BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/ Drodzy Paƒstwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!"

Transkrypt

1

2 Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi klientami, agentami, stwo rzyliêmy pr nà sieç sprzeda y i sprawdzony produkt turystyczny. W tej chwili nasze katalogi mo ecie Paƒstwo zna leêç w ponad tysiàcu biurach podró y na terenie całej Polski. Współ pracujemy z kilkudziesi cioma renomowanymi agen cjami zagrani - czny mi. Sprzedajemy nasze oferty po przez własny system rezerwacyjny on-line STELLA oraz sy stem MerlinX. Jako orga nizator turystyki posiadamy gwarancj ubezpie - cze niowà nr M Nale ymy do wiodàcych organizacji turystycznych. JesteÊmy Członkiem Polskiej Izby Turystyki (PIT), Pol skiej Izby Turystyki Młodzie owej (PITM), Âlàskiej Orga nizacji Turystycznej (ÂOT) oraz presti owej, mi dzyna - rodowej organizacji ASTA. Zapraszamy serdecznie do lektury na sze go katalogu oraz na stron gdzie znajdziecie Paƒstwo setki dodatkowych, interesujàcych propozycji, które nie zmieêciły si w naszych trzech katalogach na rok Nasze katalogi EPT 2011: katalog nr 1: DOJAZD WŁASNY, HITY AUTO KAROWE oferty apartamentów, hoteli, dom ków, kempingów dla tych z Paƒstwa, którzy cenià sobie samodzielnà podró oraz wybrane autoka rowe oferty specjalne katalog nr 2: AUTOKAREM, SAMOLOTEM wczasy, na które dowieziemy Paƒstwa wygodnymi auto ka rami lub samolotami, w tym równie programy zwie dzaj i wypoczywaj, wycieczki objazdowe oraz dalekie podró e katalog nr 3: OFERTA MŁODZIE OWA kolonie, zielone szkoły, obo zy młodzie owe, obozy studen c - kie, oferty specjalne dla mło dych pracujàcych, wy cie czki szkolne. Pytajcie Paƒstwo o nasze katalogi w biurach podró y lub skon taktujcie si z nami. Zapraszamy! EURO POL TOUR Wasz tour operator BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/

3 SPIS TREÂCI A U T O K A R E M WŁOCHY Bibione Wakacyjny raj 2 Caorle Altanea Wakacyjna sielanka 3 Lido di Jesolo Wakacyjna oaza 4-5 Rzymska sielanka 6 Pod niebem Italii 7 Włochy w pigułce 8-9 Klasyczne Włochy BUŁGARIA Bułgarskie déj vu CHORWACJA W słoƒcu Dalmacji Chorwacja na skróty 18 GRECJA U stóp Olimpu 19 CZECHY W Złotej Pradze 20 Magiczna Praga 20 AUSTRIA W rytmie wiedeƒskiego walca 21 Nad modrym Dunajem 21 HISZPANIA Hiszpaƒskie rytmy 22 Nasza oferta: katalog 1 wczasy z dojazdem własnym katalog 2 wczasy i wycieczki z dojazdem zorganizowanym autokarem, samolotem katalog 3 kolonie, obozy młodzie owe, zielone szkoły, wycieczki dla młodzie y, wczasy dla młodych S A M O L O T E M IZRAEL Odkrywamy Izrael 23 BUŁGARIA W stron słoƒca SZKOCJA W krainie zamków, whisky i golfa MEKSYK W Êwiecie Majów i Azteków ARGENTYNA-URUGWAJ-CHILE Podró na koniec Êwiata TO NALE Y WIEDZIEå 34 WARUNKI UCZESTNICTWA PRZYDATNE LINKI EPT Wczasy i wycieczki autokarowe: Wczasy i wycieczki lotnicze: Wycieczki objazdowe: Oferty dla grup: Kolonie, obozy, wycieczki młodzie owe: Promocje, first minute, hity i last minute: Warunki Uczestnictwa: Warunki Ubezpieczenia: Wycieczki fakultatywne: Katalogi on line: Zaplanuj podró, sprawdê aktualnà pogod : (na dole strony) Rozkłady jazdy autokarów i samolotów: Informacje dla posiadaczy karty EURO<26: PłatnoÊci on-line: OBJAÂNIENIA autokarem samolotem basen kàpielowy klimatyzacja serwis pla owy parasol + 2 le aki telewizor BB HB FB ALL Êniadanie Êniadanie, kolacja Êniadanie, obiad, kolacja wy ywienie all inclusive tj. pełne wy ywienie, dodatkowo np. napoje, przekàski, desery gratis (wg opisu w ofercie) członek Polskiej Izby Turystyki członek Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Biur Podró y ASTA pełna oferta dost pna jest równie na stronie w przypadku braku oficjalnej kategorii, podajemy odpowiednik standardu obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej oceny naszego lokalnego partnera w skali od 1 do 5 słoneczek: skromny, praktycznie urzàdzony, o standardzie turystycznym dobry, Êredniej klasy bardzo dobry, Êredniej klasy obiekt najwy ej oceniony pod wzgl dem infrastruktury lub wyposa enia 1

4 WŁOCHY AUTOKAREM MiejscowoÊç: BIBIONE miasteczko wakacyjne ze wspaniałà, naturalnà, długà na ok. 8 km pla à. Poło one zaledwie 90 km od Wenecji, nad północnym Adriatykiem. Âwietne miejsce dla ludzi w ka dym wieku. Rodziny z dzieçmi doceniajà bardzo dobrà infrastru ktur miasta, łagodnie opadajàcy brzeg mo rza, pia sz - czystà pla o szerokoêci nawet do 300 m, bli skoêç sklepów, restauracji, pizzerii, lunaparku. Inni ch tnie korzystajà z li cz nych imprez kulturalnych, wypo yczalni sprz tów sporto wych, terenów rekreacyjnych, Êcie ek spa cerowych i rowe rowych i mnóstwa sezonowych atra kcji. Du ym plusem jest dogodne usytuowanie miasta, w re gionie Veneto, w którym ka dy znaj - dzie coê ciekawego do zobaczenia, odwiedzenia, poznania. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usytuo wa - ne w Bibione od 50 do 1100 m od pla y (apartamenty usytu - owane powy ej 700 m od pla y posiadajà basen kàpielowy). ITA1000 WARIANTY ZAKWATEROWANIA (kod ITA1000, ITA2000): TYP A: jednopokojowy, samodzielny apartament dla 2 osób: pokój z dwoma miejscami do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP B: dwupokojowy, samodzielny apartament dla 3 osób: sypialnia dwuosobowa, pokój dzienny z miejscem do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP C: trzypokojowy, samodzielny apartament dla 4, 5, 6 lub 7 osób (cena uzale niona od iloêci osób zgłoszonych przy rezerwacji): dwie sypialnie, wspólny, przej- Êciowy pokój dzienny z rozkładanym tapczanem i aneksem kuchennym, łazienka. TYP E: oferta ekonomiczna sypialnia 2 lub 3 osobowa w trzypokojowym apartamencie na dokwatero wanie (tj. w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, natomiast pokój dzienny z aneksem kuchennym zawsze po zostaje wolny do wspólnego u ytkowania), wspólna łazienka. Aneks kuchenny znajdujàcy si w ka dym apartamencie wyposa ony jest w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa domowego lodówk, ku chen k gazowà lub elektrycznà, naczynia, sztuçce, garnki, szklanki lub fili anki. Wi kszoêç apartamentów dysponuje bal konem lub tarasem. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłata za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie opłata klimatyczna. CENA NIE ZAWIERA: wy ywienia, sprzàtania koƒcowego ka - dy uczestnik zobowiàzany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji 50 /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie). Do zapłaty na miejscu obowiàzkowa kaucja 100 /apartament. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. NA YCZENIE: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 49 /1 tydz. wycieczki fakultatywne w cenach specjalnych przy zakupie w Polsce (polski pilot opiekun, realizowane przy min. 35 uczestni kach): 2 szerszy wybór oferty autokarowej:

5 ITA2000 MiejscowoÊç: CAORLE LIDO ALTANEA ładna, nowo cze sna miejsco - woêç powstała kilka lat temu na zielonym terenie przylegajà cym bezpoêrednio do Adriatyku, ok. 50 km od Wenecji, ok. 1,5 km od Porto S. Margherita i ok. 5 km od Starego Miasta w Caorle. Idealne miejsce za rów no na spo koj - ne wakacje w ele gan ckich kompleksach wa kacyjnych jak i na wycieczki w po bliskà, ciekawà okolic. Przy wjeêdzie do Lido Altanea znajduje si supermarket. W centralnej cz Êci galeria handlowa La Quercia, w któ rej mo na zrobiç zakupy, skorzystaç z kawiarni, restauracji lub punktu internetowego. W głównym sezonie letnim dodatkowà atrakcjà sà anima cje oraz bezpłatny, kolorowy mini-pociàg kursujàcy pomi dzy kompleksami apartamentów, a pla à. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyj ne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usy tuowane ok m od pla y. Posiadajà klimatyzacj oraz basen kàpielowy. PROGRAM (kod ITA1000, ITA2000): 1 DZIE (piàtek): wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd do Bibio ne/caorle Lido Altanea w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów. 3-8 DZIE : pla owanie, wypoczynek, mo liwoêç skorzystania z wy cie - czek fa kul tatywnych (rezerwacja w Polsce). 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny. W godzinach popołudniowo-wieczornych (ok ) wyjazd w drog powrotnà do kraju. 10 DZIE (niedziela): przyjazd do Polski (Katowice ok ). Cena w zł za 1 osob w apartamencie/ 7 noclegów z przejazdem autokarem ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 14.00, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Ma zo - wiecka 15.00, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 16.15, dworzec PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 17.15, ul. Słowackiego 103, k. Ju venturu (+70 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 21.00, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja benzynowa Orlen. termin imprezy BIBIONE Wakacyjny raj (kod ITA1000) CAORLE LIDO ALTANEA Wakacyjna sielanka (kod ITA2000) (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/7 C/6 C/5 C/4 E/3 B/3 E/2 A/2 pół apart. pół apart. dla 7 os. dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. dla 3 os. dla 3 os. dla 2 os. dla 2 os * *

6 WŁOCHY AUTOKAREM Lido Altanea Portogruaro Aquilela Grado ITA3000 Venezia Caorle Porto S. Margherita Lido Di Jesolo Lignano Bibione Trieste LIDO DI JESOLO znany wakacyjny kurort usytuowany w odległoêci zaledwie ok. 30 km od Wenecji. Oferuje bardzo dobre warunki do aktywnego wypoczynku. W Lido di Jesolo mo ecie Paƒstwo zarówno zabawiç si w licznych dyskotekach, barach czy nocnych klubach, jak i wypoczàç na piaszczystych, dobrze zagospodarowanych pla ach oznaczonych Bł kitnà Flagà. Wielu turystów ch tnie odwiedza słynny park wodny Aqualandia (czynny zwykle od koƒca maja do połowy wrzeênia), zapewniajàcy wiele godzin dobrej zabawy. Znajdujàce si w pobli u pole golfowe czy tor kartingowy z pewnoêcià spełnià oczekiwania miłoêników sportu, a długi na 13 km reprezentacyjny deptak kusi wszystkich niezliczonà iloêcià sklepów, butików, kawiarni czy restauracji. LIDO DI JESOLO Hotel Serenella*** Kameralny hotel z rodzinnà atmosferà, bardzo dogodnie poło ony w centrum miasta, w pobli u sklepów i restauracji. W hotelu: bar, restauracja, sala TV. W pobli u park wodny Aqualandia. Pla a: ok. 80 m, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, TV-SAT, telefon. Na yczenie klimatyzacja (za dopłatà). Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Êniadanie w formie bufetu, obiadokolacja kilka zestawów do wyboru. LIDO DI JESOLO Hotel Terramare*** Usytuowany bezpoêrednio przy pla y, w centrum kurortu, tu przy głównym deptaku, w pobli u restauracji i sklepów. W hotelu: recepcja, restauracja, bar, taras, parking. W pobli u park wodny Aqualan dia. Pla a: przy hotelu, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, TV-SAT, telefon, balkon. Na yczenie, za dopłatà pokój z widokiem na morze, klimatyzacja. Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Ênia danie w formie bufetu, obiadokolacja kilka zestawów do wyboru. 4 ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w pokoju 2 osobowym w Hotelu Terramare lub Serenella 7 Ênia daƒ i 7 obiadokolacji przejazd auto ka - rem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda) według rozkładu jazdy opieka rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) serwis pla owy (parasol + 2 le aki) opłata klimatyczna. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji. Na yczenie (zgłoszenie przy reze rwa - cji): pokój 1 osobowy dopłata 300 zł/turnus dopłata do obiadów (FB) 250 zł/1 os./turnus balkon z widokiem na morze (Terramare) dopłata 100 zł/1 os./turnus klimatyzacja dopłata 160 zł/osob /turnus wycieczki fakultatywne w cenach spe cjalnych przy zakupie w Polsce (polski pilot opiekun, realizowane przy min. 35 uczestni kach): Uwaga: o wyborze hotelu decyduje organizator. PROGRAM: 1 DZIE (piàtek): wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd do Lido di Jesolo (na Piazza Marconi/Piazza Brescia) w godzinach przed - południo wych, czas wolny, zajmowanie po koi hotelowych od godz , obiadokolacja, nocleg. 3-8 DZIE : pla owanie, wypoczynek, mo liwoêç sko rzystania z wy cie - czek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce). 9 DZIE : opuszczenie pokoi po Êniadaniu (do godz ), czas wolny. W godzinach wie czornych (ok ) wyjazd w drog powrotnà do kraju. 10 DZIE (niedziela): przyjazd do Polski (Katowice ok ). szerszy wybór oferty autokarowej:

7 AQUALANDIA AQUALANDIA ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 14.00, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Ma zo - wiecka 15.00, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 16.15, dworzec PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 17.15, ul. Słowackiego 103, k. Ju venturu (+70 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 21.00, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja benzynowa Orlen. Cena w zł za 1 osob / 7 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie termin osoba dorosła trzecia /czwarta osoba w pokoju imprezy (HB) dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat A B * C D E F G H I * J K L M N O P R S T U

8 WŁOCHY AUTOKAREM PROGRAM: BIBIONE/CAORLE RZYM 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów. 3-4 DZIE : pla owanie, wypoczynek, mo liwoêç sko rzystania z wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce). 5 DZIE : pla owanie, wypoczynek, ok. godz wyjazd autokarem do Rzymu stolicy Włoch poło onej na siedmiu wzgórzach nad Tybrem (przejazd nocny). 6 DZIE : przyjazd na parking w Rzymie w godzinach porannych, transport Êrodkami komunikacji publicznej do centrum (wliczony w cen ). Zwiedzanie miasta, wizyta w Watykanie, mo liwoêç udziału w papieskiej audiencji generalnej. W programie m.in. Wa ty kan zwiedzanie Bazyliki Êw. Piotra, Kaplicy Sy ksty ƒ skiej z pi knymi freskami Michała Anioła. W dalszym programie zwiedzania: Koloseum, Forum Romanum najstarszy plac miejski, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon jedna z najlepiej zachowanych budowli z czasów staro ytnego Rzymu, Plac Hisz paƒski wraz z fontannà Barcaccia i słynnymi Schodami Hiszpaƒskimi, Fontanna di Trevi najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu, malownicza Piazza Navona. Uwaga: udział w audiencji generalnej uzale niony jest od obecnoêci w tym dniu papie a w Watykanie. W godzinach wieczornych wyjazd w drog powrotnà. 7-8 DZIE : przyjazd do apartamentów w czwartek w godzinach porannych, wypoczynek, pla o wa nie, mo liwoêç udziału w wycieczkach fakultatywnych. 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzinach popołudniowo wieczornych (ok ) wyjazd w drog po wrotnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Katowice ok ). ITA4000 ZAKWATEROWANIE (kod ITA4000, ITA5000): W jednej z urokliwych miejscowoêci nad północnym Adriatykiem w Bibione lub Caorle Lido Altanea, w mieszkaniach wakacyjnych (tzw. apartamentach) z aneksem kuchennym i łazienkà, usytuowanych od 50 m do 1100 m od piaszczystej pla y. Wi kszoêç apartamentów dysponuje bal konem lub tarasem. Apartamenty w Caorle Lido Altanea dodatkowo posiadajà klimatyzacj oraz mo liwoêç korzystania z basenu kàpielowego na terenie kompleksu lub w odległoêci do 300 m od apartamentów. Wst p na pla bezpłatny. TYP A: jednopokojowy, samodzielny apartament dla 2 osób: pokój z dwoma miej scami do spania i aneksem kuchennym, łazienka, TYP B: dwupokojowy, samodzielny apartament dla 3 osób: sypialnia dwuosobowa, pokój dzienny z miejscem do spania i aneksem kuchennym, łazienka, TYP C: trzypokojowy, samodzielny apartament dla 4, 5, 6 lub 7 osób (cena w za le noêci od iloêci osób zgłoszonych przy rezerwacji): dwie sypialnie, wspólny, przejêciowy pokój dzienny z rozkładanym tapczanem i aneksem kuchennym, łazienka, TYP E: oferta ekonomiczna sypialnia 2 lub 3 osobowa w trzypokojowym apartamencie na dokwa terowanie (tj. w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, a pokój dzienny z aneksem kuchennym zawsze pozostaje wolny do wspólnego u ytkowania), wspólna łazienka. Wy ywienie: we własnym zakresie, w oparciu o znajdujàcy si w ka dym apartamencie aneks kuchenny wyposa ony w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa domowego tj. małà lodówk, kuchenk gazowà lub elektrycznà (bez pie karnika), naczynia kuchenne garnki, sztuçce, talerze, szklanki lub fili anki, zlewozmywak, szafki kuchenne. W ka dej miejscowoêci znajdujà si sklepy oraz restauracje, w których mo na w sezonie letnim zakupiç posiłki. ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 14.00, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Mazowiecka 15.00, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 16.15, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 17.15, ul. Słowackiego 103, k. Ju venturu (+70 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 21.00, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja benzynowa Orlen. NA YCZENIE: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki, płatne na miejscu): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 49 /1 tydz. wycieczki fakultatywne (płatne przy rezerwacji) szczegó ło we opisy i ceny wycieczek dost pne sà na ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed - stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie opłata klimatyczna opieka licencjonowanego przewodnika w Rzymie (ok. 4 godz., ITA4000) i w Wenecji (ok. 2 godz., ITA5000) realizacja programu wg opisu. CENA NIE ZAWIERA: wy ywienia sprzàtania koƒcowego ka dy uczestnik zobowiàzany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji włoskiej /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie) ewentualnych biletów wst pu do zwiedzanych obiektów. Obligatoryjne opłaty na miejscu: kaucja 100 /apartament opłata za tramwaj wodny/statek przy wycieczce do Wenecji ok. 14 /1 os. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. 6 szerszy wybór oferty autokarowej:

9 ITA5000 PROGRAM: BIBIONE/CAORLE WENECJA PADWA WERONA JEZIORO GARDA PORTOGRUARO 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apar - ta mentów, nocleg. 3-8 DZIE : wypoczynek, pla owanie, relizacja programu: Wycieczka autokarowa do Padwy i Wenecji: Padwa wêród duchów wybitnych przodków, zwiedzanie m. in. bazyliki Êw. Antoniego, uniwersytetu, Starego Miasta; Wenecja przyjazd do portu, rejs statkiem/tramwajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie najbardziej interesujàcych punktów zabytkowego miasta. Wycieczka autokarowa do Werony i nad Jezioro Garda: Werona zwiedzanie Areny (rzymskiego amfiteatru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti znanego z dramatu Szekspira Romeo i Julia, gotyckiego zamku i grobów Scaligierich rodu władajà - cego Weronà w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem Dantego; Jezioro Garda jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Europie, poło one w pobli u Werony. Wycieczka autokarowa do zabytkowego miasta Portogruaro zwiedzanie Sta - rówki z ciekawà architekturà, mo liwoêç zakupów. Transfer autokarem na Stare Miasto w Caorle z licznymi sklepikami, restauracjami, dyskotekami miejsce z prawdziwie włoskim klimatem (uwaga: transfer dotyczy tylko turystów za kwa terowanych w Caorle Lido Altanea, odbywa si raz w tygodniu). 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzinach popołudniowo wieczornych (ok. godz ) wyjazd w drog po wro tnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Katowice ok ). termin imprezy RZYMSKA SIELANKA (kod ITA4000) Cena w zł za 1 osob (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3, E/2 B/3 A/2 pół apart. dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. dla 2-3 os. dla 3 os. dla 2 os * * termin imprezy POD NIEBEM ITALII (kod ITA5000) Cena w zł za 1 osob (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3, E/2 B/3 A/2 pół apart. dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. dla 2-3 os. dla 3 os. dla 2 os * *

10 WŁOCHY AUTOKAREM WENECJA PIZA FLORENCJA ASY WATYKAN RZYM ITA1501 Florencja perła Toskanii Asy miasto Êw. Franciszka Watykan siedziba papie a Rzym wieczne miasto Wenecja miasto na stu wyspach PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za do - pła tà). Uwaga: zbiór ka odbywa si 30 minut wczeêniej. Prze jazd przez Czechy lub Słowacj i Austri, Włochy. 2 DZIE : przyjazd w godzinach porannych do słynnej FLORE N CJI, zwiedzanie m.in.: koêcioła Santa Croce z na gro bka mi sławnych mieszkaƒców, Piazza del Duomo z ka te drà Santa Maria del Fiore, 85-metrowej dzwonnicy projektu Giotta oraz baptysterium. Przejazd do hote - lu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, przejazd do PIZY zwiedzanie m.in.: Campo dei Mi ra coli (Pola Cudów) z katedrà i baptysterium oraz słynnej Krzywej Wie y. Przejazd do ASY U zwie dzanie bazyliki, Piazza del Comune ze Êwiàtynià Mi - ne rwy i Êredniowiecznym ratuszem, koêcioła Êw. Klary. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwaterowanie, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie RZYMU Koloseum, Fo - rum Roma num, Kapitolu, Panteonu, Placu Hiszpaƒskiego ze słynnymi Scho dami Hiszpaƒskimi, Fontanny di Trevi, ma lowniczej Piazza Na vona, powrót do hotelu, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie WATYKANU Mu ze um Wa ty kaƒskiego, Kaplicy Sykstyƒskiej zdobionej prze - pi knymi freskami Michała Anioła, Bazyliki Êw. Piotra. Powrót do hotelu w okolicach Rzymu, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie. Przejazd do WENECJI rejs tram - wa jem wo dnym/statkiem słynnymi kanałami do Placu Êw. Mar ka, spacer po Wenecji. Wyjazd do kraju. 7 DZIE : przyjazd do Polski (Katowice ok. 9.00). 8 szerszy wybór oferty autokarowej:

11 ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 4 noclegi w ho telach klasy turystycznej w pokojach 2 os. z ła zienkà (ho tele usytuowane sà w okolicach głównych miast ok km od centrum) przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) opie ka licencjonowanego pi lo ta wycieczek 4 Êniadania kontynentalne ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłata klimatyczna. UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 53 ) tramwaj wodny/statek w Wenecji płatny na miej scu ok. 14 program ma charakter ra mowy i je go realizacja uzale niona jest od miej scowych uw a run kowaƒ pilot nie oprowadza po muzeach. ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 10.15, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Mazo wie cka 11.15, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 12.45, PKP Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Tryb , ul. Sło wackiego 103, k. Juventuru (+70 zł) Wrocław 13.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 15.45, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 15.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 15.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 17.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 17.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Psz czyna 17.50, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 18.15, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 19.00, stacja benzynowa Orlen. Cena w zł za 1 osob termin imprezy A B * C D * E F G * osoba w pokoju 2 osobowym

12 WŁOCHY AUTOKAREM WENECJA FLORENCJA ASY WATYKAN RZYM MONTE CASINO POMPEJE PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Wło chy, przyjazd w godzinach przedpołudniowych do WENECJI rejs tramwajem wodnym/statkiem ka nałami do Placu Êw. Marka, zwie dza nie miasta m.in.: bazyliki Êw. Marka, pałacu Do ów rezyden cji weneckich władców i przywódców politycznych, dzwon nicy, mostu We - st chnieƒ, mostu Rialto najstarszego mostu spi - najàcego brzegi Canale Grande. Przejazd do hotelu w Lido di Jesolo, zakwatero - wanie, nocleg. Wenecja miasto na wodzie Florencja stolica Toskanii Asy oêrodek kultu Âw. Franciszka Watykan najmniejsze paƒstwo Êwiata Rzym skarbiec zabytków Monte Cassino wzgórze pami ci Pompeje antyczne miasto. ` ITA DZIE : Êniadanie, wy - po czynek, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie FLORENCJI koêcioła Santa Croce z nagrobkami mieszkaƒców Flo - rencji, Piazza del Duomo z katedrà Santa Maria del Fiore, wie y Giotta oraz romaƒskiego baptysterium, Piazza Della Signoria słynnego placu w centrum Florencji z Fon tan nà Neptuna z białego marmuru oraz Pałacem Vecchio. Przejazd do hotelu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie. Zwie dza nie RZYMU Term Ka ra - kalli naj wi kszych term rzym skich, Ust Prawdy, Placu Weneckiego, Ka pitolu, Forum Romanum, Palatynu je d nego z siedmiu wzgórz Rzymu, Koloseum. Powrót do hotelu, nocleg. 7 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie WATYKANU i RZYMU Ba zyliki Êw. Piotra, Muzeum Wa - tykaƒskiego, Kaplicy Syk sty ƒ skiej, Placu Hisz paƒskiego ze Schodami Hisz paƒ - skimi, Fontanny di Trevi. Powrót do ho te lu, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie ASY U Bazyliki Êw. Fran ci szka, Piazza del Comune z portykiem Âwiàtyni Minerwy, koêcioła Êw. Klary. Przejazd do hotelu w okolicach Rzy mu, zakwate ro wanie, nocleg. 8 DZIE : Êniadanie. Zwie - dzanie MONTE CASSINO cmentarzu ołnierskiego, klasztoru be ne dy - ktyƒ skiego oraz Muzeum Multi me dial nego, POMPEI ruin sta ro ytnego miasta, wej Ê cie na WEZU WIUSZ. Przejazd do hotelu, zakwate ro wa - nie, nocleg. 9 DZIE : Êniadanie, wyjazd powrotny do kraju w godzinach porannych (ok. godz. 9.00). 10 DZIE : przyjazd do Polski (Kato - wice ok. godz. 8.00). 10

13 UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 53 ) tramwaj wodny/statek w We necji płatny na miejscu ok. 14 program ma charakter ramowy, je go realizacja uzale niona jest od miejscowych uwarunkowaƒ pilot nie oprowadza po muzeach. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 no - cle gów w hotelach klasy tury sty - cznej w pokojach 2 os. z ła zienkà (ho- tele usytuowane sà w okolicach głó wnych miast ok km od centrum) przejazd auto ka rem (toaleta, barek, klimatyzacja) opieka licen cjono wanego pi lo ta wy cieczek 7 Êniadaƒ kontynentalnych ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze - stni ctwa) opła ta klima - ROZKŁAD JAZDY: ty czna. Warszawa 13.15, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Mazo wie cka 14.15, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 15.45, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Tryb , ul. Sło wackiego 103, k. Juventuru (+70 zł) Wrocław 16.30, róg ulic Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.45, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dwo rzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Psz czyna 20.50, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko- Biała 21.15, dworzec PKS, dolny poziom Cie szyn 22.00, sta cja benzynowa Orlen. Cena w zł za 1 osob termin imprezy A B * C D * E F G * H osoba w pokoju 2 osobowym szerszy wybór oferty autokarowej: 11

14 BUŁGARIA AUTOKAREM Cena w zł za 1 osob /9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie 12 termin imprezy (9 noclegów) BUL1006 osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat dziecko 2-12 lat A B * C D E F G H I J K L M * N O P R S FIRST MINUTE zni ka 100 zł/za osob przy rezerwacji i wpłacie 100% do lub 50 zł/za osob przy wpłacie 100% do Zni ki nie sumujà si.

15 Hotel Korab*** BUL1006 ZŁOTE PIASKI Złote Piaski to perła bułgarskiego wybrze a czarnomorskiego, Êwiatowej sławy kurort, po - siadajàcy certyfikat Bł kitnej Flagi. Na goêci czeka tu szereg atrakcji: t tniàce yciem restauracje, dyskoteki, bary i kawiarnie, baseny i zje d alnie na pla y, kolejki, nadmuchiwane pałace, park wodny, korty tenisowe, windsurfing, skutery wodne. Opis: kameralny, gustownie urzàdzony ho tel z du ym ogrodem, z basenem kàpie lo wym, le akami przy basenie, restauracjà, barem, sejfem w recepcji, parkingiem. Poło ony w dzielnicy Czajka, w zaciszu, a jednoczeênie blisko samego centrum Zło tych Piasków t tniàcego yciem, z licznymi knajpkami, barami, sklepami, dysko te kami (główna promenada w Zło - tych Pia skach ok. 700 m od hotelu). Pla a: najbli sza ok. 200 m (zejêcie po schodach), pla a Riviera (jedna z naj ład niej szych w Złotych Piaskach) ok. 600 m. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wcze - Êniej. Przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, zajmowanie pokoi hotelo wych od godz , obiadokolacja, nocleg DZIE : pla owanie, wypoczynek, na yczenie mo liwoêç skorzystania z ró no rodnych wycieczek fa kultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 11 DZIE : opuszczenie pokoi po Êniadaniu (do godz ), w godz. przedpołudniowych wyjazd w drog powrotnà do kraju. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 osobowym 9 Êniadaƒ, 9 obiadokolacji przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed sta - wiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezyde nta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłata klimatyczna. CENA NIE ZAWIERA: napojów do obiadokolacji. Na yczenie: pokój 1 osobowy dopłata 450 zł/turnus (na zapytanie). Turystyczna dzielnica Złotych Piasków Czajka, to spokojniejsza i mniej gwarna cz Êç ku - ro rtu, znana z pi knej, piaszczystej pla y oraz morza o płytkim i równym dnie. Na pla y bary, restauracje. Jednym z wielu atutów sà tu niewàtpliwie du o ni sze ceny, ni w sa - mych Złotych Piaskach. W dzielnicy tej znajduje si wiele atrakcyjnych hoteli, w tym Hotel Korab z basenem kàpielowym oraz ładnymi, klimatyzowanymi pokojami. Pokoje: łazienka, lodówka, TV- SAT, te lefon, klimatyzacja, balkon. Wszy st kie usytuo - wane sà od strony morza. Mo li woêç 1 do stawki. Na zapytanie oferta rodzinna: mo li woêç zakwaterowania 2+2 dzieci w standardowych pokojach (jedno dzie c ko na dostawce, drugie na wspólnym spa niu z rodzicami) lub w pokojach rodzinnych (wi ksze, z 2 dostawkami). Wy ywienie: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. ROZKŁAD JAZDY: Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bochnia 02.15, dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów 01.00, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 1 (+80 zł) Rzeszów 23.30*, dworzec PKP (+150 zł) Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 01.45, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wrocław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, dworzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Drive/Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Bielsko Biała 06.00, dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. W zale noêci od iloêci ch tnych w danym terminie trasa przejazdu z Katowic b dzie przebiegała przez Cieszyn lub Barwinek. Z miast poza trasà b dà organizowane transfery. szerszy wybór oferty autokarowej: 13

16 BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAREM Hotel Złoty Róg*** Opis: poło ony ok. 600 m od centrum ku ro - rtu, na wznie sieniu, wêród zieleni, w ho telu: basen kàpie lo wy dla dorosłych z bro dzi kiem dla dzieci, recepcja, sejf (odpłatnie), winda, restauracja z tarasem, bar, plac za baw dla dzieci, fitness, bilard i tenis sto łowy, boisko do siatkówki. BUL1020 Pla a: ok. 500 m, bezpłatna, serwis pla o - wy na y czenie (odpłatnie). Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV-SAT, lo - dów ka, bal kon. Wy ywienie: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. Cena w zł za 1 osob /9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie termin imprezy (9 noclegów) BUL1020 osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat dziecko 2-12 lat A B * C D E F G H I J K L M * N O P R S ZŁOTE PIASKI Hotel Silver*** BUL1002 Opis: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, bar przy basenie, bez płatne parasole i le aki przy basenie (iloêç ogra ni czona), restauracja z letnim tara sem, bar, sklepik, sejf w recepcji. Usy tuo wany w dzielnicy Czaj ka. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta, serwis pla o wy termin imprezy (9 noclegów) BUL1002 osoba dorosła (HB) na yczenie (odpłatnie). Dwa razy dziennie organizowany jest bezpłatny transfer na pla. Pokoje: łazienka, lodówka, TV-SAT, telefon, balkon. Klimatyzacja na yczenie (od płatnie). Wy ywienie: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. Cena w zł za 1 osob /9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-14 lat powy ej 14 lat dziecko 2-14 lat A B C D E F G H I J K * L M szerszy wybór oferty autokarowej:

17 Hotel Pliska*** Opis: w centralnej cz Êci Złotych Pia - sków, w pobli u licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Dwa baseny z cie - płà mineralnà wodà (35 O C) odkryty basen z wydzie lonà cz Êcià dla dzieci i basen kryty, bar przy basenie, bezpła - tne parasole i le aki przy basenie (iloêç ograniczona), sauna, jacuzzi, centrum ma sa u, plac zabaw dla dzieci, restauracja, kawiarnia, salka konferencyjna, punkt wymiany walut, sejf, dyskoteka. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla owy na yczenie (odpłatnie). BUL1009 Pokoje: łazienka, klimatyzacja, telefon, TV kablowa, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie bufet ( ), przekàska (owoce, ciasteczka, kawa, herbata, soki, ), obiad bufet ( ), przekàska (lody, ciasteczka, pizza, kawa, herbata, ), kolacja bufet ( ). Napoje bezalkoholowe, soki, woda mineralna, kawa, herbata, lokalne alkohole, piwo i wino bez ograniczeƒ w godz , w lob - by barze i barze przy basenie. ZŁOTE PIASKI All Inclusive PROGRAM (kod BUL1002 BUL1009, BUL1020): 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, zajmowanie pokoi hotelowych od godz , obiad i kolacja (Pliska) lub obiadokolacja (Złoty Róg, Silver), nocleg DZIE : pla owanie, wypoczynek, na yczenie mo liwoêç skorzystania z ró norodnych wycieczek fa kultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miej scu) szczegóły na 11 DZIE : opuszczenie pokoi po Êniadaniu (do godz ), w godz. przedpołudniowych wyjazd w drog powrotnà do kraju. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 osobowym wy y wienie w zale noêci od wybra ne go hotelu przejazd autokarem (toaleta, ba rek, klima tyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezyde nta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, ba - ga u wg Wa runków Ucze stni ctwa) opłata klimatyczna. CENA NIE ZAWIERA: napojów do obiadokolacji w hotelach Złoty Róg i Silver. ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Pio - trków Trybunalski 01.45, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wro cław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, dwo rzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Drive/Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Kraków 03.30, stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bochnia 02.15, dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów 01.00, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 1 (+120 zł) Rzeszów 23.30*, dworzec PKP (+150 zł) Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Bielsko Biała 06.00, dworzec PKS dolny poziom, Cie - szyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. W zale noêci od iloêci ch tnych w danym terminie trasa przejazdu z Katowic b dzie przebiegała przez Cieszyn lub Barwinek. Z miast poza trasà b dà organizowane transfery. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. Cena w zł za 1 os./9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem ALL INCLUSIVE termin imprezy (9 noclegów) BUL1009 osoba dorosła ALL INCL. trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat dziecko 2-12 lat A B * C D E F G H I J K L M * N O P R S Na yczenie (na zapytanie): dopłata do pokoju 1 osobowego: 330 zł/turnus. 15

18 CHORWACJA AUTOKAREM DALMACJA OREBIå-PERNA Orebiç to malownicza miejscowoêç przepi knie poło ona w Dalmacji, w południowo-zachodniej cz Êci półwyspu Pelješac u stóp góry Sv. Ilija, naprzeciw wyspy Korčula. Lokalizacja miasteczka poêród figowych i cytrusowych drzew, gajów oliwnych, malowniczych zatoczek, a tak e wyjàtkowo ładnych wirowych pla powoduje, e miasteczko urzeka turystów swoim niezwykłym pi knem. To idealne miejsce dla eglarzy oraz amatorów windsurfingu. Orebiç oferuje swoim goêciom liczne wypo yczalnie łódek, kajaków, rowerów, nauk eglowania i nurkowania. Odbywajà si tutaj imprezy folklorystyczne i wieczory dalmatyƒskie. Dodatkowà atrakcjà jest dogodne połàczenie promowe z malowniczà wyspà Korčulà, gdzie urodził si Marco Polo, a tak e bliskoêç takich miejsc jak: Dubrownik czy Medjugorje. Centrum Orebiç ok. 4 km. Kompleks wakacyjny Komodor CHO9000 Zakwaterowanie: kompleks wakacyjny o standar - dzie turystycznym, otoczony zielenià, usytuowany w spokojnej okolicy, nad samym morzem, w miejscowoêci Ore biç-perna, na malowniczym półwyspie Pelješac. W kompleksie: restauracja, bar, tawerna, sala TV, sklepiki, parking, grill bar na pla y z muzykà na ywo w sezonie letnim, boisko do siatkówki pla - owej, koszykówki. Malownicza lokalizacja kompleksu, ładne pla e, bli skoêç krystalicznie czystego morza zach cajà do przyjazdu tutaj turystów szukajàcych udanego wypoczynku na ło nie natury. Pla a: własna, ok m od kompleksu, wi - ro wa, z fragmentami betonowych podestów, cz - Êcio wo trawiasta. DługoÊç pla y ok. 700 m. Pokoje: dwu- i trzyosobowe z łazienkà. Skromnie lecz praktycznie, funkcjonalnie urzàdzone. Na yczenie, za do pła tà pokoje o podwy szonym standardzie (nowsze łazienki, nowsze meble i wykładzina). Oferta rodzinna (na zapytanie): pokoje 2+1 (z do - sta wkà), pokoje 3+1 (dla 3 os. dorosłych + dziecka na wspólnym spaniu z rodzicami). Wy ywienie: Êniadanie w formie bufetu, obia do - kolacja serwowana dwa zestawy do wyboru (ka dy zestaw składa si z zupy lub przystawki, dania głównego, bufetu sałat ko wego, deseru). OREBIå 16 DUBROWNIK

19 PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka zawsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Czechy lub Słowacj, W gry lub Austri, Słoweni do Chor wacji. 2 DZIE : przyjazd do hotelu w godz. przedpołudniowych, czas wolny, ok. godz zajmowanie pokoi, obiadokolacja, nocleg DZIE : pla owanie, wypoczynek, na yczenie, za dopłatà mo liwoêç skorzystania z wycieczek fa kultatywnych, m. in do Dubrownika, Trogiru, Splitu, Sibenika, nad Wodospady Rzeki KRKA, na wysp Korcula szczegóły i ceny wycieczek na 11 DZIE : Êniadanie, opuszczenie pokoi (do godz. 9.00), czas wolny, wyjazd w drog powrotnà w godzinach południowych. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Kato wice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 lub 3 osobowym 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji przejazd autokarem (toaleta, barek, klima tyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) opieka rezyde nta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty miejscowe. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji. Cena w zł za 1 os./9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 07.15, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Maz , stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 09.45, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Jelenia Góra 06.45, ul. Teatralna (+80 zł) Wałbrzych 08.15, parking przy DT Centrum (+80 zł) Âwidnica 08.45, stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha (+80 zł) Dzier oniów 09.30, dwo rzec PKS (+80 zł) Gliwice 13.15, dworzec PKS, ul. Toszecka (+40 zł) Wro - cław 10.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Piotrków Trybunalski 11.00, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Opole 12.00, dworzec PKS (+70 zł) Kraków 12.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Cz stochowa 12.45, Mc Drive/Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 14.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 14.30, stacja Bliska przy trasie Pszczyna 14.50, stacja benzynowa obok IG Logistic Bielsko Biała 15.15, dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 16.00, stacja Orlen przy trasie. termin imprezy (9 noclegów) CHO9000 osoba w pok. 2 osobowym (HB) osoba w pok. 3 osobowym (HB) A B * C D E F G * H I J K TROGIR FIRST MINUTE zni ka 100 zł/za osob przy rezerwacji i wpłacie 100% do (nie dotyczy terminu A, J, K). trzecia osoba w pokoju 2 osobowym, na dostawce: dziecko 2-12 lat opłata 650 zł/turnus, powy ej 12 lat zni ka 110 zł, czwarta osoba w pokoju 3 osobowym (na zapytanie, wspólne spanie): dziecko 2-12 opłata 650 zł/turnus, dopłata do pokoju 1 osobowego (SGL): 300 zł/turnus, dopłata do pokoju o podwy szonym standardzie (typ P): 300 zł/1 osoba/turnus. 17

20 CHORWACJA AUTOKAREM Chorwacja to jeden z najatrakcyjniejszych regionów wy - po czynkowych w Europie. Długo mo na by opo wia daç o roz sianych wzdłu wybrze a kurortach, o pi knych sta - rych miastach z cennymi zabytkami ar chitektury, malo - wniczych krajobrazach, wyjàtkowej Êródziemno mor skiej kuchni oraz niezwykłej goêcinnoêci jego mie szkaƒ ców. Przekonajcie si sami o wyjàtkowoêci tego miejsca. CHO1500 Trogir Zadar Split Park Narodowy Krk Sibenik Plitwickie Jeziora PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło - onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka zawsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Słowacj lub Czechy, W gry lub Austri, Słoweni do Chor wacji. Przyjazd w okolice Plitwickich Jezior. Zakwate ro wa nie w hotelu. Póêna obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie, opuszczenie pokoi. Przejazd do słynnego Parku Narodowego Plitwickich Jezior, spacer po parku, gdzie podziwiaç mo na dziesiàtki kaskad, jaskiƒ, jezioro Kozjak. Nast - pnie przejazd do Zadaru na krótkie zwiedzanie miasta, m.in.: Starego Miasta wraz z forum i ruinami budowli rzymskich. Prze - jazd na zakwaterowanie w okolicach Trogiru. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, czas wolny lub fakultatywnie (za opłatà) fish picnic całodzienna wycieczka statkiem po morzu. Podczas rejsu mo na podziwiaç niezwykłe krajobrazy, malownicze widoki pobliskich wysp oraz degustowaç si typowo chor wackim alkoholem rakijà. Miejscem docelowym rejsu jest wy spa z przepi knà pla à i kryształowo czystym morzem, na którà płynie si ok. 1 godz. i 15 min. Na wyspie mo na odpoczàç rozko szu jàc si urokami natury oraz nurkowaç. Po powrocie na statek czekaç b dzie na goêci obiad przygotowany przez załog : sma o ne ryby (makrele) i sałatka oraz wino i soki. Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 4 DZIE : Êniadanie, przejazd do Parku Narodowego rzeki Krka spacer szlakiem siedmiu malowniczych kaskadowych wodospa - dów na rzece Krka. Nast pnie przejazd na zwiedzanie Sibienika, w programie: Stare Miasto oraz katedra Êw. Jakuba zabytek wpi sany na List Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Nast pnie Split (Pałac Dioklecjana i Cindru, elazna Brama), Trogir (Stare Mia - sto, XVII-wieczna brama miejska, katedra Êw. Lowra, Twierdza Ka - me rlengo). Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Pla owanie wypoczynek. Obiadokolacja. No cleg. 6 DZIE : Êniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Słoweni, W gry lub Austri, Słowacj lub Czechy. 7 DZIE : Przyjazd do Polski w godzinach nocnych (Katowice ok ). ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J 18 Cena w zł za 1 osob termin imprezy A B C D * E F G osoba w pokoju 2 osobowym ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CE NIE: 5 noclegów w po - koju 2 osobowym 5 Ênia daƒ i 5 obiadokolacji przejazd auto ka rem (klima ty za cja, bar ek, toaleta) opłata klimatyczna ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warun ków Ucze stni ctwa) opie ka li cen cjono wane - go pilota wycie czek. CENA NIE ZAWIERA: biletów wst pu do zwiedzanych obiektów (ok. 50 ), opieki lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji. UWAGI: Program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie. Pilot nie oprowadza po mu ze ach. ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 22.15*, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Ra wa Mazowiecka 23.15*, stacja Orlen przy tra sie (+120 zł) Łódê 00.45, PKP Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Pio t r ków Tryb , ul. Słowackiego 103, k/ Ju ven turu (+70 zł) Wrocław 01.30, skwer, róg ul. Jo - annitów i Da wida (+80 zł) Cz sto chowa 03.45, Mc Drive, w kie runku jazdy (+60 zł) Opole 03.00, Dwo rzec Głów ny PKP (+70 zł) Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Kato wice 05.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczy na 05.50, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 06.15, dwo rzec PKS, dolny poziom Cieszyn 07.00, sta cja benzyno wa Orlen. * wyjazd przed północà, w dniu poprzedzajàcym rozpocz cie imprezy. szerszy wybór oferty autokarowej:

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Złote Piaski

BUŁGARIA. Złote Piaski BUŁGARIA Złote Piaski Zapraszamy do słonecznej Bułgarii kraju b dàcego od wielu lat ulubionym miejscem letnich podró y turystów z całego Êwiata, oferujàcego łagodny klimat, kilometry pi knych, piaszczystych

Bardziej szczegółowo

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE 2014 Drodzy Państwo! Witamy w kolejnym, dla nas już 23-cim sezonie turystycznym! Mamy nadzieję, że w tym roku dołączycie Państwo

Bardziej szczegółowo

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 EURO POL TOUR DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY HITY PROMOCJE 2014 Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, last minute! Oferta promocyjna ważna do

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

wycieczki wczasy www.altamira.net.pl

wycieczki wczasy www.altamira.net.pl wycieczki wczasy 2011 www.altamira.net.pl Podróżować to żyć... Hans Christian Andersen Szanowni Państwo, podróżowanie to pasja i magia odkrywania najpiękniejszych zakątków świata zapraszamy do skorzystania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje...3... Austria, Włochy Rzymskie wakacje...4...włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże...5...Włochy, Francja Słynne wybrzeża...6... Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja,

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 podróże 2014 wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Praga i Karlove Vary...1 Wiedeń i Budapeszt...2 Paryż...3 Toskania...4 Węgry...4

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

www.jaworzyna.com.pl

www.jaworzyna.com.pl www.jaworzyna.com.pl Ważne informacje dla rodziców i opiekunów...str. 3 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Złoty Róg", obóz młodzieżowy 12-18 lat (autokarem)...str. 4 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Dana Palace",

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA POLSKA MORZE GÓRY JEZIORA NAJFAJNIEJSZE MIEJSCA NA LETNI WYPOCZYNEK WŁOCHY Riwiera

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni

IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO! BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM AKKA I CEZAREA NADMORSKA TEL AVIV I HAJFA MORZE MARTWE I

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już siedem lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od

Gre cja najchętniej odwiedzany kraj przez turystów z Polski, Riwiera Olimpijska miejsce które od Minął rok i czas zastanowić się nd letnim wypoczynkiem. Tradycyjnie (od 24 lat) pragniemy zaproponować wczasy i obozy w Grecji, Bułgarii i Włoszech. Oprócz sprawdzonych i doskonale znanych obiektów wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice:

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice: Spis treści: Hiszpania Lloret de Mar - W rytmie disco... 3 Bułgaria Złote Piaski - Uśmiech i słońce na letnie miesiące... 4 Bułgaria Słoneczny Brzeg - Po słonecznej stronie życia... 5 Grecja Paralia -

Bardziej szczegółowo

POLSKA - Wladyslawowo

POLSKA - Wladyslawowo POLSKA - Wladyslawowo Kolonia/Obóz Młodzieżowy W PROGRAMIE: Toruń, Gdynia, Gdańsk, Hel, Wąwóz Chłapowski, zamek w Gniewie WŁADYSŁAWOWO - nadmorska miejscowość położona u nasady Półwyspu Helskiego. Kurort

Bardziej szczegółowo

WCZASY. www.altamira.turystyka.net. Odwiedź nas na Facebooku www.facebook.com/biuropodrozy.altamira

WCZASY. www.altamira.turystyka.net. Odwiedź nas na Facebooku www.facebook.com/biuropodrozy.altamira WCZASY Odwiedź nas na Facebooku www.facebook.com/biuropodrozy.altamira 1 SZANOWNI PAŃSTWO, z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu kolejny katalog letni naszej firmy i całą ofertę na sezon 2015 obejmującą

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice! Sezon 2014 będzie dla nas początkiem działalności pod nową nazwą Agencja Turystyczna KOLEJARZ. Działając w ramach Przedsiębiorstwa Turystyczno Usługowego Kolejarz Sp.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Biuro Podróży Juvenia 2000 jest biurem z 27 - letnią tradycją, jego właściciel brał czynny udział przy zawiązywaniu się Śląskiej Izby Turystyki w 1991 roku. Za całokształt

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE BOŚNIA I HERCEGOVINA HOTEL/WCZASY AUTOKAROWE CHORWACJA HOTELE/DOJAZD WŁASNY

SPIS TREŚCI CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE BOŚNIA I HERCEGOVINA HOTEL/WCZASY AUTOKAROWE CHORWACJA HOTELE/DOJAZD WŁASNY Lato 2015 B.P. M T SPIS TREŚCI Rozkład jazdy autokarów i antenek 3 CHORWACJA/HOTELE/WCZASY AUTOKAROWE Istria- Banjole hotel Centinera 4 5 Kvarner Dramalj hotel Riviera Tanie Wczasy Rodzinne 6 7 Kvarner

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY

WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY 2012 WYCIECZKI WCZASY wycieczki autokarowe i samolotowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie PRAGA CZESKIE ZAMKI WIEDEŃ BUDAPESZT BERLIN BAWARIA PARYŻ RZYM LONDYN AMSTERDAM BARCELONA WILNO LWÓW S. PETERSBURG

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni aństwo! Jesteśmy z ami już osiem lat. tym czasie ponad 16000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011

Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011 Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011 SYLWESTER 2010 & NOWY ROK 2011 SYLWESTER W PARYŻU Francja Kod: SPA 5 dni Dzień 1: Wyjazd z Polski. Po przekroczeniu granicy nocny przejazd

Bardziej szczegółowo