Kompleksowa. samorządu terytorialnego. obsługa bankowa ÓDZTW < Instrumenty finansowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa. samorządu terytorialnego. obsługa bankowa ÓDZTW < Instrumenty finansowania"

Transkrypt

1 TA ÓDZTW < Kompleksowa obsługa bankowa samorządu terytorialnego..._ Bieżące za rządzanie finansami specjalna lokata dla samorządów i inne lokaty terminowe, rachunki bieżące i pomocnicze, home banking, lokowanie środków na rynku międzybankowym, papiery dłużne, bankowa obsługa pracowników jednostek samorządów Instrumenty finansowania działalności kredyty - oświetleniowe, wodociągowe, infrastrukturalne, obrotowe, preferencyjne na cele proekologiczne, emisje obligacji komunalnych,,,~~~ "' ~<C >~F -:_-:: Doradztwo inwestycyjno-ekologiczne B IT s BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA CENTRALA Warszawa, AL Jana Pawła li 12, tel. (0-22) , fax (0-22) , Bi ałystok tel. (0-85) , Bielsko-B i ała tel. (0-33) , Bydgoszcz tel. (0-52) , Chełm tel. (0-82) , Częstochowa tel. (0-34) , , E l b ląg tel. (0-55) , Ełk tel. (0-87) , Gdańsk tel. (0-58) ~75, Jelenia Góra tel. (0-75) , Katewice tel. (0-32) , Kielce tel. (0-41) , Kłobuck tel. (0-34) , Konin tel. (0-63) , Koszalin tel. (0-94) , Kraków tel. (0-12) , Kwidzyn tel. (0-55) , Legnica tel. (0-76) , Leżajsk tel. (0-17) , Lublin tel. (0-81) , , Łomża tel. (0-86) , Łódź tel. (0-42) , , , Mysłowice tel. (0-32) , Oborniki Wlkp. tel. (0-61) , Olsztyn tel. (0-89) , Opole tel. (0-77) , Ostrów Wlkp. tel. (0-62) , Ostrzeszów tel. (0-62) , Płock tel. (0-24) , Poznań tel. (0-61) , Rzeszów tel. (0-17) , Słupsk tel. (0-59) , Suwałki tel. (0-87) , Szczecin tel. (0-91) , (0-91) , Tarnobrzeg tel. (0-15) , Tarnów tel. (0-14) , Toruń tel. (0-56) , Warszawa tel. (0-22) , , , , , wew. 562, Węgrów tel. (0-25) , Włoc ławek tel. (0-54) , Wrocław tel. (0-71) , Zawiercie tel. (0-32)

2 ADRES GA.ZE'Jf~l P lfjj GMIN, PO'lllA7Ó\Vl'f;()jf:f(00ZTY (""'\ 1 REDAKCJI:: WYDAWCA RADA Moralny Obowiązek. Kazmierz Barczyk XX-lecie Solidarności ISSN Bezpieczna Gmina, P0W1at, Woj&Nodztwo Oświata Ochrona Środowiska Heraldyka Samorządów Integracja z UE Człnkowie Federacji. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Etyka w samorządzie. ks. Jan A. Kłoczowski Finanse samorządów Promocja gmin, powiatów i województw U M ałopolan ina Wszechczasów PROGRAMOWA REDAKTOR NACZELNY OPRACOWANIE GRAFICZNE PRODUKCJA DRUK ul. Grodzka 28, Kraków, tel./fax (012) , Fundacja Rozwoju 5amorządności i Prasy Lokalnej Kazimierz Barczyk, Jan Wieczorkowski, Wojciech Boroński, Paweł Stańczyk, Maciej Korkuć. Wojciech Stańczyk Jarosław Szczurek Prasowa Finna Usługowa ASTA (0-12) ' DRUKMAR ul. Rzemieślnicza 1 o l.abefzów Ś.P. JÓZEF HLEBOWICZ ( ) Urodził Mt,' 28 ł1swp.tda 1916 r.,,. Pcccrsburgu,od 1918 r. micszkał,,. \\'ars:t.d\\1t, gdzie ukoric:r.)'ł garn n.ujum Rontałcra. Po odbycau służby wojskow ~j w Szkole Podd10 rążych Rt zct'\\'}' Kawaiem w Gna d1.iądzu i 1 l Pułku Ulanów Wiler\ skidi, rnzpoc:z:ił Mucha w Szkole Clt),,1wj I landlowcj w W:irsz;mic Wt \\T/l'.~niu 19.\9 r. wsrał,,~1.1~1)' do niewoli sowit ckirj i wpl'ia.1011y do Ostas1.kowa, sk:\d ut'it kł, W la cach pr1cbywał w nit \m li memieck1ej, po \\'Ojnll', do 1948 r., służył w Polskich Silach Zbrojny..:h na Zachodzie (jako achuranr gen. Piskora), nasrępnie powrócił do Polski. Do 1985 r. pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej Pax (był jej założycielem i prezesem). W roku 1990 został wybrany burmistr1.em Konsrancina-Jeziorny z ramieniasolidarnosc1 W 1993 r. złożył z tej funkcji rezygnację. W 1991 r jako przewodniczący Komitetu Założycielski e go, zos tał wybrany przewodniczącym zarz:idu Srowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Przez wiele ł at pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Federacji Związków Gmin i Powiatów RP. Na każdym stanowisku wyróżniał się niezwykłą werwą i niezwykłą wo lą dzi ałan ia. Podziwia liśmy jego konsekwencję w działaniu i bezkompromisowość". - Tak o nim mówi obecny prezes SGU Jan Golba, dodając, że to właśnie dzięki niemu Stowarzyszenie zostało przyjęte do EuropeJ skiego Związku Uzdrowisk. Przez 10 lat walczył o usrawę o wdrowiskach i gminach uzdrowisko wych Qej projekt przeszedl właśnie pierwsze czytanie), organizował konferencje ekologiczne,\\'} jazdy studyjne, współredagował pismo,jedziemy do wód...". Posrać Hlebowicza to niedoścignio ny wzór, autoryrer dla polskich samorządowców, albo jak o nim powiedział wiceprezes SGU Stanisław W:.!iątek - samorządowiec europejskiego fomlatu, który nieustępliwość i bezkompromisowość godził z wielką kulturą osobistą i wspaniałym charakterem. PQm.J<m ś.p. jóufu ~-2:!.~~?'~~u. Było ro w 1996 c., k;<dy w Krakowie odbywało się spotkatiie przedstawicieli uzdrowisk z Niemiec. Pomagałem wtedy przy organizowruu u konferencji. Od tego czasu spotykaliśmy się wiele razy, przeważnie w Krakowie bądź Warszawie. Trudno w paru słowach opisać atmosferę tych spotkań. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym we wszysrko, co robił. Czynnie uczestnic.l.}'ł w pracach nad powołaniem Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich - pierwszej wspólnej organizacji samorządów w Polsce. Pomagał potem przy cworzeniu biura Federacji w Krakowie. Potrafi ł dzielić się swoim doświadczeniem organizacyjnym. Bliżej poznałiśmr się w er.asie przygotowa1i do I Ko11g1t'su Samorządów, l't ryto riałnych, jaki od by sif; w Krakowie w 1997 r Ki1 dr w I 9!l7 1, p<>dj\"w i rwm prace nad projektami ustaw rl'forrnuj:lc)'ch :1d111inis11 acjt,' pu.blic;m.\, z 11i1'Z\\}' kłym zapałem włąe:tyl s11; \\' tt' dz1alallla. Ucu.s1mc1.yl aktf'\'lllt' w pracach!lidy i Prezydium Fc1frra9i, w łi17..n)'dt pns1cd1.c11iach Ko1111sj1 \\spólnej Rządu 1 Samorządu Tl?rytorialnrgo ora:i: jej 7.e.społów. \'\'c ws:i:ystk1ch 1s1otnych sprawach zawsze miał swoje i"danic nacechowane troską o dobro pubłirzm, o dobro Polski. Był \\idkim orędo\mikiem samor14du trrytorialm:go. Wierzył w to, że po kilkudziesięciu zmarno\\':lll)'ch latach Polska wydż\\1gnie się dzię ki aktywnosci i praco \\irości lokajnrd1.śroc.hmisk. Szc-1.eg6ł11ic widc pracy poświ ęcił idei odrodzenia polskich uzdrnwisk.jl'go marzcnicm było uchwalenie specjalnej ustawy o gminach uzdrowiskowych. Doprn\\''.lc.ł1il do oprarnwania projektu tej ustawy. Gdzie m ógł, 7..ab iegał o pop.m:it~ w tt j sp1awn~. Nic Jane mu było zwieńczyć tego wys iłku sukcesem. Projekt do d:tiś :t,tkga \\' 111i11isterialnych biurkach. Był ś. p. JÓ7cf ł llchowio C:t łow1 c ki em niezwykłym. Potrafił :t.-.chwycić mądro ścią, a także S\V}'tn osoh1sty111 urokiem i zaangażowaniem w spin" )', które prowadził. Miał zawsn czas na rozmowę o wszystkim, co było w:l/ne dla rozmówcy. Dla mnie ś.p. Józef ł ł k bowir1: był niekwestionowanym Aucorytcccm Pa\Wł Stańczyk Ws p ółprac a samo rządów Polski z Uk rainą, GAZETA GMI~,. Pą~llTÓW I WOJEWÓDZ~W RP ~ Litwą i Białorusią Moralny obo'yiązek Gdy 10 lat temu rozpoczynaliśmy wcielanie w życie idei Sierpnia byliśmy pełni entuzjazmu i nadziei, że Państwo Polskie stanie się normalne, że będzie nie tylko suwerenne i demokratyczne, ale także samorządne. Że znikną pozba wione kompetencji i poparcia społecz nego rady narodowe, a władze lokalne nie będą musiały li tylko realizować za. łożeń idących z Warszawy, ale same decydować na co przeznaczane będą pieniądze wypracowane przez swoich mieszkańców. Mieliśmy jeden cel: odrodzić w Polsce samorząd. Tego celu nie udałoby nam się dokonać sa modzielnie. Potrzebowaliśmy nie tylko pienię dzy, ale wiedzy na temat tego, jak funkcjonują mechanizmy samorządowe w świecie. Jakie kompecenge posiadają europejskie i amerykańskie gminy. Jak nimi zarządzać, jak racjonalnie wykorzystać posiadane środki finansowe. Z pomocą pnyszli nam przyjaciele z instytucji europejskich i Seanów Zjednoczonych. Narodził się fundusz PHARE, stworzony specjalnie dla wspierania rozwoju demokracji w Polsce i na Węgrzech, a Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego USAID, wspierająca pol skie przemiany otwarla swoją misję w Warszawie. Działalność obu instytucji co kilkaset programów i setki milionów dolarów pomocy dla polskich samorządów, organizacji pozarządowych, sektora finansowego i prywatnego. Dziś, choć sami nie potrafimy cieszyć się z rozwoju, jaki w przeciągu tych 10 lat stał się udziałem naszego kraju (według jednego z ba dań tylko 8 proc. społeczeństwa pozytywnie ocenia osiągnięcia minionej dekady) staliśmy się na tyle rozw i nięci - i gospodarczo i poli tycznie, że przyszedł czas na to, by swoją wie dzą zacząć się dzielić z innymi. Tych, którzy na nią czekają nie brakuje. Chcą się od nas uczyć samor7.ądy ukraińskie, litewskie, bialoruskie. LiC7.ą na to, że polscy samorządowcy, którzy przed dziesięcioma laty startowali z podobnie niskiego pułapu, pokażą im jak zarządzać gminą, jej finansami, jak realizować inwestycje, jak przekonywać do nich miesz kańców by brali sprawy w swoje ręce. Słowem: jesteśmy im poti-1.ebni. Wraz z pii;cioma polskimi parlamentarzystan1i przebywałem w październiku w Kijowie. Ukraina próbuje wcielać właśnie w życie ambit ną, wzorowana zresztą na polskiej, reformę ad ministracyjną pańsrwa. Dla jak najlepszego jej przeprowadzenia powstała Polsko-Amerykańsko-Ukrauiska Inicjatywa Współpracy. Właśnie dzięki jej pomocy, ukraińscy samorządowcy mogli wziąć udział w spotkaniu z ekspertami z Polski oraz jednym z Węgier. Program konferencji był bardzo bogaty i obejmował wiele wąt ków, które spłacały się w jeden problem: jaki jest wpływ transformacji postkomunistycznego systemu budżerowego na zwiększenie efektywności samorządowej. Jako przewodniczący Federacji Związków Gmin i Powiatów RP oraz doradca premiera ds. samorządowych, by Iem jednym z moderatorów w sesji poświęco nej doświadczeniom pańsrw Europy Środkowej w zakresie przekształceń administracyjnoterytorialnych i ich wpływu na wzmocnienie samorządności. Zachęcaliśmy naszych ukraińskich kolegów, aby nie bali się brać odpowie działności za swoje gminy, miasta, regiony. Podkreślaliśmy, że 10 lat temu Polska nie była w dużo lepszej sytuacji. Też miała problemy, za równo gospodarcze, jak i społeczne. Nie ma co ukrywać, że na Ukrainie będzie to trudniejsze. O zapóźnieniu rego kraju w srosunku do naszego kraju może świadczyć chociażby skała inwestycji. Wartość tył ko tych, które mają miejsce w Wars1.awie jest prawie 40 razy większa niż w całej Ukrainie. To o czymś świadczy. Oprócz zachęty do ryzyka, porzucenia lę ków o to, czy się uda, zapewnialiśmy o naszej sympatii i wsparciu dla ich działań. Są ro bo wiem nasi bezpośredni sąsiedzi - łączy nas wspólna historia i doświadc:lenia. Na Ukra ime żyją także miliony Polaków. Wszystko co sprawia, że rozwój demokracji leży w żywotnym interesie Polski. Niepodległa Ukraina ma reż inną, ważną cechę. Wymusza na Rosji procesy demokratyzacji, a to jest r:tecz szalenie istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa na świecie. Z punktu widzenia geopolitycznego, najlepszego dla obu naszych narodów Ukraina nie ma zatem wyjścia i powinna się trzymać polityki prozachodniej, nastawionej na demokratyzację. Porzucenie rej drogi oznacza bowiem powrót do polityki autorytarnej, bliskiej wzorcom azjatyckim. W tym kontekście nie dz.iwl więc znaczenie, ja kie dla popierania młodej demokracji ukraiń skiej i ambitnych projektów jej dostosowania do standardów europejskich, przywiązuje Fe deracja Związ~ów Gmin i Powiatów RP. Od samegó począrku swej działalności Federacja oraz będące jej członkiem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów RP rozwijają współpracę z samorządami krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Z naszej inicjatywy, w 1997 r., po konferencji poświęconej współpracy samorządów lokalnych pańsrw Grupy Wyszehradzkiej, powołany zosrał Sekrerariar ds. Współpracy Samorządów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zorganizowaliśmy wyjazd na Ukrainę dla samorządowców, w którym wzięło udział 150 prezydentów, bur mistrzów, wójtów i radnych z Małopolski i in nych regionów polskich, a także szkolenie dla przedstawicieli lokalnych władz z gmin ukra ińskich w Krakowie. Wśród inicjatyw wydawniczych na plan pierwszy wysuwa się publikacja Współpraca samorządów Małopolski i Ukrainy" {1998 r.), króra ukazała się w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i angielskiej. Wsparcia finansowego dla tej inicjatywy udzielił r1.ąd Seanów Zjednoczonych. Warto tu dodać, ie właśnie Stany Zjednoczo ne i Polska są jedynymi krajami, które aktyw nie wsp i erają reformy ukraińskie. Pragnę w tym miejscu podziękować wszyst kim gminom, króre utrzymują dobre stosunki z samorządami d. ZSRS, króre realizują idee tak ważnego i cennego partnerstwa miast. Już teraz serdecznie zapraszam na wyjazd studyj ny na Litwę i Białoruś, który zorganizujemy w połowie przyszłego roku. Udamy się rejon Wilna, Grodna i Kowna. Apeluję zarazem o zacieśnienie współpracy z samorządanu na Wschodzie. Pokazujcie jak wiele można zrobić, dzielcie się swoją wiedzą i doświadczenianu. To również nasz moralny obowiązek. KAZIMIERZ BARCZVK PRZEWODNICZĄCY FZGIP RP

3 ~ GAZETA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW RP.. XX-LECIE SOLIDARNOŚCI / SIERPIEN NR l( 10) PAŹDZIERNIK 2000 R. początek nowej Polski - To cu ukształtowany został współczesny świat - stwierdziła, odbierając godność Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, Margaret Thatcher. To chyba najkrótsza, a zarazem najwięcej mówiąca definicja tego, czym był dla Polski i świata Sierpień '80. Solidarność" nie tylko dała początek rewolucji ustrojowej w naszym kraju, ale swoimi narodzinami doprowadziła do zburzenia porządku jałtańskiego, obalenia Muru Berlińskiego i rozpadu imperium sowieckiego. Leżąca u podstaw jej powstania idea wolności, prawdy, samorządności porwała za sobą 10 milionów Polaków, zyskując jej sympatię i entuzjazm całego świata. Wydarzeniom 1980 r. dal początek niebywały kryzys gospodarczy, ale nikt nie miał wątpliwości, że był ro impuls, który uwolnił wzbierane przez 35 lat niezadowolenie z sys remu komunistycznego i dążenie do odzy skania wolności i demokracji. Powstanie Solidarności" wyzwoliło nadzieję, że Polska będzie krajem swobód polirycznyc~, wolności przekonań i wypowiedzi, zaś władze będą respektować pragnienia obywateli. I choć oficjalnie Solidarność" była jedynie związkiem zawodowym, powstałym po to, by bronić praw ekonomicznych i socjalnych robotników związkiem po raz pierwszy od 35 lar niezależnym od rządzącej partii, administracji państwowej i gospodarczej - to dla milionów jej członków scala się wyrazicielem autentycznych i naturalnych praw człowieka i obywatela: wolności zgromadzeń, swobody \Ą.ypow1edz1 w prasie, radio i telewizji oraz w nauczaniu szkolnym, a także wolnych wyborów. Nadziei na co, ie jest ro wreszcie możliwe, położył wprawdzie kres stan wojenny, ale nie zachwiało co wiarą społeczeństwa 1 JeJ patriotyzmem. Wolne wybory i reaktywowanie samorządów były od samego początku jednym z iscocnych postulatów So lidarn ości". To nie przypadek, że samorządność wpisana została w nazwę związku. NSZZ Solidarność" stworzył bowiem strukturę autentycznie samorządną, gdzie jakkolwiek istniało silne centrum decyzyjne, ro komisje zakładowe i zarządy regionów nu.11)' b:mlrn du~c kom petencje 1 samodz1clność. Warro wspomnieć lu o ważnej tntcpty wie, jaka zrodziła się w Krakowie niedługo po powstaniu związku - Centrum Obywatelskich Tnicjaryw Ustawodawczych "Solidarności" i jej Społecznej Radzie Legislacyjnej. Szerokie grono prawników z inicjatywy Ka zimierza Barczyka, podjęło się przygotowania projektów niezbędnych ustaw, któce na leżałoby przyjąć dla naprawy Rzeczpospolitej. Członkowie Rady uznali, że do cakich"za. dań należy m.in. reaktywowanie samorządów terytorialnych. U podstaw tego sranowiska leżało przekonanie, że zdeccncraltzowane państwo jesr sprawmejsze od niewydolnego już wówczas cencralnego aparatu państwowego. Powstał 1.acem projekt ordynacji wyborczej (z udziałem m.in. Tadeusza Syryjczyka), który nic doczekał sii; rralizarji, ale dziesięć lat później - w 1990 r. - stal się podstawą do przygotowania pierwsz)'ch po wojnie demokratycznych wyborów samorzą dowych. Wyborów, które były pierwszymi, w pełni wolnymi w ogóle. Dam 26 map 1990 r. wyznacza zresztą początek nowego ustroju, gdyż dzięki tym wyborom wygranym przez Komitety Obywatelskie Solidarności" - upadł ostatecznie komunizm. Do tego czasu bowiem funkqonowały tzw. rad)' narodo we, \\")'brane - o tle JeSI ro właściwe słowo -jcsll'zl' przed 1989 r. Dziś,.20 l.h po Sierp mu, możemy powiedzieć, ze trud robotnt ków i ich patriotyczny zryw nie poszedł na marne. Żyjemy w wolnej Polsce, rządzonej przez tych ludzi, których sami wybieramy. Nikt nie narzuca nan1 kandydatów, nikt nie próbuje przekonywać, że ta czy inna partia pełni przewodnią siłę w narodzie i w związku z rym przysługuje jej więcej mandatów niż pozosrałym ugrupowaniom. Polska jest też samorządna, czego najlepszym dowodem jest tdecenrralizowane pańsrwo, już nie tył ko z gminami, ale również powiatami i - wybranymi po raz pierwszy w Polsce w wyborach bezpośrednich - samorządowymi województwami. Obywarele mają zaś prawo nie tylko wybrać swoich reprezentantów, ale - dzięki ustawie o referendum lokalnym - również ich odwołać. Alain Touraine, wybitny francuski socjo log, który wiele miejsca w swych badaniach poświęcał Polsce,już w 1981 r. zauważył, że naród oczekiwał od Solidarności" czegoś więcej niż tylko występowania w obronie praw pracowniczych i działań w organizacyj nych ramach wolnych związków zawodowych. Zdaniem Touraine'a, polskie społeczeństwo wybrało Solidarność" jako tę siłę, na barki której złoży ciężar przeprowadzenia reform, wydźwignięcia gospodarki kraju, przekształcenia wszystkich dziedzin życia narodowego oraz doprowadzenia do tego, b)' móc o swoich sprawach decydował u siebie, w swoich wspólnotach lokalnych - jednym słowem, naprawę Rzeczpospolitej. Z tej roli "Sołtdamośł" oraz ugrupowania posierp niowe, nic bojąc się zapłacić ceny w postaci urr.uy!>wej popularnośc1, wywiązały się. Re forma samorządowa była w rym kontekście Jedną z fundamentalnych, słusznie zatem uznawana jest za najlepszą reformę spośród wszysrkich,jakie przeprowadzono po 1989 r. To, że Polska jesr liderem przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, przyciąga inwcsrorów i rozwija gospodarkę, jcsr w dużej mierze zasługą samorządów, które nie szczędzą nakładów na rozwój swoich gmin, po wiatów i województw. Temu wszystkiemu dal początek Sierpień '80. GA~ETA ~"'-~~. P~~IATÓW I WOJEWÓDZTW RP ~ XX-LECIE SOLIDARNOSCI 31 sierpnia w gdańskim Dworze Artusa była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher odebrała tytuł Honorowego Obywatela Gdańska, przyznany jej ZA wspieranie Polski i Polak.ów w walce o demokrację, począwsz.y od Sierpnia '80. Wraz. z. nu, zaszczytu tego dost4pił Ronald Reagan, były prezydent Stanów ZjedtwCZJJ11ych. Wolność wymaga poświęceń W ciągu calej swojej niejednokrotnie trudnej historii Polska zawsze srała w centrum zma gań politycznych. To tak, jakby w Waszym kra ju srale napierały na siebie dwie ogromne płyty tektoniczne. Bowiem tutaj, w Polsce, siły tyranii i wolności ścierały się wielokrotnie. Ich walka przejawiła się w chwalebny sposób w wyzwaniu rzucanym silom opresji., ostatnio w tym, co miało miejsce w gdańskiej sroczni w 1980 roku. Dwadzieścia lar po tamtych wydarzeniach zbyr łatwo zapomina się, czego losy ważyły się w tamtych odległych dniach. Niektórzy ludzie są dzisiaj skłonni minimalizować zło komunizmu i znaczenie Zimnej Wojny. Jednak Wy, podobnie jak ja, wiecie lepiej. Pamiętamy, jak niegdyś wy dawało się, iż jarzma komunizmu uciskającego pól Europy i dużą część globu nigdy nie da się zrzucić. Parnięramy, jak często i jak głupio starano się przypodobać Związkowi Radzieckiemu i jak był on obiektem pochlebstw. Możemy snuć rozważania o rym, jak niektóre z osób aktywnych dzisiaj na scenie politycznej nie rak dawno gorowe były działać dla rozwoju komunizmu i czerpać z tego korzyści. Jednak tutaj, w Gdańsku, polscy robotnicy przeciwstawili się remu systemowi. Utworzyli prawdziwy związek zawodowy reprezentujący prawdziwych robotników, a nie socjalistyczną fasadę reprezentującą aparatczyków różnego autoramentu. Odmówili bycia robotnikami - niewolnikami, a zasadniczo jako takich chciał ich widzieć sysrem komunistyczny. Wspierana przez największego papieża współczesności, podnoszona na duchu przez wiarę 1 nacchruona duchem patriotyzmu, Solidarność wstrząsnęła Imperium Zła do samych jego fundamentów. Osiem lat później miałam zaszczyt przybyć tu osobiście. Był to kolejny trudny okres, kiedy na szali hisrorii ważyła się wolność, ale caiy czas możliwy był krwawy odwet ze strony tych, którzy już mieli krew na swoich rękach. Jednak tamten kryzys także został zażegnany. Komuniści nie mieli już ochoty walczyć z bojownikami o wolność. W ciągu roku Solidarność wygrała wybory. To był począcek końca sowieckiego pa nowan.ianad EuropąŚrodkowąi Wschodnią. Nie byliście jednak sami. Podczas gdy ludzie zamknięci w sowieckim więzieniu burzyli jego ściany od środka, prezydent Reagan i jego so jusznicy nacierali na nie od zewnątrz. Działając w obronie wolności, potrzebowaliśmy męczen ników, ale także żołnierzy, bowiem naszym celem było zwycięstwo. Tak san10 jesr dzisiaj. Na Margaret Thatc her świecie jesr więcej wolności niż w czasie, gdy dwadzieścia lar remu stanęła Stocznia Gdańska. Za ro wyrażamy naszą gorącą wdzięczność. Nie mniej jednak świat nadal nie jest bezpieczny. Dlarego reż w tych niespokojnych i nieprze widywalnych czasach powinniśmy nie tylko celeb rować Wasze osiągnięcia, ale rakże twardo bronić zasad, dzięki którym były one możliwe. Prawdąjesr, ie wolność ro system gospodarczy oparty na rynku, własności i prawie, ale jesr ona także czymś więcej. Podobnie to prawda, że wolność jest systemem politycznym, opartym na demokracji i wolności słowa, lecz ro nadal nie wszystko. Osracecznie wolność jesc przecież sp<r sobem życia, w którym odpowiedzialności towarzyszą prawa, wspieranym przez przekonania i cnoty, bez których nie byłoby możliwe istnienie wolnego i praworządnego społeczeństwa. Jedynie rym, którzy naprawdę rozumieją, czym jesr wolność i dlaczego jej waga jest rak wielka, można powierzyć zadanie srania na jej straży. Prawdą jest również ro, że wolność wymaga poświęceń. Z pewnością jest to najważniejsza nauka, jaka wypływa z bitwy stoczonej przez Solidarność. Bowiem korzyści z wolności nie za wsze widać od razu. Wolność niesie ze sobą ry zyko i może być niewygodna. Ludzie często wolą pozorne bezpieczeństwo wynikające ze zdawania się na państwo, króre oznacza oczywiście zdawanie się na innych, zamiast polegania na sobie. Pociąga ich ten Łatwiejszy sposób życia, w krórym nieudane instytucje pozostają niezreformowane, a nadużycia nie naprawione. Nic chcą być niepokojeni pr1.ez niewygodne prawdy ani nękani przez glosy mówiące im, co jest złe i co należy zrobić. Reakcje tego rodzaju są natu ralne. Są one jednak rakim samym zagrożeniem dla naszej wolnością co czołgi i bomby. Dzisiaj nasze narody narażają się na upadek w przepaść najbardziej wtedy, gdy poruszają się jak lunaty cy, nie zaś wtedy, gdy wykazują nadmiar brawurowej odwagi. Na szczęście, moi pr.zyjaciele, w Polsce macie bohaterski, nieugięty i inspirujący przykład Solidarności: namawiam Was, byście nigdy nie tra cili go z oczu. Ja zawsze będę o nim pamiętać. Właśnie dlatego jestem tak głęboko poruszona i naprawdę zaszczycona, otrzymując obywatelstwo tego wielkiego miasta, Gdańska, gdzie dwadzieścia lar remu miały miejsce wszystkie wspomniane przeze mnie wydarzenia i gdzie ukszrałrowany został współczesny świar. Niniejszy artykuł jest reksrem przemówienia, jakie M. Thatcher wygłosiła odbierając Honorowe Obywatelstwo Gdańska.

4 ~ GAZETA.. GMIN, POWIATÓ" 1. "OJEWÓDZTW RP BEZPIECZNA GMINA, POWIAT, WOJEWÓDZTWO NR 3(10) PAiDZIERNIK 2000 R. Ogólnopolska Konferencja Federacji Związków Gmin i Powiatów RP Paląca sprawa Można zostać okradzionym w kościele, pobitym w tramwaju, nawet zabitym na spacerze z psem. Strach jest coraz mniej absurdalny. Konferencja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem Bieda nie wysadza samochodów w powietrze, a klęski żywiołowe nie łamią prawa. Według badań przeprowadzonych w 1999 na zlecenie Rzeczpospolitej" przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie - 97% ankietowanych twierdzi, iż czują się w Polsce zagrożeni przestępczością. Zagrożenia takiego nie deklaruje jedynie 0,5% ankietowanych, a 2,5% nie wypowiada się konkretnie w tej sprawie. To przestępcy czują się coraz bezpieczniej. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa ro najsrarsze z zadań publicznych, które w Polsce czeka na swoją wielką reformę. Kiedy będziemy czuć się bezpiecznie? O cym, jak bardzo isrorne jesr co pytanie, świadczyła wielka liczba uczesrmków konferencji Bezpieczna gmina, powiat, województwo" zorganizowanej w Warszawie pr1ez PederacJę Związków Gmin i Powiatów RP z udziałem 1 pod patronatem Premiera Jerzego Buzka 26 czerwca Faceci w mundurach Sto tysięcy policjantów ( etatów) nie zapewni bezpieczeństwa 38 milionom. Państwo jako całość odpowiada z;i poziom przestępczości. Policja i wymiar sp~awiedliwości może w niewielkim stopniu \Vpływać na jej rozmiar. Nawet najbardziej udana reforma nie uszczęśliwi obywateli. Brak perspektyw dla miodzie.gy, kryzys systemu edukacji, nędza jednych. a oscencacyjne bogactwo innych, standardy życia nieosiągalne dla wielu ludzi młodych, prry równoczesnym osłabieniu kontroli społecznej, mają znacznie większy wpływ na wzrost przestępczości niż nieskuteczność policji, prokuratury i sądów razem wziętych. Niezbędna głęboka reforma W sposób zdecydowany wyrazal się Jan Rokita, który pokusił się o następujące tezy: 1. Spadek poczucia bezpieczeństwa nie jest ceną za wolność i demokrację.jest co skutek przede wszystkim złego prawa. 2. W ciągu osrarnich 2-3 lat bezpieczeństwo srało się najbardziej palącym tematem. Potrzeba rokrocznie 10% wzrostu nakładów państwa w rej dziedzinie. 3. Niezbędna jest głęboka reforma policji, która obecnie jest tworem anachronicznym. 4. Procedura policyjna wymaga znacznego uproszczerua. 5. Obecny kodeks prawa karnego jest korzysrny dla przestępcy. 6. Naprawy wymaga polityka penirencjarnabyli więźniowie i przebywający na przepustkach ponownie łamią prawo. 7. NIE dla samorządu pracowniczego wymiaru sprawiedliwości. fot. ASTA GAZETA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW RP ~ BEZPIECZNA GMINA, POWIAT,.WOJEWÓDZTWO.. Siedzą od lewej: Michał Boszko, starosta płock i ; Wiroid Krupiarz, komendant SM w Krakowie; Jerzy Jedliński, wiceprezydent Krakowa, Kazimierz Barczyk, przewodniczący FZGiP RP; Józef Płoskonka, wiceminister MSWiA; Jan Michna, komendant główny Policji; Tadeusz Król, wicewojewoda dolnośląski; Tadeusz Cielecki, komendant wojewódzki Policji w Kielcach fot. ASTA Sędziowie są niezawiśli, ale liczy się tylko władza nad orzecznictwem. 8. Nigdy nie nastąpiło ozdrowienie, gdy nie wciągnięto do współpracy istornych part nerów. Rząd i policja nie zrobią tego sami. Do tej polityki trzeba włączyć realne samorządy. 9. Konieczna jest promocja bezpieczeństwa publicznego. 10. Stanowcze przeciwdziałanie korupcji. 25%sukcesu w walce o bezpieczeństwo należy do policji. Jakość naszego życia w dużej mierze zależy od poczucia bezpieczeństwa. Kilka spektakularnych akcji policyjnych w niewielkim stopniu zmienia obraz sytuacji. Potrzebne są rozwiązania konkreme, wycelowane w źródło strachu i przestępczości, która najbardziej dotyka przecięmego człowieka. Jak dowodzą badania, społeczeństwo najbardziej obawia się i w rzeczywistości najbardziej odczuwa skutki takich przestępstw jak włamania, kradzieże, rozboje. Wykrywalność tego rodzaju wykroczeń jest znikoma, np. w dawnym województwie warszawskim wykrywany jest jeden sprawca na sto poważnych kradzieży, czterech na stu sprawców włamań do mieszkań i zaledwie dwóch na stu złodziei samochodowych. Dla przeciętnego obywatela źródłem większego niepokoju niż handel narkotykami czy terroryzm są pijackie awantury i bójki na ulicach. Do podstawowych obowiązków organów bezpieczeństwa należy inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Idea ta możliwa jest do zrealizowania tylko przy aktywnym wsparciu ze strony społeczności lokalnych. Obecna postawa społeczeństwa, którą cechuje bierność, a czasem nawet wrogość względem policji wymaga zmiany - trzeba zrozumieć, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Apel Federacji Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego: DO PARLAMENTU I RZĄDU RZB CZVPOSPOUTEJ - o kontynuację prac nad programem reformy policji i reformą wymiaru sprawiedliwości, który musi działać sprawniej i szybciej. Podział na okręgi sądowe i prokuratorskie powinien zostać dostosowany do nowego podziału administracyjnego; relacje pomiędzy rozbudowanymi prawami podejrzanego a ograniczonymi prawami pokrzywdzonego powinny zostać odwrócone; Policja powinna zostać odbiurokratyzowana, odciążona od dodatkowych zadań i dofinansowana. DO MINISTERSTWA SPRAW WE WNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI - o stworzenie krajowego systemu zwalczania przestępczości i przeciwdziałania patologiom społecznym, skorelowanego z podsystemami regionalnym i lokalnymi. DO POLICJI - o aurencyczne wdrażanie modelu community połicing w codziennym działaniu, opartego na współdziałaniu ze społecznościami lokalnymi i priorytecie prewencji i programów edukacyjno-wychowawczych, kładącego nacisk na zwakzanie przyczyn, a nie tylko skutków zagrożeń. DO SAMORZĄDÓW WSZVSTKICH SZCZEBLI, zwłaszcza samorządów gminnych i powiatowych, o zdiagnozowanie we współpracy z policją zagrożeń na ich terenie, oraz: opracowanie do końca 2000 r. własnych programów bezpieczeństwa oraz uchwalenie przez Radę Gminy programu Bezpieczna Gmina" i jak najszybsze wdrożenie go; opracowanie do polowy 2001 r. własnych programów bezpieczeńsrwa, we współdziałaniu z wojewodą, policją, służbami i inspekcjami, oraz uchwalenie przez Radę Powiatu programu Bezpieczny Powiat"; opracowanie przez wojewodę, we współdziałaniu z samorządem, policją, służbami i inspekcjami, a nasrępme przyjęcie przez Sejmik Wojewódzki programu Bezpieczne Województwo" uwzględniającego programy gminne i powiatowe. Czy miejsce, w którym mieszkasz, można nazwać spokojnym? Z ciekawą inicjatywą wystąpiła w 1999r. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, która przy opracowywaniu programu Bezpieczne świętokrzyskie" za postawę działań przyjęła współdziałanie wojewody i sejmiku na szczeblu wojewódzkim. W powiatach starosty (prezydenta) a w gminach wójta (burmistrza). Program wojewódzki zakłada więc koordynację środków i sił wokół celów strategicznych, określonych na łac 5. Zmniejszenie niebezpieczeństwa wiktymizacji, ograniczenie przestępczości. Obniżenie poziomu strachu i poprawa stosunków między policją a społeczeństwem, natomiast podprogramy powiacowe określają już zadania do reali1.acji na rok 2000: 1. Zero tolerancji dla rozbojów, bójek i pobić, awantur chuligańskich, włamań i kradzieży samochodów. 2. Ochrona przed narkomanią i alkoholizmem. 3. Zmniejszenie liczby wypadków drogowych. 4. Pomoc ofiarom przestępstw. Podjęco także wysiłki pozwalające zrealizować program Nowy Model Dzielnicowego" jako policjanta rzeczywiście funkcjonującego w swojej społeczności. KONRAD REJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o

R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o R&M Industrial Services Polska Sp. z o.o. jest spółką działającą w Polsce od 1991 r., do 2002 r. pod nazwą Willich Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP

Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Polska Obywatelska Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP Platforma Obywatelska, czyli dobra zmiana Donald Tusk przewodniczący PO RP 2 Przyjmujemy dzisiaj program, który zapowiada dobrą

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami

Stan prawny na grudzień 2010 r. Kolejne wydania będą poprawiane i aktualizowane zgodnie z sugestiami Wydawca: Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa, 2011 Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Redakcja: Greta Droździel-Papuga Autorzy tekstów: Dorota Stempniak, Witold Klaus,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Europa bez barier Nadzieja z Gdańska

Europa bez barier Nadzieja z Gdańska ISSN 1897 1776 Ukazuje się od 1989 roku MAGAZYN INFORMACYJNY OSÓB 1 NIEPEŁNOSPRAWNYCH kwiecień-maj 2015 Nr 4-5 (283-284) naszesprawy.eu Europa bez barier Nadzieja z Gdańska Wings for Life World Run 2 AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury?

Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji. Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Eugeniusz Moś: Integracja w imię europejskiej konkurencji Lech Kaczyński Jaki kształt prezydentury? Samorząd mieszkańcom Świętochłowic W październiku 2004 roku Urząd Miejski w Świętochłowicach złożył w

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Nr 111/2007 Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Rozmowa z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia Miasta w internecie Informatyzacja gminy System

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Urszulą Ajersz, Najlepszy partner zrównoważonej polityki energetycznej Dokumenty 4 Kleszczów: tu gra się fair 6 Planowanie energetyczne w gminach 8 Sztuczne nawierzchnie sportowe

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Pełny tekst exposé prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego wygłoszonego w Sejmie 19 lipca 2006 roku.

Pełny tekst exposé prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego wygłoszonego w Sejmie 19 lipca 2006 roku. Pełny tekst exposé prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego wygłoszonego w Sejmie 19 lipca 2006 roku. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd, który pozwalam sobie dzisiaj przedstawić Wysokiej Izbie, zwracając

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródło ekorozwoju

Odnawialne źródło ekorozwoju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989 2014 Odnawialne źródło ekorozwoju Zmieniliśmy i zmieniamy Polskę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989 2014 Odnawialne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Redakcja językowa: Anna Jórasz, Agnieszka Ogrodowska

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Redakcja językowa: Anna Jórasz, Agnieszka Ogrodowska Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek specjalny s.

Kronika. Mazowiecka. Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek specjalny s. Kronika NR 2 (132) 2014 ROK / ISSN 1730 749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Urząd najtańszy w kraju s. 2 Kłopotliwe zadania s. 4 Wspólna Polityka Rolna w nowej perspektywie dodatek

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r.

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Informacja o realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ

RAPORT O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ O STANIE RZECZYPOSPOLITEJ Niniejszy dokument został przyjęty uchwałą Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2011 Projekt okładki: Robert P. Stachowicz Przygotowanie do druku: Izabela A. Surga

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej

Inwestycje w rodzinę. Kandydaci na Prezydentów RP Nr. 3 4/2015 WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ. minister pracy i polityki społecznej POLITYKA GOSPODARKA DYPLOMACJA KULTURA NUMER 3 4/2015 (123) Cena promocyjna 5 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1643-5729 Indeks 24340X Ilona Antoniszyn-Klik wiceminister gospodarki Wspomagamy przedsiębiorców Kandydaci

Bardziej szczegółowo