Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Regional Landscape-Ecological Studies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Regional Landscape-Ecological Studies"

Transkrypt

1 Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe Regional Landscape-Ecological Studies

2 Faculty of Geography and Regional Studies Wa r saw Uni ve r si ty In sti tu te of Ge o gra p hy Œwiêtokrzyska Academy in Kielce Polish Association for Landscape Ecology Regional Landscape-Ecological Studies Part 1 1. Landscape studies 2. Structure and functioning of environmental system Editorial Board: Andrzej Richling, Barbara Stojek, Ma³gorzata Strzy, Iwona Szumacher, Anna Œwiercz The Problems of Landscape Ecology vol. XVI/1 Warsaw 2006

3 Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski In sty tut Ge o gra fii Akademia Œwiêtokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe Czêœæ I 1. Badania nad krajobrazem 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych Komitet Redakcyjny: Andrzej Richling, Barbara Stojek, Ma³gorzata Strzy, Iwona Szumacher, Anna Œwiercz Problemy Ekologii Krajobrazu tom XVI/1 Warszawa 2006

4 Re cen zen ci / Re vie wers: dr hab. Kry sty na Ge r man, prof. dr hab. Hen ryk Jur kie wicz, dr hab. Ma riusz Ki sto wski, prof. dr hab. Ad olf Szpo nar, prof. dr hab. Krzy sztof Wo j cie cho wski Kon su l ta cja jê zy ko wa / English proofread: dr Ur szu la So morowska, dr Sylwia Kulczyk Kon su l ta cja i re da k cja kar to gra ficz na / Cartography: dr Pawe³ Ko wa l ski, mgr Ja ros³aw Ta la cha Ko re kta / Proofread: mgr Joanna Siemiñska Zdjê cie na ok³adce / Cover photo: Krzy sztof Pê cza l ski, 2005 Za ko la Nidy o œwi cie / Me an ders of the Nida Ri ver at dawn ISBN cz. 1: Sk³ad, druk i opra wa: Wydawnictwa Przemys³owe WEMA Sp. z o.o Wa r sza wa, ul. Dani³owi czo wska 18A tel

5 Spis tre œci czê œci 1 Con tents of part 1 Wstêp Introduction 1. Ba da nia nad krajo bra zem Lan d s ca pe stu dies An drzej Ri chling Ba da nia nad georó no rod no œci¹ Po ni dzia Pi ñ czo wskie go Geodiversity investigation in the Piñczów region Je rzy So lon Oko li ce Pi ñ czo wa jako po li gon dla d³ugo o kre so wych ba dañ krajo bra zu. Wy bra ne re zu l ta ty prac In sty tu tu Ge o gra fii i Prze strzen ne go Zago spoda ro - wa nia PAN The Piñczów vicinity as an area for a long-term landscape studies. Chosen results of projects conducted by the Institute of Geography and Spatial Organisation of the Po lish Aca de my of Scien ces Ma rek De gó r ski Pod sta wy teo re ty cz ne sy ste mo we go ujê cia ba dañ œro do wi ska przy rod ni cze - go i geo gra ficz ne go oraz ich zna cze nie dla roz wi¹zañ apli ka cy j nych Theoretical assumption of system s understanding of environmental study and its meaning for practical solutions Anna Ma j chro wska Eu ro pe j ska Kon we n cja Krajo bra zo wa im pu l sem dla ba dañ inter dyscyp lina - r nych The European Landscape Convention the impulse for interdisciplinary study Ma rian Dru ko wski Krajo bra zy Pol ski (kon ce p cja ba dañ ekologi czno- krajo brazo wych) Landscapes of Poland (conception of landscape-ecological research) Je an- Cla u de Wie ber Lan d s ca pe as in fo r ma tion so u r ce for stu dies of con ne c tions be twe en na tu re and so cie ties Krajo braz jako Ÿród³o in fo r ma cji w ba da niach zwi¹zków miê dzy na tur¹ a spo³ecze ñ - stwem Ki rill N. Dy a ko nov, An drey I. Be lia kov In ter ac tion be twe en stru c tu ral, evo lu tio nal and fun c tio nal di re c tions in lan d - s ca pe stu dies Relacje pomiêdzy strukturalnymi, ewolucyjnymi i funkcjonalnymi kierunkami studiów krajobrazowych

6 6 Spis tre œci czê œci 1 / Con tents of part 1 Je rzy So lon, Ewa Roo- Zie li ñ ska, Ma rek De gó r ski Zwi¹zki miê dzy ro œlin no œci¹ a gleb¹ w za le no œci od spo so bu u y t ko wa nia ziemi jako pod sta wa mo de lo wa nia krajo bra zu (na przyk³ad zie oko lic M³o - 87 dz aw ko³o Pi ñ czo wa) Landscape structure modeling based on land-use and Vegetation-Soil relationship (M³odzawy near Piñczów case study) Ja ros³aw Ba lon Sta bi li ty of the na tu ral en vi ron ment as a sub ject of geoe co lo gi cal re se arch 101 Stabilnoœæ œrodowiska przyrodniczego jako przedmiot badañ geoekologii Ma ciej Pie trzak Struktura krajobrazu œrodkowej Wielkopolski eksperyment kartograficzny II 115 Landscape structure of the central Wielkopolska (Great Poland) cartographical experiment II To masz Zapa³a Stru ktu ra pio no wa fra g men tu Bra my Kra ko wskiej w oko li cach Ka mie nia 127 The vertical landscape structure of the Cracow Gate area near Kamieñ Krzy sztof Ba do ra Oce na sta tu su krajo bra zu jako pod sta wa jego ochro ny na przyk³ad zie krajo - bra zów ke mów i ozów Ni zi ny Œl¹skiej 139 Assessment of the status of the landscape as the basis for its conservation, on the exa m p le of kame and esker lan d s ca pes of the Si le sia Lo w land Sy l wia Hor ska - S chwarz Spe cy fi ka wa run ków glebo wo-sie dli sko wych do lin rze cz nych jako wy nik obie gu wody w po szcze gó l nych morfo hydro lito to pach na przyk³ad zie fra - g men tów do li ny Odry 151 The spe ci fi ci ty of soil and bio to pic con di tions of the ri vers val le ys as a re sult of the water circulation inside individual morfohydrolitotops on the example of the Odra valley fragments Sy l wia Hor ska - S chwarz Ewo lu cja sta ro rze czy jako prze jaw sta rze nia siê geo kom p le ksów do lin nych w opa r ciu o po wie rz ch nie te sto we do li ny Odry O³awa Wroc³aw 161 T he evo lu tion of the old ri ver beds as a sym ptom of age ing of the val ley geo com p le xes (exa m p le of the test are as from Odra ri ver val ley) Bro nis³aw Ja niec, Bo en na Cza r ne cka Chro no stru ktu ra krajo bra zu prze³omów rze cz nych po³ud nio wej stre fy kra - wê dzi Roz to cza To ma szo wskie go 171 The landscape chronostructure of the river breaks in the southern escarpment zone of the Tomaszów Roztocze Bo en na Cza r ne cka, Bro nis³aw Ja niec Krajo bra zy ro œlin ne jako wy raz na tu ra l nych i antro poge ni cz nych prze mian œro do wi ska ma³ych do lin rze cz nych Roz to cza 185 Vegetation landscapes versus natural and anthropogenic changes of environment in small ri ver val le ys of the Roz to cze Je rzy Ni ta Rola wizu a li za cji obie któw stru ktu ra l nych w ba da niach krajo bra zo wych na przyk³ad zie re jo nu chê ci ñ skie go 197 The role of visualization of structural objects in landscape research. Example of the Chêciny region

7 Spis tre œci czê œci 1 / Con tents of part 1 7 Ihor Ko zak, Grze gorz Po ta cza³a FORKOME mo del kom pu te ro wy i jego za sto so wa nia do pro gno zo wa nia zmian krajo bra zów le œ nych 205 The FORKOME model and its applications in prognosis of the forest landscape changes 2. Stru ktu ra i fun kcjo no wa nie sy ste mów przy rod ni czych Stru c tu re and fun c tio ning of en vi ron men tal sy stems Jo an na Plit Ana li za hi sto ry cz na jako Ÿród³o in fo r ma cji o œro do wi sku przy rod ni czym Historical analysis as a source of information on natural environment Rafa³ Kot Pro blem okre œle nia georó no rod no œci na przyk³ad zie for do ñ skie go od cin ka do li ny do lnej Wis³y 227 The pro blem of de fi ni tion of the geo dive r si ty on the exa m p le of the For don part of the lower Vistula valley Sta nis³aw Kry siak Wp³yw pery gla cja l nych utwo rów po kry wo wych na po ten cja³ sie d li sko wych geo kom p le ksów w œwie t le wy ni ków ba dañ agro fi zy cz nych 241 The influence of periglacial cover deposits on geocomplexes habitat potential in the light of agrophysics research To masz Gra bo wski, An drzej Ha ra si miuk Ró no rod noœæ uk³adów glebo wo- ro œlin nych w oko li cach Pi ñ czo wa uwa - run ko wa na zmien no œci¹ po kryw pia sz czy s tych Diversity of plant-soil systems near Piñczów as a result of variability of sandy covers Rafa³ Koz³owski Ilo œcio wa trans fo r ma cja opa dów atmo sfe ry cz nych w drze wo sta nie jod³owo - - bu ko wym w la tach hy dro logi cz nych Quantity transformation of precipitations in fir-beech forest stands in hydrological years Wo j ciech Ma cie jo wski, An drzej Ka c przak In flu en ce of se le c ted soil pro per ties on the stru c tu res of be e t le as sem b la ges in the so u t hern part of the Kra ków- Czê sto cho wa Up land 269 Wp³yw wy bra nych cech gle by na stru ktu rê zgru po wañ chrz¹szczy w po³ud nio wej czêœci Wy yny Krakowsko-Czêstochowskiej Bo h dan Mu cha Ba da nia na sta cji te re no wej Wy dzia³u Ge o gra fii Uni wer sy te tu Lwo wskie go na Roz to czu Po³ud nio wym The investigation at the Geographical Station of Lvov University in the Southern Roztocze Je rzy Bo ry czka, Ma ria Sto pa- Bo ry czka Zmia ny kli ma tu Pol ski w XIX XXI wie ku ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem Wy y ny Ma³opo l skiej 297 Chan ges in the Poland s cli ma te du ring 19 th 21 th centuries with particular consideration of Ma³opolska Upland El wi ra mu dz ka Wa run ki topo kli maty cz ne Po ni dzia Pi ñ czo wskie go teo re ty cz ne, me to dy - cz ne i pra kty cz ne aspe kty ba dañ 307 Topoclimatological conditions of the Ponidzie Piñczowskie theoretical, methodical and pra cti cal aspects of re se arch

8 8 Spis tre œci czê œci 1 / Con tents of part 1 Krzy sztof Ja rzy na Me to dy okre œla nia wa run ków dys per sji za nie czy sz czeñ po wie trza oraz przyk³ady ich za sto so wa nia 321 Methods of determination of air pollution dispersion and examples of its application Ka ta rzy na Pie tras Zró ni co wa nie kli ma tu lo ka l ne go na Dia b lej Gó rze w Pu sz czy Bo re c kiej 331 Differentiation of the local climate of Diabla Góra in the Borecka Forest Ma ria Ba œcik, Wo j ciech Che³mi cki Inter dyscy plina r ne ba da nia Ÿró de³ 339 Interdisciplinary research of springs Ja nusz ach Rola Pie szy c kie go Po to ku w kszta³to wa niu krajo bra zu stre fy kra wê dzio wej Su de tów i jego wp³ywu na roz wój prze strzen ny Pie szyc 351 The role of the Pieszycki Stream in forming the landscape of the Sudetic Marginal Fault zone and its influence on the spatial development of Pieszyce Mat t hias Röder Flo od mi ti ga tion stra te gies de mands and re a li ty de mon stra ted by a case stu dy of the Müglitz ca t ch ment (Ea stern Ore Mo un ta ins) 359 Strategie ³agodzenia powodzi wymagania i rzeczywistoœæ. Na przyk³adzie studium zlewni Müglitz (Rudawy Wschodnie) Ro man Cie œli ñ ski Sto sun ki wod ne re ze r wa tu Je zio ro Mod³a 369 Water conditions of the Jezioro Mod³a reserve Ta de usz Ciu pa Tem pe ra tu ra wód i wy stê po wa nie zja wisk lo do wych na rze kach od wad - niaj¹cych zle w nie o ró nym spo so bie u y t ko wa nia na przyk³ad zie Si l ni cy i Su fra ga ñ ca (Góry Œwiê to krzy skie) 381 Temperature of waters and icing phenomena in the rivers. Draining river catchments of Silnica and Sufraganiec (the Œwiêtokrzyskie Mountains) Ja cek Ró ko wski, Via czes³aw An dre j czuk, Ma rian Pu lina, Anna Chwa lik Geogeniczne uwarunkowania formowania siê sk³adu chemicznego wód podziemnych w obszarze wystêpowania krasu gipsowego Niecki Nidziañskiej 391 Geogenic factors influencing groundwater chemistry in the area of gypsum occurence in the Nida Ba sin Ta de usz Gr¹dziel, Grze gorz Ja ni cki, To masz Fu r tak, Ire na A. Pi dek, Jan Ro dzik Oce na sto p nia natu ra l no œci i kie run ków prze kszta³ceñ ro œlin no œci w opa r ciu o me to dy: fito so cjo lo giczn¹ i krajo bra zow¹ (na przyk³ad zie wsi Gu ciów na Roz to czu Œro d ko wym) 401 Estimation of the naturality degree and transformation directions of the vegetation based on phytosociological and landscape methods (based on example from the village of Guciów Central Roztocze) Piotr Si ko r ski, Ma rek Wie rz ba, Czes³aw Wy so cki, Ry szard Pa w li cki D³ugo ter mi no we zmia ny ro œlin no œci w do li nie rze ki Blan ko wa pro ble my w oce nie sku te cz no œci jej ochro ny 413 Long-term vegetation change in the riparian landscape of the Blankowa river. Chosen problems of the vegetation protection

9 Spis tre œci czê œci 1 / Con tents of part 1 9 Bo e na usz czy ñ ska Zró ni co wa nie mu raw ksero ter mi cz nych na Po ni dziu ze szcze gó l nym uw z - glêd nie niem ze spo³ów ze zwi¹zku Fe stu co- Sti pion 427 Diversity of xerothermic grassland communities in selected mesoregions of the Nida Basin with particular reference to associations of Festuco-Stipion alliance Anna Œwiercz Przegl¹d sta no wisk wy bra nych ga tun ków z ro dzi ny Or chi dea ceae w s¹sie - dztwie ce men to w ni re gio nu œwiê to krzy skie go 433 Re view of ha bi tats of spe cies with Orchideaceae in the ce ment mills in the Œwiêtokrzyski region Gra y na Ki da wska Wp³yw wy bra nych czyn ni ków antro poge ni cz nych na roz mie sz cze nie sta no - wisk po wo j ni ka pn¹cego (Cle ma tis vi ta l ba L.) we Wroc³awiu 441 Influence of anthropogenic factors on the distribution of the traveller s joy (Clematis vitalba L.) in Wroc³aw Ma g da le na Szy mu ra, Ka rol Wo l ski Zmia ny krajo bra zu pod wp³ywem ekspansywnych bylin pó³nocnoamerykañ - skich z ro dza ju So li da go L. 451 Landscape transformation in the influence of expansive North Americans perennial from Solidago L. ge nus. El bie ta Ja no wska Rów no wa ga jo no wa ro œlin zie l nych Pu sz czy Ka m pi no skiej jako bio wska Ÿ - nik sta nu œro do wi ska 461 Herbaceous plants ionic balance in the Kampinos Forest as a bioindicator of environment state Hen ryk Ja nu ko wicz Za wa r toœæ chlo ro fi lu w glo nach plan kto no wych jako ele ment mo ni to rin gu wód Za le wu Szcze ci ñ skie go 475 Content of chlorophyll as an element in phytoplankton of the water monitoring Szczecin Lagoon Ag nie sz ka Sa la sa Cha ra kte ry styka uwa run ko wañ te r mi cz nych w okre sie astro nomi cz ne go lata na sta no wi sku omie ga gó r skie go (Do ro ni cum au stria cum Jacq.) w do li - nie Bia³ej Prze mszy 481 The description of the thermal conditioning of Doronicum austriacum Jacq. in the Bia³a Prze msza val ley in the pe riod of astro no mi cal sum mer Ewa Ma ch ni cka Mo ni to ring bie ga czo wa tych Co leo p te ra wy stê puj¹cych na ob sza rze Œwiê to - krzy skie go Par ku Na ro do we go sta no wi sko ba da w cze w le sie wy yn nym w oko li cy Hu ci ska 489 Monitoring of Coleoptera in the Œwiêtokrzyski National Park. Research location in the upland forest in the neighborhood of Hucisko village Zdzis³aw M. Mi ga sze wski Badania geochemiczne w ocenie stanu œrodowiska na wybranych przyk³adach z Gór Œwiêtokrzyskich 495 Geochemical studies in the environmental quality assessment based on the selected examples from the Œwiêtokrzyskie Mountains (south-central Poland)

10 10 Spis tre œci czê œci 1 / Con tents of part 1 Ag nie sz ka Ga³usz ka Me to dy okre œla nia t³a geo che micz ne go w ba da niach œro do wi ska przy rod ni - cze go 507 Methods of determining geochemical background in environmental studies Wo j ciech Zg³obi cki, Ma r ta Zió³ek Wy bra ne me to dy geo che mi cz ne w ba da niach œro do wi ska 519 Selected geochemical methods in environmental studies Bar ba ra Sto jek Zmia ny za wa r to œci ma te rii or ga ni cz nej w gle bach u y t ków ro l nych w oko li - cach P³ocka 529 The chan ges of or ga nic car bon con tents in soil of ru ral are as in the sur ro un dings of P³ock

11 Wstêp Prezentowany XVI tom z serii Problemy Ekologii Krajobrazu zawiera wyst¹pie nia przed sta wio ne na kon fe ren cji Œro do wi sko przy rod ni cze jako przed miot ba dañ inter dyscyp lina r nych, któ ra odby³a siê w dniach 2-4 cze r w - ca 2005 roku w Bu sku Zdro ju. Jej orga niza to ra mi byli: Wy dzia³ Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, In sty tut Ge o gra fii Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajo - bra zu. W spo t ka niu ucze st ni czy³o 155 osób, w tym 8 go œci z za gra ni cy: z Au - strii, Fran cji, Nie miec, Ro sji i Ukra i ny. Oko li ce Bu ska i Pi ñ czo wa od da w na sta no wi¹ obiekt ba dañ pro wa dzo nych przez ge o gra fów z Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go oraz pra co w ni ków In sty tu tu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a tak e przez Akademiê Œwiê to krzysk¹ w Kie l cach. Omó wie nie pro wa dzo nych ba dañ sta no wi³o przed miot wie lu wyst¹pieñ kon fe ren cyj nych. Ucze st ni cy kon fe ren cji mie li równie mo liwoœæ zapoznania siê ze zró nicowaniem krajobrazu tego regionu w czasie wycieczki kierowanej przez bior¹cych udzia³ w prowadzonych tu badaniach. Ze wzglê du na li cz bê zakwa lifi ko wa nych do dru ku wyst¹pieñ przed sta wia - na pu b li ka cja sk³ada siê z dwóch czê œci. Pie r wsza, po dzie lo na na dwa roz - dzia³y, obejmuje referaty dotycz¹ce pojêcia krajobrazu oraz struktury i funkcjo no wa nia sy ste mów przy rod ni czych. Dru ga ma cha ra kter w wiê kszym sto - p niu uty li ta r ny i po œwiê co na jest za gad nie niu re la cji pomiêdzy cz³owiekiem a œro do wi skiem przyrodniczym. Publikacja prezentuje ró ne pogl¹dy na istotê krajobrazu oraz zawiera przyk³ady ba dañ pro wa dzo nych przez spe cja li stów o ró nym wy kszta³ce niu. Kon fe ren cja mia³a wy ra Ÿ nie inter dyscy plina r ny cha ra kter i po do b nie jak po - zo sta³e spo t ka nia orga ni zo wa ne czy wspó³orga ni zo wa ne przez Polsk¹ Aso cja - cjê Eko lo gii Krajo bra zu, sta no wi³a dobr¹ oka zjê do wy mia ny do œwia d czeñ i przedstawienia zró nicowanych rozwi¹zañ metodycznych. Oddajemy niniejszy tom do r¹k Czytelnika z nadziej¹, e przyczyni siê on do wzro stu zain tere so wa nia inter dyscy plina r nym po dej œciem w ba da niach nad systemami przyrodniczymi oraz wp³ywem dzia³alnoœci cz³owieka na ich strukturê i funkcjonowanie. Komitet Redakcyjny

12 Introduction This 16 th vo lu me in the se ries The Pro blems of Lan d s ca pe Eco lo gy presents papers delivered at the conference entitled: The Natural En vi ron ment as an Ob ject of Inter disci pli na ry Re se arch, held on 2-4 June 2005 in Bu sko Zdrój. The con fe ren ce, or ga ni sed by the Fa cu l ty of Ge o gra p hy and Re gio nal Stu dies of Wa r saw Uni ve r si ty, the In sti tu te of Ge o gra p hy of the Œwiê to krzy ska Aca de my in Kie l ce and the Po lish As so cia tion for Lan d s ca pe Eco lo gy, ho sted 155 pa r ti ci pants, in clu ding eight from ab ro ad (Au stria, France, Germany, Russia and Ukraine). For many ye ars now, the sur ro un dings of Bu sko and Pi ñ czów have been the ob ject of re se arch con du c ted by ge o gra p hers from Wa r saw Uni ve r si ty, and scien tists from the In sti tu te of Ge o gra p hy and Spa tial Or ga ni sa tion of the Polish Academy Sciences and the Œwiêtokrzyska Academy in Kielce. The results of these researches were discussed by many conference speakers. The pa r ti ci pants were also able to get a fi r st - hand ex pe rien ce of the region s landscape during the trip organised by the researchers. Owing to the la r ge nu m ber of pa pers ac ce p ted for print, the pu b li ca tion co mes in two parts. The first, di vi ded into two cha p ters, con ta ins pa pers di s cus sing the con cepts of lan d s ca pe and the stru c tu re and fun c tio ning of na tu ral sy stems, whi le the se cond is more uti li ta rian in cha ra c ter and de als with the in ter ac tions between man and the natural environment. The pu b li ca tion of fers dif fe rent views on the con cept of lan d s ca pe and pro vi des exa m p les of re se arch con du c ted by spe cia lists in dif fe rent fields. The conference was distinctly interdisciplinary in character and, just as other me e tings or ga ni sed or co-o r ga ni sed by the Po lish As so cia tion for Lan d s ca pe Eco lo gy, they of fe red a per fect op por tu ni ty for an ex chan ge of ex pe rien ces and presentation of different methodological approaches. We hope that this vo lu me will in cre a se in te rest in an inter disci pli na ry ap pro ach to the stu dies of na tu ral sy stems and im pact of hu man ac ti vi ty on the ir stru c tu re and functioning. Edi to rial Bo ard

13 1. Badania nad krajobrazem Landscape studies

14

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Theoretical assumptions of system s understanding of en vi ron men tal stu dy and its me a ning for pra ctical solutions

Theoretical assumptions of system s understanding of en vi ron men tal stu dy and its me a ning for pra ctical solutions Marek Degórski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk ul. Twar da 51/55, 00-818 Wa r sza wa m.degor@twarda.pan.pl Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe Problemy

Bardziej szczegółowo

Je rzy So lon Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Twarda 51/55, 00-818 Warszawa j.solon@twarda.pan.pl

Je rzy So lon Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Twarda 51/55, 00-818 Warszawa j.solon@twarda.pan.pl Je rzy So lon Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Twarda 51/55, 00-818 Warszawa j.solon@twarda.pan.pl Re gio na l ne Stu dia Ekologi czno- Krajo brazo we Pro ble my Eko lo gii Krajo

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Zmia ny kli ma tu Pol ski w XIX XXI wie ku ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem Wy yny Ma³opolskiej

Zmia ny kli ma tu Pol ski w XIX XXI wie ku ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem Wy yny Ma³opolskiej Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych UW ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, 00-927 Warszawa Re gio na l ne Stu dia Ekologi czno- Krajo brazo we Pro ble my Eko lo gii

Bardziej szczegółowo

Ag nie sz ka Sa la sa Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi Katedra Geografii Fizycznej Zak³ad Biogeografii i Ochrony Przyrody

Ag nie sz ka Sa la sa Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi Katedra Geografii Fizycznej Zak³ad Biogeografii i Ochrony Przyrody Ag nie sz ka Sa la sa Uniwersytet Œl¹ski, Wydzia³ Nauk o Ziemi Katedra Geografii Fizycznej Zak³ad Biogeografii i Ochrony Przyrody asalasa@op.pl Re gio na l ne Stu dia Ekologi czno- Krajo brazo we Pro ble

Bardziej szczegółowo

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Wa r sza wa 2012 Pro jekt rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki Dzia³anie 9.4 Wy so ko wy

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Krajo bra zy Pol ski (kon ce p cja ba dañ ekologi czno- krajo brazo wych)

Krajo bra zy Pol ski (kon ce p cja ba dañ ekologi czno- krajo brazo wych) Marian Dru kowski Instytut Botaniki Uniwersytet Jagielloñski ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków druzkowski@ib.uj.edu.pl Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XVI Warszawa

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

58 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim

58 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszawskim Za³¹cznik 1 Wy kaz pod rê cz ni ków aka de mi c kich i wa niejszych monografii opublikowanych przez pracowników Wy dzia³u Ge o gra fii i Stu diów Re gio na l nych Uniwersytetu Warszawskiego Bajkie wicz-

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO

BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO 143 Ma rian Tu rek A dam So j da Ma ciej Wo l ny BADANIE WP YWU WARTOŒCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA KSZTA TOWANIE SIÊ JEDNOSTKOWEGO KOSZTU WYDOBYCIA W ZGRUPOWANIU KOPALÑ WÊGLA KAMIENNEGO EXAMINATION OF THE

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Wi ktor Gry go ren ko 1927 2008

Wi ktor Gry go ren ko 1927 2008 Wi ktor Grygorenko 1927 2008 Prace i Studia Geograficzne 2008, T. 40, ss. 319 326 WIKTOR GRYGORENKO 1927 2008 Prof. dr hab. p³k. in. Wi ktor Gry go ren ko topograf, geodeta i kartograf by³ czwa r tym,

Bardziej szczegółowo

Rola Pie szy c kie go Po to ku w kszta³to wa niu krajo bra zu stre fy kra wê dzio wej Su de tów i jego wp³yw na roz wój prze strzen ny Pie szyc

Rola Pie szy c kie go Po to ku w kszta³to wa niu krajo bra zu stre fy kra wê dzio wej Su de tów i jego wp³yw na roz wój prze strzen ny Pie szyc Ja nusz ach Zak³ad Geografii Regionalnej i Turystyki Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc³awskiego pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroc³aw lach_3@poczta.onet.pl Re gio na l ne Stu dia

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Wst p. Ma te ria³ i me to dy

Wst p. Ma te ria³ i me to dy Wiadomo½ci Parazytologiczne 2010, 56(3), 195204 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Se sja I. Tok so ka ro za Ob ja wy kli nicz ne tok so ka ro zy u dzie ci ba da nych w Od dzia le Ho spi

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

zró nicowanie klimatu lokalnego na Diablej Górze w Puszczy Boreckiej

zró nicowanie klimatu lokalnego na Diablej Górze w Puszczy Boreckiej Katarzyna Pietras Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, 00-927 Warszawa migi4@op.pl Re gio na l ne Stu dia Ekologi czno- Krajo brazo we Pro ble

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

4. Romaji - jest to zapis alfabetem łacińskim.

4. Romaji - jest to zapis alfabetem łacińskim. Pismo japońskie wywodzi się z pisma chińskiego i jest jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów pism. Chińskie znaki (słowo kanji znaczy "znaki cesarstwa Han") oparte są na piśmie obrazkowym, gdzie

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych Lek. Maja Copik, prof. dr hab. n. med. Hanna Misio 0 0ek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydzia 0 0u Lekarskiego z Oddzia 0 0em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Lech Ratajski 1921 1977

Lech Ratajski 1921 1977 Lech Ratajski 1921 1977 Prace i Studia Geograficzne 2008, T. 40, ss. 233 246 LECH RATAJSKI 1921 1977 Roz po czy naj¹c pra cê na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim w 1950 r. Lech Ra ta j - ski mia³ uko ñ

Bardziej szczegółowo

Pro blem okre œle nia georó no rod no œci na przyk³ad zie for do ñ skie go od cin ka do li ny do lnej Wis³y

Pro blem okre œle nia georó no rod no œci na przyk³ad zie for do ñ skie go od cin ka do li ny do lnej Wis³y Rafa³ Kot Zak³ad Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzêdu, Instytut Geografii Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Fre dry 6/8, 87-100 To ruñ rafalkot@geo.uni.torun.pl Re gio na l ne Stu dia Ekologi czno-

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp. mgr Iwo na AD ZIAK Szko³a G³ówna S³u by Po a r ni czej

1. Wstêp. mgr Iwo na AD ZIAK Szko³a G³ówna S³u by Po a r ni czej mgr Iwo na AD ZIAK Szko³a G³ówna S³u by Po a r ni czej Zarz¹dza nie ry zy kiem w ucze l niach pu b li cz nych na przyk³ad zie Szko³y G³ów nej S³u by Po a r ni czej jako jed no stki se kto ra fi nan sów

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA A KULTURA PRZESTRZENI

REWITALIZACJA A KULTURA PRZESTRZENI REWITALIZACJA A KULTURA PRZESTRZENI SYTUACJE I WZORCE redakcja naukowa Anna Dziewulska Jeremi T. Królikowski Agnieszka Starzyk Szko³a Wy sza im. Bogdana Jañskiego Compounds revitalization with the culture

Bardziej szczegółowo