XXI BIEG PO UŚMIECH. 13 czerwca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXI BIEG PO UŚMIECH. 13 czerwca 2015"

Transkrypt

1 XXI BIEG PO UŚMIECH 13 czerwca 2015 Biegi dzieci i młodzieży Bieg główny 10 km Marszobieg 5 km Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych entuzjastów biegania. Oprócz zwykłych konkurencji biegowych rozgrywany jest Bieg integracyjny dla osób niepełnosprawnych. Poszczególne konkurencje rozgrywane są na malowniczo położonych trasach przełajowych SOS Wioski Dziecięcej oraz przyległych drogach. Sportowej rywalizacji towarzyszy zawsze dobra zabawa, miła atmosfera oraz liczne atrakcje. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują tradycyjne trofea sportowe i nagrody. Na wszystkich czeka skromny poczęstunek. Każdy dostaje okolicznościowy dyplom i bez względu na zajętą lokatę może uczestniczyć w losowaniu nagród niespodzianek. Tegorocznej edycji Imprezy, już tradycyjnie, towarzyszył będzie pokaz ratownictwa medycznego, jiu-jitsu, boksu, konkurs plastyczny, a także gry, zabawy i wiele innych atrakcji. I. ORGANIZATOR Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku. 1

2 II. WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY Starostwo Powiatowe w Kraśniku Urząd Miasta Kraśnik Szkolny Klub Biegowy Stowarzyszenie Perspektywy Centrum Wolontariatu Miejska Ochotnicza Straż Pożarna z Kraśnika Ochotnicza Straż Pożarna z Urzędowa Centrum Promocji Pracy Fundacja BaranCycling Stowarzyszenie Strefa Triathlonu Kraśnik Parafialny Klub Sportowy Za Bramą - sekcja boksu Bushi sekcja jiu-jitsu z SOS WD w Kraśniku FOTOKLUB KRAŚNIK Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku Centrum Kultury i Promocji Miasta Kraśnik Lubelska Grupa Współczesnej Rekonstrukcji Historycznej III. CEL 1. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji. 2. Wspieranie integracji społeczności SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku ze środowiskiem. 2

3 3. Promocja SOS Wiosek Dziecięcych, Powiatu Kraśnickiego i Miasta Kraśnik. 4. Promocja rodzinnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia. 5. Nauka udzielania pierwszej pomocy. IV. TERMIN I MIEJSCE 1. Start biegu na 10 km odbędzie się 13 czerwca 2015 roku z ulicy przyległej do SOS Wioski Dziecięcej, o godzinie 13: Start marszobiegu na 5 km odbędzie się 13 czerwca 2015 roku z ulicy przyległej do SOS Wioski Dziecięcej, godzina Trasa będzie wiodła ulicami: Hermanna Gmeinera, Graniczną, Zygmunta Krasińskiego oraz drogą asfaltową poprzez teren Wioski Dziecięcej. Liczba okrążeń 4, w tym jedno niepełne. 4. Długość trasy biegu wynosi 10 km, marszobiegu 5 km. 5. Ostateczny komunikat o szczegółowym przebiegu trasy Organizator ogłosi w dniu imprezy. 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 7. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz pachołkami i będzie posiadała oznaczenia pokonanej odległość na 2,5 km, 5,0 km, 7,5 km. 8. Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy, stewardzi z wodą, wolontariusze. 9. Zawodników obowiązuje limit czasu 1godz. 40 min. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. 10. Automatyczny pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu zwrotnego chipa mocowanego do buta. Po ukończeniu biegu każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić chip do Organizatora. 11. Biegi dzieci i młodzieży: Przyjmowanie zgłoszeń do biegów dzieci i młodzieży w godz a. Rozpoczęcie konkurencji biegowych o godz start, meta, zgłoszenia. 3

4 b. Dekoracja zwycięzców, gry, zabawy i inne dodatkowe atrakcje dla dzieci - SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku. c. Godziny startu poszczególnych biegów dla dzieci i młodzieży dostępne będą w minutowym programie imprezy. V. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Biegu Głównym na 10 km i marszobiegu na 5 km mogą wystartować osoby pełnoletnie. 2. Osoby niepełnoletnie które najpóźniej w dniu 13 czerwca 2015 roku ukończą 16 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL na formularzu zgłoszeniowym. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności organizatora. 3. Uczestnicy biorą udział w biegu i marszobiegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. W biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu. 4. Obowiązuje karta startowa wydana przez Organizatora. 5. Każdy zawodnik startujący w biegu i marszobiegu musi zostać zarejestrowany w Biurze Zawodów w dniu r. do godziny 11:50 poprzez stawiennictwo z dokumentem tożsamości oraz złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego z własnoręcznym podpisem. 6. Biuro Zawodów będzie mieścić się w oznakowanym namiocie na Dziecięcej i będzie czynne w dniu (sobota) w godz. 9:00 15: Zgłoszenie się na listę startową lub pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 8. W biegu i marszobiegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani poprzez stronę internetową do udziału w biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu do dnia 11 czerwca do godziny W rejestracji internetowej przewidziana jest wspólna pula 120 miejsc dla osób biorących udział w biegu na 10 km jak i marszobiegu na 5 km. 4

5 9. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia organizatora. 10. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 11. Punkt nawadniania oraz punkt medyczny zlokalizowany będzie przy mecie oraz wybranym miejscu na trasie biegu. 12. W biegach dzieci i młodzieży, mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszcza się listy zbiorowe z podpisem lekarza. 13. Osoby niepełnosprawne - kopia orzeczenia o niepełnosprawności. 14. Dzieci i młodzież - pozwolenie od rodziców/opiekunów. 15. Obowiązuje karta startowa wydana przez Organizatora. 16. Zgłoszenie się na listę startową jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 1. Zgłoszenia do Biegu Po Uśmiech na dystansie 10 km można dokonać poprzez podanie danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, kontaktowy telefon lub w terminie do 11 czerwca 2015 r. godz na stronie internetowej: 2. Limit miejsc: 120. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 3. Opłata startowa wynosi: 20 zł, płatna do do dnia Przelew na konto Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce jako darowizna. 4. Każdy zgłoszony uczestnik po uiszczeniu opłaty startowej otrzymuje pakiet startowy składający się z: torby, koszulki, napoju, batonika. 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku nie odbycia się biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu wolnych miejsc. 6. Po dokonaniu rejestracji internetowej należy dokonać opłaty startowej na numer konta bankowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko datę urodzenia oraz dopisek - Bieg po uśmiech Nazwa banku i numer konta bankowego: PEKAO SA III/Kraśnik

6 7. Osoby, które wniosą opłatę startową po 9 czerwca 2015 roku winne posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. 8. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać Opłata grupowa oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa. 9. Organizator zapewnia: a. numer startowy samoprzylepny, b. napoje na trasie i mecie biegu, c. posiłek regeneracyjny po biegu, d. materiały informacyjno-promocyjne, e. po biegu szatnie z natryskami w budynku PII na. VII. NAGRODY 1. Biegi dzieci i młodzieży: nagrody za miejsca 1 3 w kategorii chłopców i dziewcząt dyplom, medal, nagroda rzeczowa. 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 3. Bieg Główny 10 km: nagrody za miejsca 1 3: dyplomy, trofea, medale, nagrody rzeczowe. 4. Marszobieg 5 km: dyplomy, medale. 5. Wśród uczestników zostaną rozlosowane NAGRODY - NIESPODZIANKI!!! VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników Biegu po uśmiech będą przetwarzane przez Stowarzyszanie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 6

7 2. Dane osobowe uczestników Biegu po uśmiech będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegu po uśmiech, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 3. Dane osobowe uczestników Biegu po uśmiech będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu po uśmiech obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu po uśmiech. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. IX. KLASYFIKACJE 1. Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn 2. Najlepszy Kraśniczanin lub Kraśniczanka 3. Najstarszy Zawodnik lub Zawodniczka 4. Najmłodszy Zawodnik lub Zawodniczka 5. Klasyfikacje w kategoria wiekowych. 7

8 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 2. Każdy uczestnik może wystartować wyłącznie na jednym dystansie, ograniczenie nie dotyczy Biegu Integracyjnego i Biegu Gości Honorowych. 3. Uczestnicy biegów ubezpieczają się we własnym zakresie. 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 5. Organizatorzy zapewniają sobie prawo wprowadzenia zmian regulaminowych w dniu organizacji zawodów bez podania przyczyny. 6. W sprawach spornych, nie ujętych w regulaminie, decyduje Organizator i Sędzia Główny zawodów. 7. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod rygorem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 8. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji. 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 10. Każdy z uczestników zobowiązany jest podporządkować się służbom dbającym o bezpieczeństwo podczas biegu. 8

9 CAŁOŚCIOWY PLAN IMPREZY: 9.00 Zapisy uczestników Uroczyste otwarcie imprezy Przejazd motocyklistów Bieg integracyjny Bieg gości honorowych Bieg na szpilkach Początek konkurencji biegowych dla dzieci Otwarcie wesołego miasteczka Występy dzieci i młodzieży Konkurs plastyczny Bieg główny im. Andrzeja Kandzierskiego 10 km Marszobieg 5 km Pokaz ju-jitsu Pokaz ratownictwa medycznego i straży pożarnej Dekoracja zwycięzców, losowanie nagród KATEGORIE WIEKOWE, CHARAKTERYSTYKA TRAS I PROGRAM MINUTOWY: Numer konkurencji Konkurencja Kategoria wiekowa Dystans Trasa Godzina 1. Bieg integracyjny open 200 m droga wewnętrzna Wioski Bieg gości honorowych open 300 m boisko i droga wewnętrzna Wioski mała pętla;

10 3. Bieg na obcasach open 200 m droga wewnętrzna Wioski Dziewczęta 2010 i mł. 100 m boisko Wioski (trawa) Chłopcy 2010 i mł. 100 m boisko Wioski (trawa) Dziewczęta m boisko Wioski (trawa) Chłopcy m boisko Wioski (trawa) Dziewczęta m boisko i droga wewnętrzna Wioski mała pętla; 9. Chłopcy m boisko i droga wewnętrzna Wioski mała pętla 10. Dziewczęta m trasa przełajowa na średnia pętla 11. Chłopcy m trasa przełajowa na średnia pętla 12. Dziewczęta m trasa przełajowa na średnia pętla 13. Chłopcy m trasa przełajowa na średnia pętla x Dziewczęta m trasa przełajowa na średnia pętla 15. Chłopcy m trasa przełajowa na średnia pętla x Dziewczęta m trasa przełajowa na średnia pętla x

11 17. Chłopcy m trasa przełajowa na średnia pętla x BIEG GŁÓWNY Kobiety 10 km Ul. Hermana Gmeinera Graniczna Zygmunta Krasińskiego trasa asfaltowa po terenie Wioski pętla x 4 Mężczyźni 10 km Ul. Hermana Gmeinera Graniczna Zygmunta Krasińskiego trasa asfaltowa po terenie Wioski pętla x Marszobieg Kobiety 5 km Ul. Hermana Gmeinera Graniczna Zygmunta Krasińskiego trasa asfaltowa po terenie Wioski pętla x Mężczyźni 5km ul. Hermana Gmeinera Graniczna Zygmunta Krasińskiego trasa asfaltowa po terenie Wioski pętla x

12 Sponsorzy oraz darczyńcy: Patroni medialni: 1. LOTOS 2. DR.OETKER 3. AJG 4. POCZTA POLSKA 5. CARREFOUR MARKET 6. ANNEX 7. AVALON 8. SPORTIVE 9. BINCOM 1. TVP LUBLIN 2. LUBELSKA.TV 3. RADIO LUBLIN 4. GŁOS GAZETA POWIATOWA 5. PORTAL - krasnik24.pl 6. PORTAL - naszemiasto.pl; 7. KURIER LUBELSKI 10. PFRON 11. MPK KRAŚNIK 12. KRAŚNICIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 13. ZIELONY DWOREK 14. LUDMIŁA Zadanie jest współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik. 12

Regulamin. 20 września 2014 r.

Regulamin. 20 września 2014 r. Regulamin 20 września 2014 r. I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. 3. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO Regulamin półmaratonu REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ I BIEG O PUCHAR STAROSTY MŁAWSKIEGO 1. POMIAR ELEKTRONICZNY 2. ATESTOWANA TRASA 3. SĘDZIOWIE PZLA I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r.

Regulamin. II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Regulamin II bieg NASZA DYCHA Gostyń 19 kwietnia 2015r. Dystans 10 km - atest PZLA Cele i założenia biegu popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta Gostynia propagowanie

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży

RGULAMIN. Biegi dla dzieci i młodzieży RGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży ORGANIZATOR Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów Regulamin III Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów 1. ORGANIZATOR Organizatorem III BIEGU SZLAKIEM WYGASŁYCH WULKANÓW jest Stowarzyszenie: Międzyszkolny Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Z siedzibą w Złotoryi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie w tym: Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!!

Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! Regulamin III Zawodów Nordic Walking Na Wulkan! Marsz!!! 1. ORGANIZATOR Organizatorem III MISTRZOSTW NORDIC WALKING NA WULKAN! MARSZ!!! jest Stowarzyszenie MKS AURUM KOBUD ZŁOTORYJA. Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015

MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 MŁODZIEŻOWE BIEGI URODZINOWE 2015 Regulamin Młodzieżowych Biegów Urodzinowych 2015 I. Cel imprezy 1) Popularyzacja biegania i propagowanie zdrowego trybu życia 2) Promocja Miasta Gdyni 3) Uczczenie 89

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE; -Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie -w tym; Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu

Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu I. ORGANIZATOR 1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom. 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. 3. Patronat honorowy - Prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz Parafia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat)

REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015. FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) REGULAMIN IMPREZY TRIATHLON GDAŃSK DLA DZIECI 2015 FUN RACE 50m - 200m - 100 m (3-6lat) DZIECI MŁODSZE 200m - 1000m - 200m (7-9lat) DZIECI STARSZE 300m - 2000m - 1000m (10-13 lat) MŁODZICY I JUNIORZY MŁODSI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu dla dzieci w ramach III Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego

Regulamin Biegu dla dzieci w ramach III Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego Regulamin Biegu dla dzieci w ramach III Międzynarodowego Półmaratonu Henrykowskiego I. Organizator Organizatorem imprezy Półmaraton Henrykowski, zwanej dalej Biegiem, w ramach której rozgrywany będzie

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015

REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 REGULAMIN TOUR DE POLOGNE AMATORÓW 2015 1. CEL IMPREZY Akcja prospołeczna - wsparcie i pomoc finansowa dla Fundacji. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo