REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej Regulaminem określa w szczególności: warunki wsparcia finansowego, zasady prac Komisji Oceny Wniosków, procedurę przyznawania dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego, opis procedury odwoławczej umożliwiającej Uczestnikowi Projektu wystąpienie z wnioskiem o ponowną weryfikację decyzji o przyznaniu dotacji i/lub podstawowego wsparcia pomostowego. 2 Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć SKK Sp. z o.o., realizujący Projekt Sam kształtuj karierę w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2) Biurze Projektu należy przez to rozumieć pomieszczenia zajmowane przez pracowników realizujących Projekt, znajdujące się w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 44, X piętro, 3) Członku KOW należy przez to rozumieć każdą osobę powołaną w skład Komisji Oceny Wniosków złożonych przez Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,, 4) Komisji Oceny Wniosków (KOW) należy przez to rozumieć Komisję Oceny Wniosków Uczestników Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 5) Dotacji należy przez to rozumieć jednorazowe wsparcie finansowe udzielone Uczestnikowi Projektu, 6) Działaniu należy przez to rozumieć Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, 1

2 7) Instytucji Pośredniczącej (IP) - należy przez to rozumieć Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w urzędzie Marszałkowskim województwa mazowieckiego w Warszawie, 8) Instytucji Pośredniczącej (IP II) należy przez to rozumieć Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (MJWPU), 9) Uczestniku Projektu należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji do projektu Sam kształtuj karierę oraz w Wytycznych dla Beneficjenta będących Załącznikiem do Dokumentacji konkursowej Konkursu nr 1/POKL/6.2/2010, 10) Podstawowym wsparciu pomostowym należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną na wniosek Uczestnika Projektu w wysokości nie większej niż 1 317,00 zł przez okres nie dłuższy niż pierwsze 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, 11) Pomocy de minimis należy przez to rozumieć pomoc udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz.U.2008 Nr 90 poz 557 z późn. zm.), 12) Projekcie należy przez to rozumieć Projekt Sam ksztaltuj kariere, realizowany przez SKK Sp. Z o.o. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 13) Stronie internetowej Beneficjenta należy przez to rozumieć stronę 14) Wytycznych dla Beneficjentów należy przez to rozumieć Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa mazowieckiego. 2

3 3 Warunki uczestnictwa w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) wypełniania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Beneficjentem b) uczestniczenia w zajęciach c) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją d) współpracy z Beneficjentem e) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Beneficjenta. 4 Etap szkoleniowo-doradczy 1. Realizowane szkolenia i doradztwo mają zapewnić Uczestnikom Projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. 2. W ramach projektu przewidziano: a) Realizację szkoleń ABC przedsiębiorczości: 1) od pomysłu do realizacji cechy przedsiębiorcy, wybór ostatecznego kształtu biznesu franchising przygotowania do założenia własnego biznesu 7h 2) formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: rodzaje form prawnych własnego biznesu, koszty oraz wymogi prawne, wymogi dotyczące form prawnych wynikających z zapisu PO KL 6.2 7h 3) procedura rejestracyjna firmy: wymogi urzędowe, formularze i druki, wypis do ewidencji, kody PKD, REGON, rejestracja ZUS i US, konto firmowe, inne pozwolenia i wymogi 7h 4) księgowość, podatki, ZUS: rodzaje ewidencji księgowej klasyfikacji kosztów, podatki, zasady rozliczeń ZUS 7h 5) analiza finansowa, koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności: analiza kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej, koszty stałe i zmienne prowadzenia działalności, plan sprzedaży dywersyfikacji przychodów, kwalifikalność wydatków dotacji PO KL6.2 7h 3

4 6) źródła finansowania działalności gospodarczej: dofinansowania unijne POKL, POIG, RPOWM leasing, factoring, pożyczka, kredyt 7h 7) marketing małej firmy: analiza rynku, badanie rynkowe, analiza konkurencji, koncepcja doboru usług i produktów 7h 8) marketing małej firmy: strategia promocji dla firmy, e-marketing, metody pozyskiwania klientów 7h 9) biznes plan: zasady przygotowywania, kwalifikowalność, wymogi konkursowe 7 h 10) biznes plan: study case sesja warsztatowa 7h b) Indywidualne doradztwo biznesowe każdy uczestnik projektu po ukończonym szkoleniu będzie miał do dyspozycji 4 godziny by skonsultować swoje biznes plany c) Doradztwo biznesowe uczestnicy, którzy otrzymają wsparcie finansowe będą mogli skorzystać z doradztwa w zakresie prawa księgowości, prawa marketingu, IT. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji 8 godzin porad w całym okresie projektu. 3. Harmonogram szkoleń i doradztwa zostanie podany na stronie internetowej projektu oraz w siedzibie Beneficjenta ul. Al. Jerozolimskie 44, Warszawa, X piętro. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do Wytycznych dla Beneficjenta, dostępnym na stronie i 5. Szkolenia będą realizowane w okresie r. do r. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany dni, w których będą odbywać się szkolenia. Odbędą się 4 szkolenia dla 4 grup (po jednym szkoleniu dla każdej z grup). Każda grupa liczyć będzie 12 osób. Zajęcia będą odbywać się przez 10 dni po 7 godzin dydaktycznych każdego dnia. Podziału Uczestników do grup dokonuje Beneficjent. 6. Etap szkoleniowo-doradczy zakończy się wydaniem przez Beneficjenta Uczestnikom Projektu certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Uzyskanie certyfikatu jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 4

5 7. Uczestnik Projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w Projekcie, gdy: opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych złoży w Formularzu rekrutacyjnym oświadczenia poświadczające nieprawdę. 8. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania list obecności na zajęciach szkoleniowych i doradczych oraz innych stosownych dokumentów, a także wykorzystania przysługującego wsparcia doradczego oraz potwierdzania jego odbioru w wyznaczonym terminie. 5 Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 1. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: a) jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości do ,00 PLN /osobę (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu przewidziano wsparcie dla 24 Uczestników Projektu). b) podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 1317,00 PLN /osobę miesięcznie, przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu przewidziano wsparcie dla 24 Uczestników Projektu). 2. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi pomoc de minimis. 3. O dotację ma prawo ubiegać się każdy Uczestnik Projektu, który ukończy podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, a przedstawiony przez niego wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami zostanie pozytywnie oceniony przez KOW. 4. Warunkiem przyznania podstawowego wsparcia pomostowego jest pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nie może być podpisana z Uczestnikiem Projektu wcześniej, niż Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 5. Beneficjent zastrzega sobie, że wypłata dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej II stopnia i spełnieniu przez Uczestnika Projektu 5

6 wszystkich warunków Umów zawartych z Beneficjentem, warunkujących wypłatę wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu Uczestnikowi Projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 2. Wnioskowana wysokość dotacji jest uzależniona od wykazanych potrzeb związanych z planowaną działalnością gospodarczą i od wysokości planowanych wydatków (uzasadnionych charakterem i celami przedsięwzięcia), o pokrycie których ubiega się Uczestnik Projektu, jednak nie może przekroczyć kwoty PLN/osobę. 3. Dotacja zostanie przyznana Uczestnikowi Projektu, który spełni następujące warunki: 1) ukończy podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 2) złoży w terminie wskazanym przez Beneficjenta poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami i Wniosek ten zostanie pozytywnie oceniony przez KOW i znajdzie się na Ostatecznej liście Rankingowej 24 najwyżej ocenionych Wniosków o dotację 3) zarejestruje i rozpocznie działalność gospodarczą, o której wsparcie ubiegał się w ramach Projektu w terminie do 10 dni roboczych od dnia pisemnego zawiadomienia o decyzji KOW przesłanego na podany adres do korespondencji za potwierdzeniem odbioru i złoży w wyznaczonym terminie wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie na terenie województwa mazowieckiego, nie wykluczonej z pomocy publicznej. 4) podpisze Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości nie później niż w terminie do 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej. 4. Szczegółowe warunki wypłaty dotacji, prawa i obowiązki zarówno Uczestnika Projektu jak i Beneficjenta w związku z udzieleniem dotacji określa Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 5. Beneficjent zamieszcza na swojej stronie internetowej wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zgodny z Wytycznymi dla 6

7 Beneficjenta w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego. 6. Nabór Wniosków będzie trwał przez 14 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wzorów dokumentów na stronie internetowej Beneficjenta. 7. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i załączniki muszą być: 1) wypełnione w języku polskim, w wersji papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia), zgodnie ze wzorami udostępnionymi na stronie internetowej Beneficjenta 2) czytelnie podpisane przez Uczestnika Projektu 3) parafowane na wszystkich stronach przez Uczestnika Projektu 4) kopia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości musi zawierać potwierdzenie za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny podpis Uczestnika Projektu składającego wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 8. Wraz z Wnioskiem o dotację należy złożyć następujące załączniki: kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika Projektu, biznes plan na okres co najmniej 2 lat działalności firmy/spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu, harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków), którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu, oświadczenie Uczestnika Projektu o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Beneficjenta o decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, którego wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu, oświadczenie Uczestnika Projektu o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz z kopiami zaświadczeń dokumentujących jej otrzymanie (jeśli dotyczy), 7

8 kopia zaświadczenia o ukończeniu podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego przez Beneficjenta w ramach ww. Projektu zaświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 9. Każdy wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zostaje opatrzony datą wpływu, numerem oraz podpisem pracownika Beneficjenta przyjmującego wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 10. Beneficjent nie przekazuje do KOW wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Uczestnika Projektu, który nie ukończył etapu szkoleniowodoradczego, o czym informuje na piśmie Uczestnika Projektu w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 11. Po przedstawieniu przez Uczestnika Projektu zaświadczenia o zarejestrowaniu działalności gospodarczej Beneficjent podpisuje z nim Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zgodną ze wzorem w Wytycznych dla Beneficjenta, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków. 12. Uczestnik Projektu jest zobligowany do niezwłocznego dostarczenia wszystkich pozostałych załączników do niniejszej umowy najpóźniej w dniu jej podpisania. 13. Dotacja dla Uczestnika Projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielana na podstawie i z zastrzeżeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. UE L379, z r.). 14. Zgodnie z zapisami rozporządzeń, o których mowa w ust. 13 pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 8

9 przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 15. Każdemu Uczestnikowi Projektu, któremu została udzielona dotacja, Beneficjent wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 stycznia 2011 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 354). 16. Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis powinno zostać wydane w dniu podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 17. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego w czasie wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z warunkami Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości) z finansowaniem działalności gospodarczej z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja z Powiatowego Urzędu pracy lub dotacja w ramach innego Projektu realizowanego w Działaniu 6.2 lub Poddziałaniu PO KL). 18. Jeżeli Uczestnik Projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w przypadku przyznania mu dotacji, chcąc ją otrzymać zobowiązany jest zrezygnować z pozostałych środków z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym. 7 Zgodnie z art. 21, pkt. 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350) środki finansowe otrzymane przez Uczestnika Projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) są zwolnione z podatku dochodowego Po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu może ubiegać się o podstawowe wsparcie pomostowe. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu w Biurze Projektu zgodnego ze wzorem w Wytycznych dla 9

10 Beneficjenta udostępnionego na stronie Beneficjenta Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 3. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi być: 1) złożony w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 2) złożony na odpowiednim formularzu udostępnionym przez Beneficjenta, 3) kompletny tzn. prawidłowo wypełniony, podpisany i uzasadniony oraz zawierający wymagane załączniki. 4. W przypadku osób niepełnosprawnych do Wniosku o wsparcie pomostowe należy załączyć dodatkowo oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 5. Wniosek o wsparcie pomostowe nie podlega procedurze oceny przez KOW. Oceny Wniosku o wsparcie pomostowe dokonuje Beneficjent z zachowaniem zasady bezstronności. 6. Ocena Wniosku o wsparcie pomostowe i decyzja o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego powinna być podjęta przez Beneficjenta nie później niż 15 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku o wsparcie pomostowe. W uzasadnionym przypadku Beneficjent może przedłużyć wyżej wymieniony termin po uzgodnieniu z MJWPU. 7. W terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny Wniosku o wsparcie pomostowe Beneficjent zawiadamia pisemnie drogą elektroniczną na podany adres lub na podany adres do korespondencji za potwierdzeniem odbioru (jeśli adres nie został podany) Uczestnika Projektu o decyzji, a w przypadku decyzji pozytywnej również o terminie podpisania Umowy o udzielnie podstawowego wsparcia pomostowego 8. Z Uczestnikiem Projektu, który otrzyma pozytywną decyzję, zostanie podpisana, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania decyzji, Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków, prawa i obowiązki zarówno Uczestnika Projektu jak i Beneficjenta w związku z przyznaniem pomostowego wsparcia finansowego. 9. Wsparcie pomostowe w wysokości 1 317,00 PLN miesięcznie może być wypłacane co miesiąc przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 10

11 10. Pomostowe wsparcie finansowe dla Uczestnika Projektu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie 31 ust. 1 pkt. 2 i 3 z zastrzeżeniami zawartymi w 30 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w oparciu o Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. WE L379, z r.). 11. Wraz z podpisaniem Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent wydaje każdemu Uczestnikowi Projektu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 stycznia 2011 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 354). 11

12 ROZDZIAŁ II Ocena formalna i merytoryczna Wniosków o dotację 9 1. Oceny formalnej Wniosków o dotację dokonują pracownicy Biura Projektu. 2. Ocena formalna jest dokonywana przy pomocy Karty Oceny Formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, której wzór określa załącznik do niniejszego Regulaminu. 3. Ocena formalna jest dokonywana metodą 0-1 (tj. spełnia nie spełnia) przez jednego pracownika Biura Projektu. 4. W trakcie oceny formalnej Oceniający sprawdza kompletność i poprawność złożonej dokumentacji: 1) wymagane dokumenty zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym przez Beneficjenta, 2) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i załączniki zostały wypełnione w języku polskim, 3) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i załączniki zostały złożone zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia), 4) oryginał Wniosku i załączniki są czytelnie podpisane przez Uczestnika Projektu, każda strona Wniosku oraz załączników jest parafowana, 5) kopia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz kopie załączników zawierają potwierdzenie za zgodność z oryginałem oraz datę i czytelny podpis Uczestnika Projektu składającego wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 6) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i załączniki sporządzone są prawidłowo i zawierają wszystkie wymagane informacje, 7) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zawiera wszystkie wymagane załączniki, 8) części i pola biznes planu, dla których ustalono ograniczenia ich wielkości nie przekraczają podanych limitów, 9) działalność gospodarcza będzie założona na terenie województwa mazowieckiego, 12

13 10) PKD planowanej działalności gospodarczej określonej w biznes planie nie jest wykluczone ze wsparcia zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 PO KL na terenie województwa mazowieckiego. 5. Niekompletny lub z innych przyczyn niespełniający wymogów formalnych wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości może zostać jeden raz poprawiony/uzupełniony przez Uczestnika Projektu w terminie wskazanym przez pracowników Biura Projektu, nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres do korespondencji za potwierdzeniem odbioru, jeśli adres nie został podany. Poprawa/uzupełnienie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, o której mowa w ust. 5, dotyczy sytuacji, kiedy: 1) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości został wypełniony nieczytelnie, 2) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości nie został czytelnie podpisany przez Uczestnika Projektu na ostatniej stronie w wyznaczonym do tego miejscu, 3) wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości nie został na każdej stronie parafowany przez Uczestnika Projektu, 4) nie złożono wymaganych załączników i/lub wymagane załączniki nie są kompletne np. nie są wypełnione, podpisane, parafowane, 5) kopia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz kopie załączników nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku braku poprawy/uzupełnienia w wyznaczonym przez pracowników Biura Projektu terminie wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucony. 7. Po dokonaniu oceny formalnej Wniosków o dotację pracownicy Biura Projektu sporządzają protokół z przeprowadzonej oceny, który zawiera w szczególności: 1) określenie terminu w którym dokonano oceny, 2) listę osób biorących udział w ocenie formalnej Wniosków o dotację, 3) listę złożonych przez Uczestników Projektu Wniosków o dotację, 13

14 4) informację na temat Wniosków o dotację, w których dopuszczono skorygowanie/uzupełnienie, 5) listę Kart Oceny Formalnej Wniosków o dotację, 6) ostateczną listę Wniosków o dotację przekazanych do oceny merytorycznej 7) inne istotne elementy z przebiegu oceny formalnej. 8) listę wniosków, w których dopuszczono skorygowanie/uzupełnienie 8. W terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podpisania Karty Oceny Formalnej, Beneficjent zawiadamia Uczestnika Projektu za pośrednictwem poczty elektronicznej e- mail lub pisemnie na podany adres do korespondencji za potwierdzeniem odbioru, jeśli adres nie został podany o odrzuceniu wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia lub o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu do oceny merytorycznej. 9. Protokół podpisywany jest przez wszystkich pracowników Biura Projektu, którzy uczestniczyli w procedurze oceny formalnej Wniosków o dotację. 10. Data zakończenia oceny formalnej Wniosków o dotację to dzień złożenia podpisu pod protokołem przez ostatniego pracownika Biura Projektu. 11. Protokół z przeprowadzenia oceny formalnej Wniosków o dotację oraz ostateczną listę Wniosków przekazanych do oceny merytorycznej zatwierdza Koordynator Projektu nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej Ocenie merytorycznej podlega wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej. W przypadku, gdy Oceniający dostrzeże, że wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości nie spełnia wymogów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 2. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej oczywistych błędów w treści wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, utrudniających oceniającym właściwe zrozumienie intencji Wnioskodawcy (błędy rachunkowe, oczywiste 14

15 pomyłki, zapisy powodujące rozbieżne interpretacje) dopuszcza się możliwość korekty wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Korekta będzie obejmować wyłącznie punkty wskazane przez oceniających. Uczestnik projektu dokonuje korekty w terminie wskazanym przez Beneficjenta. 3. Ocena merytoryczna wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dokonywana jest pod względem zasadności i celowości udzielania wsparcia i polega na: 1) dokonaniu szczegółowej analizy biznesplanu z zastosowaniem następujących kryteriów punktowych: wykształcenie, doświadczenie i umiejętności Uczestnika Projektu ocena od 0 do 4 punktów skrócony opis przedsięwzięcia ocena od 0 do 2 punktów projekt przedsięwzięcia ocena od 0 do 54 punktów plan inwestycyjny ocena od 0 do 17 punktów plan ekonomiczno-finansowy ocena od 0 do 23 punktów 2) zweryfikowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości, 4. Ocena merytoryczna wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dokonywana jest przy pomocy Karty Oceny Merytorycznej, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu. 5. Ocena merytoryczna wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości dokonywana jest niezależnie przez dwie osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego KOW spośród 3 członków KOW. 6. Ostateczną ocenę wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości stanowi średnia arytmetyczna dwóch ocen przyznanych za biznesplan oraz akceptacja harmonogramu rzeczowo finansowego przez dwóch oceniających, przy czym: 1) za poszczególne części biznesplanu, osoba oceniająca przyznaje odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno-technicznymi określonymi w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 2) maksymalna liczba punktów, jaką Oceniający może przyznać łącznie wynosi 100 punktów. 7. Warunkiem zarekomendowania wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do otrzymania przez Uczestnika Projektu dotacji jest uzyskanie minimum 15

16 punktowego, które kwalifikuje Wniosek do przyznania dotacji - 60 punktów (60% możliwych do uzyskania punktów). Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. 8. W przypadku, gdy różnica w liczbie punktów przyznanych za biznesplan przez dwóch Oceniających za spełnienie kryteriów merytoryczno - technicznych wynosi co najmniej 30 punktów wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości podlega ocenie przez trzeciego członka KOW, przy czym ocena przynajmniej jednego oceniających musi wynosić 60%. Ocena dokonana przez trzeciego członka KOW jest oceną ostateczną i wiążącą. 9. W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów, o miejscu na wstępnej liście rankingowej decydują w kolejności: - ostateczna ocena (średnia z dwóch ocen lub trzecia ocena) w zakresie kryterium - projekt przedsięwzięcia - ostateczna ocena (średnia z dwóch ocen lub trzecia ocena) w zakresie kryterium - plan ekonomiczno-finansowy - ostateczna ocena (średnia z dwóch ocen lub trzecia ocena) w zakresie kryterium - plan inwestycyjny 10. Ocena każdego oceniającego musi być liczbą całkowitą. 11. Oceniający może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dotacji w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za nieuzasadnione (np. zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi lub niezwiązane z przedsięwzięciem) lub niekwalifikowalne. 12. Członek Komisji oceniający wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we wniosku będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. 12. Członkowie Komisji, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i zapisują ustalenia w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania należy zamieścić w protokole z posiedzenia Komisji. 16

17 13. Osoba oceniająca wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części wniosku. Dokonanie oceny na Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości członek KOW potwierdza własnoręcznym podpisem. 14. Wypełnione Karty Oceny Merytorycznej przekazywane są Przewodniczącemu KOW, który dokonuje ich weryfikacji pod względem formalnym, a także sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez Oceniających i/lub dotyczące proponowanej kwoty dofinansowania. 15. Przewodniczący KOW na podstawie Kart Oceny Merytorycznej sporządza Kartę Ostatecznej Oceny wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu (oblicza średnią arytmetyczną dwóch ocen i każdej części kategorii podlegającej ocenie przez dwóch Oceniających), a następnie sporządza wstępną Listę Rankingową wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości rekomendowanych do otrzymania dotacji. Wstępna Lista Rankingowa obligatoryjnie musi zawierać informację o numerze wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i liczbie przyznanych punktów i niezwłocznie zostaje ogłoszona na stronie internetowej Beneficjenta oraz w Biurze Projektu. Każdy z uczestników zostanie poinformowany pisemnie drogą elektroniczną na podany adres lub na podany adres do korespondencji za potwierdzeniem odbioru (jeśli adres nie został podany) o wynikach oceny wraz z liczbą punktów oraz uzasadnieniem oceny, w przypadku, gdy decyzja jest negatywna informacja musi zawierać pouczenie o możliwości złożenia protestu. 16. Uczestnicy projektu, którzy nie otrzymali rekomendacji do otrzymania dotacji, mogą w ciągu 3 dni roboczych od umieszczenia Wstępnej Listy Rankingowej wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości na stronie zgłosić się do Biura Projektu i otrzymać kserokopię karty oceny merytorycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Uczestnicy mogą złożyć protest do Beneficjenta w terminie 5 dni roboczych od otrzymania decyzji KOW o ponowną weryfikację wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 17

18 17. Protest musi być złożony w formie pisemnej i wyczerpująco uzasadniać przyczyny odwołania się od decyzji KOW. 18. KOW powołana przez Beneficjenta w terminie do 10 dni od wpłynięcia protestu dokonuje ponownej oceny wniosku. Trzecia ocena jest oceną wiążącą, trzeciej oceny dokonuje oceniający, który wcześniej nie oceniał danego wniosku 19. Po zakończeniu procedury odwołań Beneficjent sporządza ostateczną Listę Rankingową Wniosków o dotację. Jeśli suma przyznanych w ten sposób dotacji będzie mniejsza od kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Projektu, Beneficjent przyznaje pozostałe środki kolejno Uczestnikom, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów (min 60 ogółem oraz min 50 w każdym punkcie oceny)zajmującym dalsze miejsca na ostatecznej liście rankingowej, 20. W pracach KOW może uczestniczyć również osoba reprezentująca IP II w charakterze obserwatora. 21. Wnioski o dotację oraz inne dokumenty, co do których obserwator wniósł zastrzeżenia podlegają analizie IP II. 22. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 20 IP II może przekazać wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do ponownej oceny merytorycznej przez KOW. 23. Wyniki ponownej oceny wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, zawierającej odniesienie się do uwag IP II, wraz z ostateczną Listą Rankingową Beneficjent przekazuje IP II. 24. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ma możliwość wniesienia zastrzeżeń do przedłożonej Listy Rankingowej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. 25. Ostateczną Listę Rankingową Wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji wraz z protokołem z prac KOW Przewodniczący przedkłada niezwłocznie do zatwierdzenia Koordynatorowi Projektu. 26. Koordynator Projektu może odrzucić rekomendacje KOW tylko w sytuacji zaistnienia nowych okoliczności nieznanych w momencie przyznania dotacji, a mogących rzutować na wynik oceny, bądź w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż ocena nie została dokonana w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. 18

19 27. Po zatwierdzeniu ostatecznej Listy Rankingowej i protokołu z prac KOW Beneficjent przekazuje Uczestnikowi Projektu pisemnie informację o wynikach oceny KOW, która musi zawierać uzasadnienie i liczbę uzyskanych punktów lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Karty Oceny Merytorycznej. Jeżeli decyzja jest negatywna, informacja musi zawierać pouczenie o możliwości złożenia protestu. 28. Ostateczna Lista Rankingowa Wniosków o dotację, po zatwierdzeniu przez Koordynatora Projektu, jest w terminie 5 dni roboczych ogłaszana na stronie internetowej Beneficjenta. 19

20 ROZDZIAŁ III Skład, zadania i posiedzenia KOW Komisję Oceny Wniosków zwaną dalej KOW powołuje Koordynator Projektu Przewodniczący KOW 2. KOW rozpoczyna działalność z chwilą powołania. 3. Pracami KOW kieruje Przewodniczący KOW. 4. Przewodniczący KOW może wyznaczyć spośród jej członków swojego zastępcę. 5. KOW składa się z minimum 3 osób. W skład KOW wchodzą pracownicy Beneficjenta bezpośrednio niezaangażowani w realizację Projektu lub/i eksperci/specjaliści świadczący usługi na rzecz Beneficjenta. 6. Przewodniczący reprezentuje KOW na zewnątrz, przewodzi jej pracom, jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac KOW. 7. W pracach KOW ma prawo uczestniczyć przedstawiciel IP II pełniący funkcję obserwatora. 8. Obserwator ma prawo wglądu do ocenionych przez KOW Wniosków o dotację, protokołów z posiedzeń Komisji. 9. Obserwatorowi przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń do dokonanej oceny Wniosków o dotację oraz trybu pracy KOW, w tym sposobu prowadzonej oceny. 10. Osoby powołane do pracy w KOW powinny posiadać kwalifikacje umożliwiające właściwą ocenę biznesplanów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz innych dokumentów złożonych przez Uczestników Projektu. 12 KOW jest odpowiedzialna za: 1. przeprowadzenie oceny merytorycznej Wniosków o dotację złożonych przez Uczestników Projektu w oparciu o Karty Oceny Merytorycznej. 2. sporządzenie wstępnej Listy Rankingowej po przeprowadzeniu oceny wszystkich Wniosków o dotację złożonych przez Uczestnika Projektu uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów i wskazanie Wniosków o dotację zarekomendowanych do otrzymania dotacji. 3. przeprowadzenie powtórnej oceny Wniosków o dotację, w przypadku złożenia przez Uczestnika Projektu protestu, po otrzymaniu informacji o negatywnej decyzji KOW, 20

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Nowe szanse zatrudnienia realizowanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Strona 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Sprawni w biznesie 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma nr RPWS.10.04.01-26-0002/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu NOWA PRACA MODUŁ: SAMOZATRUDNIENIE Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną objęte następującymi działaniami

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy biznes dla każdego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie SamozatrudniONA, SamozatrudniONy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu Załącznik nr 2 do Wytycznych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Start do biznesu nr RPSW.10.04.01-26-0051/15 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Do projektu Wszystko w Twoich rękach! 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Wytycznych. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REKINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIZNESU 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach- Lidera Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - od dziś. 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej do projektu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA RYNKU PRACY II EDYCJA Nr POKL.08.01.02-14-144/14 projekt jest realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projektu: ABC Własnego Biznesu Nr umowy: PRLB.06.03.01-08-0015/16-00 w ramach Osi priorytetowej VI Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.3 Wsparcie samozatrudnienia Poddziałanie 6.3.1 - Wsparcie dla samo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

9. Zgodnie z Kartą oceny biznes planu można uzyskać maksymalnie 100 punktów za spełnienie kryteriów merytoryczno technicznych oraz 30 punktów za

9. Zgodnie z Kartą oceny biznes planu można uzyskać maksymalnie 100 punktów za spełnienie kryteriów merytoryczno technicznych oraz 30 punktów za Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Aktywni w biznesie dziś, jutro, zawsze realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. Lidera projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Twoja firma wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Start do biznesu

Umowa o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Start do biznesu Załącznik 7 Umowa o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Start do biznesu Nr../JWF/2014/POKL zawarta w Łodzi, w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes

Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes Procedura Wyłaniania Beneficjentów Pomocy Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Projektu pn. Mam pomysł na biznes Preambuła Załącznik II do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mam pomysł mam biznes. Rozwój przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu :

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W JEDEN Z DOWOLNYCH SPOSOBÓW: 1. przesłać na adres Biura Projektu : OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społeczności W związku z realizacją projektu PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu,,przedsiębiorczość bez barier 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej 1. Wsparcie finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

projekt KIERUNEK - WŁASNA FIRMA

projekt KIERUNEK - WŁASNA FIRMA Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projekt KIERUNEK - WŁASNA FIRMA 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo