Centrum Biegacza. Centrum Biegacza. Warszawa, Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Biegacza. Centrum Biegacza. Warszawa, 29.01.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa"

Transkrypt

1 Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa Warszawa, Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie koncepcji architektonicznej pt. program funkcjonalno-użytkowy Budynku Centrum Biegacza. W związku z realizacją projektu Przygotowania projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo-Rowerowe realizowanego w ramach działania 9.3 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , zwracamy się do PT Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie planistycznym o przesłanie oferty na opracowanie Koncepcji architektonicznej pt. program funkcjonalno-użytkowy Budynku Centrum Biegacza, która będzie stanowić dokument wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza. Koncepcja ma służyć dokładnemu oszacowaniu kosztów dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza, zawierać wymagania zamawiającego oraz opis przedmiotu zamówienia, obejmującego przygotowanie dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza. I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Nazwa zamówienia Opracowanie Koncepcji architektonicznej pt. program funkcjonalno-użytkowy Budynku Centrum Biegacza 2. Ramy prawne Zamówienie jest udzielane z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy PZP. Zmówienie zostanie udzielone poprzez przyjęcie najkorzystniejszej oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i podpisanie umowy o dzieło, jednocześnie zobowiązującej do przeniesienia autorskich praw majątkowych. Oferent zobowiązany jest do zawarcia wspomnianej umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie i niniejszym ogłoszeniu, pod rygorem odpowiedzialności oferenta za ujemny interes umowny (art k.c.) i przy założeniu, iż szkoda Zamawiającego poniesiona w wyniku braku zawarcia umowy jest nie niższa niż 10 tys. zł.

2 Zamówienie wykonywane będzie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 628 i nast k.c., przy czym zaoferowane cena będzie miała charakter ryczałtu w rozumieniu art. 632 k.c. Umowa z wykonawcą zakładać będzie kary umowne za nie dotrzymanie terminu prac, w wysokości 2 % zaoferowanej ceny za każdy dzień opóźnienia oraz dodatkową karę umowna na wypadek odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie wykonawcy w wysokości 30 % zaoferowanej ceny. Umowa przewidywać będzie przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła, celem wykorzystania koncepcji do ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonania na jej podstawie tej dokumentacji oraz ewentualnego wprowadzenia do koncepcji niezbędnych zmian na etapie wykonywania dokumentacji projektowe. Pola eksploatacji zostaną określone w umowie przez Zamawiającego w sposób umożliwiający pełną realizację celu zamówienia i całego Projektu. 3. Cel zamówienia Celem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej stanowiącej program funkcjonalno-użytkowy Budynku Centrum Biegacza w rozumieniu zapisów Projektu. Koncepcja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza. Zgodnie z ideą Projektu koncepcja będąca przedmiotem zamówienia, będzie musiał uwzględnić następujące funkcję związane z Budynkiem Centrum Biegacza: Budynek Centrum Biegacza będzie pełnił rolę instytucji zarządzającej rozwojem sieci tras biegowych i biegowo-rowerowych oraz rozwojem imprez sportowych na terenie Południowej Małopolski. Potrzeba stworzenie Centrum Biegacza wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na infrastrukturę związaną z bieganiem, zapotrzebowaniem na stworzenie spójnego systemu zarządzania organizacją imprez biegowych i około sportowych oraz upowszechnianie i propagowanie aktywności sportowej. W obiekcie o powierzchni ok m2 dostępne będą m.in. powierzchnie biurowe dla personelu Centrum, sala konferencyjna, powierzchnie wystawiennicze, serwerownia dla obsługi systemów informatycznych sieci, portalu biegowego, magazyny, pomieszczenia rehabilitacyjne, pomieszczenia socjalne. W Budynku Centrum Biegacza prowadzona będzie działalność związana z: obsługą Centrów Aktywnego Wypoczynku oraz Klastra Aktywnej Turystyki (popularyzacja i promocja poszczególnych CAW, podejmowanie działań zmierzających do uruchamiania kolejnych lokalizacji); szeregiem działań związanych z popularyzacją sportów biegowych oraz innego rodzaju aktywności fizycznej i promocją zdrowego stylu życia m.in. za pośrednictwem spotkań, konferencji oraz portalu biegowego i video nagrań; organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, odbywających się na terenie Małopolski (a także poza nią w zakresie wydarzeń wynikających ze

3 współpracy z Fundacją Festiwal Biegów ), w tym organizacja treningów biegowych i zawodów, zapewnienie obsługi informatycznej całego procesu rekrutacji i tworzenia list startowych, zarządzania zawodami, zbierania, opracowywania i udostępniania wyników zawodów; informatyczną i promocyjną obsługą Karty Biegacza, która poprzez wdrożenie sytemu rozwiązań informatycznych stanie się jednym z głównych elementów sieci CAW. W obiekcie o pow m2 mieścić się będą: sala konferencyjna dla osób, gdzie organizowane będą wydarzenia około sportowe, wydarzenia powiązane z imprezami sportowymi realizowanymi na terenie powiatu sądeckiego i powiatów sąsiednich; mniejsze salki konferencyjne przeznaczone na spotkania partnerskie; hol, gdzie będą realizowane wystawy dotyczące sportu i aktywności fizycznej; powierzchnia biurowa zamknięte, gdzie będą pracować osoby odpowiedzialne za: 1. zarządzanie systemem tras biegowych budowanych w regionie (sieć CAW) oraz Klastrem Aktywnego Wypoczynku; 2. organizację imprez biegowych, sportowo-rekreacyjnych; 3. obsługę, marketing i promocję Karty Biegacza. powierzchnie biurowe otwarte (open space) dla zespołu zajmującego się promocją i upowszechnianiem biegania na portalu biegowym; magazyn pomieszczenie na sprzęt sportowy oraz sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez sportowych w tym do pomiaru czasu; pomieszczenie na sprzęt informatyczny niezbędny do prowadzenia portalu poświęconego bieganiu oraz prowadzenia pomiaru czasu podczas imprez biegowych, a także obsługi Karty Biegacza i strony internetowej pomieszczenie na prowadzenie działań promocyjnych związanych z upowszechnianiem biegów, w tym przestrzeń do przygotowywania i nagrywania programów związanych z promocją aktywności sportowej; pomieszczenia rehabilitacyjne; sanitariaty; pomieszczenie socjalne; parking przed Centrum. 4. Zakres zamówienia Koncepcja pt. program funkcjonalno-użytkowy Budynku Centrum Biegacza powinna: uwzględniać założenia programowe Budynku Centrum Biegacza zgodne z ideą sieci Centrów Aktywnego Wypoczynku opisane jako cel zamówienia (może zawierać twórcze

4 uzupełnienie założeń programowych zawartych w Projekcie) wskazywać kierunki i możliwości rozbudowy obiektu; określać optymalne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu działki, w tym obsługi komunikacyjnej; zapewniać bezpieczną komunikację użytkowników; umożliwiać poprawne funkcjonowanie obiektu bez stałego nadzoru, np. poprzez odpowiednie strefowanie obiektu - rozdział przestrzeni publicznej (ogólnodostępnej) od wewnętrznej (np. zapleczowej); charakteryzować się wysokim poziomem rozwiązań architektonicznych z uwzględnieniem poszanowania najbliższego otoczenia i krajobrazu poprzez określenie m.in. indywidualnej formy projektowanego obiektu, wykreowanie atrakcyjnej przestrzeń publicznej oraz odpowiedni dobór materiałów; uwzględniać wymogi projektowania wszystkich obiektów kubaturowych planowanych do realizacji w ramach przyszłego projektu inwestycyjnego z zastosowaniem technologii niskoenergochłonnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii bez względu na terminy określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE) jako promowanie działań pro środowiskowych; uwzględniać założenia określone w dokumentach: Koncepcja realizacji inwestycji strategicznej pn. Centra Aktywnego Wypoczynku w tym Trasy Biegowo-Rowerowe ; Koncepcja Architektoniczna Centrum Aktywnego Wypoczynku ; System Identyfikacji Wizualnej zostaną udostępnione na prośbę podmiotów składających ofertę. 5. Zakres i forma przekazanych dokumentów Opracowanie powinno zawierać opis oraz spięte rysunki w formacie A4 lub A3, w 4 egz. oraz 1 płytę CD z cyfrową wersją opracowania w formacie PDF Minimalny zakres opracowania: plan sytuacyjny modelowego Budynku Centrum Biegacza w skali 1:500; schematy funkcjonalne; charakterystyczne rzuty i elewacje budynku w skali 1:100 lub 1:200; wizualizację obiektu; opisy poszczególnych pomieszczeń; informacja o dokumentach projektowych niezbędnych do wykonania przyszłej inwestycji; koszty przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5 II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego 1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie się dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej mającą doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 koncepcji architektonicznych lub projektów budowlanych obiektów kubaturowych powierzchni użytkowej co najmniej m2 o charakterze sportowym. W celu oceny spełnienia ww. warunku zamawiający wymaga załączenia do oferty wykazu osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego. 2. Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w biurze Fundacji Instytut Studiów Wschodnich (ul. Solec 85, Warszawa) w terminie do dnia r. do godz. 16:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznie jako skan podpisanej oferty na adres: (do wiadomości pod warunkiem, iż równocześnie oryginał oferty zostanie przesłany pocztą lub kurierem. Oferty nie potwierdzone oryginałem nie będą rozpatrywane. 3. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: - cena ryczałtowa 100% 4. Ostateczny termin w realizacji ostatniego zakresu zamówienia do dnia 28 lutego 2015 r. 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Emilia Borkowska, tel.: ,

6 Załącznik nr 1 wzór oferty Oferta Projekt Przygotowanie projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym Trasy Biegowo- Rowerowe współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 9.3. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie Koncepcji pt. program funkcjonalno-użytkowy Budynku Centrum Biegacza Wykonawca Proponowana cena brutto.. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia. Załącznik: Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z opisem ich doświadczenia zawodowego. Podpis wykonawcy

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI KONKURS otwarty, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg w celu stworzenia REGIONALNEGO CENTRUM INNOWACYJNEJ ADMINISTRACJI w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: KONKURS ARCHITEKTONICZNY na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowania terenu przyległego podczas EXPO 2015 w Mediolanie, Republika Włoska. Numer ogłoszenia: 83249-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Rzeszów, 04.03.2015r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Zamawiający Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza Al. Piłsudskiego 40/15 35-001 Rzeszów Tel. (17) 857 71 00 Faks: (17) 857

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Olsztyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo