ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014"

Transkrypt

1 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 A. CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY: I. KSZTAŁCENIE 1. Opracowanie i wdrożenie procedury wyboru najciekawszego projektu edukacyjnego roku. 2. Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach II z objętych egzaminem gimnazjalnym. 3. Stosowanie nowoczesnych form i metod nauczania z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych. 4. W ramach zajęć lekcyjnych i dodatkowych otoczenie opieką i wsparciem uczniów zdolnych, aby umożliwić im osiąganie sukcesów. II. OPIEKA I WYCHOWANIE 1. Stworzenie pełnej oferty zajęć wspomagających rozwój młodzieży wymagającej szczególnej troski ze względu na trudności dydaktyczne lub wychowawcze. 2. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w kontaktach z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze. 3. Zorganizowanie warsztatów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. 4. Zapewnienie młodzieży bezpiecznych warunków pracy i przyjaznego otoczenia. 5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych, przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych oraz zapobieganie chorobom i nałogom. 6. Wychowywanie młodzieży w poszanowaniu praw i obowiązków każdego członka społeczności szkolnej, upowszechnianie jasnych i precyzyjnych oczekiwań oraz reguł postępowania zgodnych z dobrem wszystkich członków społeczności szkolnej. 7. Budowanie właściwego systemu wartości moralnych poprzez ukazywanie i wskazywanie wzorców osobowych oraz postaw godnych naśladownictwa. 8. Zmotywowanie uczniów do większej aktywności na rzecz działalności szkolnej. III. ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ 1. Usprawnienie pracy szkoły w zakresie szybkiego i sprawnego obiegu informacji i komunikacji. 2. Wzbogacenie nowoczesnej bazy informatycznej szkoły oraz kształtowanie umiejętności świadomego i użytecznego posługiwania się technologią multimedialną. 1

2 3. Zacieśnienie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu kultywowania wspólnych tradycji oraz współrealizowania wspólnych dążeń i potrzeb. B. PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SFERA INTELEKTUALNA ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMINY I. Indywidualizacja procesu kształcenia w celu zaspakajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów 1. Badanie poziomu rozwoju intelektualnego uczniów z problemami edukacyjnymi. 2. Wyrównywanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez: uwzględnianie dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia w świetle diagnozy psychologicznopedagogicznej, dostosowanie form i sposobów realizacji programów oraz wymagań edukacyjnych uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzenie zajęć dydaktycznowyrównawczych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, organizację pomocy koleżeńskiej, indywidualne konsultacje prowadzone przez nauczycieli. -psycholog -pedagog -nauczyciele terapii pedagogicznej -nauczyciele -nauczyciele -pedagog -psycholog -nauczyciele terapii pedagogicznej, - -nauczyciele - - nauczyciele 3. Indywidualizacja kształcenia na zajęciach lekcyjnych -praca z uczniem zdolnym oraz uczniem z problemami edukacyjnymi. - nauczyciele 2

3 4. Diagnozowanie i analizowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów: testy diagnozujące w klasach I z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego oraz ich analiza, testy diagnozujące w klasach II z egzaminacyjnych oraz ich analiza, próbne egzaminy z fizyki i chemii w klasach III, próbne egzaminy gimnazjalne oraz ich analiza. 5. Wdrażanie ogólnoszkolnego programu poprawy efektywności kształcenia w zakresie pisania tekstów własnych poprawnych pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 6. Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych: konkurs z j. rosyjskiego, konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii, szkolny konkurs przysłów Mistrz Przysłów, konkurs polonistyczny Świąteczne tradycje w moim domu esej, konkurs plastyczny Światłocieni, międzyszkolne zawody sportowe, szkolne rozgrywki sportowe, konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom dla klas I -III, konkurs recytacji wiersza w języku obcym, konkurs geograficzny pt. A. Czerwiec, K. Biegała, A. Jakimiec K. Biegała, A. Jakimiec, E. Kowalczyk, M. Litwa, M. Porada, E. Kowalczyk, J. Berdel, A. Czerwiec, M. Deluga, G. Skoczylas, - zespół humanistycznych T. Posłuszna K. Biegała A. Jakimiec, T. Posłuszna, G. Skoczylas K. Zelman H. Talarek R. Radoński S. Weżgowiec A. Jakimiec G. Skoczylas M. Litwa - w/g ustalonego harmonogramu konkursów 3

4 Kolory na mapie dla klas _-III, konkurs matematyczny Mistrz jednostek, konkurs informatyczny Super grafik, międzyszkolny konkurs j. angielskiego Międzyszkolny konkurs wiedzy o języku angielskim i krajach anglojęzycznych, konkurs z wiedzy o ruchu drogowym Bądź bezpieczny na drodze dla klas I III, konkurs historyczny Polskie symbole narodowe, konkurs biblioteczny Bohaterowie lektur w karykaturze, konkurs ekologiczny Test wiedzy ekologicznej, konkurs biblijny Księga nad księgami, konkurs literacki Czy znamy lektury obowiązkowe, międzyszkolny konkurs z matematyczno przyrodniczych, międzyszkolny konkurs literacki Nasza epopeja narodowa, konkurs z zakresu bezpieczeństwa Bądź bezpieczny. 7. Udział w konkursach zewnętrznych: konkurs matematyczny,,kangur Matematyczny, konkursy przedmiotowe MKO z: - matematyki, - języka polskiego, -język angielski, - biologia, - historia, - chemia, - fizyka, -geografia. E. Kowalczyk A. Czerwiec A. Jakimiec M. Deluga K. Zelman M. Porada A. Cichecka K. Zelman A. Czerwiec, E. Kowalczyk M. Masłowska A. Radońska E. Kowalczyk, A. Czerwiec, E. Kowalczyk J. Berdel, M. Masłowska A. Jakimiec M. Porada M. Deluga E. Kowalczyk M. Litwa III X 4

5 8. Rozpowszechnianie czytelnictwa poprzez: konkurs literacki, wydawanie gazetki szkolnej. 9. Prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych: koło artystyczne, koło muzyczne, koło matematyczne, koło fizyczne, koło polonistyczne, koło lingwistyczne, koło przyrodnicze, koło informatyczne, koło turystyczne, koło plastyczne, koło chemiczne, koło historyczne, koło kronikarskie, koło edu. dla bezpieczeństwa 10. Realizacja projektów edukacyjnych w klasach drugich. 11.Opracowanie i wdrożenie procedury wyboru najciekawszego projektu edukacyjnego roku. 12. Prezentacja twórczości uczniów: wystawy prac na korytarzach szkolnych, ukazywanie dorobku koła artystycznego, ogłaszanie wyników konkursów w gablocie szkolnej. publikacja prac uczniów na stronie internetowej szkoły 12. Zajęcia : trening umiejętności społecznych, zajęcia rewalidacyjne. 13. Diagnoza ucznia zdolnego. K.Zelman A. Radońska A. Cichecka A. Czerwiec E. Kowalczyk K. Zelman, M. Masłowska G. Skoczylas M. Porada A. Czerwiec M. Litwa H.Talarek Z.Żeglicz - Dudkiewicz M. Deluga M. Deluga U. Napieraj zespoły nauczycieli uczących w klasach drugich przewodniczący zespołów H. Talarek A. Cichecka nauczycieleorganizatorzy konkursów A. Czerwiec A. Radońska IX-III X-VI w/g harmonogramu 5

6 14. Współpraca z rodzicami uczniów oparta na systematycznym przekazywaniu informacji o bieżących postępach i ocenach, a w szczególności ocenach niedostatecznych. 15. Upowszechnianie stosowania przez ucznia technologii informacyjnej i komunikacyjnej: wykorzystywanie pomocy audiowizualnych w procesie dydaktycznym, wdrażanie uczniów do samodzielnego pozyskiwania wiedzy ze źródeł multimedialnych. nauczyciele pedagog szkolny psycholog nauczyciele SFERA EMOCJONALNA II. Wdrażanie uczniom nawyków kulturalnego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach oraz rozbudzanie i kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej 1. Organizacja akademii i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami i rocznicami: uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, organizacja występów w ramach Dni Prażmowa, otrzęsiny klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowejakademia i ślubowanie klas pierwszych, akademia z okazji 11 listopada, zabawa andrzejkowa, dyrektor A. Cichecka, Samorząd Uczniowski M. Deluga, H. Talarek, A. Radońska, J. Berdel, A. Jakimiec, Samorząd Uczniowski, IX IX X X XI XI jasełka, zabawa karnawałowa, Dzień Absolwenta, Szkolny Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Akademia z okazji 3 Maja, A. Cichecka, K. Zelman, Samorząd Uczniowski, A.Radońska, Samorząd Uczniowski, G. Skoczylas M. Porada K. Biegała, M. Litwa, XII II III 21 III 22 IV V 30 V 6

7 Dzień Dziecka, Dzień Sportu, uroczystość zakończenia roku szkolnego. 2.Monitorowanie i analizowanie zachowań uczniów w czasie uroczystości szkolnych, pogadanki na lekcjach wychowawczych. 3.Wyrabianie nawyków kulturowych poprzez: udział w lekcjach muzealnych, organizacja wyjazdów do ośrodków kultury: kin, teatrów, muzeów, miejsc pamięci narodowej. 4. Pomoc psychologa i pedagoga skierowana do uczniów z problemami adaptacyjnymi i wychowawczymi: indywidualne spotkania z pedagogiem lub psychologiem, pogadanki psychologa lub pedagoga na lekcjach wychowawczych, warsztaty terapeutyczne dla uczniów z trudnościami w zachowaniu, trening umiejętności społecznych, warsztaty dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. R. Radoński, S. Weżgowiec A. Czerwiec, E. Kowalczyk,, pedagog szkolny, psycholog, koordynator ds. bezpieczeństwa uczniów pedagog szkolny, psycholog 27 VI SFERA SPOŁECZNA III. Aktywizacja uczniów, rodziców i nauczycieli do pracy na rzecz szkoły i środowiska 1. Przeprowadzenie wyborów do: samorządów klasowych, Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna samorządu. 2. Organizacja imprez rozrywkowych dla uczniów: dyskoteki (np. andrzejkowa, walentynkowa ), zabawa karnawałowa, Dzień Wiosny. pedagog opiekun SU, klas G. Skoczylas IX 7

8 3. Dbałość o estetykę szkoły i terenu wokół niej: troska o wygląd sal lekcyjnych, korytarzy, organizacja prac porządkowych na terenie i wokół szkoły. 4. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów: dofinansowywanie wyjazdów na: zimowiska, kolonie, wycieczki, dożywianie (GOPS, KARITAS), zbiórka podręczników. 5. Organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Walentynki, Jajeczko, Ognisko klasowe itp. 6. Praca zespołu do spraw nadania szkoły imienia: Upowszechnienie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat wybranego patrona szkoły poprzez: - pogadanki na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i historii, - apele okolicznościowe, - gazetki szkolne, Uwzględnienie tematyki patrona szkoły w projektach edukacyjnych, Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. 7. Organizacja imprez integrujących środowisko szkolne: spotkanie wigilijne, jasełka 8. Prowadzenie zajęć ułatwiających wybór zawodu i dalszej drogi kształcenia: realizacja Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego, dyrektor, nauczyciele, A. Czerwiec, K. Zelman, M. Deluga, M. Masłowska, H. Talarek przewodniczący SU A. Cichecka A. Radońska,,, nauczyciele A. Radońska, XII wg harmonogramu 8

9 organizacja Dnia Absolwenta, A. Radońska III organizacja spotkania z absolwentami pełniącymi stanowiska kierownicze lub będących pracownikami w dziedzinach najbardziej prestiżowych na rynku pracy. 9. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej opiekun koła dziennikarskiego SFERA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE IV. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa 1. Rozpowszechnianie oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki na lekcjach wychowawczych. 2. Eksponowanie tematyki ekologicznej i zdrowotnej na wszystkich zajęciach., pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny nauczyciele 3. Szkolne obchody dnia Ziemiprzedstawienie o tematyce ekologicznej. M.Porada, IV 4. Wpajanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym: pogadanki na lekcjach wychowawczych, przygotowanie do egzaminu na kartę motorowerową, spotkanie z policjantem, szkolny konkurs na temat bezpieczeństwa. U. Napieraj, pedagog szkolny, nauczyciel zajęć technicznych pedagog pedagog 5. Propagowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu: sportowe zajęcia pozalekcyjne SKS, rajdy piesze lub rowerowe, nauczyciele wf M. Litwa nauczyciele wf możliwość wyboru rodzaju zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań uczniów. R. Radoński, S. Weżgowiec 9

10 6. Udział uczniów w zawodach sportowych: szkolnych, gminnych i powiatowych. 7. Organizacja Dnia Sportu. 8. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa: organizacja wyjazdów sportowo rekreacyjnych, organizacja wycieczek krajoznawczych, rajdy piesze. 9. Zapobieganie niepożądanym zachowaniom poprzez: przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, diagnozę zachowań ryzykownych wśród uczniów gimnazjum, przeprowadzenie warsztatów z zakresu zaburzeń odżywiania. 10. Realizacja programów z zakresu profilaktyki antynikotynowej i uzależnień: Znajdź właściwe rozwiązanie i Dziękuję nie. 11. Wdrażanie w ramach pracy dydaktycznej i wychowawczej programu z zakresu profilaktyki prozdrowotnej Trzymaj formę. 12. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych. nauczyciele wf S.Weżgowiec, R. Radoński M. Litwa A. Radońska, A. Radońska, koordynator edukacji prozdrowotnej koordynator do spraw bezpieczeństwa V 1 0

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.). - Statut Szkoły

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRANDOCINIE PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE. na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRANDOCINIE na rok szkolny 2013/2014 KSZTAŁCENIE: Cele i zadania Termin Odpowiedzialny Uwagi o realizacji Unowocześnianie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w latach 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

Bardziej szczegółowo