REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Fotto Lotto 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem Konkursu pt. Fotto Lotto (zwanego dalej "KONKURS"). 2. Organizatorem Konkursu (na zlecenie Totalizatora Sportowego ul. Targowa 25, Warszawa) jest firma My Place Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Prądzyńskiego 12 / 14, Warszawa; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy: ,00 zł; NIP: ; KRS: (zwany dalej ORGANIZATOREM ). 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. 4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania Konkursu zostaje określony: od godziny 09:00:00 dnia 17 lipca 2010 roku do godziny 16:30:00 dnia 17 lipca 2010 roku 6. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; Operator operator sieci GSM świadczący usługi GSM na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, MMS (multimedia message system), system wiadomości multimedialnych, MMS Premium Rate wiadomość multimedialna o podwyższonej wartości. 2 Uczestnictwo w Konkursie 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: jest uprawniona do użytkowania telefonu komórkowego w sieci Orange lub Era bądź Plus GSM oraz Play we wszystkich typach usług abonamentowych (POSTPAID) i przepłaconych (PREPAID). W Konkursie ważne są jedynie zgłoszenia wysyłane wiadomością MMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z działających na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie będą uwzględniane MMS y wysyłane za pomocą Internetu, stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia. 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego Uczestnika z udziału w Konkursie, (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. 3 Przystąpienie do Konkursu 1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie w okresie trwania konkursu MMS a na numer , o prawidłowej treści wskazanej w 4 ust. 2 i 3 Regulaminu. 2. Całkowity koszt wysłania jednej wiadomości MMS wynosi 0,50 zł. (0,61 zł z VAT).

2 3. Przez wysłanie MMS a pod numer wskazany powyżej w ust. 1 uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzanego Konkursu. 4 Zasady Konkursu 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu. 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godziny 09:00:00 dnia 17 lipca 2010 roku do godziny 16:30:00 dnia 17 lipca 2010 roku: a. wykonać zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zdjęcia telefonem komórkowym przedstawiającego: Fotto Lotto, b. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. 3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności polega na przesłaniu wiadomości multimedialnej MMS zawierającej plik graficzny (zdjęcie) wraz z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu. MMS należy przesłać na numer Koszt przesłania MMS wynosi 0,50 zł netto (0,61 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,61 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 4. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie po dokonaniu zgłoszenia w terminie od 17 lipca 2010 roku od godziny do 17 lipca 2010 roku do godziny W Konkursie ważne są jedynie zgłoszenia wysyłane wiadomością MMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z działających na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie będą uwzględniane MMS y wysyłane za pomocą Internetu i wszelkimi środkami innymi niż telefon komórkowy. 5. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję): a. oryginalność wykonania zadania b. pomysłowość c. staranność i jakość wykonanego zadania d. przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora. 6. Zgłoszeniem jest prawidłowo wysłany MMS zgodnie z treścią określoną w 4 ust. 2 i 3 Regulaminu, który dotrze do systemu elektronicznego od godziny 09:00:00 dnia 17 lipca 2010 roku do godziny 16:30:00 dnia 17 lipca 2010 roku. 7. Uczestnik jest zobowiązany zachować w telefonie komórkowym oryginał zdjęcia, które wysłał jako zgłoszenie do konkursu w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z warunkiem, że data i godzina zrobienia zdjęcia nie może być późniejsza niż dzień i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie. 8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia za pomocą wiadomości MMS tylko 1 (słownie: jeden) raz. W przypadku wysłania większej ilości zgłoszeń z jednego numeru telefonu komórkowego pod uwagę będzie brane tylko zgłoszenie zarejestrowane w systemie jako pierwsze. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn leżących po stronie operatora sieci komórkowej. 10. W Konkursie nie będą uwzględniane:

3 a) zgłoszenia MMS nie spełniające warunków określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu, b) niezawierające wykonanego zadania konkursowego, c) zgłoszenia zawierające treści niezgodne z prawem, d) wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego. 5 Zasady przyznawania nagród 1. Nagrodą w Konkursie jest jeden dwuosobowy bilet (w postaci voucher u podróżnego) na wyścigi F1 w Monza we Włoszech o wartości jednostkowej zł i dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1867,60 zł. 2. Nagroda w niniejszym Konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.). Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 1867,60 zł będąca częścią ww. nagrody (jest jeden dwuosobowy bilet (w postaci voucher u podróżnego) na wyścigi F1 w Monza we Włoszech) zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.)). Dodatkowa kwota pieniężna będąca częścią nagrody w konkursie (1867,60 zł) zostanie potrącona przez Organizatora Konkursu przy odbiorze nagrody i przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie. 3. Spośród osób, które wyślą zgłoszenie MMS o prawidłowej treści, zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową Zwycięzca Konkursu. Komisja dokona wyboru 1 (słownie: jednego) zgłoszenia z najciekawiej wykonanym zadaniem konkursowym podczas posiedzenia Komisji w dniu 17 lipca 2010 roku po godzinie Komisja dokona wyboru najciekawiej (zdaniem Komisji) wykonanego zadania konkursowego spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z 4 pkt 2 i 3 w terminie od godz dnia 17 lipca 2010 roku do godz dnia 17 lipca 2010 roku. 4. Dodatkowo Komisja wybierze 10 (słownie: dziesięć) zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawszego wykonania zadania konkursowego do najmniej). 5. Zwycięzca w dniu 17 lipca 2010 r. po godzinie po posiedzeniu Komisji Konkursowej, otrzyma w imieniu Organizatora telefon, na numer z którego dokonał zgłoszenia udziału w Konkursie z prośbą o potwierdzenie udziału w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością). 6. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 7. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt. 5 lub zaistnieją okoliczności określone w pkt. 6 wówczas: prawo do nagrody przechodzi na pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej. Prawo do nagrody będzie przechodziło na osoby z listy rezerwowej (w kolejności ich umieszczenia na liście) w przypadku negatywnej weryfikacji, Kolejny Uczestnik zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w rozmowie telefonicznej bezpośrednio po ostatniej nieudanej trzeciej próbie połączenia z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem.

4 8. Weryfikacja kolejnych Uczestników będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej. 9. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej do godziny w dniu 17 lipca 2010 roku. 10. Organizator może zażądać od Uczestnika przedstawienia oryginału zdjęcia w telefonie komórkowym w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. 11. W zamian za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 12. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy osobiście przez Organizatora Konkursu w dniu 17 lipca 2010 r. po godzinie podczas imprezy N GINE RENAULT F1 TEAM SHOW 13. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli: a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub b) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub c) odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody. 6 Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, na adres: GO ON Sp. z o.o.; ul. Słomińskiego 5 / 144, Warszawa, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, ale nie później niż do dnia 24 lipca 2010 r. 2. Wszelkie reklamacje winny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano zgłoszenie do konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Uczestnicy pozostają dla Organizatora anonimowi przez cały czas trwania Konkursu i są identyfikowani wyłącznie na podstawie numeru telefonu komórkowego, za pomocą którego brali udział w Konkursie. 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia do GO ON Sp. z o.o., ul. Słomińskiego 5/144, Warszawa, z dopiskiem,,reklamacja Konkurs Lotto 5. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 7 Postanowienia końcowe 1. Treść Regulaminu będzie dostępna na stronie w dniu 17 lipca 2010 roku. 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie i wyraża zgodę na wykorzystanie numeru telefonu, z którego wysłano zgłoszenie Konkursowe, przez Organizatora oraz podmioty współorganizujące Konkurs, w celach marketingowych.

5 3. Uczestnik Konkursu, będący osobą fizyczną, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest My Place Sp. z o.o.. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. 4. Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia uczestnika konkursu, uczestnik przenosi na organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (pliki graficzne). Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych plików graficznych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z plikami graficznymi przekazanymi organizatorowi, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego. ORGANIZATOR

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo