The same as we are Raków Zdikov

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The same as we are Raków Zdikov 2013 2015"

Transkrypt

1 Raków Zdikov

2 Opracowanie i przygotowanie do realizacji: Jadwiga Milewicz, Dariusz Jóźwik. Zdjęcia ze zbiorów Urzędu Gminy w Rakowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie. Projekt, skład: Adam Cedro Realizacja: EMPORIUM Paulina Zajdel-Chmielarska ul. Wapiennikowa 15, Kielce tel Publikacja realizowana w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius Regio projekt. Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. Publikacja bezpłatna.

3 Wstęp // Úvod // Introduction Wstęp Niepełnosprawność nie jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. W naszym kraju żyje 5,5 mln osób niepełnosprawnych, w tym setki tysięcy dzieci do lat 16 z rozmaitymi rodzajami niepełnosprawności. W naszej gminie również żyją osoby niepełnosprawne. Stanowią 15% grupę wszystkich mieszkańców gminy, 10% z nich, to dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i gimnazjum. Niepełnosprawność dziecka dotyczy całej rodziny i w radykalny sposób zmienia jej życie. Za statystykami kryją się konkretni ludzie, autentyczne historie, prawdziwe życie. Los dał tym ludziom do wypełnienia niełatwe zadanie ich życie jest podporządkowane leczeniu, rehabilitacji, poszukiwaniu nowych metod terapii, pielęgnacji. Nie zawsze znajdują czas i siły na własne plany, marzenia i pasje, na własne zwyczajne życie. Osoby niepełnosprawne często postrzegane są jako odmienne, mniej wartościowe. Rezygnacja z aktywnego udziału w życiu społecznym, rezygnacja z marzeń, ambicji dalszego kształcenia szczególnie widoczne są na wsi, gdzie do tej pory funkcjonują nieprawidłowe stereotypy. Brak możliwości i chęci wyjścia na zewnątrz powoduje dalsze zamykanie się zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich rodzin, prowadząc nieuchronnie do wykluczenia społecznego. Nie powinniśmy przechodzić obok tego problemu obojętnie. Edukacja włączająca jest okazją do uczenia się normalności, uczenia się relacji z uczniem niepełnosprawnym, mądrego udzielania pomocy, wspierania a nie wyręczania, mądrego odczytywania potrzeb osób niepeł- Úvod Zdravotní postižení není v Polsku okrajovým jevem. Žije zde 5,5 mil. hendikepovaných, z toho stovky tisíc dětí do 16 let s různými druhy postižení. I v naší obci žijí hendikepovaní. Tvoří 15% všech obyvatel obce, 10% z nich jsou děti a mládež, které navštěvuj první a druhý stupeň základní školy. Postižení dítěte zasáhne celou rodinu a radikálně změní její život. Za statistikami se skrývají konkrétní lidé, autentické příběhy, skutečný život. Osud dal těmto lidem k řešení nesnadný úkol - jejich život je podřízen léčbě, rehabilitaci, hledání nových metod terapie, péče. Ne vždy se jim podaří najít čas a síly na vlastní plány, sny a touhy, na vlastní obyčejný život. Hendikepovaní jsou často vnímáni jinak, méně hodnotně. Rezignace na aktivní účast na společenském životě, rezignace na vlastní sny, ambice dalšího vzdělávání jsou viditelné obzvláště na venkově, kde doposud panují nepravdivé stereotypy. Nemožnost a chybějící chuť vyjít ven vyvolávají další uzavírání se jak hendikepovaných, tak i jejich rodin, což vede k nevyhnutelnému společenskému vyloučení. Neměli bychom kolem tohoto problému procházet lhostejně. Inkluze ve vzdělávání je příležitostí učit se normálnosti, učit se vztahům s hendikepovanými žáky, moudrému poskytování pomoci, podpoře a ne vyloučení, moudrému čtení potřeb hendikepovaných osob, chuti k další spolupráci, toleranci. Realizace projektu The same Introduction Disability is not a marginal phenomenon in Poland. 5.5 million disabled people live in our country, including hundred thousands of children below 16 years of age with various types of disability. Disabled persons live also in our Commune. They constitute a 15% group of commune inhabitants. 10% of them are children and the youth learning in primary schools and in the grammar school. Child s disability relates to the whole family and changes its life in a radical way. Behind the statistics there are specific people, authentic stories and real life. The fate assigned a difficult task to these people to complete their life is subordinated to treatment, rehabilitation, searching for new therapy methods and care. Not always do they find the time and the strength for own plans, dreams and passions, for their own ordinary life. Disabled persons are often perceived as different, less valuable. Resignation from active participation in social life, resignation from the dreams and from the ambitions relating to further education are particularly visible in the country where improper stereotypes function also in the present times/ Lack of possibility and will to go outside results in further closing both of the disabled persons and their families, unavoidably leading to social exclusion. We should not be indifferent to this problem. Inclusive education is an occasion to learn normality, to learn relations with a disabled student, to learn how to provide assistance in a prudent way, how to support and not to replace, how to read the needs of the disabled persons wisely, it is an encouragement to further cooperation

4 Wstęp // Úvod // Introduction nosprawnych, zachętą do dalszej współpracy, nauką tolerancji. Realizacja projektu The same as we are jest dla nas wyzwaniem, a jednocześnie zaproszeniem do rozwoju, pogłębionej refleksji nad kształtem i funkcjonowaniem naszych szkół w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Dla wszystkich uczestników realizacja projektu jest okazją do lepszego poznania swoich słabych i mocnych stron. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie będzie to jednorazowy gest, działanie, lecz szansa na wzrastanie uczniów niepełnosprawnych w człowieczeństwie. as we are je pro nás výzvou a zároveň pobídkou k rozvoji, prohloubení reflexe formy a fungování našich škol v oblasti práce s hendikepovanými žáky. Pro všechny účastníky je realizace projektu příležitostí k lepšímu poznání svých slabých a silných stránek. Jsme hluboce přesvědčeni, že nepůjde o jednorázové gesto, aktivitu, ale šanci pro studenty se zdravotním postižením růst v společnosti. and tolerance learning. For us, realisation of The same as we are project is a challenge but at the same time an invitation to development, a deepened thought about the form and functioning of our schools in the field of work with a disabled student. For all participants, realisation of the project is an occasion for better learning of their strengths and weaknesses. We are deeply convinced that it will not be a one-off gesture or action, but a chance for the disabled students to grow up in the society.

5 O projekcie // O projektu // About the project O projekcie Gmina Raków wspólnie z Gminą Zdikov z Republiki Czeskiej po raz kolejny realizuje program Uczenie się przez całe życie Comenius Regio w partnerstwie lokalnym z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie oraz Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie, a obecnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakowie. Celem programu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Realizacja projektu pn. The same as we are rozpoczęła się w sierpniu 2013 r. i będzie trwała do lipca 2015 r. Głównym celem projektu jest tworzenie warunków włączenia dzieci niepełnosprawnych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia i korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego. Cele szczegółowe projektu to: Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Poznanie metod, form i zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym w kraju partnerskim, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Poznanie oferty edukacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych dostępnej w kraju partnerskim, O projektu Obec Raków spolu s obcí Zdíkov z České republiky opět realizují program Celoživotní vzdělávání Comenius Regio v místním partnerství s 2. stupněm základní školy Jana Pavla II. (Gimnazjum im. Jana Pawła II ) v Rakowě, Základní a mateřskou školou v Rakowě (Zespołem Szkolno-Przedszkolnym) a Centrem tělesné kultury a místního rozvoje (Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego) v Rakowě a v současnosti i s Obecním centrem sociální pomoci (Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej) v Rakově. Cílem programu je posílení evropského rozměru vzdělávání pomocí propagování spolupráce mezi místními a regionálními osvětovými úřady v Evropě, realizace cílů programu Comenius a v důsledku toho prostřednictvím obohacení vzdělávací nabídky pro žáky. Realizace projektu The same as we are začala v srpnu 2013 a potrvá do července Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek zapojení hendikepovaných dětí jako individuálních osob a jako skupin do průběhu normálního života a jejich využívání obecně dostupné společenské infrastruktury a forem společenského života. Konkrétní cíle programu jsou: Integrace hendikepovaných osob do místního prostředí. Obohacení pracovních postupů učitelů v oblasti práce se zdravotně postiženým žákem. Poznání metod, forem a zásad práce s hendikepovaným žákem v partnerském státě, výměna zkušeností a prezentace osvědčené praxe. About the project Raków Commune together with Zdikov Commune from the Czech Republic organises Lifelong learning Comenius Regio programme for another time in local partnership with John Paul II Grammar School in Raków (Gimnazjum im. Jana Pawła II), the School & Kindergarten Complex (Zespół Szkolno-Przedszkolny) in Raków and the Physical Culture & Local Development Centre (Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego) in Raków and currently with the Municipal Social Assistance Centre (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) in Raków. The objective of the programme is strengthening of the European dimension of education through promotion of cooperation between local and regional educational authorities in Europe, realisation of objectives of Comenius programme and consequently enhancement of the educational offer for the students. Realisation of the project entitled The same as we are commenced in August 2013 and will last to July The main objective of the project is creation of conditions for inclusion of disabled children as individual persons and as groups in the course of the normal life and their use of the generally available social infrastructure and social life forms. The detailed objectives of the project are: Integration of disabled persons with the local environment. Enhancement of the skills and tools of teachers in the field of work with a disabled student. Learning of the methods, forms and principles of work with a disabled student in the partner country, exchange of experience and presentation of good practices. Learning of the educational offer for disabled students available in

6 O projekcie // O projektu // About the project a także poznanie problemów i barier, z którymi przychodzi im się mierzyć na co dzień. Propagowanie idei równego dostępu do edukacji dla uczniów niezależnie od ich sprawności intelektualnej, fizycznej czy też psychicznej. Kształtowanie kompetencji wychowawczych rodziców i umiejętności radzenia sobie z problemem niepełnosprawności w rodzinie. Powołanie Gminnej Rady do Spraw Integracji. Wymienione cele projektu staraliśmy się osiągnąć poprzez szereg zaplanowanych do realizacji działań oraz realizację mobilności. Środki na realizację działań pochodzą z Fundacji Rozwoju Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie. W ramach programu udało nam się zrealizować wiele ciekawych działań. W niniejszym opracowaniu, które również jest sfinansowane z programu, pragniemy przedstawić Państwu krótką informację o gminach i partnerach projektu, a także zaprezentować dobre praktyki, które udało się zrealizować dzięki wsparciu ze środków programu. Poznání vzdělávací nabídky pro hendikepované žáky dostupné v partnerském státě a také poznání problémů a bariér, s kterými se musí každý den potýkat. Propagování myšlenky rovného přístupu k vzdělávání pro žáky nezávisle na jejich duševním, fyzickém nebo psychickém stavu. Formování výchovných kompetencí rodičů a schopnosti poradit si s problémem zdravotního postižení v rodině. Vytvoření Obecní rady pro záležitosti integrace. Vyjmenovaných cílů projektu jsme se snažili dosáhnout pomocí celé řady naplánovaných aktivit a realizaci mobilit. Prostředky na realizaci aktivit pocházejí z Nadace pro rozvoj vzdělávání - Národní agentury programu Celoživotní vzdělávání. V rámci programu se nám podařilo realizovat mnoho zajímavých aktivit. V této publikaci, která je také financována z programu, bychom Vám rádi v krátkosti představili obce a partnery projektu a také prezentovali osvědčenou praxi, kterou se nám daří naplňovat díky podpoře z prostředků programu. the partner country as well as learning of the problems and barriers that they are forced to face every day. Promotion of the idea of equal access to education for students independently from their intellectual, physical or psychical ability. Forming of educational competences of parents and the ability to deal with the problem of disability in the family. Establishment of the Municipal Integration Council. We have tried to achieve the planned objectives of the project through a number of actions planned for realisation as well as through realisation of mobility. The financial means for realisation of the actions come from the Foundation for the Development of the Education (Fundacja Rozwoju Edukacji) the National Agency of Lifelong learning Programme. Within the programme, we have managed to realise a lot of interesting actions. In this study which is also financed from the programme we wish to present you with brief information on the communes and the project partners as well as to present good practices that we have managed to realise thanks to support from the financial means from the programme.

7 Partnerzy // Partneři // Partners Partnerzy projektu Partneři projektu Project partners Gmina Raków Gmina Raków położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego, na południowowschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich. Obszar gminy wchodzi w skład powiatu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego, obejmuje 195 km 2. Liczba mieszkańców w gminie wynosi 5823 osoby, rozmieszczonych w 28 sołectwach. Obec Raków Obec Raków se nachází v centrální části Svatokřížského vojvodství na jihovýchodním konci Svatokřížských hor. Obec je součástí kieleckého okresu a Svatokřížského vojvodství a rozkládá se na 195 km 2. Počet obyvatel v obci dosahuje 5823 obyvatelů, nacházejících se v 28 starostenstvích. Commune of Raków The commune of Raków is situated in the central part of Świętokrzyskie Voivodeship, on the southerneastern edge of the Świętokrzyskie Mountains. The area of the commune is contained in Kielce County and Świętokrzyskie Voivodeship, it totals 195 km 2. The commune is populated by 5823 people spread through 28 village units.

8 Partnerzy projektu // Partneři // Partners Siedzibą Gminy jest miejscowość Raków. Organem stanowiącym gminy jest 15 osobowa Rada Gminy na czele z Przewodniczącym Jerzym Nowakiem, organem wykonawczym Wójt Gminy, którego funkcję od 2006 r. sprawuje Pani Alina Siwonia. Na terenie gminy funkcjonują: 4 - szkoły podstawowe, w których uczy się 336 uczniów. Największa z tych szkół liczy 165 uczniów i znajduje się w Rakowie, najmniejsza 31 uczniów mieści się w Bardzie, 1 - gimnazjum z liczbą 158 uczniów. Opiekę nad najmłodszymi dziećmi sprawują: Przedszkole Gminne w Rakowie wraz z Filią w Szumsku, do którego uczęszcza 84 dzieci oraz działające przy Szkołach Podstawowych w Bardzie i w Ociesękach Zespoły Wychowania Przedszkolnego z liczbą 25 dzieci. O zapewnienie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego dbają świetlice w Rakowie i w Chańczy organizując zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży. Na terenie gminy działa 25 organizacji pozarządowych, społecznych i stowarzyszeń. Gmina Raków posiada również bogatą historię. Raków powstał w 1567 r. i zasłynął jako stolica arian. Na początku XVII w. działała tutaj znana w Europie akademia. Do dnia dzisiejszego zachowały się zabytki m.in. kościół parafialny w Rakowie w stylu wczesnobarokowym, ariański budynek zwany domem ministra zboru, pozostałości zespołu klasztornego reformatów, kościół barokowo - klasycystyczny z dzwonem z 1411 r. w Bardzie, kościół z XVII w. w Szumsku. Gmina Raków to także rejon o dużych walorach turystycznych i wypoczynkowych. Sprzyja temu m.in. położenie znacznej części gminy w Cisowsko Orłowińskim Parku Krajobrazowym i w jego otulinie. Wspaniały wypoczynek można Sídlem obce je Raków. Správním orgánem oce je 15 členná Rada obce na čele s předsedou Jerzym Nowakiem, výkonným orgánem je starosta obce, kteroužto funkci zastává od roku 2006 plní paní Alina Siwonia. Na území obce jsou činné: 4 základní školy, které navštěvuje 336 žáků. Největší z těchto škol má 165 žáků a nachází se v Rakowie, nejmenší 31 žáků a nachází se v Bardzie, 1 gymnázium s počtem 158 žáků. Péči nad nejmladšími dětmi vykonává: Obecní mateřská školka v Rakowie spolu s filiálkou v Szumsku, do které chodí 84 dětí a Kolektivy předškolní výchovy v základních školách v Bardzie a v Ociesękach s počtem 25 dětí. O zajištění zajímavé nabídky trávení volného času se starají školní družiny v Rakově a v Chańczy, organizující mimo školní činnost pro děti a mládež. Na území obce působí 25 mimovládních, společenských organizací a spolků. Obec Raków má bohatou historii. Raków vznikl v roku 1567 a proslavil se jako sídlo ariánů. Na počátku XVII. století zde působila Akademie známá v celé Evropě. Dodnes se zachovaly památky mj. farní kostel v Rakowie v raně barokním stylu, ariánská budova zvaná domem ministra zboru, zbytky klášterního komplexu reformátů, klasicisticky barokní kostel se zvonem z roku 1411 v Bardzie, kostel z XVII. století v Szumsku. Obec Raków je také regionem s významnými turistickými a relaxačními hodnotami. Je to mimo jiné důsledkem polohy značné části obce v Cisowsko The seat of the Commune is Raków. A decision-making body of the Commune is the Commune Council consisting of 15 members, led by the Chairman, Jerzy Nowak. An executive body is a Commune Leader, the post of whom has been held by Alina Siwonia since Within the Commune there are: 4 elementary schools attended by 336 pupils. The biggest of these schools has 165 pupils and is locate in Raków, the smallest one 31 pupils is located in Bard, 1 Gymnasium attended by 158 pupils. Care of the youngest children is taken by: the Commune Kindergarten in Raków along with its Branchin Szumsko, attended by 84 children and Pre-school Education Centers acting within Elementary Schools in Bardo and Ociesęki with 25 children. The after-school clubs in Rakow and Chańcza as well care about providing an interesting offer of spending spare time by organising after-school activities for the children and the youth. As many as 25 non-governmental, social organisations and associations act within the Commune. The Commune of Raków has also its rich history. Raków was founded in 1567 and became famous as the seat of the Polish Brethren. The academy known in Europe had its seat here at the beginning of the 17th century. Some monuments have survived to this day such as the early baroque parish church in Raków, the Polish brethren s building called the house of the minister of the Protestant congregation, the remains of the Reformati monks monastery complex, the baroque and neoclassical church with the bell of 1411 in Bardo, the 17th century church in Szumsko. The Commune of Raków is also a region with great tourist and holiday values. It is enhanced, among others, by the location of the ma-

9 Partnerzy projektu // Partneři // Partners znaleźć nad zalewem w Chańczy (500 hektarów pod wodą). Usługi w zakresie bazy noclegowo żywieniowej prowadzi 25 gospodarstw agroturystycznych. Orłowińské chráněné krajobrazové oblasti a v jejím okolí. Výborný odpočinek je možné najít u zátoky v Chańczy (500 hektarů vodní plochy). Služby v oblasti noclehů a výživy poskytuje 25 agroturistických hospodářství. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie W obecnym budynku - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie funkcjonuje od roku (wcześnie w miejscowojor part of the Commune within Cisów-Orłowiny Landscape Park and its buffer zone. Excellent holidays can be spent at the Chańcza Reservoir /500 hectares under water/. Catering and accommodation services are provided by 25 agritourism farms. 2. stupeň základní školy Jana Pavla II. (Gimnazjum im. Jana Pawła II) v Rakowě V současné budově - 2. stupni základní školy Jana Pavla II. v Rakowě funguje od John Paul II Grammar School in Raków John Paul II Grammar School in Raków has been operating in the current building since 1 September 2005 (before it operated

10 Partnerzy projektu // Partneři // Partners ści Rembów jako Gimnazjum w Rembowie). Szkoła liczy 6 oddziałów, w których uczy się 158 uczniów. Nasza szkoła jest jedynym gimnazjum na terenie gminy Raków. Posiadamy 12 sal lekcyjnych, halę sportową, boiska szkolne, a także pracownię komputerową oraz nowoczesną stołówkę i kuchnię. Przy szkole znajduje się kompleks rekreacyjno sportowy składający się z boiska trawiastego jak również i utwardzonego asfaltowego boiska. W szkole pracuje 21 nauczycieli większość z tytułem nauczyciela dyplomowanego. Młodzież gimnazjalna aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej poprzez różnorodne inicjatywy (np. działalność: Klubu Młodych Przewodników, Stowarzyszenie Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół im Jana Pawła II, Szkolnego Klubu Europejskiego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego (sekcja zapasów). Od 2001 r. nasza szkoła uczestniczy w programie Socrates - Comenius (w 2007 r. otrzymaliśmy tytuł,,gwiazdy Socratesa, w 2004 r. nagrodę laureata konkursu,,europrodukt ) oraz jako partner Gminy Raków w programie Socrates Regio (obecnie jako jedyna gmina w województwie świętokrzyskim). 22 uczniom naszej szkoły przyznano stypendia w ramach projektu -,,Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego (sześć edycji). Od roku 2003 nasze gimnazjum nosi tytuł,,szkoły z klasą. (dříve v obci Rembów jako 2. stupeň základní školy (Gimnazjum) v Rembowě). Škola má 6 oddělení, v kterých se vzdělává 158 žáků. Naše škola je jediným 2. stupněm základní školy na území obce Raków. Disponujeme 12 školními třídami, sportovní halou, školními hřišti a také počítačovou učebnou a moderní jídelnou a kuchyní. U školy se nachází rekreačně sportovní komplex, skládající se z travnatého a zpevněného asfaltového hřiště. Ve škole pracuje 21 učitelů, většina s titulem diplomovaného učitele. Školní mládež se aktivně zapojuje do života místní společnosti prostřednictvím různých iniciativ (např. aktivity: Klubu mladých průvodců, Sdružení přátel svatokřížské rodiny škol Jana Pavla II., Školního evropského klubu, Katolického sdružení mládeže, Žákovského lidového sportovního klubu (sekce inventáře)). Od r se naše škola účastní programu Socrates - Comenius (v r jsme obdrželi titul Hvězda Socrata, v r ocenění v soutěži,,europrodukt ) a jako partner obce Raków programu Socrates Regio (v současnosti jako jediná obec v Svatokřížském vojvodství). 22 žákům z naší školy bylo uděleno stipendium v rámci projektu - Regionální stipendijní program pro obzvláště talentované žáky Svatokřižského vojv. (šest ročníků). Od roku 2003 nosí naše škola titul Škola na úrovni (Szkoła z klasą). in Rembów as Grammar School in Rembów). The school has 6 divisions, in which 158 students learn. Our school is the only grammar school on the area of Raków Commune. We have 12 classrooms, a sports hall, school playing fields as well as a computer lab and a modern canteen and a kitchen. Next to the school there is also a recreational & sports complex consisting of a grass playing field as well as a hardened playing field. 21 teachers work in the school; most of them hold the chartered teacher title. The youth learning in the grammar school participates actively in the life of the social community through various initiatives (e.g. activity of: Young Guide Club, John Paul II Association of the Friends of the Holy Cross Family of Schools, School European Club, Catholic Youth Association, Student Folk Sports Club (wrestling division)). Our school has participated in Socrates - Comenius programme (in 2007 we were awarded the tile of the Star of Socrates and in 2004 the award of the laureate of the Europroduct competition ) and as a partner of Raków Commune in Socrates Regio programme (currently as the only commune in the Holy Cross Province) since students of our school have been awarded with the grants within the project: Regional grant project for particularly talented students of the Holy Cross Province (six editions). Our grammar school has held the title of School with class since 2003.

11 Partnerzy projektu // Partneři // Partners Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie jest jednostką organizacyjną gminy Raków. Szkoła liczy 165 uczniów, zatrudnia 25 nauczycieli. Jest wyposażona w pracownię internetową, salę gimnastyczną. Szkoła posiada bibliotekę, kuchnię i stołówkę. Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie ZSP w Rakowie biorą udział w licznych olimpiadach, turniejach i konkursach, w których odnoszą sukcesy. Szkoła bierze udział w projektach mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, ekologii oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. Uczniowie uświetniają swoimi występami artystycznymi lokalne uroczystości cykliczne i okolicznościowe. Základní a mateřská škola (Zespół Szkolno-Przedszkolny) v Rakowě Základní a mateřská škola v Rakowě je příspěvkovou organizací obce Raków. Škola čítá 165 žáků, zaměstnává 25 učitelů. Je vybavena internetovou pracovnou, tělocvičnou. Škola disponuje knihovnou, kuchyní a jídelnou. Budova školy je uzpůsobena pro hendikepované žáky. Žáci ZŠ a MŠ v Rakowě se účastní mnohých olympiád, turnajů a soutěží, na kterých zaznamenávají úspěchy. Škola se zapojuje do projektů, které mají za cíl propagování zdravého životního stylu, ekologie a široce chápané bezpečnosti. Aktivně se účastní charitativních akcí, Žáci svými uměleckými vystoupeními povznášejí místní pravidelné a příležitostné slavnosti. School & Kindergarten Complex in Raków The School & Kindergarten Complex in Raków is an organisational unit of Raków Commune. The school has 165 students and employs 25 teachers. It is equipped with an Internet lab and a gymnasium. The school has a library, a kitchen and a canteen. The building of the schools is adjusted to the needs of disabled students. The students of the School & Kindergarten Complex in Raków successfully participate in numerous contests, tournaments and competitions. The school takes part in the projects aimed at promotion of healthy lifestyle, ecology and widely understood safety. It participates actively in charity actions. The students illuminate the local cyclical celebrations and occasional celebrations with their artistic performances.

12 Partnerzy projektu // Partneři // Partners Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Raków. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W ośrodku zatrudnionych jest 8 osób. Realizując zadania statutowe GOPS współpracuje z placówkami oświatowymi m.in. w zakresie pomocy uczniom niepełnosprawnym. Obecní centrum sociální pomoci (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) v Rakowě Obecní centrum sociální pomoci v Rakowě je příspěvkovou organizací obce Raków. Sociální pomoc organizují vládní orgány a orgány místní samosprávy, které mají za cíl pomoci osobám a rodinám prožívajícím těžké životní situace, které nejsou schopny zvládnout vlastními silami, zdroji a možnostmi, toto zvládnout. Centrum sociální pomoci realizuje úkoly plynoucí ze zákona o sociální péči. V centu je zaměstnáno 8 osob. Při plnění statutárních úkolů spolupracuje OCSP s osvětovými pracovišti, např. v rozsahu pomoci hendikepovaným žákům. Municipal Social Assistance Centre in Raków The Municipal Social Assistance Centre in Raków is an organisational unit of Raków Commune. Social Assistance is organised by the governmental and self-governmental administration bodies, the purpose of which is to make it possible for the persons and families to overcome difficult life situations that they are not able to surmount with the use of their own entitlements, resources and possibilities. The Municipal Social Assistance Centre realises the tasks resulting from the Social Assistance Act. 8 persons are employed in the Centre. Within realisation of the statutory tasks, the Municipal Social Assistance Centre cooperates with educational institutions inter alia in the field of assistance for disabled students.

13 Opracowanie i wydanie kalendarzy Jednym z działań projektowych było opracowanie i wydanie kalendarzy promujących projekt. Zpracování a vydání kalendářů Jednou z projektových aktivit bylo zpracování a vydání kalendářů propagujících projekt. Development and publishing of calendars One of the project actions was development and publishing of calendars promoting the project.

14 Konferencja rozpoczynająca projekt pn. w Gminie Raków W dniu 18 września 2013 r. odbyła się konferencja początkowa projektu pn. realizowanego w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio. W konferencji uczestniczyli radni i sołtysi Gminy Raków, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Konference zahajující projekt The same as we are v obci Raków Dne 18. září 2013 se konala počáteční konference projektu realizovaného v rámci programu Comenius partnerské projekty Regio. Konference se zúčastnili radní a šoltys obce Raków, ředitelé osvětových pracovišť, zástupci Obecního úřadu v Rakowě v čele Conference opening the project entitled The same as we are in Raków Commune The initial conference of the project entitled The same as we are realised within the Regio Partner Projects Comenius Programme took place on 18 September The conference was attended by the aldermen and village heads of Raków Commune, the directors of educational institutions, the rep-

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme

Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie. Best practices from the Lifelong Learning Programme Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie Best practices from the Lifelong Learning Programme Kreatywnožć i innowacje w projektach współpracy europejskiej Creativity and innovation

Bardziej szczegółowo

European Language Label

European Language Label European Language Label Laureaci konkursu 2008 i 2009 Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych www.ell.org.pl Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania

Bardziej szczegółowo

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska

Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Opracowanie: Joanna Sobotnik Anna Dębska Tłumaczenie z języka polskiego na angielski: Poliglota Biuro Tłumaczeń www.poliglota.poznan.pl Tłumaczenie z języka polskiego na francuski: Joanna Sobotnik Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2009 Projects prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER

COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER POLSKA/ POLAND PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ COMMUNICATION PLATFORM FOR ORGANISATIONS OF PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER PLATFORMA POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Partnerství. v obci Strumień

Partnerství. v obci Strumień Partnerstwo w gminie Strumień Partnerství v obci Strumień Partnership in the municipality of Strumień Partnerstvo v obci Strumień Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministry of Labour and Social Policy Przegląd projektów Priorytet V - Dobre rządzenie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Review of projects Priority II - Good

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Raport z działań promujących Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na terenie województwa opolskiego The Opole Voivodeship: celebrations

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego w ramach projektu Q jakości poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego Warszawa, 8 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Return of the Senior 92

Return of the Senior 92 Return of the Senior 92 Powrót seniora LIDIA KWIATKOWSKA Dynamiczny postęp naukowy, technologiczny, przemiany demograficzne, upowszechnienie się środków masowego przekazu, szybkie tempo życia oraz moda

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim. Best practices

Dobre praktyki. Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim. Best practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim Best practices European Social Fund in Zachodniopomorskie province 2 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

WARSAW-TENGERU LIVESTOCK TRAINING AGENCY TENGERU - TANZANIA. Polish Aid Projects implemented at LITA Tengeru FOUNDATION CULTURES OF THE WORLD

WARSAW-TENGERU LIVESTOCK TRAINING AGENCY TENGERU - TANZANIA. Polish Aid Projects implemented at LITA Tengeru FOUNDATION CULTURES OF THE WORLD LIVESTOCK TRAINING AGENCY TENGERU - TANZANIA WARSAW-TENGERU Polish Aid Projects implemented at LITA Tengeru FOUNDATION CULTURES OF THE WORLD WULS-SGGW, FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING -

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo