W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H"

Transkrypt

1 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A

2

3 Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa ràk pierwsze wydanie Katalogu Kongresy w Poznaniu. Prezentujemy w nim stolic Wielkopolski, jako najlepsze miejsce do uprawiania turystyki biznesowej. Przedstawiamy obiekty posiadajàce sale konferencyjne o zró nicowanej liczbie miejsc i standardzie, mogàce zaspokoiç oczekiwania najbardziej wymagajàcych klientów. Prezentujemy tak e, zlokalizowane w okolicach Poznania, liczne zespo y pa acowo-parkowe, w których spotkania biznesowe, konferencje czy kongresy zawsze nabierajà niepowtarzalnego klimatu. Dobrze zorganizowana konferencja to nie tylko ciekawe miejsce i sprawne zaplecze techniczne, ale równie odpowiednia oprawa gastronomiczna. Dlatego równie proponujemy zapoznanie si z ofertà firm cateringowych. Dodatkowe informacje o miejscach noclegowych uzupe niajà zawartoêç merytorycznà Katalogu. Dzi ki wspó pracy z Mi dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi, które same dysponujà w asnym centrum kongresowym nasz Katalog trafi tak e do obecnych i potencjalnych klientów MTP. Turystyka biznesowa nabiera coraz wi kszego znaczenia. Jest to dziedzina, która dynamicznie si rozwija. Poznaƒ jako miejsce organizacji ponad 50 targów rocznie ma wszelkie predyspozycje, aby staç si doskona ym oêrodkiem konferencyjno-kongresowym. Korzystne po o enie komunikacyjne, lotnisko, szeroka oferta hotelowa, rozbudowa infrastruktury kongresowej, zaanga owanie w adz miejskich w rozwój turystyki biznesowej dodatkowo sprawiajà, i stolica Wielkopolski wyraênie zmierza w kierunku profesjonalnego centrum konferencyjno-kongresowego. Mam nadziej, e nasz Katalog równie b dzie temu sprzyja. Monika Bielecka redaktor wydania Ladies and Gentlemen, It is with great joy that I present to you the first issue of the Congresses in Poznaƒ catalogue. We depict the capital of the Wielkopolska Province as the top-notch business tourism destination. We present facilities with conference rooms of various capacities and standards. They surely meet the needs of the most demanding customers. The Catalogue also features a presentation of palaces and parks located in the vicinity of Poznaƒ. Business meetings, conferences and congresses held in such an aura always evoke exceptional atmosphere. A well-organized conference means not only an interesting place and an efficient technical service area, but also adequate catering services. Hence, we encourage our readers to get acquainted with the portfolio offered by catering companies. Additional information on accommodation options supplements the Catalogue content. Thanks to our liaison with the Poznaƒ International Fair (PIF), which has its own congress center at its disposal, our Catalogue will reach present and future PIF customers. The importance of business tourism is undoubtedly surging, and the sector itself is developing rapidly. The city of Poznaƒ, where over 50 trade fair events are organized every year, is definitely predisposed to become a thriving conference and congress center. Its conducive location, an airport, numerous hotels, a comprehensive congress infrastructure, involvement of the city authorities in business tourism development these factors show that the capital of Wielkopolska is striding towards becoming a professional conference and congress center. I hope that our Catalogue will go in league with the above goal. Monika Bielecka Assignment Editor Spis treêci Table of contents Poznaƒ Convention Bureau 4 Miasto warte poznania/poznaƒ a city worth knowing 6 Kongresy w Poznaniu/Congresses in Poznaƒ 34 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues Domina Poznaƒ Residence 2 Centrum Kongresowe Poznaƒ Targi 10 World Trade Center 12 Hotel Andresia 14 Hotel Sheraton 15 Zagroda Bamberska 15 Centrum Kongresowe Hotel IOR 16 Novotel Poznaƒ Centrum 18 Hotel Mercure Poznaƒ 19 Novotel Poznaƒ Malta 20 Hotel Polonez 21 Euro Hotel 22 Villa Mon Repos 24 Hotel Vivaldi 26 Green Hotel 27 Zespó Pa acowo-pakowy Wàsowo 28 Hotel Royal 29 Hotel Restauracja Astra 30 Piano Bar 30 Orbis Hotel Group 47 Dwór w Podstolicach 48 Inne 31 Zakwaterowanie Accommodation facilities Hotel Restauracja Ossowski 32 Inne 31 Firmy cateringowe Catering companies Spo em 36 MiA Catering 38 Piano Bar 39 Koneser Catering 40 Chilli Catering 42 Inne 31 Restauracje Poznania Poznaƒ restaurants Piano Bar 44 Dom Vikingów 46 Inne 31 Wydawca: World Trade Center Poznaƒ, ul. Bukowska 12, Poznaƒ, tel , fax , Prezes Zarzàdu: Pawe Burczyk Redakcja: ul. Bukowska 12, Poznaƒ, tel , , fax , Redaktor naczelny: S awomir Erkiert Redaktor wydania: Monika Bielecka Reklama: tel , , fax , Druk: Serigraf, Suchy Las DTP: Studio Wizualizacji GRAPHit, tel , fax , Redakcja nie zwraca materia ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsy anych tekstów oraz nie odpowiada za treêç reklam i og oszeƒ. Przedruki dozwolone sà pod warunkiem podania êród a. Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 3

4 You ve got an idea, we ve got the place. Poznaƒ Convention Bureau pl. Kolegiacki 17, Poznaƒ tel /638 fax

5 Poznaƒ Convention Bureau Poznaƒ Convention Bureau jest dla Paƒstwa. Naszym g ównym zadaniem jest inicjowanie i wspieranie wszystkich dzia aƒ, majàcych na celu rozwój miasta Poznania jako wiodàcego w Polsce centrum turystyki biznesowej. Stanowimy bezstronne êród o informacji oraz pe nimy funkcj instytucji pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych organizacjà kongresu czy te konferencji w Poznaniu lub Wielkopolsce, s u àc jako konsultant i doradca w zakresie dost pnych us ug. Zapewniamy wszechstronne wsparcie podczas realizacji Paƒstwa spotkania. Nie tylko doradzimy, gdzie najlepiej zorganizowaç konferencj, zamówiç noclegi i jakie zaproponowaç atrakcje, ale tak e wyposa amy uczestników spotkania w materia y o Poznaniu. Anga ujemy si równie w przyciàgni cie spotkania organizujemy wizyty studyjne lub przygotowujemy oficjalnà ofert Miasta. Aktywnie promujemy ofert Poznania i Wielkopolski podczas mi dzynarodowych targów turystyki biznesowej w Brukseli, Frankfurcie i Barcelonie, realizujàc obecnie projekt dofinansowywany ze Êrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wypracowanie i promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach Zapraszamy do korzystania z naszego portalu Ta systematycznie udoskonalana strona jest stworzona z myêlà o organizatorach imprez, szkoleƒ i konferencji. Umieszczona na niej specjalnie skonfigurowana wyszukiwarka pozwala w prosty i szybki sposób znaleêç idealne miejsce dla realizacji ka dego pomys u. Poznaƒ Convention Bureau zaprasza do wspó pracy! The Poznaƒ Convention Bureau has been set up just for you. Our main priority is to initiate and support all actions targeted at the development of Poznaƒ as Poland s leading center in business tourism. We constitute an impartial source of information and we are the first contact institution for those interested in organizing a congress or a conference in Poznaƒ or in the Wielkopolska Province. We offer advice and consultation on the services available. We provide comprehensive meeting organization support. Not only can we offer advice on where it is best to hold a conference, book accommodation and what tourist attractions to recommend, but we can also provide your meeting participants with materials on the city of Poznaƒ. We also get involved in attracting meetings by organizing study visits or developing an official City offer. We actively promote the offer of the city of Poznaƒ and the Wielkopolska Province at international business tourism trade shows held in Brussels, Frankfurt and Barcelona. It is part of a project currently implemented thanks to the financial resources obtained from the Integrated Operational Program for Regional Development Development and promotion of business tourism products in Poznaƒ and Wielkopolska in the years Please visit our website This constantly improved website has been designed for the organizers of events, trainings and conferences. It features a specially configured search engine, allowing you to find a perfect place to realize your idea in a problem-free and fast manner. The Poznaƒ Convention Bureau is looking forward to cooperating with you! Unia Europejska

6 Poznaƒ Miasto warte poznania Poznaƒ to nowoczesne miasto z ponad tysiàcletnià historià. To w aênie Poznaƒ i odleg e o 50 km Gniezno by y pierwszymi stolicami paƒstwa polskiego. Stàd pochodzà i tu w Bazylice Archikatedralnej Êwi tych Piotra i Paw a na Ostrowie Tumskim spoczywajà pierwsi polscy w adcy. Poznaƒskie zabytki pami tajà zarówno dawnych w adców Polski, jak i czasy bujnego rozwoju miasta z oty wiek XVI. Monumentalne, reprezentacyjne gmachy wspó istniejà tu z przepi knymi kamieniczkami o zró nicowanej architekturze, a szerokie ulice i ruchliwe arterie miejskie z urokliwymi zakàtkami Starego Miasta. Ka da z cz Êci Poznania ma swój specyficzny charakter. B dziesz móg wybieraç mi dzy magià Êredniowiecznego Ostrowa Tumskiego i Âródki, renesansowo-barokowym klimatem Starego Miasta, wielkomiejskà atmosferà ÂródmieÊcia oraz secesyjnych Je yc, azarza i Wildy. Magia Poznania, widoczna w jego historii i legendach jest obecna równie dziê. To miasto na wskroê tajemnicze, domagajàce si odkrycia! Na podwórzach secesyjnych dzielnic, zakamarkach Ostrowa Tumskiego, korytarzach fortecznych, alejkach Cytadeli ukrywa si magiczna aura Rozwój miasta jako centrum mi dzynarodowego handlu zosta zapoczàtkowany ju w XIV wieku. Do dziê podtrzymujà go Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie najwi ksze w Polsce miejsce targów, salonów i wystaw. Kalendarz MTP obejmuje co roku ponad 45 specjalistycznych imprez, które gromadzà tysiàce producentów, firm handlowych, placówek naukowych i badawczych ze wszystkich kontynentów. Zwiedzanie miasta u atwiç mo e karta turystyczna Poznaƒ City Card. Obok darmowej komunikacji miejskiej umo liwia darmowe wst py do wszystkich poznaƒskich muzeów oraz wiele atrakcyjnych zni ek w obiektach sportowych, rekreacyjnych i w restauracjach. Karta obejmuje tak e najciekawsze obiekty na terenie aglomeracji poznaƒskiej, takie jak zamek w Kórniku czy Pa ac w Rogalinie Stary Rynek Wizytówkà Poznania jest renesansowy ratusz, który dominuje nad Starym Rynkiem. Na ratuszowej wie y codziennie w po udnie trykajà si kozio ki, ku radoêci niecierpliwie oczekujàcej publicznoêci. Legenda mówi, e sà tu od czasu uczty z okazji wykonania zegara, na której mia y byç zjedzone przez burmistrza i rajców. Gdy czeka y na swojà kolej, zniecierpliwione zacz y si trykaç mi dzy sobà. Tak je to zaaferowa o, e nie wiedzàc kiedy, znalaz y si na dachu ratusza, a tam kucharze nie mogli ju ich schwytaç. To wydarzenie tak rozbawi o burmistrza, e darowa kozio kom ycie i jeszcze na pamiàtk pod zegarem na wie y ratusza kaza zrobiç tzw. b azeƒskie urzàdzenie czyli trykajàce kozio ki. Otaczajàce rynek kamieniczki zosta y zrekonstruowane po zniszczeniach II Wojny Âwiatowej w stylu nawiàzujàcym do architektury baroku i renesansu. Obok ratusza wznoszà si domki budnicze z charakterystycznymi podcieniami dawne kamieniczki kramarzy. W czterech rogach Starego Rynku stojà cztery fontanny, postawione w miejscu dawnych studzienek rokokowa fontanna z XVIII w. przedstawiajàca porwanie Prozerpiny oraz trzy nowe fontanny Appollina, Posejdona i Marsa. Stary Rynek jest miejscem o niepowtarzalnej atmosferze to ludzie siedzàcy w kawiarnianych ogródkach, uliczni grajkowie, stragany z pamiàtkami, a tak e go bie. Tu majà miejsce ró norodne imprezy, spektakle i koncerty. Ze Starego Rynku ju tylko par kroków do poznaƒskiej fary, jednego z najbardziej okaza ych koêcio ów barokowych w Polsce, która rozbrzmiewa co sobot koncertem organowym wykonanym na s ynnych XIX w. organach autorstwa Friedricha Ladegasta. Z fary mo emy przenieêç si w XIX wiecznà architektur Êródmie- Êcia i podziwiaç monumentalnà bry zamku cesarskiego, górujàcego nad ulicà Âw. Marcin, ostatniego zamku zbudowanego w Europie. Mi oêników fortyfikacji przyciàgnie poznaƒska Cytadela. NiegdyÊ twierdza, dziê to przede wszystkim atrakcyjnie po o one zielone p uca miasta z zespo- 6 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

7 Poznaƒ em cmentarzy wojskowych, pomnikami, rzeêbami (m.in. Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz), Dzwonem Pokoju i Przyjaêni Mi dzy Narodami oraz dwoma muzeami (Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii Poznaƒ ), usytuowanymi w cz Êciowo odrestaurowanych obiektach fortecznych. Relaks i rekreacja Poznaƒ to jednak nie tylko historia i zabytki, ale tak e znakomite warunki do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Mo na je znaleêç przede wszystkim nad jednym z czterech znajdujàcych si w mieêcie jezior, z których najwi ksze Jezioro Kierskie jest znanym oêrodkiem eglarskim. Inne Jezioro Maltaƒskie to znakomity tor regatowy, jest to miejsce wielu presti owych zawodów sportowych, a tak e plenerowych koncertów, spacerów i sobotnio-niedzielnego wypoczynku poznaniaków. Wzd u pó nocnego brzegu jeziora biegnie trasa kolejki parkowej Maltanka, którà mo na dojechaç do Nowego Zoo. Zoo zajmuje powierzchni 117 ha, zaê zwierz ta przebywajà w warunkach zbli- onych do naturalnych. Unikalnà atrakcjà w granicach miasta jest Rezerwat Meteoryt Morasko, grupa siedmiu kraterów powsta ych miliony lat temu w wyniku uderzenia w ziemi od amków du ego meteorytu elaznego (tzw. suderytu). Moraskie kratery to jedno z najwi kszych na Ziemi skupisk tego rodzaju obiektów, zarówno jeêli chodzi o wielkoêç, jak i liczb. Najwi kszy ma Êrednic oko o 60 m i g bokoêç dochodzàcà do 11,5 m. Niemal w granice Poznania wchodzi od po udnia Wielkopolski Park Narodowy, odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Przez Park biegnie pi ç znakowanych szlaków turystycznych o àcznej d ugoêci 85 km. Szlakami tymi wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalajàcych na poznawanie nie tylko wartoêci przyrodniczych ale tak e kulturowych tego terenu. Z Parku niedaleko do Rogalina, znanego z pa acu Dzia yƒskich i rogaliƒskich d bów, które sta y si symbolem Wielkopolski. Od lat podziwiane sà przez turystów i naukowców. Tak du- ego skupiska starych, liczàcych nawet do 600 lat d bów, jak te rosnàce na nadwarciaƒskich gach, nie ma nigdzie indziej w Europie. Obwody wielu tych pomnikowych drzew si gajà nawet 10 m. Ale najs ynniejsze sà cztery: trzy rosnàce w przypa acowym parku w Rogalinie Lech, Czech i Rus o obwodach 930, 810 i 670 cm oraz Edward o obwodzie 650 cm rosnàcy na zboczu doliny Warty. Na pó nocny wschód od miasta le- y Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Sieç szlaków rowerowych w Puszczy Zielonce i okolicach nale y do najciekawszych i najbogatszych w Wielkopolsce. àczna d ugoêç szlaków wynosi 224 km. Raj zakupów Poznaƒ to raj równie dla mi oêników zakupów. W pasa ach i centrach handlowych Poznania dost pne sà zarówno produkty Êwiatowych marek, jak i rodzimych producentów, na ka dy gust i na ka dà kieszeƒ. Zakupy w Poznaniu to tak e ma e galerie sztuki, sklepy z antykami, czy targi staroci. Po dziê dzieƒ Poznaƒ pozostaje stolicà i najwi kszym miastem Wielkopolski. Dzi ki dogodnym po àczeniom kolejowym i drogowym mo na tu z atwoêcià dojechaç ze wszystkich wi kszych miast kraju. Przejazd ekspresem EuroCity z Berlina trwa 3 godziny, tyle samo zabierze podró z Warszawy. Z lotniska awica samoloty regularnie latajà m.in. do Warszawy, Londynu, Amsterdamu, Kolonii, Kopenhagi i Hanoweru. (r) fot. Maciej Szymkowiak Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 7

8 Poznaƒ Poznaƒ a city worth knowing Poznaƒ is a modern city, whose history goes back over a thousand years. Poznaƒ and the town of Gniezno, situated 50 km away, were the first capitals of the Polish state. It is the place where the first Polish rulers came from and whose remains lie here, in the Archdiocese Basilica of the Holy Apostles Peter and Paul at Ostrów Tumski. Poznaƒ monuments date back to the times of the first Polish rulers, but also the period when the city flourished the Golden Age, the 16th century. You can find monumental elegant buildings next to beautiful burgher houses, varied in their architectural forms, broad streets and busy city routes next to the charming corners of the Old Town. Each part of Poznaƒ has its own unique character. You can choose between the magic of the medieval Ostrów Tumski and Âródka, the Renaissance and Baroque atmosphere of the Old Town, the hustle and bustle of the city centre, as well as the big-city ambience of Art Nouveau districts of Je yce, azarz and Wilda. The magic of Poznaƒ, reflected in its history and legends, continues to be present here. This is a mysterious city, eager to be discovered! The courtyards of Art Nouveau districts, the nooks and crannies of Ostrów Tumski, the corridors of fortifications, the paths of the Citadel, all hold a magical air. The development of the city as a centre of international trade started as early as the 16th century. Till this day this tradition has been fostered by the Poznaƒ International Fair Poland s largest trade fair and exhibition organiser. Every year PIF s calendar of events features over 45 specialised exhibitions, attracting thousands of manufacturers, traders, universities and research institutions from all over the world. Sightseeing in Poznaƒ is made easier by the Poznaƒ City Card. Apart from free public transport, the Card offers free admission to all Poznaƒ museums and many attractive discounts in sports and leisure facilities, as well as in restaurants. Moreover, the Card covers the most interesting monuments located beyond the city borders, such as the Kórnik Castle or Rogalin Palace. The Old Market The pride of Poznaƒ is its Renaissance Townhall, dominating the Old Market Square. Every day at noon the Townhall tower is the site of an exciting spectacle, eagerly awaited by the spectators gathered below the fight of two billy goats. As the legend has it, the billy goats have lived in the tower since the day a feast was held to celebrate the making of the Townhall clock, at which the billy goats were to be eaten by the Mayor and town councillors. When the goats were waiting for their turn to be slaughtered, bored and impatient, they began to butt their heads together. They got so carried away, that in no time they found themselves on the Townhall roof, where the cooks could no longer catch them. The Mayor found the incident so amusing that he pardoned the billy goats and ordered that a so-called jester device billy goats butting their heads be installed below the Townhall clock to commemorate this event. The burgher houses surrounding the Market have been reconstructed after World War II in a Baroque and 8 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

9 Poznaƒ Renaissance style. To the left of the town hall are the houses of the keepers, once home of the market traders, with a characteristic arcaded passageway. A fountain stands in each of the square s four corners, built on the site of historic wells: of Proserpine, Apollo, Poseidon and Mars. The first of these is a Rococo fountain dating from 18th century, while the remaining ones are new. The Old Market is a place with a unique atmosphere people relaxing in outdoor cafes and biergartens, buskers, souvenir stalls and pigeons. The square is the site of many events, theatre shows and concerts. A few steps away from the Old Market there is a Poznaƒ Parish Church, one of Poland s most exquisite Baroque churches, where on Saturdays you can hear an organ concert played on the famous 19th century organ made by Friedrich Ladegast. From the Parish Church we can go on to admire 19th century architecture of the city centre and the monumental mass of the Imperial Castle, dominating the street of Âw. Marcin, the last castle built in Europe. Fortification enthusiasts will be drawn to the Poznaƒ Citadel. This former fortress is now, first and foremost, a conveniently located park, the green lungs of the city with a complex of military cemeteries, monuments and sculptures (including Unrecognized by Magdalena Abakanowicz), the Bell of Peace and Friendship between Nations and two museums (Museum of Armaments and Museum of the Poznaƒ Army), situated in partly restored fort buildings. Relax and leisure Poznaƒ, however, is more than just history and monuments. It also offers excellent conditions for leisure and active relaxation, mainly on one of the four of the city s lakes, of which Kierskie Lake is the largest and is known for its sailing facilities. Another of these, Malta Lake, an excellent regatta course, is a venue for many prestigious sporting competitions, as well as outdoor concerts. Moreover, it is a perfect place for long walks and weekend leisure activities for Poznaƒ inhabitants. Along the northern shore of the lake there is a train track for the Maltanka narrow gauge railway, which takes visitors to the New Zoo. The Zoo covers the area of 117 ha, while the animals are kept in conditions resembling their natural habitat. A unique attraction located in the city is the Morasko Meteorite Reserve, a group of seven craters formed millions of years ago as a result of an impact of large iron meteorite elements (the so-called siderite). Morasko craters are some of the world s largest groups of such objects, both in terms of their size, as well as their number. The largest has the diameter of nearly 60 m and the depth of 11.5 m. In the south, Poznaƒ borders on the Wielkopolska National Park, visited by over a million tourists annually. The Park is traversed by five marked trails, to the total length of 85 km. As many as 7 sightseeing trips have been planned along those trails, allowing the tourists not only to admire the natural beauty of the region, but also to learn more about its culture. The Park is not far away from Rogalin, famous for the Dzia yƒski family Palace and the famous Rogalin oaks, which have become a symbol of Wielkopolska. For many years they have been admired by tourists and scientists alike. Nowhere else in Europe will you find such a large concentration of old oaks, some reaching the age of 600 years, as those that grow in the Warta wetlands. The circumference of many of those monumental trees may reach as much as 10 metres. However, the most famous four are the three that grow in the Rogalin palace park and are called Lech, Czech and Rus, whose circumference is respectively 930, 810 and 670 cm, and Edward, whose circumference is 650 and which grows on the slope of the Warta River valley. Northeast of the city you will find Zielonka Forest Landscape Park. The network of cycle paths in the Zielonka Forest and the surrounding areas is among the most interesting and the richest in the Wielkopolska region. The total length of the paths is 224 km. Shopping paradise Poznaƒ is also a paradise for shoppers. The shopping malls and department stores in the city sell both world-renowned brands, as well as products by domestic manufacturers, to suit every taste and pocket. Shopping in Poznaƒ also means small art galleries, antique shops or flea markets. Poznaƒ remains the capital of Wielkopolska and its largest city. Owing to convenient rail and road connections, the city is easily accessible from all large Polish cities. The EuroCity journey from Berlin takes 3 hours, the same as the train journey from Warsaw. The awica airport, on the other hand, offers regular flights to Warsaw, London, Amsterdam, Cologne, Copenhagen and Hannover. (r) photo by Maciej Szymkowiak Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 9

10

11

12 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues World Trade Center Poznaƒ ul. Bukowska 12, Poznaƒ tel fax Zapraszamy Paƒstwa do naszego nowoczesnego, kompleksowo wyposa onego, klimatyzowanego centrum konferencyjnego. Jednym z naszych atutów jest doskona a lokalizacja na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich, w bezpoêrednim sàsiedztwie dworca kolejowego oraz wielu poznaƒskich hoteli, 4 km od lotniska awica. Wej- Êcie do sal konferencyjnych mo liwe jest zarówno z terenu Targów, jak i od strony ulicy Bukowskiej. Dysponujemy du- à wielofunkcyjnà salà konferencyjnà, która mo e byç przygotowana w uk adzie krzese kowym dla 330 osób oraz w uk adzie krzese kowo-stolikowym dla 220 osób oraz salà seminaryjnà dla 70 osób. Sala konferencyjna wyposa ona jest w najnowoczeêniejszy sprz t audiowizualny, w tym kabiny i sprz t do t umaczenia symultanicznego w trzech j zykach. Oferujemy szeroki wachlarz us ug cateringowych. We encourage you to use our modern, comprehensively equipped, air-conditioned conference centre. One of its assets is an excellent location on the Poznaƒ International Fair grounds, right next to the railway station and many Poznaƒ hotels, only 4 km away from the awica airport. The conference halls can be entered both from the fair grounds, as well as from ul. Bukowska. We offer a large adaptable conference hall, which may seat an audience of 330 or, in the case of table and chair arrangement, 220 guests, and a seminar room seating 70. The conference hall is equipped with state-ofthe-art audio-visual devices, including simultaneous interpreting booths and equipment that enables simultaneous interpreting services in three languages. Moreover, we offer a wide range of catering services. Nazwa sali Powierzchnia Miejsca w ustawieniu Miejsca Liczba miejsc Wyposa enie w m kw. szkolnym bankietowe teatralnych konferencyjne Name of room Area in square Room arrangement, Room arrangement, Room arrangement, Conference meters no. of guests: scholl no. of guests: banquet no. of guests: theatre equipment klimatyzacja, sprz t do t umaczenia symultanicznego dla 330 osób, 3 kabiny do t umaczenia symultanicznego, sta e àcze internetowe, profesjonalny sprz t audio-wizualny air conditioning, simultaneous interpreting equipment for an audience of 330, 3 simultaneous interpreting booths, broadband Internet access, professional audio-visual equipment klimatyzacja, nag oênienie i projektor z ekranem air conditioning, sound system, projector and mobile screen 12 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

13

14

15 Sheraton Poznań Hotel ul. Bukowska 3/ Poznań T: F: sheraton.com/poznan

16 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues CENTRUM KONGRESOWE HOTEL IOR ul. Miczurina 20a, Poznaƒ tel , fax Centrum Kongresowe Hotel IOR to nowoczesny obiekt konferencyjno noclegowy. Atrakcyjna lokalizacja w odleg oêci 15 minut od centrum miasta, dworca kolejowego, lotniska i Mi dzynarodowych Targów przy jednej z g ównych ulic Poznania, a jednoczeênie niedaleko idealnego do spacerów lasku zach ca klientów do korzystania z naszych us ug. Oferujemy 110 miejsc noclegowych, 14 sal konferencyjnych dla 6 do 200 osób, specja y kuchni polskiej i mi dzynarodowej, relaks w salonie fryzjersko-kosmetycznym czy gabinecie masa u, a tak e strze ony parking. Centrum Kongresowe Hotel IOR to miejsce szczególne, warte odwiedzenia i pobytu, a przede wszystkim miejsce dajàce mo liwoêç pracy po àczonej z mi ym wypoczynkiem. Miejsca hotelowe/hotel accommodation Ogó em/total no. of beds 110 Apartamenty/Suites 6 Pokoje 1-osobowe/Single rooms 8 Pokoje 2-osobowe/Double rooms 96 Dla niepe nosprawnych/facilities for the disabled 2 The Congress Center Hotel IOR is a modern conference and hotel facility. Situated in one of the main street of Poznaƒ, it is located close to the city center, a railway station, an airport and the Poznaƒ International Fair. On the other hand, it is situated in an immediate vicinity of a forest, where our guests can take a peaceful stroll. This convenient location and the quality of service has always been appreciated by our customers. We offer accommodation for 110 guests, 14 conference rooms seating from 6 to 200 participants, dishes of Polish and European cuisine, beauty and hair salon, a massage room and a guarded parking lot. The Congress Center Hotel IOR is definitely worth visiting. In this remarkable place our guests can combine work with relaxation. Restauracje/Restaurants Miejsca/Seating capacity ESTELLA 200 Kawiarnia/Cafe 25 Nazwa sali Powierzchnia w m kw. Miejsca w ustawieniu szkolnym Miejsca przy sto ach Liczba miejsc teatralnych Wyposa enie Name of room Area in square meters Room arrangement, Places at tables Room arrangement, Conference no. of guests: school no. of guests: theatre equipment Sala konferencyjna A Sala konferencyjna B 132, Sala konferencyjna C Sala wyk adowa nr 10 68,25 60 Sala wyk adowa nr 8 68, Pokój konferencyjny nr 7 45,50 25 Pokój konferencyjny nr 6 32, Sala wyk adowa nr 5 48, Pokój konferencyjny nr 4 27,60 14 Pokój konferencyjny nr 3 27,60 12 Pokój konferencyjny nr 2 32,20 14 Pokój konferencyjny nr Sala wyk adowa nr , Pokój konferencyjny nr ,10 20 sprz t do t umaczenia symultanicznego dla 240 osób w 6 j zykach; profesjonalny sprz t audio-wizualny; àcze internetowe i ISDN availability of simultaneous interpretation in 6 languages for 240 participants; modern audio-visual aids; access to Internet and ISDN 16 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

17

18 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues NOVOTEL POZNA CENTRUM pl. W. Andersa 1, Poznaƒ tel fax NOVOTEL POZNA CENTRUM po o ony jest w centrum miasta, w pobli u Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich (500 m), Dworca PKP (500 m) i Starego Rynku (1200 m). Hotel zapewnia spokój, jak równie dobre warunki do pracy. Oferujemy 480 klimatyzowanych wygodnych pokoi, w tym 10 apartamentów i 4 pokoje dla osób niepe nosprawnych. Pokoje wyposa one sà w mini bary, sattv, Pay-TV i dost p do Internetu. Sale bankietowe i konferencyjne (do 800 osób). Business centre, gara podziemny, salon fryzjerski, kiosk z prasà, sklep z pamiàtkami, kasyno, biuro wynajmu samochodów. Miejsca hotelowe/hotel accommodation Ogó em/total no. of beds 800 Apartamenty/Suites 20 Pokoje 1-osobowe/Single rooms 160 Pokoje 2-osobowe/Double rooms 620 Dla niepe nosprawnych/facilities for the disabled 4 NOVOTEL POZNAN CENTRUM is located in the centre of Poznaƒ, close to the International Exhibition Ground (500 m), train station (500 m) and Old Town (1200 m). Hotel assures pleasant atmosphere for relaxing as well as for business activities. We offer 480 air-conditioned and comfortable rooms including 10 suites and 4 rooms for disabled persons. Rooms equipped with mini-bar, sattv, Pay-TV and internet access. Conference rooms for up to 800 persons. There is: business centre, fitness room, underground parking, hairdresser s, news-stand, souvenir shop, casino and car rental. Restauracje/Restaurants Miejsca/Seating capacity The Garden Brasserie 70 Nazwa sali Powierzchnia Miejsca w ustawieniu Miejsca bankietowe Liczba miejsc Wyposa enie w m kw. szkolnym teatralnych Name of room Area in square Room arrangement, Room arrangement, Room arrangement, Conference equipment meters no. of guests: school no. of guests: banquet no. of guests: theatre SALE BANKIETOWE (A+B+C1+C2) SALA ÂNIADANIOWA (D) SALE KONFERENCYJNE ( ) KLUB HOTELOWY (E) SALONIK (6) m x 15,25 m. Can be divided into three separate units; with stage and dancing floor; day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and visual equipment. Spacious and tall. Ideal place for big events like conferences, congresses, balls etc. 30 m x 18,5 m. Day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. 19,7m x 7,4 m. Day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. Can be divided into four separate units. 13,3 m x 7 m Darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. 5,2 m x 4 m. Day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. 18 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 W W W. M A G A Z Y N S W I A T. P L 5 Podró e sà jak bajka. Magiczne, jak Kerala o wschodzie s oƒca, do której zabierze nas Sebastian Durbacz. Mistyczne, jak oêwietlone

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dorota Chojnowska redaktor naczelna

Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Odkrywamy miejsca niedoceniane! Czas, by lubuski kurort agów pozna a ca a Polska, a malownicze tereny wokó Zalewu Zegrzyƒskiego sta y si popularne nie tylko wêród mieszkaƒców Warszawy. W yrardowie natomiast

Bardziej szczegółowo

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski.

Obecnie oferuje loty na ponad 120 trasach, w tym na ponad 60 z Polski. Wizz Air jest najwi kszà nisko-kosztowà i nisko-taryfowà linià lotniczà w Polsce i Europie Ârodkowo-Wschodniej Êwi tuje w tym roku piàtà rocznic swojej dzia alnoêci. Dok adnie 5 lat temu pierwszy samolot

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

SĄDECKA BAZA NOCLEGOWA

SĄDECKA BAZA NOCLEGOWA 2014 SĄDECKA BAZA NOCLEGOWA ACCOMMODATION BASE OF THE NOWY SĄCZ LAND HOTELE OŚRODKI WYPOCZYNKOWE PENSJONATY SANATORIA INNE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE POWIAT NOWOSĄDECKI położony jest w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ... Gospodarka miasta... Planowany

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children

Czechy. Dominikana. Gazeta Pokładowa. w w w. m a g a z y n s w i a t. p l. Na stoku / On the slope. Wakacje z dzieckiem / Vacations with children ISSN 1644-4183 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK SEPTEMBER, OCTOBER (33) 2013 Czechy Na stoku / On the slope Dominikana PERŁA KARAIBóW / the pearl of the Caribbean Gazeta Pokładowa www.pkspolonus.pl Wakacje z dzieckiem

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007

SILESIA. Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! Lataj z Katowic! do Grecji Fly from Katowice! to Greece 4 (12) 2007 SILESIA 4 (12) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Warto latać do Chorzowa! Chorzów is worth flying to! www.katowice-airport.com Lataj z Katowic!

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President

Spis treści. Contents. Raport roczny 2004 / Annual Report 2004. List Prezesa 2 From the President Raport Roczny 2004 Annual Report 2004 Spis treści Contents List Prezesa 2 From the President Rynek hotelowo-turystyczny w Polsce 24 Hotel and Tourist Market in Poland Zarząd i Rada Nadzorcza 4 Management

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo