27 tistopada 1932 ROKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 tistopada 1932 ROKU."

Transkrypt

1 Nr 48 (ELCf, DNA 27 tstopada 1932 ROKU ROK POŚ\JJ;'CONA SPRA~ QEllCJNYr\, OS\lATQ\J~r\ sdoł::eczn~ Cena ledne&o elzemplarza 10,rOS)', z Drz~l)'luł; półrocznie 3 zlote, rocznie 6 złot)'ch Konto P 1( O 66,166 ADRES Rł:DAKCJl ADMNSTRACJ, KflN ł:cpol POCZTA ST KOL: KO~t:CPOL TELEfON Nr 13 Król duński Christian w miesiącach lt!bic!l naichętniei przebywa w zamku Rosenborg pod Kopenhag ą Na ten czas przenosi się do zamku królewskie przybo(;zne wois1(fj Gdy król wraca d<j st<j!icy, gwardia wyr:lsza ró wnież do swych starych koszar Odmarsz irwardii odbywa się zawsze uroczyście Na obrazku widzimy chwilę, gdy król Christian na koniu odbiera poże&;nalny przemaru swei przybocznei straży

2 "GAZETA TYGODNOWA" Stt 574 P i e r w s L a n i e d z i e l a A d wen t u wyjęte L E K C J A czyli C Z Y T A N E z listu św Pawła do Rzymian, rozdział W-ty, od wiersza ll-go do 14-go 8riacial Wiedzcie, że już :pora nadchodzi, by powstać,ze ~nu; albowiem t~raz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli Noc minęła, a dzień się przybtj żył Odrzućmy 'zatem uczynki ciemnofel, obleczmy się w zbroję światłości Jako - E W ANOEL we dnie uczciwie postępujemy: nie w l:esiadach i w,pijaństwie, nie w rozpuście i we wszeteczeństwie, nie w kłótni i w zazdroścl - ale się oble'czcle w Pana Jezusa Chrystusa J A SW ĘT A Nr-48 powiednię, ucżynioną przez Chrystusa Pana we wtorek przed Męk;:'\ Ze świątyni udał się Jezus z uczniami na górę Oliwną, skąd, patrząc na leżącą w dole Jeroz olimę, przepowiedział jej zburzenie jako karę za to, że Go przyjąć nie chciała Mówił też o Swojem powtórnem nrzyjściu i O końcu świata: "Gdy uj1;' rzycie, że to będzie się działo, wiedź cie, że blizko jest Królestwo Boże " dąc za' myślą dzisiejszego nab,) żeństwa, pragnijmy szczerze w 0 kresie adwentowym dwojakiego przyjścia Jezuso wego i zda1a już uczcijmy Go wraz Kościołem jako naszego Króla: "Przyjdźcie, pokł oń my się Królowi, który ma przyjść! " (Jutrznia) D zapisana u św Łukasza w rozdziale 21 -ym, od wiersza 25-go do 33-go W on czas: Mówił Jezus uczniom wy wasze, bo zbliża się wasze wy Swoim: "Będą znaki na słońcu i księ bawienie" Opowiedział im też pożycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk dobieństwo: "Spojrzyjcie na dł'le ludów i zamieszanie wskutek szu- wo figowe i wszela1iie drzewa! Ody mu morskiego i bałwanów; gdyż lu- już wydają z siebie owoc, - poznadzie szaleć będą ze strachu i ocze jecie, że lato się zbliża Pod'Obnież j kiwania tego, co na cały świat przy wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, padnie; albowiem potęgi niebios zo- wiedźcie, że królestwo Boże iest bił HYMN KOśCELNY W ADWENCE staną wstrząśnięte wówczas ujrzą skie Zaprawdę, powiadam wam: ( En kima woks") Syna człowieczego, przychodzące- nie przejdzie to plemię, aż wszystko Oto glos e'~hem dźwięcznych pjen go na obłoku, z potęgą i chwałą się stanie Niebo i ziemia przemin ą złych czy;nów karci wszelki kłam: wielką Gdy zaś to dziać się zacznie, ale słowa Moje nie przeminą" w dal niechaj pierzcha ułud c ień nabierzcie ducha i podnieście głu z niebiosów Jezus błyska nam z' ADWENT Objaśnienia historyczne nadal Do ja:snych, niech umysl B ożych, wstając dni, ~iemię rzuci już : rozbrzmiewa "Alleluja" nad śwja tem nowa gwiazda lśni, Wypełniły się przepowiednie pro Od 7-go wiek u nabożeństwo ad- co nas Qd wszelkich wyrwie burz roków Dziedzictwo ludu wybranego wentowe przybrało zarazem charak przeszło w ręce Rzymian Berło zo- 1ter pokutny, który wyraża się za- j Oto Baranek nam jest dan, by spłacić darmo grzechów dług: stał o odjęte od Judy Nadszedł czas wieszeniem "Glorja" i "Te Deum'" ze łzami prośmy: z cięźkich ran, przyjścia Mesjasza Cały świat, a oraz fijoletowym kolorem szat ka- niech nas Swą łaską zleczy Bóg! przedewszystkiem naród wyb rany płańskich Zamiast "He Missa est'" By skoro błyśnie drugi raz czeka nań z upragnieniem kapłan mówi "Benedikamus Domi i strachem wstrząśnie świata krąg, Św Jan Chrzciciel, posłuszny gto no" za winy nie chciał karać nas, -sowi Bożemu, opuszcza pustynię, na Wszystkie modły nabożeństwa lecz bronił dz i eła SWQich rąk której spędził dzieciństwo, i w Be- adwentowego, jego antyfony, hym- Moc, tryumf, sława, pienie czci tanji, nad brzegami rzeki Jordanu ny i psalmy wspominają o upadku niech Bogu Ojcu z Synem wraz chrztem pokuty przygotowuje dusz(; pie rwszego człowieka i o rft?dzy ma i z Dawcą pociech zewsząd brzmi na przyjście Zbawcy Cnoty jego s~ ralnej, w jakiej pogrążeni byli ludzie!,po wszystkie wkki, w kążdy czas tak wielkie, że nie~tórzy uważają przed pr~yjściem Odkupiciela Z każ -)1,\go za Mesjasza faryzeusze wysy- dej stronicy nabożeństwa adwentororaty tają z Jerozolimy kapłanów i ich po- wego dochodzi nas tęskne wołanie mocników, aby dowiedzieli się, co do Mesjasza: "Przyjdź, nie omiesz"spuśćcie nam na ziemskie niwy Jan mówi sam o sohie On im od- kaj!" Zb awcę z niebios ob łoki! " powiada, że jest tym, którego zapopierwsza niedziela Adwentu wołała nieszczęśliwa ludzkoś ć po uwiedział prorok zajasz: "Jam głos Od dzisiejszej niedzieli rozpoczy- padku pierwszych rodziców; modliwolającego na puszczy: prostujcie na się rok kościelny pod znakiem ła się o przyjście Odkupiciela, drogę Pańską" Niepokalanej Dziewicy To też da w"bo wśród przekleństwa od Boga, Gdy Chrystus przychodzi nad Jor nemi czasy w Rzymie, w pierwszą czart panowa ł, śmierć i trwoga, dan, aby być ochrzczonym, św Jan niedzielę Adwen tu, lud zbierał się w a ciężkie przewinienia, wyznaje o Nim, że jest Barankiem bazylice Najśw Marji Panny Wię zamkly bramę zbawienia" Bożym, którego krew zmyje grze- kszej Cała Msza tego dnia przygow tern smutnem położeniu znajdochy świata towuje nas do podwójnego przyj- wał się świat przez kilka tysiecr Po upływie pewnego czasu Jana ścia : miłosierdzia i sprawiedliwości lat; cierpiał, tęsknił, ale ufał i wiewtrącono do więzienia w fortecy W k o l e k c i e, czyli urzędo rzył, że przyjdzie Odkupiciel i namacheron, na wschód od morza Mar wej, zbiorowej modlitwie, Kościół prawi wszystko, co zepsuł grzech twego w Perei Tam dochodzą gr) św woła przez usta kapłanów: W ciągu czterech tygodni przed wieści o cudach Chrystusa Wysy"Wzbudź, błagamy Cię, Panie, po Bożem Narodzeniem ustają wszelła wtedy dwóch swoich uczniów d0 tęgę Twą i przybądź, abyśmy przez kie zabawy i wesela Kościół przyw Jezusa z zapytaniem: "Tyś jest, Któ Twoją obronę byli wyrwani od gro dziewa fijoletowe, pokutne szaty, o ry masz przyjść, czyli innego cze- żących nam, wskutek grzechów na- sklepienia świątyń odbijają się posę kamy?" Uczynił to, aby Jezus mógł szych, niebezpieczeństw, i za Twą pne pieśni adwentowe stwierdzić publicznie swoje posłan-, pomocą zostali zbawieni" Codziennie przed świtem spieszy nictwo W L e k c j i św Paweł upomi- pobożny lud polski do kościoła n~ Nabożeństwo adwentowe na, abyśmy odrzucili uczynki ciem- Mszę św zwaną "Roratami", po:1ie Radość z rychłego posiadania Zba ności, gotowali się na przyjście waż rozpoczyna się od słów,rorawiciela była dawniej przewodnią Zbawiciela i byli zarazem przygo- te celi desuper", co znaczy "Spuśćcie myślą czasu adwentowego, a i tera~ towani na przyjście Sędziego rosę niebiosa" Jest to Msza ŚW, na jest nią w znacznej mierze, dlatego W E w a n g e j i czytamy prze cześć Matki Boskiej, owej Jutrzen -

3 "GAZETA TYGODNOWA" Nr 48 ki, która poprzedziła wschód Słoń ca, Jezusa Chrystusa Roraty są ulubionem nabożeństwem narodu polskiego, uczęszczali na nie nasi królowie, rycerstwo, szlachta i wszystkie stany W pewnej wiosce górskiej, na pograniczu czesko -śląskiem, mieszkała uboga rodzina; ojciec był robotni kiem Na początku wojny świato w ej mus i ał iść do wojska Dla biednej matki z dziećmi rozpoczęły się cięż kie czasy, dokuczała im nędza, ak nie tracili nadzieji, zaczęli uczęsz czać na roraty i prosić Matkę 3jświętszą, aby ojciec wrócił na Boże Na rodzenie! Minęły jedne, drugie i trzecie świę ta, a ojciec nie wracał; zginęły o nim wszelkie wieści Rodzina jednak nie t raciła ufności w opie kę Maryi ~ modlił a się dalej wytrwale Po kilku latach, w samą wigilję Bożego Narodzenia, ojciec wrócił szczęśli wie do domu Matka Boża wysłuchała próśb swo ich dzieci i przyprowadziła im ojca my w dzisiejszych ci ę żkich czasach nie traćmy nadziej i Pokutujmy za grzechy, a Bóg przyjdzie i zbawi nas! Największy most kolejowy w Polsce JJUduje się ljla ~l ąs'kll Cieszyńskim w Wi~le na GlębcLl DłuR"oŚĆ jego wynosi 126 metrów, a wysokość w fuku i silnym spadku 26 metrów Most będz i e gotowy z początk ; cm wiosny prz ysz łego roku, ruch kolejowy zaś będzie otwarty na tym odcinku w lecie 1933-go roku Koszta budowy mostu \vy niosą około pól miliona zlotych Prawdzie - )%(-- Doniosłość Str 575 nauki religji Trzeba znać zasady wiary wszystkiem należeć do Kościoła ka- matka nie mogła mu kupić obuwia W pierwszą niedzielę Adwentu roz toickiego i znać dobrze zasady wia Kap ł an litując się nad biedakiem, poczyna się rok kościelny W ciągu ry Przy końcu świata, na są dzie 0- pozwolił mu podczas zimy pozostać następnych 52-ch tygodni Kościół statecznym Bóg nie zapyta nas, czy w domu Ale chłopczyna odpowieprzesuwa przed naszemi oczyma byliśmy bogaci, uczeni lecz czy zna dział: "Choćby mi noq'i miały zmarwszystkie tajemnice wielkiego dzie- liśmy Boga, czyśmy Mu sł użyli : znąć, będę przychodził na nauki, ała Odkupienia,przypomina nieustan ~ P ewien mary chłopczyna już wcze by sie dowiedzieć, jaka jest droga nie, co Bóg dla nas uczynił, chce bo- śni e zrozum iał jak ważną rzeczą cio nieba" wiem pobudzić nas do pracy nad zba jest nauka religji Był bardzo biect- Reli«a uczy, jak zdohvć szczęście wieniem duszy ny i musiał z daleka i boso chodzić Gdyby nas kto powiadomił o wie Ażeby się zbawić,trzeba przede- na naukę do kościoła, gdyż uboga kim skarbie, ukrytym gł ęboko pod i JAN SŁOMKA były wójt w Dzikowie (101 powiada: "Z bólem serca muszę po- waty się galary z kamieniem wapamfałnlkl włoś(lanlna wiedzieć, że u pana cegły kupiś n~~ D~ennvm Tednaksorawyiużniezasy mogę, bo byłem u P ancera zamowlc Olałem Poszed łem do hrableq'o z Wiedział on od ludzi, że ja na ce- wapno, a ten mi oświadczył, że jak prośba żeby mi dał pozwolenie na głę mam odbyt, bo, kto u mnie ku- cegły u niego nie wezmę, to za wa- skład kamienia wapien neq'o nad Wi pi ł cegłę, szedł do niego po wapno, pno będę musiał zapłacić drożej, a s ł a, co uzyskałem znbo,vianwszy więc chciał za wszelką cenę mieć i niema tu innego handlu z wapnem" się p łacić za to nodobnie iak P~ncer, cegielnię i starał się tak długo, aż u tak się stało że cegłę i wapno po 2 zfr od każdeq'o Q'alara Wtedy hrabiego cegielnię poddz ierżawił i wzią ł u Pancera Wtenczas poru- naoi alem do Dvrekcii skarbu we począł wypalać cegłę na sprzedaż szyły się we mnie wszystkie nerwy, Lwowie, i stamtąd także przyszło na wielką skalę że mi żyd tak haniebnie wlazł na mi nozwolenie Wtenczas ja zacząłem tracić od- kark Nie było innej rad y, tylko trze Skoro tak na mieiscu ~nrawa hvbiorców, bo, kto kupił u mnie ce- ba się było przed taką konkurencją ła z~ f atwiona nale7ało teraz iechać głę, musiał za karę dwa razy wię - silnie bronić, bo inaczej cegielni mo do Krakowa i kamień zakuoić Ale cej za wapno u Pance ra płacić, - jej groził upadek Postanowiłem więc to bvł twardszy sek dla mnie bo w więc każdy był zmuszony jedno i założyć także fabryczkę do wypala- Krakowie nig-dy jeszcze rie hvłem, dmgie brać u niego, - innego bo- nia wapna nie znałem tam nikoq'o nie wicdziawiem składu z wapnem nie by ło Ale sprawa nie była łatwa, bo łem z kim zawrzeć interes na dostaraz przyszedł do mnie inżynier z wtenczas nie było jeszcze do Tar- we kamienia P ancerowi moq'ło to Tarnobrzega, który miał dom budo- nobrzega kolei, i kamień wapienny ;ść ł atwiej bo miał już wyrobione wać, obejrza ł cegłę, spodobała mu trzeba było sprowadzać Wisłą, a na stosunki z Krako wem mógł tylko list się, zgodził się ze mną i kazał mi spławianie nią mu ia ło się mieć poz napisać a dostarczyli mu galarami, przyjść na drugi dzień do siebie po wolenie Dyrekcji skarbu we Lwo- co mu było ootrzebne pieniądze Ucieszyłem się, że wię - wie; nadto Pancer trzymał w dzierdowiedziałem sie jednak że jest kszą ilość cegły sprzedam i naza- żawie od hrabiego brzeg nadwiślań tam na Kaźmierzu kuniec Weinberg jutrz poszedłem do niego, a on mi ski pod Dzikowem, gdzie zatrzymy mający skład materjałów budowla- "

4 Str 576 o &r 48 Dlatego Bóg w PiŚlnie św ostrzega: "Niech si~ nie chlubi mądry z mądro ści swej, ani bogaty z bogactwa swe go, ale niech Się chlubi z tego, że Mnie zna, Boga swego!" Mamy dziś wielu ludzi uczońych, ale jakże mało uczciwych, szląche tnych i dobrych? Jluż to wykształ conych dopuszcza się niesprawiedli waści, nieuczciwości! A czemu? Bo nie znają Boga, nie rozumią zasad wiary, zaldiast więc przynosić ludziom pożytek, wyrządzają im czę~ Pierwszy polski szybowiec bezogonowy, zbttdqwany prz~z iniyniera Nale:1zklewitza stokroć wielkie szkody Słynny fiz DębicYt> Samolot waży 136 kilogramów ma po'w'ierzcłmię 16-tu metrów kwad~3to lozof francuski, Wolter, choć sam wych, rozpiętość zaś 18-tu łtetrów był wielkim bezbożnikiem, powieziemią, i uczył jak go wydostać, za- niż wszystkie skarby świata, "bo na dział jednak mą dre słowa, że szkopewne wszyscy chcieliby nauczyć r cóż przyda się człowiekowi, choć ła bez religji wychować może tylko się tego sposobu, choćby to była by cały świat zyskał, jeżeli duszę bandytów i złodzieji Starajmyż Się rzecz trudna i ciężka Nauka religji swoją straci?" Cóż z tego, że kto ś o gruntowne poznanie zasad wiary, mówi nam o największym skarbie i ukończy wysokie szkoły zdobędzie abyśmy wiedzieli jak żyć na ziemi i uczy jak go można znaleźć Bo czyi świadectwa naukowe, jeżeli nie nau osiągnąć prawdziwe szczęście v,,' zbawienie nie jest największe m bo- czy się kochać Boga i bliźnich, je- wieczności Ks st Marchewka gactwem o które wszyscy powinni żeli nie będzie umiał żyć uczciwie? się starać? W niebie Bóg obetrze wszelką łzę z naszych oczu, tam już 7 nie będzie smutku, lecz radość bez końca Czyż więc nie warto takiego Ś w ą t ('"' b w a Wa n d a M a c z e w ska szcześcia szukać i dla niego praco(dokończenie) W dniu 25-ym września, podczas wać? Nauka religji uczy nas, jak Na plebanji w Parznie godziny, którą w przedwieczornej Ostatnie lata swego bogobojnego porze przebywała w modlitwie wspomniane szczęście zdobyć, dlateg-o jest ona najważniejszą ze wszy życia spędziła Wanda w domu pro- przed Najświętszym Sakramentem, stkich nauk boszcza parafji Parzno, ks Świnar- Wanda znowu wpadła w zachwyce le to człowiek musi się namozo- skiego, który żywił dla niej głęboką nie Obecnym wydawało się, że laić natrudzić, żeby zostal lekarzem, cześć da chwila duch jej oderwie się od profesorem inżynierem lub naw~t ' Miała i tam swój pokoik oraz obo- ciała i już nie powróci Nie stało się rzemieślnikiem Zawody te, jednak wiązki, którym się oddawała z wła- to jednak; gdy minęło widzenie, \Van pomagają nam tylko do zdobycia! ~c~wą sobie ~um!e~n<?ścią Przeżyła d~ ~owiedziała obecnym, że ':1kaz~t chleba i rzeczy doczesnych Pan Je luz lat 74 Sły lej me zdawały Się Sę Je] Pan Jezus zapowedzał, ze zus zaś mówi: "Szukajcie naprzód niknąć, tylko cera stawała się jak- nazajutrz o godzinie, W której sam królestwa niebieskiego i sprawiedli- by coraz bledsza, przezroczystsza; umarł, to jest o 3-ej po południu, zawości jego, a reszta będzie wam również szczuplejsza i jakby bar- bierze jej duszę ze świata przvdana!" dziej uduchowione wydawało się jej Przyjęcie Wijaty św Zbawienie duszy jest ważniejsze, ciało Zamówiwszy sobie na następny Siostra polskiego ludu ' wszystko, żebym od swego zamiaru wysyła też galarami; wziąłem więc adres do niego i wyje- odstąpił, żeby mu handlu nie psuć, chałem do Krakowa: wozem do Dę przedstawiał, że mogę na tern stra cić majątek, obiecywał, że mi luz bicy, a dalej koleją Jednak, choć ja robił~m bez roz nie będzie odciągał odbiorców Ja głosu, Pan cer dowiedział się o mo- robiłem mu ostre wyrzuty, ostatecz ich zamiarach Ja w Krakowie wy- nie rozeszliśmy się z niczem, a w końcu zdołałem mu zniknąć z oczu chodzę ze stacji, rozglądam Sę, widzę Pancera; następnie gdzie się i udałem się na Kaźmierz Weinberg przyjął mnie bardzo do ja obrócę, - on idzie wszędzie za mną z tyłu Boję się iść wprost na brze i przyrzekł interes za~atwić jak Kaźmierz, bo myślę sobie, że pój- najlepiej, bo na Pancera miał złość dzie za mną i cały inferes zepsuje z czasów, kiedy był z nim w stosun Chodzę więc i rozglądam się po uli kach handlowych Zamówiłem na ra nych, które cach ale ten wszędzie Z:l mną Że by się go pozbyć, wszedłem do kościoła i modlę się dość dłu go; - wy chodzę, - on czeka, a następnie idzie za mną Poszedłem na nocleg, - wy chodzę rano, patrzę Pancer czeka przed domem noclegowym i śledzi mie dalej Wreszcie przystąpił do mnie, przywitał się i prosi na piwo W piwiarni mówi mi, że wie, pocom do Krakowa przyjechał, - i prosi na zie galar kamienia wapienne?,o kil ka beczek cementu i gips1l i, widząc, że kupiec jest porządny, ::lałem mu na rachunek 600 zlr Na lo on zapro sił mię do swego prywatnego miesz kania, pokazywał pokoje, porządnie umeblowane, i rzecze do mnie:,niech pan nie myśli, że lla pochwa ły pokazuję swoje gosp0dctrst NO czynit;> tak dlatego, żeb yg mi~ pan poznał i pojechał spokojnie d,) domu; - bo, jak jestem kupcem, pier wszy raz mi się to przytrafia, że gos podarz, Lie znając mnie, od ralu 11(1 wierza mi grubszą kw J' ~; w K 'a k )wie rużo jest takich, UJrzyby w cztery oczy pieniądzl! ndebr~lj, i więcejby ich pan nie widział " Podz!ęko\\ a;r m mu za do:)re ":0\10 i pożegnałem się Do domu wracałem też razem z Pancerem W drodze zaczął się mnie żałować, że niepotrzebniem sobie pa rę reńskich stracił na podróż do Kra kowa, na co mu odpowiedziałem, że wcale tego nie żałuję, bom Kraków widział Nic zaś nie wiedział o tem, żem był u Weinberga i że zamówle nie tam uskuteczniłem, tylko zauważył, że miałem nowy kapelusz Gdy na drugi dzień spotkałem się w Tarnobrzegu z żydkami, ci mi opowiadali, że Pancer śmieje się ze mnie, że chłop chciał jemu kupcowi robić konkurencję, ale nie umiał bo zaledwo potrafił kupić sobie w Kra kowie kapelusz, bo do tego tylko zdatny tak śmiał się dalej d c n

5 "GAzETA TYGODNOWA" Nr 48;/: dzień 'WUatyk, panna Malcze:vska spędziła Str 577 noc na przygotowamu do uroczystych chwil, które miała prze być Zrana, stosownie do życzenia, wszedł do jej pokoju ks Świnarski, aby ją wyspowiadać Następnie V obe cności ' pobotnych, którzy skupili si ę w olizkości jej loża, zasilił ją Ciał ęm i Krwią Chrystusową Twarz leżącej promieniała radości ą i milością; obecni i sam ks: pro- boszcz plakali Jakby odgadując te jego uczucia umierająca zwróciła się ku niemu z w dzię czneql spojrzeniem: - Dziękuję ci, mój ojcze duchowny, karmicielu mojej duszy Ciałem Zbawiciela'! Będę na tamtym świecie pamiętała o tobie i twojej parafji, Żal ścisnął serce kap lana, że ów aniol odlatuje z jego domu do nieba -,-Panno Wando - rzekł - poślę po lekar~a On da środki na wzmo cnienie i przyjdzie pani jeszcze do siebie - Pocóż trudzić ziemskiego lekarza - odparła, - kiedy lekarz mebieski wezwał mię do Siebie i już Jedwab należy do tkanin najbardziej poszukiwanych, modnych i nawet, jak mówi-l ;ekarze, zdro wych w 'noszeniu Polska ~prcwadza wczllie iedwabiu za 30 miljo!1(,\v dz iś popołudniu pójdę do Niego Dzię złotych Hodowla jedwabników opłaca się nadzwyczaj Z jednego hektaru sadu m()~ kuję wam za przybycie, bracia mol można otrzymać 2500 złotych czystego dochodu rocznie Koszta hodowli jej- dodała, zwracając się do klęczą- wowego wabników i pracy, która nie trwa dłużej, juk 6 tygodni w roku, są bard~o małe ~a cych wkoło, - ale proszę, pójdźc i e frb razku widzimy 15 kilogramów oprzędów jedwabnika, z których można uzyskać 4'i teraz do kościoła i dziękujcie Bogu milionów metrów prz ę dz iw a jedwabiu Prav\'dziwe bogaotwo! za łaski, któremi mnie przez całe ży i ciewobsa1yp~wał: d J' ~ali za świętą Ciało jej narazie zło-! Zadania AkcJ'i KatolickieJ' st l, pozegnawszy Ją, o esz zone zostało na cmentarzu w Parzprzy'ciszony~ krokiem, z oc~ami?et nie i zaraz ogólna cześć otoczyła mo (Z szeregu arl)l<:l~ick~9,) lo jest Akcja nenu łez KS ą dz wysuną ł S ę takze '1 kt' b " d ' b' le ł' ty gl ~, <:Hą P? Oznl co zen!1 u le - Potrzeba doskonałości chrześciiańz os t ala zona orgams rab kwatam Osta,tni e chwile Pielgrzymki do grobu świątobliwej SkleJ, Kedy ~0v:rocl, po odprawl~n1u Wandy Zadam,e?dbu~ow~ :,wlata wemszy SWlęt~J~ zastał Wa~dę, lez ącą Świadkowi e świątobliwego życia dł~g mysli wob B?zeJ, czyli odno w ~a1szym Cągu z kr~yz~m w rę- Wandy wzywali teraz jej wstawien wlem::t w s z y s t k e g o w C h r y ku pogrą~oną \~ mo~btwle nictwa przed Bogiem i wciąż roz- s t u S e, p~zekracz~ s'yym ogro- ~a~ Się pam czuje? - zapytał chodziły się i rozchodzą wieści o m~m slabe s!ły ~udz~le bez wytrosklwie cudach, otrzymanych za jej pośred raz~ego )VsPo!dzałama,Boga me - Dobrze, tylko b~~dz? zesla- nictwem P od wpływem tych wie- m~ze ~yc w zaden spo~ob,~okona bła m W~ale Się podmesc me t;,o~ę: ści, ks biskup Zdzitowiecki pozwo- n~ Ś~adczy o te~ bezsllnosc 400-tu Jednakze w kilka godzlll poz!llej przenieść ciało świątobliwej nie- mlj?now ~atol~ow, rozproswnych uczuta nowy przyrł"y'w Sł Wow- wiasty do dolnego kościoła w Parz- po całym sw lece,,wo~ec straszll\,:e czas prosiła orgamscmę o wydoby- nie go zalewu zła, ktore swlat ogarnia cie z komody ub~ania" które sob!e Wanda prosiła, żeby na jej grobie i ~oraz g!ębiej?o~rąża Nied?ść ~o ~rzygot~wała na s~le~c; ubrala Sę umieszczono napis: W~~ byc k~tohkjem z lmlema? me: popro~lla? Oleje sw~te "T u s p o c z y waj ą koś c i- dosc odmawa~ codzl~~ny pa~lerz i PrzYJęła Je z glębo~lem skup~- p r o c h y s i o s t r y l u d u p o 1- ~a~ na ~ydzlen ~~ędzlc godzmę \~ lllem~ raz Jeszc~e podzl~ko\~~ła kslę s k i e g o, s ł u ż e b n i c y P a n a swlątym; me~osc ~awet ods}omc ~u l, spr~wdzl\yszy bhskosc zap?- J e z u s a i N a j ś w i ę t s z e j głowę przed flgur~! zachowa c nawledzan~j godz~~, pogrązyła Sę J e g o M a t k i" kazane posty! c~oc te ~ewnętrznp całkowce w 1!1ysh ~ ~Ogu Ale życzenie to nie zostało dotąd oznak n~szcj wlary dzls często 5,\ Sz~zęshwa smlerć wypełnione, bo zarówno wierni jak kary~cdme z:-medbywane ~hry Gasła c~c~o' me przech9dz~~ i duchowieństwo spodziewali się dla stns ląda dla ;::-, ~;he całego ~YCA lil przez ~clsk1 clę~klego dla Dl~ktorych świątobliwej zmarłej godniejszego szego' ~l~ce 0,1 ~a~ ~ra'y~zwej d'~ ko~ama Clato ~ej, uduchowlone ~no grobu, który zapewne zostanie WZDle s~onal o,r l,~h r7es~!ja~sk lej "Bą'!z,!ą l u~artwlemem, nle stano,wlło, siony, kiedy proces kanonizacyjny Cle ted~ d?sk<?nah, Jako OJC~C J~k u mnych, V:lę~ema, z ktorego uzna jej ciało za relikwję wasz meblesk doskonałym Jest clęzko wydostac s~ę duszy Tymczasem śpieszą do jej grobu (Mat 5-48), ~~sn~ła nareszcie w Bo~, SPD: pobożne dusze w pielgrzymce i li- ~amy Go, tedy wyzna\,:ac caleu; kojm~ 1 Ccho, o z~powledzjanej 3-eJ czne rzesze zanoszą modły o przy- zyclem, ~yslą" stowem czy~em ~o~zlme Był to pątek 26-go wrze- śpieszenie chwili, w której nowa i Aby!o?Sl~gnąc, duch nasz mus posma 1 96~go roku,święta polska zajaśnieje na otta- konac mzkle popę~~ c~la! czego bez ~ae?\~le ~ozeszła Sę wladomosć rzach całego świata katolickiego pomocy ł~~kl_b?zej me J e~ t w stao Jej smlerc, tłumy ludu przybyły nie uczymc Zr od łem ł aski dla dupomodlić się u zwłok tej, którą nwabr-nae szy jest Sakrament św Eucharystji l' m

6 Nr "GAZETA TYGODNOW N' Polski okręt handlowy "Sląsk" na pelnem morzu ~ niestety, kal eką Przed kilkunastu la ty, po kąpieli w morzu, został tk-nię~ ty paraliżem i stracił władzę w nogach Długie i kosztowne leczenie ty le tylko osiągnęło, że przy pomocy stalowych protez, zastępującycll bezwładne ścięgna, jest on w stanie zaledwie posuwać nogami bez moż ności podnoszenia stóp Kalectwo nie' z gnębiło jednak tego człowieka i nie przeszkodziło mu zająć obecnie w jego ojczyźnie najwyższe stanowisko zarazem jedno z najwp ływow szych w świecie franklin Ruswelt będzie 32-im z kolei prezydentem Stanów, a pierw szym, którego matka żyje jeszcze i może b yć ś wiadkiem wprowadzenia syna do Białego Domu Wiceprezydentem Stanów wybrany zostal demokrata Dżon Garnier Większość w sejmie i senacie Jednocześnie z wyborami prezydenta odbywały się w Stanach Zjednoczonych wybory gubernatorów oraz członków senatu i izby re- Kto nie korzysta często z tego źró- wym wszystkich urządzeń społeczda, ten nie posunie się w doskona- f nych, calego życia ludzkiego, i dolości chrześcijańskiej prowadzić z czasem do zapanowapraca apostolska członków Akcji,nia p o k o j u C h r y s t u s o w ekatolickiei g o w K ról e s t w i e C h r ypierwszem więc i najważniejszem : s t u s o w e m prezentantów czyli sejmu związkcjwego Wybory te dały zwyci ęstwo z~?aniem Akcji Katolickiej jest sku-,z ~~żności tych zadań wynika, również demokratom; będą oni miepc ok~ło stt~ndaru S:hr~s t1:lsa tych ~o~n~ez, ze członkowie, Akcji Ka,to li w se'mie rz tracza ' c wiekatolikow, kt?r~y, os~ą~nęce ~osko hckej muszą odznaczac Sl~, procz kszość] p Y Ją ą nałości chr~es~]~nskle] po~tawl~ so ducha ~raw?zl\~e~ poboznoscl, ~o~u Wyniki wybo rów będą ogłoszone bie za cel ~ycla będą zmlerz~c do ; mem, clerpll\yo~clą, wy!rw'llosclą, urzędowo dopiero dnia 4-go marr:a tego celu cerpll\~le, lleus~anne! odwa~ą, poswlęcelllem wlar ą w 1933-go roku Ostateczne glosowadru~lem zadalllem AkCJ Kat~h- zwyclę~t~o sprawy Boze], ~lowel1! nie elektorów nie budzi żadnych ckiej Jest stała praca nad,p~gł,ębl~-:, cnotam pl~~wsz:ych,apostołow, kto wątpliwości, gdyż mają oni obowią niem doskona!oscl chrzesc]ansklej ~z:v: r~zllle~1 "Y larę ~w po caly1!l zek glosowania na tego kandydata, wśród czlonkow oraz pr~y~otowa- s:-~lle~le NC WęC dzlwn ego, ze OJ- na którego głosować przyrzekli nie ic? do pracy apostolskej w spo- cec sw nazywa AkCję ~at,ohc~ą ' swym wyborcom łe,czenstw~e Pra~a ~~osto~ska ~zło~ a p ~ s tho l s t w e m l u d z S W e Kiedy p Ruswelt obejmie władzę'! kow AkCJ K~tohckleJ zmlerzac ma c k C Ruswelt według prawa i zwyczado przepo]ellla duchem Chrystuso - d c n nż Lech Rościszewski ju mógłby objąć swój nowy urząd dopiero w marcu Ale, wobec tak wielkiej klęski republikanów, odzyw Białym wają się w Ameryce glosy, że p Zwycięst wo demokratów wsze skrzypce Rodzina jego wy- łiuwer winien ustąpić ze stanowiska iedziba prezydenta Stanów Zje- wodzi się z Holandji Ma on lat 50 i wcześniej, gdyż w toku znajduje się dnoczonych Północnej Ameryki w jest dalekim krewnym byłego pre- wiele spraw ogromnej donioslości i W aszyngtonie, zwana "Białym Do- zydenta Stanów, z czasów przedw0 to nietylko w samych Stanach, ale i mem", będzie miała nowego, na lat jennych, Ś p Teodora Ruswelta \V na szerokim świecie, a prezydent, cztery, gospodarza Zostanie nim p młodości pracował jako adwokat, niecieszący się zaufaniem narodu, franklin Ruswel t, przedstawiciel lecz niebawem poświęcił się polity- będzie na każdym kroku skrępowa stronnictwa demokratycznego, któ- ce i w 1913-ym roku został wybra- ny i pozbawiony możności powzię re zwyciężyło w wyborach dnia 8 ny senatorem stanu Nowy Jork W cia wyraźnych postanowień Nielistopada b r Zwycięstwo demokra okresie wojny światowej franklin wiadomo jeszcze, jak postąpi p liutów nad republikanami, zwolennika- Ruswelt był ministrem floty mor- wer, oświadczył on tylko, że zamiemi dotychczasowego prezydenta Hu skiej, pod koniec zaś wojny pełnił rza po ustąpieniu wycofać się całko wera, było przytłaczające, gdyż na obowiązki inspektora portów wojen wicie do życia prywatnego P Rus531 elektorów czyli członków zgro- nych Amerykańska marynarka dużo wet natomiast zaznaczył, że w każ madzenia, wybierającego prezyden- mu zawdzięcza, gdyż zdołał rozbu- dym razie przed nowym rokiem nie ta, 472-ch należy do demokratów, a dować ją do potęgi, współzawodni- złoży urzędu gubernatora stanu Nozaledwie 59-iu do republikanów czącej z marynarką angielską, "kró- wy Jork, w którym jego następcą be; liuwer otrzymał większość głosów lową mórz" W 1919-ym roku przy- dzie p lierbert Lehmann, również tylko w sześciu stanach (na 48) Ta- jechał do Europy i brał tu ud~iał w demokrata Zwycięstwo demokratów to cały kiej klęski republikanie rządzący,v rozbrajaniu wojsk W 1928-ym rostanach Zjednoczonych od lat dwu- ku zostal wybrany gubernatorem przewrót w Stanach Zjednoczonych stanu Nowy Jork Pobici sromotnie republikanie munastu, nie spodziewali się P franklin Ruswet, człowiek o szą opuścić wpływowe i dochodofranklin Ruswelt Przyszły prezydent franklin Rus niezwyklej energji i ruchliwości, 0 - we stanowiska; politycy wszystwelt, rzecz ciekawa, nie pochodzi z raz o pogodnem usposobieniu, (ulu- kich państw spodziewają się, że pod rasy anglo-saskiej (czyli angielskien, l bioną jego zasadą - hasło amery- rządami demokratów musi zmienić grającej w Północnej Ameryce pier kańskie: "bądź uśmiechnięty"), jest, się kierunek polityki Stanów Pre, Nowy >gospo'darz Domu

7 Str 579 "GAZE1 A T YGODNOWA" Nr 48 ' ska (związkowa) obojętnie patrzy :z;ydent Ruswelt powitany ' został w /krajach -eumpe-jskich- ba-j:gz9 ż-yczlina całkiem jawne lekceważenie prohibicji przez restauracje i szynki w ie, chociaż, prawdę mówją c, wsze Yegu ważnych spraw, ob chodzących Udział Polaków w wyborach Europę, jego osobiste stanowisko Polacy ame rykańscy w swej wię właściwie nie jest znane kszości głosowali na Ruswelta: derządy HuweTa mokratów, pamiętając, iż demokrata Ustępujący prezydent p Herbert prezydent Wilson był tym mężem luwer był swego czasu również wi stanu, który sprawę niepodległości tany przyjaźnie przez Europę, gdyż Polski postawił na porządku dzie!1znano go tu jako kierownika amerynym jako warunek pokoju Franklin kańskiej pomocy żywnościowej dla Ruswelt przed wyborami nie omiesz krajów zniszczonych przez wojnę, kał wydać odezwy do Polaków w ale Europa srodze się na p Huwerze Ameryce, w której prosząc o poparzawiodła Poza Ameryką nic go nie cie, podkreślił zasługi wychodźctwa ()bchodziło, a swoją obcesową polipolskiego dla przybranej ojczyzny tyką przyczynił się on wydatnie do amerykańskiej obostrzenia światowego przesilenia Socjaliści w Stanach Zjednoczonych gospodarczego B ył bojownikiem nie mają znaczenia Warto zaznaczyć, że oprócz pp wielkiego kapitału amerykańskiego, któremu wiernie slużyl Dobrobyt Huwera i Ruswelta był i trzeci kap Stanów Zjednoczonych, wynik zbodydat na stanowisko prezydenta Sta gacenia się w 'tlobie wojny, pragnął nów Zjednoczonych - socjalista p utrwalić kosztem wyniszczonej EuThomas Otrzymał on 395 tysięcy ropy, której kazał płacić długi W')606 głosów na ogólną liczbę 23-ch Franklin Ruswelt miljonów oddanych kartek i to w jenne w złocie Stany Zjednoczone ()toczył chińskim murem wysoki :h kraju, gdzie jest 10 miljonów bezrrj<:eł, zamknął granice państwa dla wy jego stronnictwo demokratyczne jest botnych Widzimy więc, że w Amechodźctwa z innych krajów, nie chciał dość nieustępliwe Prohibicja w Sta- ryce wpływy socjalistyczne są nibrać udziału w pracach Związku Na nach, czyli zakaz wyrobu, sprzedaży kle i że pomimo ciężkiej doli, roborodów, ale narodom europejskim u _ i spożycia alkoholu, będzie zniesio- tnik amerykański nie idzie na lep 0~iłowal narzucić swoją wolę, naprzy na, narazie wolno będzie prowad:7ić bietnic czerwonych "proroków", tokład w sprawie rozbrojenia Wie- ; handel winem i piwem J,uż i obecnie rujących drogę komunizmowi rzył w potęgę pieniądza, przez hoj- od daty wyborow, policja amerykan L R skl ile szafowanie kredytami popierał przemysł amerykański w takim St0'Wiadomości Jlniu, że przemysł ten, rozwinąwszy ~ię do niebywałych rozmiarów, Z3- W ~RSZA WA Sąd NaJwyzszy rozpatruje ~becnie <:zął pożerać samego siebie Dobro- Zmiany na stanowiskach przedsta- pr'?test z okrę~u Tar!10pol l Zł?byt amerykański, należy już do prze wicieu Polski zagranicą czo~ Wldoczme s~onczy Sę PlęCO szłości, miljarderzy i miljonerzy pona skutek zarządzenia ministra letn1 okre~ prac ~ejmu, a, Sąd NaJtracili fortuny lub znacznie są dziś s?ra'y zagranicznych p Beka nastą wyzszy: me dobrne ~o konca ~ r~z ubożsi, a dziesięć miljonów bezro- plą lczne zmany na stanowskach patrzenem wszystkch sprzeclwow botnych domaga się napróżno pracy przedstawicieli Polski zagranicą wyborczych: j chleba; przyczem w Stanach ZjeZmiany te pociągną za sobą 01Uczczeme pa~lł~cl zmarłych <lnoczonych nie istnieją ubezpieczl!- ' brzymie koszta przeprowadzek Jelo~nikow nia społeczne, z nędzą zaś walczy dno przeniesienie ~osła z Waszyng- Na Placu u~j LubelskleJ w Wartylko; prywatna dobroczynność Pró tonu w Stanac~ ZJednoc~onych do sza~e wz~le~lono pommk dla yszino p łiuwer szukał wyjścia z poło TokJO w JaponJ pochłome podobno cze~la ~amlęcl zmarły~h lotmkow Ż'Y~kl WlgU~Y P0!ll:lk, przedstaienia i próżno się łudził, iz kryzys około 50-ciu tysięcy złotych Tychło przeminie Ameryka ponosi W roku ubiegłym minister~t~o wl,a]~cy postac 10t~lkow, opartego teraz karę za sobkostwo, wyzysk in s~arbu rozc~odowało na przemese o smlgło ~a!ll0lotu, Jest dzełem znallych narodów i barbarzyństwo pie- me urzędnikow 775 tysięcy złotych nego rze~bl~rza Wlttmga niądza l~ wobec tak licznych zmian, wyodsłomęcja dok~n~ł Pan Pre~y Co zamierzają uczynić demokraci? mosą wydatki w nadchodzącym fo- ~ent Rzeczypo~polt~J pr~y udzale Czy demokraci zdołają naprawić ku budżetowym? Jaką wartość ma hczme zebranej pubhcznoscl błędy republikanów, pokaże to czas, ją oszczędności rządowe, o których Nabożeństwo za duszę ś p Henryka w każdym razie można spodziewać ciągle się mówi? Sienkiewicza się, iż prezydent Ruswelt będzie się Podroż zastępcy ministra Szembeka Dnia 15 b m, w rocznicę śmierci starał zbliżyć swój kraj do inny(;h Ponieważ mianowanie pułkownika Ś p Henryka Sienkiewicza, starapaństw, zapoczątkowując współpra- Beka ministrem spraw zagranicz- niem Polskiej Macierzy Szkolnej od cę międzynarodową nad zwalcze- nych odbiło się nieprzychylnyrn e- było się w kościele archikatedra che~ za granicą, pisma, zaś fran - nym św Jana w Warszawieo,godz niem, p~zesileni~ gospo~arcz~g~ MO\\'lą obecme o mozhwoscl przy cuskle bardzo ostro nan napadają, lo-e] rano uroczyste nabozenstwo stąpienia Stanów do Związku NarJ- dlatego zastępca ministra spraw za- żałobne dów, który przecież stworzył nikt granicznych p Szembek udał się do Związek Nauczycielstwa Polskiego inny tylko amerykań ki prezydent Paryża, Londynu i Brukseli, aby u- przeciwko Stowarzyszeniom Mlodzieży Polskiej Wilson, a którego dzielo popsuli latwić pracę nowemu ministrowi przez niechęć swą republikanie Co Sprzeciwy wyborcze Wykazywanie nieprzychylnego i J~ dwa la!a minęły od cza~u wy niewłaśc~wego stanowiska Związku do długów woje~ny~h p Ruswel,t podobno \VYPowledzlal Sę za lcn borow do sejmu, a Je zcze me za- NaUCZYCelstwa Polskiego do najpozmniejszeniem, ale w tej sprawie i latwiono sprzeciwów wyborczych tężniejszej dziś w Polsce organiza- z kraju

===================================~

===================================~ Nr ts (ELCE DNA POŚ\J~CONA SPPAWO/V\ 29 (WJETNA 1934 RO(U ROt( v QElGJN~ OS\llATO\J~/\ sdoł::ec2n~m Cena jednego eg~emplarza 10 groszy Z przesyłką: p ółro c znie 3 zł o t e rocznie 5 zł otyc h (ooto P

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Ks. Ludwik Chiavarino. NAJWIĘKSZY SKARB czyli codzienna M S Z A Ś W I Ę T A. Towarzystwo Świętego Pawła Rzym-Częstochowa-Paryż

Ks. Ludwik Chiavarino. NAJWIĘKSZY SKARB czyli codzienna M S Z A Ś W I Ę T A. Towarzystwo Świętego Pawła Rzym-Częstochowa-Paryż BÓG - HONOR - OJCZYZNA Polonijne Stowarzyszenie Patriotów Narodu Polskiego P.O. Box No. 90540 Markham & Eglington Scarborough, Ontario, M1J 3N7 CANADA E- mail: bojan@connection.com lub jasiek80@hotmail.com

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u. Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska 106. 1.8.111 łua

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

FATIMA I WIELKI SPISEK

FATIMA I WIELKI SPISEK U(Tom 17 serii wydawniczej NOWY PORZĄDEK ŚWIATA) Deirdre Manifold FATIMA I WIELKI SPISEK Tłumaczyła Aleksandra Jaworowska Wydawnictwo Wers Poznań 2000 Tytuł oryginału: UFatima and the Great ConspiracyU

Bardziej szczegółowo

Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA

Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA Zobaczył Bóg czyny ich, że e odwrócili się od swojego złego postępowania. powania. I ulitował się Bóg nad niedolą,, którą postanowił na nich sprowadzić,, i nie zesłał jej Jon 3, 1-10 PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA

Bardziej szczegółowo

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska

~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ. śroszg I Tel. nocne 144-44, 177-77 Nr. konta P.K,O. S6,1Ei!) Abbi - Addi woiska r ' Wiel~ft ilou [ennv[~ nft~roo - - DLA UCZESTNIKóW Czy POSIADASZ już ~OBIIRHIK ~HI11~~Al DZisiejsz, oulaer zawiera 56 stron... KALINOARZ f!!:}~2.~~la!,::~,=na '=~ łódź, iroda. 1 styllznia 1911 r~~~...

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Papież błogosławi eskadrę włoską

Papież błogosławi eskadrę włoską wybwfe 'ßena pojedynczego egs groszy WTOREK 18 LIPIEC 1933 ROK II-NR. 194 WIADOMOŚCI z e SWIA7A-NAJCIEKAWSZE PROCESY f i Papież błogosławi eskadrę włoską W ielk i em tfuzfazm w e W łoszech = = = = = Rzym,

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo