INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia:

2 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ ORAZ DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ... 9 I.A. Wykaz skrótów i oznaczeń I.B. Definicje stosowanych pojęć ROZDZIAŁ II. PRZYŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z SIECI II.A. Charakterystyka sieci II.A.1. Struktura sieci NN i WN II.A.1.1. Krajowa sieć elektroenergetyczna II.A.1.2. Połączenia międzysystemowe II.A.1.3. Parametry techniczne sieci i urządzeń II.A.2. Wymagania dotyczące jakości i niezawodności pracy sieci zamkniętej II.A.2.1. Częstotliwość II.A.2.2. Napięcie i moc bierna II.A.2.3. Niezawodność pracy II.A.3. Modele sieci zamkniętej II.A.3.1. Struktura modelu II.A.3.2. Podstawowe modele sieci zamkniętej II.B. Przyłączanie do sieci II.B.1. Przyłączanie do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich 42 II.B.1.1. Zasady przyłączania do sieci przesyłowej OSP II.B.1.2. Określanie warunków przyłączenia II.B Wnioski o określenie warunków przyłączenia II.B Warunki przyłączenia i procedura ich określania II.B Zmiana warunków przyłączenia II.B.1.3. Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej II.B.1.4. Uzgadnianie warunków przyłączenia do sieci oraz zakresu i warunków wykonania ekspertyzy II.B.2. Zasady odłączania od sieci II.B.3. Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą II.B.3.1. Zagadnienia ogólne II.B.3.2. Wymagania techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci odbiorców przyłączanych do sieci II.B.3.3. Wymagania i zalecenia techniczne dla urządzeń, instalacji i sieci wytwórców energii elektrycznej przyłączanych do sieci II.B Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych II.B Szczegółowe wymagania techniczne dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 2 z 243 zatwierdzono:

3 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B Wymagania techniczne dla układów regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej oraz automatycznych układów grupowej regulacji napięć jednostek wytwórczych II.B Wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych w zakresie zdolności do obrony i odbudowy zasilania KSE II.B Testy odbiorcze i sprawdzające zdolność jednostek wytwórczych do pracy w regulacji pierwotnej i wtórnej II.B Testy odbiorcze i sprawdzające zdolność jednostek wytwórczych do obrony i odbudowy zasilania KSE II.B Testy odbiorcze i sprawdzające automatycznych układów grupowej regulacji napięć jednostek wytwórczych II.B Wymagania techniczne i warunki pracy farm wiatrowych przyłączonych do sieci zamkniętej II.B Zakres wymagań i warunków dla farm wiatrowych II.B Zdalne sterowanie farmą wiatrową (interwencyjne) II.B System sterowania i regulacji mocy czynnej II.B Praca farmy wiatrowej w zależności od częstotliwości i napięcia II.B Załączanie i wyłączanie farm wiatrowych z sieci zamkniętej 83 II.B System sterownia i regulacji napięcia i mocy biernej II.B Praca farm wiatrowych przy zakłóceniach w sieci zamkniętej II.B Dotrzymanie standardów jakości energii elektrycznej II.B Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa II.B Monitorowanie i komunikacja farm wiatrowych z OSP II.B Weryfikacja spełnienia wymagań II.B.3.4. Wymagania techniczne dla systemów telekomunikacyjnych II.B.3.5. Wymagania techniczne dla układów pomiarowych energii elektrycznej II.B.3.6. Wymagania techniczne dla systemów pomiarowo - rozliczeniowych II.B.3.7. Wymagania techniczne dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń współpracujących II.B.3.8. Wymagania wobec systemów wymiany informacji o rynku energii WIRE II.B Wymagania dotyczące łączności i transmisji danych II.B Wymagania dotyczące protokołów i standardów II.B.3.9. Wymagania wobec systemów operatywnej współpracy z elektrowniami SOWE II.B Wymagania dotyczące łączności i transmisji danych II.B Wymagania dotyczące protokołów i standardów II.B Wymagania wobec systemu prowadzenia ruchu i sterowania pracą KSE (SCADA) II.B Wymagania dotyczące łączności i transmisji danych II.B Wymagania dotyczące protokołów i standardów II.B Wymagania dotyczące dokładności przetwarzania pomiarów wykorzystywanych w systemie SCADA IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 3 z 243 zatwierdzono:

4 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) Pasmo regulacji wtórnej Plan Koordynacyjny Dobowy (PKD) Polecenie dyspozytorskie Potrzeby ogólne elektrowni Potrzeby własne jednostki wytwórczej Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Obszar nastawienia zmian mocy w jednostkach wytwórczych w ramach regulacji wtórnej, przy których regulator wtórny może interweniować automatycznie w obu kierunkach od bazowego punktu pracy. Plan koordynacyjny tworzony przez OSP w dobie n-1 dla każdej godziny doby n z wykorzystaniem Algorytmu Rozdziału Obciążeń, który zapewnia dobór Jednostek Grafikowych Wytwórczych, uczestniczących w Rynku Bilansującym, w oparciu o zgłoszone dane handlowe i techniczne w ofertach bilansujących, przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych i niezbędnej rezerwy mocy w KSE oraz równoprawność uczestników rynku i zgłoszonych do fizycznej realizacji Umów Sprzedaży Energii. Plan Koordynacyjny Dobowy zawiera plan pracy JWCD na każdą z 24 godzin doby, uwzględniając zbilansowanie dobowej prognozy zapotrzebowania, wymagane rezerwy i występujące w KSE ograniczenia systemowe. Polecenie wydane przez służbę dyspozytorską, dotyczące wykonania określonych operacji ruchowych lub działań sprawdzających w danym obiekcie elektroenergetycznym. Grupa urządzeń i układów technologicznych, wspólna dla wszystkich lub części jednostek wytwórczych w elektrowni, niezbędna do realizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni oraz inne urządzenia nie związane bezpośrednio z procesem wytwarzania energii elektrycznej. Grupa urządzeń i układów technologicznych pojedynczej jednostki wytwórczej, niezbędna do realizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 19 z 243 zatwierdzono:

5 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO Praca w przeciążeniu jednostki wytwórczej Praca w zaniżeniu jednostki wytwórczej Praca wydzielona Praca wyspowa Program łączeniowy specjalny Próba systemowa Przesyłanie Przyłącze Regulacja częstotliwości Regulacja pierwotna Praca jednostki wytwórczej z obciążeniem powyżej mocy osiągalnej. Praca jednostki wytwórczej z obciążeniem poniżej minimum technicznego. Samodzielna, stabilna praca jednostki wytwórczej, lub kilku jednostek wytwórczych, w obrębie elektrowni przy braku zasilania z KSE, polegająca na zasilaniu potrzeb własnych i niezbędnych do pracy potrzeb ogólnych elektrowni oraz realizowaniu poleceń OSP dotyczących zwiększenia obszaru wydzielonego. Samodzielna praca części KSE wydzielonej po jej awaryjnym odłączeniu się z KSE, z co najmniej jedną pracującą jednostką wytwórczą, która w sytuacji odłączenia od KSE jest w stanie zasilać odbiorców oraz inne jednostki wytwórcze. Program złożonych operacji łączeniowych realizowanych w związku z wykonywanymi pracami sieciowymi lub próbami systemowymi. Badania funkcjonalne mające na celu ocenę stanu technicznego systemu elektroenergetycznego lub jego części, na podstawie jego zachowania się w warunkach imitujących warunki normalne pracy lub warunki występujące w czasie możliwych zakłóceń. Transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych z wyłączeniem sprzedaży tej energii. Odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz tego podmiotu usługę polegającą na przesyłaniu lub dystrybucji. Regulacja w systemie elektroenergetycznym mająca za zadanie utrzymanie stałej wartości częstotliwości lub ograniczenie odchylenia czasu synchronicznego od astronomicznego do granic dopuszczalnych. Regulacja mocy jednostki wytwórczej za pomocą indywidualnego regulatora prędkości obrotowej w funkcji częstotliwości sieci. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 20 z 243 zatwierdzono:

6 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO Regulacja trójna Regulacja wtórna Regulator centralny ARCM Rezerwa mocy w elektrowniach krajowych Rezerwa mocy OSP Równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię Ruch próbny Rynek bilansujący Samoczynne częstotliwościowe odciążanie (SCO) SCADA Sieć dystrybucyjna Sieć elektroenergetyczna Automatyczne lub ręczne przesuwanie punktów pracy jednostek wytwórczych w celu zmiany ich wirującej mocy, wokół której działa regulacja pierwotna i wtórna. Regulacja mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym za pomocą skoordynowanego oddziaływania na indywidualne regulatory wybranych jednostek wytwórczych przez system automatycznej regulacji mocy i częstotliwości ARCM. Jednostka centralna systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy. Wyznaczona dla danego okresu nadwyżka sumy mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych pomniejszona o ubytki mocy wynikające z warunków pracy sieci, nad zapotrzebowaniem do pokrycia przez elektrownie krajowe. Wyznaczona dla danego okresu nadwyżka mocy dyspozycyjnej OSP nad zapotrzebowaniem do pokrycia przez elektrownie krajowe. Zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze. Nieprzerwana praca uruchamianych urządzeń, instalacji lub sieci, przez ustalony okres z określonymi parametrami pracy. Mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii w KSE. Samoczynne wyłączanie zdefiniowanych grup odbiorców w przypadku obniżenia się częstotliwości do określonej wielkości, spowodowanego deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym. System informatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych o bieżącej pracy KSE oraz inicjacji procedur zdalnych operacji ruchowych, łączeniowych i czynności sterowniczych. Sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD. Instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji, należące do przedsiębiorstwa energetycznego lub użytkownika systemu. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 21 z 243 zatwierdzono:

7 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B.1. Przyłączanie do sieci urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich II.B.1.1. II.B II.B II.B II.B II.B II.B II.B Zasady przyłączania do sieci przesyłowej OSP Przyłączenie do sieci, to fizyczne połączenie z siecią przesyłową urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu ubiegającego się o przyłączenie (dalej również wnioskodawca ). Przyłączenie do sieci umożliwia podmiotom korzystanie z usług przesyłania energii elektrycznej świadczonych przez OSP (dalej usługi przesyłania). W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej sieci przyjmuje się jako podstawową zasadę przyłączanie urządzeń, instalacji lub sieci wnioskodawców do istniejących rozdzielni elektroenergetycznych. Przyłączanie do sieci przesyłowej linii bezpośrednich oraz połączenia międzysystemowe wymagają, poza umową o przyłączenie, podpisania z OSP odrębnej umowy, ustalającej zasady współpracy z OSP operatorów prowadzących ruch tych linii lub połączeń. Podmiot ubiegający się o przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej składa do OSP wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej (zwanych dalej warunkami przyłączenia ). Przyłączenie urządzeń, instalacji lub sieci wnioskodawcy do sieci przesyłowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków przyłączenia określonych przez OSP oraz warunków określonych ustawą Prawo energetyczne. Przyłączanie urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów do sieci przesyłowej obejmuje następujące etapy: a) złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie, b) wniesienie, w przypadku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci, w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie, c) określenie warunków przyłączenia przez OSP, d) zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej, e) przygotowanie i realizacja budowy przyłącza oraz przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, f) odbiór przyłącza i przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, g) dokonanie przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 42 z 243 zatwierdzono:

8 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B.1.2. II.B Określanie warunków przyłączenia Wnioski o określenie warunków przyłączenia II.B II.B II.B II.B Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przesyłowej składa wniosek o określenie warunków przyłączenia według wzoru określonego przez OSP. Wzory wniosków o określenie warunków przyłączenia OSP publikuje na swojej stronie internetowej. Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać: a) oznaczenie wnioskodawcy, b) określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania energii elektrycznej, c) przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, d) przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej poboru, e) parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, f) określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, g) informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia. Wniosek o określenie warunków przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci wytwórców, oprócz danych i informacji wymienionych w pkt II.B , powinien określać: a) liczbę przyłączanych jednostek wytwórczych, moc dyspozycyjną, osiągalną, zainstalowaną i pozorną jednostek wytwórczych, zakres dopuszczalnych zmian obciążeń jednostek wytwórczych lub ich grup, maksymalną roczną ilość wytwarzania energii elektrycznej i ilość tej energii dostarczanej do sieci, b) wielkości planowanego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w celu pokrycia potrzeb ogólnych elektrowni i potrzeb własnych jednostek wytwórczych, c) stopień skompensowania mocy biernej związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby ogólne elektrowni i potrzeby własne jednostek wytwórczych oraz związanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 43 z 243 zatwierdzono:

9 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B II.B II.B Wniosek o określenie warunków przyłączenia farmy wiatrowej w zakresie charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej, o której mowa w pkt II.B e), powinien zawierać: a) specyfikację techniczną turbin wiatrowych, b) sporządzony w języku polskim wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej dostarczanej przez turbiny wiatrowe, według najnowszej obowiązującej na dzień złożenia wniosku normy, c) charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (według producenta), d) charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny wiatrowej. Wniosek o określenie warunków przyłączenia może zawierać także wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania, w tym wymagania dotyczące: a) dopuszczalnej zawartości interharmonicznych i wyższych harmonicznych, b) dopuszczalnej asymetrii napięć, c) dopuszczalnych odchyleń i wahań napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej, d) dopuszczalnego czasu trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć: a) zestawienie określające nieruchomości (obiekty lub lokale), na których planowana jest budowa przyłączanych do sieci przesyłowej urządzeń, instalacji lub sieci, b) odpis pełny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasadach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawcy nieposiadającego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ww. dokumenty wnioskodawca dostarcza wraz z tłumaczeniem na język polski, c) w przypadku wnioskodawców działających za pośrednictwem pełnomocników, pełnomocnictwa określające zakres umocowania pełnomocników, oraz pozostałe dokumenty wymienione we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 44 z 243 zatwierdzono:

10 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B II.B II.B II.B II.B Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot ubiegający się o przyłączenia źródła do sieci OSP, oprócz dokumentów wymienionych w pkt II.B dołącza wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Dokumenty dołączane do wniosku o określenie warunków przyłączenia powinny być dostarczone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy lub przez notariusza. Dokumenty wymienione w pkt II.B b) i II.B powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci OSP wnosi, zgodnie z pkt II.B d), zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci (dalej zaliczka ), w wysokości 30 zł (brutto) za każdy kilowat mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, nie wyższej jednak niż zł (brutto) i nie wyższej niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci. Warunki przyłączenia i procedura ich określania IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 45 z 243 zatwierdzono:

11 OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO ELEKTROENERGETYCZNEGO II.B II.B W celu określenia warunków przyłączenia do sieci przesyłowej realizowane są następujące działania: a) wnioskodawca składa do OSP wniosek o określenie warunków przyłączenia; b) OSP dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 14 dni roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku otrzymania wniosku niespełniającego wymagań określonych w pkt II.B.1.2.1, OSP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia; c) OSP potwierdza pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku o określenie warunków przyłączenia, spełniającego wymagania, o których mowa w pkt II.B.1.2.1, określając w szczególności datę złożenia wniosku oraz, w przypadku przyłączania źródła, wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie. Datą złożenia wniosku jest data otrzymania przez OSP wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w pkt II.B.1.2.1, plus 14 dni roboczych. Potwierdzenie pisemne OSP przesyła faksem oraz pocztą na numer i adres wnioskodawcy wskazany we wniosku o określenie warunków przyłączenia; d) w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca wnosi zaliczkę, o której mowa w pkt II.B , w wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie, na rachunek bankowy OSP wskazany we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia. Datą wniesienia zaliczki jest dzień uznania rachunku bankowego OSP; e) wnioskodawca w dniu dokonania przelewu zaliczki lub w dniu następującym po tej dacie przesyła OSP, potwierdzony przez bank dowód dokonania przelewu zaliczki faksem na numer wskazany we wzorze wniosku o określenie warunków przyłączenia lub dostarcza ten dowód do siedziby OSP; f) OSP w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawia fakturę VAT; g) podstawą do określenia przez OSP warunków przyłączenia są wyniki ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny. Wykonanie ekspertyzy zapewnia OSP. Kryteria oceny ekspertyzy określa pkt III.D; h) OSP wydaje warunki przyłączenia w terminie 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia, a w przypadku przyłączania źródła - od dnia wniesienia zaliczki. Dniem wydania warunków przyłączenia przez OSP jest dzień doręczenia warunków przyłączenia wnioskodawcy. Warunki przyłączenia są ważne przez dwa lata od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie OSP do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci data: Wersja 1.0 strona 46 z 243 zatwierdzono:

12 TRANSMISSION GRID CODE Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Text valid from:

13 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR TABLE OF CONTENTS CHAPTER I. ABBREVIATIONS LIST AND DEFINITIONS... 4 I.A. Abbreviations list... 5 I.B. Definitions... 6 CHAPTER II. Grid CONNECTION AND USE II.A. Grid characteristics II.A.1. Structure of EHV and HV grid II.A.1.1. The national power grid II.A.1.2. Interconnectors II.A.1.3. Technical parameters of grids and devices II.A.2. Requirements for the quality and reliability of meshed grid operation II.A.2.1. Frequency II.A.2.2. Voltage and reactive power II.A.2.3. Reliability of operation II.A.3. Meshed grid models II.A.3.1. Model structure II.A.3.2. Fundamental meshed grid models II.B. Connection to the grid II.B.1. Connection of generating devices, distribution networks, end users devices, intersystem connections and direct lines to the grid II.B.1.1. Rules for connection to the TSO s transmission grid II.B.1.2. Determination of connection conditions II.B Applications for determination of connection conditions II.B Connection conditions and the connection conditions determination procedure II.B Amendment of connection conditions II.B.1.3. Transmission grid interconnection agreement II.B.1.4. Consultations of connection conditions the scope and conditions of performance of a grid impact study II.B.2. Rules for disconnection from the grid II.B.3. Technical requirements for devices, installations and grids together with the necessary auxiliary infrastructure II.B.3.1. General issues II.B.3.2. Technical requirements for devices, installations and grids of consumers connected to the grid II.B.3.3. Technical requirements and recommendations for devices, installations and grids of electricity producers connected to the grid II.B Basic requirements and technical recommendations for conventional generating units II.B Detailed technical requirements for conventional generating units II.B Technical requirements for and operating regime of wind farms connected to the meshed grid Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 2 of 65 Approved by:

14 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR CHAPTER III. CHAPTER IV. II.B Scope of requirements and conditions for wind farms II.B Remote wind farm control (emergency) II.B Active power control system II.B Wind farm operation in relation to frequency and voltage II.B Wind farm start-up and disconnection from the meshed grid. 52 II.B Voltage and reactive power control system II.B Wind farm operation during disturbance in the meshed grid.. 55 II.B Maintenance of electricity quality standards II.B Protections II.B Wind farm monitoring and communication with the TSO II.B Verification of compliance with the requirements DEVELOPMENT PLANNING AND COOPERATION TO COORDINATE DEVELOPMENT OF THE TRANSMISSION GRID AND THE 110 KV DISTRIBUTION GRID GRID DEVELOPMENT, OPERATION AND TRAFFIC MANAGEMENT IV.A. Transmission grid development and modernisation IV.B. Transmission grid operation IV.C. Grid traffic management IV.C.1. General rules IV.C.2. Organisational structure of grid traffic management IV.C.3. Coordinated planning IV.C.4. Development of technical capacity balances in the NPS IV.C.5. Dispatch of capacity of generating units connected to the meshed grid IV.C.6. Meshed grid operation planning IV.C.7. Identification of congestion in the meshed grid IV.C.8. Switching operation in the meshed grid IV.C.9. Control operations in the meshed grid IV.C.10. Implementation of interruptions and limitations to the supply and consumption of electricity IV.C.11. Monitoring system operation and preventing threats to the security of supply of electricity IV.C.12. Remote acquisition of metering data IV.C Requirements for remote acquisition of metering data IV.C List of metering data from the meshed grid IV.C List of metering data downloaded from power plants and wind farms Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 3 of 65 Approved by:

15 POWER TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR Traffic event Traffic operation Any change of: a) operational conditions of a device, b) configuration, c) regulatory settings, d) control settings. Any software change of: a) operational conditions of a device, b) configuration, c) regulatory settings, d) control settings. Transmission Transmission agreement Transmission grid Transmission grid operation Transmission System Operator (TSO) Underloaded operation of a generating unit Unit circuit breaker Voltage distortion factor the transport of electricity in transmission grids to deliver it to distribution networks or final consumers connected to transmission grids, with the exception of the sale of that electricity. the agreement for the provision of electricity transmission services whereunder the TSO provides electricity transmission services to a system user. the extra high or high voltage power grid operated by the TSO. a set of actions maintaining the transmission grid s capacity for reliable operation, supplying consumers and collaboration with other grids. a power utility involved in the transmission, responsible for grid traffic in power transmission system, the current and long-term safety of operation of that system, the operation, maintenance, repairs and the necessary development of transmission grid, including interconnections with other power systems. the operation of a generating unit with load below the technical minimum. a circuit breaker installed on the upper voltage side of an unit transformer in the power output lead from a generating unit, connecting the unit transformer with the unit line. the ratio of the square root of the sum of squares of the effective values of voltages of higher harmonic to the effective value of voltage of the first harmonic. Transmission Grid Code - Conditions for grid use, traffic management, operation and development planning Date: Version 1.0 Page 19 of 65 Approved by:

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport report Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport report Listopad 2009 November 2009 Spis treści Index of contents 1 2 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 03 1.1 Zatrudnienie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland raport / report 2011 listopad november Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland Spis treści Index of contents 1 2 3 4 Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na świecie 4 1 Świat i Polska 5 2

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko GENERAL PROVISIONS OF OGÓLNE POSTANOWIENIA AGREEMENT FOR THE SALE, DELIVERY WITH

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

THE INFLUENCE OF ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND LEGAL FACTORS ON ENERGY SECURITY IN THE COUNTRY

THE INFLUENCE OF ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND LEGAL FACTORS ON ENERGY SECURITY IN THE COUNTRY The Influence of Economic, Organizational and Legal Factors on Energy Security in The Country 57 THE INFLUENCE OF ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND LEGAL FACTORS ON ENERGY SECURITY IN THE COUNTRY 1. THE IMPACT

Bardziej szczegółowo

Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid

Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid Selected Technical Requirements for Photovoltaic Plant Interconnection with a Medium Voltage Grid Authors Keywords photovoltaic power plants, power stations interconnection with distribution grid, technical

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM Rozdział I Definicje Chapter I Definitions Poniższe sformułowania oznaczają: The following notions shall mean: 1. Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Gdynia: CRZP 8/2010 Wymiana Sygnalizacji Alarmu Pożaru oraz wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w SDM nr 1 Akademii Morskiej w Gdyni Numer ogłoszenia: 56716-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES AIP POLSKA GEN 4.2-1 05 APR 2012 GEN 4.2 OPŁATY ZA USŁUGI NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty za usługi nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA RULES OF BANK ACCOUNTS FOR CORPORATE MARKET CUSTOMERS IN PKO BANK POLSKI SA Spis treści Table of Contents Rozdział

Bardziej szczegółowo

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008

SERWIS ABB DLA ENERGERTYKI ABB SERVICE FOR POWER SECTOR. Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SERWIS DLA ENERGERTYKI SERVICE FOR POWER SECTOR Katalog / Catalogue 2007 / 2008 SPIS TREŚCI / CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION...5 STRUKTURA SPRZEDAŻY DYWIZJI ENERGETYKI W POLSCE SALES ORGANIZATION OF POWER

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego

POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego USA CANADA CHINA MEXICO POLAND www.millercanfield.pl POLISH LAW REVIEW NUMER 1 / 2009 Przegląd Prawa Polskiego Zmiany w prawie pracy Inwestycje budowlane na gruntach rolnych w miastach Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) Strona: Strona: 2 13 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). System

Bardziej szczegółowo