S OWO BURMISTRZA MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S OWO BURMISTRZA MIASTA"

Transkrypt

1 S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a koszty ogrzewania mieszkañ. Dopiero pod koniec pierwszej po³owy grudnia powia³o mrozem i spad³ œnieg - ku uciesze dzieci i niestety - ku zmartwieniu drogowców i kierowców. Dobiegaj¹ koñca prace przy budowie basenu z aquaparkiem i lodowiskiem. Trwaj¹ prace rozruchowe poszczególnych urz¹dzeñ technologicznych i automatyki. Rozpoczê³a ju prace powo³ana przeze mnie komisja odbioru robót. Jest nadzieja, i wkrótce obiekt ten zostanie udostêpniony naszym mieszkañcom. Trwaj¹ te prace wykoñczeniowe przy budowie biblioteki i prace rekultywacyjne wysypiska. Trwaj procedury wyboru wykonawcy remontu Szko³y Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 z dobudow¹ pe³nowymiarowej Sali sportowej z miejscami dla kibiców, a tak e remontu Przedszkola Miejskiego Nr 1. Miesi¹c grudzieñ to czas refleksji nad wydarzeniami z grudnia 1970 r. na Pomorzu, a tak e wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r. Historycy i dziennikarze wydobywaj¹ na œwiat³o dzienne nowe dokumenty sprzed 28 laty i na nowo od ywa dyskusja o przyczynach, zagro eniach i konsekwencjach tego polskiego dramatu. M³odzie z Nowego Spojrzenia przygotowa³a 13 grudnia wspomnienie wprowadzenia stanu wojennego daj¹c krytyczn¹ ocenê skutków tamtych wydarzeñ, ale i krytyczn¹ ocenê postaw i zachowañ wspó³czesnych elit politycznych. Przed nami jedne z najradoœniejszych œwi¹t w roku - Bo e Narodzenie. Jezus przychodzi do ludzi w ubogiej rodzinie w ubogiej stajni, ale niesie radoœæ ludziom. 25 lat temu w trakcie pasterki zostaje og³oszony dekret Prymasa Józefa Glempa o ustanowienie w Miñsku Mazowieckim parafii p.w. Œw. Antoniego z Padwy. Bêdzie wiêc okazja w te œwiêta podziêkowaæ Bogu i Ksiêdzu Infu³atowi Janowi Byrskiego za 25 lat duszpasterstwa. Jak bardzo pozytywne piêtno wywar³a ta nowa parafia i koœció³ Œw. Antoniego na ycie miasta nie trzeba chyba udowadniaæ i jak owocne jest prowadzenie tej naszej, tej mojej parafii przez ca³¹ historiê istnienia jej przez ks. Jana Byrskiego - wielkie Bóg Zap³aæ za Twoj¹ pos³ugê nam ksiê e Janie. Dobiega koñca 2009 rok, za kilkanaœcie dni bêdziemy sumowaæ jego osi¹gniêcia i pora ki. Mimo kryzysu ekonomicznego na œwiecie i w Polsce wykonujemy powierzone miastu zadania ustawowe. Mam nadziejê, e nadchodz¹cy rok 2010 nie oka e siê gorszy. yczê wszystkim mieszkañcom szczêœliwych, pogodnych i radosnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia i pomyœlnoœci w nadchodz¹cym 2010 roku. Burmistrz Miasta Miñsk Mazowiecki MIM 12/2009 3

2 Z PRACY RADY MIASTA UCHWA A Nr XXXIV/268/09 RADY MIASTA MIÑSK MAZOWIECKI z dnia 5 paÿdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póÿn. zm.) i art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z póÿn. zm.) oraz pkt-u 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742) uchwala siê co nastêpuje: 1. Okreœla siê wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹cych na terenie Miasta Miñsk Mazowiecki: 1) od gruntów: a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,71 z³ b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 3,74 z³ c) pozosta³ych w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,30 z³ 2) od budynków lub ich czêœci: a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni u ytkowej 0,59 z³ b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1 m2 powierzchni u ytkowej 18,50 z³ c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1 m2 powierzchni u ytkowej 8,86 z³ d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych od 1 m2 powierzchni u ytkowej 3,61 z³ e) pozosta³ych w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po ytku publicznego przez organizacje po ytku publicznego od 1 m2 powierzchni u ytkowej 6,01 z³ 3) od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci: 1)* budynki gospodarcze stanowi¹ce w³asnoœæ rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za œwiadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników lub rentystrukturalne, 2)* grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle stanowi¹ce w³asnoœæ (wspó³w³asnoœæ) gminy, o ile nie s¹ we w³adaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, 3)* grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle bed¹ce w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych w formie jednostek i zak³adów bud etowych oraz gminnych instytucji kultury, z wyj¹tkiem nieruchomoœci lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, 4) nieruchomoœci zajête na prowadzenie cmentarzy, z wyj¹tkiem zwolnionych od podatku na podstawie ustaw. 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta. 4. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego z tym, e zastosowanie ma od 1 stycznia 2010 r. 5. Z dniem wejœcia w ycie niniejszej uchwa- ³y, traci swoj¹ moc uchwa³a Nr XXII/164/ 08 Rady Miasta Miñsk Mazowiecki z dnia 20 paÿdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku. Przewodnicz¹cy Rady Miasta mgr in. Leon Jurek Planowany termin najbli szej Sesji Rady Miasta Miñsk Mazowiecki: 29 grudnia 2009r., godz Starostwo Powiatowe * stwierdzono niewa noœæ na podstawie Uchwa³y Nr 235/K/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 paÿdziernika 2009 roku w sprawie stwierdzenia niewa noœci w czêœci Uchwa³y Nr XXXIV/268/09 Rady Miasta Miñsk Mazowiecki z dnia 5 paÿdziernika 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnieñ od tego podatku 4 MIM 12/2009

3 Oferta Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego na 2010 rok MIEJSKA KOMISJA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA MIÑSK MAZOWIECKI TEL Wszystkie osoby zainteresowane œwiadczeniami Miñskiego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego z siedzib¹ przy ul. Wyszyñskiego 30A w Miñsku Mazowieckim zapraszamy na dy ury specjalistów, którzy udzielaj¹ bezp³atnych porad codziennie w godzinach : PONIEDZIA EK - pedagog WTOREK - psycholog ŒRODA - specjalista ds. narkomanii CZWARTEK - porady z zakresu pomocy prawno - spo³ecznej PI TEK - prawnik Ponadto w Miñskim Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym kontynuowane bêd¹ w 2010 roku zajêcia w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych: SOBOTA , NIEDZIELA Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz Grupa dla cz³onków rodzin z problemem alkoholowym Terminy spotkañ: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa pog³êbionej psychoterapii "Mój problem" - dla osób uzale nionych i wspó³uzale nionych Cykl warsztatów uzupe³niaj¹cych program zapobiegania nawrotom Terminy spotkañ: I, II, III, IV, V, 19-20VI, VII, VIII,18-19.IX, X, XI, 18-19XII SOBOTA , NIEDZIELA Grupa dla m³odzie y eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) Terminy spotkañ: II, V, IX, X Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzale nieñ i instruktor terapii uzale nieñ z Ca³odobowego Oddzia³u Terapii Uzale nieñ od Alkoholu w ukowie. Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim informuje o dzia³alnoœci na terenie miasta M³odzie owego Klubu Socjoterapeutycznego Port prowadzonego przez Fundacjê Spó³dzielczy Fundusz Oœwiaty Wiejskiej przy ul. Ma³ej 6, zaprasza on m³odzie w wieku lat od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Ponadto od wrzeœnia b.r. dzia³aj¹ we wszystkich Szko³ach Podstawowych i Gimnazjach na terenie miasta Miñsk Mazowiecki œwietlice opiekuñczo wychowawcze, gdzie prowadzone s¹ zajêcia terapeutyczne, profilaktyczne, rozwijaj¹ce zdolnoœci i zainteresowania dzieci, w tym gry i zabawy edukacyjne. Œwietlice te zapewniaj¹ dzieciom do ywianie i pomoc w nauce. Karolina ysiak Inspektor ds. profilaktyki uzale nieñ MIM 12/2009 5

4 Jubileusz 10-lecia "MINI RAJU" Przedszkole Prywatne "Mini Raj" przy ul. Warszawskie Przedmieœcie 32 rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 1999 roku jako pierwsza tego typu placówka w Miñsku Mazowieckim. Pocz¹tki by³y trudne i pe³ne obaw, ale dziêki zaufaniu Rodziców, którzy oddali swoje pociechy, z roku na rok przedszkole rozkwita³o. Na pocz¹tku swoje "najwiêksze skarby" odda³o pod opiekê 8 rodzin, z którymi serdeczny kontakt utrzymywany jest do dziœ. Panuj¹ca w przedszkolu rodzinna atmosfera, wspania³a domowa kuchnia i ró norodnoœæ oferowanych zajêæ sprawi- ³y, e przedszkole sukcesywnie zwiêksza³o liczbê wychowanków. Przez te 10 lat liczba podopiecznych "Mini Raju" wzros³a dziesiêciokrotnie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Rodziców, tak e powierzchnia placówki stopniowo wzbogaca³a siê o nowe pomieszczenia. Obecnie wszystkim grupom wiekowym s¹ udostêpnione przestronne sale z bogatym wyposa eniem, zajmuj¹ce ³¹cznie ponad 400 m 2. Tak e "rajski" plac zabaw pe³en kolorowych zabawek i bezpiecznego sprzêtu terenowego, zapewnia dzieciom ruch i radosn¹ zabawê na œwie ym powietrzu. Niew¹tpliwie podstaw¹ tego sukcesu by³o i jest zaanga owanie nauczycieli w rozwój intelektualny i spo³eczny wychowanków. W s³oneczne pi¹tkowe popo³udnie r. placówka œwiêtowa³a jubileusz 10-lecia dzia³alnoœci. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas min. przedstawiciele Urzêdu Miasta, dyrektorzy przedszkoli miejskich, pierwsi absolwenci (wraz z Rodzicami) oraz inni zaprzyjaÿnieni Goœcie i pierwsi pracownicy przedszkola. Przedszkolaki, jak zawsze, stanê³y na wysokoœci zadania wywo³uj¹c swoim wystêpem zarówno uœmiech, jak i podziw na twarzach zgromadzonych osób. Podczas przedstawienia goœcie zapoznali siê z ca³otygodniowym programem zajêæ w przedszkolu oraz zobaczyli wspania³ego poloneza w wykonaniu najstarszej grupy. Wystêpy zakoñczy³a burza oklasków oraz ³zy wzruszenia pani dyrektor - Beaty Laskowskiej. Mi³ym uwieñczeniem uroczystoœci by³y s³owa Burmistrza Miasta Zbigniewa Grzesiaka, przekazane przez Kierownika Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu - S³awomira Kuligowskiego: " Jubileusz 10- lecia istnienia Przedszkola Prywatnego "Mini Raj" jest najlepszym dowodem na to, i przedszkole to wype³nia znakomicie swoj¹ rolê edukacyjn¹. Ci¹g³y rozwój, poszerzanie oferty programowej, dostosowywanie siê do zmieniaj¹cych potrzeb œrodowiska daj¹ najlepsze efekty - zaufanie ro- dziców i uœmiechniête buzie coraz liczniejszej grupy przedszkolaków." Dyrekcja i nauczyciele przedszkola dziêkuj¹ wszystkim absolwentom i obecnym wychowankom za wspólnie spêdzony czas, który dostarczy³ wszystkim zebranym du o radoœci i satysfakcji. Dziêkujemy tak e ich Rodzicom - za wspó³pracê, s³owa uznania i mobilizacjê do dalszej pracy. Niech w s³owie "dziêkujê" zawarte zostan¹ wszystkie pozytywne emocje, które nas ³¹czy³y przez te 10 lat, aby towarzyszy³y nam przez kolejne dziesiêciolecia istnienia naszego przedszkola i eby ka dy absolwent Przedszkola Prywatnego "Mini Raju" móg³ w przysz³oœci potwierdziæ to, e "Wszystkiego, co naprawdê trzeba wiedzieæ nauczy³em siê w przedszkolu - o tym jak yæ, co robiæ, jak postêpowaæ, wspó³- yæ z innymi, patrzeæ, odczuwaæ, myœleæ, marzyæ i wyobra aæ sobie lepszy œwiat" - (R. Fulghum) Opracowanie: pracownicy P.P. "Mini Raj" Fot. z arch. przedszkola 6 MIM 12/2009

5 We wtorek 3 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 w Miñsku Mazowieckim odby³o siê uroczyste podsumowanie akcji profilaktycznej " Bezpieczna droga do szko³y". Fachow¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ zasad bezpiecznego poruszania siê po ulicach podzieli³ siê przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Miñsku Mazowieckim, starszy sier ant Daniel Niezdropa. W trakcie spotkania dzieci dowiedzia³y siê, jak bezpiecznie poruszaæ siê po ulicach i jak postêpowaæ, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa. Nie zabrak³o ró norodnych konkursów. Klasy pierwsze przygotowa³y wystawê prac plastycznych. Za najlepsze uznano prace Zuzanny Król (kl. I b), Klaudii W¹sowskiej (kl. I c) i Amelii y³y (kl I b). Klasy drugie i trzecie wziê³y udzia³ w konkursie literackim "Bezpieczna jazda samochodem". Uk³adane przez dzieci rymowanki i wierszyki dowiod³y, e pamiêtaj¹ one o zapinaniu pasów bezpieczeñstwa i wiedz¹ jak nale y siê prawid³owo zachowywaæ podczas jazdy samochodem. I miejsce w tym konkursie zdoby³a Olga Zawadka (kl. III a). Wyró niono równie kl III d (wych. Beata Kupiec) i klasê II d (wych. Agnieszka odyga). Imprezê profilaktyczn¹ przygotowa³y i prowadzi³y Gra yna Suchodolska, Renata Krasnodêbska i Bogumi³a Wróblewska. Najm³odsi uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 6 zdali egzamin z wychowania komunikacyjnego na "szóstkê". Tekst: Gra yna Suchodolska Bogumi³a Wróblewska Nauczycielki fot. Agnieszka odyga Bezpiecznie na co dzieñ MIM 12/2009 7

6 COMENIUS Od roku 2004 w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Paw³a II w Miñsku Mazowieckim realizowane s¹ projekty polegaj¹ce na miêdzynarodowej wymianie uczniów i nauczycieli. Celem Programu Comenius jest rozwijanie wœród m³odzie y i kadry nauczycielskiej wiedzy o ró norodnoœci kultur i jêzyków europejskich oraz pomaganie m³odym ludziom w nabyciu podstawowych umiejêtnoœci i kompetencji yciowych niezbêdnych dla rozwoju osobistego, przysz³ego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego. G³ówn¹ problematyk¹ projektu zrealizowanego w latach by³o poznanie krajów europejskich, obyczajów i ró nych systemów edukacyjnych. Dziêki zaanga owaniu i pracy koordynatora pani Katarzyny Koz³owskiej-Wyszogrodzkiej uczniowie ze Szwecji, Niemiec, Francji, Litwy, Grecji i Polski mieli szansê budowaæ wzajemne wiêzi oraz wspó³pracowaæ nad przybli aniem zagadnieñ demokracji, patriotyzmu czy ró norodnoœci kulturowej. Od roku 2008 szko³a realizuje kolejny projekt zatytu³owany Budowanie mostów dla zrównowa onego rozwoju Europy. Uczestnicz¹ w nim szko³y z Niemiec, Szwecji, Litwy, Republiki Czeskiej, Hiszpanii i W³och. Funkcjê koordynatora dyrektor szko³y Grzegorz Wyszogrodzki powierzy³ pedagogowi Beacie Kulhawik. M³odzi ludzie maj¹ mo liwoœæ dzielenia siê swoimi doœwiadczeniami z zakresu ochrony œrodowiska, ekologii a tak e nowoczesnych technologii informacyjnych. Podstawowym za³o eniem podejmowanych dzia³añ jest uœwiadomienie nowemu pokoleniu piêkna otaczaj¹cego nas œwiata i kszta³towanie postaw odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska. Podczas pierwszego spotkania, jakie odby³o siê w listopadzie ubieg³ego roku w Karben (Niemcy), przedstawiciele siedmiu szkó³ opracowali plan pracy i wizyt na najbli sze dwa lata. Polskie gimnazjum reprezentowali nauczyciele z dwójk¹ uczennic: Aleksandr¹ Sêczkowsk¹ i Mart¹ Pop³awsk¹. By³ to czas zarówno ciê kiej pracy, jak i zawarcia pierwszych znajomoœci oraz przyjaÿni. Zwiedziliœmy partnerskie miasto Miñska Mazowieckiego - Karben, uczestniczyliœmy w spotkaniu z burmistrzem panem Rolandem Schulzem a tak e podziwialiœmy uroki bankowej dzielnicy Frankfurtu. Wróciliœmy pe³ni optymizmu, chêci do pracy, bogatsi o niazapomniane wra enia. W Karben na ka dym kroku spotykaliœmy siê z niesamowit¹ goœcinnoœci¹, otwartoœci¹ i yczliwoœci¹ naszych niemieckich przyjació³. W lutym 2009 roku w Hiszpanii zaprezentowaliœmy sprawozdania z ekologicznych inicjatyw, jakie uda³o nam siê przeprowadziæ na terenie szko³y. Pomiêdzy zwiedzaniem gór i lasów La Manchy, promowaliœmy walory przyrodnicze powiatu miñskiego. Przedstawiliœmy dokumentacjê fotograficzn¹ z wêdrówek do rezerwatów Jedlina, Rudka Sanatoryjna, Prze³om Witówki, Wólczañska Góra, Œwider, Parków Krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbu añskiego, wykonan¹ przez klasê turystycznokrajoznawczo-fotograficzn¹. Pokazaliœmy plakaty i foldery dotycz¹ce globalnego ocieplenia, zrobione przez uczniów na lekcjach chemii i fizyki pod czujnym okiem pani Doroty Sugier. Podzieliliœmy siê doœwiadczeniami z akcji informacyjno-edukacyjnej dotycz¹cej segragacji œmieci, któr¹ uda³o siê przeprowadziæ dziêki wsparciu i pomocy Przedsiêbiorstwa Go- 8 MIM 12/2009

7 spodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim. Spotkanie w Alcaraz by³o okazj¹ do dyskusji na temat ró norodnoœci przyrodniczych krajów, z jakich pochodzimy. Byliœmy pod wra eniem systemowych rozwi¹zañ ekologicznych stosowanych w prowincji Albacete. Nasz¹ uwagê zwróci- ³o du o wolniejsze tempo ycia mieszkañców Pó³wyspu Iberyjskiego. Niezapomniane wra enia przywieÿliœmy z Walencji, gdzie w lutym mogliœmy zrywaæ mandarynki z drzew, podziwiaj¹c show delfinów w jednym z najwiêkszych europejskich oceanariów. Hiszpañscy przyjaciele profesjonalnie wrêcz z niemieck¹ precyzj¹ przygotowali pobyt delegacji zagranicznych. Maj sta³ siê miesi¹cem podsumowañ. Wszyscy spotkaliœmy siê w Krnov, gdzie celebrowaliœmy Œwiêto Ziemi. Polskê reprezentowa³o jedenaœcioro uczniów i troje nauczycieli. Celem wizyty w Republice Czeskiej by³a integracja wielkiej, szkolnej spo³ecznoœci oraz prezentacja ca³orocznych dokonañ. Uczniowie gimnazjum papieskiego pokazali prezentacjê multimedialn¹ o Szkolnym Tygodniu Ekologii. Wspominali projekcje filmów o mechanizmach powstawania efektu cieplarnianego, pokazy mody i bi uterii ekologicznej. Opowiadali o swoich badaniach nad zanieczyszczeniami wody, przeprowadzonymi w laboratoriach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Warszawie i w oczyszczalni œcieków Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Miñsku Mazowieckim. Strona polska zorganizowa³a seriê konkursów i quizów ekologicznych. Uczniowie rozwi¹zywali eko-zadania w grupach miêdzynarodowych. Za trud w³o ony w zmagania intelektualne i lingwistyczne, wszyscy otrzymali upominki przywiezione przez ka d¹ z delegacji. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziêkowaæ przedstawicielom Urzêdu Miasta i Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazowieckim a tak e Pañstwu Pi¹tkowskim reprezentuj¹cym gazetê Co s³ychaæ za ksi¹ - ki, p³yty, foldery i inne materia³y, którymi mogliœmy obdarowaæ delegacje zagraniczne. Podczas inauguracyjnego koncertu, serca przyby³ych zdobyli polscy wykonawcy Sylwia oboda, Maciej Walewski i nauczyciel Dariusz Kulma. Premiera hymnu projektu Trees, trees.. wykonana przez artystów z Polski i Niemiec a nastêpnie polska wersja Jozin z bazin zosta³a entuzjastycznie przyjêta przez liczn¹ widowniê. Pobyt w Krnov dostarczy³ wszystkim wielu mi³ych wra eñ. Z prawdziwym alem opuszczaliœmy naszych europejskich przyjació³. W paÿdzierniku spotkaliœmy siê po raz kolejny. Tym razem to nasza szko³a mia- ³a zaszczyt goœciæ zagraniczne delegacje. Przybyli uczniowie i nauczyciele ciê ko pracowali podczas konferencji oraz szkolnych warsztatów tematycznych. Obserwowali lekcje, jakie odby³y siê w polskiej szkole. Zwiedzili Warszawê, uczestniczyli w spotkaniu teatralno-muzycznym i wieczornicy podsumowuj¹cej miêdzynarodowo-artystyczn¹ aktywnoœæ uczniowsk¹. Uczestnicy wymiany mieli równie okazjê podzieliæ siê swoimi odczuciami i wra eniami z pobytu w Miñsku Mazowieckim z w³adzami miasta. Dziêki udzia³owi w projektach Comeniusa, nauczyciele i uczniowie przygotowuj¹ siê do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej. Ucz¹ siê samodzielnoœci, tolerancji, radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz twórczego rozwi¹zywania problemów. Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Paw³a II jest jedyn¹ placówk¹ oœwiatow¹ na terenie Miñska Mazowieckiego, która poprzez realizacjê unijnego Programu Comenius zapewnia wysoki poziom nauczania, rozwija zainteresowania uczniów i aktywnoœæ spo³eczn¹. Koordynator: Beata Kulhawik fot. z arch GM Nr2 MIM 12/2009 9

8 IV POWIATOWY PRZEGL D PIOSENKI DLA NAUCZYCIELI 21 LISTOPADA listopada 2009 w Miejskim Domu Kultury w Miñsku Mazowieckim odby³ siê IV Powiatowy Przegl¹d Piosenki dla Nauczycieli, którego organizatorami s¹: Starosta Miñski, Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Warszawy, Miejski Dom Kultury w Miñsku Mazowieckim Przegl¹d na trwa³e wpisa³ siê w kalendarz imprez powiatowych, a co wiêcej zyska³ swoj¹ wiern¹ publicznoœæ, która i w tym roku nie zawiod³a i, mimo póÿnego sobotniego popo³udnia, licznie przyby³a, by obejrzeæ artystyczne popisy nauczycieli powiatu miñskiego. Szalej¹ca grypa spowodowa³a, e w tegorocznym Przegl¹dzie wziê³o udzia³ tylko piêæ szkó³, gdy artyœci z czterech innych placówek, które zadeklarowa³y swój udzia³ w przedsiêwziêciu, zapadli na zdrowiu i odwo³ali swoje wystêpy. Oczywiœcie al, e w imprezie nie mogli wzi¹æ udzia³u wszyscy chêtni, ale niewielka liczba wystêpuj¹cych szkó³ nie wp³ynê³a na obni enie poziomu Przegl¹du. Zaproszonych goœci, widzów, uczestników Przegl¹du, sponsorów oraz przedstawicieli lokalnej prasy powita³ prowadz¹cy imprezê Dyrektor ZSZ nr 2 w Miñsku Mazowieckim p. Tomasz P³ochocki. Kiedy przedstawiciele szkó³ bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie losowali kolejnoœæ wystêpów, publicznoœæ wys³ucha³a piosenek o naszym mieœcie w wykonaniu Kameralnego Chóru Oddzia³u ZNP w Miñsku Mazowieckim. Jako pierwsza na scenie pojawi³a siê nauczycielka z ZS nr 1 w Miñsku Mazowieckim. Oczarowa³a publicznoœæ swym piêknym, lirycznym wykonaniem znanych polskich przebojów. Nastêpnie wyst¹pi³y panie ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Miñsku Mazowieckim i udowodni³y, e nauczyciele nie tylko potrafi¹ œpiewaæ, ale te uk³adaæ teksty satyryczne, w których z przymru eniem oka, ale i posmakiem goryczy zaprezentowane zosta³o ycie polskiego belfra. Publicznoœæ nagrodzi³a gor¹cymi brawami urok osobisty pañ, ich talent i zapa³. Kolejny wystêp przyniós³ zupe³n¹ zmianê nastroju. Scena rozkwit³a rozmaitoœci¹ barw, zape³ni³a siê mnogoœci¹ nauczycieli z ZSZ nr 2- popularnie zwanego "Mechanikiem", którzy w tym roku zajechali cygañskim taborem, by przedstawiæ publicznoœci garœæ znanych i lubianych piosenek cygañskich. Przebrani w wykonane przez siebie stroje artyœci tañczyli i tryskali tak¹ radoœci¹, e wci¹gnêli do wspólnej zabawy publicznoœæ, która doceniaj¹c pomys³owoœæ, talent i pracê nagrodzi³a ich nie tylko gor¹cymi brawami, ale tak e przyzna³a g³ówn¹ nagrodê. Niezwykle mi³¹ niespodziankê sprawi³ równie uroczy duet z ZS w Siennicy.Profesjonalne i dowcipne wykonanie znanych przebojów zyska³o uznanie widzów, którzy nie szczêdzili braw i okrzyków podziwu. Jako ostatnie wyst¹pi³y panie z Zespo³u Przedszkolno - Szkolnego w Okuniewie. Nie ma co ukrywaæ, na ich pojawienie siê czekano z niecierpliwoœci¹, bowiem nauczycielki z Okuniewa zd¹ y³y ju przyzwyczaiæ publicznoœæ do tego, e ich wystêpy s¹ najwy szej klasy. Tym razem u³o one do znanych melodii satyryczne teksty rozliczy³y i osi¹gniêcia reformy oœwiatowej, i dzia³alnoœæ w³adz. Talent plus ogromne poczucie humoru sprawi³y, e wszyscy bawili siê œwietnie, choæ chwilami szczery œmiech miesza³ siê z kropelkami ³ez. Kiedy komisja z³o ona z przedstawicieli wszystkich szkó³ bior¹cych udzia³ w Przegl¹dzie liczy³a g³osy publicznoœci, na scenie pojawili siê nauczyciele Studium Jêzyków Obcych w Miñsku Mazowieckim, którzy zaprezentowali wi¹zankê piosenek œpiewanych w ró nych jêzykach. ywio- 10 MIM 12/2009

9 ³owe wykonanie znanych zagranicznych piosenek pobudzi³o publicznoœæ do wspólnej zabawy i umili³o czas oczekiwania na wyniki g³osowania. Jako ostatni z wystêpuj¹cych poza konkursem artystów zaprezentowa³ swoje umiejêtnoœci Sebastian Ksi¹ ek- za³o- yciel, choreograf i solista zespo³u EXSTRIM DANSE dzia³aj¹cego w ZSZ nr 2, daj¹c pokaz tañca nowoczesnego. Kiedy nadszed³ czas na wrêczenie nagród, zabra³ g³os Starosta Miñski p. Antoni Jan Tarczyñski, który wyrazi³ swoje uznanie dla talentu, pomys³owoœci i poczucia humoru nauczycieli. Wyrazi³ on przekonanie, e reakcja widzów, zaanga owanie nauczycieli s¹ dowodem tego, e organizowanie kolejnych Przegl¹dów ma sens, bo impreza s³u y scalaniu œrodowiska, jest okazja do dobrej zabawy, pozwala poznaæ inn¹, niezawodow¹, a przecie prawdziw¹ i ciekaw¹ "twarz" nauczycieli. Dziêki sponsorom, ZNP o/miñsk Mazowiecki, Firmie ARGO Grzegorz NiedŸwiedziuk, Artur Wocial, PHU Wac³awa W³odarczyk - artyku³y biurowe i papiernicze, TELE PIZZA wrêczono 4 wyró nienia dla szkó³. Zarz¹d Powiatu Miñskiego zabezpieczy³ œrodki na organizacjê i nagrody dla wszystkich uczestników Przegl¹du. Po czêœci oficjalnej wszyscy uczestnicy i goœcie Przegl¹du zostali zaproszeni na poczêstunek sponsorowany przez Studium Jêzyków Obcych. Wspólne biesiadowanie znowu da³o okazjê do rozmów, wspomnieñ, do spotkania siê dobrych znajomych, których kr¹g poszerza siê z roku na rok. Dyrektor ZSZ NR2 Tomasz P³ochocki fot. z arch. ZSZ Nr2 Œladami,,Kamieni na szaniec Dnia 29 paÿdziernika 2009 r, klasy druga i trzecia Gimnazjum Salezjañskiego w Miñsku Mazowieckim wybra³y siê na wycieczkê œladami bohaterów,,kamieni na szaniec'' autorstwa Aleksandra Kamiñskiego, harcerza i dzia³acza na rzecz skautingu polskiego. Pod szko³¹ zebraliœmy siê oko³o godziny siódmej trzydzieœci. Wszyscy byliœmy bardzo podekscytowani, poniewa pragnêliœmy zobaczyæ miejsca tak dobrze nam znane z ksi¹ ki, jak Palmiry, Pawiak, czy s³ynne miejsce najodwa niejszej akcji Szarych Szeregów pod Arsena³em. Mimo naszych obaw, do Warszawy dojechaliœmy bez wiêkszych przeszkód. Najpierw wybraliœmy siê na cmentarz palmirski, który jest miejscem kaÿni i pochówku wielu dzia³aczy podziemia i inteligencji polskiej. Przed wejœciem na nekropoliê, na tabliczce z br¹zu umieszczone s¹ s³owa:,, atwo jest mówiæ o Polsce, trudniej dla niej pracowaæ, jeszcze trudniej cierpieæ, a najtrudniej umrzeæ'', które maj¹ na celu upamiêtnienie torturowanych i skazanych na œmieræ w ca³ej Polsce. Szczególnie usilnie staraliœmy siê znaleÿæ nazwisko ojca Alka Dawidowskiego, niestety nie uda³o siê. Zw³oki taty jednego z bohaterów "Kamieni " nigdy nie zosta³y zidentyfikowane. Po odwiedzinach cmentarza, udaliœmy siê do s¹siaduj¹cego z nim muzeum. By³o tam wiele wspania³ych eksponatów, jednak nas najbardziej zaciekawi³y tablice, na których znaleÿliœmy wiele znanych nazwisk jak: T. Stankiewicz, J. Kusociñski, M. Rataj i wielu innych znakomitych Polaków, zabitych i ukrytych w Puszczy Kampinoskiej. Po zwiedzeniu Palmir, ruszyliœmy na Pawiak, do zrekonstruowanego wiêzienia, wybudowanego w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku przez Rosjan. Przed wejœciem znajduje siê dziœ drzewo odlane z br¹zu, na pami¹tkê tego, które jako jedyne przetrwa³o wysadzenie Pawiaka przez wycofuj¹cych siê hitlerowców. Gdy weszliœmy do budynku, a w³aœciwie do jego podziemi, us³yszeliœmy od naszego m³odego, niezwykle kompetentnego przewodnika, jak usytuowane by³o wiêzienie oraz o tym, e wiêÿniowi nawet po wyjœciu za mury Pawiaka, niezwykle trudno by³o uciec. Wi¹za³o siê to z faktem, e ca³oœæ znajdowa³a siê na terenie warszawskiego getta. Zwiedziliœmy wiele niezwyk³ych sal, wys³uchaliœmy grypsów przesy³anych sobie z i do wiêzienia, jednak najbardziej niezwyk³e wydawa³o mi siê przypadkowe spotkanie z by³ym wiêÿniem Pawiaka. Staruszek opowiada³ o swoich prze yciach z widocznym cierpieniem i wzruszeniem na twarzy i choæ co chwila g³os ³ama³ mu siê pod ciê arem prze ytych lat, ka dy s³ucha³ go z zapartym tchem. Po wyjœciu z Pawiaka pojechaliœmy na skrzy owanie ulic D³ugiej i Bielañskiej, aby zrekonstruowaæ w pamiêci akcjê pod Arsena³em, w której udzia³ brali ch³opcy z,,kamieni na szaniec''. Pomodliliœmy siê przy tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Szarym Szeregom przy Arsenale Warszawskim. Do domu dotarliœmy o godzinie piêtnastej trzydzieœci z wieloma myœlami k³êbi¹cymi siê w g³owach. Myœleliœmy o bohaterach, którzy nie pozwolili potomnym zapomnieæ, e,,jeszcze Polska nie zginê³a'' i e jest wci¹ ywa w naszych sercach Krzysztof ak Uczeñ kl. III Salezjañskiego Gimnazjum Fot. z arch. Szkó³ Salezjañskich MIM 12/

10 Sprawozdanie z akademii miejskiej rocznica powstania listopadowego 27 listopada 2009 roku w pi¹tek o godz w auli Miejskiej Szko³y Artystycznej w Miñsku Mazowieckim odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 179. rocznicê wybuchu powstania listopadowego. Zgromadzonych goœci, wœród których znaleÿli siê m.in. przedstawiciele w³adz lokalnych i kombatanci, w imieniu w³asnym oraz wspó³organizatorów, czyli Miejskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Miñskiej, powita³a dyrektor Szko³y Podstawowej nr 5 w Miñsku Mazowieckim Ewa Szczerba. Po krótkim s³owie wstêpnym przekaza³a g³os m³odym artystom, przygotowywanym przez nauczycielki Iwonê Kokoszkê, Mariolê Kruszewsk¹, Magdalenê Jakubowsk¹ i Halinê Prus. W tle wyrazistej scenografii, której g³ówny element stanowi³ orze³ umieszczony na bia³o - czerwonym suknie, wyst¹pili uczniowie miñskiej Pi¹tki, którzy zaprezentowali bogaty i uniwersalny w swej wymowie program artystyczny. M³odzie przedstawi³a krótki rys historyczny powstania, bogato przeplatany strofami poezji patriotycznej i dÿwiêkami nastrojowej muzyki przy akompaniamencie fortepianu, saksofonu, fletów i akordeonu. Niek³amanych wzruszeñ dostarczy³y publicznoœci pieœni wykonywane przez solistów i szkolny chór. Obecni na uroczystoœci goœcie oraz zaproszeni uczniowie miñskich szkó³ us³yszeli miêdzy innymi: "Rotê", "Wojenko, wojenko", "Ej, dziewczyno, ej, niebogo" i inne polskie pieœni, które na sta³e wros³y w nasz¹ kulturê i tradycjê narodow¹. Bardzo widowiskowym elementem programu artystycznego by³y równie wystêpy najm³odszych przedstawicieli Pi¹tki, którzy zaprezentowali siê w kujawiaku i trojaku. Warto podkreœliæ, i w przedstawionym monta u s³owno-muzycznym nie zabrak³o odniesieñ nie tylko do powstania listopadowego, ale równie wspó³czesnej, bliskiej nam historii Polski, czego wyrazem by³o m. in. wykonanie poruszaj¹cej pieœni Jacka Kaczmarskiego pt. "Mury". Dziêki swym talentom recytatorskim i wokalnym m³odzi artyœci oddali ho³d wszystkim pokoleniom Polaków walcz¹cym o woln¹, sprawiedliwie i m¹drze rz¹dzon¹ Polskê. Wprowadzili widowniê w nastrój g³êbokiej refleksji i zadumy nad przemijaniem. Po programie artystycznym g³os zabra³ pan Artur Piêtka reprezentuj¹cy Muzeum Ziemi Miñskiej. Wyg³osi³ prelekcjê na temat przebiegu powstania listopadowego na ziemi miñskiej. Dziêki bardzo rzetelnie, szczegó³owo przygotowanemu wyst¹pieniu uczestnicy uroczystoœci zg³êbili wiedzê na temat mniej znanych faktów dotycz¹cych walk powstañczych na naszym terenie. Pi¹tkowe spotkanie przy muzyce, historii i poezji patriotycznej, mimo e przebiega³o we wczesnych godzinach przedpo³udniowych, mia³o charakter bardzo nastrojowy. Optymizmem mo e napawaæ fakt, i dziêki takim uroczystoœciom pamiêtne wydarzenia sprzed blisko dwustu lat nie tylko nie odchodz¹ w niepamiêæ, ale staj¹ siê bli sze zarówno starszemu, jak i m³odszemu pokoleniu miñszczan, dla których stanowi¹ interesuj¹c¹ lekcjê historii. Dyrektor SP Nr5 Ewa Szczerba fot. z arch. SP NR 5 12 MIM 12/2009

11 Koncert na urodziny Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Paw³a II w Miñsku Mazowieckim to szko³a, która stara siê uczyæ wra liwoœci i otwartoœci na potrzeby drugiego cz³owieka oraz zaanga owania spo³ecznego. Koncert charytatywny "Trochê s³oñca" dok³adnie odpowiada misji szko- ³y. W tym roku, 6 grudnia gimnazjum z Budowlanej zaprosi³o miñszczan na dziesi¹ty, jubileuszowy i wyj¹tkowy przez to koncert. Sala koncertowa Miejskiej Szko³y Artystycznej pêka³a w szwach. Ci, dla których zabrak³o miejsc w fotelach, siedzieli na pod³odze lub t³oczyli siê przy wyjœciu. Ka dy chcia³ zobaczyæ, co tym razem przygotuj¹ gimnazjaliœci i ich opiekunowie, a by³o na co popatrzeæ i czego pos³uchaæ. Z okazji jubileuszu na scenie wyst¹pili nie uczniowie - jak zwykle, a ich nauczyciele i pracownicy szko³y, którzy zagrali w tradycyjnych Jase³kach. Kiedy na scenie szala³ Diabe³ek (w tej roli pedagog Justyna Ko³odziejczyk) albo z³oœæ na onê (wicedyrektor Urszula Æwiek) i dworzan (polonistka Edyta Ch³opik i biolog Wioletta Kuciñska) wylewa³ król Herod (dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki), widzowie nie szczêdzili braw. Wybuchy œmiechu towarzyszy³y scenom z udzia³em górali, których zagrali nauczyciele wu-efu: Ma³gorzata Pyszel, Tomasz Ruta, Marek Kudelski oraz fizyczka Magdalena Iskra. Graj¹cej Maryjê nauczycielce geografii i jednoczeœnie absolwentce gimnazjum, Aleksandrze Beredzie, która jak jej bohaterka jest w b³ogos³awionym stanie, towarzyszy³ spokojny Józef, czyli Janusz Kamiñski (nauczyciel wiedzy o spo³eczeñstwie). By³a te babcia (nauczyciel wspomagaj¹cy Marzena Grzyb), która przyjê³a œwiêt¹ rodzinê w tê grudniow¹ noc i Trzej Królowie (Aleksandra Wróbel, Dorota Sugier i Lilla K³os), którzy odwiedzili stajenkê. Anio³ (El bieta Jaworka wuefistka) przekaza³ dobr¹ nowinê, a Diabe³ (wuefistka Aldona Szewczyk) skusi³ Heroda do podpisania cyrografu. Œmieræ (pedagog Beata Kulhawik) przerazi³a, a krasnale (Anna Misio³ek, Marzena Grzyb, Urszula Æwiek, Magdalena Paska, Zofia Bohun, Izabela Saganowska) i œw. Miko³aj (ksi¹dz Pawe³ Cudny) rozweselili na koniec tañcem. Nad ca³oœci¹ czuwa³a i tonowa³a emocje widowni polonistka Agnieszka Ko- uchowska w roli narratora. Uczniowie otwierali oczy ze zdumienia, widz¹c swoich nauczycieli na scenie. Ci z kolei, grali jak z nut, jakby w ogóle nie mieli tremy, mimo e dla wiêkszoœci by³ to pierwszy raz! Du a w tym zas³uga re yserki spektaklu, Anny Misio³ek (matematyczki!). Dope³nieniem historii o narodzeniu Pana by³y piosenki przygotowane i wykonane przez zespó³ pod kierunkiem matematyka, Dariusza Kulmy. By³a ywio³owa pastora³ka "Skrzypi wóz" i znane z "Metra" - "Uciekali", ale i nostalgiczne "Znów wêdrujemy" z repertuaru Grzegorza Turnaua. Zaœpiewali Sylwia oboda i Maciek Walewski, zabêbni³ Przemek Nalazek. Koncertowi towarzyszy³ kiermasz prac œwi¹tecznych przygotowanych przez uczniów pod okiem nauczycielki informatyki i techniki, Ewy Raczyñskiej. Bibliotekarki przygotowa³y wystawê zdjêæ, pokazuj¹c¹ historiê koncertu - od pierwszego, który odby³ siê w 2001 roku po dziesi¹ty, jubileuszowy. Organizatorom gratulacje z okazji 10-lecia charytatywnego grania przes³ali: Jolanta Kwaœniewska z Fundacji "Porozumienie bez barier", Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej i szefowie "Caritas" Polskiej. Wyj¹tkowy koncert przyniós³ te wyj¹tkowe efekty finansowe - uda³o siê zebraæ tego wieczoru w szkole muzycznej 3380 z³, z czego 1060 z³ zostanie przeznaczone na pomoc chorej na raka uczennicy papieskiego gimnazjum. Pozosta³a kwota - jak zwykle - bêdzie u³atwia³a szkolne ycie najubo szym gimnazjalistom. Dziêki niej wyjad¹ jak ich rówieœnicy na wycieczki edukacyjne, do teatru, muzeum, bêd¹ mogli liczyæ na pomoc w zakupie podrêczników czy zimowej odzie y. - Cieszymy siê, e s¹ wokó³ dobrzy ludzie, którzy wspieraj¹ nasz¹ koncertow¹ inicjatywê. Mo e i dobro nie jest atrakcyjne dla mediów, ale na szczêœcie nie brakuje go w zwyk³ej codziennoœci i przez to staje siê ona piêkna, choæ zwyk³a - mówi dyrektor papieskiego gimnazjum, Grzegorz Wyszogrodzki. Niedzielny, grudniowy, miko³ajkowy koncert "Trochê s³oñca" by³ te okazj¹ do œwiêtowania dziesi¹tych urodzin szko- ³y, która zaczê³a dzia³aæ 1 wrzeœnia 1999 roku. Dlatego w finale na scenie pojawi³ siê tort, którym organizatorzy obdzielili publicznoœæ. Do krojenia urodzinowego ciasta zaproszono radn¹, Izabellê Rombel, która deklarowa³a, e szko³a przy Budowlanej doczeka siê wreszcie sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Mistrzami ceremonii byli te : przewodnicz¹ca Rady Rodziców, Katarzyna Rosochacka, absolwentka Sylwia oboda i przewodnicz¹cy samorz¹du szkolnego, Adam Niewiñski. Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, którzy przez dziesiêæ lat charytatywnego grania w jakikolwiek sposób przyczynili siê do idei szerzenia dobra. Za rok znowu zaœwieci "Trochê s³oñca". Izabela Saganowska fot. z arch. GM Nr 2 MIM 12/

12 Akcja Deutsch-Wagen-Tour "Jest tylko jeden sposób nauki - poprzez dzia³anie" P. Coelho W ostatnich tygodniach w grupach ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Paw³a II podejmowano wiele dzia³añ s³u ¹cych pog³êbianiu wiedzy nie tylko w warunkach typowo szkolnych czy klasowych. Germanistki - Katarzyna Koz³owska-Wyszogrodzka i Bo ena Sawczuk próbowa³y pokazaæ, e nauka jêzyka naszych zachodnich s¹siadów mo e byæ nie tylko po yteczna, ale i przyjemna. W paÿdzierniku m³odzie uczestniczy³a w lekcji na temat s³owników dwujêzycznych. Wysokie wymagania wspó³czesnego m³odego cz³owieka dotycz¹ nie tylko sprzêtu komputerowego czy oprogramowania, ale równie pomocy naukowych. S³owniki zdaniem m³odzie y powinny byæ: - czytelne, przejrzyste, funkcjonalne, zawieraæ du ¹ iloœæ hase³, informacje kulturoznawcze, wyjaœnienia gramatyczne, zwroty idiomatyczne, przys³owia itp. Uczniowie podczas spotkania z wydawnictwem zajmuj¹cym siê publikacj¹ s³owników mieli okazjê zapoznaæ siê z jego najnowszymi i najnowoczeœniejszymi propozycjami. W ostatni czwartek listopada spotka³a uczniów kolejna niespodzianka r. w Gimnazjum Miejskim nr 2 goœci³a przedstawicielka akcji Deutsch- Wagen-Tour, pani Agnieszka ó³kowska. Akcja inspirowana przez Ambasadê Niemieck¹ ma promowaæ nauczanie jêzyka niemieckiego w polskich szko³ach. Uczniowie z klas niemieckojêzycznych uczestnicz¹cy w tych ciekawych, aktywizuj¹cych zajêciach uczyli siê nowego s³ownictwa na czas, uk³adali puzzle pokazuj¹ce landy w Niemczech i województwa w Polsce, bawili siê w du ego formatu Memory czy powtarzali kolory przy u yciu kilkumetrowej, kolorowej chusty. Ka dy uczeñ bior¹cy udzia³ w lekcji otrzymywa³ nagrody z logiem akcji Deutsch-Wagen-Tour. Zarówno obecni na spotkaniu uczniowie, nauczyciele jak i dyrekcja szko³y, mieli okazjê zapoznaæ siê z inn¹ form¹ prowadzenia zajêæ - uwzglêdniaj¹c¹ wyjœcie z sal lekcyjnych, z du ¹ iloœci¹ ruchu i stawiaj¹c¹ na grê i zabawê. By³o te wspólne zdjêcie z jednym z piêciu kolorowych samochodów promuj¹cych akcjê. Spotkanie to by³o ciekawym doœwiadczeniem dla wszystkich obecnych. Nauczyciele jêzyka niemieckiego Bo ena Sawczuk Katarzyna Koz³owska- Wyszogrodzka Kilka s³ów na temat akcji Deutsch-Wagen- Tour Goethe-Institut, Ambasada Niemiec w Warszawie oraz organizacje partnerskie wys³a³y w Polskê r. piêæ samochodów oznakowanych logiem akcji. Lektorzy akcji prezentuj¹ szereg nowoœci zwi¹zanych z nauk¹ jêzyka niemieckiego i w niekonwencjonalny sposób przekazuj¹ informacje kulturoznawcze o Niemczech, miêdzy innymi w formie ciekawych gier, zabaw itp. Informacje zgodne z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Instytutu Goethego fot. z arch GM Nr2 14 MIM 12/2009

13 Miñski Klub Biegacza Dreptak Nie wszyscy mieszkañcy Miñska Mazowieckiego wiedz¹ o dzia³aj¹cym w naszym mieœcie Stowarzyszeniu Miñski KB DREPTAK. Jest to stowarzyszenie sportowe skupiaj¹ce biegaczy stawiaj¹cych sobie za cel popularyzacjê i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy wypoczynku, propagowanie zdrowegoi aktywnego stylu ycia, popularyzacjê rekreacji ruchowej, promocji miasta Miñsk Maz, popularyzowanie lekkiejatletyki i umo liwienie m³odzie y udzia³u w atrakcyjnej formie wypoczynkui sportowej rywalizacji. Historia MKB Dreptak siêga roku MKB Dreptak przej¹³ tradycje Klubu Biegacza Amator dzia³aj¹cego przy TTKF Albatros w Miñsku Mazowieckim. Za³o ycielem KB Amator by³ kol. Janusz Szymañski, propagator biegania. Za³o ycielami MKB Dreptak byli kol. Miros³aw Kaszuba, S³awomir Toporowski i Janusz Wieczorek. Do³¹czyli do nich miêdzy innymi koledzy Krzysztof Œlusarczyk, Janusz Szymañski, Jaros³aw Rozbicki, W³adys³aw Judka, Dariusz Wybranowski. Wymienieni biegacze co roku brali udzia³ w oko³o czterdziestu ogólnopolskich i miêdzynarodowych zawodach sportowych, jednoczeœnie promuj¹c nasze miasto. Odnosili szereg sukcesów indywidualnych i zespo³owych. Na uwagê zas³uguj¹ bardzo dobre starty Jaros³awa Rozbickiego w biegach maratoñskich. Wynik 2 godz. 53 minuty jest jednym z lepszych wyników w biegu maratoñskim uzyskanym przez miñskich biegaczy. W 2005 roku odby³o siê pierwsze walne zebranie cz³onków MKB Dreptak na którym zosta³ wybrany pierwszy zarz¹d klubu biegacza. Prezesem klubu zosta³ S³awomir Toporowski, a w sk³ad zarz¹du weszli Janusz Wieczorek i Miros³aw Kaszuba. W tym samym roku MKB Dreptak zosta³ zarejestrowany jako Stowarzyszenie. W MKB Dreptak biega³o wtedy oko³o 12 biegaczy. W roku 2008 w sk³ad zarz¹du wszed³ kol. Jerzy Nurek za Miros³awa Kaszubê. Dreptacy przestali byæ bezimiennymi biegaczami. Burmistrz Miasta ufundowa³ naszemu klubowi 20 kompletów ³adnych strojów sportowych. Na pocz¹tku roku 2009 odby³o siê drugie Walne Zebranie cz³onków MKB. Dreptak na którym wybrany zosta³ nowy zarz¹d. W sk³ad zarz¹du weszli kol. Jerzy Nurek-prezes klubu, Janusz Wieczorek - wice prezes, El bieta Wójcicka-sekretarz klubu. W chwili obecnej z Dreptakiem biega oko³o 35 biegaczy. Biegaj¹ z nami biegacze ze Stanis³awowa, Ceg³owa, Mrozów, Dêbego Wielkiego. W bie ¹cym roku biegacze MKB Dreptak brali udzia³ w oko³o 45 imprezach biegowych ogólnopolskich, niejednokrotnie miêdzynarodowych. Biegaliœmy na ró nych dystansach -od biegów na 2 km do biegów na 100 km. Imprezy te odbywa³y siê na terenie ca³ego kraju od S³upska, Gdañska, przez Hajnówkê, Zamoœæ, Komañczê, Kraków, Poznañ, Warszawê, uków, Adamów. Nasi biegacze s¹ bardzo widoczni na trasach biegowych, nie tylko ze wzglêdu na ciekawe stroje, ale te ze wzglêdu na bardzo dobre wyniki osi¹gane w poszczególnych biegach. Najlepszy nasz zawodnik Maciej Badurek wielokrotnie zajmowa³ wysokie lokaty. I tak np. w biegu na 10 km w Radomiu by³ drugi, bieg dooko³a ZOO Warszawa - drugi, Bia³a Podlaska bieg prze³ajowy na 7 km - pierwszy, mistrzostwa Polski w biegu na 10 km dziesi¹ta lokata, Bemowski Bieg PrzyjaŸni na 6 km - pierwszy. Jest to tylko czêœæ sukcesów Maæka. Równie dobre wyniki w tym sezonie uzyska³ Zbigniew Koper, który np. w biegu na 10 km w Legionowie by³ pierwszy,w pó³ maratonie warszawskim trzeci, w maratonie pozañskim by³ 70. z czasem poni ej trzech godzin, a w ostatnim leœnym maratonie w Weso³ej by³ pierwszy. Do najbardziej aktywnych biegaczy naszego klubu zaliczamy - kol. Miros³awa Sujaka, Zbigniewa Koper, S³awomira Zduñczyka, Barbarê Rokick¹, Jolantê Bartnik, Leszka Wójcickiego, Krzysztofa Michalaka, Janusza Wieczorka, Andrzeja Madziara. Wœród nas s¹ biegaj¹ce rodziny: Janusz, Filip i Maciej Wieczorek, Krzysztof Michalak z synem Dawidem, El bieta Leszek Wójcicki, Barbara Rokicka z mê- MIM 12/

14 Spotkanie z przedstawicielami Legii Warszawa em Józefem. Przekrój wiekowy cz³onków naszego klubu jest bardzo szeroki, od Dawida Michalaka - 11 lat, Macieja Wieczorka 15 lat do najstarszego Dreptaka Andrzeja Madziara, który biegn¹c zapomina o swoich 67 latach. O sile naszego klubu œwiadczy start w warszawskiej sztafecie maratoñskiej. Tylko cztery kluby w Polsce wystawi³y cztery szeœcioosobowe dru yny. Dreptak reprezentowa³a sztafeta kobieca, dwie sztafety mêskie i jedna sztafeta mieszana. W sztafecie maratoñskiej bra³o udzia³ 220 sztafet, a nasz pierwszy mêski zespó³ uplasowa³ siê na 10 pozycji. Do tej pory wszystkie koszty wystêpów naszych biegaczy pokrywaliœmy z w³asnych sk³adek. Obecnie nasz klub jest w Miñsku widoczny. Wspólnie z MOSiR organizujemy miñskie zawody biegowe, zachêcamy miñszczan do biegania, propagujemy zdrowy styl ycia. Naszymi dzia³aniami zachêcamy m³odzie do uprawiania sportu. Zostaliœmy zauwa eni przez decydentów. Dziêkujemy Burmistrzowi Panu Zbigniewowi Grzesiakowi, Panu S³awomirowi Kuligowskiemu, Panu Robertowi Smudze oraz personelowi MOSIR za zainteresowanie naszymi problemami oraz za owocn¹ wspó³pracê. Zapraszamy do wspólnego biegania. Kontakt Jerzy Nurek fot. z arch.mkb DREPTAK Po raz kolejny obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 im. D¹brówki sta³ siê miejscem niecodziennego wydarzenia, wzbudzaj¹cego zainteresowanie nie tylko uczniów tej placówki, ale tak e mieszkañców naszego miasta. Na zaproszenie dyrektora szko³y pana S³awomira Domañskiego oraz z inicjatywy prezesa i trenera UKS D¹brówka Janusza Puchalskiego, dnia 26 listopada na spotkanie z m³odymi kibicami przybyli znani i cenieni goœcie z klubu pi³karskiego Legia Warszawa. Na szkolnej sali gimnastycznej, witany entuzjastycznie przez wielbicieli sportu, pojawi³ siê Jan Urban (pierwszy trener klubu), a tak e jego podopieczni - Jakub RzeŸniczak (obroñca), Ariel Borysiuk (pomocnik) oraz Jakub Kosecki - syn by³ego reprezentanta Polski w pi³ce no - nej, Romana Koseckiego. Ekipie towarzyszy³ wieloletni spiker Legii - Wojciech Hadaj. Entuzjazm oczekuj¹cej publicznoœci potêgowa³ fakt, e do ostatnich dni przed spotkaniem nie by³ pewny przyjazd pierwszego trenera Legii - Jana Urbana, który 57 razy wystêpowa³ w kadrze narodowej. Dzia³acze klubu zapewniali jedynie wizytê drugiego trenera- Jacka Magiery. Dopiero proœby i perswazje trenera Janusza Puchalskiego odnios³y oczekiwany skutek i rozemocjonowany t³um kibiców móg³ zobaczyæ legendê polskiego futbolu. To niecodzienne wydarzenie uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni przez organizatorów goœcie: pose³ ziemi miñskiej Czes³aw Mroczek, Leszek Schima - asystent nieobecnej z powodu choroby pose³ Teresy Wargockiej, dyrektor MOSiR Robert Smuga, inspektor Wydzia- ³u Kultury, Oœwiaty i Sportu Andrzej Ryszawa. Wœród przyby³ych na spotkanie wyró nia³ siê radny Robert Ga³¹zka, który swoje preferencje sportowe zaakcentowa³ szalikiem w barwach klubu. Nie zabrak³o równie przedstawicieli Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz dziennikarzy prasy lokalnej. Najliczniejsz¹ grupê kibiców stanowili jednak uczniowie "D¹brówki", którzy g³oœnymi okrzykami wyra ali swój entuzjazm dla zawodników. Spotkanie rozpoczê³o siê oficjalnym meczem, w którym legioniœci zmierzyli siê z m³odymi zawodnikami UKS D¹brówka (ch³opcy z klas III i IV). W tym niecodziennym pojedynku miñszczanie zagrali w sk³adzie: Wojciech Szuba, Mateusz Grudziñski, Dominik DŸwiga³a, Adam Œpiewak, Dawid Kostrzewa, Kacper Kielan, Tomasz Witowski, Hubert Muæko, Jakub Teodorski, Piotr Sadowski, Micha³ Bieliñski, Bartosz Maj i Bartosz Kowalczyk. W roli arbitra wyst¹pi³ ukasz Wojtczyk. Chocia pi³karze z "D¹brówki" dali z siebie wszystko, mecz zakoñczy³ siê rezultatem 6:2 dla goœci z azienkowskiej. Prawdziwa euforia ogarnê³a jednak sportowych kibiców w drugiej czêœci spotkania, któr¹ rozpocz¹³ Wojciech Hadaj, zachêcaj¹c uczestników do gromkich okrzyków na czeœæ trenera, zawodników, 16 MIM 12/2009

15 a tak e ich klubu. Rozentuzjazmowani uczniowie zadawali spontaniczne pytania dotycz¹ce pi³ki no nej, kariery pi³karzy oraz przygotowañ do rozgrywek, na które cierpliwie odpowiada³ trener Urban wraz ze swoimi podopiecznymi. Na koniec Jakub Kosecki, zachêcony przez publicznoœæ, da³ krótki pokaz umiejêtnoœci pi³karskich, zas³uguj¹c tym na podziw swoich wiernych fanów. Ogromne zainteresowanie wzbudzi³ tak e zorganizowany przez legionistów quiz na temat klubu, jego zawodników i ich osi¹gniêæ. Okaza³o siê, e pi³ka no - na wyzwala wielkie emocje zarówno wœród dziewcz¹t, jak i ch³opców. Prowadz¹cy to spotkanie stan¹³ przed nie lada wyzwaniem- musia³ wybraæ z lasu r¹k uczniów rw¹cych siê do odpowiedzi. Publicznoœæ, zachêcona nagrodami w postaci klubowych gad etów, z zapa³em odpowiada³a na zadawane przez pi³karzy pytania, a co najwa niejsze - wykaza³a siê dobr¹ znajomoœci¹ futbolu. Na koniec zaproszeni goœcie ustawili siê do pami¹tkowego zdjêcia wraz z licznym t³umem m³odych kibiców. Warto podkreœliæ, e wspania³¹ atmosferê na sali stworzy³ nie tylko prowadz¹cy Wojciech Hadaj, ale zawdziêczamy j¹ równie m³odym entuzjastom rozgrywek pi³karskich. Godna podziwu jest tak e cier- pliwoœæ, z jak¹ pi³karze i ich trener sk³adali setki autografów na klubowych folderach i zdjêciach cierpliwie czekaj¹cym w kolejce dzieciom. Po czêœci oficjalnej goœcie zostali zaproszeni przez gospodarzy na uroczysty obiad. Podczas rozmów prywatnych trener Jan Urban i jego pi³karze chêtnie wypowiadali swoje opinie na temat poziomu prezentowanego przez polskie dru yny i ich zawodników oraz systemu szkolenia w Polsce i Hiszpanii. Spotkanie z zawodnikami Legii, a tak e ich trenerem niew¹tpliwie dostarczy³o jego uczestnikom wielu niezapomnianych wra eñ. O tym, e usatysfakcjonowa³o równie goœci z azienkowskiej, na pewno œwiadczy fakt, e zazwyczaj takie wizyty trwaj¹ oko³o godziny, zaœ pobyt w goœcinnej "D¹brówce" przeci¹gn¹³ siê do trzech godzin. Dziêki takim dzia³aniom Legia i jej zawodnicy przyczyniaj¹ siê do propagowania futbolu wœród m³odzie y i zdobywaj¹ sobie wiernych kibiców. Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy na kolejne, atrakcyjne inicjatywy nauczycieli i dyrekcji "D¹brówki". Iwona Matejczuk Janusz Puchalski fot. z arch. SP Nr 2 MIM 12/

16 IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji MOSiR stawia na rakietkê W listopadowym kalendarzu imprez sportowych Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji niepodzielnie królowa³y sporty rakietkowe, a w szczególnoœci BADMINTON. 19 listopada rozegrano I miñski turniej VIP w badmintonie na starcie pojawi³o siê 11 osób, które stworzy³y 3 grupy. W grupie A pojawi³y siê nazwiska takie jak: Wojciech Pi¹tek (Prezes MMTT), Pawe³ Koœcik (KLIMWENT), Stanis³aw Domalewski (Radca Prawny) i Dariusz Wojdak (Cass Film). Grupa B to Miros³aw Krusiewicz (Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzêdzie Marsza³kowskim), Marek Dargas (Adwokat), Robert Witkowski (IMPET) oraz Józef Górecki (Radny Rady Miasta). Robert Smuga (MOSiR), Adam DróŸd (IMPET) oraz Krzysztof Radzio (Wójt Gminy Dobre) stworzyli grupê C. Goœcinne progi Szko³y Podstawowej nr 2 okaza³y siê szczêœliwe dla "wielkiej" czwórki - Wojdaka, Krusiewicza, Smugi i Pi¹tka. To oni walczyli w pó³fina³ach o miejsca na przys³owiowym pudle. Po zaciek³ych pojedynkach najlepszym z najlepszych okaza³ siê Wojciech Pi¹tek, któremu po piêtach depta³ Miros³aw Krusiewicz. W mi- ³ej i przyjemnej atmosferze przeprowadzono uroczystoœæ dekoracji, a rozmowy podczas spotkania podsumowuj¹cego zmagania da³y organizatorom wiarê w sens organizacji tego typu turniejów. W przysz³ym sezonie ma powstaæ swojego rodzaju trójbój rakietkowy pod nazw¹ "Turniej Trzech Rakiet" (badminton, tenis ziemny i sto³owy) przeznaczony do miñskich "VIPów". 29 listopada w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 2 Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji przeprowadzi³ drugi z oœmiu planowanych w tym sezonie turniejów badmintona. Do zawodów zg³osi³a siê rekordowa liczba 33 amatorów: 23 wystartowa³o w kategorii open i po 5 w kategoriach junior i dzieci. W turnieju g³ównym w finale stoj¹cym na wysokim poziomie Norbert Wiecha pokona³ Wojciecha Pi¹tka w setach: 21:16, 16:21, 22:20. Zawody dla juniorów i dzieci rozegrano systemem "ka dy z ka dym".po wielu dramatycznych pojedynkach ukszta³towa³a siê nastêpuj¹ca kolejnoœæ: Pierwsze miejsce wœród dzieci zajê³a Kasia Wróblewska, kolejno po niej - Natalia Gecotka, Iza Gierat, Gabrysia Misterkiewicz, Estera Sitkowska. W grupie juniorów wgra³ Karol Zawadka, nastêpne miejsca zajêli - Maciek Kowalczyk, Krzysztof Kosut, Maryla Szopa, Bartek P³achecki. W listopadzie odby³y siê tak e dwa turnieje Grand Prix w Tenisie sto³owym - w rozgrywkach prowadzi niepodzielnie Pan Zbigniew Prokurat - wygra³ on w³aœciwie wszystkie dotychczasowe zmagania tenisowe w ramach Grand Prix. Po piêtach depcz¹ mu jednak Pan Miros³aw Krusiewicz oraz Mariusz Cabaj. Frekwencja na zawodach tenisowych organizowanych przez MOSiR jest wysoka - ka dy turniej to ok. 40 zawodników z miasta i okolic. Przypominamy, e Grand Prix zostanie zakoñczone w kwietniu 2010, kiedy to odbêd¹ siê Mistrzostwa Miñska Mazowieckiego Amatorów w Tenisie Sto³owym. Zmagania Ligi Zak³adów Pracy w tenisie sto³owym, do których przyst¹pi- ³o 12 zak³adów s¹ ju na pó³metku. Top "3" w tabeli to AKPUD, TLC o yska i MOSiR Miñsk Mazowiecki. Rozgrywki odbywaj¹ siê w ka dy poniedzia³ek w goœcinnej Sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 5. Klasyfikacjê mo na na bie ¹co œledziæ na stronie Zakoñczenie Ligi oraz Turniej Indywidualny planowane jest na styczeñ MIM 12/2009

17 IMPREZY Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji Miko³ajkowe Szachy W dniu 5 grudnia 2009 roku Miñskie Towarzystwo Szachowe wspólnie z Miejskim Domem Kultury oraz Miejskim Oœrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizowa³o turniej szachowy "Grand Prix Œwiêtego Miko³aja". W ramach imprezy rozegrano trzy oddzielne turnieje szachowe: dla szkó³ podstawowych, dla szkó³ ponadpodstawowych oraz turniej open szachów b³yskawicznych. W grupie 19 uczniów szkó³ podstawowych zdecydowanie zwyciê y³ Damian Koseski - zdobywaj¹c komplet 7 punktów. Za nim uplasowali siê Arkadiusz Abramowski i Pola Parol - najlepsza w kategorii dziewcz¹t, tu za ni¹ trzeci wœród ch³opców Mateusz Nowicki. Drug¹ w klasyfikacji dziewcz¹t zosta³a Kamila Koseska, a trzeci¹ Natalia Bartnicka. W grupie uczniów szkó³ ponadpodstawowych wystartowa³o tylko 4 zawodników, którzy rozegrali turniej dwuko³owy. Pierwsze miejsce zaj¹³ Emil Pukianiec, drugie Artur Suliborski, trzecie Piotr Gajowniczek. Najbardziej pasjonuj¹cy - ze wzglêdu na szybkie tempo gry - by³ 11 rundowy turniej blitza, w którym 12 zawodników gra³o "ka dy z ka - dym". W turnieju zwyciê y³ Micha³ Kopczyñski wygrywaj¹c wszystkie swoje partie. Drugie miejsce zaj¹³ S³awomir Izdebski, trzecie - najlepszy junior - Jakub Suliborski. Uczestnicy za swoje osi¹gniêcia otrzymali puchary, nagrody rzeczowe oraz miko³ajkowe dyplomy. Mi³¹ niespodziank¹ by³o wrêczenie przez Zarz¹d Miñskiego Towarzystwa Szachowego symbolicznych statuetek za wk³ad w rozwój miñskich szachów: pani Hannie Markowskiej dyrektorowi MDK, panu Robertowi Smudze dyrektorowi MOSiR oraz panu Januszowi Szymañskiemu instruktorowi szachowemu. W sobotnich zmaganiach szachowych wziê³o udzia³ 35 osób. Nagrody ufundowali organizatorzy oraz Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Miñsku Mazowiecki. i warcaby Tradycyjnie ju turniej warcab klasycznych odby³ siê r. w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji. Uczestniczy³y cztery 12-osobowe dru yny ze szkó³ podstawowych z Miñska pod opiek¹ wychowawców, którzy prowadz¹ w swoich szko³ach zajêcia warcabowe. Turniej rozgrywany by³ systemem ka dy z ka - dym, mecz i rewan. W mistrzostwach najlepsz¹ okaza³a siê dru yna ze SP nr 5, która zdoby³a 12 punktów, przed SP nr 1 (8), SP nr 2 (3) i SP nr 6 (1). Na wyró nienie zas³u yli zawodnicy: Przemys³aw Bujalski, Izabella Kurek oraz Filip Zieliñski (SP nr 1), Mi³osz Górski i Aleksandra Duda (SP nr 2), Julia Wójcik, Magdalena Gañko, Mateusz Nowicki, Krzysztof Leszczyñski, Robert Karczmarski, Dominika Sêdek i Bart³omiej Królak (SP nr 5) oraz Wioletta WoŸniak (SP nr 6). MOSiR, który ju od 6 lat patronuje rozgrywkom dla najlepszych dru yn ufundowa³ puchary i medale oraz dla wszystkich uczestników s³odki poczêstunek. Sêdziowa³ nam Prezes Polskiego Zwi¹zku Warcabowego - Tadeusz Kosobudzki. Mistrzostwa Miñska Mazowieckiego Szkó³ Podstawowych w warcabach 100-polowych odbêd¹ siê w marcu 2010r. Szkolenia i konferencje W pi¹tek 27 listopada w sali MOSiR o godz odby³a siê kursokonferencja szkoleniowo - metodyczna, któr¹ poprowadzi³ doktor fizjologii, trener pierwszej klasy pi³ki no nej Piotr Wiœnik. Na 4. godzinnej konferencji omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy: czynniki fizjologiczne determinuj¹ce szkolenie dzieci i m³odzie y, seniorów w ni szych klasach rozgrywkowych na ró nych etapach rozwoju oraz zastosowanie gry i fragmentów gry do kszta³towania cech motorycznych w pi³ce no nej. Z zaproszenia skorzysta³o 18 trenerów i nauczycieli z okolicznych szkó³ i klubów. Oprócz samego wyk³adu mo na by³o przetestowaæ urz¹dzenia do pomiaru zakwaszenia miêœni lub dowiedzieæ siê jak korzystaæ ze sport-testera. Wszystkim uczestnikom szkolenia zosta³y wrêczone zaœwiadczenia o udziale w kursokonferencji podpisane przez doktora Wiœnika oraz dyrektora MOSiR Roberta Smugê. Dyrektor MOSiR - Robert Smuga Fot. z arch. MOSiR MIM 12/

18 r. - Koncert Patsy Gamble Band Listopad/grudzieñ 2009 w MDK r. - Bajkolandia:,,Jak to smok zrobi³ jeden niefortunny skok Goœæmi listopadowej bajki byli Smok, Je yk, yrafa, Mrówka Ania, aba Gapa i sympatyczny Grzybek. Przedstawienie zawiera³o zarówno elementy teatru ywego aktora jak i teatru kukie³kowo - lalkowego. Podczas trwania spektaklu dzieci wystêpowa³y na scenie, uczestniczy³y w tworzeniu spektaklu, co da³o im niezapomniane wra enia wspania³ej zabawy. Przedstawienie w wykonaniu aktorów scen krakowskich. Nastêpna bajka ju 9 stycznia! r. - Znak Ziemi Naszej Wernisa zosta³ zorganizowany z okazji obchodów Dnia Niepodleg³oœci. Na wystawie mo na by³o obejrzeæ or³y ze zbiorów rodzinnej kolekcji Barbary, Miros³awa i Mi³osza Dzienio. Wœród oko³o czterystu eksponatów, najstarsze pochodzi³y z osiemnastego i dziewiêtnastego stulecia. Wernisa urozmaici³ wystêp Chóru Kameralnego MTM pod batut¹ Tomasza Zalewskiego oraz militarna dekoracja. 20 MIM 12/2009

19 r. - I Przegl¹d Poezji Œpiewanej im. Piotra Skrzyneckiego W tym roku zadebiutowa³ I Przegl¹d Poezji Œpiewanej im. Piotra Skrzyneckiego. Wybór patrona jest nieprzypadkowy - Piotr Skrzynecki to honorowy obywatel Miñska Mazowieckiego, w którym spêdzi³ dzieciñstwo, a jednoczeœnie - charyzmatyczny twórca krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Tegoroczn¹ galê fina³ow¹ konkursu wystêpem uœwietni³ Leszek Wójtowicz (fotorelacja na ok³adce gazety) r. - Sesja popularno - naukowa,, ycie i twórczoœæ Michaliny Che³moñskiej - Szczepankowskiej Sesja popularno - naukowa poœwiêcona yciu i twórczoœci poetki wywodz¹cej siê z Miñska Mazowieckiego. W programie sesji zaplanowano odczyty trzech referatów:,,tradycje dziewiêtnastowiecznego dydaktyzmu w twórczoœci Michaliny Che³moñskiej - Szczepankowskiej (mgr Anna Maria Czarnow),,,Oswajanie wartoœci. Porz¹dek aksjologiczny w twórczoœci Michaliny Che³moñskiej - Szczepankowskiej'' (mgr Weronika Kostecka), S³owo i to samoœæ (prof. Grzegorz Leszczyñski). Na sesji pojawi³ siê wnuk poetki - Piotr Che³moñski - Szczepankowski r. Jesienna nagonka: Koncert zespo³u,,avogadro Koncert poezji œpiewanej o mocniejszym uderzeniu r. - Wernisa Miros³awa Chyliñskiego Miros³aw Chyliñski to artysta - samouk wywodz¹cy siê z Ceg³owa. Chyliñski jest laureatem konkursu Osobowoœæ Powiatu Miñskiego 2009 r. Artysta przedstawia³ swoj¹ twórczoœæ na indywidualnych wystawach w Mrozach, Mieni oraz Ceg³owie. Prace Chyliñskiego charakteryzuj¹ siê przede wszystkim odwa n¹ kolorystyk¹, której g³êbokie nasycenie barw podkreœla nastrój malowanego tematu. Silne kontrasty potêguj¹ce efekty œwietlne nadaj¹ obrazom przestrzeñ, której trójwymiarowoœæ zdaj¹ ograniczaæ siê jedynie ramy obrazów. Dominuj¹cym motywem w malarstwie Miros³awa Chyliñskiego jest pejza mazowieckiej ziemi, na który sk³adaj¹ siê zabytkowe budynki, rozpadaj¹ce siê cha³upy, przydro ne kapliczki. MIM 12/

20 r. - Andrzejki dla s³uchaczy MUTW - u S³uchacze MUTW œwiêtowali andrzejki w Zielonym Domku. Imprezie towarzyszy³y wró by i biesiada przy dÿwiêkach ludowej kapeli,,mazowszaki'' r. -,,Stara baœñ - w œwiecie s³owiañskich mitów, filmu i guse³'',,stara baœñ - w œwiecie s³owiañskich mitów, filmu i guse³'' to program, który stanowi³ yw¹ lekcê historii. Uczestnicy spotkania mieli okazjê zapoznaæ siê z opowieœciami o kulturze i obyczajowoœci pradawnych S³owian. Prelekcje poprowadzi³ Albert Kiszkurno, który by³ konsultantem historycznym oraz odtwórc¹ jednej z ról w filmie,,stara baœñ''. Pan Albert opowiada³ o mitycznych dziejach, historii Polski oraz o bo kach i stworach, w które wierzyli S³owianie. Urozmaiceniem spotkania by³a scenografia. W tle mo na by³o zobaczyæ pe³en ubiór witezia s³owiañskiego, elementy dawnego uzbrojenia, staros³owiañskie instrumenty oraz rekwizyty z filmu Jerzego Hoffmana,,Stara baœñ', m.in. tron Popiela, kilimy, skrzynie, skóry, kot³y, ³awy, zydle itd r. - Festyn,,Miko³aje s¹ wœród nas! Z okazji imienin œw. Miko³aja instruktorzy Miejskiego Domu Kultury zorganizowali festyn pe³en niespodzianek. Program imprezy wype³nia³y atrakcje dla najm³odszych widzów. Wœród nich nale y wymieniæ konkursy, przedstawienia i wspólne kolêdowanie. Wszystkie punkty programu mia³y charakter interaktywny. Dzieci mog³y bawiæ siê z aktorami oraz braæ udzia³ w organizowanych przez nich konkursach. G³ówn¹ atrakcj¹ festynu by³o spotkanie ze œw. Miko³ajem w pa³acowej galerii. Festynowi towarzyszy³ kiermasz z interesuj¹cymi podpowiedziami na œwi¹teczne prezenty r. - Wigilia Kombatantów Ziemi Miñskiej (fotorelacja na ok³adce gazety) 22 MIM 12/2009

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 10038 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE Opracowanie wyników konkursu BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE LISTOPAD 2014 10768 Warszawa, 15.01.2015 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Biblia i Przypowieœci biblijne, Serdecznie dziêkujemy wszystkim

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE

BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE Opracowanie wyników konkursu BIBLIA I PRZYPOWIESCI BIBLIJNE LISTOPAD 2014 12433 Warszawa, 15.01.2015 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Biblia i Przypowieœci biblijne, Serdecznie dziêkujemy wszystkim

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

realizacji zadania publicznego.

realizacji zadania publicznego. Sprawozdanie z realizacji programu wspó³pracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie za

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014

WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD. SESJA wiosenna 2014 WYNIKI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD SESJA wiosenna 2014 26607 Warszawa, 15.05.2014 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r.

WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ 2008r. DASSEL NIEMCY Paul Gerhardt Schule 18-23 maja 2008r. LUBARTÓW POLSKA II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja Wizyta uczniów w Dassel była wspierana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ

DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ (nazwa szko³y) im. (adres szko³y) (województwo) (gmina/dzielnica) DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ ODDZIA Rok szkolny Klasyfikacja zawodowa (wpisuj¹ szko³y zawodowe) Samorz¹d klasowy:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 206 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Data imprezy 26 Nazwa imprezy Organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK

Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. NA 2010 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXVI/298/10 Rady Gminy Dywity z dn. 15.02.2010r. G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A Ł A N I A N A R K O M A N I I NA 2010 ROK Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina

REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina REGULAMIN konkurs profilaktyczny pod hasłem Zdrowa adrenalina I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu są Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ostrzeszowie oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo