Jarzębina czerwona... MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarzębina czerwona... MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857"

Transkrypt

1 NR 243 WRZESIEŃ 2010 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Jarzębina czerwona...

2 INWESTYCJE DROGOWE Prace przy poszerzaniu ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach na odcinku od torów do ulicy Zachodniej Nawierzchnia betonowa na odcinku 270 mb na ulicy Ogrodowej w Grotnikach wykonana przez Zakład Betoniarski Piotra Riedla z Włoszakowic Zakończono przebudowę odcinka ulicy Słowiańskiej we Włoszakowicach 85 lat Nadleśnictwa Włoszakowice, 3 września 2010 r.

3 Połączony z wystawą płodów rolnych i zwierząt 26 września 2010 r., Bukówiec Górny oraz XII Powiatową Wystawą Koni Hodowlanych sala widowiskowa, boisko przy sali i boisko szkolne godz wystawa i komisyjna ocena koni godz otwarcie Jarmarku godz prezentacja nagrodzonych koni Zgłoś swoją ofertę!!! * przyjdź, pokaż się innym * sprzedaj lub kup * z korzyścią dla siebie i innych Jeśli chcesz coś sprzedać lub pokazać, zgłoś się do sołtysa swojej wsi Zaprasza Wójt Gminy Włoszakowice i Komitet Organizacyjny Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Bukówcu Górnym oraz Gmina Włoszakowice z a p r a s z a j ą n a XXV Bieg Sokoła XIII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY 3 października 2010 r., Bukówiec Górny PROGRAM ZAWODÓW: godz wydawanie numerów startowych godz start do biegu na dystansie 1 km godz start do biegu głównego na dystansie 15 km godz start do biegów na dystansach 2 i 5 km godz start do biegu przedszkolaków godz uroczystość zakończenia W TYM BIEGU JEST POGODA DLA BIEGACZY!!!

4 4 Nasze Jutro O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/ /6. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek: 504/6 o powierzchni 2192 m², cena wywoławcza ,00 zł, 504/7 o powierzchni 610 m², cena wywoławcza ,00 zł, 504/8 o powierzchni 609 m², cena wywoławcza ,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie jest nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2010 r. o godz w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 15 października 2010 r. do godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr IV/32/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04 marca 2003 r. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). Zakończenie budowy ww. nieruchomości, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Wójt Gminy Włoszakowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz ze zmianami). Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie Wójt mgr Stanisław Waligóra OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz ze zmianami), w związku z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXXIII/243/2010 z dnia r. zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wnioski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, Włoszakowice, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Lecha Głuszaka, zamieszkałego we Włoszakowicach ul. Wolności 15, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego piasku WŁOSZAKOWICE 2, realizowanego na działkach nr 664 (obręb Włoszakowice). W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. nr 116 w godzinach urzędowania. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem działki 709, o powierzchni 0,0900 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 43732, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

5 I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach, oznaczonych: 1.numerem działki 221/1, o powierzchni 1,47 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 30807, 2. numerem działki 221/2, o powierzchni 0,16 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 30807, 3. numerem działki 221/11, o powierzchni 0,80 ha, objętej księgą wieczystą KW nr przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 1 września 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej (rolnej) stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Charbielinie, oznaczonej numerem działki 65, o powierzchni: 0,38 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 51930, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. OGŁOSZENIA Nasze Jutro 5 MIGAWKI Z GMINY Pani Bożena Michalewicz ze Zbarzewa może się poszczycić wyhodowaniem okazałego kaktusa. W ciągu 7 lat urósł na wysokość 2,5 m I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 9 września 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki: 458/5, o powierzchni 0,0034 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /0, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. 3 sierpnia w drodze do Częstochowy przechodziła przez Włoszakowice Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna (już po raz 13) Daj sobie szansę i zbadaj się! Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zapraszają na BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ Badania odbędą się 29 października 2010 r. w mammobusie przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Rejestracja na badania od poniedziałku do piątku w godz pod nr tel Pan Michał Samol z Bukówca Górnego z babcią pokazują piękne okazy grzybów, które znaleźli we włoszakowickim lesie Grzyby na wierzbie na ul. Podgórnej we Włoszakowicach na posesji p. Włodarczyka

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro OGŁOSZENIA Szanse poza rolnictwem dla osób w subregionie leszczyńskim Projekt współfinansowany ze środkw Unii Europiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Toruniu realizuje w okresie bezpłatny projekt skierowany do 60 rolników i domowników z powiatów: leszczyńskiego, wolsztyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego, grodziskiego. Projekt oferuje nieodpłatnie następujące formy wsparcia: Nowy dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach * wsparcie psychologiczno-doradcze * trening aktywnego poszukiwania pracy * warsztaty sprawnej obsługi komputera i internetu * kurs języka angielskiego z elementami słownictwa zawodowego * szkolenie-kasjer handlowy * szkolenie-sekretarka * szkolenie-tetemarketer * kurs-kierowca kat C Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, zgłoś się bezzwłocznie do biura projektu (czynne w godz ) Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. 17 Stycznia 72 (I piętro), Leszno tel./fax: (65) ; Rekrutacja trwa od r. do momentu uzyskania 60 osób Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce, przestało bić najdroższe serce Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce, miłość, przyjaźń i pomoc w bolesnych dla nas chwilach oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Marcina Głuszaka ks. proboszczowi z Włoszakowic Andrzejowi Szulcowi, organiście, ministrantom, kościelnemu, pielęgniarzowi Dariuszowi Wróblewskiemu za długoletnią opiekę, pocztom sztandarowym, Kombatantom, Związkowi Hodowców Koni oraz delegacjom Straży Pożarnej z Bukówca Górnego i Włoszakowic, panu wójtowi Stanisławowi Waligórze, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie, panu Antoniemu Marcinkowi za wspólną modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ostatniej drodze naszego kochanego Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka składają Synowie z Rodzinami 1 września uroczyście rozpoczęty został nowy rok szkolny 2010/2011. W Zespole Szkół we Włoszakowicach uroczystość ta miała dodatkowo doniosły charakter. Funkcję dyrektora największej w gminie szkoły wójt gminy Stanisław Waligóra powierzył Tadeuszowi Górnemu, który od roku 2007 był wicedyrektorem tejże szkoły. Tadeusz Górny jest nauczycielem matematyki i informatyki, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Gdy powstawało liceum we Włoszakowicach w 1992 r., stworzył oryginalny autorski program edukacyjny z dziedziny informatyki, której nauczanie w szkole było wtedy rzadkością. Przypomnijmy sekwencję wydarzeń, które doprowadziły do powołania Tadeusza Górnego na stanowisko dyrektorskie. W związku z przekazaniem 6 kwietnia bieżącego roku przez dotychczasowego dyrektora ZSO Ireneusza Rogackiego informacji o zamiarze odejścia na emeryturę z dniem 31 sierpnia br. wójt gminy Włoszakowice, działając na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2010 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZSO we Włoszakowicach. W terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynęła jedna oferta konkursowa, złożona przez Tadeusza Górnego. Na podstawie wyników przeprowadzonego w dniu 26 lipca 2010 roku postępowania konkursowego zarządzeniem z dnia 6 sierpnia 2010 roku wójt gminy Włoszakowice, działając na podstawie stosownych zapisów wzmiankowanej ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o samorządzie gminnym, powierzył z dniem 1 września 2010 roku na okres kolejnych pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku, stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Tadeuszowi Górnemu. SK Dyrektor Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach zatrudni palacza co. z uprawnieniami na okres grzewczy 2010/2011 Kontakt: tel dyr. Renata Mejza

7 Bezpieczna droga do szkoły OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 Nasze Jutro 7 Polskie drogi śmierci Teraz, kiedy przebudowano rondo, dzieci trzeba przeprowadzać w dwóch miejscach mówi Regina Krawczyk, która zajmuje się przeprowadzaniem dzieci z klas I-III przez pasy uliczne 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Na drogach jest coraz większy ruch. Niestety, wydaje się, że nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. I to nawet w sytuacji tak oczywistej, jak przejście dla pieszych. Mówi Regina Krawczyk, mieszkanka Włoszakowic, pracownica ZSO Włoszakowice, której zadaniem jest m.in. przeprowadzanie dzieci z klas I-III przez pasy uliczne. Od roku 2007 przeprowadzam dzieci przez jezdnię przy tzw. małej szkole. Ukończyłam szkolenie z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Muszę przyznać, że byłam świadkiem różnych niebezpiecznych sytuacji. Na przykład: wychodzę na jezdnię, daję znać dzieciom, żeby przechodziły, jestem zwrócona twarzą do przechodzących dzieci. A obok rodzic, wiozący dziecko do szkoły, omija mnie z boku, nie bacząc na niebezpieczeństwo, ponieważ ja nie widzę, co za mną z tyłu dzieje się na jezdni. Co do kultury jazdy: bardzo ładnie zachowują się kierowcy tirów, którzy sami się zatrzymują, widząc dzieci przy przejściu. Według mnie ważne byłoby, aby rodzice i nauczyciele przypominali dzieciom, jak ważna jest konieczność stosowania się do moich poleceń. Chodzi przecież o to, by dzieci bezpiecznie dochodziły do szkoły i wracały ze szkoły. Teraz, kiedy przebudowano rondo, dzieci trzeba przeprowadzać w dwóch miejscach. Apeluję więc jeszcze raz do wszystkich, którym zdrowie i życie naszych milusińskich nie jest obojętne, aby przypominali o niebezpieczeństwie grożącym na drodze. A do kierowców, aby uważali, szczególnie w pobliżu szkół, i stosowali się do przepisów ruchu drogowego. Mówi Daniel Lucerek, mieszkaniec Włoszakowic, kierowca tira w transporcie międzynarodowym: Jeżdżę do Niemiec, Francji, Holandii, Czech i innych krajów. Zauważyłem, że w krajach tych panuje większa kultura jazdy. Kierowcy się tak nie spieszą jak w Polsce. Ustępują pieszym pierwszeństwa, i to nawet wtedy, gdy widzą, że grupa pieszych czeka na możliwość przejścia. Inna sprawa, że tam przeważnie przy każdym większym przejściu dla pieszych są światła. Zdrowy rozsądek podpowiada, że zawsze, gdy w pobliżu przejścia znajdują się piesi, kierujący pojazdem powinien liczyć się z tym, że mogą oni zechcieć przejść na drugą stronę drogi i zachować w związku z tym szczególną ostrożność. Przypomnijmy: polski kodeks ruchu drogowego jednoznacznie powiada, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa osobom znajdującym się na przejściu. Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu, o czym nie wszyscy piesi pamiętają. SK W ciągu ostatnich dziesięciu lat na polskich drogach zginęło 55 tysięcy ludzi. W zeszłym roku w Polsce w wypadkach samochodowych zginęło najwięcej ludzi w całej Unii Europejskiej. Jak podaje Gazeta Wyborcza w numerze z 14 sierpnia 2010 r., najgorzej jest w wakacje. Tylko w tym roku w okresie od lipca do połowy sierpnia na naszych drogach zginęło 465 osób. Główną przyczyną zazwyczaj jest nadmierna prędkość. Chociaż z roku na rok w Polsce na drogach ginie coraz mniej osób (2000 r osób, 2009 r osób), to i tak, jeśli chodzi o największą liczbę ofiar drogowych, z czwartego miejsca wśród państwa Unii przesunęliśmy się na niechlubne pierwsze. We Francji na początku dekady ginęło ponad 8 tys. osób rocznie, w Niemczech - 7,5 tys., a we Włoszech - ponad 7 tys. osób. W państwach tych poprzez skuteczną walkę z piractwem drogowym oraz dzięki lepszym drogom przez dziesięć lat udało się zredukować liczbę śmiertelnych wypadków drogowych o blisko połowę. Dobrym wskaźnikiem dla oceny sytuacji na drogach w danym kraju jest tzw. ryzyko śmierci w wypadku (liczba zabitych na milion mieszkańców). W Polsce w 2009 r. wynosiło ono 120, podczas gdy średnia dla 27 krajów Unii wynosi 69. Tylko w Rumunii i Grecji ryzyko śmierci było wyższe niż u nas. W listopadzie w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona ofiarom wypadków drogowych. Zaproszeni zostaną przedstawiciele Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Estonii, Słowacji, czyli państw, w których spadek liczby ofiar był w ciągu ostatnich dziesięciu lat największy. Np. na Litwie osiągnięto to dzięki drastycznemu zaostrzeniu kar za przekroczenie prędkości, w Hiszpanii dzięki rozbudowie dróg szybkiego ruchu i autostrad, a we Francji dzięki ustawie radarowej. Magdalena Urbaniak

8 8 Nasze Jutro FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA Balon jest piękny Rozmowa z Witoldem Filusem - pilotem balonowym, założycielem Skywalkers Balloon Club w Sosnowcu, który wykonywał loty balonem we Włoszakowicach w czasie dożynek 29 sierpnia Jest Pan znanym entuzjastą sportu balonowego, od 13 lat członkiem balonowej kadry Polski, pięciokrotnym mistrzem Polski, zwycięzcą wielu prestiżowych zawodów międzynarodowych, uczestnikiem wszystkich balonowych Mistrzostw Świata rozgrywanych od 1996 roku. Co pociąga Pana w baloniarstwie? Zapewne zabrzmi to banalnie, ale tym czynnikiem jest po prostu piękno tego sportu. Dla mnie jako pilota ważne jest także, że balon daje dużą niezależność od lotnisk, bo nie wymaga jakiegoś specjalnego miejsca do startu czy lądowania. Wystarczy kawałek łąki czy trawnika i można lecieć. Duża z kolei zależność lotu od kierunku wiatru i jego prędkości przyczynia się do rozwijania takich umiejętności jak przewidywanie kolejnych faz lotu, planowanie taktyki przelotu, precyzyjnego podejścia do zamierzonego miejsca przyziemienia itd. Proszę wyjaśnić w zrozumiały dla laików sposób, na czym właściwie polega pilotowanie balonu. Czy trudniej pilotować balon czy np. szybowiec? Czy takie porównywanie ma w ogóle sens? Jestem pilotem szybowcowym, balonowym i samolotowym, a także instruktorem we wszystkich wspomnianych sportach lotniczych. Dlatego też mogę porównać te rodzaje latania. Jeśli chodzi o latanie precyzyjne, to na pewno latanie balonem jest trudniejsze. Wymaga przede wszystkim od pilota dużego doświadczenia i umiejętności niesamowitego wyczucia zmian wiatru, które związane są np. z ukształtowaniem terenu. Jedną z istotnych rzeczy jest też umiejętność pokonania bezwładności balonu. Balon nie reaguje natychmiast po uruchomienia palnika, czyli zaraz po podgrzaniu powietrza znajdującego się w powłoce. Reaguje po pewnym czasie - tym dłuższym, im większy jest balon. Niełatwym manewrem jest poprawne lądowanie, tzn. miękkie i w najbardziej dogodnym miejscu. Właśnie lądowanie jest bez wątpienia najbardziej krytycznym momentem całego lotu. Mimo że balon jest bardzo zależny od warunków pogodowych i w zasadzie jego sterowność jest czasami bardzo ograniczona, to jest to najbardziej bezpieczny sport w naszym lotnictwie. Do tej pory w baloniarstwie polskim nie wydarzył się żaden wypadek zakończony tragicznie lub nawet taki, którego konsekwencją byłoby poważne uszkodzenie ciała. Proszę wspomnieć najbardziej dramatyczne i najbardziej zabawne zdarzenia z Pana balonowej kariery. Jednym z najbardziej dramatycznych lotów, jaki przeżyłem, był lot zawodniczy, kiedy musiałem lądować w czasie błyskawicznie rozwijającej się burzy. Prędkość przyziemienia sięgnęła wtedy 120 km/godz. Lot zakończył się szczęśliwie i bez żadnych uszkodzeń sprzętu, a pilot, czyli ja, też wyszedł bez szwanku. Natomiast jednym z bardziej zabawnych zdarzeń była reakcja jednego z rolników, który na widok rozkładanego balonu wykrzykiwał w naszym kierunku, abyśmy się natychmiast wynosili z jego łąki z tym namiotem! Powiedziałem, że to jest balon, ale nie bardzo chciał w to uwierzyć, bo skojarzył nadmuchiwaną powłokę z dużym namiotem. Czy każdy chętny dorosły może polecieć balonem na własną odpowiedzialność jako pasażer, czy też trzeba spełnić określone wymogi? Każda dorosła osoba, a nawet dziecko od czwartego roku życia, może lecieć balonem bez żadnych specjalnych wymagań. Na jakich balonach Pan lata i gdzie właściwie produkuje się balony? Latam na balonach sportowych, których pojemność powłoki mieści w granicach m3 i na większych, przeznaczonych do lotów z pasażerami tak jak we Włoszakowicach, których pojemności powłoki są zwykle powyżej 3000 m3. Balony, w związku z tym, że w myśl prawa lotniczego są statkami powietrznymi, wymagają odpowiednich certyfikatów potwierdzających ich zdatność do lotu i spełnienie rygorystycznych przepisów dotyczących budowy. Dlatego firmy budujące balony w skali świata da się policzyć na palcach jednej, no, powiedzmy obu rąk. Wiele osób było zdziwionych, że w lecie balonami nie można latać w ciągu dnia, ale tylko wcześnie rano albo o zmierzchu. Dlaczego? Latem nie można latać balonem w środku dnia, gdyż wtedy właśnie występuje silna termika, to znaczy wskutek nasłonecznienia powstają silne prądy wznoszące i opadające, które są niebezpieczne dla balonu. Do tego dochodzą nagłe porywy wiatru. Dlatego wybiera się wczesną lub bardzo późną porę dnia, gdzie tych zjawisk nie ma. Lot może być wtedy bardzo miłym i niezapomnianym przeżyciem. Jest Pan także pilotem odrzutowców pasażerskich EMBRAER w PLL LOT, na których od czerwca bieżącego roku latają najważniejsze osoby w polskim państwie. Co to za maszyny? Współczesne samoloty pasażerskie, w tym EMBRAER-y wchodzące w skład floty LOT-u, są już wyjątkowo bezpiecznymi statkami powietrznymi. Dzisiejsza technologia wykorzystywana do produkcji tych maszyn pozwala czuć się w nich nie tylko bezpiecznie, ale również bardzo komfortowo.

9 Nasze Jutro 9 Uważa się, że - wbrew spektakularnym katastrofom lotniczym - loty samolotami są najbezpieczniejszą formą podróżowania. Dlaczego tak jest? Wysokie bezpieczeństwo podróżowania samolotem związane jest z wręcz perfekcyjnym opracowaniem systemów nawigacji, sterowania itd. oraz z bardzo rygorystycznymi przepisami wykonywania lotów. Rzeczywiste przestrzeganie przepisów lotniczych pozwala unikać sytuacji mogących doprowadzić do katastrofy lotniczej. Katastrofa smoleńska wstrząsnęła nami wszystkimi. Pan jako pilot odrzutowców pasażerskich patrzy na nią zapewne także od strony swojej pracy zawodowej. Czy zechce Pan na zakończenie podzielić się swoimi refleksjami na ten temat? Niestety, nie chciałbym się wypowiadać na temat katastrofy smoleńskiej. Myślę jednak, że rozsądnie myślący ludzi umieją sobie wyobrazić przyczyny tej katastrofy. rozmawiał Paweł Borowiec Witold Filus (ur. 1957) - dr inż. mechaniki i fizyki, instruktor pilot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportów Powietrznych. W latach pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Od 1997 roku pracuje w PLL LOT. Lata na odrzutowcach Embraer ERJ145. Instruktor balonowy, szybowcowy i samolotowy I klasy.od 1997 roku w balonowej kadrze Polski. Zdobył 5 Pucharów Polski na 7 rozegranych, pięciokrotny mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych zawodów międzynarodowych, brał udział we wszystkich mistrzostwach świata, rozgrywanych od 1996 roku. Założyciel Skywalkers Balloon Club. W 2007 roku został uhonorowany tablicą we Władysławowie w Alei Gwiazd Sportu, gdzie corocznie honorowani są najwybitniejsi polscy sportowcy. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla przedstawiciela baloniarstwa. Wakacje ze studentami Mam na imię Marysia. W czasie wakacji z moją koleżanką Patrycją i innymi koleżankami i kolegami chodziliśmy na odbywające się w szkole zajęcia pt. WŁASNOŚĆ=JA- SNOŚĆ. Spotkania prowadzili studenci III roku prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Elżbieta Potocka, Urszula Zwiefka i Mateusz Matusiak. Trwały one od 20 do 23 lipca br. po kilka godzin dziennie. Na tych zajęciach uczyliśmy się m.in. o: własności wspólnej, własności prywatnej, prywatyzacji, giełdzie. Bawiliśmy się w różne zabawy np.: rozwiązywaliśmy krzyżówki, graliśmy w zbijaka i oczywiście rysowaliśmy. Dzięki tym zabawom poznawaliśmy pojęcia, o których mówili studenci. 31 lipca spotkała nas niespodzianka. Studenci zaprosili mnie, Patrycję i moją mamę Beatę Trojanowską na niesamowitą wycieczkę. Był to wyjazd do Radia Elka w Lesznie i do Telewizji TVP Poznań (na zdjęciu). Dzięki pomocy pani w radiu oraz prowadzących program telewizyjny mogłyśmy swoją wiedzą i wspomnieniami podzielić się z innymi i opowiedzieć o tym, czego dowiedziałyśmy się od studentów. Marysia Trojanowska i Patrycja Poczekaj 71. lat po wojnie 1 września w gminie Włoszakowice, podobnie jak w całym kraju, odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na mszy inaugurującej rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Stanisławem Waligórą na czele, grono pedagogiczne ZSO wraz ze szkolną młodzieżą, poczty sztandarowe Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolniczego, Towarzystwa Kolejarzy, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych na Placu 21 Października oraz na cmentarzu parafialnym. W Bukówcu Górnym z kolei kwiaty pod tablicą na miejscowym kościele upamiętniającą poległych w czasie wojny złożono przed rozpoczęciem 5-dniowego biegu sztafetowego z okazji 800-lecia wsi. Msze święte w intencji ofiar II wojny światowej odbyły się także we wszystkich pozostałych kościołach naszej gminy. Młodzież naszych szkół pamiętała także o złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej. (pb)

10 10 Nasze Jutro Pracy mamy dużo, likwidacja nam nie grozi Rozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice mgr inż. Ryszardem Łopusiewiczem Zacznijmy od prezentacji podstawowych danych dotyczących Nadleśnictwa w 85. roku jego istnienia. Jaki jest stan osobowy Nadleśnictwa, jego struktura, powierzchnia? Nadleśnictwo Włoszakowice zatrudnia obecnie 45 osób. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa według stanu na 1 stycznia 2005 r. wynosi 13554,4 ha. Podzielone jest na Obręb Włoszakowice oraz Obręb Wschowa. Obejmuje zasięgiem działania gminy: Włoszakowice, Święciechowa, Lipno i Wijewo z powiatu leszczyńskiego oraz gminy i miasta: Wschowa i Szlichtyngowa z powiatu wschowskiego. Na terenie Nadleśnictwa występuje 11 leśnictw, gospodarstwo szkółkarskie w Czerlejewie i Ośrodek Hodowli Zwierzyny z kwaterą myśliwską w Mścigniewie. W naszych lasach przeważa drzewostan sosnowy. Znajduje się tu 8 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 5 kół łowieckich. Licznie występują gatunki łowne: jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, dzikie kaczki. W ostatnim czasie dokonaliśmy też udanej introdukcji daniela. Działalność Nadleśnictwa polega na Nadleśnictwo Włoszakowice 85 lat Nadleśnictwa Włoszakowice Przede wszystkim oczywiście na prowadzeniu gospodarki leśnej w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania drewna oraz dokonywania jego sprzedaży. Działalność tę prowadzimy na bieżąco zgodnie z planem urządzania lasu na lata Dochodzą do tego sprawy dotyczące ochrony flory, fauny i siedlisk lęgowych w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej. Miedzy innymi chodzi tu o program Natura 2000., który na naszym terenie obejmuje 3 obszary: Jezioro Brenno, Pojezierze Sławskie i Łęgi Odrzańskie. Mamy 79 pomników przyrody, w tym 21 sztuk na gruntach leśnych. Na terenie naszego nadleśnictwa jest także zlokalizowany Przemęcki Park 3 września 2010 r. Nadleśnictwo Włoszakowice obchodziło uroczyście 85. rocznicę istnienia. O godzinie mszę św. polową przy XIX-wiecznym krzyżu w Leśniczówce Mścigniew koncelebrowali księża włoszakowickiej parafii: ks. proboszcz Andrzej Szulc i ks. wikariusz Piotr Przydrożny. W homilii ks. proboszcz Andrzej Szulc podkreślił znaczącą rolę pracy leśników. Po mszy świętej wszyscy udali się pod biurowiec Nadleśnictwa przy ul. Wolsztyńskiej, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 85-lecia. Przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz Rynkiewicz i Florian Stanek emerytowani leśnicy - oraz nadleśniczy Nadleśnictwa mgr inż. Ryszard Łopusiewicz. Z kolei ks. proboszcz Andrzej Szulc poświęcił tablicę. Następnie przed siedzibą Nadleśnictwa wykonana została pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników jubileuszu. Dalsza część uroczystości, z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników i emerytów Nadleśnictwa, odbyła się w restauracji Toscania we Włoszakowicach. Wśród gości obecni byli najwyżsi rangą przedstawiciele władz samorządowych z obszaru terytorialnego zajmowanego przez Nadleśnictwo, a mianowicie: starosta Powiatu Leszczyńskiego Krzysztof Benedykt Piwoński, starosta Powiatu Wschowskiego Marek Kozaczek, burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jan Wardecki, wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, wójt Gminy Wijewo Ireneusz Zając, wójt Gminy Lipno Janusz Chodorowski, wójt Gminy Święciechowa Marian Mielcarek. Ponadto wśród gości obecni byli: komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Lesznie brygadier Robert Baran, komendant Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie brygadier Przemysław Gliński, komendant miejski Policji w Lesznie młodszy inspektor Henryk Kasiński, komendant powiatowy Policji we Wschowie podinspektor Tomasz Kłosowski, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych w Poznaniu prof. Jerzy Karg. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe medale i foldery wykonane specjalnie na jubileusz 85-lecia Nadleśnictwa. Następnie inż. nadzoru Dariusz Kociubiński przedstawił multimedialną prezentację osiągnięć Nadleśnictwa Włoszakowice w ostatnim 10-leciu. Z kolei przybyli na uroczystość goście na ręce Nadleśniczego składali życzenia i gratulacje. Po części oficjalnej odbyła się okolicznościowa biesiada. SK Krajobrazowy, w którym lasy zajmują 40 % powierzchni, oraz 3 obszary chronionego krajobrazu: przemęckowschowski, kompleks leśny Śmigiel- Święciechowa i obszar Doliny Baryczy. Na razie nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących programu Natura 2000, ale jesteśmy przygotowani, że czeka nas wiele dodatkowych obowiązków, a ich realizacja do łatwych należeć nie będzie. Nasze Nadleśnictwo znane jest jednak także z szeroko prowadzonej działalności edukacyjnej. Cieszy mnie taka ocena. Rzeczywiście, na terenie nadleśnictwa znajduje się pięć ścieżek przyrodniczo-leśnych w leśnictwach Papiernia, Koczury, Krzyżowiec, Hetmanice i Dryżyna, trzy miniarboreta, wigwam, punkt edukacyjny w Koczurach, punkt edukacyjny Leśna Szkoła przy siedzibie nadleśnictwa oraz Izba Pamięci i sala audiowizualna w siedzibie nadleśnictwa. Ze względu na duży ruch turystyczny na naszym obszarze w tym roku otwarta będzie kolejna nowa ścieżka dydaktyczno-rekreacyjnohistoryczna w leśnictwie Hetmanice. Przewidywany termin jej oddania do użytku to 16 października. Jak wygląda sprawa ochrony lasu przed pożarami, do czego jako Nadleśnictwo też jesteście przecież zobowiązani? Nadleśnictwo Włoszakowice jest zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego. W okresie na

11 Nasze Jutro 11 nadleśnictwo Włoszakowice Nasze Jutro 11 terenie nadleśnictwa powstało 46 pożarów o łącznej powierzchni 28,9 ha, całkowitemu spaleniu uległo 13,9 ha lasu. Główną przyczyną pożarów była nieostrożność ludzka 26 pożarów, a także podpalenia 12 pożarów. Największe zagrożenie pożarowe występuje w miesiącach wiosennych. W nadleśnictwie działa system obserwacyjno-alarmowy złożony z dostrzegalni w postaci wież obserwacyjnych, punktu alarmowo dyspozycyjnego w siedzibie nadleśnictwa, samochodu patrolowo-gaśniczego, łączności telefonicznej przewodowej i bezprzewodowej i 3 baz sprzętu przeciwpożarowego. Na terenie nadleśnictwa znajduje się 48 punktów czerpania wody, pasy przeciwpożarowe i 20 dróg leśnych spełniających wymogi drogi pożarowej. A jak układa się współpraca z gminą Włoszakowice, na terenie której mieści się siedziba Nadleśnictwa? Współpraca z gminą układała się i układa bardzo dobrze. Od szeregu lat współpracujemy w wielu dziedzinach i na co dzień rozwiązujemy trudne problemy, głównie związane z przekazywaniem gruntów, które są w posiadaniu Nadleśnictwa. Np. niebawem przekażemy grunt pod parking przy nowo budowanej hali sportowej we Włoszakowicach. Współpracujemy także w ramach szeroko pojętej edukacji oraz w zakresie gospodarki odpadami. Plany na przyszłość? Tak jak mówiłem, pracy mamy bardzo dużo. Musimy dalej realizować zadania, które rozpoczęliśmy wcześniej i dostosować się do wytycznych Unii Europejskiej. A jeśli w podtekście pytania chodzi o to, czy nie grozi nam czasami likwidacja, to zapewniam, że nie ma obawy. rozmawiała Stefania Karwatka Ryszard Łopusiewicz kieruje nadleśnictwem we Włoszakowicach od 15 lipca 1991 r. Pracę w Nadleśnictwie Włoszakowice rozpoczął w roku 1987 na stanowisku zastępcy ds. użytkowania lasów. Wcześniej pracował w Nadleśnictwie Jarocin. Ukończył Technikum Leśne w Rzepinie koło Słubic, następnie studiował na Akademii Rolniczej w Poznaniu na wydziale technologii drewna. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ważniejsze wydarzenia w Nadleśnictwie w latach * styczeń 2003 przyznanie dla Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, w strukturze której funkcjonuje Nadleśnictwo, certyfikatu FSC (certyfikat dobrej gospodarki leśnej) * marzec 2003 msza św. i poświęcenie XIX -wiecznego krzyża przydrożnego po renowacji przy kwaterze myśliwskiej w Mścigniewie * wrzesień 2004 otwarcie trasy rowerowej Wschowa Lgiń plaża o długości 11,8 km * czerwiec 2005 uruchomienie wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Krzyżowiec (wysokość wieży 42 m) * lipiec 2006 rozpoczęcie i prowadzenie w latach powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, a także inwentaryzacja bociana czarnego, orła bielika, orlika krzykliwego, puchacza, żurawia i cietrzewia * grudzień 2006 rozbudowa arboretum w Krzyżowcu, zakończenie budowy leśnej ścieżki dydaktycznej w leśnictwie Papiernia * marzec 2008 rozpoczęcie produkcji sadzonej z zakrytym systemem korzeniowym na szkółce leśnej w Czerlejewie * maj 2008 rozpoczęcie działalności Ochronki dla zwierząt w Koczurach * maj 2010 powódź na terenie leśnictwa Dryżyna, obrona szkółki leśnej w Czerlejewie przed zalaniem, wykonanie nowych wałów ochronnych.* maj 2010 rozpoczęcie wypalania węgla drzewnego w odrestaurowanej retorcie przy leśniczówce w Krzyżowcu (na zdj. poniżej). oprac. Stefania Karwatka na podstawie prezentacji inż. Dariusza Kociubińskiego Podróżujemy po Polsce Na zdjęciu Barbara Ginter z Czarkiem i Maurycym. Zdjęcie wykonał Marcin Ginter Wakacje to czas, na który czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Po ciężkiej pracy nauczycielskiej każdy chce odpocząć, oderwać się od szarej codzienności oraz przebywać więcej czasu z rodziną. Wyjazd rodzinny to jedna z form spędzania wolnego czasu, który w dniach od 16 do 20 sierpnia zorganizowała pani prezes ZNP Dorota Nowicka. Punktem docelowym był Poronin, ale po drodze zwiedziliśmy Kraków, a w drodze powrotnej najstarszą kopalnię soli w Bochnie. Pogoda była słoneczna, a więc zapraszała nas do przemierzania wielu kilometrów w górach. Niektórzy uczestnicy wyjazdu rodzinnego zdobyli Wielkie Rysy, inni Dolinę Pięciu Stawów, a jeszcze inni Czarny Staw. Oczywiście wiele razy przemierzaliśmy słynne Krupówki wsłuchując się w muzykę góralską. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni, a piękne górskie widoki długo pozostaną nam w pamięci M.Tyrała

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód zawsze potrzebny Firma Murarstwo Jerzy Mikołajczak to rodzinne przedsiębiorstwo z tradycjami. Pracują w nim ojciec Jerzy wraz z synami Tomkiem i Karolem. Wszyscy są mistrzami w zawodzie murarza. Oprócz nich firma zatrudnia 2 pracowników i jednego ucznia. Specjalizujemy się w budowach domów oraz ogrodzeń z kamienia polnego i z cegły klinkierowej. Wykonujemy wszystkie prace murarskie i na brak pracy nie możemy narzekać. Pracujemy zarówno w najbliższym terenie, jak również w bardziej odległych miejscowościach w kraju jak Poznań czy Wrocław - mówi Karol Mikołajczak. Teraz praca murarza bardzo się różni w stosunku do czasów, kiedy rozpoczynałem działalność. Kiedyś było ciężko, trzeba było najeździć się za narzędziami, wszystko wykonywało się ręcznie. Tradycyjnie używano w murarce wapna i cementu, a nie tak jak dzisiaj gotowych mieszanek opowiada senior murarskiego rodu Mikołajczaków, pan Jerzy Mikołajczak. Obecnie w budownictwie stosuje się nowoczesne technologie, stawia ścianki konstrukcyjne i ociepla mury. Nikt już nie stosuje do budowy domów pustaków własnej produkcji, które w czasie PRL-u były bardzo popularne z powodu ciągłych niedoborów w produkcji. Głównie używa się pustaków ceramicznych. Przybyło też dużo nowoczesnego sprzętu ułatwiającego pracę: listwa wibracyjna do betonu*, buława wibracyjna**, zagęszczarka***. Wszystkie te urządzenia wyznaczają zupełnie nowy standard pracy na współczesnych bu- Teraz praca murarza bardzo się różni w stosunku do czasów, kiedy rozpoczynałem działalność mówi Jerzy Mikołajczak dowach. Ale i dziś, tak jak przed laty, nie może być dobrym murarzem, kto nie umie pracować kielnią. Pan Jerzy Mikołajczak był kiedyś mieszkańcem Machcina. Zawodu murarza wyuczył się w firmie Jana Furmana w Bukówcu Górnym. Przez 13 lat dojeżdżał do pracy motocyklem. W roku 1971 założył własną firmę. Mieszka w Bukówcu Górnym z żoną Krystyną, z synem Karolem, synową Ewą i wnukiem Wiktorem. W ubiegłym roku w październiku państwo Mikołajczakowie świętowali 40-lecie małżeństwa. Wychowali pięcioro dzieci: Barbarę, Tomka, Joannę, Karola i Patrycję. Jednym z ostatnich przedsięwzięć firmy panów Mikołajczaków w gminie Włoszakowice były prace murarskie przy budowie nowej kapliczki i postumentu pod figurę Matki Boskiej Char- bielińskiej przy szosie z Bukówca Górnego do Dłużyny. Jej poświęcenie miało miejsce 12 września w czasie II Zjazdu Bukówczan. Praca murarza jest ciężka, ale ci, którzy wyuczyli się tego niełatwego zawodu i wykonują go dobrze, na brak zajęcia nie narzekają kończy pan Jerzy. Stefania Karwatka * służy do szybkiego i precyzyjnego zagęszczania i wygładzania betonu ** służą do usuwania nadmiaru wody, bąbli powietrza i nierównomiernej gęstości mieszanki podczas wylewania betonu *** maszyna stosowana powszechnie przy drobnych pracach budowlanych, zagęszczaniu podłoża przy kładzeniu przewodów, kostki brukowej, naprawach dróg, przy pracach w trudnodostępnych miejscach Murarstwo Jerzy Mikołajczak ul. J. Wańskiego 28 Bukówiec Górny Włoszakowice tel. (65) , , , Ogrodzenia z kamienia polnego i z cegły klinkierowej to znak rozpoznawczy firmy Mikołajczaków. Stoją w wielu miejscach w gminie Włoszakowice, przydając im piękna (na zdj. ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach) Na brak pracy nie możemy narzekać twierdzi Karol Mikołajczak

13 HISTORIA nasze Jutro LAT BUKÓWCA GÓRNEGO Nasze Jutro 13 II Zjazd Bukówczan 10 lat temu powołany został Komitet Obchodów 800-lecia Wsi Bukówiec Górny i 600-lecia Szkolnictwa w Bukówcu Górnym, na którego czele stanęła pani dyrektor miejscowego Zespołu Szkół Zofia Dragan. W ciągu 10 lat istnienia Komitet, działając z wyjątkową aktywnością i kreatywnością, przygotował wiele atrakcji nie tylko dla mieszkańców Bukówca Górnego, ale również okolicznych wsi naszej gminy. Godnym zwieńczeniem imponujących obchodów 800-lecia Bukówca Górnego i 10-letniej działalności Komitetu był II Zjazd Bukówczan, trwający w dniach 11 i 12 września przy pięknej, słonecznej pogodzie. Współorganizatorami Zjazdu byli: Zespół Szkół im. ks. Teodora Kurpisza, Sołtys i Rada Sołecka oraz bukówieckie organizacje społeczne i zespoły artystyczne. Wsparcia finansowego i organizacyjnego organizatorom udzieliły jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in. gmina Włoszakowice, oraz firmy i osoby prywatne. Pierwszego dnia, w sobotę, na miejscowej sali wiejskiej odbyła się sesja popularno-naukowa Bukówiec Górny historia, kultura, mieszkańcy. Referaty wygłosili: znawca historii regionu dr Stanisław Malepszak z Lubonia oraz dialektolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Jerzy Sierociuk. W zastępstwie nieobecnej dr Grażyny Dąbrowskiej, etnochoreografa z Warszawy, jej referat odczytała prowadząca uroczystości Zofia Dragan. Z kolei miała miejsce promocja książki Wspomnienia i opowieści Bukówczan. Następnie odbyło się podsumowanie bukówieckich obchodów 800- lecia oraz podsumowanie trwającego w dniach 1-5 września specjalnego biegu z okazji 800-lecia. Tego drugiego dokonał prezes miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Paweł Marcinek. Wiele osób zaangażowanych w ciągu 10 lat w działania związane z 800-leciem wsi zostało uhonorowanych specjalnymi medalami. Wójt gminy Stanisław Waligóra przekazał na ręce Zofii Dragan oraz sołtysa wsi Tadeusza Malepszego cyfrową kopię dokumentu Władysława Odonica z 1210 r., w którym po raz pierwszy pojawia się łacińska nazwa wsi. Wspomnianym uroczystościom towarzyszyła muzyka i śpiew w wykonaniu kapeli dudziarskiej Manugi, chóru szkolnego i kabaretu Dziura. W klasach szkolnych natomiast zwiedzać można było przygotowane z dużym pietyzmem wystawy: Z historii Bukówca, Stare fotografie Tomasza Szulca i nie tylko, Hobby i pasje Bukówczan, a także prace uczniów bukówieckiej szkoły. Na zakończenie pierwszego dnia zjazdu przy współpracy z Towarzystwem Muzycznym we Włoszakowicach i Gminnym Ośrodkiem Kultury wystawiona została w wersji scenicznej i z udziałem profesjonalnych śpiewaków scen poznańskich opera Karola Kurpińskiego Leśniczy z Kozienickiej Puszczy, której premiera odbyła się 10 lipca bieżącego roku we Włoszakowicach. Drugi dzień Zjazdu, niedziela, rozpoczął się od poświęcenia stojącej przy drodze z Bukówca do Dłużyny kapliczki maryjnej, nowo wybudowanej w miejscu dawnego krzyża, zniszczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Poświęcenia dokonali proboszczowie bukówieckiej i dłużyńskiej parafii: ks. Marek Kantecki i ks. Leszek Grzelak. Obecny był także pochodzący z Bukówca Górnego ks. prof. Bogdan Poniży oraz dawny bukówiecki proboszcz ks. Jan Górny. Na uroczystość przybyli także: wójt gminy Stanisław Waligóra, sołtys wsi Bukówiec Górny Tadeusz Malepszy, sołtys Charbielina Helena Sobecka, sołtys Dłużyny Aniela Poloszyk i sołtys Skarżynia Stanisław Grochowy. Obecne były poczty sztandarowe, kapele dudziarskie, Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz, Szkolny Zespół Regionalny oraz zespoły śpiewacze Złota jesień i Śpiewaj z nami. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy Bukówca i Dłużyny wspólnie modlili się i śpiewali pieśni maryjne. Po zakończeniu uroczystości przy kapliczce wszyscy obecni przeszli w korowodzie do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza święta w intencji wszystkich mieszkańców oraz przyjaciół wsi. Następnie wójt gminy Stanisław Wali- góra przed wejściem do Zespołu Szkół uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową upamiętniającą 800-lecie Bukówca oraz dokonał otwarcia skweru 800- lecia. W tym momencie w powietrze wypuszczonych zostało 800 gołębi pokoju. Po tych uroczystościach na boisku strażackim przy sali rozpoczął się właściwy festyn zjazdowy prowadzony przez Roberta Kasperczaka. W części artystycznej prezentowały się: Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz, zespół Złota jesień, Szkolny Klub Sportowy Sokolik, Szkolny Zespół Regionalny, kabaret wuefistów, kabaret Dziura oraz kapele dudziarskie: Manugi, Muzacy i Miglance. Dzieci szkolne przedstawiały scenki w gwarze bukówieckiej. Jednostka OSP z Bukówca Górnego dała pokaz gaśniczy z udziałem ponad stuletniej sikawki konnej. Na boisku szkolnym odbył się pokaz omłotów w dawnym stylu oraz wystawa starych maszyn rolniczych. Z kolei na boisku strażackim odbył się mecz w dwa ognie Sokoły kontra Strażacy oraz zawody w przeciąganiu liny między tzw. małym a wielkim końcem wsi. Bardzo interesujący (i kształcący) okazał się także, wzorowany na turnieju Kocham Cię, Polsko, turniej Kocham Cię, Wiosko, w którym startowały drużyny Przybyszów i Miejscowych. Nie zabrakło tradycyjnych zawody w strzelaniu z wiatrówki. Stoiska z wydawnictwami o Bukówcu Górnym zachęcały do zakupu nowej książki o Bukówcu, a na widokówkach z widokiem miejscowości można było odbić okolicznościową okrągłą pieczęć. W sali komputerowej odbył się również pokaz starych filmów: Wesele bukówieckie z 1975 r., filmu dokumentalnego o życiu wsi z 1979 r. oraz filmów i programów o Bukówcu emitowanych w ostatnich latach w TVP. Jak na wieś koniarzy przystało, nie zabrakło także atrakcji z końmi w roli głównej w postaci atrakcyjnego pokazu grupy Pawła Apolinarskiego. Wieczorem odbył się pokaz ogni sztucznych i zabawa taneczna z niezwykle popularnym w Bukówcu zespołem muzycznym YETI. Stefania Karwatka

14 14 Nasze Jutro Biegi były dwa z czipem i gumką. Na czipa były zapisy. Obstawiano każdą godzinę, żeby utrzymać ciągłość biegu. Po trzech dniach lista była pełna, a chętnych ciągle masa. Zatem wymyślono bieg z gumką. Stawiasz się w biurze zapisów, jesteś odnotowany, biegniesz, a po każdym kółku dostajesz gumkę recepturkę. Tyle zrobiłeś kółek, ile gumek masz na ręce. 4 to kilometr. Proste. A po biegu wracasz do biura i dostajesz certyfikat z ilością przebytych kilometrów. Jeżeli przebiegniesz maraton (42,195 m), otrzymujesz medal. Masz na to niecałe 5 dni od środy godz. 17. do niedzieli godz. 14. Czwartek, godz ,75 km (2915 okrążeń) Mój plan był zaledwie trzypunktowy 1. biegam nocą (inaczej - bo ciemno, ciekawiej - bo gwiazdy, mniej ludnie - bo kiedyś trzeba spać), 2. biegam po medal, czyli każdej nocy lekko ponad 10 km, 3. biegam z gumką, bo na czipa się nie załapałam. Wpadam na boisko pierwszej nocy (dokładnie 3.27, na liczniku biegu łącznie 703,75 km) i zdziwienie, bo na bieżni z 20 biegaczy i to różnej kategorii kilkunastoletnie podlotki, mężowie, ojcowie, dziadkowie, matki, żony, babcie. Wszyscy z bukówieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej, która właśnie pełni dyżur przy czipie. Bawią się pierwszorzędnie - przy stole i na bieżni. Na tyle głośno, że główny sędzia, sołtys Tadeusz Malepszy mieszkający tuż przy boisku, o świcie przyjdzie niewyspany. Przed czwartą na boisko wpada Marek Górny ze Święciechowy. Zdziwienie. Myślał, że będzie sam. No, prócz czipowego. Przejmuje pałeczkę. Strażacy schodzą z bieżni, pozostają przy REPORTAŻ Od redakcji: Od 1 do 5 września na boisku szkolnym w Bukówcu Górnym przez 24 godziny na dobę odbywał się bieg sztafetowy pod nazwą 800 km na 800-lecie. Była to kolejna niezwyczajna impreza upamiętniająca 800- lecie wsi. Ogromne zainteresowanie biegiem zaskoczyło nawet samych organizatorów Komitet Obchodów 800-lecia Wsi i 600-lecia Szkolnictwa w Bukówcu Górnym. Poniżej drukujemy reportaż Beaty Szady oddający niepowtarzalny nastrój tego wydarzenia. Pochodząca z Bukówca Górnego Beata Szady kończy obecnie studia magisterskie z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Czas na reportaż Przełamanie stołach. Zostajemy we dwoje. Oto początek naszej znajomości. Pan Marek to megamaratończyk (w tym roku już 17). Późno zrozumiał, że sport poprawia wszystko zdrowie, wygląd, życie. Byłoby później lub wcale, gdyby nie nadprogramowe kilogramy, które zrzucił po 2 latach. Nie było łatwo. Zero kondycji, zadyszka, nogi z waty. Dlatego nigdy nie zapomni swojego pierwszego wyczynu pokonania bez przystanku 5 km! To chyba najważniejsze kilometry w życiu pana Marka, choć już tyle maratonów przebiegł. Zacząć wcale nie jest łatwo, wytrwać też jest sztuką. Piątek, godz ,75 km (12023 okrążenia) Dziś spokojniej. Na bieżni 2xM Michał z czipem, który biegnie tak szybko, że raczej nie będzie miał ochoty na gadanie. Drugie M biegnie wolniej, więc od czasu do czasu gadamy. - Muszę sobie udowodnić, że jeszcze coś potrafię mówi Mateusz, inteligentny chłopak lubiący przesiadywać pod sklepem z piwem. Na tym chyba polega sedno całej tej sprawy - sport dowartościowuje. Cel Mateusza przebiec tej nocy 20 km. Ambitnie. Jutro dowiem się, że cel osiągnął. A że do pracy nie poszedł - to inna sprawa. Godzina 5. Michał przekazuje czipa Markowi Górnemu i biegnie dalej. Czyli jest nas czworo 3xM i ja. Opowiadam panu Markowi historię Mateusza. Lekarz zabronił mu biegać, bo lewe kolano w opłakanym stanie. Do tego kilkakrotne złamania (w tym miednicy), zerwane mięśnie prawego uda, a ten chce zrobić jednej nocy 20 km. Teraz pan Marek opowiada swoją historię choruje na dyskopatię, czyli raczej powinien pływać, a nie biegać. Tylko że przy pływaniu człowiek się nie poci, a u pana Marka to właśnie pot wyzwala szczęście (a nie żadna endorfina). Zatem biega. Ale swojego czasu wysłał maila do Dariusza Sidora, wrocławskiego trenera sportów wytrzymałościowych, z zapytaniem, czy może. Dostał odpowiedź: Mądry sport na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. No i pomaga. Pan Marek nie może powiedzieć, że nie czuje bólu, ale gdyby przyrównywać go do deszczu, to ten jest kapuśniaczkiem, a wcześniejszy rzęsistą ulewą. Morał z tego taki, że biegać każdy może. Byleby mądrze. Kończę bieg, pan Marek truchta dalej. 42 gumki. Co to za liczba? Taka dziwna, chuda, bez okrągłości. (A tak naprawdę nie jest ona niczemu winna. To człowiek jest głupi i zawsze mu mało.) Panie Marku, jeszcze 8? 50 gumek. 12,5 km. Wystarczy. Piątek, wieczór Na boisku tłumy. Okazuje się, że bieżnię bardzo łatwo oswoić. Do biura zapisów 20-metrowa kolejka. Gumek i certyfikatów brak. Organizatorzy nie wierzą własnym oczom. Wszyscy chcą biegać! Fryzjerki, sklepowe, murarze, stolarze. Ktoś mówi: Ludzi więcej niż w kościele! Paweł Marcinek, organizator: Przełamujemy bariery. Ludzie przestają się wstydzić biegać.

15 Nasze Jutro 11 ROCZNICE I JUBILEUSZE Nasze Jutro 15 Sobota, godz ,25 km (25533 okrążenia) Pana Marka na pewno nie będzie. Z czipem biega Paweł Marcinek (tym razem mało rozmowny i skupiony), pomysłodawca imprezy. W sumie było tak ktoś rzucił hasło: Zorganizujmy bieg na 800 m, a pan Paweł: Łeee tam, na 800 m, zorganizujmy na 800 km! Powiedział, zanim pomyślał, a później po nocach nie mógł spać ze strachu, że impreza nie wypali. Biegnę. Przypominają mi się słowa pana Marka biec swoim tempem. To biegnę i czuję się rewelacyjnie. Nie ścigać się, powtarzał przez dwa dni, myśleć o tym, żeby bieg sprawiał przyjemność. Porównując się z innymi, cytował Desideratę, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. Bo pan Marek, choć człowiek maszyna (kiedyś w przeciągu tygodnia przebiegł 3 maratony), biega rozważnie. Nic na siłę, mawiał. Nie ma co szarżować. Dlatego w księdze pamiątkowej napiszę ostatniego dnia: Dziękuję Markowi Górnemu za mądrość biegania. Mateusz też biegnie. Ma nowy cel przebiec maraton, a Mateusz jest z tych, co cele osiągają. I kolejny dzień nie pójdzie do pracy. Mnie chyba wystarczy. Przybiegam do biura. 56 gumek. Nie no, taka liczba? To jeszcze cztery i będzie bez resztek. Jest! 60! Równe 15 km! Człowiek jest jednak głupi. Niedziela, godz Komputer policzył, że za chwilę czip będzie miał 800. okrążenie. Różni ludzie z tej okazji stają na bieżni - jedni upoceni, drudzy odświętnie ubrani, kobiety z pobliskiego 25-lecia w sukniach balowych i obcasach. I start! Hmmm... Biegiem tego nazwać nie można. Tup, tup, tup, tup. Tak, raczej tuptaniem. Ktoś krzyczy z tłumu: Wioska pingwinów! Niedziela, godz ,25 km (39205 okrążeń) Rozpoczynam czwarty, ostatni bieg nocny. Ludzi mnóstwo, bo jeszcze nie rozeszli się po biegu pingwinów. Szybko znajduję kompana do rozmowy. - Wiesz, co jedynie mnie boli? - pytam Antonia Paznokcie. Te buty naprawdę są mi za małe. I opowiadam historie z moimi schodzącymi paznokciami. Najpierw robią się żółte albo sine, później fioletowe, na końcu odchodzą. - U mnie dodaje Antonio nie paznokcie szwankują. Całe stopy mam w bąblach. Chyba jeszcze te buty nierozchodzone. Zobaczysz, wracając do domu, będę kuśtykał jak kuternoga. Bo póki biegniesz, trzymasz się prosto, choć kostka nawala, stopy w pęcherzach, sine paznokcie. A tylko zejdziesz z bieżni, kuśtyk, kuśtyk, kuśtyk. Zbliża się trzecia. Czas kończyć, bo dyżur w biurze czeka. Liczą gumki. 60! Jak pięknie! Równiutko! Niedziela, godz. 14 Powtórka z pingwinów. Znowu symbolicznie (to ostatnie okrążenie na tej imprezie), znowu wszyscy razem. Bieg jednoczy i zrównuje ludzi. Nieważne, czy jesteś wójtem, czy starym pijusem. Czy 2-letnim Jasiem, czy 97-letnim Franciszkiem. Biegać każdy może. I okazuje się, że każdy chce. Wyniki Łącznie 950 biegaczy przebiegło 11518,25 km (42369 okrążeń)! To odległość, jaką pokonuje samolot z Paryża do Nowego Jorku i z powrotem. Maratończyków było prawie stu. Najmłodszy Marek Lipowy ma 6 lat. Czipowcy przebiegli 926 kilometrów, czyli 126 ponad plan. Oznacza to lat pomyślności dla Bukówca Górnego! Mój wynik 60 km! Ładnie, bo tak okrągło. Beata Szady Idźcie przez życie z dobrocią w sercu, Otoczeni ludźmi, których kochacie, Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia - nierozłączni! Kochanym Rodzicom Irenie i Tadeuszowi Szalewskim najserdeczniejsze życzenia z okazji 30. rocznicy ślubu składają Córki Karolina i Bernadeta z Przemkiem Z okazji 90. urodzin Kochanej Mamie, Teściowej, Babci i Prababci Bronisławie Marcinkowskiej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata składa Córka Donata z Mężem, Wnuczki: Karina i Adrianna z Mężami oraz Prawnuki: Roksana, Aleks i Oliwier Tak mało do szczęścia potrzeba -skrawek gwiezdnego nieba i słońca, co dzień ozłoci, gdy rano otwierasz oczy. Kropelek rosy na trawie i śpiewu ptaków o świcie. Trzeba się jednak nauczyć patrzeć i kochać życie! Z okazji 90. urodzin Kochanej Mamie, Teściowej i Babci Bronisławie Marcinkowskiej najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia składają Córka Irena z Mężem Marianem, Wnuczka Ilona z Mężem Przemysławem oraz Wnuki: Bartosz, Dominik i Michał

16 16 Nasze Jutro Uroczystości odpustowe w Charbielinie Od piątku do niedzieli sierpnia w sanktuarium maryjnym w Charbielinie odbyły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Piątek był dniem poświęconym strażakom. Odprawiona została msza święta, podczas której w sposób szczególny modlono się w intencji strażaków (zob. poniżej relację B. Szalewskiej). Sobota z kolei poświęcona była chorym i starszym, a niedziela 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia NMP dniem wszystkich pielgrzymów i małżonków obchodzących swoje rocznice ślubu i jubileusze. Podczas uroczystości odpustowych na mszach świętych śpiewały zespoły śpiewacze gminy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach oraz Chór Męski im. Karola Kurpińskiego. Podczas niedzielnej procesji zagrała też dęta orkiestra strażacka z Dłużyny. Kustosz charbielińskiego sanktuarium ksiądz Leszek Grzelak zadbał, aby wszyscy mogli swobodnie dotrzeć do celu. Pomogli w tym strażacy, którzy kierowali ruchem. Jednostka OSP z Bukówca Górnego podstawiła wóz bojowy. Z kolei parafianie dłużyńscy czynnie uczestniczyli w sprzątaniu kościoła i terenu przyległego. GOK Włoszakowice współorganizował uczestnictwo w charbielińskich uroczystościach wymienionych zespołów śpiewaczych i chóru. Stefania Karwatka Jubileusz strażackiej modlitwy w Charbielinie W piątkowy wieczór 13 sierpnia 2010 r. po raz piąty odbyła się strażacka modlitwa na wzgórzu Sanktuarium Maryjnego w Charbielinie. Przy okazji tego jubileuszu warto przypomnieć, jak doszło do zorganizowania pierwszej strażackiej mszy św. Zanim w 2006 roku zostały wysłane pierwsze zaproszenia na strażacką modlitwę w Charbielinie, już wcześniej wielokrotnie podejmowane były rozmowy na ten temat uczestniczyli w nich członkowie OSP z Dłużyny, Grotnik, Machcina, Poświętna i wspierający całą inicjatywę, proboszcz dłużyńskiej parafii ks. Leszek Grzelak. Minęły jednak ponad dwa lata zanim została podjęta decyzja o organizacji pierwszego strażackiego spotkania w Charbielinie. Szukając przyczyn tak długiej zwłoki, należy przede wszystkim wskazać na istniejące obawy o to, że nowy punkt w programie odpustu z tak wieloletnią tradycją jak ten w Charbielinie po prostu się nie przyjmie. Poza tym organizatorzy mieli świadomość, że w wielu pobliskich sanktuariach również organizowane są modlitwy dla strażaków i w związku z tym nie chcieli być postrzegani jako swoista konkurencja dla Wielenia czy Górki Duchownej. Jak się jednak okazało, obawy były bezzasadne. Na pierwszą mszę, która odbyła się 12 sierpnia 2006 roku, przybyła liczna rzesza druhów reprezentujących 21 jednostek. Tego samego dnia zapadła też decyzja, że dzień strażacki wejdzie na stałe do programu odpustu WNP w Charbielinie. Tegoroczna uroczystość strażacka w Charbielinie rozpoczęła się przemarszem, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Śmigla, przybyłych delegacji oraz gości Z ŻYCIA KOŚCIOŁA zaproszonych z placu zbiórki do Sanktuarium. Tam dowódca uroczystości złożył księżom celebransom meldunek, po którym to rozpoczęto uroczystą mszę św. Celebrowało ją wspólnie kilku księży. Kapłanem modlącym się szczególnie w intencji strażaków był Duszpasterz Strażaków Archidiecezji Poznańskiej ks prałat Konrad Kaczmarek. Na początku mszy św. głos zabrał również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach i zarazem Wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, który powitał wszystkich pielgrzymów, przybyłe delegacje oraz gości zaproszonych, w gronie których znaleźli się: Przewodnicząca Rady Powiatu Leszczyńskiego Halina Florek, Starosta Leszczyński Krzysztof Benedykt Piwoński, Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Włoszakowicach dh Józef Samol, Sekretarza ZOG ZOSP RP we Włoszakowicach dh Robert Kasperczak, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie bryg. Jarosław Tomaszewski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Śmiglu dh Jerzy Cieśla, Burmistrz Śmigla Wiktor Snela. W tym roku we wspólnej modlitwie uczestniczyli druhowie z 22 jednostek OSP. Z gminy Włoszakowice przybyli strażacy z: OSP Boszkowo, OSP Bukówiec Górny, OSP Dłużyna, OSP Grotniki, OSP Krzycko Wielkie, OSP Sądzia, OSP Włoszakowice, OSP Zbarzewo. Z gminy Wijewo: OSP Brenno, z gminy Święciechowa: OSP Gołanice, z gminy Przemęt: OSP Kluczewo, OSP Poświętno, OSP Sączkowo, OSP Starkowo, OSP Barchlin, OSP Przemęt, OSP Błotnica, OSP Kaszczor, z gminy Śmigiel: OSP Machcin, OSP Wilkowo Polskie, OSP Robaczyn, OSP Morownica. Oprócz tego we mszy uczestniczyli członkowie młodzieżowych i seniorskich drużyn pożarniczych. Po mszy piękny koncert dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla, po występie której strażacki korowód powrócił na miejsce wymarszu. Tam na placu czekał już na wszystkich poczęstunek strażacka grochówka oraz ciasto. Po wspólnym posiłku nastąpiło zakończenie uroczystości. Prezes Zarządu OSP Dłużyna dh Bernadeta Szalewska Podziękowanie 5-lecie strażackiej modlitwy w Charbielinie to okazja nie tylko do podsumowań, ale przede wszystkim to najlepszy moment na podziękowania, które w tym miejscu w imieniu Zarządów OSP Dłużyna, OSP Grotniki, OSP Machcin i OSP Poświętno składamy wszystkim osobom bezinteresownie zaangażowanym w przygotowanie strażackiego święta oraz pielgrzymom uczestniczącym we wspólnej modlitwie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Władz i Pracowników Urzędu Gminy we Włoszakowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach za okazywaną rokrocznie pomoc i wsparcie. Ponadto Panu Pawłowi John właścicielowi firmy PPHU JOHN Grotniki pragniemy bardzo serdecznie podziękować za życzliwość i nieodpłatne przygotowanie strażackiej grochówki. S e r d e c z n i e d z i ę k u j e m y!

17 Stoi od niepamiętnych czasów 8 sierpnia w niedzielę w sokołowickim lesie, przy skrzyżowaniu dróg z Charbielina do Biskupic i z Dłużyny do Bucza, ks. proboszcz Leszek Grzelak poświęcił nowy krzyż, wykonany dzięki staraniom mieszkańców wioski Sokołowice. Krzyż stał tam od niepamiętnych czasów. Mówi proboszcz dłużyńskiej parafii ks. Leszek Grzelak: Nieżyjący już Józef Frąk, mieszkaniec Dłużyny, relacjonował mi niegdyś, że przed drugą wojną światową i w okresie powojennym stał tu krzyż wykonany w bardzo prostej formie: jako zwykły, ociosany z kory słup z bocznymi krótkimi ramionami. Ciekawostką jest fakt, że w czasie okupacji hitlerowcy nie usunęli tego krzyża, chociaż na terenie parafii usunięte zostały niemal wszystkie przydrożne obiekty kultu. Około 1975 roku Józef Frąk ustawił tu nowy krzyż, wykonany z drzewa modrzewiowego, który stał do czasów obecnych. Jednak ostatnio był już tak bardzo zniszczony, że musiał zostać ucięty w miejscu styku z ziemią, gdzie był przegniły, i wkopany ponownie. Nowy krzyż ustawiono dzięki staraniom sokołowickiego sołtysa Kazimierza Cichoszewskiego oraz Józefa Wyrwy i innych mieszkańców Sokołowic. Modrzewiowe drzewo ofiarował Roman Czarnecki ze Śmigla. Krzyż został wykonany przez Piotra Kaźmierczaka z Popowa Starego. Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Nasze Jutro 17 Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce, przestało bić najdroższe serce Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka śp. Andrzeja Tomowiaka z Boguszyna ks. proboszczowi Józefowi Rydlewskiemu, ks. kanonikowi Zbigniewowi Fenglerowi, panu kościelnemu, panu organiście, ministrantom, pocztom sztandarowym, delegacjom, krewnym, sąsiadom i znajomym za modlitwę, intencje mszalne, ofiarowane komunie św., złożone kondolencje wieńce i kwiaty składa pogrążona w smutku Żona z Rodziną Choć odeszłaś cicho pozostawiając ból i zmartwienie, Twoje serce ciągle bije, gdyż w naszej pamięci żyjesz Na uroczystość poświęcenia przybyli licznie mieszkańcy Sokołowic, a także Dłużyny, Grotnik, Szczepankowa, Skarżynia, Charbielina i innych wiosek Stefania Karwatka Odpust inny niż zwykle W niedzielę 12 września w kościele pod wezwaniem NMP w Zbarzewie o godzinie godzinkami rozpoczęły się uroczystości odpustowe. O godzinie odprawiona została msza święta w intencji parafian, którą sprawował ks. Andrzej Szulc, proboszcz parafii Włoszakowice. Po procesji wkoło kościoła dalsze uroczystości odbyły się przy sali wiejskiej. Ksiądz proboszcz parafii Zbarzewo Dariusz Paterczyk najpierw powitał wszystkich gości i parafian, a potem zachęcał do poczęstunku, którego był fundatorem. Wspólnie z zespołem muzycznym z naszej miejscowości oraz organistą wykonał też koncert na gitarę i śpiew. O godz z kolei odbyły się nieszpory połączone z poświęceniem zboża na tegoroczne zasiewy. Był to odpust inny niż zwykle. J. M. P o d z i ę k o w a n i e Księże proboszczu Dariuszu! Dziękujemy bardzo za wszystko, co zrobiłeś i robisz dla parafii i mieszkańców Zbarzewa. Wdzięczni parafianie Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali serce i pomoc po stracie naszej ukochanej Mamy, Babci i Prababci śp. Heleny Rogackiej ks. proboszczowi Andrzejowi Szulcowi, ks. Pawłowi Kujawie, panu organiście, ministrantom, panu Sławkowi Lisowi, pocztom sztandarowym, Związkowi Kombatantów RP i BWP, chórowi pań, Chórowi Męskiemu im.k.kurpińskiego, koleżankom i kolegom z ZSO we Włoszakowicach, rodzinie, sąsiadom, licznym przyjaciołom naszej Mamy za wspólną modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz za wspólny udział w ostatnim pożegnaniu składają Córka i Synowie z Rodzinami Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, ks. proboszczowi Andrzejowi Szulcowi, ks. Janowi Glapiakowi, klerykowi Maciejowi, pocztom sztandarowym, rodzinie, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom, za modlitwę, złożone kondolencje, kwiaty i wieńce oraz towarzyszyli w ostatnim pożegnaniu śp. Józefa Nowaka składają Mama i Brat z Rodziną

18 18 Nasze Jutro Rozmowa z ks. Piotrem Przydrożnym, nowym wikariuszem parafii we Włoszakowicach 29 sierpnia podczas niedzielnej mszy dożynkowej w kościele we Włoszakowicach został ksiądz oficjalnie przedstawiony i powitany przez włoszakowicką wspólnotę parafialną. Proszę powiedzieć parę słów o sobie. Pochodzę z Leszna. Mam 37 lat. Moi rodzice to Marian i Daniela. Obecnie przebywają na emeryturze, ale przed emeryturą tata pracował w Leszczyńskiej Fabryce Pomp, a mama w PKO w Lesznie w dziale kredytów. Siostra Alicja ze szwagrem też mieszkają w Lesznie i obydwoje pracują na poczcie. Siostrzenica rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 7 w Lesznie, potem II LO im. Mikołaja Kopernika, a następnie Papieski Wydział Teologiczny i Seminarium Duchowne w Poznaniu. W jakich parafiach ksiądz posługiwał do tej pory? Księdzem jestem od 12 lat. Najpierw na 2 lata objąłem posługę w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej. Potem byłem w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu na Osiedlu Jana III Sobieskiego. Ostatnie 5 lat przed mianowaniem mnie wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach służyłem Bogu w parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach. Jako wikariusz parafialny będę Będę starał się być normalny, cokolwiek to słowo oznacza. Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Będę starał się być normalny Będzie ksiądz prowadził katechezę w szkole, a to w dzisiejszych czasach niełatwe zadanie. Czy ma ksiądz jakieś pomysły, jak pracować z włoszakowicką młodzieżą? Poprowadzę katechezę w klasach gimnazjalnych, licealnych i zawodowych w Zespole Szkół we Włoszakowicach. Na razie tak dyplomatycznie powiem, że rozpoznaję młodzież i jej zapotrzebowania. Jakie ma ksiądz świeckie zainteresowania? Zbieram autografy znanych, ważnych osób. Mam ich na razie około 200. To bardzo ciekawe. A jaki jest najcenniejszy okaz w księdza kolekcji? Mam miedzy innymi własnoręczne podpisy książąt Monako Rainiera i Alberta, autografy polskich noblistów - Wałęsy, Miłosza i Szymborskiej, podpisy prezydentów Polski Wojciecha Jaruzelskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy ego, zwierzchnika światowego prawosławia patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, prezydenta Zimbabwe Rober- Autograf prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy ego ta Mugabe czy też szwedzkiej rodziny królewskiej. Ale ten najcenniejszy dla mnie to autograf Jana Pawła II, zdobyty zresztą z dużym trudem. Z trudem - bo kiedy napisałem bezpośrednio do Papieża, przysłano mi, jak to zazwyczaj bywa, tylko obrazki z jego zdjęciem i wydrukowanym podpisem. Drugi list zaadresowałem więc już do obecnego kardynała, a wtedy jeszcze biskupa i osobistego sekretarza Jana Pawła II, Stanisława Dziwisza, i to dopiero odniosło pożądany skutek. Jakie ludzkie autorytety są dla księdza ważne? Do ludzi staram się mieć podejście praktyczne. Nie powiem zatem nic nowego: ideałów po prostu nie ma. W każdej z parafii spotykałem innego proboszcza, innych księży i innych parafian. Przebywając z nimi, starałem się od nich przyjąć to, co uważałem za dobre. Z jakim skutkiem? Tej oceny dokonają już wierni. rozmawiała Stefania Karwatka Ks. Piotr w specjalnym albumie zbiera autografy sławnych ludzi

19 Odpust w charbielinie sierpnia 2010 r.

20 DOżynki 2010

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu

I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu Wersja archiwalna I przetarg ustny nieogranczonyna sprzedaż działki położonej w Starym Widzimiu BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych - rolnych położonych w Bodzewie, w Grabonogu,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie

Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu na zbycie działki w Komorowie BURMISTRZ WOLSZTYNA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, na własność osobom fizycznym i prawnym nieruchomości stanowiącej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. G.6840.02. 2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nierucho mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej w ewidencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

OGŁOSZENIE. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 39/2011 z dnia 22.04.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Wiązowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r.

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r. UCHWAŁA NR 141/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Opoki gm. Aleksandrów Kuj. działka nr ewidencyjny 50/2 o pow. 0,3360 ha stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.301.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.07.08.2015r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

O G ł O S Z E N I E. cena wywoławcza wynosi ,00 zł netto

O G ł O S Z E N I E. cena wywoławcza wynosi ,00 zł netto O G ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nysa, położonych w Jarnołtówku, k.m.

Bardziej szczegółowo

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław

- szczegółowy opis przeznaczenia wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław Obręb ewidencyjny WÓJT GMINY JAROSŁAW O G Ł A S Z A I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław Nr Księgi Wieczystej Nr ewid. działki Powier zchnia ha

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o sprzedaży w pierwszym, pisemnym, nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

/10 0,0853 ha

/10 0,0853 ha O G ł O S Z E N I E Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Nysa, położonych w Jarnołtówku, k.m.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo,

Zainwestuj. już dziś. Szanowni Państwo, Zainwestuj już dziś Szanowni Państwo, Już niebawem, 27 i 28 listopada odbędą się w Urzędzie Miejskim w Darłowie przetargi na superatrakcyjne działki budowlane położone bezpośrednio przy plaży. Działki

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala:

WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: WÓJT GMINY KOWALA Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowala: - działka nr 256/6 o pow. 0,0978ha. Działka niezabudowana. Ma kształt zbliżony

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

r, r, r. i r.

r, r, r. i r. Orneta dnia, 05.11.2015r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce ami (jed. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 782) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych niezabudowanych: Zarząd Powiatu we Wffze&ai Zaiącznik nr 1 do Uchwafy nr 34/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2014 roku rzcsmski Zarząd Powiatu we Wrześni Ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE WA.SGZ.KO.4243.9.37.2016.JS Kozienice, dnia 29.03.2016 r. OGŁOSZENIE Nr UD/KOZ/0049/PFZ/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE działając, na podstawie ustawy z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r ZARZĄDZENIE Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ośmiu działek budowlanych położonych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 234/ 2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 234/ 2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA Nr 234/ 2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 4 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 4 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I ( pierwszego ) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 maja 2007r. Na podstawie 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

W Ó J T GM I N Y J A N Ó W ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości :

W Ó J T GM I N Y J A N Ó W ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości : W Ó J T GM I N Y J A N Ó W ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości : Zgodnie z art. 27, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41,

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603) oraz 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Landeku

Bardziej szczegółowo

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy: PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5234/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 16 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5234/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 16 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5234/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 16 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Gmina Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój 19.05.2012 r. REGULAMIN Mistrzostw Polski w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim 1. Cele wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 1107/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 30 września 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK Szczegółowe warunki przetargu Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Adamów ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości:

Wójt Gminy Adamów ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości: Wójt Gminy ogłasza pierwszy, ustny, nieograniczony przetarg na sprzedaż : 1., ul. Rusieckich 061103_2, 0001, numer działki 1911/2 0,0041 ha publicznej asfaltowej. Kształt nieregularny, wydłużony, wąski.

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

Kunice, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Kunice, dnia 1 sierpnia 2017 r. ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłogostowice w granicach działki nr 169/4 o powierzchni 0.11 ha 1. Działka niezabudowana zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/:

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 53/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 15 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako:

WARUNKI PRZETARGU. 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 195/2014 BURMISTRZA BARCINA z dnia 5 listopada 2014 r. WARUNKI PRZETARGU przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016

Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016 Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016 W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż następujących samochodów: Autobus Autosan H9-21 nr rej.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pelplin Numer L działki i p pow. /54,26 2 /55 3 /56 Opis N r K

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2015 Wójta Gminy Iława z dnia 27 lipca 2015 r. przeznaczonej do 1. Karaś Działka nr 162/10 pow. 0,1660 ha EL 1I/00025976/0 zabudowana, położona w Karasiu. Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Szkoła przy ul. Kościuszki 13.

Szkoła przy ul. Kościuszki 13. Do roku szkolnego 1965-1966 istniały w Dukli dwie szkoły podstawowe. Pierwsza związana była organizacyjnie z liceum ogólnokształcącym, druga istniała samodzielnie przy ul. Kościuszki 13. Szkoła przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK

OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK OGŁOSZENIE BURMISTRZA WYRZYSKA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK L p Położenie 1 Wyrzysk, os. Leśne 2 Wyrzysk, os. Leśne 3 Wyrzysku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25 /2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu.

REGULAMIN. I. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.331.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 04.08.2016r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 26 stycznia 2012 roku

ZARZADZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 26 stycznia 2012 roku ZARZADZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż położonych w Na podstawie art. 4 pkt 9, art.13 ust. 1,art.

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych w miejscowościach: Ząbrowo, Kamień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/WO/2017 Burmistrza Skarszew z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 95/WO/2017 Burmistrza Skarszew z dnia 24 maja 2017 r. Zarządzenie nr 95/WO/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Stargard Miasto Stargard ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 Warszawa dn. 12.01.2016r. OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo