Geneza kryzysu azjatyckiego lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geneza kryzysu azjatyckiego lat 1997-1998"

Transkrypt

1 Rozdział 15. Geneza kryzysu azjatyckiego lat Anna Szczukiewicz Wstęp Skala kryzysu azjatyckiego lat zaskoczyła wszystkich. Kraje dotknięte kryzysem w ciągu czterech dekad poprzedzających jego wybuch przekształciły się z biednych w uprzemysłowione. Ze względu na ogromny sukces gospodarczy państwa te zyskały miano tygrysów azjatyckich. Wydawało się, że gospodarki te kwitną, wysokie stopy wzrostu są uzasadnione i będą się utrzymywały. Inwestorzy zagraniczni do ostatniego momentu, nie przewidując wybuchu kryzysu, lokowali kapitał w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Rozwinięte wcześniej modele kryzysów walutowych nie były w stanie przewidzieć nadchodzącego kryzysu. Był on inny od dotychczasowych, co doprowadziło do utworzenia kolejnej generacji modeli kryzysów walutowych, zwracającej uwagę na zjawiska sfery finansowej oraz natury mikroekonomicznej. Kryzys azjatycki wzmógł toczącą się po kryzysie ERM oraz meksykańskim debatę na temat transmisji kryzysu i rozpowszechnił pojęcie contagion. Oficjalnie początek kryzysu azjatyckiego datuje się na 2 lipca 1997 roku, kiedy to kurs tajlandzkiego bahta został uwolniony. W ciągu dwóch tygodni kryzys zaatakował kolejne dwa państwa, tj. Filipiny i Malezję. W miesiąc później problemy rozprzestrzeniły się na Indonezję, a pod koniec roku na Koreę Południową (nazywaną dalej Koreą). Proces rozprzestrzeniania się kryzysu zyskał nazwę azjatyckiej grypy (Asian Flu). Kryzys był jednym z najsilniejszych w przeciągu poprzedzających go kilku dekad, z bardzo znacznym spadkiem aktywności w sferze realnej gospodarki oraz ogromnymi kosztami towarzyszącymi jej stabilizacji.

2 450 Geneza kryzysu azjatyckiego lat Dla wielu międzynarodowych obserwatorów i inwestorów kryzys azjatycki lat oraz jego skala i siła oddziaływania były zaskoczeniem. Począwszy od lat siedemdziesiątych region Azji Południowo-Wschodniej był najszybciej gospodarczo rozwijającym się rejonem świata ze średnimi stopami wzrostu w ciągu 20 lat poprzedzających wybuch kryzysu sięgającymi prawie 7%, wielokrotnie chwalonym przez ekonomistów. Wybuch kryzysu szybko zmienił sytuację i wszystkie omawiane gospodarki dotknęły bardzo poważne problemy gospodarcze ze spadkiem PKB rzędu 5 do 13%, których rozwiązać nie mogła najwyższa w historii pomoc finansowa ze strony MFW w ogólnej wysokości ponad 110 miliardów dolarów. Według Berga (1999, s. 3) recesja w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem była najgłębsza od czasów II wojny światowej. Stabilizacja gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej trwała około dwóch lat. Jakie były przyczyny wybuchu kryzysu? Czy gospodarki azjatyckie rzeczywiście były w tak złej sytuacji gospodarczej? Czy może to panika finansowa ze strony międzynarodowych inwestorów przyczyniła się do wybuchu i gwałtowności kryzysu? W analizie przyczyn wybuchu kryzysu przedstawione zostaną istotne w przypadku kryzysu azjatyckiego czynniki zwiększające podatność na wybuch kryzysu, w szczególności spośród tradycyjnych wskaźników bilans handlowy, zwłaszcza eksport, wzrost PKB, stosunek M2 do rezerw walutowych, wzrost rezerw walutowych, realna aprecjacja waluty, a z wskaźników nowszej generacji wzrost kredytu udzielanego sektorowi prywatnemu oraz zyskowność i ryzykowność finansowanych projektów inwestycyjnych, stopień liberalizacji i regulacji rynków finansowych, zadłużenie zagraniczne, zwłaszcza krótkoterminowe, kondycja bilansów banków, wzrost cen akcji oraz poziom i struktura napływów kapitałowych. Część tradycyjnych wskaźników analizowanych przy przepowiadaniu kryzysu, jak np. deficyt budżetowy, dług publiczny czy wzrost podaży pieniądza nie będą dokładniej analizowane. Wśród ekonomistów badających przyczyny wybuchu kryzysu azjatyckiego panuje zgodność co do faktu, iż te wskaźniki nie wskazywały powodów do obaw. Generalnie problemy krajów azjatyckich leżały w sektorze prywatnym gospodarki, nie publicznym (Alba i in. 1998, s. 10) Sytuacja ekonomiczna przed wybuchem kryzysu Państwa azjatyckie przyjęły w latach 70. strategię nastawioną na wzrost gospodarczy, realizowany poprzez różne formy zcentralizowanej koordynacji produkcji oraz alokacji zasobów, jak również protekcji rodzimego przemysłu. Polityka ta przyniosła rezultaty w postaci dwóch dekad gwałtownego wzrostu go-

3 Anna Szczukiewicz 451 spodarczego przy jednoczesnym braku deficytów budżetowych (lub bardzo niskich deficytach) oraz niskiej inflacji (Corsetti 2001). Pozornie więc gospodarki azjatyckie były zdrowe. Charakteryzowały je wysokie stopy wzrostu gospodarczego, niska inflacja, brak deficytów budżetowych, dość niska stopa bezrobocia, stabilna waluta oraz napływ kapitału zagranicznego. Sukces gospodarczy azjatyckich tygrysów stał się wzorcem do naśladowania dla innych rozwijających się krajów. Inwestorzy zagraniczni praktycznie do chwili wybuchu kryzysu lokowali kapitał w rejonie Azji Południowo- Wschodniej. Przyjrzyjmy się jednak bliżej podstawowym danym ekonomicznym, aby rozpoznać niebezpieczeństwa wynikające z zaistniałej, na pozór dobrej, sytuacji makroekonomicznej Bilans płatniczy We wszystkich pięciu państwach utrzymywały się w omawianym okresie dość znaczne deficyty na rachunkach obrotów bieżących. Jak wynika z rysunku największe deficyty, przekraczające 5%, a niekiedy nawet 8% PKB, wykazywały Tajlandia, Malezja i Filipiny. Na koniec 1996 roku deficyt Tajlandii wynosił 8,1% PKB, Filipin, Korei i Malezji prawie 5%, a Indonezji ok. 3,5%. Rysunek Saldo rachunku obrotów bieżących w wybranych krajów azjatyckich w latach (% PKB) Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: International Financial Statistics, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, December Deficyty na rachunku obrotów bieżących były finansowane nadwyżką bilansu kapitałowego. Według Yoshitomi i Ohno (1999) (przyt. za Błaszkiewicz 2000) to nadwyżka na rachunku kapitałowym spowodowała utrzymywanie się deficytów na rachunku obrotów bieżących. Yoshitomi i Ohno nazywają to zjawisko

4 452 Geneza kryzysu azjatyckiego lat kryzysem rachunku kapitałowego. Nadmiar kapitału powoduje powstanie bańki na giełdzie i rynku nieruchomości. Bańka w końcu pęka, kapitał odpływa i bilans płatniczy wykazuje deficyt. Dalszy scenariusz wydarzeń przewiduje wyczerpanie rezerw w obronie waluty i ostateczne uwolnienie jej kursu. Interesujący jest rozwój rocznych stóp wzrostu eksportu zobrazowanych na rysunku Po dość gwałtownym wzroście w latach , od 1995 we wszystkich krajach daje się zaobserwować spadek tempa wzrostu eksportu, a w przypadku Tajlandii w 1996 nawet ujemną, sięgającą 1,3%, jego wartość. Rysunek Stopy wzrostu eksportu w wybranych krajach azjatyckich w latach (w dolarach amerykańskich, w %) Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: Radelet i Sachs (1998), Table 7. Przyczyn spadku eksportu, a przez to wzrostu deficytów na rachunku obrotów bieżących było kilka. Zastój gospodarki japońskiej, utrzymujący się w ciągu całego omawianego okresu, zmniejszył popyt na towary eksportowane z krajów azjatyckich. Konkurencja na rynkach tych samych towarów ze strony Chin, których pozycja jako głównego eksportera regionu stale się umacniała, przyczyniła się do osłabienia wolumenu eksportu 1. Ponadto od 1996 r. spadł światowy popyt na pracochłonne produkty wytwarzane w krajach azjatyckich, zwłaszcza na półprodukty, jak również wyroby elektroniczne, w których specjalizowała się Korea. Terms of trade tych produktów spadały (Radelet i Sachs 1998, s. 23). Zmiana terms of trade w 1996 roku w Indonezji wyniosła 4%, w Korei 5,4%, w Malezji i Tajlandii terms of trade wzrosły w stosunku do poziomu z poprzedniego roku odpowiednio o 2,5 i 1,1%, co jednak oznaczało kilkuprocentowe osła- 1 Konkurencja ze strony Chin nasiliła się zwłaszcza po 50-procentowej dewaluacji chińskiego yuana w styczniu 1994 roku (Radelet i Sachs 1998, s. 19).

5 Anna Szczukiewicz 453 bienie wzrostu w porównaniu do poprzednich pięciu lat. Jedynie na Filipinach terms of trade się umocniły (Berg 1999, s. 4). Dodatkowo waluty azjatyckie realnie zyskiwały na wartości w związku z umacniającym się od lata 1995 roku kursem dolara, do którego były w mniejszym lub większym stopniu podwiązane, co obniżało konkurencyjność cenową eksportowanych produktów Wzrost gospodarczy Lata 90. były dla omawianej grupy krajów okresem szybkiego wzrostu gospodarczego, z przeciętną stopą wzrostu wynoszącą ok. 7-8,5%, z wyjątkiem Filipin, które na początku dekady walczyły ze skutkami kryzysu finansowego, jednakże od połowy lat 90. weszły na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Szczytowym okresem wzrostu aktywności gospodarczej były lata 1994 i 1995 r. Od roku 1996 we wszystkich krajach z wyjątkiem Filipin, gdzie nawet w 1997 r. odnotowano 9,7-procentowy wzrost gospodarczy, daje się zaobserwować spadek tempa wzrostu. Krugman podkreśla, iż aż do początku lat dziewięćdziesiątych wzrost gospodarczy tego regionu (trwający od lat siedemdziesiątych) był w przeważającym stopniu finansowany na bieżąco za pomocą własnych oszczędności każdego z tych krajów (Krugram 2001, s. 47). W latach 90. zaś wzrost gospodarczy finansowany był głównie poprzez kapitał napływający z zagranicy. Rysunek Stopy wzrostu PKB w wybranych krajów azjatyckich w latach (w %) Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: MFW (2004).

6 454 Geneza kryzysu azjatyckiego lat Wziąwszy pod uwagę wysokie stopy wzrostu, wspomniane powyżej deficyty na rachunku obrotów bieżących nie powinny być powodem do obaw, gdyż tradycyjnie uważa się, że wyższe stopy wzrostu zmniejszają relatywną stopę przyrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących do przyrostu PKB, zmniejszając tym samym stosunek zadłużenia zagranicznego do PKB i umacniając zdolność spłaty zaciągniętego długu zagranicznego (Corsetti i in. 2001, s. 11). Jednakże szybki wzrost gospodarczy może spowodować, iż gospodarka będzie bardziej podatna na kryzys. Wysokie stopy wzrostu przyczyniają się do zbyt optymistycznej oceny sytuacji gospodarczej i pozytywnych oczekiwań, które napędzają koniunkturę i przyczyniają się do boomu zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego. Kapitał zaczyna napływać z zagranicy, aby sfinansować rosnący popyt, dostarczając dewiz na pokrycie deficytu bilansu handlowego. W tej sytuacji gwałtowna zmiana oczekiwań może spowodować nagły jego odpływ i przyczynić się do wybuchu kryzysu Napływ kapitału Obserwowany w latach 90. wzmożony napływ kapitału z krajów najbardziej rozwiniętych do krajów rozwijających się, spowodowany po części niskimi stopami procentowymi w krajach uprzemysłowionych, nie ominął również krajów azjatyckich. Jak pokazuje rysunek w omawianym okresie kraje Azji Południowo- Wschodniej odnotowały gwałtowny napływ kapitału zagranicznego. Średni napływ netto kapitału w latach wynosił 2,5% PKB w Korei, 4,1% w Indonezji, 5,5% na Filipinach, 9,6% w Malezji oraz 10,2% w Tajlandii (Berg 1999, s. 4). Rysunek Napływ kapitału netto do wybranych krajów azjatyckich w latach (w milionach dolarów) Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: Statistical Yearbook 1999, Forty-sixth issue, United Nations, New York 2000.

7 Anna Szczukiewicz 455 Zachętą do lokalizacji kapitału w Azji była dobra sytuacja makroekonomiczna krajów tego regionu. Wysokie stopy wzrostu gospodarczego, niska inflacja, stabilne reżimy walutowe jak również liberalizacja i deregulacja sektora finansowego oraz postępująca integracja w strukturę globalnych rynków kapitałowych rodziły pozytywne oczekiwania na przyszłość. Dodatkowo do lokowania kapitału na azjatyckich rynkach wschodzących przyczyniła się zła ocena ryzyka inwestycji na tychże rynkach oraz, jak argumentuje Krugman (1998), oczekiwania inwestorów, że rządy krajów azjatyckich (ewentualnie także Międzynarodowy Fundusz Walutowy) w razie problemów pomogą sektorowi finansowemu i zabezpieczą zobowiązania względem zagranicznych kredytodawców, co z drugiej strony przyczyniało się bardzo słabej kontroli zdolności kredytowych azjatyckich instytucji finansowych przez udzielające pożyczek banki. Państwa azjatyckie ze swej strony starały się również przyciągać kapitał zagraniczny. W Tajlandii w tym celu bank centralny założył w 1993 roku Bangkok International Banking Facilities, która miała sformalizować transakcje offshore i uczynić Bangkok międzynarodowym centrum finansowym. Coraz więcej instytucji finansowych w Tajlandii uzyskiwało licencje na przeprowadzanie transakcji offshore. 2 Instytucje te brały pożyczki w dolarach od zagranicznych kredytodawców i udzielały kredytów lokalnym firmom w rodzimej walucie oraz prowadziły rozliczenia handlu zagranicznego. W innych krajach w podobny sposób starano się przyciągnąć kapitał zagraniczny. Wydawanie obligacji w lokalnej walucie jest mniej atrakcyjną formą dla zagranicznych inwestorów i nie spotkało się z większym zainteresowaniem. Wydawano więc obligacje i inne papiery wartościowe w obcej walucie, która masowo zaczęła napływać do krajów azjatyckich. W Tajlandii i Korei większość napływającego kapitału stanowiły bezpośrednie pożyczki lokalnych banków, a w Indonezji lokalnych przedsiębiorstw. W Malezji przeważały bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a na Filipinach szczególne znaczenie zyskały inwestycje portfolio (Lindgren i in. 1999, s. 9). W 1996 roku do pięciu państw dotkniętych kryzysem napłynęło w sumie prawie 73 miliardy dolarów, z czego ponad połowę, tj. 40 miliardów stanowiły pożyczki bankowe. 20 miliardów dolarów napłynęło w formie inwestycji portfolio, a 12 miliardów w formie najmniej podatnych na gwałtowne zmiany oczekiwań bezpośrednich inwestycji kapitałowych (MFW 1998, s. 13). 2 W grudniu 1996 roku 45 instytucji finansowych posiadało licencje na prowadzenie działalności offshore.

8 456 Geneza kryzysu azjatyckiego lat Kapitał napływający do krajów azjatyckich to w dużej mierze kapitał krótkoterminowy, który może zostać gwałtownie wycofany, czyniąc gospodarkę bardzo podatną na wszelkie zmiany oczekiwań rynkowych Rezerwy walutowe W omawianym okresie suma bilansów handlowego i kapitałowego w pięciu państwach azjatyckich wykazywała nadwyżkę, szczególnie z uwagi na wysoki, przewyższający deficyt na rachunku obrotów bieżących, napływ kapitału, zwiększając tym samym akumulację rezerw walutowych. We wszystkich krajach wzrost rezerw w latach 90. był znaczny. Średni roczny przyrost rezerw walutowych w latach wynosił odpowiednio na Filipinach 985%, w Tajlandii 183%, w Malezji 176%, w Indonezji 144% i w Korei 127% (Corsetti i in., 1998, s. 38). Rysunek Wskaźnik M2 do rezerw walutowych w wybranych krajów azjatyckich w latach Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: Corsetti i in. (1998), Table 35. Wzrost poziomu obcych walut był akumulowany i sterylizowany przez bank centralny, co podyktowane było przyjętą polityką usztywnionego kursu walutowego 3. Sterylizacja odbywała się głównie poprzez wzrost stóp procentowych, który miał zapobiec wzrostowi bazy monetarnej, wyższej inflacji oraz realnej 3 Ponad połowa napływających dewiz była sterylizowana (por. Błaszkiewicz, 2000, s. 18). Sterylizacja napływającego kapitału ma na celu niedopuszczenie do wzrostu pieniądza w obiegu, co mogłoby doprowadzić do wzrostu inflacji oraz odbiłoby się na kursie walutowym. Banki centralne używają w tym celu różnych środków. Bank centralny Tajlandii np. wydawał obligacje oraz przeprowadzał operacje otwartego rynku (Alba i in., 1998, s. 32).

9 Anna Szczukiewicz 457 aprecjacji, do których doszłoby w wyniku zwiększonej ilości dewiz. Jednak wzrastające stopy procentowe, przy dużych i stabilnych stopach wzrostu gospodarczego, stanowiły dodatkową zachętę dla zagranicznych inwestorów skłaniającą do lokalizacji kapitału w kraju (Błaszkiewicz, 2000, s. 18). Pomimo wzrastającego poziomu rezerw walutowych jego stosunek do podaży pieniądza mierzonej agregatem M2, tj. M2/R, jeden z ważnych wskaźników przepowiadających wybuch kryzysu, był niepokojąco wysoki w latach poprzedzających kryzys. Najwyższy poziom wskaźnika w 1996 r. w wysokości od 6,5 zanotowano w Korei i Indonezji. Agregat M2 był około 4 4,5-krotnie wyższy od poziomu rezerw w Tajlandii i na Filipinach oraz 3,5-krotnie wyższy w Malezji Kurs walutowy Kursy walutowe omawianych krajów były powiązane z koszykiem walut z wyraźną przewagą dolara amerykańskiego, toteż praktycznie były one powiązane z dolarem amerykańskim (Radelet, Sachs, 1998, s. 6; Roubini 2005b). Tajlandia i Filipiny utrzymywały system wytyczonego (pegged) kursu walutowego, przy czym Filipiny teoretycznie miały swobodny kurs walutowy, w praktyce jednak kurs był wyznaczony na poziomie 26,2 peso za dolara i wykazywał niewielkie wahania. Baht tajlandzki również nie wykazywał prawie żadnych wahań od ustalonego kursu na poziomie 25,2 25,6 bahta za dolara. Malezja i Indonezja prowadziły politykę kroczącej dewaluacji (crawling peg). Malezyjski ringitt wahał się w tym okresie w 10-procentowym przedziale w stosunku do dolara pomiędzy 2,5 a 2,7 ringitta za dolara. Indonezyjska rupia dewaluowała w latach 90. średnio 4% rocznie. Korea prowadziła bardziej elastyczną niż pozostałe cztery kraje politykę kierowanego kursu zmiennego (managed peg) do dolara amerykańskiego. Od marca 1992 r. kurs walutowy w Korei ustalany był jako średnia ważona z transakcji międzybankowych z poprzedniego dnia, z maksymalnym przedziałem wahań do 2,25% (Grabowski, 1998, s. 66). Rysunek pokazuje zmiany kursu walutowego w latach , przyjmując rok 1990 za bazowy. Nominalna stabilność charakteryzująca waluty krajów azjatyckich do momentu wybuchu kryzysu przyciągała kapitał zagraniczny, zwiększając popyt na lokalne waluty i prowadząc przy prawie stałym kursie nominalnym do ich realnej aprecjacji, wzmocnionej dodatkowo poprzez dewaluację jena od 1995 roku 4. Wiosną 1997 roku waluty wszystkich omawianych krajów z wyjątkiem Korei odnotowały realną aprecjację. Najwyższy, 23- procentowy realny wzrost wartości waluty miał miejsce na Filipinach. W Malezji 4 Yen deprecjonował o 56% w okresie od wiosny 1996 r. do lata 1997 r. z poziomu 80 do 125 jenów za dolara (Roubini 2005a).

10 458 Geneza kryzysu azjatyckiego lat wyniósł on 19%, w Tajlandii 12%, a w Indonezji, która dostosowywała nominalny kurs o stopę inflacji, zaobserwowano najniższą 8-procentową aprecjację. Koreański won, który nie był usztywniony do dolara, stracił realnie 14% 5. Cytowane już badania 158 kryzysów w latach wykazały, iż w przypadku większości badanych kryzysów na około 24 miesiące przed ich wybuchem realny kurs walutowy był średnio o 7% przewartościowany (MFW, 1998a, s. 90). Rysunek Zmiany kursów walutowych w wybranych krajów azjatyckich w latach (1990=100, średnie roczne kursy oraz kurs na koniec 1997 roku) 250 Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: obliczenia własne na podstawie MFW (2004). Stabilne kursy walutowe krajów azjatyckich zachęcały również do wzmożonego brania pożyczek w obcej walucie. Pożyczkobiorcy nie doceniali ryzyka związanego z kredytem denominowanym w obcej walucie, do tego stopnia, że zrezygnowali z zabezpieczenia od ryzyka walutowego Inflacja Pomimo wysokich stóp wzrostu gospodarczego i napływu kapitału z zagranicy inflacja została utrzymana na stosunkowo niskim poziomie. W omawianym 5 Przyjmując rok 1990 za bazowy (por. Corsetti i in., 1998, s. 20). Inni autorzy podają różne stopnie aprecjacji walut azjatyckich. A. Berg (1999, s. 8) zebrał wyniki czterech badań. Dla Indonezji stopa realnej aprecjacji waha sie od 5,5 (deprecjacja) do 9,6, dla Korei od 9,1 do 11,5, dla Malezji od 4,5 do 9,3, dla Filipin od 11,9 do 19,2 a dla Tajlandii od 5,5 do 9,4. Radelet i Sachs (1998a, s. 14), przyjmują, że realna aprecjacja w latach czterech walut azjatyckich wyniosła ponad 25% z wyjątkiem Korei, gdzie wynosiła ona 12%.

11 Anna Szczukiewicz 459 okresie tylko Filipiny i Indonezja odnotowywały dwucyfrową stopę inflacji. W Korei, Malezji i na Filipinach w latach 90. zaobserwowano tendencję spadkową. W Tajlandii inflacja utrzymywała się na stałym poziomie z wyjątkiem spadku w latach W Indonezji natomiast stopy inflacji naprzemiennie spadały i wzrastały. W 1996 roku inflacja wynosiła 4,96% w Korei, 6,64% w Indonezji, 3,56% w Malezji, 8,41% na Filipinach oraz 5,85% w Tajlandii. Rysunek Stopy inflacji w wybranych krajach azjatyckich w latach (%) 20 Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: MFW (2004). Mimo sukcesów w walce z inflacją, jej poziom przekraczał odpowiednie wartości amerykańskie, co przy występujących powiązaniach walut krajów azjatyckich, a w niektórych przypadkach efektywnie sztywnego kursu walutowego do dolara amerykańskiego, prowadziło do realnej aprecjacji tych walut, co pogarszało konkurencyjność ich eksportu Boom kredytowy Kapitał masowo napływający do krajów azjatyckich w latach 90. wywołał w tych krajach boom kredytowy. Jak wynika z rysunku 15.8, liczba kredytów bankowych udzielanych sektorowi prywatnemu stale rosła, dochodząc w przypadku Malezji i Tajlandii do 100% PKB. Wskaźnik ten był najniższy na Filipinach, gdzie odnotowano także najszybszy jego wzrost z 17% w 1990 roku do 50% PKB w 1996 roku. W Korei i Indonezji w omawianym okresie kredyty bankowe udzielane sektorowi prywatnemu wahały się w granicach od 50% do 70% PKB. W wyniku ekspansji kredytów zwiększyło się zadłużenie sektora przedsiębiorstw. Stosunek długu do aktywów wynosił w 1996 r. oraz dla porównania w 1991 r. wartości w nawiasach: w Indonezji 200 (190), w Korei 640 (480), w

12 460 Geneza kryzysu azjatyckiego lat Malezji 200 (90), na Filipinach 170 (160) i w Tajlandii 340 (170) (Berg, 1999, s. 4). Rysunek Kredyty bankowe udzielane sektorowi prywatnemu w wybranych krajach azjatyckich w latach (w % PKB) Źródło: MFW (2004). Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Panuje przekonanie, że udzielone kredyty nie były dobrze wykorzystane (Berg, 1999, s. 10). Boom inwestycyjny był skoncentrowany w sektorach, których zdolności wytwórcze były już w większości wykorzystane, jak w przypadku sektorów produkcyjnych od lat silnie wspieranych przez państwo w Korei i na Filipinach, oraz sektorów dóbr trudno zbywalnych, w szczególności nieruchomości w Tajlandii, Malezji i Indonezji. Dodatkowo pożyczki były brane głównie pod zastaw tychże nieruchomości, których ceny ciągle wzrastały, a następnie relatywnie najbardziej straciły na wartości w porównaniu do innych aktywów podczas załamania na giełdzie. Słaba rentowność wielu inwestycji przyczyniła się do niemożliwości spłaty zaciągniętych kredytów. W 1996 roku szacowany odsetek niespłacalnych pożyczek w stosunku do wolumenu udzielonych kredytów wynosił według szacunków Corsettiego i innych (1998, s. 8) od 8% w Korei do 14% na Filipinach 6, zaś według oficjalnych danych Banku Rozliczeń Międzynarodowych od 0,8% w Korei do 8,8% w Indonezji (brak danych dla Filipin) (Berg, 1999, s. 8). Ogniwem pośredniczącym między międzynarodowymi pożyczkodawcami a lokalnymi kredytobiorcami był sektor finansowy danego państwa. Rolę pośrednika spełniały głównie lokalne banki podejmujące ostateczne decyzje przy- 6 Uwzględnili oni dane Banku Rozliczeń Międzynarodowych sektora prywatnego oraz dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

13 Anna Szczukiewicz 461 znania kredytu. Taka forma pośrednictwa uczyniła sektor finansowy w Azji Południowo-Wschodniej bardzo mało odpornym na szoki wynikające np. z kłopotów lokalnych firm ze spłatą kredytów, do czego łatwo może dojść przy wysokim stopniu zadłużenia sektora przedsiębiorstw w omawianych krajach, a szczególnie w Korei i Tajlandii. Ponadto zjawiska currency mismatch i maturity, mismatch, czyli przemieszania walut i terminów zapadalności w bilansach banków z długoterminowymi pozycjami aktywów w rodzimej walucie oraz z krótkoterminowymi, denominowanymi w obcej walucie zobowiązaniami, pogarszały sytuację instytucji finansowych, gdyż w przypadku kłopotów sektora przedsiębiorstw pogarszała się strona aktywów banków, a po przeciwnej stronie bilansu pozostawały do spłacenia zobowiązania w obcej walucie. Spadek wartości rodzimej waluty w tej sytuacji dodatkowo osłabia bilanse banków Inwestycje i ich efektywność Omawiane gospodarki azjatyckie w latach 90. charakteryzowały bardzo wysokie stopy inwestycji. Z wyjątkiem Filipin w pozostałych czterech krajach przekraczały one 30%, a w Tajlandii i Malezji nawet 40% PKB rocznie. Przy stopach wzrostu PKB rzędu 7 8% część zainwestowanego kapitału nie mogła być efektywnie wykorzystana. Pomimo pogarszającej się efektywności inwestycji ich wolumen nie ulegał jednak zmianie, prowadząc do nagromadzenia nierentownych projektów inwestycyjnych. Rysunek Stopy wzrostu inwestycji w wybranych krajach azjatyckich w latach (% PKB) Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: Corsetti, Pesenti, Roubini (1998), Table 5. Wskaźnik ICOR (incremental capital output ratio) stanowiący różnicę między stopą inwestycji a stopą wzrostu gospodarczego używany do mierzenia efektywności inwestycji wzrastał od 1993 roku w porównaniu do poziomu z po-

14 462 Geneza kryzysu azjatyckiego lat przednich pięciu lat, we wszystkich krajach z wyjątkiem Filipin i Indonezji (Corsetti i in., 1998, s. 14), co świadczy o spadającej efektywności inwestycji w tych krajach w trakcie czterech lat poprzedzających wybuch kryzysu. Również wskaźnik efektywności inwestycji mierzony stopą zwrotu z aktywów (return on assets) uległ spadkowi w latach poprzedzających wybuch kryzysu. Rysunek pokazuje, że z wyjątkiem Malezji we wszystkich krajach zanotowano spadek tego wskaźnika, przy czym relatywnie najwyższy był on w Tajlandii i Korei, gdzie firmy borykały się z największymi problemami. Rysunek Efektywność inwestycji w wybranych krajach azjatyckich (mierzona stopą zwrotu z aktywów) Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Źródło: East Asia... (1998). Sarel (1997) wykazał, iż w latach 90. stopy wzrostu produktywności w krajach azjatyckich nie zmniejszyły się w porównaniu z poprzednimi latami, zatem to nie spadek produktywności, lecz złe decyzje inwestycyjne były powodem spadającej zyskowności inwestycji. Przykład koreańskich konglomeratów przemysłowych czeboli jest bardzo dobrą ilustracją niskiej rentowności inwestycji. Czebole intensywnie brały kredyty na finansowanie projektów inwestycyjnych. Stosunek zadłużenia do aktywów wynosił w 1997 r. przeciętnie 333% (Corsetti i in., 1998, s. 14). Prawie połowa czeboli wykazywała stratę netto, a zyski pozostałych zazwyczaj nie przekraczały 1%. Z raportu Azjatyckiego Banku Rozwoju wynika, iż stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału w przypadku 20 z 30 konglomeratów nie pokrywała kosztów kapitału, a w przededniu wybuchu kryzysu siedem z trzydziestu największych czeboli było praktycznie bankrutami (ABR, 1998). W 1996 roku 85% zysków osiąganych przez koreańskie przedsiębiorstwa było przeznaczane na spłatę odsetek. W Tajlandii, gdzie od 1995 r. znacznie pogorszyła się kondycja rodzimych przedsiębiorstw, w 1996 r. 45% zysków szło na spłatę odsetek. W

15 Anna Szczukiewicz 463 pozostałych trzech krajach wskaźnik ten był niższy i wynosił od 30 do 40%, co nadal przekraczało międzynarodowe normy (por. Berg, 1999, s. 14). Przeinwestowanie i przekapitalizowanie były w Korei skoncentrowane w sektorze produkcyjnym, natomiast w pozostałych krajach w sektorze dóbr trudno zbywalnych, głównie nieruchomości. W wyniku przeinwestowania ceny tych aktywów ciągle wzrastały, doprowadzając do baniek spekulacyjnych. Spekulacyjny boom z natury zawsze obraca się w krach w wyniku paniki finansowej (por. Kindleberger, 2001). Sygnały przeinwestowania w sektorze nieruchomości były dostrzegane w Tajlandii, Malezji i prawdopodobnie również w Indonezji, w których odnotowano spadek cen nieruchomości, chociaż ceny pomieszczeń biurowych pozostawały na stałym poziomie. Obawy, iż nowo budowane obiekty, które wkrótce miały wejść na rynek, zredukują ceny nieruchomości przyczyniły się do załamania na giełdzie. Najwcześniej, bo już w 1996 r. doszło do niego w Tajlandii. Na początku 1997 r. spadek indeksów odnotowały giełdy na Filipinach i w Malezji. Indonezję turbulencje giełdowe dotknęły dopiero w lipcu 1997 roku. Krach dotknął także sektor nieruchomości najwcześniej w Korei i Tajlandii których wartość spadła relatywnie najbardziej w stosunku do pozostałych aktywów. W Tajlandii indeks giełdowy spadł w 1996 r. w porównaniu do szczytowego 1993 r. o 51%, natomiast ceny nieruchomości straciły w tym okresie 73% wartości (por. Berg, 1999, s ). Rozwój indeksów giełdowych oraz cen nieruchomości w omawianych krajach azjatyckich obrazują rysunki i Rysunek Zmiany indeksów cen giełdowych wybranych krajów azjatyckich w latach Korea Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Uwaga: Średnie wartości roczne. Źródło: MFW (2004).

16 464 Geneza kryzysu azjatyckiego lat Rysunek Zmiany cen nieruchomości w wybranych krajach azjatyckich w latach Indonezja Malezja Filipiny Tajlandia Korea Źródło: MFW (2004), dane dla Korei: Edison, Luangaram, Miller (1998), s Charakterystyka sektora finansowego Sektor finansowy w krajach azjatyckich był zdominowany przez banki, w tym głównie banki handlowe. W Indonezji i na Filipinach banki handlowe dysponowały odpowiednio 84% i 82% całości aktywów systemu finansowego kraju. 70% aktywów systemu finansowego posiadały banki handlowe w Malezji, 64% w Tajlandii oraz 52% w Korei. Dużą rolę odgrywały również inne banki, jak np. państwowe banki rozwojowe i wyspecjalizowane w Korei dysponujące 17% aktywów, wyspecjalizowane banki państwowe w Tajlandii posiadające 10% aktywów, bądź banki oszczędnościowe na Filipinach będące w posiadaniu 9% aktywów systemu finansowego. Dodatkowo duże znaczenie odgrywały w Tajlandii firmy finansowe będące w posiadaniu 20% całości aktywów, a w Korei inne niebankowe instytucje finansowe dysponujące 26% całości aktywów systemu finansowego (por. Lindgren i in., 1999, s. 13). We wszystkich omawianych krajach banki były głównie prywatne. Jednocześnie znaczna część sektora bankowego znajdowała się w rękach państwowych, zwłaszcza w Indonezji, gdzie siedem banków państwowych posiadało ponad 40% aktywów systemu finansowego. W Tajlandii i Korei odsetek aktywów należących do banków publicznych wynosił około 15%, w Malezji tylko jeden duży bank handlowy był publiczny, a na Filipinach tylko jeden bank uniwersalny był częściowo własnością państwową. Struktura własności banków różniła się między krajami na skutek odmiennych uregulowań prawnych. Banki koreańskie były w posiadaniu różnych grup,

17 Anna Szczukiewicz 465 przy maksymalnej wysokości posiadanych akcji wynoszącej 4%. W Tajlandii, pomimo podobnych uregulowań kilka banków znalazło się w posiadaniu lub pod kontrolą grup kapitałowych. Podobnie w Indonezji, Malezji i na Filipinach, gdzie banki były własnością lub znajdowały się pod kontrolą koncernów. Filie banków zagranicznych posiadały od 5% do 20% aktywów systemu bankowego w systemach finansowych pięciu omawianych krajów. Korea, Malezja i Tajlandia wprowadziły najbardziej restrykcyjne regulacje dla zagranicznych banków, którym dozwolono na posiadanie 30% udziałów w instytucji finansowej. Najbardziej łagodne pod tym względem były przepisy na Filipinach, gdzie średnio jedna piąta aktywów banków uniwersalnych należała do filii 14 banków zagranicznych uprawnionych do założenia najwyżej sześciu takich filii na Filipinach. W Indonezji natomiast banki zagraniczne mogły posiadać do 85% joint venture, bądź do 49% akcji banków notowanych na giełdzie Liberalizacja i deregulacja sektora finansowego 7 We wszystkich omawianych krajach w latach 80. bądź 90. XX w. zmianom uległy uregulowania prawne określające zasady działania sektora finansowego. Dążono do zwiększenia swobody działania na rynkach finansowych, zwiększenia ich roli, wprowadzenia nowych instrumentów finansowych oraz rozwoju rynków kapitałowych. Liberalizacja uczyniła sektor finansowy bardziej atrakcyjnym miejscem inwestycji dla koncernów przemysłowych i handlowych oraz spowodowała istotne zmiany w jego strukturze. W Tajlandii, Indonezji i Korei, duże przedsiębiorstwa zakładały swoje banki, bądź wykupywały udziały w istniejących bankach i instytucjach finansowych. W Indonezji w 1988 r. było 11 banków, natomiast w 1994 r. już Jednocześnie daje się zauważyć powstawanie nowych, niebankowych instytucji finansowych, zakładanych głównie celem obejścia ograniczeń nałożonych na banki. W Indonezji, na przykład, banki zostały ograniczone w działalności leasingowej, venture capital, handlu papierami wartościowymi oraz zarządzaniu inwestycyjnym. Mogły natomiast zakładać filie w formie instytucji niebankowych, których powyższe ograniczenia nie dotyczyły. Banki indonezyjskie masowo korzystały z tego uprawnienia (Lindgren i in., 1999, s. 55). Mimo zniesienia wcześniejszych ograniczeń i zwiększenia swobody działania w systemach finansowych omawianych państw istniały regulacje zmierzające 7 Część ta, o ile inaczej nie zaznaczone, bazuje na najlepszym mi dostępnym a także szeroko cytowanym opracowaniu zagadnień azjatyckiego sektora finansowego C.-J. Lindgren i in. (1999). 8 Podniesienie minimalnego kapitału zakładowego z 10 mld do 50 mld rupii w 1994 r. ograniczyło nowe wejścia, liczba banków pozostała zatem prawie bez zmian do chwili wybuchu kryzysu.

18 466 Geneza kryzysu azjatyckiego lat do poprawienia nadzoru bankowego, zwiększenia przejrzystości, m.in. poprzez obowiązek publikowania raportów bilansowych, podniesienie barier wejścia, np. poprzez wzrost minimalnego kapitału zakładowego. Większość krajów wprowadziła również amerykański system ratingowy CAMEL (capital, asset, management, equity, liquidity). Podniesiono także wskaźniki adekwatności kapitałowej, chociaż nie wszystkie państwa spełniały pod tym względem międzynarodowo uznawane standardy bazylejskie. Regulacje były często poprawiane i dostosowywane do zmieniających się warunków rynkowych. Na przykład przed wybuchem kryzysu, rozpoznając niebezpieczeństwo koncentracji kredytów w sektorze nieruchomości, wprowadzono w Malezji ograniczenia określające maksymalny procentowy udział takich kredytów w ogólnej liczbie udzielanych kredytów, średnio na poziomie 20% (por. Corsetti i in., 1998). W zliberalizowanym systemie finansowym pozostały jednak wyraźne braki i słabości, leżące głównie po stronie uregulowań prawnych. Najważniejsze z nich dotyczyły: klasyfikacji i regulacji odnośnie udzielanych pożyczek, regulacji, co do likwidacji upadłych banków, mechanizmów sankcjonujących oraz systemu nadzoru bankowego. Problemy te w różnym stopniu dotyczyły poszczególnych krajów. Najmniej nimi dotknięty wydaje się system finansowy Malezji, gdzie problemy bankowe z lat doprowadziły do wprowadzenia nowego prawa bankowego, znacznie poprawiającego dotychczasowe uregulowania prawne oraz nadzór systemu bankowego (Lindgren i in., 1999, s. 81). Natomiast systemy pozostałych państw charakteryzowały podobne problemy. Boom kredytowy spowodował, iż pożyczki udzielane sektorowi prywatnemu stanowiły znaczącą pozycję w aktywach banków. Gwałtowny rozwój sektora finansowego oraz odejście od państwowego rozdzielnictwa kredytów sprawiły, iż brakowało wykształconej kadry pracowniczej będącej w stanie właściwie ocenić ryzyko kredytowe. Bardzo dobry tego przykład dostarcza Korea, gdzie od początku lat 80. państwo stopniowo ograniczało swoje zaangażowanie w decyzje przyznawania pożyczek bankowych, dotychczas, realizując zorientowaną na eksport politykę industrializacji, preferujące konglomeraty przemysłowe czebole. Banki, dysponujące większą swobodą decyzyjną, nie rozwinęły odpowiednio systemu analizy i kierowania ryzykiem kredytowym. Pożyczki były nadal w większości udzielane czebolom, od których nawet nie wymagano przedłożenia informacji o ich sytuacji finansowej (Ibidem). Decyzje o przyznaniu kredytu były podejmowane raczej na podstawie przedstawionego zabezpieczenia, niż na podstawie oszacowania ryzyka kredytowego i przyszłych możliwości spłaty kredytu. Powyższy mechanizm podejmowania decyzji kredytowych dotyczył nie tylko systemu koreańskiego. Charakteryzował on wszystkie omawiane kraje. Ponadto w wielu krajach ważną rolę odgrywały powiązania osobiste oraz tak

19 Anna Szczukiewicz 467 zwany crony capitalism, czyli kapitalizm kolesiów (Krugman 1998, 2001). Powszechne było także zjawisko korupcji, które w dalszym stopniu obniżało efektywność decyzji kredytowych. Dodatkowo brak regulacji odnośnie koncentracji udzielanych pożyczek spowodował, iż w głównej mierze były one skoncentrowane głównie na jednym sektorze. W przypadku Korei i Filipin był to sektor przemysłowy, a w pozostałych krajach sektor dóbr trudno zbywalnych, szczególnie nieruchomości. Taka koncentracja kredytów przyczyniła się do zmniejszenia odporności sektora finansowego na szoki sektorowe. Kondycja banków koreańskich była w ogromnym stopniu zależna od sytuacji czeboli, które z kolei były bardzo podatne na szoki kapitałowe, z uwagi na wysoki stopień zadłużenia oraz niskie stopy zysku. Natomiast koncentracja kredytów w sektorze dóbr trudno zbywalnych uzależniła sektor finansowy od sytuacji na rynku nieruchomości. Krach giełdowy, poprzedzający w niektórych państwach wybuch kryzysu, z cenami nieruchomości tracącymi relatywnie najwięcej na wartości, spowodował trudności w sektorze finansowym konfrontowanym z coraz większą liczbą niespłacalnych kredytów i gwałtownym spadkiem wartości ich zabezpieczenia. Trudności te nie były oficjalnie tak poważne. Odsetek niespłacanych kredytów był według oficjalnych statystyk na niższych poziomach niż w rzeczywistości. W Korei wynosił on w 1996 r. tylko 0,8% całości udzielonych kredytów (Berg, 1999, s. 8). W Tajlandii oficjalny odsetek niespłacanych kredytów wzrósł z 7,2% w 1995 r. do 11,6% w roku następnym, ale analitycy rynkowi szacują rzeczywisty stan na co najmniej 15% dla banków oraz 30% dla firm finansowych (Lindgren i in., 1999, s. 94). W większości państw kredyty były klasyfikowane jako niespłacane przy sześciomiesięcznym braku płatności. Jednak nawet pożyczki niespłacane przez sześć miesięcy mogły być łatwo restrukturyzowane. W Indonezji na przykład wystarczyło, iż jedna rata została spłacona i pożyczka nie była już zaliczana do niespłacanych pożyczek (Ibidem, s. 55). Na Filipinach banki były zobowiązane do składania kwartalnych raportów na temat bilansu finansowego. Nie zawierały one jednak żadnych informacji na temat poziomu niespłacanych pożyczek. Ponadto w Tajlandii odsetki od niespłacanych pożyczek były nadal naliczane, znacznie zawyżając zysk banku, na podstawie którego następnie wypłacano dywidendy oraz naliczano podatek (Ibidem, s. 94). Brak odpowiednich regulacji odnośnie systemu klasyfikacji kredytów, ich zabezpieczania oraz rozliczania powodował, iż kłopoty sektora finansowego, borykającego się z coraz większymi problemami niespłacanych pożyczek, nie były dobrze znane publicznie. Również wzajemne powiązania finansowe między instytucjami zmniejszały przejrzystość systemu. Dodatkowo w większości krajów nie było obowiązku

20 468 Geneza kryzysu azjatyckiego lat konsolidacji bilansów w ramach grupy kapitałowej, co jeszcze bardziej utrudniało właściwą ocenę kondycji danej instytucji finansowej. Na Filipinach dochodziło do sytuacji, że bank, który stracił płynność, mógł zostać oceniony notą dobry (Ibidem, s. 89). Przy czym do błędów w ocenie przyczyniało się również nieodpowiednie, raczej mechaniczne zastosowanie w praktyce systemów ratingowych. Brak odpowiednich mechanizmów regulujących zamykanie upadłych banków i ich wyjście z rynku spowodował powstanie pokusy nadużycia (moral hazard), zachęcającej banki do podejmowania nadmiernego ryzyka (Krugman 1998). W Indonezji upadłe prywatne banki były przeważnie wchłaniane przez bank centralny Indonezji. Kilka banków, które straciły płynność, nie zostało zamkniętych, ale nadal funkcjonowało. Takie postępowanie władz stanowiło zachętę dla innych banków do nie zachowywania odpowiedniej ostrożności i skłaniało do podejmowania nadmiernego ryzyka (Lindgren i in., 1999, s. 58). Na Filipinach proces likwidacji banku trwał średnio kilka lat. Rada Pieniężna podejmująca decyzje postawienia banku w stan upadłości nie była ograniczona czasowo. Ponadto nie było żadnych bodźców przyspieszających taką decyzję. Wręcz przeciwnie, rozpoczęty proces likwidacji banku mógł być sądowo zatrzymany a podejmujący decyzje urzędnicy z Rady Pieniężnej, jak również na dalszym etapie z Bangko Sentral ng Pilipinas mogli być pociągnięci do odpowiedzialności sądowej w przypadku podjęcia błędnej decyzji (Ibidem, s. 89). Ponadto szeroka skala interwencji ze strony państwa podczas wcześniejszych kryzysów finansowych (w Tajlandii w latach , w Malezji w latach oraz w Indonezji w 1994 r.) stwarzały wrażenia istnienia w sektorze finansowym pełnych gwarancji państwowych, co wzmagało dalej pokusę nadużycia (Alba i in., 1998, s. 13). W miarę zwiększania autonomii systemu finansowego nie zadbano o skuteczne mechanizmy kontrolne, w związku z czym system kontroli sektora finansowego był mało efektywny. Kontrolerzy nie mieli dostępu do wszystkich informacji, jak np. do szczegółowych informacji na temat udzielanych pożyczek, oraz nie mieli wystarczającej wiedzy praktycznej, aby właściwie ocenić sytuację danej instytucji finansowej (Ibidem, s. 15). W Indonezji system kontroli był na tyle nieefektywny, iż nie wykazywał większej ilości niespłacalnych pożyczek niż oficjalnie podawano do wiadomości, co z reguły wykazywali kontrolerzy w innych państwach. Wysiłki zmierzające do stworzenia właściwych ram prawnych oraz systemu nadzoru finansowego zapewniających odpowiednie jego funkcjonowanie na niewiele się zdają przy braku skutecznych sankcji za niestosowanie się do przepisów. W krajach azjatyckich takich sankcji brakowało. Nawet, gdy kontrolerzy stwierdzili, iż przekroczone zostały dopuszczalne minimalne poziomy utrzymy-

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Warszawa 2002 Streszczenie Opracowanie poświęcone zostało analizie

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 10.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

1.Istota kryzysu finansowego... 4

1.Istota kryzysu finansowego... 4 UWAGA!! Treść poniższej pracy objęta jest ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a właścicielem autorskich praw majątkowych jest autor poniższej pracy,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE

ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE Aneta Kosztowniak ROZDZIAŁ 4 MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE A KRYZYSY FINANSOWE Wprowadzenie O niewłaściwie prowadzonej polityce międzynarodowych instytucji finansowych świadczą kryzysy finansowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s.

Gospodarka narodowa. Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin. Dominik A. SKOPIEC* 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. Dominik A. Skopiec, Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin 5 Gospodarka narodowa 1 (269) Rok LXXXIV/XXV styczeń luty 2014 s. 5 31 Dominik A. SKOPIEC* Perspektywy internacjonalizacji waluty Chin Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro www.pwc.pl Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro XXII Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój 4-6 września 2012 Spis treści 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO 22.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 342/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA EUROPEJSKA RADA DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO z dnia 21 września

Bardziej szczegółowo

Aleksander Grzelak. 1. Wstęp

Aleksander Grzelak. 1. Wstęp Aleksander Grzelak WYBRANE ZAGADNIENIA OBECNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO Streszczenie: Głównym celem artykułu jest dokonanie oceny obecnego kryzysu ekonomicznego (zapoczątkowanego w 2007 roku). Zostało to

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WĘGIERSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI PIENIĘŻNEJ. Zsolt Kondrat 1, Gergely Koczan

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WĘGIERSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI PIENIĘŻNEJ. Zsolt Kondrat 1, Gergely Koczan XXII KONFERENCJA NAUKOWA NBP REFORMY STRUKTURALNE A POLITYKA PIENIĘŻNA FALENTY 2002 STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WĘGIERSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI PIENIĘŻNEJ Zsolt Kondrat 1, Gergely Koczan

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE

AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Joanna Gocłowska-Bolek* AMERYKA ŁACIŃSKA TENDENCJE ROZWOJOWE PO GLOBALNYM KRYZYSIE WPROWADZENIE Kryzysy gospodarcze i finansowe w regionie latynoamerykańskim

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo