S OWO BURMISTRZA MIASTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWO BURMISTRZA MIASTA"

Transkrypt

1 S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a koszty ogrzewania mieszkañ. Dopiero pod koniec pierwszej po³owy grudnia powia³o mrozem i spad³ œnieg - ku uciesze dzieci i niestety - ku zmartwieniu drogowców i kierowców. Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie basenu z aquaparkiem i lodowiskiem. Trwaj¹ prace rozruchowe poszczególnych urz¹dzeñ technologicznych i automatyki. Rozpoczê³a ju prace powo³ana przeze mnie komisja odbioru robót. Jest nadzieja, i wkrótce obiekt ten zostanie udostêpniony naszym mieszkañcom. Trwaj¹ te prace wykoñczeniowe przy budowie biblioteki i prace rekultywacyjne wysypiska. Trwaj procedury wyboru wykonawcy remontu Szko³y Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 z dobudow¹ pe³nowymiarowej Sali sportowej z miejscami dla kibiców, a tak e remontu Przedszkola Miejskiego Nr 1. Miesi¹c grudzieñ to czas refleksji nad wydarzeniami z grudnia 1970 r. na Pomorzu, a tak e wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. Historycy i dziennikarze wydobywaj¹ na œwiat³o dzienne nowe dokumenty sprzed 28 laty i na nowo od ywa dyskusja o przyczynach, zagro eniach i konsekwencjach tego polskiego dramatu. M³odzie z Nowego Spojrzenia przygotowa³a 13 grudnia wspomnienie wprowadzenia stanu wojennego daj¹c krytyczn¹ ocenê skutków tamtych wydarzeñ, ale i krytyczn¹ ocenê postaw i zachowañ wspó³czesnych elit politycznych. Przed nami jedne z najradoœniejszych œwi¹t w roku - Bo e Narodzenie. Jezus przychodzi do ludzi w ubogiej rodzinie w ubogiej stajni, ale niesie radoœæ ludziom. 25 lat temu w trakcie pasterki zostaje og³oszony dekret Prymasa Józefa Glempa o ustanowienie w Miñsku Mazowieckim parafii p.w. Œw. Antoniego z Padwy. Bêdzie wiêc okazja w te œwiêta podziêkowaæ Bogu i Ksiêdzu Infu³atowi Janowi Byrskiego za 25 lat duszpasterstwa. Jak bardzo pozytywne piêtno wywar³a ta nowa parafia i koœció³ Œw. Antoniego na ycie miasta nie trzeba chyba udowadniaæ i jak owocne jest prowadzenie tej naszej, tej mojej parafii przez ca³¹ historiê istnienia jej przez ks. Jana Byrskiego - wielkie Bóg Zap³aæ za Twoj¹ pos³ugê nam ksiê e Janie. Dobiega koñca 2009 rok, za kilkanaœcie dni bêdziemy sumowaæ jego osi¹gniêcia i pora ki. Mimo kryzysu ekonomicznego na œwiecie i w Polsce wykonujemy powierzone miastu zadania ustawowe. Mam nadziejê, e nadchodz¹cy rok 2010 nie oka e siê gorszy. yczê wszystkim mieszkañcom szczêœliwych, pogodnych i radosnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia i pomyœlnoœci w nadchodz¹cym 2010 roku. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki MIM 12/2009 3

2 Z PRACY RADY MIASTA UCHWA A Nr XXXIV/268/09 RADY MIASTA MIÑSK MAZOWIECKI z dnia 5 paÿdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z póÿn. zm.) oraz pkt-u 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) uchwala siê co nastêpuje: 1. Okreœla siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Miñsk Mazowiecki: 1) od gruntów: a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,71 z³ b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 z³ c) pozosta³ych w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,30 z³ 2) od budynków lub ich czêœci: a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u ytkowej 0,59 z³ b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u ytkowej 18,50 z³ c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u ytkowej 8,86 z³ d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u ytkowej 3,61 z³ e) pozosta³ych w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u ytkowej 6,01 z³ 3) od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci: 1)* budynki gospodarcze stanowi¹ce w³asnoœæ rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za œwiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników lub rentystrukturalne, 2)* grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle stanowi¹ce w³asnoœæ (wspó³w³asnoœæ) gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, 3)* grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle bed¹ce w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych w formie jednostek i zak³adów bud etowych oraz gminnych instytucji kultury, z wyj¹tkiem nieruchomoœci lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, 4) nieruchomoœci zajête na prowadzenie cmentarzy, z wyj¹tkiem zwolnionych od podatku na podstawie ustaw. 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego z tym, e zastosowanie ma od 1 stycznia 2010 r. 5. Z dniem wejœcia w ycie niniejszej uchwa- ³y, traci swoj¹ moc uchwa³a Nr XXII/164/ 08 Rady Miasta Miñsk Mazowiecki z dnia 20 paÿdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku. Przewodnicz¹cy Rady Miasta mgr in. Leon Jurek Planowany termin najbli szej Sesji Rady Miasta Miñsk Mazowiecki: 29 grudnia 2009r., godz Starostwo Powiatowe * stwierdzono niewa noœæ na podstawie Uchwa³y Nr 235/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 paÿdziernika 2009 roku w sprawie stwierdzenia niewa noœci w czêœci Uchwa³y Nr XXXIV/268/09 Rady Miasta Miñsk Mazowiecki z dnia 5 paÿdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku 4 MIM 12/2009

3 Oferta Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego na 2010 rok MIEJSKA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA MIÑSK MAZOWIECKI TEL Wszystkie osoby zainteresowane œwiadczeniami Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego z siedzib¹ przy ul. Wyszyñskiego 30A w Miñsku Mazowieckim zapraszamy na dy ury specjalistów, którzy udzielaj¹ bezp³atnych porad codziennie w godzinach : PONIEDZIA EK - pedagog WTOREK - psycholog ŒRODA - specjalista ds. narkomanii CZWARTEK - porady z zakresu pomocy prawno - spo³ecznej PI TEK - prawnik Ponadto w Miñskim Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym kontynuowane bêd¹ w 2010 roku zajêcia w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych: SOBOTA , NIEDZIELA Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz Grupa dla cz³onków rodzin z problemem alkoholowym Terminy spotkañ: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa pog³êbionej psychoterapii "Mój problem" - dla osób uzale nionych i wspó³uzale nionych Cykl warsztatów uzupe³niaj¹cych program zapobiegania nawrotom Terminy spotkañ: I, II, III, IV, V, 19-20VI, VII, VIII,18-19.IX, X, XI, 18-19XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa dla m³odzie y eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) Terminy spotkañ: II, V, IX, X Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzale nieñ i instruktor terapii uzale nieñ z Ca³odobowego Oddzia³u Terapii Uzale nieñ od Alkoholu w ukowie. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim informuje o dzia³alnoœci na terenie miasta M³odzie owego Klubu Socjoterapeutycznego Port prowadzonego przez Fundacjê Spó³dzielczy Fundusz Oœwiaty Wiejskiej przy ul. Ma³ej 6, zaprasza on m³odzie w wieku lat od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Ponadto od wrzeœnia b.r. dzia³aj¹ we wszystkich Szko³ach Podstawowych i Gimnazjach na terenie miasta Miñsk Mazowiecki œwietlice opiekuñczo wychowawcze, gdzie prowadzone s¹ zajêcia terapeutyczne, profilaktyczne, rozwijaj¹ce zdolnoœci i zainteresowania dzieci, w tym gry i zabawy edukacyjne. Œwietlice te zapewniaj¹ dzieciom do ywianie i pomoc w nauce. Karolina ysiak Inspektor ds. profilaktyki uzale nieñ MIM 12/2009 5

4 Jubileusz 10-lecia "MINI RAJU" Przedszkole Prywatne "Mini Raj" przy ul. Warszawskie Przedmieœcie 32 rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1999 roku jako pierwsza tego typu placówka w Miñsku Mazowieckim. Pocz¹tki by³y trudne i pe³ne obaw, ale dziêki zaufaniu Rodziców, którzy oddali swoje pociechy, z roku na rok przedszkole rozkwita³o. Na pocz¹tku swoje "najwiêksze skarby" odda³o pod opiekê 8 rodzin, z którymi serdeczny kontakt utrzymywany jest do dziœ. Panuj¹ca w przedszkolu rodzinna atmosfera, wspania³a domowa kuchnia i ró norodnoœæ oferowanych zajêæ sprawi- ³y, e przedszkole sukcesywnie zwiêksza³o liczbê wychowanków. Przez te 10 lat liczba podopiecznych "Mini Raju" wzros³a dziesiêciokrotnie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Rodziców, tak e powierzchnia placówki stopniowo wzbogaca³a siê o nowe pomieszczenia. Obecnie wszystkim grupom wiekowym s¹ udostêpnione przestronne sale z bogatym wyposa eniem, zajmuj¹ce ³¹cznie ponad 400 m 2. Tak e "rajski" plac zabaw pe³en kolorowych zabawek i bezpiecznego sprzêtu terenowego, zapewnia dzieciom ruch i radosn¹ zabawê na œwie ym powietrzu. Niew¹tpliwie podstaw¹ tego sukcesu by³o i jest zaanga owanie nauczycieli w rozwój intelektualny i spo³eczny wychowanków. W s³oneczne pi¹tkowe popo³udnie r. placówka œwiêtowa³a jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas min. przedstawiciele Urzêdu Miasta, dyrektorzy przedszkoli miejskich, pierwsi absolwenci (wraz z Rodzicami) oraz inni zaprzyjaÿnieni Goœcie i pierwsi pracownicy przedszkola. Przedszkolaki, jak zawsze, stanê³y na wysokoœci zadania wywo³uj¹c swoim wystêpem zarówno uœmiech, jak i podziw na twarzach zgromadzonych osób. Podczas przedstawienia goœcie zapoznali siê z ca³otygodniowym programem zajêæ w przedszkolu oraz zobaczyli wspania³ego poloneza w wykonaniu najstarszej grupy. Wystêpy zakoñczy³a burza oklasków oraz ³zy wzruszenia pani dyrektor - Beaty Laskowskiej. Mi³ym uwieñczeniem uroczystoœci by³y s³owa Burmistrza Miasta Zbigniewa Grzesiaka, przekazane przez Kierownika Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu - S³awomira Kuligowskiego: " Jubileusz 10- lecia istnienia Przedszkola Prywatnego "Mini Raj" jest najlepszym dowodem na to, i przedszkole to wype³nia znakomicie swoj¹ rolê edukacyjn¹. Ci¹g³y rozwój, poszerzanie oferty programowej, dostosowywanie siê do zmieniaj¹cych potrzeb œrodowiska daj¹ najlepsze efekty - zaufanie ro- dziców i uœmiechniête buzie coraz liczniejszej grupy przedszkolaków." Dyrekcja i nauczyciele przedszkola dziêkuj¹ wszystkim absolwentom i obecnym wychowankom za wspólnie spêdzony czas, który dostarczy³ wszystkim zebranym du o radoœci i satysfakcji. Dziêkujemy tak e ich Rodzicom - za wspó³pracê, s³owa uznania i mobilizacjê do dalszej pracy. Niech w s³owie "dziêkujê" zawarte zostan¹ wszystkie pozytywne emocje, które nas ³¹czy³y przez te 10 lat, aby towarzyszy³y nam przez kolejne dziesiêciolecia istnienia naszego przedszkola i eby ka dy absolwent Przedszkola Prywatnego "Mini Raju" móg³ w przysz³oœci potwierdziæ to, e "Wszystkiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ nauczy³em siê w przedszkolu - o tym jak yæ, co robiæ, jak postêpowaæ, wspó³- yæ z innymi, patrzeæ, odczuwaæ, myœleæ, marzyæ i wyobra aæ sobie lepszy œwiat" - (R. Fulghum) Opracowanie: pracownicy P.P. "Mini Raj" Fot. z arch. przedszkola 6 MIM 12/2009

5 We wtorek 3 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 w Miñsku Mazowieckim odby³o siê uroczyste podsumowanie akcji profilaktycznej " Bezpieczna droga do szko³y". Fachow¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ zasad bezpiecznego poruszania siê po ulicach podzieli³ siê przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Miñsku Mazowieckim, starszy sier ant Daniel Niezdropa. W trakcie spotkania dzieci dowiedzia³y siê, jak bezpiecznie poruszaæ siê po ulicach i jak postêpowaæ, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa. Nie zabrak³o ró norodnych konkursów. Klasy pierwsze przygotowa³y wystawê prac plastycznych. Za najlepsze uznano prace Zuzanny Król (kl. I b), Klaudii W¹sowskiej (kl. I c) i Amelii y³y (kl I b). Klasy drugie i trzecie wziê³y udzia³ w konkursie literackim "Bezpieczna jazda samochodem". Uk³adane przez dzieci rymowanki i wierszyki dowiod³y, e pamiêtaj¹ one o zapinaniu pasów bezpieczeñstwa i wiedz¹ jak nale y siê prawid³owo zachowywaæ podczas jazdy samochodem. I miejsce w tym konkursie zdoby³a Olga Zawadka (kl. III a). Wyró niono równie kl III d (wych. Beata Kupiec) i klasê II d (wych. Agnieszka odyga). Imprezê profilaktyczn¹ przygotowa³y i prowadzi³y Gra yna Suchodolska, Renata Krasnodêbska i Bogumi³a Wróblewska. Najm³odsi uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 6 zdali egzamin z wychowania komunikacyjnego na "szóstkê". Tekst: Gra yna Suchodolska Bogumi³a Wróblewska Nauczycielki fot. Agnieszka odyga Bezpiecznie na co dzieñ MIM 12/2009 7

6 COMENIUS Od roku 2004 w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Paw³a II w Miñsku Mazowieckim realizowane s¹ projekty polegaj¹ce na miêdzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli. Celem Programu Comenius jest rozwijanie wœród m³odzie y i kadry nauczycielskiej wiedzy o ró norodnoœci kultur i jêzyków europejskich oraz pomaganie m³odym ludziom w nabyciu podstawowych umiejêtnoœci i kompetencji yciowych niezbêdnych dla rozwoju osobistego, przysz³ego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego. G³ówn¹ problematyk¹ projektu zrealizowanego w latach by³o poznanie krajów europejskich, obyczajów i ró nych systemów edukacyjnych. Dziêki zaanga owaniu i pracy koordynatora pani Katarzyny Koz³owskiej-Wyszogrodzkiej uczniowie ze Szwecji, Niemiec, Francji, Litwy, Grecji i Polski mieli szansê budowaæ wzajemne wiêzi oraz wspó³pracowaæ nad przybli aniem zagadnieñ demokracji, patriotyzmu czy ró norodnoœci kulturowej. Od roku 2008 szko³a realizuje kolejny projekt zatytu³owany Budowanie mostów dla zrównowa onego rozwoju Europy. Uczestnicz¹ w nim szko³y z Niemiec, Szwecji, Litwy, Republiki Czeskiej, Hiszpanii i W³och. Funkcjê koordynatora dyrektor szko³y Grzegorz Wyszogrodzki powierzy³ pedagogowi Beacie Kulhawik. M³odzi ludzie maj¹ mo liwoœæ dzielenia siê swoimi doœwiadczeniami z zakresu ochrony œrodowiska, ekologii a tak e nowoczesnych technologii informacyjnych. Podstawowym za³o eniem podejmowanych dzia³añ jest uœwiadomienie nowemu pokoleniu piêkna otaczaj¹cego nas œwiata i kszta³towanie postaw odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska. Podczas pierwszego spotkania, jakie odby³o siê w listopadzie ubieg³ego roku w Karben (Niemcy), przedstawiciele siedmiu szkó³ opracowali plan pracy i wizyt na najbli sze dwa lata. Polskie gimnazjum reprezentowali nauczyciele z dwójk¹ uczennic: Aleksandr¹ Sêczkowsk¹ i Mart¹ Pop³awsk¹. By³ to czas zarówno ciê kiej pracy, jak i zawarcia pierwszych znajomoœci oraz przyjaÿni. Zwiedziliœmy partnerskie miasto Miñska Mazowieckiego - Karben, uczestniczyliœmy w spotkaniu z burmistrzem panem Rolandem Schulzem a tak e podziwialiœmy uroki bankowej dzielnicy Frankfurtu. Wróciliœmy pe³ni optymizmu, chêci do pracy, bogatsi o niazapomniane wra enia. W Karben na ka dym kroku spotykaliœmy siê z niesamowit¹ goœcinnoœci¹, otwartoœci¹ i yczliwoœci¹ naszych niemieckich przyjació³. W lutym 2009 roku w Hiszpanii zaprezentowaliœmy sprawozdania z ekologicznych inicjatyw, jakie uda³o nam siê przeprowadziæ na terenie szko³y. Pomiêdzy zwiedzaniem gór i lasów La Manchy, promowaliœmy walory przyrodnicze powiatu miñskiego. Przedstawiliœmy dokumentacjê fotograficzn¹ z wêdrówek do rezerwatów Jedlina, Rudka Sanatoryjna, Prze³om Witówki, Wólczañska Góra, Œwider, Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbu añskiego, wykonan¹ przez klasê turystycznokrajoznawczo-fotograficzn¹. Pokazaliœmy plakaty i foldery dotycz¹ce globalnego ocieplenia, zrobione przez uczniów na lekcjach chemii i fizyki pod czujnym okiem pani Doroty Sugier. Podzieliliœmy siê doœwiadczeniami z akcji informacyjno-edukacyjnej dotycz¹cej segragacji œmieci, któr¹ uda³o siê przeprowadziæ dziêki wsparciu i pomocy Przedsiêbiorstwa Go- 8 MIM 12/2009

7 spodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim. Spotkanie w Alcaraz by³o okazj¹ do dyskusji na temat ró norodnoœci przyrodniczych krajów, z jakich pochodzimy. Byliœmy pod wra eniem systemowych rozwi¹zañ ekologicznych stosowanych w prowincji Albacete. Nasz¹ uwagê zwróci- ³o du o wolniejsze tempo ycia mieszkañców Pó³wyspu Iberyjskiego. Niezapomniane wra enia przywieÿliœmy z Walencji, gdzie w lutym mogliœmy zrywaæ mandarynki z drzew, podziwiaj¹c show delfinów w jednym z najwiêkszych europejskich oceanariów. Hiszpañscy przyjaciele profesjonalnie wrêcz z niemieck¹ precyzj¹ przygotowali pobyt delegacji zagranicznych. Maj sta³ siê miesi¹cem podsumowañ. Wszyscy spotkaliœmy siê w Krnov, gdzie celebrowaliœmy Œwiêto Ziemi. Polskê reprezentowa³o jedenaœcioro uczniów i troje nauczycieli. Celem wizyty w Republice Czeskiej by³a integracja wielkiej, szkolnej spo³ecznoœci oraz prezentacja ca³orocznych dokonañ. Uczniowie gimnazjum papieskiego pokazali prezentacjê multimedialn¹ o Szkolnym Tygodniu Ekologii. Wspominali projekcje filmów o mechanizmach powstawania efektu cieplarnianego, pokazy mody i bi uterii ekologicznej. Opowiadali o swoich badaniach nad zanieczyszczeniami wody, przeprowadzonymi w laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Warszawie i w oczyszczalni œcieków Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Miñsku Mazowieckim. Strona polska zorganizowa³a seriê konkursów i quizów ekologicznych. Uczniowie rozwi¹zywali eko-zadania w grupach miêdzynarodowych. Za trud w³o ony w zmagania intelektualne i lingwistyczne, wszyscy otrzymali upominki przywiezione przez ka d¹ z delegacji. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziêkowaæ przedstawicielom Urzêdu Miasta i Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazowieckim a tak e Pañstwu Pi¹tkowskim reprezentuj¹cym gazetê Co s³ychaæ za ksi¹ - ki, p³yty, foldery i inne materia³y, którymi mogliœmy obdarowaæ delegacje zagraniczne. Podczas inauguracyjnego koncertu, serca przyby³ych zdobyli polscy wykonawcy Sylwia oboda, Maciej Walewski i nauczyciel Dariusz Kulma. Premiera hymnu projektu Trees, trees.. wykonana przez artystów z Polski i Niemiec a nastêpnie polska wersja Jozin z bazin zosta³a entuzjastycznie przyjêta przez liczn¹ widowniê. Pobyt w Krnov dostarczy³ wszystkim wielu mi³ych wra eñ. Z prawdziwym alem opuszczaliœmy naszych europejskich przyjació³. W paÿdzierniku spotkaliœmy siê po raz kolejny. Tym razem to nasza szko³a mia- ³a zaszczyt goœciæ zagraniczne delegacje. Przybyli uczniowie i nauczyciele ciê ko pracowali podczas konferencji oraz szkolnych warsztatów tematycznych. Obserwowali lekcje, jakie odby³y siê w polskiej szkole. Zwiedzili Warszawê, uczestniczyli w spotkaniu teatralno-muzycznym i wieczornicy podsumowuj¹cej miêdzynarodowo-artystyczn¹ aktywnoœæ uczniowsk¹. Uczestnicy wymiany mieli równie okazjê podzieliæ siê swoimi odczuciami i wra eniami z pobytu w Miñsku Mazowieckim z w³adzami miasta. Dziêki udzia³owi w projektach Comeniusa, nauczyciele i uczniowie przygotowuj¹ siê do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej. Ucz¹ siê samodzielnoœci, tolerancji, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz twórczego rozwi¹zywania problemów. Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Paw³a II jest jedyn¹ placówk¹ oœwiatow¹ na terenie Miñska Mazowieckiego, która poprzez realizacjê unijnego Programu Comenius zapewnia wysoki poziom nauczania, rozwija zainteresowania uczniów i aktywnoœæ spo³eczn¹. Koordynator: Beata Kulhawik fot. z arch GM Nr2 MIM 12/2009 9

8 IV POWIATOWY PRZEGL D PIOSENKI DLA NAUCZYCIELI 21 LISTOPADA listopada 2009 w Miejskim Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim odby³ siê IV Powiatowy Przegl¹d Piosenki dla Nauczycieli, którego organizatorami s¹: Starosta Miñski, Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Warszawy, Miejski Dom Kultury w Miñsku Mazowieckim Przegl¹d na trwa³e wpisa³ siê w kalendarz imprez powiatowych, a co wiêcej zyska³ swoj¹ wiern¹ publicznoœæ, która i w tym roku nie zawiod³a i, mimo póÿnego sobotniego popo³udnia, licznie przyby³a, by obejrzeæ artystyczne popisy nauczycieli powiatu miñskiego. Szalej¹ca grypa spowodowa³a, e w tegorocznym Przegl¹dzie wziê³o udzia³ tylko piêæ szkó³, gdy artyœci z czterech innych placówek, które zadeklarowa³y swój udzia³ w przedsiêwziêciu, zapadli na zdrowiu i odwo³ali swoje wystêpy. Oczywiœcie al, e w imprezie nie mogli wzi¹æ udzia³u wszyscy chêtni, ale niewielka liczba wystêpuj¹cych szkó³ nie wp³ynê³a na obni enie poziomu Przegl¹du. Zaproszonych goœci, widzów, uczestników Przegl¹du, sponsorów oraz przedstawicieli lokalnej prasy powita³ prowadz¹cy imprezê Dyrektor ZSZ nr 2 w Miñsku Mazowieckim p. Tomasz P³ochocki. Kiedy przedstawiciele szkó³ bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie losowali kolejnoœæ wystêpów, publicznoœæ wys³ucha³a piosenek o naszym mieœcie w wykonaniu Kameralnego Chóru Oddzia³u ZNP w Miñsku Mazowieckim. Jako pierwsza na scenie pojawi³a siê nauczycielka z ZS nr 1 w Miñsku Mazowieckim. Oczarowa³a publicznoœæ swym piêknym, lirycznym wykonaniem znanych polskich przebojów. Nastêpnie wyst¹pi³y panie ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Miñsku Mazowieckim i udowodni³y, e nauczyciele nie tylko potrafi¹ œpiewaæ, ale te uk³adaæ teksty satyryczne, w których z przymru eniem oka, ale i posmakiem goryczy zaprezentowane zosta³o ycie polskiego belfra. Publicznoœæ nagrodzi³a gor¹cymi brawami urok osobisty pañ, ich talent i zapa³. Kolejny wystêp przyniós³ zupe³n¹ zmianê nastroju. Scena rozkwit³a rozmaitoœci¹ barw, zape³ni³a siê mnogoœci¹ nauczycieli z ZSZ nr 2- popularnie zwanego "Mechanikiem", którzy w tym roku zajechali cygañskim taborem, by przedstawiæ publicznoœci garœæ znanych i lubianych piosenek cygañskich. Przebrani w wykonane przez siebie stroje artyœci tañczyli i tryskali tak¹ radoœci¹, e wci¹gnêli do wspólnej zabawy publicznoœæ, która doceniaj¹c pomys³owoœæ, talent i pracê nagrodzi³a ich nie tylko gor¹cymi brawami, ale tak e przyzna³a g³ówn¹ nagrodê. Niezwykle mi³¹ niespodziankê sprawi³ równie uroczy duet z ZS w Siennicy.Profesjonalne i dowcipne wykonanie znanych przebojów zyska³o uznanie widzów, którzy nie szczêdzili braw i okrzyków podziwu. Jako ostatnie wyst¹pi³y panie z Zespo³u Przedszkolno - Szkolnego w Okuniewie. Nie ma co ukrywaæ, na ich pojawienie siê czekano z niecierpliwoœci¹, bowiem nauczycielki z Okuniewa zd¹ y³y ju przyzwyczaiæ publicznoœæ do tego, e ich wystêpy s¹ najwy szej klasy. Tym razem u³o one do znanych melodii satyryczne teksty rozliczy³y i osi¹gniêcia reformy oœwiatowej, i dzia³alnoœæ w³adz. Talent plus ogromne poczucie humoru sprawi³y, e wszyscy bawili siê œwietnie, choæ chwilami szczery œmiech miesza³ siê z kropelkami ³ez. Kiedy komisja z³o ona z przedstawicieli wszystkich szkó³ bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie liczy³a g³osy publicznoœci, na scenie pojawili siê nauczyciele Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim, którzy zaprezentowali wi¹zankê piosenek œpiewanych w ró nych jêzykach. ywio- 10 MIM 12/2009

9 ³owe wykonanie znanych zagranicznych piosenek pobudzi³o publicznoœæ do wspólnej zabawy i umili³o czas oczekiwania na wyniki g³osowania. Jako ostatni z wystêpuj¹cych poza konkursem artystów zaprezentowa³ swoje umiejêtnoœci Sebastian Ksi¹ ek- za³o- yciel, choreograf i solista zespo³u EXSTRIM DANSE dzia³aj¹cego w ZSZ nr 2, daj¹c pokaz tañca nowoczesnego. Kiedy nadszed³ czas na wrêczenie nagród, zabra³ g³os Starosta Miñski p. Antoni Jan Tarczyñski, który wyrazi³ swoje uznanie dla talentu, pomys³owoœci i poczucia humoru nauczycieli. Wyrazi³ on przekonanie, e reakcja widzów, zaanga owanie nauczycieli s¹ dowodem tego, e organizowanie kolejnych Przegl¹dów ma sens, bo impreza s³u y scalaniu œrodowiska, jest okazja do dobrej zabawy, pozwala poznaæ inn¹, niezawodow¹, a przecie prawdziw¹ i ciekaw¹ "twarz" nauczycieli. Dziêki sponsorom, ZNP o/miñsk Mazowiecki, Firmie ARGO Grzegorz NiedŸwiedziuk, Artur Wocial, PHU Wac³awa W³odarczyk - artyku³y biurowe i papiernicze, TELE PIZZA wrêczono 4 wyró nienia dla szkó³. Zarz¹d Powiatu Miñskiego zabezpieczy³ œrodki na organizacjê i nagrody dla wszystkich uczestników Przegl¹du. Po czêœci oficjalnej wszyscy uczestnicy i goœcie Przegl¹du zostali zaproszeni na poczêstunek sponsorowany przez Studium Jêzyków Obcych. Wspólne biesiadowanie znowu da³o okazjê do rozmów, wspomnieñ, do spotkania siê dobrych znajomych, których kr¹g poszerza siê z roku na rok. Dyrektor ZSZ NR2 Tomasz P³ochocki fot. z arch. ZSZ Nr2 Œladami,,Kamieni na szaniec Dnia 29 paÿdziernika 2009 r, klasy druga i trzecia Gimnazjum Salezjañskiego w Miñsku Mazowieckim wybra³y siê na wycieczkê œladami bohaterów,,kamieni na szaniec'' autorstwa Aleksandra Kamiñskiego, harcerza i dzia³acza na rzecz skautingu polskiego. Pod szko³¹ zebraliœmy siê oko³o godziny siódmej trzydzieœci. Wszyscy byliœmy bardzo podekscytowani, poniewa pragnêliœmy zobaczyæ miejsca tak dobrze nam znane z ksi¹ ki, jak Palmiry, Pawiak, czy s³ynne miejsce najodwa niejszej akcji Szarych Szeregów pod Arsena³em. Mimo naszych obaw, do Warszawy dojechaliœmy bez wiêkszych przeszkód. Najpierw wybraliœmy siê na cmentarz palmirski, który jest miejscem kaÿni i pochówku wielu dzia³aczy podziemia i inteligencji polskiej. Przed wejœciem na nekropoliê, na tabliczce z br¹zu umieszczone s¹ s³owa:,, atwo jest mówiæ o Polsce, trudniej dla niej pracowaæ, jeszcze trudniej cierpieæ, a najtrudniej umrzeæ'', które maj¹ na celu upamiêtnienie torturowanych i skazanych na œmieræ w ca³ej Polsce. Szczególnie usilnie staraliœmy siê znaleÿæ nazwisko ojca Alka Dawidowskiego, niestety nie uda³o siê. Zw³oki taty jednego z bohaterów "Kamieni " nigdy nie zosta³y zidentyfikowane. Po odwiedzinach cmentarza, udaliœmy siê do s¹siaduj¹cego z nim muzeum. By³o tam wiele wspania³ych eksponatów, jednak nas najbardziej zaciekawi³y tablice, na których znaleÿliœmy wiele znanych nazwisk jak: T. Stankiewicz, J. Kusociñski, M. Rataj i wielu innych znakomitych Polaków, zabitych i ukrytych w Puszczy Kampinoskiej. Po zwiedzeniu Palmir, ruszyliœmy na Pawiak, do zrekonstruowanego wiêzienia, wybudowanego w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku przez Rosjan. Przed wejœciem znajduje siê dziœ drzewo odlane z br¹zu, na pami¹tkê tego, które jako jedyne przetrwa³o wysadzenie Pawiaka przez wycofuj¹cych siê hitlerowców. Gdy weszliœmy do budynku, a w³aœciwie do jego podziemi, us³yszeliœmy od naszego m³odego, niezwykle kompetentnego przewodnika, jak usytuowane by³o wiêzienie oraz o tym, e wiêÿniowi nawet po wyjœciu za mury Pawiaka, niezwykle trudno by³o uciec. Wi¹za³o siê to z faktem, e ca³oœæ znajdowa³a siê na terenie warszawskiego getta. Zwiedziliœmy wiele niezwyk³ych sal, wys³uchaliœmy grypsów przesy³anych sobie z i do wiêzienia, jednak najbardziej niezwyk³e wydawa³o mi siê przypadkowe spotkanie z by³ym wiêÿniem Pawiaka. Staruszek opowiada³ o swoich prze yciach z widocznym cierpieniem i wzruszeniem na twarzy i choæ co chwila g³os ³ama³ mu siê pod ciê arem prze ytych lat, ka dy s³ucha³ go z zapartym tchem. Po wyjœciu z Pawiaka pojechaliœmy na skrzy owanie ulic D³ugiej i Bielañskiej, aby zrekonstruowaæ w pamiêci akcjê pod Arsena³em, w której udzia³ brali ch³opcy z,,kamieni na szaniec''. Pomodliliœmy siê przy tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Szarym Szeregom przy Arsenale Warszawskim. Do domu dotarliœmy o godzinie piêtnastej trzydzieœci z wieloma myœlami k³êbi¹cymi siê w g³owach. Myœleliœmy o bohaterach, którzy nie pozwolili potomnym zapomnieæ, e,,jeszcze Polska nie zginê³a'' i e jest wci¹ ywa w naszych sercach Krzysztof ak Uczeñ kl. III Salezjañskiego Gimnazjum Fot. z arch. Szkó³ Salezjañskich MIM 12/

10 Sprawozdanie z akademii miejskiej rocznica powstania listopadowego 27 listopada 2009 roku w pi¹tek o godz w auli Miejskiej Szko³y Artystycznej w Miñsku Mazowieckim odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 179. rocznicê wybuchu powstania listopadowego. Zgromadzonych goœci, wœród których znaleÿli siê m.in. przedstawiciele w³adz lokalnych i kombatanci, w imieniu w³asnym oraz wspó³organizatorów, czyli Miejskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Miñskiej, powita³a dyrektor Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim Ewa Szczerba. Po krótkim s³owie wstêpnym przekaza³a g³os m³odym artystom, przygotowywanym przez nauczycielki Iwonê Kokoszkê, Mariolê Kruszewsk¹, Magdalenê Jakubowsk¹ i Halinê Prus. W tle wyrazistej scenografii, której g³ówny element stanowi³ orze³ umieszczony na bia³o - czerwonym suknie, wyst¹pili uczniowie miñskiej Pi¹tki, którzy zaprezentowali bogaty i uniwersalny w swej wymowie program artystyczny. M³odzie przedstawi³a krótki rys historyczny powstania, bogato przeplatany strofami poezji patriotycznej i dÿwiêkami nastrojowej muzyki przy akompaniamencie fortepianu, saksofonu, fletów i akordeonu. Niek³amanych wzruszeñ dostarczy³y publicznoœci pieœni wykonywane przez solistów i szkolny chór. Obecni na uroczystoœci goœcie oraz zaproszeni uczniowie miñskich szkó³ us³yszeli miêdzy innymi: "Rotê", "Wojenko, wojenko", "Ej, dziewczyno, ej, niebogo" i inne polskie pieœni, które na sta³e wros³y w nasz¹ kulturê i tradycjê narodow¹. Bardzo widowiskowym elementem programu artystycznego by³y równie wystêpy najm³odszych przedstawicieli Pi¹tki, którzy zaprezentowali siê w kujawiaku i trojaku. Warto podkreœliæ, i w przedstawionym monta u s³owno-muzycznym nie zabrak³o odniesieñ nie tylko do powstania listopadowego, ale równie wspó³czesnej, bliskiej nam historii Polski, czego wyrazem by³o m. in. wykonanie poruszaj¹cej pieœni Jacka Kaczmarskiego pt. "Mury". Dziêki swym talentom recytatorskim i wokalnym m³odzi artyœci oddali ho³d wszystkim pokoleniom Polaków walcz¹cym o woln¹, sprawiedliwie i m¹drze rz¹dzon¹ Polskê. Wprowadzili widowniê w nastrój g³êbokiej refleksji i zadumy nad przemijaniem. Po programie artystycznym g³os zabra³ pan Artur Piêtka reprezentuj¹cy Muzeum Ziemi Miñskiej. Wyg³osi³ prelekcjê na temat przebiegu powstania listopadowego na ziemi miñskiej. Dziêki bardzo rzetelnie, szczegó³owo przygotowanemu wyst¹pieniu uczestnicy uroczystoœci zg³êbili wiedzê na temat mniej znanych faktów dotycz¹cych walk powstañczych na naszym terenie. Pi¹tkowe spotkanie przy muzyce, historii i poezji patriotycznej, mimo e przebiega³o we wczesnych godzinach przedpo³udniowych, mia³o charakter bardzo nastrojowy. Optymizmem mo e napawaæ fakt, i dziêki takim uroczystoœciom pamiêtne wydarzenia sprzed blisko dwustu lat nie tylko nie odchodz¹ w niepamiêæ, ale staj¹ siê bli sze zarówno starszemu, jak i m³odszemu pokoleniu miñszczan, dla których stanowi¹ interesuj¹c¹ lekcjê historii. Dyrektor SP Nr5 Ewa Szczerba fot. z arch. SP NR 5 12 MIM 12/2009

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e. Ch. G er 4 m nu 01 r. ny 3.2 êp st 7.0 a 0 N NR 04 (806) ROK XXII 21.02.2014 CENA 1,70 z³ Fiesta w Chojnowie Ekspresja,

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo