PROSPEKT EMISYJNY 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.makrum.pl PROSPEKT EMISYJNY 2007"

Transkrypt

1

2 Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 I. PODSUMOWANIE INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH, OSOBACH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Podstawowe informacje o Emitencie Historia Emitenta Ogólny zarys działalności Emitenta Wybrane dane finansowe Emitenta Kapitalizacja i zadłużenie Pracownicy Emitenta Znaczący akcjonariusze Transakcje z podmiotami powiązanymi Cele strategiczne Emitenta PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ I DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Parametry Oferty Przewidywany harmonogram Oferty Cena emisyjna Oferujący oraz miejsca składania zapisów Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu Płatność i rozliczenie Dopuszczenie do obrotu ROZWODNIENIE KOSZTY EMISJI CELE EMISJI CZYNNIKI RYZYKA Główne czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Główne czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii F INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Dokumenty udostępnione do wglądu II. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ Ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji Ryzyko konkurencji nowych rynków wschodzących Ryzyko pogorszenia się koniunktury w branży okrętowej w Polsce, Europie i na Świecie Ryzyko związane z tempem procesu restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w branży okrętowej w Polsce Ryzyko stereotypu postrzegania branży okrętowej Ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko zmian cen materiałów hutniczych Ryzyko związane z kursami walut Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za sprawność wytwarzanych maszyn i urządzeń (gwarancje) Ryzyko związane z wydłużaniem terminów płatności przez odbiorców Ryzyko związane z sytuacją kadrową Emitenta Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska (ryzyko ekologiczne) Ryzyko związane z niezrealizowaniem wybranych elementów strategii rozwoju Emitenta Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi Ryzyko związane z obciążeniami ustanowionymi na majątku... 25

3 Spis treści Ryzyko związane z realizacją celów emisji Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii F Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii F do skutku Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie Akcji serii F do obrotu giełdowego Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje serii F Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym i płynności obrotu Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji serii F do obrotu giełdowego Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu Ryzyko związane z notowaniem PDA Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko wynikające ze Stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych III. DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE I ICH OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI Emitent Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym BIEGŁY REWIDENT DOKONUJĄCY BADAŃ HISTORYCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYBRANE DANE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I PROWADZONĄ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO GRUPIE KAPITAŁOWEJ Historia i rozwój Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby, forma prawna Emitenta oraz przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Inwestycje Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania Działalność podstawowa - główne obszary działalności Emitenta i oferta asortymentowa Opis produktów Moce produkcyjne Procesy produkcyjne Istotne nowe produkty lub usługi, które zostały wprowadzone oraz stan prac nad tymi produktami lub usługami Główne rynki na których Emitent prowadzi działalność Podstawowe branże, do których Spółka prowadzi sprzedaż produktów Kluczowi Klienci Spółki Podstawowe dane finansowe dotyczące sprzedaży Emitenta Pozycja konkurencyjna Spółki Przewagi konkurencyjne Spółki Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta Informacje dotyczące nadzwyczajnych czynników, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki na których prowadzi działalność Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚRODKI TRWAŁE Znaczące rzeczowe aktywa trwale (istniejące i planowane) w tym dzierżawione nieruchomości oraz obciążenia na nich ustanowione Nieruchomości Inne znaczące aktywa rzeczowe Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta i jego Grupę Kapitałową rzeczowych aktywów trwałych

4 Spis treści 9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Emitenta Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta: Sytuacja finansowa Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, jej zmiany i wynik na działalności operacyjnej oraz opis przyczyn istotnych zmian w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny działalności Emitenta jako całości Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aktywa Pasywa Wskaźniki aktywności Zadłużenie Wynik operacyjny Emitenta Informacje dotyczące istotnych czynników w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań mających istotny wpływ na wyniki z działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia w jakim miały one wpływ na ten wynik Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta w sytuacji gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany Informacje dotyczące elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej i politycznej oraz czynników które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta i jego Grupy Kapitałowej ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Przepływy pieniężne Płynność Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Badania i rozwój Patenty, licencje i znaki towarowe INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach, cenach sprzedaży Informacje na temat znanych tendencji niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH Cele strategiczne Emitenta i założenia prognoz Cele strategiczne i plan biznesowy Emitenta Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy lub szacunki Raport sporządzony przez niezależnego biegłego rewidenta Prognozy wybranych elementów rachunku zysków i strat Spółki MAKRUM S.A. (w tys. zł) OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA Dane na temat osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Organ zarządzający Organ nadzorczy Inne osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a innymi obowiązkami i interesami prywatnymi członków Zarządu, Rady Nadzorczej i innych osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których członkowie organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska

5 Spis treści Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA Wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób nadzorujących Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających wyższego szczebla Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd Rada Nadzorcza Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub jego podmiotem zależnym określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Procedury ładu korporacyjnego PRACOWNICY Ogólna liczba pracowników w podziale na formę zatrudnienia i wykonywane funkcje Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta ZNACZNI AKCJONARIUSZE W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób, a w przypadku braku takich osób odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu lub w przypadku ich braku odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten fakt W zakresie w jakim znane jest Emitentowi należy podać czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany oraz wskazać taki podmiot (osobę), a także opisać charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej nadużywaniu Opis wszelkich ustaleń, o których wie Emitent, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w kontroli Emitenta TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Opinie o sprawozdaniach finansowych Historyczne informacje finansowe za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku oraz od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku Informacje finansowe pro forma na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku Wstęp Śródroczne sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Oświadczenie dotyczące badania historycznych informacji finansowych Wskazanie innych informacji w Dokumencie Rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów Źródło danych finansowych w prospekcie niepochodzących ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne i inne informacje finansowe Polityka dywidendy Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Spółki Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego Akcje, które nie reprezentują kapitału Akcje Emitenta będące w posiadaniu Emitenta Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja

6 Spis treści Kapitał docelowy lub autoryzowany Emitenta Informacje o kapitale członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji Historyczne dane na temat kapitału zakładowego Umowa Spółki i Statut Emitenta Przedmiot działalności Emitenta Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji Zasady zwoływania walnych zgromadzeń Spółki oraz zasady uczestnictwa w walnych zgromadzeniach Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących możliwości zmiany kontroli nad Emitentem Postanowienia statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące progowych wielkości akcji, po przekroczeniu której konieczne jest ujawnienie wielkości posiadanych akcji przez akcjonariusza Opis zasad i warunków statutu Spółki lub jej regulaminów, którym podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POZA NORMALNYM TOKIEM DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta i wykorzystaniu informacji przez nich sporządzonych w Dokumencie Rejestracyjnym Oświadczenie o rzetelności w wykorzystaniu raportów sporządzonych przez osoby trzecie oraz o źródłach informacji DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIEBIORSTWACH Informacje dotyczące przedsiębiorstw, w których posiadany przez Emitenta udział w kapitale może mieć znaczący wpływ na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat IV. DOKUMENT OFERTOWY Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w części czwartej prospektu - dokument ofertowy oraz czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie zostało zamieszczone w pkt 1.1. Dokumentu Rejestracyjnego CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W AKCJE PODSTAWOWE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Interesy osób zaangażowanych w ofertę Oferujący Doradca Finansowy Biegły Rewident Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych uzyskanych z oferty INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH / DOPUSZCZANYCH DO OBROTU GIEŁDOWEGO Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych Przepisy prawne na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe Akcje serii A Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną Podmiot prowadzący rejestr Akcji Emitenta Waluta emitowanych papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Informacje ogólne Prawo do dywidendy Prawo głosu Prawo poboru akcji nowej emisji Prawo do udziału w zyskach Emitenta Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji Postanowienia w sprawie umorzenia Postanowienia w sprawie zamiany

7 Spis treści 4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub wyemitowane nowe papiery wartościowe Przewidywana data nowych emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej w zakresie ograniczeń w przenoszeniu papierów wartościowych Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych Przymusowy wykup Wykup akcji od akcjonariusza mniejszościowego Publiczne oferty przejęcia lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w stosunku do kapitału Emitenta dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego Opodatkowanie Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych Podatek od czynności cywilnoprawnych INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY AKCJI OFEROWANYCH Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Publicznej Oferty Akcji serii F oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Parametry Oferty Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów Przewidywany harmonogram Oferty Budowanie Księgi Popytu book building Opis procedury składania zapisów Procedura budowy Księgi Popytu i składania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów Procedura składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów Termin związania zapisem Działanie przez pełnomocnika Składanie dyspozycji deponowania Wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach Oferta może zostać wycofana lub zawieszona Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Transza Dużych Inwestorów Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji Wpłaty na Akcje serii F Dostarczenie Akcji serii F Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Akcji Oferowanych Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta co do uczestniczenia w subskrypcji Informacje podawane przed przydziałem a) Podział oferty na transze b) Zasady określające sytuację, w której może dojść do zmiany wielkości transz, maksymalna wielkość przesunięcia oraz minimalne wartości procentowe dla poszczególnych transz Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu green shoe Cena akcji Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w Ofercie Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)

8 Spis treści Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz podmiotów, które podjęły się plasowania oferty Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie czy oferowane akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do obrotu Jeżeli jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem subskrypcji lub plasowania poza rynkiem publicznym stają się papiery wartościowe tej samej klasy lub jeżeli tworzone są papiery wartościowe innej klasy do uplasowania na rynku publicznym lub poza nim, należy podać szczegółowe informacje na temat charakteru takich operacji oraz liczby i cechy papierów wartościowych, których operacje te dotyczą Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży ( bid i offer ) oraz podstawowych warunków ich zobowiązań Stabilizacja: w sytuacji, gdy Emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji nadmiernego przydziału lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podjęcie działań stabilizujących cenę w związku z Ofertą INFORMACJA NA TEMAT WŁAŚCICIELI AKCJI OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Zakres działań doradców związanych z emisją Wskazanie innych informacji w Dokumencie Ofertowym, które zostały zbadane przez uprawnionych biegłych rewidentów Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta i wykorzystaniu informacji przez nich sporządzonych w Dokumencie Ofertowym Oświadczenie o rzetelności informacji, wykorzystaniu raportów sporządzonych przez osoby trzecie oraz źródłach informacji Załącznik nr 1 Statut Załącznik nr 2 Formularz deklaracji Załącznik nr Załącznik nr 3A Załącznik nr 5 Lista POK Bomu Maklerskiego BOŚ S.A. przyjmujących zapisy na Akcje serii F w Transzy Dużych Inwestorów Załącznik nr 6 Definicje i skróty Słownik pojęć branżowych

9 Podsumowanie I. PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części Czynniki ryzyka, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji powinny być podejmowane każdorazowo po rozważeniu treści całego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie powód może być obowiązany, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, do poniesienia kosztów tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie będące częścią Prospektu emisyjnego łącznie z każdym jego tłumaczeniem ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku gdy Posumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu emisyjnego. 1. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH, OSOBACH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA ORAZ O DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu w skład Zarządu Emitenta wchodzi: Jerzy Czuczman - Prezes Zarządu Członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: - Rafał Jerzy Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Sobczak Członek Rady Nadzorczej - Beata Jerzy Członek Rady Nadzorczej - Jerzy Nadarzewski Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Skrzypiński Członek Rady Nadzorczej - Grzegorz Szymański Członek Rady Nadzorczej W ocenie Emitenta osobami zarządzającymi wyższego szczebla są: - Włodzimierz Nowak Dyrektor Techniczny, Prokurent - Edmund Pijanowski Dyrektor Produkcji, Prokurent - Stanisław Reszkowski Kierownik Serwisu, Prokurent - Iwona Siecińska Główna Księgowa, Prokurent Doradcą finansowym Emitenta jest: ARTEMIS Investment Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie. Podmiotem Oferującym papiery wartościowe Emitenta jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie Biegły rewident Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego AUDIT-DOR, z siedzibą w Bydgoszczy, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 14/95); HLB Frąckowiak i Partnerzy-Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238).

10 Podsumowanie 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 2.1 Podstawowe informacje o Emitencie Emitent jest Spółką Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy, działającą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu na podstawie rejestracji w sądzie rejestrowym. Obecnie Emitent jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedziba: Bydgoszcz Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Adres siedziby: Bydgoszcz, ul. Leśna Telefon: (052) Telefax: (052) Adres www: Historia Emitenta Początki zakładu sięgają 1868r., w którym zaczęła działalność firma Hermana Lahnerta wykonująca remonty maszyn rolniczych. W 1880r. rozpoczęła produkcję nowatorskich na owe czasy maszyn - młynów kulowych opartych na własnych patentach. Od 1910r. do 1913r. zakład już jako spółka akcyjna wybudował na obecnie zajmowanym terenie dużą fabrykę obejmującą odlewnie żeliwa, halę obróbki mechanicznej, montażu, kuźnię z kotlarnią, kotłownię i budynek administracyjny. We wrześniu 1946r. nastąpiło upaństwowienie fabryki pod nazwą Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn. W wyniku rozbudowy w latach 50-tych potencjał produkcyjny uległ zwielokrotnieniu. Wraz z rozbudową zakładu powiększyła się kadra wysokowykwalifikowanych robotników i kadra inżynieryjno-techniczna. Rozszerzeniu uległ asortyment wyrobów zaprojektowanych przez zakładowe biuro konstrukcyjne, m.in. o urządzenia takie jak: piece obrotowe, młyny rurowe, kruszarki przewoźne i stacjonarne suszarki obrotowe, koparki, ładowarki, młyny susząco-mielące, chłodniki rusztowe, łamiarnie, maszyny do cięcia i obróbki kamienia. W 1956r. MAKRUM stał się generalnym dostawcą maszyn, urządzeń i zamaszynowania kompletnych obiektów. Prowadzone były również dostawy do zakładów metali niezależnych, kopalń rudy, węgla brunatnego i elektrowni. Lata siedemdziesiąte to eksport kompletnych obiektów do Iraku (cementownia w Falluji i urządzeń do zakładów wapienniczych w Kerbali), Kuwejtu (maszyn do przemiałowania klinkieru), Węgier (urządzeń do zakładów wapienniczych w Beremendzie). Eksport przekroczył wtedy wartość 30% ogólnej produkcji. W związku z zastojem w budownictwie MAKRUM wzbogacił swoją ofertę handlową o nowe produkty, którymi były kompletne kompostownie przerabiające w procesie utylizacji odpady komunalne, zakłady recyklingu gruzu budowlanego zbrojonego i niezbrojonego, asfaltu oraz sortownie odpadów komunalnych. W 1991r. Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn ZREMB-MAKRUM uległy przekształceniu z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa i zostały włączone do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W sierpniu 2001r. nastąpiło przejęcie firmy przez inwestora prywatnego. 2.3 Ogólny zarys działalności Emitenta Głównym przedmiotem działalności Emitenta są konstrukcje i budowa specjalistycznych maszyn oraz urządzeń a także dostarczanie kompletnych linii technologicznych. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce realizuje wizję przedsiębiorstwa kompleksowo obsługującego różne gałęzie przemysłu w zakresie świadczenia usług produkcyjnych i usług serwisowych. Podstawowymi produktami Spółki są ciężkie stalowe konstrukcje maszyn mające zastosowanie w przemyśle okrętowym i offshore oraz w szeroko pojmowanym przemyśle maszynowym w tym między innymi w przemyśle papierniczym, wydobywczym i innych. Spółka nie wytwarza wielkich, stalowych konstrukcji przestrzennych wymagających znacznych powierzchni wytwórczych na jednostkę masy wyrobu, lecz konstrukcje zwarte, w dobry sposób wykorzystujące zadaszone i silnie udźwigowione powierzchnie hal produkcyjnych. Wśród wyrobów dostarczanych na rynek okrętowy i offshore można wyróżnić między innymi: - Rolki rufowe, 9

11 Podsumowanie - Centrujące urządzenia chwytakowe, - Zbiorniki BHS, - Urządzenia stabilizujące ruch statku, - Urządzenia dźwigowe. Wśród wyrobów dostarczanych na inne rynki można wyróżnić: - Konstrukcje o krągłym kształcie, - Produkcja na rynek krajowy (stanowi ją głównie obróbka wielkogabarytowych elementów, jak również regeneracja zespołów i podzespołów do konstrukcji maszyn produkowanych przez MAKRUM S.A. 2.4 Wybrane dane finansowe Emitenta Poniżej przedstawione zostały podstawowe dane finansowe Emitenta na podstawie jednostkowych zbadanych sprawozdań finansowych za lata , które zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych Emitenta zaprezentowane zostały w kolejnych częściach Prospektu, w tym przede wszystkim w pkt 3, 6 i 9 Dokumentu Rejestracyjnego. Wybrane dane finansowe Emitenta w tys. zł. tys. zł Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny (aktywa netto) Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,033 0,17-0,06 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0, Wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00 0,00 Źródło: Emitent Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej i zdolność regulowania zobowiązań Emitenta: Rentowność działalności operacyjnej 4,05% 4,77% -2,88% Rentowność sprzedaży brutto 14,69% 15,81% 6,72% Rentowność netto 2,14% 5,55% -2,17% Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału (ROE) 4,13% 11,48% -4,54% Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,67% 6,19% -2,29% Stopa wypłaty dywidendy 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 147,33% 85,40% 98,15% Źródło: Emitent 2.5 Kapitalizacja i zadłużenie Kapitał własny Emitenta na dzień 31 marca 2007 roku wynosi tys. zł, natomiast stan zadłużenia to tys. zł w przypadku zadłużenia długoterminowego i tys. zł dla zadłużenia krótkoterminowego. Z informacji będących w posiadania Zarządu Emitenta wynika, że Spółka nie poręczała ani nie gwarantowała spłaty zadłużenia innego podmiotu, w następstwie czego w Spółce nie występuje zadłużenie pośrednie ani warunkowe. 2.6 Pracownicy Emitenta 10

12 Podsumowanie W 2004 roku firma MAKRUM SA zawarła 25 umów zlecenie i 34 umów o dzieło. W 2005 roku 14 umów zlecenie i 13 umów o dzieło. W 2006 roku 12 umów zlecenie i 20 umów o dzieło. Struktura zatrudnienia w MAKRUM S.A. Na dzień zatwierdzenia prospektu Ogólna liczba pracowników Pracownicy bezpośrednio produkcyjni Pracownicy pośrednio produkcyjni Pracownicy umysłowi Źródło: Emitent 2.7 Znaczący akcjonariusze Zgodnie informacjami z uzyskanymi przez Spółkę na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Makrum SA przedstawiał się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) Rafał Jerzy ,54% ,54% Pozostali akcjonariusze poniżej 5% ,46% ,46% Razem ,00% ,00% Źródło: Emitent W Spółce nie występuje uprzywilejowanie akcji związane z prawem głosu. Ponadto żadnemu z akcjonariuszy nie zostały przyznane żadne przywileje osobiste. Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta niż wynikające z liczby posiadanych Akcji. 2.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi Firma MAKRUM SA współpracowała ze spółką ZELMAK należącą na dzień zatwierdzenia Prospektu do Głównego Akcjonariusza Emitenta p. Rafała Jerzy. Emitent kupował od spółki ZELMAK materiały do swojej produkcji oraz gotowe wyroby, które następnie odsprzedawał finalnemu nabywcy. Zgodnie z umową nr 1/HZ-112/2003 zawartą w 2003 roku MAKRUM S.A., za ustaloną prowizję pełnił dla ZELMAK funkcje marketingowe promując wyroby tej spółki na rynku swoich klientów oraz świadczył usługi logistyczne. Umowa powyższa została rozwiązana 19 maja 2005r. W dniu roku Emitent zawarł umowę zbycia udziałów spółki Odlewnia Żeliwa ZELMAK Sp. z o.o. Zgodnie z umową własność udziałów zostanie przeniesiona na Pana Rafała Jerzego. Wartość brutto zbywanych udziałów w księgach Emitenta na dzień zbycia udziałów wynosiła tys. PLN i była objęta odpisem aktualizującym w pełnej wysokości. 2.9 Cele strategiczne Emitenta Cele strategiczne MAKRUM SA: - uzyskiwanie ponad 70% przychodów ze sprzedaży do sektora okrętowego, - rozwijanie współpracy z odbiorcami norweskimi, - rozwijanie zakresu kompetencji i możliwości Spółki poprzez akwizycję zakładów produkcyjnych komplementarnych do oferty Spółki. Zarząd Spółki założył zbudowanie podmiotu prowadzącego działalność w sektorze okrętowym. Wśród podstawowych celów strategii, Emitent uznaje zajęcie i utrzymanie wiodącej pozycji na tym rynku, wyrażającej się udziałem rynkowym, realizacją sprzedaży na poziomie zapewniającym wysoką efektywność ekonomiczną i dynamicznym przyrostem wartości Spółki dla akcjonariuszy. Cel ten Emitent zamierza budować w perspektywie lat

13 Podsumowanie 3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY PUBLICZNEJ I DOPUSZCZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 3.1 Parametry Oferty Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,25 zł każda Akcje Oferowane. Wszystkie Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. Nie istnieją ograniczenia w zbywalności Akcji Oferowanych. Z Akcjami Oferowanymi nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: Transza Dużych Inwestorów (TDI) Akcji, Transza Małych Inwestorów (TMI) Akcji. Podmioty uprawnione do zapisywania się na Akcje serii F w poszczególnych transzach zostały wskazane w pkt Dokumentu Ofertowego. Jednocześnie niniejszym Prospektem Emitent zamierza wprowadzić do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych: Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł każda, Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, nie więcej niż Akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,25 zł każda, nie więcej niż Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii F. Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów, Oferujący przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu tzw. book building. Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach od 29 czewca do 2 lipca 2007 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 2 lipca 2007 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 12:00. Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji w ramach budowy Księgi Popytu będą przyjmowane przez POK Oferującego wskazane w załączniku nr 5 do Prospektu. Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Prospektu. Przedział Cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje zainteresowania w procesie tworzenia Księgi Popytu wynosi od 3,60 zł do 5,30 zł za Akcję. Inwestorzy, którzy wezmą udział w procesie book-building będą mogli skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w pkt c) Dokumentu Ofertowego. Szczegóły przeprowadzenia procesu book-buildingu zostały opisane w pkt Dokumentu Ofertowego. 3.2 Przewidywany harmonogram Oferty 22 czerwca 2007 Otwarcie Publicznej Oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów 29 czerwca 2 lipca 2007 Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 2 lipca 2007 Ustalenie Ceny emisyjnej dla Akcji i podanie jej do publicznej wiadomości 3-4 lipca 2007 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów 6 lipca 2007 Przydział Akcji i zamknięcie Publicznej Oferty Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, przy czym nie przewiduje możliwości skrócenia terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii F po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie podanych wyżej terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku zmiany terminu Publicznej Oferty oraz terminu składania zapisów na Akcje Oferowane, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż na jeden dzień przed upływem pierwotnie ustalonego terminu, w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie 12

14 Podsumowanie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie Akcji serii F, lecz termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej Oferty. Stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie aneksu do Prospektu, nie później, niż przed pierwotnie ustalonym terminem zakończeniem Publicznej Oferty. Zarówno przedłużenia terminu przyjmowania zapisów jak również zmiana terminów realizacji Publicznej Oferty mogą nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. 3.3 Cena emisyjna Przedział Cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje zainteresowania w procesie budowy Księgi Popytu wynosi od 3,60 zł do 5,30 zł za Akcję Oferowane. Maksymalna cena Akcji Oferowanych została ustalona na 5,30 zł za sztukę. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w TDI, w oparciu o mechanizm budowania Księgi Popytu (book-building) i przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. W przypadku, gdy budowa Księgi Popytu w TDI nie dojdzie do skutku tj. nie zostanie złożona przynajmniej jedna ważna deklaracja zainteresowania, Cenę Emisyjną Akcji ustali Rada Nadzorcza Emitenta w porozumieniu z Oferującym. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Publicznej Oferty. 3.4 Oferujący oraz miejsca składania zapisów Funkcję Oferującego Akcje serii F MAKRUM SA pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie. ul. Marszałkowska 78/80. Zapisy w Transzy Małych Inwestorów przyjmowane będą przez uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Lista domów maklerskich członków Giełdy, uprawnionych do przyjmowania zapisów została przedstawiona w załączniku nr 4 do Prospektu. Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów przyjmowane będą POK Oferującego wymienionych w załączniku nr 5 Prospektu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dystrybucji Akcji Oferowanych zostały opisane w pkt 5.2 Dokumentu Ofertowego. 3.5 Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu W terminach Publicznej Oferty inwestorzy mogą składać zapisy według następujących zasad: w TMI minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Oferowanych, a maksymalny zapis wynosi sztuk Akcji Oferowanych; w TDI minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi sztuk Akcji Oferowanych, a maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji serii F oferowanych w TDI; W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis może opiewać na liczbę Akcji mniejszą niż (zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału). w Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą niż Akcji i nie większą niż liczba Akcji serii F oferowanych w TDI. Zapisy na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane po Maksymalnej Cenie tj. po 5,30 zł. Zapisy na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane po Cenie Emisyjnej. 3.6 Płatność i rozliczenie 13

15 Podsumowanie Opłacenie Akcji Oferowanych następuje wyłącznie w walucie polskiej. Dopuszcza się wszelkie formy płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez dom maklerski przyjmujący zapis. Zwraca się uwagę, że inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wnoszenia wpłat na Akcje Oferowane oraz terminów realizacji przez bank przelewów i przekazów pieniężnych. Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu. Zapis nieopłacony lub nieopłacony w pełnej wysokości jest nieważny. Wpłaty na akcje nie są oprocentowane. Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej. Wpłata na Akcje Oferowane musi być uiszczona najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. Za termin dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Oferującego. Inwestor składający zapis w Transzy Małych Inwestorów, w chwili składania zapisu musi posiadać na rachunku pieniężnym służącym do obsługi rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis, lub na rachunku banku depozytariusza (w odniesieniu do osób korzystających z rachunku papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza) środki w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na którą inwestor zamierza złożyć zapis i ich Maksymalnej Ceny, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską danego domu maklerskiego. Na zasadach obowiązujących w danym domu maklerskim, pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w TMI na Akcje serii F. Płatność za Akcje Oferowane powiększona o prowizję maklerską zostaje zablokowana w chwili składania zapisu. Kwota stanowiąca iloczyn liczby przydzielonych Akcji Oferowanych i Ceny Emisyjnej, jako wpłata za przydzielone Akcje oraz prowizja maklerska, zostanie pobrana z rachunku subskrybenta w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu roboczym, w którym zostanie przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, następującym po dniu, w którym nastąpi przydział Akcji. Przydzielone Akcje serii F zostaną zapisane: inwestorom składającym zapisy w ramach Transzy Małych Inwestorów na rachunkach papierów wartościowych, z których zrealizowane będzie zlecenie nabycia Akcji Oferowanych; inwestorom składającym zapisy w ramach Transzy Dużych Inwestorów na rachunkach papierów wartościowych wskazanych w nieodwołalnej dyspozycją deponowania akcji, będącej częścią formularza zapisu na Akcje serii F Dopuszczenie do obrotu Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane notowane były na rynku regulowanym - na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd. Do tego czasu możliwy będzie obrót Prawami do Akcji Oferowanych. Procedura dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym GPW szczegółowo została opisana w pkt 6 Dokumentu Ofertowego. 4. ROZWODNIENIE Emitent nie posiada oficjalnych deklaracji akcjonariuszy co do partycypowania w podwyższeniu kapitału, w związku z tym wielkość i wartość procentową spowodowanego ofertą rozwodnienia obliczono przy założeniu, że dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą Akcji nowej emisji. Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat MAKRUM SA przedstawiał się następująco: Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) Rafał Jerzy * 90,54% ,54% Pozostali akcjonariusze poniżej 5% * 9,46% ,46% Razem * 100,00% ,00% 14

16 Podsumowanie * liczba akcji po dokonanym podziale wartości nominalnej akcji Spółki w stosunku 1:4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w dniu 20 kwietnia 2007 roku. Źródło: Emitent W ramach serii F Emitent zamierza wyemitować Akcji zwykłych na okaziciela. W przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie zdecydują się na objęcie Akcji Oferowanych, Akcje ulegną rozwodnieniu w sposób przedstawiony poniżej: Akcjonariusz Liczba akcji udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) Rafał Jerzy ,17% ,17% Pozostali akcjonariusze poniżej 5% ,64% ,64% Nabywcy akcji serii F ,19% ,19% Razem ,00% ,00% Źródło: Emitent 5. KOSZTY EMISJI Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta szacuje koszty Publicznej Oferty na poziomie około 997,7 tys. zł. Wyszczególnienie kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej zostało przedstawione w pkt 8 Dokumentu Ofertowego. 6. CELE EMISJI Priorytetowym celem inwestycyjnym, na który Spółka zamierza przeznaczyć środki uzyskane z tytułu emisji Akcji serii F jest sfinansowanie akwizycji firm produkcyjnych, komplementarnych do oferty Spółki, związanych z branżą okrętową, dysponujących sprawdzonym zapleczem technologicznym przydatnym w realizacji strategii Spółki i ewentualne wsparcie kapitałowe przejmowanych firm. Emitent zakłada, iż na ten cel zostanie przeznaczona całość środków pozyskanych z emisji Akcji serii F. Spółka na podstawie dostępnych danych, wyselekcjonowała około 11 firm, których zaplecze technologiczne, kompetencje oraz kontakty handlowe są komplementarne w stosunku do Emitenta. Rozpoczęte w połowie 2005 roku negocjacje doprowadziły, w przypadku 6 spółek do wspólnych ustaleń co do potencjalnej możliwości zawarcia transakcji. Spółkami tymi są: Spółka 1, Spółka 2, Spółka 3, Spółka 4,Spółka 5 i Stocznia Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie w upadłości (nazwy spółek objęte zostały wnioskiem o niepublikowanie). Do chwili obecnej Emitent nie zawarł żadnego porozumienia, umowy, umowy przedwstępnej, które w przyszłości mogłyby skutkować zakupem podmiotów zidentyfikowanych przez Emitenta jako potencjalne cele akwizycji. W stosunku do Spółki 1, Spółki 2, Spółki 3, Spółki 4 i Spółki 5 aktualnie prowadzone są rozmowy dotyczące istotnych parametrów transakcji, takich jak: wartość transakcji, forma płatności, terminy i inne. W stosunku do Stoczni Pomerania Sp. z o.o. Emitent w dniu 15 maja 2007 roku wygrał przetarg na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego Stocznia Pomerania Sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie, a w dniu 12 czerwca 2007 r. została podpisana umowa przedwstępna sprzedaży przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zostanie nabyte za kwotę PLN ,00. Zawarcie ostatecznej transakcji może nastąpić pod warunkiem uzyskania zezwolenia Ministra Skarbu Państwa wydanego w formie decyzji administracyjnej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład przedsiębiorstw (art. 3 ustawy o portach i przystaniach morskich Dz. U Nr 9 poz. 44 z późniejszymi zmianami) jak również pod warunkiem nieskorzystania przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Skarb Państwa z ustawowego prawa pierwokupu i pierwszeństwa, zgodnie z art. 4 ustawy o portach i przystaniach morskich ( Dz. U Nr 9 poz. 44 z późniejszymi zmianami) podmiot zarządzający portem lub przystanią morską oraz Skarb Państwa, wykonuje to prawo w terminie 6 miesięcy, w związku z czym Emitent na dzień zatwierdzenia 15

17 Podsumowanie Prospektu nie jest w stanie określić terminu ewentualnego zawarcia ostatecznej umowy przenoszącej prawo własności przedsiębiorstwa na Emitenta i jego wydania Emitentowi. Podstawowym celem akwizycji wyżej wymienionych podmiotów, lub części z nich, jest podniesienie wartości Spółki dzięki pozyskaniu komplementarnych możliwości technologicznych i kompetencji umożliwiających realizację strategii Emitenta. Zakup przedsiębiorstwa Stocznia Pomerania umożliwi Emitentowi między innymi, bezpośredni dostęp do możliwości skorzystania z transportu morskiego wielkogabarytowych i ciężkich konstrukcji wytwarzanych przez Emitenta. Kolejność dokonywania następnych inwestycji zależeć będzie od zaistnienia wydarzeń o istotnym znaczeniu dla strategii Emitenta. Emitent zastrzega sobie możliwość nie dokonania realizacji jednej lub więcej transakcji przejęć innych podmiotów i ich ewentualnego wsparcia kapitałowego, w przypadku gdyby okazało się, że z jakichkolwiek przyczyn realizacja tych transakcji jest niemożliwa lub nieefektywna. Spółka na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest w stanie określić kolejności realizacji transakcji ww. przejęć. Wyżej wymienione transakcje mogą być dokonywane zarówno poprzez klasyczne akwizycje ( zakup udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego ) jak i transakcje nabycia przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnionej części oraz wsparcie kapitałowe przejmowanych podmiotów w celu unowocześnienia i rozbudowy ich parku maszynowego i wzmocnienia niezbędnych środków obrotowych. W przypadku, gdyby w związku z decyzją o ewentualnej zmianie celów emisji zaistniała konieczność zmiany strategicznych planów MAKRUM S.A., decyzja Zarządu Emitenta będzie musiała zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. O każdej zmianie programu inwestycyjnego Emitent będzie informował w formie aneksu do Prospektu w terminie obowiązku aneksowania Prospektu oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy. Źródłem dodatkowych funduszy, niezbędnych do zrealizowania celów emisji w przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji serii F okazałyby się niewystarczające, będą środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania (kredyty bankowe lub nieudziałowe papiery wartościowe, w szczególności obligacje zwykłe). Emitent nie wyklucza także pozyskania dodatkowych inwestorów do realizacji opisanych powyżej projektów. Zwraca się uwagę inwestorów na okoliczności, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu ścisłe określenie przez Emitenta sposobu wykorzystania wpływów z emisji Akcji serii F jest znacznie utrudnione ze względu na specyfikę przebiegu procesów akwizycji kapitałowych oraz ze względu na fakt, iż do chwili zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umów, poza wygranym przetargiem na zakup przedsiębiorstwa upadłego Stoczni POMERANIA, które w przyszłości mogłyby skutkować przejęciem podmiotów zidentyfikowanych przez Emitenta jako potencjalne cele akwizycyjne. Do czasu całkowitego wykorzystania środków z emisji akcji serii F zgodnie z celami emisji, Emitent będzie lokował środki w bezpieczne instrumenty finansowe takie jak: lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe. 7. CZYNNIKI RYZYKA Główne czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta - Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną - Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania - Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji - Ryzyko konkurencji nowych rynków wschodzących - Ryzyko pogorszenia się koniunktury w branży okrętowej w Polsce, Europie i na Świecie - Ryzyko związane z tempem procesu restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w branży okrętowej w Polsce - Ryzyko stereotypu postrzegania branży okrętowej Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt 1.1 dokumentu Czynniki Ryzyka. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 16 - Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta - Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców - Ryzyko zmian cen materiałów hutniczych - Ryzyko związane z kursami walut - Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za sprawność wytwarzanych maszyn i urządzeń (gwarancje) - Ryzyko związane z wydłużaniem terminów płatności przez odbiorców - Ryzyko związane z sytuacją kadrową Emitenta

18 Podsumowanie - Ryzyko związane z brakiem umów długoterminowych - Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji - Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska (ryzyko ekologiczne) - Ryzyko związane z niezrealizowaniem wybranych elementów strategii rozwoju Emitenta - Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu - Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi - Ryzyko związane z obciążeniami ustanowionymi na majątku - Ryzyko związane z realizacją celów emisji Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta zostały szczegółowo opisane w pkt 1.1 dokumentu Czynniki Ryzyka. Główne czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii F - Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej - Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii F do skutku - Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego - Ryzyko nieuzyskania zgody na wprowadzenie Akcji serii F do obrotu giełdowego - Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje serii F - Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta w obrocie giełdowym i płynności obrotu - Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji serii F do obrotu giełdowego - Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu - Ryzyko związane z notowaniem PDA - Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku regulowanym - Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej - Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa - Ryzyko wynikające ze Stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych. Czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje serii F zostały szczegółowo opisane w punkcie 1.2. dokumentu Czynniki Ryzyka. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8.1 Kapitał zakładowy Na dzień zatwierdzenia Prospektu. kapitał zakładowy Emitenta wynosił zł i składał się z Akcji o wartości nominalnej 0,25 zł w tym: Lp. Liczba Seria Rodzaj Wartość nominalna zł Cena emisyjna zł A zwykłe na okaziciela 0, B zwykłe na okaziciela 0,25 0, C zwykłe na okaziciela 0,25 0, D Zwykłe na okaziciela 0,25 0, E zwykłe na okaziciela 0,25 0,25 Źródło: Emitent Akcje serii A zostały wyemitowane w dniu 18 grudnia 1991 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Emisja wyniosła akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej PLZ (10 PLN). Akcje zostały objęte przez Skarb Państwa. W dniu 27 października 2003r. Walne Zgromadzenie dokonało zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. W dniu 27 października 2003r. Walne Zgromadzenie podwyższyło kapitał akcyjny o kwotę zł poprzez emisję nowych akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 17

19 Podsumowanie głosy na 1 akcję, o wartości nominalnej 3,95 zł każda. Emisja Akcji serii B objęta została przez Pana Rafała Jerzy i opłacona gotówką. Miała na celu zwiększenie kapitału obrotowego Spółki. W dniu 23 września 2004 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie wartości nominalnej akcji dotychczasowych serii oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. W wyniku podjętej uchwały kapitał zakładowy składał się z akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,- złoty każda, akcji imiennych serii B, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję o wartości nominalnej 1,- złoty każda. Podwyższenie kapitału obejmowało akcje imienne serii C, uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję. Emisja Akcji serii C objęta została przez Pana Rafała Jerzy i opłacona gotówką. Miała na celu zwiększenie kapitału obrotowego Spółki. W dniu 23 czerwca 2006 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o emisji akcji imiennych zwykłych serii D o wartości nominalnej 1,- zł każda oraz akcji imiennych zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,- zł każda. Emisja akcji serii D objęta została przez Pana Rafała Jerzy i Panią Beatę Jerzy (we współwłasności majątkowej). Akcje opłacone zostały przez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków i budowli, na których MAKRUM SA prowadzi działalność gospodarczą. Celem emisji było uporządkowanie spraw własnościowych. Emisja akcji serii E o wartości nominalnej 1,- zł każda objęta została przez Pana Piotra Szostaka i opłacona gotówką. Miała na celu zwiększenie kapitału obrotowego Spółki. W dniu 31 października 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło: dokonać zamiany akcji imiennych serii A, B, C i E na akcje na okaziciela, dokonać podziału wartości nominalnej akcji w stosunku akcji Emitenta w stosunku 1:4. W wyniku podziału każdej dotychczasowej akcji, powstały 4 akcje o wartości nominalnej 25 groszy. dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez podział obecnych akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda na akcji Spółki o wartości nominalnej 25 groszy każda. W dniu 8 grudnia 2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o emisji nie mniej niż 4 Akcji (słownie: cztery Akcje) i nie więcej niż (słownie: osiem milionów Akcji) nowych Akcji serii F o wartości nominalnej 0,25 zł. W dniu 05 kwietnia 2007 r. Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło dokonać zamiany akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela. Statut Spółki nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 8.2 Dokumenty udostępnione do wglądu W okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (www.makrum.pl) można zapoznawać się z następującymi dokumentami: 1) Prospektem emisyjnym, 2) Statutem Emitenta, 3) historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata , 4) odpisem z KRS. 18

20 Czynniki Ryzyka II. CZYNNIKI RYZYKA 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Oferowanych inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać zarówno ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym, jak również ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności Ryzyka związane z otoczeniem Emitenta Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Globalna sytuacja makroekonomiczna i tempo wzrostu ekonomicznego gospodarki światowej ma dla Emitenta istotne znaczenie ze względu na fakt, że znaczący udział w sprzedaży mają kontrakty realizowane dla odbiorców zagranicznych. Ewentualne pogorszenie się koniunktury na świecie może skutkować utrudnieniem pozyskiwania zamówień co będzie mogło mieć negatywny wpływ na realizowane wyniki finansowe. Ze względu na powiązania gospodarki polskiej z gospodarką światową koniunktura globalna może mieć również wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i wielkość realizowanych inwestycji, co może rzutować także na wielkość sprzedaży Emitenta realizowanej do odbiorców krajowych. Poza czynnikami opisanymi powyżej, dodatkowe ryzyko w działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta powodują czynniki takie jak: polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej. Mają one wpływ m.in. na: system podatkowy, podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego oraz stopę bezrobocia. Jakiekolwiek niekorzystne zmiany powyższych czynników w przyszłości mogą w negatywny sposób wpływać na działalność i wyniki ekonomiczne Emitenta Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. Przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Emitenta. Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. Przyjęcie przez organy podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Emitenta może mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju. Dodatkowo z dniem 24 października 2005 r. nastąpiły zmiany obowiązującego dotychczas w Polsce prawa, dotyczącego rynku kapitałowego. Mimo upływu stosunkowo długiego okresu istnieje nadal ryzyko pojawienia się jego interpretacji mogących mieć wpływ na działalność Emitenta i jego funkcjonowanie jako spółki publicznej Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji Spółka prowadzi działalność na rynku europejskim, którego częścią jest rynek krajowy. Ryzyko wzrostu konkurencji jest ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na europejskich rynkach okrętowym, offshore oraz dużych maszyn i urządzeń stalowych takich jak dźwigi, prasy i kruszarki 19

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...11

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE...11 1 ZARZĄD, KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ DORADCY I BIEGLI REWIDENCI EMITENTA... 11 1.1 ZARZĄD EMITENTA ORAZ KIEROWNICTWO WYŻSZEGO SZCZEBLA... 11 1.2 RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku

RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku RB 7/2008 Zwołanie ZWZ BOŚ S.A., porządek obrad oraz proponowane zmiany w Statucie Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, KRS 0000015525, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OPERACYJNA

PROCEDURA OPERACYJNA PROCEDURA OPERACYJNA sporządzona w związku z emisją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 46.525.050 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda z prawem poboru dla dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie 19 ust. 3 Statutu BRE Bank SA

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie 19 ust. 3 Statutu BRE Bank SA Uchwała nr 1 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 27 października 2008 r. Projekt w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie 19 ust. 3 Statutu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu ProsPe k t emisyj ny Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu www.famed.com.pl Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 5.250.000 Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wólczanka S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 25 lipca 2006r. Liczba głosów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych

Raport bieżący nr 31/2010 10.05.2010 Temat: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji zwykłych RAPORTY ZA 2010 Raport bieżący nr 1/2010 07.01.2010 Temat: Zwiększenie zamówienia dostaw na rynek USA, na I Raport bieżący nr 2/2010 15.01.2010 Temat: Harmonogram przekazywania raportów okresowych. Raport

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MAKRUM Spółka Akcyjna z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A. I. Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo