27 tistopada 1932 ROKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27 tistopada 1932 ROKU."

Transkrypt

1 Nr 48 (ELCf, DNA 27 tstopada 1932 ROKU ROK POŚ\JJ;'CONA SPRA~ QEllCJNYr\, OS\lATQ\J~r\ sdoł::eczn~ Cena ledne&o elzemplarza 10,rOS)', z Drz~l)'luł; półrocznie 3 zlote, rocznie 6 złot)'ch Konto P 1( O 66,166 ADRES Rł:DAKCJl ADMNSTRACJ, KflN ł:cpol POCZTA ST KOL: KO~t:CPOL TELEfON Nr 13 Król duński Christian w miesiącach lt!bic!l naichętniei przebywa w zamku Rosenborg pod Kopenhag ą Na ten czas przenosi się do zamku królewskie przybo(;zne wois1(fj Gdy król wraca d<j st<j!icy, gwardia wyr:lsza ró wnież do swych starych koszar Odmarsz irwardii odbywa się zawsze uroczyście Na obrazku widzimy chwilę, gdy król Christian na koniu odbiera poże&;nalny przemaru swei przybocznei straży

2 "GAZETA TYGODNOWA" Stt 574 P i e r w s L a n i e d z i e l a A d wen t u wyjęte L E K C J A czyli C Z Y T A N E z listu św Pawła do Rzymian, rozdział W-ty, od wiersza ll-go do 14-go 8riacial Wiedzcie, że już :pora nadchodzi, by powstać,ze ~nu; albowiem t~raz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli Noc minęła, a dzień się przybtj żył Odrzućmy 'zatem uczynki ciemnofel, obleczmy się w zbroję światłości Jako - E W ANOEL we dnie uczciwie postępujemy: nie w l:esiadach i w,pijaństwie, nie w rozpuście i we wszeteczeństwie, nie w kłótni i w zazdroścl - ale się oble'czcle w Pana Jezusa Chrystusa J A SW ĘT A Nr-48 powiednię, ucżynioną przez Chrystusa Pana we wtorek przed Męk;:'\ Ze świątyni udał się Jezus z uczniami na górę Oliwną, skąd, patrząc na leżącą w dole Jeroz olimę, przepowiedział jej zburzenie jako karę za to, że Go przyjąć nie chciała Mówił też o Swojem powtórnem nrzyjściu i O końcu świata: "Gdy uj1;' rzycie, że to będzie się działo, wiedź cie, że blizko jest Królestwo Boże " dąc za' myślą dzisiejszego nab,) żeństwa, pragnijmy szczerze w 0 kresie adwentowym dwojakiego przyjścia Jezuso wego i zda1a już uczcijmy Go wraz Kościołem jako naszego Króla: "Przyjdźcie, pokł oń my się Królowi, który ma przyjść! " (Jutrznia) D zapisana u św Łukasza w rozdziale 21 -ym, od wiersza 25-go do 33-go W on czas: Mówił Jezus uczniom wy wasze, bo zbliża się wasze wy Swoim: "Będą znaki na słońcu i księ bawienie" Opowiedział im też pożycu i gwiazdach, a na ziemi ucisk dobieństwo: "Spojrzyjcie na dł'le ludów i zamieszanie wskutek szu- wo figowe i wszela1iie drzewa! Ody mu morskiego i bałwanów; gdyż lu- już wydają z siebie owoc, - poznadzie szaleć będą ze strachu i ocze jecie, że lato się zbliża Pod'Obnież j kiwania tego, co na cały świat przy wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, padnie; albowiem potęgi niebios zo- wiedźcie, że królestwo Boże iest bił HYMN KOśCELNY W ADWENCE staną wstrząśnięte wówczas ujrzą skie Zaprawdę, powiadam wam: ( En kima woks") Syna człowieczego, przychodzące- nie przejdzie to plemię, aż wszystko Oto glos e'~hem dźwięcznych pjen go na obłoku, z potęgą i chwałą się stanie Niebo i ziemia przemin ą złych czy;nów karci wszelki kłam: wielką Gdy zaś to dziać się zacznie, ale słowa Moje nie przeminą" w dal niechaj pierzcha ułud c ień nabierzcie ducha i podnieście głu z niebiosów Jezus błyska nam z' ADWENT Objaśnienia historyczne nadal Do ja:snych, niech umysl B ożych, wstając dni, ~iemię rzuci już : rozbrzmiewa "Alleluja" nad śwja tem nowa gwiazda lśni, Wypełniły się przepowiednie pro Od 7-go wiek u nabożeństwo ad- co nas Qd wszelkich wyrwie burz roków Dziedzictwo ludu wybranego wentowe przybrało zarazem charak przeszło w ręce Rzymian Berło zo- 1ter pokutny, który wyraża się za- j Oto Baranek nam jest dan, by spłacić darmo grzechów dług: stał o odjęte od Judy Nadszedł czas wieszeniem "Glorja" i "Te Deum'" ze łzami prośmy: z cięźkich ran, przyjścia Mesjasza Cały świat, a oraz fijoletowym kolorem szat ka- niech nas Swą łaską zleczy Bóg! przedewszystkiem naród wyb rany płańskich Zamiast "He Missa est'" By skoro błyśnie drugi raz czeka nań z upragnieniem kapłan mówi "Benedikamus Domi i strachem wstrząśnie świata krąg, Św Jan Chrzciciel, posłuszny gto no" za winy nie chciał karać nas, -sowi Bożemu, opuszcza pustynię, na Wszystkie modły nabożeństwa lecz bronił dz i eła SWQich rąk której spędził dzieciństwo, i w Be- adwentowego, jego antyfony, hym- Moc, tryumf, sława, pienie czci tanji, nad brzegami rzeki Jordanu ny i psalmy wspominają o upadku niech Bogu Ojcu z Synem wraz chrztem pokuty przygotowuje dusz(; pie rwszego człowieka i o rft?dzy ma i z Dawcą pociech zewsząd brzmi na przyjście Zbawcy Cnoty jego s~ ralnej, w jakiej pogrążeni byli ludzie!,po wszystkie wkki, w kążdy czas tak wielkie, że nie~tórzy uważają przed pr~yjściem Odkupiciela Z każ -)1,\go za Mesjasza faryzeusze wysy- dej stronicy nabożeństwa adwentororaty tają z Jerozolimy kapłanów i ich po- wego dochodzi nas tęskne wołanie mocników, aby dowiedzieli się, co do Mesjasza: "Przyjdź, nie omiesz"spuśćcie nam na ziemskie niwy Jan mówi sam o sohie On im od- kaj!" Zb awcę z niebios ob łoki! " powiada, że jest tym, którego zapopierwsza niedziela Adwentu wołała nieszczęśliwa ludzkoś ć po uwiedział prorok zajasz: "Jam głos Od dzisiejszej niedzieli rozpoczy- padku pierwszych rodziców; modliwolającego na puszczy: prostujcie na się rok kościelny pod znakiem ła się o przyjście Odkupiciela, drogę Pańską" Niepokalanej Dziewicy To też da w"bo wśród przekleństwa od Boga, Gdy Chrystus przychodzi nad Jor nemi czasy w Rzymie, w pierwszą czart panowa ł, śmierć i trwoga, dan, aby być ochrzczonym, św Jan niedzielę Adwen tu, lud zbierał się w a ciężkie przewinienia, wyznaje o Nim, że jest Barankiem bazylice Najśw Marji Panny Wię zamkly bramę zbawienia" Bożym, którego krew zmyje grze- kszej Cała Msza tego dnia przygow tern smutnem położeniu znajdochy świata towuje nas do podwójnego przyj- wał się świat przez kilka tysiecr Po upływie pewnego czasu Jana ścia : miłosierdzia i sprawiedliwości lat; cierpiał, tęsknił, ale ufał i wiewtrącono do więzienia w fortecy W k o l e k c i e, czyli urzędo rzył, że przyjdzie Odkupiciel i namacheron, na wschód od morza Mar wej, zbiorowej modlitwie, Kościół prawi wszystko, co zepsuł grzech twego w Perei Tam dochodzą gr) św woła przez usta kapłanów: W ciągu czterech tygodni przed wieści o cudach Chrystusa Wysy"Wzbudź, błagamy Cię, Panie, po Bożem Narodzeniem ustają wszelła wtedy dwóch swoich uczniów d0 tęgę Twą i przybądź, abyśmy przez kie zabawy i wesela Kościół przyw Jezusa z zapytaniem: "Tyś jest, Któ Twoją obronę byli wyrwani od gro dziewa fijoletowe, pokutne szaty, o ry masz przyjść, czyli innego cze- żących nam, wskutek grzechów na- sklepienia świątyń odbijają się posę kamy?" Uczynił to, aby Jezus mógł szych, niebezpieczeństw, i za Twą pne pieśni adwentowe stwierdzić publicznie swoje posłan-, pomocą zostali zbawieni" Codziennie przed świtem spieszy nictwo W L e k c j i św Paweł upomi- pobożny lud polski do kościoła n~ Nabożeństwo adwentowe na, abyśmy odrzucili uczynki ciem- Mszę św zwaną "Roratami", po:1ie Radość z rychłego posiadania Zba ności, gotowali się na przyjście waż rozpoczyna się od słów,rorawiciela była dawniej przewodnią Zbawiciela i byli zarazem przygo- te celi desuper", co znaczy "Spuśćcie myślą czasu adwentowego, a i tera~ towani na przyjście Sędziego rosę niebiosa" Jest to Msza ŚW, na jest nią w znacznej mierze, dlatego W E w a n g e j i czytamy prze cześć Matki Boskiej, owej Jutrzen -

3 "GAZETA TYGODNOWA" Nr 48 ki, która poprzedziła wschód Słoń ca, Jezusa Chrystusa Roraty są ulubionem nabożeństwem narodu polskiego, uczęszczali na nie nasi królowie, rycerstwo, szlachta i wszystkie stany W pewnej wiosce górskiej, na pograniczu czesko -śląskiem, mieszkała uboga rodzina; ojciec był robotni kiem Na początku wojny świato w ej mus i ał iść do wojska Dla biednej matki z dziećmi rozpoczęły się cięż kie czasy, dokuczała im nędza, ak nie tracili nadzieji, zaczęli uczęsz czać na roraty i prosić Matkę 3jświętszą, aby ojciec wrócił na Boże Na rodzenie! Minęły jedne, drugie i trzecie świę ta, a ojciec nie wracał; zginęły o nim wszelkie wieści Rodzina jednak nie t raciła ufności w opie kę Maryi ~ modlił a się dalej wytrwale Po kilku latach, w samą wigilję Bożego Narodzenia, ojciec wrócił szczęśli wie do domu Matka Boża wysłuchała próśb swo ich dzieci i przyprowadziła im ojca my w dzisiejszych ci ę żkich czasach nie traćmy nadziej i Pokutujmy za grzechy, a Bóg przyjdzie i zbawi nas! Największy most kolejowy w Polsce JJUduje się ljla ~l ąs'kll Cieszyńskim w Wi~le na GlębcLl DłuR"oŚĆ jego wynosi 126 metrów, a wysokość w fuku i silnym spadku 26 metrów Most będz i e gotowy z początk ; cm wiosny prz ysz łego roku, ruch kolejowy zaś będzie otwarty na tym odcinku w lecie 1933-go roku Koszta budowy mostu \vy niosą około pól miliona zlotych Prawdzie - )%(-- Doniosłość Str 575 nauki religji Trzeba znać zasady wiary wszystkiem należeć do Kościoła ka- matka nie mogła mu kupić obuwia W pierwszą niedzielę Adwentu roz toickiego i znać dobrze zasady wia Kap ł an litując się nad biedakiem, poczyna się rok kościelny W ciągu ry Przy końcu świata, na są dzie 0- pozwolił mu podczas zimy pozostać następnych 52-ch tygodni Kościół statecznym Bóg nie zapyta nas, czy w domu Ale chłopczyna odpowieprzesuwa przed naszemi oczyma byliśmy bogaci, uczeni lecz czy zna dział: "Choćby mi noq'i miały zmarwszystkie tajemnice wielkiego dzie- liśmy Boga, czyśmy Mu sł użyli : znąć, będę przychodził na nauki, ała Odkupienia,przypomina nieustan ~ P ewien mary chłopczyna już wcze by sie dowiedzieć, jaka jest droga nie, co Bóg dla nas uczynił, chce bo- śni e zrozum iał jak ważną rzeczą cio nieba" wiem pobudzić nas do pracy nad zba jest nauka religji Był bardzo biect- Reli«a uczy, jak zdohvć szczęście wieniem duszy ny i musiał z daleka i boso chodzić Gdyby nas kto powiadomił o wie Ażeby się zbawić,trzeba przede- na naukę do kościoła, gdyż uboga kim skarbie, ukrytym gł ęboko pod i JAN SŁOMKA były wójt w Dzikowie (101 powiada: "Z bólem serca muszę po- waty się galary z kamieniem wapamfałnlkl włoś(lanlna wiedzieć, że u pana cegły kupiś n~~ D~ennvm Tednaksorawyiużniezasy mogę, bo byłem u P ancera zamowlc Olałem Poszed łem do hrableq'o z Wiedział on od ludzi, że ja na ce- wapno, a ten mi oświadczył, że jak prośba żeby mi dał pozwolenie na głę mam odbyt, bo, kto u mnie ku- cegły u niego nie wezmę, to za wa- skład kamienia wapien neq'o nad Wi pi ł cegłę, szedł do niego po wapno, pno będę musiał zapłacić drożej, a s ł a, co uzyskałem znbo,vianwszy więc chciał za wszelką cenę mieć i niema tu innego handlu z wapnem" się p łacić za to nodobnie iak P~ncer, cegielnię i starał się tak długo, aż u tak się stało że cegłę i wapno po 2 zfr od każdeq'o Q'alara Wtedy hrabiego cegielnię poddz ierżawił i wzią ł u Pancera Wtenczas poru- naoi alem do Dvrekcii skarbu we począł wypalać cegłę na sprzedaż szyły się we mnie wszystkie nerwy, Lwowie, i stamtąd także przyszło na wielką skalę że mi żyd tak haniebnie wlazł na mi nozwolenie Wtenczas ja zacząłem tracić od- kark Nie było innej rad y, tylko trze Skoro tak na mieiscu ~nrawa hvbiorców, bo, kto kupił u mnie ce- ba się było przed taką konkurencją ła z~ f atwiona nale7ało teraz iechać głę, musiał za karę dwa razy wię - silnie bronić, bo inaczej cegielni mo do Krakowa i kamień zakuoić Ale cej za wapno u Pance ra płacić, - jej groził upadek Postanowiłem więc to bvł twardszy sek dla mnie bo w więc każdy był zmuszony jedno i założyć także fabryczkę do wypala- Krakowie nig-dy jeszcze rie hvłem, dmgie brać u niego, - innego bo- nia wapna nie znałem tam nikoq'o nie wicdziawiem składu z wapnem nie by ło Ale sprawa nie była łatwa, bo łem z kim zawrzeć interes na dostaraz przyszedł do mnie inżynier z wtenczas nie było jeszcze do Tar- we kamienia P ancerowi moq'ło to Tarnobrzega, który miał dom budo- nobrzega kolei, i kamień wapienny ;ść ł atwiej bo miał już wyrobione wać, obejrza ł cegłę, spodobała mu trzeba było sprowadzać Wisłą, a na stosunki z Krako wem mógł tylko list się, zgodził się ze mną i kazał mi spławianie nią mu ia ło się mieć poz napisać a dostarczyli mu galarami, przyjść na drugi dzień do siebie po wolenie Dyrekcji skarbu we Lwo- co mu było ootrzebne pieniądze Ucieszyłem się, że wię - wie; nadto Pancer trzymał w dzierdowiedziałem sie jednak że jest kszą ilość cegły sprzedam i naza- żawie od hrabiego brzeg nadwiślań tam na Kaźmierzu kuniec Weinberg jutrz poszedłem do niego, a on mi ski pod Dzikowem, gdzie zatrzymy mający skład materjałów budowla- "

4 Str 576 o &r 48 Dlatego Bóg w PiŚlnie św ostrzega: "Niech si~ nie chlubi mądry z mądro ści swej, ani bogaty z bogactwa swe go, ale niech Się chlubi z tego, że Mnie zna, Boga swego!" Mamy dziś wielu ludzi uczońych, ale jakże mało uczciwych, szląche tnych i dobrych? Jluż to wykształ conych dopuszcza się niesprawiedli waści, nieuczciwości! A czemu? Bo nie znają Boga, nie rozumią zasad wiary, zaldiast więc przynosić ludziom pożytek, wyrządzają im czę~ Pierwszy polski szybowiec bezogonowy, zbttdqwany prz~z iniyniera Nale:1zklewitza stokroć wielkie szkody Słynny fiz DębicYt> Samolot waży 136 kilogramów ma po'w'ierzcłmię 16-tu metrów kwad~3to lozof francuski, Wolter, choć sam wych, rozpiętość zaś 18-tu łtetrów był wielkim bezbożnikiem, powieziemią, i uczył jak go wydostać, za- niż wszystkie skarby świata, "bo na dział jednak mą dre słowa, że szkopewne wszyscy chcieliby nauczyć r cóż przyda się człowiekowi, choć ła bez religji wychować może tylko się tego sposobu, choćby to była by cały świat zyskał, jeżeli duszę bandytów i złodzieji Starajmyż Się rzecz trudna i ciężka Nauka religji swoją straci?" Cóż z tego, że kto ś o gruntowne poznanie zasad wiary, mówi nam o największym skarbie i ukończy wysokie szkoły zdobędzie abyśmy wiedzieli jak żyć na ziemi i uczy jak go można znaleźć Bo czyi świadectwa naukowe, jeżeli nie nau osiągnąć prawdziwe szczęście v,,' zbawienie nie jest największe m bo- czy się kochać Boga i bliźnich, je- wieczności Ks st Marchewka gactwem o które wszyscy powinni żeli nie będzie umiał żyć uczciwie? się starać? W niebie Bóg obetrze wszelką łzę z naszych oczu, tam już 7 nie będzie smutku, lecz radość bez końca Czyż więc nie warto takiego Ś w ą t ('"' b w a Wa n d a M a c z e w ska szcześcia szukać i dla niego praco(dokończenie) W dniu 25-ym września, podczas wać? Nauka religji uczy nas, jak Na plebanji w Parznie godziny, którą w przedwieczornej Ostatnie lata swego bogobojnego porze przebywała w modlitwie wspomniane szczęście zdobyć, dlateg-o jest ona najważniejszą ze wszy życia spędziła Wanda w domu pro- przed Najświętszym Sakramentem, stkich nauk boszcza parafji Parzno, ks Świnar- Wanda znowu wpadła w zachwyce le to człowiek musi się namozo- skiego, który żywił dla niej głęboką nie Obecnym wydawało się, że laić natrudzić, żeby zostal lekarzem, cześć da chwila duch jej oderwie się od profesorem inżynierem lub naw~t ' Miała i tam swój pokoik oraz obo- ciała i już nie powróci Nie stało się rzemieślnikiem Zawody te, jednak wiązki, którym się oddawała z wła- to jednak; gdy minęło widzenie, \Van pomagają nam tylko do zdobycia! ~c~wą sobie ~um!e~n<?ścią Przeżyła d~ ~owiedziała obecnym, że ':1kaz~t chleba i rzeczy doczesnych Pan Je luz lat 74 Sły lej me zdawały Się Sę Je] Pan Jezus zapowedzał, ze zus zaś mówi: "Szukajcie naprzód niknąć, tylko cera stawała się jak- nazajutrz o godzinie, W której sam królestwa niebieskiego i sprawiedli- by coraz bledsza, przezroczystsza; umarł, to jest o 3-ej po południu, zawości jego, a reszta będzie wam również szczuplejsza i jakby bar- bierze jej duszę ze świata przvdana!" dziej uduchowione wydawało się jej Przyjęcie Wijaty św Zbawienie duszy jest ważniejsze, ciało Zamówiwszy sobie na następny Siostra polskiego ludu ' wszystko, żebym od swego zamiaru wysyła też galarami; wziąłem więc adres do niego i wyje- odstąpił, żeby mu handlu nie psuć, chałem do Krakowa: wozem do Dę przedstawiał, że mogę na tern stra cić majątek, obiecywał, że mi luz bicy, a dalej koleją Jednak, choć ja robił~m bez roz nie będzie odciągał odbiorców Ja głosu, Pan cer dowiedział się o mo- robiłem mu ostre wyrzuty, ostatecz ich zamiarach Ja w Krakowie wy- nie rozeszliśmy się z niczem, a w końcu zdołałem mu zniknąć z oczu chodzę ze stacji, rozglądam Sę, widzę Pancera; następnie gdzie się i udałem się na Kaźmierz Weinberg przyjął mnie bardzo do ja obrócę, - on idzie wszędzie za mną z tyłu Boję się iść wprost na brze i przyrzekł interes za~atwić jak Kaźmierz, bo myślę sobie, że pój- najlepiej, bo na Pancera miał złość dzie za mną i cały inferes zepsuje z czasów, kiedy był z nim w stosun Chodzę więc i rozglądam się po uli kach handlowych Zamówiłem na ra nych, które cach ale ten wszędzie Z:l mną Że by się go pozbyć, wszedłem do kościoła i modlę się dość dłu go; - wy chodzę, - on czeka, a następnie idzie za mną Poszedłem na nocleg, - wy chodzę rano, patrzę Pancer czeka przed domem noclegowym i śledzi mie dalej Wreszcie przystąpił do mnie, przywitał się i prosi na piwo W piwiarni mówi mi, że wie, pocom do Krakowa przyjechał, - i prosi na zie galar kamienia wapienne?,o kil ka beczek cementu i gips1l i, widząc, że kupiec jest porządny, ::lałem mu na rachunek 600 zlr Na lo on zapro sił mię do swego prywatnego miesz kania, pokazywał pokoje, porządnie umeblowane, i rzecze do mnie:,niech pan nie myśli, że lla pochwa ły pokazuję swoje gosp0dctrst NO czynit;> tak dlatego, żeb yg mi~ pan poznał i pojechał spokojnie d,) domu; - bo, jak jestem kupcem, pier wszy raz mi się to przytrafia, że gos podarz, Lie znając mnie, od ralu 11(1 wierza mi grubszą kw J' ~; w K 'a k )wie rużo jest takich, UJrzyby w cztery oczy pieniądzl! ndebr~lj, i więcejby ich pan nie widział " Podz!ęko\\ a;r m mu za do:)re ":0\10 i pożegnałem się Do domu wracałem też razem z Pancerem W drodze zaczął się mnie żałować, że niepotrzebniem sobie pa rę reńskich stracił na podróż do Kra kowa, na co mu odpowiedziałem, że wcale tego nie żałuję, bom Kraków widział Nic zaś nie wiedział o tem, żem był u Weinberga i że zamówle nie tam uskuteczniłem, tylko zauważył, że miałem nowy kapelusz Gdy na drugi dzień spotkałem się w Tarnobrzegu z żydkami, ci mi opowiadali, że Pancer śmieje się ze mnie, że chłop chciał jemu kupcowi robić konkurencję, ale nie umiał bo zaledwo potrafił kupić sobie w Kra kowie kapelusz, bo do tego tylko zdatny tak śmiał się dalej d c n

5 "GAzETA TYGODNOWA" Nr 48;/: dzień 'WUatyk, panna Malcze:vska spędziła Str 577 noc na przygotowamu do uroczystych chwil, które miała prze być Zrana, stosownie do życzenia, wszedł do jej pokoju ks Świnarski, aby ją wyspowiadać Następnie V obe cności ' pobotnych, którzy skupili si ę w olizkości jej loża, zasilił ją Ciał ęm i Krwią Chrystusową Twarz leżącej promieniała radości ą i milością; obecni i sam ks: pro- boszcz plakali Jakby odgadując te jego uczucia umierająca zwróciła się ku niemu z w dzię czneql spojrzeniem: - Dziękuję ci, mój ojcze duchowny, karmicielu mojej duszy Ciałem Zbawiciela'! Będę na tamtym świecie pamiętała o tobie i twojej parafji, Żal ścisnął serce kap lana, że ów aniol odlatuje z jego domu do nieba -,-Panno Wando - rzekł - poślę po lekar~a On da środki na wzmo cnienie i przyjdzie pani jeszcze do siebie - Pocóż trudzić ziemskiego lekarza - odparła, - kiedy lekarz mebieski wezwał mię do Siebie i już Jedwab należy do tkanin najbardziej poszukiwanych, modnych i nawet, jak mówi-l ;ekarze, zdro wych w 'noszeniu Polska ~prcwadza wczllie iedwabiu za 30 miljo!1(,\v dz iś popołudniu pójdę do Niego Dzię złotych Hodowla jedwabników opłaca się nadzwyczaj Z jednego hektaru sadu m()~ kuję wam za przybycie, bracia mol można otrzymać 2500 złotych czystego dochodu rocznie Koszta hodowli jej- dodała, zwracając się do klęczą- wowego wabników i pracy, która nie trwa dłużej, juk 6 tygodni w roku, są bard~o małe ~a cych wkoło, - ale proszę, pójdźc i e frb razku widzimy 15 kilogramów oprzędów jedwabnika, z których można uzyskać 4'i teraz do kościoła i dziękujcie Bogu milionów metrów prz ę dz iw a jedwabiu Prav\'dziwe bogaotwo! za łaski, któremi mnie przez całe ży i ciewobsa1yp~wał: d J' ~ali za świętą Ciało jej narazie zło-! Zadania AkcJ'i KatolickieJ' st l, pozegnawszy Ją, o esz zone zostało na cmentarzu w Parzprzy'ciszony~ krokiem, z oc~ami?et nie i zaraz ogólna cześć otoczyła mo (Z szeregu arl)l<:l~ick~9,) lo jest Akcja nenu łez KS ą dz wysuną ł S ę takze '1 kt' b " d ' b' le ł' ty gl ~, <:Hą P? Oznl co zen!1 u le - Potrzeba doskonałości chrześciiańz os t ala zona orgams rab kwatam Osta,tni e chwile Pielgrzymki do grobu świątobliwej SkleJ, Kedy ~0v:rocl, po odprawl~n1u Wandy Zadam,e?dbu~ow~ :,wlata wemszy SWlęt~J~ zastał Wa~dę, lez ącą Świadkowi e świątobliwego życia dł~g mysli wob B?zeJ, czyli odno w ~a1szym Cągu z kr~yz~m w rę- Wandy wzywali teraz jej wstawien wlem::t w s z y s t k e g o w C h r y ku pogrą~oną \~ mo~btwle nictwa przed Bogiem i wciąż roz- s t u S e, p~zekracz~ s'yym ogro- ~a~ Się pam czuje? - zapytał chodziły się i rozchodzą wieści o m~m slabe s!ły ~udz~le bez wytrosklwie cudach, otrzymanych za jej pośred raz~ego )VsPo!dzałama,Boga me - Dobrze, tylko b~~dz? zesla- nictwem P od wpływem tych wie- m~ze ~yc w zaden spo~ob,~okona bła m W~ale Się podmesc me t;,o~ę: ści, ks biskup Zdzitowiecki pozwo- n~ Ś~adczy o te~ bezsllnosc 400-tu Jednakze w kilka godzlll poz!llej przenieść ciało świątobliwej nie- mlj?now ~atol~ow, rozproswnych uczuta nowy przyrł"y'w Sł Wow- wiasty do dolnego kościoła w Parz- po całym sw lece,,wo~ec straszll\,:e czas prosiła orgamscmę o wydoby- nie go zalewu zła, ktore swlat ogarnia cie z komody ub~ania" które sob!e Wanda prosiła, żeby na jej grobie i ~oraz g!ębiej?o~rąża Nied?ść ~o ~rzygot~wała na s~le~c; ubrala Sę umieszczono napis: W~~ byc k~tohkjem z lmlema? me: popro~lla? Oleje sw~te "T u s p o c z y waj ą koś c i- dosc odmawa~ codzl~~ny pa~lerz i PrzYJęła Je z glębo~lem skup~- p r o c h y s i o s t r y l u d u p o 1- ~a~ na ~ydzlen ~~ędzlc godzmę \~ lllem~ raz Jeszc~e podzl~ko\~~ła kslę s k i e g o, s ł u ż e b n i c y P a n a swlątym; me~osc ~awet ods}omc ~u l, spr~wdzl\yszy bhskosc zap?- J e z u s a i N a j ś w i ę t s z e j głowę przed flgur~! zachowa c nawledzan~j godz~~, pogrązyła Sę J e g o M a t k i" kazane posty! c~oc te ~ewnętrznp całkowce w 1!1ysh ~ ~Ogu Ale życzenie to nie zostało dotąd oznak n~szcj wlary dzls często 5,\ Sz~zęshwa smlerć wypełnione, bo zarówno wierni jak kary~cdme z:-medbywane ~hry Gasła c~c~o' me przech9dz~~ i duchowieństwo spodziewali się dla stns ląda dla ;::-, ~;he całego ~YCA lil przez ~clsk1 clę~klego dla Dl~ktorych świątobliwej zmarłej godniejszego szego' ~l~ce 0,1 ~a~ ~ra'y~zwej d'~ ko~ama Clato ~ej, uduchowlone ~no grobu, który zapewne zostanie WZDle s~onal o,r l,~h r7es~!ja~sk lej "Bą'!z,!ą l u~artwlemem, nle stano,wlło, siony, kiedy proces kanonizacyjny Cle ted~ d?sk<?nah, Jako OJC~C J~k u mnych, V:lę~ema, z ktorego uzna jej ciało za relikwję wasz meblesk doskonałym Jest clęzko wydostac s~ę duszy Tymczasem śpieszą do jej grobu (Mat 5-48), ~~sn~ła nareszcie w Bo~, SPD: pobożne dusze w pielgrzymce i li- ~amy Go, tedy wyzna\,:ac caleu; kojm~ 1 Ccho, o z~powledzjanej 3-eJ czne rzesze zanoszą modły o przy- zyclem, ~yslą" stowem czy~em ~o~zlme Był to pątek 26-go wrze- śpieszenie chwili, w której nowa i Aby!o?Sl~gnąc, duch nasz mus posma 1 96~go roku,święta polska zajaśnieje na otta- konac mzkle popę~~ c~la! czego bez ~ae?\~le ~ozeszła Sę wladomosć rzach całego świata katolickiego pomocy ł~~kl_b?zej me J e~ t w stao Jej smlerc, tłumy ludu przybyły nie uczymc Zr od łem ł aski dla dupomodlić się u zwłok tej, którą nwabr-nae szy jest Sakrament św Eucharystji l' m

6 Nr "GAZETA TYGODNOW N' Polski okręt handlowy "Sląsk" na pelnem morzu ~ niestety, kal eką Przed kilkunastu la ty, po kąpieli w morzu, został tk-nię~ ty paraliżem i stracił władzę w nogach Długie i kosztowne leczenie ty le tylko osiągnęło, że przy pomocy stalowych protez, zastępującycll bezwładne ścięgna, jest on w stanie zaledwie posuwać nogami bez moż ności podnoszenia stóp Kalectwo nie' z gnębiło jednak tego człowieka i nie przeszkodziło mu zająć obecnie w jego ojczyźnie najwyższe stanowisko zarazem jedno z najwp ływow szych w świecie franklin Ruswelt będzie 32-im z kolei prezydentem Stanów, a pierw szym, którego matka żyje jeszcze i może b yć ś wiadkiem wprowadzenia syna do Białego Domu Wiceprezydentem Stanów wybrany zostal demokrata Dżon Garnier Większość w sejmie i senacie Jednocześnie z wyborami prezydenta odbywały się w Stanach Zjednoczonych wybory gubernatorów oraz członków senatu i izby re- Kto nie korzysta często z tego źró- wym wszystkich urządzeń społeczda, ten nie posunie się w doskona- f nych, calego życia ludzkiego, i dolości chrześcijańskiej prowadzić z czasem do zapanowapraca apostolska członków Akcji,nia p o k o j u C h r y s t u s o w ekatolickiei g o w K ról e s t w i e C h r ypierwszem więc i najważniejszem : s t u s o w e m prezentantów czyli sejmu związkcjwego Wybory te dały zwyci ęstwo z~?aniem Akcji Katolickiej jest sku-,z ~~żności tych zadań wynika, również demokratom; będą oni miepc ok~ło stt~ndaru S:hr~s t1:lsa tych ~o~n~ez, ze członkowie, Akcji Ka,to li w se'mie rz tracza ' c wiekatolikow, kt?r~y, os~ą~nęce ~osko hckej muszą odznaczac Sl~, procz kszość] p Y Ją ą nałości chr~es~]~nskle] po~tawl~ so ducha ~raw?zl\~e~ poboznoscl, ~o~u Wyniki wybo rów będą ogłoszone bie za cel ~ycla będą zmlerz~c do ; mem, clerpll\yo~clą, wy!rw'llosclą, urzędowo dopiero dnia 4-go marr:a tego celu cerpll\~le, lleus~anne! odwa~ą, poswlęcelllem wlar ą w 1933-go roku Ostateczne glosowadru~lem zadalllem AkCJ Kat~h- zwyclę~t~o sprawy Boze], ~lowel1! nie elektorów nie budzi żadnych ckiej Jest stała praca nad,p~gł,ębl~-:, cnotam pl~~wsz:ych,apostołow, kto wątpliwości, gdyż mają oni obowią niem doskona!oscl chrzesc]ansklej ~z:v: r~zllle~1 "Y larę ~w po caly1!l zek glosowania na tego kandydata, wśród czlonkow oraz pr~y~otowa- s:-~lle~le NC WęC dzlwn ego, ze OJ- na którego głosować przyrzekli nie ic? do pracy apostolskej w spo- cec sw nazywa AkCję ~at,ohc~ą ' swym wyborcom łe,czenstw~e Pra~a ~~osto~ska ~zło~ a p ~ s tho l s t w e m l u d z S W e Kiedy p Ruswelt obejmie władzę'! kow AkCJ K~tohckleJ zmlerzac ma c k C Ruswelt według prawa i zwyczado przepo]ellla duchem Chrystuso - d c n nż Lech Rościszewski ju mógłby objąć swój nowy urząd dopiero w marcu Ale, wobec tak wielkiej klęski republikanów, odzyw Białym wają się w Ameryce glosy, że p Zwycięst wo demokratów wsze skrzypce Rodzina jego wy- łiuwer winien ustąpić ze stanowiska iedziba prezydenta Stanów Zje- wodzi się z Holandji Ma on lat 50 i wcześniej, gdyż w toku znajduje się dnoczonych Północnej Ameryki w jest dalekim krewnym byłego pre- wiele spraw ogromnej donioslości i W aszyngtonie, zwana "Białym Do- zydenta Stanów, z czasów przedw0 to nietylko w samych Stanach, ale i mem", będzie miała nowego, na lat jennych, Ś p Teodora Ruswelta \V na szerokim świecie, a prezydent, cztery, gospodarza Zostanie nim p młodości pracował jako adwokat, niecieszący się zaufaniem narodu, franklin Ruswel t, przedstawiciel lecz niebawem poświęcił się polity- będzie na każdym kroku skrępowa stronnictwa demokratycznego, któ- ce i w 1913-ym roku został wybra- ny i pozbawiony możności powzię re zwyciężyło w wyborach dnia 8 ny senatorem stanu Nowy Jork W cia wyraźnych postanowień Nielistopada b r Zwycięstwo demokra okresie wojny światowej franklin wiadomo jeszcze, jak postąpi p liutów nad republikanami, zwolennika- Ruswelt był ministrem floty mor- wer, oświadczył on tylko, że zamiemi dotychczasowego prezydenta Hu skiej, pod koniec zaś wojny pełnił rza po ustąpieniu wycofać się całko wera, było przytłaczające, gdyż na obowiązki inspektora portów wojen wicie do życia prywatnego P Rus531 elektorów czyli członków zgro- nych Amerykańska marynarka dużo wet natomiast zaznaczył, że w każ madzenia, wybierającego prezyden- mu zawdzięcza, gdyż zdołał rozbu- dym razie przed nowym rokiem nie ta, 472-ch należy do demokratów, a dować ją do potęgi, współzawodni- złoży urzędu gubernatora stanu Nozaledwie 59-iu do republikanów czącej z marynarką angielską, "kró- wy Jork, w którym jego następcą be; liuwer otrzymał większość głosów lową mórz" W 1919-ym roku przy- dzie p lierbert Lehmann, również tylko w sześciu stanach (na 48) Ta- jechał do Europy i brał tu ud~iał w demokrata Zwycięstwo demokratów to cały kiej klęski republikanie rządzący,v rozbrajaniu wojsk W 1928-ym rostanach Zjednoczonych od lat dwu- ku zostal wybrany gubernatorem przewrót w Stanach Zjednoczonych stanu Nowy Jork Pobici sromotnie republikanie munastu, nie spodziewali się P franklin Ruswet, człowiek o szą opuścić wpływowe i dochodofranklin Ruswelt Przyszły prezydent franklin Rus niezwyklej energji i ruchliwości, 0 - we stanowiska; politycy wszystwelt, rzecz ciekawa, nie pochodzi z raz o pogodnem usposobieniu, (ulu- kich państw spodziewają się, że pod rasy anglo-saskiej (czyli angielskien, l bioną jego zasadą - hasło amery- rządami demokratów musi zmienić grającej w Północnej Ameryce pier kańskie: "bądź uśmiechnięty"), jest, się kierunek polityki Stanów Pre, Nowy >gospo'darz Domu

7 Str 579 "GAZE1 A T YGODNOWA" Nr 48 ' ska (związkowa) obojętnie patrzy :z;ydent Ruswelt powitany ' został w /krajach -eumpe-jskich- ba-j:gz9 ż-yczlina całkiem jawne lekceważenie prohibicji przez restauracje i szynki w ie, chociaż, prawdę mówją c, wsze Yegu ważnych spraw, ob chodzących Udział Polaków w wyborach Europę, jego osobiste stanowisko Polacy ame rykańscy w swej wię właściwie nie jest znane kszości głosowali na Ruswelta: derządy HuweTa mokratów, pamiętając, iż demokrata Ustępujący prezydent p Herbert prezydent Wilson był tym mężem luwer był swego czasu również wi stanu, który sprawę niepodległości tany przyjaźnie przez Europę, gdyż Polski postawił na porządku dzie!1znano go tu jako kierownika amerynym jako warunek pokoju Franklin kańskiej pomocy żywnościowej dla Ruswelt przed wyborami nie omiesz krajów zniszczonych przez wojnę, kał wydać odezwy do Polaków w ale Europa srodze się na p Huwerze Ameryce, w której prosząc o poparzawiodła Poza Ameryką nic go nie cie, podkreślił zasługi wychodźctwa ()bchodziło, a swoją obcesową polipolskiego dla przybranej ojczyzny tyką przyczynił się on wydatnie do amerykańskiej obostrzenia światowego przesilenia Socjaliści w Stanach Zjednoczonych gospodarczego B ył bojownikiem nie mają znaczenia Warto zaznaczyć, że oprócz pp wielkiego kapitału amerykańskiego, któremu wiernie slużyl Dobrobyt Huwera i Ruswelta był i trzeci kap Stanów Zjednoczonych, wynik zbodydat na stanowisko prezydenta Sta gacenia się w 'tlobie wojny, pragnął nów Zjednoczonych - socjalista p utrwalić kosztem wyniszczonej EuThomas Otrzymał on 395 tysięcy ropy, której kazał płacić długi W')606 głosów na ogólną liczbę 23-ch Franklin Ruswelt miljonów oddanych kartek i to w jenne w złocie Stany Zjednoczone ()toczył chińskim murem wysoki :h kraju, gdzie jest 10 miljonów bezrrj<:eł, zamknął granice państwa dla wy jego stronnictwo demokratyczne jest botnych Widzimy więc, że w Amechodźctwa z innych krajów, nie chciał dość nieustępliwe Prohibicja w Sta- ryce wpływy socjalistyczne są nibrać udziału w pracach Związku Na nach, czyli zakaz wyrobu, sprzedaży kle i że pomimo ciężkiej doli, roborodów, ale narodom europejskim u _ i spożycia alkoholu, będzie zniesio- tnik amerykański nie idzie na lep 0~iłowal narzucić swoją wolę, naprzy na, narazie wolno będzie prowad:7ić bietnic czerwonych "proroków", tokład w sprawie rozbrojenia Wie- ; handel winem i piwem J,uż i obecnie rujących drogę komunizmowi rzył w potęgę pieniądza, przez hoj- od daty wyborow, policja amerykan L R skl ile szafowanie kredytami popierał przemysł amerykański w takim St0'Wiadomości Jlniu, że przemysł ten, rozwinąwszy ~ię do niebywałych rozmiarów, Z3- W ~RSZA WA Sąd NaJwyzszy rozpatruje ~becnie <:zął pożerać samego siebie Dobro- Zmiany na stanowiskach przedsta- pr'?test z okrę~u Tar!10pol l Zł?byt amerykański, należy już do prze wicieu Polski zagranicą czo~ Wldoczme s~onczy Sę PlęCO szłości, miljarderzy i miljonerzy pona skutek zarządzenia ministra letn1 okre~ prac ~ejmu, a, Sąd NaJtracili fortuny lub znacznie są dziś s?ra'y zagranicznych p Beka nastą wyzszy: me dobrne ~o konca ~ r~z ubożsi, a dziesięć miljonów bezro- plą lczne zmany na stanowskach patrzenem wszystkch sprzeclwow botnych domaga się napróżno pracy przedstawicieli Polski zagranicą wyborczych: j chleba; przyczem w Stanach ZjeZmiany te pociągną za sobą 01Uczczeme pa~lł~cl zmarłych <lnoczonych nie istnieją ubezpieczl!- ' brzymie koszta przeprowadzek Jelo~nikow nia społeczne, z nędzą zaś walczy dno przeniesienie ~osła z Waszyng- Na Placu u~j LubelskleJ w Wartylko; prywatna dobroczynność Pró tonu w Stanac~ ZJednoc~onych do sza~e wz~le~lono pommk dla yszino p łiuwer szukał wyjścia z poło TokJO w JaponJ pochłome podobno cze~la ~amlęcl zmarły~h lotmkow Ż'Y~kl WlgU~Y P0!ll:lk, przedstaienia i próżno się łudził, iz kryzys około 50-ciu tysięcy złotych Tychło przeminie Ameryka ponosi W roku ubiegłym minister~t~o wl,a]~cy postac 10t~lkow, opartego teraz karę za sobkostwo, wyzysk in s~arbu rozc~odowało na przemese o smlgło ~a!ll0lotu, Jest dzełem znallych narodów i barbarzyństwo pie- me urzędnikow 775 tysięcy złotych nego rze~bl~rza Wlttmga niądza l~ wobec tak licznych zmian, wyodsłomęcja dok~n~ł Pan Pre~y Co zamierzają uczynić demokraci? mosą wydatki w nadchodzącym fo- ~ent Rzeczypo~polt~J pr~y udzale Czy demokraci zdołają naprawić ku budżetowym? Jaką wartość ma hczme zebranej pubhcznoscl błędy republikanów, pokaże to czas, ją oszczędności rządowe, o których Nabożeństwo za duszę ś p Henryka w każdym razie można spodziewać ciągle się mówi? Sienkiewicza się, iż prezydent Ruswelt będzie się Podroż zastępcy ministra Szembeka Dnia 15 b m, w rocznicę śmierci starał zbliżyć swój kraj do inny(;h Ponieważ mianowanie pułkownika Ś p Henryka Sienkiewicza, starapaństw, zapoczątkowując współpra- Beka ministrem spraw zagranicz- niem Polskiej Macierzy Szkolnej od cę międzynarodową nad zwalcze- nych odbiło się nieprzychylnyrn e- było się w kościele archikatedra che~ za granicą, pisma, zaś fran - nym św Jana w Warszawieo,godz niem, p~zesileni~ gospo~arcz~g~ MO\\'lą obecme o mozhwoscl przy cuskle bardzo ostro nan napadają, lo-e] rano uroczyste nabozenstwo stąpienia Stanów do Związku NarJ- dlatego zastępca ministra spraw za- żałobne dów, który przecież stworzył nikt granicznych p Szembek udał się do Związek Nauczycielstwa Polskiego inny tylko amerykań ki prezydent Paryża, Londynu i Brukseli, aby u- przeciwko Stowarzyszeniom Mlodzieży Polskiej Wilson, a którego dzielo popsuli latwić pracę nowemu ministrowi przez niechęć swą republikanie Co Sprzeciwy wyborcze Wykazywanie nieprzychylnego i J~ dwa la!a minęły od cza~u wy niewłaśc~wego stanowiska Związku do długów woje~ny~h p Ruswel,t podobno \VYPowledzlal Sę za lcn borow do sejmu, a Je zcze me za- NaUCZYCelstwa Polskiego do najpozmniejszeniem, ale w tej sprawie i latwiono sprzeciwów wyborczych tężniejszej dziś w Polsce organiza- z kraju

8 GAZETA TYGODNOWA" Str 580 ch StowarzyszeÓ Młodzieży Polskiej niejednokrotnie zaprze czenia nauczycielek i nauczycie! katolików, należących do Związku; twierdzili oni, że jest inaczej Społe czeństwo katolickie czułoby się szczęśliwe, gdyby rzeczywiście był o inaczej i gdyby Związek Nauczycielstwa ustosunkował się rzeczowo do Stowarzyszeń Niestety, nadzieje te w zupełności rozwiewa okoliczność, która miała miejsce na zjeździe przedstawiciela Związku Nauczycielstwa w dniu l -ym lipca 1932 roku Wtedy to komisja społecznooświatowa Zjaz,du ' powzięła nas tę - wywoływało Nr 48 należącego do browaru liaberbusza Mały; drewn~ any domek, przylega'jący do btowaru, został zmiażdżony gruzami Przyc~yną strasznego wy padku było nagromadzenie na skladzie liaberbusza nadmiernych ilości browarnego, przeznaczt> nego na wyrób słodu Jęczmień cięża rem swoim spowodował wygięcie się ściany składu, a nast ępnie zawalenie Na ratunek 'przysypanym gruzami, których straszny wypadek zaskoczył we śnie, pospieszył posterunek s zk oły policyjnej, znajdujący się w pob liżu, a następnie liczne stra pującą uchwałę: że pożarne Z pod gruzów wydoby"zjazd stwierdza, iż towarzysze to 20 trupów, w tern kilkoro dzieci i kilkanaście osób rannych nie Młodzieży Polskiej nie wychopolicja prowadzi śledztwo dla uwuje młodzieży w duchu demokratycznym i wzywa ogó ł nauczycielstalenia, kto ponosi winę Oskarżostwa związkowego do bezwzględne, nym o niedopatrzenie jest dyrektor go wycofania się z' pracy w tej or Karkowski ganizacji" KRAKÓW Uchwala przyjęta jednogłośnie 1 Zajęcie, w którem niema bezrobocia przez Zjazd przedstawicieli została Jan Szembek, wiceminister spraw zagran Władze skarbowe w Małopolsce podana do wiadomości nauczycielcznych mają widocznie zamiar wzmocnić stwa związkowego w dwumiesięcz- porządzenie postanawia r ównież nacisk przy ściąganiu należności P() niku "Polska Oświata Pozaszkolna" zniżkę o 50 procent opat hipotecz- datkowych W Krakowskim DzienNr 5 (wrzesień-październik ' nych i rejentalnych przy parcelacji niku Ustaw ogłoszono ostatnio nazstr 384) Zmniejszenie wypłat zasiłków wiska 98-iu nowoprzyjętych poborjak się zachowają wobec tego ka W najbliższym czasie ukaże się ców skarbowych; w okręgu skarb() tolicy, należący do Związku, trudno z arządzenie ministra Opieki Społe- wym lwowskim przyjęto w ubieprzewidzieć Zarówno młodzież ka- cznej, aby Zakład Ubezpieczeń pra- głym miesiącu około 300-u nowycb tolicka, opuszczająca szkoły pow- cowników Umysłowych skrócił czas poborców Plaga wilków szechne, jak i starsze społeczeń- wypłat zasiłków bezrobotnym pra- '''LNO stwo katolickie będzie bacznie śle- cownikom umysłowym z 9-u miesię- W województwie nowogrodzkiem dzić zachowanie się tych nauczy ie cy na 6 grasują ostatnio stada wilków, liczą lek i nauczycieli Społeczeństwo mu- Zarządzenie to ma oszczędzić w ce po 60 do 80-ciu sztuk Napadają si t eż zwracać pilną uwagę na dal- rozchodach 25 miljonów złotych one na podróżnych, na bydło i świ szą robotę Związku Nauczycielstwa Przesyłki z zagranicy dla ubogich nie paszące się w polu, a-nawet roi mieć się na baczności przed przewolne od cła bią wyprawy na wsie_ paścią, do której Związek ciągnie Na podstawie rozporządzenia miw gminie żytowickiej wilki ponaród w swojem krańcowem i bez- nistra skarbu, nadchodzące z zagra żarły całe stado owiec; pastuch leboż nem zaślepien iu, nicy przesył ki z darami odzieżowe- dwo zdołał uratować się, uciekając - Samorządy stracą część udziału mi dla ubogiej ludności zwolnione na dr~ewo z opłat monopolowych zostają od cła czyli opłat granicz- GDANSK Ministerstwo skarbu przygotowu nych Zarządzenie to będzie oglo- Zerwanie rokowań polsko-gdańskicm je projekt zmian w rozporządzeniu szone we ws~ystkich urzędach gmin Polska' przyznała Gdańskowi chwi rządowem o państwowym monopo- Dych lowo pozwolenie na przywózpew- Obniżenie cen lekarstw nei ilości towarów zagranicznyca lu spirytusowym Zapowiadają mię dzy innemi zmianę ustawy o jednowkrótce ma ukazać się rozporzą- bez cła na własne potrzeby oraz na złotowych opłatach od litra spirytu- dzenie ministra Pracy i Opieki Spo- wywóz surowców lub półsurowców su na rzecz samorządów Będzie to łecznej w sprawie obniżenia o 10 do zagranicę dla dalszej przeróbki i na w wysokim stopniu niekorzystne dla 15-u procent ceny lekarstw, sprze- stępnie na wwóz ich z powrotem samorz ądów, które stracą z wspom dawanych w aptekach również bez da Okazało się jednianego źródła około 40-tu procent Pożar aktów sądowych nak, że Gdańsk nadużył prawa k \V 5-ym oddziale Sądu Grodzkic- przemygał do Polski olbrzymie ilodochodów Ułatwienia w parcelacji go w Warszawie powstał pożar ści towarów niemieckich Wobec te Rozporządzenie Prezydenta Rze- Sledztwo wykazało, że podpalaczem go rząd polski wstrzymał wspomnia czypospolitej z dnia 27-go paździer był jeden z oskarżonych, który ny wwóz Niedawno miały się odbyć w tej nika b r wprowadza pewne uła- chciał w ten sposób zniszczyć akt:l twienia w przepisach parcelacyj- swej sprawy Dziwnym zbiegiem 0 - sprawie rokowania polsko-gdańskie~ nych Postanawia on, że nie będzie koliczności, pomimo dużego znisz- w myśl porozumienia, jakie zostało, wymagane przestrzeganie kolejno- czenia, papiery tyczące się sprawy zawarte w Genewie z prezydentem ~ci nabywców, jak to miało miejsce, podpalacza ocal~ły z pożaru Wino- i Gdańska d,r Zamem; Tymczase~ poprzednio, gdy pierwszeństwo kup wajcę oraz woznego sądu areszto- przedstawcele Gdanska odrzucj\ł na przysługiwało najpierw drobnym wano polskie żądanie Rząd polski prawd() rolnikom dla dopełnienia swych kar Zawalony dom przygniótł 20 osób podobnie nie ustąpi, gdyż słuszność łowatych gospodarstw, następnie ' Przy ulicy Krochmalnej w War- i prawo jest po naszej stronie, a P3dzierżawcom parcelowanych mają t- szawie wczesnym rankiem zawali- zatem mamy za sobą siłę, co najleków, służbie folwarcznej i t d Roz ła się ściana trzypiętrowego domu, piej przemawia do Niemców ję czmienia

9 "GAZETA 'fvoodnowa" Nr48 NViadomości' ~e świa ta Str 581 nim bowiem wszystko, a ' więc : zanadzó r ""VATYKAN l wieństwa; taką bowiem drogą za- j Zwiazku Narodów, wojsko mię dzy W spraw ie beatyfikacji Marii Ter~ mierz aj ą bolszew icy ułatwić sobi~ narodowe, polubowne załatwianie sy Ledóchowskiei walk ę z reli~ją w ciągu "piatiletki ', zatargów, oddanie materjałów wodn 8-go b m zakończono w Zale- k tó rą obecme prz eprowadzają ze jennych pod dozór Związku Naro; dów, za]jronienie b0-!tbardo~a~ia z burgu ws tępne badania w spra\vie wzmqż:oną ~iją ' samolotow, umiędzynarodowenie lo beatyfikacji zaslużonej i świątobli NEMCY wej zał o życielki i pierwszej general Ustąpienie rz ądu Papena tńictwa, a wreszcie obowiązek wszy nej Prz ełożonej '"Sodalicji św P iorzą d Papen'a spotykaja ciągłe nie stkich państw przyjścia z pomocą tra Kl awera" Wspomniane badania po'wodienia w wewnęt r znej polity- stronie napadniętej rozpoczęto w Zaleburgu ' dma 19-9o ce Nie mog-ąc znaleźć większości w Choć plan ten idzie w dużym sto maja 1929-go roku poprzednim sejmie Rzeszy, rząd pniu po myśli Niemiec, jednak rząd Nadto uporządkowano pisma Czci zmuszony był ' rozwiązać sejm, w niemiecki nie jest z niego zadowologodnej Sługi Bożej i wraz z odpisa- nadzieji, że uz'y ska większość po no- ' ny, Niemcy bowiem są przekonani, mi aktów wstępnego badania prze- wy ch wyborach Niestety, zawió dł że wspomniany projekt prowadzi do dłożo no je kierownikowi sprawy bea się, gdyż zwolenników jego polity_1utrwalenia i wzmożenia wpływów tyfikacji Pisma Marji Teresy Le- ki w obecnym sejmie znalazło się francuskich i całego szeregu państw, dóchowskiej i odpisy aktów badania zaledwie 10 procent Począł więc p(l ' politycznie z francją związanych, zaleburskiego przesłane będą nie- pen zabiegać, aby pozyskać sobie ' oraz dąży do zapewnienia nienaruzwłocznie św Kongregacji Obrzę- niektóre stronnictwa i tym sposo- szalności granic, ustanowionych wer dów w Rzymie, gdzie równocze- bem s t worzyć w sejmie większość salską umową pokojową śnie odby~a się ~rugie ~s tę~ne ba- przychylną dla siebie W tym celu Pisma angielskie wyrażają się o dane w te] same] sprawe (]ako w rozesłał zaproszenia na naradę do francuskim projekcie naogół dość miejscu śmierci świątobliwej Ma~ji przywódców stronnictw sejmowych, przychylnie, mimo to rząd angielski Teresy) Po gruntownem zbadanu lecz ze wszystkich stron otrzymał wystąpił z własnym planem, o wiele materjału, dostarczonego przez oba odmown ą odpowiedź ' przychylniejszym dla niemieckich procesy, zapadn~e postanowienie co Po tak wyraźnem niepowodzeniu, żą dań, na które jednak Francji tmdo dalszych losow sprawy beatyfl- Papen zwolał posiedzenie rady mi- dno byłoby zgodzić się kacji nistrów, na którem postanowiono, że ' Rozpoczną się więc znów między ROSJA rząd wniesie prośbę o zwolnienie Z wspomnianemi państwami przewetem postanowieniem naczelny mini- kłe rokowania i targi, w k!óryc'1 Kara śmierci za kradzież zboż a Jedynym dniem, w którym oby- i ster Pap en udał się dnia 17-go b m Niemcy będą się starały wyzyskać watele państwa sowieckiego nie by do prezydenta Rzeszy iindenburga, wszelkie możliwości na swą ko1i gł~dni, był dzi~ń obchodu lę-:lecia który zgodził się na ustąpienie r~ą - r~yść, aż ~r~szcie wywalczą sobie rządow bolszewckch Ludnosc ca- duo Jest to do pewnego stopna me- nezawodnle ządane ustępstwa Wre lego państwa otrzymała wtedy zwię spodzianką, uważano bowiem pow- szcie choćby Niemcy doszły do zgo kszone porcje żywnościowe Poza szechnie, że Papen cieszy się popar dy z innemi państwami, to i tak jest tem w Sowietach panuje ciągły głój ciem iindenburga oraz wojska i wątpliwem, czy dotrzymałyby i nędza, które popychają ludność do dzięki temu będzie chciał utrzymac swych zobowiązań Raczej można kradzieży zboża ze wspólnot gospo- się dalej przy władzy, nawet wbrew przypuszczać, że w odpowiedniej dla darczych i innego mienia państwo - ' woli narodu i sejmu Jednak w osta- ' siebie chwili uznają je za nic nieznawego Rządy bolszewickie, nie li- tniej chwili Pap en uznał widocznie czący "świstek papieru", jak to mia czą się z żadnemi względami ludz- to za niewskazane ło miejsce z zapewnieniem przez kości, karzą za wymienione prze- ~ P o podpisaniu ustąpienia rządu Pa nich nietykalności Belgji w początstępstwa śmiercią pena, prezydent iindenburg rozpo - kach wojny światowej Ostatnio sądy Białorusi Sowie- ' czą! osobiście narady ze stronnictwa SZWAjCAR j A ckiej skazały na śmierć 6 osób po- mi, aby rozpatrzeć się w położeniu Wznowienie obrad Związku Narodów w Genewie chodzenia polskiego, a mianowicie: i rozważyć komu polecić tworzeni~ Borysiewicza, Ozirskiego, Besma- nowego rządu Narazie są przewidy Główny sekretarjat Związku Nana, Krzywoblockiego, Gustowskie- wane dwie możliwości : albo prezy- rodów w Genewie ogłosił porządek go i Klocka Zostali oni oskarżeni o dent będzie chciał utworzyć rząd z obrad posiedzeń, które rozpoczynarozkradzenie mienia wspólnoty, pod przedstawicieli wszystkich stron- ją się dnia 2l -go b m palenie i wystąpienia przeciwrewo- nictw, albo też odda władze w ręce W pierwszym rzędzi e pójdą pod lucyjne, to jest przeciwsowieckie :najsilniejszego stronnictwa hitlerow obrady sprawy zatargów chińskokomuniści rosyjscy, chcąc osla- ców, z tym jednak warunkiem, że japońskie go i boliwijsko-paragwajbić wrażenie, jakie wywołują ciągłe naczelnym ministrem nie byłby ii- skiego, następnie rozpatrywana bt;wyroki śmierci za kradzieże żywno tler, któremu iindenburg nie bardzo dzie skarga mniejszości niemieckiej ści, a zarazem zrzucić z siebie od- ufa, lecz ktoś inny z jego stronnk- w Polsce na rzekome jej upośledzepowiedzialność w opinji kraju, szcze twa nie przy wykonywaniu reformy ro nej; wreszcie Związek zajmie się gólniej zaś zagranicą, starają się ca FRANCJA łą winę złożyć na prawosławne du-, Ustępstwa dla Niemiec w francuskim zatargiem polsko-gdańskim i wybochowieństwo Twierdzą więc bolsze ' planie rozbrojeniowym rem nowego komisarza dla Gdańska, wicy, że kradzieże rozpoczęły się za francuski plan rozbrojeniowy, 0- gdyż tymczasowy zastępca urzędo namową duchowieństwa i że ono głoszony przed kilku dniami, jest no wać będzie tylko do l-go grudnia podbudza ludność do rabunku W ten wem ustępstwem francji dla Nie- b r sposób bolszewicy chcieliby, przy miec Projekt polega na tem, że za- AUSTRJA jednym ogniu upiec dwie pieczenie: sadniczo uznaje równouprawnienie W hołdzie wielkiej pisarce, nawróprzedstawić, że kradzieże są popel- wszystkich państw w zbrojeniach, conei na katolicyzm n!ane n~e z gło~u, lecz z p~~burze- usiłuje pogodzi~ d~wny plan!r~ncuz ok~zj~ 50-t~j,r~cz~icy urodzin ma, a rownoczesme wzbudzlc w lud ski z propozycjam iuwera ząda - znakomte] powlescloplsarkl norweności nienawiść do swego ducho- niami Anglji oraz Niemiec Jest \V skiej Sygrydy Undset, która drogą j pewnienie bezpiecżeństwa, -

10 Nr Str 582 "GAZETA TYGODNOWA" 48 poważnych, głębokich badań histo- ckich urządziły w dniu 19 b m w ła garstka z nimi walczy Teraz zno rycznych doszła do katolicyzmu gmachu uniwersytetu wiedeńskiego wu oni mają przewagę Król tego nie zrzeszenie katolickich pisarzy au- akademję ku czci jubilatki strjackich i związek kobiet katoli- widzi W uniesieniu bojowem pędzi z dobytym mieczem w sam środek nieprzyjacielskich wojsk, gdzie wzno 58) lz lz si się wysoko buńczuk 1), chorągiew Snl W sułtana Turcy rozstępują się przed Klęska pod Warną nim,a ~otem osaczają go naę"le,ze wszystkch stron Pada od COSOW Zwolniemez przysi~gl Król Wł~dysław przywd~lewa sta w roga koń królewski, stacza się na - A gdybym Ja uwolmł w as od, lową zbroję, a oto hełm Jego sre- ziemi ę odcięta głowa nieustraszone~ej przysięgi? Wszak wie~ie, król~, brzysty z rąk giermka upada na ~ie go wojownika! ~e P3lple~ ma f!1oc rozwlązy:wama mę Przywodzą mu rumaka! a ow Zatykają T urcy na dzi dę tę pię slubow, UCZyn to z pewnoścą, po- rumak, zawsze spokojlly, staje dęb a kną czarnowłosą gł owę i wydają nie waż dobro chrześcijaństwa tego i z l!ajwiększą t~udnością wsiąść na okrtyki radości Na ten ~idok, prze wymaga Sebe rycerzow dozwala rażenie ogarnia chrześcijan i pierz- Zły zpak! - ~zepce mędzy so- chać poczynają - Wstrętnem byłoby mi złarnanie przysięgi Obowiązuje ona każ- bą prze~azona słuzba _ Wstrzymajcie się! - woła do -:- A Jakby ~a potwlerdzeme tyc:h nich bohaterski wódz węgierski Jan de go człowieka; podwójnie obowiązuje dbałego o swoją cześć rycerza! słow, zrywa Sę ~agle stras~ny W- Korwin Huńjady - Jeszcze może- Dla dobra narodów i wstręt c~er! Tar~a lame chorągw e u~t~- my zwyciężyć! Wszak tu nie o krówlasny przełamać należy Powta- ~,on~ch JUZ w szeregach chrzes":l- la chodzi, ale o świętą wiarę, której rzam wam, królu, że ja rozwi ążę wa Jansklch rycerzy bronimy! szą przysięgę i postaram się, żeby Klęska Ale daremnie! Uciekających i Ale król już na to wszystsko nic strwożonych nic już za"trzymać nie Ojciec św potwierdził to rozwią zanie nie zważa Ogarnął go zapał wojen zdoła! Turcy gonią za nimi i trupa w dalszym Cągu nalegał w ten ny Walczy jak lew i drugich do wal mi uchodzących zaściełają pole Gisposób nadmiernie gorlwy poseł ki zachęca Natarcie chrześcijan tak nie także obecny przy wojsku karpopierając go, poczęli również n~le- jest silne, że na razie hufce tureckie dynał Cezarini gać młods rycerze, oraz cudzozem łamią się i ustępują Niektó rzy Tur'Upadek cesarstwa greckiego Na wiadomość o wielkiej klęsce, cy, obiecujący pomoc ze strony swo cy rzucają się nawet do ucieczki ich monarchów Wkrótce jednak krzepią się zno- poniesionej pod Warną, cesarz no Druga wyprawa wu, bo zdają sobie sprawę, jak ma- wo-grecki (bizantyński) zawołał: Ody jednak przyszło do wyrusze"biada mi! Widzę już Turków w nia w pole, wojsko węgierskie, żad Konstantynopolu!" ną pomocą obcych krajów niezasilojakoż zajęli go istotnie w dziesięć lat późni ej, obalając ostahi ne, liczyło zaledwie 20 tysięcy Pola cy nawet, oburzeni złamaniem przy szczątek wielkiego niegdyś cesarsięgi, przybyli bardzo nielicznie stwa odtąd przez długie wieki T!lr "Sułtan na polowanie bierze wię cy stali się panami półwyspu BaL cej niewolników, niźli ich liczy całe kańskiego i nieustanną groźbą dla Europy wojsko węgierskie!" - mówili doświadczeni wodzowie, kiwając gło Od czasu klęski warneńskiej T'ł wą z powątpiewaniem Ale Włady stal w Kościele zwyczaj dzwonienia sław, raz już uwierzywszy w go przed wieczorem na Anioł Pań3ki, dziwość przedsięwzięcia, nie chciał którą to modlitwę polecono chrzesię cofać ścijanom odmawiać za dusze ryceszedł tedy, zdobywając po drorzy, poleglych pod Warną dze miasta tureckie, licząc wciąż na 1) Chorągiew z koń kich zwieszających się ogonów pomoc, która nie nadchodziła Aż d o n Ebrem lo-go listopada l444-go roku pod miastem Warną zastąpił im drogę sułtan Murad ze stutysięcznem wojskiem Sto tysięcy przeciwko dwudziestu tysiącom! Nasze umiłowania Ale już nie czas było się cofać (z szeregu artyknłów,nasze łąki") Rycerze chrześcijańscy złożyli w Każda praca Bogu fest miła duszy ofiarę z życia za świętą sprawę, przyjmując śmierć prawdopopamiętajmy o tern, że żadną pradobną jako pokutę za popełnione wia cą, wykonywaną ochotme i szczerołomstwo Pomnik króla Władysława Jagiellończyka rze, choćby była najorostsza, jak Przed bitwą w Warnie a granitowym czwvrokącie darcie pierza lub skroban!e kartofli, A oto Turcy ustawiają się już w toią dwa olbrzymie głazy Z przodu, Jla Bóg nie wzgardzi, a opromieni swo półkole Na przedzie umieścili jan- gładkiej płycie widnieje krótki, zw i ęzły, ją łaską Przed kilkoma laty czytaczarów, bitną piechotę, utworzoną \\!'Zruszający napis w języku łac iń sklrn : łem taką opowieść: Do klasztoru z dzieci porywanych chrześcijanom bułgarskim:,ladislaus Varnensis Władysław Ja~jrl zl1:łosit się kuglarz wędrowny i proi wychowanych po wojskowemu w lończyk, <król polski i węgi ersk i, tu zgi nąr sił o orzyjecie Przyjęty zostal na wierze Mahometa A przed woj- lo-go października 1444-go roku w obr~nie braciszka do różnych i1osług Praskiem, na urągowisko wiarołomnym chrześcijańskiego ryc~stwa i wiary f) "t cował szczerze i zachowywał się za wolność Bułgarji" nieprzyjaciołom, powiewa na wysow rogaoh u góry znajduje się herb pol- bardzo dobrze Jedno by ło w nim kiej tyce pergamin ze spisanemi na ski i węgierski, a na dole w środku!erh dziwne że w pewnych godzinach nim warunkami rozejmu! bułgarski dnia znikał, i nikt nie wieuzial, gdzie Dziele P o l o b raznach 60: POOARSTWO

11 "DAZETA Nr 48 T YGODNDWA" Str 583 się podział Postanowili go wyśle- bo wzbudzał litość ogromnym gar- garristy Wf Różyck i ego odśpie';val!(qka, k' b ' Pieśni d wykonał szereg deklamacj Uchw! ' dzić, wzięli go zakonmcy na o o lem, lono jednomyślnie protest przeciw bez\\'sty Umarł ~od sch~da,ml, w nędzy dowi w książce i obrazku, O b ec r y opuszczejllu Po smlercl rozbierają KLUCZEWSKQ (powiat wloszczowskl) Po go z łachmanów i ku wielkiemu ździ : uroczystej sumie ~ademj a k,u czc! S:h,ystu wieniu widzą że garb zrobiony b ył ' sa Króla odbyła Sę w ~o~ej remlzle $ tra,, d b' ł k'lk d? ' ~ t t ' ę - ży Po żarnej, przybrenej pęknie obrazam'~ z plemę zy, yio a ",leslą YS dywanami i zielenią, wypełnioną po bru:;!1 cy przez paraf jan Akademję otworzył ks ih)powiesz mój bracie, jaki głup był 'boszcz Serwatko, chór wykonał p ieśni rdi ten człowiek 'sam nic nie użył, W ~i'j ne Dwa o<!czyty nawołujące do CZystonędzy umarł Masz racj'", Głuoi b ył ści obyczajów, zwal~z-anie zl~ pod ka~ d~ y posta c ią oraz do zaclągama "lę w szereg Występne ukochanie ma to do sle- Akcji Katolickiej, wygłosili: kierowni~ bie, że z,aś~epia i ogłupia czł?wleka j szkoły~ Czł onkowski i p K KO:larska Dt:Czy wezmlesz Się do mądrej, roz~-klamaqe ;vykonały dzecj szkoln~ l r~z mnej pracy? Czy chcesz zgłupiec, prze?st~w l clele młoozlezy st~rsz ej M'le b k b ty? C _ wmzen)e wywołało wystilplellle!ednegr) "L Ja~ ten ze ra?,a~ a ' zy na~a poważnych gopodarzy, Majewskego, kodzsz zębu, Wyk ZmoweJ, burakow, ry w szeregu dowodów hi torycznych ;J 'J j brukwi, marchwi? Czy o łą ce bę- kreślił wielką w,wrtość przywiązania dj 'l'dziesz pamiętał? ligji, zaznaczaią~,,że żadne prześlado~jl; a M iłość o jczyzny nie są w st3lltle Jej z;v~lczyć Na zakonczena roli? nie odsplewano wspolme,my chcemy BGG rzeszne ukochania Drugim deałem czyli ukochamem ga" i przy dźw iękach ork iestry s trażackllj Wiedz o tern, że jeżeli nie nau- człow ieka musi być miłość ojczy- zebrani w zeszli się do domów czysz się pracować na chwalę Bo- zny Pracę postawiłem na pier w - Zł~ nas nie,zmoże, a~i skusi grzech, Z ą, na s o'j' poz' ytek l' uciechę, rzucą szem miejscu dlatego że kochać oj- ani rue zła~lt; serca za~e~ boi, z błogosław l enstwern posrod złotych str ~ech,,' się chwasty na Cebe; staczac Się czyznę po,wmnsmy pracą, zyclem, staną} nasz Ojciec i Pan, Chrystus Król będziesz coraz niżej; ukochasz pró- czyn~m Nie wystarczy m?wa?, ko żniactwo, pijaństwo, nienawiść do chamu, ~le Ją tr~eba stwlerdzlc u- On to pocle~uy kaudy smutek flasz, bliźnich' będziesz wyczeldwal jar-, czynkaml, a stwerdzsz wtedy, Jak pobł?gosławl p~ony n~sz:r:ch pol, t ' b d k dł' a WęC trzymajmy Wernie przy nim 'i:az, marków, żeby się upić; może przy Się ę zlesz?rzy a a UCZyi ro- lx> Wódz i Pan nasz _ to Chrystus K<ll różnych litkupach zafundują ci kie- j zum~ej,?o~rej pracy, l, ( r y s t y n a K o n a r ska liszek, poczęstują salcesljnem lub ka Mlło~c ojczyzny Bog wl~ł do duporęb~ GÓR~~ ~powlat mlechowskl~ szanką ale w domu b ędzi esz miał szy kazdego czlowleka, ale Jak wszy W nas,z~} parafj SWlętO Chry~tusa K~)la, S' " tk t k t d r Boży można zma r 1 obchodzllismy bardzo uroczyśce W!:ecoraz wlększ~ ~ędzę p~mlętaj Sę s o,,a en a " dzielę o godz pół do ll -ej na placu pr G'!! Nie zap ommaj o tem, ze, uk~c~a-: nowac lub zatraclc OJczyzny me ko do~em udo~ zebrały się f!1iejs cow::,~r nia grzeszne, bezbozne, zasleplają l cha człowle~ podły: al,b? gl~pl Czlo, garuz~tje, Jak Stowlarzysze~l1a młodzl~'''j, ogłupiają człowieka wiek uzbrojo~ y ~losclą ojcz~zn y, dziec ze szkoły powszechn e j, Straz Po:: ~ _ t l t um l Pa nie d a wyrwac sobie z duszy am wla L na, ktote wyruszy ły pochodem do k<lś ula P d k 'lk rze unas U a y ar w na nabożeństwo O godzinie ll-ej uroczy'tą ryżu żebrak; siadywał przed koś- ry an obyczaju sumę z wystawieniem ajświętszego Sa'ua ciołem; ludzie dawali mu jałmużnę, d c n, Ks zydor Kowalski 1 mentu odprawi! tute jszy rodak ks Szcz:!p n Domagała; kazanie o walce z bezwsty '~ nl wygłosi! ks proboszcz Szczygielski P3 r:lbożeństwie ks proboszcz dokonał pośvit; KrOnł-ka Z życl ~ ł cenia nowego obrazu Serca Jezusoweg), l!z obchodów ku czci C hrystusa-króla wego chóru kościelnego, wystę~y zbi~rdwe meszczonego w wielkim ołtarzu, i ofia'() i solowe druchen Stowarzyszenia dzec: z wał Bosk iemu Sercu całą naszą pa rafję, ~':> PROSZ~WGE (pow ~jech?w~kl) ~~ę- sierocińca czem pr ed domem ludow}'llll odbyła si''; uto ku CZC ~hrystusa Krola dzęk sl?rzyj3j 1, ~licznie przystrojona scena z obrazem roczysta akademj-a A 'J cej ~godz :e,wypadło u nas w~p~ul1ab O ' Chrystusa - Króla dopełniała całości ak'l-le JANGROT (powiat ołkuski) Po uroczygodz,me ll -ej uroczyste nabozenstwo 0J mii, która u wszystkich uczestników LO,ta stem nabożeństwi e, odprawionem w koś prawł ks prałat Bomba Druchny Stawa-, wiła mile wrażenie U c z e s t n i k ciele parafjalnym, i wygłoszeniu podnij'iłe rzyszenia M~o dzieży leńskiej śpiewały KOŚCELEC (powiat pińczowski) Już w go kazania przez miejscowego probo;zcza Mszę Po sume wyruszyła ~rocesj~ do ołta wigilję uroczystości około 200 dzieci przy ks Tehielego, tutejsza inteligenci a wrn z rza w rynku Pool1Josłe okoicznośco~e!<a stąpiło do spowiedzi św W sam dz ień "w:ę ludem wieśrriaczym wypełniła szcz elnie 01z~nie wygtoslł patron St~wa~zys~ema ks: ta ChTystusa Króla dziecięce głosy odśple szerną salę aby wziąść udział w uro~zy Jozef Tatko O godz 7-eJ Wleczor \V ~;th wały na rannej Mszy św koronkę do T~Ól- stej akademii "Ref!1izy stra~ackiej" star~iem Stowarzy- cy Przenajś\viętszej a późni e j przystą(: ' :Y Ks proboszcz W zagajeniu zaznaczy!, że sze~la Młodzlezy?dbyła Sę akademja ku do Komunji św wmz z wiernymi w EClble nie jest to zebranie ani w,iec polity':~!y, CZC Chrystusa Krola łowo wstępne wy - około 300 osób Po Mszy św jak równ! ': lecz zgromadzenie rel igijne, mające na '::': ' 11 gł<?si! ks Bomba Chór odśpie~ał ~ilka lle- po przemówieniu ks Proboszcza, odbył) '!~ uczczenie Króla królów, Chrystusa Pa 'l:! i Ś~ P baron Kon01!ka wypo~edzlał W5!lJ~ poświęcenie medalików i wpis do krucil~v dl atego prosi! o zachowanie należytej pol1jały o<czyt~ zakoncwny"choralnym od 'Y'~ eucharystycznej W imieniu rodziców i wagi wlemem "Wlerzę w Boga Huczne okl l~:!< dzieci ks Proboszcz poprosił i zamian'j'" J a program akademii złożyły się śpkv y by}y, nagrodą treści'wego i pięknego, prze- kierowniczką >krucjaty miejscową nau;zy- oraz deklamacje rel igijne wykonane jje!z mowe ma, poczem druchny odegrały sztu- cielkę poczern dziewczynki odśpiewały z dzieci szkolne Odczyt wypowliedział p inkę pod tytułem "Gdzie jesteś Panie" P e zapał~ hymn rycerek chłopcy zaś hymn żynier Kulbacki pod tytułem "Walka z belśnią "My chcemy Boga" zakończono ak:t k, rycerzy ' wstydem wogóle, a w druku i obrazku 'V mję S Podczas uroczystej sumy, z wystawie- szczególności" Mówca wyjaśnił pojęcie p,l r MECHÓW ~więto Chirystusa-Króla pa niem ajśw Sakramentu, wzniose kazan;e nografji wykaza l, jak straszne skutki płyu:\ raf ja nasza uczciła nietylko nab()żeństwem ku czci Chrystusa Króla wygłosi! ks Pl'(l - z niej dla jednostki, rodziny, społeczeństw! w kościele, ale i uroczystą akademją w 'a boszcz Mówca wspomniał o powszechnem KośckJła i całych pań tw, jak sprzeczną je:>t rafjalnej sali, na którą przybyło kilkaset 0- zepsuciu, braku moralności w publicznerr i z prawem Bożem, jak człowiek pogrąż llly sób z miasta j okolicy j prywatn em życiu, co najjaskrawiej uvy w namiętności staje się duchowo i cieleśnie Na program złożyły się: Słowo wstępre datn ia się W złych książkach, obraza:!i : niezdoll}yjt do wypełn iania obowiązków' :i_ ks P Oborskiego o z naczeniu tegorocz'lt:,fo rzeźbach, wpływając zabójczo na umys y sobistych, rodzinnych, społecznych relig+ święta Chrystusa - Króla, utwory, odegru- dusze i ciało młodzieży nych i państwowych, jak pod ciosami rozne przez orkiestrę miejscowej traży P04 J Po sumie na cmelltąrzu kościelnym od!jy- pusty rozpadają się całe państwa Po prlt!żarnej, odczyt p Antoniego Krzyżanow;k:t:- ta się akademja, w której wzięło u~l7iał mówieniu podjęto uchwułę przeciw Le~ go pod tytułem "Walka z bezwstyd e m, ;10- przeszło 1500 osób Chór towarzysol en;a wstydowi, ks proboszcz zaś zaproponował ważne i dobrze opraoowane śpiewy miej;;; )- Młodz i eży pod kierunkiem miejscowegl) :1:- założenie bibljoteki parafjalnej, któraby!<t odkryli, że wchodzi do kaplicy Matki Boskiej Drzwi były uchylone Widzą, zdejmuje habit, rozkłada na ziemi i różne sztuki wyprawia; staje na głowie, chodzi na rękach, fik a kozły Trzeba go wygnać, szepcą do siebie, to warjat Wtem widzą rzecz niezwykłą Z olbrza zstę puje Matka NaJ's'''''ę tsza l' ociera mu pot " ' Z czoła Padli na kolana W pewnym klasztorz~ umierał braciszek, który całe życie zajmow ał się krawiectwem; prosił, żeby mu do trumny włożyli igłę Tem narzędziem pracowałem ńa niebo A ty mój bracie nie zapracuj,~sz na niebo swoją szlachetną, [nękną pracą naszych parafij- l

12 Nr ' 48 "GAlETA TYGODNOV; A" Str 584 stąpiła młodzieży złe ks iążki Obydwi: ~ chwały przyjęto j ednogłośn i e, poczem "-tstąp iły dek lamacje i śpiewy wykonane prz ez chór Szkoly Roln iczej z Trzyciąż a : raz dziatwę szkolna W Ch KSAŻ WELK (powiat miechowsld) Uroczysty obchód ku czci Chrystusa T(: Óil urz ą dziło u nas Stowarzyszenie Młodzicly Ze ńskiej w sali Straży Poża rnej Zgro na dzen i słuchali z z adartym oddechem w:erszy i śpiewów, wyrażających cześć Chrvs ' l SOwi Taki wi e czór wart miljony, pogłęh:ł bowaem w duszac'h ludzkich w,iarę i niej~ 11r serce odwrócił ze złej drogi, nauczył c~: i ~ Boga i mianować Go swym Królem O a':711 ciach tych świadczyła pieśń "Serde;znl Matko" śpiewana przez wszystkich po ~!wń czonej akademj i ; był to potężny wyraz \;[ ności i pobożności druchn a St A d a m ska ODPOWEDZ PRAWNE P fr Miar Jędrzeiów Sprawę, dotyc zącą majątku, może wnosić tylk,o osoba, któia ukończyła 21 lat O le zaś teg(j wieku nic Jsiągnęła i nie ma już ojca, to s-prawy s1dowe zał atwia za nią opiekun, wybrany on:t:z radę familijną W sprawach o podział m!lt ku opiekun nie może również samodliell 'c wnosić skargi do sądu, a musi być d:j tl'~:> działania upoważniony pr zez specjaln=l 11chwałę rady familijnej O ile witlc rada lll zgodzi się na rozpoczecie sprawy, to skug do sądu opiekun wnieść nie może SJJ:<;u majątku dok(jnuje wójt gminy na ż::jd"n, e sądu, po wniesieniu przez osobę zainter'! ;:J wana podania o zwołan i e rady famie;nej Podanie o zwołani e rady familijnej \v J:);j się do Sądu Grodzkiego, w obrębie kt6- :, 1 małoletni zamieszkuje,p rzyczem p;:dah i! może podpisać jeden :z krewmych mabletnieg<> Rada familijna składać się powinna le sześciu osób (prócz sędziego), przyczem n1 stoła Na wezwanie Pana Jezusa opu- CENY PŁODÓW ROLNVCH szcza natychmiast swe sieci, aby,)(it;'j,według giełdy warszawskiej łowi ć ludzi dla światła nauki Chry<;tuz dnia 18-go listopada 1932 r sowej Po zesł a niu Ducha św nau C~d w Ct>ny za 100 kg, wagon Warszllwa: Zyto PalestYnie, następn i e opowiada E"'''H od 15 zł 75 gr do 16);ł 25 gr, Pszeni ca gelję Scytom, w końcu głosi Chry';;11 ~a ednolita zł 50 gr do 27 zl 00 gr, w BPirze j Tracji; tam <poniósł śm erć ~szenica zbierana zł 00 gr do 26 męczeńską na krzyżu Zwłoki jego zł u - zł 50 groszy, Owies jednolity 16 zł ', 5 gr żono 1l0czątkow(J w Konstantynopolu w do 17 zł 25 gr, O wies zbie rany 15 zł wku lzlo-ym zostały przeniesione l0 75 gr do 16 zł 25 gr, Jęczm i e ń browarny 17 katedry w Amalfi, w królestwie NC:llpolu zl 00 gr do 18 zł 00 gr, J ęczmień na kaszę 1 grudnia - czwartek Św Eligjusza, Bi- 15 zł 50 gr do 16 zł (O gr Groch polny jaskupa i Wyznawcy dalny 24 zł 00 gr do 26 zł 00 gr, Groch 2 grudnia - pi ątek Św Bibjanny, P -lonv Victoria 26 zł 00 gr do 30 zl 00 gr, Rzei MęczennJ cz ki P ochadziła ze szlach:!t- pak zimowy 49 zł 00 gr do 50 zł 00 nej rodziny ' chrześcija ńskiej Za mę~,ne gr, Siemie lniane 38 zł 00 gr, do 40 zł 00 wyznawanie wiary rz ą dca Rzymia!l k!- gr, Otręby pszenne szale od 10 zł 50 gr do za! ją,przy-wiązać do kolumny i ub il: a, 11 zł 00 gr, Otręhy pszenne średnie od 10 wać na śmierć rzemieniami; zakoń,':~o- zł 00 gr do 10 zł 50 gr, Otręby 2ytnie od Jlemi ołowiem, w roku 363-im Na gro- 9 zł 50 gr do 10 zł 00 gr, Kuchy lniane nie jej w,znosi się bazylika Najśw Mari: od 21 zł 50 gr do 22 zł 00 gr, K1chy rzepanny Większei pakowe od 16 zł 50 gr ~o 17 zł 00 gr, Ku3 grudnia - sobota Św franciszka J(,;;~_ r hy ~łonecznik()we 17 zł 50 gr do 18 zł 00 gr werego Naw r600ny słq\vaani św gna- Grykka 16 zł 50 gr do 17 zł 50 gr Łubin cego, kióry mu nieustannie powtarza!: niebieski 8 zł: 00, 8 zł 50 Wyka 17 O, 1800 " Cóż pomoże człowiekowi, choćby caly Proso 19 zl 00 gr do 20 zł 00 gr Koniczyświat zyska ł, a na duszy swej szkodę 113 hiala s urowa \1 0 zł 00 gr do 140 zł 00 poniósł", s tał się jednym z najgjrlhv- gr' K oniczyna bi ~ ła s uro~va bez kaniak i o szych jego wspó ł praoowników w :';(l~r- czysl 97 proc 150 zł 00 gr do 700 zł 00 stającem wówczas Towarzystwie Jezu- gr Koniczyna czerwona surowa 110 zł 00 gr sowem Głosił Ewangelię w ndjach,do 130 z ł O gr Kon czyna czerwona bez Japonii, w przeszło 50-iu państwa!::1l i kaniaki o czys l 97 proc 125 zł 00 gr do naw rócił niezliczoną ilo ść pozan 140 zł 00 gr, Peluszka 16 z ł 00 gr do 17 -Jxlzł 00 gr, Ziemniaki jadalne 3 zł 50 gr do 4 zł 5 gr Słońce - Księżyc Giełda pieniężna Zaohód od 27 lis!op;; da do 4 grudnia 1937 r0k u Dzi en 27 ' 28 p 29 W 30 Ś l Gz 2 P Słońce '!U O ' Ć dm r 722 " 23 r 72tr 726 r 344 :U3 w 3 43 w Dolar 8 zl 901, 3 gr rubel złoty 4 zl 60 /2 gr, rubel srebrny 1 zł 42 ~r, marka 2 z1 111/3 zr :--,-----"'T"'--r------Wsohód - KSięlyC --,--W,r h Zechod 50 82:1 n'2,,~ :i 1202 r 241 DZAŁ ROZRYWEK ŁAMGŁÓWKA utożona przez J Hazlera z Cz ęsto chjwy Pl' r ~ 23 PP r 42 ~ r 64"1 w 'f '' 3 x --x4 5 X XX 6 X X 7 _X X 81 X ~_ 9 ~ X x Znaczenie wyrazów : 1) na wspak nazwa ~za p a42 ki po uczniows k u, ) 2) 3 41 w r 709w ---zwierzęta morskie, 3 pe) 341 w p B 35 w 3 S 727 r 340 V r bb7 w )<, wna ilość pieniędzy, ł zwierzę domowe 5) ucz ta pogrzebowa, 6) j::dw sprawie działowej sąd nie może dzkl' o! od 22 czerwca ubyło dnia 8 godzin i 20 m w naturze gospo dark i, która ma tylko ~! ' ~ć nostka wagi (złota Cil hl) morgów gruntu Gospodarka będzie przvzn'l Aparat kinematograficzny, niezniszbrylantów), 7) zawód w :na na własność jednemu z sukcesorów, "lld czony, Z filmami dla wyświetlania Z-im przypadku ic~by otrzymują sp ł aty Spłaty okreś1a sąd pa obrazów na miejscu lub sposobem pojedyńczej, 8) na zęzasiągnieciu opinji biegłych, których wzywl -- - dzie górnicze, 9) la;jij ł Xl X uniesienie, 10) na w,!jak dla oszacowan ia majątku Zwykle osaj ę objazdowym; może służyć dla stra- 10 przyznaje się temu, kto jest rolnikiem i id J ży Pożarnych, organizacyj modzie- nazwa spodu czcionka drukarsk iego na ldó rzeczywiście zajmuje się gospodarką ~,>ać ży i innych zakładów Cena 7 O zło- rym umieszczona jest litera w (Z-gim,Jrzykową tych Nabyć można tylko do dnia 20 'Padku DD podania Q działy należy doł~czyć d W podaną figurę wstawić 10 wyrazjw o czasu według podanego znaczenia Rzędy OZllłczr świadectwo śmierci ojca i metryki uradze- marca 1933-go ro k u to Jest nia wszy tkich dz ieci, a dla zamężnycl] ko - mego wyjazdu zagranicę Adres: : De krzyżykami, czytane pionowo, :iad::q biet i świa dectwa ślubu p(jzatern naltży Stanisław Ryś w Szczawo ryżu, kolo D<lm wypadek z dziejów historji polski~j dołączyć spis majątku (Jraz dowód na p 'Buska-Zdroju SZARADA śmie, stwier dzający z ilu morgów skła:ia S ę ułowna przez J Hazlera grunt spadkowy Najlepiej złożyć akt nj: 1\1ARCN KOWALSK, zamieszkały w Prz}'-, P ierwsze - człowieka ze wsi nazywaią, rja1ny, albo wykaz tabelowy z gminy Z()- s iece, gminy Koniecpol, zawiada mia, ż:! dn ł drugie - znów żydzi mają, na zmarłego otrzyma na dożywocie!lk;, lo-go listopada b r zginął!tu portfel z na- ' z całości mamy człowieka znanego samą część, jaka wypada na każd e z d liccl stę-pują cemi wekslami: z Powstania Listopadowego tj w danym wypadku jedną siódmą 1) na 400 złotych, bez daty, podp isdny Rozwiązanie łamidówki z numeru U-go T P 'Przez Marcina K<>walskiego - spłacony, WNCENTY KADŁUBEK Z) na 200 zł, wystawio'ly na z l ec ~l'e 1) ewa, Z) egpt, 3) ono, 4) gacek, 5) hrl, KALENDARZYK Marcina Kowalskiego, podpisany przez S ' 6) konar, 7) sto, 8) szyld, 9) oko, : fi) Tydzień 49-ty nisława i Marjannę Kowaiskich, zamiesz';, spała, 11) udo 12) wołga, 13) rum, 14) 27 listo-pada - niedz iela Św Waler)ana łych w Podlesiu zminy Lelów, prote rubin, 15) hel, 16) mekka 28 listonada - poniedz iał ek Św Zdzisła- f stowany, Wizytówki :Komisarz, Nadleśniczy, Poruczwy Panny 3) na 50 zl, podpisany przez Dawid:l Linik, Krawiec 29 listolj)ada - wtorek Św Saturnina, Bi- bermana z Koniecpola Dobre rozwiązan i e nadesłali: Józ;:{ Oaskupa i Męczennika Uprasza Sę znalazcę o zwrot w eksh za l brys z Sielca, won Kawl zbielin, Smie iń30 listopada - środa Św AndrzeJa, Aro- odpowieddiem wy1jagrodzeniem ski z Wzdółu członków powołuje się najbliższych kr~\ nych, w połowie ze strony ojca a w OJlc wie ze strony matki O płata sądowa ad :)')dania wynosi 3 złote, a od każdego wezwa,nia dla członków rady po 80 groszy K ts 813 2l - ~x lx X- Wydawca: Ks Jof B Czerkiewicz Redaktor: Ks S Dembczyk Cena ~----- ogłoszeó: 1 wiersz milimetrowy w tek~c ~e 25 groszy, 1 wiersz m i\im na ostatniej st ioni cy 20 groszy Wszelkie artykuły są własnością Redake i, przedruk bez upoważnienia wzbroniony Zaldady Graficzne r D Wikoszewsk i e~ o w Częstochowie, Aleja 52, tel 2-45

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu Spis treści. Gliwice 2016 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści LITURGIA DOMOWA Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2016 r.... 2 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [A]... 3 II Niedziela Adwentu [A]... 4 III Niedziela Adwentu [A]...

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia pierwszego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Akt oddania się Matce Bożej

Akt oddania się Matce Bożej 3 Akt oddania się Matce Bożej (kard. Stefana Wyszyńskiego) Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem.

Promienie miłości Bożej. Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę. Twoim Duchem i Twoim życiem. Promienie miłości Bożej Pomóż mi rozsiewać Twoją woń, o Jezu. Wszędzie tam, dokąd pójdę, napełnij moją duszę Twoim Duchem i Twoim życiem. Stań się Panem mojego istnienia w sposób tak całkowity, by całe

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam.

Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. APEL JASNOGÓRSKI Wersja tradycyjna Maryjo, Królowo Polski, /x2 Jestem przy Tobie, pamiętam, /x2 Czuwam. Wersja młodzieżowa Maryjo, Królowo Polski, /x2 E H7 E Jestem przy Tobie, A Pamiętam o Tobie E I czuwam

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg.

JESTEŚ KRÓLEM CHRYSTUS PAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Jesteś Królem, Jesteś Królem. Królem jest Bóg. ARCHANIOŁ BOŻY GABRIEL DOBRY BOŻE 1. Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryi. Z majestatu Trójcy świętej, tak sprawował poselstwo k Niej. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Oddanie się pod opiekę św. Franciszka

Oddanie się pod opiekę św. Franciszka 3 Oddanie się pod opiekę św. Franciszka Pociągnij nas do siebie, święty Ojcze, abyśmy biegli do wonności olejków Twoich. Ty widzisz nas, że jesteśmy obojętni, opieszali, słabi, leniwi, jakby nieżywi z

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60

Jezus Chrystus. Niech będzie. pochwalony. SP Klasa VI, temat 60 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Serwus Witam Dobry wieczór Dzień dobry Szczęść Boże Chrystus zmartwychwstał Króluj nam, Chryste Grupa 1 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zapoznajcie się z tekstem

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY

KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY KRÓTKA DROGA KRZYŻOWA SIOSTRY JÓZEFY Mój Jezu, Niech ta droga krzyżowa będzie dla wszystkich lekarstwem, które daje światło, by wyjść z grzechu; i niech będzie pocieszeniem dla Twego Serca. I STACJA Jezus

Bardziej szczegółowo

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/

PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ PIEŚNI DO ŚWIĘTEJ GEMMY /w porządku alfabetycznym/ HYMN DO ŚWIETEJ GEMMY 1. O Święta Gemmo, siostro nasza droga, pokaż swym uczniom, jak uwielbiać Boga. Naucz nas kochać Jezusa rany, Jego majestat i pełnię

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN

MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN MODLITWA ZA RODZINY I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO INDYWIDUALNE RODZIN (jeżeli są odpowiednie warunki można zaprosić teraz rodziny na środek kościoła. Niech uklękną obok siebie dziadkowie, rodzice, dzieci.) KAPŁAN:

Bardziej szczegółowo

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość

JEAN GUITTON (1901-1995) Daj mi, Boże, pokój, pogodę ducha i radość Niech będą błogosławione wszystkie drogi, Proste, krzywe i dookolne, Jeżeli prowadzą do Ciebie, Albowiem moja dusza bardziej tęskni za Tobą, Niż tęsknią nocni stróże, pokryci rosą, Za wschodzącym słońcem.

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c

Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c TADYCJE Opracował: Artur Bugaj kl.vi,,c Spis treści: Szopka... - 3 - Kolędy... - 4 - Opłatek... - 5 - Pierwsza Gwiazda... - 6 - Pasterka... - 7 - Choinka... - 8 - Święty Mikołaj... - 9 - Źródła informacji...-

Bardziej szczegółowo

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami.

Msze roratnie najczęściej są odprawiane we wczesnych godzinach porannych, lampionami. Kiedy nadchodzi adwent, a więc czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, Kościół celebruje wyjątkowe msze święte, odprawiane o wschodzie Słońca, które poświęcone są Matce Boskiej, a ich nazwa to właśnie

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej

Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Koronka ku czci Trójcy Przenajświętszej Parafia Trójcy Świętej w Koszęcinie [ wersja dla wiernych ] K: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. * Chwała Ojcu i Synowi, i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2

JEZUS CHRYSTUS ŚLAD SPOTKANIE 2 SPOTKANIE 2 JEZUS CHRYSTUS Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: ŚLAD Sen miałem wczoraj. We śnie szedłem brzegiem

Bardziej szczegółowo

Jozue Przejmuje Dowodzenie

Jozue Przejmuje Dowodzenie Biblia dla Dzieci przedstawia Jozue Przejmuje Dowodzenie Autor: Edward Hughes Ilustracje: Janie Forest Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu!

zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! zachęca do codziennego spotkania ze Słowem Bożym w Styczniu! 1. Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21; 2. 1 J 2,22-28; Ps 98; J 1,19-28; 3. 1 J 2,29-3,6; Ps 98; J 1,29-34; 4. 1 J 3,7-10; Ps 98; J 1,35-42;

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

Człowiek Posłany Od Boga

Człowiek Posłany Od Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Człowiek Posłany Od Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Człowiek Posłany Od Boga

Biblia dla Dzieci przedstawia. Człowiek Posłany Od Boga Biblia dla Dzieci przedstawia Człowiek Posłany Od Boga Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich

Własność : Anny i Szczepana Polachowskich 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna i Szczepan Polachowski Okładka : Anna Polachowska Zdjęcia wykorzystane do tej książki są autorstwa : Anna i Szczepana Polachowskich I pochodzą z własnej kolekcji

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo