STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI"

Transkrypt

1 AG MŚ Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej WARUNKI TECHNICZNE modernizacji szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ miasto Brzesko Powiat: brzeski Województwo: małopolskie

2 BRZESKO 2011 I. Dane formalno-prawne 1. Zamawiający: Powiat Brzeski, Brzesko, ul. Głowackiego Nazwa obiektu: Powiat: brzeski Gmina: Brzesko Jednostka ewidencyjna: miasto Brzesko 3. Podstawowe informacje o obiekcie Miasto Brzesko położone jest w środkowej części powiatu brzeskiego. Powierzchnia ogólna miasta w granicach administracyjnych wynosi 1189 ha. Teren płaski Zabudowa w części miasta staromiejska i wielkoblokowa a na pozostałym terenie willowa. Przez miasto przepływa rzeka Uszwica, przebiegają drogi krajowe Kraków - Przemyśl -Medyka, oraz linie kolejowe Kraków - Medyka.. 4. Cel i zakres opracowania Celem prac jest aktualizacja baz danych rejestru szczegółowej osnowy geodezyjnej. Prace aktualizacyjne mają na celu podniesienie uniwersalności i funkcjonalności osnowy geodezyjnej, niezbędnej do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Aktualizacją należy objąć szczegółową poziomą i wysokościową osnowę geodezyjną dla obszaru miasta Brzeska. 5. Normy prawne obowiązujące w trakcie opracowania: 5.1. Normy prawne w randze ustaw: a) ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287), b) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz z późn. zm.) Normy prawne w randze rozporządzeń: a) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii i krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

3 b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031), d) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemie informacji 0 terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz.866), e) rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 1 przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów 0 udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 837), f) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz. 1209), g) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454 ze zmianami w Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89), h) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297)., i) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821), j) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 1 kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 493) Instrukcje techniczne: a) 0-1/0-2 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (wyd. 2001r.). b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wyd. 1992r.).

4 c) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (wyd. II 198lr.). d) G-l - Pozioma osnowa geodezyjna. e) 0-1- Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 5.4. wytyczne Techniczne: a. G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. b. G-l.5- Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników c. G-l.6 - Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. d. G-l.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju: a. Wytyczne do przeliczeń osnów poziomych i granic administracyjnych oraz przekształceń map katastralnych do układu 2000" z dnia 13 lutego 2003 r. b. Wytyczne techniczne G-l.2 pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASGEUPOS (projekt z dnia r.) 6. Wymagania formalno-organizacyjne 6.1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią warunków technicznych, stanowią one bowiem podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w warunkach technicznych i ewentualne zmiany w treści tych warunków są możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym publicznych. ustawą Prawo zamówień 6.2. Praca podlega zgłoszeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku, ul. Głowackiego 51, Brzesko (tel ) W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w niniejszych warunkach technicznych Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z inspektorem nadzoru. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych z Geodetą Powiatowym Panem Andrzejem Surówka lub Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Pani Haliny Mucha Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały na 2 tygodnie przed terminem zakończenia pracy, określonym w specyfikacji wraz z pozytywnym Protokołem kontroli wewnętrznej przez inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii.

5 6.5. Odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu kontroli wykonanej przez inspektora nadzoru oraz jego udziale przy odbiorze prac Wszelkie materiały cyfrowe należy przekazywać do odbioru na opisanych odpowiednio nośnikach CD, w 2 egzemplarzach. II. Charakterystyka obiektu. 1. Dane ogólne:- Jednostka ewidencyjna: Brzesko 2. Dane szczegółowe: 1. Opracowanie obejmuje obszar miasta Brzeska. 2. Powierzchnia ogólna opracowania: ha. 3. Na obszarze opracowania według wykazu z operatu pomiarowego przyjętego w dniu r. do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr 272/815/82 znajduje się: 122 repery I klasy w układzie Amsterdam i Krondsztadt Na obszarze opracowania według Banku Osnów znajduje się: 1) 15 punktów zaliczonych do podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej w układzie Krondsztadt 86, 2) 30 punktów zaliczonych do podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej, w układzie 1965, strefa 1 i 2000 strefa 7 3) 405 punktów zaliczonych do szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej w układzie 1965, strefa 1 i 2000 strefa 7, 4) 137 punktów tworzących dawne sieci poligonizacji technicznej, zaliczone obecnie do osnowy pomiarowej. Punkty te (stabilizację) należy wykorzystać przy konstrukcji odnawianej sieci w układzie 1965, strefa 1 i 2000 strefa 7. r III. Źródła danych dotyczących osnowy geodezyjnej i metody ich pozyskania. Do realizacji zamówienia należy wykorzystać następujące materiały archiwalne udostępniane przez: 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku (PODGiK): 1) odbitki arkuszy map przeglądowych w skali 1:10 000, 2) dawna osnowa poligonowa założona wg obowiązujących do lat 70-tych ubiegłego wieku instrukcji B-III, zaliczona obecnie do osnowy pomiarowej, mocno zdezaktualizowana, głównie z powodu zaniku wizur, spowodowanych zmianą sposobu użytkowania terenu oraz złym stanem technicznym ich znaków (według Banku Osnówl37 punktów); 3) operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu r. pod nr /1995, dotyczący inwentaryzacji poziomej

6 osnowy geodezyjnej oraz opracowanie projektu szczegółowej osnowy poziomej III klasy, stabilizacja, pomiar i jej obliczenie w granicach administracyjnych miasta Brzesko. Na podstawie założeń projektu technicznego wykonano stabilizację dla 371 punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, dla 80 punktów wykorzystano istniejące znaki geodezyjne. Dla miasta Brzesko ok. 30 punktów; 4) operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu r. pod nr /1998 r. dotyczący wyznaczenia położenia punktów osnowy III klasy technika satelitarną na terenie gminy Brzesko. Sieć GPS nawiązano do 4 punktów osnowy podstawowej I klasy, 2 punktów triangulacyjnych II klasy oraz 2 punktów sieci POLREF; 5) operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu r. pod numerem /2000 z wyznaczenia współrzędnych punktów wysokich na terenie całego powiatu brzeskiego. 34 obiekty sakralne i 7 obiektów techniczno-budowlanych (maszty i kominy) wyznaczono metodą wcięć kątowych. Do projektowanej sieci włączono 21 punktów, których współrzędne wyznaczono techniką satelitarną; 6) operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu r. pod nr /06, dotyczący wznowienia znaków geodezyjnych szczegółowej, poziomej osnowy geodezyjnej (18 punktów); 7) operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu r. pod nr /06, z aktualizacji szczegółowej, poziomej osnowy geodezyjnej w powiecie brzeskim (dla gminy Brzesko zaktualizowano ok. 40 punktów); 8) operat pomiarowy przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu r.. pod nr /06, z przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy geodezyjnej III klasy z układu współrzędnych 1965 strefa 1 do układu 2000 strefa 7; 9) katalogi rzędnych osnowy wysokościowej dla arkuszy map przeglądowych; 10) dane z Banku Osnów: a) wykazy reperów I, II klasy oraz pliki tekstowe zawierające nr i przybliżone współrzędne X Y w układzie 2000/7, b) Wykazy, opisy topograficzne punktów oraz współrzędne punktów podstawowej, szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. 2. Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie (CODGiK): 1) wykazy, opisy topograficzne oraz rzędne reperów I i II klasy,

7 2) Wykazy, opisy topograficzne punktów oraz współrzędne punktów podstawowej poziomej osnowy geodezyjne. IV. System informatyczny, w którym rejestrowana jest baza danych osnów geodezyjnych: Baza danych państwowego rejestru podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych dla powiatu brzeskiego prowadzona jest w systemie Bank Osnów. Baza ta udostępniana jest w formie kopii, plików tekstowych jak również poprzez Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego. V. Zakres prac przewidywanych do wykonania: Prace wykonane zostaną w dwóch etapach. ETAP I -termin zakończenia: 31 sierpnia 2011 r. 1. Pobranie danych z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzesku oraz ich analiza. 2. Inwentaryzacja punktów szczegółowej i podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej w zakresie opracowania. 3. Inwentaryzacja punktów szczegółowej i podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej w zakresie opracowania. 4. Opracowanie projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej. ETAP II- termin zakończenia: 15 grudnia 2011 r. 1. Realizacja projektu: 1) stabilizacja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, 2) sporządzenie opisów topograficznych, 3) Pomiar, szczegółowej osnowy geodezyjnej, 4) wyrównanie obserwacji w układzie współrzędnych 2000/7 i w układzie odniesienia Krondsztadt 86, 2. Aktualizacja bazy danych szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej, prowadzonej w systemie Bank Osnów. 3. Obliczenie średnich różnic poziomów odniesienia wysokościowego pomiędzy lokalnymi układami Amsterdam, Krondsztadt 60 i układem Krondsztadt 86 - na podstawie katalogowych i dodatkowo wyznaczonych wysokości, w punktach pokrywających równomiernie obszar miasta Brzeska.

8 VI. Sposób opracowania ETAP I 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Brzesku(GODGiK). 2. Prace wykonane w zakresie podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej I i II klasy na terenie opracowania: 1) sprawdzenie stanu technicznego punktów osnowy, 2) sprawdzenie i oczyszczenie wizur na punkty kierunkowe, 3) sprawdzenie centryczności znaku naziemnego nad centrem znaku podziemnego, 4) wymiana znaków uszkodzonych lub uzupełnienie znaku naziemnego, 5) aktualizacja lub sporządzenie nowych opisów topograficznych. 3. Prace wykonane w zakresie szczegółowej osnowy poziomej: 1) odszukanie i sprawdzenie stanu technicznego punktów, 2) sprawdzenie i oczyszczenie wizur na punkty sąsiednie, 3) aktual izacj a opisów topograficznych, 4) sporządzenie arkuszy inwentaryzacyjnych, 5) sporządzenie roboczej mapy przeglądowej osnowy z zaznaczeniem wyników wywiadu w terenie, 4. Prace wykonane w zakresie wysokościowej osnowy geodezyjnej: 1) Adnotacja wyników inwentaryzacji na kopiach opisów topograficznych, w arkuszach inwentaryzacji oraz na odbitce roboczej mapy przeglądowej geodezyjnej osnowy wysokościowej, 2) oczyszczenie i zabezpieczenie farbą antykorozyjną istniejących znaków żeliwnych, 3) sporządzenie arkuszy inwentaryzacyjnych. 4) sporządzenie roboczej mapy przeglądowej osnowy z zaznaczeniem wyników wywiadu w terenie, 5. Sporządzenie dokumentacji technicznej z przeprowadzonej inwentaryzacji istniejących osnów poligonowych. Dokumentacja powinna zawierać: 1) sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji istniejących punktów osnowy geodezyjnej wraz z wnioskami, 2) tabelaryczne zestawienie wyników inwentaryzacji osnowy geodezyjnej, 3) zaktualizowane kopie opisów topograficznych, 4) mapę przeglądową osnów geodezyjnych w skali 1:10000 z naniesionymi wynikami inwentaryzacji,

9 6. Opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy geodezyjnej z wykorzystaniem przeprowadzonej inwentaryzacji istniejących osnów. W projekcie technicznym należy uwzględnić poniższe zalecenia: 1) projekt techniczny szczegółowej osnowy geodezyjnej opracować na mapach topograficznych w skali 1:2000, 2) punkty szczegółowej poziomej osnowy zaprojektować tak, by sieć składała się z 500 punktów osnowy szczegółowej i podstawowej. 3) lokalizację punktów dostosować do istniejących warunków terenowych mając na uwadze zapewnienie zakładanym punktom ich ochronę przed zniszczeniem, dogodność korzystania z nich przy dalszych pomiarach oraz uzyskiwanie wizur ze stanowisk naziemnych, 4) punkty szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej założyć w sieciach, wykorzystując obserwacje statycznych pomiarów satelitarnych GNSS, pomiarów wykonanych w ramach systemu ASG-EUPOS oraz pomiarów metodą poligonizacji i wcięć, 5) ze względu na zurbanizowany charakter terenu oraz rodzaj zabudowy na opracowywanym obszarze postuluje się wyznaczenie współrzędnych punktów nowoprojektowanej osnowy metodą kombinowaną, łączącą obserwacje pomiarów techniką GNSS i pomiarów klasycznych metodą poligonizacj i, 6) do sieci należy włączyć wszystkie istniejące w terenie cele wysokie (wieże kościołów, maszty itp., które należy wyznaczyć metoda wcięć, 7) przy ustalaniu lokalizacji punktów należy dążyć do uzyskania jak największej liczby wzajemnych wizur na sąsiednie punkty tej samej lub wyższej klasy, 8) przy ustalaniu lokalizacji punktów przewidzianych do pomiaru metodą satelitarną należy uwzględnić następujące warunki: - unikać zakryć horyzontu i przeszkód terenowych mogących powodować odbicia sygnałów satelitarnych, w szczególności: budowle, drzew, krzewy, samochody, - punkty nie powinny być projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie aktywnych elementów infrastruktury technicznej emitujących fale elektromagnetyczne, w szczególności nadajników radiowych, linii energetycznych, trakcji kolejowej, - każdy punkt osnowy szczegółowej powinien mieć określony minimum jeden przestrzenny wektor na sąsiedni, widoczny bez przeszkód punkt sieci. 9) przy ustalaniu lokalizacji punktów przewidzianych do pomiaru metodą poligonizacji należy uwzględnić następujące warunki: - ciągi powinny być zbliżone do prostoliniowych, - każdy ciąg powinien być nawiązany obustronnie kątowo i liniowo,

10 - długości ciągów pojedynczych nie powinny być większe od 3 km ciągów wyznaczających punkty węzłowe od 2 km - długości boków w ciągach powinny wynosić od 150 do 500 m, przy czym średnia długość boku powinna być od 250 m m. 10)poziome nawiązanie geodezyjne sieci powinno być wykonane do wszystkich punktów osnowy podstawowej znajdujących się na terenie opracowania. W uzasadnionych przypadkach, przy łączeniu istniejących sieci geodezyjnych, dopuszcza się nawiązanie do punktów osnowy szczegółowej pod warunkiem, ze liczba takich nawiązań nie będzie przekraczała 30 % ogólnej liczby nawiązań. Dla integracji nowej sieci z istniejącą w terenie osnową, do pomiaru należy włączyć punkty kontrolne tej samej klasy o znanych współrzędnych, ll)wysokości punktów wyznaczyć metodą niwelacji geometrycznej lub techniką GNSS, z dokładnością nie mniejszą niż 0.01 m, tak aby mogły służyć do nawiązywania osnów pomiarowych i wykonywania pomiarów geodezyjnych, 12) przy wyznaczaniu wysokości punktów techniką GNSS wykonać nawiązania wysokościowe do co najmniej czterech punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej podstawowej. Punkty nawiązania wysokościowego powinny być rozmieszczone równomiernie na obszarze mierzonej sieci. 13) mapy projektu technicznego powinny zawierać : a) wszystkie punkty sieci, w tym punkty przewidziane do wykonania nawiązań poziomych i pionowych, b) wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego, c) punkty nowo projektowane oraz przewidziane do wykonania prace konserwacyjne, d) punkty nawiązań poziomych i wysokościowych oznaczone kolorem czerwonym, e) oznaczenie punktów adoptowanych do sieci i punktów bliskich, f) oznaczenie punktów stabilizacji wieloznakowej, g) oznaczenie punktów na budowlach, 14) opis projektu technicznego powinien zawierać: a) dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę, b) punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adoptowanych do pomiaru, c) sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej, d) uzasadnienie ewentualnych zmian w stosunku do założeń technicznych, e) proponowane typy znaków sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów prawnych, 15) punkty zanumerować w uzgodnieniu z PODGiK w Brzesku, 16) projekt techniczny przedłożyć do zatwierdzenia Staroście Powiatowemu w Brzesku.

11 ETAP II 1. Stabilizacja punktów osnowy. 1) punkty należy zastabilizować w terenie znakami geodezyjnymi w sposób i w miejscach zapewniających ich wieloletnie przetrwanie, z zastosowaniem znaków naziemnych i ściennych, 2) znaki naziemne osadzić wzdłuż dróg, poza rowem ograniczającym koronę drogi, przy czym należy wybierać grunty wolne od upraw rolniczych. Lokalizację i stabilizację punktów należy wcześniej uzgodnić z odpowiednim Zarządcą drogi. Znaki naziemne osadzić co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. Podstawa znaku powinna znajdować się na głębokości większej od głębokości zamarzania gruntu, 3) znaki ścienne postaci metalowych bolców osadzić na budowlach, których fundamenty sięgają poniżej poziomu zamarzania gruntu. Znaki ścienne osadzić co najmniej 7dni przed rozpoczęciem pomiaru, 4) znaki punktów uszkodzonych wymienić a w przypadku braku znaków naziemnych uzupełnić, 5) dla wszystkich punktów nowych i adaptowanych należy wykonać opisy topograficzne, umożliwiające odnalezienie i zidentyfikowanie punktów oraz odtworzenie miejsca położenia punktów. Opisy topograficzne dostosować do programu Bank Osnów, Format rastrów uzgodnić z PODGiK w Brzesku, 6) dla wszystkich punktów nowych należy doręczyć właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością zawiadomienie o umieszczeniu nowych znaków geodezyjnych. 2. Pomiar linii szczegółowej osnowy oraz odcinków kontrolnych punktów nawiązania: 1) należy sprawdzić stabilność punktów nawiązania sieci niwelacyjnej poprzez wykonanie pomiarów kontrolnych na jednym z odcinków linii niwelacyjnych dochodzących do tego punktu, 2) błąd średni pomiaru 1 km niwelacji nie powinien być większy niż 4 mm/km, błąd wysokości punktu po wyrównaniu nie powinien być większy od 0,01 m, 3) długości linii niwelacyjnych nie powinny przekraczać 6 km, a na terenach niezurbanizowanych 18 km. Długości odcinków niwelacyjnych powinny wynosić od 0,5 km do 1,0 km, a na terenach niezurbanizowanych nie powinny przekraczać 3 km, 4) zalecane jest wykonanie pomiaru niwelatorem z automatyczną rejestracją odczytu, 3. Pomiar sytuacyjny szczegółowej osnowy: a) pomiary wszystkich elementów sieci wykonać sprawdzonymi i rektyfikowanymi instrumentami odpowiedniej klasy, b) przed rozpoczęciem pomiaru należy zapewnić centryczne ustawienie instrumentu geodezyjnego lub centrycznie i poziome ustawienie anteny nad wyznaczanym punktem, z dokładnością nie mniejszą niż 0,005 m. Wysokość anteny nad centrem przy pomiarach techniką GNSS należy określić z dokładnością nie mniejsza niż 0,002 m,

12 c) długość sesji pomiarowej, przyjmując korzystne warunki pomiaru musi być dostosowana do wymaganej dokładności i warunków terenowych na obserwowanych punktach. W przypadku niekorzystnych warunków, zalecane jest wydłużenie czasu prowadzenia obserwacji, d) w pomiarach sieci poligonowej należy wykorzystać instrumenty geodezyjne zapewniające średni błąd pomiaru kierunku mniejszy od 20 cc. Średni błąd pomiaru długości nie powinien być większy od 0,01 m, Pomiar kąta wykonać w dwóch seriach, z dopuszczalną różnicą pomiędzy seriami nie większą od 30 cc. Pomiar długości boku wykonać w dwóch kierunkach - różnica pomierzonych długości z obu kierunków nie powinna być większa od 0,015 m, e) wyniki pomiarów sytuacyjnych wyrównać metodą ścisłą programem GEONET w układzie współrzędnych płaskich 2000 strefa 7, Aktualizacja danych osnowy geodezyjnej zawartych w Banku Osnów: 1) Usuniecie z bazy nieaktualnych punktów osnowy geodezyjnej, 2) wprowadzenie do systemu danych zaktualizowanej osnowy: a) współrzędne punktów, b) wysokość znaku naziemnego, c) układ odniesienia, d) opis i sposób stabilizacji, e) rok aktualizacji, 0 nrkerg, g) opisy topograficzne, Kompletowanie operatu: 1) geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać następujące dokumenty: a) sprawozdanie techniczne zawierające, opis wykonanych prac, w którym należy określić: dane charakteryzującą sieć, jej zasięg i strukturę, odstępstwa od projektu technicznego, zestawienie wykonanych prac opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci, analizę i ocenę otrzymanych wyników; b) polowe opisy topograficzne punktów z inwentaryzacji lub stabilizacji; c) dokumentację z pomiaru osnowy; d) raport z wyrównaniem sieci zawierający: zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami obserwacji, poprawki do obserwacji po wyrównaniu, błędy średnie poprawek, średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu, charakterystykę dokładności punktów,

13 wykazy danych ostatecznych, słownik konwersji numerów, e) opisy topograficzne punktów osnowy; 0 mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w skali 1:2000, lub innej, uzgodnionej z PODGiK, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru; g) pliki wsadowe do Banku Osnów; h) potwierdzone zawiadomienia o umieszczeniu znaków; i) dzienniki pomiaru, obserwacje satelitarne, wyrównanie sieci w formie wydruku i w formie zapisu elektronicznego na płycie CD; j) dane dotyczące znaków geodezyjnych w formie wydruku i w formie zapisu elektronicznego na płycie CD, 2) całość dokumentów należy skompletować zgodnie z instrukcją 0-3 i przekazać do PODGiK w Brzesku. Brzesko, dnia r.

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 5 do SIWZ ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY DLA WYBRANYCH TERENÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH - uzgodnienie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

WARUNKI TECHNICZNE 1. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE 1.1 ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH WARUNKI TECHNICZNE NA INWENTARYZACJĘ PAŃSTWOWEJ OSNOWY POZIOMEJ I WYSOKOŚCIOWEJ WRAZ Z ZAŁOŻENIEM SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA OBSZARZE GMINY CHORKÓWKA (ETAP I) ORAZ NA INWENTARYZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 -

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nr OR-I WARUNKI TECHNICZNE. Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Nr OR-I.272.10.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego ETAP I - 1 - Dane formalno-prawne 1. Przedmiot zamówienia: Odszukanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Osnowy geodezyjne organizacja, tryb i standardy techniczne zakładania, aktualizacji i udostępniania baz danych osnów geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina

WARUNKI TECHNICZNE. na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z 3 sierpnia 2015 r. WARUNKI TECHNICZNE na opracowanie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla Miasta Konina I. Dane ogólne: Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski

WARUNKI TECHNICZNE. modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski WARUNKI TECHNICZNE modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski 1. Przedmiot zamówienia, zakres i cel opracowania Przedmiotem zamówienia jest modernizacja

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... 2015 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Strzegom i Jaworzyna Śląska inwentaryzacja, projekt i realizacja w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

dla zadania pn.: Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej powiatu lubaczowskiego obejmującego: - inwentaryzację, projekt i realizację"

dla zadania pn.: Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej powiatu lubaczowskiego obejmującego: - inwentaryzację, projekt i realizację WARUNKI TECHNICZNE dla zadania pn.: Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej powiatu lubaczowskiego obejmującego: - inwentaryzację, projekt i realizację" 1. Przedmiot zamówienia, zakres i cel opracowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Zakres prac geodezyjnych:

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Zakres prac geodezyjnych: 1. Zakres prac geodezyjnych: WARUNKI TECHNICZNE inwentaryzacja punktów, opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej oraz jego realizacja na terenie powiatu prudnickiego a. inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODTWORZENIA PUNKTÓW szczegółowej osnowy poziomej III klasy arkusz , 1008, 1402, 1403, 1404, 1421

PROJEKT ODTWORZENIA PUNKTÓW szczegółowej osnowy poziomej III klasy arkusz , 1008, 1402, 1403, 1404, 1421 SZCZEGÓŁOWA OSNOWA POZIOMA III KLASY miasto WROCŁAW PROJEKT ODTWORZENIA PUNKTÓW szczegółowej osnowy poziomej III klasy arkusz 453.334-1006, 1008, 1402, 1403, 1404, 1421 Wrocław ul. Avicenny USŁUGI GEODEZYJNE

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7

Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru Ig-7 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2012 r. Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne.

I. Obowiązujące przepisy prawne i techniczne. Nr sprawy: ZP.271.083.2015 Załącznik nr 9 WARUNKI TECHNICZNE realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie m. Suwałki w technologii osnów odtwarzalnych na terenach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II

Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II Program ćwiczeń terenowych z przedmiotu Geodezja II dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia oraz Górnictwo i Geologia po II roku studiów dziennych i III roku Studium Zaocznego. Harmonogram zajęć:

Bardziej szczegółowo

- O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

- O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 dla opracowania projektu technicznego i założenia poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie obejmującym gminy: Łapanów, Trzciana,Żegocina,Lipnica Murowana,Nowy

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 ZAŁOŻENIA DO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOSCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA POWIATU MIEDZYRZECKIEGO (WARUNKI TECHNICZNE).

Załącznik nr 8 ZAŁOŻENIA DO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOSCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA POWIATU MIEDZYRZECKIEGO (WARUNKI TECHNICZNE). Załącznik nr 8 ZAŁOŻENIA DO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOSCIOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA POWIATU MIEDZYRZECKIEGO (WARUNKI TECHNICZNE). 1. Cel prac Przeprowadzenie modernizacji wysokościowej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Etap III. dla gminy Łubniany

Etap III. dla gminy Łubniany Województwo: opolskie Powiat: opolski Jednostka ewidencyjna: Łubniany Etap III MODERNIZACJA I ZAŁOŻENIE SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ dla gminy Łubniany Opole, kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Cel prac

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... marca 2016 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze miasta Świdnica oraz wybranych obrębów wiejskich powiatu świdnickiego inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR 1 WARUNKI TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania I etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie przeglądu i projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych osnów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu mikołowskiego

WARUNKI TECHNICZNE modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu mikołowskiego 1 Zał. nr 2 do SIWZ - warunki techniczne WARUNKI TECHNICZNE modernizacji szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu mikołowskiego 1. PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE WYKONANIA ROBOTY 1.1 Wykaz obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Lokalizacja obiektu: Obiektem bedącym przedmiotem opracowania jest obszar Miasta Rzeszów. Położony jest na arkuszach: 7.122.29, 7.123.29, 7.123.30,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP

Nr sprawy: ZP Nr sprawy: ZP.271.072.2016 Załącznik nr 9 WARUNKI TECHNICZNE realizacji projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3. klasy na terenie m. Suwałki w technologii osnów odtwarzalnych na terenach zurbanizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. Załącznik nr 1a do specyfikacji

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. Załącznik nr 1a do specyfikacji WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1a do specyfikacji wykonania II etapu modernizacji osnowy geodezyjnej w zakresie realizacji projektu szczegółowej osnowy wysokościowej w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

MILANÓWEK - powiat grodziski

MILANÓWEK - powiat grodziski 1 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania szczegółowej osnowy poziomej III klasy w układzie 2000 na terenie miasta MILANÓWEK - powiat grodziski I. Dane formalno-organizacyjne. 1. Zamawiający: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta Piekary Śląskie

odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 1 do umowy nr..z dnia. WARUNKI TECHNICZNE I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: II. odtworzenie osnowy szczegółowej na terenie miasta Piekary Śląskie OBOWIĄZUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE Uwaga: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia.

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. WSPN.I.1611.10.2012 Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Punkty geodezyjne Wykład 9 "Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji" 4

Punkty geodezyjne Wykład 9 Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji 4 Punkty geodezyjne Jeśli znaczne obszary Ziemi są mierzone, to pierwszą czynnością jest umieszczenie w terenie (stabilizacja) punktów geodezyjnych Punkty te są stabilizowane w terenie lub wybierane na budowlach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Do SIWZ na wykonanie przeliczenia osnowy III klasy i pomiarowej Starostwa Powiatowego w Kielcach, nr sprawy: GN.I 7240-2-6 / 09 Opis przedmiotu zamówienia Do przeliczenia osnowy szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. A do SIWZ. Powiat Sztumski Województwo Pomorskie WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr. A do SIWZ. Powiat Sztumski Województwo Pomorskie WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr. A do SIWZ Powiat Sztumski Województwo Pomorskie WARUNKI TECHNICZNE założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. Wykład 3

Wykład 3. Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. Wykład 3 Poziome sieci geodezyjne - od triangulacji do poligonizacji. 1 Współrzędne prostokątne i biegunowe na płaszczyźnie Geodeci wiążą osie x,y z geograficznymi kierunkami; oś x kierują na północ (N), a oś y

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIE I MODERNIZACJA OSNOWY 3 KLASY, OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ 3 KLASY ORAZ JEGO REALIZACJA NA TERENIE GMINY PAKOSŁAWICE Z WYŁACZENIEM

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Załącznik do uchwały Nr 718/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 lipca 2016 r. Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób zakładania kolejowej osnowy geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA

GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA 1 STANDARD TECHNICZNY ZAŁACZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA 2 3 4 5 TO TZW. POŚREDNIE WYMAGANIA DOKŁADNOŚCIOWE 6 Przy niwelacji w druku dziennika pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.info/ Polkowice: Założenie i pomiar osnowy poziomej III klasy dla miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-1.1. ODTWORZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ST 1.1. Odtworzenie obiektów i punktów wysokościowych 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST -01 Wytyczenie trasy, obiektów i punktów wysokościowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -01 Wytyczenie trasy, Nazwy i kody według numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę. 1 SPIS TREŚCI 1. RODZAJ,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax. (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: powiat@opatow.pl Karta Opisu Usługi G.IV-2 Obsługa podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.8 : 2007 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ NA TERENACH OBJĘTYCH WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII WARSZAWA 2007

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych...23 1.1 Wstęp...23 1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...23

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi str. 1 z 5 Spis treści: 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 2 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 2. MATERIAŁY... 2 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3

Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów budowlanych. Str. 1.Sprawozdanie techniczne 2-3 Rok akademicki 2011/2012 Grupa BD1 LP3 Środa 10.15-13.00 Katedra Geodezji im. Kaspra WEIGLA ĆWICZENIE nr 2 Temat: Geodezyjne pomiary sytuacyjne w budownictwie inwentaryzacja powykonawcza fragmentów obiektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta i gminy Paczków na terenie powiatu nyskiego, województwo opolskie

WARUNKI TECHNICZNE. założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta i gminy Paczków na terenie powiatu nyskiego, województwo opolskie 1. Zakres prac geodezyjnych: WARUNKI TECHNICZNE założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta i gminy Paczków na terenie powiatu nyskiego, województwo opolskie a. inwentaryzacja wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROBOTY POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POMIAROWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia sytuacyjnego boiska i punktów wysokościowych w związku

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej 1 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w firmie Rejonowe Biuro Geodezji Andrzej Krzysztofa Kostera 16-100 Sokółka, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, NIP 542-102-93-04, REGON 050834404. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. Warunki techniczne

Załącznik Nr 7. Warunki techniczne Warunki techniczne Załącznik Nr 7 na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków w programie EWOPIS i EWMAPA, obrębów: SIEDLISKA, gmina Ełk i WIERZBOWO, gmina Kalinowo,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH S-01.01.01. CPV45100000-8 22 SPIS TREŚCI 1 Część ogólna Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych... 24 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.... 24

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. autor: Alicja Meusz Aleksander Mucharski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. autor: Alicja Meusz Aleksander Mucharski autor: Alicja Meusz Aleksander Mucharski Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz.897)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Zakres prac geodezyjnych:

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Zakres prac geodezyjnych: WARUNKI TECHNICZNE założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla południowej części obszaru wiejskiego gminy Sława na terenie powiatu wschowskiego województwo lubuskie 1. Zakres prac geodezyjnych:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III i IV KLASY

WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III i IV KLASY WARUNKI TECHNICZNE ZAŁOŻENIA OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III i IV KLASY 1. Zakres opracowania. Niniejsze warunki techniczne dotyczą prac związanych ze sporządzeniem Projektu założenia osnowy wysokościowej III

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne:

Warunki techniczne. I. Dane formalno-prawne: Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki techniczne na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS i EWMAPA, obrębu: Jeglin gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwestor: Gmina Miasto Złotów 77-400 Złotów, ul. Aleja Piasta 1 Nazwa opracowania: Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Złotowie Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GG POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH

GG POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 10 ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WSTĘP PRZEDMIOT SPECYFIKACJI Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych dotyczące

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 13 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji Załącznik nr 1 do umowy. Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji W A R U N K I T E C H N I C Z N E do modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej III klasy Gminy Miejskiej Kraków kwadrat: 3419,

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie zakładania, modernizacji, konserwacji i pomiaru punktów osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-01 Roboty pomiarowe ST- 01/1 ST-01 Roboty pomiarowe ST-01 Roboty pomiarowe Budowa kanalizacji zlewni Orzegów Odcinek C4, C6, KS-04, B4-K8 01/2 ST-01 Roboty pomiarowe ST- SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI...

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE (Załącznik nr 1 do umowy)

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE (Załącznik nr 1 do umowy) woj. 08 lubuskie pow. 09 zielonogórski m. i gm. Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański. gm. Świdnica, Zabór i Zielona Góra. RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE (Załącznik nr 1 do umowy) Wykonania robót geodezyjno kartograficznych

Bardziej szczegółowo

22 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

22 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 22 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Wytyczne techniczne: G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów, G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar, opracowanie wyników,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej EURO

WARUNKI TECHNICZNE. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej EURO Załącznik nr 8A do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 EURO założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST ROBOTY POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01.00 ROBOTY POMIAROWE PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIESZKOWICE Opracował: inŝ. Andrzej Pierścionek 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo