Lokalny Plan Działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Plan Działania"

Transkrypt

1 Lokalny Plan Działania Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych Dąbrowa Górnicza S t r o n a

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Uzasadnienie wyboru tematyki Lokalnego Planu działań Dane statystyczne Atuty miasta w zakresie rekreacji, sportu i turystyki Organizacja imprez Popularność poszczególnych form rekreacji w badaniach przeprowadzonych na terenach sportowo-rekreacyjnych w Dąbrowie Górniczej Zakres oddziaływania Lokalnego Planu Działania na strukturę Paneli Roboczych OP-ACT Identyfikacja oraz charakterystyka interesariuszy Partnerzy pierwszego poziomu Partnerzy drugiego poziomu Lokalna Grupa Wsparcia Charakterystyka celów i działań Wskaźniki działań i źródła ich weryfikacji. Charakterystyka wartości obecnych i docelowych Realizacja Lokalnego Planu Działań - harmonogram i finansowanie Przewidywane efekty realizacji programu Monitoring i ewaluacja Lokalnego Planu Działania S t r o n a

3 1. Wprowadzenie Zmiany demograficzne i wynikające z nich wyzwania, takie jak: obniżająca się liczba narodzin, wzrastająca średnia długość życia oraz migracje to problemy, z którymi muszą się zmierzyć miasta w całej Europie, w szczególności te małe i średnie. Celem projektu OP-ACT było poszukiwanie rozwiązań do stworzenia mechanizmów zintegrowanej polityki miejskiej wpływającej na podniesienie jakości życia w mieście i regionie. Dzięki wymianie dobrych praktyk związanych z podnoszeniem konkurencyjności małych i średnich miast, aktywnym uczestnictwie w warsztatach prowadzonych przez ekspertów oraz wymianie doświadczeń specjalistów różnych branż życia społeczno-gospodarczego w kręgu powołanej Lokalnej Grupy Wsparcia wybrano przewodni kierunek działania Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-sportowoturystyczna, w ramach Panelu Roboczego 5 Atuty Miejsca. Wybór ten był wyrazem wyróżniającego się potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta w regionie, zmian społecznych związanych z aktywnym stylem życia oraz wzrostem świadomości ekologicznej, a także współczesnym rozwojem przemysłu czasu wolnego. Punktem wyjścia dla przedsięwzięć zaplanowanych w Lokalnym Planie Działania dla Dąbrowy Górniczej było wzmocnienie wszystkich atutów i zasobów, jakimi miasto dysponuje. Przeprowadzone badania, pokazały, że trzeba przede wszystkim wykorzystać potencjał rekreacyjny, a więc naturalne walory w postaci akwenów wodnych, ścieżek rowerowych oraz bazy turystyczno rekreacyjnej. Nowe ścieżki rowerowe, boiska sportowe, molo nad Pogorią, Ośrodek Sportów Letnich i Wodnych, liczne imprezy sportowe to tylko kilka przykładów, które pozwalają dąbrowianom na związanie się z miastem oraz budowę tożsamości regionalnej. Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-sportowo-turystyczna jest podstawą uprawiania różnorodnych form aktywności czasu wolnego, aktywizacji postawy prosomatycznej wśród mieszkańców, rozmaicenia oferty spędzania czasu wolnego, a także promocji potencjału rekreacyjno-turystycznego miasta, prowadzącej do rozwoju gospodarczego w tym kierunku. Jest więc, punktem wspólnym rozwoju społecznego, ekologicznego oraz gospodarczego. Podsumowując, Lokalny Plan Działania Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych to działania miasta oferującego szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego dla każdej grupy wiekowej, centrum imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, obszar zróżnicowanej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz atrakcyjny rynek usług rekreacyjno-sportowych. 3 S t r o n a

4 2. Uzasadnienie wyboru tematyki Lokalnego Planu działań. Wybór problematyki Lokalnego Planu Działania został dokonany w wyniku analizy kluczowych problemów miasta wskazanych w dokumentach strategicznych. Priorytet IV Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2020, o brzmieniu: Różnorodność form aktywnego spędzania czasu wolnego wskazuje rekreację, sport i turystykę, jako jeden z naczelnych obszarów działań. Program Rozwoju Sportu i Rekreacji wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury na terenie Dąbrowy Górniczej do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Dąbrowa Górnicza na lata stanowią dokumenty uszczegóławiające ten cel. Lokalny Plan Działania, który powstał w ramach projektu, jest dokumentem wykonawczym dla wybranych problemów Strategii Rozwoju Turystyki w Gminie Dąbrowa Górnicza na lata Jego integralną część stanowi zakres przedsięwzięć ze szczegółowymi warunkami realizacji, zakresem czasowym i finansowym. Wybrane obszary priorytetowe pokrywają się z kierunkami Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2020, co szczegółowo zostało opisane Rozdziale 7 niniejszego opracowania. Ponadto działania zaproponowane w Planie Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych są kontynuacją przedsięwzięć miejskich wypracowanych w innych projektach unijnych, dążących do przemiany miasta w Regionalne Centrum Aktywnego Wypoczynku. Przykładowo projekt pod nazwą Eurocamping Błędów: baza biwakowo-campingowo-rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej Błędowie umożliwił stworzenie bazy noclegowo-rekreacyjnej o wysokim standardzie. Kolejny projekt zakładający promocję potencjału przyrodniczo-infrastrukturalnego miasta, jako miejsca aktywnego wypoczynku był celem Programu Dębowy Świat dla Aktywnych. W 2012 r. zakończono duży projekt o nazwie Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria Etap I, finansowany w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Celem tego przedsięwzięcia była kompleksowa przebudowa i rozbudowa bazy rekreacyjnej miasta m.in. przy jeziorze Pogoria III oraz w Parku Zielona, rozwój systemu ścieżek rowerowych łączących Dąbrowę Górniczą z miastami sąsiednimi oraz całym powstającym obecnie w subregionie systemem szlaków rowerowych. Stworzono szereg regionalnych produktów turystycznych w postaci obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych "Pogoria" w Dąbrowie Górniczej oraz 80 km tras rowerowych łączących Dąbrowę z atrakcjami turystycznymi sąsiednich miast Będzina, Siewierza i Sławkowa. W efekcie realizacji projektu powstało 30 nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku, w tym m.in.: 10 boisk w tym do plażowej 4 S t r o n a

5 piłki siatkowej, skatepark, ściana wspinaczkowa, miejsca do grillowania, korty tenisowe, place zabaw dla najmłodszych, urokliwe molo nad jeziorem Pogoria III z reprezentacyjnym deptakiem. 3. Dane statystyczne Dąbrowa Górnicza tak jak i inne małe oraz średnie miasta regionu, kraju, czy ogólnie Europy, zmaga się z niekorzystnym wpływem zmian demograficznych ostatniej dekady. Będąc przez wiele lat przemysłowym miastem górniczo-hutniczym, na skutek globalnych przemian gospodarczych, boryka się z postępującym odpływem ludności, którego odzwierciedleniem jest ujemny wskaźnik przyrostu rzeczywistego, wynoszący w latach ,5 %. W sytuacji długofalowej, spadkowej tendencji liczby urodzeń depopulacja stanowi jeden z najpoważniejszych problemów miasta. Dane dotyczące kurczenia się społeczeństwa Dąbrowy Górniczej, w zestawieniu z sytuacją sąsiadujących miast prezentuje poniższa tabela. Tabela 1 Wybrane charakterystyki demograficzne Dąbrowy Górniczej w zestawieniu z wybranymi miastami regionu. Miasto Ludność 1999 Ludność 2009 Ludność 2010 Ludność 2011 Przyrost naturalny Przyrost rzeczywisty Dąbrowa Górnicza ,10-1,50 Sosnowiec ,50-2,70 Będzin ,79-3,33 Katowice ,93-2,57 Opracowanie własne na podstawie: A. Sobala-Gwodz, Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Bielsko Biała Ujemny przyrost naturalny oraz odpływ ludności, który dotyczy w głównej mierze młodych mieszkańców w wieku produkcyjnym, są przyczyną starzenia się społeczeństwa w mieście. W 2011 r. ludność w wieku przedprodukcyjnym (0 17 lat) stanowiła 15% ogółu, w wieku produkcyjnym było mieszkańców, co stanowiło aż 70% ogółu, natomiast dąbrowianie w wieku poprodukcyjnym stanowili 14% ogółu, było ich tylko o 1% mniej niż najmłodszej grupy. Ogólną strukturę wieku mieszkańców oraz malejącą liczebność grupy do 17 roku życia w kolejnych latach przestawiają poniższe wykresy. 5 S t r o n a

6 Wykres 1 Struktura wieku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w 2009 roku. 81< < Opracowanie własne na podstawie: GUS, Raporty z badań. Wykres 2 Struktura wieku mieszkańców Dąbrowy Górniczej w roku Opracowanie własne na podstawie: GUS, Vademecum Samorządowca. Portrety powiatów, 6 S t r o n a

7 Wykres 3 Rzeczywisty ubytek ludności według powiatów w 2009 r. w %. Źródło: Raport z badań: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim, Katowice Kluczowym celem władz Dąbrowy Górniczej jest, zatem przeciwdziałanie depopulacji poprzez zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca zamieszkania oraz terenu dla nowych inwestycji. Analizując czynniki przeciwdziałania odpływowi ludności z małych i średnich miast województwa śląskiego, które prezentuje poniższa tabela, obszar rekreacji i sportu należy do grupy tych, na które władze lokalne mają stosunkowo wysoki wpływ. Jest on jednocześnie zależny w dużej mierze od pozostałych interesariuszy. Jedną z głównych przyczyn niechęci zamieszkania na terenie Dąbrowy Górniczej, podawaną przez mieszkańców innych miast województwa jest brzydki krajobraz, co świadczy o nieznajomości tutejszych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i potrzebie promocji potencjału miasta. 7 S t r o n a

8 Tabela 2 Czynniki, na które władze lokalne mają największy wpływ wśród nich sport i rekreacja. Sektor Dostęp do atrakcyjnego zatrudniania Dostęp do oświaty i edukacji Dostęp do opieki zdrowotnej Kultura i rozrywka Źródło: GUS. Wpływ władz Komentarz samorządowych 1,5 Władze miast mogą odpowiadać za dwa aspekty: 1)przygotowanie terenów inwestycyjnych, 2)promocję miast wśród inwestorów i bezpośrednie z nimi negocjacje. Decyzję bezpośrednio o inwestowaniu w danym mieście podejmują podmioty gospodarcze kierując się własnym rachunkiem ekonomicznym. 3 Za kwestie związane z oświatą i infrastrukturę oświatową odpowiedzialne są w pełni władze miasta, natomiast za sektor szkolnictwa wyższego odpowiadają uczelnie wyższe i ich organizator; miasto może wspierać uczelnie wyższe poprzez inwestycje lub wspólne projekty naukowo-badawcze. 2 Zdecydowana większość szpitali w miastach jest w gestii samorządu województwa. Władze miejskie odpowiadają za sieć przychodni i żłobków. 2,5 W miastach kultura rozwija się za pośrednictwem instytucji publicznych, ale przede wszystkich leży ona w gestii podmiotów prywatnych. Jednocześnie instytucje te mogą korzystać z dotacji władz miasta. Sport i rekreacja 3 Instytucje sportu i rekreacji prowadzone są tak samo przez instytucje, które zostały założone przez miasto (OSIR, kluby sportowe) jak przez podmioty prywatne lub sprywatyzowane kluby sportowe. Sektor ten jest bardziej skomercjalizowany i mniej zależny od dotacji miasta niż kultura. Gospodarka mieszkaniowa Dostępność komunikacyjna Dostępność infrastruktury technicznej 3,5 Miasta przede wszystkim prowadzą własną politykę planistyczną (ustanawiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), które determinują kierunki zabudowywania i wykorzystania przestrzeni. Za jej wypełnienie i ostateczną jakość funkcjonalną odpowiadają z kolei w znacznej mierze deweloperzy i osoby fizyczne. Miasta odpowiadają także za utrzymanie i rozwój zasobów komunalnych i budownictwo socjalne. 2,5 Za dostępność wewnętrzną w miastach odpowiadają w znacznej mierze same ich władze (utrzymanie i rozbudowanie dróg miejskich, komunikacja publiczna, organizacja przepływu skrzyżowań, parkingów). Jednakże system ten nie funkcjonuje samodzielnie. W znacznej mierze jego jakość zależy od powiązań z transportem lotniczym, kolejowym, a przede wszystkim z krajowym systemem dróg i autostrad, za które to elementy odpowiadają inne podmioty publiczne lub prywatne. 3,5 Za część infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacje) odpowiadają bezpośrednio władze samorządowe, zaś za pozostałe media (sieć ciepłownicza, elektryczna, telekomunikacyjna) z niewielkimi wyjątkami (np. w Krakowie) odpowiadają już podmioty komercyjne. Przy czym rozbudowa niepublicznej infrastruktury również wymaga pozwolenia i nadzoru ze strony władz miasta. Od jakości pracy administracji municypalnej zależy tempo rozbudowy tej infrastruktury. Stan środowiska 2,5 Ochrona środowiska jest sferą, która dotyka niemal wszystkich mieszkańców miast i wszystkich podmiotów. Władze odpowiadają w zasadzie za infrastrukturę związaną z ochroną środowiska (oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, zarządzanie odpadami), przy czym znaczna część zadań z tym związanych cedowana jest na spółki komunalne lub podmioty prywatne. Miasto może organizować także akcje edukacyjne i kampanie społeczne w zakresie ekologii i ochrony środowiska Ład społeczny i bezpieczeństwo publiczne 2 Za ład społeczny i bezpieczeństwo odpowiadają bezpośrednio sami obywatele. Zasadnicze kompetencje tym zakresie należą do organów ścigania (Policja, Prokuratura). Wpływ na poziom bezpieczeństwa mają miasta poprzez zarządzanie i organizowanie pracy Straży Miejskiej, rozwój sieci monitoringu, akcje społeczne, współpracę z Policją W głosowaniu przeprowadzonym w ramach spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia ze Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Dąbrowa Górnicza na lata wybrano 3 kluczowe problemy miasta, którym poświęcony jest Lokalny Plan Działania: - problem 2 Bariera infrastrukturalna rozwoju turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej, 8 S t r o n a

9 - problem 3 Niski poziom wykorzystania potencjału przyrodniczo krajobrazowego miasta oraz - problem 4 Niski standard bazy około turystycznej, na podstawie których określony został wstępny cel opracowywanego programu: Rozwój rekreacji, sportu i turystyki za pomocą poprawy standardu bazy aktywnych form wypoczynku oraz wykorzystania potencjału przyrodniczokrajobrazowego miasta, będący środkiem łagodzącym niekorzystne zmiany demograficzne. Priorytet ten odnosi się również do problemu 2 Programu Rozwoju Sportu Zły stan oraz niedobór miejskiej pozaszkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Możliwość rozwoju aktywnych form turystyki i rekreacji w Dąbrowie Górniczej została określona w oparciu o analizę walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zaplecza infrastrukturalnego aktywnych form wypoczynku, która pozwoliła na wyznaczenie atutów miasta do rozwoju w wybranym kierunku. Kierunek ten zyskał również aprobatę mieszkańców, co potwierdzone zostało badaniami społecznymi Atuty miasta w zakresie rekreacji, sportu i turystyki. I. Przyrodniczo krajobrazowe: 1) Kompleks 4 zbiorników wodnych znajdujących się w zachodniej części miasta, o łącznej powierzchni 783 ha, zwany również Pojezierzem Dąbrowskim. Najstarszym zbiornikiem jest Pogoria I, która powstała w 1943 r., jako obszar wypoczynkowy dla pracowników miejscowych hut i kopalń. Zbiornik ten rozciąga się na powierzchni 73 ha, w całości otoczony jest lasem sosnowym oraz mieszanym. Pogoria I ma przeznaczenie rekreacyjne, a jej wody posiadają II klasę czystości. Jezioro objęte jest strefą ciszy, można się w nim kapać oraz pływać jednostkami bezsilnikowymi. Kolejnym zbiornikiem jest Pogoria II o powierzchni 25 ha, która została zalana w 1978 r. Jest najmniejszym jeziorem kompleksu, za to najbogatszym pod względem przyrodniczym. Zbiornik otoczony jest lasem wierzbowym oraz mieszanym. W całości stanowi użytek ekologiczny, na którego terenie stwierdzono występowanie 84 gatunków kręgowców, z czego aż 52 znajdują się pod całkowitą ochroną. Zbiornik ten jest miejscem wylęgu ptactwa wodnego, największą w regionie kolonią mewy śmieszki. Ze względu na osobliwości przyrody objęty jest zakazem kąpieli i pływania jednostkami pływającymi, dozwolone jest natomiast wędkowanie. 9 S t r o n a

10 Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria I Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria II Trzeci zbiornik Pogoria III o powierzchni 205 ha, powstał w 1974 r. Jego wody posiadają II klasę czystości, można się kąpać oraz pływać jednostkami bezsilnikowymi. W porównaniu z pozostałymi zbiornikami posiada stosunkowo dużą głębokość maksymalną, wynoszącą 18 m. Północno-zachodnia część zbiornika charakteryzuje się bogatym światem podwodnej fauny. Pogoria III dzięki zrealizowanym inwestycjom w ramach projektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych zyskała nowy wizerunek i stała się miejscem wielu wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Urokliwe molo jest atrakcją 10 S t r o n a

11 na skalę regionu. Nowa infrastruktura spowodowała rozwój usług około turystycznych, a liczba osób korzystających ze stworzonych możliwości zwiększyła się kilkakrotnie. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria III Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria III Najmłodszym, a zarazem największym jeziorem kompleksu jest Kuźnica Warężyńska, nazywana potocznie Pogorią IV. Posiada ona powierzchnię 560 ha, a została oddana do użytku w 2005 r. Południowa część zbiornika znajduje się w całości na terytorium Dąbrowy Górniczej. Razem z częścią północną charakteryzuje się stromym brzegiem, umocnionym kamieniami. Linia brzegowa części 11 S t r o n a

12 środkowej jest natomiast urozmaicona, jezioro tworzy tutaj liczne płycizny, zatoczki oraz wyspy. Wzdłuż wschodniego brzegu zbiornika znajduje się jedna z dwóch enklaw obszaru Natura 2000 Lipienniki w Dąbrowie Górniczej o powierzchni około 294 ha. Teren ten jest zróżnicowany, znajdują się na nim zarówno podmokłe niecki jak i siedliska otwartych piasków. Nazwa obszaru pochodzi od znajdującego się pod ochroną lipiennika Loesela, którego tutejsza populacja należy do największych w Polsce. Wschodni brzeg zbiornika Kuźnica Warężyńska stanowi także ostoję rzadkich gatunków ptactwa. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pogoria IV 2) Kompleks Uroczyska nad Trzebyczką rozciąga się między Pojezierzem Dąbrowskim, a znajdującym się we wschodniej części miasta, Kompleksem Kotlina Błędowska. Jego integralnym elementem jest ciek wodny Trzebyczka, wypływający z lasów uroczyska Mokrzynia i uchodzący do zbiornika Kuźnica Warężyńska, wzdłuż którego występują liczne torfowiska, łąki, łęgi i olsy. Najcenniejszym obszarem należącym do Kompleksu są Bagna w Antoniowie, objęte ochroną prawną, jako użytek ekologiczny. Jest to torfowisko przejściowe, którego występowanie w południowej Polsce należy do rzadkości. Występują tutaj 250 gatunków roślin, w tym wpisany na Polską Czerwoną Listę Roślin lipiennik Loesela. Świat zwierząt reprezentuje natomiast 250 gatunków zwierząt, w tym 40 znajdujących się pod ochroną (m.in. przeplatka diamina, kszyk). Innymi cennymi obszarami Kompleksu są: Łąki Kosaćcowe w Tucznawie, Las Bienia (w południowo-wschodniej części zbiornik Łosień), Źródliska nad Trzebyczką, Bagna nad Trzebyczką, Basiula, Bielowizna. 12 S t r o n a

13 3) Kompleks Wzgórza Trzebiesławickie rozciągający się między Ujejscem, Tucznawą, a Trzebiesławicami. Atrakcyjność przyrodniczą tego terenu stanowią cenne okazy roślinności jedyne w Polsce miejsce występowania wilczomlecza pstrego oraz ukształtowanie powierzchni wzniesienia, z których rozciąga się piękny widok na zachodnią część miasta. Na terenie kompleksu występuje kilka wzgórz: Recka Góra, Góra Bocianek oraz Bukowa Góra, która jest największym skupiskiem buków w regionie. 4) Kompleks Kotlina Błędowska znajduje się we wschodniej części miasta, leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Obejmuje on Dolinę Białej Przemszy oraz Pustynię Błędowską, która chroniona jest, jako użytek ekologiczny i wpisana na listę obszarów Natura Kompleks rozciąga się na powierzchni 683,91 ha, z czego w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej znajduje się 14,5 ha. Pustynia Błędowska stanowi rozległy obszar piaszczysty, który jest osobliwością w skali ponad krajowej. Stanowi ona pozostałości po największym w Polsce terenie śródlądowych piasków wydmowych. Najlepiej zachowanym fragmentem wydmowym jest uroczysko Kozi Róg. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pustynia Błędowska 5) Źródliska w Zakawiu to użytek ekologiczny o powierzchni 1,69 ha, położony w południowo-wschodniej części miasta. Ochronie podlegają tutaj cenne ekosystemy związane ze źródłami wapienno-magnezowymi rzeki Bobrek, stanowiącej dopływ Białej Przemszy oraz otaczające je łąki. Na obszarze tym występują rośliny chronione, takie jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty oraz goryczka wąskolistna, a także gatunki wskaźnikowe żyjące w czystych wodach: kiełż zdrojowy, wypławek kątogłowy. 13 S t r o n a

14 6) Uroczysko Zielona jest użytkiem ekologicznym znajdującym się w południowo-wschodniej części Parku Zielona. Obejmuje on siedliska grądu świeżego, grądu niskiego oraz łęgu, występującego wzdłuż przepływającej tutaj rzeki Pogoria. Na terenie uroczyska znajduje się również staw, z którego osobliwością są grążele, piżmaki oraz lilia złotogłów. 7) Stanowisko dokumentacyjne Srocza Góra znajduje się na wzgórzu o wysokości 329,5 m. n.p.m., w Strzemieszycach, przy drodze krajowej Kraków - Katowice. Obejmuje ono odsłoniętą triasową formację geologiczną, ukazującą profil skalny z permu oraz dolnego i środkowego triasu. Odsłonięcie występuje w zachodniej części wzgórza, natomiast na zboczu północnym znajdują się dwie jaskinie. W okolicy stanowiska można spotkać, będący pod ochroną dziewięćsił bezłodygowy. 8) Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich znajdują się przy południowo-wschodniej granicy administracyjnej miasta. Obszar ten obejmuje 1.3 ha źródlisk niosących wodę wapniowąmagnezową, stanowiących pomnik przyrody. Osobliwością tego terenu jest typowa fauna źródliskowa: wypławek kątogłowy, źródlarka karpacka, kiełż zdrojowy, a także pstrąg potokowy, który tworzy tutaj naturalne tarlisko. 9) Wzgórze Gołonoskie jest najwyższym wzniesieniem miasta, mierzącym 335 m. n.p.m., zbudowanym z wapienia muszlowego. Występujące na jego terenie starodrzewie o przewadze kasztanowca zostało objęte ochroną, jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Wzgórze jest wspaniałym punktem obserwacyjnym, z którego rozciąga się widok na miasto, a przy sprzyjającej pogodzie można zobaczyć kontury Beskidu Żywieckiego. 10) Ostra Góra to wzniesienie znajdujące się w północnej części Dąbrowy Górniczej. Jej szczyt, a także południowe i wschodnie zbocze leżą w granicach administracyjnych miasta. Obszar malowniczych łąk ciągnących się wzdłuż jej południowo-wschodniego zbocza jest cennym terenem krajoznawczym, z którego rozpościera się piękny widok na wschodnią i południową Dąbrowę, a w szczególności na teren Pogorii IV oraz III. 11) 4 Parki Miejskie: Park Zielona, Park Hallera, Park 1000lecia, Park Podlesie 12) 20 pomników przyrody drzew, które ze względów krajobrazowych oraz historycznych zostały objęte ochroną. 14 S t r o n a

15 Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Pustynia Błędowska. II. Infrastrukturalne: 1) szlaki turystyczne: 141 km szlaki piesze: 57 km Szlak Pustynny PTTK, żółty (w obrębie miasta 10 km) Błędów Jaroszowiec Szlak XXV-lecia, zielony (w obrębie miasta 18,5 km) Chorzów (Dom Turysty PTTK) Siemianowice Śląskie Czeladź Grodziec Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Maczki Jaworzno Katowice Giszowiec Starganiec Załęska Hałda Chorzów Szlak Metalurgów, czarny (w obrębie miasta 13 km ) D. Górnicza Sosnowiec Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej, czerwony ( obrębie miasta 15,5 km) Sławków Okradzionów Błędów Chechło Centuria Zawiercie szlaki rowerowe: 84 km (od Parku Zielona na zachodnich krańcach miasta, przez Kompleks Pogorii, po granicę z Siewierzem, wschodni kraniec miasta w okolicach Błędowa oraz granicę ze Sławkowem w okolicach Doliny Miłości) 2) Trasy rolkowe: 11,05 km 3) Ścieżki rowerowe: 15,1 km, z czego aż 79% znajduje się wokół głównych terenów rekreacyjnych miasta: Pogoria III oraz IV 4) Tablice informacyjne dotyczące przebiegu szlaków turystycznych, tras rowerowych i rolkowych oraz cennych obiektów przyrodniczo-krajobrazowych w okolicy: 12 5) Obiekty sportowe: boiska sportowe: 116, w tym 106 przy szkołach, 10 wielofunkcyjnych 15 S t r o n a

16 korty tenisowe: 2 baseny: 10 inne obiekty sportowe: 6, Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum, Hala Sportowa przy ul. Swobodnej, Aquapark Nemo, Eurocamping w Błędowie, 2 lodowiska sezonowe Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Aquapark Nemo-Wodny Świat. Fot: Marcin Wróblewski, archiwum UM, Eurocamping Błędów 16 S t r o n a

17 6) Wypożyczalnie sprzętu sportowego: 20 wypożyczalnie sprzętu wodnego: 12 windsurfingu : 1 kajaków/rowerków wodnych: 8 punktów żaglówek: 5 punktów wypożyczalnie rowerów: 3 wypożyczalnie quadów/buggy:1 wypożyczalnia motorówek/skuterów wodnych: 1 wypożyczalnia rakiet tenisowych:1 wypożyczalnia nart biegowych:1 sezonowa wypożyczalnia łyżew:1 sezonowa 7) Baza noclegowa: 22 obiekty hotel: 6 motel:1 pensjonat:1 ośrodek wypoczynkowy: 7 camping/pole namiotowe: 1 pokoje dla firm/w zajazdach/gościńcach: 6 8) Baza gastronomiczna: 75 punktów restauracja: 23 pizzeria: 16 fast-food: 16 pierogarnia: 1 kawiarnia: 3 pub: 16 9) Regionalna dostępność komunikacyjna: 2 drogi krajowe łączące z sąsiednimi miastami: DK 86, 94 3 drogi wojewódzkie łączące z sąsiednimi miastami, a także atrakcyjnymi gminami oraz miastami w okolicy (Ogrodzieniec, Pilica, Kraków): 790, 796, S t r o n a

18 3.2. Organizacja imprez Lokalny Plan Działania Dabrowa Górnicza dla Aktywnych W ciągu ostatnich lat dzięki nowej infrastrukturze wzrasta liczba wydarzeń sportowo rekreacyjnych w Dąbrowie Górniczej, a także zwiększa się udział uczestników. Tabela 3 Wykaz kolarskich imprez rekreacyjno-sportowych organizowanych w Dąbrowie Górniczej ROWER Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter imprezy Dębowy Maraton UM, CSir 144 dzieci ogólnopolski Sportowy Rowerowo-Rolkowy 298 Zagłębiowska Masa UM, CSir 1300 regionalny Rekreacyjny Krytyczna Dębowy Maj Festiwal UM, CSir 1700 regionalny Rekreacyjny Rajd Dolinki PTTK D.G 17 lokalny Rekreacyjny Podkrakowskie Wycieczka rowerowa PTTK D.G 16 lokalny Rekreacyjny Ojcowski Park Narodowy Wycieczka rowerowa PTTK D.G 7 lokalny Rekreacyjny Szlak Orlich Gniazd Wiosenny Zlot Stowarzyszenie 11 lokalny Rekreacyjny Rowerowy Dorotka Rowerowa Dąbrowa Festyn rekreacyjny w Stowarzyszenie 17 lokalny Rekreacyjny Okradzionowie Rowerowa Dąbrowa Rajd do Siewierza Stowarzyszenie lokalny Rekreacyjny Rowerowa Dąbrowa 2 etap Tour de Lang Team, pomoc międzynarodowy Sportowy Pologne UM i CSiR w organizacji etapu Ogółem: 10 imprez - 2 o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, 2 o zasięgu regionalnym oraz 6 o zasięgu lokalnym (nazwy nie są cykliczne) - 2 imprezy o charakterze czysto sportowym, pozostałe rekreacyjnym - 4 z inicjatywy samorządu lokalnego, 6 z inicjatywy organizacji pozarządowych Tabela 4 Wykaz imprez rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy na rolkach organizowanych w Dąbrowie Górniczej ROLKI Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter imprezy Dębowy Maraton UM, CSir 94 ogólnopolski Sportowy Rowerowo-Rolkowy Akcja Lato w Mieście CSir 41 lokalny Rekreacyjny (zajęcia rolki w Parku Hallera) Dębowy Maj Festiwal UM, CSir regionalny Rekreacyjny (zawody rolkowe) Ogólnie: 3 imprezy - 1 o zasięgu ogólnopolskim, 1 o zasięgu regionalnym i 1 lokalna - 1 impreza o charakterze sportowym, pozostałe rekreacyjnym - Wszystkie imprezy związane z rolkami inicjatywą samorządu lokalnego 18 S t r o n a

19 Tabela 5 Wykaz imprez rekreacyjno-sportowych w zakresie nordic walking organizowanych w Dąbrowie Górniczej NORDIC WALKING Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter imprezy Szóstka Pogorii UM, CSir, Stowarzyszenie Pogoria Biega 38 (35/2012) regionalny Sportowy, rekreacyjny I Bieg Walentynkowy UM, CSir, Stowarzyszenie Pogoria Biega 13 regionalny Sportowy Rekreacyjny Cotygodniowy marsz nordic walking Dębowy Maj Festiwal (codziennie spacer z instruktorem NW) Sekcja Nordic Walking przy Stowarzyszeniu Pogoria Biega lokalny Każda niedziela od Rekreacyjny UM, CSir regionalny Rekreacyjny Ogólnie: 4 imprezy, - 3 regionalne i 1 lokalna - 2 o charakterze sportowo-rekreacyjnym i 2 typowo rekreacyjne - 2 organizowane z inicjatywy samorządu lok., pozostałe 2 inicjatywą organizacji pozarządowych. Tabela 6. Wykaz imprez rekreacyjno-sportowych w zakresie sportów wodnych organizowanych w Dąbrowie Górniczej SPORTY WODNE Nazwa imprezy Organizator Uczestnictwo Zasięg imprezy Data Charakter Regaty o Puchar Pojezierza Dąbrowskiego (cykl Pucharu Polski w klasie Omega) Klub Sportów Wodnych Fregata, UM 70 os 35 załóg ogólnopolski Sportowy Dębowy Maj Festiwal Błękitna wstęga Pogorii 1 (regaty żeglarskieklubów w DG) Regaty o PucharPogorii w klasie Omega turystyczna i Omega standard Dzień Dziecka spotkanie integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną Obchody Dni Morza Noc Świętojańska Zajęcia w ramach półkolonii z młodzieżą niepełnosprawną Jacht Klub Pogoria III, UM, CSir Stoisko informacyjne Jacht Klubu Pogoria III, rejsy turystyczne jachtem typu Wielki Trener, pokazowe regaty żeglarskie regionalny Rekreacyjny, KSW Fregata lokalny Rekreacyjny sportowy TKŻ Tramp lokalny Rekreacyjno sportowy TKŻ Tramp lokalny rekreacyjny TKŻ Tramp lokalny rekreacyjny TKŻ Tramp lokalny rekreacyjny Zlot Młodzieży Niepełnosprawnej Akcja Lato w Mieście zajęcia z żeglarstwa Amatorskie Zawody Windsurfingowe o Puchar Prezydenta Miasta D. Górnicza Prelekcja dla maluchów na temat windsurfingu Dębowy Maj Festiwal TKŻ Tramp, Urząd Mrszałkowski woj. śląskiego regionalny rekreacyjny CSiR 42 lokalny rekreacyjny UM, CSir, Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria Stowarzyszenie Windsurfingu 41 lokalny sportowy sekreacyjny 15 dzieci lokalny rekreacyjny Prelekcja na temat działalności regionalny rekreacyjny, 19 S t r o n a

20 Akcja Lato w Mieście nauka windsurfingu Pogoria, UM, CSir stowarzyszenia, szkolenie w zakresie sprzętu windsurfingowego, mini zawody dla dzieci i młodzieży CSiR 70 lokalny rekreacyjny Zorganizowano ogółem 11 imprez: - 1 o zasięgu ogólnopolskim, 2 regionalne i 8 lokalnych - 1 o charakterze sportowym, 3 sportowo-rekreacyjne i 7- typowo rekreacyjnych - 7 w zakresie żeglarstwa, 2 w zakresie windsurfingu oraz 2 w zakresie obydwu tych form - 2 z inicjatywy samorządu lokalnego, 9 z inicjatywy organizacji pozarządowych. Źródło: Małgorzata Dębska Ekspertyza do Lokalnego Planu Działań Dąbrowa Górnicza dla Aktywnych, str Popularność poszczególnych form rekreacji w badaniach przeprowadzonych na terenach sportowo-rekreacyjnych w Dąbrowie Górniczej. Najpopularniejszą formą ruchu, uprawianą na głównych terenach rekreacyjno-sportowych Dąbrowy Górniczej jest jazda na rowerze (30,8% ogółu wskazań). Ponad jedna-czwarta korzystających z tych terenów (27,1% ) najczęściej przychodzi tutaj na spacer. Następne w kolejności są: bieganie (14,2%), pływanie (8,5%), windsurfing i jazda na rolkach (po 6%), nordic-walking (3,2%), żeglarstwo (2%), spływy kajakowe (1,4%) oraz nurkowanie (0,8%). 1 Użytkownicy terenów rekreacyjnosportowych miasta spędzają zatem najczęściej swój czas wolny na terenie badanego kompleksu jeżdżąc na rowerze, spacerując lub biegając. Najpopularniejsze są te formy rekreacji, które nie wymagają kosztownego sprzętu lub odbycia specjalistycznych szkoleń. Biorąc pod uwagę aktywności, które wymagają odpowiedniego sprzętu nadal dominuje jazda na rowerze, następnie plasuje się windsurfing, jazda na rolkach oraz nordic-walking. 1 M. Dębska, Wpływ dostępności bazy rekreacyjnej na aktywność fizyczną w czasie wolnym na przykładzie użytkowników Kompleksu Pogoria w Dąbrowie Górniczej, Kraków S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 2025 Zamawiający: Gmina Miejska Turek Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Zespół autorski: dr Marta Mackiewicz (kierownik) Ewa Dzielnicka Cezary Gołębiowski Anna Górecka-Ojdana Iwona Kania dr Paweł Kretowicz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Zakopanego z dnia. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2011-2020 ZIELONE ZAKOPANE TATRZAŃSKIE CENTRUM MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU, ROZWIJAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Projekt STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BODZANÓW NA LATA 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej BODZANÓW, 2014 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo