Haruki Murakami O czym mówiê, kiedy mówiê o bieganiu pamiêtnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Haruki Murakami O czym mówiê, kiedy mówiê o bieganiu pamiêtnik"

Transkrypt

1 Haruki Murakami O czym mówiê, kiedy mówiê o bieganiu pamiêtnik 3

2 Tytu³orygina³u japoñskiego: Hashiru koto-ni tsuite kataru toki-ni boku-no kataru koto Tytu³przek³adu angielskiego: What I Talk About When I Talk About Running. A Memoir Projekt serii: Agnieszka Spyrka Projekt ok³adki: Anna Pol Redaktor prowadz¹cy: Ma³gorzata Burakiewicz Redakcja techniczna: Zbigniew Katafiasz Korekta: Katarzyna Szajowska Autor zdjêcia na ok³adce: Pawe³ Kruk Autorzy zdjêæ zamieszczonych na wk³adce: Eizo Matsumara, Masao Kageyama, Naonori Kohira Copyright 2007 by Haruki Murakami. All rights reserved for the Polish edition by MUZA SA, Warszawa 2010 for the Polish translation by Jêdrzej Polak ISBN (oprawa broszurowa) ISBN (oprawa twarda) Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA Warszawa

3 Przedmowa Cierpienie jest wyborem Jest takie m¹dre powiedzenie, które brzmi: Prawdziwy d entelmen nigdy nie rozmawia o kobietach, z którymi zerwa³, ani o wysokoœci zap³aconych podatków. Mówi¹c szczerze, to wierutne k³amstwo. W³aœnie jewymyœli³em.wybaczcie!alegdybynaprawdêby³otakie powiedzenie, s¹dzê, e kolejnym warunkiem bycia d entelmenem by³oby zachowanie dyskrecji na temat tego, co nale y robiæ, eby mieæ dobr¹ kondycjê. D entelmen nie powinien opowiadaæ na prawo i lewo, jak dba o formê. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Wszyscy wiedz¹, e nie jestem d entelmenem, wiêc mo e w ogóle nie powinienem siê takimi rzeczami przejmowaæ,aletrochêmiwstydpisaætêksi¹ kê.byæmo eto, co teraz powiem, zabrzmi jak unik, ale ta ksi¹ ka mówi o bieganiu i nie jest traktatem o tym, jak zachowaæ zdrowie. Nie mam zamiaru dawaæ w niej rad w rodzaju: Pos³uchajcie mnie wszyscy jeœli chcecie zachowaæ zdrowie, biegajcie ka dego dnia!. Zamiast tego chcê przedstawiæ 5

4 w niej zebrane przeze mnie przemyœlenia, dotycz¹ce tego, czym dla mnie, jako cz³owieka, jest bieganie. To ksi¹ ka, w której tylko rozwa am ró ne sprawy i g³oœno myœlê. Somerset Maugham napisa³kiedyœ, e ka de golenie jest filozofi¹. Trudno siê z nim nie zgodziæ. Bez wzglêdu na to, jak przyziemna wydaje nam siê jakaœ czynnoœæ, jeœli zajmuje nas wystarczaj¹co d³ugo, staje siê aktem kontemplacyjnym, a nawet medytacyjnym. Zatem jako pisarz i jako biegacz uwa am, e napisanie i opublikowanie ksi¹ ki z osobistymi przemyœleniami o bieganiu nie sprowadza mnie na manowce. Byæ mo e nale ê do ludzi nazbyt drobiazgowych, ale nie potrafiê niczego poj¹æ dog³êbnie bez przelania myœli na papier, wiêc musia³em czymœ zaj¹æ rêce i zapisaæ te s³owa. W przeciwnym razie nigdy bym siê nie dowiedzia³, czym jest dla mnie bieganie. Le a³em sobie kiedyœ w pokoju hotelowym w Pary u, czytaj¹c International Herald Tribune, i natkn¹³em siê na du y artyku³ o maratonie. By³y w nim rozmowy ze s³ynnymi maratoñczykami, którym zadano pytanie, jak¹ mantrê powtarzaj¹ w g³owach, eby siê zmobilizowaæ podczas biegu. To by³o bardzo ciekawe. Du e wra enie zrobi³y na mnie najró niejsze myœli kryj¹ce siê w g³owach biegaczy pokonuj¹cych dystans 42 kilometrów i 195 metrów. Myœli dowodz¹ce, jak prawdziwie wyczerpuj¹cym przedsiêwziêciem jest taki bieg. Jeœli nie powtarza siê w g³owie jakiejœ mantry, nie da siê go przetrwaæ. Jeden z maratoñczyków powiedzia³o mantrze, której nauczy³go starszy brat równie biegacz i któr¹ ów 6

5 d³ugodystansowiec powtarza³, odk¹d tylko zacz¹³ biegaæ. Brzmia³a ona tak: Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest wyborem. Powiedzmy, e biegniesz i myœlisz sobie: Cholera,takmnieboli, ed³u ejniewytrzymam.fragment z boli jest nieuniknion¹ rzeczywistoœci¹, ale to, czy siê wytrzyma, czy nie, zale y tylko i wy³¹cznie od biegacza. Ta myœl podsumowuje z grubsza najwa niejszy aspekt biegu maratoñskiego. Pomys³na ksi¹ kê o bieganiu przyszed³mi po raz pierwszy do g³owy jakieœ dziesiêæ lat temu; mija³ rok za rokiem, próbowa³em raz takiego podejœcia, raz innego, i nie zabiera³em siê w zasadzie za pisanie. Zacznijmy od tego, e bieganie jest dosyæ mglistym pojêciem i nie³atwo by³o mi zdecydowaæ, co powinienem o nim powiedzieæ. Ale w pewnym momencie doszed³em do wniosku, e muszê napisaæ uczciwie o tym, co myœlê i czujê w zwi¹zku z bieganiem, trzymaj¹c siê przy tym w³asnego stylu. Przysz³o mi do g³owy, e to jedyny sposób na rozpoczêcie pracy, i zacz¹³em pisaæ tê ksi¹ kê kawa³ek po kawa³ku latem 2005 roku, koñcz¹c j¹ jesieni¹ roku Poza kilkoma fragmentami, w których cytujê wczeœniejsze artyku³y i notatki, wiêkszoœæ tej ksi¹ ki jest zapisem moich przemyœleñ i odczuæ w czasie rzeczywistym. Zauwa y³em, e uczciwe pisanie o bieganiu i uczciwe pisanie o samym sobie jest niemal jednym i tym samym. Myœlê wiêc, e nic nie stoi na przeszkodzie, aby czytaæ tê ksi¹ kê jako swego rodzaju wspomnienia obracaj¹ce siê wokó³czynnoœci biegania. 7

6 Choæ nie nazwa³bym tego filozofi¹ per se, w ksi¹ ce tej jest nieco tak zwanych yciowych nauk. Nie s¹ one niczym wielkim to lekcje, które odebra³em, wprawiaj¹c w³asne cia³o w ruch i przekonuj¹c siê dziêki temu, e cierpienie jest wyborem. Byæ mo e nauk tych nie da siê uogólniæ, a jeœli tak, to dlatego, e przedstawiam tutaj siebie, takiego, jakim jestem. sierpieñ

7 Rozdzia³ pierwszy 5 SIERPNIA 2005 KAUAI, HAWAJE Czy ktoœ siê wyœmiewa z Micka Jaggera? Dzisiaj, w pi¹tek 5 sierpnia 2005 roku, jestem na wyspie Kauai na Hawajach. Dzieñ jest niewiarygodnie przejrzysty i s³oneczny, ani jednego ob³oczka na niebie. Jakby w ogóle nie istnia³o pojêcie chmur. Przyjecha³em tu pod koniec lipca i jak zwykle wynajêliœmy domek.rano,kiedyjestch³odno,siadamprzybiurkuipiszê najrozmaitsze rzeczy. Jak teraz: piszê coœ tam o bieganiu i mogê temu czemuœ nadaæ z grubsza tak¹ formê, jaka mi siê najbardziej podoba. Mamy lato, wiêc naturaln¹ kolej¹ rzeczy jest gor¹co. Hawaje okreœla siê mianem wysp wiecznego lata, ale poniewa le ¹ na pó³kuli pó³nocnej, s¹ tu mo liwe cztery pory roku. Lato jest nieco gorêtsze od zimy. Spêdzam du o czasu w Cambridge w Massachusetts i w porównaniu z Cambridge parnym i gor¹cym, zbudowanym z cegie³i betonu, jakby dla zadawania tortur lato na Hawajach jest prawdziwym rajem. Nie potrzeba tu klimatyzacji 9

8 wystarczy otworzyæ okno i wpuœciæ do œrodka rzeœk¹ bryzê. Mieszkañcy Cambridge zawsze siê dziwi¹, kiedy s³ysz¹, e spêdzam sierpieñ na Hawajach. Dlaczego chce ci siê spêdzaæ lato w tak gor¹cym miejscu? pytaj¹ nieodmiennie. Nie wiedz¹, jak tutaj jest. Nie wiedz¹, e wiej¹ce nieustannie z pó³nocnego wschodu pasaty sprawiaj¹, e lato jest ch³odne. Nie wiedz¹, jak dobrze siê tutaj yje, jak mo na siê cieszyæ leniuchowaniem, czytaniem ksi¹ - ki w cieniu drzew lub tym, e jeœli tylko przyjdzie nam ochota, mo emy zejœæ, tak jak stoimy, nad morze i wyk¹paæ siê w zatoczce. Odk¹d przyjecha³em na Hawaje, biegam codziennie oko³o godziny przez szeœæ dni w tygodniu. Minê³o ju dwa i pó³miesi¹ca od czasu, gdy wróci³em do starego stylu ycia, wymagaj¹cego ode mnie o ile tylko siê da codziennego biegania. Dzisiaj biega³em przez godzinê i dziesiêæ minut, s³uchaj¹c w walkmanie dwóch albumów Lovin Spoonful Daydream i Hums of the Lovin Spoonful które nagra³em tak e na minidysku. W tej chwili moim celem jest zwiêkszenie odleg³oœci, jak¹ przebiegam, wiêc szybkoœæ nie jest najwa niejsza. Jeœli tylko zdo³am przebiec pewien dystans, nie martwiê siê niczym innym. Czasem kiedy mam tak¹ ochotê biegnê szybko, ale jeœli przyspieszam kroku, skracam czas biegania, bo chodzi o to, eby radoœæ, jak¹ odczuwam na koñcu ka dego biegu, przetrwa³a do dnia nastêpnego. Tê sam¹ taktykê stosujê, gdy piszê powieœæ. Ka dego dnia przerywamwmiejscu,wktórymwiem, emóg³bympisaædalej. 10

9 Spróbujcie tego, a praca pójdzie wam kolejnego dnia zaskakuj¹co ³atwo. Wydaje mi siê, e Ernest Hemingway robi³ coœ takiego. eby wytrwaæ w czymkolwiek, trzeba utrzymaæ rytm. To wa ne przy d³ugoterminowych przedsiêwziêciach. Kiedy ustali siê tempo, reszta pójdzie jak z p³atka. Problem polega na tym, by ko³o zamachowe obraca³o siê z wyznaczon¹ prêdkoœci¹, a dotarcie do takiego punktu wymaga ca³ej naszej uwagi i wysi³ku. Kiedy bieg³em, przez jakiœ czas pada³o, ale by³ to orzeÿwiaj¹cy deszczyk, który dobrze siê znosi. Znad oceanu nadp³ynê³a tu nad moj¹ g³owê ciê ka chmura i przez chwilê kropi³o z niej delikatnie, a potem chmura œmignê³a gdzie indziej, nie ogl¹daj¹c siê za siebie, jakby przypomniawszy sobie, e ma coœ wa nego do za³atwienia. Wróci³o s³oñce, bezlitoœnie przypiekaj¹c ziemiê. To ³atwy do ogarniêcia wzorzec pogodowy. Nie ma w nim adnych zawi³oœci ani niejasnoœci, ani krzty metafory czy symbolizmu. Po drodze min¹³em kilku biegaczy mniej wiêcej tyle samo mê czyzn, co kobiet. ywio³owi biegacze pêdzili drog¹, przecinaj¹c powietrze, jakby ich goniono. Inni, ci z nadwag¹, pocili siê i dyszeli z przymkniêtymi powiekami, opuszczonymi ramionami, jakby wcale nie chcieli robiæ tego, co robili. Wygl¹dali jak ludzie, którym przed tygodniem powiedziano, e maj¹ cukrzycê, i zalecono uprawianie sportu. Jestem gdzieœ w po³owie drogi miêdzy pierwszymi a drugimi. Uwielbiam s³uchaæ Lovin Spoonful. Ich niewymuszona muzyka nigdy nie jest pretensjonalna. S³uchanie takiej 11

10 koj¹cej muzyki przywodzi na myœl mnóstwo wspomnieñ z lat szeœædziesi¹tych. Zreszt¹ nic naprawdê wyj¹tkowego. Gdyby ktoœ chcia³nakrêciæ film o moim yciu (ju sama myœl o tym napawa mnie przera eniem), wspomnienia te zosta³yby na pod³odze w pokoju monta ysty. Ten epizod trzeba wyci¹æ, t³umaczy³by monta ysta. Nie jest z³y, tylko ca³kiem zwyk³y i niewiele wnosi. Takie to s¹ wspomnienia bezpretensjonalne i zwyk³e. Ale dla mnie s¹ wa ne i cenne. Kiedy po kolei przelatuj¹ mi przez g³owê, z pewnoœci¹ uœmiecham siê nieœwiadomie albo marszczê lekko brwi. Mo e s¹ i zwyk³e, ale ich nagromadzenie przynios³o pewien rezultat: mnie. Mnie tu i teraz, na pó³nocnym wybrze u Kauai. Czasem, kiedy myœlê o yciu, czujê siê jak kawa³ek drewna wyrzucony przez morze na brzeg. Kiedy biegnê, pasaty wiej¹ce od latarni morskiej szumi¹ w liœciach eukaliptusów nad moj¹ g³ow¹. Zamieszka³em w Cambridge w stanie Massachusetts pod koniec maja tego roku i od tamtej pory bieganie sta³o siê podstaw¹ mojego codziennego rozk³adu dnia. Teraz traktujê bieganie ca³kiem powa nie. Mówi¹c o powa nym bieganiu, mam na myœli szeœædziesi¹t kilometrów tygodniowo. Innymi s³owy, dziesiêæ kilometrów dziennie przez szeœæ dni w tygodniu. By³oby lepiej, gdybym biega³ przez siedem dni, ale muszê braæ pod uwagê dni deszczowe i dni, podczas których jestem zbyt zajêty prac¹. Mówi¹c szczerze, zdarzaj¹ siê równie i takie dni, kiedy jestem 12

11 zbyt zmêczony, eby biegaæ. Bior¹c to wszystko pod uwagê, robiê sobie w tygodniu jeden dzieñ wolny od biegania. Przy szeœædziesiêciu kilometrach tygodniowo pokonujê ka dego miesi¹ca 240 kilometrów, co jest moim standardem powa nego biegania. W czerwcu wykona³em dok³adnie ten plan, przebiegaj¹c ni mniej, ni wiêcej tylko 240 kilometrów. W lipcu poprawi³em wynik i przebieg³em blisko 300 kilometrów. Pozosta³em przy œredniej dziesiêciu kilometrów dziennie, ale biega³em ka dego dnia bez dni wolnych. Nie jest tak, e codziennie przebiegam dok³adnie dziesiêæ kilometrów. Jeœli któregoœ dnia zdarzy mi siê przebiec piêtnaœcie kilometrów, nastêpnego dnia biegnê tylko piêæ. (Biegn¹c truchtem, jestem zazwyczaj w stanie pokonaæ dziesiêæ kilometrów przez godzinê). Moim zdaniem jest to z ca³¹ pewnoœci¹ bieganie w powa nym wymiarze. A odk¹d przyjecha³em na Hawaje, utrzymujê ten rytm, bo stwierdzi³em, e minê³o stanowczo zbyt du o czasu od chwili, kiedy ostatnio by³em w stanie pokonywaæ takie odleg³oœci i utrzymaæ tego rodzaju sta³y rozk³ad. Istnieje kilka powodów, dla których w pewnym momencie ycia przesta³em biegaæ powa nie. Przede wszystkim przyby³o mi obowi¹zków i coraz bardziej zaczê³o mi brakowaæ wolnego czasu. Kiedy by³em m³odszy, wcale nie mia³em tyle wolnego czasu, ile bym sobie yczy³, ale nie musia³em zajmowaæ siê tyloma drobiazgami, którymi zajmujê siê teraz. Nie wiem dlaczego, ale im starszy cz³owiek siê staje, tym wiêcej przybywa mu obowi¹zków. 13

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Orientalny konkurs audiotele z atrakcyjnymi

CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Orientalny konkurs audiotele z atrakcyjnymi Gazeta by³ych uczniów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w M³awie 1(14)/2002 paÿdziernik Lo a yje! Tytu³ mówi chyba sam za siebie. CZY AMERYKAÑSKA ZGRAJA ODSTRZELI HUSAJNOWI JAJA? Orientalny konkurs audiotele

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES. Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska. Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski

Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES. Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska. Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski Tytu³ orygina³u THE SWAN THIEVES Redaktor prowadz¹cy El bieta Kobusiñska Redakcja merytoryczna Miros³aw Grabowski Redakcja techniczna Agnieszka G¹sior Korekta Gra yna Henel Irena Kulczycka Copyright 2010

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

DRUGA. Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ

DRUGA. Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ CZÊŒÆ DRUGA Siedem zasad Leonarda C URIOSITÀ 47 Curiosità Nienasycona ciekawoœæ ycia i nieugaszone pragnienie ci¹g³ej nauki 48 C ZÊŒÆ DRUGA W szyscy rodzimy siê ciekawi œwiata. Podstaw¹ curiosità jest

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne

Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Mieczys³aw Polewicz Pamiêtniki wojenne Gdañsk 2010 Opracowanie naukowe: Jakub H. Szlachetko Pawe³ Szczepañski Sk³ad i ³amanie: Urszula Jêdryczka Projekt ok³adki

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Poradnik telemarketera

Poradnik telemarketera Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne ISBN 83-902732-0-9 Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

26 PYTAÑ, 26 ODPOWIEDZI

26 PYTAÑ, 26 ODPOWIEDZI Anna Poraj Katarzyna Krawczyk :: Ma³gorzata Silny :: Gra yna Kujawiak 26 PYTAÑ, 26 ODPOWIEDZI CZYLI ŒCI GAWKA WYCHOWAWCY KOLONIJNO-OBOZOWEGO EDYCJA SPECJALNA DLA MIESIÊCZNIKA INSTRUKTORÓW ZHP PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Rzecz o kobietach

Rozdzia³ 1. Rzecz o kobietach Rozdzia³ 1 Rzecz o kobietach Na pewno wiele razy wyobra a³eœ sobie, jak powinien wygl¹daæ twój idea³ kobiety. Oczywiœcie, wygl¹d zewnêtrzny jest bardzo wa ny, ale nie to decyduje o osi¹gniêciu koñcowego

Bardziej szczegółowo

Druk i oprawa: SOWA. Druk na yczenie, www.sowadruk.pl

Druk i oprawa: SOWA. Druk na yczenie, www.sowadruk.pl Tytu³ orygina³u Kostolanys Börsenpsychologie. Vorlesungen am Kafeehaustisch Dyrektor, redaktor naczelny Wojciech G³uch Opracowanie redakcyjne Stanis³aw Lejda Konsultacja translatorska Marcin S³ychan Korekta

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

* Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Agnieszka Taborska, Jacek Dubois, Marian Pankowski, Martin Högström

* Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Agnieszka Taborska, Jacek Dubois, Marian Pankowski, Martin Högström Klub LOKATOR, Kraków, grudzień 2007, Numer 15 (Rok 2) ISSN 1898-1925 grafika: PIO, 2006. Cure-dent, linoryt 5x7 Przed czytaniem, rozciąć. Przed rozcięciem, usiąść! * Jan Gondowicz, Hubert Klimko-Dobrzaniecki,

Bardziej szczegółowo

fot.: Piotr Walski NR 0 PA DZIERNIK 2006

fot.: Piotr Walski NR 0 PA DZIERNIK 2006 fot.: Piotr Walski M G Z Y N U L T U R L N Y NR 0 P DZRN 2006 MNFST Stare przys³owie mówi, e pocz¹tki bywaj¹ trudne. Jest jednak coœ o czym ludowa m¹droœæ ju nie wspomina. Jest to odœwie aj¹cy powiew nowoœci,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOή DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ DYSKURSY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Niepe³nosprawnoœæ w przestrzeni wspó³czesnej rodziny Nr 13 Gdañsk 2014 Komitet Naukowy doc. dr hab. Jaros³aw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA. REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Bro ek. ZCA REDAKTORA NACZELNEGO: Rafa³ Sala. OJCIEC REDAKTOR: Krzysztof Baranowski

REDAKCJA. REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Bro ek. ZCA REDAKTORA NACZELNEGO: Rafa³ Sala. OJCIEC REDAKTOR: Krzysztof Baranowski REDAKCJA REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Bro ek ZCA REDAKTORA NACZELNEGO: Rafa³ Sala OJCIEC REDAKTOR: Krzysztof Baranowski KOORDYNATOR: Aleksander Kusz LITERATURA: Jadwiga Skrzypacz Kopaszewska, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki

Eleonora Serwañski. Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki 1 Eleonora Serwañski Polskiej Brigitte Jones amerykañskie przypadki 2 Autor: Eleonora Serwañski Wydawca i Redakcja Idea Contact sp. z o.o. ul. Spó³dzielcza 6 62-800 Kalisz Tel. (62) 501-11-81 Fax: (62)766-12-72

Bardziej szczegółowo

Miłość to wybór o terapii współuzależnień

Miłość to wybór o terapii współuzależnień Miłość to wybór o terapii współuzależnień Robert Hemfelt Frank Minirth Paul Meier p s y c h o l o g i a i w i a r a 2 Wstęp Miłość to wybór 2 Wstęp Miłość to wybór o terapii współuzależnień Robert Hemfelt

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo