PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 6 Część III. Firmy Rodzinne wyzwania globalne i lokalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE http://piz.san.edu.pl. TOM XIV, ZESZYT 6 Część III. Firmy Rodzinne wyzwania globalne i lokalne"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 6 Część III Firmy Rodzinne wyzwania globalne i lokalne Redakcja Andrzej Marjański Łukasz Sułkowski Łódź 2013

2 Całkowity koszt wydania Zeszytu 6, części III sfinansowany ze środków Społecznej Akademii Nauk Zeszyt recenzowany Redaktorzy tematyczni: Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski Korekta językowa: Dominika Świech Skład i łamanie: Agnieszka Zytka Projekt okładki: Marcin Szadkowski Copyright by Społeczna Akademia Nauk ISSN: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk ul. Kilińskiego 109, Łódź , w. 339, Wersja drukowana wydania jest wersją podstawową Druk i oprawa: Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Duża 1, Marki,

3 Spis treści Wstęp VIII. Problemy kultury organizacyjnej firm rodzinnych Łukasz Sułkowski, Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce Aída Alvarado Borrego, Cultura organizacional de las cooperativas familiares: El caso del norte de Sinaloa, México Katarzyna Łukasik, Kultura organizacyjna i jej wpływ na jakość funkcjonowania firm rodzinnych Agnieszka Wróblewska-Kazakin, Kultura organizacyjna zorientowana na pracownika jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej firm rodzinnych IX. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych Magdalena Rybicka, Katarzyna Magdalena Orzechowska, Family businesses in Poland and staffing problems Izabela Kołodziejczyk-Olczak, Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie Maria Pawlak, Przywództwo a firmy rodzinne w Polsce Joanna Sadkowska, Justyna Kosecka, Osobowość a budowanie zespołów projektowych Halina Sobocka-Szczapa, Wykluczenie cyfrowe a problemy kadrowe firm

4 Artur Ściana, System zarządzania personelem QUARC X. Przedsiębiorczość w zarządzaniu biznesem rodzinnym Ewa Szulc-Dąbrowiecka, Agritourism in Poland: family farms in search for additional income María Estela Torres Jaquez, Marcela Rebeca Contreras Loera, Cooperative organization, a form of entrepreneurship José G. Vargas-Hernández, Strategies for creating new businesses, a sociocultural and institutional approach Beata Bieńkowska, Satysfakcja z pracy w grupie właścicieli firm rodzinnych sektora MMSP w powiecie bielskim Sandra Misiak, Przedsiębiorcza kobieta w firmie rodzinnej Alina Szepelska, Determinanty samozatrudnienia kobiet jako formy przedsiębiorczości XI. Innowacje i zarządzanie zmianą w biznesie rodzinnym Jan D. Antoszkiewicz, Ustawienie organizacji i zarządzania firmą rodzinną Małgorzata Sosińska-Wit, Ocena działań innowacyjnych firm rodzinnych na terenie województwa lubelskiego Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Patenty w działalności innowacyjnych firm rodzinnych Jesús Alfonso López Maytorena y Marcela Rebeca Contreras Loera, La innovación en la cooperativa pesquera Grzegorz Ignatowski, Rodzina w reklamie firmy rodzinnej XII. Rola biznesu rodzinnego w gospodarce Beata Bieńkowska, Family owned businesses and SMEs sector facts, figures and the challenge Yevhen Krykavskyy, Zoreslava Lyulchak, Condition and prospects of alternative energetics in Ukraine as form of family business

5 Lidia Pilichowska, Istota zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym Marcela Contreras Rebecca Loera, The fishing cooperative, its organization and family involvement

6

7 Wstęp Globalizacja oraz postępująca zmienność warunków prowadzenia działalności gospodarczej wyraźnie kształtują, wśród badaczy i praktyków życia gospodarczego oraz władz Unii Europejskiej i Polski, zrozumienie roli i znaczenia przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce. To właśnie te podmioty charakteryzują się specyficznymi cechami, takimi jak: długookresowa strategia prowadzenia biznesu, znaczenie wartości godnościowych w zarządzaniu firmą, silne związki z lokalną wspólnotą oraz lojalność wobec pracowników i interesariuszy. Badaczy przedsiębiorstw rodzinnych zawsze intryguje zakres specyfiki i uwarunkowania, w oparciu o które przedsiębiorstwa rodzinne funkcjonują według własnych reguł, a w których posiadają cechy zbliżone do innych podmiotów o nierodzinnym charakterze. Wśród cech o szczególnym znaczeniu można wskazać na wyraźną tożsamość firm rodzinnych, związaną z jednoznacznym kojarzeniem podmiotu z rodziną właścicielską. Relacje w biznesach rodzinnych są przesycone emocjami i dylematami, obejmującymi wybory pomiędzy priorytetami rodzony i przedsiębiorstwa. Doświadczenia światowe oraz coraz szersze badania polskie, potwierdzają tezę, że przedsiębiorczość rodzinna ma coraz szersze znaczenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Cieszy także coraz pełniejsze dostrzeganie problematyki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w polityce gospodarczej i otwarcie się na głos środowiska praktyków i badaczy firm rodzinnych, o czym może świadczyć liczna obecność przedstawicieli polskich firm rodzinnych w Krajowej Radzie Przedsiębiorczości, powołanej przez Ministra Gospodarki w kwietniu 2013 roku. Prezentowany tom został poświęcony aspektom problemów związanych z kulturą organizacyjną przedsiębiorstw rodzinnych, specyfiką zarządzania zasobami ludzkimi i przejawami przedsiębiorczości w zarządzaniu biznesem rodzinnym. Podejmuje także zagadnienia innowacji i procesów zarządzania zmianą oraz ukazania roli biznesu rodzinnego w gospodarce. W pierwszej części ukazano szeroki aspekt czynników związanych z kulturą organizacyjną. W pierwszym artykule wykorzystano analityczne podejście do analizy elementów kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Zaprezentowano także doświadczenia z badań kultury organizacyjnej

8 8 Wstęp przedsiębiorstw rodzinnych w Meksyku oraz analizę wpływu kultury organizacyjnej na jakość funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Odniesiono się również do znaczenia kultury organizacyjnej z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi w firmach rodzinnych. Druga część prezentowanego tomu obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W pierwszym z artykułów podjęto tematykę problemów występujących w zarządzaniu kadrami w firmie rodzinnej. Ukazano także wpływ transformacji gospodarki na kreowanie modelu biznesu wykorzystującego kompetencje i doświadczenie starszych pracowników. Problematykę ewolucji stylów zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym oraz znaczenie przywództwa w zarządzaniu podjęto w kolejnym z artykułów. Kolejna praca koncentruje się na zagadnieniu optymalnego doboru członków do zespołu projektowego i rozdziału zadań pomiędzy nimi. Autorka kolejnego opracowania prezentuje wyniki badań, umożliwiających ocenę wpływu zjawiska wykluczenia cyfrowego na działania firm rodzinnych, jak również dokonuje próby zweryfikowania trudności, z jakimi mogą mieć one do czynienia w prowadzonej polityce kadrowej. Ostatni artykuł w tej części tomu prezentuje autorski system zarządzania kadrami w małej firmie rodzinnej, którego wdrożenie pozwala na szybką weryfikację zatrudnionego personelu pod kątem efektywności pracy, jak również jest pomocne przy końcowej ocenie każdego pracownika. W trzeciej części opracowania zebrano artykuły związane z rożnymi aspektami przedsiębiorczości w zarządzaniu biznesem rodzinnym. Autorka pierwszego artykułu prezentuje zagadnienia rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Polsce jako formy przedsiębiorczości rodzinnej. W kolejnych artykułach ukazano aspekty kreowania postaw przedsiębiorczych oraz wpływ globalizacji na wdrażanie innowacji w meksykańskich firmach rybackich z sektora MSP. Autorka kolejnego opracowania przedstawia czynniki kształtujące satysfakcję z pracy oraz wstępne wyniki badań nad sektorem MMSP w powiecie bielskim. W zakończeniu tej części zaprezentowano dwa artykuły poświęcone problematyce kobiet w firmach rodzinnych, obejmujące zagadnienia roli przedsiębiorczych kobiet w firmie rodzinnej oraz postaw kobiet w podejmowaniu działalności gospodarczej. W czwartej części, obejmującej zagadnienia wdrażania innowacji i zarządzania zmianą, Autorzy prezentują zagadnienia właściwej organizacji przedsiębiorstwa w warunkach postępującej globalizacji oraz ocenę działań innowacyjnych firm rodzinnych z województwa lubelskiego. W kolejnym artykule Autorka wskazuje na pomijanie w procesach innowacyjnych działań, mających na celu ochronę własności intelektualnej. Natomiast Autorzy z Meksyku wskazują, w oparciu na wynikach przeprowadzonych badań jakościowych, trudności we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach rybackich. Autor artykułu

9 Wstęp 9 zamykającego tę część zagadnień poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego w reklamach firm rodzinnych odnajdujemy tak mało elementów rodzinnych? W ostatniej części publikacji Autorzy prezentowanych prac analizują rolę biznesu rodzinnego w gospodarce. Pierwszy artykuł zawiera analizę danych, dotyczących europejskich i amerykańskich małych przedsiębiorstw rodzinnych wraz ze stojącym przed nimi wyzwaniami. Kolejna praca ukazuje specyfikę gospodarki Ukrainy w aspekcie stymulowania rozwoju firm rodzinnych w segmencie energetyki odnawialnej. Natomiast kolejna Autorka przedstawia studium przypadku rodzinnego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Na zakończenie Autorka prezentuje wyniki badań roli, jaką odgrywają lokalne przedsiębiorstwa rybackie w rozwoju gospodarczym Meksyku. Różnorodność i wieloaspektowość podejmowanej problematyki w prezentowanym tomie pozwala mieć nadzieję, że będzie on stanowić inspirację do uważnej lektury, przemyśleń i wyników badań oraz będzie zachętą do podejmowania nowych wyzwań o obszarze badawczym przedsiębiorstw rodzinnych. Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski

10

11 VIII. Problemy kultury organizacyjnej firm rodzinnych

12

13 Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN ISSN tom XIV, zeszyt 6, część III, ss Łukasz Sułkowski Społeczna Akademia Nauk Uniwersytet Jagielloński Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce Elements of organizational culture of family businesses in Poland Abstract: This article aims to analyze the elements of organizational culture of family businesses in Poland. Analytical approach to organizational culture implies the possibility of their description by describing its components. The pilot study conducted for the purpose of this article suggests that organizational culture of family firms differ from non-family firms. Several specific cultural elements such as values, underlying assumptions, communication systems, narratives, stories, myths, stereotypes, rituals, taboos, heroes and subculture were found. Specific features of these cultural elements origin from the family nature of the organization. However, they have a crucial impact on the management of such organizations. It is worth stressing that studies are of preliminary character and there is a need for further research, based on qualitative and quantitative methodology. Key-words: family business, organizational culture, elements of culture. Wstęp Celem artykułu jest analiza elementów kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Analityczne podejście do kultur organizacyjnych zakłada możliwość ich opisu poprzez opisanie jej składników. W przypadku kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych, poszukiwana była charakterystyka elementów kulturowych, odróżniająca family business od podmiotów nierodzinnych. Metodyka badań opierała się na przeprowadzeniu analizy porównawczej czterech studiów przypadku. Wśród badanych czterech przypadków, dwie organizacje reprezentowały firmy rodzinne (prywatny szpital oraz niepubliczną szkołę wyższą), a dwie organizacje nierodzinne (szpital publiczny oraz publiczną szkołę wyższą). Metodami badań, pozwalającymi na znalezienie specyfiki elementów kultur organizacyjnych badanych organizacji, były:

14 14 Łukasz Sułkowski wywiady swobodne, obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca oraz analiza materiałów wtórnych. Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy i stanowi zaledwie początek badań empirycznych nad specyfiką kulturową organizacji rodzinnych. Elementy kultur organizacyjnych Zgodnie z definicją A. Kłosowskiej, za elementarne składniki kultury można uznać wartości, normy i wzory kulturowe, wykształcone i rozpowszechniane w danej zbiorowości społecznej [Kłoskowska 2007]. W odniesieniu do kultury organizacyjnej, tą zbiorowością, która opiera się na wspólnocie wartości, norm i wzorów kulturowych, jest właśnie organizacja. Składniki kultury organizacyjnej zaczęły być wyróżniane przez E. Scheina, P. Bate, A. Pettigrewa i innych autorów jeszcze w latach 70. XX wieku. Elementy kultury są kluczowe dla paradygmatu neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno-systemowego, ze względu na jego założenia systemowości i analityczności. Nie oznacza to oczywiście, że składniki kultury nie są wykorzystywane w innych paradygmatach. Wybiórczo w interpretatywnych, krytycznych, a nawet postmodernistycznych studiach kulturowych organizacji, pojawiają się również składniki kultury. W związku z utrwaleniem się pewnych podziałów w literaturze przedmiotu oraz z adaptacją analizy kulturowej do praktyki biznesu, warto wskazać na swoisty kanon elementów kultur organizacyjnych, obejmujący: wartości kulturowe, podstawowe założenia, normy społeczne i organizacyjne, sposoby komunikowania, opowieści, narracje, mity oraz metafory, stereotypy organizacyjne, rytuały, symbole, zwyczaje, obyczaje, bohaterów organizacyjnych, tabu, wzorce kulturowe, artefakty kulturowe, subkultury. Istota elementów kultur organizacyjnych Rdzeniem kultury pozostają w większości koncepcji wartości lub podstawowe założenia, które obejmują fundamentalne pytania, dotyczące: stosunku do samej organizacji (tożsamości), człowieka w organizacji, natury otoczenia i innych egzystencjalnych pytań. Z wartości wypływają z kolei normy społeczne, rozumiane jako reguły kształtujące zachowania członków organizacji,

15 Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 15 które przybierają formy nakazów lub zakazów. Ważnym składnikiem kultury organizacyjnej są sposoby komunikowania, które można opisać przy pomocy: opowieści, narracji, mitów oraz metafor. Opowieści, narracje i mity przekazywane nieformalnie, ustnie przez pracowników, stanowią opisy rzeczywistych lub (w przypadku mitów) fantastycznych opisów rzeczywistości organizacyjnej z przeszłości, oddających jej ducha (espirit du corp). Jak wskazują dobrze udokumentowane badania, aparat kognitywny człowieka jest dobrze przygotowany do przyswajania, pamiętania, a nawet intuicyjnego oceniania narracji, a w szczególności takich, które są nacechowane emocjonalnie [Norenzayan, Atran, Faulkner, Schaller 2006, ss ]. Prawdopodobnie dlatego opowieści na temat: nietypowych działań liderów organizacji, szczególnych wydarzeń lub dramatycznych sytuacji, są tak dobrze zakorzenione w świadomości zbiorowej organizacji. Konstrukcja retoryczna tych opowieści jest zazwyczaj prosta, chociaż bardzo często wykorzystane są w niej elementy paradoksów, antynomii i metafor. Bardzo ważny okazuje się również humor, często przejawiający się suspensem i oryginalnymi puentami. Innym, istotnym elementem kultury organizacyjnej są metafory, które również odzwierciedlają istotę organizacji. Głęboko zakorzenione w głowach menedżerów i innych pracowników, rzutują na sposób widzenia całej organizacji, stosunków społecznych oraz relacji z otoczeniem. Przykładowo, wykorzystywanie mechanicystycznych lub organicznych metafor przez zarządzających powinno wpływać na wiele przejawów życia organizacyjnego [Morgan 1999]. Podobnie będzie na przykład z wykorzystywaniem metafory wojennej wolnego rynku i konkurencji [Sułkowski 2003]. Wprost z antropologii kulturowej i socjologii zaczerpnięte zostały analizy kolejnego składnika kultury organizacyjnej, to jest rytuałów. Stanowią one zrutynizowane, skostniałe sposoby działania, utrwalone w danej organizacji. Rytuał jest nośnikiem przekazu kulturowego, który ujawnia się przez symboliczne, powtarzalne zachowania ludzi [Pettigrew 1979]. Do najważniejszych zaliczyć można między innymi rytuały: inicjacji (sposoby traktowania nowych pracowników), przejścia (działania w sytuacji zmian ról), integracji (działania wzmacniające identyfikację pracowników z organizacją), degradacji (sposoby eksponowania utraty prestiżu). Rytuały pełnią ważne funkcje społeczne, ponieważ stanowią z jednej strony komunikaty, zaś z drugiej strony ustanawiają normy zachowań. Regulacja staje się bardzo ważnym aspektem, ponieważ wskazuje pracownikom sposoby prawidłowego działania, bez potrzeby refleksji i każdorazowego podejmowania decyzji. Zachowania organizacyjne niezgodne z rytuałem są źródłem konfuzji kulturowej i prowadzą do rozbicia rutyny organizacyjnej. Stereotypy to funkcjonujący w świadomości społecznej uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości [Słownik Języka Polskie-

16 16 Łukasz Sułkowski go 2012]. Działania społeczne są w dużej mierze realizowane właśnie dzięki stereotypom, ponieważ odpowiadają one elementarnej zasadzie ekonomiczności procesu podejmowania decyzji. Większa część percepcji i interpretacji człowieka dokonuje się poprzez zasymilowane stereotypy, których medium to właśnie kultura. Kultura jest nośnikiem stereotypów organizacyjnych, istnieją w niej proste, normatywne regulacje, odnoszące się do wszystkich elementów rzeczywistości społecznej. Są to właśnie stereotypowe odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości, relacji pracowniczych, współpracy z otoczeniem, które znajdują odzwierciedlenie w innych składnikach kultury organizacyjnej (opowieści, rytuały, język itd.) oraz całej organizacji (misja, wizja, cele strategiczne, struktura organizacyjna). Odchodząc od funkcjonalizmu, stereotypy w kulturze organizacyjnej można przyrównać do schematów zaproponowanych przez S.G. Harrisa. Definiuje on schematy jako struktury wiedzy, zaczerpnięte z doświadczenia i służące do działania w analogicznych sytuacjach. Harris opisuje kilka typów takich schematów zakorzenionych w kulturze organizacyjnej. Przykładowo ja w organizacji ustanawia relacje pomiędzy tożsamością jednostkową a zbiorową, zaś osobowość w organizacji integruje osobiste wyobrażenia i wspomnienia z oczekiwaniami wobec innych członków organizacji [Harris 1994, ss ]. Symbol to rzecz, osoba, przedmiot itd. lub ich wizerunek, będące znakiem czegoś, kojarzące się z jakimś pojęciem i wywołujące w myśli pewne zwłaszcza głębokie treści [Słownik Języka Polskiego 2012]. W odniesieniu do kultury organizacyjnej symbol jest znakiem stanowiącym odzwierciedlenie wartości kulturowych. W funkcjonalizmie dominuje zawężone rozumienie symbolu jako logo, znaku towarowego, kolorystyki. W interpretatywizmie zaś jest ono bardzo poszerzone, ponieważ właściwie wszystko w organizacji może mieć znaczenie symboliczne (słowa, wydarzenia, sytuacje, postacie itd.). Zwyczaj, podobnie jak obyczaj, to postępowanie, zachowywanie się, sposób robienia czegoś, utrwalony w danej społeczności, często tradycji. W kulturze organizacyjnej zwyczaj i obyczaje są rodzajem powtarzalnych i spetryfikowanych praktyk społecznych, które są podobne do rytuałów, jednak różni je podtrzymywanie w świadomości zbiorowej, celowości danego działania społecznego. Przykładowo zwyczajem organizacyjnym może być wspólna poranna kawa pracowników. Ma ona aspekty rytualne, gdyż jest spetryfikowana, z drugiej jednak strony pracownicy mają prawidłowe rozpoznanie sensowności i celu tego działania. W przeciwieństwie do rytuału, zwyczaj przeważnie nie okazuje się tak skostniały i ma charakter bardziej zorientowany na jednostkę, co dobrze oddaje polski zwrot mam taki zwyczaj. Bohaterowie, herosi organizacyjni to ważne postaci, które wywarły znaczące piętno na organizację. Zawsze do bohaterów organizacyjnych zalicza się założycieli, których osobowość, idee i pomysły są przeważnie pierwotnym

17 Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 17 źródłem kultury. Innymi bohaterami mogą być: zarządzający, menedżerowie, charyzmatyczni pracownicy. Narracje na temat bohaterów oraz stworzone przez nich zwyczaje i symbole mogą znacząco wpływać na kierunki rozwoju kultury organizacyjnej. W literaturze przedmiotu istnieje sporo publikacji na temat osobowości organizacji oraz problemu sprzężenia pomiędzy kulturą organizacyjną a ludźmi ją tworzącymi [Chatman, Barsade 1995, ss , Manfred, Kets de Vries, Miller 1986, ss ]. Tabu to termin zaczerpnięty z psychologii głębi, a wcześniej z psychoanalizy Freuda oraz z antropologii kulturowej i oznaczający temat lub działanie społeczne, które jest z jednej strony skrywane i nieporuszane, zaś z drugiej ważne dla organizacji, a nawet uświęcone tradycją [Freud 1999]. Tabu leżą w kręgu zainteresowań zarówno funkcjonalistów [van Vianen, Fischer 2002], jak i przedstawicieli paradygmatów alternatywnych [Martin 1990, ss ]. Często są na przykład wykorzystywane w związku z problemami dyskryminacji i stygmatyzacji grup defaworyzowanych w organizacjach [Wilson 2000, ss ]. Wzorce kulturowe są najczęściej interpretowane przez pryzmat jednej z najpopularniejszych książek antropologicznych, tzn. Wzory kultury R. Benedict 1. W kulturze organizacyjnej będą to względnie utrwalone sposoby działania, wspólne członkom organizacji, stanowiące manifestację jej konfiguracji wartości. Wzorce kulturowe mogą dotyczyć wszelkich działań, a więc zarówno sposobów właściwego zachowania w organizacji, jak i odpowiednich sposobów komunikowania. Artefakty to określenia zaczerpnięte z antropologii i archeologii, które w odniesieniu do kultury organizacyjnej oznaczają widoczne przejawy funkcjonowania kultury organizacyjnej w postaci: fizycznej (np. przestrzeń, budynki, architektura), behawioralnej (np. gesty powitania, komunikacja niewerbalna), językowej (np. konwencje językowe, tytułowanie w wypowiedziach) [Burszta 2008]. Określenie artefakt zostało spopularyzowane w odniesieniu do kultury organizacyjnej przez E. Scheina, ale niestety niesie ono dużą dozę wieloznaczności. Z jednej strony, tak jak w archeologii, jego rozumienie wydaje się zawężone do widocznych, w dużej mierze materialnych, przejawów kultury, z drugiej jednak, idąc za przykładem antropologii kulturowej, artefakt jest rozumiany jako wszelkiego rodzaju manifestacje podstawowych założeń i wartości kultury organizacyjnej. Subkultury to znajdujące się wewnątrz kultury organizacyjnej grupy społeczne, które mogą budować swoją integrację na przeciwstawianiu się dominującej kulturze organizacyjnej (kontrkulturze) lub też na poszukiwaniu autonomii. Krystalizacja subkultur dokonuje się zazwyczaj wokół wartości, które nie 1 Chodzi o książkę Wzory kultury, wstęp F. Boas, wyd I: przedmowa do wyd. pol. A. Kłoskowska, Warszawa 1966, PWN, wyd II IV: Wyd. Muza 1999, 2002, 2008, s. 386.

18 18 Łukasz Sułkowski są do końca spójne z kulturą całej organizacji [Hofstede 1998, ss. 1 12]. Przykładem mogą być subkultury profesjonalne w szpitalach; lekarzy, pielęgniarek, menedżerów i inne. Elementy kultur organizacyjnych organizacji rodzinnych Przeprowadzona analiza porównawcza 4 przypadków organizacji pozwala na identyfikację pewnych specyficznych cech kulturowych organizacji rodzinnych, które powinny być zgłębiane w badaniach prowadzonych na szerszą skalę: Wartości kulturowe przedsiębiorstw rodzinnych różni od nierodzinnych nacisk na zaspokajanie potrzeb rodziny założycielskiej. To wartość, która ma charakter nieoficjalny i nie znajduje odzwierciedlenia w misji ani w strategii, niemniej jednak jest kluczowa. Jednym z fundamentalnych założeń kulturowych, występujących implicite w organizacjach rodzinnych, jest równoważenie w przedsiębiorstwie interesów rodziny z interesami rozwoju biznesu. Normy społeczne badanych organizacji rodzinnych bazują na elementarnym rozróżnieniu przynależność versus brak przynależności do rodziny. Tylko kategoria przynależność przekłada się na normy całkowitej stabilności i pewności zatrudnienia oraz znacznych wpływów na decyzje, które zresztą w dużej mierze są poza formalizacją. Sposoby komunikowania, opowieści, narracje, mity oraz metafory są odbiciem rodzinnej struktury władzy i ważności struktury rodzinnej wewnątrz przedsiębiorstwa. Przykładowo opowieści, narracje i mity koncentrują się wokół wpływu więzi rodzinnej na zarządzanie. Metafory opisujące życie organizacji często stanowią transfer emocji rodzinnych na grunt logiki przedsiębiorstwa. Stereotypy organizacyjne badanych firm rodzinnych sankcjonują większe zaangażowanie, lojalność i pracowitość członków rodziny w porównaniu z pozostałymi pracownikami. Ma to uzasadnić, że pracownicy będący członkami rodziny mają większą wartość z punktu widzenia organizacji rodzinnej. Zwyczaje, obyczaje i rytuały rodzinne są związane z rozmywaniem granic oficjalnych organizacji z życiem rodziny założycielskiej. Przykłady obejmują na przykład uroczyste obchodzenie prywatnych rocznic tj. urodzin czy imienin przez założycieli biznesu. W symbolice badanych organizacji rodzinnych, obejmującej logo i nazewnictwo, nie znajduję cech rodzinności i w tym sensie nie różnią się one od organizacji nierodzinnych. Jednym z tabu w obu badanych firmach rodzinnych jest uprzywilejowanie rodziny oraz eksploatowanie organizacji ze strony członków rodziny. W obu badanych organizacjach rodzinnych kluczowymi bohaterami są założyciele biznesu, będący obecnymi zarządzającymi, którzy należą do ro-

19 Elementy kultur organizacyjnych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 19 dziny założycielskiej. W porównywanych organizacjach nierodzinnych bohaterów organizacyjnych jest więcej i nie są nimi wyłącznie zarządzający. Wzorce oraz artefakty kulturowe badanych firm rodzinnych odzwierciedlają w niewielkim stopniu cechy rodzinności. Przykładowe artefakty związane z rodzinnością to fotografie członków rodziny, eksponowane w jednej z badanych organizacji. W badanych organizacjach rodzinnych ujawnia się fundamentalny podział pomiędzy subkulturą rodzinną a subkulturą pozarodzinną, pomiędzy którymi występują znaczne różnice. Subkultura rodzinna jest silniej zintegrowana i całkowicie niesformalizowana. Podsumowanie Pilotażowe badania, przeprowadzone dla celów tego artykułu, wskazują, że kultury organizacyjne firm rodzinnych różnią się od nierodzinnych. Znaleziono specyfikę takich elementów kulturowych jak: wartości, podstawowe założenia, systemy komunikacji, narracje, opowieści, mity, stereotypy, rytuały, tabu, bohaterowie oraz subkultury. Swoiste cechy tych elementów kulturowych biorą się właśnie z rodzinnego charakteru organizacji. Mają one jednak kluczowy wpływ na zarządzanie tego typu organizacjami. Oczywiście przeprowadzone badania mają charakter wstępny i dla ich potwierdzenia potrzebne są dalsze projekty badawcze, opierające się zarówno na metodyce jakościowej, jak i ilościowej. Bibliografia Benedict R. (1966, 1999, 2002, 2008), Wzory kultury, wstęp F. Boas, PWN oraz Muza, Warszawa. Burszta W. J. (2008), Antropologia kultury, Zysk i ska., Warszawa. Chatman A.J., Barsade S.G. (1995), Personality, Organizational Culture and Cooperation: Evidence from a Business Simulation, Administrative Science Quarterly, Vol. 40, No. 3 (Sep.). Freud S. (1999), Totem And Taboo, Some Points of Agreement between the Mental Lives of Savages and Neurotics, Published: Routledge, 23rd June. Harris S.G. (1994), Organizational Culture and Individual Sensemaking: A Schema-Based Perspective, Organization Science, Vol. 5(3). Hofstede G. (1998), Identifying Organizational Subcultures: An Empirical Approach, Journal of Management Studies, 35. Kłoskowska A. (2007), Socjologia kultury, PWN, Warszawa. Manfred F., Kets de Vries R., Miller D. (1986), Personality, Culture and Organization, The Academy of Management Review, Vol. 11, No. 2 (Apr.). Martin J. (1990), Deconstructing Organizational Taboos: The Suppression of Gender Conflict in Organizations, Organization Science, November, vol. 1 no. 4.

20 20 Łukasz Sułkowski Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa Norenzayan A., Atran S., Faulkner J., Schaller M. (2006), Memory and Mystery: The Cultural Selection of Minimally Counterintuitive Narratives, Cognitive Science, 30. Pettigrew A.M. (1979), On Studying Organizational Culture, Administrative Science Quarterly, No. 12. Słownik Języka Polskiego (2012), PWN, Warszawa. Sułkowski Ł. (2003), Czy rynek można postrzegać jako pole bitwy, Przegląd Organizacji, nr 10. Van Vianen A.E.M., Fischer A.H. (2002), Illuminating the glass ceiling: The role of organizational culture preferences, Journal of Occupational and Organizational Psychology. Wilson E. (2000), Inclusion, exclusion and ambiguity The role of organisational culture, Personnel Review, Vol. 29, Issue 3.

21 Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN ISSN tom XIV, zeszyt 6, część III, ss Aída Alvarado Borrego 1 Universidad de Occidente, Sinaloa, México Cultura organizacional de las cooperativas familiares: El caso del norte de Sinaloa, México The organizational culture in family businesses: case study in northern Mexico Abstract: The dimension of organizational culture plays an important role in social organizations, specifically in family cooperatives, which is the case study presented, so it is a broad discussion. Cooperatives contribute to local development and the common welfare of families. Therefore, the aim of this article is to identify the cultural characteristics of fishing cooperatives and tourism services that are shaped by family ties in a community. The reflections are based on the literature review and empirical findings of the investigation. The empirical results section of this paper presents the local perspective, ie. the opinions and experiences of families cooperative partners operating in northern Mexico. Key-words: organizations, organizational culture, family busines. Introducción La cultura organizacional coadyuva al posicionamiento social, económico, político y cultural de una organización, pero también de una comunidad, enfatizando en los elementos y/o rasgos únicos que la hacen ser diferente de otra. La cultura organizacional es un cumulo de políticas, normas, sentimientos y valores, que ejercen las personas de una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. Este término es aplicado en muchas organizaciones empresariales actualmente, restaurantes, hospitales, escuelas o cualquier organización, es un término que debe tenerse en consideración. 1 Posdoctorado en Ciencias Sociales, Doctora en Estudios Organizacionales, Profesora Investigadora en la Universidad de Occidente-México, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Cuerpo Académico Consolidado Análisis y Desarrollo Regional.

Ventajas empresariales de invertir en Poznan (Polonia) Zalety inwestycji w Pozuelo (Madryt) PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE DNI HISZPAŃSKO-POLSKIE

Ventajas empresariales de invertir en Poznan (Polonia) Zalety inwestycji w Pozuelo (Madryt) PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE DNI HISZPAŃSKO-POLSKIE 1as JORNADAS INTERNACIONALES HISPANO-POLACAS PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE DNI HISZPAŃSKO-POLSKIE Ventajas empresariales de invertir en Poznan (Polonia) Zalety inwestycji w Pozuelo (Madryt) POZNAN ÍNDICE SPIS

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie nowe perspektywy

Zarządzanie nowe perspektywy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Zarządzanie nowe perspektywy Redakcja naukowa Ewa Gołębiowska Konrad Raczkowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu

Bardziej szczegółowo

Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce

Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce Gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi z językiem hiszpańskim w Polsce Secciones Bilingües de español en los gimnazjum de Polonia Ministerio de Educación, Cultura y Deporte MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne wyzwania globalne i lokalne Część II

Firmy Rodzinne wyzwania globalne i lokalne Część II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 6 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne wyzwania globalne i lokalne Część II Redakcja Andrzej Marjański Bogdan Piasecki Łódź 2013 Całkowity koszt

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7 FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą Redakcja naukowa Andrzej Marjański Łódź 2011 Recenzenci: Andrzej Blikle,

Bardziej szczegółowo

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 2 Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie Redakcja Muzachim Al.-Noorachi Łódź 2012 Zeszyt recenzowany Redaktor tematyczny: Muzachim Al.-Noorachi Skład

Bardziej szczegółowo

FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Współczesne aspekty zarządzania

FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Współczesne aspekty zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 6 FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Współczesne aspekty zarządzania Redakcja naukowa Łukasz Sułkowski Łódź 2011 Recenzent: Andrzej Blikle,

Bardziej szczegółowo

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących

Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 5 Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących Redakcja naukowa: Maciej Trippner, Muzahim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. część 2

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 10 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości część 2 Redakcja naukowa Łukasz Sułkowski

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 4 Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja naukowa: Katarzyna Waniek Łódź 2011 Redakcja naukowa: Katarzyna Waniek Skład i łamanie tekstu: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Advocate News. 2012 Spring Into Action Conference. Providers in Action Host Issue Forums in Chicago

Advocate News. 2012 Spring Into Action Conference. Providers in Action Host Issue Forums in Chicago Advocate News Updates from Illinois Action for Children on issues affecting early care and education Summer 2012 2012 Spring Into Action Conference Child care advocates from El Hogar del Niño having dinner

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I

Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji. Część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 12, CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji Część I Redakcja Ewa Gołębiowska Łódź 2013 Całkowity koszt wydania

Bardziej szczegółowo

Advocate News. Updates from Illinois Action for Children on issues affecting early care and education Winter 2013

Advocate News. Updates from Illinois Action for Children on issues affecting early care and education Winter 2013 Advocate News Updates from Illinois Action for Children on issues affecting early care and education Winter 2013 IAFC Provides Support to Early Childhood Partnerships Joan Blough from the Early Childhood

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MIKRO I MAKRO PROCESÓW W FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

ZNACZENIE MIKRO I MAKRO PROCESÓW W FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 12 ZNACZENIE MIKRO I MAKRO PROCESÓW W FUNKCJONOWANIU I ROZWOJU SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO Redakcja naukowa Paweł Trippner Łódź 2011 Recenzent: Czesław

Bardziej szczegółowo

Del español al hispanismo: Docencia e investigación

Del español al hispanismo: Docencia e investigación Del español al hispanismo: Docencia e investigación Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinomericana Editores: Zdzisław Wąsik et Małgorzata Kolankowska Curator: Piotr Sawicki CONSILIUM EDITORIUM

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO

STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 13 http://piz.sanedu.pl STUDIA Z ZARZĄDZANIA MIĘDZYKULTUROWEGO Redakcja Łukasz Sułkowski Michał Chmielecki Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 13

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie stresem Część II

Zarządzanie stresem Część II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Zarządzanie stresem Część II Redakcja Henryk Skłodowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 5, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XV, Zeszyt 10, Część I, http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości Część I Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł

Bardziej szczegółowo

Społeczne problemy zarządzania projektami Część I

Społeczne problemy zarządzania projektami Część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XIV, Zeszyt 11, Część I http://piz.san.edu.pl Społeczne problemy zarządzania projektami Część I Redakcja: Tadeusz Listwan Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Tomu XIV,

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA

redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA GRANICE ZARZĄDZANIA redakcja naukowa Maria Romanowska Joanna Cygler GRANICE ZARZĄDZANIA OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent Rafał Krupski Redaktor Krystyna Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE tom XIV, zeszyt 10 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji Redakcja Roman Lewandowski, Marcin

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi

Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 1 Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi Redakcja Paweł Trippner Łódź 2012 Zeszyt recenzowany Redaktor tematyczny: Paweł Trippner Skład

Bardziej szczegółowo