1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, w sklepach sieci REAL, zajmujących się sprzedażą detaliczną wody pod marką Niebieska, produkowanej przez Żywiec Zdrój S.A. (zwanych dalej Real ). Lista sklepów biorących udział w Konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 2. Organizatorem Konkursu jest STREAMLINE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON: (zwana dalej Organizatorem). 3. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty marki Niebieska w postaci zgrzewki wody gazowanej oraz delikatnie gazowanej, tj. 6 sztuk butelek o pojemności 1,5 l każda (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ). 4. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu r. a zakończy w dniu r. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 5. Konkurs rozpocznie się w dniu r., a zakończy po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej z dniem r. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art kodeksu cywilnego (zwani dalej Uczestnikami ). Z udziału w Konkursie wyłączeni są: pracownicy Real, Organizatora a także członkowie ich rodzin. 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia r. do dnia r. spełnić łącznie następujące warunki: a) zakupić w Real przynajmniej jeden Produkt Promocyjny (tj. 1 zgrzewkę wody gazowanej lub delikatnie gazowanej, zawierającej 6 butelek o pojemności 1,5 l każda). Zakup jednego Produktu Promocyjnego musi widnieć na jednym

2 dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) [np. nie podlega łączeniu zakup 4 butelek promocyjnej wody widniejący na jednym paragonie z zakupem 2 butelek widniejącym na innym paragonie]; b) zrobić zdjęcie pokazujące siłę orzeźwienia; c) zgłosić swój udział w Konkursie wysyłając MMS-em zdjęcie konkursowe, o którym mowa w pkt. 7 b), na numer Termin przesyłania zgłoszeń mija r.; d) zachować dowód/dowody zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). 8. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania zgłoszenia. 9. Data dzienna dokonania zgłoszenia zgodnie z pkt. 7 b) regulaminu powinna odpowiadać dacie dokumentu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktu Promocyjnego lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu. 10. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego (tj. więcej niż jedna zgrzewka wody), udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej ilości zgłoszeń według zasady, że zakup 1 Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt. 7 a) uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia. 11. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń konkursowych. Aby przesłać kolejne zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt. 7 regulaminu. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego przez Uczestnika zgłoszenia. W szczególności przyczyną wykluczenia zgłoszenia z Konkursu może być: a) naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; b) sprzeczność z dobrymi obyczajami, łamanie prawa, zawarcie na zdjęciu treści pornograficznych, dyskryminacyjnych, obrażających uczucia religijne. 13. Organizator zastrzega sobie w czasie trwania Konkursu możliwość weryfikacji zgłoszeń dokonanych z tego samego numeru telefonu komórkowego. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika, który w terminie określonym w pkt. 36 regulaminu, licząc od dnia zgłoszenia żądania, nie prześle oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) lub gdy liczba przesłanych dowodów nie odpowiada ilości dokonanych zgłoszeń.

3 14. W Konkursie uwzględniane będą jedynie MMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane MMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 15. Koszt przesłania MMS/SMS-a zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Opłata za wysyłkę MMS/SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia telefonów komórkowych i sposób ich konfiguracji, oraz ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych, mogące mieć wpływ na wysyłanie lub otrzymywanie wiadomości MMS/SMS. 16. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków niniejszego regulaminu. NAGRODY W KONKURSIE 17. W Konkursie przewidzianych zostało 15 nagród, w tym: a) 1 Nagroda I Stopnia: w postaci bonu turystycznego (vouchera) Travel Pass Plus, uprawniającego do zakupu imprezy turystycznej w postaci wyjazdu kitesurfingowego na Fuerteventurę, o wartości zł brutto, oferowanej przez internetowe biuro podróży Travelplanet.pl. Emitentem bonu turystycznego jest MyBenefit Sp. z o.o. b) 14 Nagród II Stopnia: nagroda w postaci wodoodpornej kamery Sanyo VPC WH1 o wartości 1055 zł brutto każda. 18. Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11 % wartości nagrody celem uiszczenia podatku od nagród, która zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie ma możliwości wymiany nagrody dodatkowej na nagrodę pieniężną. 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody rzeczowej, o której mowa w pkt. 17 a) regulaminu, na nagrodę pieniężną tej samej wartości. 20. Laureat, któremu przyznano Nagrodę I Stopnia może ją zrealizować poprzez przeznaczenie bonu turystycznego na zakup jakiejkolwiek imprezy turystycznej oferowanej przez internetowe biuro podróży Travelplanet.pl, jako właściwe do realizacji bonów turystycznych. Laureat może wybrać droższą wycieczkę za dopłatą różnicy w cenie lub tańszą wycieczkę, bez zwrotu różnicy w cenie. Bon ważny jest przez okres 1 roku od daty jego aktywacji, zgodnie z pkt.23 regulaminu. 21. Zasady realizacji bonu turystycznego (vouchera) oraz warunki imprezy turystycznej określone

4 są przez Travelplanet.pl i dostępne są na stronie 22. Organizator nie ponosi wobec laureata Nagrody I Stopnia odpowiedzialności za organizację i przebieg imprezy turystycznej wykupionej przez laureata w biurze Travelplanet.pl w wyniku realizacji nagrody. 23. Aktywacja bonu turystycznego (vouchera) TravelPass Plus nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia odbioru Nagrody I Stopnia, poświadczonego podpisem laureata. 24. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie wyłącznie jedną nagrodę. 25. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy. 26. Wszelkie wizerunki nagród zamieszczone na materiałach promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń Uczestników. 27. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 28. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwała będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora. 29. Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbędzie się w terminie 14 dni od momentu zakończenia rejestracji zgłoszeń do Konkursu. 30. Komisja Konkursowa dokona analizy przesłanych przez Uczestników zdjęć w oparciu o kryterium oryginalności i kreatywności oraz zgodności z pozycjonowaniem marketingowym produktów marki Niebieska, których producentem jest Żywiec Zdrój S.A. 31. Spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych zgodnie z pkt. 7 regulaminu, Komisja Konkursowa wyłoni 15 laureatów Konkursu w następujący sposób: a) w pierwszej kolejności wyłoniony zostanie 1 laureat Nagrody I Stopnia; b) w drugiej kolejności wyłonionych zostanie 14 laureatów Nagrody II Stopnia w ten sposób, że z każdego dnia trwania Konkursu wyłoniony zostanie 1 laureat. W sytuacji, gdy w danym dniu nie było zgłoszeń, nagrody przechodzą na kolejny dzień, itd. [np. jeśli w danym dniu wobec braku zgłoszeń nie wyłoniono laureata, w następnym dniu Komisja wyłoni nie 1 lecz 2 laureatów]. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY

5 32. W ciągu 5 dni od dnia zamknięcia posiedzenia Komisji Konkursowej, laureat za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia udziału w Konkursie, zostanie poinformowany o wygranej oraz poproszony o podanie swoich danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością). 33. Podanie danych adresowych powinno nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, w formie wiadomości SMS na numer telefonu Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 33, Organizator w ciągu 5 dni podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z laureatem, który dokonał zgłoszenia udziału w Konkursie za pośrednictwem telefonu komórkowego, w ciągu następujących po sobie dni. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. wyłączony aparat telefoniczny, przebywanie poza zasięgiem). 35. Podczas rozmowy telefonicznej laureat zostanie ponownie poproszony o podanie danych adresowych, wyszczególnionych w pkt. 32 regulaminu. 36. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od laureata przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) w liczbie odpowiadającej ilości dokonanych zgłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 10 regulaminu. Takie żądanie może zostać przedstawione w treści SMS-a lub podczas rozmowy telefonicznej o których mowa w pkt. 32 i 34 regulaminu. W takim przypadku laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres: STREAMLINE Sp. z o.o., ul. ul. Emilii Plater 53, Warszawa. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na ww. adres nie później niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia. 37. W przypadku, gdy liczba dokonanych zgłoszeń jest większa niż liczba udokumentowanych zakupów promocyjnych, Organizator może pozbawić laureata prawa do nagrody. 38. W przypadku, gdy próba telefonicznego połączenia nie dojdzie do skutku lub gdy laureat nie poda danych, o których mowa w pkt. 32, albo nie spełni warunków określonych w pkt , wówczas traci on prawo do nagrody. 39. W przypadku, gdy laureat Nagrody I Stopnia, w myśl pkt. 38, utraci prawo do nagrody, Komisja Konkursowa kierując się zasadami pkt.30 regulaminu, wybierze spośród wyłonionych laureatów Nagrody II Stopnia osobę, której przyzna Nagrodę I Stopnia. Jednocześnie Komisja wyłoni dodatkowego laureata Nagrody II Stopnia. 40. Wyłonienie dodatkowego laureata Nagrody II Stopnia zostanie także dokonane w sytuacji

6 utraty prawa do nagrody, w myśl pkt. 38, przez laureata Nagrody II Stopnia. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 41. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową na wskazany przez laureata adres korespondencyjny. Przekazanie nagrody nastąpi za potwierdzeniem odbioru. 42. Ostateczna data wydania nagród w Konkursie to r. 43. Nieodebranie nagród w terminie zgodnie z postanowieniami regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysłania nagrody, która nie została doręczona z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora (np. z powodu podania błędnego adresu przez laureata). 44. W przypadku utraty prawa do nagrody przez laureata, zgodnie z postanowieniami regulaminu, nagroda pozostaje własnością Organizatora. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 45. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty wydania nagrody. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem, że pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres podany w pkt.46 do dnia r. Nie będą rozpatrywane reklamacje zgłoszone po terminie. 46. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora: STREAMLINE Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, Warszawa z dopiskiem na kopercie Reklamacja Siła orzeźwienia Real. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby wnoszącej reklamację tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny oraz powodu reklamacji. Reklamacje rozpatruje Organizator. 47. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, włączając w to wysłanie odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 48. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w przypadkach określonych w regulaminie uniemożliwia udział w Konkursie. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy Organizator.

7 49. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie oraz w Punkcie Obsługi Klienta sklepów sieci Real. 50. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 51. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją. 52. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony regulamin będzie dostępny od momentu zmiany w miejscach wymienionych w pkt.49 regulaminu. 53. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z działania Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatora sieci komórkowej oraz działanie lub zaniechanie laureatów.

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów REAL biorących udział w Konkursie Gdańsk ul. Spacerowa 48 Miasto Ulica Łódź ul. Brzezińska 27/29 Warszawa ul. Piłsudskiego 1 (Marki) Radom ul. Grzecznarowskiego 28 Warszawa al. Krakowska 61 Łódź ul. Jana Pawła II 30 Warszawa ul. Mszczonowska 3 (Janki) Warszawa ul. Puławska 427 Warszawa ul. Połczyńska 4 Łódź ul. Karskiego 5 Warszawa ul. Jubilerska 1/3 Łódź ul. Piłsudskiego 92 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 Czeladź ul. Będzińska 80 Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 1 Kielce ul. Radomska 8 Kraków al. Pokoju 67 Mysłowice ul. Katowicka 75 Nowy Sącz ul. Gorzkowska 32 Opole ul. Sosnkowskiego 16 Rybnik ul. Kotucza 100 Zabrze ul. Plutonowego R.Szkubacza 1 Tychy ul. Bielska 107 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 1 Katowice ul. Pułaskiego 60 Zabrze pl. Teatralny 12 Kraków al. Bora Komorowskiego 37 Opole ul. Wrocławska 154 Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 6 Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20 Grudziądz ul. Południowa 8 Włocławek ul. Cmentarna 10 Słupsk ul. Szczecińska 58 Gdańsk ul. Kołobrzeska 32 Toruń ul. Żółkiewskiego 15 Gdynia ul. Górskiego 2 Toruń ul. Grudziądzka 162 Bydgoszcz ul. Kruszwicka 1 Słupsk ul. Szczecińska 58 Legnica ul. Fabryczna 3 Lubin ul. Jana Pawła II 3 Poznań ul. Szwajcarska 14 Szczecin ul. Struga 36 Wałbrzych ul. Kucocińskiego 4 Zgorzelec ul. Słowiańska Poznań ul. Bukowska 156 Szczecin ul. Wyzwolenia 18/20 Szczecin ul. Ku Słońcu 67 Wrocław ul. Krzywoustego 126 Białystok UL.MIŁOSZA 2 Lublin UL.WITOLDA CHODŹKI 14 Rzeszów UL.WITOSA 21 Olsztyn AL.GEN.SIKORSKIEGO 2B

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real"

Regulamin promocji pod nazwą Philips taniej w Real Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Philips taniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Bądź gotowy na nagrody! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Bądź gotowy na nagrody! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Bądź gotowy na nagrody! ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo