PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2013/2014 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do biegania 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych 3. Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: Adres: ul. Przybyszewskiego 49, Tel. /Fax , Strona 4. Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Henryk Wysocki 5. Osoby odpowiedzialne za zajęcia fakultatywne Osoba zaliczająca przedmiot: mgr Katarzyna Barecka Tel. kontaktowy: Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć: mgr Katarzyna Barecka i dr hab. Przemysław Guzik Tel. kontaktowy: Miejsce przedmiotu w programie studiów: Rok: I, II Semestr: I-IV 7. Liczba godzin ogółem: 15 liczba pkt ECTS:1

2 Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Semestr zimowy liczba godzin W Ć Ćwiczenia kategoria S 15 Razem: 15 Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Semestr letni liczba godzin W Ć Ćwiczenia kategoria S 15 Razem: Cel nauczania przedmiotu Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologii wysiłku oraz zasadami prawidłowego biegania. Umiejętność doboru odpowiedniego ubioru, diety i napoju. Nabycie umiejętności wyznaczania celów treningowych oraz korzystania z nowoczesnych technologii ułatwiających kontrolowanie treningu. Zapoznanie z najczęstszymi kontuzjami biegacza. Zdobycie wiedzy z zakresu zasad biegania w podeszłym wieku i przy współistniejących chorobach.

3 9. SYLABUS WYDZIAŁ LEKARSKI I Nazwa kierunku Nazwa przedmiotu Jednostka realizująca Rodzaj przedmiotu Obszar nauczania Cel kształceni Lekarski, rok I i II Przygotowanie do biegania Katedra i Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Semestr Fakultatywny I-IV Poziom i formuła studiów Punkty ECTS I Stopnia Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, , nr tel. służbowego) Rodzaj zajęć i liczba godzin STACJONARNE Katarzyna Barecka wykłady ćwiczenia Seminaria 15h 1. Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących fizjologii wysiłku. 2. Zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego biegania. 3. Umiejętność doboru odpowiedniego ubioru, diety i napoju. 4. Umiejętność wyznaczania celów treningowych 5. Znajomość nowoczesnych technologii ułatwiających kontrolowanie treningu. 6. Najczęstsze kontuzje biegacza -wiedzieć jak im zapobiegać i jak z nimi postępować. 7. Znajomość zasad biegania w podeszłym wieku i przy współistniejących chorobach. Ćwiczenia Treści programowe Formy i metody dydaktyczne Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa (nie więcej niż 3pozycje) Literatura uzupełniająca Przedmiotowe efekty kształcenia Seminaria 1. Kto może biegać? 2. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii wysiłku (rodzaje pracy mięśni, wysiłek tlenowy i beztlenowy, tętno maksymalne, tętno treningowe, sposoby wyliczania wartości i umiejętność kontrolowania własnego tętna w trakcie wysiłku) 3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego biegania (postawa ciała, tempo, długość kroku, oddychanie) 4. Dobór odpowiedniego ubioru, diety i napoju 5. Motywacja do biegania i wyznaczanie celów treningowych 6. Korzystanie z nowoczesnych technologii ułatwiających kontrolowanie treningu (zastosowanie pulsometru, krokomierza, ipod i GPS, sport tracker) 7. Najczęstsze kontuzje, zapobieganie i postępowanie. 8. Bieganie w podeszłym wieku i przy współistniejących chorobach. Seminaria z prezentacjami multimedialnymi, testy przy pomocy pilotów, prezentacja programów i urządzeń wspomagających bieganie. Obecność na zajęciach oraz test zaliczeniowy Jak zacząć biegać Sara Kirkham, wyd.: Buk Rower Warszawa 2011 Biegiem przez życie Jerzy Skarżyński wyd.: Mega Sport Szczecin 2010 Podręcznik biegacza Bob Glover wyd.: Zielonka Kraków 2007 Praktyczny poradnik dla biegaczy Amby Burfoot, Wyd.: AWF Poznań 2002 Efekty kształcenia Przedstawić w formie operatorowej: - zna Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

4 - potrafi - rozumie - wykazuje umiejętności.. 1.Słuchacz zna podstawy fizjologii wysiłku i potrafi je wykorzystać w trakcie treningu 2.Potrafi zdefiniować różne cele biegania i ułożyć odpowiedni plan treningowy i motywacyjny 3. Rozumie istotę odpowiednio dobranego stroju i dobrze skomponowanej diety 4.Wykazuje umiejętności obsługi programów GPS i pulsometru ułatwiających planowanie i kontrolę odpowiedniego treningu 5.Potrafi udzielić porady medycznej osobą zainteresowanym bieganiem. Na jeden pkt ECTS przypada od godzin nakładu pracy studenta, w tym godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim ( wykłady, seminaria, ćwiczenia, konsultacje) plus samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, do kolokwiów, do egzaminu, przygotowaniu projektów, prezentacji, opracowywanie protokołów) Bilans nakładu pracy studenta Wskaźniki ilościowe Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim udział w ćwiczeniach udział w seminariach 5x3h 15h udział w konsultacjach związanych z zajęciami Razem 1 5h Samodzielna praca studenta przygotowanie do ćwiczeń przygotowanie do seminariów 5x1h 5h przygotowanie do kolokwiów 5x1h 5h przygotowanie do egzaminu Razem 25h Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym Łącznie Metody weryfikacji efektu kształcenia Liczba godz. Liczba ECST 5x3h 1 Nr efektu kształcenia Formujące (np. wejściówka, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena zdolności do samodzielnej pracy.) Obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć Podsumowujące (np. egzamin praktyczny, teoretyczny, kolokwium ) kolokwium

5 Data opracowania programu Program opracował Katarzyna Barecka 10.Tematyka poszczególnych ćwiczeń i seminariów Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Ćwiczenia - Semestr zimowy Tematyka ćwiczeń Osoba odpowiedzialna Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie 3. Ćwiczenia - Semestr letni Tematyka ćwiczeń Osoba odpowiedzialna Seminaria 1. Seminaria 2. Seminaria 3. Seminaria 4. Seminaria - Semestr zimowy Tematyka seminariów Podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii wysiłku (rodzaje pracy mięśni, wysiłek tlenowy i beztlenowy, tętno maksymalne, treningowe- sposoby wyliczania wartości i umiejętność kontrolowania własnego tętna w trakcie wysiłku) Zasady prawidłowego biegania (dobra postawa ciała, prawidłowe tempo biegu, właściwe oddychanie, odpowiednia długość kroku). Dobór odpowiedniego stroju oraz dieta biegacza Nowoczesne technologie ułatwiające kontrolowanie treningu (zastosowanie pulsometru, krokomierza, ipoda, GPS i sporttracker w trakcie treningu) Psychologia w bieganiu (motywacja do biegania i wyznaczanie celów treningowych) Najczęstsze kontuzje biegacza, zapobieganie i postępowanie Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

6 Seminaria 5. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające jako nieodzowny element treningu każdego biegacza Bieganie w podeszłym wieku i przy współistniejących chorobach Seminaria 1. Seminaria 2. Seminaria 3. Seminaria 4. Seminaria 5. Seminaria - Semestr letni Tematyka seminariów Podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii wysiłku (rodzaje pracy mięśni, wysiłek tlenowy i beztlenowy, tętno maksymalne, treningowe- sposoby wyliczania wartości i umiejętność kontrolowania własnego tętna w trakcie wysiłku) Zasady prawidłowego biegania (dobra postawa ciała, prawidłowe tempo biegu, właściwe oddychanie, odpowiednia długość kroku). Dobór odpowiedniego stroju oraz dieta biegacza Nowoczesne technologie ułatwiające kontrolowanie treningu (zastosowanie pulsometru, krokomierza, ipoda, GPS i sporttracker w trakcie treningu) Psychologia w bieganiu (motywacja do biegania i wyznaczanie celów treningowych) Najczęstsze kontuzje biegacza, zapobieganie i postępowanie Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające jako nieodzowny element treningu każdego biegacza Bieganie w podeszłym wieku i przy współistniejących chorobach Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia 11. Organizacja zajęć: Wszyscy studenci są zobowiązani do uczestnictwa w ciągu semestru w 5 seminariach. Wykazy tematów poszczególnych zajęć oraz literatura dostępne są na tablicy w Katedrze i Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych oraz na stronie internetowej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadkach losowych istnieje możliwość odrobienia zajęć na najbliższych zajęciach fakultatywnych z tego samego zakresu tematycznego. Odrobienie zajęć należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za dydaktykę. Czas trwania zajęć 3x45 min. Na zajęciach jednoczasowo może być nie więcej niż 15 studentów. Aktualny podział grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki: (proszę wpisać)

7 REGULAMIN ZAJĘĆ: Studenta obowiązuje: - przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania, - uporządkowanie sali seminaryjnej po zakończonych zajęciach, - poszanowanie aparatury, sprzętu i wyposażenia sali, - przestrzeganie bieżących zarządzeń Kierownika Katedry i osoby prowadzącej zajęcia. Niniejszy regulamin oparty jest na STATUCIE UM w Poznaniu oraz REGULAMINIE STUDIÓW UM w Poznaniu z dnia r. które obowiązują w sprawach nie objętych REGULAMINEM Katedry. PROGRAM ZAJĘĆ: Zakres przedmiotu fakultatywnego na I i II roku obejmuje: podstawy fizjologii wysiłku oraz podstawowe zasady prawidłowego biegania, właściwy dobór diety, ćwiczenia wzmacniające i rozciągające odpowiednich partii mięśniowych biorących udział w bieganiu, tętno spoczynkowe, maksymalne i treningowe, plan biegania, właściwy dobór ubioru oraz sprzętu ułatwiającego kontrolowanie treningu, psychologię treningu. Szczegółowe wykazy tematów seminariów, a także literatura podstawowa przedstawione są na tablicy Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej, a także na stronie internetowej Katedry. PROGRAM NAUCZANIA Celem nauczania przedmiotu fakultatywnego jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na bezpieczne uprawianie jednej z form wysiłku jakim jest bieganie. W szczególności zakres wiedzy będzie dotyczyć podstawowych zasad fizjologii wysiłku i umiejętności interpretowania zmian zachodzących w organizmie w trakcie oraz po wysiłku, jak również właściwego ustalania obciążeń zgodnych z fizjologią wysiłku. Ponadto, zajęcia mają na celu uświadomienie słuchaczom jak ważny jest właściwy dobór stroju oraz diety, a także w jaki sposób można ustalić odpowiedni dla siebie plan treningowy i, jakie dodatkowe elementy ćwiczeń powinny być w nim zawarte. 12.Kryteria zaliczenia przedmiotu: Studenci zobowiązani są do obecność na seminariach, po zakończonych zajęciach przystępują do testu zaliczeniowego.

8 13 Literatura: Zalecana literatura: Biegiem przez życie Jerzy Skarżyński wyd.: Mega Sport Szczecin 2010 Praktyczny poradnik dla biegaczy Amby Burfoot, wyd.: AWF Poznań 2002 Jak zacząć biegać Sara Kirkham, wyd.: Buk Rower Warszawa 2011 Podręcznik biegacza Bob Glover wyd.: Zielonka Kraków 2007 Biegi długodystansowe Christof Baur, wyd.: RM Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora 15.Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku przedmiotów koordynowanych) UWAGA; wszystkie tabele i ramki można powiększyć w zależności od potrzeb

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek) realizującej przedmiot: Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO (MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO) NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I i II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. obowiązkowy X fakultatywny kierunkowy X podstawowy polski X angielski inny Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka stomatologiczna 2 Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Lekarsko-Stomatologiczny lekarsko-dentystyczny jednolite

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2014 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Bankowość na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo