Prądy rozrywające wielorewowej strefy brzegowej teoretyczny opis i obserwacje w naturze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prądy rozrywające wielorewowej strefy brzegowej teoretyczny opis i obserwacje w naturze"

Transkrypt

1 Prądy rozrywające wielorewowej strefy brzegowej teoretyczny opis i obserwacje w naturze Słowa kluczowe: Prądy rozrywające, strefa brzegowa morza, modelowanie numeryczne, hydrodynamika, transformacja fali, inżynieria brzegowa. Streszczenie pracy Przepływy wody w strefie brzegowej są zjawiskiem niezmiernie złożonym, wywołanym szeregiem nakładających się zjawisk niestacjonarnych w czasie i niejednorodnych w przestrzeni. W wyniku m.in. takich procesów jak refrakcja, tarcie o dno, a w szczególności załamanie fali, generowane są charakterystyczne dla strefy brzegowej prądy pochodzenia falowego. Z całego systemu tych prądów, prądy rozrywające stanowią największy problem zarówno z punktu widzenia ich pomiarów jak i ich matematycznego opisu. Prądy rozrywające są głównie związane z trójwymiarowością ruchu falowego oraz zbieganiem się mas wodnych w strefie przyboju z przeciwnych kierunków w wyniku tzw. procesu "pompowania wody" przez załamujące się fale. Jako dodatkowe mechanizmy generacji tych prądów wymienić można nieliniowe współoddziaływanie falowania z przepływami, nierównomierny układ batymetryczny dna w kierunku wzdłużbrzegowym oraz zafalowania linii brzegowej. Obecność rew utrudnia natychmiastowy odpływ nagromadzonej wody ze strefy przyboju, co w efekcie prowadzi do podnoszenia się poziomu wody w tym obszarze. W rezultacie rozpoczyna się generacja wzdłużbrzegowego przepływu pomiędzy brzegiem a rewą, który następnie jest odprowadzany w głąb morza w obniżeniach lub przerwach między rewami. Powstają stosunkowo silne, rozmieszczone w pewnych losowych odstępach wzdłuż brzegu obszary odpływu wody ze strefy przyboju w głąb morza. Przy ukośnym podchodzeniu fali do brzegu powodują one jedynie pewne meandrowanie prądu wzdłużbrzegowego, natomiast przy zbliżonym do prostopadłego kierunku podchodzenia fali następuje wyraźny odpływ wody w kierunku morza mający kształt strugi. Skomplikowany, przestrzennie zmienny, mechanizm generacji prądów rozrywających jest niezmiernie trudny do matematycznego opisu. Brak wystarczającej liczby danych z pomiarów tych prądów w warunkach rzeczywistych dodatkowo utrudnia rzetelną weryfikację budowanych modeli matematycznych. Dla każdego konkretnego odcinka brzegu morskiego dynamika tych prądów może być całkowicie inna. Powstające na tych odcinkach prądy roz-

2 rywające mogą różnić się zarówno wartościami prędkości, miejscami ich występowania jak i znaczną zmiennością w czasie. W celu opisu tych prądów w pracy przeanalizowano zarówno model matematyczny typu phase-resolving, którego reprezentantem był numeryczny algorytm Funwave jak i modele typu phase-averaged poczynając od prostego modelu jednowymiarowego, poprzez modele dwuwymiarowe a kończąc na pełnym trójwymiarowym algorytmie. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń omówiono zalety i wady poszczególnych modeli matematycznych opisujących prądy rozrywające oraz rekomendowano model Delft3D do obliczeń w rzeczywistej strefie brzegowej południowego Bałtyku. Pomiary prądów rozrywających w warunkach rzeczywistych są trudne do realizacji. Z uwagi bowiem na zmienne tak w czasie jak i w przestrzeni miejsca lokalizacji obszarów odpływu wody większość wykonanych na świecie pomiarów bazuje głównie na wizualnych obserwacjach procesów zachodzących w strefie przyboju. W Polsce nie prowadzono dotąd prac zmierzających do pomiarów prędkości prądów rozrywających. Do tej pory nie jest wiadome jakie mogą one osiągać prędkości, jak długo trwają oraz jaki jest ich odbrzegowy zasięg. Pomiary prądów rozrywających zrealizowano na brzegu morskim w rejonie Morskiej Stacji Brzegowej (MLB) w Lubiatowie, charakteryzującym się naturalnym, nie zaburzonym działalnością człowieka piaszczystym wielorewowym ukształtowaniem dna. Obszarem badań objęto piaszczysty odcinek brzegu o długości około 1,5 kilometra. Dla potrzeb realizacji pomiarów prądów rozrywających zaprojektowano i zbudowano pływaki wyposażone w rejestrator chwilowych położeń GPS oraz przekaźnik w postaci modułu telefonu komórkowego wysyłający rejestrowane, chwilowe położenia pływaków bezpośrednio do pamięci komputera. Tym zasadniczym pomiarom towarzyszyły ciągłe pomiary parametrów falowania głębokowodnego (wysokość, okres i kierunek) przy użyciu kierunkowej boi falowej usytuowanej na głębokości około 18 m. Wykonano także trzykrotne pomiary batymetryczne strefy brzegowej morza w rejonie MLB Lubiatowo. Z przeprowadzonych pomiarów wynikało, że prądy rozrywające są generowane przez fale rozkołysu powstające w fazie zanikania warunków sztormowych. W większości zaobserwowanych sytuacji występowanie tych prądów miało miejsce przy zanikaniu sztormów

3 generowanych przez wiatry z kierunków północno-wschodnich i stromości fal rozkołysu zawartych w przedziale 0,02 0,03. Mierzone fale głębokowodne miały wówczas wysokość około 1 m oraz okres około 5 s. Kąt podejścia tych fal do brzegu mierzony na boi pomiarowej (na głębokiej wodzie) oscylował maksymalnie do 20º od prostej normalnej do brzegu. Przeciętna prędkość odbrzegowa pomierzonych prądów rozrywających wynosiła około 17 cm/s, a średnia prędkość maksymalna była rzędu 30 cm/s. Bezwymiarowa liczba Froude a dla wszystkich pomierzonych prądów oscylowała w granicach Fr 0,050. Zasadniczym problemem związanym z poszukiwaniem prądów rozrywających jest brak wiedzy dotyczącej aktualnej rzeźby dna. Pomiary prądów są wykonywane bowiem w warunkach sztormowych, natomiast pomiary batymetryczne mogą być realizowane wyłącznie w warunkach spokoju. W okresach sztormu dno, szczególnie w sąsiedztwie brzegu silnie się przebudowuje, powstają lokalne przegłębienia i płycizny, które ustawicznie się zmieniają i trudno jest przewidzieć, w których miejscach brzegu wystąpią prądy rozrywające. Dlatego też pomiary tych prądów prowadzone były w różnych fazach występowania sztormu, od jego narastania aż do jego zanikania na około półtorakilometrowym odcinku brzegu. Również poważne trudności sprawiają obliczenia numeryczne, a ściślej rzecz biorąc problem związany z przyjmowaniem w tych obliczeniach odpowiedniej batymetrii. Chcąc weryfikować obliczenia teoretyczne prądów rozrywających z pomierzonymi należałoby do modeli wprowadzać aktualne, w momencie realizacji tych pomiarów, głębokości, co jest oczywiście niemożliwe. Możliwe jest tylko wprowadzenie do obliczeń rzeczywistych, pomierzonych parametrów falowania. Problem jednoczesnego pomiaru prędkości przepływu wody w strefie brzegowej z jednoczesnym przestrzennym pomiarem głębokości tego obszaru stanowi wyzwanie dla wszystkich badaczy na świecie zajmujących się tego typu pomiarami. Zdając sobie sprawę z tego problemu w pracy skupiono się głównie na poszukiwaniu dla typowych układów batymetrycznych takich sytuacji falowych zgodnych z pomierzonymi, przy których w odwzorowanej numerycznie strefie brzegowej pojawiały się prądy rozrywające o parametrach podobnych do pomierzonych. Przeprowadzone symulacje komputerowe pokazały, że: miejsca odpływu wody ze strefy brzegowej w głąb morza w postaci prądów rozrywających, niezależnie od przyjmowanych na granicy odmorskiej parametrów fali, tworzyły się w istniejących obniżeniach w pierwszej odlądowej rewie,

4 w miarę wzrostu okresu (długości) fali następował także pewien wzrost prędkości prądów rozrywających, przy wzroście wysokości fal, prędkości prądów rozrywających rosły osiągając swoje maksimum przy wysokościach rzędu 0,8 1,1 m, a następnie malały, przy wysokościach fal H s 2,0 m nie występowały, obliczone średnie wartości liczby Froude a w miejscach występowania prądów rozrywających były zawarte w przedziale 0,025 0,090 i były podobne do swoich odpowiedników otrzymanych z pomiarów (Fr pomiary 0,05), prądy rozrywające powstawały przy kącie podchodzenia fal głębokowodnych zbliżonych do prostopadłego do brzegu, maksymalne odchylenie od tego kierunku nie przekraczało kąta ± 5º. Z przeprowadzonych obliczeń, w których jako warunki początkowe przyjmowano rzeczywiste parametry fal zarejestrowane w momencie wykonywania pomiarów prądów rozrywających wynika, że otrzymano generalnie dobre zgodności obliczonych i pomierzonych wartości prędkości tych prądów. Zarówno wartości teoretyczne jak i rzeczywiste były zawarte głównie w przedziale 0,2 0,3 m/s. Zgodności te były tym lepsze im rzeczywisty głębokowodny kąt podchodzenia fali do brzegu był bliższy prostopadłemu. Natomiast obliczane miejsca występowania prądów rozrywających były z reguły znacznie przesunięte w stosunku do ich pomierzonych lokalizacji, czego należało się spodziewać. Pomiędzy wykonywanymi pomiarami prądów a pomiarami głębokości występowały znaczne odstępy czasu. Nawet przy najkrótszym, tj. około 2-tygodniowym odstępie pomiędzy pomiarem batymetrycznym (listopad 2012) i pomiarem prędkości (grudzień 2012) miały miejsce dwa kolejne sztormy, które przebudowały dno, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu. Generalnie można jednak stwierdzić, że model poprawnie odwzorowuje prędkości prądów rozrywających.

5 Rip currents at beach with multiple bars theoretical description and in-situ observations Keywords: Rip currents, coastal zone, numerical modelling, hydrodynamic, waves transformation, coastal engineering. Summary Water flows in the nearshore zone are an immensely complex phenomenon, caused by a number of overlapping effects, which are temporally non-stationary and spatially nonhomogenous. As a result of such processes as refraction, bed friction and wave breaking in particular, wave-driven currents characteristic for the nearshore zone are generated. From the point of view of their measurements and mathematical description, rip currents constitute the greatest problem among the whole system of currents. Rip currents are mainly connected with the three-dimensionality of wave motion, as well as water masses flowing from opposite directions and accumulating in the surf zone as a result of water carried landward by breaking waves. Additional mechanisms generating these currents may be identified as nonlinear wave-current interaction, non-uniform bed topography in the longshore direction and undulations shoreline. The presence of bars hinders the immediate outflow of water accumulated in the surf zone, which leads to the raising of water level in this area. In effect, the longshore drift between the shore and the bar is generated and then outflowed seaward through the holes excavated across the bar. Relatively strong areas of seaward water outflow from the surf zone are formed in certain random gaps along the shore. These areas cause only a certain meandering of the longshore current with oblique waves, whereas a distinct seaward water outflow in the shape of a stream takes place for nearly shore-normal waves. It is extremely difficult to create a mathematical description of a complicated and spatially variable mechanism of rip current generation. Insufficient data from the measurements of these currents taken in actual conditions additionally hinders a reliable verification of the mathematical models built. The dynamics of these currents may be completely different for

6 each seashore section. Rip currents generated in these sections may vary in velocity values, locations of their occurrence, and considerable variability in time. In order to describe these currents, both mathematical phase-resolving models, represented by Funwave model, and phase-averaged models, starting from simple 1D models, going through 2D models, and ending up with full 3D models, were analysed in the present dissertation. On the basis of the calculations conducted, the advantages and disadvantages of individual mathematical models describing rip currents were discussed, and Delft3D model was recommended for the calculations in the actual South Baltic nearshore zone. It is challenging to perform the measurements of rip currents in actual conditions. Because of the temporal and spatial variations of water outflow area locations, the majority of measurements performed throughout the world has been based on visual observations of the phenomena taking place in the surf zone. So far, there has been no research in Poland concerning the occurrence of rip currents or aiming at the description of generation and properties of these currents. It is still not known whether and how these currents are generated in the South Baltic multi-bar nearshore zone, what their spatial location is, what speed they can reach, how long they last, and what their seaward range is. The measurements of rip currents were performed at the seashore in the area of Coastal Reaserch Station (CRS) in Lubiatowo, which is characterized by natural multi-bar sandy bed, not disturbed by human activity. The research area included a sandy seashore section, which was approximately 1.5 km in length. Drifters equipped with GPS instantaneous location recorder and a mobile phone module transmitter sending recorded instantaneous locations of those drifters directly to the computer data storage were designed and built for the sake of performing the rip current measurements. These basic measurements were accompanied by constant measurements of deep water wave parameters (wave height, period and direction), using the directional wave rider located at the approximate depth of 18 m. Additionally, the bathymetric measurements of the nearshore zone in the CRS Lubiatowo area were performed three times. The measurements indicated that rip currents are generated by swells created in during storm recession. In most situations observed the occurrence of these currents took place during the recession of wind-driven storms from the north-eastern directions and with the swell steepness between Deep-water waves being measured then were about 1m high, and their period was 5s. The wave direction measured on the wave rider (deep-water) was

7 oscillating to maximum 20º from shore-normal direction. The average seaward velocity of rip currents measured was about 17 cm per second, while the average maximum velocity was approximately 30 cm per second. The dimensionless Froude number was oscillating within Fr for all currents measured. Lack of knowledge concerning the up-to-date bed topography poses the fundamental problem connected with searching for rip currents, since the measurements of currents are performed in storm conditions, whereas bathymetric measurements can be done only in calm sea conditions. During the storm the seabed strongly evolves, especially in the neighbourhood of the seashore, resulting in constantly changing local troughs and shoals, which is why it is difficult to predict in which areas of the seashore rip currents will occur. Therefore, the measurements of these currents were performed in various storm stages, starting from the beginning of the storm, ending up with its recession on the 1.5 km long seashore section. What is more, conducting numeric calculations (to be precise, taking proper bathymetry into account in these calculations) also cause difficulties. In order to verify the theoretical calculations of rip currents by comparing them with the measured ones, the models would have to include up-to-date depths in the very moment of performing these measurements, which is obviously not possible. The only thing that can be done is introducing actual and previously measured wave parameters to the calculation. The problem of performing the measurements of water velocity in the nearshore zone simultaneously with spatial measurement of the depth of this area is a challenge for reseachers dealing with such measurements all over the world. Being aware of this problem, the author of this dissertation focused mainly on searching for such wave occurrences, consistent with the measured ones (for typical bathymetric systems), with which rip currents with parameters similar to the measured ones occurred in the nearshore zone mapped numerically. According to the computer simulations conducted: regardless of the wave parameters adopted on the offshore boundary, the locations of seawards water outflow from the nearshore zone in the form of rip currents were generated in the existing troughs in the innermost bar, as the wave period (length) increased, a certain growth of rip currents velocity took place,

8 as the wave height increased, the velocities of rip currents also increased, reaching their maximum when the heights were of m, and then they decreased; they did not occur when the wave heights were of H s 2.0m, calculated average values of Froude number in the locations of rip currents occurrence were found within the range and were similar to their equivalents received during the measurements (Fr measurements 0.05), rip currents were generated with nearshore normal offshore wave direction, and the maximum angle of deviation from this direction did not exceed ± 5º. The calculations, in which the actual wave parameters recorded during the measurement of rip currents were adopted as boundary conditions, resulted in receiving in good conformities between calculated and measured velocity values of these currents in general. Both theoretical and actual values were found mainly within the range m/s. The closer to perpendicular was the actual offshore wave direction, the better these conformities were. On the other hand, the calculated locations of rip currents occurrence were usually shifted significantly, which was to be expected. Considerable time intervals took place between the currents measurements and the depth measurements. Even during the shortest (about twoweek) interval between the bathymetric measurement (November 2012) and velocity measurement (December 2012) two consecutive storms occurred, resulting in the seabed evolution, especially in the direct neighbourhood of the seashore. Nevertheless, it can be stated that generally the approved model illustrates the velocities of rip currents correctly.

GPS receivers as SourceS of digital evidence

GPS receivers as SourceS of digital evidence GPS receivers as SourceS of digital evidence Piotr Krzemień, Jan Unarski, radosław GrzeGorski Institute of Forensic Research, Kraków, Poland abstract The authors discuss the possibility of making use of

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA FALOWANIA WIATROWEGO I PROCES KSZTAŁTOWANIA REW W PRZYBRZEŻNEJ STREFIE PRZYBOJU 1. WPROWADZENIE

TRANSFORMACJA FALOWANIA WIATROWEGO I PROCES KSZTAŁTOWANIA REW W PRZYBRZEŻNEJ STREFIE PRZYBOJU 1. WPROWADZENIE O C E A N O L O G IA N r 7 (1977) 21 BARBARA BO CZAR-KARAKIEW ICZ Polska Akademia Nauk Instytut Budownictwa Wodnego Gdańsk TRANSFORMACJA FALOWANIA WIATROWEGO I PROCES KSZTAŁTOWANIA REW W PRZYBRZEŻNEJ STREFIE

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction

PTNSS-2008-SS1-101. 1. Wstęp. 1. Introduction Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines... Jerzy Merkisz Marek WALIGÓRSKI PTNSS-2008-SS1-101 Diagnosing of misfire events in compression-ignition engines with the help of vibroacoustic

Bardziej szczegółowo

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction

Dariusz MAZURKIEWICZ. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction Dariusz MAZURKIEWICZ MONITOROWANIE STANU POŁĄCZEŃ KLEJONYCH TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH W WARUNKACH RZECZYWISTYCH MONITORING THE CONDITION OF ADHESIVE-SEALED BELT CONVEYORS IN OPERATION Typowe układy transportu

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction. Obserwowany w ostatnich latach postęp gospodarczy

SCIENCE NAUKA. Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction. Obserwowany w ostatnich latach postęp gospodarczy NAUKA SCIENCE Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych Prospects for active design expansion owing

Bardziej szczegółowo

Original research papers

Original research papers Pol. J. Sport Tourism 2015, 22, 314 3 Original research papers VISUAL PERCEPTION AND ITS EFFECT ON REACTION TIME AND TIMEMOVEMENT ANTICIPATION IN ELITE FEMALE BASKETBALL PLAYERS 1 1 2 2 MAJA MAŃKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system

Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system Article citation info: MITIANIEC W. Modelling and simulation of working processes in Wankel engine with direct hydrogen injection system. Combustion Engines. 2015, 161(2), 42-52. ISSN 2300-9896. Władysław

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238

Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238 227 VOLUME AND STRUCTURE OF TRAINING LOADS OF TOP SWIMMERS IN DIRECT STARTING PREPARATION PHASE FOR MAIN COMPETITION Training loads of swimmers in preparation for

Bardziej szczegółowo

FORUM NAWIGACJI GDYNIA. Numer 5 Zima 2010 ISSN 2083-2257

FORUM NAWIGACJI GDYNIA. Numer 5 Zima 2010 ISSN 2083-2257 77 FORUM NAWIGACJI Numer 5 Zima 2010 ISSN 2083-2257 GDYNIA Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 7

Spis treści. Przedmowa... 7 Spis treści Przedmowa... 7 1. J. Ahlgrimm, L. Palkovics, E. von Glasner Problemy związane z nowym etykietowaniem opon w Europie... 9 Problems with new EU-tire labels in Europe... 17 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining dr hab. inż. STANISŁAW TRENCZEK dr inż. JERZY MRÓZ dr inż. ZDZISŁAW KRZYSTANEK dr inż. ZBIGNIEW ISAKOW dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI mgr inż. KRZYSZTOF OSET Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Rozwój systemowego

Bardziej szczegółowo

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

NAUKA SCIENCE. Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie NAUKA SCIENCE Meltem Vatan, M. Oğuz Selbesoğlu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Integrated Support System for Management and Protection of Water Dam Reservoir

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

Car motion with reduced tire pressure experiment vs. simulation

Car motion with reduced tire pressure experiment vs. simulation Car motion with reduced tire pressure experiment vs. simulation Jakub Zębala 1, Wojciech Wach 1, Piotr ciępka 1, Robert JancZur 2 1 Institute of Forensic Research, Kraków, Poland 2 Faculty of Mechanical

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

ZABUDOWA WYSOKA A HARMONIJNE KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO

ZABUDOWA WYSOKA A HARMONIJNE KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO ZABUDOWA WYSOKA A HARMONIJNE KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO TALL BUILDINGS AND HARMONIOUS CITY LANDSCAPE Klara Czyńska dr inż. arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział

Bardziej szczegółowo

Krzysztof OLEJNIK. 1. Wstęp. 1. Preface

Krzysztof OLEJNIK. 1. Wstęp. 1. Preface Krzysztof OLEJNIK KRYTYKA PRZEPISÓW I STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZACYCH WSPOMAGANIA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZA POMOCĄ LUSTER NA DROGACH O NIEDOSTATECZNEJ WIDOCZNOSCI CRITICISM OF REGULATIONS AND APPLICATIONS

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

Geofizyka w Geologii i Górnictwie

Geofizyka w Geologii i Górnictwie Geofizyka w Geologii i Górnictwie Tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Wacława M. Zuberka Redaktor Jerzy Cabała Sosnowiec, 2010 FOTOGRAFIE NA OKŁADCE Kopalnia wapienia Kujawy (fot. J. Cabała) Ostańce

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH PODSTAWY TEORETYCZNE I PORÓWNANIE WYBRANYCH ALGORYTMÓW NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH PODSTAWY TEORETYCZNE I PORÓWNANIE WYBRANYCH ALGORYTMÓW NA PRZYKŁADZIE ŁODZI PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 122 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2009 Krzysztof Fortuniak FUNKCJA ŚLADU I OBSZAR ŹRÓDŁOWY STRUMIENI TURBULENCYJNYCH PODSTAWY TEORETYCZNE I PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES

AN UPPER BOUND SOLUTION FOR COMPRESSION OF VISCOUS MATERIAL BETWEEN ROTATING PLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), styczeń-marzec 2014 STRESZCZENIA Sergei ALEXANDROV 1 Elena LYAMINA 2 Nguyen Minh TUAN 3 AN UPPER BOUND SOLUTION

Bardziej szczegółowo