W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H"

Transkrypt

1 2007 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNA W S Z Y S T K O O K O N G R E S A C H A L L A B O U T C O N G R E S S E S I N P O Z N A

2

3 Od redakcji From Editorial Staff Szanowni Paƒstwo, Z radoêcià oddaj do Paƒstwa ràk pierwsze wydanie Katalogu Kongresy w Poznaniu. Prezentujemy w nim stolic Wielkopolski, jako najlepsze miejsce do uprawiania turystyki biznesowej. Przedstawiamy obiekty posiadajàce sale konferencyjne o zró nicowanej liczbie miejsc i standardzie, mogàce zaspokoiç oczekiwania najbardziej wymagajàcych klientów. Prezentujemy tak e, zlokalizowane w okolicach Poznania, liczne zespo y pa acowo-parkowe, w których spotkania biznesowe, konferencje czy kongresy zawsze nabierajà niepowtarzalnego klimatu. Dobrze zorganizowana konferencja to nie tylko ciekawe miejsce i sprawne zaplecze techniczne, ale równie odpowiednia oprawa gastronomiczna. Dlatego równie proponujemy zapoznanie si z ofertà firm cateringowych. Dodatkowe informacje o miejscach noclegowych uzupe niajà zawartoêç merytorycznà Katalogu. Dzi ki wspó pracy z Mi dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi, które same dysponujà w asnym centrum kongresowym nasz Katalog trafi tak e do obecnych i potencjalnych klientów MTP. Turystyka biznesowa nabiera coraz wi kszego znaczenia. Jest to dziedzina, która dynamicznie si rozwija. Poznaƒ jako miejsce organizacji ponad 50 targów rocznie ma wszelkie predyspozycje, aby staç si doskona ym oêrodkiem konferencyjno-kongresowym. Korzystne po o enie komunikacyjne, lotnisko, szeroka oferta hotelowa, rozbudowa infrastruktury kongresowej, zaanga owanie w adz miejskich w rozwój turystyki biznesowej dodatkowo sprawiajà, i stolica Wielkopolski wyraênie zmierza w kierunku profesjonalnego centrum konferencyjno-kongresowego. Mam nadziej, e nasz Katalog równie b dzie temu sprzyja. Monika Bielecka redaktor wydania Ladies and Gentlemen, It is with great joy that I present to you the first issue of the Congresses in Poznaƒ catalogue. We depict the capital of the Wielkopolska Province as the top-notch business tourism destination. We present facilities with conference rooms of various capacities and standards. They surely meet the needs of the most demanding customers. The Catalogue also features a presentation of palaces and parks located in the vicinity of Poznaƒ. Business meetings, conferences and congresses held in such an aura always evoke exceptional atmosphere. A well-organized conference means not only an interesting place and an efficient technical service area, but also adequate catering services. Hence, we encourage our readers to get acquainted with the portfolio offered by catering companies. Additional information on accommodation options supplements the Catalogue content. Thanks to our liaison with the Poznaƒ International Fair (PIF), which has its own congress center at its disposal, our Catalogue will reach present and future PIF customers. The importance of business tourism is undoubtedly surging, and the sector itself is developing rapidly. The city of Poznaƒ, where over 50 trade fair events are organized every year, is definitely predisposed to become a thriving conference and congress center. Its conducive location, an airport, numerous hotels, a comprehensive congress infrastructure, involvement of the city authorities in business tourism development these factors show that the capital of Wielkopolska is striding towards becoming a professional conference and congress center. I hope that our Catalogue will go in league with the above goal. Monika Bielecka Assignment Editor Spis treêci Table of contents Poznaƒ Convention Bureau 4 Miasto warte poznania/poznaƒ a city worth knowing 6 Kongresy w Poznaniu/Congresses in Poznaƒ 34 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues Domina Poznaƒ Residence 2 Centrum Kongresowe Poznaƒ Targi 10 World Trade Center 12 Hotel Andresia 14 Hotel Sheraton 15 Zagroda Bamberska 15 Centrum Kongresowe Hotel IOR 16 Novotel Poznaƒ Centrum 18 Hotel Mercure Poznaƒ 19 Novotel Poznaƒ Malta 20 Hotel Polonez 21 Euro Hotel 22 Villa Mon Repos 24 Hotel Vivaldi 26 Green Hotel 27 Zespó Pa acowo-pakowy Wàsowo 28 Hotel Royal 29 Hotel Restauracja Astra 30 Piano Bar 30 Orbis Hotel Group 47 Dwór w Podstolicach 48 Inne 31 Zakwaterowanie Accommodation facilities Hotel Restauracja Ossowski 32 Inne 31 Firmy cateringowe Catering companies Spo em 36 MiA Catering 38 Piano Bar 39 Koneser Catering 40 Chilli Catering 42 Inne 31 Restauracje Poznania Poznaƒ restaurants Piano Bar 44 Dom Vikingów 46 Inne 31 Wydawca: World Trade Center Poznaƒ, ul. Bukowska 12, Poznaƒ, tel , fax , Prezes Zarzàdu: Pawe Burczyk Redakcja: ul. Bukowska 12, Poznaƒ, tel , , fax , Redaktor naczelny: S awomir Erkiert Redaktor wydania: Monika Bielecka Reklama: tel , , fax , Druk: Serigraf, Suchy Las DTP: Studio Wizualizacji GRAPHit, tel , fax , Redakcja nie zwraca materia ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsy anych tekstów oraz nie odpowiada za treêç reklam i og oszeƒ. Przedruki dozwolone sà pod warunkiem podania êród a. Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 3

4 You ve got an idea, we ve got the place. Poznaƒ Convention Bureau pl. Kolegiacki 17, Poznaƒ tel /638 fax

5 Poznaƒ Convention Bureau Poznaƒ Convention Bureau jest dla Paƒstwa. Naszym g ównym zadaniem jest inicjowanie i wspieranie wszystkich dzia aƒ, majàcych na celu rozwój miasta Poznania jako wiodàcego w Polsce centrum turystyki biznesowej. Stanowimy bezstronne êród o informacji oraz pe nimy funkcj instytucji pierwszego kontaktu dla osób zainteresowanych organizacjà kongresu czy te konferencji w Poznaniu lub Wielkopolsce, s u àc jako konsultant i doradca w zakresie dost pnych us ug. Zapewniamy wszechstronne wsparcie podczas realizacji Paƒstwa spotkania. Nie tylko doradzimy, gdzie najlepiej zorganizowaç konferencj, zamówiç noclegi i jakie zaproponowaç atrakcje, ale tak e wyposa amy uczestników spotkania w materia y o Poznaniu. Anga ujemy si równie w przyciàgni cie spotkania organizujemy wizyty studyjne lub przygotowujemy oficjalnà ofert Miasta. Aktywnie promujemy ofert Poznania i Wielkopolski podczas mi dzynarodowych targów turystyki biznesowej w Brukseli, Frankfurcie i Barcelonie, realizujàc obecnie projekt dofinansowywany ze Êrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wypracowanie i promocja produktów turystyki biznesowej Poznania i Wielkopolski w latach Zapraszamy do korzystania z naszego portalu Ta systematycznie udoskonalana strona jest stworzona z myêlà o organizatorach imprez, szkoleƒ i konferencji. Umieszczona na niej specjalnie skonfigurowana wyszukiwarka pozwala w prosty i szybki sposób znaleêç idealne miejsce dla realizacji ka dego pomys u. Poznaƒ Convention Bureau zaprasza do wspó pracy! The Poznaƒ Convention Bureau has been set up just for you. Our main priority is to initiate and support all actions targeted at the development of Poznaƒ as Poland s leading center in business tourism. We constitute an impartial source of information and we are the first contact institution for those interested in organizing a congress or a conference in Poznaƒ or in the Wielkopolska Province. We offer advice and consultation on the services available. We provide comprehensive meeting organization support. Not only can we offer advice on where it is best to hold a conference, book accommodation and what tourist attractions to recommend, but we can also provide your meeting participants with materials on the city of Poznaƒ. We also get involved in attracting meetings by organizing study visits or developing an official City offer. We actively promote the offer of the city of Poznaƒ and the Wielkopolska Province at international business tourism trade shows held in Brussels, Frankfurt and Barcelona. It is part of a project currently implemented thanks to the financial resources obtained from the Integrated Operational Program for Regional Development Development and promotion of business tourism products in Poznaƒ and Wielkopolska in the years Please visit our website This constantly improved website has been designed for the organizers of events, trainings and conferences. It features a specially configured search engine, allowing you to find a perfect place to realize your idea in a problem-free and fast manner. The Poznaƒ Convention Bureau is looking forward to cooperating with you! Unia Europejska

6 Poznaƒ Miasto warte poznania Poznaƒ to nowoczesne miasto z ponad tysiàcletnià historià. To w aênie Poznaƒ i odleg e o 50 km Gniezno by y pierwszymi stolicami paƒstwa polskiego. Stàd pochodzà i tu w Bazylice Archikatedralnej Êwi tych Piotra i Paw a na Ostrowie Tumskim spoczywajà pierwsi polscy w adcy. Poznaƒskie zabytki pami tajà zarówno dawnych w adców Polski, jak i czasy bujnego rozwoju miasta z oty wiek XVI. Monumentalne, reprezentacyjne gmachy wspó istniejà tu z przepi knymi kamieniczkami o zró nicowanej architekturze, a szerokie ulice i ruchliwe arterie miejskie z urokliwymi zakàtkami Starego Miasta. Ka da z cz Êci Poznania ma swój specyficzny charakter. B dziesz móg wybieraç mi dzy magià Êredniowiecznego Ostrowa Tumskiego i Âródki, renesansowo-barokowym klimatem Starego Miasta, wielkomiejskà atmosferà ÂródmieÊcia oraz secesyjnych Je yc, azarza i Wildy. Magia Poznania, widoczna w jego historii i legendach jest obecna równie dziê. To miasto na wskroê tajemnicze, domagajàce si odkrycia! Na podwórzach secesyjnych dzielnic, zakamarkach Ostrowa Tumskiego, korytarzach fortecznych, alejkach Cytadeli ukrywa si magiczna aura Rozwój miasta jako centrum mi dzynarodowego handlu zosta zapoczàtkowany ju w XIV wieku. Do dziê podtrzymujà go Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie najwi ksze w Polsce miejsce targów, salonów i wystaw. Kalendarz MTP obejmuje co roku ponad 45 specjalistycznych imprez, które gromadzà tysiàce producentów, firm handlowych, placówek naukowych i badawczych ze wszystkich kontynentów. Zwiedzanie miasta u atwiç mo e karta turystyczna Poznaƒ City Card. Obok darmowej komunikacji miejskiej umo liwia darmowe wst py do wszystkich poznaƒskich muzeów oraz wiele atrakcyjnych zni ek w obiektach sportowych, rekreacyjnych i w restauracjach. Karta obejmuje tak e najciekawsze obiekty na terenie aglomeracji poznaƒskiej, takie jak zamek w Kórniku czy Pa ac w Rogalinie Stary Rynek Wizytówkà Poznania jest renesansowy ratusz, który dominuje nad Starym Rynkiem. Na ratuszowej wie y codziennie w po udnie trykajà si kozio ki, ku radoêci niecierpliwie oczekujàcej publicznoêci. Legenda mówi, e sà tu od czasu uczty z okazji wykonania zegara, na której mia y byç zjedzone przez burmistrza i rajców. Gdy czeka y na swojà kolej, zniecierpliwione zacz y si trykaç mi dzy sobà. Tak je to zaaferowa o, e nie wiedzàc kiedy, znalaz y si na dachu ratusza, a tam kucharze nie mogli ju ich schwytaç. To wydarzenie tak rozbawi o burmistrza, e darowa kozio kom ycie i jeszcze na pamiàtk pod zegarem na wie y ratusza kaza zrobiç tzw. b azeƒskie urzàdzenie czyli trykajàce kozio ki. Otaczajàce rynek kamieniczki zosta y zrekonstruowane po zniszczeniach II Wojny Âwiatowej w stylu nawiàzujàcym do architektury baroku i renesansu. Obok ratusza wznoszà si domki budnicze z charakterystycznymi podcieniami dawne kamieniczki kramarzy. W czterech rogach Starego Rynku stojà cztery fontanny, postawione w miejscu dawnych studzienek rokokowa fontanna z XVIII w. przedstawiajàca porwanie Prozerpiny oraz trzy nowe fontanny Appollina, Posejdona i Marsa. Stary Rynek jest miejscem o niepowtarzalnej atmosferze to ludzie siedzàcy w kawiarnianych ogródkach, uliczni grajkowie, stragany z pamiàtkami, a tak e go bie. Tu majà miejsce ró norodne imprezy, spektakle i koncerty. Ze Starego Rynku ju tylko par kroków do poznaƒskiej fary, jednego z najbardziej okaza ych koêcio ów barokowych w Polsce, która rozbrzmiewa co sobot koncertem organowym wykonanym na s ynnych XIX w. organach autorstwa Friedricha Ladegasta. Z fary mo emy przenieêç si w XIX wiecznà architektur Êródmie- Êcia i podziwiaç monumentalnà bry zamku cesarskiego, górujàcego nad ulicà Âw. Marcin, ostatniego zamku zbudowanego w Europie. Mi oêników fortyfikacji przyciàgnie poznaƒska Cytadela. NiegdyÊ twierdza, dziê to przede wszystkim atrakcyjnie po o one zielone p uca miasta z zespo- 6 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

7 Poznaƒ em cmentarzy wojskowych, pomnikami, rzeêbami (m.in. Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz), Dzwonem Pokoju i Przyjaêni Mi dzy Narodami oraz dwoma muzeami (Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii Poznaƒ ), usytuowanymi w cz Êciowo odrestaurowanych obiektach fortecznych. Relaks i rekreacja Poznaƒ to jednak nie tylko historia i zabytki, ale tak e znakomite warunki do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Mo na je znaleêç przede wszystkim nad jednym z czterech znajdujàcych si w mieêcie jezior, z których najwi ksze Jezioro Kierskie jest znanym oêrodkiem eglarskim. Inne Jezioro Maltaƒskie to znakomity tor regatowy, jest to miejsce wielu presti owych zawodów sportowych, a tak e plenerowych koncertów, spacerów i sobotnio-niedzielnego wypoczynku poznaniaków. Wzd u pó nocnego brzegu jeziora biegnie trasa kolejki parkowej Maltanka, którà mo na dojechaç do Nowego Zoo. Zoo zajmuje powierzchni 117 ha, zaê zwierz ta przebywajà w warunkach zbli- onych do naturalnych. Unikalnà atrakcjà w granicach miasta jest Rezerwat Meteoryt Morasko, grupa siedmiu kraterów powsta ych miliony lat temu w wyniku uderzenia w ziemi od amków du ego meteorytu elaznego (tzw. suderytu). Moraskie kratery to jedno z najwi kszych na Ziemi skupisk tego rodzaju obiektów, zarówno jeêli chodzi o wielkoêç, jak i liczb. Najwi kszy ma Êrednic oko o 60 m i g bokoêç dochodzàcà do 11,5 m. Niemal w granice Poznania wchodzi od po udnia Wielkopolski Park Narodowy, odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Przez Park biegnie pi ç znakowanych szlaków turystycznych o àcznej d ugoêci 85 km. Szlakami tymi wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalajàcych na poznawanie nie tylko wartoêci przyrodniczych ale tak e kulturowych tego terenu. Z Parku niedaleko do Rogalina, znanego z pa acu Dzia yƒskich i rogaliƒskich d bów, które sta y si symbolem Wielkopolski. Od lat podziwiane sà przez turystów i naukowców. Tak du- ego skupiska starych, liczàcych nawet do 600 lat d bów, jak te rosnàce na nadwarciaƒskich gach, nie ma nigdzie indziej w Europie. Obwody wielu tych pomnikowych drzew si gajà nawet 10 m. Ale najs ynniejsze sà cztery: trzy rosnàce w przypa acowym parku w Rogalinie Lech, Czech i Rus o obwodach 930, 810 i 670 cm oraz Edward o obwodzie 650 cm rosnàcy na zboczu doliny Warty. Na pó nocny wschód od miasta le- y Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Sieç szlaków rowerowych w Puszczy Zielonce i okolicach nale y do najciekawszych i najbogatszych w Wielkopolsce. àczna d ugoêç szlaków wynosi 224 km. Raj zakupów Poznaƒ to raj równie dla mi oêników zakupów. W pasa ach i centrach handlowych Poznania dost pne sà zarówno produkty Êwiatowych marek, jak i rodzimych producentów, na ka dy gust i na ka dà kieszeƒ. Zakupy w Poznaniu to tak e ma e galerie sztuki, sklepy z antykami, czy targi staroci. Po dziê dzieƒ Poznaƒ pozostaje stolicà i najwi kszym miastem Wielkopolski. Dzi ki dogodnym po àczeniom kolejowym i drogowym mo na tu z atwoêcià dojechaç ze wszystkich wi kszych miast kraju. Przejazd ekspresem EuroCity z Berlina trwa 3 godziny, tyle samo zabierze podró z Warszawy. Z lotniska awica samoloty regularnie latajà m.in. do Warszawy, Londynu, Amsterdamu, Kolonii, Kopenhagi i Hanoweru. (r) fot. Maciej Szymkowiak Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 7

8 Poznaƒ Poznaƒ a city worth knowing Poznaƒ is a modern city, whose history goes back over a thousand years. Poznaƒ and the town of Gniezno, situated 50 km away, were the first capitals of the Polish state. It is the place where the first Polish rulers came from and whose remains lie here, in the Archdiocese Basilica of the Holy Apostles Peter and Paul at Ostrów Tumski. Poznaƒ monuments date back to the times of the first Polish rulers, but also the period when the city flourished the Golden Age, the 16th century. You can find monumental elegant buildings next to beautiful burgher houses, varied in their architectural forms, broad streets and busy city routes next to the charming corners of the Old Town. Each part of Poznaƒ has its own unique character. You can choose between the magic of the medieval Ostrów Tumski and Âródka, the Renaissance and Baroque atmosphere of the Old Town, the hustle and bustle of the city centre, as well as the big-city ambience of Art Nouveau districts of Je yce, azarz and Wilda. The magic of Poznaƒ, reflected in its history and legends, continues to be present here. This is a mysterious city, eager to be discovered! The courtyards of Art Nouveau districts, the nooks and crannies of Ostrów Tumski, the corridors of fortifications, the paths of the Citadel, all hold a magical air. The development of the city as a centre of international trade started as early as the 16th century. Till this day this tradition has been fostered by the Poznaƒ International Fair Poland s largest trade fair and exhibition organiser. Every year PIF s calendar of events features over 45 specialised exhibitions, attracting thousands of manufacturers, traders, universities and research institutions from all over the world. Sightseeing in Poznaƒ is made easier by the Poznaƒ City Card. Apart from free public transport, the Card offers free admission to all Poznaƒ museums and many attractive discounts in sports and leisure facilities, as well as in restaurants. Moreover, the Card covers the most interesting monuments located beyond the city borders, such as the Kórnik Castle or Rogalin Palace. The Old Market The pride of Poznaƒ is its Renaissance Townhall, dominating the Old Market Square. Every day at noon the Townhall tower is the site of an exciting spectacle, eagerly awaited by the spectators gathered below the fight of two billy goats. As the legend has it, the billy goats have lived in the tower since the day a feast was held to celebrate the making of the Townhall clock, at which the billy goats were to be eaten by the Mayor and town councillors. When the goats were waiting for their turn to be slaughtered, bored and impatient, they began to butt their heads together. They got so carried away, that in no time they found themselves on the Townhall roof, where the cooks could no longer catch them. The Mayor found the incident so amusing that he pardoned the billy goats and ordered that a so-called jester device billy goats butting their heads be installed below the Townhall clock to commemorate this event. The burgher houses surrounding the Market have been reconstructed after World War II in a Baroque and 8 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

9 Poznaƒ Renaissance style. To the left of the town hall are the houses of the keepers, once home of the market traders, with a characteristic arcaded passageway. A fountain stands in each of the square s four corners, built on the site of historic wells: of Proserpine, Apollo, Poseidon and Mars. The first of these is a Rococo fountain dating from 18th century, while the remaining ones are new. The Old Market is a place with a unique atmosphere people relaxing in outdoor cafes and biergartens, buskers, souvenir stalls and pigeons. The square is the site of many events, theatre shows and concerts. A few steps away from the Old Market there is a Poznaƒ Parish Church, one of Poland s most exquisite Baroque churches, where on Saturdays you can hear an organ concert played on the famous 19th century organ made by Friedrich Ladegast. From the Parish Church we can go on to admire 19th century architecture of the city centre and the monumental mass of the Imperial Castle, dominating the street of Âw. Marcin, the last castle built in Europe. Fortification enthusiasts will be drawn to the Poznaƒ Citadel. This former fortress is now, first and foremost, a conveniently located park, the green lungs of the city with a complex of military cemeteries, monuments and sculptures (including Unrecognized by Magdalena Abakanowicz), the Bell of Peace and Friendship between Nations and two museums (Museum of Armaments and Museum of the Poznaƒ Army), situated in partly restored fort buildings. Relax and leisure Poznaƒ, however, is more than just history and monuments. It also offers excellent conditions for leisure and active relaxation, mainly on one of the four of the city s lakes, of which Kierskie Lake is the largest and is known for its sailing facilities. Another of these, Malta Lake, an excellent regatta course, is a venue for many prestigious sporting competitions, as well as outdoor concerts. Moreover, it is a perfect place for long walks and weekend leisure activities for Poznaƒ inhabitants. Along the northern shore of the lake there is a train track for the Maltanka narrow gauge railway, which takes visitors to the New Zoo. The Zoo covers the area of 117 ha, while the animals are kept in conditions resembling their natural habitat. A unique attraction located in the city is the Morasko Meteorite Reserve, a group of seven craters formed millions of years ago as a result of an impact of large iron meteorite elements (the so-called siderite). Morasko craters are some of the world s largest groups of such objects, both in terms of their size, as well as their number. The largest has the diameter of nearly 60 m and the depth of 11.5 m. In the south, Poznaƒ borders on the Wielkopolska National Park, visited by over a million tourists annually. The Park is traversed by five marked trails, to the total length of 85 km. As many as 7 sightseeing trips have been planned along those trails, allowing the tourists not only to admire the natural beauty of the region, but also to learn more about its culture. The Park is not far away from Rogalin, famous for the Dzia yƒski family Palace and the famous Rogalin oaks, which have become a symbol of Wielkopolska. For many years they have been admired by tourists and scientists alike. Nowhere else in Europe will you find such a large concentration of old oaks, some reaching the age of 600 years, as those that grow in the Warta wetlands. The circumference of many of those monumental trees may reach as much as 10 metres. However, the most famous four are the three that grow in the Rogalin palace park and are called Lech, Czech and Rus, whose circumference is respectively 930, 810 and 670 cm, and Edward, whose circumference is 650 and which grows on the slope of the Warta River valley. Northeast of the city you will find Zielonka Forest Landscape Park. The network of cycle paths in the Zielonka Forest and the surrounding areas is among the most interesting and the richest in the Wielkopolska region. The total length of the paths is 224 km. Shopping paradise Poznaƒ is also a paradise for shoppers. The shopping malls and department stores in the city sell both world-renowned brands, as well as products by domestic manufacturers, to suit every taste and pocket. Shopping in Poznaƒ also means small art galleries, antique shops or flea markets. Poznaƒ remains the capital of Wielkopolska and its largest city. Owing to convenient rail and road connections, the city is easily accessible from all large Polish cities. The EuroCity journey from Berlin takes 3 hours, the same as the train journey from Warsaw. The awica airport, on the other hand, offers regular flights to Warsaw, London, Amsterdam, Cologne, Copenhagen and Hannover. (r) photo by Maciej Szymkowiak Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 9

10

11

12 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues World Trade Center Poznaƒ ul. Bukowska 12, Poznaƒ tel fax Zapraszamy Paƒstwa do naszego nowoczesnego, kompleksowo wyposa onego, klimatyzowanego centrum konferencyjnego. Jednym z naszych atutów jest doskona a lokalizacja na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich, w bezpoêrednim sàsiedztwie dworca kolejowego oraz wielu poznaƒskich hoteli, 4 km od lotniska awica. Wej- Êcie do sal konferencyjnych mo liwe jest zarówno z terenu Targów, jak i od strony ulicy Bukowskiej. Dysponujemy du- à wielofunkcyjnà salà konferencyjnà, która mo e byç przygotowana w uk adzie krzese kowym dla 330 osób oraz w uk adzie krzese kowo-stolikowym dla 220 osób oraz salà seminaryjnà dla 70 osób. Sala konferencyjna wyposa ona jest w najnowoczeêniejszy sprz t audiowizualny, w tym kabiny i sprz t do t umaczenia symultanicznego w trzech j zykach. Oferujemy szeroki wachlarz us ug cateringowych. We encourage you to use our modern, comprehensively equipped, air-conditioned conference centre. One of its assets is an excellent location on the Poznaƒ International Fair grounds, right next to the railway station and many Poznaƒ hotels, only 4 km away from the awica airport. The conference halls can be entered both from the fair grounds, as well as from ul. Bukowska. We offer a large adaptable conference hall, which may seat an audience of 330 or, in the case of table and chair arrangement, 220 guests, and a seminar room seating 70. The conference hall is equipped with state-ofthe-art audio-visual devices, including simultaneous interpreting booths and equipment that enables simultaneous interpreting services in three languages. Moreover, we offer a wide range of catering services. Nazwa sali Powierzchnia Miejsca w ustawieniu Miejsca Liczba miejsc Wyposa enie w m kw. szkolnym bankietowe teatralnych konferencyjne Name of room Area in square Room arrangement, Room arrangement, Room arrangement, Conference meters no. of guests: scholl no. of guests: banquet no. of guests: theatre equipment klimatyzacja, sprz t do t umaczenia symultanicznego dla 330 osób, 3 kabiny do t umaczenia symultanicznego, sta e àcze internetowe, profesjonalny sprz t audio-wizualny air conditioning, simultaneous interpreting equipment for an audience of 330, 3 simultaneous interpreting booths, broadband Internet access, professional audio-visual equipment klimatyzacja, nag oênienie i projektor z ekranem air conditioning, sound system, projector and mobile screen 12 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

13

14

15 Sheraton Poznań Hotel ul. Bukowska 3/ Poznań T: F: sheraton.com/poznan

16 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues CENTRUM KONGRESOWE HOTEL IOR ul. Miczurina 20a, Poznaƒ tel , fax Centrum Kongresowe Hotel IOR to nowoczesny obiekt konferencyjno noclegowy. Atrakcyjna lokalizacja w odleg oêci 15 minut od centrum miasta, dworca kolejowego, lotniska i Mi dzynarodowych Targów przy jednej z g ównych ulic Poznania, a jednoczeênie niedaleko idealnego do spacerów lasku zach ca klientów do korzystania z naszych us ug. Oferujemy 110 miejsc noclegowych, 14 sal konferencyjnych dla 6 do 200 osób, specja y kuchni polskiej i mi dzynarodowej, relaks w salonie fryzjersko-kosmetycznym czy gabinecie masa u, a tak e strze ony parking. Centrum Kongresowe Hotel IOR to miejsce szczególne, warte odwiedzenia i pobytu, a przede wszystkim miejsce dajàce mo liwoêç pracy po àczonej z mi ym wypoczynkiem. Miejsca hotelowe/hotel accommodation Ogó em/total no. of beds 110 Apartamenty/Suites 6 Pokoje 1-osobowe/Single rooms 8 Pokoje 2-osobowe/Double rooms 96 Dla niepe nosprawnych/facilities for the disabled 2 The Congress Center Hotel IOR is a modern conference and hotel facility. Situated in one of the main street of Poznaƒ, it is located close to the city center, a railway station, an airport and the Poznaƒ International Fair. On the other hand, it is situated in an immediate vicinity of a forest, where our guests can take a peaceful stroll. This convenient location and the quality of service has always been appreciated by our customers. We offer accommodation for 110 guests, 14 conference rooms seating from 6 to 200 participants, dishes of Polish and European cuisine, beauty and hair salon, a massage room and a guarded parking lot. The Congress Center Hotel IOR is definitely worth visiting. In this remarkable place our guests can combine work with relaxation. Restauracje/Restaurants Miejsca/Seating capacity ESTELLA 200 Kawiarnia/Cafe 25 Nazwa sali Powierzchnia w m kw. Miejsca w ustawieniu szkolnym Miejsca przy sto ach Liczba miejsc teatralnych Wyposa enie Name of room Area in square meters Room arrangement, Places at tables Room arrangement, Conference no. of guests: school no. of guests: theatre equipment Sala konferencyjna A Sala konferencyjna B 132, Sala konferencyjna C Sala wyk adowa nr 10 68,25 60 Sala wyk adowa nr 8 68, Pokój konferencyjny nr 7 45,50 25 Pokój konferencyjny nr 6 32, Sala wyk adowa nr 5 48, Pokój konferencyjny nr 4 27,60 14 Pokój konferencyjny nr 3 27,60 12 Pokój konferencyjny nr 2 32,20 14 Pokój konferencyjny nr Sala wyk adowa nr , Pokój konferencyjny nr ,10 20 sprz t do t umaczenia symultanicznego dla 240 osób w 6 j zykach; profesjonalny sprz t audio-wizualny; àcze internetowe i ISDN availability of simultaneous interpretation in 6 languages for 240 participants; modern audio-visual aids; access to Internet and ISDN 16 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

17

18 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues NOVOTEL POZNA CENTRUM pl. W. Andersa 1, Poznaƒ tel fax NOVOTEL POZNA CENTRUM po o ony jest w centrum miasta, w pobli u Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich (500 m), Dworca PKP (500 m) i Starego Rynku (1200 m). Hotel zapewnia spokój, jak równie dobre warunki do pracy. Oferujemy 480 klimatyzowanych wygodnych pokoi, w tym 10 apartamentów i 4 pokoje dla osób niepe nosprawnych. Pokoje wyposa one sà w mini bary, sattv, Pay-TV i dost p do Internetu. Sale bankietowe i konferencyjne (do 800 osób). Business centre, gara podziemny, salon fryzjerski, kiosk z prasà, sklep z pamiàtkami, kasyno, biuro wynajmu samochodów. Miejsca hotelowe/hotel accommodation Ogó em/total no. of beds 800 Apartamenty/Suites 20 Pokoje 1-osobowe/Single rooms 160 Pokoje 2-osobowe/Double rooms 620 Dla niepe nosprawnych/facilities for the disabled 4 NOVOTEL POZNAN CENTRUM is located in the centre of Poznaƒ, close to the International Exhibition Ground (500 m), train station (500 m) and Old Town (1200 m). Hotel assures pleasant atmosphere for relaxing as well as for business activities. We offer 480 air-conditioned and comfortable rooms including 10 suites and 4 rooms for disabled persons. Rooms equipped with mini-bar, sattv, Pay-TV and internet access. Conference rooms for up to 800 persons. There is: business centre, fitness room, underground parking, hairdresser s, news-stand, souvenir shop, casino and car rental. Restauracje/Restaurants Miejsca/Seating capacity The Garden Brasserie 70 Nazwa sali Powierzchnia Miejsca w ustawieniu Miejsca bankietowe Liczba miejsc Wyposa enie w m kw. szkolnym teatralnych Name of room Area in square Room arrangement, Room arrangement, Room arrangement, Conference equipment meters no. of guests: school no. of guests: banquet no. of guests: theatre SALE BANKIETOWE (A+B+C1+C2) SALA ÂNIADANIOWA (D) SALE KONFERENCYJNE ( ) KLUB HOTELOWY (E) SALONIK (6) m x 15,25 m. Can be divided into three separate units; with stage and dancing floor; day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and visual equipment. Spacious and tall. Ideal place for big events like conferences, congresses, balls etc. 30 m x 18,5 m. Day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. 19,7m x 7,4 m. Day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. Can be divided into four separate units. 13,3 m x 7 m Darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. 5,2 m x 4 m. Day light with darkening possibility; high-speed internet connection as well as audio and video equipment. 18 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

19 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues HOTEL MERCURE POZNA ul. Roosevelta 20, Poznaƒ tel fax Czterogwiazdkowy, klimatyzowany hotel MERCURE POZNA po o ony jest w samym centrum miasta, przy terenach Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich, w pobli u Dworca G ównego PKP, blisko Opery, Filharmonii, Teatrów, Uniwersytetów, OÊrodków Nauki i Biznesu, tylko kilka kroków od historycznej cz Êci Poznania. atwy dojazd z Portu Lotniczego awica (6 km). W ka dym z 228 (równie pokoje dla niepalàcych) klimatyzowanych, wygodnych i przestronnych pokoi jest bezp atny dost p do Internetu, telefon, TV SAT, PAY TV, radio, mini-bar. Wszystkie pokoje wyposa one sà w funkcjonalnà azienk z wannà lub prysznicem i suszarkà do w osów. Do dyspozycji centrum biznesowe z bezp atnym dost pem do Internetu oraz sauna i si ownia. Parking strze ony. Restauracja wyró nia si wyjàtkowà atmosferà i dyskretnà elegancjà wn trza. Szeroki wybór daƒ oparty na nowych smakach kuchni polskiej i mi dzynarodowej. Bogata oferta win z karty Grands Vins Mercure. Piano bar z eleganckim wystrojem jest idealnym miejscem zarówno dla spotkaƒ biznesowych, jak i relaksu. Dziewi ç wielofunkcyjnych sal wyposa onych jest w nowoczesny sprz t audiowizualny. Profesjonalny personel zapewnia kompleksowà obs ug na wysokim poziomie przy organizacji ka dego przedsi wzi cia: konferencji, szkolenia, koktajlu, balu, kameralnego spotkania, rozmowy kwalifikacyjnej. Mercure Poznaƒ 4 star hotel is situated a few steps from the Poznaƒ International Fairgrounds, opposite to the Central Railway station, close to the Opera House, the Concert hall, Theatres, Universities; Scientific & Business Centers. Also within walking distance of the historical part of Poznaƒ. Easy access from the airport (6 km). You can enjoy one of our 228 fully air-conditioned, well-equipped and spacious rooms, including free Internet access, telephone, TV Sat and Minibar. Every room has a bathroom with either bathtub or shower and a hairdryer. At your disposal is the business centre with free Internet access. After work, you can relax in our sauna and gym. A guarded parking lot. Restaurant features unique ambiance and discrete elegance of the interior. Wide choice menus based on new flavours of Polish and International cuisine. The rich Grands Vins Mercure wine list. Piano bar with its elegant interior is the ideal meeting place for business and relaxation purposes. 9 Multifunctional, air-conditioned banquet and conference rooms are fully equipped with modern audiovisual aids. Our professional staff provides a high level of services for any event: a conference, trainings, cocktail party, banquet event, ball, executive meetings and recruitment interviews. Miejsca hotelowe/hotel accommodation 451 Ogó em/total no. of beds 228 Apartamenty/Suites 1 Pokoje 1-osobowe/Single rooms 40 Pokoje 2-osobowe/Double rooms 187 Dla niepe nosprawnych/facilities for the disabled 2 Restauracje/Restaurants Miejsca/Seating capacity Brasserie de l Opera 120 Nazwa sali Powierzchnia w m kw. Miejsca w ustawieniu szkolnym Miejsca bankietowe Liczba miejsc teatralnych Wyposa enie Name of room Area in square Room arrangement, Room arrangement, Room arrangement, Conference meters no. of guests: school no. of guests: banquet no. of guests: theatre equipment SONATA SYMFONIA MENUET CANTATA SONATA+ SYMFONIA MENUET+ CANTATA ALLEGRO ANDANTE ADAGIO PRESTO LARGO klimatyzacja, nag oênienie, system oêwietlenia, dzienne Êwiat o, ekran, flipchart, rzutnik multimedialny, rzutnik folii i slajdów, CD,VCR, DVD, bezp atny dost p do Internetu, rozk adany parkiet air-conditioning, sound equipment, lighting system, day light, electronic projection screens, flipchart, multimedia projector, overhead projector, CD, VCR equipment and DVD, free Internet access, dance floor Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ 19

20 Miejsca kongresowe i konferencyjne Congress and conference venues NOVOTEL POZNA MALTA ul. Warszawska 64/66, Poznaƒ tel fax Novotel Malta jest po o ony w pobli u centrum miasta, w pi knym, starym parku nad jeziorem Malta, przy drodze mi dzynarodowej E 30 Berlin Warszawa. Hotel oferuje 149 wygodnych pokoi, dla niepalàcych i dla palàcych oraz dla osób niepe nosprawnych, ka dy z azienkà/wc, telefonem, radiem, TV satelitarnà, mini-barem, dost pem do Internetu oraz z zestawem do parzenia kawy i herbaty. W pe ni odnowiona restauracja The Garden Brasserie proponuje smacznà kuchni o charakterze regionalnym i mi dzynarodowym. Oferujemy równie organizacj konferencji i bankietów w nowych, ca kowicie odnowionych, klimatyzowanych salach konferencyjnych wyposa- onych w nowoczesny sprz t konferencyjny. Novotel Malta is situated close to the city centre, in a beautiful old park by the Malta Lake and by the Berlin Warszawa international road ( E30). Novotel Malta offers 149 comfortable rooms for non-smokers and smokers and for handicapped guests, each with bathroom/wc, telephone, radio, satellite TV, pay TV, mini-bar, Internet access and coffee/tea facilities. The fully refurbished restaurant The Garden Brasserie recommends excellent dishes of international and regional cuisine. Our services also include organization of conferences and banquets in new, completely renovated air-conditioned rooms with modern conference equipment. Miejsca hotelowe/hotel accommodation Ogó em/total no. of beds 298 Apartamenty/Suites Pokoje 1-osobowe/Single rooms Pokoje 2-osobowe/Double rooms 149 Dla niepe nosprawnych/facilities for the disabled 2 Restauracje/Restaurants Miejsca/Seating capacity The Garden Brasserie 90 Nazwa sali Powierzchnia w m kw. Miejsca w ustawieniu szkolnym Miejsca bankietowe Liczba miejsc teatralnych Wyposa enie Name of room Area in square Room arrangement, Room arrangement, Room arrangement, Conference meters no. of guests: school no. of guests: banquet no. of guests: theatre equipment Malta Olimpia Warta Posnania O+W+P Êrodki audiowizualne (telewizor, magnetowid), ekran, flip chart, rzutnik folii, projektor multimedialny, nag oênienie, dost p do Internetu, telefon audiovisual equipment (TV set, video cassette recorder), screen, flip chart, overhead projector, projector, sound equipment, Internet access, telephone 20 Kongresy w Poznaniu Congresses in Poznaƒ

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants

Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników. Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants Największy hotel konferencyjny w Katowicach - dla 700 uczestników Biggest conference hotel in Katowice, able to host more than 700 participants CENTRUM KONFERENCYJNE Nowoczesne centrum konferencyjne o

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Katalog konferencyjny

Katalog konferencyjny Katalog konferencyjny kongresy l konferencje l szkolenia www.gromada.pl Legenda/Legend Nagłośnienie/ Sound system Mikrofon bezprzewodowy/ Wireless microphone TV/SAT/ TV/SAT Projektor wideo-komputerowy/

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Welcome to Focus Hotels!

Welcome to Focus Hotels! Welcome to Focus Hotels! Focus Hotels: a dynamically developing Polish chain awarded the Best Hotel Award 2014 in the Hotel Chain category budget hotels that stand out by their favorable relation of quality

Bardziej szczegółowo

QUALITY SYSTEM HOTELS

QUALITY SYSTEM HOTELS QUALITY SYSTEM HOTELS Quality System Hotel Kraków Quality System Hotel Katowice Eco System Hotel Katowice Quality System Hotel Poznań Quality System Hotel Wrocław Quality System Hotels Eco System Hotels

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Połączenie różnorodności i jakości ze stylem i designem

Połączenie różnorodności i jakości ze stylem i designem Połączenie różnorodności i jakości ze stylem i designem Diversity & quality meets style & design UNIKALNE CECHY Najlepsza lokalizacja w mieście - tuż przy Manufakturze Wielokrotnie nagradzany designerski

Bardziej szczegółowo

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji

Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji Krowoderska 52 Apartament Oferta Idealnej Inwestycji FISHEYE Properties Establishment Real Estate Consultants sp.k. ul. Krowoderska 52/4, 31-158 Kraków, Poland, tel. +48 12 630 93 00, fax. +48 12 630 93

Bardziej szczegółowo

Hotele Focus to: dynamicznie rozwijająca się polska sieć

Hotele Focus to: dynamicznie rozwijająca się polska sieć Hotele Focus to: dynamicznie rozwijająca się polska sieć hotele ekonomiczne zorientowane na Gościa biznesowego, konferencyjnego oraz turystę indywidualnego doskonałe lokalizacje hoteli w centrach miast

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle

FEATURES. Modern architecture. Attractive location at Marii Konopnickiej Street. and close to the Vistula Boulevards A view on the Wawel Royal Castle WSTĘP Naszym celem było stworzenie niepowtarzalnego miejsca na mapie Krakowa, charakteryzującego się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami oraz elastyczną aranżacją przestrzeni. Miejsca, które w naturalny

Bardziej szczegółowo

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS

Description. Warszawa, Wilanów PLN. Contact the agent ANNA ŻYWULT PLN / m². Offer number 102/4290/ODS Description Luxury villa in semi-detached houses with an area of 292m2, 5 bedrooms, 4 levels (basement, ground floor, first floor, second floor) with a garden area of 125 m2 HOUSE: Modern, spacious and luxurious

Bardziej szczegółowo

PGE ARENA Gdańsk Centrum Konferencyjno-Biznesowe. PGE ARENA Gdańsk Business-Conference Center

PGE ARENA Gdańsk Centrum Konferencyjno-Biznesowe. PGE ARENA Gdańsk Business-Conference Center PGE ARENA Gdańsk Centrum Konferencyjno-Biznesowe Szukasz prestiżowego miejsca na organizację spotkań biznesowych, konferencji czy nawet prywatnych uroczystości? Chcesz zapewnić swoim gościom profesjonalną

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce

Vienna International Hotels & Resorts. Hotele w Polsce Vienna International Hotels & Resorts Hotele w Polsce VIENNA INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT AG Podsumowanie Rok założenia: Obecne portfolio: Sieć jest obecna w 9 krajach: VI w liczbach: 1989; 5 hoteli w

Bardziej szczegółowo

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM /

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę wynajmu sal konferencyjnych w obiektach zlokalizowanych w Katowicach, Tychach oraz Bytomiu. Nasze obiekty

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić Państwa do HOTELU ATENA wedding, business & Spa ***, który oferuje doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń, bankietów i spotkań firmowych. ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY P O Z N A Ń I O K O L I C E 2008 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ SALE KONFERENCYJNE MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY P O Z N A Ń I O K O L I C E 2008 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ SALE KONFERENCYJNE MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING 2008 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE MIEJSCA NOCLEGOWE CONFERENCE ROOMS LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

1. hala WISŁA / WISŁA hall str. 2 / p. 2

1. hala WISŁA / WISŁA hall str. 2 / p. 2 EXPO KRAKOW 2 1 5 4 8 3 6 7 8 1. hala WISŁA / WISŁA hall str. 2 / p. 2 2. hala DUNAJ / DUNAJ hall str. 3 / p. 3 3. sala konferencyjna BRATYSŁAWA / BRATYSŁAWA conference room str. 4 / p. 4 4. sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures ).

The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures ). 2016-02-16 Zielona Góra The price offer for University of Zielona Góra (the offer includes the dates of the conference metal structures 14-18.06.2016). Dear Sirs, thank you for choosing Qubus Hotel Zielona

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski*

HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy Język angielski* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie HARMONOGRAM USŁUGI moduł szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Your place in Warsaw!

Your place in Warsaw! Your place in Warsaw! W centrum stolicy i biznesowej części Warszawy, u zbiegu ulic: Grzybowskiej i Żelaznej stoi nowy, 29 piętrowy budynek JM Tower, będący w TOP 10 najwyższych budynków stolicy. Na parterze

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

po pierwsze LOKALIZACJA

po pierwsze LOKALIZACJA po pierwsze LOKALIZACJA ul. Gęsia 22a / ul. Podgórska, przy Moście Kotlarskim, nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie z: - Dzielnicą Kazimierz, jej zabytkami, kamienicami, świątyniami, muzeami, kawiarniami

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo

PLUS WROCŁAW KATOWICE

PLUS WROCŁAW KATOWICE PLUS WROCŁAW KATOWICE Q HOTEL PLUS KATOWICE Czterogwiazdkowy Q Hotel Plus Katowice to najnowszy, piąty już obiekt sieci Q Hotel. Jest on położony w centrum Katowic, ok. 400 m od Dworca Głównego i Galerii

Bardziej szczegółowo

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź. Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź.  Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe Dwór Giemzów ul. Giemzów 5B, 95-006 Łódź 42 226 91 03 www.dworgiemzow.pl info@dworgiemzow.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Ten wyjątkowy XIX wieczny Dwór o charakterze hotelowo- konferencyjnym,

Bardziej szczegółowo

Oferta organizacji konferencji i szkoleń.

Oferta organizacji konferencji i szkoleń. Oferta organizacji konferencji i szkoleń. Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe & SPA Businessman Institute - to zespół obiektów, które połączone tworzą luksusowy kompleks na obszarze około 5 hektarów, zaledwie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl 20 A NI ZE DC IA ŚW DO t la *** Hotel *** Zajazd Piastowski KONFERENCJE w Kazimierzu Dolnym ZAPLECZE KONFERENCYJNE 6 SAL KONFERENCYJNYCH *** SALA A B C D E HALA NAMIOTOWA powierzchnia 296 m2 160 m2 34

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the centre

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the centre Centrum konferencyjne Atrium Business events in the centre Business events in the centre Lotnisko Warszawa-Modlin 100 m od przystanków (tramwaje/autobusy) H M 100-250 m od hoteli 400 m od stacji metra

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahotel.pl www.andersiahotel.

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahotel.pl www.andersiahotel. 19min Ławica Airport 7,6 km IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahopl www.andersiahopl 14min Stary Rynek 5min Lokalizacja w samym centrum:

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta. Specjalne ceny pokoi dla Państwa

Specjalna oferta. Specjalne ceny pokoi dla Państwa Specjalna oferta Liczący sobie blisko 100 lat całkowicie odrestaurowany budynek, stanowiący pierwotnie część zabudowań pałacowych a obecnie hotel - położony jest nad brzegiem Kaczawy, przy pałacowym parku

Bardziej szczegółowo

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, Poznań Tel

IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, Poznań Tel 19min Ławica Airport 7,6 km LOKALIZACJA IBB ANDERSIA HOTEL **** Plac Andersa 3, 61-894 Poznań Tel. +48 61 66 78 1000 e-mail: andersia@andersiahotel.pl www.andersiahotel.pl Lokalizacja w samym centrum:

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the center

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the center Centrum konferencyjne Atrium Business events in the center Business events in the center Lotnisko Warszawa-Modlin 100 m od przystanków (tramwaje/autobusy) H M 100-250 m od hoteli 400 m od stacji metra

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE HOTEL*** DWÓR WIKOZY UL. SPÓŁDZIELCZA DWIKOZY TEL

CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE HOTEL*** DWÓR WIKOZY UL. SPÓŁDZIELCZA DWIKOZY TEL OFERTA KONFERENCYJNA DLA FIRM Dwór Dwikozy to idealne miejsce do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań integracyjnych. Obiekt dysponuje dwudziestoma stylowo urządzonymi pokojami oraz dwoma luksusowymi

Bardziej szczegółowo

Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia. osrodekszkoleniowy.pl

Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia. osrodekszkoleniowy.pl Konferencje Integracja Noclegi Wypoczynek Przyjęcia osrodekszkoleniowy.pl Green Park Conference Centre w Serocku to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, udany wypoczynek czy rodzinne przyjęcie. Centrum

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Usługi Konferencyjne. w hotelu borys

Usługi Konferencyjne. w hotelu borys Usługi Konferencyjne w hotelu borys Hotel Borys to idealne miejsce na organizację szkoleń, bankietów, wyjazdów firmowych oraz wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych. Hotel Borys jest oddalony tylko 15

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

VIP & Business Services

VIP & Business Services VIP & Business Services 1 VIP Pass Business Pass Meet & Fly General Aviation Executive Service VIP Pass Business Pass Meet & Fly General Aviation Executive Service VIP & Business Services to pakiety usług

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego dwudniowego w dniach 15 16 listopada 2011roku.

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego dwudniowego w dniach 15 16 listopada 2011roku. Załącznik Nr 7 do siwz I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Usługa objęta zamówieniem będzie realizowana na obszarze Województwa Małopolskiego w odległości max. 100 km od Krakowa. 2. Podana w formularzu

Bardziej szczegółowo

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi.

Centrum biznesowo - rekreacyjne zlokalizowane w Zgierzu, 8,5 km od centrum Łodzi. Stacja Nowa Gdynia Business & wellness Resort 95-100 Zgierz k/łodzi Sosnowa 1 +48 42 714 21 61 / fax: +48 42 714 21 62 www.hotelnowagdynia.pl hotel@nowa-gdynia.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo