MISJA MISSION. 60-lecie PROCHEMU. The 60th anniversary of PROCHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MISJA MISSION. 60-lecie PROCHEMU. The 60th anniversary of PROCHEM"

Transkrypt

1 MISJA Misjà firmy PROCHEM S.A. jest umo liwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im us ug o najwy szej jakoêci w terminach i cenach przez nich akceptowanych. MISSION PROCHEM S.A. s mission is to guarantee its clients a real competitive advantage through supplying them with top-quality service at reasonable prices and attractive completion deadlines. 60-lecie PROCHEMU W lutym 2007 roku minie 60 lat dzia alnoêci PROCHEMU. Rozpoczynamy przygotowania do jubileuszu, a powodów do uroczystego obchodzenia tej rocznicy jest wiele. Firma posiada ugruntowanà pozycj zarówno wêród klientów, jak i w swoim Êrodowisku, wiele nagród i certyfikatów zaêwiadczajàcych o jej wiarygodnoêci technicznej i ekonomicznej, doêwiadczonà i sprawdzonà kadr o du ym sta u pracy, wspieranà przez licznà grup m odych pracowników. Ostatnie lata w tej prawie 60-letniej dzia alnoêci to dynamiczny rozwój firmy, pomyêlne wyniki finansowe, a plany na najbli sze lata równie ambitne. The 60th anniversary of PROCHEM 60 years of PROCHEM s activity will have passed in February We are starting to make preparations to celebrate this jubilee - as there are many reasons to celebrate this anniversary solemnly. The company has an established position amongst clients and in its environment, many awards and certificates that certify its technical and economic credibility as well as experienced and reliable senior staff supported by a numerous group of young employees. The Company s dynamic development and favourable economic results have been noted in recent years of that almost 60 years of operating and its plans for the future are equally ambitious. 1

2 LIST Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, Nasi Akcjonariusze, Klienci i Wspó pracownicy W imieniu Zarzàdu Spó ki Akcyjnej PROCHEM mam przyjemnoêç przedstawiç Paƒstwu podsumowanie najwa niejszych osiàgni ç minionego 2005 roku oraz g ówne zadania, jakie za o yliêmy sobie do wykonania w 2006 roku. LETTER of the President Ladies and Gentlemen, Our Shareholders, Customers and Contractors On behalf of the Management Board of PROCHEM, a Joint Stock Company, I have great pleasure in presenting you the summary of the most significant achievements of 2005 and the main tasks which we have assumed for Wyniki uzyskane przez firm w 2004 roku by y znacznie lepsze ni w poprzednich latach, ale rok 2005 by pod tym wzgl dem rekordowy. àczne przychody uzyskane przez PROCHEM w 2005 r. wynios y ponad 575 mln z. Zysk netto Spó ki osiàgni ty w 2005 roku równie jest znacznie wy szy ni w roku poprzednim i wyniós prawie 13 mln z. WzmocniliÊmy naszà pozycj w kraju, jak równie pozyskaliêmy nowe du e kontrakty eksportowe. Do grona najwi kszych klientów spó ki mo emy w dalszym ciàgu zaliczyç czo owe firmy sektora paliwowego i rafineryjnego, poligraficznego, motoryzacyjnego, ale roênie te znaczenie us ug dla innych sektorów - w tym m.in. chemicznego, farmaceutycznego i elektronicznego. W zwiàzku ze znacznym wzrostem iloêci zleceƒ w 2005 roku zanotowaliêmy tak e, po kilku latach stabilizacji, znaczàcy wzrost zatrudnienia w firmie - o ponad 20%. JeÊli chodzi o Grup Kapita owà PROCHEMU to przychody skonsolidowane w 2005 roku by y równie znacznie wy sze ni w roku ubieg ym i wynios y ponad 620 mln z, a zysk netto ok. 25 mln z. W sk adzie Grupy nastàpi a tylko jedna zmiana - zakupiono ponad 28% udzia ów spó ki ITEL Sp. z o.o., z siedzibà w Gdyni. Najlepsze wyniki finansowe w Grupie Kapita owej uzyska a spó ka IRYDION, dzi ki sprzeda y z dobrym zyskiem budynku biurowego, ale tak e inne spó ki uzyska y dobre wyniki. Chcia bym teraz w skrócie przedstawiç najwa niejsze osiàgni cia rzeczowe PROCHEMU, którymi mo emy pochwaliç si w 2005 roku. W tematach realizacyjnych najwi kszym by a kontynuacja generalnej realizacji inwestycji III nitki rurociàgu Przyjaêƒ na odcinku Adamowo - Plebanka dla PERN Przyjaêƒ, która zosta a przerwana w listopadzie 2005 r. wskutek obustronnego wypowiedzenia. Innym du ym tematem realizacyjnym by a kolejna inwestycja dla Wydawnictwa H. Bauer - budowa nowej drukarni w Wykrotach, która zosta a zakoƒczona. Trwajà koƒcowe prace przy modernizacji bazy paliwowej w Szczecinie dla PKN ORLEN oraz oddanej ju do eksploatacji instalacji hydrorafinacji parafin dla Rafinerii Trzebinia. ZakoƒczyliÊmy budow instalacji nalewu paliw do autocystern dla Grupy LOTOS w Gdaƒsku. W 2005 r. kontynuowaliêmy równie remont i modernizacj budynków biurowych SGGW przy ul. Rakowieckiej w Warszawie oraz remont i modernizacj budynków przy ul. E.Plater w Warszawie dla dzier awcy obiektów, którym jest spó ka PROCHEM INWESTYCJE. W ubieg ym roku firma rozpocz a realizacj kontraktu na projektowanie i wykonanie instalacji granulacji nawozów dla w gierskiej firmy Nitrogenmuvek Rt., a w grudniu 2005 r. podpisany zosta drugi kontrakt z tà firmà na projektowanie i realizacj instalacji neutralizacji azotanu amonu. Rozpocz liêmy realizacj kontraktu na projektowanie i wykonanie instalacji petrokarbochemicznej dla Petrochemii-Blachowni w K dzierzynie-koêlu. W 2005 r. PROCHEM pe ni nadzór inwestorski na kilku inwestycjach, m.in. przy budowie Centrum sportowo-konferencyjnego dla Toyoty Motor Manufacturing Poland w Wa brzychu, pe ni rol kierownika projektu na budowie budynku biurowo-redakcyjnego oraz gara u wielopoziomowego dla TVP w Warszawie, prowadzi nadzór inwestorski przy realizacji adaptacji budynków na stacje dializ dla firmy Gambro, a tak e nadzór inwestorski na budowie kompleksu apartamentowo-us ugowego CityBud w Warszawie. PROCHEM kontynuowa równie pe nienie funkcji In yniera Kontraktu wg FIDIC (jako cz onek mi dzynarodowych konsorcjów) na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w mieêcie i gminie Rybnik oraz przy modernizacji oczyszczalni Êcieków dla miasta Lublina. Obydwa programy inwestycyjne wspó finansowane sà przez fundusz ISPA. Tematów projektowych w 2005 r. by o bardzo du o, a najwi ksze z nich poza w/w to: rozbudowa zak adów opon samochodowych Michelin w Olsztynie, projektowanie trójwymiarowe instalacji do wydobycia ropy naftowej z dna morza na p ywajàcej platformie wydobywczej dla Vetco Aibel, modernizacja 6 baz paliwowych dla PKN ORLEN, modernizacja w ró nym zakresie kilkunastu baz paliwowych dla NAFTOBAZ. WykonaliÊmy równie kilka projektów dla wojska, m.in. modernizacj zbiorników oraz urzàdzeƒ dystrybucji produktów naftowych w jednostce wojskowej ceutycznego - projekt modernizacji wydzia u dozowni dla POLFY Tachomin oraz kontynuacja projektu przeniesienia i modernizacji instalacji syntez dla POLPHARMY w Starogardzie Gdaƒskim. Rozpocz liêmy tak e du y projekt rozbudowy instalacji bieli tytanowej w Zak adach Chemicznych Police. W styczniu 2006 r. podpisaliêmy umow z LG Philips LCD na projekt zak adu produkcji monitorów ciek okrystalicznych w Kobierzycach. Zapad a decyzja o rozbudowie Fabryki Zespo ów Samochodowych dla TMMP w Wa brzychu - w zwiàzku z tym, liczymy na kontynuowanie naszej kilkuletniej wspó pracy z tym klientem. W 2005 r. dzi ki dobrym wynikom finansowym uzyskanym przez Spó k w 2004 r. oraz wielu znaczàcym osiàgni ciom w dziedzinie projektowania, firma nasza otrzyma a kilka presti owych nagród. Najwa niejsze z nich to nagroda g ówna Ministra Infrastruktury w konkursie Projekt In ynierski Roku 2004 za projekt zbiorników ropy naftowej dla PERN PRZYJAè w Adamowie oraz I nagroda za projekt instalacji na platformie wydobywczej TROLL A dla norweskiej firmy ABB Offshore Systems. W 2005 r. PROCHEM zdoby równie równorz dnà I nagrod w gronie kilku firm, w konkursie Najlepsza firma projektowa w Polsce w latach zorganizowanym przez Izb Projektowania Budowlanego. W konkursie Mazowiecka Firma Roku 2004 organizowanym przez Zwiàzek Pracodawców Mazowsza, PROCHEM otrzyma I nagrod i statuetk Z otego Or a w kategorii budownictwo i infrastruktura. I miejsce i tytu Pracodawca Roku 2004 w Budownictwie w konkursie organizowanym przez Polski Zwiàzek Pracodawców Budowlanych otrzyma Prezes PROCHEM S.A. W grudniu 2005 r. otrzymaliêmy nominacj do nagrody Lider Biznesu 2005 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club, a w lutym br. nastàpi o rozstrzygni cie tego konkursu - PROCHEM otrzyma Z otà Statuetk Lidera Polskiego Biznesu Generalnie oceniajàc, rok 2005 by kolejnym dobrym rokiem tak e dla naszych akcjonariuszy. Cena jednej akcji spó ki na dzieƒ r. wynios a 29,80 z i by a o 43% wy sza od ceny akcji na dzieƒ r. (20,80 z za jednà akcj ). Rok 2005 by tak e ostatnim rokiem 3-letniej kadencji Zarzàdu PROCHEM S.A. W ciàgu tych trzech lat uzyskaliêmy bardzo dobre wyniki ekonomiczne - nastàpi wzrost wartoêci ksi gowej 1 akcji spó ki z 8,45 z do 13,94 z tj. o 65% w odniesieniu do bilansu jednostkowego spó ki, a z 8,31 z do 18,96 z, tj. wzrost o 130% w odniesieniu do bilansu skonsolidowanego Spó ki. àczny zysk netto spó ki wyniós w tym okresie 19,2 mln z, a àczny zysk netto skonsolidowany ok. 39 mln z. Najwa niejsze zadania dla nas do wykonania w 2006 roku, to m.in.: sprawna realizacja rozpocz tych du ych tematów projektowych i realizacyjnych, efektywna dzia alnoêç majàca na celu pozyskanie nowych tematów w ró nych sektorach, w kraju i zagranicà, osiàgni cie dobrej rentownoêci dzia alnoêci podstawowej spó ki i satysfakcjonujàcej stopy zwrotu na kapitale. Obecny portfel zamówieƒ na us ugi naszej firmy na 2006 rok, jak i negocjowane nowe kontrakty, pozwalajà patrzeç w przysz oêç z optymizmem. W lutym tego roku rozpocz liêmy 60-ty rok dzia alnoêci firmy. Jak ka da okràg a rocznica jest to dobra okazja do podsumowania dotychczasowych osiàgni ç, powspominania tych osób i wydarzeƒ, które mia y najwi kszy wp yw na sukcesy firmy, ale równie do dyskusji o dalszej strategii rozwoju spó ki. Wyra am przekonanie, e wykonanie planowanych zamierzeƒ na 2006 r. przyniesie satysfakcj naszym Akcjonariuszom, Klientom oraz Wspó pracownikom. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. The results obtained by the company in 2004 were much better than in the preceding years and 2005 was the peak year with this regard. Total income obtained by PROCHEM in 2005 amounted to PLN million. The Company s net profit for 2005 was also much higher than in the preceding year and amounted almost to PLN 13.0 million. We have improved our position in Poland as well as gathered new large-scale export contracts. The leading companies from the fuel, refinery, printing and automotive sector still remain within the group of our largest customers, but also the importance of our services for other sectors - including among other things chemical, pharmaceutical and electronic sectors is considerably raising. In connection with the considerable increase of orders in 2005, after several years of stability, we have also noted a considerable - over 20% increase of employment within the Company. As far as the PROCHEM Capital Group is concerned, the consolidated revenue in 2005 was much higher than in the preceding year and amounted to PLN million and the net profit - about PLN 25.0 million. There was only one change in the composition of the Group. 28% of shares of ITEL Sp. z o.o. with the seat in Gdynia were bought. The best financial results in the Capital Group were generated by IRYDION thanks to the sale of an office building with a good profit, but also other companies obtained good results. Now, I should like to present in short the most significant achievements of PROCHEM on which we can pride ourselves in The most important project implemented was the continuation of the general contractorship of the 3rd line of Przyjaêƒ pipeline between Adamowo and Plebanka for PERN Przyjaêƒ which was interrupted in November 2005 as the result of mutual termination of contract. Another important project was another investment contract for the H. Bauer Publishing House - the construction of a new printing house in Wykroty which has been completed. The finishing work connected with modernization of the fuel storage facility for PKN ORLEN in Szczecin and a wax hydrofining plant for Rafineria Trzebinia (which has just been put into operation) is still being continued. We have also completed the construction of a fuel tanker filling station for the GRUPA LOTOS in Gdaƒsk. In 2005, we also continued the refurbishment and modernization of office buildings of the Warsaw Agricultural University (SGGW) at Rakowiecka Street in Warsaw as well as the refurbishment and modernization of buildings at E. Plater Street in Warsaw for the lessee of premises, i.e. PROCHEM INWESTYCJE. Last year, the Company commenced work on a contract for the design and construction of fertilizer granulation installations for the Hungarian company Nitrogenmuvek Rt., while in December 2005 we have signed another contract with that company for the design and construction of ammonium nitrate neutralization installations. We have commenced work on a contract for designing and construction of petrocarbon chemical installations for Petrochemia-Blachownia in K dzierzyn-koêle. In 2005, PROCHEM provided investor s supervision over several investments, including: the construction of a sports and conference centre for Toyota Motor Manufacturing Poland in Wa brzych; performed the role of project manager for the construction of an editorial and office building and multi-storey garage for TVP (Polish Television) in Warsaw; provided investor s supervision for the adaptation of buildings for dialysis stations for the company Gambro as well as the construction of the CityBud apartment and office complex in Warsaw. PROCHEM also continued to hold the function of the FIDIC Contract Engineer (as a member of an international consortium) for the construction of the sewerage system in the town and municipality of Rybnik and for the modernization of a waste treatment plant for the city of Lublin. Both investment programmes are co-financed by the ISPA fund. There were many projects in 2005 and the largest of them - except for the above-mentioned ones include: development of the Michelin tire manufacturing plant in Olsztyn, design of three-dimensional installations for drilling oil from the bottom of the sea on the floating oil extracting platform for Vetco Aibel, modernization of six fuel storage facilities for PKN the modernization of oil tanks and oil products distribution equipment in the military unit in Maksymilianów, Nowy Glinnik, Inowroc aw and the Naval Base in Gdynia as well as for our regular customers in the pharmaceutical sector - a project for modernization of dry antibiotics filling unit for POLFA Tarchomin and the continuation of the project of transfer and modernization of synthesis installation for POLPHARMA in Starogard Gdaƒski. We have also commenced the large-scale project for development of titanium white installations in Police - Chemical Manufacturing Plant. In January 2006 we signed the contract with LG Philips LCD for designing of LCDs manufacturing plant in Kobierzyce. The decision has been made on the development of the Automotive Assembly Manufacturing Plant for TMMP in Wa brzych. In this regard, we expecting to co-operate for next several years with this customer. In 2005, thanks to good financial results obtained by the Company in 2004 as well as many significant achievements in the field of design, our company received several prestigious awards. The most important of them are: the Minister of Infrastructure First Prize in the competition Engineering Project of the Year 2004 granted for the design of oil tanks for PERN PRZYJAè in Adamów and the First Prize for the design of TROLL A drilling platform for the Norwegian company ABB Offshore Systems. In 2005, PROCHEM has also won a similar first prize amongst several companies in the competition Best design company in Poland in organised by the Chamber of Construction Designing. PROCHEM received first prize and the Silver Eagle statuette in the 2004 Mazowsze Company of the Year competition (in the construction and infrastructure category) organised by the Mazowsze Employers Union. The President of PROCHEM S.A. received the first position and the title of Employer of the Year 2004 in Construction Industry in the competition organized by the Polish Association of Construction Branch Employers. In December 2005, we received a nomination for the Business Leader of 2005 award in the competition organized by Business Centre Club. In February this year at the award ceremony PROCHEM received the Golden Statuette of Polish Business Leader of Generally speaking, 2005 was another good year for our shareholders as well. The price per share of the company as of amounted to PLN and it was 43% higher than the price per share as of (PLN per 1 share). 2005, was the last year of a 3-year term of office of PROCHEM S.A. Management Board. In those 3 years, we have obtained very good results and it has seen the increase of the book value of 1 share of the company from PLN 8.45 to PLN 13.94, which is an increase of 65% with reference to the company s unit balance and from PLN 8.31 to PLN (i.e. 130% increase with reference to the company s consolidated balance. Total net profit of the company in that period amounted to PLN 19.2 million and total consolidated net profit was about PLN 39 million. Our most significant tasks to be completed by PROCHEM in 2006 among other things include: efficient performance of already commenced large design and construction projects, efficient activity aimed at obtaining new themes in different sectors in the domestic and foreign markets, achieving good profitability of core operations of the company and satisfactory rate of return on equity. The current backlog of orders for services provided by our company for 2006 as well as the new contracts being negotiated allows us to think ahead with optimism. In February this year, we commenced the 60th year of our company s operations. As at every full anniversary it is a good occasion to sum up our achievements so far, refer to persons and events which had the crucial influence upon the company s success but also to discuss about further development strategy of the company. I am convinced that the performance of projects intended for 2006 will bring satisfaction to our Shareholders, Customers and Contractors. 2 w Maksymilianowie, Nowym Glinniku i Inowroc awiu oraz w Porcie ORLEN, and modernization of a dozen or so fuel storage facilities for NAFTO- Wojennym Gdynia, a tak e dla naszych sta ych klientów z sektora farma- BAZY. We have also carried out several projects for the army including Warsaw, April

3 W adze spó ki Company Authorities Zarzàd Spó ki Management Board (na zdj ciu od lewej / from left) Wiceprezes / Dyrektor ds. Technicznych Vice Chairman / Technical Director Jaros aw St pniewski Prezes / Dyrektor Generalny Chairman / General Director Marek Garliƒski Cz onek Zarzàdu / Dyrektor ds. Sprzeda y i Marketingu Management Board Member / Sales and Marketing Director Marek Kiersznicki Dyrekcja Dyrektor Finansowy / Financial Director Krzysztof Marczak Directors (na zdj ciu od lewej / from left) Dyrektor Oddzia u PROCHEM PROJEKT PROCHEM PROJEKT Division Director G ówny Ksi gowy / Chief Accountant Grzegorz Koby ecki Barbara AuguÊciƒska Dyrektor ds. Zarzàdzania Produkcjà Production Management Director Maciej Kalita Rada Nadzorcza Supervisory Board (na zdj ciu od lewej / from left) Krzysztof Ob ój Henryk Kamionka Maria Garbecka Andrzej Karczykowski - Przewodniczàcy / Chairman Stanis aw Srokowski 4 5

4 ZAKRES dzia alnoêci RANGE of activities PROCHEM S.A. jest wiodàcà w Polsce firmà in ynierskà z d ugoletnià tradycjà. Poczàtki firmy si gajà 1947 roku, kiedy to zosta o utworzone biuro projektowe budownictwa przemys owego. W przysz ym roku Êwi towaç b dziemy jubileusz 60-lecia firmy. Od poczàtku swojego istnienia firma nieprzerwanie prowadzi dzia alnoêç w ró nych ga ziach gospodarki, Êwiadczàc us ugi konsultingowe, projektowe, realizacyjne oraz utrzymania w ruchu, i odnosi sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym. Firma dysponuje zarówno profesjonalnym zespo em pracowników, jak i stosowanymi powszechnie, najnowoczeêniejszymi narz dziami oraz metodami pracy, które zapewniajà obs ug klienta na najwy szym poziomie. PROCHEM S.A. is a leading Polish engineering firm with many years of tradition. Its history goes back to 1947 when a design studio for industrial construction was established. Next year we will celebrate 60 years of PROCHEM s activity jubilee. Since then the firm has been operating continuously in various branches of the economy, providing consultancy, design, construction and production maintenance services. The firm has been successful in the domestic as well as in foreign markets. The company has highly qualified staff, stateof-the-art tools and uses work methods that ensure the highest possible standards of customer service. The attention paid to service quality is one of the most important principles of the firm. 6 7

5 ZAKRES dzia alnoêci RANGE of activities PROCHEM oferuje swoim klientom us ugi na ka dym etapie procesu inwestycyjnego poczàwszy od dzia alnoêci przedinwestycyjnej, poprzez projektowanie, realizacj, a do zarzàdzania nieruchomoêciami i utrzymania w ruchu instalacji lub obiektów przemys owych. Wraz ze spó kami nale àcymi do Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. jesteêmy w stanie rozwiàzaç wszelkie problemy jakie inwestorzy mogà napotkaç w procesie inwestycyjnym. W ciàgu swojej d ugoletniej dzia alnoêci PROCHEM wyspecjalizowa si w obs udze klientów z trzech podstawowych segmentów: budownictwa przemys owego, w tym g ównie z takich przemys ów jak: - chemiczny, - rafineryjny i petrochemiczny, - farmaceutyczny, - motoryzacyjny, - spo ywczy, - poligraficzny. budownictwa u ytecznoêci publicznej: - banki, - obiekty biurowe, - centra handlowe, magazynowe i spedycyjne. obiektów i instalacji ochrony Êrodowiska, a w szczególnoêci w: - konsultingu w zakresie pomocy w realizacji kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w tym opracowywaniu wniosków o dofinansowanie, jak równie pe nieniu funkcji in yniera kontraktu FIDIC, - utylizacji i przerobie przemys owych i miejskich odpadów sta ych, jak równie recyklingu niektórych surowców wtórnych, - miejskich i przemys owych oczyszczalniach Êcieków, - instalacjach odsiarczania spalin, ropy naftowej i gazu, - instalacjach odsiarczania biogazu w oczyszczalniach Êcieków. Podstawowà zasadà w dzia alnoêci firmy jest osiàgni cie zadowolenia klienta przez spe nienie wymagaƒ kontraktu, wykonanie us ugi w ramach ustalonego bud etu i harmonogramu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów jakoêci, bezpieczeƒstwa oraz ochrony Êrodowiska. W tym celu PROCHEM nieustannie inwestuje w rozwój, promuje jakoêç, dà y do kompleksowej obs ugi inwestora. Realizujemy inwestycje kompleksowo od przygotowania koncepcji projektowych po symboliczne przekazanie klucza inwestorowi, bàdê te realizujemy poszczególne zadania na ró nych etapach procesu inwestycyjnego. Wielokrotnie uczestniczyliêmy w organizacji i zarzàdzaniu inwestycjà, pe niàc funkcj doradcy, developera, inwestora zast pczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, in yniera kontraktu FIDIC, czy te generalnego realizatora inwestycji. PROCHEM offers its customers services at every stage of the investment process, beginning with pre-investment preparations, through designing, construction and including real estate management and maintenance of industrial installations and facilities. Together with other companies in the PROCHEM S.A. Capital Group we are able to solve any problems that investors may encounter in the investment process. During the many years of its operations, PROCHEM has specialised in providing services to its customers with regard to: industrial construction, including mainly such industries like: - chemical, - refinery and petrochemical, - pharmacy, - automotive, - food processing, - printing. public buildings and utilities: - banks, - offices, - shopping centres, warehouses and forwarding facilities. environmental protection facilities and installations, and in particular: - consulting services in scope of execution of contracts financed from EU financial aid programmes (including applications for co-financing as well as acting as contract engineer according to FIDIC regulations), - industrial and municipal solid waste management systems, with recycling for some materials, - municipal and industrial sewage treatment plants, - waste gas, oil and gas desulfurizing installations, - biogas desulfurizing installations in sewage treatment plants. The underlying principle of the firm s operation is satisfaction of customers by meeting contract requirements, and providing services within the agreed budget and schedule while ensuring high quality, safety and environmental protection standards. To this end PROCHEM continually invests in its development, promotes quality and strives to offer comprehensive investor services. We realise comprehensive investment projects from the preparation of the concept to the symbolic handing over of the keys to the investor. We can also implement specific stages of the investment process. On many occasions we have participated in organising the investment process as an advisor, developer, project manager, investor supervision inspector, FIDIC contract engineer or general contractor. 8 9

6 ZAKRES dzia alnoêci RANGE of activities W zakresie kompleksowej obs ugi, proponujemy przede wszystkim: I. Dzia ania poprzedzajàce inwestycj : - badania rynkowe i lokalizacyjne, - studium wykonalnoêci (feasibility study), - konsulting, - bud etowanie, - organizacj finansowania inwestycji. II. Realizacj inwestycji: - projektowanie wielobran owe we wszystkich fazach wraz z otrzymaniem wymaganych dla nich uzgodnieƒ i zatwierdzeƒ, - generalnà realizacj inwestycji / generalne wykonawstwo, - inwestorstwo zast pcze / zarzàdzanie projektem, - nadzór inwestorski, - kontrol kosztów / harmonogramowanie, - kompletacj dostaw. III. Zarzàdzanie obiektami: - zarzàdzanie nieruchomoêciami, - zarzàdzanie obiektami komercyjnymi, - obs uga techniczna i utrzymanie w ruchu obiektów i instalacji przemys owych. As part of our comprehensive service we offer above all: I. Pre-investment activities: - market and location research, - feasibility study, - consulting, - budgeting, - organisation of investment financing. II. Comprehensive contracting services for investment projects: - multi-sector engineering and designing in all phases including securing all the necessary approvals and acceptances, - general contracting, - project management / construction management, - investor s supervision, - cost audits / scheduling, - procurement. III. Maintenance management: - real estate management, - commercial property management, - maintenance of industrial objects and installations

7 NAJWA NIEJSZE osiàgni cia w 2005 roku The most IMPORTANT achievements of 2005 Po kilku latach zastoju sektor budowlany wszed w faz dynamicznego rozwoju. We wszystkich bran ach, od budownictwa przemys owego, komercyjnego, poprzez infrastrukturalne i magazynowe widoczne jest znaczne o ywienie. Te pozytywne tendencje znalaz y swoje odbicie we wzroêcie przychodów oraz rentownoêci dzia alnoêci firm in ynierskich i budowlanych. Wyniki uzyskane przez firm w 2004 roku by y znacznie lepsze ni w poprzednich latach, ale mo na powiedzieç, e 2005 rok by pod tym wzgl dem rekordowy. Dla ca ej bran y budowlanej by on korzystny. Ros a produkcja budowlano-monta owa i zwi kszy a si liczba nowych inwestycji. Zdaniem specjalistów prognozy na rok 2006 dla firm z sektora budowlanego sà równie optymistyczne - spodziewany jest znaczny wzrost inwestycji w wielu obszarach, interesujàcych z punktu widzenia naszej firmy. The construction industry has entered into a dynamic development stage after several years of downturn. The considerable signs of revival are noted in each branch from industrial and commercial to infrastructural and warehouse construction. These positive tendencies are reflected in the increase of incomes and profitability of engineering and construction companies. The results obtained by the company in 2004 were much better than in the preceding years but one can say that 2005 was the peak year with this regard. It was profitable for the entire construction industry. There was an increase in building and assembly production as well as a number of new investments. According to experts, economic forecasts for 2006 for construction sector companies are also optimistic. The considerable increase in investments in numerous fields that are interesting from our company s point of view is foreseen

8 NAJWA NIEJSZE osiàgni cia w 2005 roku The most IMPORTANT achievements of 2005 Wieloletnie doêwiadczenie PROCHEM S.A. potwierdza, e partnerska wspó praca ze sta ymi klientami przynosi najlepsze rezultaty. Do grona najwi kszych klientów spó ki mo emy w dalszym ciàgu zaliczyç czo owe firmy sektora paliwowego i rafineryjnego, poligraficznego, motoryzacyjnego, ale roênie te znaczenie us ug dla innych sektorów - w tym m.in. chemicznego, farmaceutycznego i elektronicznego. Niezale nie od tej tendencji staramy si pozyskiwaç nowych klientów i nowe tematy zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W zwiàzku z rozpocz ciem realizacji dwóch du ych tematów pod klucz dla klienta w gierskiego, spodziewamy si, e w najbli szych latach znacznie wzroênie eksport naszych us ug. WÊród tematów zakoƒczonych w 2005 r. oraz tych, które b dà kontynuowane przez firm w roku 2006, wymieniamy te najwa niejsze: III nitka rurociàgu Przyjaêƒ wraz z infrastrukturà towarzyszàcà na odcinku Adamowo-Plebanka - kontynuacja generalnej realizacji inwestycji, w ramach powo anego do tego celu Konsorcjum, przerwana w listopadzie 2005 r., instalacja nalewu paliw do autocystern dla GRUPY LOTOS w Gdaƒsku - zakoƒczenie realizacji pod klucz, instalacja hydrorafinacji parafin dla Rafinerii Trzebinia - zakoƒczenie realizacji pod klucz, instalacja granulacji nawozów dla Nitrogenmuvek w Petfurdo - rozpocz cie projektu i realizacji pod klucz, instalacja neutralizacji azotanu amonu dla Nitrogenmuvek w Petfurdo - rozpocz cie projektu i realizacji pod klucz, instalacja petrokarbochemiczna dla Petrochemii Blachowni w K dzierzynie-koêlu - rozpocz cie projektu i realizacji pod klucz, modernizacja bazy paliwowej dla PKN ORLEN w Szczecinie - kontynuacja realizacji pod klucz, drukarnia wkl s odrukowa dla BDN Polska w Wykrotach - zakoƒczenie generalnej realizacji inwestycji, remont i modernizacja budynków biurowych SGGW w Warszawie - kontynuacja realizacji pod klucz, remont i modernizacja budynków IRIDIUM w Warszawie - kontynuacja realizacji pod klucz. centrum sportowo-konferencyjne dla Toyota Motor Manufacturing Poland w Wa brzychu - projekt i nadzór inwestorski, budynek redakcyjno-biurowy dla Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie - kontynuacja us ug w zakresie inwestorstwa zast pczego, kompleks apartamentowo-us ugowy CityBud w Warszawie - kontynuacja us ugi w zakresie inwestorstwa zast pczego, adaptacja budynków na stacje dializ dla firmy GAM- BRO - nadzór inwestorski, system kanalizacji sanitarnej w mieêcie i gminie Rybnik (program inwestycyjny wspó finansowany przez fundusz ISPA) - kontynuacja pe nienia funkcji In yniera Kontraktu wg standardów FIDIC w ramach powo anego do tego celu Konsorcjum, modernizacja oczyszczalni Êcieków dla miasta Lublina (program inwestycyjny wspó finansowany przez fundusz ISPA) - kontynuacja pe nienia funkcji In yniera Kontraktu wg standardów FIDIC w ramach powo anego do tego celu Konsorcjum. rozbudowa zak adów opon samochodowych Michelin w Olsztynie - projekt, zak ad produkcji monitorów ciek okrystalicznych dla LG.Philips LCD w Kobierzycach - rozpocz cie projektu, rozbudowa instalacji bieli tytanowej dla ZCh POLICE - rozpocz cie projektu, modernizacja szeêciu baz paliwowych dla PKN ORLEN - kontynuacja projektów, instalacja technologiczna Merox dla GRUPY LOTOS w Gdaƒsku - projekt i kompletacja dostaw, instalacja do wydobycia ropy naftowej z dna morza dla VETCO Aibel - projektowanie trójwymiarowe, modernizacja w ró nym zakresie kilkunastu baz paliwowych dla NAFTOBAZ - projekty, modernizacja zbiorników oraz urzàdzeƒ dystrybucji produktów naftowych dla jednostek wojskowych w Maksymilianowie, Nowym Glinniku i Inowroc awiu oraz Porcie Wojennym w Gdyni - projekty, przeniesienie i modernizacja wydzia u syntez dla POLPHARMY w Starogardzie Gdaƒskim - kontynuacja projektu, modernizacja wydzia u dozowni dla POLFY Tarchomin - projekt. The many years of experience of PROCHEM S.A. confirm that partnership cooperation with regular customers brings the best results. The leading companies from the fuel, refinery, printing and automotive sectors still remain within the group of our largest customers, but also the importance of our services for other sectors - including among other things chemical, pharmaceutical and electronic sectors is considerably raising. Regardless of this tendency, we are trying to attract new customers and new themes both in the domestic and foreign markets. In connection with the commencement of two large-scale turnkey projects for a Hungarian customer we are excepting considerable growth in the export of our services in the next few years. Among the projects completed in 2005 and those still being carried out by our company in 2006 we would like to list the most important of them: 3rd line of Przyjaêƒ pipeline together with the accompanying infrastructure between Adamowo and Plebanka - continuation of the general contractorship of the investment under a Consortium established for that purpose which was interrupted in November 2005, fuel tanker filling station for the GRUPA LOTOS in Gdaƒsk - completion of the turnkey construction, wax hydrofining plant for the Rafineria Trzebinia - completion of the turnkey construction, fertilizers granulation installation for Nitrogenmuvek in Petfurdo - commencement of the project and turnkey construction, ammonium nitrate neutralization installation for Nitrogenmuvek in Petfurdo - commencement of the project and the turnkey construction, petrocarbon chemical installation for Petrochemia- Blachownia in K dzierzyn-koêle - commencement of the project and turnkey construction, modernization of the fuel storage facility for PKN ORLEN in Szczecin - continuation of the turnkey construction, intaglio printing house for BDN Polska in Wykroty - completion of the general investment contractorship, refurbishment and modernization of office buildings of the Warsaw Agricultural University (SGGW) - continuation of the turnkey construction, refurbishment and modernization of the IRIDIUM buildings in Warsaw - continuation of turnkey construction, sports and conference centre for Toyota Motor Manufacturing Poland in Wa brzych - engineering and investor s supervision editorial and office building for Telewizja Polska S. A. in Warsaw - continuation of project management services, apartment and office complex of CityBud in Warsaw - continuation of project management services, adaptation of buildings for dialysis stations for Gambro company - investor s supervision. sewerage system in the town and municipality of Rybnik (investment programme co-financed by the ISPA fund) - continuation of holding the function of the FIDIC Contract Engineer under the Consortium established for that purpose, modernization of a waste treatment plant for the city of Lublin - continuation of holding the function of the FIDIC Contract Engineer under the Consortium established for that purpose, development of the Michelin tires manufacturing plant in Olsztyn - engineering, LCDs manufacturing plant for LG Philips LCD in Kobierzyce - commencement of the engineering, development of titanium white installations in Police - Chemical Manufacturing Plant - commencement of the engineering, modernization of six fuel storage facilities for PKN ORLEN - continuation of the engineering, technological installation Merox for GRUPA LOTOS in Gdaƒsk - engineering and procurement, installation for drilling oil from the bottom of the sea for Vetco Aibel - three-dimensional engineering, modernisation in different scope of a dozen and so fuel storage facilities for NAFTOBAZY - engineering, modernisation of tanks and oil products distribution equipment for the military units in Maksymilianów, Nowy Glinnik, Inowroc aw as well as the Naval Base in Gdynia - engineering, transfer and modernization of synthesis department for POLPHARMA in Starogard Gdaƒski - continuation of the engineering, modernization of dry antibiotics filling unit for POLFA Tarchomin - engineering

9 NAJWA NIEJSZE osiàgni cia w 2005 roku The most IMPORTANT achievements of 2005 Osiàgni cia w zakresie us ug utrzymania w ruchu i zarzàdzania nieruchomoêciami to kontrakty dla: Zak adów produkcji foteli samochodowych FAURE- CIA w Grójcu oraz Wa brzychu, Huty Szk a Saint Gobain Securit Autoglass w Dàbrowie Górniczej, Zak adu produkcji podzespo ów samochodowych DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS w Tychach, Zak adu podzespo ów samochodowych TRW w Gliwicach, Zak adu NGK Ceramics Polska w Gliwicach, Zak adu TENNECO AUTOMOTIVE EAST w Gliwicach, Procter & Gamble w Warszawie, dwudziestu trzech obiektów biurowych, mieszkaniowych, sportowych i hotelowych, o àcznej powierzchni ponad m 2, ponad 170 domów jednorodzinnych w Warszawie i okolicy. Us ugi powy sze realizowane sà przez spó ki zale ne, nale àce do Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. W ostatnich kilku latach PROCHEM wyspecjalizowa si w obs udze banków, pe niàc rol doradcy technicznego w zakresie kontroli udzielonych kredytów. W ramach us ug konsultingowych dla banków w szczególnoêci oferujemy: due diligence, ocen stanu technicznego inwestycji, wycen obiektów budowlanych, kontrol realizacji inwestycji, w tym kontrol kosztów i harmonogramowanie. W 2005 r. ÊwiadczyliÊmy us ugi dla Raiffeisen Bank Polska S.A., kontrolujàc koszty zwiàzane z realizacjà kilku tematów. Do najwa niejszych z nich nale a y: osiedle mieszkaniowe sk adajàce si z oêmiu budynków wielorodzinnych na Bemowie w Warszawie, centrum logistyczne Millennium Logistic Park w Pruszkowie, centrum handlowo-us ugowe Alfa w Olsztynie, nowy wydzia produkcyjny w Hucie Szk a Warta w Sierakowie Wielkopolskim, stacja narciarska Wierchomla k/piwnicznej, zak ad produkcji w ókien technicznych w Âwidnicy. The achievements in the area of maintenance and management of real estate include contracts for: FAURECIA car seat manufacturing plant in Grójec and Wa brzych, The Saint Gobain Securit Autoglass Glassworks in Dàbrowa Górnicza, DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS automotive subassemblies manufacturing plant in Tychy, TRW automotive sub-assemblies manufacturing plant in Gliwice, The NGK Ceramics Polska plant in Gliwice, The TENNECO AUTOMOTIVE EAST plant in Gliwice, Procter & Gamble in Warsaw, twenty three office, residential, sports and hotel facilities of total area exceeding 150,000 m 2, over 170 detached houses in Warsaw and surrounding areas. The above services are implemented by subsidiaries belonging to the PROCHEM S.A. Capital Group. In the last few years PROCHEM has become a specialist in the servicing of banks, performing the role of technical advisor for the control of credits. Within consulting services for banks we offer in particular: due diligence, evaluation of the technical condition of the investment, appraisal of building facilities, control of the investment implementation, including cost control and scheduling. In 2005, we provided services for Raiffeisen Bank Polska S.A., controlling the costs related to the implementation of several projects. The most important ones included: a residential housing estate composed of eight multi-family buildings in Bemowo in Warsaw, a logistic centre Millennium Logistic Park in Pruszków, a commercial and service centre Alfa in Olsztyn, a new manufacturing department in Warta Glassworks in Sieraków Wielkopolski, ski-lift station Wierchomla near Piwniczna, technical fibre manufacturing plant in Âwidnica. Przychody ze sprzeda y PROCHEM S.A. w latach (w tys. z ) Revenues on sales of PROCHEM S.A. in the years (in thousands PLN) Zysk netto PROCHEM S.A. w latach (w tys. z ) Net profit of PROCHEM S.A. in the years (in thousands PLN)

10 NAJWA NIEJSZE osiàgni cia w 2005 roku The most IMPORTANT achievements of 2005 Rok 2005 by rokiem, w którym dzi ki dobrym wynikom finansowym uzyskanym w 2004 r. oraz wielu znaczàcym osiàgni ciom w dziedzinie projektowania, PROCHEM wielokrotnie zbiera laury i nagrody za osiàgni cia rzeczowe i finansowe. Najwa niejsze z nich to nagroda g ówna Ministra Infrastruktury w konkursie Projekt In ynierski Roku 2004 za projekt zbiorników ropy naftowej o pojemnoêci 100 tys. m 3 dla PERN PRZYJAè w Adamowie oraz I nagroda za projekt instalacji na platformie wydobywczej TROLL A dla norweskiej firmy ABB Offshore Systems. W 2005 r. PROCHEM S.A. zdoby równie równorz dnà I nagrod w gronie kilku firm w konkursie Najlepsza firma projektowa w Polsce w latach zorganizowanym przez Izb Projektowania Budowlanego. W konkursie Mazowiecka Firma Roku 2004 organizowanym przez Zwiàzek Pracodawców Mazowsza, PROCHEM otrzyma I nagrod i statuetk Z otego Or a w kategorii budownictwo i infrastruktura. W ub.r. firma by a laureatem Srebrnego Or a. I miejsce i tytu Pracodawca Roku 2004 w Budownictwie w konkursie organizowanym przez Polski Zwiàzek Pracodawców Budowlanych otrzyma Prezes PROCHEM S.A. In 2005, PROCHEM won many laurels and awards for material and financial achievements thanks to good financial results obtained in 2004 and many considerable achievements in the filed of engineering. The most important of them are: the first award of the Minister of Infrastructure in the competition Engineering Project of the Year 2004 granted for the design of oil tanks of 100,000 m 3 capacity for PERN PRZYJAè in Adamów and the first award for the design of the TROLL A drilling platform for the Norwegian company ABB Offshore Systems. In 2005 PROCHEM S.A. has also won a similar the first award amongst several companies in the competition Best design company in Poland in organised by the Chamber of Construction Designing. PROCHEM received the first prize and the Golden Eagle statuette in the 2004 Mazowsze Company of the Year competition (in the construction and infrastructure category) organised by the Mazowsze Employers Union. Last year the company was the winner of the Silver Eagle. The President of PROCHEM S. A. received first position and the title of Employer of the Year 2004 in Construction Industry in the competition organized by the Polish Association of Construction Branch Employers. W grudniu 2005 r. firma otrzyma a nominacj do nagrody Lider Biznesu 2005 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club, a w lutym br. nastàpi o rozstrzygni cie tego konkursu - PROCHEM zosta laureatem i otrzyma Z otà Statuetk Lidera Polskiego Biznesu W ubieg ych latach PROCHEM by dwukrotnie nominowany do tej nagrody. PROCHEM od kilku lat zajmuje czo owe pozycje w rankingach opracowywanych i publikowanych przez Warsaw Business Journal. W 2006 r. (wg danych za 2004 r.) Grupa Kapita owa PROCHEM znalaz a si na 1 pozycji w kategorii firmy architektoniczne oraz 3 pozycji w kategorii firmy zarzàdzajàce projektem budowlanym (Book of Lists Przewodnik po polskim biznesie i gospodarce, wydany przez Warsaw Business Journal). In December 2005, we received nomination for the Business Leader of 2005 award in the competition organized by Business Centre Club. In February this year at the award ceremony PROCHEM received the Golden Statuette of Polish Business Leader of In the preceding years PROCHEM was nominated two times for this award. For the past few years, PROCHEM has been in leading positions in rankings prepared and published by the Warsaw Business Journal. In 2006 (according to the data for 2004), the PROCHEM Capital Group was in the 1st place under the architectural companies category and in 3rd place in the project management companies category (Book of Lists Guide to the Polish Business and Economy, published by the Warsaw Business Journal)

11 PRACOWNICY i narz dzia pracy Employees and LABOUR TOOLS Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z bran y technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i akp, instalacyjnej, drogowej oraz kosztorysowej. Dysponujemy kadrà in ynierskà, projektujàcà i zarzàdzajàcà budowami, z uprawnieniami nadawanymi przez odpowiednie instytucje i urz dy centralne, gwarantujàcà wysokà jakoêç oraz krótkie terminy Êwiadczonych us ug. The company employs highly qualified specialists from the technological, architectural, construction, electrical, control and measurement, installation, civil engineering and cost estimation areas. We have engineering, project and construction management stuff with certificates granted by appropriate institutions and central bodies at our disposal, which guarantees high quality and short deadlines of services provided. W zwiàzku ze znacznym wzrostem zleceƒ, zatrudnienie w ciàgu ca ego 2005 r. wzros o o ponad 20% i na koniec roku wynosi o 272 osoby. Ta tendencja wzrostowa ciàgle utrzymuje si. SpoÊród ogólnej liczby zatrudnionych, 74% to pracownicy z wy szym wykszta ceniem, g ównie in ynierowie. Oko o 70 projektantów posiada uprawnienia projektowe. Dodatkowo prawie 30 pracowników posiada uprawnienia wykonawcze, do nadzorowania i kierowania realizacjà robót budowlanych. Posiadane narz dzia pracy oraz stosowane oprogramowanie stawiajà PROCHEM S.A. w rz dzie najnowoczeêniejszych firm in ynierskich w Polsce. Pracownicy Spó ki majà do dyspozycji ponad 300 komputerów (w tym 150 stacji graficznych), 3 plotery, 65 drukarek, a tak e kilkaset licencjonowanych programów komputerowych oraz systemów wspomagania projektowania i zarzàdzania CAD/CAM. Poczàwszy od 2002 r. w PROCHEMIE rozpocz liêmy prac w systemie projektowania trójwymiarowego PDMS, realizujàc kontrakt na projektowanie rozbudowy platformy wydobywczej TROLL A na Morzu Pó nocnym dla norweskiej firmy ABB Offshore Systems (obecnie VETCO Aibel). Po pomyêlnie zakoƒczonej wspó pracy przy tym kontrakcie, w 2005 r. rozpocz liêmy nast pny temat dla tego samego klienta - projekt instalacji na p ywajàcej platformie do wydobywania ropy naftowej z dna morza. W sumie ok. 30 osób zosta o przeszkolonych w zakresie projektowania trójwymiarowego. DoÊwiadczenie zdobyte przy tej okazji pozwala nam na wykonywanie projektów modelowania przestrzennego równie dla innych klientów. In connection with the considerable increase in orders, the level of employment has increased by over 20% during the entire 2005 and at the end of the year amounted to 272 persons. This growing tendency still remains. Amongst the total number of employed 74% are employees with a university degree, mainly engineers. About 70 design engineers are certified designers. Additionally, almost 30 employees have executive authorizations to supervise and manage the implementation of construction work. The work tools possessed and software applied make PROCHEM S.A. one of the most modern engineering companies in Poland. Company employees have 300 computers at their disposal (including 150 graphic-design workstations), 3 plotters, 65 printers, and several hundred licensed software and computer aided design and manufacturing systems CAD/CAM. Starting in 2002, in PROCHEM we commenced work in the PDMS three-dimensional system, implementing a contract for the design of development of TROLL A drilling platform in the North Sea for the Norwegian company, ABB Offshore Systems (currently VECTO Aibel). After successfully completed cooperation on this contract, in 2005 we started another project for the same customer - engineering of floating platform for oil extraction from the sea bottom. Finally, about 30 persons got training in 3D modeling. Experience gained at that occasion allows us to implement 3D modeling projects also for other customers. Zatrudnienie Employment Wykszta cenie pracowników Education 35% kobiety women 26% Êrednie secondary school graduated 65% 74% m czyêni men wy sze university graduated 20 21

12 SYSTEM jakoêci Quality SYSTEM Uznajàc za nadrz dny cel w dzia alnoêci firmy obs ug klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, zdefiniowano polityk jakoêci, której podstawowymi elementami jest wysoka jakoêç Êwiadczonych us ug, dzia ania z maksymalnà korzyêcià dla klienta, rzetelne wype nianie warunków zawartych umów, itd. W 1995 r. PROCHEM jako pierwsza polska firma in ynierska uzyska certyfikat jakoêci ISO 9001, a w 2004 r. otrzyma zintegrowany certyfikat ISO i AQAP wydany przez Zak ad Systemów JakoÊci i Zarzàdzania. As we think that customer service is the highest aim of our company s activity, we have defined our quality policy of which crucial elements are the high quality of provided services, the most profitable actions performed for customers, reliable performance of conditions laid down in concluded contracts etc. In 1995, PROCHEM became the first Polish engineering company to acquire the ISO 9001 quality certificate and in 2004 we obtained the integrated ISO and AQAP certificate issued by the Quality and Management Systems Institute. W 1995 r. PROCHEM uzyska certyfikat zgodnoêci systemu jakoêci z mi dzynarodowà normà ISO 9001 w zakresie projektowania, kompletacji dostaw oraz nadzoru budowlanego. W latach przystàpiono do opracowywania dokumentów systemu jakoêci obejmujàcych zarzàdzanie i realizacj inwestycji. W lutym 1997 r. PROCHEM S.A. uzyska certyfikat ISO 9001 dla posiadanego systemu jakoêci obejmujàcego ca à dzia alnoêç Spó ki. W 2003 r. odby si kolejny, tym razem po àczony audyt SGS i Zak adu Systemów JakoÊci i Zarzàdzania. PROCHEM uzyska czwarte ju wydanie certyfikatu SGS spe niajàc wymagania zawarte w normie ISO 9001:2000 i jednoczeênie uzyska po raz pierwszy certyfikat AQAP 110:1995 wydany przez Zak ad Systemów JakoÊci i Zarzàdzania. Certyfikat ten potwierdza spe nienie przez PROCHEM wymagaƒ NATO dotyczàcych zapewnienia jakoêci Êwiadczonych us ug. W wi kszoêci paƒstw nale àcych do NATO wyroby i us ugi o przeznaczeniu specjalnym nabywane sà wy àcznie od dostawców posiadajàcych certyfikowane systemy jakoêci. W 2004 r., w wyniku pomyêlnie ukoƒczonego audytu, PROCHEM uzyska certyfikat zintegrowanego Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, zgodnego z normà ISO 9001:2001 oraz dostosowanego do nowego wydania normy AQAP 2110:2003. W marcu br. pomyêlnie odby si kolejny audyt, przed u ajàcy certyfikat na kolejne cztery lata. In 1995 PROCHEM obtained the certificate of compliance of the quality system with the international ISO 9001 standard with regard to designing, procurement and building supervision. In the years , the company started preparing quality systems documents including management and execution of investments. In February 1997, PROCHEM S.A. obtained the ISO 9001 certificate for its quality system covering the entire operations of the Company. In 2003, another - this time combined audit of SGS and the Quality and Management Systems Institute took place. PROCHEM acquired the fourth certificate of the SGS, having met the requirements contained in the ISO 9001:2000 and at the same time obtained for the first time the AQAP 110:1995 certificate issued by the Quality and Management Systems Institute. This certificate confirms that PROCHEM has met the NATO requirements concerning the assurance of the quality of the services provided. In the majority of states which are members of NATO special-purpose products and services are purchased exclusively from suppliers who have certified quality systems. In 2004, as a result of a successfully completed audit, PROCHEM obtained the integrated Quality Management System certificate which is compliant with the ISO 9001:2001 standard and adapted for the new issue of the AQAP 2110:2003. standard. In April this year, another audit was carried out with success, prolonging certificate s validity for another four years

13 GRUPA Kapita owa Ideà stworzenia Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. by o dà enie do kompleksowej obs ugi Klienta i rozszerzenia zakresu dzia alnoêci o dziedziny bardziej z o one, charakteryzujàce si du ym wk adem organizacyjnym, wykorzystujàc wiedz i umiej tnoêci pracowników. W 1996 r. Spó ka rozpocz a budow holdingu skupiajàcego firmy reprezentujàce wszystkie specjalnoêci konieczne dla pe nej realizacji inwestycji, dà àc do zachowania jednolitych norm i standardów jakoêciowych. Obecnie Grup Kapita owà tworzy 15 spó ek. Capital GROUP PROCHEM S.A. Capital Group was established to provide comprehensive customer support and expand its activities to areas that are more complex, requiring considerable organisational input, using knowledge and experience of staff. In 1996, PROCHEM S.A. started to build a group of companies representing all specialities necessary for the comprehensive implementation of projects, striving to maintain the same norms and quality standards. Currently Capital Group consists of 15 companies

14 GRUPA Kapita owa Capital GROUP PROCHEM S.A. PROORGANIKA S.A. PROCHEM RPI S.A. ITEL Sp. z o.o. PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. ELEKTROMONTA KRAKÓW S.A. TEOMA S.A. IRYDION Sp. z o.o. PROCHEM - ZACHÓD Sp. z o.o. ASI POLSKA Sp. z o.o. PROCHEM SERWIS Sp. z o.o. PRO- PLM Sp. z o.o. PKI PREDOM Sp. z o.o. PROCHEM S.A. wykonuje us ugi w oparciu o potencja w asny oraz tworzonego od 1996 roku holdingu. Struktura holdingu, w podziale na grupy tematyczne, przedstawia si nast pujàco: us ugi in ynierskie i wykonawstwo instalacji, us ugi utrzymania w ruchu i zarzàdzania nieruchomoêciami, us ugi developerskie, inne us ugi (np. informatyka, konsulting techniczny). PROCHEM S.A. provides services using its own potential and the potential of the holding established since The structure of the holding divided into areas of specialisation is as follows: engineering services and installations contracting, maintenance services and real estate management, developer services, other services (e.g. IT, technical consulting) PROMIS Sp. z o.o. PRO-INHUT Sp. z o.o. ATUTOR I.C. Sp. z o.o Przychody ze sprzeda y Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w latach (w tys. z ) Revenues on sales of the PROCHEM S.A. Capital Group in the years (in thousands PLN) W 2005 r. w sk adzie Grupy Kapita owej nie by o du ych zmian - jedyna zmiana to zakup udzia ów w spó ce ITEL Sp. z o.o., z siedzibà w Gdyni. Spó ka ta prowadzi swojà g ównà dzia alnoêç w zakresie projektowania oraz realizacji stacji i instalacji radiowych. Zatrudnienie w spó kach nale àcych do Grupy Kapita owej PROCHEMU wynosi oko o 820 osób. Najlepsze wyniki finansowe w Grupie uzyska a spó ka IRYDION (sprzeda budynku biurowego IRYDION z dobrym zyskiem), ale równie inne spó ki uzyska y dobre wyniki. Aktualna struktura i krótka charakterystyka spó ek nale àcych do Grupy Kapita owej PROCHEM S.A., przedstawia si nast pujàco: ELEKTROMONTA KRAKÓW S.A. - wykonawstwo instalacji elektrycznych, TEOMA S.A., - projektowanie, dostawa i wykonawstwo instalacji klimatyzacji i wentylacji, przemys owych i sanitarnych, PKI PREDOM Sp. z o.o. - projektowanie obiektów przemys owych oraz kompleksowe rozwiàzywanie zagadnieƒ zwiàzanych z ochronà przed ha asem, PROORGANIKA S.A.- projektowanie, dostawa i monta instalacji transportu pneumatycznego, PROMIS Sp. z o.o. - projektowanie technologiczne i konstrukcyjne oraz dostawa i monta instalacji, w dziedzinie odsiarczania gazów i cieczy, PRO-INHUT Sp. z o.o. - inwestorstwo zast pcze i nadzór inwestorski, ASI POLSKA Sp. z o.o. - eksploatacja i utrzymanie w ruchu instalacji i zak adów przemys owych, PRO-PLM Sp. z o.o. - zarzàdzanie i utrzymanie w ruchu instalacji technicznych obiektów komercyjnych, PROCHEM SERWIS Sp. z o.o.- zarzàdzanie i utrzymanie w ruchu instalacji technicznych osiedli mieszkaniowych i budynków biurowych, PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. - inwestycje kapita owe, IRYDION Sp. z o.o. - dzia alnoêç developerska, PROCHEM RPI S.A. - dzia alnoêç developerska, PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. - us ugi inwestycyjne, ATUTOR I.C. Sp. z o.o. - zarzàdzanie systemami informatycznymi, ITEL Sp. z o.o. - projektowanie i realizacja stacji oraz instalacji radiowych dla potrzeb telekomunikacji. In 2005, there were no significant changes in the composition of the Capital Group - the only change is the purchase of shares in ITEL Sp. z o. o. with the seat in Gdynia. The main activity of the company is engineering and construction of radio stations and installations. Employment in the companies belonging to the PROCHEM Capital Group is now about 820 people. The best financial results within the Group were generated by IRYDION (the sale of the IRYDION office building for a good profit), but also other companies achieved good results. Current structure and short characteristics of the PROCHEM S.A. Capital Group: ELEKTROMONTA KRAKÓW S.A. - installation and assembly services, TEOMA S.A. - design, delivery and assembly of air-conditioning and ventilation installations, for both industrial and sanitary purposes, PKI PREDOM Sp. z o.o. - designing of industrial objects and comprehensive solutions in noise protection, PROORGANIKA S.A. - design, delivery and assembly of pneumatic transport installations, PROMIS Sp. z o.o. - technological and construction design, delivery and assembly of installations for gas and liquid desulfurising, PRO-INHUT Sp. z o.o. - project management and investor s supervision, ASI POLSKA Sp. z o.o. - operation and service of industrial installations and plants, PRO-PLM Sp. z o.o. - management and service of installations and infrastructure in commercial facilities, PROCHEM SERWIS Sp. z o.o. - management and service of installations and infrastructure in housing developments and office buildings, PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. - capital investment, IRYDION Sp. z o.o. - developer, PROCHEM RPI S.A. - developer, PROCHEM-ZACHÓD Sp. z o.o. - investment services, ATUTOR I.C. Sp. z o.o. - management of information technology systems, ITEL Sp. z o.o. - design and execution of radio stations and installations for telecommunication purposes Zysk netto Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w latach (w tys. z ) Net profit of the PROCHEM S.A. Capital Group in the years (in thousands PLN)

15 Akcje PROCHEM S.A. na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie Przed prawie dwunastu laty, dnia 30 czerwca 1994 roku odby o si pierwsze notowanie akcji PROCHEMU na Warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych. PROCHEM by 25-tà z kolei firmà, która rozpoczyna a swójà gie dowà histori. W ciàgu tych lat zmieniali si akcjonariusze, wartoêç akcji, a tak e uleg zmianie kapita akcyjny. PROCHEM S.A. shares on the Warsaw Stock Exchange Almost twelve years ago, on 30 th of June 1994, the first listing of the PROCHEM shares on the Warsaw Stock Exchange took place. PROCHEM was the 25 th company to be floated. Over those years shareholders have changed, the value of shares has changed, and the share capital has also changed

16 Akcje PROCHEM S.A. na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie PROCHEM S.A. shares on the Warsaw Stock Exchange Rok 2005 by kolejnym bardzo dobrym rokiem dla akcjonariuszy PROCHEM S.A. Cena jednej akcji spó ki na dzieƒ r. wynios a 29,80 z i by a o 43% wy sza od ceny akcji na dzieƒ r. (20,80 z za jednà akcj ). The year 2005 was another good year for PROCHEM S.A. shareholders. The price of one share of the company as of amounted to PLN and it was 43% higher than the price of one share as of (PLN per 1 share). PROCHEM jest spó kà, która regularnie dzieli si zyskiem z akcjonariuszami. Pod tym wzgl dem nale y do grona elitarnych firm spoêród tych, których akcje znajdujà si w publicznym obrocie. Dywidenda wyp acona akcjonariuszom w 2005 r. (z zysku do podzia u za 2004 r.) wynios a z, tj. 40 gr na jednà akcj. POCHEM is a company which regularly shares its profits with shareholders. In that respect it remains one of the elite group of companies publicly trading their shares. In 2005, the company allocated PLN 1,561,200 (from its 2004 profit) for dividends (i.e. PLN 0.40 per one share) Skup akcji w celu umorzenia Buy-back Dywidenda Dividend Cena 1 akcji PROCHEM S.A. w latach (w z ) Price per one share of PROCHEM S.A. in the years (in PLN) WielkoÊç zysku przeznaczonego na dywidend i skup akcji w celu umorzenia (w tys. z ) Amount of profit allocated for dividend and buy-back (in thousands PLN) 30 31

17 Akcje PROCHEM S.A. na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie PROCHEM S.A. shares on the Warsaw Stock Exchange W wyniku skupu, a nast pnie umorzenia w latach w sumie szt. w asnych akcji po 1 z ka da, kapita akcyjny PROCHEM S.A. wynosi obecnie z i dzieli si na szt. akcji o wartoêci nominalnej 1 z ka da, co stanowi g osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. As a result of the buy-back and then redemption, over the years of the total of 1,097,000 own shares with the value of PLN 1 each, the share capital of PROCHEM S.A. amounts currently to PLN 3,903,000 and is divided into 3,903,000 shares with the nominal value of PLN 1 each, which constitutes 3,909,680 votes at the General Meeting of Shareholders. Struktura akcjonariatu wg stanu na dzieƒ r. i informacji b dàcych w posiadaniu Spó ki przedstawia si nast pujàco (akcjonariusze posiadajàcy powy ej 5% akcji Spó ki): PROCHEM Holding Sp. z o.o akcji, co stanowi 28,70% kapita u i 28,65% g osów, ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A akcji, co stanowi 10,90% kapita u i 10,88% g osów, Steve G.Tappan akcji, co stanowi 9,8% kapita u i 9,78% g osów, UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A akcji, co stanowi 8,84% kapita u i 8,82% g osów, Commercial Union Investment Management S.A akcji, co stanowi 6,98% kapita u i 6,97% g osów. The shareholding structure as at 6th of April 2006 is as follows (shareholders with more than 5% of shares): PROCHEM Holding Sp. z o.o. - 1,120,000 shares, i.e % of the capital or % of votes, ING TFI S.A ,527 shares, i.e % of the capital or 10.88% votes, Steve G.Tappan - 382,751 shares, i.e. 9.8 % of the capital or 9.78 % of votes, UNION INVESTMENT TFI S.A ,000 shares, i.e % of the capital or 8.82 % of votes, Commercial Union Investment Management S.A ,508 shares, i.e % of the capital or 6.97 % votes. Akcjonariat Shareholders 28,70% 10.90% 9,80% 34,78% 8,84% 6,98% PROCHEM Holding Sp. z o.o. ING TFI S.A. Steve G. Tappan Union Investment TFI S.A. Commercial Union Investment Management Pozostali akcjonariusze /Others 32 33

18 Sprawozdanie FINANSOWE FINANCIAL Statement 34 35

19 Opinia Bieg ego Rewidenta Auditor s Opinion Opinia niezale nego Bieg ego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za rok Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej PROCHEM SA za rok obrotowy zakoƒczony dnia 31 grudnia 2005 roku. Auditor s Opinion from the Audit of Financial Statements for For the Shareholders and the Supervisory Board of PROCHEM SA for the accounting year ending December 31, 2005 PrzeprowadziliÊmy badanie za àczonego sprawozdania finansowego PROCHEM S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Powàzkowska nr 44C, na które sk ada si : wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tysiàce z otych (s ownie: dwieêcie trzydzieêci szeêç milionów czterdzieêci dwa tysiàce z otych ); rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujàcy zysk netto w kwocie tysiàce z otych (s ownie: dwanaêcie milionów osiemset dwadzieêcia tysiàce z otych); rachunek przep ywów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujàcy spadek stanu Êrodków pieni nych o kwot tysi cy z otych (s ownie: trzydzieêci milionów czterysta dziewi ç tysi cy z otych) ; zestawienie zmian w kapitale w asnym wykazujàce wzrost kapita u w asnego o kwot tysi cy z otych (s ownie: jedenaêcie milionów dwieêcie tysi cy z otych ); dodatkowe informacje i objaênienia. Za przed o one do badania sprawozdanie finansowe odpowiada Zarzàd Spó ki. Naszym zadaniem by o wyra enie opinii o rzetelnoêci, prawid owoêci i jasnoêci tego sprawozdania finansowego, oraz prawid owoêci ksiàg rachunkowych stanowiàcych podstaw jego sporzàdzenia. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podlega o badaniu przez innego bieg ego rewidenta, który z datà 29 kwietnia 2005 roku wyrazi o tym sprawozdaniu opini bez zastrze eƒ z uzupe niajàcym objaênieniem. Nasza opinia dotyczy jedynie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakoƒczony 31 grudnia 2005 roku. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliêmy stosownie do postanowieƒ: rozdzia u 7 Ustawy z dnia 29 wrzeênia 1994 roku o rachunkowoêci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z póêniejszymi zmianami); norm wykonywania zawodu bieg ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad Bieg ych Rewidentów; Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliêmy i przeprowadziliêmy w taki sposób, aby uzyskaç racjonalnà pewnoêç, pozwalajàcà na wyra enie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoêci badanie obejmowa o sprawdzenie poprawnoêci zastosowanych przez jednostk zasad (polityki) rachunkowoêci i znaczàcych szacunków, sprawdzenie - w przewa ajàcej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów ksi gowych, z których wynikajà liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i ca oêciowà ocen sprawozdania finansowego. Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczajàcej podstawy do wyra enia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujàce zarówno dane liczbowe, jak i wyjaênienia s owne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majàtkowej i finansowej badanej jednostki na dzieƒ 31 grudnia 2005 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, sporzàdzone zosta o, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreêlonymi w w/w Ustawie o rachunkowoêci zasadami (politykà) rachunkowoêci oraz na podstawie prawid owo prowadzonych ksiàg rachunkowych, jest zgodne z wp ywajàcymi na treêç sprawozdania finansowego przepisami prawa przywo anymi powy ej, oraz statutem Spó ki, jest ono zgodne co do formy i treêci z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 19 paêdziernika 2005 r., w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych i z rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 18 paêdziernika 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których w aêciwe sà polskie zasady rachunkowoêci. Sprawozdanie z dzia alnoêci emitenta sporzàdzone przez Zarzàd PROCHEM S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o RachunkowoÊci, a zawarte w nim informacje sà zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego. Warszawa, dnia 17 marca 2006 roku. We have audited the accompanying financial statements of the Company PROCHEM S.A., having its registered office located in Warsaw at 44C Powàzkowska Street, which consists of: introduction to the financial statements; balance sheet drawn up as of December 31, 2005, which on the side of assets and liabilities shows the amount of PLN thousand (in words: two hundred thirty six million and forty two thousand); profit and loss account for the accounting year January 1, December 31, 2005 showing net profit in the amount of PLN thousand (in words: twelve million eight hundred twenty thousand); cash flow statement for the accounting year January 1, December 31, 2005, showing decrease of cash in the amount of PLN thousand (in words: thirty million four hundred nine thousand); statement of changes in shareholders equity showing increase in shareholders equity in the amount of PLN thousand (in words: eleven million two hundred thousand); additional information and explanations. These financial statements are the responsibility of the Company s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. The financial statements for the previous year were audited by another auditor, who, on April 29, expressed unqualified opinion with supplementary explanation. Our opinion concerns only the financial statements for the accounting year ending December 31, We conducted our audit in accordance with: chapter 7 of the Accounting Act of September 29, 1994 (Journal of Laws, 2002, No 76, item 694 with subsequent amendments); standards of auditing issued by the National Chamber of Chartered Auditors; The audit was planned and carried out in a way enabling to obtain reasonable assurance allowing for issuance of an opinion. In particular, the audit includes verifying the correctness of the accounting standards (policies) applied by the Company as well as the significant estimates, examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements, as well as the comprehensive evaluation of the financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the audited financial statements, which include both numerical and verbal data: give a true and fair view of the financial position of the Company as of December 31, 2005, and of the results of its operations for the year then ended; were prepared, in all its material aspects, in compliance with the Polish Accounting Act and on the basis of properly kept accounting books; are compliant with the legal regulations, which have impact on the content of the financial statements and the provisions of the Company s articles of partnership; it is consistent in the form and content with the Ordinance of the Council of Ministers dated October 19, 2005 on current and periodical information disclosed by securities issuers and the Ordinance of the Council of Ministers dated October 18, 2005 on range of information disclosed in financial statements and the consolidated financial statements, required for listing details for issuers with their registered office within the Republic of Poland for which the Polish accounting rules are in force. The report from the issuerís activities, prepared by PRO- CHEM S.A. Management Board is complete pursuant to the provisions of Article 49 par. 2 of the Accounting Act, and information contained in it is consistent with the data provided for in the audited financial statements. Warsaw, March 17, 2006 W imieniu Misters Audytor Spó ka z o.o. wpisanej na list podmiotów uprawnionych do badania pod pozycjà 63 Warszawa, ul. Migda owa 4 lok. 28 Jadwiga Kaêmierczak Bieg y Rewident Nr 6062/1120 Barbara Misterska-Dragan Prezes Zarzàdu / Bieg y Rewident Nr 2581/117 On behalf of Misters Audytor Spó ka z o.o. enrolled in the list of entities entitled to carry out audits under the number 63 Warsaw, 4 Migda owa Street, Apt. 28 Jadwiga Kaêmierczak Chartered Auditor No 6062/1120 Barbara Misterska-Dragan Chairman of the Management Board / Chartered Auditor No 2581/

20 Sprawozdanie Finansowe PROCHEM S.A. PROCHEM S.A. Financial Statement BILANS Sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia rok bie àcy rok poprzedni BALANCE SHEET As at 31 December current year preceding year in thousands PLN in thousands PLN AKTYWA I. Aktywa trwa e WartoÊci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e Nale noêci d ugoterminowe Inwestycje d ugoterminowe D ugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiàzanych b) w pozosta ych jednostkach D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Nale noêci krótkoterminowe Od jednostek powiàzanych Od pozosta ych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiàzanych b) w pozosta ych jednostkach c) Êrodki pieni ne i inne aktywa pieni ne Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa razem ASSETS I. Fixed assets Intangible fixed assets Tangible fixed assets Long-term accounts receivable Long-term investments Long-term financial assets a) in related company b) in other companies Long-term deferred charges Assets of tax respite II. Current assets Inventory Short-term accounts receivable Receivables from related company Receivables from other companies Short-term investments Short-term financial assets a) in related company b) in other companies c) money and other financial assets Short-term deferred charges Total assets PASYWA EQUITY AND LIABILITIES I. Kapita w asny I. Equity Kapita zak adowy Capital stock Akcje (udzia y) w asne (wielkoêç ujemna) Stocks and shares Kapita zapasowy Reserve capital Kapita z aktualizacji wyceny Reserve capital from revaluation of assets Pozosta e kapita y rezerwowe Other reserve capital (funds) Zysk (strata) z lat ubieg ych Undistributed financial result from previous years Zysk (strata) netto Net financial result of the fiscal year II. Zobowiàzania i rezerwy na zobowiàzania II. Liabilities and provisions Rezerwy na zobowiàzania Provisions for liabilities Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Provisions for corporate deferred income tax Rezerwa na Êwiadczenia emerytalne i podobne Provisions on retirement, benefits and similar Pozosta e rezerwy Other reserves Zobowiàzania d ugoterminowe Long-term liabilities Zobowiàzania krótkoterminowe Short-term liabilities Wobec jednostek powiàzanych To related companies Wobec pozosta ych jednostek To other companies Fundusze specjalne Special funds

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Jubileusz 60-lecia PROCHEMU 2 Historia Przez 60 lat swojej dzia alnoêci PROCHEM poczàtkowo jako biuro projektowe, a nast pnie firma in ynierska, wykonujàca kompleksowo zadania

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZADU. Szanowni Paƒstwo, Nasi Akcjonariusze, Klienci i Wspó pracownicy,

LIST PREZESA ZARZADU. Szanowni Paƒstwo, Nasi Akcjonariusze, Klienci i Wspó pracownicy, MISJA Misjà firmy PROCHEM S.A. jest umo liwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurecyjnej przez dostarczenie im us ug o najwy szej jakoêci w terminach i cenach przez nich akceptowanych. MISSION

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19

Generator units. Инфо. Покупатель. Изменение версии Contract award. Описание. Версия 4. Дата публикации 02.08.2013 5:19 Generator units Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/38309058.aspx Внешний ID тендера 259925-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения Open

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Oticon Polska Production (OPP)

Oticon Polska Production (OPP) (OPP) Krzysztof Kowalski General Manager 24 September 2008 Krzysztof Kowalski Biography General Manager Education Technical University of Szczecin, Electromechanical Engineering West Pomeranian Business

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Installation services of guidance and control systems

Installation services of guidance and control systems Installation services of guidance and control systems Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/29705162.aspx Ekstern anbuds ID 143890-2012 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo