Jarzębina czerwona... MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarzębina czerwona... MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857"

Transkrypt

1 NR 243 WRZESIEŃ 2010 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Jarzębina czerwona...

2 INWESTYCJE DROGOWE Prace przy poszerzaniu ulicy Kurpińskiego we Włoszakowicach na odcinku od torów do ulicy Zachodniej Nawierzchnia betonowa na odcinku 270 mb na ulicy Ogrodowej w Grotnikach wykonana przez Zakład Betoniarski Piotra Riedla z Włoszakowic Zakończono przebudowę odcinka ulicy Słowiańskiej we Włoszakowicach 85 lat Nadleśnictwa Włoszakowice, 3 września 2010 r.

3 Połączony z wystawą płodów rolnych i zwierząt 26 września 2010 r., Bukówiec Górny oraz XII Powiatową Wystawą Koni Hodowlanych sala widowiskowa, boisko przy sali i boisko szkolne godz wystawa i komisyjna ocena koni godz otwarcie Jarmarku godz prezentacja nagrodzonych koni Zgłoś swoją ofertę!!! * przyjdź, pokaż się innym * sprzedaj lub kup * z korzyścią dla siebie i innych Jeśli chcesz coś sprzedać lub pokazać, zgłoś się do sołtysa swojej wsi Zaprasza Wójt Gminy Włoszakowice i Komitet Organizacyjny Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Bukówcu Górnym oraz Gmina Włoszakowice z a p r a s z a j ą n a XXV Bieg Sokoła XIII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY 3 października 2010 r., Bukówiec Górny PROGRAM ZAWODÓW: godz wydawanie numerów startowych godz start do biegu na dystansie 1 km godz start do biegu głównego na dystansie 15 km godz start do biegów na dystansach 2 i 5 km godz start do biegu przedszkolaków godz uroczystość zakończenia W TYM BIEGU JEST POGODA DLA BIEGACZY!!!

4 4 Nasze Jutro O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/ /6. Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek: 504/6 o powierzchni 2192 m², cena wywoławcza ,00 zł, 504/7 o powierzchni 610 m², cena wywoławcza ,00 zł, 504/8 o powierzchni 609 m², cena wywoławcza ,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie jest nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2010 r. o godz w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 15 października 2010 r. do godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr IV/32/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 04 marca 2003 r. przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN). Zakończenie budowy ww. nieruchomości, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Wójt Gminy Włoszakowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz ze zmianami). Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie Wójt mgr Stanisław Waligóra OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz ze zmianami), w związku z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice nr XXXIII/243/2010 z dnia r. zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wnioski w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, Włoszakowice, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 4 sierpnia 2010 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Lecha Głuszaka, zamieszkałego we Włoszakowicach ul. Wolności 15, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego piasku WŁOSZAKOWICE 2, realizowanego na działkach nr 664 (obręb Włoszakowice). W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. nr 116 w godzinach urzędowania. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem działki 709, o powierzchni 0,0900 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 43732, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

5 I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 6 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice, położonych we Włoszakowicach, oznaczonych: 1.numerem działki 221/1, o powierzchni 1,47 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 30807, 2. numerem działki 221/2, o powierzchni 0,16 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 30807, 3. numerem działki 221/11, o powierzchni 0,80 ha, objętej księgą wieczystą KW nr przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 1 września 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej (rolnej) stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Charbielinie, oznaczonej numerem działki 65, o powierzchni: 0,38 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 51930, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. OGŁOSZENIA Nasze Jutro 5 MIGAWKI Z GMINY Pani Bożena Michalewicz ze Zbarzewa może się poszczycić wyhodowaniem okazałego kaktusa. W ciągu 7 lat urósł na wysokość 2,5 m I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 9 września 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki: 458/5, o powierzchni 0,0034 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /0, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego. 3 sierpnia w drodze do Częstochowy przechodziła przez Włoszakowice Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna (już po raz 13) Daj sobie szansę i zbadaj się! Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zapraszają na BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ Badania odbędą się 29 października 2010 r. w mammobusie przy Urzędzie Gminy we Włoszakowicach W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w wieku lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia!!! Rejestracja na badania od poniedziałku do piątku w godz pod nr tel Pan Michał Samol z Bukówca Górnego z babcią pokazują piękne okazy grzybów, które znaleźli we włoszakowickim lesie Grzyby na wierzbie na ul. Podgórnej we Włoszakowicach na posesji p. Włodarczyka

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro OGŁOSZENIA Szanse poza rolnictwem dla osób w subregionie leszczyńskim Projekt współfinansowany ze środkw Unii Europiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Toruniu realizuje w okresie bezpłatny projekt skierowany do 60 rolników i domowników z powiatów: leszczyńskiego, wolsztyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego, grodziskiego. Projekt oferuje nieodpłatnie następujące formy wsparcia: Nowy dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach * wsparcie psychologiczno-doradcze * trening aktywnego poszukiwania pracy * warsztaty sprawnej obsługi komputera i internetu * kurs języka angielskiego z elementami słownictwa zawodowego * szkolenie-kasjer handlowy * szkolenie-sekretarka * szkolenie-tetemarketer * kurs-kierowca kat C Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, zgłoś się bezzwłocznie do biura projektu (czynne w godz ) Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ul. 17 Stycznia 72 (I piętro), Leszno tel./fax: (65) ; Rekrutacja trwa od r. do momentu uzyskania 60 osób Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce, przestało bić najdroższe serce Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce, miłość, przyjaźń i pomoc w bolesnych dla nas chwilach oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Marcina Głuszaka ks. proboszczowi z Włoszakowic Andrzejowi Szulcowi, organiście, ministrantom, kościelnemu, pielęgniarzowi Dariuszowi Wróblewskiemu za długoletnią opiekę, pocztom sztandarowym, Kombatantom, Związkowi Hodowców Koni oraz delegacjom Straży Pożarnej z Bukówca Górnego i Włoszakowic, panu wójtowi Stanisławowi Waligórze, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie, panu Antoniemu Marcinkowi za wspólną modlitwę, ofiarowane komunie św., złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ostatniej drodze naszego kochanego Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka składają Synowie z Rodzinami 1 września uroczyście rozpoczęty został nowy rok szkolny 2010/2011. W Zespole Szkół we Włoszakowicach uroczystość ta miała dodatkowo doniosły charakter. Funkcję dyrektora największej w gminie szkoły wójt gminy Stanisław Waligóra powierzył Tadeuszowi Górnemu, który od roku 2007 był wicedyrektorem tejże szkoły. Tadeusz Górny jest nauczycielem matematyki i informatyki, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Gdy powstawało liceum we Włoszakowicach w 1992 r., stworzył oryginalny autorski program edukacyjny z dziedziny informatyki, której nauczanie w szkole było wtedy rzadkością. Przypomnijmy sekwencję wydarzeń, które doprowadziły do powołania Tadeusza Górnego na stanowisko dyrektorskie. W związku z przekazaniem 6 kwietnia bieżącego roku przez dotychczasowego dyrektora ZSO Ireneusza Rogackiego informacji o zamiarze odejścia na emeryturę z dniem 31 sierpnia br. wójt gminy Włoszakowice, działając na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2010 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZSO we Włoszakowicach. W terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynęła jedna oferta konkursowa, złożona przez Tadeusza Górnego. Na podstawie wyników przeprowadzonego w dniu 26 lipca 2010 roku postępowania konkursowego zarządzeniem z dnia 6 sierpnia 2010 roku wójt gminy Włoszakowice, działając na podstawie stosownych zapisów wzmiankowanej ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o samorządzie gminnym, powierzył z dniem 1 września 2010 roku na okres kolejnych pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku, stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Tadeuszowi Górnemu. SK Dyrektor Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach zatrudni palacza co. z uprawnieniami na okres grzewczy 2010/2011 Kontakt: tel dyr. Renata Mejza

7 Bezpieczna droga do szkoły OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 Nasze Jutro 7 Polskie drogi śmierci Teraz, kiedy przebudowano rondo, dzieci trzeba przeprowadzać w dwóch miejscach mówi Regina Krawczyk, która zajmuje się przeprowadzaniem dzieci z klas I-III przez pasy uliczne 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Na drogach jest coraz większy ruch. Niestety, wydaje się, że nie wszyscy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego. I to nawet w sytuacji tak oczywistej, jak przejście dla pieszych. Mówi Regina Krawczyk, mieszkanka Włoszakowic, pracownica ZSO Włoszakowice, której zadaniem jest m.in. przeprowadzanie dzieci z klas I-III przez pasy uliczne. Od roku 2007 przeprowadzam dzieci przez jezdnię przy tzw. małej szkole. Ukończyłam szkolenie z zakresu wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie. Muszę przyznać, że byłam świadkiem różnych niebezpiecznych sytuacji. Na przykład: wychodzę na jezdnię, daję znać dzieciom, żeby przechodziły, jestem zwrócona twarzą do przechodzących dzieci. A obok rodzic, wiozący dziecko do szkoły, omija mnie z boku, nie bacząc na niebezpieczeństwo, ponieważ ja nie widzę, co za mną z tyłu dzieje się na jezdni. Co do kultury jazdy: bardzo ładnie zachowują się kierowcy tirów, którzy sami się zatrzymują, widząc dzieci przy przejściu. Według mnie ważne byłoby, aby rodzice i nauczyciele przypominali dzieciom, jak ważna jest konieczność stosowania się do moich poleceń. Chodzi przecież o to, by dzieci bezpiecznie dochodziły do szkoły i wracały ze szkoły. Teraz, kiedy przebudowano rondo, dzieci trzeba przeprowadzać w dwóch miejscach. Apeluję więc jeszcze raz do wszystkich, którym zdrowie i życie naszych milusińskich nie jest obojętne, aby przypominali o niebezpieczeństwie grożącym na drodze. A do kierowców, aby uważali, szczególnie w pobliżu szkół, i stosowali się do przepisów ruchu drogowego. Mówi Daniel Lucerek, mieszkaniec Włoszakowic, kierowca tira w transporcie międzynarodowym: Jeżdżę do Niemiec, Francji, Holandii, Czech i innych krajów. Zauważyłem, że w krajach tych panuje większa kultura jazdy. Kierowcy się tak nie spieszą jak w Polsce. Ustępują pieszym pierwszeństwa, i to nawet wtedy, gdy widzą, że grupa pieszych czeka na możliwość przejścia. Inna sprawa, że tam przeważnie przy każdym większym przejściu dla pieszych są światła. Zdrowy rozsądek podpowiada, że zawsze, gdy w pobliżu przejścia znajdują się piesi, kierujący pojazdem powinien liczyć się z tym, że mogą oni zechcieć przejść na drugą stronę drogi i zachować w związku z tym szczególną ostrożność. Przypomnijmy: polski kodeks ruchu drogowego jednoznacznie powiada, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa osobom znajdującym się na przejściu. Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu, o czym nie wszyscy piesi pamiętają. SK W ciągu ostatnich dziesięciu lat na polskich drogach zginęło 55 tysięcy ludzi. W zeszłym roku w Polsce w wypadkach samochodowych zginęło najwięcej ludzi w całej Unii Europejskiej. Jak podaje Gazeta Wyborcza w numerze z 14 sierpnia 2010 r., najgorzej jest w wakacje. Tylko w tym roku w okresie od lipca do połowy sierpnia na naszych drogach zginęło 465 osób. Główną przyczyną zazwyczaj jest nadmierna prędkość. Chociaż z roku na rok w Polsce na drogach ginie coraz mniej osób (2000 r osób, 2009 r osób), to i tak, jeśli chodzi o największą liczbę ofiar drogowych, z czwartego miejsca wśród państwa Unii przesunęliśmy się na niechlubne pierwsze. We Francji na początku dekady ginęło ponad 8 tys. osób rocznie, w Niemczech - 7,5 tys., a we Włoszech - ponad 7 tys. osób. W państwach tych poprzez skuteczną walkę z piractwem drogowym oraz dzięki lepszym drogom przez dziesięć lat udało się zredukować liczbę śmiertelnych wypadków drogowych o blisko połowę. Dobrym wskaźnikiem dla oceny sytuacji na drogach w danym kraju jest tzw. ryzyko śmierci w wypadku (liczba zabitych na milion mieszkańców). W Polsce w 2009 r. wynosiło ono 120, podczas gdy średnia dla 27 krajów Unii wynosi 69. Tylko w Rumunii i Grecji ryzyko śmierci było wyższe niż u nas. W listopadzie w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona ofiarom wypadków drogowych. Zaproszeni zostaną przedstawiciele Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Estonii, Słowacji, czyli państw, w których spadek liczby ofiar był w ciągu ostatnich dziesięciu lat największy. Np. na Litwie osiągnięto to dzięki drastycznemu zaostrzeniu kar za przekroczenie prędkości, w Hiszpanii dzięki rozbudowie dróg szybkiego ruchu i autostrad, a we Francji dzięki ustawie radarowej. Magdalena Urbaniak

8 8 Nasze Jutro FIRMY I PRZEDSIĘBIORSTWA Balon jest piękny Rozmowa z Witoldem Filusem - pilotem balonowym, założycielem Skywalkers Balloon Club w Sosnowcu, który wykonywał loty balonem we Włoszakowicach w czasie dożynek 29 sierpnia Jest Pan znanym entuzjastą sportu balonowego, od 13 lat członkiem balonowej kadry Polski, pięciokrotnym mistrzem Polski, zwycięzcą wielu prestiżowych zawodów międzynarodowych, uczestnikiem wszystkich balonowych Mistrzostw Świata rozgrywanych od 1996 roku. Co pociąga Pana w baloniarstwie? Zapewne zabrzmi to banalnie, ale tym czynnikiem jest po prostu piękno tego sportu. Dla mnie jako pilota ważne jest także, że balon daje dużą niezależność od lotnisk, bo nie wymaga jakiegoś specjalnego miejsca do startu czy lądowania. Wystarczy kawałek łąki czy trawnika i można lecieć. Duża z kolei zależność lotu od kierunku wiatru i jego prędkości przyczynia się do rozwijania takich umiejętności jak przewidywanie kolejnych faz lotu, planowanie taktyki przelotu, precyzyjnego podejścia do zamierzonego miejsca przyziemienia itd. Proszę wyjaśnić w zrozumiały dla laików sposób, na czym właściwie polega pilotowanie balonu. Czy trudniej pilotować balon czy np. szybowiec? Czy takie porównywanie ma w ogóle sens? Jestem pilotem szybowcowym, balonowym i samolotowym, a także instruktorem we wszystkich wspomnianych sportach lotniczych. Dlatego też mogę porównać te rodzaje latania. Jeśli chodzi o latanie precyzyjne, to na pewno latanie balonem jest trudniejsze. Wymaga przede wszystkim od pilota dużego doświadczenia i umiejętności niesamowitego wyczucia zmian wiatru, które związane są np. z ukształtowaniem terenu. Jedną z istotnych rzeczy jest też umiejętność pokonania bezwładności balonu. Balon nie reaguje natychmiast po uruchomienia palnika, czyli zaraz po podgrzaniu powietrza znajdującego się w powłoce. Reaguje po pewnym czasie - tym dłuższym, im większy jest balon. Niełatwym manewrem jest poprawne lądowanie, tzn. miękkie i w najbardziej dogodnym miejscu. Właśnie lądowanie jest bez wątpienia najbardziej krytycznym momentem całego lotu. Mimo że balon jest bardzo zależny od warunków pogodowych i w zasadzie jego sterowność jest czasami bardzo ograniczona, to jest to najbardziej bezpieczny sport w naszym lotnictwie. Do tej pory w baloniarstwie polskim nie wydarzył się żaden wypadek zakończony tragicznie lub nawet taki, którego konsekwencją byłoby poważne uszkodzenie ciała. Proszę wspomnieć najbardziej dramatyczne i najbardziej zabawne zdarzenia z Pana balonowej kariery. Jednym z najbardziej dramatycznych lotów, jaki przeżyłem, był lot zawodniczy, kiedy musiałem lądować w czasie błyskawicznie rozwijającej się burzy. Prędkość przyziemienia sięgnęła wtedy 120 km/godz. Lot zakończył się szczęśliwie i bez żadnych uszkodzeń sprzętu, a pilot, czyli ja, też wyszedł bez szwanku. Natomiast jednym z bardziej zabawnych zdarzeń była reakcja jednego z rolników, który na widok rozkładanego balonu wykrzykiwał w naszym kierunku, abyśmy się natychmiast wynosili z jego łąki z tym namiotem! Powiedziałem, że to jest balon, ale nie bardzo chciał w to uwierzyć, bo skojarzył nadmuchiwaną powłokę z dużym namiotem. Czy każdy chętny dorosły może polecieć balonem na własną odpowiedzialność jako pasażer, czy też trzeba spełnić określone wymogi? Każda dorosła osoba, a nawet dziecko od czwartego roku życia, może lecieć balonem bez żadnych specjalnych wymagań. Na jakich balonach Pan lata i gdzie właściwie produkuje się balony? Latam na balonach sportowych, których pojemność powłoki mieści w granicach m3 i na większych, przeznaczonych do lotów z pasażerami tak jak we Włoszakowicach, których pojemności powłoki są zwykle powyżej 3000 m3. Balony, w związku z tym, że w myśl prawa lotniczego są statkami powietrznymi, wymagają odpowiednich certyfikatów potwierdzających ich zdatność do lotu i spełnienie rygorystycznych przepisów dotyczących budowy. Dlatego firmy budujące balony w skali świata da się policzyć na palcach jednej, no, powiedzmy obu rąk. Wiele osób było zdziwionych, że w lecie balonami nie można latać w ciągu dnia, ale tylko wcześnie rano albo o zmierzchu. Dlaczego? Latem nie można latać balonem w środku dnia, gdyż wtedy właśnie występuje silna termika, to znaczy wskutek nasłonecznienia powstają silne prądy wznoszące i opadające, które są niebezpieczne dla balonu. Do tego dochodzą nagłe porywy wiatru. Dlatego wybiera się wczesną lub bardzo późną porę dnia, gdzie tych zjawisk nie ma. Lot może być wtedy bardzo miłym i niezapomnianym przeżyciem. Jest Pan także pilotem odrzutowców pasażerskich EMBRAER w PLL LOT, na których od czerwca bieżącego roku latają najważniejsze osoby w polskim państwie. Co to za maszyny? Współczesne samoloty pasażerskie, w tym EMBRAER-y wchodzące w skład floty LOT-u, są już wyjątkowo bezpiecznymi statkami powietrznymi. Dzisiejsza technologia wykorzystywana do produkcji tych maszyn pozwala czuć się w nich nie tylko bezpiecznie, ale również bardzo komfortowo.

9 Nasze Jutro 9 Uważa się, że - wbrew spektakularnym katastrofom lotniczym - loty samolotami są najbezpieczniejszą formą podróżowania. Dlaczego tak jest? Wysokie bezpieczeństwo podróżowania samolotem związane jest z wręcz perfekcyjnym opracowaniem systemów nawigacji, sterowania itd. oraz z bardzo rygorystycznymi przepisami wykonywania lotów. Rzeczywiste przestrzeganie przepisów lotniczych pozwala unikać sytuacji mogących doprowadzić do katastrofy lotniczej. Katastrofa smoleńska wstrząsnęła nami wszystkimi. Pan jako pilot odrzutowców pasażerskich patrzy na nią zapewne także od strony swojej pracy zawodowej. Czy zechce Pan na zakończenie podzielić się swoimi refleksjami na ten temat? Niestety, nie chciałbym się wypowiadać na temat katastrofy smoleńskiej. Myślę jednak, że rozsądnie myślący ludzi umieją sobie wyobrazić przyczyny tej katastrofy. rozmawiał Paweł Borowiec Witold Filus (ur. 1957) - dr inż. mechaniki i fizyki, instruktor pilot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportów Powietrznych. W latach pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Od 1997 roku pracuje w PLL LOT. Lata na odrzutowcach Embraer ERJ145. Instruktor balonowy, szybowcowy i samolotowy I klasy.od 1997 roku w balonowej kadrze Polski. Zdobył 5 Pucharów Polski na 7 rozegranych, pięciokrotny mistrz Polski, dwa razy zdobył srebrny medal w Pucharze Europy, wygrał wiele prestiżowych zawodów międzynarodowych, brał udział we wszystkich mistrzostwach świata, rozgrywanych od 1996 roku. Założyciel Skywalkers Balloon Club. W 2007 roku został uhonorowany tablicą we Władysławowie w Alei Gwiazd Sportu, gdzie corocznie honorowani są najwybitniejsi polscy sportowcy. Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla przedstawiciela baloniarstwa. Wakacje ze studentami Mam na imię Marysia. W czasie wakacji z moją koleżanką Patrycją i innymi koleżankami i kolegami chodziliśmy na odbywające się w szkole zajęcia pt. WŁASNOŚĆ=JA- SNOŚĆ. Spotkania prowadzili studenci III roku prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Elżbieta Potocka, Urszula Zwiefka i Mateusz Matusiak. Trwały one od 20 do 23 lipca br. po kilka godzin dziennie. Na tych zajęciach uczyliśmy się m.in. o: własności wspólnej, własności prywatnej, prywatyzacji, giełdzie. Bawiliśmy się w różne zabawy np.: rozwiązywaliśmy krzyżówki, graliśmy w zbijaka i oczywiście rysowaliśmy. Dzięki tym zabawom poznawaliśmy pojęcia, o których mówili studenci. 31 lipca spotkała nas niespodzianka. Studenci zaprosili mnie, Patrycję i moją mamę Beatę Trojanowską na niesamowitą wycieczkę. Był to wyjazd do Radia Elka w Lesznie i do Telewizji TVP Poznań (na zdjęciu). Dzięki pomocy pani w radiu oraz prowadzących program telewizyjny mogłyśmy swoją wiedzą i wspomnieniami podzielić się z innymi i opowiedzieć o tym, czego dowiedziałyśmy się od studentów. Marysia Trojanowska i Patrycja Poczekaj 71. lat po wojnie 1 września w gminie Włoszakowice, podobnie jak w całym kraju, odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Na mszy inaugurującej rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z wójtem Stanisławem Waligórą na czele, grono pedagogiczne ZSO wraz ze szkolną młodzieżą, poczty sztandarowe Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolniczego, Towarzystwa Kolejarzy, Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. Złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanych na Placu 21 Października oraz na cmentarzu parafialnym. W Bukówcu Górnym z kolei kwiaty pod tablicą na miejscowym kościele upamiętniającą poległych w czasie wojny złożono przed rozpoczęciem 5-dniowego biegu sztafetowego z okazji 800-lecia wsi. Msze święte w intencji ofiar II wojny światowej odbyły się także we wszystkich pozostałych kościołach naszej gminy. Młodzież naszych szkół pamiętała także o złożeniu kwiatów w miejscach pamięci narodowej. (pb)

10 10 Nasze Jutro Pracy mamy dużo, likwidacja nam nie grozi Rozmowa z nadleśniczym Nadleśnictwa Włoszakowice mgr inż. Ryszardem Łopusiewiczem Zacznijmy od prezentacji podstawowych danych dotyczących Nadleśnictwa w 85. roku jego istnienia. Jaki jest stan osobowy Nadleśnictwa, jego struktura, powierzchnia? Nadleśnictwo Włoszakowice zatrudnia obecnie 45 osób. Ogólna powierzchnia nadleśnictwa według stanu na 1 stycznia 2005 r. wynosi 13554,4 ha. Podzielone jest na Obręb Włoszakowice oraz Obręb Wschowa. Obejmuje zasięgiem działania gminy: Włoszakowice, Święciechowa, Lipno i Wijewo z powiatu leszczyńskiego oraz gminy i miasta: Wschowa i Szlichtyngowa z powiatu wschowskiego. Na terenie Nadleśnictwa występuje 11 leśnictw, gospodarstwo szkółkarskie w Czerlejewie i Ośrodek Hodowli Zwierzyny z kwaterą myśliwską w Mścigniewie. W naszych lasach przeważa drzewostan sosnowy. Znajduje się tu 8 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 5 kół łowieckich. Licznie występują gatunki łowne: jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, dzikie kaczki. W ostatnim czasie dokonaliśmy też udanej introdukcji daniela. Działalność Nadleśnictwa polega na Nadleśnictwo Włoszakowice 85 lat Nadleśnictwa Włoszakowice Przede wszystkim oczywiście na prowadzeniu gospodarki leśnej w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania drewna oraz dokonywania jego sprzedaży. Działalność tę prowadzimy na bieżąco zgodnie z planem urządzania lasu na lata Dochodzą do tego sprawy dotyczące ochrony flory, fauny i siedlisk lęgowych w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej. Miedzy innymi chodzi tu o program Natura 2000., który na naszym terenie obejmuje 3 obszary: Jezioro Brenno, Pojezierze Sławskie i Łęgi Odrzańskie. Mamy 79 pomników przyrody, w tym 21 sztuk na gruntach leśnych. Na terenie naszego nadleśnictwa jest także zlokalizowany Przemęcki Park 3 września 2010 r. Nadleśnictwo Włoszakowice obchodziło uroczyście 85. rocznicę istnienia. O godzinie mszę św. polową przy XIX-wiecznym krzyżu w Leśniczówce Mścigniew koncelebrowali księża włoszakowickiej parafii: ks. proboszcz Andrzej Szulc i ks. wikariusz Piotr Przydrożny. W homilii ks. proboszcz Andrzej Szulc podkreślił znaczącą rolę pracy leśników. Po mszy świętej wszyscy udali się pod biurowiec Nadleśnictwa przy ul. Wolsztyńskiej, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 85-lecia. Przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz Rynkiewicz i Florian Stanek emerytowani leśnicy - oraz nadleśniczy Nadleśnictwa mgr inż. Ryszard Łopusiewicz. Z kolei ks. proboszcz Andrzej Szulc poświęcił tablicę. Następnie przed siedzibą Nadleśnictwa wykonana została pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników jubileuszu. Dalsza część uroczystości, z udziałem zaproszonych gości oraz pracowników i emerytów Nadleśnictwa, odbyła się w restauracji Toscania we Włoszakowicach. Wśród gości obecni byli najwyżsi rangą przedstawiciele władz samorządowych z obszaru terytorialnego zajmowanego przez Nadleśnictwo, a mianowicie: starosta Powiatu Leszczyńskiego Krzysztof Benedykt Piwoński, starosta Powiatu Wschowskiego Marek Kozaczek, burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jan Wardecki, wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, wójt Gminy Wijewo Ireneusz Zając, wójt Gminy Lipno Janusz Chodorowski, wójt Gminy Święciechowa Marian Mielcarek. Ponadto wśród gości obecni byli: komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Lesznie brygadier Robert Baran, komendant Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie brygadier Przemysław Gliński, komendant miejski Policji w Lesznie młodszy inspektor Henryk Kasiński, komendant powiatowy Policji we Wschowie podinspektor Tomasz Kłosowski, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych w Poznaniu prof. Jerzy Karg. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe medale i foldery wykonane specjalnie na jubileusz 85-lecia Nadleśnictwa. Następnie inż. nadzoru Dariusz Kociubiński przedstawił multimedialną prezentację osiągnięć Nadleśnictwa Włoszakowice w ostatnim 10-leciu. Z kolei przybyli na uroczystość goście na ręce Nadleśniczego składali życzenia i gratulacje. Po części oficjalnej odbyła się okolicznościowa biesiada. SK Krajobrazowy, w którym lasy zajmują 40 % powierzchni, oraz 3 obszary chronionego krajobrazu: przemęckowschowski, kompleks leśny Śmigiel- Święciechowa i obszar Doliny Baryczy. Na razie nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących programu Natura 2000, ale jesteśmy przygotowani, że czeka nas wiele dodatkowych obowiązków, a ich realizacja do łatwych należeć nie będzie. Nasze Nadleśnictwo znane jest jednak także z szeroko prowadzonej działalności edukacyjnej. Cieszy mnie taka ocena. Rzeczywiście, na terenie nadleśnictwa znajduje się pięć ścieżek przyrodniczo-leśnych w leśnictwach Papiernia, Koczury, Krzyżowiec, Hetmanice i Dryżyna, trzy miniarboreta, wigwam, punkt edukacyjny w Koczurach, punkt edukacyjny Leśna Szkoła przy siedzibie nadleśnictwa oraz Izba Pamięci i sala audiowizualna w siedzibie nadleśnictwa. Ze względu na duży ruch turystyczny na naszym obszarze w tym roku otwarta będzie kolejna nowa ścieżka dydaktyczno-rekreacyjnohistoryczna w leśnictwie Hetmanice. Przewidywany termin jej oddania do użytku to 16 października. Jak wygląda sprawa ochrony lasu przed pożarami, do czego jako Nadleśnictwo też jesteście przecież zobowiązani? Nadleśnictwo Włoszakowice jest zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego. W okresie na

Chrystus zmartwychwstał!

Chrystus zmartwychwstał! NR 261 MARZEC 2012 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857

Jan Brzechwa MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH. Karol Kurpiński 1785-1857 NR 271 STYCZEŃ 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Niebo błękitniało, niebo owdowiało,

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 233, 234 listopad - grudzień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Gwiazdo

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Kolory jesieni, wiatr, kaczki w stawie i mimo słońca - jesienny już chłód...

Kolory jesieni, wiatr, kaczki w stawie i mimo słońca - jesienny już chłód... NR 268 październik 2012 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Kolory jesieni, wiatr, kaczki

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 229, 230 lipiec - sierpień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W numerze

Bardziej szczegółowo

Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008

Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008 Nr 7/8 Lipiec/Sierpieñ 2008 Prezes GS w Kłomnicach - Zbigniew Wawrowski przyjmuje gratulacje z okazji jubileuszu 100-lecia Spółdzielni wręczenie odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego wręczanie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T

S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T 20 S P O R T S P O R T S P O R T S P O R T ZIMOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LICEALIADA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu oraz Szkoła Narciarska LE-SKI była organizatorem

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009

GMINA KOSZĘCIN. Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 GMINA KOSZĘCIN Nr 6/2009 Listopad/Grudzień 2009 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy wielu głębokich i radosnych przeżyć, aby przy świątecznym stole

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1

W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 1 OKŁADKA 2 W ZAKOLU RABY I WISŁY 3/2008 Remedium w zdaniach Zaczęło się ściemniać, mrok gęstniał coraz bardziej, aż wieczór pochłonęła noc. Na wąskim pasie szarobłękitnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603

Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011. Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 Wiadomości Gminy Hażlach, lipiec/sierpień 2011 1 Nr 4 (95) LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 ISSN 1643-0603 DZIĘKUJĄC ZA CHLEB Pogoda w tym roku niezbyt sprzyjała rolnikom, plony będą zapewne niższe niż w ubiegłych

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce

Rowerowa wyprawa Ścieżkami historii Gminy Siedlce KRZYSZTOF WITCZUK Bierzemy pod lupę gminne wydatki Rozmowa z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siedlce s. 4 Inwestycje budzą emocje Rozmowa z Ludwikiem Kamińskim, przewodniczącym Komisji Planowania,

Bardziej szczegółowo

Czas nauki, czas wakacji...

Czas nauki, czas wakacji... www.michalowice.pl Egzemplarz bezpłatny Nr 3/2007 Czas nauki, czas wakacji... Dni Michałowic Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wypadli bardzo dobrze w

Bardziej szczegółowo

Wszystkie drogi prowadzą do domu

Wszystkie drogi prowadzą do domu Nr 5 (43) Sierpień - Wrzesień 2013 W numerze: Trzy pytania do Burmistrza w sprawie gminnych obligacji - str. 2 Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji - str. 4 Legenda która czeka na odkrycie

Bardziej szczegółowo