SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3. Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem"

Transkrypt

1 SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 3 Dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z monta em i wdro eniem

2 Spis tre ci 1 WYKAZ URZ DZE WYMAGANIA OGÓLNE PARAMETRY KOPIARKI CZARNO BIA EJ DLA CZYTELNIKÓW PARAMETRY KOPIARKI CZARNO BIA EJ DLA PRACOWNI Z FINISZEREM PARAMETRY KOPIARKI KOLOROWEJ DLA CZYTELNIKÓW PARAMETRY KOPIARKI KOLOROWEJ DLA PRACOWNI Z FINISZEREM PARAMETRY DLA KOPIARKI KOLOROWEJ DLA PUNKTU OBS UGI KLIENTA Z FINISZEREM WEWN TRZNYM PARAMETRY KOPIARKI CZARNO BIA EJ DLA PRACOWNI PARAMETRY SKANERA DO MIKROFILMÓW WYMAGANIA DOTYCZ CE FUNKCJONALNO CI SYSTEMU MONITOROWANIA DRUKOWANIA str. 2

3 1 Wykaz urz dze Lp. Nazwa Ilo 1 Kopiarka czarno bia a dla czytelników + materia y 3 szt. eksploatacyjne 2 Kopiarka czarno bia a dla pracowni z finisherem + materia y 1 szt. eksploatacyjne 3 Kopiarka kolorowa dla czytelników + materia y eksploatacyjne 1 szt. 4 Kopiarka kolorowa dla pracowni z finisherem + materia y 1 szt. eksploatacyjne 5 Kopiarka kolorowa dla punktu obs ugi Klienta z finiszerem 1 szt. wewn trznym + materia y eksploatacyjne 6 Kopiarka czarno bia a dla pracowni + materia y eksploatacyjne 3 szt. 7 Skaner do mikrofilmów 3 szt. 8 System monitorowania drukowania 1 kpl. 2 Wymagania ogólne Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i monta sprz tu kserograficznego wraz z materia ami eksploatacyjnymi na kopii/wydruków i serwisem okresowym dla kopiarek czarno-bia ych oraz kopii/wydruków kolorowych i wydruków czarno-bia ych dla urz dze kolorowych wraz z monta em i wdro eniem systemu monitorowania wydruku. Wykonawca jest zobowi zany przed przyst pieniem do realizacji przedstawi do akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego pe ni cego Nadzór Autorski: dokumenty potwierdzaj ce spe nienie parametrów technicznych, u ytkowych, jako ciowych i estetycznych okre lonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, rysunki warsztatowe w przypadku wyposa enia wymagaj cego monta u, odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, Wszystkie dokumenty powinny by wa ne w dniu sk adania ofert oraz w dniu instalacji urz dzenia, powinny dotyczy kompletnego urz dzenia zarówno w zakresie cz ci sk adowych jak i ca ci. Inne wymagania ogólne: urz dzenia powinny by dostarczone wraz z instrukcj obs ugi oraz instrukcj konserwacji i czyszczenia, Wykonawca uwzgl dni w ofercie przeprowadzenie niezb dnego szkolenia dla personelu obs uguj cego, w przypadku urz dze wymagaj cych okresowych przegl dów Wykonawca do czy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiary pomocniczych elementów sk adowych wg. instrukcji u ytkowania 2.1 Parametry kopiarki czarno bia ej dla czytelników Parametr Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Wymagania Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 minimum od A5R do A3W str. 3

4 Gramatura papieru Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny : minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Rozdzielczo Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 1200 x 1200 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Szybko kopiowania/ drukowania Format A-4 : minimum 28 str./min. FormatA-3: minimum 15 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii W czasie krótszym ni 5,0 sekundy Czas uzyskania gotowo ci Maksymalnie 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 2 kasety po 500 kartek podajnik boczny : minimum 100 kartek Podstawa na kó kach Pami kopiarki Minimum 640MB Pami drukarki Dysk twardy Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Pojemno podajnika dokumentów Interfejs Protokó sieciowy Protoko y druku zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia Minimum 1GB Minimum 80GB Minimum 50 orygina ów/minut Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia) LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, str. 4

5 Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu System PRE-PAID Czytnik kart zbli eniowych 2.2 Parametry kopiarki czarno bia ej dla pracowni z finiszerem Parametr Wymagania Energooszcz dna konstrukcja Posiadanie certyfikatu EnergyStar Ekologiczna konstrukcja Posiadanie certyfikatu RoHS Maksymalny format orygina u A3 Format papieru Minimum od A5R do A3W Gramatura papieru Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny : minimum 56g/m2 do 209g/m2 Rozdzielczo Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 1200 x 1200 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Szybko kopiowania/ drukowania Format A-4 : minimum 36 str./min. Format A-3: minimum 17 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii W czasie krótszym ni 5,0 sekundy Czas uzyskania gotowo ci Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ wydruków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 4 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek Pami kopiarki Minimum 640MB Pami drukarki Minimum 1GB Dysk twardy Minimum 80GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Modu zszywania, sortowania i broszurowania Pojemno modu u sortowania Minimum 1000 arkuszy Pojemno tacy broszuruj cej Minimum 20 kompletów Ilo kartek w broszurze Minimum 15 kartek Interfejs Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB Protokó sieciowy TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie Protoko y druku za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP str. 5

6 zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e, PS3 Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia) LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Czytnik kart zbli eniowych 2.3 Parametry kopiarki kolorowej dla czytelników PARAMETR Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania w czerni Szybko kopiowania/ drukowania w kolorze Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze Czas uzyskania gotowo ci WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny: minimum 56g/m2 do 209g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 600 x 600 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. W czasie krótszym ni 6,0 sekundy W czasie krótszym ni 8,0 sekundy Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 2 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek str. 6

7 Pami kopiarki i drukarki Dysk twardy Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Pojemno podajnika dokumentów Interfejs Protokó sieciowy Protoko y druku zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Mo liwo podgl du dokumentów zmienia kolejno ci, usuwania zb dnych stron z panelu urz dzenia Rodzaj wy wietlacza Tryb podgl du dokumentów Technologia Finger-Swipe Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu Modu Pre-Paid Minimum 3GB Minimum 160GB Minimum 50 orygina ów/minut Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia), i-fax Twain/WIA compliant application LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, PDF/A LCD, o przek tnej minimum 10 cali, z regulacj pochylenia 1-STRONNE, 3D Czytnik kart zbli eniowych str. 7

8 2.4 Parametry kopiarki kolorowej dla pracowni z finiszerem Parametr Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania w czerni Szybko kopiowania/ drukowania w kolorze Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze Czas uzyskania gotowo ci Wymagania Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny:minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 600 x 600 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. W czasie krótszym ni 6,0 sekundy W czasie krótszym ni 8,0 sekundy Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 4 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek Pami kopiarki i drukarki Minimum 3GB Dysk twardy Minimum 160GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Modu zszywania, sortowania i broszurowania Pojemno modu u sortowania Pojemno tacy broszuruj cej Ilo kartek w broszurze Interfejs Protokó sieciowy Protoko y druku zyk opisu strony Metoda skanowania Minimum 1000 arkuszy Minimum 20 kompletów Minimum 15 kartek Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e, PS3 Push scan( poprzez panel sterowania) str. 8

9 Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Mo liwo podgl du dokumentów zmienia kolejno ci, usuwania zb dnych stron z panelu urz dzenia Rodzaj wy wietlacza Tryby podgl dania dokumentów Technologia Finger-Swipe Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia), i-fax Twain/WIA compliant application LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, PDF/A LCD, o przek tnej minimum 10 cali, z regulacj pochylenia 1-STRONNE, 3D Czytnik kart zbli eniowych 2.5 Parametry dla kopiarki kolorowej dla punktu obs ugi Klienta z finiszerem wewn trznym PARAMETR Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orygina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania w czerni WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny:minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 600 x 600 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi interpolowane do minimum 9600 x 600 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. str. 9

10 Szybko kopiowania/ drukowania w kolorze Format A-4 : minimum 31 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. Czas uzyskania pierwszej kopii w czerni W czasie krótszym ni 6,0 sekundy Czas uzyskania pierwszej kopii w kolorze W czasie krótszym ni 8,0 sekundy Czas uzyskania gotowo ci Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 4 kasety po 500 kartek podajnik boczny : minimum 100 kartek Pami kopiarki i drukarki Minimum 3GB Dysk twardy Minimum 160GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Modu zszywania, sortowania Pojemno modu u sortowania Minimum 500 arkuszy Liczba zszywanych kartek Minimum 50 Miejsca zszycia Z ty u, z przodu oraz grzbietowo Interfejs Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB Protokó sieciowy TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie Protoko y druku za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP zyk opisu strony PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Metoda skanowania Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu Skanowanie do sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia), i-fax Twain/WIA compliant application Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Format skanowanych plików PDF/A Mo liwo podgl du dokumentów zmienia kolejno ci, usuwania zb dnych stron z panelu urz dzenia LCD, o przek tnej minimum 10 cali, z regulacj Rodzaj wy wietlacza pochylenia Tryby podgl dania dokumentów 1-STRONNE, 3D Technologia Finger-Swipe str. 10

11 Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Wysuwana klawiatura Qwerty Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu Czytnik kart zbli eniowych 2.6 Parametry kopiarki czarno bia ej dla pracowni PARAMETR Energooszcz dna konstrukcja Ekologiczna konstrukcja Maksymalny format orgina u Format papieru Gramatura papieru Rozdzielczo Szybko kopiowania/ drukowania Czas uzyskania pierwszej kopii Czas uzyskania gotowo ci WYMAGANIA Posiadanie certyfikatu EnergyStar Posiadanie certyfikatu RoHS A3 Minimum od A5R do A3W Kasety : minimum 60g/m2 do 209 g/m2 Podajnik boczny:minimum 56g/m2 do 209 g/m2 Skanowanie : minimum 9600 dpi Kopiowanie : minimum 1200 x 1200 dpi Drukowanie: minimum 1200 x 1200 dpi minimum 256 odcieni szaro ci Format A-4 : minimum 28 str./min. Format A-3: minimum 15 str./min. W czasie krótszym ni 5,0 sekundy Maksymalnie: 20 sekund Ilo kopii/ druków Drukowanie dwustronne Pojemno papieru Minimum 2 kasety po 500 kartek Podajnik boczny : minimum 100 kartek Podstawa na kó kach Pami kopiarki Minimum 640MB Pami drukarki Minimum 1GB Dysk twardy Minimum 80GB Dwustronny podajnik dokumentów Pr dko skanowania dokumentów Minimum 50 orygina ów/minut Pojemno podajnika dokumentów Minimum 100 arkuszy 80 g/m2 Interfejs Ethernet (1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T) USB Protokó sieciowy TCP/IP( IPv4, IPv6), IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) LPR, Raw TCP( port 9100), POP3 ( drukowanie Protoko y druku za czników ), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania str. 11

12 zyk opisu strony Metoda skanowania Skanowanie do Bezpo rednie drukowanie z pami ci Ksi ka adresowa Format skanowanych plików Tryb card shot umo liwiaj cy kopiowanie dowodu osobistego na jednej stronie podczas jednej operacji Zdalny panel sterowania (sieciowy interfejs dost pu do panelu urz dzenia) Zdalna diagnostyka (automatyczne wysy anie informacji o b dach i serwisie) Kontrola dost pu drukowanych plików, druk EtherTalk, IPP PDL ( emulacja), PCL6, PCL 5e Push scan( poprzez panel sterowania) Pull scan ( aplikacja zgodna ze standardem TWAIN) , serwera FTP, na pulpit, do folderu sieciowego (SMB), do pami ci USB ( gniazdo od przodu urz dzenia) LDAP TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS, Czytnik kart zbli eniowych 2.7 Parametry skanera do mikrofilmów Przedmiot skanowania Sensor obrazu Tryb szaro ci ród o wiat a Rozdzielczo ci PARAMETR Pr dko skanowania Maksymalna powierzchnia Od wie anie ekranu Porty Szybkie przeszukiwanie wieloklatkowych filmów Zoom cyfrowy i optyczny Podstawowe oprogramowanie do edycji Autozapis Podgl d miniatur (obrazu) przed operacj skanowania Funkcja eliminowania rys i kurzu Wszechstronne zarz dzanie plikami, obs uga formatów jpg i tiff WYMAGANIA mikrofilm (16/35mm), mikrofisze, micro-karty wysokiej rozdzielczo ci, monochromatyczny 256-bitowy CCFL naturalne wiat o, nie zielone, lampy LED z do ywotni gwarancj do 600 dpi 1s. / dla skanów 600 dpi, 1/6 s. / dla skanów 300 dpi 35 mm x 51 mm 30 ramek na sekund USB, FireWire str. 12

13 2.8 Wymagania dotycz ce funkcjonalno ci systemu monitorowania drukowania 1) System musi zapewni monitorowanie wykonywanych wydruków a. Na urz dzeniach lokalnych pod czanych (niezale nie od rodzaju pod czenia) bezpo rednio do stacji roboczych z systemami MS Windows 95/98/Me/NT 4/XP/2000/2003/2008/Vista/7 b. Na urz dzeniach pod czonych do serwerów wydruków na platformie MS Windows c. Na urz dzeniach sieciowych, do których kierowane s wydruki z systemów MS Windows 95/98/Me/NT 4/XP/2000/2003/2008/Vista/7 d. Na urz dzeniach lokalnych pod czanych (niezale nie od rodzaju pod czenia) bezpo rednio do stacji roboczych z systemami MS Windows 95/98/Me/NT4/XP/2000/2003/Vista/7, do których wysy ane s wydruki na wspó dzielone drukarki w systemach MS Windows e. Monitorowanie wydruków w systemach Linux/Unix wykonywanych za pomoc aplikacji systemowej CUPS f. Monitorowanie wydruków w systemie Sun Solaris wykonywanych za pomoc aplikacji systemowej LP 2) Informacje o wszystkich monitorowanych wydrukach musz by zapisywane w centralnej bazie danych. Zapisywane musz by co najmniej nast puj ce informacje (je li system operacyjny lub analiza monitorowanych wydruków dostarcza takie informacje) a. Nazwa drukowanego dokumentu b. Data i czas wykonania wydruku c. Login osoby wykonuj cej wydruk d. Format wydruku e. Ilo stron drukowanych f. Tryb mono/kolor g. Tryb simplex / duplex je li dotyczy 3) Wraz z systemem musi zosta dostarczona centralna baza danych, której proces instalacji ma by elementem instalacji cz ci serwerowej proponowanego rozwi zania. Baza danych musi zapewni obs ug zbiorów przekraczaj cych 2 GB. Ewentualny koszt bazy danych musi zawiera si w cenie serwera i nie wprowadza w przysz ci dodatkowych kosztów zwi zanych np. z rozszerzeniem monitorowania serwerów wydruków, czy te ilo ci u ytkowników i drukarek lokalnych. str. 13

14 4) System musi zapewni gromadzenie informacji o wykonywanych wydrukach pomimo czasowego nie funkcjonowania centralnego serwera przechowuj cego dane o wykonywanych wydrukach. Dane powinny by czasowo przechowywane lokalnie w miejscu ich monitorowania i przesy ane po ponownym uruchomieniu centralnego serwera. 5) System musi zapewni automatyczn aktualizacje modu ów s cych do lokalnego monitorowania wydruków z poziomu serwera centralnego lub za pomoc w asnych wewn trznych mechanizmów lub narz dzi administracyjnych MS Windows. 6) System musi zapewni automatyczne monitorowanie nowych urz dze drukuj cych zainstalowanych na wcze niej monitorowanych stacjach roboczych i serwerach wydruków. W takim przypadku informacja o pod czeniu nowego urz dzenia musi by automatycznie przes ana do serwera centralnego, gdzie administrator podejmie decyzje o jej sklasyfikowaniu. 7) System musi umo liwia tworzenie listy u ytkowników, którzy wykonuj wydruki na urz dzeniach drukuj cych z mo liwo ci grupowania ich na dzia y i departamenty o dowolnym poziomie zag bienia. 8) System musi posiada funkcje synchronizacji struktury organizacyjnej z domen NT, struktur ADS, NDS oraz ogólnie poprzez interfejs LDAP. 9) System musi umo liwia przypisanie kilku u ytkowników systemowych (loginów) do jednego konta rozliczeniowego w systemie. 10) System musi umo liwia tworzenie listy monitorowanych urz dze drukuj cych z podaniem lokalizacji jednej z wymienionych dalej lub na jednym z poziomów: lokalizacja, budynek, pi tro, obszar, pokój. 11) System na podstawie informacji przekazywanej przez system operacyjny i na podstawie analizy monitorowanych wydruków musi okre la koszty z uwzgl dnieniem: a. Rzeczywistych kosztów papieru w trybie wydruków dwustronnych pojedynczy koszt papieru dla dwóch stron zadruku. b. Rzeczywistych kosztów papieru niestandardowego (np.: wy szy koszt papieru firmowego). 12) System musi umo liwia w momencie generowania wydruku na stacji roboczej przypisywania go do wskazanego projektu, który wcze niej zosta zdefiniowany na serwerze centralnym, koszt zliczony na projekt nie jest przypisywany do u ytkownika, który go wygenerowa. 13) System z poziomu administracyjnego musi umo liwia anulowanie wydruków poszczególnych osób bez ich trwa ego usuwania z bazy danych. str. 14

15 14) System musi umo liwia w przypadku stacji roboczych MS Windows 2000/2003/XP/Vista/7, na których u ytkownicy nie posiadaj unikatowych loginów, autoryzacje wydruków lokalnych za pomoc loginów i hase przechowywanych w centralnej bazie danych lub w zewn trznym systemie z interfejsem LDAP. 15) Systemu musi dostarcza nast puj ce rodzaje raportów: a. Raporty dotycz ce u ytkowników (z podzia em na koszty i liczb stron, jednostki organizacyjne, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor), format papieru, typ dokumentu; za dowolny okres); b. Raporty dotycz ce jednostek organizacyjnych; (z podzia em na koszty i liczb stron, drukarki, tryb wydruku (mono/kolor), format papieru, typ dokumentu; za dowolny okres); c. Raporty dotycz ce drukarek(z podzia em na koszty i liczb stron, tryb wydruku (mono/kolor), format papieru, typ dokumentu; za dowolny okres); d. Raporty dotycz ce trybu wydruku (mono/kolor) i formatu papieru; e. Raporty dotycz ce projektów (z podzia em na koszty, liczb stron, ytkowników; biling projektu); 16) System musi mie w pe ni polski interfejs i dokumentacje u ytkownika. 17) Cz centralna systemu musi by mo liwa do instalacji na platformie MS Windows XP Professional, 2000 Serwer/Professional, 2003 Serwer, 2008 Server. 18) W przypadku mo liwo ci dostarczenia do systemu informacji o wykonywanych kopiach, system musi umo liwia przechowywanie informacji o nich w centralnej bazie danych na zasadach takich jak w przypadku wydruków. 19) System musi umo liwia stworzenie operatorów systemu z uprawnieniami do poszczególnych modu ów systemu. 20) System musi dawa mo liwo definiowania dost pu dla operatorów wy cznie do okre lonych jednostek organizacyjnych. 21) Powinna by zapewniona dowolna skalowalno systemu od ograniczonej (licencj ) liczby u ytkowników i urz dze drukuj cych do nielimitowan ilo ci u ytkowników i urz dze drukuj cych. 22) Zainstalowania systemu kart zbli eniowych do wybranych urz dze 23) System musi umo liwi zastosowanie ró nego rodzaju czytników kart zbli eniowych w ramach jednej instalacji systemu. 24) System musi umo liwia przypisanie kilku kart (numerów kart) do jednego ytkownika. 25) System musi dostarcza konfigurowaln funkcj wydruku pod aj cego. ytkownicy musz mie mo liwo odbierania wydruku na dowolnym urz dzeniu str. 15

16 wielofunkcyjnym, które wchodzi w sk ad wcze niej zdefiniowanej grupy, do której wydruk zosta wcze niej wys any. 26) System musi mie mo liwo szyfrowania przesy anych informacji pomi dzy terminalem, a cz ci centraln Systemu. 27) System kart zbli eniowych musi mie w pe ni polski interfejs i dokumentacje ytkownika. 28) System musi posiada modu przedp atowy umo liwiaj cy komercyjne u ytkowanie urz dze kopiuj cych. 29) Modu przedp atowy musi posiada modu WWW umo liwiaj cy za enie konta oraz zarz dzanie tym kontem ( sprawdzenie ilo ci wykonanych wydruków i kopii, sprawdzenie stanu konta, do adowanie w dowolnym banku poprzez przekierowanie na stron tego banku) 30) System musi posiada PrintTerminal s cy do aktywacji kart 31) Modu WWW musi zosta dopasowany wizualnie ( szata graficzna) do potrzeb biblioteki ( wed ug projektu indywidualnego) 32) System musi posiada mo liwo zainstalowania modu u archiwizacji i podgl du tre ci wykonywanych wydruków. 33) System musi przechowywa wydruki repozytoriach w oparciu o system plikowy z odniesieniem informacji o nich w centralnej bazie danych. 34) System musi obs ugiwa wiele repozytoriów, do których dost p musi by zapewniony poprzez jeden centralny punkt centralny serwer Systemu. 35) System musi zapewni podgl d na danie, co najmniej nast puj cych formatów drukowania: Postscript, PCL, EMF. Podgl d musi umo liwia dost p do wszystkich stron drukowanych dokumentów. 36) System musi zapewni szyfrowanie informacji przechowywanych w repozytorium przy pomocy pary kluczy, tak aby dost p do tre ci by mo liwy w trybie komisyjnym co najmniej udzia administratora Systemu i zwierzchnika osoby kontrolowanej. 37) W okresie gwarancji Wykonawca zobowi zany jest do aktualizowania na bie co oprogramowania systemowego pod wzgl dem merytorycznym i informatycznym, poprzez: a. dostosowanie oprogramowania do zmieniaj cego si stanu prawnego, b. uwzgl dnianie uwag i sugestii Zamawiaj cego, a przydatnych i mo liwych do wykorzystania przez innych u ytkowników oprogramowania Wykonawcy, c. uwzgl dnienie w asnych pomys ów i do wiadcze, d. uwzgl dnienie nowych generacji sprz tu komputerowego. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do ka dej nowej wersji Programu w ramach wynagrodzenia nale nego Wykonawcy za oprogramowanie. str. 16

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym

Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym Szybkie i uniwersalne czarno-bia³e urz¹dzenia wielofunkcyjne z kolorowym skanerem sieciowym MX-M502N/MX-M452N MX-M362N/MX-M282N Cyfrowy system wielofunkcyjny 50, 45, 36 lub 28 str./min w trybie cz.-b.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo

Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo MPC2050/MPC2550 Niskie koszty produkcji profesjonalnych, kolorowych dokumentów Wymagania dzisiejszych biur s bardzo wysokie. U ycie koloru w dokumentach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar

bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar bizhub C253 i bizhub C353 Kompleksowe rozwi zania na miar Systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353 systemy biurowe bizhub C253 i bizhub C353 Chroñ swój czas, obniĝaj koszty Czym objawia siĕ sprawna komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. System Wydruku Poufnego (SWP) - Jest to wielomodułowy system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4

SIMATIC HMI. Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Przegl d 1. Bezpiecze stwo u ycia 2. Warunki aplikacji HMI 3. Monta i pod czanie 4 Wst p Przegl d 1 SIMATIC HMI Urz dzenie HMI MP 377 (WinCC flexible) Instrukcja u ytkowa Bezpiecze stwo u ycia 2 Warunki aplikacji HMI 3 Monta i pod czanie 4 Ekran operatora 5 Konfiguracja systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo