ROZPORZJ\DZENIE MIN I S T R A FINAN S 6 W I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZJ\DZENIE MIN I S T R A FINAN S 6 W I)"

Transkrypt

1 ROZPORZJ\DZENE MN S T R A FNAN S 6 W ) z dnia 2015 r. w sprawie okreslenia wzoru informacji dotycz~cej wyplaty odsetek i zabezpieczenia takiej wyplaty 2 ) Na podstawie art. 44d ust. 9 ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6in. zm. 3 >) zarz~dza si~, co nast~puje: 1. Okresla si~ wzory: 1) informacji o przychodach (dochodach) wyplaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo posredniemu odbiorcy (FT-3/FT-3R), stanowi~cy zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia; 2) informacji o numerach rachunk6w i wysokosci przychod6w (dochod6w) wyplaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo posredniemu odbiorcy (1FT/A), stanowi~cy zal~cznik nr 2 do rozporz~dzenia. 2. Traci moe rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie okreslenia wzoru informacji o przychodach ( dochodach) wyplaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo posredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 1777). 3. Rozporz~dzenie wchodzi w zycie z dniem 31 grudnia 2016 r. MNSTER FNANSOW l Minister Finans6w kieruje dzialem administracji r~dowej - fmanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporz!!dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Finans6w (Dz. U. poz. 1256). 2 l Niniejsze rozpor~dzenie dokonuje CZ\lSCiowego wdrozenia dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochod6w z oszcz\ldnosci w formie wyplacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z r. str. 38; Polskie wydanie specjalne rozdzial9, tom 1, str. 369). 3 l Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211 i 251.

2 Za/qczniki do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 2014 r. (poz. ) Za/qcznik nr 1 POL TAX POL.A JASNE WYPEtNA PODMOT SPORZA.DZAJA_CY NFORMACJ~. WYPEtNAC NA MASZVNE, KOMPUTEROWO LUB RE;CZNE, OUZYM, ORUKOWANYM LTERAM, CZARNYM LUB NEBESKM 1. ldentyfikator podatkowy NP numer 1 oodmiotu wyplacajotcego {Tax dentification Number NP personal number PESEL (dolofo as appropriato) of paying agent] 1FT -3 /1FT -3R * NFORMACJA 0 PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPt.ACONYCH LUB POSTAWONYCH DO DYSPOZYCJ FAKTYCZNEMU ALBO POSREDNEMU ODBORCY [NFORMATON ON REVENUE (NCOME) DERVED BY BENEFCAL OWNER OR PAYNG AGENT UPON RECEPT] 4. Od [From] (dziefi- niesi< : - rok) {(da~yealj} 5. Do {To] (dziefl- miesia.c- rok) [(day-monfh.yearj} 14. Gmina [Commune] 19. Kod pocztowy [Postal code] 20. Poczta [Post office] *) Niepotrzebne skreslic. FT-3 jest sporz~dzany na wniosek faktycznego albo posredniego odbiorcy. FT-3R jest sporz~dzany za caly rok podatkowy albo w razie zaprzestania dzialalnosci, w terminie do dnia zaprzestania dzialalnosci. [Delete as appropriate. FT-3 shall be issued at the request of beneficial owner or intermediary agent. FT-3R shall be issued for the whole tax year or in case of ceasing activity, until the day of ceasing activity.] FT-311FT-3Rm

3 POLA JASNE WYPEt NA POOMOT SPORZ\DZA.lo\CY NFORMACJ~. WYPEt NAC NA MASZYNE, KOMPUTEROWO LUB R~CZN E, DUlYM, DRUKOWANYMLTERAM. CZARNYM LUB NEBESKM Skladaniew dochod6w {Account number, or where there s none, of debt claim 33. Kraj wydanla dokumentu :lenlonego w poz. 31 [Ccuntry of ssue of document mentioned n umn 31] 43. D SWFT 46. D NNY [OTHER] 49. Przychody (dochody) (zaznaczy wlasciwy kwadrat): [Revenues (ncome) (tick right box):] 0 A. faktycznego odblorcy, o kt6rych mowa wart. 42c ust. 5 pkt 1 ustawy 0 B. faktycznego odbiorcy, o kt6rych mowa w art.42c ust.5 pkt 2 lub 4 1 art. 8 (2)(a) dyrektywy &) {of beneficial owner, referred to in Art. 42c ustawy art.8 (2)(b) dyrektywy &) [of beneficial owner, referred to n par. 5 subpar. 1 of the Act Art. 8 (2)(a) of the Dlrec1/ve] 5) Art.42c par.5 subpar.2 or 4 of the Act Art.8 (2)(b) of the Directive] 5) 0 C. o kt6rych mowa w art. 42c ust.5 ustawy, wyplacane lub zaplsane na 0 D. o kt6rych mowa w art.42c ust.5 pkt 3 4 ustawy w sytuacjl, o kt6rej dobro rachunku po5redniego odbiorcy art. 8 (2)(d) dyrektywy 5) mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy art.& (2) dyrektywy &) [reffered to [reffered to in Art. 42c par.5 of the Act, paid to or credited to an in Art.42c par.5 subpar.3 and 4 of the Act in the case of situation account held by paying agent upon receipt Art. 8 (2)(d) of the reffered to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act! Art.6 (2) of the Directive] 5) Directive] 5) 0 E. faktycznego odblorcy, o kt6rych mowa w art. 42c ust. 5 pkt 3 ustawy art. 8 (2)(c) dyrektywy &) [of beneficial owner, referred to in Art. 42c par. 5 subpar. 3 of the Act Art. 8 of the 5) FT-3/FT-3R(7) 2/3

4 POLA. JASNE WYPEtNA PODMOT SPORZA.OZAJ\CY NFORMACJ ;;. WYPElNAC NA MASZYNE, KOMPUTEROWO LUB R!:;CZNE, DUlY M. ORUKOWANYMLTERAM, CZARNYM LUB NEBESKM Skladanie w stawka podatku w t. [Rat& of tax %] Kwota pobranego podatku. tttmoutit of tax withheld} przez (dzien- miesi1l_c- rok) [Date ofsul>mi'ttl~tg owner or intermediary agent (day- po$rednlemu odblorcy ( dzien - - rok) [Date of conveying or sending information to beneficial owner or intermediary agent (day- month - year)] G. PODPS PODMOlU WYPtACAJACEGO. LUB OSOBY U NONEJ PRZEZ PODMOT,. WYPtACAJA_CY..,... :_..... [$1($f'!ATURE OF?AYNG AGENT t;)r:hjs AUTHORSED REPRESE,NTA TlVEl 58. Podplsy pieczll.tki osoby os6b uprawnlonych lub upowaznlonych do reprezentowania podmiotu [Signatures and seals of authorised person(s)} 1) Zgodnie z art 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z p6zn. zm.) platnik moi:e skorygowac zloi:on<~. informacj~ poprzez zloi:enie informacji korygujc~,cej wraz z doic~,czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. [The tax remitter may correct submitted information by submitting correction of the information with written explanation of the reasons of correction pursuant to Art 81 of the actof29 August Tax Ordinance (Oz. U 2012, item 749 with subsequent amendments.] 2) W poz. 29 nalei:y podac numer slui:'!.cy identyfikacji dla cel6w podatkowych uzyskany w panstwie, w kt6rym faktyczny albo posredni odbiorca rna miejsce zamieszkania lub siedzib~. /n column 29, tax identification number obtained in country of beneficial owner's or paying agent upon receipt residence shall be indicated.] 3) W przypadku, gdy faktyczny albo posredni odbiorca posiada wi~ cej nii: jeden numer rachunku (wierzytelnosci), w zwic~.zku z kt6rymi uzyskal przychody (dochody) lub w zwic~,zku z jednym numerem rachunku (wierzytelnosci) uzyskal przychody (dochody) z tytulu r6i:nych typ6w platnosci, do informacji FT-3/FT-3R doic~,cza zaic~_cznik(i) 1FT/A. [n case beneficial owner or paying agent upon receipt has more than one account number (debt claim) with respect to which he derived revenues (income) or in connection with one account number (debt claim) derived revenues (income) of different types of payments, the annex(es) 1FT/A shall be attached to information FT-3/FT-3R.] 4) Poz.43 moi:na zaznaczyc w przypadku zaznaczenia poz. 41 lub 42. [Column 43 can be marked in case column 41 or42 is marked.] 5) Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochod6w z oszcz~dnosci w formie wyplacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z , str. 38, z p6zn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 369, z p6zn. zm.). [Council Directive /EC of 3 June 2003 on taxation of saving income in the form of interest payments (0. J. EU L 157 from , p.38 with subsequent amendments; Polish special edition, chapter 9, volume 1, p.369 with subsequent amendments)} S) Poz. 54 nalezy wypelnic w przypadku sporzc~.dzania informacji na wniosek faktycznego albo posredniego odbiorcy. [Column 54 shall be filled in case the information is issued at the request of the of beneficial owner or paying agent upon receipt.] W wypadku wypelnienia niniejszej informacji nie wype/nia si~ wiersza 0.3. w informacji FT-111FT-1 R [n case of filling in this form, the line 0.3. in the form FT-111FT-1R shall not be filled in.] Pouczenie [Caution] Za uchybienie obowic~,zkom podmiotu wyplacajc~,cego grozi odpowiedzialnosc przewidziana w Kodeksie kamym skarbowym. [The infringement of paying agent's duties shall be subject to the sanctions provided by Fiscal penal code]. FT-3/FT-3R(7) 313

5 POL TAX Zalctcznik nr 2 POLA JASNE WYPEtNA PODMOT SPORZ\DZAJ<\CY NFORMACJ!;. WYPEtNAC NA MASZYNE, KOMPUTEROWO LUB R!;CZNE, DUZYM, DRUKOWANYM U TERAM, CZARNYM LUB Sk/adanie w 1. ldentyfikator poclatjkdyfy [Tax dentification agent] NFORMACJA 0 NUMERACH RACHUNKOW WYSOKOSC PRZYCHODOW (DOCHODOW) WYPtACONYCH LUB POSTAWONYCH DO DYSPOZYCJ FAKTYCZNEMU ALBO POSREDNEMU ODBORCY [NFORMATON ON ACCOUNT NUMBERS AND REVENUE (NCOME) DERVED BY BENEFCAL OWNER OR PAYNG AGENT UPON - miesi<~cc - rok) {(day-month-year)] Rodzaj numeru rachunku (kodu) w obrocie miqdzynarodo fym (BANnSN) lub inny rodzaj numeru rachunku bankowego (OBAN), lub lnny rodzaj numeru identyfikacyjnego papier6w warto5cioyfych (OSN), lub inny rodzaj numeru rachunku wierzytelno5cl (NNY) (zaznaczyc wla5ciwe kwadraty): [Type of account number (code) in international settlements (/BAN/SN) or Other Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number (OS/N) or other type of account number debt claim (OTHER) (tick right boxes).] 16. D!BAN 17. D OBAN 18. D SWFT 19. D!SN 20. D OSN 21. D NNY [OTHER] zaznaczenia poz. 18) [SWFT code (the column shall be filled in if column 18 is FT/A<s>

6 POLA JASNE WYPEt.NA PODMOT SPORZ\DZAJ"CY NFORMACJ,. WYPEtNAC NA MASZYNE. KOMPUTEROWO LUB R'CZNE. DUlYM. DRUKOWANYM LTERAM, CZARNYM LUB NEBESKM 24. Przychody (dochody) (zaznaczyc wla5ciwy kwadrat): [Revenues (ncome) (lick right box).] 0 A. faktycznego odbiorcy, o kt6rych mowa w art 42c ust. 5 pkt 1 ustawy 0 B. faktycznego odbiorcy, o kt6rych mowa w art.42c ust.5 pkt 2 lub 4 art. 8 (2)(a) dyrektywy 1) (of beneficial owner, referred to in Art. 42c ustawy art.8 (2)(b) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in par. 5 subpar. 1 of the Act Art. 8 (2)(a) of the Directive] 1) Art.42c par.5 subpar.2 or 4 of the Act Art.8 (2)(b) of the Directive] 11 0 C. o kt6rych mow a w art 42c ust. 5 ustawy, wyptacane lub zaplsane na 0 D. o kt6rych mow a w art.42c ust.5 pkt 3 4 ustawy w sytuacjl, o kt6rej dobro rachunku posrednlego odblorcy art 8 (2)(d) dyrektywy 11 mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy art.& (2) dyrektywy 1) {reffered to {reffered to n Art. 42c par.5 of the Act, paid to or credited to an n Art.42c par.5 subpar.3 and 4 of the Act in the case of situation account held by paying agent upon receipt Art. 8 (2)(d) of the reffered to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act! Art.6 (2) of the Directive] 1) Directive] 11 0 E. faktycznego odbiorcy, o kt6rych mowa wart 42c ust. 5 pkt 3 ustawy art. 8 (2)(c) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to n Art. 42c par. 5 subpar. 3 of the Act Art. 8 (2)(c) of the Directive] 1) 38. Przychody (dochody) (zaznaczyc wlasciwy kwadrat): {Revenues (ncome) (lick right box):] 32. D SWFT 35. D NNY [OTHER) 0 A. faktycznego odbiorcy, o kt6rych mowa wart 42c ust. 5 pkt 1 ustawy 0 B. faktycznego odblorcy, o kt6rych mowa w art 42c ust. 5 pkt 2 lub 4 art. 8 (2)(a) dyrektywy 1 (of beneficial owner, referred to in Art. 42c ustawy art. 8 (2)(b) dyrektywy 1 [of beneficial owner, referred to n par. 5 subpar. 1 of the Act Art. 8 (2)(a) of the Directive] 1) Art. 42c par. 5 subpar. 2 or 4 of the Act Art. 8 (2)(b) of the Directive] 1 ) 0 C. o kt6rych mowa wart 42c ust.5 ustawy, wyplacane lub zaplsane na 0 D. o kt6rych mowa w art 42c ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy w sytuacjl, o dobro rachunku po5rednlego odblorcy art. 8 (2)(d) dyrektywy 1) kt6rej mowa wart 42c ust. 6 pkt 1 ustawy art. 6 (2) dyrektywy 11 {reffered to n Art. 42c par.5 of the Act, paid to or credited to an [reffered to in Art. 42c par. 5 subpar. 3 and 4 of the Act in the case of account held by paying agent upon receipt Art. 8 (2)(d) of the situation reffered to in Art. 42c par. 6 subpar.1 of the Act! Art. 6 (2) of Directive} 11 the Directive} 1) O E. faktycznego odbiorcy, o kt6rych mowa wart. 42c ust. 5 pkt 3 ustawy art. 8 (2)(c) dyrektywy 11 [of beneficial owner, referred to in Art. 42c par. 5 subpar. 3 of the Act Art. 8 (2)(c) of the Directive} 1) Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochod6w z oszczfi1dnosci w formie wyp/acanych odsetek (Oz. Urz. UE L 157 z , str. 38, z p6zn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 369, z p6zn. zm.). [Council Directive /EC of 3 June 2003 on taxation of saving income in the form of interest payments (0. J. EU L 157 from , p. 38 with subsequent amendments; Polish special edition, chapter 9, volume 1, p.369 with subsequent amendments).] FT/A(5)

7 Uzasadnienie Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, z p6in. zm.), zwana dalej,ustaw~", w art. 44d ust. 9 zawiera upowaznienie dla ministra wlasciwego do spraw finans6w publicznych do okreslenia, w drodze rozporz~dzenia, wzoru imiennych informacji, o kt6rych mowa w art. 44d ust. 1 i ust. 3 ustawy, wraz z objasnieniami co do sposobu ich wypelniania, terminu i miejsca skladania, w celu umozliwienia jednolitego i poprawnego przekazywania tych informacji przez podmiot wyplacaj~cy, posredniego odbiorc<r oraz podmiot gospodarczy, o kt6rym mowa w ust. 3. Zgodnie z art. 44d ust. 1 ustawy w terminie do kml.ca miesi~ca nastypuj~cego po zakonczeniu roku podatkowego podmiotu wyplacaj~cego, podmiot ten jest obowi any przeslac, sporz~dzone wedlug ustalonego wzoru, imienne informacje o wyplacie odsetek 1ub o zabezpieczeniu takiej wyplaty. Analogiczne rozwi anie w stosunku do wyplat dokonywanych przez podmiot gospodarczy na rzecz posredniego odbiorcy zostal:o przewidziane w art. 44d ust. 3 ustawy. Stosownie do art. 44d ust. 8 ustawy informacje te sporz~dza si<r takze w przypadku zaprzestania dzialalnosci oraz na wniosek odbiorcy. Na podstawie upowa:lnienia ustawowego Minister Finans6w okreslil wzory imiennych informacji o przychodach (dochodach) (FT-3/FT-3R oraz FT/A). Ostatnio wydane rozporz~dzenie w tym zakresie to Rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie okreslenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wyplaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo posredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 1777), kt6re jest uchylane niniejszym rozporz~dzeniem. Aktualnie, w zwi u z wejsciem w zycie nowych przepis6w, wdra:laj~cych do porz~dku krajowego postanowienia Dyrektywy 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniaj~cej dyrektywy 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochod6w z oszczydnosci w formie wyplacanych odsetek, kt6re uchylily dotychczasowe regulacje w tym zakresie, nalezy wydac nowe rozporz~dzenie na podstawie obecnie obowi Uj~cego przepisu upowa:laniaj~cego. Jednoczesnie, bior~c pod uwagy, iz wz6r formularzy FT-3/FT-3R i FT/A jest determinowany formatem elektronicznym (FSC-153), kt6ry sluzy do automatycznej wymiany informacji pomiydzy systemami informatycznymi panstw czlonkowskich i format ten dotychczas nie ulegl zmianie, wzory informacji okreslone niniejszym rozporz~dzeniem pozostan~ tozsame z wzorami okreslonymi rozporz~dzeniem uchylanym. Jakiekolwiek zmiany ( w tym wprowadzenie danych wymaganych do raportowania przez podmiot gospodarczy, o kt6rych mowa wart. 44d ust. 3 ustawy) b<rd~ mozliwe dopiero po okresleniu nowego formatu elektronicznego na forum Unii Europejskiej. Proponuje siy, zeby projektowane rozporz~dzenie weszlo w zycie z dniem 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z p6in. zm.) oraz 52 ust. 1 uchwaly Nr 190 Rady Ministr6w z dnia 29 paidziernika 2013 r.- Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. poz. 979), projekt rozporz~dzenia zostanie udostypniony w Biuletynie nformacji Publicznej na stronie podmiotowej Rz~dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rz~dowy Proces Legislacyjny. Projekt rozporz~dzenia dokonuje czysciowego wdrozenia dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochod6w z oszczydnosci w formie wyplacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z r. str ; Polskie wydanie specjalne rozdzial 09, tom 1, str ) zmienionej Dyrektyw~ 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r.

8 Projekt rozporz~dzenia nie dotyczy funkcjonowania samorz~du terytorialnego oraz nie podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporz~dzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z p6zn.. zm.). Projekt rozporz~dzenia nie wymaga przedstawienia wlasciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okreslonych w obowi~j~cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. Projekt rozporz~dzenia zostanie ujyty w Wykazie prac legislacyjnych dotycz~cym projekt6w rozporz~dzen Ministra Finans6w, sporz~dzonym stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, udostypnionym na stronie intemetowej Ministerstwa Finans6w.

9 Nazwa projektu Projekt rozporz(!dzenia Ministra Finans6w w sprawie okreslenia wzoru inforrnacj i dotyczl!cej wyplaty odsetek i zabezpieczenia takiej wyplaty Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wspolpracuj~ce Ministerstwo Finans6w Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stano lub Podsekretarza Stano Pan Jaroslaw Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finans6w Kontakt do opiekuna merytorycznego projekto Data sporz~dzenia: 06 lipca 2015 Zrodlo: Upowamienie ustawowe (art. 44d ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych) N r w wykazie prac legislacyjnych dotyczl!cy projekt6w rozporz<!dzen Ministra Finans6w Nale:ly wydac nowe rozpofz(!dzenie na podstawie obecnie obowil!zlljl!cego przepisu upowazamajl!cego. Jednoczesnie, biorl!c pod uwagy, iz wz6r forrnularzy FT-3/FT-3R i 1FT/A jest deterrninowany forrnatem elektronicznym (FSC-153), kt6ry slu:ly do automatycznej wymiany inforrnacji pomiydzy systemami inforrnatycznymi parl.stw czlonkowskich i format ten dotychczas nie ulegl zmianie, wzory imiennych inforrnacji okreslone niniejszym rozporz(!dzeniem pozostanl! tozsame z wzorami okreslonymi rozporz(!dzeniem uchylanym. Grupa Podmioty wyplacajl!ce, kt6re skladajl! FT-3/FT- 3R Wielkosc Ok. 100 podmiot6w Zr6dlo danych system inforrnatyczny POL TAX Oddzialywanie Brak - nowe wzory Sl! tozsame z obowil!zujl!cymi Dodatkowe informacje, w tym wskazanie 1 zr6del danych i przyjytych do obliczen zalozen Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zr6del danych i przyjytych do obliczen Projekt nie powoduje zwiykszenia dochod6w lub zmmejszenia wydatk6w jednostek sektora finans6w publicznych, w tym budzetu pailstwa i budzet6w jednostek samorz<!du terytorialnego, w stosunku do wielkosci wynikajl!cych z obowi -Ujl!cych przepis6w. Brak wplywu na konkurencyj nosc gospodarki i przedsiybiorczosc. 1

10 zalozeil xd nie dotyczy Wprowadzane S<'! obci<'!zenia poza bezwzgl~dnie wymaganymi przez UE ( szczeg6ly w odwr6conej tabeli zgodnosci). D zmniejszenie liczby dokument6w D zrnniejszenie liczby procedur D skr6cenie czasu na zalatwienie sprawy Oinne: Wprowadzane obci<'!zenia S<'! przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz: D tak xd nie D nie dotyczy D zwi~kszenie liczby dokument6w D zwi~kszenie liczby procedur D wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy Oinne: Otak Dnie D nie dotyczy Rozporz<'!dzenie nie zmienia obci<'!zeil regulacyjnych. Wprowadzane zmiany we wzorach formularzy ograniczaj<'! si~ zmian zwi~nych ze zmian<'! upowaznienia ustawowego. D srodowisko naturatne D sytuacja i rozw6j regionalny D inne: Om6wienie wplywu D demografia D mienie pailstwowe Rozpor:ll!dzenie nie wplywa na ww. obszary. 2 D informatyzacja D zdrowie

11 ROZPORZl\DZENE MN S T R A FNAN S 6 W t) z dnia 2015 r. w sprawie okreslenia listy podmiotow i przedsi~wzi~c, ktore uznaje si~ za niepodlegajatce faktycznemu opodatkowaniu 2 > Na podstawie art. 44c ust. 5 ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p6:ln. zm. 3 >) zarz~dza si~, co nast~puje: 1. Okresla si~: 1) list~ podmiot6w i przedsi~wzi~c, kt6re uznaje si~ za niepodlegaj~ce faktycznemu opodatkowaniu, do cel6w ustalenia posredniego odbiorcy, stanowi~c~ zal~cznik nr 1 do rozporz~dzenia; 2) list~ podmiot6w i przedsi~wzi~c, kt6re uznaje si~ za niepodlegaj~ce faktycznemu opodatkowaniu, do cel6w ustalenia podmiotu wyplacaj~cego, o kt6rym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych, stanowi~c~ zal~cznik nr 2 do rozporz~dzenia. 2. Rozporz~dzenie wchodzi w zycie z dniem 31 grudnia 2015 r. MNSTER FNANSOW ) Minister Finans6w kieruje dzialem administracji r:z<!dowej - finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporz~dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Ministra Finans6w (Dz. U. poz. 1256). 2 ) Niniejsze rozporz~dzenie dokonuje czcrsciowego wdroi:enia dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochod6w z oszczcrdnosci w formie wyplacanych odsetek (Dz. Urz. UE L 157 z r. str. 38; Po1skie wydanie specjalne rozdzial9, tom 1, str. 369). 3 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 223,312,567,598,773,915,1052,1215,1328,1563,1644,1662 i 1863 orazz2015 r. poz. 73,211 i 251.

12 -2-

13 -3- Zall:}.czniki do rozporzl:}.dzenia Ministra Finans6w z dnia 2015 r. (poz.) Zal~cznik nr 1 Lista podmiotow i przedsi~wzi~c, ktore uznaje si~ za niepodlegaj~ce faktycznemu opodatkowaniu, do celow ustalenia posredniego odbiorcy Kraje Kategorie podmiotow i konstrukcji Uwagi Wszystkie pafl.stwa czlonkowskie UE prawnych Europejskie ugrupowanie interes6w gospodarczych (EUG) Belgia - Societe de droit commun/maatschap Dotyczy jedynie przypadku, (sp6lka prawa cywilnego lub sp6lka handlowa nieposiadajl:}.ca osobowosci prawnej) - Societe momentanee/tijdelijke handelsvennootschap (Nieposiadaj <!Ca osobowosci prawnej sp6lka, kt6rej celem jest zarz'ldzanie jednl:}.lub kilkoma okreslonymi operacjami handlowymi) - Societe inteme/stille handelsvennootschap (Nieposiadajl:}.ca osobowosci prawnej sp6lka, poprzez kt6r<1 jedna lub wiycej os6b rna udzial w operacjach, kt6rymi w ich imieniu zarz'ldza jedna lub wiycej os6b) gdy podmiot gospodarczy znajdujl:}.cy si(( na wczesniej szym etapie lancucha platnosci i dokonujl:}.cy wyplaty na rzecz tej sp6lki lub zabezpieczajl:}.cy wyplat(( na jej rzecz nie ustalil tozsamosci i miejsca zamieszkania wszystkich wlascicieli odsetek; w innym razie wchodzi w zakres art. 44c ust. 1 pkt 3 lit. e).»sp6lki«te (kt6rych nazwy podano po francusku i niderlandzku) nie posiadaj'l osobowosci prawnej i z podatkowego punktu

14 -4- -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowana prawem zagran1cznym Bulgaria -.Z:U,y:>KeCTBO C'DC CeUHaJHa HHBeCTHUHOHHa uej (sp6lka inwestycyjna specjalnego przeznaczenia) - 11HBeCTHUHOHHO.n;pY:>KeCTBO ( sp6lka inwestycyjna, kt6ra nie jest obj((ta art. 6) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowana prawem zagranicznym Republika - Vei'ejmi obchodni spolecnost (vei'. obch. Czeska spol. lub v.o.s.) (sp6lka osobowa) - Sdruzeni ( stowarzyszenie) - Komanditni spolecnost -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowana prawem zagranicznym Dania - nteressentskab ( sp6lka j awna) widzenia mozna w ich przypadku stosowac kryterium przelamania osobowosci prawnej (lookthrough approach). Podmiot zwolniony z podatku od os6b prawnych Chyba ze powiernik moze dowiesc, ze trust faktycznie podlega opodatkowaniu od dochodu zgodnie z prawem Bulgarii

15 Niemcy Estonia rlandia Kommanditselskab ( sp6lka komandytowa) - Kommanditaktieselskab/Partnerselskab - Partrederi -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym - Gesellscha:ft bfugerlichen Rechts ( sp6lka prawa cywilnego) - Kommanditgesellschaft -KG, offene Handelsgesellschaft- OHG (sp6lka komandytowa- KG, sp6lka jawna- OHG) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym - Seltsing (sp6lka osobowa) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagrantcznym - Sp6lki osobowe i kluby inwestycyjne Powiernicy (trustees) b((d~cy irlandzkimi rezydentami zwykle podlegaj~ podatkowi

16 -6- Grecja - OJ.16ppu8J..Loc; E'tatpsia (OE) (sp61ka jawna) - E'tsp6ppu8J..Loc; E'tatpsia (EE) (sp61ka komandytowa) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagramcznym Hiszpania - Podmioty podlegaj~ce systemowi opodatkowania zysk6w przydzielonych: - Sociedad civil con o sin personalidad juridica (sp6lka prawa cywilnego posiadaj~ca osobowosc prawn~ lub nie), - Herencias yacentes (maj~tek osoby zmarlej), - Comunidad de bienes od dochod6w uzyskanych z trustu. Jednak gdy beneficjenci lub powiernicy nie s~ irlandzkimi rezydentami, opodatkowaniu podlega tylko irlandzkie Zl'6dlo dochodu powstalego w takich przypadkach. Sp61ki osobowe podlegaj~ podatkowi od os6b prawnych. JednakZe do 50% zysk6w sp61ek osobowych jest opodatkowane wedlug stawki indywidualnej maj~cej zastosowanie w przypadku kai:dej z os6b fizycznych bcr~cych wsp6lnikami.

17 Francja Wlochy -7- ( wsp6lwlasnosc ). - nne podmioty niemaj~ce osobowosci prawnej tworz~ce odrybn~ jednostky gospodarcz~ lub odrybn~ grupy aktyw6w (art. 35 ust. 4 Ley General Tributaria). -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagrarucznym - Societe en participation (sp6lka joint venture) - Societe ou association de fait (sp6lka de facto lub stowarzyszenie de facto) - ndivision (wsp6lwlasnosc) - Fiducie -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagrarucznym - W szystkie sp6lki prawa cywilnego i por6wnywalne podmioty Kategoria sp6lek prawa cywilnego obejmuje: societa in accomandita semplice, societa semplici, associazioni (stowarzyszenia) artyst6w lub os6b wykonuj~cych wolny zaw6d w celu prowadzenia

18 -8- - Sp6lki o ograniczonej liczbie udzialowc6w wybieraj'!cych przejrzystosc fiskaln'! -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym Cypr - :Euvs'tatptcr~6~ (sp6lka osobowa) - :Euv<>scr~o~ lub crro~a'tsio (stowarzyszenie) - :EuvspyanKe~ (sp6ldzielnia) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem lokalnym lub zagranicznym dzialalnosci artystycznej lub innej, bez osobowosci prawnej, societa in nome collettivo, societa di fatto (sp6lki nieformalne ide facto oraz societa di armamento. System»przejrzystosci podatkowej «moze bye przyj~ty przez sp6lki z ograniczon'! odpowiedzialnosci'! lub sp6ldzielnie, kt6rych czlonkowie S'! osobami fizycznymi (art. 116 TUR). Chyba ze powiernik moze dostarczyc dokumenty, kt6re dowodz'!, ze trust rna siedzib~ do cel6w podatkowych i podlega faktycznemu opodatkowaniu dzialalnosci gospodarczej we Wloszech. Transakcje zawierane wyl'!cznie mi~dzy czlonkami. Trusty tworzone na mocy prawa cypryjskiego S'! uznawane na mocy prawa krajowego za podmioty przejrzyste.

19 Lotwa Litwa Luksemburg Wygry Malta Pilnsabiednoa ( sp6lka j awna) - Komanditsabiednoa (sp6lka komandytowa) - Biednoa un nodibinajums (stowarzyszenie i fundacja) - Lauksaimniecibas kooperativs (sp6ldzielnia rolnicza) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagramcznym -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagramcznym -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym - Socjeta n Akkomandita ( sp6lka osobowa en commandite), kt6rej kapital nie jest podzielony na udzialy - Arrangement in participation (stowarzyszenie en participation) Wygry uznaj'! trusty za»podmioty«na mocy przepis6w krajowych. Sp6lki osobowe en commandite, kt6rych kapital podzielony jest na udzialy, podlegaj'! podatkowi od os6b prawnych na zasadach og6lnych.

20 SocjeUt Kooperattiva (sp6ldzielnia) Niderlandy - Vennootschap onder firma (sp6lkajawna) - Commanditaire vennootschap (zamkni((ta sp6lka komandytowa) - Vereniging (stowarzyszenie) - Stichting (fundacja) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym Austria - Offene Gesellschaft (OG) (sp6lkajawna) - Offene Handelsgesellschaft (OHG) (sp6lka handlowa) - Kommanditgesellschaft (KG) (sp6lka komandytowa) - Gesellschaft nach btirgerlichem Recht (sp6lka prawa cywilnego) -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym S p6lki jawne, zamkni((te sp6lki komandytowe i europejskie ugrupowania interes6w gospodarczych sq. przejrzyste do cel6w podatkowych. Verenigingen (stowarzyszenia) i stichtingen (fundacje) sq. zwolnione z podatku, chyba ze prowadzq. dzialalnosc handlowq. lub gospodarczq..

21 Portugalia Sp6lki prawa cywilnego niemaj~ce formy prawnej sp6lki handlowej - Przedsicrbiorstwa posiadaj~ce osobowosc prawn~ zaangai:owane w okreslone rodzaje dzialalnosci zawodowej, w ramach kt6rych wszyscy wsp6lnicy s~ osobami fizycznymi wykwalifikowanymi w tym samym zawodzie - Sp6lki bcrd~ce jedynie w posiadaniu aktyw6w i kt6re s~ kontrolowane przez grupcr rodzinn~ lub znajduj~ sicr w calosci w posiadaniu nie wicrcej nii: picrciu os6b - Sp6lki posiadaj~ce zezwolenie na dzialalnosc w ramach Micrdzynarodowego Centrum Biznesu (nternational Business Centre) na Maderze kwalifikuj~ce sicr do zwolnienia z opodatkowania os6b prawnych (art. 33 EBF) - Stowarzyszenia nieposiadaj~ce osobowosci prawnej -»Trust«lub inna podobna konstrukcja prawna, regulowane prawem zagranicznym Artykul 33 EBF maj~cy zastosowanie do sp6lek, kt6re uzyskaly zezwolenie na dzialalnosc do dnia 31 grudnia 2000 r., przewiduje zwolnienie z opodatkowania os6b prawnych do dnia 31 grudnia 2011 r. Jedynymi trustami dopuszczonymi na mocy prawa portugalskiego s~ trusty powolane na mocy prawa zagranicznego przez osoby prawne w ramach Micrdzynarodowego Centrum

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 2124 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r. Departament Prawny PR1.022.279.2015.SMV NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 268 15638 Poz. 1583 1583 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia w sprawie określenia wzoru sprawozdania sporządzanego w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe Adw. Marcin Górski. Część I

Ceny transferowe Adw. Marcin Górski. Część I Ceny transferowe Adw. Marcin Górski Część I Źródła prawa Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 39, ze zm. dalej zwana: UoPDOP), Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

I W dyrektywie 2003/48/WE \Vprowadza sit;:

I W dyrektywie 2003/48/WE \Vprowadza sit;: ------------------- Zal~cznik TABELA ZGODNOSCI TVTUL PROJEKTU: TYTUL WDRAZANEGO AKTU 'PRAWNEGO I WDRAZANYCH AKTOW PRAWNrcH ~>:. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob flzycznych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek *

Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek * C 184 E/488 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.7.2010 Opodatkowanie dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek * P6_TA(2009)0325 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ,, miejscowość data godzina Oświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Potwierdzam prawdziwość następujących danych (dane powinny być zgodne

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

Czarno-białe raje podatkowe

Czarno-białe raje podatkowe Czarno-białe raje podatkowe Autor: Barbara Piątyszek/ KNRK Hossa ProCapital 4.7.29. Niskie lub zerowe stawki podatkowe, pozwalające w legalny sposób uwolnić się od fiskalnego obciążenia, brak ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 2 597 Poz. 11 11 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNVCH1) z dnia 3 wrzesnia 2009 r. o sprostowaniu bl~du Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) projekt z dnia 23.11.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY NOWE MIASTO

WOJTA GMINY NOWE MIASTO ZARZ;\DZENIE NR 18/2015 WOJTA GMINY NOWE MIASTO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wdrozenia nowego urz~dowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia Regulaminu zasad publikowania

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI

-31- OCENA SKUTKOW REGULACJI -31- OCENA SKUTKOW REGULACJI Podmioty, na ktore oddzialuje akt normatywny: Ustawa oddzialuje na: 1) banki prowadz(}ce dzialalnosc maklersk(}; 2) domy mak1erskie; 3) zagraniczne firmy inwestycyjne; 4) towarzystwa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA S.A. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA S.A. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA S.A. Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto miesięczna Opłata Abonamentowa 12,20 zł 23% 15,00 zł brak Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto połączenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń Telefonicznych

Cennik Połączeń Telefonicznych Cennik Połączeń Telefonicznych Stacjonarny numer telefonu 30zł / rok Kierunek Cena netto Cena brutto Krajowe - lokalne Połączenia wewnątrz sieci 0zł 0 zł Polska od 8:00 do 18:00 0.08 zł 0.10 zł Polska

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego

UZASADNIENIE. Powyzsze zmiany s~ niezbc:tdne ze wzg1c:tdu na koniecznosc wdrozenia do krajowego -5- UZASADNIENIE Ce1em projektowanych zmian jest zwic:tkszenie bezpieczenstwa dzieci przewozonych w pojazdach, poprzez wprowadzenie rozszerzonych wymog6w bezpiecznego przewozenia dzieci oraz u1epszonych

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN ALBANIA do 90 dni ALGIERIA ANDORA do 90 dni ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany przy wjeździe ANTIGUA I BARBUDA

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za rzetelne usługi i miej pewność, że Twoje

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia Dziennik Ustaw Nr 170-11701 - Poz. 1656 Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 2003 r. (poz. 1656) WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA Data sporzadzeniawniosku

Bardziej szczegółowo

ABOLICJA PODATKOWA. dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ABOLICJA PODATKOWA. dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ABOLICJA PODATKOWA dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W dniu 6 sierpnia 2008 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji Raport z konsultacji do projektu rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow realizacji Rz~dowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztow zwi~zanych z ksztalceniem w zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG I POŁĄCZEŃ ZIUUM

CENNIK USŁUG I POŁĄCZEŃ ZIUUM 1 Opłaty za połączenia Popularne kierunki Grecja-GSM 1.32 zł 1.61 zł Połączenia w sieci Ziuum (zarówno komunikator-komunikator jak i numer w sieci Ziuum z numerem w sieci Ziuum) Połączenia z sieci Ziuum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan Brak serwisu - 11 4-8 Brak serwisu - Afryka Centralna, Republika Brak serwisu - 13 2-4 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 1-3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 192 final 2016/0097 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 10 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.314.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Przepisy owe Departament Konsularny MSZ RP uprzejmie przypomina, że od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą przekraczać granice wewnętrzne państw UE i strefy Schengen na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH VECTRA OPŁATY ABONAMENTOWE Nazwa planu telefonicznego 50 100 250 BEZ LIMITU Miesięczna Opłata Abonamentowa brutto 40 zł 45 zł 50 zł 60 zł Pakiet minut w ramach Opłaty Abonamentowej

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego

Okres pobytu bezwizowego Państwo / terytorium A Wiza Okres pobytu bezwizowego AFGANISTAN Wymagane dokumenty podróży ALBANIA do 90 dni lub dowód osobisty ALGIERIA ANDORA do 90 dni / dowód osobisty ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0044 (NLE) 6890/15 VISA 61 COASI 19 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 marca 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo