Wprowadzenie - Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz. Część I Podstawy zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie - Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz. Część I Podstawy zarządzania wartością przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie - Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz Część I Podstawy zarządzania wartością przedsiębiorstwa Rozdział 1 Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa 1.1. Siły napędowe rozwoju i popularyzacji koncepcji zarządzania wartością dla akcjonariuszy - Marta Penczar 1.2. Istota VBM {Value Based Management) - definicja i założenia - Marta Penczar 1.3. Koncepcja wartości dla akcjonariusza a wartości dla interesariusza (shereholders vs. stakeholders) - Marta Penczar 1.4. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa - nośniki wartości - Marta Penczar 1.5. Znaczenie zysku księgowego w pomiarze wartości - Marta Penczar 1.6. Kierunki ewolucji koncepcji zarządzania VBM - Stanisław Kasiewicz Wstęp Koncepcja trwałego rozwoju Koncepcja wzrostu wartości dla interesariuszy (grup interesu) Koncepcja cyfryzacji (digitalizacji) zarządzania Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem Rozdział 2 Koszt kapitału - Piotr Szczepankowski 2.1. Koszt kapitału w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 2.2. Teoria wynagradzania inwestorów za ponoszone ryzyko i jej implikacje w procesie ustalania kosztu kapitału dla celów zarządzania wartością przedsiębiorstwa 2.3. Ustalanie kosztu kapitału własnego modelem równowagi rynkowej 2.4. Koszt nowo pozyskiwanego kapitału własnego 2.5. Ustalanie kosztu kapitału pożyczkowego Koszt długu zwykłego Koszt obligacji z terminem wcześniejszego wykupu Koszt kapitału z hybrydowych instrumentów finansowych Koszt kapitału z leasingu 2.6. Średni ważony koszt kapitału 2.7. Docelowa struktura kapitału przedsiębiorstwa Rozdział 3 Pomiar kreacji wartości dla akcjonariuszy - Błażej Lepczyński 3.1. Co to jest kreacja wartości i dlaczego ROE nic jest dobrym miernikiem kreacji wartości dla akcjonariuszy? 3.2. Zewnętrzne rynkowe miary pomiaru kreacji wartości dla akcjonariuszy 3.3. Wewnętrzne (operacyjne) miary kreacji wartości dla akcjonariuszy Rozdział 4 Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością - Joanna Pioch, Mariusz Chmielewski 4.1. Generatory wartości przedsiębiorstw, czyli czynniki kształtujące ich wartość 4.2. Przesłanki, cele i zasady wyceny przedsiębiorstw 4.3. Wycena dochodowa jako podstawowa metoda wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania jego wartością Metoda zdyskontowanych przepływów strumieni pieniężnych Metoda zdyskontowanych dywidend 4.4. Pojęcie, znaczenie i sposoby ustalania wartości rezydualnej przedsiębiorstwa 4.5. Metody wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o mierniki wartości dla akcjonariuszy Rozdział 5

2 Zarządzanie ryzykiem jako część VBM - Błażej Lepczyński 5.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania nim 5.2. Ryzyko a cel VBM 5.3. Rodzaje ryzyka występującego w działalności gospodarczej 5.4. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 5.5. Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM) i jej związki z VBM Rozdział 6 Alokacja i zarządzanie kapitałem - Leszek Pawłowicz 6.1. Pojęcia kapitału wykorzystywane dla potrzeb zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie 6.2. Alokacja kapitału narażonego na ryzyko 6.3. Alokacja kapitału zainwestowanego 6.4. Alokacyjna luka wartości 6.5. Uwagi uzupełniające Rozdział 7 Przedsiębiorstwo na rynku finansowym 7.1. Przedsiębiorstwo na rynku kredytowym - Piotr Nowak Wybór banków finansujących Poziom zadłużenia Koszty kredytu Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym oraz kredyty obrotowe w rachunku bieżącym Kredyty obrotowe stanowiące zobowiązanie się banku do finansowani (committed) oraz kredyty obrotowe udzielane z zastrzeżeniem możliwości natychmiastowego wstrzymania dalszych wypłat i spłaty kredytu (uncommitted) Finansowanie specjalistyczne Wielofunkcyjne (multiproduktowe) linie kredytowe Zabezpieczenia kredytowe Klauzule umowne (covenants) Kredyty inwestycyjne Wykorzystanie krajowych kredytów preferencyjnych i środków unijnych 7.2. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - Robert Bęben Rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku kapitałowym Wprowadzanie instrumentów finansowych na rynek kapitałowy 7.3. Przedsiębiorstwo na rynku Venture Capital - Błażej Lepczyński, Joanna Próchniak Charakterystyka finansowania Venture Capital Cykl inwestycyjny funduszy Venlure Capital Rodzaje funduszy Yenture Capital a budowanie wartości Finansowe i nicfinansowc czynniki tworzenia wartości w trakcie procesu inwestycyjnego Rozdział 8 Short termism - Adam Maciejewski 8.1. Negatywne skutki short termismu Short termism a struktura akcjonariatu i jej wpływ na wartość spółki Short termism a kwesta raportowania spółek publicznych Short termism a stabilność zarządzania Short termism a kwestia wynagradzania 8.2. Pozytywne skutki myślenia krótkoterminowego Rozdział 9 Zarządzanie kapitałem obrotowym a wartość przedsiębiorstwa - Mariusz Chmielewski, Piotr Nowak 9.1. Kapitał obrotowy netto 9.2. Cash Management

3 Rozdział 10 Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - Karol Śledzik Co to jest kapitał intelektualny przedsiębiorstwa? Składniki kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa Kapitał intelektualny jako generator wartości przedsiębiorstwa Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa Rozdział 11 Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa - Leszek Pawłowicz Teoria agencji i hazard moralny w systemach motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości Podstawowe dylematy Opcje na akcje (opcje menedżerskie) Systemy wynagrodzeń oparte na finansowych miernikach kreowania wartości Regulacje dotyczące programów motywacyjnych Rozdział 12 Fuzje i przejęcia - Katarzyna Bachnik Łączyć, wchłaniać czy zawierać partnerstwo - M&A na mapie opcji strategicznych przedsiębiorstw Co oferują transakcje M&A: oczekiwane korzyści z tej formy rozwoju organizacyjnego Etapy procesu łączenia przedsiębiorstw Pułapki integracji przedsiębiorstw Trendy przeczące intuicji Polski rynek fuzji i przejęć Rozdział 13 Relacje inwestorskie Na czym polega istota relacji inwestorskich (Investor Relations)? - Piotr Wróbel Wprowadzenie Historia Definicja Elementy relacji inwestorskich Korzyści z prowadzenia relacji inwestorskich Zjawisko asymetrii informacyjnej na rynku pozyskiwania kapitału Na jakie oczekiwania informacyjne społeczności inwestycyjnej musi odpowiadać spółka? - Piotr Wróbel Kategorie odbiorców działań IR Oczekiwania inwestorów Oczekiwania analityków i doradców inwestycyjnych Czas poświęcony członkom społeczności inwestycyjnej Cechy efektywnych relacji inwestorskich - Piotr Wróbel 3.4. Działania umożliwiające prowadzenie relacji inwestorskich - Piotr Wróbel Działania IR Zastosowanie działań IR Organizacja działań IR Jak obecność na giełdzie wpływa na IR? - Piotr Wróbel Kształtowanie relacji inwestorskich w sytuacjach kryzysowych - Veslawa Valiucko, Piotr Wróbel Wprowadzenie Działania w kryzysie Studium przypadku: Toyota Rozdział 14 Planowanie strategiczne i strategiczna karta wyników {Balanced Scorecard) - Łukasz Świeriewski Planowanie strategiczne: cztery etapy tworzenia strategii Definiowanie misji, wizji i kluczowych wartości firmy

4 Określanie celów strategicznych Analiza strategiczna Formułowanie strategii Wdrożenie strategii w oparciu o mapy strategii i Balanced Scorecard System zarządzania oparty na planowaniu strategicznym i Balanced Scorecard System zarządzania w praktyce przedsiębiorstw Rozdział 15 Polityka dywidend i wykupu akcji własnych - Joanna Pioch Pojęcie, geneza i funkcje dywidendy Polityka dywidend a rynkowa wartość przedsiębiorstwa Dywidendy pieniężne Dywidendy w akcjach Przesłanki wypłaty i skutki polityki dywidend - poszukiwanie uzasadnienia Determinanty polityki dywidend Analiza polityki dywidend przedsiębiorstwa Rozdział 16 Offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie - Joanna Próchniak Koncepcja offshoringu Pojęcie i modele offshoringu Offshoring usług Centra usług finansowych Usługi świadczone offshore Cechy i zakres usług świadczonych offshore Usługi świadczone przez centra usług finansowych Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przez offshoring Oczekiwania przedsiębiorstwa inwestora a rola operatora w budowaniu wartości Jakie usługi świadczone offshore kreują wartość? Lokalizacja usług offshore Czynniki stymulujące rozwój offshoringu a ocena atrakcyjności lokalizacji inwestycyjnej Atrakcyjność inwestycyjna wybranych krajów dla centrów offshore Rozdział 17 Corporate governance a zarządzanie wartością - Andrzej S. Natowski Corporate governance, czyli sztuka budowania zaufania Przez zaufanie do reputacji Corporate gwemance jako komponent wartości Drogi rozwoju corporate governance Dwa systemy, jeden cel Stosuj, albo wyjaśnij (comply or explain) Akcjonariusze płacą za bilety, interesariusze jadą na gapę Rezerwy tkwią w radach nadzorczych Studium przypadku Rozdział 18 Tworzenie wartości przedsiębiorstwa - debata wokół zmian zasad ładu korporacyjnego OECD - Paweł Wojciechowski Pozyskanie kapitału Efektywna alokacja Monitorowanie inwestycji i zaangażowanie akcjonariuszy Doświadczenia polskie ANEKS - Rekomendacje Rozdział 19 Odbudowa wartości przedsiębiorstwa w kryzysie - Leszek Pawłowicz Pojęcie kryzysu przedsiębiorstwa Mechanizm kryzysu przedsiębiorstwa Przyczyny kryzysu przedsiębiorstwa Kryzys przedsiębiorstwa a procesy globalizacji

5 19.5. Symptomy kryzysu Grupy interesów w procesie restrukturyzacji Pozycja i rola banku wobec przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej Wybrane techniki restrukturyzacji finansowej Restrukturyzacja finansowa poprzez obniżenie i ponowne podwyższenie kapitału własnego spółki Podział przedsiębiorstwa jako metoda restrukturyzacji Założenie nowej spółki kontynuującej działalność spółki zlikwidowanej Uwarunkowania prawne restrukturyzacji przez podział spółki Postępowanie naprawcze w sytuacji kryzysowej Rozdział 20 Prawne aspekty zarządzania wartością w spółkach strategicznych - Michał Romanowski Istota problemu Czy jest możliwe budowanie wartości spółki strategicznej w połączeniu z realizacją interesu publicznego? Skarb Państwa jako shadow shareholder - czy Skarb Państwa może w kontrolowanej przez siebie spółce usunąć się w cień? Spółka strategiczna i jej cele Pojęcie spółki strategicznej Czy posiadane przez państwo udziałów w spółce kapitałowej ma wpływ na określenie interesu spółki? Czy w świetle prawa państwo może realizować interes publiczny przy wykorzystaniu spółki kapitałowej Interes publiczny Skarbu Państwa Ekonomiczni właściciele majątku publicznego Czy Skarb Państwa może mieć interes inny niż interes publiczny Sposób konkretyzacji interesu publicznego Obszary działania spółek strategicznych Kryteria powoływania spółek strategicznyc Czy interes strategicznej spółki kapitałowej przeważa nad interesem publicznym? Interes spółki a interes jej wspólników - pojęcia odrębne czy tożsame? Znaczenie sporu o metodologię odczytania treści "interes spółki" Metoda dookreślania zwrotu "interes spółki" Jak ustalić wypadkową interesów akcjonariuszy spółki strategicznej? Czy specyfika Skarbu Państwa zmienia reguły ustalania wypadkowej interesu akcjonariuszy strategicznej spółki giełdowej Czy rynek kapitałowy akceptuje wpływ interesu Skarbu Państwa na interes strategicznej spółki giełdowej w myśl zasady "Chcącemu nie dzieje się krzywda"? Oddzielenie własności od zarządzania Czy zarząd spółki giełdowej może komunikować się bezpośrednio z akcjonariuszem kontrolującym? Istota problemu Prawo komunikacji zarządu spółki giełdowej z akcjonariuszem dominującym a zasada jednakowego traktowania akcjonariuszy Prawo komunikacji zarządu z akcjonariuszem dominującym a obowiązki informacyjne z ustawy o ofercie publicznej Upublicznianie spółek strategicznych jako narzędzie łagodzące ryzyko braku efektywności spółek strategicznych Część II Doświadczenia praktyczne Rozdział 21 Zarządzanie wartością w dynamicznym środowisku - studium przypadku - Sławomir Jędrzejczyk

6 21.1. Powstanie firmy i integracja ( ) Ekspansja ( ) Twarde lądowanie i powrót do rzeczywistości ( ) Program naprawczy Wizja i przyszłość (2013+) Rozdział 22 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM) oraz systemy motywacyjne na przykładzie Banku Pekao SA - Pier Vaisitti Podejście Banku Pekao SA i Grupy UniCredit do zarządzania wartością przedsiębiorstwa Bank Pekao i Grupa UniCredit - wprowadzenie Założenia dotyczące zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM) Badanie satysfakcji interesariuszy w obszarach: reputacji, zaangażowania, zrównoważonego rozwoju Motywacja w Banku Pekao - finansowe czynniki motywujące Podstawy motywowania pracowników Motywacja pracowników - podejście ewolucyjne Wpływ regulacji na strukturę finansowych narzędzi motywacyjnych Polityka wynagradzania Kompleksowe podejście do wynagradzania Programy motywacyjne Podejście do motywacji w Banku Pekao - instrumenty pozafinansowe Pozafinansowe fundamenty motywacji Model kompetencji przywódczych Zarządzanie wynikami i rozwój zawodowy pracowników Kształcenie i szkolenia Zarządzanie karierą Rekrutacja wewnętrzna i mobilność Inicjatywy zwiększające zaangażowanie pracowników Rozdział 23 Praktyczne aspekty fuzji i przejęć na przykładzie połączenia Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA - Jan Krzysztof Bielecki Rozdział 24 Zarządzanie wartością w Grupie FIAT - Chrysler - Enrico Pavoni, Piotr Wróbel Prezentacja Grupy FIAT Organizacja Grupy Fiat - Chrysler w Polsce Zarządzanie strategiczne Inwestycje i pozyskiwanie finansowania System motywacji Relacje inwestorskie Rozdział 25 Zarządzanie wartością w Grupie Kapitałowej Allianz - Paweł Dangel, Michael Muller, Marcin Pęksyk Strategia System motywacji menedżerów Nadzór korporacyjny - wykorzystywane mechanizmy Rozdział 26 Zarządzanie wartością w GE Money - Mariusz Karpiński Spółka General Electric GE Money w Polsce Strategia GE Money i GE Money Banku Proces budowania i wdrażania strategii Ewolucja strategii GE w obszarze usług finansowych Inwestycje i mechanizm alokowania kapitału System motywacyjny kadry menedżerskiej GE Nadzór korporacyjny

7 26.7. Relacje inwestorskie Notki o autorach ISBN:

Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości

Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management) 2015 prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz Uniwersytet Gdański, Katedra Bankowości Wymogi zaliczenia wykładów: 1) zaliczenie ćwiczeń 2) materiał

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO

Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bezcenne Wiosenne spotkania CXO Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław marzec czerwiec 2010 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA... 19 Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.

Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9. Tematyka seminarium magisterskiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 9.45 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc- pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa

Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa Nowoczesne zarzàdzanie finansami przedsi biorstwa FINANSE Autorzy: Anna Bera 11 Aurelia Bielawska 2 Jacek Folga 9 Magdalena Kosowska 5 Gabriela ukasik 1 Dominika MaÊcianiec-Kordela 6 Dorota Nosal 12 Ma

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA DLA POTRZEB FUZJI I PRZEJĘĆ Dr Marek Panfil Senior Consultant, SEENDICO Instytut Zarządzania Wartością, SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej Agenda

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Wycena i zarządzanie wartością firmy

Wycena i zarządzanie wartością firmy Spis treści Wstęp 15 Część I Źródła i pomiary wartości firmy 19 1. Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Andrzej Szablewski) 21 1.1. Zmiana otoczenia i modelu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej) Załącznik do uchwały nr 41/2007r. Senatu Akademii Medycznej w Warszawie I SEMESTR RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w opiece zdrowotnej) 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa

Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik Wpływ rozwoju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa 1. Wstęp Rozwój rynku kapitałowego, wprowadzenie nowych i coraz bardziej złożonych instrumentów oraz nowych reguł

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Funkcjonowanie i strategia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego KONTROLA W KOSZTACH Racjonalność działalności przedsiębiorstwa wymaga podporządkowania kosztów do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r.

Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. Propozycje tematów prac dyplomowych złożone do dnia 15.05.2014 r. 1. Poziom i struktura popytu globalnego w Polsce. Dr Andrzej Jędruchniewicz 2. Wielkość i struktura inwestycji w gospodarce. Dr Andrzej

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA ORAZ INNE INFORMACJE PODLEGAJĄCE OGŁASZANIU GRUPY KAPITAŁOWEJ POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo