BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/ Drodzy Paƒstwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!"

Transkrypt

1

2 Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi klientami, agentami, stwo rzyliêmy pr nà sieç sprzeda y i sprawdzony produkt turystyczny. W tej chwili nasze katalogi mo ecie Paƒstwo zna leêç w ponad tysiàcu biurach podró y na terenie całej Polski. Współ pracujemy z kilkudziesi cioma renomowanymi agen cjami zagrani - czny mi. Sprzedajemy nasze oferty po przez własny system rezerwacyjny on-line STELLA oraz sy stem MerlinX. Jako orga nizator turystyki posiadamy gwarancj ubezpie - cze niowà nr M Nale ymy do wiodàcych organizacji turystycznych. JesteÊmy Członkiem Polskiej Izby Turystyki (PIT), Pol skiej Izby Turystyki Młodzie owej (PITM), Âlàskiej Orga nizacji Turystycznej (ÂOT) oraz presti owej, mi dzyna - rodowej organizacji ASTA. Zapraszamy serdecznie do lektury na sze go katalogu oraz na stron gdzie znajdziecie Paƒstwo setki dodatkowych, interesujàcych propozycji, które nie zmieêciły si w naszych trzech katalogach na rok Nasze katalogi EPT 2011: katalog nr 1: DOJAZD WŁASNY, HITY AUTO KAROWE oferty apartamentów, hoteli, dom ków, kempingów dla tych z Paƒstwa, którzy cenià sobie samodzielnà podró oraz wybrane autoka rowe oferty specjalne katalog nr 2: AUTOKAREM, SAMOLOTEM wczasy, na które dowieziemy Paƒstwa wygodnymi auto ka rami lub samolotami, w tym równie programy zwie dzaj i wypoczywaj, wycieczki objazdowe oraz dalekie podró e katalog nr 3: OFERTA MŁODZIE OWA kolonie, zielone szkoły, obo zy młodzie owe, obozy studen c - kie, oferty specjalne dla mło dych pracujàcych, wy cie czki szkolne. Pytajcie Paƒstwo o nasze katalogi w biurach podró y lub skon taktujcie si z nami. Zapraszamy! EURO POL TOUR Wasz tour operator BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/

3 SPIS TREÂCI A U T O K A R E M WŁOCHY Bibione Wakacyjny raj 2 Caorle Altanea Wakacyjna sielanka 3 Lido di Jesolo Wakacyjna oaza 4-5 Rzymska sielanka 6 Pod niebem Italii 7 Włochy w pigułce 8-9 Klasyczne Włochy BUŁGARIA Bułgarskie déj vu CHORWACJA W słoƒcu Dalmacji Chorwacja na skróty 18 GRECJA U stóp Olimpu 19 CZECHY W Złotej Pradze 20 Magiczna Praga 20 AUSTRIA W rytmie wiedeƒskiego walca 21 Nad modrym Dunajem 21 HISZPANIA Hiszpaƒskie rytmy 22 Nasza oferta: katalog 1 wczasy z dojazdem własnym katalog 2 wczasy i wycieczki z dojazdem zorganizowanym autokarem, samolotem katalog 3 kolonie, obozy młodzie owe, zielone szkoły, wycieczki dla młodzie y, wczasy dla młodych S A M O L O T E M IZRAEL Odkrywamy Izrael 23 BUŁGARIA W stron słoƒca SZKOCJA W krainie zamków, whisky i golfa MEKSYK W Êwiecie Majów i Azteków ARGENTYNA-URUGWAJ-CHILE Podró na koniec Êwiata TO NALE Y WIEDZIEå 34 WARUNKI UCZESTNICTWA PRZYDATNE LINKI EPT Wczasy i wycieczki autokarowe: Wczasy i wycieczki lotnicze: Wycieczki objazdowe: Oferty dla grup: Kolonie, obozy, wycieczki młodzie owe: Promocje, first minute, hity i last minute: Warunki Uczestnictwa: Warunki Ubezpieczenia: Wycieczki fakultatywne: Katalogi on line: Zaplanuj podró, sprawdê aktualnà pogod : (na dole strony) Rozkłady jazdy autokarów i samolotów: Informacje dla posiadaczy karty EURO<26: PłatnoÊci on-line: OBJAÂNIENIA autokarem samolotem basen kàpielowy klimatyzacja serwis pla owy parasol + 2 le aki telewizor BB HB FB ALL Êniadanie Êniadanie, kolacja Êniadanie, obiad, kolacja wy ywienie all inclusive tj. pełne wy ywienie, dodatkowo np. napoje, przekàski, desery gratis (wg opisu w ofercie) członek Polskiej Izby Turystyki członek Amerykaƒskiego Stowarzyszenia Biur Podró y ASTA pełna oferta dost pna jest równie na stronie w przypadku braku oficjalnej kategorii, podajemy odpowiednik standardu obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej oceny naszego lokalnego partnera w skali od 1 do 5 słoneczek: skromny, praktycznie urzàdzony, o standardzie turystycznym dobry, Êredniej klasy bardzo dobry, Êredniej klasy obiekt najwy ej oceniony pod wzgl dem infrastruktury lub wyposa enia 1

4 WŁOCHY AUTOKAREM MiejscowoÊç: BIBIONE miasteczko wakacyjne ze wspaniałà, naturalnà, długà na ok. 8 km pla à. Poło one zaledwie 90 km od Wenecji, nad północnym Adriatykiem. Âwietne miejsce dla ludzi w ka dym wieku. Rodziny z dzieçmi doceniajà bardzo dobrà infrastru ktur miasta, łagodnie opadajàcy brzeg mo rza, pia sz - czystà pla o szerokoêci nawet do 300 m, bli skoêç sklepów, restauracji, pizzerii, lunaparku. Inni ch tnie korzystajà z li cz nych imprez kulturalnych, wypo yczalni sprz tów sporto wych, terenów rekreacyjnych, Êcie ek spa cerowych i rowe rowych i mnóstwa sezonowych atra kcji. Du ym plusem jest dogodne usytuowanie miasta, w re gionie Veneto, w którym ka dy znaj - dzie coê ciekawego do zobaczenia, odwiedzenia, poznania. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usytuo wa - ne w Bibione od 50 do 1100 m od pla y (apartamenty usytu - owane powy ej 700 m od pla y posiadajà basen kàpielowy). ITA1000 WARIANTY ZAKWATEROWANIA (kod ITA1000, ITA2000): TYP A: jednopokojowy, samodzielny apartament dla 2 osób: pokój z dwoma miejscami do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP B: dwupokojowy, samodzielny apartament dla 3 osób: sypialnia dwuosobowa, pokój dzienny z miejscem do spania i aneksem kuchennym, łazienka. TYP C: trzypokojowy, samodzielny apartament dla 4, 5, 6 lub 7 osób (cena uzale niona od iloêci osób zgłoszonych przy rezerwacji): dwie sypialnie, wspólny, przej- Êciowy pokój dzienny z rozkładanym tapczanem i aneksem kuchennym, łazienka. TYP E: oferta ekonomiczna sypialnia 2 lub 3 osobowa w trzypokojowym apartamencie na dokwatero wanie (tj. w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, natomiast pokój dzienny z aneksem kuchennym zawsze po zostaje wolny do wspólnego u ytkowania), wspólna łazienka. Aneks kuchenny znajdujàcy si w ka dym apartamencie wyposa ony jest w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa domowego lodówk, ku chen k gazowà lub elektrycznà, naczynia, sztuçce, garnki, szklanki lub fili anki. Wi kszoêç apartamentów dysponuje bal konem lub tarasem. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłata za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie opłata klimatyczna. CENA NIE ZAWIERA: wy ywienia, sprzàtania koƒcowego ka - dy uczestnik zobowiàzany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji 50 /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie). Do zapłaty na miejscu obowiàzkowa kaucja 100 /apartament. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. NA YCZENIE: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 49 /1 tydz. wycieczki fakultatywne w cenach specjalnych przy zakupie w Polsce (polski pilot opiekun, realizowane przy min. 35 uczestni kach): 2 szerszy wybór oferty autokarowej:

5 ITA2000 MiejscowoÊç: CAORLE LIDO ALTANEA ładna, nowo cze sna miejsco - woêç powstała kilka lat temu na zielonym terenie przylegajà cym bezpoêrednio do Adriatyku, ok. 50 km od Wenecji, ok. 1,5 km od Porto S. Margherita i ok. 5 km od Starego Miasta w Caorle. Idealne miejsce za rów no na spo koj - ne wakacje w ele gan ckich kompleksach wa kacyjnych jak i na wycieczki w po bliskà, ciekawà okolic. Przy wjeêdzie do Lido Altanea znajduje si supermarket. W centralnej cz Êci galeria handlowa La Quercia, w któ rej mo na zrobiç zakupy, skorzystaç z kawiarni, restauracji lub punktu internetowego. W głównym sezonie letnim dodatkowà atrakcjà sà anima cje oraz bezpłatny, kolorowy mini-pociàg kursujàcy pomi dzy kompleksami apartamentów, a pla à. Pla a: piaszczysta, wst p bezpłatny. ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyj ne (tzw. apartamenty) z aneksem kuchennym i łazienkà, usy tuowane ok m od pla y. Posiadajà klimatyzacj oraz basen kàpielowy. PROGRAM (kod ITA1000, ITA2000): 1 DZIE (piàtek): wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd do Bibio ne/caorle Lido Altanea w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów. 3-8 DZIE : pla owanie, wypoczynek, mo liwoêç skorzystania z wy cie - czek fa kul tatywnych (rezerwacja w Polsce). 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny. W godzinach popołudniowo-wieczornych (ok ) wyjazd w drog powrotnà do kraju. 10 DZIE (niedziela): przyjazd do Polski (Katowice ok ). Cena w zł za 1 osob w apartamencie/ 7 noclegów z przejazdem autokarem ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 14.00, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Ma zo - wiecka 15.00, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 16.15, dworzec PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 17.15, ul. Słowackiego 103, k. Ju venturu (+70 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 21.00, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja benzynowa Orlen. termin imprezy BIBIONE Wakacyjny raj (kod ITA1000) CAORLE LIDO ALTANEA Wakacyjna sielanka (kod ITA2000) (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/7 C/6 C/5 C/4 E/3 B/3 E/2 A/2 pół apart. pół apart. dla 7 os. dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. dla 3 os. dla 3 os. dla 2 os. dla 2 os * *

6 WŁOCHY AUTOKAREM Lido Altanea Portogruaro Aquilela Grado ITA3000 Venezia Caorle Porto S. Margherita Lido Di Jesolo Lignano Bibione Trieste LIDO DI JESOLO znany wakacyjny kurort usytuowany w odległoêci zaledwie ok. 30 km od Wenecji. Oferuje bardzo dobre warunki do aktywnego wypoczynku. W Lido di Jesolo mo ecie Paƒstwo zarówno zabawiç si w licznych dyskotekach, barach czy nocnych klubach, jak i wypoczàç na piaszczystych, dobrze zagospodarowanych pla ach oznaczonych Bł kitnà Flagà. Wielu turystów ch tnie odwiedza słynny park wodny Aqualandia (czynny zwykle od koƒca maja do połowy wrzeênia), zapewniajàcy wiele godzin dobrej zabawy. Znajdujàce si w pobli u pole golfowe czy tor kartingowy z pewnoêcià spełnià oczekiwania miłoêników sportu, a długi na 13 km reprezentacyjny deptak kusi wszystkich niezliczonà iloêcià sklepów, butików, kawiarni czy restauracji. LIDO DI JESOLO Hotel Serenella*** Kameralny hotel z rodzinnà atmosferà, bardzo dogodnie poło ony w centrum miasta, w pobli u sklepów i restauracji. W hotelu: bar, restauracja, sala TV. W pobli u park wodny Aqualandia. Pla a: ok. 80 m, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, TV-SAT, telefon. Na yczenie klimatyzacja (za dopłatà). Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Êniadanie w formie bufetu, obiadokolacja kilka zestawów do wyboru. LIDO DI JESOLO Hotel Terramare*** Usytuowany bezpoêrednio przy pla y, w centrum kurortu, tu przy głównym deptaku, w pobli u restauracji i sklepów. W hotelu: recepcja, restauracja, bar, taras, parking. W pobli u park wodny Aqualan dia. Pla a: przy hotelu, piaszczysta, serwis pla owy w cenie (parasol + 2 le aki). Pokoje: łazienka, TV-SAT, telefon, balkon. Na yczenie, za dopłatà pokój z widokiem na morze, klimatyzacja. Mo liwoêç 1 lub 2 dostawek. Wy ywienie: Ênia danie w formie bufetu, obiadokolacja kilka zestawów do wyboru. 4 ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w pokoju 2 osobowym w Hotelu Terramare lub Serenella 7 Ênia daƒ i 7 obiadokolacji przejazd auto ka - rem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda) według rozkładu jazdy opieka rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) serwis pla owy (parasol + 2 le aki) opłata klimatyczna. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji. Na yczenie (zgłoszenie przy reze rwa - cji): pokój 1 osobowy dopłata 300 zł/turnus dopłata do obiadów (FB) 250 zł/1 os./turnus balkon z widokiem na morze (Terramare) dopłata 100 zł/1 os./turnus klimatyzacja dopłata 160 zł/osob /turnus wycieczki fakultatywne w cenach spe cjalnych przy zakupie w Polsce (polski pilot opiekun, realizowane przy min. 35 uczestni kach): Uwaga: o wyborze hotelu decyduje organizator. PROGRAM: 1 DZIE (piàtek): wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd do Lido di Jesolo (na Piazza Marconi/Piazza Brescia) w godzinach przed - południo wych, czas wolny, zajmowanie po koi hotelowych od godz , obiadokolacja, nocleg. 3-8 DZIE : pla owanie, wypoczynek, mo liwoêç sko rzystania z wy cie - czek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce). 9 DZIE : opuszczenie pokoi po Êniadaniu (do godz ), czas wolny. W godzinach wie czornych (ok ) wyjazd w drog powrotnà do kraju. 10 DZIE (niedziela): przyjazd do Polski (Katowice ok ). szerszy wybór oferty autokarowej:

7 AQUALANDIA AQUALANDIA ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 14.00, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Ma zo - wiecka 15.00, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 16.15, dworzec PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 17.15, ul. Słowackiego 103, k. Ju venturu (+70 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 21.00, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja benzynowa Orlen. Cena w zł za 1 osob / 7 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie termin osoba dorosła trzecia /czwarta osoba w pokoju imprezy (HB) dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat A B * C D E F G H I * J K L M N O P R S T U

8 WŁOCHY AUTOKAREM PROGRAM: BIBIONE/CAORLE RZYM 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów. 3-4 DZIE : pla owanie, wypoczynek, mo liwoêç sko rzystania z wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce). 5 DZIE : pla owanie, wypoczynek, ok. godz wyjazd autokarem do Rzymu stolicy Włoch poło onej na siedmiu wzgórzach nad Tybrem (przejazd nocny). 6 DZIE : przyjazd na parking w Rzymie w godzinach porannych, transport Êrodkami komunikacji publicznej do centrum (wliczony w cen ). Zwiedzanie miasta, wizyta w Watykanie, mo liwoêç udziału w papieskiej audiencji generalnej. W programie m.in. Wa ty kan zwiedzanie Bazyliki Êw. Piotra, Kaplicy Sy ksty ƒ skiej z pi knymi freskami Michała Anioła. W dalszym programie zwiedzania: Koloseum, Forum Romanum najstarszy plac miejski, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon jedna z najlepiej zachowanych budowli z czasów staro ytnego Rzymu, Plac Hisz paƒski wraz z fontannà Barcaccia i słynnymi Schodami Hiszpaƒskimi, Fontanna di Trevi najbardziej znana barokowa fontanna Rzymu, malownicza Piazza Navona. Uwaga: udział w audiencji generalnej uzale niony jest od obecnoêci w tym dniu papie a w Watykanie. W godzinach wieczornych wyjazd w drog powrotnà. 7-8 DZIE : przyjazd do apartamentów w czwartek w godzinach porannych, wypoczynek, pla o wa nie, mo liwoêç udziału w wycieczkach fakultatywnych. 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzinach popołudniowo wieczornych (ok ) wyjazd w drog po wrotnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Katowice ok ). ITA4000 ZAKWATEROWANIE (kod ITA4000, ITA5000): W jednej z urokliwych miejscowoêci nad północnym Adriatykiem w Bibione lub Caorle Lido Altanea, w mieszkaniach wakacyjnych (tzw. apartamentach) z aneksem kuchennym i łazienkà, usytuowanych od 50 m do 1100 m od piaszczystej pla y. Wi kszoêç apartamentów dysponuje bal konem lub tarasem. Apartamenty w Caorle Lido Altanea dodatkowo posiadajà klimatyzacj oraz mo liwoêç korzystania z basenu kàpielowego na terenie kompleksu lub w odległoêci do 300 m od apartamentów. Wst p na pla bezpłatny. TYP A: jednopokojowy, samodzielny apartament dla 2 osób: pokój z dwoma miej scami do spania i aneksem kuchennym, łazienka, TYP B: dwupokojowy, samodzielny apartament dla 3 osób: sypialnia dwuosobowa, pokój dzienny z miejscem do spania i aneksem kuchennym, łazienka, TYP C: trzypokojowy, samodzielny apartament dla 4, 5, 6 lub 7 osób (cena w za le noêci od iloêci osób zgłoszonych przy rezerwacji): dwie sypialnie, wspólny, przejêciowy pokój dzienny z rozkładanym tapczanem i aneksem kuchennym, łazienka, TYP E: oferta ekonomiczna sypialnia 2 lub 3 osobowa w trzypokojowym apartamencie na dokwa terowanie (tj. w drugiej sypialni mieszkajà inni turyêci, a pokój dzienny z aneksem kuchennym zawsze pozostaje wolny do wspólnego u ytkowania), wspólna łazienka. Wy ywienie: we własnym zakresie, w oparciu o znajdujàcy si w ka dym apartamencie aneks kuchenny wyposa ony w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa domowego tj. małà lodówk, kuchenk gazowà lub elektrycznà (bez pie karnika), naczynia kuchenne garnki, sztuçce, talerze, szklanki lub fili anki, zlewozmywak, szafki kuchenne. W ka dej miejscowoêci znajdujà si sklepy oraz restauracje, w których mo na w sezonie letnim zakupiç posiłki. ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 14.00, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Mazowiecka 15.00, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 16.15, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 17.15, ul. Słowackiego 103, k. Ju venturu (+70 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 21.00, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja benzynowa Orlen. NA YCZENIE: (zgłoszenie przy rezerwacji): serwis pla owy (parasol + 2 le aki, płatne na miejscu): Bibione ok /1 tydz., Caorle Altanea ok. 49 /1 tydz. wycieczki fakultatywne (płatne przy rezerwacji) szczegó ło we opisy i ceny wycieczek dost pne sà na ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w apartamencie z aneksem kuchennym i łazienkà przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed - stawiciela biura (stewarda) wg rozkładu jazdy opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty za energi elektrycznà, ciepłà i zimnà wod, gaz w apartamencie opłata klimatyczna opieka licencjonowanego przewodnika w Rzymie (ok. 4 godz., ITA4000) i w Wenecji (ok. 2 godz., ITA5000) realizacja programu wg opisu. CENA NIE ZAWIERA: wy ywienia sprzàtania koƒcowego ka dy uczestnik zobowiàzany jest do posprzàtania apartamentu we własnym zakresie lub zapłacenia w agencji włoskiej /apartament (aneks kuchenny nale y zawsze posprzàtaç samodzielnie) ewentualnych biletów wst pu do zwiedzanych obiektów. Obligatoryjne opłaty na miejscu: kaucja 100 /apartament opłata za tramwaj wodny/statek przy wycieczce do Wenecji ok. 14 /1 os. Nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà, r czniki, Êrodki czystoêci. 6 szerszy wybór oferty autokarowej:

9 ITA5000 PROGRAM: BIBIONE/CAORLE WENECJA PADWA WERONA JEZIORO GARDA PORTOGRUARO 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy, przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apar - ta mentów, nocleg. 3-8 DZIE : wypoczynek, pla owanie, relizacja programu: Wycieczka autokarowa do Padwy i Wenecji: Padwa wêród duchów wybitnych przodków, zwiedzanie m. in. bazyliki Êw. Antoniego, uniwersytetu, Starego Miasta; Wenecja przyjazd do portu, rejs statkiem/tramwajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie najbardziej interesujàcych punktów zabytkowego miasta. Wycieczka autokarowa do Werony i nad Jezioro Garda: Werona zwiedzanie Areny (rzymskiego amfiteatru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti znanego z dramatu Szekspira Romeo i Julia, gotyckiego zamku i grobów Scaligierich rodu władajà - cego Weronà w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem Dantego; Jezioro Garda jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Europie, poło one w pobli u Werony. Wycieczka autokarowa do zabytkowego miasta Portogruaro zwiedzanie Sta - rówki z ciekawà architekturà, mo liwoêç zakupów. Transfer autokarem na Stare Miasto w Caorle z licznymi sklepikami, restauracjami, dyskotekami miejsce z prawdziwie włoskim klimatem (uwaga: transfer dotyczy tylko turystów za kwa terowanych w Caorle Lido Altanea, odbywa si raz w tygodniu). 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzinach popołudniowo wieczornych (ok. godz ) wyjazd w drog po wro tnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Katowice ok ). termin imprezy RZYMSKA SIELANKA (kod ITA4000) Cena w zł za 1 osob (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3, E/2 B/3 A/2 pół apart. dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. dla 2-3 os. dla 3 os. dla 2 os * * termin imprezy POD NIEBEM ITALII (kod ITA5000) Cena w zł za 1 osob (nale y wybraç typ w zale noêci od iloêci zgłoszonych osób) C/6 C/5 C/4 E/3, E/2 B/3 A/2 pół apart. dla 6 os. dla 5 os. dla 4 os. dla 2-3 os. dla 3 os. dla 2 os * *

10 WŁOCHY AUTOKAREM WENECJA PIZA FLORENCJA ASY WATYKAN RZYM ITA1501 Florencja perła Toskanii Asy miasto Êw. Franciszka Watykan siedziba papie a Rzym wieczne miasto Wenecja miasto na stu wyspach PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za do - pła tà). Uwaga: zbiór ka odbywa si 30 minut wczeêniej. Prze jazd przez Czechy lub Słowacj i Austri, Włochy. 2 DZIE : przyjazd w godzinach porannych do słynnej FLORE N CJI, zwiedzanie m.in.: koêcioła Santa Croce z na gro bka mi sławnych mieszkaƒców, Piazza del Duomo z ka te drà Santa Maria del Fiore, 85-metrowej dzwonnicy projektu Giotta oraz baptysterium. Przejazd do hote - lu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, przejazd do PIZY zwiedzanie m.in.: Campo dei Mi ra coli (Pola Cudów) z katedrà i baptysterium oraz słynnej Krzywej Wie y. Przejazd do ASY U zwie dzanie bazyliki, Piazza del Comune ze Êwiàtynià Mi - ne rwy i Êredniowiecznym ratuszem, koêcioła Êw. Klary. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwaterowanie, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie RZYMU Koloseum, Fo - rum Roma num, Kapitolu, Panteonu, Placu Hiszpaƒskiego ze słynnymi Scho dami Hiszpaƒskimi, Fontanny di Trevi, ma lowniczej Piazza Na vona, powrót do hotelu, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie WATYKANU Mu ze um Wa ty kaƒskiego, Kaplicy Sykstyƒskiej zdobionej prze - pi knymi freskami Michała Anioła, Bazyliki Êw. Piotra. Powrót do hotelu w okolicach Rzymu, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie. Przejazd do WENECJI rejs tram - wa jem wo dnym/statkiem słynnymi kanałami do Placu Êw. Mar ka, spacer po Wenecji. Wyjazd do kraju. 7 DZIE : przyjazd do Polski (Katowice ok. 9.00). 8 szerszy wybór oferty autokarowej:

11 ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 4 noclegi w ho telach klasy turystycznej w pokojach 2 os. z ła zienkà (ho tele usytuowane sà w okolicach głównych miast ok km od centrum) przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) opie ka licencjonowanego pi lo ta wycieczek 4 Êniadania kontynentalne ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłata klimatyczna. UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 53 ) tramwaj wodny/statek w Wenecji płatny na miej scu ok. 14 program ma charakter ra mowy i je go realizacja uzale niona jest od miej scowych uw a run kowaƒ pilot nie oprowadza po muzeach. ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 10.15, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Mazo wie cka 11.15, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 12.45, PKP Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Tryb , ul. Sło wackiego 103, k. Juventuru (+70 zł) Wrocław 13.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 15.45, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 15.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 15.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 17.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 17.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Psz czyna 17.50, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 18.15, dworzec PKS, dolny poziom Cieszyn 19.00, stacja benzynowa Orlen. Cena w zł za 1 osob termin imprezy A B * C D * E F G * osoba w pokoju 2 osobowym

12 WŁOCHY AUTOKAREM WENECJA FLORENCJA ASY WATYKAN RZYM MONTE CASINO POMPEJE PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. 2 DZIE : przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri, Wło chy, przyjazd w godzinach przedpołudniowych do WENECJI rejs tramwajem wodnym/statkiem ka nałami do Placu Êw. Marka, zwie dza nie miasta m.in.: bazyliki Êw. Marka, pałacu Do ów rezyden cji weneckich władców i przywódców politycznych, dzwon nicy, mostu We - st chnieƒ, mostu Rialto najstarszego mostu spi - najàcego brzegi Canale Grande. Przejazd do hotelu w Lido di Jesolo, zakwatero - wanie, nocleg. Wenecja miasto na wodzie Florencja stolica Toskanii Asy oêrodek kultu Âw. Franciszka Watykan najmniejsze paƒstwo Êwiata Rzym skarbiec zabytków Monte Cassino wzgórze pami ci Pompeje antyczne miasto. ` ITA DZIE : Êniadanie, wy - po czynek, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie FLORENCJI koêcioła Santa Croce z nagrobkami mieszkaƒców Flo - rencji, Piazza del Duomo z katedrà Santa Maria del Fiore, wie y Giotta oraz romaƒskiego baptysterium, Piazza Della Signoria słynnego placu w centrum Florencji z Fon tan nà Neptuna z białego marmuru oraz Pałacem Vecchio. Przejazd do hotelu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie. Zwie dza nie RZYMU Term Ka ra - kalli naj wi kszych term rzym skich, Ust Prawdy, Placu Weneckiego, Ka pitolu, Forum Romanum, Palatynu je d nego z siedmiu wzgórz Rzymu, Koloseum. Powrót do hotelu, nocleg. 7 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie WATYKANU i RZYMU Ba zyliki Êw. Piotra, Muzeum Wa - tykaƒskiego, Kaplicy Syk sty ƒ skiej, Placu Hisz paƒskiego ze Schodami Hisz paƒ - skimi, Fontanny di Trevi. Powrót do ho te lu, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie ASY U Bazyliki Êw. Fran ci szka, Piazza del Comune z portykiem Âwiàtyni Minerwy, koêcioła Êw. Klary. Przejazd do hotelu w okolicach Rzy mu, zakwate ro wanie, nocleg. 8 DZIE : Êniadanie. Zwie - dzanie MONTE CASSINO cmentarzu ołnierskiego, klasztoru be ne dy - ktyƒ skiego oraz Muzeum Multi me dial nego, POMPEI ruin sta ro ytnego miasta, wej Ê cie na WEZU WIUSZ. Przejazd do hotelu, zakwate ro wa - nie, nocleg. 9 DZIE : Êniadanie, wyjazd powrotny do kraju w godzinach porannych (ok. godz. 9.00). 10 DZIE : przyjazd do Polski (Kato - wice ok. godz. 8.00). 10

13 UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 53 ) tramwaj wodny/statek w We necji płatny na miejscu ok. 14 program ma charakter ramowy, je go realizacja uzale niona jest od miejscowych uwarunkowaƒ pilot nie oprowadza po muzeach. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 no - cle gów w hotelach klasy tury sty - cznej w pokojach 2 os. z ła zienkà (ho- tele usytuowane sà w okolicach głó wnych miast ok km od centrum) przejazd auto ka rem (toaleta, barek, klimatyzacja) opieka licen cjono wanego pi lo ta wy cieczek 7 Êniadaƒ kontynentalnych ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze - stni ctwa) opła ta klima - ROZKŁAD JAZDY: ty czna. Warszawa 13.15, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Mazo wie cka 14.15, stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 15.45, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Tryb , ul. Sło wackiego 103, k. Juventuru (+70 zł) Wrocław 16.30, róg ulic Joannitów i Dawida (+80 zł) Cz stochowa 18.45, Mc Drive, w kierunku jazdy (+60 zł) Opole 18.00, Dworzec Główny PKP (+70 zł) Kraków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Katowice 20.00, dwo rzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 20.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Psz czyna 20.50, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko- Biała 21.15, dworzec PKS, dolny poziom Cie szyn 22.00, sta cja benzynowa Orlen. Cena w zł za 1 osob termin imprezy A B * C D * E F G * H osoba w pokoju 2 osobowym szerszy wybór oferty autokarowej: 11

14 BUŁGARIA AUTOKAREM Cena w zł za 1 osob /9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie 12 termin imprezy (9 noclegów) BUL1006 osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat dziecko 2-12 lat A B * C D E F G H I J K L M * N O P R S FIRST MINUTE zni ka 100 zł/za osob przy rezerwacji i wpłacie 100% do lub 50 zł/za osob przy wpłacie 100% do Zni ki nie sumujà si.

15 Hotel Korab*** BUL1006 ZŁOTE PIASKI Złote Piaski to perła bułgarskiego wybrze a czarnomorskiego, Êwiatowej sławy kurort, po - siadajàcy certyfikat Bł kitnej Flagi. Na goêci czeka tu szereg atrakcji: t tniàce yciem restauracje, dyskoteki, bary i kawiarnie, baseny i zje d alnie na pla y, kolejki, nadmuchiwane pałace, park wodny, korty tenisowe, windsurfing, skutery wodne. Opis: kameralny, gustownie urzàdzony ho tel z du ym ogrodem, z basenem kàpie lo wym, le akami przy basenie, restauracjà, barem, sejfem w recepcji, parkingiem. Poło ony w dzielnicy Czajka, w zaciszu, a jednoczeênie blisko samego centrum Zło tych Piasków t tniàcego yciem, z licznymi knajpkami, barami, sklepami, dysko te kami (główna promenada w Zło - tych Pia skach ok. 700 m od hotelu). Pla a: najbli sza ok. 200 m (zejêcie po schodach), pla a Riviera (jedna z naj ład niej szych w Złotych Piaskach) ok. 600 m. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wcze - Êniej. Przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, zajmowanie pokoi hotelo wych od godz , obiadokolacja, nocleg DZIE : pla owanie, wypoczynek, na yczenie mo liwoêç skorzystania z ró no rodnych wycieczek fa kultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 11 DZIE : opuszczenie pokoi po Êniadaniu (do godz ), w godz. przedpołudniowych wyjazd w drog powrotnà do kraju. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 osobowym 9 Êniadaƒ, 9 obiadokolacji przejazd autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja) pod opiekà przed sta - wiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezyde nta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłata klimatyczna. CENA NIE ZAWIERA: napojów do obiadokolacji. Na yczenie: pokój 1 osobowy dopłata 450 zł/turnus (na zapytanie). Turystyczna dzielnica Złotych Piasków Czajka, to spokojniejsza i mniej gwarna cz Êç ku - ro rtu, znana z pi knej, piaszczystej pla y oraz morza o płytkim i równym dnie. Na pla y bary, restauracje. Jednym z wielu atutów sà tu niewàtpliwie du o ni sze ceny, ni w sa - mych Złotych Piaskach. W dzielnicy tej znajduje si wiele atrakcyjnych hoteli, w tym Hotel Korab z basenem kàpielowym oraz ładnymi, klimatyzowanymi pokojami. Pokoje: łazienka, lodówka, TV- SAT, te lefon, klimatyzacja, balkon. Wszy st kie usytuo - wane sà od strony morza. Mo li woêç 1 do stawki. Na zapytanie oferta rodzinna: mo li woêç zakwaterowania 2+2 dzieci w standardowych pokojach (jedno dzie c ko na dostawce, drugie na wspólnym spa niu z rodzicami) lub w pokojach rodzinnych (wi ksze, z 2 dostawkami). Wy ywienie: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. ROZKŁAD JAZDY: Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bochnia 02.15, dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów 01.00, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 1 (+80 zł) Rzeszów 23.30*, dworzec PKP (+150 zł) Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 01.45, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wrocław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, dworzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Drive/Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Bielsko Biała 06.00, dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. W zale noêci od iloêci ch tnych w danym terminie trasa przejazdu z Katowic b dzie przebiegała przez Cieszyn lub Barwinek. Z miast poza trasà b dà organizowane transfery. szerszy wybór oferty autokarowej: 13

16 BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAREM Hotel Złoty Róg*** Opis: poło ony ok. 600 m od centrum ku ro - rtu, na wznie sieniu, wêród zieleni, w ho telu: basen kàpie lo wy dla dorosłych z bro dzi kiem dla dzieci, recepcja, sejf (odpłatnie), winda, restauracja z tarasem, bar, plac za baw dla dzieci, fitness, bilard i tenis sto łowy, boisko do siatkówki. BUL1020 Pla a: ok. 500 m, bezpłatna, serwis pla o - wy na y czenie (odpłatnie). Pokoje: łazienka, klimatyzacja, TV-SAT, lo - dów ka, bal kon. Wy ywienie: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. Cena w zł za 1 osob /9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie termin imprezy (9 noclegów) BUL1020 osoba dorosła (HB) trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat dziecko 2-12 lat A B * C D E F G H I J K L M * N O P R S ZŁOTE PIASKI Hotel Silver*** BUL1002 Opis: basen kàpielowy z wydzielonà cz Êcià dla dzieci, bar przy basenie, bez płatne parasole i le aki przy basenie (iloêç ogra ni czona), restauracja z letnim tara sem, bar, sklepik, sejf w recepcji. Usy tuo wany w dzielnicy Czaj ka. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta, serwis pla o wy termin imprezy (9 noclegów) BUL1002 osoba dorosła (HB) na yczenie (odpłatnie). Dwa razy dziennie organizowany jest bezpłatny transfer na pla. Pokoje: łazienka, lodówka, TV-SAT, telefon, balkon. Klimatyzacja na yczenie (od płatnie). Wy ywienie: Êniadanie i obiadokolacja w formie bufetu. Cena w zł za 1 osob /9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-14 lat powy ej 14 lat dziecko 2-14 lat A B C D E F G H I J K * L M szerszy wybór oferty autokarowej:

17 Hotel Pliska*** Opis: w centralnej cz Êci Złotych Pia - sków, w pobli u licznych restauracji, dyskotek, sklepów. Dwa baseny z cie - płà mineralnà wodà (35 O C) odkryty basen z wydzie lonà cz Êcià dla dzieci i basen kryty, bar przy basenie, bezpła - tne parasole i le aki przy basenie (iloêç ograniczona), sauna, jacuzzi, centrum ma sa u, plac zabaw dla dzieci, restauracja, kawiarnia, salka konferencyjna, punkt wymiany walut, sejf, dyskoteka. Pla a: ok. 300 m, piaszczysta, serwis pla owy na yczenie (odpłatnie). BUL1009 Pokoje: łazienka, klimatyzacja, telefon, TV kablowa, lodówka, balkon. Wy ywienie ALL INCLUSIVE: Êniadanie bufet ( ), przekàska (owoce, ciasteczka, kawa, herbata, soki, ), obiad bufet ( ), przekàska (lody, ciasteczka, pizza, kawa, herbata, ), kolacja bufet ( ). Napoje bezalkoholowe, soki, woda mineralna, kawa, herbata, lokalne alkohole, piwo i wino bez ograniczeƒ w godz , w lob - by barze i barze przy basenie. ZŁOTE PIASKI All Inclusive PROGRAM (kod BUL1002 BUL1009, BUL1020): 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka odbywa si zawsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, zajmowanie pokoi hotelowych od godz , obiad i kolacja (Pliska) lub obiadokolacja (Złoty Róg, Silver), nocleg DZIE : pla owanie, wypoczynek, na yczenie mo liwoêç skorzystania z ró norodnych wycieczek fa kultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miej scu) szczegóły na 11 DZIE : opuszczenie pokoi po Êniadaniu (do godz ), w godz. przedpołudniowych wyjazd w drog powrotnà do kraju. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 osobowym wy y wienie w zale noêci od wybra ne go hotelu przejazd autokarem (toaleta, ba rek, klima tyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezyde nta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, ba - ga u wg Wa runków Ucze stni ctwa) opłata klimatyczna. CENA NIE ZAWIERA: napojów do obiadokolacji w hotelach Złoty Róg i Silver. ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Pio - trków Trybunalski 01.45, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wro cław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, dwo rzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Drive/Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Kraków 03.30, stacja paliw ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bochnia 02.15, dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów 01.00, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 1 (+120 zł) Rzeszów 23.30*, dworzec PKP (+150 zł) Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Bielsko Biała 06.00, dworzec PKS dolny poziom, Cie - szyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. W zale noêci od iloêci ch tnych w danym terminie trasa przejazdu z Katowic b dzie przebiegała przez Cieszyn lub Barwinek. Z miast poza trasà b dà organizowane transfery. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. Cena w zł za 1 os./9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem ALL INCLUSIVE termin imprezy (9 noclegów) BUL1009 osoba dorosła ALL INCL. trzecia osoba w pokoju druga / czwarta osoba w pokoju dziecko 2-12 lat powy ej 12 lat dziecko 2-12 lat A B * C D E F G H I J K L M * N O P R S Na yczenie (na zapytanie): dopłata do pokoju 1 osobowego: 330 zł/turnus. 15

18 CHORWACJA AUTOKAREM DALMACJA OREBIå-PERNA Orebiç to malownicza miejscowoêç przepi knie poło ona w Dalmacji, w południowo-zachodniej cz Êci półwyspu Pelješac u stóp góry Sv. Ilija, naprzeciw wyspy Korčula. Lokalizacja miasteczka poêród figowych i cytrusowych drzew, gajów oliwnych, malowniczych zatoczek, a tak e wyjàtkowo ładnych wirowych pla powoduje, e miasteczko urzeka turystów swoim niezwykłym pi knem. To idealne miejsce dla eglarzy oraz amatorów windsurfingu. Orebiç oferuje swoim goêciom liczne wypo yczalnie łódek, kajaków, rowerów, nauk eglowania i nurkowania. Odbywajà si tutaj imprezy folklorystyczne i wieczory dalmatyƒskie. Dodatkowà atrakcjà jest dogodne połàczenie promowe z malowniczà wyspà Korčulà, gdzie urodził si Marco Polo, a tak e bliskoêç takich miejsc jak: Dubrownik czy Medjugorje. Centrum Orebiç ok. 4 km. Kompleks wakacyjny Komodor CHO9000 Zakwaterowanie: kompleks wakacyjny o standar - dzie turystycznym, otoczony zielenià, usytuowany w spokojnej okolicy, nad samym morzem, w miejscowoêci Ore biç-perna, na malowniczym półwyspie Pelješac. W kompleksie: restauracja, bar, tawerna, sala TV, sklepiki, parking, grill bar na pla y z muzykà na ywo w sezonie letnim, boisko do siatkówki pla - owej, koszykówki. Malownicza lokalizacja kompleksu, ładne pla e, bli skoêç krystalicznie czystego morza zach cajà do przyjazdu tutaj turystów szukajàcych udanego wypoczynku na ło nie natury. Pla a: własna, ok m od kompleksu, wi - ro wa, z fragmentami betonowych podestów, cz - Êcio wo trawiasta. DługoÊç pla y ok. 700 m. Pokoje: dwu- i trzyosobowe z łazienkà. Skromnie lecz praktycznie, funkcjonalnie urzàdzone. Na yczenie, za do pła tà pokoje o podwy szonym standardzie (nowsze łazienki, nowsze meble i wykładzina). Oferta rodzinna (na zapytanie): pokoje 2+1 (z do - sta wkà), pokoje 3+1 (dla 3 os. dorosłych + dziecka na wspólnym spaniu z rodzicami). Wy ywienie: Êniadanie w formie bufetu, obia do - kolacja serwowana dwa zestawy do wyboru (ka dy zestaw składa si z zupy lub przystawki, dania głównego, bufetu sałat ko wego, deseru). OREBIå 16 DUBROWNIK

19 PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka zawsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Czechy lub Słowacj, W gry lub Austri, Słoweni do Chor wacji. 2 DZIE : przyjazd do hotelu w godz. przedpołudniowych, czas wolny, ok. godz zajmowanie pokoi, obiadokolacja, nocleg DZIE : pla owanie, wypoczynek, na yczenie, za dopłatà mo liwoêç skorzystania z wycieczek fa kultatywnych, m. in do Dubrownika, Trogiru, Splitu, Sibenika, nad Wodospady Rzeki KRKA, na wysp Korcula szczegóły i ceny wycieczek na 11 DZIE : Êniadanie, opuszczenie pokoi (do godz. 9.00), czas wolny, wyjazd w drog powrotnà w godzinach południowych. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Kato wice ok ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w pokoju 2 lub 3 osobowym 9 Êniadaƒ i 9 obiadokolacji przejazd autokarem (toaleta, barek, klima tyzacja) pod opiekà przed stawiciela biura (stewarda) opieka rezyde nta na miejscu ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warunków Ucze stni ctwa) opłaty miejscowe. Cena nie zawiera: napojów do obiadokolacji. Cena w zł za 1 os./9 noclegów z przejazdem autokarem i wy ywieniem 2 x dziennie ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 07.15, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Maz , stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 09.45, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Jelenia Góra 06.45, ul. Teatralna (+80 zł) Wałbrzych 08.15, parking przy DT Centrum (+80 zł) Âwidnica 08.45, stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha (+80 zł) Dzier oniów 09.30, dwo rzec PKS (+80 zł) Gliwice 13.15, dworzec PKS, ul. Toszecka (+40 zł) Wro - cław 10.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Piotrków Trybunalski 11.00, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Opole 12.00, dworzec PKS (+70 zł) Kraków 12.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Cz stochowa 12.45, Mc Drive/Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 14.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 14.30, stacja Bliska przy trasie Pszczyna 14.50, stacja benzynowa obok IG Logistic Bielsko Biała 15.15, dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 16.00, stacja Orlen przy trasie. termin imprezy (9 noclegów) CHO9000 osoba w pok. 2 osobowym (HB) osoba w pok. 3 osobowym (HB) A B * C D E F G * H I J K TROGIR FIRST MINUTE zni ka 100 zł/za osob przy rezerwacji i wpłacie 100% do (nie dotyczy terminu A, J, K). trzecia osoba w pokoju 2 osobowym, na dostawce: dziecko 2-12 lat opłata 650 zł/turnus, powy ej 12 lat zni ka 110 zł, czwarta osoba w pokoju 3 osobowym (na zapytanie, wspólne spanie): dziecko 2-12 opłata 650 zł/turnus, dopłata do pokoju 1 osobowego (SGL): 300 zł/turnus, dopłata do pokoju o podwy szonym standardzie (typ P): 300 zł/1 osoba/turnus. 17

20 CHORWACJA AUTOKAREM Chorwacja to jeden z najatrakcyjniejszych regionów wy - po czynkowych w Europie. Długo mo na by opo wia daç o roz sianych wzdłu wybrze a kurortach, o pi knych sta - rych miastach z cennymi zabytkami ar chitektury, malo - wniczych krajobrazach, wyjàtkowej Êródziemno mor skiej kuchni oraz niezwykłej goêcinnoêci jego mie szkaƒ ców. Przekonajcie si sami o wyjàtkowoêci tego miejsca. CHO1500 Trogir Zadar Split Park Narodowy Krk Sibenik Plitwickie Jeziora PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy (transfery z miast poło - onych poza trasà przejazdu autokaru za dopłatà). Uwaga: zbiór ka zawsze 30 minut wczeêniej. Przejazd przez Słowacj lub Czechy, W gry lub Austri, Słoweni do Chor wacji. Przyjazd w okolice Plitwickich Jezior. Zakwate ro wa nie w hotelu. Póêna obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie, opuszczenie pokoi. Przejazd do słynnego Parku Narodowego Plitwickich Jezior, spacer po parku, gdzie podziwiaç mo na dziesiàtki kaskad, jaskiƒ, jezioro Kozjak. Nast - pnie przejazd do Zadaru na krótkie zwiedzanie miasta, m.in.: Starego Miasta wraz z forum i ruinami budowli rzymskich. Prze - jazd na zakwaterowanie w okolicach Trogiru. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, czas wolny lub fakultatywnie (za opłatà) fish picnic całodzienna wycieczka statkiem po morzu. Podczas rejsu mo na podziwiaç niezwykłe krajobrazy, malownicze widoki pobliskich wysp oraz degustowaç si typowo chor wackim alkoholem rakijà. Miejscem docelowym rejsu jest wy spa z przepi knà pla à i kryształowo czystym morzem, na którà płynie si ok. 1 godz. i 15 min. Na wyspie mo na odpoczàç rozko szu jàc si urokami natury oraz nurkowaç. Po powrocie na statek czekaç b dzie na goêci obiad przygotowany przez załog : sma o ne ryby (makrele) i sałatka oraz wino i soki. Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 4 DZIE : Êniadanie, przejazd do Parku Narodowego rzeki Krka spacer szlakiem siedmiu malowniczych kaskadowych wodospa - dów na rzece Krka. Nast pnie przejazd na zwiedzanie Sibienika, w programie: Stare Miasto oraz katedra Êw. Jakuba zabytek wpi sany na List Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Nast pnie Split (Pałac Dioklecjana i Cindru, elazna Brama), Trogir (Stare Mia - sto, XVII-wieczna brama miejska, katedra Êw. Lowra, Twierdza Ka - me rlengo). Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Pla owanie wypoczynek. Obiadokolacja. No cleg. 6 DZIE : Êniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez Słoweni, W gry lub Austri, Słowacj lub Czechy. 7 DZIE : Przyjazd do Polski w godzinach nocnych (Katowice ok ). ZWIEDZAJ I W YP OCZ Y WA J 18 Cena w zł za 1 osob termin imprezy A B C D * E F G osoba w pokoju 2 osobowym ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CE NIE: 5 noclegów w po - koju 2 osobowym 5 Ênia daƒ i 5 obiadokolacji przejazd auto ka rem (klima ty za cja, bar ek, toaleta) opłata klimatyczna ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NNW, OC, baga u wg Warun ków Ucze stni ctwa) opie ka li cen cjono wane - go pilota wycie czek. CENA NIE ZAWIERA: biletów wst pu do zwiedzanych obiektów (ok. 50 ), opieki lokalnych przewodników, napojów do obiadokolacji. UWAGI: Program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie. Pilot nie oprowadza po mu ze ach. ROZKŁAD JAZDY: Warszawa 22.15*, PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Ra wa Mazowiecka 23.15*, stacja Orlen przy tra sie (+120 zł) Łódê 00.45, PKP Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Pio t r ków Tryb , ul. Słowackiego 103, k/ Ju ven turu (+70 zł) Wrocław 01.30, skwer, róg ul. Jo - annitów i Da wida (+80 zł) Cz sto chowa 03.45, Mc Drive, w kie runku jazdy (+60 zł) Opole 03.00, Dwo rzec Głów ny PKP (+70 zł) Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Kato wice 05.00, dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.30, stacja benzynowa Bliska przy trasie Pszczy na 05.50, stacja benzynowa (obok IG logistic) Bielsko-Biała 06.15, dwo rzec PKS, dolny poziom Cieszyn 07.00, sta cja benzyno wa Orlen. * wyjazd przed północà, w dniu poprzedzajàcym rozpocz cie imprezy. szerszy wybór oferty autokarowej:

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016

Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Terminarz wyjazdów autokarowych Bułgaria 2016 Godzina Katowice ul. Piotra Skargi 05:00 Tychy Stacja paliw przy drodze szybkiego ruchu 05:30 Pszczyna Dworzec PKS 05:45 Czechowice-Dziedzice Mc Donald s 06:00

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Oferta na długi weekend 2014 Włochy Bibione 26 kwiecień 3 maj 2014

Oferta na długi weekend 2014 Włochy Bibione 26 kwiecień 3 maj 2014 Oferta na długi weekend 2014 Włochy Bibione 26 kwiecień 3 maj 2014 Proponujemy Państwu wspólnie z nami spędzić weekend majowy nad Adriatykiem we włoskim kurorcie Bibione. Cena wycieczki od 499,- zł /os.*

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA 9 dni Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR

CHORWACJA 9 dni Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR CHORWACJA 9 dni Miejscowość: Orebič Perna / DALMACJA Zakwaterowanie: Kompleks wakacyjny KOMODOR Kod: CHO8000 Kompleks wakacyjny położony przy samej plaży, z przepięknym widokiem na Korćulę, w spokojnej

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

ZŁOTE PIASKI. obóz młodzieżowy 11-18 lat. Hotel Złoty Róg*** dni. Kod: BUL7000. www.europol.com.pl

ZŁOTE PIASKI. obóz młodzieżowy 11-18 lat. Hotel Złoty Róg*** dni. Kod: BUL7000. www.europol.com.pl 12 dni ZŁOTE PIASKI obóz młodzieżowy 11-18 lat Hotel Złoty Róg*** Kod: BUL7000 Opis: dogodnie usytuowany w północnej cz Êci kurortu, zaledwie ok. 700 m od centrum i aquaparku, na wzniesieniu, wêród zieleni.

Bardziej szczegółowo

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena Warszawa Praga Wyjazd z Warszawy w godzinach rannych Przyjazd do Pragi w godzinach popołudniowych Zakwaterowanie w hotelu Kolacja powitalna podczas rejsu po Wełtawie przy dźwiękach muzyki Trasa rejsu wiedzie

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER we Włoszech

SYLWESTER we Włoszech SYLWESTER 27.12.2013-03.01.2014 od 1099 PLN za osobę. *Prezentowane w serwisie ceny są ruchome. Mogą się różnić od cen katalogowych. Aktualna cena prezentowana jest na stronie. W cenie zapewniamy: zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 9 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT W programie: zwiedzanie Paryża, pobyt w Lloret de Mar, zwiedzanie Barcelony, La Siesta, Water World, dyskoteki, Marineland, rejs statkiem

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA KURIER WAKACYJNY. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe EURO POL TOUR. Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc.

PROMOCJA KURIER WAKACYJNY. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe EURO POL TOUR. Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc. KURIER WAKACYJNY DOJAZD WŁASNY DOJAZD AUTOKAREM CZERWIEC 2013 EURO POL TOUR. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc. WĘGRY 8 dni Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY EURO POL TOUR

DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY EURO POL TOUR Wydanie: luty 2014 EURO POL TOUR. DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY HITY SEZONU 2014 Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, super promocje! Oferta promocyjna ważna do wyczerpania specjalnej puli miejsc!

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 6 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) /

Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Riwiera Adriatycka / Bibione / Carina (Bibione) / Kategoria Region Bibione/Riwiera Adriatycka/Włochy Atuty blisko plaży, w centrum Bibione, funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel ERDANO Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży

Bardziej szczegółowo

Wlochy Klasyczne Włochy / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe

Wlochy Klasyczne Włochy / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Wlochy Klasyczne Włochy / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 6 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR)

PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR) PENSJONAT COROVIC - Bar-Susań- WCZASY W CZARNOGÓRZE! (11 lub 9 NOCLEGÓW, AUTOKAR) Symbol oferty: 731/1819 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Czarnogóra

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Chopok - Jasna / Snp / Kategoria *** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty bezpośrednio przy trasach, dziecko do 7 lat

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40

UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 UWAGA! Godziny i miejsca odjazdu: Dzierżoniów - parking Lidl 23:00 Kłodzko -parking Carrefour 00:15 Polanica-parking InterMarche 00:40 *** OFERTA SPECJALNA DLA GRUPY MIKO-SPORT *** Opis miejscowości: Passo

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol /

Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Bol / Apartamenty Bol / Kategoria brak Region Bol/Wyspa Brac/Chorwacja Atuty WiFi - gratis, do plaży Złoty Róg - ok. 3 km Położenie

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014

Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 Wydanie: LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 EURO POL TOUR DOJAZD AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY HITY PROMOCJE 2014 Nowości, najczęściej wybierane oferty, okazje, last minute! Oferta promocyjna ważna do

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA DNI ŚWIADCZENIA: 64 P.T. Martin Sp. Jawna,

CHORWACJA DNI ŚWIADCZENIA: 64 P.T. Martin Sp. Jawna, Makarska 12 DNI TERMINY 19.05-31.05 28.05-09.06 06.06-18.06 15.06-27.06 24.06-06.07 03.07-15.07 12.07-24.07 21.07-02.08 30.07-11.08 08.08-20.08 17.08-29.08 26.08-07.09 04.09-16.09 13.09-25.09 22.09-04.10

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,.

wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. PROGRAM: Dzień 1 Wyjazd z Polski wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię,. Dzień 2 1 / 7 kontynuowanie jazdy przez Serbię do Grecji, przyjazd do w godzinach

Bardziej szczegółowo

Toskania. Słońce i włoska kuchnia

Toskania. Słońce i włoska kuchnia Toskania Słońce i włoska kuchnia Plan wyjazdu Miejsce: Włochy Region: Toskania Dzień 1: Polska Wiedeń okolice Bolonii Dzień 2: Bolonia Siena San Gimignano Montecatini Dzień 3: Montecatini Piza Chianti

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

apartamenty prywatne chorwacja

apartamenty prywatne chorwacja apartamenty prywatne chorwacja Apartamenty NO NAME w domach prywatnych to apartamenty znajdujące się w domach Chorwatów, różnej wielkości i różnie urządzone w zależności od upodobań właścicieli. Składają

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo! Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy PERŁY POŁUDNIOWEGO WYBRZEŻA (AUTOKAR+POCIĄG) 14 DNI WYJAZD Z OPOLA KATOWIC KRAKOWA RZESZOWA Od: Do Cena: 2013 07 31 2013 08 13 SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA Opis: * zakwaterowanie w hotelu Ałuszta 2*+ ** zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - DREZNO PROGRAM CENA. Symbol oferty: 755/2854

WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - DREZNO PROGRAM CENA. Symbol oferty: 755/2854 WYCIECZKI SZKOLNE- WROCŁAW - DREZNO Symbol oferty: 755/2854 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Niemcy Saksonia Drezno Autokar Oferta

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja" 21-25 października 2016 r.

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja 21-25 października 2016 r. XXXI Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymka organizowana jest w trzech wariantach:

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł GRECJA RIWIERA + TURCJA 12 dni Pragniemy Państwu zaproponować naszą nową ofertę: wczasy z pobytem na plażach Morza Egejskiego wraz z wycieczką do Turcji/Istambuł Grecja, Riwiera Olimpijska,, Turcja Europejska

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl BESKID ŻYWIECKI / ŚLĄSKI wyjazd z Koszalina wieczorem do Rajczy; przyjazd w godzinach rannych do Żywca; zwiedzanie miejscowości zwiedzanie Browaru Żywieckiego lub / óra Żar, zapora wodna; przyjazd do Rajczy

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL ZDRAVETS 4*/ ALL INCLUSIVE KOLONIA 9-11 LAT OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL ZDRAVETS 4*/ ALL INCLUSIVE KOLONIA 9-11 LAT OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL ZDRAVETS 4*/ ALL INCLUSIVE KOLONIA 9-11 LAT OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT BUŁGARIA/ZŁOTE PIASKI to najbardziej znany kurort wypoczynkowy na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego,

Bardziej szczegółowo

Villa Ama *** First Minute - liczba miejsc i czas trwania promocji ograniczony. Program. Cena zawiera. Symbol oferty: 728/1373.

Villa Ama *** First Minute - liczba miejsc i czas trwania promocji ograniczony. Program. Cena zawiera. Symbol oferty: 728/1373. Villa Ama *** Symbol oferty: 728/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Czarnogóra Ulcinjska Riwiera Ulcinj Autokar Pobyt wypoczynkowy,

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo