The same as we are Raków Zdikov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The same as we are Raków Zdikov 2013 2015"

Transkrypt

1 Raków Zdikov

2 Opracowanie i przygotowanie do realizacji: Jadwiga Milewicz, Dariusz Jóźwik. Zdjęcia ze zbiorów Urzędu Gminy w Rakowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie. Projekt, skład: Adam Cedro Realizacja: EMPORIUM Paulina Zajdel-Chmielarska ul. Wapiennikowa 15, Kielce tel Publikacja realizowana w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius Regio projekt. Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. Publikacja bezpłatna.

3 Wstęp // Úvod // Introduction Wstęp Niepełnosprawność nie jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. W naszym kraju żyje 5,5 mln osób niepełnosprawnych, w tym setki tysięcy dzieci do lat 16 z rozmaitymi rodzajami niepełnosprawności. W naszej gminie również żyją osoby niepełnosprawne. Stanowią 15% grupę wszystkich mieszkańców gminy, 10% z nich, to dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjum. Niepełnosprawność dziecka dotyczy całej rodziny i w radykalny sposób zmienia jej życie. Za statystykami kryją się konkretni ludzie, autentyczne historie, prawdziwe życie. Los dał tym ludziom do wypełnienia niełatwe zadanie ich życie jest podporządkowane leczeniu, rehabilitacji, poszukiwaniu nowych metod terapii, pielęgnacji. Nie zawsze znajdują czas i siły na własne plany, marzenia i pasje, na własne zwyczajne życie. Osoby niepełnosprawne często postrzegane są jako odmienne, mniej wartościowe. Rezygnacja z aktywnego udziału w życiu społecznym, rezygnacja z marzeń, ambicji dalszego kształcenia szczególnie widoczne są na wsi, gdzie do tej pory funkcjonują nieprawidłowe stereotypy. Brak możliwości i chęci wyjścia na zewnątrz powoduje dalsze zamykanie się zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin, prowadząc nieuchronnie do wykluczenia społecznego. Nie powinniśmy przechodzić obok tego problemu obojętnie. Edukacja włączająca jest okazją do uczenia się normalności, uczenia się relacji z uczniem niepełnosprawnym, mądrego udzielania pomocy, wspierania a nie wyręczania, mądrego odczytywania potrzeb osób niepeł- Úvod Zdravotní postižení není v Polsku okrajovým jevem. Žije zde 5,5 mil. hendikepovaných, z toho stovky tisíc dětí do 16 let s různými druhy postižení. I v naší obci žijí hendikepovaní. Tvoří 15% všech obyvatel obce, 10% z nich jsou děti a mládež, které navštěvuj první a druhý stupeň základní školy. Postižení dítěte zasáhne celou rodinu a radikálně změní její život. Za statistikami se skrývají konkrétní lidé, autentické příběhy, skutečný život. Osud dal těmto lidem k řešení nesnadný úkol - jejich život je podřízen léčbě, rehabilitaci, hledání nových metod terapie, péče. Ne vždy se jim podaří najít čas a síly na vlastní plány, sny a touhy, na vlastní obyčejný život. Hendikepovaní jsou často vnímáni jinak, méně hodnotně. Rezignace na aktivní účast na společenském životě, rezignace na vlastní sny, ambice dalšího vzdělávání jsou viditelné obzvláště na venkově, kde doposud panují nepravdivé stereotypy. Nemožnost a chybějící chuť vyjít ven vyvolávají další uzavírání se jak hendikepovaných, tak i jejich rodin, což vede k nevyhnutelnému společenskému vyloučení. Neměli bychom kolem tohoto problému procházet lhostejně. Inkluze ve vzdělávání je příležitostí učit se normálnosti, učit se vztahům s hendikepovanými žáky, moudrému poskytování pomoci, podpoře a ne vyloučení, moudrému čtení potřeb hendikepovaných osob, chuti k další spolupráci, toleranci. Realizace projektu The same Introduction Disability is not a marginal phenomenon in Poland. 5.5 million disabled people live in our country, including hundred thousands of children below 16 years of age with various types of disability. Disabled persons live also in our Commune. They constitute a 15% group of commune inhabitants. 10% of them are children and the youth learning in primary schools and in the grammar school. Child s disability relates to the whole family and changes its life in a radical way. Behind the statistics there are specific people, authentic stories and real life. The fate assigned a difficult task to these people to complete their life is subordinated to treatment, rehabilitation, searching for new therapy methods and care. Not always do they find the time and the strength for own plans, dreams and passions, for their own ordinary life. Disabled persons are often perceived as different, less valuable. Resignation from active participation in social life, resignation from the dreams and from the ambitions relating to further education are particularly visible in the country where improper stereotypes function also in the present times/ Lack of possibility and will to go outside results in further closing both of the disabled persons and their families, unavoidably leading to social exclusion. We should not be indifferent to this problem. Inclusive education is an occasion to learn normality, to learn relations with a disabled student, to learn how to provide assistance in a prudent way, how to support and not to replace, how to read the needs of the disabled persons wisely, it is an encouragement to further cooperation

4 Wstęp // Úvod // Introduction nosprawnych, zachętą do dalszej współpracy, nauką tolerancji. Realizacja projektu The same as we are jest dla nas wyzwaniem, a jednocześnie zaproszeniem do rozwoju, pogłębionej refleksji nad kształtem i funkcjonowaniem naszych szkół w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Dla wszystkich uczestników realizacja projektu jest okazją do lepszego poznania swoich słabych i mocnych stron. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie będzie to jednorazowy gest, działanie, lecz szansa na wzrastanie uczniów niepełnosprawnych w człowieczeństwie. as we are je pro nás výzvou a zároveň pobídkou k rozvoji, prohloubení reflexe formy a fungování našich škol v oblasti práce s hendikepovanými žáky. Pro všechny účastníky je realizace projektu příležitostí k lepšímu poznání svých slabých a silných stránek. Jsme hluboce přesvědčeni, že nepůjde o jednorázové gesto, aktivitu, ale šanci pro studenty se zdravotním postižením růst v společnosti. and tolerance learning. For us, realisation of The same as we are project is a challenge but at the same time an invitation to development, a deepened thought about the form and functioning of our schools in the field of work with a disabled student. For all participants, realisation of the project is an occasion for better learning of their strengths and weaknesses. We are deeply convinced that it will not be a one-off gesture or action, but a chance for the disabled students to grow up in the society.

5 O projekcie // O projektu // About the project O projekcie Gmina Raków wspólnie z Gminą Zdikov z Republiki Czeskiej po raz kolejny realizuje program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio w partnerstwie lokalnym z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie oraz Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, a obecnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakowie. Celem programu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Realizacja projektu pn. The same as we are rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. i będzie trwała do lipca 2015 r. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków włączenia dzieci niepełnosprawnych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia i korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego. Cele szczegółowe projektu to: Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Poznanie metod, form i zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym w kraju partnerskim, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Poznanie oferty edukacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych dostępnej w kraju partnerskim, O projektu Obec Raków spolu s obcí Zdíkov z České republiky opět realizují program Celoživotní vzdělávání Comenius Regio v místním partnerství s 2. stupněm základní školy Jana Pavla II. (Gimnazjum im. Jana Pawła II ) v Rakowě, Základní a mateřskou školou v Rakowě (Zespołem Szkolno-Przedszkolnym) a Centrem tělesné kultury a místního rozvoje (Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego) v Rakowě a v současnosti i s Obecním centrem sociální pomoci (Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej) v Rakově. Cílem programu je posílení evropského rozměru vzdělávání pomocí propagování spolupráce mezi místními a regionálními osvětovými úřady v Evropě, realizace cílů programu Comenius a v důsledku toho prostřednictvím obohacení vzdělávací nabídky pro žáky. Realizace projektu The same as we are začala v srpnu 2013 a potrvá do července Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek zapojení hendikepovaných dětí jako individuálních osob a jako skupin do průběhu normálního života a jejich využívání obecně dostupné společenské infrastruktury a forem společenského života. Konkrétní cíle programu jsou: Integrace hendikepovaných osob do místního prostředí. Obohacení pracovních postupů učitelů v oblasti práce se zdravotně postiženým žákem. Poznání metod, forem a zásad práce s hendikepovaným žákem v partnerském státě, výměna zkušeností a prezentace osvědčené praxe. About the project Raków Commune together with Zdikov Commune from the Czech Republic organises Lifelong learning Comenius Regio programme for another time in local partnership with John Paul II Grammar School in Raków (Gimnazjum im. Jana Pawła II), the School & Kindergarten Complex (Zespół Szkolno-Przedszkolny) in Raków and the Physical Culture & Local Development Centre (Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego) in Raków and currently with the Municipal Social Assistance Centre (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) in Raków. The objective of the programme is strengthening of the European dimension of education through promotion of cooperation between local and regional educational authorities in Europe, realisation of objectives of Comenius programme and consequently enhancement of the educational offer for the students. Realisation of the project entitled The same as we are commenced in August 2013 and will last to July The main objective of the project is creation of conditions for inclusion of disabled children as individual persons and as groups in the course of the normal life and their use of the generally available social infrastructure and social life forms. The detailed objectives of the project are: Integration of disabled persons with the local environment. Enhancement of the skills and tools of teachers in the field of work with a disabled student. Learning of the methods, forms and principles of work with a disabled student in the partner country, exchange of experience and presentation of good practices. Learning of the educational offer for disabled students available in

6 O projekcie // O projektu // About the project a także poznanie problemów i barier, z którymi przychodzi im się mierzyć na co dzień. Propagowanie idei równego dostępu do edukacji dla uczniów niezależnie od ich sprawności intelektualnej, fizycznej czy też psychicznej. Kształtowanie kompetencji wychowawczych rodziców i umiejętności radzenia sobie z problemem niepełnosprawności w rodzinie. Powołanie Gminnej Rady do Spraw Integracji. Wymienione cele projektu staraliśmy się osiągnąć poprzez szereg zaplanowanych do realizacji działań oraz realizację mobilności. Środki na realizację działań pochodzą z Fundacji Rozwoju Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. W ramach programu udało nam się zrealizować wiele ciekawych działań. W niniejszym opracowaniu, które również jest sfinansowane z programu, pragniemy przedstawić Państwu krótką informację o gminach i partnerach projektu, a także zaprezentować dobre praktyki, które udało się zrealizować dzięki wsparciu ze środków programu. Poznání vzdělávací nabídky pro hendikepované žáky dostupné v partnerském státě a také poznání problémů a bariér, s kterými se musí každý den potýkat. Propagování myšlenky rovného přístupu k vzdělávání pro žáky nezávisle na jejich duševním, fyzickém nebo psychickém stavu. Formování výchovných kompetencí rodičů a schopnosti poradit si s problémem zdravotního postižení v rodině. Vytvoření Obecní rady pro záležitosti integrace. Vyjmenovaných cílů projektu jsme se snažili dosáhnout pomocí celé řady naplánovaných aktivit a realizaci mobilit. Prostředky na realizaci aktivit pocházejí z Nadace pro rozvoj vzdělávání - Národní agentury programu Celoživotní vzdělávání. V rámci programu se nám podařilo realizovat mnoho zajímavých aktivit. V této publikaci, která je také financována z programu, bychom Vám rádi v krátkosti představili obce a partnery projektu a také prezentovali osvědčenou praxi, kterou se nám daří naplňovat díky podpoře z prostředků programu. the partner country as well as learning of the problems and barriers that they are forced to face every day. Promotion of the idea of equal access to education for students independently from their intellectual, physical or psychical ability. Forming of educational competences of parents and the ability to deal with the problem of disability in the family. Establishment of the Municipal Integration Council. We have tried to achieve the planned objectives of the project through a number of actions planned for realisation as well as through realisation of mobility. The financial means for realisation of the actions come from the Foundation for the Development of the Education (Fundacja Rozwoju Edukacji) the National Agency of Lifelong learning Programme. Within the programme, we have managed to realise a lot of interesting actions. In this study which is also financed from the programme we wish to present you with brief information on the communes and the project partners as well as to present good practices that we have managed to realise thanks to support from the financial means from the programme.

7 Partnerzy // Partneři // Partners Partnerzy projektu Partneři projektu Project partners Gmina Raków Gmina Raków położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, na południowowschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich. Obszar gminy wchodzi w skład powiatu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego, obejmuje 195 km 2. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 5823 osoby, rozmieszczonych w 28 sołectwach. Obec Raków Obec Raków se nachází v centrální části Svatokřížského vojvodství na jihovýchodním konci Svatokřížských hor. Obec je součástí kieleckého okresu a Svatokřížského vojvodství a rozkládá se na 195 km 2. Počet obyvatel v obci dosahuje 5823 obyvatelů, nacházejících se v 28 starostenstvích. Commune of Raków The commune of Raków is situated in the central part of Świętokrzyskie Voivodeship, on the southerneastern edge of the Świętokrzyskie Mountains. The area of the commune is contained in Kielce County and Świętokrzyskie Voivodeship, it totals 195 km 2. The commune is populated by 5823 people spread through 28 village units.

8 Partnerzy projektu // Partneři // Partners Siedzibą Gminy jest miejscowość Raków. Organem stanowiącym gminy jest 15 osobowa Rada Gminy na czele z Przewodniczącym Jerzym Nowakiem, organem wykonawczym Wójt Gminy, którego funkcję od 2006 r. sprawuje Pani Alina Siwonia. Na terenie gminy funkcjonują: 4 - szkoły podstawowe, w których uczy się 336 uczniów. Największa z tych szkół liczy 165 uczniów i znajduje się w Rakowie, najmniejsza 31 uczniów mieści się w Bardzie, 1 - gimnazjum z liczbą 158 uczniów. Opiekę nad najmłodszymi dziećmi sprawują: Przedszkole Gminne w Rakowie wraz z Filią w Szumsku, do którego uczęszcza 84 dzieci oraz działające przy Szkołach Podstawowych w Bardzie i w Ociesękach Zespoły Wychowania Przedszkolnego z liczbą 25 dzieci. O zapewnienie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego dbają świetlice w Rakowie i w Chańczy organizując zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży. Na terenie gminy działa 25 organizacji pozarządowych, społecznych i stowarzyszeń. Gmina Raków posiada również bogatą historię. Raków powstał w 1567 r. i zasłynął jako stolica arian. Na początku XVII w. działała tutaj znana w Europie akademia. Do dnia dzisiejszego zachowały się zabytki m.in. kościół parafialny w Rakowie w stylu wczesnobarokowym, ariański budynek zwany domem ministra zboru, pozostałości zespołu klasztornego reformatów, kościół barokowo - klasycystyczny z dzwonem z 1411 r. w Bardzie, kościół z XVII w. w Szumsku. Gmina Raków to także rejon o dużych walorach turystycznych i wypoczynkowych. Sprzyja temu m.in. położenie znacznej części gminy w Cisowsko Orłowińskim Parku Krajobrazowym i w jego otulinie. Wspaniały wypoczynek można Sídlem obce je Raków. Správním orgánem oce je 15 členná Rada obce na čele s předsedou Jerzym Nowakiem, výkonným orgánem je starosta obce, kteroužto funkci zastává od roku 2006 plní paní Alina Siwonia. Na území obce jsou činné: 4 základní školy, které navštěvuje 336 žáků. Největší z těchto škol má 165 žáků a nachází se v Rakowie, nejmenší 31 žáků a nachází se v Bardzie, 1 gymnázium s počtem 158 žáků. Péči nad nejmladšími dětmi vykonává: Obecní mateřská školka v Rakowie spolu s filiálkou v Szumsku, do které chodí 84 dětí a Kolektivy předškolní výchovy v základních školách v Bardzie a v Ociesękach s počtem 25 dětí. O zajištění zajímavé nabídky trávení volného času se starají školní družiny v Rakově a v Chańczy, organizující mimo školní činnost pro děti a mládež. Na území obce působí 25 mimovládních, společenských organizací a spolků. Obec Raków má bohatou historii. Raków vznikl v roku 1567 a proslavil se jako sídlo ariánů. Na počátku XVII. století zde působila Akademie známá v celé Evropě. Dodnes se zachovaly památky mj. farní kostel v Rakowie v raně barokním stylu, ariánská budova zvaná domem ministra zboru, zbytky klášterního komplexu reformátů, klasicisticky barokní kostel se zvonem z roku 1411 v Bardzie, kostel z XVII. století v Szumsku. Obec Raków je také regionem s významnými turistickými a relaxačními hodnotami. Je to mimo jiné důsledkem polohy značné části obce v Cisowsko The seat of the Commune is Raków. A decision-making body of the Commune is the Commune Council consisting of 15 members, led by the Chairman, Jerzy Nowak. An executive body is a Commune Leader, the post of whom has been held by Alina Siwonia since Within the Commune there are: 4 elementary schools attended by 336 pupils. The biggest of these schools has 165 pupils and is locate in Raków, the smallest one 31 pupils is located in Bard, 1 Gymnasium attended by 158 pupils. Care of the youngest children is taken by: the Commune Kindergarten in Raków along with its Branchin Szumsko, attended by 84 children and Pre-school Education Centers acting within Elementary Schools in Bardo and Ociesęki with 25 children. The after-school clubs in Rakow and Chańcza as well care about providing an interesting offer of spending spare time by organising after-school activities for the children and the youth. As many as 25 non-governmental, social organisations and associations act within the Commune. The Commune of Raków has also its rich history. Raków was founded in 1567 and became famous as the seat of the Polish Brethren. The academy known in Europe had its seat here at the beginning of the 17th century. Some monuments have survived to this day such as the early baroque parish church in Raków, the Polish brethren s building called the house of the minister of the Protestant congregation, the remains of the Reformati monks monastery complex, the baroque and neoclassical church with the bell of 1411 in Bardo, the 17th century church in Szumsko. The Commune of Raków is also a region with great tourist and holiday values. It is enhanced, among others, by the location of the ma-

9 Partnerzy projektu // Partneři // Partners znaleźć nad zalewem w Chańczy (500 hektarów pod wodą). Usługi w zakresie bazy noclegowo żywieniowej prowadzi 25 gospodarstw agroturystycznych. Orłowińské chráněné krajobrazové oblasti a v jejím okolí. Výborný odpočinek je možné najít u zátoky v Chańczy (500 hektarů vodní plochy). Služby v oblasti noclehů a výživy poskytuje 25 agroturistických hospodářství. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie W obecnym budynku - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie funkcjonuje od roku (wcześnie w miejscowojor part of the Commune within Cisów-Orłowiny Landscape Park and its buffer zone. Excellent holidays can be spent at the Chańcza Reservoir /500 hectares under water/. Catering and accommodation services are provided by 25 agritourism farms. 2. stupeň základní školy Jana Pavla II. (Gimnazjum im. Jana Pawła II) v Rakowě V současné budově - 2. stupni základní školy Jana Pavla II. v Rakowě funguje od John Paul II Grammar School in Raków John Paul II Grammar School in Raków has been operating in the current building since 1 September 2005 (before it operated

10 Partnerzy projektu // Partneři // Partners ści Rembów jako Gimnazjum w Rembowie). Szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 158 uczniów. Nasza szkoła jest jedynym gimnazjum na terenie gminy Raków. Posiadamy 12 sal lekcyjnych, halę sportową, boiska szkolne, a także pracownię komputerową oraz nowoczesną stołówkę i kuchnię. Przy szkole znajduje się kompleks rekreacyjno sportowy składający się z boiska trawiastego jak również i utwardzonego asfaltowego boiska. W szkole pracuje 21 nauczycieli większość z tytułem nauczyciela dyplomowanego. Młodzież gimnazjalna aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej poprzez różnorodne inicjatywy (np. działalność: Klubu Młodych Przewodników, Stowarzyszenie Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół im Jana Pawła II, Szkolnego Klubu Europejskiego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego (sekcja zapasów). Od 2001 r. nasza szkoła uczestniczy w programie Socrates - Comenius (w 2007 r. otrzymaliśmy tytuł,,gwiazdy Socratesa, w 2004 r. nagrodę laureata konkursu,,europrodukt ) oraz jako partner Gminy Raków w programie Socrates Regio (obecnie jako jedyna gmina w województwie świętokrzyskim). 22 uczniom naszej szkoły przyznano stypendia w ramach projektu -,,Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego (sześć edycji). Od roku 2003 nasze gimnazjum nosi tytuł,,szkoły z klasą. (dříve v obci Rembów jako 2. stupeň základní školy (Gimnazjum) v Rembowě). Škola má 6 oddělení, v kterých se vzdělává 158 žáků. Naše škola je jediným 2. stupněm základní školy na území obce Raków. Disponujeme 12 školními třídami, sportovní halou, školními hřišti a také počítačovou učebnou a moderní jídelnou a kuchyní. U školy se nachází rekreačně sportovní komplex, skládající se z travnatého a zpevněného asfaltového hřiště. Ve škole pracuje 21 učitelů, většina s titulem diplomovaného učitele. Školní mládež se aktivně zapojuje do života místní společnosti prostřednictvím různých iniciativ (např. aktivity: Klubu mladých průvodců, Sdružení přátel svatokřížské rodiny škol Jana Pavla II., Školního evropského klubu, Katolického sdružení mládeže, Žákovského lidového sportovního klubu (sekce inventáře)). Od r se naše škola účastní programu Socrates - Comenius (v r jsme obdrželi titul Hvězda Socrata, v r ocenění v soutěži,,europrodukt ) a jako partner obce Raków programu Socrates Regio (v současnosti jako jediná obec v Svatokřížském vojvodství). 22 žákům z naší školy bylo uděleno stipendium v rámci projektu - Regionální stipendijní program pro obzvláště talentované žáky Svatokřižského vojv. (šest ročníků). Od roku 2003 nosí naše škola titul Škola na úrovni (Szkoła z klasą). in Rembów as Grammar School in Rembów). The school has 6 divisions, in which 158 students learn. Our school is the only grammar school on the area of Raków Commune. We have 12 classrooms, a sports hall, school playing fields as well as a computer lab and a modern canteen and a kitchen. Next to the school there is also a recreational & sports complex consisting of a grass playing field as well as a hardened playing field. 21 teachers work in the school; most of them hold the chartered teacher title. The youth learning in the grammar school participates actively in the life of the social community through various initiatives (e.g. activity of: Young Guide Club, John Paul II Association of the Friends of the Holy Cross Family of Schools, School European Club, Catholic Youth Association, Student Folk Sports Club (wrestling division)). Our school has participated in Socrates - Comenius programme (in 2007 we were awarded the tile of the Star of Socrates and in 2004 the award of the laureate of the Europroduct competition ) and as a partner of Raków Commune in Socrates Regio programme (currently as the only commune in the Holy Cross Province) since students of our school have been awarded with the grants within the project: Regional grant project for particularly talented students of the Holy Cross Province (six editions). Our grammar school has held the title of School with class since 2003.

11 Partnerzy projektu // Partneři // Partners Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie jest jednostką organizacyjną gminy Raków. Szkoła liczy 165 uczniów, zatrudnia 25 nauczycieli. Jest wyposażona w pracownię internetową, salę gimnastyczną. Szkoła posiada bibliotekę, kuchnię i stołówkę. Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie ZSP w Rakowie biorą udział w licznych olimpiadach, turniejach i konkursach, w których odnoszą sukcesy. Szkoła bierze udział w projektach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, ekologii oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Uczniowie uświetniają swoimi występami artystycznymi lokalne uroczystości cykliczne i okolicznościowe. Základní a mateřská škola (Zespół Szkolno-Przedszkolny) v Rakowě Základní a mateřská škola v Rakowě je příspěvkovou organizací obce Raków. Škola čítá 165 žáků, zaměstnává 25 učitelů. Je vybavena internetovou pracovnou, tělocvičnou. Škola disponuje knihovnou, kuchyní a jídelnou. Budova školy je uzpůsobena pro hendikepované žáky. Žáci ZŠ a MŠ v Rakowě se účastní mnohých olympiád, turnajů a soutěží, na kterých zaznamenávají úspěchy. Škola se zapojuje do projektů, které mají za cíl propagování zdravého životního stylu, ekologie a široce chápané bezpečnosti. Aktivně se účastní charitativních akcí, Žáci svými uměleckými vystoupeními povznášejí místní pravidelné a příležitostné slavnosti. School & Kindergarten Complex in Raków The School & Kindergarten Complex in Raków is an organisational unit of Raków Commune. The school has 165 students and employs 25 teachers. It is equipped with an Internet lab and a gymnasium. The school has a library, a kitchen and a canteen. The building of the schools is adjusted to the needs of disabled students. The students of the School & Kindergarten Complex in Raków successfully participate in numerous contests, tournaments and competitions. The school takes part in the projects aimed at promotion of healthy lifestyle, ecology and widely understood safety. It participates actively in charity actions. The students illuminate the local cyclical celebrations and occasional celebrations with their artistic performances.

12 Partnerzy projektu // Partneři // Partners Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Raków. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W ośrodku zatrudnionych jest 8 osób. Realizując zadania statutowe GOPS współpracuje z placówkami oświatowymi m.in. w zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym. Obecní centrum sociální pomoci (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) v Rakowě Obecní centrum sociální pomoci v Rakowě je příspěvkovou organizací obce Raków. Sociální pomoc organizují vládní orgány a orgány místní samosprávy, které mají za cíl pomoci osobám a rodinám prožívajícím těžké životní situace, které nejsou schopny zvládnout vlastními silami, zdroji a možnostmi, toto zvládnout. Centrum sociální pomoci realizuje úkoly plynoucí ze zákona o sociální péči. V centu je zaměstnáno 8 osob. Při plnění statutárních úkolů spolupracuje OCSP s osvětovými pracovišti, např. v rozsahu pomoci hendikepovaným žákům. Municipal Social Assistance Centre in Raków The Municipal Social Assistance Centre in Raków is an organisational unit of Raków Commune. Social Assistance is organised by the governmental and self-governmental administration bodies, the purpose of which is to make it possible for the persons and families to overcome difficult life situations that they are not able to surmount with the use of their own entitlements, resources and possibilities. The Municipal Social Assistance Centre realises the tasks resulting from the Social Assistance Act. 8 persons are employed in the Centre. Within realisation of the statutory tasks, the Municipal Social Assistance Centre cooperates with educational institutions inter alia in the field of assistance for disabled students.

13 Opracowanie i wydanie kalendarzy Jednym z działań projektowych było opracowanie i wydanie kalendarzy promujących projekt. Zpracování a vydání kalendářů Jednou z projektových aktivit bylo zpracování a vydání kalendářů propagujících projekt. Development and publishing of calendars One of the project actions was development and publishing of calendars promoting the project.

14 Konferencja rozpoczynająca projekt pn. w Gminie Raków W dniu 18 września 2013 r. odbyła się konferencja początkowa projektu pn. realizowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio. W konferencji uczestniczyli radni i sołtysi Gminy Raków, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Konference zahajující projekt The same as we are v obci Raków Dne 18. září 2013 se konala počáteční konference projektu realizovaného v rámci programu Comenius partnerské projekty Regio. Konference se zúčastnili radní a šoltys obce Raków, ředitelé osvětových pracovišť, zástupci Obecního úřadu v Rakowě v čele Conference opening the project entitled The same as we are in Raków Commune The initial conference of the project entitled The same as we are realised within the Regio Partner Projects Comenius Programme took place on 18 September The conference was attended by the aldermen and village heads of Raków Commune, the directors of educational institutions, the rep-

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ

NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ NIEPEŁNOSPRAWNI UCZESTNICY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ POZNAJĄ PRZYRODĘ Wiesław Sierota Streszczenie. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2009 r. przeprowadziło warsztaty terapii zajęciowej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie na lata

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie na lata Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie na lata 2012 2017 Raków, 10.04.2012 I. Wstęp. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie na lata 2012-2017

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS Edukacja szkolna Program Uczenie się przez całe Zycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest Fundacją Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia

Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Szkoła nauczycielką życia XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte,Kraków Atlanten videregående skole Kristiansund / Norwegia Granty EOG i norweskie na rzecz międzynarodowej mobilności,

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16 Koncepcja pracy na lata 2011/12 2015/16 Wizja przedszkola Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Nasze przedszkole:

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Report The Conference 11.06.2013

Report The Conference 11.06.2013 Report The Conference 11.06.2013 A conference summarizing project Transnational Cooperation Against Violence was held in June 2013 in Karpacz. The conference was attended by participants of the project

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania

Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania NAGRODY/ AWARDS Uczniowie z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool mają możliwość otrzymania następujących nagród i wyróżnień: Ø Minister s Awards for Excellence in Student Achievement Community Languages

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo