Jak segregować odpady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak segregować odpady"

Transkrypt

1 Nr 4/2013 LIPIEC - SIERPIEŃ ISSN Egzemplarz bezpłatny Jak segregować odpady Inwestycje w mieście Biegaj z Michałem Surowcem Wakacje już za nami

2 Informacje Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i dodatek mieszkaniowy: Prawo do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje: 1) osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia; 2) osobie uprawnionej, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, 3) osobie uprawnionej w przypadku posiadania przez nią orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI DOCHÓD RODZINY W PRZE- LICZENIU NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA KWOTY 725,00 zł. Za osobę uprawnioną uważa się - osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł i przyznawane są na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojkowicach. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli: - osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, - osoba uprawniona została umieszczona w rodzinie zastępczej, - zawarła związek małżeński. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku: a) otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, złożonego przez osobę uprawnioną w przypadku bezskuteczności egzekucji, b) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy: Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje: - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które: mieszkają samotnie, a ich dochód brutto nie przekracza 175% najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 1.454,51/ m-c, prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, gdzie dochód brutto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 125%, obecnie jest to kwota 1038,94 zł/m-c, posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu, nie posiadają tytułu prawnego, oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego. Normy powierzchniowe Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35,00 m² dla 1 osoby 5,00 m² dla 4 osób 40,00 m² dla 2 osób 65,00 m² dla 5 osób 45,00 m² dla 3 osób 70,00 m² dla 6 osób A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m². Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku. Tryb postępowania w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej: wniosek pobiera się w MOPS-ie w Wojkowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 125 (piętro I) Wypełniony i potwierdzony przez administrację wniosek wraz z oryginałem przydziału lub umowy należy złożyć w MOPS-ie w Wojkowicach. Po uzyskaniu dodatku należy terminowo uiszczać pozostałą część opłaty za używanie mieszkania. Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności (zaległość dwumiesięczna). Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez administrację budynku wznawia wypłatę dodatku. Dodatek uzyskuje się na okres 6 miesięcy. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 125 w godzinach: poniedziałki 7:00-17:00, wtorki, środy, czwartki 7:00 15:00, piątki 7:00 13:00 lub telefonicznie pod numerem 32/ , 32/ Barbara Blachlińska 2 Głos Wojkowic nr 4/2013

3 Informacje Drodzy Mieszkańcy, Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczne wakacje w mieście finansowane przez naszą gminę miały charakter turystyczny. Zrealizowano wiele atrakcji, wycieczek, a w ostatnich dniach sierpnia nasi milusińscy odwiedzili Krasiejów, Ojców i Pieskową Skałę, jak również doskonalili umiejętności pływackie na basenie w Radzionkowie. Podsumowaniem wakacji były dwudniowe warsztaty turystyczne z programem profilaktycznym organizowane w Nakle Śląskim. Bogatą ofertę dla najmłodszych przygotował również Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach. Wśród propozycji pojawiły się zajęcia plastyczne, taneczne, rozgrywki sportowe. Wakacje w mieście to cenna inicjatywa, a jej uczestnicy (ponad 400 dzieci) zawsze wracali uśmiechnięci, zadowoleni i pełni wrażeń. Wakacje to również czas wzmożonych prac inwestycyjnych w mieście. Należy tutaj wspomnieć o remoncie miejskich dróg i chodników, zainstalowaniu nowych urządzeń zabawowych dla dzieci w rejonie ulic Harcerska i Brzeziny oraz przy Osiedlu Sucharskiego, generalnym remoncie parkietu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach oraz na sali gimnastycznej Gimnazjum. W okresie wakacyjnym wyremontowano schody przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta. Pracami remontowymi objęto również świetlice środowiskowe przy ulicy Sucharskiego 17a oraz Sobieskiego 125. Trwa kontynuacja prac przy realizacji projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I. Przed nami kolejne zadanie inwestycyjne jakim jest Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wojkowicach dofinansowane z funduszy unijnych. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego składam wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Wszystkim naszym Uczniom życzę, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów w kolejnych etapach edukacji, a nowy rok szkolny był czasem rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań. Państwu, Drodzy Mieszkańcy, życzę wiele radości i zadowolenia z dnia codziennego pozostając z wyrazami szacunku. Szanowni Mieszkańcy, Zofia Gajdzik Burmistrz Miasta Wojkowice 5 sierpnia 2013 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Wojkowice powołany został pan Marek Mrozowski. Poniżej prezentujemy jego sylwetkę. Urodził się w Czeladzi w roku Jest absolwentem Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1980 na Politechnice Śląskiej. Później pracował w czeladzkim Budohucie, w spółce Cammprex, Urzędzie Miasta w Czeladzi, a przez ostatnie dwa lata w MZBM w Świętochłowicach. W latach był Zastępcą Burmistrza Czeladzi, a w latach Burmistrzem tego miasta. W roku 1995 nakreślił podstawy Strategii rozwoju miasta, która jest realizowana z sukcesem do dziś. Jest współautorem koncepcji i realizatorem projektu Gospodarcza Brama Śląska, której najbardziej znaczącym elementem jest Centrum Handlowe M1 w Czeladzi. Obecnie w rejonie Bramy utworzonych jest ponad nowych miejsc pracy. W roku 1996 zorganizował od podstaw Zakład Inżynierii Komunalnej, który pod jego nadzorem uporządkował całą miejską gospodarkę wodno-ściekową. Był też koordynatorem działań rewitalizacyjnych w rejonie czeladzkiego Starego Miasta oraz programu modernizacji budynków komunalnych na Nowym Mieście. Z jego inicjatywy uporządkowane zostało centrum dzielnicy Piaski oraz rozpoczęto proces renowacji zabytkowej kopalni Saturn. Marek Mrozowski był też animatorem wielu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, a wśród nich: Dni Czeladzi, Festiwalu Ave Maria i Reggeneracja, Dożynek, Przeglądu Artystycznego, Dni Kultury Żydowskiej, 750-lecia Miasta i Parafii, 150-lecia Piasków. Jest autorem kilku publikacji dotyczących historii Czeladzi oraz samorządu. (red) Pismo lokalne Nr 4/2013, lipiec - sierpień, Wydawca: Gmina Wojkowice Adres Redakcji Urząd Miasta ul. Jana III Sobieskiego 290a Wojkowice tel: wew. 15, fax: Redaktor Naczelna: Karolina Ostrowska Rada Redakcyjna: Grażyna Truszkiewicz, Ewelina Kopińska, Artur Jagiełło Nakład: 2100 egz. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów Druk: Drukarnia TOP DRUK Ryszard Zelkowski, Łomża tel: Głos Wojkowic nr 4/2013 3

4 Informacje Korzystajmy racjonalnie z kanalizacji Kanalizacja sanitarna oraz ogólnospławna z punktu widzenia czystości należy do najważniejszych systemów w funkcjonowaniu miasta. Nie tylko budowa nowych nitek kanalizacji jest rzeczą ważną, ale i eksploatacja i utrzymanie istniejących. Obecnie na terenie miasta Wojkowice istnieje 15,6 km czynnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 16,8 km czynnej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Szacunkowa ilość osób korzystających z kanalizacji to mieszkańców produkujących rocznie 320 tysięcy m3 ścieków. Z uwagi na stosunkowo wysokie koszty eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej, jak również istniejących na tej sieci obiektów apelujemy do mieszkańców miasta o racjonalne korzystanie z kanalizacji. W ostatnim kwartale Urząd Miasta Wojkowice interweniował przeszło 15 razy na samych pompowniach ścieków, gdzie z pomp usunięto przeróżne przedmioty takie jak np.: poszewki, elementy odzieży, węgiel, kamienie, deski i inne przedmioty, które nie powinny znaleźć się w systemie kanalizacyjnym. Kanalizacja to nie śmietnik, do którego wrzuca się nieczystości stałe. Takie zachowania prowadzą do wzrostu kosztów utrzymania sieci, a co za tym idzie podwyższa cenę za odprowadzanie ścieków. Joanna Krakowiak Wspólne zamówienie na zakup energii elektrycznej 18 lipca w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitarnego w Katowicach Gmina Wojkowice podpisała porozumienie o realizacji wspólnego zamówienia na zakup energii elektrycznej dla samorządów z terenu województwa śląskiego na rok Do postępowania zgłosiło się 26 samorządów reprezentujących łącznie 147 podmiotów (m.in. szkoły, przedszkola, ZOZ-y, szpitale, komendy policji i straży pożarnych, stowarzyszenia, domy kultury, biblioteki, teatry, muzea). Sumaryczny wolumen tej grupy to blisko 286 GWh. Dzięki wspólnemu zakupowi energii elektrycznej samorządy województwa śląskiego w roku ubiegłym zaoszczędziły blisko 8 mln złotych. Wspólnym zamówieniem zostaną objęte dwa budynki Urzędu Miasta (przy ulicy Jana III Sobieskiego 125 i 290 a), Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 3, Gimnazjum, Przedszkole im. Przyjaciół Bajek, Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach oraz ZOZ, a także oświetlenie ulic i parku. W związku z powyższym liczymy, że ciągle rosnąca liczba samorządów wraz z podmiotami, które reprezentują, pozwoli na dokonanie jeszcze większych oszczędności w tym zakresie, co pozytywnie wpłynie na budżet naszej gminy. Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wojkowice 4 Głos Wojkowic nr 4/2013

5 Szanowni Mieszkańcy, Informacje Zaprojektuj logo miasta i weź udział w konkursie. Ogłaszamy konkurs na wykonanie projektu graficznego logo miasta. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna bądź prawna. Wybrany przez Jury znak będzie wykorzystywany przez Miasto Wojkowice do celów marketingowych i informacyjnych. Chcielibyśmy, by znak graficzny oddawał to, co Wojkowice mają do zaoferowania, by prezentował nasze miasto jako miejsce pełne dynamizmu, kojarzył się z aktywnym wypoczynkiem oraz klimatem sprzyjającym mieszkańcom, inwestorom, turystom. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, Wojkowice) do 30 września 2013 roku do godziny 15:00. Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej miasta Na zwycięzców czekają cenne nagrody! Zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety związanej z kształtowaniem terenów zielonych w Wojkowicach. Jej celem jest poznanie Państwa opinii w kwestii kierunków rozwoju i zagospodarowania obszarów zielonych w mieście. Uzyskane w toku badań wyniki umożliwią zapoznanie się z Państwa potrzebami, jak również posłużą do prac projektowych związanych z podniesieniem walorów przyrodniczo-rekreacyjnych miasta Wojkowice. Ankieta ma charakter anonimowy i zostanie wykorzystana wyłącznie do celów badawczych. Formularz ankietowy jest dostępny w formie drukowanej w Urzędzie Miasta Wojkowice (Punkt Informacyjny) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres: lub składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Wojkowice do 10 września 2013 roku. Dziękujemy za zaangażowanie i wypełnienie ankiety. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym Przypominamy Państwu, że można już składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym: 1) stypendium szkolne może je otrzymać uczeń, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września 2013 roku do czerwca 2014 roku. Wniosek składa się do 15 września 2013 roku w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, w godzinach pracy urzędu. 2) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a lub pod numerem telefonu (32) w. 14, w godzinach pracy urzędu. Lidia Olszówka (red) (red) Głos Wojkowic nr 4/2013 5

6 Informacje WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU Realizując projekt współfinansowany z funduszy unijnych, w celu prawidłowego jego rozliczenia beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia określonego poziomu wskaźników realizacji projektu. Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie czy cel realizacji projektu został osiągnięty. Ponadto wykorzystanie wskaźników pozwala ocenić stan realizacji przedsięwzięcia, a bieżące monitorowanie poziomu zakładanych wskaźników daje możliwość oceny prawidłowości realizacji oraz pozwala na wyeliminowanie nieprawidłowości, które mogłyby przyczynić się do nie osiągnięcia zakładanych celów. Wybór wskaźników jest powiązany z typem danego przedsięwzięcia. Dla realizacji Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice Etap I w umowie o dofinansowanie również określone zostały odpowiednie wskaźniki. Jednym z nich jest wskaźnik produktu, który wyraża się w długości wybudowanej kanalizacji sanitarnej i określony jest na poziomie mb sieci. Stopień realizacji wskaźnika produktu postęp rzeczowy W ramach zadania nr 1 obejmującego zakresem ulice Maszyńsko, Akacjowa, Kossaka, Kosynierów wybudowano 1 643,97 mb kanalizacji deszczowej oraz 1 861,25 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie dróg i chodników po wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania nr 2 obejmującego zakresem ulice Jana III Sobieskiego, Plaka, Pułaskiego wybudowano 2 039,87 mb kanalizacji deszczowej oraz 2 328,27 mb kanalizacji sanitarnej oraz odtworzono nawierzchnie dróg i chodników po wybudowanej sieci kanalizacyjnej. W ramach zadania nr 3 obejmującego zakresem ulicę Fabryczną wybudowano 1 066,3 mb kanalizacji deszczowej oraz mb kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostały odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po wykonanej sieci. Łącznie wybudowano 6 425,52 mb kanalizacji sanitarnej oraz 4 750,14 mb kanalizacji deszczowej. Na mocy aneksu nr 1 z dnia 22 maja 2013r. do umowy o dofinansowanie realizacji Projektu wskaźnik produktu dodatkowo zwiększył się o ilość urządzeń podczyszczających. Wykonanie dwóch urządzeń planuje się na koniec tego roku. Justyna Cieślińska-Potrawa 6 Głos Wojkowic nr 4/2013

7 Wykonane prace na drogach gminnych Informacje W ramach zawartej umowy na wykonanie cząstkowych remontów dróg i chodników: naprawiono nawierzchnię asfaltową na ulicach: Sucharskiego, Kopalniana, Połaniecka, Morcinka, Proletariatu, PCK, zjazd przed Urzędem Miasta, wykonano remont nawierzchni z kostki betonowej sześciokątnej (tzw. trylinka) na ulicach Strażacka, Źrałków, uzupełniono nawierzchnię tłuczniem na ulicach Spokojnej, Pułaskiego, natomiast na ulicy Proletariatu uzupełniono nawierzchnię frezem, uzupełniono i wykonano chodniki na ulicach Pułaskiego, Kosynierów, Kossaka, Maszyńsko. Ilona Nowak Głos Wojkowic nr 4/2013 7

8 Informacje INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU MIASTA WOJKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 roku Plan dochodów po zmianach wyniósł zł i został zrealizowany w 50,77 %, na kwotę ,54 zł, w tym: - dochody bieżące ,40 zł, tj. 51,05 %, - dochody majątkowe ,14 zł, tj. 48,86%. Plan wydatków po zmianach wyniósł zł i został zrealizowany w kwocie ,23 zł, co stanowi 50,25 %, w tym: - Wydatki bieżące ,46 zł, tj. 55,64 %, - Wydatki majątkowe ,77 zł, tj. 38,36 %. Plan przychodów w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 53,80 %, w tym: - spłata pożyczek udzielonych przez Miasto 123 zł, - wolne środki zł, - kredyty i pożyczki zł. Plan rozchodów w wysokości zł został wykonany w 24,57 %, tj. na kwotę ,68 zł - spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zł, spłacono dwie raty pożyczki zaciągniętej w Krakowskim Banku Spółdzielczym zł oraz spłacono część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A ,68 zł. Pozostałe do spłacenia zadłużenie, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło ,32 zł, co stanowi 21,13 % planowanych w 2013 roku dochodów. Marek Skrobek Skarbnik Miasta JAK I KIEDY PŁACIĆ ZA ODPADY? Przypominamy o terminach opłat za odpady komunalne płacimy za dwa miesiące do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października i do 15 grudnia. Po wprowadzeniu nowych przepisów tj. po 1 lipca br. pierwsza płatność powinna nastąpić w terminie do 15 sierpnia - za miesiąc lipiec i sierpień. Osoby, które chcą regulować płatności co miesiąc lub zapłacić z góry za okres dłuższy niż dwa miesiące, mają taką możliwość. Informujemy, że nie będą wysyłane żadne dodatkowe dokumenty w postaci np.: książeczki opłat czy też faktury VAT. Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się płatności opłaty za odpady komunalne jest WYŁĄCZNIE złożona deklaracja. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie urzędu w dniach pracy urzędu lub przelewem bankowym na rachunek bankowy: ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ BĘDZIN numer rachunku: W tytule przelewu należy wpisać: opłata za śmieci. Pytania dotyczące wywozu odpadów prosimy kierować bezpośrednio do firmy Zbigniew Strach pod nr telefonu , natomiast informacje dotyczące płatności za odpady komunalne można uzyskać bezpośrednio w urzędzie tel w. 35. Wydział Finansowy Urzędu Miasta Wojkowice 8 Głos Wojkowic nr 4/2013

9 Informacje Prawidłowa gospodarka nieczystościami ciekłymi Przypomiany, że właściciele nieruchomości winni przestrzegać prawidłowych zasad postępowania z nieczystościami ciekłymi. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami), w szczególności art. 5 ust. 1 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: 1) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, 2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokumentami, które potwierdzają wypełnianie przez właścicieli nieruchomości obowiązków nałożonych ustawą są: umowa zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojkowice, dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługi, które należy przechowywać i okazywać na żądanie organu. Jednocześnie informujemy, że nie jest dozwolone opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez podmioty nie posiadające decyzji Burmistrza Miasta Wojkowice zezwalającej na prowadzenie działalności w tym zakresie oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych w inny sposób niż opisany powyżej. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości, dotychczas niewypełniających należycie ciążących na nich obowiązków o niezwłoczną ich realizację, gdyż uchylanie się od obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy podlega karze grzywny. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojkowice dostępny jest między innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta. D ar ia Robakows ka Informacja o przedsiębiorcy, który od 1 lipca 2013 roku świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych w Gminie Wojkowice: Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Siedziba: ul. Korzonek 98, Konopiska tel. 34/ , fax 34/ Oddział w Bytomiu: ul. Arki Bożka 3, Bytom tel. 32/ , fax 32/ Punkt obsługi mieszkańców w Wojkowicach: ul. Plaka 56, czynny od 1 lipca 2013 roku: - w każdy wtorek w godz. 13:00 17:00 - w każdy czwartek w godz. 10:00 14:00 Głos Wojkowic nr 4/2013 9

10 Informacje JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? PAPIER NALEŻY GO CHRONIĆ PRZED ZAMOCZENIEM! WRZUCAMY: - gazety, książki, katalogi, zeszyty, - papierowe torby i worki, - papier szkolny i biurowy, - kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, - prospekty, foldery, czasopisma, magazyny, ulotki. SZKŁO PRZED WRZUCENIEM SZKŁO NALEŻY OPRÓŻNIĆ! BUTELKI NALEŻY WYRZUCAMY BEZ NAKRĘTEK, KAPSLI I KORKÓW! WRZUCAMY: - opakowania ze szkła np. butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, - butelki po napojach alkoholowych, opakowania po kosmetykach, - wazony, pojemniki szklane, - stłuczkę szklaną (białą i kolorową). TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM OPAKOWANIE NALEŻY OPRÓŻNIĆ I ZGNIEŚĆ! WRZUCAMY: - tworzywa termoplastyczne, - opakowania po środkach z chemii gospodarczej, kosmetykach (np. po szamponie, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), - folie, reklamówki i torebki z tworzyw sztucznych, - kubki po produktach spożywczych (np. po jogurtach), - butelki z tworzyw sztucznych po napojach i wodzie, - pojemniki po artykułach sypkich, - artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np. miski, wiaderka, kosze, koszyki po owocach). NIE WRZUCAMY: - kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową (np. opakowań wielomateriałowych po mleku czy napojach), - kalki, papieru termicznego i faksowego, - tapet, worków po cemencie i kleju, - odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch), - tłustego i zabrudzonego papieru (np. papieru po margarynie), - zagrzybionego i mokrego papieru. NIE WRZUCAMY: - porcelany i ceramiki, fajansu, - żarówek, reflektorów, jarzeniówek, - lamp: fluorescencyjnych, rtęciowych, neonowych, - szkła: okiennego, arko, okularowego, żaroodpornego, zbrojonego, - ekranów i lamp telewizyjnych, - luster, - szyb samochodowych, DOPUSZCZA SIĘ WRZUCANIE: - kartoników po mleku, napojach, sokach tzw. wielomateriałowych odpadów opakowaniowych. Opakowań tych będzie można pozbywać się także w punktach zbiórki, które pojawią się na terenie miasta. NIE WRZUCAMY: - zużytych akumulatorów i baterii, - opakowań po smarach, olejach, żywicach, klejach, środkach chwastobójczych i owadobójczych, - gumy i silikonu, - ram okiennych, styropianu, cerat i wykładzin podłogowych. ZŁOM PRZED WRZUCENIEM METAL NALEŻY OPRÓŻNIĆ I ZGNIEŚĆ! WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: - puszki po napojach, konserwach, inne opakowania - puszek po farbach i lakierach, pojemników po aerozolach - jeśli nie mają oznaczenia, że nadają się z aluminium i żelaza, - folię aluminiową, drobny złom żelazny, drobny do recyklingu, złom metali kolorowych. - produktów wykonanych z połączenia metali z innymi materiałami, - zużytych akumulatorów i baterii, sprzętu AGD. 10 Głos Wojkowic nr 4/2013

11 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY? ODPADY ZIELONE: WRZUCAMY: - liście, trawę, plewy, chwasty, drobne gałązki, kwiaty, łodygi, - części roślin pochodzące z przydomowych ogrodów i sadów. NIE WRZUCAMY: - resztek z posiłków oraz innych odpadów kuchennych, - dużych gałęzi i pniaków oraz innych kawałków drewna. ODPADY NIEBEZPIECZNE Zaliczamy do nich odpady, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne (np. toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne), w tym: - resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, - rozpuszczalniki, środki żrące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, - pozostałości po domowych środkach do dezynsekcji, środki ochrony roślin i opakowania po nich, - lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry), - baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, - przepracowane oleje, - przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki. Do tych odpadów mogą również należeć zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne opisane poniżej. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY - zużyte urządzenia (duże i małe), które działały na prąd lub baterie, m. in.: sprzęt teleinformatyczny (komputery, monitory itd.), AGD (pralki, lodówki, kuchenki, żelazka, suszarki itd.), RTV (telewizory, dvd itd.), - telefony komórkowe, zabawki elektryczne, żarówki (wszystkie) i inne sprzęty. ODPADY WIELKOGABARYTOWE - meble, dywany, opony i inne odpady o dużych rozmiarach. Informacje ZNAKI UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH POMOCNE W SEGREGOWANIU ODPADÓW Znak aluminium (alu) oznacza, że produkt lub jego opakowanie wykonany jest z aluminium. Znak szklany oznacza, że to opakowanie szklane nadaje się do ponownego wykorzystania. Znak - dbaj o czystość (kosz na śmieci) oznacza, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska. Głos Wojkowic nr 4/2013 ODPADY POREMONTOWE - gruz remontowy, gruz ceglany, ceramiczny i betonowy, - elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna), - instalacje metalowe (przewody wodociągowe i kanalizacyjne), -odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria). ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE Zaliczamy do nich odpady, których nie zbieramy selektywnie, np.: - popiół, odpady kuchenne (obierki, resztki pożywienia), zużyte tekstylia i obuwie, - styropian opakowaniowy, tradycyjne żarówki, zapalniczki, ceraty, - pampersy, wkładki higieniczne i inne. Znak - opakowanie biodegradowalne przeznaczony jest dla opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Znak - opakowanie do ponownego wykorzystania oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, co najmniej drugi raz - nie staje się odpadem. Znak przydatności do recyklingu. Znak recyklingu (trzy strzałki) oznacza, że to opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania, aby powstał z niego nowy produkt. Ten znak pojawia się na opakowaniach papierowych, z tworzyw sztucznych i z aluminium. 11

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / CZERWIEC 2013 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 7 kwietnia 2013r. Obchody 182 rocznicy Bitwy pod Dębem Wielkim 21 kwietnia

Bardziej szczegółowo

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1

8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 8(172) sierpień 2013 Wiadomości Nadarzyńskie 1 reklama reklama reklama 2 Wiadomości Nadarzyńskie 8(172) sierpień 2013 Z ostatnich Sesji... W dniu 31 lipca 2013 roku odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn,

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1 MARZEC 2009 Nasza Trójwieœ 1 NR 3 (188) ROK XVII Marzec 2009 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT Życzenia z okazji Dnia Kobiet Zawsze codziennie, nie tylko w święta Życzymy Wam wiary i cierpliwości

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 233, 234 listopad - grudzień 2009 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Gwiazdo

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta

AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE 2012/2013. Piękna nasza Gmina cała... arch. ZPK zdj. B. Chojęta 2012/2013 AKTUALNOŚCI Z GMINY CHOJNICE arch. ZPK zdj. B. Chojęta Piękna nasza Gmina cała... Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Chojnice Wydanie gazetki Aktualności z Gminy Chojnice jest już naszą coroczną

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN

PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny LIPIEC - SIERPIEŃ 2014 NR 07-08/111 ISSN 1732-985X PSARY AWANSOWAŁY O 600 MIEJSC W RANKIGU ZAMOŻNOŚCI GMIN Redakcja niezależnego pisma samorządowego Wspólnota we

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli

NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 5/2008 NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Ukazuje się na terenie Gminy Żabia Wola Nr 5/2008, Nakład 2000 szt., egzemplarz bezpłatny Marzec

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek INFORMATOR GMINY WIELKA NIESZAWKA GRUDZIEŃ 2012 ROK Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Jawor - STR. 2-10 Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania 2007-2013, miasto przystępuje do realizacji

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska?

Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299. Kto na tym zyska? Miesięcznik Nr 4 17 marca 2004 r. Nakład 10 000 egz. ISSN 1232-4299 Nowa inicjatywa radnego Henryka Szymańskiego Kto na tym zyska? SIEDLCZANIE DO BOJU!!! Przyjdź na casting do programu ZMAGANIA MIAST Zmagania

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Informator Spółdzielczy

Informator Spółdzielczy Informator Spółdzielczy październik 2011 Nr 4/2011 (9) Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Wandalizm i sprawy bezpieczeństwa Czy będziemy nadal tolerować taki stan rzeczy? Przecież

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

6/(143) 2013 GAZETA. Odszedł bohater tamtych dni - śp. Bronisław Sigda w drodze na Giewont KOLEJNY NUMER W SIERPNIU

6/(143) 2013 GAZETA. Odszedł bohater tamtych dni - śp. Bronisław Sigda w drodze na Giewont KOLEJNY NUMER W SIERPNIU 6/(143) 2013 GAZETA Odszedł bohater tamtych dni - śp. Bronisław Sigda w drodze na Giewont KOLEJNY NUMER W SIERPNIU ŻEGNAJ PRZYJACIELU... Życzenia urodzinowe - 17 październik 2012r. Od lewej: Bogumił Pempuś,

Bardziej szczegółowo