U M O W A o świadczenie usług. R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A o świadczenie usług. R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl"

Transkrypt

1 U M O W A o świadczenie usług oraz R E G U L A M I N prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Meble.pl S.A., Usługodawca meble.pl S.A. z siedzibą przy ulicy Langiewicza 33, Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: , 00 zł (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych). W dalszej części regulaminu meble.pl S.A. nazywany będzie również Usługodawcą. 2 Sklep.meble.pl prowadzony przez meble.pl S.A. w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy pasaż meblowy, utrzymywany przez meble.pl S.A. w domenie sklep.meble.pl oraz w domenie z rozszerzeniem sklep.meble.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez Regulamin korzystania z serwisu sklep.meble.pl stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W dalszej części regulaminu sklep.meble.pl nazywany będzie również pasażem lub serwisem. 3 Użytkownik podmiot, który spełnia warunki Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl lub warunki niniejszego Regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu sklep.meble.pl dokonując Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu. 4 Rejestracja procedura zakładania Konta. w przypadku Kupującego w wyniku poprawnego zarejestrowania użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu sklep.meble.pl oferty sprzedaży. w przypadku Sprzedającego, w wyniku poprawnego zarejestrowania, Użytkownik otrzymuje własne konto, zwane w dalszej części umowy Sklepem internetowym, w ramach którego Sprzedawca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, uprawniony jest do składania ofert sprzedaży towarów. 5 Sprzedawca, Oferent, Usługobiorca podmiot spełniający warunki niniejszego Regulaminu, który w ramach pasażu sklep.meble.pl, celem zawarcia umowy sprzedaży, składana oferty sprzedaży towaru. W dalszej części regulaminu Sprzedawca nazywany będzie również Usługobiorcą. 6 Kupujący, Oblat użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu sklep.meble.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru. 7 Konto osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu sklep.meble.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych. 1

2 8 Sklep internetowy osobisty panel administracyjno-informacyjny Sprzedającego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, zapewniający Sprzedającemu w oparciu o narzędzia systemowe sklep.meble.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w szczególności możliwość składania ofert sprzedaży towarów. 9 Towar rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem. 10 Oferta skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep.meble.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. 11 Zamówienie wygenerowana w sposób automatyczny przez system serwisu sklep.meble.pl, w wyniku wybrania opcji zamów, informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje użytkownikowi jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, czy też okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu. 12 Przyjecie oferty czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty przez Kupującego poprzez jej przyjęcie, rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Oferentem i Oblatem. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów: - pierwszy potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość , informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też je chce anulować. - drugi przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji wyślij zamówienie, poprzez kliknięcie na wskazany w ww. wiadomości link (hiperłącze) potwierdzenie zamówienia. 13 Sprzedaż wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 14 Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl Regulamin określający zasady świadczenia przez Meble.pl S.A. usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu sklep.meble.pl oraz określający sposób i warunki zawierania ramach serwisu sklep.meble.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin korzystania z serwisu sklep.meble.pl, znajduje się pod adresem internetowym z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF. 15 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Sklepu internetowego przez Użytkowników występujących w pasażu sklep.meble.pl w charakterze Sprzedających oraz określający ich prawa i obowiązki. Niniejszy Regulamin prowadzenia Sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl, znajduje się pod adresem internetowym Zasady prowadzenia sklepu internetowego w ramach pasażu sklep.meble.pl, z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF. 16. Umowa o świadczenie usług Umowa zawarta pomiędzy meble.pl sp. z o. o. - Usługodawcą a Użytkownikiem Usługobiorcą prowadzącym w ramach pasażu sklep.meble.pl, sklep internetowy, regulowana treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl. 2 2

3 [Przedmiot umowy] 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie Usługobiorcy dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.meble.pl lub w domenie z rozszerzeniem sklep.meble.pl, na zasadach określonych Regulaminem korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, na podstawie którego Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania między sobą w trybie ofertowym, umów sprzedaży towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. 2. W stosunku do Usługobiorcy występującego w serwisie sklep.meble.pl jako Sprzedający ww. usługa polega na odpłatnym oddaniu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony środków technicznych umożliwiających prowadzenie w ramach pasażu sklep.meble.pl Sklepu internetowego oraz narzędzi niezbędnych do składania ofert sprzedaży towarów. 3. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Umowa zawierana jest na czas określony jednego roku liczony od dnia potwierdzenia dodania sklepu zgodnie z 4 ust. 5 i Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, w zależności od wybranego pakietu Standard/Complex/Prestige Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z usług objętych niniejszą umową. Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić ww. wynagrodzenie w całości w terminie 14 dni od potwierdzenia dodania sklepu zgodnie 4 ust. 5 i Podmiotem świadczącym usługi polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego pasażu meblowego zorganizowanego w domenie sklep.meble.pl drogą elektroniczną jest spółka Meble.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Langiewicza 33, Rzeszów wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: , 6. Meble.pl S.A. oświadcza, że przysługują mu w stosunku do serwisu sklep.meble.pl wszelkie prawa własności intelektualnej a w szczególności majątkowe prawa autorskie do wykorzystywanych przez serwis sklep.meble.pl narzędzi systemowych, na zasadzie wyłączności. 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednio zapisy Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu/umowy. Dział II [ZASADY PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO W RAMACH PASAŻU SKLEP.MEBLE.PL] 3 [Użytkownicy] 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu sklep.meble.pl w charakterze Sprzedających, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będące przedsiębiorcami w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać treść Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz treść niniejszego Regulaminu jak również zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Meble.pl S.A. o każdym naruszeniu ww. Regulaminów przez innych Użytkowników. 4 Rejestracja 1. Użytkownik który chce założyć w ramach pasażu sklep.meble.pl sklep internetowy, powinien uprzednio dokonać Rejestracji. 3

4 2. Usługobiorca przed dodaniem sklepu do pasażu sklep.meble.pl może wybrać jedną z trzech opcji/pakietów prowadzenia sklepu różniących się limitem ilościowym wprowadzanych do systemu produktów. Wybierając pakiet Standard limit wyświetlanych produktów wynosi 30 w ciągu roku, w przypadku pakietu Complex 100, a w przypadku pakietu Prestige 300 produktów. 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz treść niniejszego Regulaminu. 4. Usługobiorca chcący dodać sklep obowiązany jest najpierw dokonać wyboru pakietu sklepu Standard/Complex/Prestige oraz wprowadzić do formularza rejestracyjnego: nazwę skróconą sklepu, nazwę pełną sklepu, podać adres do kontaktu oraz aktywacji sklepu, hasło oraz wskazać osobę kontaktową. 5. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych o których mowa w ust. 3 system serwisu sklep.meble.pl w sposób automatyczny wysyła na wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres , wiadomość informującą o złożeniu podania o dodanie sklepu o określonej nazwie. Aktywacja ww. Sklepu następuje poprzez potwierdzenie przez Usługobiorcę podania o założenie sklepu, któro następuje w wyniku kliknięcia w treści ww. wiadomości na link (hiperłącze) Potwierdzam założenie sklepu. 6. W wyniku kliknięcia linku Potwierdzam założenie sklepu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Meble.pl S.A., a Usługobiorcą. Ponadto w wyniku powyższych czynności system serwisu sklep.meble.pl w sposób automatyczny wysyła na wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji adres , wiadomość informującą o założeniu sklepu internetowego o określonej nazwie w ramach pasażu sklep.meble.pl oraz informuje o wybranym loginie/nazwie sklepu oraz haśle. 7. Usługobiorca obowiązany jest do doręczenia Usługodawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej lub KRS) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i Regon. 8. Usługobiorca ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy. Usługobiorca obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Usługobiorca nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. 9. Usługodawca nigdy nie żąda od użytkowników podania używanych przez nich loginów i haseł. 10. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do wykonania wszelkich zobowiązań zaciągniętych za pomocą jego login-u i hasła. Usługobiorca może zmienić hasło w panelu administracyjnym konta w zakładce moje konto. 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta (sklepu internetowego) lub wstrzymania pełnej aktywacji konta Usługobiorcy do czasu doręczenia przez Usługobiorcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców (ewidencji działalności gospodarczej lub KRS), decyzji o nadaniu nr NIP oraz Regon. Uprawnienia powyższe przysługują Usługodawcy również w przypadku udostępniania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych dotyczących jego firmy. W przypadku zawieszenia konta wszystkie złożone przez Usługobiorcę oferty sprzedaży przestają być widoczne dla Kupujących. Z tytułu zawieszenia konta Usługobiorcy odszkodowanie nie przysługuje. 12. Przed złożeniem oferty sprzedaży Usługobiorca obowiązany jest szczegółowo uzupełnić dane firmy. 5 [Konto, Sklep Internetowy] 1. Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Sprzedającego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działalności w ramach serwisu sklep.meble.pl w oparciu o prowadzony sklep internetowy. Konto zawiera w szczególności narzędzia systemowe ułatwiające zarządzanie sklepem internetowym w zakresie edycji składanych ofert, podglądu składanych przez Kupujących oświadczeń o otrzymaniu i przyjęciu oferty oraz kontroli płatności. 2. Usługobiorca nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie. 3. Usługobiorca może sprzedawać wyłącznie meble stanowiące jego własność lub których jest producentem. 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność względem Kupującego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych w formularzu rejestracyjnym oraz w treści oferty. 4

5 5. Sprzedającemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Sprzedającego do działania w jego imieniu. Dział III [ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU SKLEP.MEBLE.PL] 6 Zasady ogólne 1. Sprzedaż w ramach pasażu sklep.meble.pl może odbywać się wyłącznie on-line, poprzez strony internetowe sklep.meble.pl, na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu. 1. Meble.pl S.A. nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży oraz nie gwarantuje że wskazane przez nich dane kontaktowe są prawdziwe. 2. Sprzedaż towarów w ramach pasażu sklep.meble.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym. 7 Oferta sprzedaży 1. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep.meble.pl bezwarunkowa wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za wskazaną w niej cenę, regulowana treścią art kodeksu cywilnego. 2. Sprzedawca w ramach pasażu sklep.meble.pl może składać oferty sprzedaży wyłącznie mebli. 3. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru. 4. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia oferty niespełniającej wymagań ww. regulaminów. Usługobiorcy z tytułu usunięcia lub zawieszenia takich ofert odszkodowanie nie przysługuje. 5. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. 6. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową). 7. Sprzedawca oświadcza, że posiada zgodę na zamieszczenie przez niego zdjęć oferowanych do sprzedaży towarów w pasażu sklep.meble.pl oraz że przedmiotowe zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich i zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 8. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej wskazany lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie przez Sprzedającego serwisu sklep.meble.pl. 9. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez Kupującego oświadczenia o otrzymaniu oferty lub przyjęciu oferty. Sprzedający jednakże nie jest związany ofertą jeżeli Kupujący w terminie 48 godzin od złożenia oświadczenia o otrzymaniu oferty nie dokona potwierdzenia zamówienia zgodnie z 10 ust Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. 11. Usługobiorca nie może w ramach prowadzonego przez siebie sklepu internetowego w serwisie sklep.meble.pl zamieszczać (również w treści ofert) żadnych reklam sklepu internetowego innego niż 5

6 prowadzonego w ww. serwisie. Powyższy zakaz dotyczy również zamieszczania adresów www i linków do sklepów internetowych lub dodatkowych ofert zamieszczanych na stronach internetowych innych niż sklep.meble.pl. 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania ofert naruszających powyższe postanowienia regulaminu. Usługobiorcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do żądania jakiejkolwiek rekompensaty od Meble.pl S.A. Ponadto wobec ww. Usługobiorcy zastosowane mogą być inne sankcje przewidziane niniejszym Regulaminie. 8 Przyjęcie oferty, Sprzedaż 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty składają się z dwóch etapów: a) - pierwszy potwierdzenie przez kupującego otrzymania oferty - polega na kliknięciu na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji wyślij zamówienie, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie adres poczty elektronicznej wysłana zostanie wiadomość , informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia, z pytaniem czy użytkownik potwierdza zamówienie czy też je chce anulować. b) drugi przyjęcie oferty - polegający na potwierdzeniu zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od wybrania opcji wyślij zamówienie, poprzez kliknięcie na wskazany w ww. wiadomości link (hiperłącze) potwierdzenie zamówienia. Zaakceptowana w powyższy sposób przez użytkownika treści zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana Sprzedawcy. 2. Jeżeli Użytkownik w terminie 48 godzin od wybrania opcji wyślij zamówienie nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit b), jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa i procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne. 3. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 4. Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego. 5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę. 6. Usługobiorca wyraża zgodę na zamieszczanie w pasażu sklep.meble.pl swobodnych komentarzy przez Użytkowników którzy dokonali u Usługobiorcy zakupu towaru na jego temat w przedmiocie przebiegu transakcji oraz opinii o oferowanych przez niego towarach. 6

7 Dział IV [Uprawnienia Meble.pl S.A. w ramach serwisu sklep.meble.pl] 9 1. Meble.pl S.A. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Usługobiorcy w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia, negatywnie wpływają na dobre imię serwisu sklep.meble.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Meble.pl S.A. uzna że określone konto Usługobiorcy wymaga dodatkowej weryfikacji danych, a w szczególności gdy Usługobiorca na wezwanie Usługodawcy nie udostępni aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. 2. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do niego oraz ma możliwość sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta umowy, nie może natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Meble.pl S.A. w ramach serwisu sklep.meble.pl. 3. Meble.pl S.A. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości. 4. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo usunięcia oferty w przypadku, gdy czynności związane z ofertą lub jej treść naruszają postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl lub niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię serwisu sklep.meble.pl. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta na stronie oferty) przestają być dostępne w serwisie sklep.meble.pl. 5. Meble.pl S.A. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.meble.pl z przyczyn od Meble.pl S.A. niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Meble.pl S.A. 6. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu sklep.meble.pl bez podania przyczyny. Dział V [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 10 Rozwiązanie umowy 1. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) braku zapłaty w terminie wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 4. b) naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl oraz niniejszego Regulaminu c) przewyższenia negatywnych komentarzy na temat Usługobiorcy oraz oferowanych przez niego towarów, nad pozytywnymi, d) nie wywiązywania się w terminie przez Usługobiorcę z zawartych umów sprzedaży. 2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Meble.pl S.A. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Meble.pl S.A., Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie sklep.meble.pl bez uprzedniej zgody Meble.pl S.A. 11 Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu sklep.meble.pl 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Meble.pl S.A. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. 7

8 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Meble.pl S.A. (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. Meble.pl S.A. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Meble.pl S.A. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji. 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Meble.pl S.A. może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres , który nie jest przypisany do Konta Użytkownika. 12 Prawo właściwe i spory 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Meble.pl S.A., której przedmiotem są usługi świadczone przez Meble.pl S.A. w ramach pasażu sklep.meble.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Meble.pl S.A. w ramach pasażu sklep.meble.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Meble.pl S.A. polskie sądy powszechne. 13 Ważność Regulaminu 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 2. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl nie stanowi zmiany niniejszej umowy/regulaminu i nie wymaga aneksu do umowy. 14 Wejście w życie, zmiany Regulaminu 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF. 2. Dokonanie przez Usługobiorcę Rejestracji sklepu internetowego w serwisie sklep.meble.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. Meble.pl S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu korzystania z serwisu sklep.meble.pl przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie przez Usługobiorcę. Usługobiorcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wiadomości. W przypadku rozwiązania umowy z ww. przyczyny wynagrodzenie za świadczenie usług należne jest Usługodawcy w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania ww. umowy. 8

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy

1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.bohoboco.com/webpage/regulamin.html http://sklep.bohoboco.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin ShopperOne

Regulamin ShopperOne Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Sekcja I. Regulamin ShopperOne Artykuł 1 - DEFINICJE 1. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący / Najemca / Zleceniodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo