Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.14 Temat zajęć: Powtórzenie wiadomości z działu 7 1. Cele lekcji: Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami opanowanych w dziale 7 (w porządku tematycznym): wymienia cechy lidera grupy i potrafi skonfrontować je z własnymi cechami, zna zasady pracy zespołowej i potrafi je zastosować, zna rodzaje konfliktów w grupie, wskazuje ich źródła, wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów, zna etapy zakładania działalności gospodarczej w Polsce (instytucje, które kolejno należy odwiedzić, by założyć działalność gospodarczą), wypełnia prawidłowo wniosek CEiDG-1 i inne dokumenty rejestracyjne przedsiębiorstwa, planuje w czasie kolejne działania konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej, planuje szczegółowo kolejne działania zmierzające do rozpoczęcia działalności: remont lokalu, zakup wyposażenia, wybór dostawców, zakup towarów, ustalenie struktury organizacyjnej, zatrudnienie pracowników, zamówienie reklamy itd., współpracuje w zespole realizującym projekt przedsiębiorstwa, zna podstawowe rodzaje dowodów księgowych, potrafi prawidłowo wypełnić fakturę VAT i rachunek, potrafi ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w księdze przychodów i rozchodów, zna znaczenie podatku VAT w gospodarce i aktualne stawki tego podatku, określa kolejne etapy naliczania i rozliczania podatku VAT, oblicza VAT należny, rozlicza działalność przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, wypełnia formularze podatkowe: VAT-7, PIT-36, PIT-36L, wylicza składkę ZUS-u i prawidłowo wypełnia deklarację ZUS, zna pojęcia: aktywa, pasywa, rachunek zysków i strat, oblicza wskaźnik rentowności i ustala wynik finansowy przedsiębiorstwa, wymienia wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

2 Strona2 określa szanse powodzenia planowanej działalności. 2. Metody i techniki: burza mózgów, gra dydaktyczna quiz. 3. Środki dydaktyczne: lista pytań do quizu, kulki papieru szanse w II etapie gry. 4. Typ lekcji: lekcja powtórzeniowa. 5. Formy organizacji pracy: praca: zbiorowa i grupowa. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2003, Ekonomia mikroekonomia, PWE, Warszawa. 2. Balawajder K., 1998, Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 3. Dziuba-Burczyk A., 1995, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. 4. Fiore F.F., 2006, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 5. Jahns A., 2009, Skuteczny biznesplan, Wydawnictwo Złote Myśli & Artur Jahns, Gliwice. 6. Jasiński Z. (red.), 1999, Zarządzanie pracą organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. 7. Martyniuk T., Nilidziński R., 1995, Encyklopedia VAT. Ewidencja księgowa podatku od towarów i usług w 1995 r., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o., Gdańsk. 8. Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa.

3 Strona3 9. Sawicki K. (red.), 1997, Podstawy rachunkowości, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 10. Strona internetowa CEiDG (kreator wniosku): (data odczytu: ). 7. Kontrola uczniów: Kontrola uczniów polega na przeprowadzeniu quizu, w którym uczniowie odpowiadać będą na pytania dotyczące wiedzy i umiejętności wykształconych na lekcjach z działu 7 w ramach przygotowania do sprawdzianu. Grupa uczniów, która wygra quiz, powinna zostać nagrodzona oceną. 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel na początku lekcji zadaje uczniom pytanie: Czego nauczyliśmy się w trakcie lekcji na temat założenia i prowadzenia działalności? Uczniowie podają pomysły (metoda burzy mózgów). 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. 2. Krótkie nawiązanie. 3. Nauczyciel tłumaczy uczniom, że dzisiejsza lekcja będzie lekcją powtórzeniową przed sprawdzianem z działu 7, który odbędzie się na następnej lekcji. 4. Nauczyciel następnie objaśnia uczniom, że będą grali w grę np. Kilku z dwudziestu ośmiu (nauczyciel celowo z humorem przekręca nazwę oryginalnej gry telewizyjnej Jeden z dziesięciu tak, by dopasować tę ostatnią liczbę do liczby uczniów z klasie). 5. Nauczyciel objaśnia zasady gry: Uczniowie startują w grze w 2 3 osobowych zespołach (w zależności od liczby uczniów). Nauczyciel pełni rolę prowadzącego quiz. Uczniowie stoją grupami przy ustawionych w półkole 10 ławkach i odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania. Na udzielenie odpowiedzi każda grupa ma 3 s. Grupy nie mogą sobie wzajemnie podpowiadać. I etap W pierwszym etapie gry nauczyciel zadaje pytania grupom po kolei każdej grupie dwa pytania. Te grupy, które odpowiedzą na choć jedno z dwóch pytań, przechodzą do następnego etapu. Grupy, które odpowiedzą na oba pytania źle odpadają i stają się widownią turnieju.

4 Strona4 II etap W drugim etapie każda grupa ma 3 nowe szanse, które powinny leżeć przed uczniami na ławkach, np. w formie kolorowych kulek z papieru. Nauczyciel zadaje pytania, zaczynając od pierwszej grupy. Grupa, która odpowie na pytanie dobrze, wyznacza następną, która będzie odpowiadać. Jeśli ta nie odpowie poprzednia grupa wyznacza ponownie. Gra trwa do czasu, kiedy na placu boju pozostaną 3 grupy, które jeszcze posiadają szanse one przechodzą do finału. III etap finał W finale każda grupa ma 3 nowe szanse. Uczniowie, którzy już odpadli z gry, dzielą się na zespoły i zapisują liczbę punktów zdobytych przez grupy grające. Na początku etapu nauczyciel zadaje pytania do wszystkich, a grupy mogą zgłaszać się do odpowiedzi. Grupa, która pierwsza odpowie prawidłowo na 2 pytania, ma prawo wyznaczania odpowiadającego. Dalej gra przebiega tak jak w etapie 2. Gdy na placu gry zostanie 1 grupa jest ona zwycięzcą! 6. Nauczyciel po zakończeniu gry nagradza uczniów ze zwycięskiej grupy ocenami lub punktami dodatkowymi do sprawdzianu. 7. Nauczyciel pyta uczniów, czy są jakieś zagadnienia z działu 7, z którymi uczniowie mają jeszcze jakieś trudności. W razie zgłoszenia takowych udziela jeszcze dodatkowych wyjaśnień. 8. Nauczyciel zapowiada sprawdzian z działu 7 i podaje zadanie domowe. 10. Zadanie domowe: Za tydzień sprawdzian i musisz się do niego przygotować. W przygotowywaniu do sprawdzianu wykorzystaj grę Headmaster. Po zakończeniu nauki do sprawdzianu przygotuj do każdej z lekcji, która wchodzi w zakres materiału do sprawdzianu, dwa pytania lub polecenia, które mogłyby się pojawić na sprawdzianie. W dzień sprawdzianu rano, przed wyjściem do szkoły, rzuć okiem na zapisane w zeszycie propozycje pytań, które sam napisałeś, i przypomnij sobie odpowiedzi. Będzie to świetna powtórka!

5 Strona5 Załącznik 1 Pytania i polecenia do quizu Uwaga: Przy pytaniach, w których odpowiedź może być tylko jedna, wskazano ją w nawiasie po pytaniu. 1. Wymień dwie przykładowe cechy dobrego lidera grupy. 2. Wymień dwie przykładowe zasady pracy zespołowej. 3. Kim z wykształcenia jest legendarny przywódca Solidarności Lech Wałęsa? (elektrykiem) 4. Podaj przykład konfliktu interesów. 5. Podaj przykład konfliktu strukturalnego. 6. Podaj przykład konfliktu wartości. 7. Podaj przykład konfliktu racji. 8. Podaj przykład konfliktu danych. 9. Na czym polega sposób rozwiązywania konfliktów, jakim jest kompromis. 10. Na czym polega sposób rozwiązywania konfliktów, jakim są negocjacje. 11. Na czym polega sposób rozwiązywania konfliktów, jakim są mediacje. 12. Na czym polega sposób rozwiązywania konfliktów, jakim jest arbitraż. 13. Rozwiń skrót CEiDG. (Centralna Informacja i Ewidencja Działalności Gospodarczej) 14. Wniosek, który należy złożyć w urzędzie gminy/miasta, by założyć działalność gospodarczą to (CEiDG-1). 15. W ciągu ilu dni należy się zgłosić do urzędu gminy/miasta i podpisać wniosek CEiDG-1, aby zarejestrowana internetowo działalność gospodarcza naprawdę została założona? (7) 16. Prawda czy fałsz: Wniosek CEiDG-1 musi być podpisany. (fałsz może być potwierdzony przez profil epuap) 17. Jeśli nie posiada się podpisu elektronicznego, wniosek CEiDG można potwierdzić, korzystając z (profilu zaufanego epuap) 18. Czy na stronie CEiDG można wykonać jakąś inną operację niż tylko założenie firmy? (tak) 19. Czy przez stronę CEiDG można złożyć zeznanie podatkowe? (nie) 20. Czy na pieczątce firmowej musi znaleźć się adres firmy? (tak) 21. Czy na pieczątce firmowej musi znaleźć się ? (nie) 22. Gdzie można wyrobić pieczątkę firmową? (w firmie pieczątkarskiej)

6 Strona6 23. Czy aby otworzyć sklep spożywczy, potrzebna jest decyzja sanepidu o zatwierdzeniu zakładu? (tak) 24. Czy aby prowadzić sklep alkoholowy, trzeba uzyskać koncesję? (nie, potrzebne jest zezwolenie) 25. Podaj trzy przykłady informacji o firmie, jakie należy wpisać we wniosku CEiDG Czy zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEiDG jest płatne? (nie) 27. Rozwiń skrót NIP. (Numer Identyfikacji Podatkowej) 28. Kto nadaje przedsiębiorcom numer NIP? (urząd skarbowy) 29. Numer REGON nadaje przedsiębiorcom (urząd statystyczny) 30. Prawda czy fałsz: Po wypełnieniu wniosku CEiDG-1 nie trzeba zgłaszać się do urzędu statystycznego po REGON. (prawda) 31. Rozwiń skrót PKD. (Polska Klasyfikacja Działalności) 32. Czym jest jedno okienko? 33. Gdzie można znaleźć jedno okienko? (w urzędzie gminy/miasta) 34. Czy po skorzystaniu z jednego okienka, możemy od razu rozpocząć działalność gospodarczą? (nie) 35. Wymień dwa przykłady instytucji, do których należy się udać, by założyć działalność gospodarczą. 36. Czy zakładając działalność gospodarczą, trzeba udać się do banku? (tak) 37. Formularz VAT-R, na którym przedsiębiorca zgłasza się jako płatnik podatku VAT, składa się w (urzędzie skarbowym) 38. Formularze ZUA, ZZA, ZFA dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne składa się w (ZUSie) 39. Rozwiń skrót ZUS. (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 40. O czym informuje nas wskaźnik rentowności firmy? 41. Bilans przedsiębiorstwa to zestawienie dwóch rodzajów elementów. Jakich? (aktywów i pasywów) 42. Dokonując analizy finansowej przedsiębiorstwa, sporządza się rachunek (zysków i strat) 43. Podaj dwa przykłady składek, które przedsiębiorca musi odprowadzać do ZUS-u. 44. VAT-7, PIT-36, PIT-36L to przykłady formularzy podatkowych, które składa się w (urzędzie skarbowym) 45. Kartę zgłoszenia pracodawcy przedsiębiorcy muszą złożyć do Państwowej Inspekcji Pacy, jeśli (planują zatrudnić pracowników)

7 Strona7 46. Podaj przykład działalności wymagającej koncesji lub zezwolenia. 47. Podaj dwa przykłady informacji, jakie muszą znaleźć się na pieczątce firmowej. 48. Przedsiębiorca w trakcie procedury zakładania działalności gospodarczej musi udać się do banku, by (założyć konto firmowe) 49. Podaj przykład działalności gospodarczej, która przed otwarciem musi uzyskać zezwolenie sanepidu. 50. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, która m.in. wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej, nazywana jest popularnie (sanepidem) 51. Które z działań przy zakładaniu działalności gospodarczej należy wykonać najpierw analizę rynku czy rejestrację w CEiDG? (analizę rynku) 52. Które z działań przy zakładaniu działalności gospodarczej należy wykonać najpierw rejestrację w CEiDG czy zatrudnienie pracowników? (rejestrację w CEiDG) 53. Które z działań przy zakładaniu działalności gospodarczej należy wykonać najpierw określić cechy potencjalnych klientów czy zamówić ulotki reklamowe? (określić cechy klientów) 54. Podaj trzy przykłady działań marketingowych stosowanych w przedsiębiorstwach. 55. Czym jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa? 56. Celowe ukrywanie złych wyników finansowych przedsiębiorstwa przez księgowych nazywa się (kreatywną księgowością) 57. Wymień dwie przykładowe zasady rachunkowości. 58. Wymień dwie przykładowe funkcje rachunkowości. 59. Wymień dwa przykłady dowodów księgowych. 60. Wymień przykładową formę opodatkowania przedsiębiorstwa. 61. Czy karta podatkowa to przykład formy opodatkowania przedsiębiorstwa? (tak) 62. Czy spółka cywilna to przykład formy opodatkowania przedsiębiorstwa? (tak) 63. Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą przedsiębiorstwa, które rozliczają się na zasadach (ogólnych) 64. Które spośród podanych spółek nie mogą prowadzić księgowości uproszczonej: spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki z o.o.? (spółki z o.o.) 65. Które spośród podanych spółek mogą prowadzić księgowość uproszczoną: spółki cywilne czy spółki z o.o.? (spółki cywilne) 66. Które spośród podanych spółek nie mogą prowadzić księgowości uproszczonej: spółki akcyjne czy spółki partnerskie? (spółki akcyjne) 67. Wymień stawki podatku VAT obowiązujące aktualnie w Polsce (23%, 8%, 5%, 0%).

8 Strona8 68. Podatek VAT jest podatkiem od (towarów i usług) 69. Podaj przykład towaru opodatkowanego w Polsce stawką 23% VAT. 70. Podaj przykład towaru opodatkowanego w Polsce stawką 8% VAT. 71. Podaj przykład towaru opodatkowanego w Polsce stawką 5% VAT. 72. Podaj przykład towaru opodatkowanego w Polsce stawką 0% VAT. 73. Prawda czy fałsz: Cena netto towaru zawiera podatek VAT. (fałsz) 74. Prawda czy fałsz: Cena brutto towaru zawiera podatek VAT. (prawda) 75. Którą z wartości podatku VAT odprowadzamy do urzędu skarbowego podatek należny czy naliczony? (należny) 76. KP, KW i WZ są przykładami (dowodów księgowych) 77. Czy podatek VAT jest podatkiem obrotowym? (tak) 78. Jeśli cena netto towaru to 10 zł, a VAT na ten towar to 23%, to ile wynosi cena brutto tego towaru? (12,3 zł) 79. Czy decydując się na założenie działalności gospodarczej, trzeba przeanalizować ofertę konkurencji? (tak) 80. Kamil kupił z hurtowni Ani 10 worków ziemniaków i sprzedał je w swoim sklepie. Które z nich odprowadzi podatek VAT do urzędu skarbowego? (oboje)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji:

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji: Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie rachunkowość, wymienia podstawowe zasady rachunkowości:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.13 Temat zajęć: Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.13 Temat zajęć: Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.13 Temat zajęć: Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej 1. Cele lekcji: Uczeń: zna metodę analizy SWOT, potrafi dokonać

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo w turystyce

Ekonomia i prawo w turystyce Maria Wajgner, Renata Tyli ska Ekonomia i prawo w turystyce Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06

Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Prowadzenie działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie handlowym 522[01].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo