STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ (tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 BURMISTRZ STAREGO SĄCZA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY NR 1 DO UCHWAŁY NR LI/667/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz UWAGA: na czerwono obowiązująca zmiana studium zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/328/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 lipca 2008r roku w sprawie zmiany studium. na niebiesko, kursywą zmiany studium zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/452/2013 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz. NOWY SĄCZ WRZESIEŃ 2014 r.

2 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NRLI/667/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 29 września 2014r. I. CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. ZAKRES USTALEŃ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODARO- WANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZDZIAŁ III. CELE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIAŁ I. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A. OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWA- NIA. 1. Tereny obiektów zabytkowych; 2. Obszary do objęcia ochroną konserwatorską; 3. Popradzki park krajobrazowy; 4. Tereny pomników przyrody; 5. Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu; 6. Otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego; 7. Obszary i tereny górnicze; 8. Tereny złóż surowców mineralnych; 9. Tereny w zasięgu stuletnich wód powodziowych. B. OBSZARY OSIEDLEŃCZE. 1. Tereny zainwestowane; 2. Tereny do zainwestowania; 3. Tereny korzystne do zainwestowania dla działalności wytwórczo usługowej; 4. Tereny dla zabudowy techniczno produkcyjnej; 5. Tereny do zainwestowania, położone poza Kotliną Sądecką w dolinach dopływów Dunajca i Popradu; 6. Tereny przysiółków; 7. Tereny korzystne dla turystyki narciarskiej. C. OBSZARY CHRONIONE PRZED ZABUDOWĄ: 1. Tereny lasów; 2. Strefa ekologiczna rzek i potoków; 3. Obszar wybitnie górski; 4. Tereny o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych; 5. Tereny kompleksów wysokiej jakości gruntów rolnych; 6. Tereny otwarte rolno zadrzewieniowe; 7. Tereny zieleni miejskiej i wiejskiej; 8. Tereny zadrzewień przeciwwiatrowych. 2

3 D. OBSZARY DO PRZEKSZTAŁCEŃ: 1. Tereny zainwestowane, najwartościowsze z uwagi na strukturę przestrzenną; 2. Tereny w zasięgu wód powodziowych stuletnich; 3. Tereny głównych kanałów wentylacyjnych; 4. Tereny ciągów ekologicznych; 5. Tereny do zalesień i zadrzewień; 6. Tereny zdegradowane. ROZDZIAŁ II. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM KOMUNIKACJI ROZDZIAŁ III. KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ IV. OBSZARY NA KTÓRYCH, ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PU- BLICZNEGO 1. Inwestycje o znaczeniu lokalnym; 2. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego. ROZDZIAŁ V. POLITYKA W ZAKRESIE OPRACOWANIA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3

4 I. CZĘŚĆ OGÓLNA. ROZDZIAŁ I. - ZAKRES USTALEŃ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO- DAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ Zakres niniejszego Studium..., dotyczy określenia: a. Kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczeniu terenów; b. Kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych z zabudowy; c. Obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego; d. Obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; e. Kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; f. Obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; g. Obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa; h. Obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 oraz obszary przestrzeni publicznej; i. Obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; j. Kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; k. Obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; l. Obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; m. Obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; n. Granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. ROZDZIAŁ II. - UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Przyjmuje się sprecyzowane w opracowaniu p.t. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (część graficzna i tekstowa) uwarunkowania: społeczne, infrastrukturalne, gospodarcze, przyrodnicze i kulturowe. Określają one możliwości i bariery zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz. 1. Możliwości rozwoju Miasta i Gminy wynikają głównie z: a. Położenia miasta i gminy Stary Sącz w strefie oddziaływania wielofunkcyjnego ośrodka regionalnego, jakim jest miasto Nowy Sącz oraz w strefie nadgranicznej. b. Wysokiej wartości środowiska kulturowego, na które składają się przede wszystkim walory wyjątkowo dobrze zachowanego w skali kraju zespołu architektoniczno urbanistycznego Starego Sącza. c. Położenia obszaru miasta i części wsi przy głównych trasach komunikacyjnych międzynarodowych i międzyregionalnych, zapewniających w miarę dogodny dostęp do terenów gminy. d. Walorów krajobrazowych obszaru wynikających z jakości i różnorodności środowiska przyrodniczego i kulturowego. e. Bardzo korzystnych warunków środowiska dla rozwoju różnych funkcji rekreacji, osadnictwa, leśnictwa i rolnictwa. f. Wysokiego stopnia wyposażenia w wodociągi komunalne i zbiorcze (zwłaszcza obszarów wiejskich) i systematycznego ich uzupełniania oraz z posiadania nadwyżek produkowanej wody. g. Rozwiązania gospodarki odpadami i funkcjonowania urządzonego składowiska odpadów, obsługującego miasto i tereny wiejskie na obszarze gminy; h. Dobrego dostępu do źródła energii elektrycznej i możliwości rozbudowy systemu elektroenergetycznego sieci średnich i niskich napięć na obszarze miasta i gminy; 4

5 i. Istniejącego stopnia gazyfikacji obszaru miasta i gminy oraz możliwości dalszej rozbudowy sieci gazociągów wysokoprężnych, co pozwoli na pełną gazyfikację obszaru j. Dalszego rozwoju ośrodka kultu religijnego św. Kingi i infrastruktury towarzyszącej; k. Dużego potencjału demograficznego oraz wysokiego udziału młodej populacji w strukturze ludności. l. Wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stwarzającej możliwości rozwoju rolnictwa o kierunku hodowlano-ogrodniczym. m. Możliwości wykorzystania istniejących ośrodków usługowo-produkcyjnych dla dalszej aktywizacji obszaru; n. Położenia w obszarach zasobnych w wodę powierzchniową i podziemną. o. Dużego obszaru lasów, w tym państwowych, stopnia lesistości gminy oraz stosunkowo dużej powierzchni lasów komunalnych na terenie miasta Stary Sącz. 2. Ograniczeniami i barierami rozwoju Gminy są: a. Rozdrobnienie własności prywatnej i działek, które utrudnia prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni oraz organizację produkcji rolnej. b. Górski charakter znacznych powierzchni gminy (2/3 obszaru), specyficzna struktura środowiska przyrodniczego oraz pełnione przez nią funkcje. c. Wartości środowiska kulturowego, gdzie ograniczenia związane są głównie z wykluczeniem, bądź ograniczeniem zainwestowania mogącego wywołać istotne zniekształcenia kompozycji historycznych układów osadniczych, przesłonięcie panoram, przesunięcie środków ciężkości kompozycji (degradacje wywołane przeskalowaniem, niewłaściwą funkcją) oraz obowiązkiem kształtowania zabudowy, której skala i forma musi bezwzględnie kontynuować tradycyjne zasady. d. Ukształtowanie terenu i istniejąca zabytkowa tkanka miasta utrudniająca realizację inwestycji, w tym infrastruktury technicznej; e. Położenie Starego Sącza u zbiegu rzek Dunajca i Popradu ograniczające połączenia komunikacyjne z obszarami położonymi po drugiej stronie rzek. f. Niewystarczająca ilość obiektów i urządzeń infrastruktury turystycznej i sportowej oraz niski standard istniejących zasobów. g. Erozyjno osuwiskowy charakter stoków i wykluczenie z zainwestowania wielu terenów, względnie korzystnych z powodu innych uwarunkowań. h. Górski charakter rzek i potoków, ich potencjał powodziowy i związane z tym wysokie nakłady na ochronę terenów zainwestowanych przed powodzią. i. Słabość lokalnej gospodarki oraz niekorzystna struktura podmiotów gospodarczych działających w sferze usługowo produkcyjnej i rzemiośle. j. Przebieg drogi wojewódzkiej o dużym udziale ruchu tranzytowego przez obszar śródmieścia Starego Sącza. k. Nieuporządkowana gospodarka ściekowa na obszarze miasta i gminy, a zwłaszcza brak kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta i jej wadliwe wcześniejsze wykonanie oraz brak systemów ściekowych na terenach wiejskich. l. Niezadowalająca jakość wód powierzchniowych i prawdopodobnie również podziemnych. m. Występujący na obszarze miasta i gminy Główny Zbiornik Wód Podziemnych utworów czwartorzędowych, wymagający wysokiej i najwyższej ochrony, a w związku z tym określonych rygorów użytkowania i zagospodarowania obszaru. n. Położenie południowej części gminy w obszarze źródliskowym, funkcjonującym jako strefa szczególnej ochrony zasobów wody. o. Ustawowy zakaz przeznaczania lasów i terenów rolnych (wysokie klasy bonitacyjne gleb II, III i IV) na cele nieleśne i nierolne, bez stosownej zgody ministra lub wojewody oraz nakaz utrzymania właściwej struktury lasów; p. Zasady zagospodarowania obszarów chronionych (Popradzki Park Krajobrazowy, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, strefy ochrony konserwatorskiej); ROZDZIAŁ III. - CELE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Obserwowany coraz większy wzrost znaczenia turystyki, jako funkcji inspirującej rozwój gospodarczy obszaru, rozwijanej w oparciu o wybitne walory kulturowe miasta i walory przyrodnicze terenów wiejskich gminy pozwala prognozować, iż może to wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej społeczeństwa oraz na stworzenie nowych miejsc pracy. 5

6 Ustala się następujące cele zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary Sącz: 1. Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych i gospodarczych dla rozwoju miasta i gminy, z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego, gospodarki rynkowej i wymogów Unii Europejskiej; 2. Utrzymanie tożsamości kulturowej miasta i wykorzystanie walorów zabytkowej zabudowy staromiejskiej dla rozwoju turystyki i kultury, a tym samym rozwoju całej gminy; 3. Stworzenie warunków do inwestowania, w terenach korzystnych z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego, przy równoczesnym uwzględnieniu terenów zalewowych; 4. Zapewnienie warunków dla poprawy stanu środowiska i prawidłowego funkcjonowania struktur przyrodniczych, m.in. poprzez ochronę przed zabudową korytarzy ekologicznych oraz innych terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo; 5. Zapewnienie warunków do zagospodarowania obszarów przewidywanych dla realizacji zróżnicowanych form turystyki i drobnej przedsiębiorczości, głównie dla obsługi tranzytowego ruchu turystycznego, wypoczynku świątecznego i agroturystyki,; 6. Stworzenie warunków dla rozwoju sfery związanej z wydarzeniami kulturowymi w mieście (Festiwal Muzyki Dawnej, Arii i Pieśni im. Ady Sari), promującymi Stary Sącz jako ośrodek kulturotwórczy; 7. Uporządkowanie funkcjonalno - przestrzenne i estetyczne zabudowy, głównie poprzez działania rewaloryzacyjne na starówce starosądeckiej oraz we wnętrzach architektoniczno krajobrazowych (w strefach ochrony konserwatorskiej i ochrony krajobrazu kulturowego); 8. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i gminy Stary Sącz oraz miasta Nowy Sącz i całej Doliny Popradu, poprzez stworzenie warunków dla realizacji lotniska komunikacyjnego; 9. Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego pod kątem ograniczenia uciążliwości wywołanych ruchem tranzytowym oraz podniesienia poziomu wewnętrznej i zewnętrznej obsługi komunikacyjnej; 10. Rozwój systemów infrastruktury technicznej, zapewniających dostawę wody, energii elektrycznej i gazu oraz utylizację ścieków i odpadów. 11. Poprawa warunków życia ludności, głównie w sferach dostępności do usług i poprawy jakości środowiska. II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. ROZDZIAŁ I. - KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Przyjmując, iż proces przekształcenia miasta i gminy Stary Sącz, przy pełnym poszanowaniu wartości decydujących o tożsamości obszaru, ukierunkowany będzie na osiągnięcie ładu przestrzennego, przy jednoczesnym dążeniu do coraz wyższych standardów funkcjonalnych, infrastrukturalnych, estetycznych i środowiskowych, ustala się na obszarze miasta i gminy Stary Sącz w oparciu o kryteria kulturowe, funkcjonalne, architektoniczne i przyrodnicze, kierunki zagospodarowania przestrzennego dla wydzielonych obszarów: A. OBSZARY O SZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWA- NIA. 1. TERENY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH - wpisanych do rejestru zabytków, podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Obejmują one następujące zespoły i obiekty na terenie miasta Stary Sącz: Założenie urbanistyczne miasta 1 kl. V. 114/35 kościół św. Elżbiety - KS.A. 112, dec. XII-49-30/76 kościół św. Trójcy i klasztor SS Klarysek - KS.A. 113, kościół św. Rocha - KS.A. 114, dec. 326/71/76 dom ul. Sobieskiego 17,- KS.A.361, dec. 161/84 dom ul. Sobieskiego 4 - KS.A.515, dec. 315/87 dom ul. Bandurskiego 16 - KS. A. 518, dec. 318/87 Dom na Dołkach - KS.A. 639, dec. 439/91 grobowiec SS Klarysek KS.A. 719, dec. 519/93 dom mieszkalny ul. 3 Maja 35 - KS.A.720, dec. 520/93 dom mieszkalny Rynek 2 KS.A. 757, dec. 557/94 6

7 dom mieszkalny Rynek 4 KS.A.758, dec. 558/94 dom mieszkalny Rynek 1 KS.A. 759, dec. 589/94 dom mieszkalny Rynek 3 KS.A.760, dec. 560/94 dom mieszkalny ul. Bandurskiego 22 KS.A.761, dec. 561/94 dom mieszkalny ul. Jagiellońska 8 KS.A.682, dec. 482/92 synagoga ul. Staszica 10 KS.A. 717, dec. 517/93 cmentarz wojenny nr 348 KS.A.753, dec. 553/94 budynek mieszkalny ul. Morawskiego 7 KS.A.783, dec. 583/95 budynek Rynek 5 KS.A. 799, dec. 577/96 budynek Rynek 8 KS.A.800, dec. 600/96 budynek Rynek 7 KS.A. 803, dec. 603/96 budynek Rynek 17 KS.A. 805, dec. 605/96 budynek Rynek 18 KS.A. 806, dec. 606/96 budynek Rynek 9 KS.A. 807, dec. 607/96 budynek Rynek 10 KS.A.808, dec. 608/96 budynek Rynek 11 KS.A. 809, dec. 609/96 budynek Rynek 12 KS.A. 810, dec. 610/96 budynek Rynek 13 KS.A. 811, dec. 611/96 budynek Rynek 20 KS.A. 813, dec. 613/96 budynek Rynek 22 KS.A. 815, dec. 615/96 budynek Rynek 15 KS.A. 816, dec. 616/96 budynek Rynek 14 KS.A. 817, dec. 617/96 budynek Rynek 19 KS.A. 819, dec. 619/96 budynek Rynek 16 KS.A. 820, dec. 620/96 budynek ul. Staszica 11 KS.A. 818, dec. 618/96 mur kamienny KS.A. 834, dec. 634/97 kaplica Stary Sącz Cyganowice KS.A. 844, dec. 644/98 budynek Rynek 21 KS.A. 853, dec. 653/98 Obejmują one następujące zespoły i obiekty na terenie gminy Stary Sącz: Barcice Dolne cmentarz wojenny nr 347 KS.A. 705, dec. 505/93 Gołkowice Dolne zespół zabudowy ulicowej KS.A. 154, dec. 154/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 23 - KS.A.155, dec. 155/85 Gołkowice Dolne zagroda nr 24 - KS.A. 156, dec. 156/85 Gołkowice Dolne zagroda nr 25 - KS.A. 157, dec. 157/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 26 KS.A. 158, dec. 158/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 27 KS.A. 159, dec. 159/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 28 KS.A. 160, dec. 160/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 29 KS.A. 161, dec. 161/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 30 KS.A. 162, dec. 162/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 31 KS.A. 163, dec 163/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 32 KS.A. 164, dec. 164/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 33 KS.A. 165, dec. 165/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 34 KS.A. 166, dec. 166/94 Gołkowice Dolne zagroda nr 35 KS.A. 167, dec. 167/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 36 KS.A. 168, dec. 168/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 37 KS.A. 169, dec. 169/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 38 KS.A. 170, dec. 170/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 39 - KS.A.171, dec. 171/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 40 KS.A. 172, dec. 172/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 41 KS.A. 173, dec. 173/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 42 KS.A. 174, dec. 174/84 Gołkowice Dolne zagroda nr 55 KS.A. 175, dec. 175/84 Moszczenica Niżna kościół - KS.A. 77, dec. 211/70/76 Wszelkie prace w tych obiektach, wpisanych do rejestru zabytków oraz w ich otoczeniu, wymagają uprzednich zezwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 7

8 2. OBSZARY DO OBJĘCIA OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ obejmują najcenniejsze fragmenty miasta Stary Sącz oraz historyczny zespół wiejski Gołkowice Dolne, w skład których wchodzą: zabytkowe założenia architektoniczno - urbanistyczne, założenia zieleni komponowanej, pomniki historii, archeologii, architektury i budownictwa, tradycyjna zabudowa zagrodowa, zabytki techniki i rzemiosła, dzieła sztuki, proponowane do objęcia jako strefy A, B i OW. Zakłada się, iż na obszarze Miasta i Gminy Stary Sącz, formami tymi będą objęte również zespoły i obiekty najcenniejsze kościoły w Moszczenicy Niżnej, Gołkowicach Górnych oraz Barcicach, które zachowają pożądaną ze stanowiska konserwatorskiego formę, otoczenie i ekspozycję w krajobrazie, poprzez zagospodarowanie i użytkowanie zgodne z warunkami właściwymi dla wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej A ; 3. POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY - obejmujący obszar o pow ha (26% obszaru miasta i gminy obejmuje Park wraz z otuliną ). W Parku wyznaczono również Obszar NATURA Ostoja Popradzka PLH W zagospodarowaniu obszaru miasta i gminy przyjmuje się zasady i ograniczenia wynikające z przepisów o utworzeniu Parku i otuliny. Zasady dotyczą racjonalnego, proekologicznego gospodarowania w Parku, w tym m. in. wprowadzenia zakazu: realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627, z późn. zm.2); umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeñ wodnych; pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamienialości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; organizowania rajdów motorowych i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych. 4. TERENY POMNIKÓW PRZYRODY - obejmują istniejące pomniki przyrody, chronione z ustawy o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych do niej. Przewiduje się utrzymanie i kontynuowanie ochrony istniejących pomników przyrody, zgodnie z przepisami o ich utworzeniu: Lipa drobnolistna na dziedzińcu klasztoru Klarysek w Starym Sączu, dec. Nr Rol. IX- 3/72/63, 16 XII 1963 r.; aleja drzew sosen czarnych przy wjeździe do St. Sącza, 37 drzew, dec. Nr Rl. op /26/68, 16 II 1968 r.; lipa w Przysietnicy, k. zabudowań Wojciecha Tomasiaka Nr 13, dec. Nr Rop /94/68 z dn. 18 IV 1968 r.; 8

9 dąb w Barcicach, k. zabudowań Józefa Poczkajskiego Nr 9, dec. Nr Rlop.-8311/97/68, 18 IV 1968r.; lipa w Moszczenicy Niżnej, k. starej szkoły, dec. Nr Rlop.-8311/106/68, 18 IV 1968r.; lipa w Moszczenicy Wyżnej, u Antoniego Kudłacza, dec. Nr Rlop.-8311/104/68, 18 IV 1968 r.; 3 lipy w Moszczenicy Niżnej, u J. Pierzchały, dec. Nr Rlop.-8311/9568, 18 IV 1968r.; lipa, 600 letnia w Moszczenicy Wyżnej, na wzgórzu, u Z. Zagórowskiej, dec. Nr Rlop /95/68, 18 IV 1968 r.; dąb szypułkowy w Starym Sączu, ul. Mickiewicza (Technikum Rolnicze), dec. Nr Rlop /37/77, 30 X 1978 r.; zespół skał Skałka k. Przehyby w lasach państwowych Nadleśnictwa Stary Sącz (część powierzchni pomnika przyrody, o powierzchni 5,25 ha, znajduje się na terenie gminy Stary Sącz - Krzesło Kingi, Ściana Skalna), rozporządzenie Nr 4 Woj. Nowosądeckiego z dnia 17 I 1990 r.; drzewostan na skałach w Przysietnicy na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz o pow. 14 ha, rozporządzenie Wojewody jak wyżej; dąb szypułkowy w Popowicach u Mariana Węgrzyna, rozporządzenie Woj. Nowosądeckiego z dn. 18 I 994 r.; 3 wiązy górskie k. Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, rozporządzenie Woj. Nowosądeckiego z dnia 27 XII 1994 r.; jesion o obwodzie pnia 267 cm przy dworcu PKP w Starym Sączu, rozporządzenie Woj. Nowosądeckiego z dn. 21 VI 1996 r.; 4 lipy drobnolistne k. kościółka św. Krzyża kapliczka św. Floriana w Starym Sączu, rozporządzenie Wojewody jak wyżej; źródło Anna w Barcicach, na terenie lasów Nadleśnictwa Stary Sącz, nad Popradem, rozporządzenie Nr 21 Woj. Nowosądeckiego z dnia 28 VIII 1997 r.; 2 lipy w Barcicach, k. drogi i kościoła, rozporządzenie Wojewody jak wyżej; źródło siarczkowe Tadeusz w Barcicach Zabronie, oś. Kliny, rozporządzenie Wojewody jak wyżej; wcięte koryto potoku Życzanowskiego Głęboki Jar w lesie Nadleśnictwa Piwniczna, o powierzchni 3,32 ha na terenie gminy Stary Sącz ( pozostałe 3,68 ha na terenie gminy Rytro), rozporządzenie Wojewody jak wyżej. 5. POŁUDNIOWOMAŁOPOLSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - obejmuje całe miasto i gminę Stary Sącz, poza obszarem Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Zakłada się utrzymanie obszaru chronionego krajobrazu na terenie miasta i gminy Stary Sącz i kontynuowanie tej formy ochrony poprzez realizację zasad określonych w jej regulaminie, a głównie przestrzeganie zakazów takich jak: 1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz z późn. zm.); 3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 9

10 przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Zakaz, dotyczący realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko o którym mowa wyżej, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru lub dla którego nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zakaz dotyczący pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których dopuszczono wydobywanie do celów gospodarczych skał, objętych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz oraz z 2006 r. Nr 133 poz. 934 i Nr 170 poz. 1217) lub ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Zakaz, dotyczący pkt 1, 3, 5, 6 nie dotyczy wykonywania koniecznych prac bezpośrednio związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji na Obszarze przez właściwe organy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane na terenach przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz poprzedzonych ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy. Zakaz, dotyczący pkt 8, nie dotyczy: a. budowania nowych obiektów budowlanych na obszarach, co do których: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu wejścia w życie uchwały ws. Poludniowomałopolskiego obszaru Chronionego Krajobrazu dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych w takim zakresie, w jakim budowa została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych, uzgodnione z Wojewodą Małopolskim w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm. w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych w takim zakresie, w jakim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych; b. obszarów, co do których w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istniały decyzje o warunkach zabudowy, do czasu wykonania na ich podstawie przedsięwzięć inwestycyjnych lub utraty mocy obowiązującej takich decyzji. 6. OTULINA POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO - obejmuje obszar o pow ha (Park wraz z otuliną obejmuje 26% obszaru miasta i gminy). W zagospodarowaniu obszaru miasta i gminy przyjmuje się zasady i ograniczenia wynikające z przepisów o utworzeniu Parku i otuliny. 7. OBSZARY I TERENY GÓRNICZE obejmują: złoże Stary Sącz - Moszczenica pole B i C ; złoże Gaboń ; złoże Gaboń - Grabie złoże Barcice. 10

11 Zakłada się dalszą eksploatację w/w złóż, dla których utworzone są w związku z eksploatacją obszary i tereny górnicze. Prawo geologiczne i górnicze nakłada obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego oraz jego ochronę przed zainwestowaniem. Należy zaktualizować granice terenu i obszaru górniczego złoża w Barcicach. 8. TERENY ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH - obejmują udokumentowane złoża surowców mineralnych (kruszyw) położone w terenach rolnych kotliny: złoże Stary Sącz - Moszczenica pole A ; złoże Podmajerz. złoże Gaboń; złoże Gaboń - Grabie. Ich eksploatacja, prowadzona na znacznie większą skalę niż potrzeby gminy, będzie mieć znaczenie gospodarcze dla jej rozwoju. Rekultywacja terenów po eksploatacji złóż winna być prowadzona w kierunku ich rekreacyjnego zagospodarowania. 9. TERENY W ZASIĘGU STULETNICH WÓD POWODZIOWYCH - wyznaczone w dolinach Dunajca i Popradu oraz głównych ich dopływów, obejmujące równocześnie ich strefy ekologiczne. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych wyznaczone zgodnie ze Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu oraz w Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca od ujścia Popradu, zatwierdzonym przez Dyrektora RZGW w dniu 11 stycznia 2005 roku (patrz rysunek nr 2a); W obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią. Tereny położone w wyznaczonej strefie, obecnie częściowo zabudowane, mogą być uzupełniane zabudową, tylko po zrealizowaniu wałów p/powodziowych lub innych urządzeń chroniących te tereny (patrz rysunek nr 2). B. OBSZARY OSIEDLEŃCZE. 1. TERENY ZAINWESTOWANE - obejmują istniejącą zabudowę na terenie miasta Stary Sącz i wsi starosądeckich, uzupełnianą systematycznie nową zabudową mieszkalną, usługowo - wytwórczą oraz zagrodową. W obszarach tych zlokalizowana jest zwarta zabudowa tradycyjna oraz współczesna - miejska i wiejska. Tereny te koncentrują się przede wszystkim w mieście Stary Sącz oraz w części dolinnej wszystkich wsi i są przewidziane dla dalszej zabudowy, mimo, iż nie zawsze są korzystne do zabudowy np. ze względu na występowanie inwersji, czy położenie w terenach narażonych na osuwanie. Ze względu na dostępność komunikacyjną i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, możliwe jest uzupełnienie zabudowy oraz jej modernizacja. Zakłada się dalszy rozwój tych terenów (głównie jakościowy), uwzględniający kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę techniczną, co wiąże się z modernizacją istniejących obiektów i poprawą ich standardu. Dopuszcza się również realizację obiektów nowych jako uzupełnienie istniejącej struktury. Kierunki działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego zarówno miasta jak i poszczególnych wsi winny gwarantować utrzymanie ciągłości kulturowej jednostek poprzez ochronę historycznego planu, dyspozycji przestrzennej i funkcjonalnej oraz skali. Zagospodarowanie i użytkowanie obszarów cennych kulturowo podporządkowane będzie zasadom, określonym dla terenów wyznaczonych strefami ochrony konserwatorskiej A i B ustalonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami konserwatorskimi. W skali architektonicznej, przy realizacji nowej zabudowy, zagospodarowanie oparte będzie na wykorzystaniu tradycyjnych wzorów kształtowania siedlisk i architektury, z możliwością ich modyfikacji w celu dostosowania do współczesnych standardów użytkowych i technicz- 11

12 nych. Ochronie podlegają obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków. Obiekty z ewidencji konserwatorskiej, powinny być w sposób maksymalny zachowane, z możliwością ich wykorzystana dla funkcji turystycznej. 2. TERENY DO ZAINWESTOWANIA położone w obszarze Kotliny Sądeckiej obejmują tereny korzystne do intensywnej zabudowy. Stanowią one obszar, gdzie powstawać będą nowe miejsca pracy (nieuciążliwa działalność gospodarcza) oraz realizowane będą cele publiczne. Dominującą formę zainwestowania stanowi tu budownictwo mieszkaniowe, w tym realizowane również dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Tereny te znajdują się w Kotlinie Sądeckiej, jednak skala ich rozwoju jest zróżnicowana i zależna od lokalnych uwarunkowań (w tym położenia w stosunku do terenów narażonych na zalewanie), dostępności komunikacyjnej oraz możliwości wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Konieczna jest koncentracja zabudowy i kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Zabudowa części terenów uzależniona jest od realizacji wałów p/powodziowych lub wyników Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu oraz w Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca od ujścia Popradu. Zagospodarowanie przestrzenne tych terenów, winno zmierzać w kierunku realizacji mieszkalnictwa oraz zaplecza usługowego, głównie gastronomiczno handlowego, dla obsługi turystyki. Projektowane obiekty skalą i formą będą nawiązywać do cech zabudowy tradycyjnej. Formy obiektów winny nawiązywać do tradycyjnie wykształconych pod względem proporcji budynków, kształtu dachów, w tym nachylenia połaci dachowych, detalu itp. 3. TERENY KORZYSTNE DO ZAINWESTOWANIA DLA DZIAŁALNOŚCI WY- TWÓRCZO USŁUGOWEJ - obejmują tereny częściowo już wykorzystywane na te cele oraz nowe, stanowiące ich poszerzenie, położone na terenie miasta Stary Sącz. Dopuszcza się nową zabudowę usługowo - wytwórczą oraz rzemieślniczą i produkcyjną. W terenach tych, zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem tych, dla których zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na środowisko w przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, zostanie ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. We wszystkich terenach konieczna jest koncentracja zabudowy i kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 4. TERENY DLA ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ - obejmują tereny rolne, położone na terenie miasta Stary Sącz. Dopuszcza się nową zabudowę produkcyjną oraz składowanie i magazynowanie związaną z rozwojem i zastosowaniem wysokich technologii oraz usługi komercyjne. W ww. terenach dopuszcza się realizację zabudowy technicznej i gospodarczej związanej z funkcjonowaniem lotniska komunikacyjnego. Alternatywie dopuszcza się realizację zabudowy techniczno produkcyjnej w ramach funkcjonowania Małopolskiej Strefy Gospodarczej. W terenach tych, zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem tych, dla których zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na środowisko w przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, zostanie ustalony w planach zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. We wszystkich terenach konieczne jest kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 5. TERENY DO ZAINWESTOWANIA położone poza Kotliną Sądecką w dolinach dopływów Dunajca i Popradu głównie na cele zabudowy mieszkaniowej, obejmują również tereny z usługami podstawowymi oraz możliwością realizacji obiektów i urządzeń rekreacyjnych. 12

13 W skali gminy są to tereny mniej korzystne dla zabudowy, ze względu na mniejszą dostępność komunikacyjną i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Zakłada się ekstensywny rozwój tych terenów, uwarunkowany ich położeniem w terenach cennych przyrodniczo oraz możliwościami realizacji systemów i urządzeń infrastruktury technicznej. Docelowo zakłada się kompleksowe wyposażenie tych terenów w systemy infrastruktury technicznej, a w pierwszej kolejności w systemy utylizacji ścieków. Zagospodarowanie przestrzenne tych terenów winno zmierzać głównie w kierunku realizacji zaplecza dla turystyki i rekreacji, w tym m.in.: Realizacji budownictwa rekreacyjnego, na dużych działkach w otoczeniu zieleni komponowanej, w celu zapewnienia niezbędnego komfortu i standardu wypoczynku; Realizacji zaplecza usługowego dla obsługi ruchu turystycznego, głównie gastronomiczno handlowego; Realizacji infrastruktury sportowej tj. boisk sportowych, kąpielisk, kortów tenisowych, ścieżek rowerowych; Obiekty projektowane skalą i formą będą nawiązywać do cech zabudowy tradycyjnej. Formy obiektów winny nawiązywać do tradycyjnie wykształconych pod względem proporcji budynków, kształtu dachów, w tym nachylenia połaci dachowych, detalu itp. 6. TERENY PRZYSIÓŁKÓW - obejmują tereny już częściowo zainwestowane budownictwem mieszkalno zagrodowym. Utrzymuje się istniejącą zabudowę przysiółkową w Gaboniu, Skrudzinie, Moszczenicy Wyżnej i Niżnej, Barcicach, Przysietnicy, Popowicach, Woli Kroguleckiej i Myślcu. Dopuszcza się realizację realizacji nowych obiektów, głównie na zasadzie wymiany substancji oraz domów letniskowych lub małych pensjonatów dla funkcji agroturystycznych, z zakazem lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem tych, dla których zostanie wykazany brak niekorzystnego wpływu na środowisko w przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Dopuszcza się możliwość realizacji w przysiółkach pojedynczych większych obiektów pensjonatowych i domów jednorodzinnych dla funkcji agroturystycznej, których lokalizację określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny te w niektórych wypadkach wymagają objęcia planami miejscowymi w celu uniknięcia chaosu przestrzennego i co za tym idzie, dewaluacji jakościowej tych obszarów. Zakłada się ekstensywny rozwój tych terenów, uwarunkowany ich położeniem w terenach otwartych, przyrodniczych oraz możliwością realizacji systemów i urządzeń infrastruktury technicznej. W wypadku braku możliwości objęcia systemami zbiorczymi obowiązuje realizacja indywidualnych i lokalnych urządzeń do utylizacji ścieków. W terenach obejmujących tradycyjną zabudowę przysiółkową, zakłada się że ochronie podlega tradycyjny sposób kształtowania siedlisk i skala zabudowy. Obowiązuje zakaz rozpraszania zabudowy, a nowe formy dopuszcza się głównie na zasadzie wymiany substancji. Zabudowa, z uwagi na walory krajobrazowe rejonów wyznaczonych dla jej realizacji, winna wpisywać się w otoczenie. Ilość obiektów kubaturowych jak również ich wielkość uwarunkowana jest ekspozycją w terenie oraz sąsiedztwem cennych obszarów przyrodniczych. Dla zachowania walorów krajobrazowych obszaru obowiązuje stosowanie jednolitych stylistycznie form architektonicznych nawiązujących do lokalnych tradycji budownictwa wiejskiego (proporcje budynków, forma przekrycia dachu, typowe materiały i detal architektoniczny). 7. TERENY KORZYSTNE DLA TURYSTYKI NARCIARSKIEJ - obejmują tereny dla realizacji infrastruktury narciarskiej, tj. wyciągów różnego typu. Lokalizować je można w południowej części gminy w przysiółku Bachnate oraz innych rejonach gminy posiadających warunki korzystne dla ich funkcjonowania. Zagospodarowanie tych terenów winno być realizowane wg programów rozwoju narciarstwa. Możliwa będzie również realizacja obiektów związanych z obsługą planowanej infrastruktury narciarskiej, realizowanych w dostosowaniu do istniejących warunków środowiskowych i ekspozycji w krajobrazie. 13

14 C. OBSZARY CHRONIONE PRZED ZABUDOWĄ. 1. TERENY LASÓW - obejmują wszystkie tereny leśne i zarośli łęgowych, w tym lasy ochronne na obszarze gminy, bez względu na własność. Tereny te są wyłączone z zabudowy na podstawie ustawy o lasach z 1991 r. (jednolity tekst z 2011 r.) oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121 poz.1266 ze zm.). Ochroną przed zainwestowaniem należy objąć także tereny proponowane do zalesienia. Przez wyłączenie lasów z zabudowy rozumie się zakaz realizacji zainwestowania nie związanego z prowadzeniem gospodarki leśnej. Zgodnie z ustawą o lasach, właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. Przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne można dokonać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Ministra Środowiska lub Marszałka Województwa Małopolskiego, w zależności od kategorii własności. Stąd wynika, że samowolne przeznaczanie lasów na cele nieleśne jest niedopuszczalne. Szczególnemu wyłączeniu z zabudowy podlegają lasy ochronne, do których na obszarze miasta i gminy zaliczone są wszystkie lasy państwowe i komunalne. 2. STREFA EKOLOGICZNA RZEK I POTOKÓW, obejmuje koryta wszystkich cieków, kamieńce oraz najniższe terasy wraz z lasami i zaroślami nadrzecznymi i jest chroniona przed zainwestowaniem kubaturowym. Należy dążyć do utrzymania koryt rzecznych w stanie naturalnym, dopuszczając możliwość technicznego utrwalenia brzegów wyłącznie w obszarach zainwestowanych. Obudowa biologiczna Dunajca, Popradu oraz potoków, w wielu miejscach uszczuplona i rachityczna, wymaga rekonstrukcji i przekształcenia w pełnowartościowe, drzewiasto krzewiaste zespoły łęgowe, o składzie gatunkowym zgodnym z warunkami siedliskowymi. Preferować należy gatunki niezbyt wysokie, np. olsza szara i wierzba. W górskiej oraz częściowo pogórskiej części gminy obudowa biologiczna potoków powinna pod względem gatunkowym nawiązywać do składu gatunkowego lasów. Utrzymuje się całkowity zakaz eksploatacji żwiru wprost z koryt rzecznych. Możliwe jest wykorzystanie tej strefy dla celów rekreacyjnych oraz realizacja urządzeń sportowo rekreacyjnych typu: boiska sportowe, miejsca do biwakowania, ścieżki spacerowe, ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, pola namiotowe, plaże itp. bez obiektów kubaturowych. Możliwa również realizacja ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych oraz obiektów związanych z małą retencją i małą energetyką. 3. OBSZAR WYBITNIE GÓRSKI - obejmuje południową i wschodnią część gminy, i prawie w całości leży w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Teren ten winien stanowić obszar aktywnej współpracy między Dyrekcją Parku, a Władzami Miasta i Gminy Stary Sącz. Kierunki rozwoju i zagospodarowania obszaru są zdeterminowane faktem dominacji wybitnie przyrodniczych uwarunkowań. Wynikają one z: zakwalifikowania obszaru jako fragmentu biocentrum rangi europejskiej; pełnienia przez obszar ważnych funkcji hydrologicznych z uwagi na obecność karpackiej strefy źródliskowo alimentacyjnej; prowadzenia ograniczonej gospodarki leśnej; dużej atrakcyjności terenu dla turystyki pieszej - górskiej, rowerowej, narciarstwa turystycznego oraz wypoczynku świątecznego dla mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz. Istniejącą zabudowę utrzymuje się z możliwością jej adaptacji dla celów turystycznych oraz możliwością realizacji nowych obiektów dla obsługi gospodarki leśnej. Docelowo, dla tego obszaru za najważniejsze uznaje się funkcje ekologiczne i ochronne, które gwarantują harmonijne funkcjonowanie struktur przyrodniczych nie tylko na obszarze gminy, ale również w obrębie całego geosystemu Beskidu Sądeckiego, jak również zachowanie walorów źródliskowo - alimentacyjnych, krajobrazowych, wypoczynkowych i dydaktyczno - krajoznawczych. 14

15 Wysoką rangę należy przypisać leśnictwu i gospodarce leśnej, realizowanej w harmonii z ekologiczną i ochronną rolą lasów. Pozostałe dziedziny społeczno - gospodarcze, takie jak turystyka piesza, rowerowa, narciarska i krajoznawcza będą miały charakter ekstensywny. Obowiązuje ochrona obszarów źródliskowych i w związku z tym powinien obowiązywać zakaz realizacji nowych ujęć źródeł dla wodociągów zbiorczych oraz ograniczenie realizacji ujęć wód powierzchniowych, lokalizowanych na źródliskowych odcinkach cieków. Dla utrzymania wysokich walorów widokowych niewskazanym jest zalesianie górskich polan i innych fragmentów terenu, zwłaszcza tych, przez które przebiegają szlaki turystyczne. 4. TERENY O NAJWYŻSZYCH WALORACH KRAJOBRAZOWYCH I WYSOKICH WALORACH WIDOKOWYCH - obejmują tereny rolno zadrzewieniowe położone w obrębie stoków, fragmenty dna kotliny oraz niezalesione grzbiety pogórzy. Dla utrzymania wysokich walorów widokowych i krajobrazowych konieczne jest pozostawienie ich jako terenów otwartych, wskazanych do tradycyjnego użytkowania rolniczego. Dopuszcza się utrwalenie rodzimymi gatunkami drzew i krzewów krawędzi teras rolniczych oraz dróg śródpolnych. Konieczną jest także rekonstrukcja pasów zieleni przeciwwiatrowej w dolinie Popradu z zastosowaniem drzew liściastych i iglastych. Wskazany jest zakaz zabudowy i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energetycznych i wież telefonii komórkowej). Zakaz realizacji obiektów kubaturowych winien dotyczyć również tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnictwa. Dotyczy to przede wszystkim terenów stanowiących przedpole ekspozycji zespołu staromiejskiego. W wypadku wniosków inwestycyjnych w tych rejonach, należy wprowadzić procedurę ustalenia zakazu zabudowy, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Wyłączone z zabudowy kubaturowej najwartościowsze krajobrazowo tereny, szczególnie w terenach wiejskich mogą być wykorzystane dla funkcji turystycznych poprzez wytyczanie na nich szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) oraz realizację punktów widokowych. Wykorzystane mogą być istniejące drogi polne i leśne. Wskazana jest również adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, szczególnie tradycyjnej przysiółkowej, dla obsługi tras turystycznych oraz dla potrzeb agroturystyki, z możliwością nieznacznej rozbudowy istniejących obiektów. 5. TERENY KOMPLEKSÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI GRUNTÓW ROLNYCH - szczególnie chronione przed zainwestowaniem, obejmują zwarte kompleksy gruntów klas II, III i IV z niewielkimi enklawami gleb organicznych i niższych klas oraz tereny zmeliorowane. Podstawowymi funkcjami tych terenów winna być funkcja rolnicza, podporządkowana ochronie środowiska i krajobrazu. Wysokie walory zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w skali nie tylko gminy, winny być chronione jako zasoby narodowe dla rozwoju rolnictwa. Tereny te winny podlegać szczególnej ochronie przed zainwestowaniem, również gleby klas IV, dla których Rada Gminy winna zwiększyć reżimy ochrony. Gospodarka rolna winna być realizowana w harmonii z ekologiczną i ochronną rolą otwartych przestrzeni rolnych. Zagospodarowanie terenu, winno zapewnić efektywniejsze wykorzystanie szczególnie wartościowych kompleksów przestrzeni rolnej. Wymagane jest utrzymanie odpowiednich standardów środowiska, szczególnie poziomu metali ciężkich w glebie, kwasowości gleb, czystości wód i powietrza atmosferycznego. Tereny te pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu rolnym (z dużym udziałem sadów), które zapewni wewnętrzną spójność przestrzenną środowiska przyrodniczego. Wskazane jest uzupełnienie zadrzewienia w obrębie teras rolnych, dróg polnych oraz naturalnych i antropogenicznych skarp. Na stokach o dużym kącie nachylenia winna nastąpić zmiana w sposobie użytkowania gruntów w kierunku trwałych użytków zielonych lub nasadzenia krzewami i drzewami owocowymi. Istniejąca zabudowa do utrzymania z możliwością adaptacji na cele rekreacyjne i agroturystyczne, z możliwością nieznacznej rozbudowy istniejących obiektów. Utrzymuje się urządzenia infrastruktury technicznej, z możliwością ich przebudowy i ewentualnej rozbudowy. W procesach inwestycyjnych należy uwzględniać ochronę systemów drenarskich. Wskazane 15

16 jest ograniczenie realizacji nowych obiektów kubaturowych, w tym również tworzenia nowych siedlisk związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnictwa. W wypadku wniosków inwestycyjnych, należy wprowadzić procedurę ustalenia zakazu zabudowy, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. 6. TERENY OTWARTE ROLNO ZADRZEWIENIOWE - obejmują wszystkie pozostałe tereny rolne z występującą zabudową rozproszoną (w tym tradycyjną przysiółkową), chronione przed zainwestowaniem. Podstawowymi funkcjami tych terenów są funkcje rolne i przyrodnicze. Wysokie walory krajobrazowe winny podlegać ochronie, a kierunki zagospodarowania powinny ograniczać naturalne tendencje erozyjno osuwiskowe stoków. W związku z tym, tereny te winny podlegać ochronie przed zainwestowaniem. Tereny te pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu rolno zadrzewieniowym, zapewniając wewnętrzną spójność przestrzenną środowiska przyrodniczego. Wskazane jest uzupełnienie zadrzewienia w obrębie teras rolnych, dróg polnych oraz naturalnych i antropogenicznych skarp. Na stokach o dużym kącie nachylenia winna nastąpić zmiana w sposobie użytkowania gruntów w kierunku trwałych użytków zielonych. Gospodarka rolna winna być realizowana w harmonii z ekologiczną i ochronną rolą otwartych przestrzeni rolnych. Zagospodarowanie terenu, winno zapewnić efektywniejsze wykorzystanie szczególnie wartościowych kompleksów przestrzeni rolnej. Wymagane jest utrzymanie odpowiednich standardów środowiska, szczególnie poziomu metali ciężkich w glebie, kwasowości gleb, czystości wód i powietrza atmosferycznego. Istniejące obiekty (w tym historyczna zabudowa przysiółkowa) do utrzymania, z możliwością adaptacji na cele rekreacyjne i agroturystyczne. Dopuszcza się realizację nowych obiektów w ramach istniejących siedlisk. Wskazanym jest odtworzenie obudowy biologicznej rzek, szczególnie w miejscach, gdzie uległa ona znacznemu uszczupleniu lub degradacji. 7. TERENY ZIELENI MIEJSKIEJ I WIEJSKIEJ obejmują istniejące tereny zieleni na obszarze miasta i gminy Stary Sącz. Z uwagi na brak na terenach osiedlowych miasta i gminy większych założeń zieleni, należy zagospodarować i kontynuować zagospodarowanie istniejących skwerów, plant, zadrzewień pojedynczych i grupowych oraz skarp i zieleni osiedlowej. Szczególny wysiłek winien być skierowany na zagospodarowanie parków leśnych: lasu komunalnego Góry Parkowej, łęgowych lasów komunalnych i państwowych nad Popradem i Dunajcem oraz zieleni w widłach Dunajca i Popradu. Naturalna skarpa miejska, stanowiąca element tożsamości Starego Sącza winna być podkreślona poprzez właściwe jej zagospodarowanie zielenią. Wyznaczone tereny pod osadnictwo winny uwzględniać tereny pod zieleń urządzoną, tak w mieście jak i we wsiach. W kształtowaniu terenów zielonych należy zwrócić uwagę na ochronę nasadzeń sztucznych i naturalnych oraz zabezpieczenie zieleńców i zadrzewień przed dewastacją. 8. TERENY ZADRZEWIEŃ PRZECIWWIATROWYCH obejmują tereny w dolinie Popradu. Istniejące pasy zadrzewień winny ulec rekonstrukcji. Wprowadzenie drzew iglastych oraz tzw. struktury ażurowej (zadrzewienie maksymalnie ażurowe w dolnej części, ze stopniowym zmniejszaniem się przewiewności ku górze tak, aby ogólna ażurowość pasa wynosiła około 30%). Z uwagi na to, że intensywność oddziaływania takiego zadrzewienia ogranicza się jedynie do strefy szerokości m, wskazanym jest założenie kolejnych pasów wiatrochronnych. D. OBSZARY DO PRZEKSZTAŁCEŃ. 1. TERENY ZAINWESTOWANE, NAJWARTOŚCIOWSZE Z UWAGI NA STRUK- TURĘ PRZESTRZENNĄ - obejmują zabytkowe centrum miasta Stary Sącz oraz centra wsi o dużym stopniu zachowania historycznej tkanki w postaci czytelnego, związanego 16

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2119 UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5747 UCHWAŁA NR XXXVII/730/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno

UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno UCHWAŁA Nr XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Promno Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINA ZBROSŁAWICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r.

UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. UCHWAŁA Nr VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 marca 2011r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA Wójt Gminy Gorzyce STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GORZYCE- II ZMIANA UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ STUDIUM Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR X/255/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Błędzianki Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia. w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia Spalsko-Sulejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie art. 9, art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego UCHWAŁA NR.../.../2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska"

UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska Projekt UCHWAŁA NR... SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Drawska" Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. I UCHWAŁA NR XVII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/182/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2365 UCHWAŁA NR XXXIV/245/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu UCHWAŁA NR XLIX/881 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Na podstawie podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA NR / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu WyŜyny Miechowskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 1190 UCHWAŁA NR XVIII/295/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu,

Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, Ochrona i kształtowanie układów urbanistycznych i ruralistycznych w terenach nadrzecznych położonych w Obszarach Chronionego Krajobrazu, na przykładzie wsi Spycimierz w gminie Uniejów, województwo łódzkie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do protokołu nr XXXVIII/14 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 maja 2014r.

Załącznik nr 5 do protokołu nr XXXVIII/14 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 maja 2014r. Załącznik nr 5 do protokołu nr XXXVIII/14 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 maja 2014r. UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr IX/79/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r. Uchwała Nr IX/79/07 Druk Nr B/94/07 w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego Borawa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania Wprowadzenie do zmiany Studium. Pierwsza edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany opracowana została

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne W3

Planowanie przestrzenne W3 Planowanie przestrzenne W3 C.d. o planie zagospodarowania WLKP Subregion koniński Obszar problemowy, wyczerpujące się złoża węgla Powiat złotowski Potrzeba specjalnej polityki przestrzennej, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/244/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/250/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13

UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 UCHWAŁA Nr XXXV/224/13 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie

UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie UCHWAŁA NR.../.../2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Sokólskie Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Podworski w Wojanowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje: UCHWAŁA NR XXII/221/08 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Z DNIA 30 KWIETNIA 2008R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Pruszkowa projekt KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM - Cel i plan prezentacji PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1)

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia r. Druk Nr 103/15 Projekt Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo