazowa zmiana pojemności mapy powoduje uzyskanie określonego stopnia generalizacji. Dochodzimy jednak do momentu, gdy pojemność mapy jest tak mała, że powoduje zatracenie charakteru obiektów, a co za tym idzie zbyt dużą stratę informacji. Po osiągnięciu tego momentu, zwanego progiem generalizacyjnym, konieczna jest zmiana metody prezentacji. W latach osiemdziesiątych opracowano kilka modeli uwzględniających potrzeby systemów komputerowych (K. Brassel 1985). Ich szerszy opis znajdujemy w pracy R.B. McMastera (1991). R.B. McMaster i K.S. Shea (1988) zaproponowali sprowadzenie procesu generalizacji do odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: po co generalizować? (w celu zredukowania złożoności danych, uwzględnienia przeznaczenia mapy); kiedy generalizować? (np. w przypadku pojawiających się konfliktów przestrzennych przy zmniejszaniu skali opracowania lub zbyt dużej gęstości obiektów w stosunku do skali docelowej); jak generalizować? (tu autorzy wydzielili przestrzenne oraz atrybutowe operatory generalizacji). K. Brassel i R. Weibel (1988) dzielą proces generalizacji na dwa zasadnicze etapy: generalizację statystyczną oraz kartograficzną. Generalizacja statystyczna stanowi tu proces analityczny, prowadzący do redukcji ilości informacji zawartych w bazie danych. Generalizację kartograficzną postrzegają autorzy jako modelowanie przestrzenne, którego celem jest modyfikacja struktury danych na poziomie lokalnym (L.T. Sarjakoski 2007). Według autorów proces generalizacji składa się z pięciu zasadniczych kroków. Są to: rozpoznanie struktury danych, rozpoznanie procesu generalizacji, modelowanie procesu, uruchomienie procesu, wizualizacja danych. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych pojawiła się koncepcja podziału procesu generalizacji na dwa etapy (D. Grunreich 1995): generalizację modelu danych, zwaną w literaturze generalizacją cyfrowego modelu krajobrazu (ang. digital landscape model DLM), generalizację kartograficzną, określaną jako generalizacja cyfrowego modelu kartograficznego (ang. digital cartographic model DCM). Generalizację modelu danych identyfikuje się z procesem przygotowania danych (obejmującym m.in. analizy przestrzenne i atrybutowe) do właściwego etapu generalizacji kartograficznej, której efektem jest ich wizualizacja (L. Sarjakoski 2007). Podobne poglądy reprezentują M. Bell i inni (2004). Według autorów celem generalizacji modelu danych jest zredukowanie liczby danych (poprzez wybór klas lub podzbiorów klas obiektów) zgodnie z zakładanym stopniem szczegółowości. Zadaniem drugiego etapu procesu generalizacji, a więc generalizacji kartograficznej jest uzyskanie optymalnej czytelności mapy w odniesieniu do celu prezentacji i skali opracowania. J.M. Ware i C.B. Jones (2005) zaproponowali podział czynności wchodzących w skład procesu generalizacji na: wybór obiektów (klas obiektów, kategorii), które będą prezentowane na mapie, tj. generalizację semantyczną, uproszczenie kształtu i struktury symboli graficznych, które będą prezentowane na mapie, czyli generalizację geometrii obiektów (geometryczną). Automatyzacja procesu generalizacji semantycznej wymaga hierarchizacji klas obiektów. Ułatwia to opracowanie reguł pozwalających na podjęcie decyzji, jakie główne kategorie obiektów powinny pozostać po generalizacji oraz w jaki sposób, z semantycznego punktu widzenia, powinny być prezentowane. Automatyczna generalizacja geometrii obiektów jest dopełnieniem generalizacji semantycz-

4 8 Izabela Karsznia nej. Z wyborem klas obiektów i zmianą skali wiąże się często zmiana geometrii obiektów, na przykład w skalach małych dana miejscowość prezentowana jest za pomocą sygnatury, podczas gdy w skalach średnich pokazujemy jej kontur, a w skalach dużych poszczególne budynki, które się na nią składają. J.M. Ware i C.B. Jones (2005) zauważają, że generalizacja geometryczna jest często bardziej skomplikowana niż generalizacja semantyczna, ze względu na rozmaite zmiany w zakresie sposobu prezentacji i struktury obiektów geograficznych, które mogą zachodzić w trakcie zwiększania stopnia generalizacji mapy. Główne rodzaje czynności generalizacyjnych dotyczących geometrii obiektów to: wybór, czyli redukcja liczby obiektów punktowych, redukcja stopnia szczegółowości prezentacji obiektów liniowych lub powierzchniowych, łączenie (agregacja) sąsiadujących obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych, redukcja wymiaru obiektów (z powierzchni do linii, z powierzchni do punktu), zwiększenie wielkości obiektów, które inaczej byłyby niewidoczne na mapie w skali docelowej, wybór obiektów reprezentatywnych (dotyczący na przykład skupiska obiektów punktowych), zmiana położenia obiektów. Czynności i odpowiadające im operatory generalizacji geometrii obiektów wywierają na siebie wzajemnie bezpośredni wpływ. Na przykład przewiększenie grupy obiektów może spowodować wzrost gęstości treści mapy na danym obszarze, co w przyszłości może spowodować konieczność usunięcia niektórych obiektów spośród tej właśnie grupy. Ta wzajemna zależność między poszczególnymi czynnościami generalizacyjnymi stanowi bezpośrednią przyczynę konieczności wykorzystania procedur i systemów charakteryzujących się wysokim stopniem konceptualnym oraz technik optymalizacyjnych lub technik sztucznej inteligencji w celu kontroli procesu generalizacji danych przestrzennych (M. Neun 2007). 4. Metody kontroli i optymalizacji procesu generalizacji Badania dotyczące współzależności między czynnościami generalizacyjnymi oraz próby kontroli procesu podejmowane są już od ponad dziesięciu lat. Jedna z pierwszych prac wydana w postaci zbioru artykułów, opisująca metody kontroli procesu generalizacji za pomocą systemów opartych o reguły została opublikowana w roku 1991 (B. Buttenfield, R.B. McMaster). Większość z zaproponowanych systemów nie znalazła jednak praktycznego zastosowania ze względu na trudności w sformalizowaniu i zaprogramowaniu zasad generalizacji w postaci reguł komputerowych. Wyjątek stanowi system Change (B. Powitz 1992). Wymienione problemy zostały częściowo rozwiązane poprzez pozyskiwanie bazy wiedzy (reguł generalizacji) za pomocą komputerowych technik uczenia, jakimi są sieci neuronowe (R. Weibel i inni 1995). Przy generalizacji dużych obszarów celowy wydaje się ich podział na mniejsze fragmenty. Pozwala to na szybszą identyfikację i rozwiązanie konfliktów przestrzennych między generalizowanymi obiektami. Na mapach topograficznych takimi naturalnymi liniami podziału mogą być drogi. Przykład takiego rozwiązania znajduje się w pracy G. Robinsona i F. Lee (1994) oraz w koncepcji modelowania agentowego, gdzie fragmenty mapy oddzielone drogami kontrolowane są na poziomie tzw. mezo-agentów, cały obszar mapy z poziomu tzw. makro-agentów, a poszczególne obiekty z poziomu tzw. mikroagentów 2 (A. Ruas 1999). W ostatnich latach starano się rozwiązać problem kontroli operatorów generalizacji poprzez zastosowanie metod optymalizacyjnych. Metody te mają na celu redukcję konfliktów między generalizowanymi obiektami, powstałych wskutek działania operatorów generalizacji. W jednej z pierwszych prac dotyczących użycia metod optymalizacyjnych w generalizacji porównano działanie dwóch metod simulated annealing oraz discret gradient descent, zastosowanych do kontroli zachowania minimalnych odległości przy generalizacji obiektów powierzchniowych. W tym konkretnym przykładzie bardziej poprawne rezultaty uzyskano za pomocą pierwszej z metod (J.M. Ware, C.B. Jones 1998). Później metodę tę wykorzystywano w generalizacji wielorozwiązaniowych baz danych przestrzennych do kontroli wzajemnego położenia obiektów 2 Koncepcja agentów oraz systemów wieloagentowych (takich, w których działa więcej niż jeden agent) należy do domeny sztucznej inteligencji (artificial intelligence ) (C. Duchene 2003). Zgodnie z definicją zaproponowaną przez M. Lucka (1997) agent jest programem zdolnym do kontroli i oceny podejmowanych przez siebie działań na podstawie rozpoznawania otaczającego go środowiska. Technologia systemów wieloagentowych jest wykorzystywana również do modelowania złożonych, dynamicznych i otwartych aplikacji, na przykład w planowaniu produkcji, sterowaniu ruchem, zarządzaniu przepływem czynności w coraz większym stopniu w Internecie (Z. Michalewicz, D.B. Fogel 2006).

5 Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych 9 w trakcie procesu generalizacji (J.M. Ware i inni 2003). Metoda elementów skończonych (finite element method) została opracowana na potrzeby inżynierii maszynowej w celu symulowania rezultatów nacisku na struktury fizyczne, przy określonych ich właściwościach. Do kartografii metodę tę wprowadził P. Højholt (2000). Zastosowanie metody elementów skończonych miało na celu zachowanie minimalnych odległości między drogami a zabudową w trakcie procesu generalizacji. P. Højholt przypisał poszczególnym obiektom mapy różne stopnie odporności, by następnie wprowadzić elementy nacisku, będące funkcją wzajemnej odległości obiektów. Podobne badania wykonali M. Bader i inni (2005), wykorzystując wymienioną metodę do przesuwania budynków, przy jednoczesnym zachowaniu ich kształtów oraz odległości między nimi. Inną metodą optymalizacyjną, wykorzystaną do zachowania wzajemnych odległości między obiektami przy generalizacji, jest wprowadzona do kartografii przez D. Burghardta i S. Meiera (1997) metoda snakes. Z procesem generalizacji związane jest zmniejszanie skali mapy, podczas którego często dochodzi do powstawania sytuacji konfliktowych między generalizowanymi obiektami, np. obiekty przestają być rozróżnialne, nakładają się na siebie. Aby nie dopuścić do zbyt dużej utraty informacji wskutek usunięcia nadmiernej liczby obiektów oraz przy założeniu, że na mapie mamy wystarczająco dużo miejsca, można zastosować operator odsunięcia obiektów. Istnieją dwa rodzaje realizacji operatora odsunięcia: odsunięcie przez translację, mające zastosowanie w przypadku małych obiektów i symboli, odsunięcie przez deformację, stosowane dla wydłużonych obiektów liniowych, np. dróg (A. Borkowski, R. Lipski 2006). Odsunięcie przez deformację wykonywane jest w dwóch etapach. Najpierw określa się wartość wektora odsunięcia w miejscu powstania konfliktu, gwarantującą jego rozwiązanie. Kolejnym etapem jest propagacja odsunięcia dla całego obiektu. Etap propagacji pozwala na zachowanie kształtu generalizowanego obiektu. Wspomniana wyżej metoda snakes pozwala na możliwie najwierniejsze zachowanie kształtu i położenia generalizowanego obiektu przy jednoczesnej likwidacji lub minimalizacji zaistniałego konfliktu. Implementacją tej metody jest aktywny model linii otrzymywany w wyniku rozwiązania zadania wariacyjnego, zakładającego minimalizację odpowiednio zdefiniowanej energii całkowitej przypisanej do linii. Energia ta składa się z energii wewnętrznej, opisującej kształt linii i energii zewnętrznej, wymuszającej pożądany przebieg linii (S. Steiniger, S. Meier 2004). L.E. Harrie (2000) i M. Sester (2000) zaproponowali wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów do iteracyjnego procesu dostosowywania aktualnego wyniku generalizacji do wyniku poprawnego, opisanego przez instrukcje redakcji map. Metoda najmniejszych kwadratów pozwala na wyznaczenie nieznanych parametrów układu równań na podstawie danych obserwacji i ich wag. Wymieniona technika optymalizacyjna jest z powodzeniem stosowana w matematyce oraz geodezji. W środowisku agentowym do rozwiązywania konfliktów między generalizowanymi obiektami zastosowano metody sztucznej inteligencji, np. algorytm hill climbing (S. Mustiere, C. Duchene 2001). Algorytm ten pozwala na wyszukanie optymalnego rozwiązania powstałego konfliktu. Jego działanie rozpoczyna się od przyjęcia jednego, wejściowego rozwiązania, by następnie wyszukiwać kolejne. Jeśli kolejne rozwiązanie okaże się lepsze od poprzedniego, wówczas zostaje ono zaakceptowane, jeśli nie pozostajemy przy rozwiązaniu poprzednim. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości przyjęte zostaje rozwiązanie optymalne. 5. Wybrane zagadnienia automatycznej generalizacji danych przestrzennych W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych badania dotyczące automatyzacji procesu generalizacji skupiały się wokół dwóch zasadniczych zagadnień: opracowywania nowych algorytmów generalizacji oraz pozyskiwania i zastosowania wiedzy kartograficznej, np. w postaci reguł w systemach ekspertowych (A. Edwardes i inni 2003). Obecnie dotyczą one opracowania bardziej kompleksowych algorytmów generalizacji, uwzględniających szereg warunków i relacji przestrzennych między obiektami oraz zastosowania bardziej zaawansowanych technik generalizacji, jak np. systemy wieloagentowe (M. Barrault i inni 2001; M.N. Sabo i inni 2008). Dynamiczny rozwój badań dotyczących automatyzacji generalizacji spowodował wzrost wymagań w stosunku do istniejących lub nowo opracowywanych systemów wspomagających prowadzenie procesu generalizacji (A. Edwar-

6 10 Izabela Karsznia des i inni 2007). Przedmiotem prowadzonych obecnie badań są: pozyskiwanie wiedzy kartograficznej w celu zdefiniowania reguł rządzących procesem generalizacji, uściślenie (formalizacja) zasad generalizacji, rozwój modeli generalizacji, opracowanie bardziej kompleksowych narzędzi analiz przestrzennych oraz nowych algorytmów generalizacji, modelowanie przestrzeni geograficznej w postaci struktur obiektowych, z pełniejszą charakterystyką geometryczną i topologiczną danych przestrzennych, próby zastosowania w generalizacji kartograficznej algorytmów i struktur danych wspomagających prowadzenie procesu (np. zastosowanie triangulacji Delauney a w procesie przesuwania budynków), opracowywanie wieloreprezentacyjnych baz danych przestrzennych, z możliwością wizualizacji danych zgromadzonych w jednej bazie na różnych poziomach szczegółowości, zastosowanie algorytmów generalizacji w wy branym środowisku programowym w celu prowadzenia eksperymentów związanych z kolejnością ich używania (sekwencją) oraz ich harmonizacją Kompleksowy charakter procesu generalizacji Na szczególną uwagę zasługują badania i próby automatyzacji procesu generalizacji prowadzone przez francuski Narodowy Instytut Geograficzny. W roku 1999 A. Ruas w swojej pracy doktorskiej przedstawiła koncepcję zastosowania systemu autonomicznych agentów w procesie generalizacji kartograficznej. Kolejne badania zmierzały do uszczegółowienia i wzbogacania zaproponowanego modelu o kolejne elementy usprawniające prowadzenie automatycznej generalizacji map (C. Duchene 2004a, C. Duchene 2004b). Obecnie prowadzone badania mają na celu rozszerzenie modelu agentowego na wszystkie elementy treści mapy. Dwa najciekawsze, a jednocześnie najtrudniejsze z punktu widzenia automatycznej generalizacji elementy treści mapy stanowią drogi i zabudowa. Większość opracowań, a także zaprojektowanych i z powodzeniem stosowanych systemów generalizacyjnych (np. system Clarity) skupia się na tych właśnie elementach mapy. Tymczasem stanowią one wprawdzie zasadniczą, lecz nie jedyną treść mapy lub bazy danych. Proces generalizacji jest procesem kompleksowym, w którym wobec wzajemnych zależności między obiektami generalizacja jednego obiektu w istotny sposób wpływa na generalizację innych, znajdujących się w jego otoczeniu. Poprawne prowadzenie procesu zakłada więc uwzględnienie jego kontekstowego charakteru. J. Gaffuri, C. Duchene i A. Ruas (2008) wskazują na istotne w automatycznej generalizacji relacje między dotychczas rozpatrywanymi, zasadniczymi elementami treści mapy (bazy danych), a więc drogami i zabudową a pozostałymi elementami (określonymi tutaj mianem elementów podkładowych), takimi jak rzeźba czy pokrycie terenu. Relacje między poszczególnymi obiektami opisane zostały w postaci modelu GAEL (Generalisation based on Agents and ELasticity), na który składają się obiekty stanowiące zasadniczą treść mapy lub Ryc. 1. Relacje między obiektami zasadniczej i podkładowej treści mapy w modelu GAEL (wg J. Gaffuri i innych 2008) Fig. 1. Relations among objects of the main and basic contents of the map in GAEL model (after J. Gaffuri et al. 2008)

7 Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych 11 bazy danych (np. drogi, zabudowa), elementy podkładowe (rzeźba, pokrycie terenu) oraz szereg łączących je relacji i warunków, związanych z procesem generalizacji (np. warunek minimalnej powierzchni, warunek zachowania kształtu itp.) (ryc. 1). Model ten stanowi niejako uzupełnienie systemu agentowego (A. Ruas, C. Duchene 2007), w którym obiekty znajdujące się na mapie (np. drogi, budynki) modelowane są w postaci autonomicznych agentów. W modelu GAEL elementy podkładowe modelowane są w postaci elastycznych warstw związanych wzajemnymi zależnościami z obiektami stanowiącymi zasadniczą treść mapy. Model ten opracowano z myślą o badaniu i uwzględnieniu wpływu generalizacji zasadniczych elementów mapy na obiekty podkładowe. Na przykład generalizacja dróg ma automatycznie pociągać za sobą generalizację rzeźby terenu Kontekstowość procesu generalizacji Przy manualnym opracowywaniu mapy kartograf kieruje się dwiema podstawowymi zasadami, tj. wyborem najważniejszej treści mapy, z punktu widzenia jej przeznaczenia oraz zachowaniem na przykładzie procesu decyzyjnego, który towarzyszy generalizacji grupy jezior (ryc. 2). Widoczne na rysunku cztery jeziora ze względu na zmianę skali muszą zostać poddane procesowi generalizacji. Trzy mniejsze jeziora są zbyt małe, a więc nie byłyby czytelne na mapie w skali docelowej. Proces manualnej generalizacji tych obiektów, prowadzony przez doświadczonego kartografa, prawdopodobnie składałby się z trzech zasadniczych kroków. W pierwszym kroku kartograf analizując przedstawioną sytuację stwierdziłby konieczność generalizacji trzech mniejszych jezior, kierując się zasadą zachowania czytelności mapy docelowej. Wykorzystałby więc wiedzę geometryczną o analizowanych obiektach. Następnie stwierdziłby podobieństwo w położeniu i orientacji jezior skutkowałoby to traktowaniem jezior jako grupy obiektów w procesie generalizacji. Krok ten, polegający na rozpoznawaniu struktury obiektów, prowadzi do zastosowania wiedzy strukturalnej w procesie generalizacji. Wreszcie w ostatnim kroku kartograf zastosowałby szereg czynności generalizacyjnych (selekcję, agregację lub przewiększenie), w celu otrzymania akceptowalnych graficznie rezultatów generalizacji grupy jezior. Ryc. 2. Różne rozwiązania generalizacyjne grupy jezior z uwzględnieniem i pominięciem kontekstu mapy (wg S. Steinigera 2007) Fig. 2. Various generalization solutions of a group of lakes, accounting for and ignoring the context (after S. Steiniger 2007) charakterystycznych elementów, ze względu na specyfikę generalizowanego obszaru. Proces decyzyjny prowadzony przez doświadczonego kartografa jest więc procesem intuicyjnym i kompleksowym. Aby możliwa była automatyzacja tego procesu konieczne jest rozłożenie wiedzy kartograficznej na szereg czynności generalizacyjnych, możliwych do zastosowania w środowisku komputerowym. W swojej pracy doktorskiej S. Steiniger (2007) przeanalizował ten problem Znajomość procedur generalizacyjnych i umiejętność poprawnego ich zastosowania nazywamy wiedzą proceduralną. Tak więc kartograf w trakcie procesu manualnej generalizacji analizuje i rozważa najpierw kontekst geograficzny danej sytuacji, generalizując nie rozpatruje pojedynczych obiektów, ale ich grupy, dąży do zachowania charakterystycznych cech obiektów geograficznych. W procesie decyzyjnym, jakim jest proces generalizacji, kartograf łączy wiedzę

8 12 Izabela Karsznia strukturalną i proceduralną w celu otrzymania poprawnego wyniku generalizacji. W celu opracowania procedur automatycznej generalizacji map, czy też danych przestrzennych wiedza geometryczna, strukturalna i proceduralna kartografa musi zostać sformalizowana i zaimplementowana w środowisku komputerowym. Konieczne jest również opracowanie technik służących kontroli i optymalizacji procesu generalizacji Możliwości formalizacji wiedzy kartograficznej Bardzo interesujące wydają się również badania dotyczące możliwości i ograniczeń systemów wspomagających automatyzację procesu generalizacji, prowadzone wspólnie przez kilka jednostek badawczych oraz instytucji administracyjnych, zajmujących się opracowywaniem oraz rozpowszechnianiem map i baz danych przestrzennych. Badania prowadzone są w ramach projektu EuroSDR (European Spatial Data Research) równolegle w czterech środowiskach programowych: ArcGIS, Genesys, Change/ Push/Typify oraz Clarity i dotyczą map wielkoskalowych (ze skali 1:1250 jako skali źródłowej do skali 1: jako skali docelowej). Głównym zadaniem omawianego projektu jest ocena i opis istniejącego stanu wiedzy kartograficznej zastosowanej w komercyjnych systemach GIS, z punktu widzenia stopnia jego formalizacji i poprawności w stosunku do istniejących instrukcji redagowania map. A więc ocena, na ile i z jakim skutkiem możliwa jest formalizacja wiedzy kartograficznej dla opracowań w skalach dużych oraz w jakim zakresie wybrane systemy komercyjne pozwalają na automatyzację procesu generalizacji map (J. Stoter 2008; D. Burghardt i inni 2007). Projekt ten jest w trakcie realizacji, jednak dotychczasowe wnioski wskazują na: potrzebę dalszego uściślania zasad redakcji map w celu bardziej poprawnego wykorzystania wiedzy kartograficznej w systemach komputerowych; brak dostatecznie precyzyjnych narzędzi w systemach wspomagających generalizację w zakresie parametryzacji czynności generalizacyjnych, wykrywania i rozwiązywania konfliktów w trakcie i po generalizacji oraz brak narzędzi pozwalających na prowadzenie analiz kontekstowych, w których uwzględniane są całe obszary oraz grupy obiektów Generalizacja on-line i wieloreprezentacyjne bazy danych przestrzennych Jednym z największych, ale i najtrudniejszych wyzwań w automatycznej generalizacji danych przestrzennych jest możliwość otrzymywania map o różnych skalach z jednej bazy danych, w czasie rzeczywistym. Jest kilka rozwiązań zmierzających do realizacji tego zadania. Jednym z nich jest przechowywanie na tyle dużej liczby map, aby różnice w zakresie poziomów szczegółowości były bardzo nieznaczne. Innym rozwiązaniem zaproponowanym przez L. Letho i T. Sarjakoski (2005) jest zastosowanie metod opartych na języku XML do przeprowadzenia prostych czynności generalizacyjnych. W podejmowanych dotychczas próbach pozyskiwania danych o różnych stopniach szczegółowości w sposób w pełni automatyczny z jednej podstawowej bazy danych napotykano na trudności związane z przygotowaniem szeregu czynności generalizacyjnych w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie kompromisowe między generalizacją interaktywną a generalizacją on-line zaproponowali C.B. Jones i inni (2000). Podejście to zakłada utrzymanie jednej wieloreprezentacyjnej bazy danych przestrzennych, w której gromadzone są informacje o największym stopniu szczegółowości dotyczące geometrii obiektów. Dane te połączone są z informacjami atrybutowymi, co po integracji z danymi geometrycznymi pozwala na wizualizację o określonym stopniu szczegółowości. Taka baza danych w połączeniu z oprogramowaniem pozwalającym na kontrolę zależności przestrzennych między generalizowanymi obiektami umożliwia otrzymywanie map w różnych skalach Opracowanie wspólnej platformy generalizacyjnej W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania kartografów jest zastosowanie technologii oraz usług internetowych w procesie opracowania, wizualizacji i generalizacji oraz udostępniania map i danych przestrzennych (M. Neun 2007; D. Burdhardt i inni 2005). W rezultacie mapy wyświetlane w Internecie generowane są w czasie rzeczywistym, a zakres niesionych przez nie informacji uzależniony jest od wymagań użytkownika. Budowa dynamicznych kartograficznych serwisów internetowych związana jest z opracowaniem procedur automatycznej generalizacji map. Nowe możliwości, a zarazem

9 Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych 13 nowe potrzeby w dziedzinie generalizacji danych przestrzennych znalazły swoje odzwierciedlenie w próbach opracowania wspólnej interoperacyjnej platformy generalizacyjnej (A. Edwardes i inni 2007). Pozwoliłoby to na testowanie i wymianę algorytmów generalizacyjnych, opracowywanych w formie usług internetowych przez różne jednostki badawcze. Istotnym krokiem, zmierzającym do opracowania wspólnej platformy generalizacyjnej, są prace prowadzone na Uniwersytecie w Zurychu pod kierunkiem profesora R. Weibela, m. in. w ramach projektu badawczego DEGEN (Data Enrichment for Adaptive Generalization). Dotyczą one próby opisania mapy (bazy danych) poprzez relacje miedzy znajdującymi się na niej obiektami geograficznymi, wzbogacenia bazy danych o informację charakteryzującą te obiekty, a następnie jej wykorzystanie w procesie decyzyjnym przy generalizacji. W literaturze kartograficznej działania te określa się terminem wzbogacenia danych (data enrichment), a sam proces analizowania grup obiektów i relacji je wiążących, a więc kontekstu mapy nazywa się rozpoznawaniem struktur danych (structure recognition) (S. Steiniger, R. Weibel 2007; M. Bobzien i inni 2008). Terminem adaptive generalization określa się proces decyzyjny polegający na doborze odpowiedniego operatora do konkretnej grupy obiektów oraz odpowiednich wartości parametrów (warunków) do określonej sytuacji graficznej (M. Neun 2007). W ramach projektu DEGEN powstały dwie prace doktorskie: S. Steinigera (2007) oraz M. Neuna (2007). Celem pierwszej rozprawy była klasyfikacja, modelowanie oraz wykorzystanie relacji przestrzennych między obiektami w procesie generalizacji. Zamierzeniem drugiej pracy było zastosowanie danych i wiedzy związanej z relacjami zachodzącymi między nimi w interoperacyjnym środowisku GIS. Efektem prowadzonych badań jest prototyp platformy generalizacyjnej opracowany przez M. Neuna (http://webgen.geo.uzh.ch/ about.html). 6. Podsumowanie Podsumowując opisane wyzwania i aktualne problemy w zakresie automatycznej generalizacji danych przestrzennych należy zauważyć, że proces generalizacji nie jest obecnie postrzegany jedynie jako jeden z etapów produkcji map, lecz raczej jako jeden z jego najważniejszych elementów. Generalizacja komputerowa jest obecnie czymś więcej niż naśladowaniem manualnej pracy kartografa jest modelowaniem przestrzeni geograficznej, uwzględniającym nie tylko geometrię, ale i zależności między generalizowanymi obiektami oraz ich specyfikę (W. Mackaness i inni 2007). W ciągu ostatnich dwudziestu lat generalizacja komputerowa zmieniła się z podejścia algorytmicznego, bazującego prawie wyłącznie na geometrii obiektów, na zaawansowany proces decyzyjny, prowadzony z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i systemów GIS. Przyszłość generalizacji automatycznej należy do ostatniego z wymienionych kierunków badawczych, a więc prób opracowania wspólnej platformy generalizacyjnej, w której algorytmy i warunki generalizacji będą funkcjonowały w formie usług internetowych. Do zalet takiego rozwiązania zaliczyć można interoperacyjność oraz dostępność usług niezależną od posiadanego sprzętu komputerowego (D. Burghardt i inni 2005). Wymaga ono jednak dalszych badań w zakresie formalizacji wiedzy kartograficznej, doskonalenia metod oceny wyników generalizacji, rozwoju usług i aplikacji internetowych oraz poprawy jakości danych przestrzennych. Literatura Bader M., Barrault M., Weibel R., 2005, Building displacement over a ductile truss. Intern. J. of Geogr. Inform. Science Vol. 19, no. 8 9, s Barrault M., Regnauld N., Duchene C., Haire K., Baeijs C., Damazeau Y., Hardy P., Mackaness W., Ruas A., Weibel R., 2001, Integrating mulit-agent object- -oriented and algorithmic techniques for improved automated map generalization. W: Procceedings of the XX International Cartographic Conference. Pekin, Vol. 3, s Bell M., Neuffer D., Woodsford P., 2004, Agent-based generalization an update on progress. Kartogr. Nachr. Jg. 54, H. 4, s Bobzien M., Burghardt D., Petzold I., Neun M., Weibel R., 2008, Multi-representation databases with explicitly modeled horizontal, vertical and update relations. Cartography and Geogr. Inform. Science Vol. 35, no. 1, s Borkowski A., Lipski R., 2006, Realizacja operatora odsunięcia kartograficznego za pomocą aktywnych funkcji sklejanych test metody. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum T. 5, nr 1 2, s Brassel K., 1985, Strategies for data models for com-

10 14 Izabela Karsznia puter-aided generalization. Intern. Yearb. of Cartography Vol. 25, s Brassel K., Weibel R., 1988, A review and conceptual framework of automated map generalization. Intern. J. of Geogr. Inform. Systems Vol. 2, no. 3, s Burghardt D., Meier S., 1997, Cartographic displacement using the snakes concept. W: W. Foerstner, L. Pluemer (Eds.), Semantic modeling for the acquisition of topographic information from images and maps. Birkhauser, s Burghardt D., Neun M., Weibel R., 2005, Generalization services on the web classification and an initial prototype implementation. Cartography and Geogr. Inform. Science Vol. 32, no. 4, s Burghardt D., Schmid S., Stoter J., 2007, Investigations on cartographic constraint formalisation. 10th Workshop on Generalisation and Multiple Representation, Moskwa. ICAWorkshop.pdf Buttenfield B., McMaster R.B., 1991, Map generalization: making rules for knowledge representation. New York: Longman. Chrobak T., Keller S.F., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M., 2007, Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej. Praca zbiorowa pod redakcją T. Chrobaka. Kraków: Wydawn. AGH. Duchene C., 2003, Automated map generalisation using comunicating agents. W: Procceedings of the XXI International Cartographic Conference. Durban, płyta CD. Duchene C., 2004a, The CartACom model: a generalization model for taking relational constraints into account. W: ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation. Leicester. ICAWorkshop.pdf Duchene C., 2004b, Generalisation cartographique par agents communicants: le modele CartACom. Praca doktorska, Universite Paris 6 Pierre et Marie Curie. Edwardes A., Burghardt D., Bobzien M., Harrie L., Reichenbacher T., Sester M., Weibel R., 2003, Map generalization technology: addressing the need for a common research platform. W: Proceedings of the XXI International Cartographic Conference. Durban, płyta CD. Edwardes A., Burghardt D., Neun M., 2007, Experiments in building an open generalization system. W: W.A. Mackaness, A. Ruas, L.T. Sarjakoski (Eds.), Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications. Oxford: Elsevier, s Gaffuri J., Duchene C., Ruas A., 2008, Object-field relationships modelling in an agent-based generalization model. W: ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation. Montpellier. 16_Gaffuri_et_al.pdf Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawn. Naukowe PWN. Grunreich D., 1995, Developement of computer-assisted generalization. W: J.C. Muller, J.P. Lagrange, R. Weibel (Eds.), GIS and generalization: methodology and practice. London: Taylor and Francis, s Harrie L.E., 2000, The constraint method for solving spatial conflicts in cartographic generalization. Cartography and Geogr. Inform. Science Vol. 26, no. 1, s Højholt P., 2000, Solving space conflict in map generalization: using a finite element method. Cartography and Geogr. Inform. Science Vol. 27, no. 1, s Iwaniak A., Paluszyński W., Żyszkowska W., 1998, Generalizacja map numerycznych koncepcje i narzędzia. Polski Przegl. Kartogr. T. 30, nr 2, s Jones C.B., Abdelmoty A.I., Lonergan M.E., van der Poorten P., Zhou S., 2000, Multi-scale spatial database design for online generalization. W: International Symposium on Spatial Data Handling. Beijijg, 7b, s Lamy S., Ruas A., Demazeau Y., Jackson M., Mackaness W., Weibel R., 1999, The application of Agents in automated map generalization. W: Proceedings of the 19st International Cartographic Conference. Ottawa, płyta CD. Letho L., Sarjakoski T., 2005, Real-time generalization of XML-encoded spatial data for the Web and mobile devices. Intern. J. of Geogr. Inform. Science Vol. 19, nos. 8 9, s Luck M., 1997, Foundations of multi-agent systems: issues and directions. Knowledge Engineering Review Vol. 12, no. 3, s Mackaness W.A., Ruas A., Sarjakoski L.T., 2007, Observations and research challenges in map generalization and multiple representation. W: W.A. Mackaness, A. Ruas, L.T. Sarjakoski (Eds.), Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications. Oxford: Elsevier, s McMaster R.B., Shea K.S., 1988, Cartographic generalization in a digital environment: a framework implementation in a geographic information system. W: GIS/LIS 88 Proceedings. San Antonio, Texas, s McMaster R.B., 1991, Conceptual frameworks for geographical knowlegde. W: B.P. Buttenfield and R.B. McMaster (Eds.), Map generalization: making rules for knowledge representation. London: Longman, s Michalewicz Z., Fogel D.B., 2006, Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka. Warszawa: Wydawn. Naukowo-Techniczne. Morrison J., 1974, A theoretical framework for cartographic generalization with emphasis on the process of symbolization. Intern. Yearb. of Cartography Vol. 14, s Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartogra-

11 Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych 15 phy, ICA, Commission II. Wiesbaden: Franz Steiner Verl. Mustiere S., Duchene C., 2001, Comparison of different approaches to combine road generalization algorithms: GALBE, AGENT and CartoLearn. W: ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation. Beijing. mustiere_duchene_v1.pdf Neun M., 2007, Data enrichment for adaptive map generalization using web services. Praca doktorska, Eidgenossische Technische Hochschule, Zürich. Powitz B., 1992, Computer-assisted generalization an important software tool for GIS. Intern. Archives of Photogrammetry and Remote Sensing Vol. 30, no. 4, s Ratajski L., 1967, Phenomenes des points de generalization. Intern. Yearb. of Cartography Vol. 7, s Ratajski L., 1973, Rozważania o generalizacji kartograficznej, cz. II. Polski Przegl. Kartogr. T. 5, nr 3, s Regnauld N., McMaster R.B., 2007, A synoptic view of generalization operators. W: W.A. Mackaness, A. Ruas, L.T. Sarjakoski (Eds.), Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications. Oxford: Elsevier, s Robinson G., Lee F., 1994, An automatic generalization system for lagre-scale topographic maps. W: M. Worboys (Ed.), Innovations in GIS. London: Taylor and Francis, s Ruas A., 1999, Modèle de generalisation de données géographiques a base de constraintes et d autonomie. Praca doktorska, Universite de Marne la Vallee. Ruas A., Duchene C., 2007, A prototype generalization system based on the multi-agent system paradigm. W: W.A. Mackaness, A. Ruas i L.T. Sarjakoski (Eds), Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications. Amsterdam: Elsevier, s Sabo M.N., Bedard Y., Moulin B., Bernier E., 2008, Toward self-generalizing objects and on-the-fly map generalization. Cartographica Vol. 43, no. 3, s Sarjakoski L.T., 2007, Conceptual models of generalization and multiple representation. W: W.A. Mackaness, A. Ruas, L.T. Sarjakoski (Eds.), Generalization of geographic information: cartographic modelling and applications. Oxford: Elsevier, s Sester M., 2000, Generalization based on Least Square Adjustment. Intern. Archives of Photogrametry and Remote Sensing Vol. 33, s Steiniger S., Meier S., 2004, Snakes: a technique for line smoothing and displacement in map generalization. W: ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation. Leicester. ICAWorkshop.pdf Steiniger S., 2007, Enabling pattern aware automated map generalization. Praca doktorska, Eidgenossische Technische Hochschule, Zürich. Steiniger S., Weibel R., 2007, Relations among map objects in cartographic generalization. Cartography and Geogr. Inform. Science Vol. 34, no. 3, s Stoter J., 2008, A study on the state-of-the-art in automated map generalization implemented in commercial out-of-the-box software. W: ICA Workshop on Generalization and Multiple Representation. Montpellier. et_al.pdf Ware J.M., Jones C.B., 1998, Conflict reduction in map generalization using iterative improvement. Geoinformatica Vol. 2, no. 4, s Ware J.M., Jones C.B., 2005, Map generalization in the web age. Intern. J. of Geogr. Inform. Science Vol. 17, no. 8, s Ware J.M, Jones C.B, Thomas N., 2003, Automated cartographic map generalization with multiple operators: a simulated annealing approach. Intern. J. of Geogr. Inform. Science Vol. 19, nos. 8 9, s Weibel R., Keller S., Reichenbacher T., 1995, Overcoming the knowledge acquisition bottleneck in map generalization: the role of interactive systems and computationnal intelligence. Lecture Notes in Computer Science (COSIT 95), Berlin: Springer-Verlag, Vol. 988, s Recenzował prof. dr hab. Artur Magnuszewski Current problems of automatic generalization of spatial data Summary K e y w o r d s: automation of the generalization process, conceptual models, spatial data Generalization is one of basic features of cartographic presentation. According to the International Cartographic Association generalization is a selection and simplification of geographic information to fit the map s scale and purpose. In the 80s and 90s the research on automation of the generalization process focused on two major issues: development of new generalization algorithms and acquisition and application of cartographic knowledge, e.g. in the form of rules in expert systems. Nowadays research concentrates firstly on more comprehensive generalization algorithms, accounting for a series of

12 16 Izabela Karsznia factors and spatial relations between objects, and secondly on more advanced generalization techniques, e.g. multi agent systems. Dynamic development of research on generalization automation raised the requirements for the already existing or currently developed systems supporting the process of generalization. The research focuses on: acquisition of cartographic knowledge in order to identify the rules which govern the process of generalization, formalization of the rules of generalization, development of generalization models, development of more comprehensive tools for spatial analysis and new generalization algorithms, modeling of geographic space in the form of object- -oriented structures, with fuller geometric and topologic features of spatial data, attempts to apply algorithms and data structures which support the process of cartographic generalization (e.g. application of Delauney s triangulation in the process of building relocation), elaboration of multi-representational spatial databases, enabling the user to visualize data from one base on different levels of detail, possibility to apply the available generalization algorithms in a selected software environment in order to experiment with the application sequence and harmonization. The article discusses basic assumptions of the process of spatial data generalization. More important conceptual models of generalization and methods of optimization and control of the process are characterized. Current problems and research directions are presented, with special attention being paid to: contextual aspects of the generalization process, on-line generalization, multi-presentational spatial databases, comprehensive character of the process, possibility to formalize cartographic knowledge and development of a common generalization platform. Translated by M. Horodyski

ARTYKUŁY. Problematyka efektywności przekazu kartograficznego na przykładzie map topograficznych nowej generacji

ARTYKUŁY. Problematyka efektywności przekazu kartograficznego na przykładzie map topograficznych nowej generacji ARTYKUŁY Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 2, s. 129 139 ANNA FIEDUKOWICZ, ANDRZEJ GŁAŻEWSKI, PAWEŁ J. KOWALSKI, ROBERT OLSZEWSKI, AGATA PILLICH-KOLIPIŃSKA Zakład Kartografii Politechniki

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji

Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji Dariusz Sala Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Systemy ekspertowe narzędziem wspomagania decyzji w procesach przygotowania produkcji 1. Wprowadzenie W połowie lat 70. ubiegłego wieku podjęto drugi

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 JERZY MARCINKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ Streszczenie Metody specyfikacji wymagań

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL 2 wydanie specjalne video content analysis Spis treści 3 Zacznijmy od szczegółów Waldemar Więckowski 4 Przetwarzanie obrazów w systemach zabezpieczeń Sławomir Maćkowiak, Marek

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych mgr inż. Krzysztof Kluza mgr inż. Weronika T. Adrian prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza dr inż. Grzegorz J. Nalepa dr hab. Marcin Szpyrka mgr inż. Krzysztof Kaczor mgr inż. Szymon Bobek Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo