Jak segregować odpady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak segregować odpady"

Transkrypt

1 Nr 4/2013 LIPIEC - SIERPIEŃ ISSN Egzemplarz bezpłatny Jak segregować odpady Inwestycje w mieście Biegaj z Michałem Surowcem Wakacje już za nami

2 Informacje Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i dodatek mieszkaniowy: Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje: 1) osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia; 2) osobie uprawnionej, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, 3) osobie uprawnionej w przypadku posiadania przez nią orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZE- LICZENIU NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA KWOTY 725,00 zł. Za osobę uprawnioną uważa się - osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł i przyznawane są na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli: - osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, - osoba uprawniona została umieszczona w rodzinie zastępczej, - zawarła związek małżeński. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku: a) otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji, b) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy: Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje: - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które: mieszkają samotnie, a ich dochód brutto nie przekracza 175% najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 1.454,51/ m-c, prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, gdzie dochód brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 125%, obecnie jest to kwota 1038,94 zł/m-c, posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, nie posiadają tytułu prawnego, oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego. Normy powierzchniowe Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35,00 m² dla 1 osoby 5,00 m² dla 4 osób 40,00 m² dla 2 osób 65,00 m² dla 5 osób 45,00 m² dla 3 osób 70,00 m² dla 6 osób A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m². Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku. Tryb postępowania w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej: wniosek pobiera się w MOPS-ie w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 125 (piętro I) Wypełniony i potwierdzony przez administrację wniosek wraz z oryginałem przydziału lub umowy należy złożyć w MOPS-ie w Wojkowicach. Po uzyskaniu dodatku należy terminowo uiszczać pozostałą część opłaty za używanie mieszkania. Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku. Dodatek uzyskuje się na okres 6 miesięcy. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125 w godzinach: poniedziałki 7:00-17:00, wtorki, środy, czwartki 7:00 15:00, piątki 7:00 13:00 lub telefonicznie pod numerem 32/ , 32/ Barbara Blachlińska 2 Głos Wojkowic nr 4/2013

3 Informacje Drodzy Mieszkańcy, Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczne wakacje w mieście finansowane przez naszą gminę miały charakter turystyczny. Zrealizowano wiele atrakcji, wycieczek, a w ostatnich dniach sierpnia nasi milusińscy odwiedzili Krasiejów, Ojców i Pieskową Skałę, jak również doskonalili umiejętności pływackie na basenie w Radzionkowie. Podsumowaniem wakacji były dwudniowe warsztaty turystyczne z programem profilaktycznym organizowane w Nakle Śląskim. Bogatą ofertę dla najmłodszych przygotował również Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach. Wśród propozycji pojawiły się zajęcia plastyczne, taneczne, rozgrywki sportowe. Wakacje w mieście to cenna inicjatywa, a jej uczestnicy (ponad 400 dzieci) zawsze wracali uśmiechnięci, zadowoleni i pełni wrażeń. Wakacje to również czas wzmożonych prac inwestycyjnych w mieście. Należy tutaj wspomnieć o remoncie miejskich dróg i chodników, zainstalowaniu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci w rejonie ulic Harcerska i Brzeziny oraz przy Osiedlu Sucharskiego, generalnym remoncie parkietu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach oraz na sali gimnastycznej Gimnazjum. W okresie wakacyjnym wyremontowano schody przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta. Pracami remontowymi objęto również świetlice środowiskowe przy ulicy Sucharskiego 17a oraz Sobieskiego 125. Trwa kontynuacja prac przy realizacji projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I. Przed nami kolejne zadanie inwestycyjne jakim jest Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach dofinansowane z funduszy unijnych. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego składam wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Wszystkim naszym Uczniom życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów w kolejnych etapach edukacji, a nowy rok szkolny był czasem rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań. Państwu, Drodzy Mieszkańcy, życzę wiele radości i zadowolenia z dnia codziennego pozostając z wyrazami szacunku. Szanowni Mieszkańcy, Zofia Gajdzik Burmistrz Miasta Wojkowice 5 sierpnia 2013 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Wojkowice powołany został pan Marek Mrozowski. Poniżej prezentujemy jego sylwetkę. Urodził się w Czeladzi w roku Jest absolwentem Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1980 na Politechnice Śląskiej. Później pracował w czeladzkim Budohucie, w spółce Cammprex, Urzędzie Miasta w Czeladzi, a przez ostatnie dwa lata w MZBM w Świętochłowicach. W latach był Zastępcą Burmistrza Czeladzi, a w latach Burmistrzem tego miasta. W roku 1995 nakreślił podstawy Strategii rozwoju miasta, która jest realizowana z sukcesem do dziś. Jest współautorem koncepcji i realizatorem projektu Gospodarcza Brama Śląska, której najbardziej znaczącym elementem jest Centrum Handlowe M1 w Czeladzi. Obecnie w rejonie Bramy utworzonych jest ponad nowych miejsc pracy. W roku 1996 zorganizował od podstaw Zakład Inżynierii Komunalnej, który pod jego nadzorem uporządkował całą miejską gospodarkę wodno-ściekową. Był też koordynatorem działań rewitalizacyjnych w rejonie czeladzkiego Starego Miasta oraz programu modernizacji budynków komunalnych na Nowym Mieście. Z jego inicjatywy uporządkowane zostało centrum dzielnicy Piaski oraz rozpoczęto proces renowacji zabytkowej kopalni Saturn. Marek Mrozowski był też animatorem wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, a wśród nich: Dni Czeladzi, Festiwalu Ave Maria i Reggeneracja, Dożynek, Przeglądu Artystycznego, Dni Kultury Żydowskiej, 750-lecia Miasta i Parafii, 150-lecia Piasków. Jest autorem kilku publikacji dotyczących historii Czeladzi oraz samorządu. (red) Pismo lokalne Nr 4/2013, lipiec - sierpień, Wydawca: Gmina Wojkowice Adres Redakcji Urząd Miasta ul. Jana III Sobieskiego 290a Wojkowice tel: wew. 15, fax: Redaktor Naczelna: Karolina Ostrowska Rada Redakcyjna: Grażyna Truszkiewicz, Ewelina Kopińska, Artur Jagiełło Nakład: 2100 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów Druk: Drukarnia TOP DRUK Ryszard Zelkowski, Łomża tel: Głos Wojkowic nr 4/2013 3

4 Informacje Korzystajmy racjonalnie z kanalizacji Kanalizacja sanitarna oraz ogólnospławna z punktu widzenia czystości należy do najważniejszych systemów w funkcjonowaniu miasta. Nie tylko budowa nowych nitek kanalizacji jest rzeczą ważną, ale i eksploatacja i utrzymanie istniejących. Obecnie na terenie miasta Wojkowice istnieje 15,6 km czynnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 16,8 km czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Szacunkowa ilość osób korzystających z kanalizacji to mieszkańców produkujących rocznie 320 tysięcy m3 ścieków. Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej, jak również istniejących na tej sieci obiektów apelujemy do mieszkańców miasta o racjonalne korzystanie z kanalizacji. W ostatnim kwartale Urząd Miasta Wojkowice interweniował przeszło 15 razy na samych pompowniach ścieków, gdzie z pomp usunięto przeróżne przedmioty takie jak np.: poszewki, elementy odzieży, węgiel, kamienie, deski i inne przedmioty, które nie powinny znaleźć się w systemie kanalizacyjnym. Kanalizacja to nie śmietnik, do którego wrzuca się nieczystości stałe. Takie zachowania prowadzą do wzrostu kosztów utrzymania sieci, a co za tym idzie podwyższa cenę za odprowadzanie ścieków. Joanna Krakowiak Wspólne zamówienie na zakup energii elektrycznej 18 lipca w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitarnego w Katowicach Gmina Wojkowice podpisała porozumienie o realizacji wspólnego zamówienia na zakup energii elektrycznej dla samorządów z terenu województwa śląskiego na rok Do postępowania zgłosiło się 26 samorządów reprezentujących łącznie 147 podmiotów (m.in. szkoły, przedszkola, ZOZ-y, szpitale, komendy policji i straży pożarnych, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki, teatry, muzea). Sumaryczny wolumen tej grupy to blisko 286 GWh. Dzięki wspólnemu zakupowi energii elektrycznej samorządy województwa śląskiego w roku ubiegłym zaoszczędziły blisko 8 mln złotych. Wspólnym zamówieniem zostaną objęte dwa budynki Urzędu Miasta (przy ulicy Jana III Sobieskiego 125 i 290 a), Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 3, Gimnazjum, Przedszkole im. Przyjaciół Bajek, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach oraz ZOZ, a także oświetlenie ulic i parku. W związku z powyższym liczymy, że ciągle rosnąca liczba samorządów wraz z podmiotami, które reprezentują, pozwoli na dokonanie jeszcze większych oszczędności w tym zakresie, co pozytywnie wpłynie na budżet naszej gminy. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wojkowice 4 Głos Wojkowic nr 4/2013

5 Szanowni Mieszkańcy, Informacje Zaprojektuj logo miasta i weź udział w konkursie. Ogłaszamy konkurs na wykonanie projektu graficznego logo miasta. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna bądź prawna. Wybrany przez Jury znak będzie wykorzystywany przez Miasto Wojkowice do celów marketingowych i informacyjnych. Chcielibyśmy, by znak graficzny oddawał to, co Wojkowice mają do zaoferowania, by prezentował nasze miasto jako miejsce pełne dynamizmu, kojarzył się z aktywnym wypoczynkiem oraz klimatem sprzyjającym mieszkańcom, inwestorom, turystom. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, Wojkowice) do 30 września 2013 roku do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej miasta Na zwycięzców czekają cenne nagrody! Zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety związanej z kształtowaniem terenów zielonych w Wojkowicach. Jej celem jest poznanie Państwa opinii w kwestii kierunków rozwoju i zagospodarowania obszarów zielonych w mieście. Uzyskane w toku badań wyniki umożliwią zapoznanie się z Państwa potrzebami, jak również posłużą do prac projektowych związanych z podniesieniem walorów przyrodniczo-rekreacyjnych miasta Wojkowice. Ankieta ma charakter anonimowy i zostanie wykorzystana wyłącznie do celów badawczych. Formularz ankietowy jest dostępny w formie drukowanej w Urzędzie Miasta Wojkowice (Punkt Informacyjny) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres: lub składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Wojkowice do 10 września 2013 roku. Dziękujemy za zaangażowanie i wypełnienie ankiety. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym Przypominamy Państwu, że można już składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym: 1) stypendium szkolne może je otrzymać uczeń, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Wniosek składa się do 15 września 2013 roku w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, w godzinach pracy urzędu. 2) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a lub pod numerem telefonu (32) w. 14, w godzinach pracy urzędu. Lidia Olszówka (red) (red) Głos Wojkowic nr 4/2013 5

6 Informacje WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU Realizując projekt współfinansowany z funduszy unijnych, w celu prawidłowego jego rozliczenia beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia określonego poziomu wskaźników realizacji projektu. Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie czy cel realizacji projektu został osiągnięty. Ponadto wykorzystanie wskaźników pozwala ocenić stan realizacji przedsięwzięcia, a bieżące monitorowanie poziomu zakładanych wskaźników daje możliwość oceny prawidłowości realizacji oraz pozwala na wyeliminowanie nieprawidłowości, które mogłyby przyczynić się do nie osiągnięcia zakładanych celów. Wybór wskaźników jest powiązany z typem danego przedsięwzięcia. Dla realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I w umowie o dofinansowanie również określone zostały odpowiednie wskaźniki. Jednym z nich jest wskaźnik produktu, który wyraża się w długości wybudowanej kanalizacji sanitarnej i określony jest na poziomie mb sieci. Stopień realizacji wskaźnika produktu postęp rzeczowy W ramach zadania nr 1 obejmującego zakresem ulice Maszyńsko, Akacjowa, Kossaka, Kosynierów wybudowano 1 643,97 mb kanalizacji deszczowej oraz 1 861,25 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie dróg i chodników po wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania nr 2 obejmującego zakresem ulice Jana III Sobieskiego, Plaka, Pułaskiego wybudowano 2 039,87 mb kanalizacji deszczowej oraz 2 328,27 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie dróg i chodników po wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania nr 3 obejmującego zakresem ulicę Fabryczną wybudowano 1 066,3 mb kanalizacji deszczowej oraz mb kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostały odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po wykonanej sieci. Łącznie wybudowano 6 425,52 mb kanalizacji sanitarnej oraz 4 750,14 mb kanalizacji deszczowej. Na mocy aneksu nr 1 z dnia 22 maja 2013r. do umowy o dofinansowanie realizacji Projektu wskaźnik produktu dodatkowo zwiększył się o ilość urządzeń podczyszczających. Wykonanie dwóch urządzeń planuje się na koniec tego roku. Justyna Cieślińska-Potrawa 6 Głos Wojkowic nr 4/2013

7 Wykonane prace na drogach gminnych Informacje W ramach zawartej umowy na wykonanie cząstkowych remontów dróg i chodników: naprawiono nawierzchnię asfaltową na ulicach: Sucharskiego, Kopalniana, Połaniecka, Morcinka, Proletariatu, PCK, zjazd przed Urzędem Miasta, wykonano remont nawierzchni z kostki betonowej sześciokątnej (tzw. trylinka) na ulicach Strażacka, Źrałków, uzupełniono nawierzchnię tłuczniem na ulicach Spokojnej, Pułaskiego, natomiast na ulicy Proletariatu uzupełniono nawierzchnię frezem, uzupełniono i wykonano chodniki na ulicach Pułaskiego, Kosynierów, Kossaka, Maszyńsko. Ilona Nowak Głos Wojkowic nr 4/2013 7

8 Informacje INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 roku Plan dochodów po zmianach wyniósł zł i został zrealizowany w 50,77 %, na kwotę ,54 zł, w tym: - dochody bieżące ,40 zł, tj. 51,05 %, - dochody majątkowe ,14 zł, tj. 48,86%. Plan wydatków po zmianach wyniósł zł i został zrealizowany w kwocie ,23 zł, co stanowi 50,25 %, w tym: - Wydatki bieżące ,46 zł, tj. 55,64 %, - Wydatki majątkowe ,77 zł, tj. 38,36 %. Plan przychodów w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 53,80 %, w tym: - spłata pożyczek udzielonych przez Miasto 123 zł, - wolne środki zł, - kredyty i pożyczki zł. Plan rozchodów w wysokości zł został wykonany w 24,57 %, tj. na kwotę ,68 zł - spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zł, spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Krakowskim Banku Spółdzielczym zł oraz spłacono część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A ,68 zł. Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło ,32 zł, co stanowi 21,13 % planowanych w 2013 roku dochodów. Marek Skrobek Skarbnik Miasta JAK I KIEDY PŁACIĆ ZA ODPADY? Przypominamy o terminach opłat za odpady komunalne płacimy za dwa miesiące do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października i do 15 grudnia. Po wprowadzeniu nowych przepisów tj. po 1 lipca br. pierwsza płatność powinna nastąpić w terminie do 15 sierpnia - za miesiąc lipiec i sierpień. Osoby, które chcą regulować płatności co miesiąc lub zapłacić z góry za okres dłuższy niż dwa miesiące, mają taką możliwość. Informujemy, że nie będą wysyłane żadne dodatkowe dokumenty w postaci np.: książeczki opłat czy też faktury VAT. Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się płatności opłaty za odpady komunalne jest WYŁĄCZNIE złożona deklaracja. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie urzędu w dniach pracy urzędu lub przelewem bankowym na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ BĘDZIN numer rachunku: W tytule przelewu należy wpisać: opłata za śmieci. Pytania dotyczące wywozu odpadów prosimy kierować bezpośrednio do firmy Zbigniew Strach pod nr telefonu , natomiast informacje dotyczące płatności za odpady komunalne można uzyskać bezpośrednio w urzędzie tel w. 35. Wydział Finansowy Urzędu Miasta Wojkowice 8 Głos Wojkowic nr 4/2013

9 Informacje Prawidłowa gospodarka nieczystościami ciekłymi Przypomiany, że właściciele nieruchomości winni przestrzegać prawidłowych zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), w szczególności art. 5 ust. 1 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: 1) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, 2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokumentami, które potwierdzają wypełnianie przez właścicieli nieruchomości obowiązków nałożonych ustawą są: umowa zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojkowice, dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługi, które należy przechowywać i okazywać na żądanie organu. Jednocześnie informujemy, że nie jest dozwolone opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez podmioty nie posiadające decyzji Burmistrza Miasta Wojkowice zezwalającej na prowadzenie działalności w tym zakresie oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych w inny sposób niż opisany powyżej. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, dotychczas niewypełniających należycie ciążących na nich obowiązków o niezwłoczną ich realizację, gdyż uchylanie się od obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy podlega karze grzywny. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojkowice dostępny jest między innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta. D ar ia Robakows ka Informacja o przedsiębiorcy, który od 1 lipca 2013 roku świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wojkowice: Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Siedziba: ul. Korzonek 98, Konopiska tel. 34/ , fax 34/ Oddział w Bytomiu: ul. Arki Bożka 3, Bytom tel. 32/ , fax 32/ Punkt obsługi mieszkańców w Wojkowicach: ul. Plaka 56, czynny od 1 lipca 2013 roku: - w każdy wtorek w godz. 13:00 17:00 - w każdy czwartek w godz. 10:00 14:00 Głos Wojkowic nr 4/2013 9

10 Informacje JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? PAPIER NALEŻY GO CHRONIĆ PRZED ZAMOCZENIEM! WRZUCAMY: - gazety, książki, katalogi, zeszyty, - papierowe torby i worki, - papier szkolny i biurowy, - kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, - prospekty, foldery, czasopisma, magazyny, ulotki. SZKŁO PRZED WRZUCENIEM SZKŁO NALEŻY OPRÓŻNIĆ! BUTELKI NALEŻY WYRZUCAMY BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI I KORKÓW! WRZUCAMY: - opakowania ze szkła np. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, - butelki po napojach alkoholowych, opakowania po kosmetykach, - wazony, pojemniki szklane, - stłuczkę szklaną (białą i kolorową). TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM OPAKOWANIE NALEŻY OPRÓŻNIĆ I ZGNIEŚĆ! WRZUCAMY: - tworzywa termoplastyczne, - opakowania po środkach z chemii gospodarczej, kosmetykach (np. po szamponie, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), - folie, reklamówki i torebki z tworzyw sztucznych, - kubki po produktach spożywczych (np. po jogurtach), - butelki z tworzyw sztucznych po napojach i wodzie, - pojemniki po artykułach sypkich, - artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np. miski, wiaderka, kosze, koszyki po owocach). NIE WRZUCAMY: - kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowań wielomateriałowych po mleku czy napojach), - kalki, papieru termicznego i faksowego, - tapet, worków po cemencie i kleju, - odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch), - tłustego i zabrudzonego papieru (np. papieru po margarynie), - zagrzybionego i mokrego papieru. NIE WRZUCAMY: - porcelany i ceramiki, fajansu, - żarówek, reflektorów, jarzeniówek, - lamp: fluorescencyjnych, rtęciowych, neonowych, - szkła: okiennego, arko, okularowego, żaroodpornego, zbrojonego, - ekranów i lamp telewizyjnych, - luster, - szyb samochodowych, DOPUSZCZA SIĘ WRZUCANIE: - kartoników po mleku, napojach, sokach tzw. wielomateriałowych odpadów opakowaniowych. Opakowań tych będzie można pozbywać się także w punktach zbiórki, które pojawią się na terenie miasta. NIE WRZUCAMY: - zużytych akumulatorów i baterii, - opakowań po smarach, olejach, żywicach, klejach, środkach chwastobójczych i owadobójczych, - gumy i silikonu, - ram okiennych, styropianu, cerat i wykładzin podłogowych. ZŁOM PRZED WRZUCENIEM METAL NALEŻY OPRÓŻNIĆ I ZGNIEŚĆ! WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: - puszki po napojach, konserwach, inne opakowania - puszek po farbach i lakierach, pojemników po aerozolach - jeśli nie mają oznaczenia, że nadają się z aluminium i żelaza, - folię aluminiową, drobny złom żelazny, drobny do recyklingu, złom metali kolorowych. - produktów wykonanych z połączenia metali z innymi materiałami, - zużytych akumulatorów i baterii, sprzętu AGD. 10 Głos Wojkowic nr 4/2013

11 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? ODPADY ZIELONE: WRZUCAMY: - liście, trawę, plewy, chwasty, drobne gałązki, kwiaty, łodygi, - części roślin pochodzące z przydomowych ogrodów i sadów. NIE WRZUCAMY: - resztek z posiłków oraz innych odpadów kuchennych, - dużych gałęzi i pniaków oraz innych kawałków drewna. ODPADY NIEBEZPIECZNE Zaliczamy do nich odpady, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne (np. toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne), w tym: - resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, - rozpuszczalniki, środki żrące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, - pozostałości po domowych środkach do dezynsekcji, środki ochrony roślin i opakowania po nich, - lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry), - baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, - przepracowane oleje, - przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki. Do tych odpadów mogą również należeć zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne opisane poniżej. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY - zużyte urządzenia (duże i małe), które działały na prąd lub baterie, m. in.: sprzęt teleinformatyczny (komputery, monitory itd.), AGD (pralki, lodówki, kuchenki, żelazka, suszarki itd.), RTV (telewizory, dvd itd.), - telefony komórkowe, zabawki elektryczne, żarówki (wszystkie) i inne sprzęty. ODPADY WIELKOGABARYTOWE - meble, dywany, opony i inne odpady o dużych rozmiarach. Informacje ZNAKI UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH POMOCNE W SEGREGOWANIU ODPADÓW Znak aluminium (alu) oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonany jest z aluminium. Znak szklany oznacza, że to opakowanie szklane nadaje się do ponownego wykorzystania. Znak - dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska. Głos Wojkowic nr 4/2013 ODPADY POREMONTOWE - gruz remontowy, gruz ceglany, ceramiczny i betonowy, - elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna), - instalacje metalowe (przewody wodociągowe i kanalizacyjne), -odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria). ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE Zaliczamy do nich odpady, których nie zbieramy selektywnie, np.: - popiół, odpady kuchenne (obierki, resztki pożywienia), zużyte tekstylia i obuwie, - styropian opakowaniowy, tradycyjne żarówki, zapalniczki, ceraty, - pampersy, wkładki higieniczne i inne. Znak - opakowanie biodegradowalne przeznaczony jest dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Znak - opakowanie do ponownego wykorzystania oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, co najmniej drugi raz - nie staje się odpadem. Znak przydatności do recyklingu. Znak recyklingu (trzy strzałki) oznacza, że to opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium. 11

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM. System zbierania i odbioru odpadów komunalnych 1 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) 2. Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka oraz są nieprzydatne w miejscu lub czasie,

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW MIEJSCOWOŚCI: CHARŁUPIA WIELKA, DRZĄZNA, JÓZEFÓW,GĘSÓWKA,

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY PAPIER SZKOLNY, BIUROWY, GAZETY, KSIĄŻKI, KATALOGI, ZESZYTY, PAPIEROWE TORBY I WORKI, KARTONY I TEKTURĘ ORAZ ZROBIONE Z NICH

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA

URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA ŻYWCA SZANOWNI MIESZKAŃCY ZASADY FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI Radni Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie.

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie. Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami po 1 lipca b.r. informujemy, że działania przygotowawcze dotyczące przejęcia obowiązków od mieszkańców w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r.

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r. Projekt z dnia 15 września 2015 r. Zatwierdzony przez UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca

DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Dzień miesiąca 2016 r GMINA ŁOWICZ REJON 3 DĄBKOWICE, DOLNE, DĄBKOWICE GÓRNE, JASTRZĘBIA, 2016 miesiąc Rodzaj odpadów TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów. I II III IV V VI VII VIII

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DUKLA OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Gmina musi zapewnić czystość i porządek na swoim terenie tworząc warunki niezbędne do ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim

lub Pojemnik niebieski lub żółty odpady surowcowe 2 SEGREGOWANIE 3 oplaca sie wszystkim POJEMNIK NIEBIESKI LUB ŻÓŁTY ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIK ZIELONY POJEMNIK BIAŁY POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE lub RODZAJE POJEMNIKÓW ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOREK BEZBARWNY WOREK ZIELONY POJEMNIK NA

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWO System odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuchowo od dnia 1 lipca 2013 r. 1. Kto od 1 lipca 2013 r. będzie odbierał odpady komunalne? Odpady

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 201 - SEKTOR 1 PUM Grudziądz tel. 5 4 58 2 www.pum.pl BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE Odpady komunalne zmieszane Odpady segregowane PLASTIK I PAPIER BIODEGRADOWALNE Miesiąc

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!! UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!! HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 02.01.2017-30.06.2017 PUM GRUDZIĄDZ tel. 695 259 000 www.odpadyprabuty.pl MIASTO PRABUTY ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ODPADY SEGREGOWANE OD WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Broszura informacyjna Urzędu Miejskiego w Gliwicach Broszura informacyjna Urzędu Miejskiego w Gliwicach SZANOWNY MIESZKAŃCU! Odbiór odpadów komunalnych w imieniu miasta prowadzi firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. Istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r.

Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. Nowy system gospodarowania odpadami. Informacje dla Zarządców Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych. Piaseczno, 25-26 kwietnia 2013 r. OBOWIĄZEK USTAWOWY Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI KWESTIE ORGANIZACYJNE W całej Polsce a tym samym w Gminie Prusice od lipca zaczynają obowiązywać zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Nowy system korzyści dla mieszkańców i środowiska Nowe zmiany dotyczące odbioru i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w 2013 r. Szanowni mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w System gospodarki odpadami na terenie gminy Karpacz po 1 lipca 2013r. w świetle zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293900-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck l.przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej. 2017-02-07 13:20 MŚ: ABC segregacji odpadów (komunikat) - MŚ informuje: Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Materiał opracowano w ramach zadania Mistrzowie ekologii - badam, rozumiem i działam na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI: INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI: Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Urząd

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. - informacja dla właścicieli nieruchomości składających indywidulanie deklaracje Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

Segregując odpady dbasz o środowisko!

Segregując odpady dbasz o środowisko! Segregując odpady dbasz o środowisko! Każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Otóż odpady te, po wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami

W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi i zaczynają obowiązywać nowe zasady ich odbioru. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sępopol wchodzi w życiem z dniem

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia

INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia INFORMACJE O ZBIÓRCE ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie Wrocławia Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tczew za 2014r. Tczew, dnia 31.03.2015r. I. Wstęp Niniejsza analiza ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) dwa razy w miesiącu; Odpady zbierane selektywnie (WORKI) raz w miesiącu, Odpady zbierane selektywnie na terenie wspólnot

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

ŁOCHÓW. Uchwały Rady MIEJSKIEJ SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. Urząd MiEJSKI w Łochowie. Wydział ds. Gospodarki Odpadami

ŁOCHÓW. Uchwały Rady MIEJSKIEJ SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI. Urząd MiEJSKI w Łochowie. Wydział ds. Gospodarki Odpadami SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Uchwały Rady MIEJSKIEJ ŁOCHÓW Urząd MiEJSKI w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów Tel.: 25 643 78 00, Tel./Fax: 25 643 78 80 e-mail: sekretariat@gminalochow.pl Wydział ds.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER gazety i czasopisma katalogi i magazyny prospekty zeszyty papier szkolny i biurowy książki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY ŚWIERZNO z dnia... Projekt w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.819.2015.II Dobczyce, dnia 31.07.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI Od 1 lipca 2013 roku Gmina Zabrze odpowiada za odpady komunalne wytwarzane na jej terenie oraz realizuje umowę na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomża Informacje dotyczące zbiórki i odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Łomża. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ŁOMŻA Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ :

Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ : Uchwałą Rady Miasta Olszyna ustalono wysokość opłat za tak zwaną OPŁATĘ ŚMIECIOWĄ : - Gromadzenie odpadów w sposób nie selektywny 20zł miesięcznie. - Gromadzenie odpadów w sposób selektywny 14zł miesięcznie.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377691-2015:text:pl:html Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 208-377691 Gmina

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY W SYSTEMIE

NOWE ZASADY W SYSTEMIE NOWE ZASADY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2015 R. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem 1 Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy bądź weszły w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE Na potrzeby Regulaminu wprowadza się poniższe definicje: 1. PSZOK - Punkt Selektywnego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA WOJKOWICE MATERIAŁY INFORMACYJNE NT.: WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOJKOWICE

URZĄD MIASTA WOJKOWICE MATERIAŁY INFORMACYJNE NT.: WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOJKOWICE URZĄD MIASTA WOJKOWICE MATERIAŁY INFORMACYJNE NT.: WDRAŻANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WOJKOWICE WOJKOWICE, 2013 ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Bardziej szczegółowo