U M O W A o świadczenie usług. R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A o świadczenie usług. R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl"

Transkrypt

1 U M O W A o świadczenie usług oraz R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Meble.pl S.A., Usługodawca meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: , 00 zł (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych). W dalszej części regulaminu meble.pl S.A. nazywany będzie również Usługodawcą. 2 Sklep.meble.pl prowadzony przez meble.pl S.A. w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy pasaż meblowy, utrzymywany przez meble.pl S.A. w domenie sklep.meble.pl oraz w domenie z rozszerzeniem sklep.meble.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez Regulamin korzystania z serwisu sklep.meble.pl stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W dalszej części regulaminu sklep.meble.pl nazywany będzie również pasażem lub serwisem. 3 Użytkownik podmiot, który spełnia warunki Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl lub warunki niniejszego Regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu sklep.meble.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu. 4 Rejestracja procedura zakładania Konta. w przypadku Kupującego w wyniku poprawnego zarejestrowania użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu sklep.meble.pl oferty sprzedaży. w przypadku Sprzedającego, w wyniku poprawnego zarejestrowania, Użytkownik otrzymuje własne konto, zwane w dalszej części umowy Sklepem internetowym, w ramach którego Sprzedawca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, uprawniony jest do składania ofert sprzedaży towarów. 5 Sprzedawca, Oferent, Usługobiorca podmiot spełniający warunki niniejszego Regulaminu, który w ramach pasażu sklep.meble.pl, celem zawarcia umowy sprzedaży, składana oferty sprzedaży towaru. W dalszej części regulaminu Sprzedawca nazywany będzie również Usługobiorcą. 6 Kupujący, Oblat użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu sklep.meble.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru. 7 Konto osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu sklep.meble.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych. 1

2 8 Sklep internetowy osobisty panel administracyjno-informacyjny Sprzedającego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, zapewniający Sprzedającemu w oparciu o narzędzia systemowe sklep.meble.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności możliwość składania ofert sprzedaży towarów. 9 Towar rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem. 10 Oferta skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep.meble.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. 11 Zamówienie wygenerowana w sposób automatyczny przez system serwisu sklep.meble.pl, w wyniku wybrania opcji zamów, informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje użytkownikowi jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, czy też okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu. 12 Przyjecie oferty czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty przez Kupującego poprzez jej przyjęcie, rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Oferentem i Oblatem. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów: - pierwszy potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość , informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też je chce anulować. - drugi przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji wyślij zamówienie, poprzez kliknięcie na wskazany w ww. wiadomości link (hiperłącze) potwierdzenie zamówienia. 13 Sprzedaż wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 14 Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl Regulamin określający zasady świadczenia przez Meble.pl S.A. usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu sklep.meble.pl oraz określający sposób i warunki zawierania ramach serwisu sklep.meble.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin korzystania z serwisu sklep.meble.pl, znajduje się pod adresem internetowym z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF. 15 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Sklepu internetowego przez Użytkowników występujących w pasażu sklep.meble.pl w charakterze Sprzedających oraz określający ich prawa i obowiązki. Niniejszy Regulamin prowadzenia Sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl, znajduje się pod adresem internetowym Zasady prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF. 16. Umowa o świadczenie usług Umowa zawarta pomiędzy meble.pl sp. z o. o. - Usługodawcą a Użytkownikiem Usługobiorcą prowadzącym w ramach pasażu sklep.meble.pl, sklep internetowy, regulowana treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl. 2 2

3 [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie Usługobiorcy dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.meble.pl lub w domenie z rozszerzeniem sklep.meble.pl, na zasadach określonych Regulaminem korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, na podstawie którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. 2. W stosunku do Usługobiorcy występującego w serwisie sklep.meble.pl jako Sprzedający ww. usługa polega na odpłatnym oddaniu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony środków technicznych umożliwiających prowadzenie w ramach pasażu sklep.meble.pl Sklepu internetowego oraz narzędzi niezbędnych do składania ofert sprzedaży towarów. 3. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Umowa zawierana jest na czas określony jednego roku liczony od dnia potwierdzenia dodania sklepu zgodnie z 4 ust. 5 i Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, w zależności od wybranego pakietu Standard/Complex/Prestige Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usług objętych niniejszą umową. Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić ww. wynagrodzenie w całości w terminie 14 dni od potwierdzenia dodania sklepu zgodnie 4 ust. 5 i Podmiotem świadczącym usługi polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.meble.pl drogą elektroniczną jest spółka Meble.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Langiewicza 33, Rzeszów wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: , 6. Meble.pl S.A. oświadcza, że przysługują mu w stosunku do serwisu sklep.meble.pl wszelkie prawa własności intelektualnej a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis sklep.meble.pl narzędzi systemowych, na zasadzie wyłączności. 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednio zapisy Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu/umowy. Dział II [ZASADY PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO W RAMACH PASAŻU SKLEP.MEBLE.PL] 3 [Użytkownicy] 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu sklep.meble.pl w charakterze Sprzedających, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będące przedsiębiorcami w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać treść Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz treść niniejszego Regulaminu jak również zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Meble.pl S.A. o każdym naruszeniu ww. Regulaminów przez innych Użytkowników. 4 Rejestracja 1. Użytkownik który chce założyć w ramach pasażu sklep.meble.pl sklep internetowy, powinien uprzednio dokonać Rejestracji. 3

4 2. Usługobiorca przed dodaniem sklepu do pasażu sklep.meble.pl może wybrać jedną z trzech opcji/pakietów prowadzenia sklepu różniących się limitem ilościowym wprowadzanych do systemu produktów. Wybierając pakiet Standard limit wyświetlanych produktów wynosi 30 w ciągu roku, w przypadku pakietu Complex 100, a w przypadku pakietu Prestige 300 produktów. 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz treść niniejszego Regulaminu. 4. Usługobiorca chcący dodać sklep obowiązany jest najpierw dokonać wyboru pakietu sklepu Standard/Complex/Prestige oraz wprowadzić do formularza rejestracyjnego: nazwę skróconą sklepu, nazwę pełną sklepu, podać adres do kontaktu oraz aktywacji sklepu, hasło oraz wskazać osobę kontaktową. 5. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych o których mowa w ust. 3 system serwisu sklep.meble.pl w sposób automatyczny wysyła na wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres , wiadomość informującą o złożeniu podania o dodanie sklepu o określonej nazwie. Aktywacja ww. Sklepu następuje poprzez potwierdzenie przez Usługobiorcę podania o założenie sklepu, któro następuje w wyniku kliknięcia w treści ww. wiadomości na link (hiperłącze) Potwierdzam założenie sklepu. 6. W wyniku kliknięcia linku Potwierdzam założenie sklepu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Meble.pl S.A., a Usługobiorcą. Ponadto w wyniku powyższych czynności system serwisu sklep.meble.pl w sposób automatyczny wysyła na wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres , wiadomość informującą o założeniu sklepu internetowego o określonej nazwie w ramach pasażu sklep.meble.pl oraz informuje o wybranym loginie/nazwie sklepu oraz haśle. 7. Usługobiorca obowiązany jest do doręczenia Usługodawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i Regon. 8. Usługobiorca ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy. Usługobiorca obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Usługobiorca nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. 9. Usługodawca nigdy nie żąda od użytkowników podania używanych przez nich loginów i haseł. 10. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do wykonania wszelkich zobowiązań zaciągniętych za pomocą jego login-u i hasła. Usługobiorca może zmienić hasło w panelu administracyjnym konta w zakładce moje konto. 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta (sklepu internetowego) lub wstrzymania pełnej aktywacji konta Usługobiorcy do czasu doręczenia przez Usługobiorcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej lub KRS), decyzji o nadaniu nr NIP oraz Regon. Uprawnienia powyższe przysługują Usługodawcy również w przypadku udostępniania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych dotyczących jego firmy. W przypadku zawieszenia konta wszystkie złożone przez Usługobiorcę oferty sprzedaży przestają być widoczne dla Kupujących. Z tytułu zawieszenia konta Usługobiorcy odszkodowanie nie przysługuje. 12. Przed złożeniem oferty sprzedaży Usługobiorca obowiązany jest szczegółowo uzupełnić dane firmy. 5 [Konto, Sklep Internetowy] 1. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Sprzedającego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu sklep.meble.pl w oparciu o prowadzony sklep internetowy. Konto zawiera w szczególności narzędzia systemowe ułatwiające zarządzanie sklepem internetowym w zakresie edycji składanych ofert, podglądu składanych przez Kupujących oświadczeń o otrzymaniu i przyjęciu oferty oraz kontroli płatności. 2. Usługobiorca nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie. 3. Usługobiorca może sprzedawać wyłącznie meble stanowiące jego własność lub których jest producentem. 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność względem Kupującego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych w formularzu rejestracyjnym oraz w treści oferty. 4

5 5. Sprzedającemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Sprzedającego do działania w jego imieniu. Dział III [ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU SKLEP.MEBLE.PL] 6 Zasady ogólne 1. Sprzedaż w ramach pasażu sklep.meble.pl może odbywać się wyłącznie on-line, poprzez strony internetowe sklep.meble.pl, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu. 1. Meble.pl S.A. nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży oraz nie gwarantuje że wskazane przez nich dane kontaktowe są prawdziwe. 2. Sprzedaż towarów w ramach pasażu sklep.meble.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym. 7 Oferta sprzedaży 1. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep.meble.pl bezwarunkowa wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za wskazaną w niej cenę, regulowana treścią art kodeksu cywilnego. 2. Sprzedawca w ramach pasażu sklep.meble.pl może składać oferty sprzedaży wyłącznie mebli. 3. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru. 4. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia oferty niespełniającej wymagań ww. regulaminów. Usługobiorcy z tytułu usunięcia lub zawieszenia takich ofert odszkodowanie nie przysługuje. 5. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. 6. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową). 7. Sprzedawca oświadcza, że posiada zgodę na zamieszczenie przez niego zdjęć oferowanych do sprzedaży towarów w pasażu sklep.meble.pl oraz że przedmiotowe zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich i zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 8. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej wskazany lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie przez Sprzedającego serwisu sklep.meble.pl. 9. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez Kupującego oświadczenia o otrzymaniu oferty lub przyjęciu oferty. Sprzedający jednakże nie jest związany ofertą jeżeli Kupujący w terminie 48 godzin od złożenia oświadczenia o otrzymaniu oferty nie dokona potwierdzenia zamówienia zgodnie z 10 ust Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. 11. Usługobiorca nie może w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego w serwisie sklep.meble.pl zamieszczać (również w treści ofert) żadnych reklam sklepu internetowego innego niż 5

6 prowadzonego w ww. serwisie. Powyższy zakaz dotyczy również zamieszczania adresów www i linków do sklepów internetowych lub dodatkowych ofert zamieszczanych na stronach internetowych innych niż sklep.meble.pl. 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania ofert naruszających powyższe postanowienia regulaminu. Usługobiorcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Meble.pl S.A. Ponadto wobec ww. Usługobiorcy zastosowane mogą być inne sankcje przewidziane niniejszym Regulaminie. 8 Przyjęcie oferty, Sprzedaż 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów: a) - pierwszy potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość , informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też je chce anulować. b) drugi przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji wyślij zamówienie, poprzez kliknięcie na wskazany w ww. wiadomości link (hiperłącze) potwierdzenie zamówienia. Zaakceptowana w powyższy sposób przez użytkownika treści zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana Sprzedawcy. 2. Jeżeli Użytkownik w terminie 48 godzin od wybrania opcji wyślij zamówienie nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit b), jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa i procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne. 3. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 4. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego. 5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę. 6. Usługobiorca wyraża zgodę na zamieszczanie w pasażu sklep.meble.pl swobodnych komentarzy przez Użytkowników którzy dokonali u Usługobiorcy zakupu towaru na jego temat w przedmiocie przebiegu transakcji oraz opinii o oferowanych przez niego towarach. 6

7 Dział IV [Uprawnienia Meble.pl S.A. w ramach serwisu sklep.meble.pl] 9 1. Meble.pl S.A. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Usługobiorcy w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu sklep.meble.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Meble.pl S.A. uzna że określone konto Usługobiorcy wymaga dodatkowej weryfikacji danych, a w szczególności gdy Usługobiorca na wezwanie Usługodawcy nie udostępni aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. 2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Meble.pl S.A. w ramach serwisu sklep.meble.pl. 3. Meble.pl S.A. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości. 4. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo usunięcia oferty w przypadku, gdy czynności związane z ofertą lub jej treść naruszają postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl lub niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu sklep.meble.pl. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta na stronie oferty) przestają być dostępne w serwisie sklep.meble.pl. 5. Meble.pl S.A. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.meble.pl z przyczyn od Meble.pl S.A. niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Meble.pl S.A. 6. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.meble.pl bez podania przyczyny. Dział V [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 10 Rozwiązanie umowy 1. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) braku zapłaty w terminie wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 4. b) naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz niniejszego Regulaminu c) przewyższenia negatywnych komentarzy na temat Usługobiorcy oraz oferowanych przez niego towarów, nad pozytywnymi, d) nie wywiązywania się w terminie przez Usługobiorcę z zawartych umów sprzedaży. 2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Meble.pl S.A. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Meble.pl S.A., Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie sklep.meble.pl bez uprzedniej zgody Meble.pl S.A. 11 Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu sklep.meble.pl 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Meble.pl S.A. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 7

8 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Meble.pl S.A. (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. Meble.pl S.A. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Meble.pl S.A. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Meble.pl S.A. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres , który nie jest przypisany do Konta Użytkownika. 12 Prawo właściwe i spory 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Meble.pl S.A., której przedmiotem są usługi świadczone przez Meble.pl S.A. w ramach pasażu sklep.meble.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Meble.pl S.A. w ramach pasażu sklep.meble.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Meble.pl S.A. polskie sądy powszechne. 13 Ważność Regulaminu 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl nie stanowi zmiany niniejszej umowy/regulaminu i nie wymaga aneksu do umowy. 14 Wejście w życie, zmiany Regulaminu 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF. 2. Dokonanie przez Usługobiorcę Rejestracji sklepu internetowego w serwisie sklep.meble.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie przez Usługobiorcę. Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wiadomości. W przypadku rozwiązania umowy z ww. przyczyny wynagrodzenie za świadczenie usług należne jest Usługodawcy w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania ww. umowy. 8

R E G U L A M I N korzystania oraz prowadzenia sklepu internetowego w ramach serwisu moda.pl

R E G U L A M I N korzystania oraz prowadzenia sklepu internetowego w ramach serwisu moda.pl U M O W A o świadczenie usług oraz R E G U L A M I N korzystania oraz prowadzenia sklepu internetowego w ramach serwisu moda.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Moda.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A o świadczenie usług oraz R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu budowlanego GHB.PL 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

U M O W A o świadczenie usług oraz R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu budowlanego GHB.PL 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] U M O W A o świadczenie usług oraz R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu budowlanego GHB.PL 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Grupa Handlo-Budowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z serwisu OknoArt.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

R E G U L A M I N korzystania z serwisu OknoArt.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie R E G U L A M I N korzystania z serwisu OknoArt.pl Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. SAMEN Spółka z o.o. SAMEN Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Wókniarzy 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Grupa Handlo-Budowa Sp. z o.o. R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie Grupa Handlo-Budowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N korzystania z serwisu sklep.empir.com.pl. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Empir JLT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi 90-319 przy ul. Wigury 21 NIP

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania ze sklepu meble.pl obowiązujący od 05.05.2015. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

R E G U L A M I N korzystania ze sklepu meble.pl obowiązujący od 05.05.2015. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] R E G U L A M I N korzystania ze sklepu meble.pl obowiązujący od 05.05.2015 Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Meble.pl S.A. Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. korzystania ze sklepu centrum.meble.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

R E G U L A M I N. korzystania ze sklepu centrum.meble.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie R E G U L A M I N korzystania ze sklepu centrum.meble.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Meble.pl S.A. Meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, 35-085

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży

Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży Regulamin usługi Menedżer Sprzedaży I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 54-620 Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUKNIESZ.PL

REGULAMIN DRUKNIESZ.PL REGULAMIN DRUKNIESZ.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Suldus - Suldus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. DEFINICJE. a) Regulamin niniejszy regulamin regulujący zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców. b) Usługodawca Katarzyna Grzybek i Anna Czarnota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo

Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo Regulamin Promocji dla Użytkowników Profesjonalnych Serwisu MOTO Miesiąc za Darmo 1 Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące terminy, należy przez nie rozumieć: 1. Spółka -

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu WirtualneOsiedle.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Operatorem systemu WirtualneOsiedle.pl jest firma Integral Paweł Pydyś

Regulamin korzystania z Serwisu WirtualneOsiedle.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Operatorem systemu WirtualneOsiedle.pl jest firma Integral Paweł Pydyś Regulamin korzystania z Serwisu WirtualneOsiedle.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Operatorem systemu WirtualneOsiedle.pl jest firma Integral Paweł Pydyś z siedzibą: Babianaka 70, 21-200 Parczew, NIP: 539-138-56-55

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo