Lokalny Plan Działania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Plan Działania"

Transkrypt

1 Lokalny Plan Działania Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych Dąbrowa Górnicza S t r o n a

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Uzasadnienie wyboru tematyki Lokalnego Planu działań Dane statystyczne Atuty miasta w zakresie rekreacji, sportu i turystyki Organizacja imprez Popularność poszczególnych form rekreacji w badaniach przeprowadzonych na terenach sportowo-rekreacyjnych w Dąbrowie Górniczej Zakres oddziaływania Lokalnego Planu Działania na strukturę Paneli Roboczych OP-ACT Identyfikacja oraz charakterystyka interesariuszy Partnerzy pierwszego poziomu Partnerzy drugiego poziomu Lokalna Grupa Wsparcia Charakterystyka celów i działań Wskaźniki działań i źródła ich weryfikacji. Charakterystyka wartości obecnych i docelowych Realizacja Lokalnego Planu Działań - harmonogram i finansowanie Przewidywane efekty realizacji programu Monitoring i ewaluacja Lokalnego Planu Działania S t r o n a

3 1. Wprowadzenie Zmiany demograficzne i wynikające z nich wyzwania, takie jak: obniżająca się liczba narodzin, wzrastająca średnia długość życia oraz migracje to problemy, z którymi muszą się zmierzyć miasta w całej Europie, w szczególności te małe i średnie. Celem projektu OP-ACT było poszukiwanie rozwiązań do stworzenia mechanizmów zintegrowanej polityki miejskiej wpływającej na podniesienie jakości życia w mieście i regionie. Dzięki wymianie dobrych praktyk związanych z podnoszeniem konkurencyjności małych i średnich miast, aktywnym uczestnictwie w warsztatach prowadzonych przez ekspertów oraz wymianie doświadczeń specjalistów różnych branż życia społeczno-gospodarczego w kręgu powołanej Lokalnej Grupy Wsparcia wybrano przewodni kierunek działania Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-sportowoturystyczna, w ramach Panelu Roboczego 5 Atuty Miejsca. Wybór ten był wyrazem wyróżniającego się potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta w regionie, zmian społecznych związanych z aktywnym stylem życia oraz wzrostem świadomości ekologicznej, a także współczesnym rozwojem przemysłu czasu wolnego. Punktem wyjścia dla przedsięwzięć zaplanowanych w Lokalnym Planie Działania dla Dąbrowy Górniczej było wzmocnienie wszystkich atutów i zasobów, jakimi miasto dysponuje. Przeprowadzone badania, pokazały, że trzeba przede wszystkim wykorzystać potencjał rekreacyjny, a więc naturalne walory w postaci akwenów wodnych, ścieżek rowerowych oraz bazy turystyczno rekreacyjnej. Nowe ścieżki rowerowe, boiska sportowe, molo nad Pogorią, Ośrodek Sportów Letnich i Wodnych, liczne imprezy sportowe to tylko kilka przykładów, które pozwalają dąbrowianom na związanie się z miastem oraz budowę tożsamości regionalnej. Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-sportowo-turystyczna jest podstawą uprawiania różnorodnych form aktywności czasu wolnego, aktywizacji postawy prosomatycznej wśród mieszkańców, rozmaicenia oferty spędzania czasu wolnego, a także promocji potencjału rekreacyjno-turystycznego miasta, prowadzącej do rozwoju gospodarczego w tym kierunku. Jest więc, punktem wspólnym rozwoju społecznego, ekologicznego oraz gospodarczego. Podsumowując, Lokalny Plan Działania Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych to działania miasta oferującego szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego dla każdej grupy wiekowej, centrum imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, obszar zróżnicowanej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz atrakcyjny rynek usług rekreacyjno-sportowych. 3 S t r o n a

4 2. Uzasadnienie wyboru tematyki Lokalnego Planu działań. Wybór problematyki Lokalnego Planu Działania został dokonany w wyniku analizy kluczowych problemów miasta wskazanych w dokumentach strategicznych. Priorytet IV Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020, o brzmieniu: Różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego wskazuje rekreację, sport i turystykę, jako jeden z naczelnych obszarów działań. Program Rozwoju Sportu i Rekreacji wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury na terenie Dąbrowy Górniczej do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Dąbrowa Górnicza na lata stanowią dokumenty uszczegóławiające ten cel. Lokalny Plan Działania, który powstał w ramach projektu, jest dokumentem wykonawczym dla wybranych problemów Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie Dąbrowa Górnicza na lata Jego integralną część stanowi zakres przedsięwzięć ze szczegółowymi warunkami realizacji, zakresem czasowym i finansowym. Wybrane obszary priorytetowe pokrywają się z kierunkami Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2020, co szczegółowo zostało opisane Rozdziale 7 niniejszego opracowania. Ponadto działania zaproponowane w Planie Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych są kontynuacją przedsięwzięć miejskich wypracowanych w innych projektach unijnych, dążących do przemiany miasta w Regionalne Centrum Aktywnego Wypoczynku. Przykładowo projekt pod nazwą Eurocamping Błędów: baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej Błędowie umożliwił stworzenie bazy noclegowo-rekreacyjnej o wysokim standardzie. Kolejny projekt zakładający promocję potencjału przyrodniczo-infrastrukturalnego miasta, jako miejsca aktywnego wypoczynku był celem Programu Dębowy Świat dla Aktywnych. W 2012 r. zakończono duży projekt o nazwie Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria Etap I, finansowany w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Celem tego przedsięwzięcia była kompleksowa przebudowa i rozbudowa bazy rekreacyjnej miasta m.in. przy jeziorze Pogoria III oraz w Parku Zielona, rozwój systemu ścieżek rowerowych łączących Dąbrowę Górniczą z miastami sąsiednimi oraz całym powstającym obecnie w subregionie systemem szlaków rowerowych. Stworzono szereg regionalnych produktów turystycznych w postaci obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych "Pogoria" w Dąbrowie Górniczej oraz 80 km tras rowerowych łączących Dąbrowę z atrakcjami turystycznymi sąsiednich miast Będzina, Siewierza i Sławkowa. W efekcie realizacji projektu powstało 30 nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku, w tym m.in.: 10 boisk w tym do plażowej 4 S t r o n a

5 piłki siatkowej, skatepark, ściana wspinaczkowa, miejsca do grillowania, korty tenisowe, place zabaw dla najmłodszych, urokliwe molo nad jeziorem Pogoria III z reprezentacyjnym deptakiem. 3. Dane statystyczne Dąbrowa Górnicza tak jak i inne małe oraz średnie miasta regionu, kraju, czy ogólnie Europy, zmaga się z niekorzystnym wpływem zmian demograficznych ostatniej dekady. Będąc przez wiele lat przemysłowym miastem górniczo-hutniczym, na skutek globalnych przemian gospodarczych, boryka się z postępującym odpływem ludności, którego odzwierciedleniem jest ujemny wskaźnik przyrostu rzeczywistego, wynoszący w latach ,5 %. W sytuacji długofalowej, spadkowej tendencji liczby urodzeń depopulacja stanowi jeden z najpoważniejszych problemów miasta. Dane dotyczące kurczenia się społeczeństwa Dąbrowy Górniczej, w zestawieniu z sytuacją sąsiadujących miast prezentuje poniższa tabela. Tabela 1 Wybrane charakterystyki demograficzne Dąbrowy Górniczej w zestawieniu z wybranymi miastami regionu. Miasto Ludność 1999 Ludność 2009 Ludność 2010 Ludność 2011 Przyrost naturalny Przyrost rzeczywisty Dąbrowa Górnicza ,10-1,50 Sosnowiec ,50-2,70 Będzin ,79-3,33 Katowice ,93-2,57 Opracowanie własne na podstawie: A. Sobala-Gwodz, Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Bielsko Biała Ujemny przyrost naturalny oraz odpływ ludności, który dotyczy w głównej mierze młodych mieszkańców w wieku produkcyjnym, są przyczyną starzenia się społeczeństwa w mieście. W 2011 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0 17 lat) stanowiła 15% ogółu, w wieku produkcyjnym było mieszkańców, co stanowiło aż 70% ogółu, natomiast dąbrowianie w wieku poprodukcyjnym stanowili 14% ogółu, było ich tylko o 1% mniej niż najmłodszej grupy. Ogólną strukturę wieku mieszkańców oraz malejącą liczebność grupy do 17 roku życia w kolejnych latach przestawiają poniższe wykresy. 5 S t r o n a

6 Wykres 1 Struktura wieku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w 2009 roku. 81< < Opracowanie własne na podstawie: GUS, Raporty z badań. Wykres 2 Struktura wieku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w roku Opracowanie własne na podstawie: GUS, Vademecum Samorządowca. Portrety powiatów, 6 S t r o n a

7 Wykres 3 Rzeczywisty ubytek ludności według powiatów w 2009 r. w %. Źródło: Raport z badań: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim, Katowice Kluczowym celem władz Dąbrowy Górniczej jest, zatem przeciwdziałanie depopulacji poprzez zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca zamieszkania oraz terenu dla nowych inwestycji. Analizując czynniki przeciwdziałania odpływowi ludności z małych i średnich miast województwa śląskiego, które prezentuje poniższa tabela, obszar rekreacji i sportu należy do grupy tych, na które władze lokalne mają stosunkowo wysoki wpływ. Jest on jednocześnie zależny w dużej mierze od pozostałych interesariuszy. Jedną z głównych przyczyn niechęci zamieszkania na terenie Dąbrowy Górniczej, podawaną przez mieszkańców innych miast województwa jest brzydki krajobraz, co świadczy o nieznajomości tutejszych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i potrzebie promocji potencjału miasta. 7 S t r o n a

8 Tabela 2 Czynniki, na które władze lokalne mają największy wpływ wśród nich sport i rekreacja. Sektor Dostęp do atrakcyjnego zatrudniania Dostęp do oświaty i edukacji Dostęp do opieki zdrowotnej Kultura i rozrywka Źródło: GUS. Wpływ władz Komentarz samorządowych 1,5 Władze miast mogą odpowiadać za dwa aspekty: 1)przygotowanie terenów inwestycyjnych, 2)promocję miast wśród inwestorów i bezpośrednie z nimi negocjacje. Decyzję bezpośrednio o inwestowaniu w danym mieście podejmują podmioty gospodarcze kierując się własnym rachunkiem ekonomicznym. 3 Za kwestie związane z oświatą i infrastrukturę oświatową odpowiedzialne są w pełni władze miasta, natomiast za sektor szkolnictwa wyższego odpowiadają uczelnie wyższe i ich organizator; miasto może wspierać uczelnie wyższe poprzez inwestycje lub wspólne projekty naukowo-badawcze. 2 Zdecydowana większość szpitali w miastach jest w gestii samorządu województwa. Władze miejskie odpowiadają za sieć przychodni i żłobków. 2,5 W miastach kultura rozwija się za pośrednictwem instytucji publicznych, ale przede wszystkich leży ona w gestii podmiotów prywatnych. Jednocześnie instytucje te mogą korzystać z dotacji władz miasta. Sport i rekreacja 3 Instytucje sportu i rekreacji prowadzone są tak samo przez instytucje, które zostały założone przez miasto (OSIR, kluby sportowe) jak przez podmioty prywatne lub sprywatyzowane kluby sportowe. Sektor ten jest bardziej skomercjalizowany i mniej zależny od dotacji miasta niż kultura. Gospodarka mieszkaniowa Dostępność komunikacyjna Dostępność infrastruktury technicznej 3,5 Miasta przede wszystkim prowadzą własną politykę planistyczną (ustanawiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), które determinują kierunki zabudowywania i wykorzystania przestrzeni. Za jej wypełnienie i ostateczną jakość funkcjonalną odpowiadają z kolei w znacznej mierze deweloperzy i osoby fizyczne. Miasta odpowiadają także za utrzymanie i rozwój zasobów komunalnych i budownictwo socjalne. 2,5 Za dostępność wewnętrzną w miastach odpowiadają w znacznej mierze same ich władze (utrzymanie i rozbudowanie dróg miejskich, komunikacja publiczna, organizacja przepływu skrzyżowań, parkingów). Jednakże system ten nie funkcjonuje samodzielnie. W znacznej mierze jego jakość zależy od powiązań z transportem lotniczym, kolejowym, a przede wszystkim z krajowym systemem dróg i autostrad, za które to elementy odpowiadają inne podmioty publiczne lub prywatne. 3,5 Za część infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacje) odpowiadają bezpośrednio władze samorządowe, zaś za pozostałe media (sieć ciepłownicza, elektryczna, telekomunikacyjna) z niewielkimi wyjątkami (np. w Krakowie) odpowiadają już podmioty komercyjne. Przy czym rozbudowa niepublicznej infrastruktury również wymaga pozwolenia i nadzoru ze strony władz miasta. Od jakości pracy administracji municypalnej zależy tempo rozbudowy tej infrastruktury. Stan środowiska 2,5 Ochrona środowiska jest sferą, która dotyka niemal wszystkich mieszkańców miast i wszystkich podmiotów. Władze odpowiadają w zasadzie za infrastrukturę związaną z ochroną środowiska (oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, zarządzanie odpadami), przy czym znaczna część zadań z tym związanych cedowana jest na spółki komunalne lub podmioty prywatne. Miasto może organizować także akcje edukacyjne i kampanie społeczne w zakresie ekologii i ochrony środowiska Ład społeczny i bezpieczeństwo publiczne 2 Za ład społeczny i bezpieczeństwo odpowiadają bezpośrednio sami obywatele. Zasadnicze kompetencje tym zakresie należą do organów ścigania (Policja, Prokuratura). Wpływ na poziom bezpieczeństwa mają miasta poprzez zarządzanie i organizowanie pracy Straży Miejskiej, rozwój sieci monitoringu, akcje społeczne, współpracę z Policją W głosowaniu przeprowadzonym w ramach spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia ze Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Dąbrowa Górnicza na lata wybrano 3 kluczowe problemy miasta, którym poświęcony jest Lokalny Plan Działania: - problem 2 Bariera infrastrukturalna rozwoju turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej, 8 S t r o n a

9 - problem 3 Niski poziom wykorzystania potencjału przyrodniczo krajobrazowego miasta oraz - problem 4 Niski standard bazy około turystycznej, na podstawie których określony został wstępny cel opracowywanego programu: Rozwój rekreacji, sportu i turystyki za pomocą poprawy standardu bazy aktywnych form wypoczynku oraz wykorzystania potencjału przyrodniczokrajobrazowego miasta, będący środkiem łagodzącym niekorzystne zmiany demograficzne. Priorytet ten odnosi się również do problemu 2 Programu Rozwoju Sportu Zły stan oraz niedobór miejskiej pozaszkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Możliwość rozwoju aktywnych form turystyki i rekreacji w Dąbrowie Górniczej została określona w oparciu o analizę walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zaplecza infrastrukturalnego aktywnych form wypoczynku, która pozwoliła na wyznaczenie atutów miasta do rozwoju w wybranym kierunku. Kierunek ten zyskał również aprobatę mieszkańców, co potwierdzone zostało badaniami społecznymi Atuty miasta w zakresie rekreacji, sportu i turystyki. I. Przyrodniczo krajobrazowe: 1) Kompleks 4 zbiorników wodnych znajdujących się w zachodniej części miasta, o łącznej powierzchni 783 ha, zwany również Pojezierzem Dąbrowskim. Najstarszym zbiornikiem jest Pogoria I, która powstała w 1943 r., jako obszar wypoczynkowy dla pracowników miejscowych hut i kopalń. Zbiornik ten rozciąga się na powierzchni 73 ha, w całości otoczony jest lasem sosnowym oraz mieszanym. Pogoria I ma przeznaczenie rekreacyjne, a jej wody posiadają II klasę czystości. Jezioro objęte jest strefą ciszy, można się w nim kapać oraz pływać jednostkami bezsilnikowymi. Kolejnym zbiornikiem jest Pogoria II o powierzchni 25 ha, która została zalana w 1978 r. Jest najmniejszym jeziorem kompleksu, za to najbogatszym pod względem przyrodniczym. Zbiornik otoczony jest lasem wierzbowym oraz mieszanym. W całości stanowi użytek ekologiczny, na którego terenie stwierdzono występowanie 84 gatunków kręgowców, z czego aż 52 znajdują się pod całkowitą ochroną. Zbiornik ten jest miejscem wylęgu ptactwa wodnego, największą w regionie kolonią mewy śmieszki. Ze względu na osobliwości przyrody objęty jest zakazem kąpieli i pływania jednostkami pływającymi, dozwolone jest natomiast wędkowanie. 9 S t r o n a

10 Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria I Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria II Trzeci zbiornik Pogoria III o powierzchni 205 ha, powstał w 1974 r. Jego wody posiadają II klasę czystości, można się kąpać oraz pływać jednostkami bezsilnikowymi. W porównaniu z pozostałymi zbiornikami posiada stosunkowo dużą głębokość maksymalną, wynoszącą 18 m. Północno-zachodnia część zbiornika charakteryzuje się bogatym światem podwodnej fauny. Pogoria III dzięki zrealizowanym inwestycjom w ramach projektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych zyskała nowy wizerunek i stała się miejscem wielu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Urokliwe molo jest atrakcją 10 S t r o n a

11 na skalę regionu. Nowa infrastruktura spowodowała rozwój usług około turystycznych, a liczba osób korzystających ze stworzonych możliwości zwiększyła się kilkakrotnie. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria III Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria III Najmłodszym, a zarazem największym jeziorem kompleksu jest Kuźnica Warężyńska, nazywana potocznie Pogorią IV. Posiada ona powierzchnię 560 ha, a została oddana do użytku w 2005 r. Południowa część zbiornika znajduje się w całości na terytorium Dąbrowy Górniczej. Razem z częścią północną charakteryzuje się stromym brzegiem, umocnionym kamieniami. Linia brzegowa części 11 S t r o n a

12 środkowej jest natomiast urozmaicona, jezioro tworzy tutaj liczne płycizny, zatoczki oraz wyspy. Wzdłuż wschodniego brzegu zbiornika znajduje się jedna z dwóch enklaw obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej o powierzchni około 294 ha. Teren ten jest zróżnicowany, znajdują się na nim zarówno podmokłe niecki jak i siedliska otwartych piasków. Nazwa obszaru pochodzi od znajdującego się pod ochroną lipiennika Loesela, którego tutejsza populacja należy do największych w Polsce. Wschodni brzeg zbiornika Kuźnica Warężyńska stanowi także ostoję rzadkich gatunków ptactwa. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria IV 2) Kompleks Uroczyska nad Trzebyczką rozciąga się między Pojezierzem Dąbrowskim, a znajdującym się we wschodniej części miasta, Kompleksem Kotlina Błędowska. Jego integralnym elementem jest ciek wodny Trzebyczka, wypływający z lasów uroczyska Mokrzynia i uchodzący do zbiornika Kuźnica Warężyńska, wzdłuż którego występują liczne torfowiska, łąki, łęgi i olsy. Najcenniejszym obszarem należącym do Kompleksu są Bagna w Antoniowie, objęte ochroną prawną, jako użytek ekologiczny. Jest to torfowisko przejściowe, którego występowanie w południowej Polsce należy do rzadkości. Występują tutaj 250 gatunków roślin, w tym wpisany na Polską Czerwoną Listę Roślin lipiennik Loesela. Świat zwierząt reprezentuje natomiast 250 gatunków zwierząt, w tym 40 znajdujących się pod ochroną (m.in. przeplatka diamina, kszyk). Innymi cennymi obszarami Kompleksu są: Łąki Kosaćcowe w Tucznawie, Las Bienia (w południowo-wschodniej części zbiornik Łosień), Źródliska nad Trzebyczką, Bagna nad Trzebyczką, Basiula, Bielowizna. 12 S t r o n a

13 3) Kompleks Wzgórza Trzebiesławickie rozciągający się między Ujejscem, Tucznawą, a Trzebiesławicami. Atrakcyjność przyrodniczą tego terenu stanowią cenne okazy roślinności jedyne w Polsce miejsce występowania wilczomlecza pstrego oraz ukształtowanie powierzchni wzniesienia, z których rozciąga się piękny widok na zachodnią część miasta. Na terenie kompleksu występuje kilka wzgórz: Recka Góra, Góra Bocianek oraz Bukowa Góra, która jest największym skupiskiem buków w regionie. 4) Kompleks Kotlina Błędowska znajduje się we wschodniej części miasta, leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Obejmuje on Dolinę Białej Przemszy oraz Pustynię Błędowską, która chroniona jest, jako użytek ekologiczny i wpisana na listę obszarów Natura Kompleks rozciąga się na powierzchni 683,91 ha, z czego w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej znajduje się 14,5 ha. Pustynia Błędowska stanowi rozległy obszar piaszczysty, który jest osobliwością w skali ponad krajowej. Stanowi ona pozostałości po największym w Polsce terenie śródlądowych piasków wydmowych. Najlepiej zachowanym fragmentem wydmowym jest uroczysko Kozi Róg. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pustynia Błędowska 5) Źródliska w Zakawiu to użytek ekologiczny o powierzchni 1,69 ha, położony w południowo-wschodniej części miasta. Ochronie podlegają tutaj cenne ekosystemy związane ze źródłami wapienno-magnezowymi rzeki Bobrek, stanowiącej dopływ Białej Przemszy oraz otaczające je łąki. Na obszarze tym występują rośliny chronione, takie jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty oraz goryczka wąskolistna, a także gatunki wskaźnikowe żyjące w czystych wodach: kiełż zdrojowy, wypławek kątogłowy. 13 S t r o n a

14 6) Uroczysko Zielona jest użytkiem ekologicznym znajdującym się w południowo-wschodniej części Parku Zielona. Obejmuje on siedliska grądu świeżego, grądu niskiego oraz łęgu, występującego wzdłuż przepływającej tutaj rzeki Pogoria. Na terenie uroczyska znajduje się również staw, z którego osobliwością są grążele, piżmaki oraz lilia złotogłów. 7) Stanowisko dokumentacyjne Srocza Góra znajduje się na wzgórzu o wysokości 329,5 m. n.p.m., w Strzemieszycach, przy drodze krajowej Kraków - Katowice. Obejmuje ono odsłoniętą triasową formację geologiczną, ukazującą profil skalny z permu oraz dolnego i środkowego triasu. Odsłonięcie występuje w zachodniej części wzgórza, natomiast na zboczu północnym znajdują się dwie jaskinie. W okolicy stanowiska można spotkać, będący pod ochroną dziewięćsił bezłodygowy. 8) Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich znajdują się przy południowo-wschodniej granicy administracyjnej miasta. Obszar ten obejmuje 1.3 ha źródlisk niosących wodę wapniowąmagnezową, stanowiących pomnik przyrody. Osobliwością tego terenu jest typowa fauna źródliskowa: wypławek kątogłowy, źródlarka karpacka, kiełż zdrojowy, a także pstrąg potokowy, który tworzy tutaj naturalne tarlisko. 9) Wzgórze Gołonoskie jest najwyższym wzniesieniem miasta, mierzącym 335 m. n.p.m., zbudowanym z wapienia muszlowego. Występujące na jego terenie starodrzewie o przewadze kasztanowca zostało objęte ochroną, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Wzgórze jest wspaniałym punktem obserwacyjnym, z którego rozciąga się widok na miasto, a przy sprzyjającej pogodzie można zobaczyć kontury Beskidu Żywieckiego. 10) Ostra Góra to wzniesienie znajdujące się w północnej części Dąbrowy Górniczej. Jej szczyt, a także południowe i wschodnie zbocze leżą w granicach administracyjnych miasta. Obszar malowniczych łąk ciągnących się wzdłuż jej południowo-wschodniego zbocza jest cennym terenem krajoznawczym, z którego rozpościera się piękny widok na wschodnią i południową Dąbrowę, a w szczególności na teren Pogorii IV oraz III. 11) 4 Parki Miejskie: Park Zielona, Park Hallera, Park 1000lecia, Park Podlesie 12) 20 pomników przyrody drzew, które ze względów krajobrazowych oraz historycznych zostały objęte ochroną. 14 S t r o n a

15 Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pustynia Błędowska. II. Infrastrukturalne: 1) szlaki turystyczne: 141 km szlaki piesze: 57 km Szlak Pustynny PTTK, żółty (w obrębie miasta 10 km) Błędów Jaroszowiec Szlak XXV-lecia, zielony (w obrębie miasta 18,5 km) Chorzów (Dom Turysty PTTK) Siemianowice Śląskie Czeladź Grodziec Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Maczki Jaworzno Katowice Giszowiec Starganiec Załęska Hałda Chorzów Szlak Metalurgów, czarny (w obrębie miasta 13 km ) D. Górnicza Sosnowiec Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej, czerwony ( obrębie miasta 15,5 km) Sławków Okradzionów Błędów Chechło Centuria Zawiercie szlaki rowerowe: 84 km (od Parku Zielona na zachodnich krańcach miasta, przez Kompleks Pogorii, po granicę z Siewierzem, wschodni kraniec miasta w okolicach Błędowa oraz granicę ze Sławkowem w okolicach Doliny Miłości) 2) Trasy rolkowe: 11,05 km 3) Ścieżki rowerowe: 15,1 km, z czego aż 79% znajduje się wokół głównych terenów rekreacyjnych miasta: Pogoria III oraz IV 4) Tablice informacyjne dotyczące przebiegu szlaków turystycznych, tras rowerowych i rolkowych oraz cennych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych w okolicy: 12 5) Obiekty sportowe: boiska sportowe: 116, w tym 106 przy szkołach, 10 wielofunkcyjnych 15 S t r o n a

16 korty tenisowe: 2 baseny: 10 inne obiekty sportowe: 6, Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum, Hala Sportowa przy ul. Swobodnej, Aquapark Nemo, Eurocamping w Błędowie, 2 lodowiska sezonowe Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Aquapark Nemo-Wodny Świat. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Eurocamping Błędów 16 S t r o n a

17 6) Wypożyczalnie sprzętu sportowego: 20 wypożyczalnie sprzętu wodnego: 12 windsurfingu : 1 kajaków/rowerków wodnych: 8 punktów żaglówek: 5 punktów wypożyczalnie rowerów: 3 wypożyczalnie quadów/buggy:1 wypożyczalnia motorówek/skuterów wodnych: 1 wypożyczalnia rakiet tenisowych:1 wypożyczalnia nart biegowych:1 sezonowa wypożyczalnia łyżew:1 sezonowa 7) Baza noclegowa: 22 obiekty hotel: 6 motel:1 pensjonat:1 ośrodek wypoczynkowy: 7 camping/pole namiotowe: 1 pokoje dla firm/w zajazdach/gościńcach: 6 8) Baza gastronomiczna: 75 punktów restauracja: 23 pizzeria: 16 fast-food: 16 pierogarnia: 1 kawiarnia: 3 pub: 16 9) Regionalna dostępność komunikacyjna: 2 drogi krajowe łączące z sąsiednimi miastami: DK 86, 94 3 drogi wojewódzkie łączące z sąsiednimi miastami, a także atrakcyjnymi gminami oraz miastami w okolicy (Ogrodzieniec, Pilica, Kraków): 790, 796, S t r o n a

18 3.2. Organizacja imprez Lokalny Plan Działania Dabrowa Górnicza dla Aktywnych W ciągu ostatnich lat dzięki nowej infrastrukturze wzrasta liczba wydarzeń sportowo rekreacyjnych w Dąbrowie Górniczej, a także zwiększa się udział uczestników. Tabela 3 Wykaz kolarskich imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w Dąbrowie Górniczej ROWER Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter imprezy Dębowy Maraton UM, CSir 144 dzieci ogólnopolski Sportowy Rowerowo-Rolkowy 298 Zagłębiowska Masa UM, CSir 1300 regionalny Rekreacyjny Krytyczna Dębowy Maj Festiwal UM, CSir 1700 regionalny Rekreacyjny Rajd Dolinki PTTK D.G 17 lokalny Rekreacyjny Podkrakowskie Wycieczka rowerowa PTTK D.G 16 lokalny Rekreacyjny Ojcowski Park Narodowy Wycieczka rowerowa PTTK D.G 7 lokalny Rekreacyjny Szlak Orlich Gniazd Wiosenny Zlot Stowarzyszenie 11 lokalny Rekreacyjny Rowerowy Dorotka Rowerowa Dąbrowa Festyn rekreacyjny w Stowarzyszenie 17 lokalny Rekreacyjny Okradzionowie Rowerowa Dąbrowa Rajd do Siewierza Stowarzyszenie lokalny Rekreacyjny Rowerowa Dąbrowa 2 etap Tour de Lang Team, pomoc międzynarodowy Sportowy Pologne UM i CSiR w organizacji etapu Ogółem: 10 imprez - 2 o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 2 o zasięgu regionalnym oraz 6 o zasięgu lokalnym (nazwy nie są cykliczne) - 2 imprezy o charakterze czysto sportowym, pozostałe rekreacyjnym - 4 z inicjatywy samorządu lokalnego, 6 z inicjatywy organizacji pozarządowych Tabela 4 Wykaz imprez rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy na rolkach organizowanych w Dąbrowie Górniczej ROLKI Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter imprezy Dębowy Maraton UM, CSir 94 ogólnopolski Sportowy Rowerowo-Rolkowy Akcja Lato w Mieście CSir 41 lokalny Rekreacyjny (zajęcia rolki w Parku Hallera) Dębowy Maj Festiwal UM, CSir regionalny Rekreacyjny (zawody rolkowe) Ogólnie: 3 imprezy - 1 o zasięgu ogólnopolskim, 1 o zasięgu regionalnym i 1 lokalna - 1 impreza o charakterze sportowym, pozostałe rekreacyjnym - Wszystkie imprezy związane z rolkami inicjatywą samorządu lokalnego 18 S t r o n a

19 Tabela 5 Wykaz imprez rekreacyjno-sportowych w zakresie nordic walking organizowanych w Dąbrowie Górniczej NORDIC WALKING Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter imprezy Szóstka Pogorii UM, CSir, Stowarzyszenie Pogoria Biega 38 (35/2012) regionalny Sportowy, rekreacyjny I Bieg Walentynkowy UM, CSir, Stowarzyszenie Pogoria Biega 13 regionalny Sportowy Rekreacyjny Cotygodniowy marsz nordic walking Dębowy Maj Festiwal (codziennie spacer z instruktorem NW) Sekcja Nordic Walking przy Stowarzyszeniu Pogoria Biega lokalny Każda niedziela od Rekreacyjny UM, CSir regionalny Rekreacyjny Ogólnie: 4 imprezy, - 3 regionalne i 1 lokalna - 2 o charakterze sportowo-rekreacyjnym i 2 typowo rekreacyjne - 2 organizowane z inicjatywy samorządu lok., pozostałe 2 inicjatywą organizacji pozarządowych. Tabela 6. Wykaz imprez rekreacyjno-sportowych w zakresie sportów wodnych organizowanych w Dąbrowie Górniczej SPORTY WODNE Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter Regaty o Puchar Pojezierza Dąbrowskiego (cykl Pucharu Polski w klasie Omega) Klub Sportów Wodnych Fregata, UM 70 os 35 załóg ogólnopolski Sportowy Dębowy Maj Festiwal Błękitna wstęga Pogorii 1 (regaty żeglarskieklubów w DG) Regaty o PucharPogorii w klasie Omega turystyczna i Omega standard Dzień Dziecka spotkanie integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną Obchody Dni Morza Noc Świętojańska Zajęcia w ramach półkolonii z młodzieżą niepełnosprawną Jacht Klub Pogoria III, UM, CSir Stoisko informacyjne Jacht Klubu Pogoria III, rejsy turystyczne jachtem typu Wielki Trener, pokazowe regaty żeglarskie regionalny Rekreacyjny, KSW Fregata lokalny Rekreacyjny sportowy TKŻ Tramp lokalny Rekreacyjno sportowy TKŻ Tramp lokalny rekreacyjny TKŻ Tramp lokalny rekreacyjny TKŻ Tramp lokalny rekreacyjny Zlot Młodzieży Niepełnosprawnej Akcja Lato w Mieście zajęcia z żeglarstwa Amatorskie Zawody Windsurfingowe o Puchar Prezydenta Miasta D. Górnicza Prelekcja dla maluchów na temat windsurfingu Dębowy Maj Festiwal TKŻ Tramp, Urząd Mrszałkowski woj. śląskiego regionalny rekreacyjny CSiR 42 lokalny rekreacyjny UM, CSir, Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria Stowarzyszenie Windsurfingu 41 lokalny sportowy sekreacyjny 15 dzieci lokalny rekreacyjny Prelekcja na temat działalności regionalny rekreacyjny, 19 S t r o n a

20 Akcja Lato w Mieście nauka windsurfingu Pogoria, UM, CSir stowarzyszenia, szkolenie w zakresie sprzętu windsurfingowego, mini zawody dla dzieci i młodzieży CSiR 70 lokalny rekreacyjny Zorganizowano ogółem 11 imprez: - 1 o zasięgu ogólnopolskim, 2 regionalne i 8 lokalnych - 1 o charakterze sportowym, 3 sportowo-rekreacyjne i 7- typowo rekreacyjnych - 7 w zakresie żeglarstwa, 2 w zakresie windsurfingu oraz 2 w zakresie obydwu tych form - 2 z inicjatywy samorządu lokalnego, 9 z inicjatywy organizacji pozarządowych. Źródło: Małgorzata Dębska Ekspertyza do Lokalnego Planu Działań Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych, str Popularność poszczególnych form rekreacji w badaniach przeprowadzonych na terenach sportowo-rekreacyjnych w Dąbrowie Górniczej. Najpopularniejszą formą ruchu, uprawianą na głównych terenach rekreacyjno-sportowych Dąbrowy Górniczej jest jazda na rowerze (30,8% ogółu wskazań). Ponad jedna-czwarta korzystających z tych terenów (27,1% ) najczęściej przychodzi tutaj na spacer. Następne w kolejności są: bieganie (14,2%), pływanie (8,5%), windsurfing i jazda na rolkach (po 6%), nordic-walking (3,2%), żeglarstwo (2%), spływy kajakowe (1,4%) oraz nurkowanie (0,8%). 1 Użytkownicy terenów rekreacyjnosportowych miasta spędzają zatem najczęściej swój czas wolny na terenie badanego kompleksu jeżdżąc na rowerze, spacerując lub biegając. Najpopularniejsze są te formy rekreacji, które nie wymagają kosztownego sprzętu lub odbycia specjalistycznych szkoleń. Biorąc pod uwagę aktywności, które wymagają odpowiedniego sprzętu nadal dominuje jazda na rowerze, następnie plasuje się windsurfing, jazda na rolkach oraz nordic-walking. 1 M. Dębska, Wpływ dostępności bazy rekreacyjnej na aktywność fizyczną w czasie wolnym na przykładzie użytkowników Kompleksu Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Kraków S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony).

ZŁOŻONE WNIOSKI. merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt rozliczony). Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza (04.02.2010r. złożono wniosek o dofinansowanie pozytywna ocena formalna i merytoryczno techniczna podpisana umowa o dofinansowanie projekt

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny.

Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Szanowni Państwo! Gmina Małkinia Górna po raz pierwszy przystępuje do opracowania Strategii Rozwoju Gminy. To pierwszy taki dokument w historii naszej małej Ojczyzny. Opracowany w latach poprzednich przez

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020

Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 ANKIETA Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skórcza do roku 2020 SKÓRCZ 2020 Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA

AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA AKTUALIZACJA TRANSGRANICZNEJ STRATEGII ROZWOJU EUROREGIONU POMERANIA NA LATA 2014-2020 CZĘŚĆ POLSKA Ocena procesów zachodzących na obszarze Euroregionu Negatywne zmiany demograficzne; Spadek liczby mieszkańców;

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK

STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK STOWARZYSZENIE NASZ KRAJ PŁOCK PROGRAM WYBORCZY ****************************************** NOWOCZESNY PŁOCK Pomagać to nie wstyd! Strona 1 INNOWACJE, ROZWÓJ, NOWOCZESNOŚĆ Wykorzystanie potencjału Płockiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo