Koncepcja Pracy i Rozwoju SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Pracy i Rozwoju SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 Koncepcja Pracy i Rozwoju SOSW w Warlubiu na rok szkolny 2014/2015 l.p. Zakres działania Przedmiot działania Odpowiedzialni Termin Przewidywane efekty Uwagi I Działania na rzecz promocji placówki 1. Działania promocyjnoinformacyjne mające na celu budowę internatu 2.Udział uczniów w uroczystościach,imprezach środowiskowych wystawa prac, przedmiotów, wykonanych przez wychowanków. Wszyscy N-le uczący poszczególnych przedmiotów. szkolny szkolny Budowa internatu lub tworzenie pozytywnych relacji z osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania Zaznaczanie obecności działania placówki w środowisku. Budowa internatu spowoduje wzrost atrakcyjności placówki oraz możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnoterapeutycznej oraz turystycznowypoczynkowej co skutkować będzie zwiększeniem ilości uczniów Zaznaczanie obecności działania placówki w środowisku. 3.Promowanie działalności placówki na stronach BIP, stronie internetowej SOSW, stronie internetowej Koła Kociewskiego, prasie i środkach przekazu. Wszyscy i opiekunowie kół zainteresowań oraz stron internetowych. szkolny Promowanie działalności placówki, poszerzenie zakresu oddziaływania środowiskowego placówki. Promowanie działalności placówki, poszerzenie zakresu oddziaływania środowiskowego placówki. 4. Organizowanie imprez promujących placówkę. Odpowiedzialny- M. Sękowski szkolny Zabawa Andrzejkowa Wigilia środowiskowa Dzień Patrona szkoły Zabawa Andrzejkowa Dzień otwarty Dzień Święta Szkoły. Promocja placówki w środowisku lokalnym 1

2 5.Promowanie i rozbudowa klasy PDP poprzez budowę lub adaptację pomieszczeń na zajęcia warsztatowe oraz adaptacja pomieszczeń na zajęcia lekcyjne dla uczniów ZSZ 6.Organizacja ferii zimowych promocyjny M. Sękowski, P. Lisiak J. Malej, A. Jeneralska Rok szkolny , Dzień dziecka dzień otwarty placówki Dzień rodziny Polska Biega Wzrost liczby uczniów w klasach PDP, ZSZ Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Współpraca ze stowarzyszeniem Spróbujmy razem Należy znaleźć finansowanie na adaptację/budowę pomieszczeń oraz czynsz za wynajem: Organ prowadzący, Pefron, fundusze unijne Należy znaleźć/ zabezpieczyć środki finansowe na organizację wypoczynku 2

3 Działalność dydaktyczna II. 1.Doskonalennie i poszerzanie warsztatu pracy na formach doskonalenia zawodowego. 3.Prowadzenie Obserwacji diagnozujących celem dokonywania oceny pracy nauczycieli. Obserwacja zajęć nakierowana na doskonalenie warsztatu pracy oraz diagnozę kompetencji uczniów zapisanych w podstawie programowej. 4.Przeprowadzenie wewnętrznego badania wyników przy pomocy testów sprawdzających 5. Pogłębianie wiedzy z zakresu warsztatu pracy nauczyciela w praktyceobserwacje pracy nauczyciela dyplomowanego. dydaktyczny. ds.dydaktycznych Nauczyciele dyplomowani. Terminarz Obserwacji Terminarz badań w nadzorze pedagogicznym Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, doskonalenie posiadanej wiedzy. Diagnoza realizacji kompetencji kluczowych przez uczniów- uczniowie pracują zespołowo. Ocena stopnia wdrożenia uczniów do samodzielnego rozwiązywania testów, ocena obszarów objętych badaniem. Poszerzania umiejętności organizacyjnych i metodycznych młodej kadry. Doskonalenie WDN, Obserwacje zajęć- na wniosek nauczyciela Obserwacjaharmonogram. Przeprowadzenie badania. Lekcje otwarte 6. Organizacja wczesnego wspomaganiu rozwoju. Powołanie zespołu wczesnego wspomagania Nawiązanie współpracy ze szkołami i przedszkolami. Punkt konsultacyjnoterapeutyczny. 7. Udział placówki w programach zewnętrznych. Wszyscy Pozyskiwanie funduszy na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne. Dokumentacja zajęć. 3

4 Działalność wychowawcza i profilaktyczna III. 1. Diagnoza środowiska rodzinnego 2.Prowadzenie profilaktyki uzależnień. 3. Diagnozowanie stopnia wypełniania obowiązku szkolnego N-le uczący, n-le internatu, pedagog szkolny, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowawczy. Zgodnie z planem profilaktyki.. Zgodnie z harmonogramem Usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości na temat przyczyn trudności szkolnych. Rozpoznawanie i uwrażliwianie na zachowania patologiczne. Zmniejszenie absencji szkolnej. Karta obserwacji ucznia, wychowanka - udział w spektaklach i zajęciach profilaktycznych -eliminowanie zagrożeń kontakt z policją-prewencja. Wnioski z obserwacji Pogadanki wykłady,dyskusje 4.Wspieranie rodziny w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej. ds. pomocy psychologicznopedagogicznej Psycholog Świadczenie pomocy dla rodzin, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Akcje, programy, konkursy. 5.Realizacja programu wychowawczego Samodzielni i odpowiedzialni 6.Realizacja programu profilaktyki szkolnej wychowawczy Wszyscy Uświadamianie samodzielności, zaradności, otwartości na świat i ludzi. Prowadzenie działań uświadamiających bezpieczeństwo i promocje zdrowia. Program profilaktyki szkolnej. 4

5 Współpraca z rodzicami IV. 1. Włączenie Rady rodziców do programu współorganizowania i promocji imprez,uroczystości szkolnych o charakterze lokalnym. Rada Rodziców Rozszerzenie współpracy i kontaktu z placówka poprzez udział w pracach organizacyjnych, wykonawczych oraz promocji placówki. Współpromowanie szkoły. 2.Kontakty z Radą rodziców 3.Tworzenie dokumentacji wychowawczej i profilaktycznej placówki, opiekunowie Rady Rodziców Rada rodziców Wspieranie inicjatyw szkoły,przez rodziców, zaznajamianie rodziców z planami szkoły, przedstawianie zadań,finansów placówki. Dokumentacja wychowawcza i profilaktyczna jest wytworem wynikającym z potrzeb i oczekiwań beneficjentów szkoły. Harmonogram współpracy 4. Zwiększenie kontaktów z rodzicami Rodziców ramach spotkań- wywiadówka. N-le uczący Harmonogram wywiadówek. Kształtowanie współodpowiedzialności za postępy w nauce i zachowaniu. Ewidencjonowanie udziału rodziców spotkaniach. 5.Prowadzenie szkoleń dla rodziców Pedagog Harmonogram spotkań z rodzicami Szkolenie kompetencji rodzicielskich. Szkolenie w ramach pedagogizacji rodziców. 5

6 Atmosfera placówki. V. 1.Działalność zespołów nauczycielskich w celu realizacji zadań szkoły. 2. Współpraca zespołów nauczycielskich prze opracowywaniu dokumentów szkoły. 3. Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych dla poprawy jakości kształcenia Liderzy zespołów nauczycielskich Liderzy zespołów nauczycielskich Wrzesień 2014 Działalność zespołów wg wskazań zadań do realizacji oraz planów pracy. Nowoczesna dokumentacja. Prowadzenie kontroli jakości kształcenia poprzez obiektywną ewaluację wewnętrzną placówki przy współpracy wszystkich nauczycieli. - promocji - dydaktyczny -wychowawczy - innowacji i aktualizacji dokumentów szkolnych. - wychowawczy internatu, spraw oceny okresowej wychowanków - ewaluacji i badań 4.Organizacja imprez integracyjnych. Integracja pracowników placówki, poprawność relacji międzyludzkich, integracja środowiskowa uczniów, integracja społeczna dorosłych i dzieci. - organizacja Dnia KEN - organizacja wyjazdu integracyjnego pracowników - organizacja Wigilii i Dnia Otwartegopromocja placówki. 5. Podejmowanie działań na rzecz budowania strategii Powiatu Świeckiego wprowadzenie wpisu o potrzebie rozwoju bazy. i zespół promocyjny IX X 2014 Akceptacja Organu Prowadzącego na działania związane z rozbudową oferty edukacyjnej Akcje promocyjne palcówki, ukazujące potrzeby edukacyjne i ich realizację. 6

7 Współpraca środowiskowa. VI. 1.Współpraca ze szkołami ze środowiska lokalnego. i Udział w konkursach, zawodach, występach pokazach organizowanych przez placówki z terenu gminy Warlubie. - Dzień patrona Polskich Olimpijczyków, Gala talentów. -zgodnie z zaproszeniami 2.Współpraca z władzami lokalnymi. promocyjny Poprawa bazy lokalowej -poprawa wyposażenia placówki w nowoczesne środki nauczania, rehabilitacji i terapii. -udział w projektach strukturalnych UE KL. - organizacja otoczenia - modernizacja pomieszczeń - Promocja placówki, j - podnoszenie atrakcyjności kształcenia 3.Wspólpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami itp. P. Lisiak, K. Szwiec M. Kijewska Stowarzyszenie i Andrzejki lecie i gala talentów V 2015 Wigilia 2014 Zabawa dochodowa. Prezentacje talentów osób niepełnosprawnych. prezentacja dorobku placówki Wigilia Środowiskowa Stowarzyszenie i 29 maj2015 Dzień Dziecka- Dzień otwarty Szkoły 7

8 Rozwój samorządności. VII. 1. Organizacja życia kulturalnego ucznia. Opiekun samorządu 1.Przygotowanie i prowadzenie uroczystości, pokazów, występów,apele szkolne. 2. Wdrażanie uczniów do samodzielności Opiekunowie samorządu. Organizacja imprez szkolnych, redagowanie gazetek, dyskoteki, wycieczki. 3. Przybliżanie odpowiedzialności za dokonywane wybory. Opiekunowie samorządu Wybory samorządowe, wyrażanie opinii, 4. Powołanie sądu koleżeńskiego. Opiekunowie samorządu Harmonogram spotkań. 5. Organizacja spotkań z absolwentami Opiekunowie samorządu Maj 2015 Gala Talentów 8

9 Rozwój i modernizacja placówki VIII 1.Podejmowanie działań na rzecz budowy internatu. 2. Podejmowanie działań modernizacyjnych w placówce- Stołówka i pralnia. zespół promocyjny 1.Udzoał w pracach nad opracowywaniem strategii Powiatu Sowieckiego na lata Opracowanie zadań remontowych do budżetu Placówki na rok Działania na rzecz pozyskania środków na sale terapeutyczne. 4.Podjecie działań dla powołania podmiotu gospodarczego umożliwiającego prace osobom niepełnosprawnym. promocyjny, Zespoły nauczycielskie, dyrektor Pozyskanie partnerów do pozyskania środków na pojazd PCPR, Stowarzyszenie Spróbujmy Razem, PFRON. Rozpoznanie aspektów prawnych oraz poszukiwanie podmiotów do współpracy- analiza rynku raport. 5. Podjecie działań na rzecz pozyskania pomieszczenia i utworzenia przedszkola i sal terapeutycznych., zespoły nauczycielskie Analiza rynku nieruchomości, umowy najmu,dzierżawy. 9

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H I O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H I M. S T E F A N A B A N A C H A 7-0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1 T E L / F A X ( 0 1 6 ) 6 1-6 -, 6 1-1 -

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018

KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata 2013-2018 1 KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie na lata Misja szkoły Jesteśmy Zespołem Szkół nr 1 prowadzonym przez Miasto Krasnystaw. Naszą działalnością edukacyjną i wychowawczą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2013-2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne o szkole. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły

Bardziej szczegółowo