Przeloty rejsowymi samolotami ALITALIA (codziennie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeloty rejsowymi samolotami ALITALIA (codziennie)"

Transkrypt

1

2 Przeloty rejsowymi samolotami LITLI (codziennie) INFORMCJE PRKTYCZNE Dokumenty: Dowód osobisty. Zalecamy posiadanie paszportu. Waluta/banki: Wymiana polskiej waluty jest niemo liwa. Walutà obowiàzujàcà we W oszech jest EURO. Obce waluty mo na wymieniç w bankach (czynne: pon.-pt. 8:30-13:00 i 1:30-16:00). Karty kredytowe nie zawsze sà akceptowane, szczególnie w ma ych sklepach i restauracjach. Sklepy: Otwarte od poniedzia ku do soboty w godzinach :00-13:00 i 16:00-1:00, jeden dzieƒ w tygodniu sà zamkni te, w ka dym mieêcie inaczej. W centrach historycznych du ych miast niektóre sklepy nie majà przerwy obiadowej i pozostajà otwarte w niedziel. Supermarkety czynne sà zazwyczaj w godzinach 6:00-1:30 od poniedzia ku do soboty, jeden dzieƒ w tygodniu zamkni te, w ka dym mieêcie inaczej. Muzea: Otwarte zazwyczaj 6 dni w tygodniu, w ró nych godzinach, ale zwykle rano i po po udniu. ary/restauracje: ary/pizzerie otwarte sà zazwyczaj w godzinach 6:00-2:00, natomiast restauracje w godzinach 12:00-1:30 i 18:30-2:00, niektóre z nich, w centrach historycznych nie robià przerwy obiadowej. Telefon: Karty do automatów telefonicznych o ró nej wartoêci mo na nabyç w kioskach. by zatelefonowaç do Polski, nale y wykr ciç numer 008, potem numer kierunkowy danego miasta oraz numer abonenta. enzyna/autostrady: Koszt 1 litra benzyny ok. 1 EURO. Op ata za 10 km autostrady ok. 0, EURO. PROGRMY PKIET PODSTWOWY WEEKEND PRZELOT + 2 NOCE W HOTELU w Rzymie, Wenecji, Florencji, Mediolanie, Neapolu i Palermo. wyloty: PIÑTEK-NIEDZIEL lub SOOT-PONIEDZI EK zawiera: przelot rejsowymi samolotami LITLI na trasie Polska/W ochy/polska, w klasie ekonomicznej, bez stop over (postoju w podró y); op aty lotniskowe w oskie i polskie, taksy lokalne; 2 noclegi ze Êniadaniami w formie bufetu w wybranym hotelu, taksy lokalne; bilet jest zamkni ty zmiana rezerwacji niedozwolona. Pakiet mo na przed u yç o dodatkowe noce w hotelu do maksimum nocy. Cena pakietu zwi kszy si wi c tylko o koszt dodatkowych nocy, równie w innych miastach proponowanych w naszym katalogu. Na przyk ad pakiet podstawowy z noclegami w Rzymie mo na przed u yç o dodatkowe noce w Neapolu, Florencji, Wenecji, itd. INDYWIDULNE REZERWCJE W HOTELCH Rezerwacja hoteli na terenie ca ych W och dla klientów podró ujàcych w asnym samochodem, nawet na 1 noc, lub jako przed u enie Pakietu podstawowego Weekend, lub w po àczeniu z wynajmem samochodu (patrz str. 18). SPIS TREÂCI: str. 3-6 str. - WYNJEM SMOCHODU VIS Za poêrednictwem naszego biura mogà Paƒstwo wynajàç samochód firmy VIS w wi kszoêci miast w oskich. Szczegó owe informacje na temat mo liwoêci rezerwacji samochodów oraz cen uzyskajà Paƒstwo w naszym biurze. Wynajem samochodów Warunki uczestnictwa Ubezpieczenie str str str. 1 str. 1 str str. 18 str. 1 str. 1 KWOT REZERWCYJN 0 PLN od osoby doros ej, 2 PLN dzieci 0-12 lat obowiàzkowa, zawiera pakiet ubezpieczeniowy SIGNL IDUN (patrz str. 1) i dotyczy rezerwacji pakietu weekend, indywidualnej rezerwacji hotelowej. UWGI DOTYCZÑCE KTLOGU Wszystkie ceny zosta y skalkulowane w oparciu o kursy walut i koszty obowiàzujàce w momencie powstawania katalogu: styczeƒ 200. Opublikowane ceny za hotele nie dotyczà okresów szczególnych, takich jak festiwale, targi, kongresy itp. W wi kszoêci hoteli serwowane sà Êniadania kontynentalne (pieczywo, d em, ser, kawa/cappuccino lub herbata) w formie bufetu. W niektórych hotelach Êniadania bywajà wzmocnione. W wi kszoêci hoteli doba hotelowa zaczyna si o godz. 1:00 a koƒczy o 11:00. Zdj cie na ok adce:????????????????.

3 : RTEMIDE COLONN PLCE MICHELNGELO CHMPGNE GRDEN LEXNDR PTRI DIPLOMTIC UGUSTE EXPRESS Y HOLIDY WINDROSE DORI SEREN NIZZ SONY RIMINI Hotel RTEMIDE oooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, przy Via Nazionale. Pokoje: 8 pokoi elegancko urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Pokoje dla niepe nosprawnych. Us ugi: komfortowy hotel, usytuowany przy jednej z g ównych ulic w Rzymie. Posiada restauracj, bar, kawiarni, Roof Garden. Ponadto w hotelu room service, us ugi pralnicze. Gara : 0 metrów od hotelu, p atny. Hotel COLONN PLCE oooo Po o enie: w centrum historycznym miasta, niedaleko budynku Parlamentu i Rzàdu, par kroków od Fontana di Trevi, Piazza di Spagna i Piazza Navona. Pokoje: 112 pokoi komfortowo urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV kolor, radiem, minibarem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel pierwszej kategorii, usytuowany w stylowej kamienicy, niedawno odnowiony. Posiada bar, sal Êniadaniowà Taverna Colonna, Roof Garden z solarium i ma ym basenem z hydromasa em. STRHOTEL MICHELNGELO oooo Po o enie: w samym sercu barokowego Rzymu, kilka kroków od Placu Âw. Piotra. Pokoje: 1 pokoi elegancko urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV sat, suszarkami do w osów, minibarem, klimatyzacjà, sejfem. Us ugi: hotel posiada bar, restauracj, sal konferencyjnà, depozyt na baga e. Ponadto w hotelu room service, us ugi pralnicze, dost p do internetu. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Oferta specjalna: w cenie zawarte amerykaƒskie Êniadanie w formie bufetu, napoje i drinki w pokojowym minibarze, kawa na powitanie goêci w restauracji hotelowej Cafetteria Nazionale. Zni ka dla dzieci 0-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=2 z, dod. noc=3 z ; () pakiet podst.=111 z, dod. noc=63 z ; Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=1026 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=130 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 2-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=621 z, dod. noc=202 z ; () pakiet podst.=8 z, dod. noc=281 z ; Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=8 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=116 z, dod. noc=gratis Zni ka dla dzieci 2-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=13 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=00 z, dod. noc zni ka 30% 3

4 Hotel CHMPGNE GRDEN oooo Po o enie: w samym centrum historycznym Rzymu, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: wszystkie pokoje komfortowo urzàdzone z azienkami, minibarem, telefonem, internetem, TV sat, sejfem. Us ugi: hotel urzàdzony stylowo, posiada al Êniadaniowà, sal konferencyjnà, Roof Garden, taras. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Hotel LEXNDR ooosup. Po o enie: hotel po o ony przy presti owej ulicy Via Veneto mi dzy Piazza di Spagna a Fontana di Trevi, niedaleko wspania ego parku Villa orghese. Pokoje: 60 gustownie urzàdzonych pokoi z azienkami, TV sat, minibarem, sejfem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada restauracj, sale konferencyjne, bar i pralni. Gara : przy hotelu. Hotel PTRI ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, 00 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Us ugi: przyjemny hotel usytuowany w stylowej kamienicy, niedawno odnowiony. Posiada sal telewizyjà, bar. Hotel DIPLOMTIC ooo Po o enie: w samym sercu barokowego Rzymu, w niedalekiej odleg oêci od Placu Âw. Piotra. Pokoje: 0 pokoi adnie urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV sat, minibarem, sejfem i klimatyzacjà. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony, usytuowany w stylowej kamienicy. Posiada bar i sal Êniadaniowà. Hotel UGUSTE ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, przy Via Nazionale, 00 metrów od Dworca i. Pokoje: 20 pokoi urzàdzonych w stylu art deco, z azienkami, telefonem, TV kolor, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Us ugi: hotel usytuowany jest na 2-gim pi trze stylowej kamienicy. Posiada sal telewizyjnà, sal Êniadaniowà, bar, wind. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=803 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=113 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=10 z, dod. noc=1 z ; () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 23 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=83 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1011 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=386 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.= z, dod. noc zni ka 30% Zni ka dla dzieci 0-6 lat (w ó ku z rodzicami): () pakiet podst.=81 z ; () pakiet podst.=1 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 6-12 lat: pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=66 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=216 z ; () pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) w pok. -os Zni ka dla dzieci 0-6 lat (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami): () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=01 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 6-12 lat: pakiet podst.=216 z

5 Hotel EXPRESS Y HOLIDY ooo Po o enie: niedaleko azyliki San Giovanni in Laterano, km od centrum historycznego Rzymu. Pokoje: 120 nowoczesnych, komfortowo urzàdzonych pokoi (w wi kszoêci z balkonami), z azienkami, telefonem, TV sat, minibarem. Us ugi: w hotelu sala Êniadaniowa, sale konferencyjne, us ugi pralnicze. Parking: przy hotelu, p atny. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Hotel WINDROSE ooo Po o enie: w samym sercu Rzymu, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: komfortowo urzàdzone z azienkami, TV sat, klimatyzacjà, telefonem, dost pem do internetu, sejfem, minibarem. Us ugi: nowoczesny, komfortowy hotel. Posiada sal Êniadaniowà, taras, sal konferencyjnà. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Hotel DORI ooo Po o enie: w centrum historycznym Rzymu, niedaleko azyliki Santa Maria Maggiore. Pokoje: 20 pokoi komfortowo urzàdzonych, z azienkà, sejfem, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów, klimatyzacjà i minibarem. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony w 2003 r., usytuowany w zabytkowej kamienicy. Posiada sal Êniadaniowà, mo liwoêç korzystania z internetu, faksu. Hotel SEREN ooo Po o enie: w samym centrum miasta, 100 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 2 pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, klimatyzacjà. 1 pokój dla niepe nosprawnych. Us ugi: bardzo adny hotel, znajduje si na drugim pi trze, posiada sal Êniadaniowà, bar, wind. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=61 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=328 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=12 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=626 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=31 z, dod. noc zni ka 30% w pok. w pok. 1-os. 2-os () pakiet podst.=0 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=8 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=216 z ; () pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: pakiet podst.=216 z Hotel NIZZ ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: 0 pokoi adnie urzàdzonych, z azienkà, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Us ugi: hotel niedawno odnowiony, usytuowany w stylowej kamienicy. Posiada bar, sal Êniadaniowà, sal telewizyjnà, dost p do internetu. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami, Êniadanie p atne w hotelu): () pakiet podst.=61 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=88 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 0%

6 Hotel SONY ooo Po o enie: w centrum Rzymu, naprzeciwko Teatru dell'gzero, w bliskiej odleg oêci od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 2 pokoi elegancko urzàdzonych, z azienkà, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, us ugi pralnicze, mo liwoêç korzystania z internetu. Zwierz ta: dozwolone (ma ych rozmiarów). Hotel RIMINI ooo Po o enie: w centrum handlowym Rzymu, 100 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 3 pokoi z azienkami, TV kolor, sejfem, suszarkà do w osów. Us ugi: hotel calkowicie odnowiony, prowadzony bezpoêrednio przez w aêcicieli. Posiada sal Êniadaniowà i bar. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami, Êniadanie p atne w hotelu): () pakiet podst.=631 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=2 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 0% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 0% I. PO ÑCZENI Z LOTNISK Leonardo da Vinci w Fiumicino do centrum Rzymu (3 km) 1. Pociàg regularne po àczenie z lotniska na Dworzec Kolejowy i w centrum Rzymu. Kursuje co 30 minut, czas przejazdu ok. 30 minut, cena biletu: ~ EURO. 2. Transfery prywatnym samochodem na zamówienie Varsavolo (kierowca-pilot mówiàcy po polsku) Ceny za transfer, za samochód, w PLN (nie zawierajà VT) Lotnisko Fiumicino - hotel w Rzymie lub vice versa max max max max 2 os. os. 8 os. 16 os. 20,- 380,- 20,- 0,- 3. Zwiedzanie Rzymu - ceny w PLN (nie zawierajà VT) Przewodnik z j zykiem polskim Czas trwania 3 godziny do wyboru trasa zwiedzania (Watykan, Rzym Staro ytny, Rzym arokowy) max max max max 2 os. os. 8 os. 13 os. PIESZE 0,- 630,- 60,- 680,- Z TRNSPORTEM 0, , ,- 1.00,- II. REGULRNE WYCIECZKI na zamówienie w Varsavolo Przewodnik z j zykiem w oskim/angielskim/niemieckim/francuskim. utokar. Wst py do zwiedzanych obiektów zawarte w cenie. Ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT). Czas trwania 3 godziny 1. Rzym Klasyczny (Plac Republiki, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Zamek Âw. nio a, azylika Âw. Piotra). Codziennie, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 130 PLN. 2. Rzym Imperialny (Kapitol Forum Romanum, Koloseum, uk Konstantyna, Piramida Gaiusa, azylika Âw. Paw a za murami zwiedzanie). Codziennie, wyjazd z hoteli 13:/1:30 (Koloseum zamkni te w poniedzia ki i Êrody). Cena: 130 PLN. 3. Muzea Watykaƒskie (Villa orghese, Muzea Watykaƒskie zwiedzanie, Kaplica Sykstyƒska, Pokoje Rafaela). Codziennie z wyjàtkiem niedziel, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 10 PLN.. Rzym ChrzeÊcijaƒski (azylika Santa Maria Maggiore zwiedzanie, Âwi te schody, azylika Âw. Jana na Lateranie zwiedzanie, Via ppia, Katakumby, Piramida Gaiusa). Codziennie, wyjazd z hoteli 13:/1:30. Cena: 160 PLN. INFORMCJE PRKTYCZNE PRZEJZDY / WYCIECZKI / MUZE. Wille i zamki w okolicach Rzymu (Termy Karakalli lbano Castelgandolfo riccia Nami Grottaferrata Frascati). W ka dy wtorek i sobot, wyjazd z hoteli 13:/1:30. Cena: 160 PLN. Czas trwania godziny 1. ogoslawieƒstwo Papie a (Plac Republiki, Pantheon, Piazza Navona, Zamek Âw. nio a, Plac Âw. Piotra b ogoslawieƒstwo Papie a). W ka dà niedziel, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 10 PLN. 2. udiencja u Papie a (Villa orghese, Zamek Âw. nio a, azylika Âw. Piotra). W ka dà Êrod, wyjazd z hoteli 8:30/:1. Cena: 10 PLN. Ca odzienne wycieczki czas trwania 13 godzin 1. Rzym-Neapol-Capri-Rzym codziennie, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Neapolu; przeprawa promem do Marina Grande na Capri, zwiedzanie Lazurowej Groty jeêli pogoda pozwoli, powrót do Marina Grande i panoramiczne zwiedzanie wyspy wraz z jej stolicà nacapri; obiad w typowej restauracji; powrót do Rzymu ok. 21:30). Cena: 60 PLN. 2. Rzym-Neapol-Pompeje-Rzym codziennie, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Neapolu zwiedzanie Mergellina, Lungomare Caracciolo, Zamek Królewski, Teatr San Carlo; przejazd do Pompei obiad w restauracji; zwiedzanie Pompei; przejazd do Sorrento i panoramiczne zwiedzanie miasta). Cena: 0 PLN. 2. Rzym-Florencja-Rzym codziennie z wyjàtkiem poniedzia ków, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Florencji zwiedzanie Katedry Santa Maria del Fiore, Dzwonnica Giotta, aptysterium Âw. Jana, Plac della Signoria, Pa ac stary; obiad w restauracji; czas wolny na zakupy; Piazzale Michelangelo i Ponte Vecchio; powrót do Rzymu ok. 21:00). Cena: 60 PLN. III. MUZE 1. Muzea Watykaƒskie Viale Vaticano otwarte: pon.-pt. 08:-1:20 (od do 30.10) 08:-12:20 (od do i od do 2.12) wszystkie soboty 08:-12:20; niedziele zamkni te (z wyjàtkiem ostatniej niedzieli miesiàca wejêcie bezp atne) Cena biletu: ~12 EURO (zni kowe ~8 EURO). 2. Koloseum otwarte: pon.-sob. 0:00-16:00, niedz. i Êwi ta 0:00-1:00 Cena biletu: ~8 EURO (dzieci poni ej 18 lat wst p wolny). 3. Foro Romano Largo Romolo e Remo, /6 otwarte: pon.-sob. 0:00-16:00 niedz. i Êwi ta 0:00-13:00 Wst p bezp atny.. Galeria Doria Pamphili Piazza del Collegio Romano, 2 otwarte: codziennie z wyj. czwartków 10:00-1:00 niedz. i Êwi ta 0:00-13:00 Cena biletu: ~8 EURO. NOWOÂå REJSY STTKIEM WYCIECZKOWYM PO TYRZE na zamówienie w Varsavolo ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT) I trasa rejs z komentarzem turystycznym w dwóch j zykach (j. w oski i j. angielski). Poczàtek rejsu Ponte Sant' ngelo (Most Âw. nio a) do Isola Tiburtina i Ponte Risorgimento oraz powrót do Ponte Sant' ngelo. Czas trwania 1 godz. 10 min Codziennie, razy dziennie o nats pujàcych godzinach: 10:00, 11:30, 1:30, 1:00. Cena biletu: 0,- PLN II trasa rejs z kolacjà na pok adzie (przy muzyce, bez komentarza turystycznego). Poczàtek rejsu Ponte Sant' ngelo (Most Âw. nio a) do Isola Tiburtina i Ponte Duca d'osta oraz powrót do Ponte Sant' ngelo. Kolacja zawiera: powitalny cocktail, 2 dania, deser, 1/2 l wody mineralnej, kaw. Czas trwania 2 godz. 1 min. Codziennie, o godzinie 20:00. Cena biletu: 200,- PLN. 6

7 : 1 COLOMIN 2 KETTE 3 PLZZO L SCL ROYL SN MRCO 6 8 I MORI D'ORIENTE ELLE RTI MLIRN CPRI SERENISSIM GLLINI 2 11 RTOLOMEO 6 Hotel COLOMIN oooo Po o enie: hotel po o ony w centrum historycznym Wenecji, 10 m od Placu San Marco ze wspania ym widokiem na Ponte dei Sospiri. Pokoje: wszystkie urzàdzone w stylu weneckim z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, klimatyzacjà i suszarkami do w osów. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, american bar, sal konferencyjnà, sal TV. Hotel KETTE oooo Po o enie: niedaleko Teatru La Fenice i par kroków od Placu San Marco. Pokoje: 0 pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów. Us ugi: pi kny hotel stylowo urzàdzony, kompletnie odrestaurowany. Posiada sal Êniadaniowà i bar. Parking: Tronchetto, p atny. Hotel PLZZO L SCL oooo Po o enie: w samym sercu Wenecji, par kroków od Placu San Marco, niedaleko Teatru Carlo Goldori. Pokoje: 13 pokoi elegancko urzàdzonych w weneckim stylu, z azienkà, telefonem, klimatyzacjà, suszarkà do w osów, minibarem, sejfem, TV sat i dost pem do internetu. Us ugi: hotel ostatnio ca kowicie odnowiony, posiada sal Êniadaniowà, ma à sal konferencyjnà. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=118 z, dod. noc gratis; () pakiet podst.=13 z, dod. noc gratis Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) C Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=81 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=101 z, dod. noc=gratis; (C) pakiet podst.=121 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=12 z, dod. noc= 12 z ; () pakiet podst.=612 z, dod. noc=202 z ; (C) pakiet podst.=13 z, dod. noc= od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1133 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=63 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=60 z, dod. noc zni ka 0%

8 8 Hotel ROYL SN MRCO ooo Po o enie: w samym sercu Wenecji, 0 metrów od Placu San Marco. Pokoje: 2 pokoje komfortowo urzàdzone w stylu weneckim z azienkami, suszarkami do w osów, sejfem, telefonem, TV, minibarem oraz klimatyzacjà. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony. Posiada pralni, serwis internetowy, sale konferencyjne, restauracje. Hotel I MORI D'ORIENTE oooo Po o enie: w jednej ze spokojniejszych dzielnic Wenecji Cannareggio przy Fondamenta della Sensa. Pokoje: urzàdzone w stylu orientalnym, wszystkie z azienkami, telefonem, TV sat, radiem, minibarem, klimatyzacjà, suszarkami do w osów oraz sejfem. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, bar oraz ma à sal konferencyjnà. Hotel ELLE RTI ooo Po o enie: w centrum historycznym Wenecji, niedaleko Galerii dell'ccademia delle elle rti. Pokoje: 6 nowych, komfortowo urzàdzonych pokoi w stylu weneckim. Wszystkie z azienkami, telefonem, suszarkami do w osów, sejfem i klimatyzacjà. Us ugi: hotel calkowicie odnowiony w 1 roku. Posiada sal Êniadaniowà, bar, taras. Hotel MLIRN ooo Po o enie: niedaleko Ponte di Rialto. Pokoje: 2 pokoi urzàdzonych w stylu weneckim. Wszystkie z azienkami, telefonem, minibarem, TV kolor. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, restauracj. Hotel CPRI ooo Po o enie: w pobli u Canale Grande, 10 minut od Porte di Rialto, 2, km od Placu San Marco (20 minut), 300 metrów od dworca kolejowego i 200 metrów przystanku Vaporetto. Pokoje: 0 pokoi kompletnie odnowionych w 1 roku, z azienkami, telefonem, TV kolor, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Niektóre pokoje przystosowane sà dla osób niepe nosprawnych. Us ugi: hotel posiada sal telewizyjnà, sal Êniadaniowà. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0- lata: od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=118 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=131 z, dod. noc=gratis Zni ka dla dzieci -12 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=118 z, dod. noc gratis; () pakiet podst.=111 z, dod. noc=6 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=106 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1330 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=103 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1168 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=622 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=68 z, dod. noc zni ka 0% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=6 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=0 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=16 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=6 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=101 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=33 z, dod. noc=262 z ; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=21 z

9 Hotel SERENISSIM oosup. Po o enie: wspaniale po o ony mi dzy Placem San Marco a Ponte di Rialto. Przystanek Vaporetto przy Rialto. Pokoje: 3 pokoje z azienkami, telefonem, klimatyzacjà. Us ugi: Hotel posiada niewielki hall, sal telewizyjnà. Parking: w odleg oêci 3 km. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: pakiet podst.=20 z w pok. -os Hotel GLLINI oo Po o enie: 0 metrów od teatru La Fenice i minut pieszo od Placu San Marco i Ponte di Rialto. Pokoje: 0 pokoi z azienkami i bezpoêrednim telefonem. Us ugi: hotel prowadzony przez w aêcicieli, posiada sal Êniadaniowà, sal telewizyjnà, bar. Parking: Tronchetto, p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-10 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=20 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=38 z, dod. noc zni ka 0% Hotel RTOLOMEO oo Po o enie: usytuowany w okolicy, Ponte di Rialto, minut pieszo od Placu San Marco. Pokoje: wszystkie z azienkami, TV kolor, telefonem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà. Parking: Tronchetto, p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=63 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.= z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=00 z, dod. noc zni ka 100 z ; () pakiet podst.=10 z, dod. noc zni ka 100 z I. PO ÑCZENI Z LOTNISK Marco Polo w Wenecji do centrum miasta na wyspie (13 km) 1. Regularny autobus Lotnisko - Piazzale Roma kursuje co 30 minut, czas przejazdu 2 minut. Cena biletu: ~1 EURO. Vaporetto (autobus wodny) z Piazzale Roma do zarezerwowanych hoteli, kursuje co 1 minut. Cena biletu: ~ EURO. Z Piazzale Roma mo na równie wziàç taksówk wodnà motoscafo 2. Vaporetto z lotniska przez urano - Murano - Lido - rsenale - Plac San Marco, kursuje co 1/2 godz., czas przejazdu 1 godz. i 10 min. Cena biletu: ~10 EURO. INFORMCJE PRKTYCZNE PRZEJZDY / WYCIECZKI / MUZE II. PO ÑCZENI Z WENECJI MESTRE DO WENECJI N WYSPIE 1. Pociàg z dworca kolejowego w Mestre na dworzec kolejowy Santa Lucia w Wenecji na wyspie. 2. utobus z dworca autobusowego w Mestre na Piazzale Roma w Wenecji na wyspie. III. TRNSFERY PRYWTNÑ MOTORÓWKÑ na zamówienie w Varsavolo Ceny w PLN za osob w jednà stron (nie zawierajà podatku VT) 1 os. 2 os. 3 os. os. Lotnisko-Hotel 620,- 310,- 210,- 160,- Dworzec-Piazzale Roma-Hotel 310,- 10,- 120,-,- IV. REGULRNE WYCIECZKI na zamówienie w Varsavolo Przewodnik z j zykiem w oskim/angielskim/niemieckim/francuskim. Wst py do zwiedzanych obiektów zawarte w cenie. Ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT). 1. Wycieczka na wyspy Laguny (Murano, urano zwiedzanie fabryki szk a weneckiego, Torcello) Codziennie rano i po po udniu, w okresie Czas trwania 3, godz. Cena: 100 PLN. 2. Piesze zwiedzanie centrum historycznego (poczàtek Plac San Marco, Pa ac Do ów, Most Westchnieƒ) Codziennie rano 0:00 przez ca y rok. Czas trwania 2 godz. Cena: 130 PLN. V. MUZE 1. azylika Âw. Marka Plac Âw. Marka otwarte: pon.-sob. 0:-16:30 niedziela 1:00-16:30 Wst p do azyliki: bezp atny. Pala d' Oro (O tarz G ówny): ~1, EURO, skarbiec: ~2 EURO. 2. Pa ac Do ów Piazzetta otwarte: codziennie :00-1:00 Cena biletu: ~11 EURO.

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni

IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO! BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM AKKA I CEZAREA NADMORSKA TEL AVIV I HAJFA MORZE MARTWE I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22 Spis treści 5 Po yteczne informacje 5 Komunikacja miejska 11 Muzea, koêcio y 14 14 Promenada Kultury 22 OsobliwoÊci, zwiedzanie miasta 26 Przedmioty antyczne 36 Muzyka, teatr, wydarzenia 38 Okolice Budapesztu

Bardziej szczegółowo

Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15

Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15 Wakacje z KlasÑ ZIMA 2014/15 WHERE WILL YOUR IMAGINATION TAKE YOU? 1 Club Med w najlepszych narciarskich regionach Europy i Azji Kraj Komfort klubu Nazwa klubu Odnowiony klub Opis na str. Region Hotel

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 podróże 2014 wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Praga i Karlove Vary...1 Wiedeń i Budapeszt...2 Paryż...3 Toskania...4 Węgry...4

Bardziej szczegółowo

Bari. Neapol. Gallipoli. Lamezia Terme. Catania BUON GIORNO BELLA ITALIA!

Bari. Neapol. Gallipoli. Lamezia Terme. Catania BUON GIORNO BELLA ITALIA! WŁOCHY 137 WŁOCHYBozen Stresa Peschiera Jeziro Garda Verona Wenecja Genua Ravenna Livorno Florencja WŁOCHY Rimini Ancona Rzym ( Olbia ( Neapol Bari Brindisi Sardinien Gallipoli Cagliari ( Lamezia Terme

Bardziej szczegółowo

www.clubmed.pl WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD Wakacje z Klasà ZIMA 2012/13

www.clubmed.pl WHERE HAPPINESS MEANS THE WORLD Wakacje z Klasà ZIMA 2012/13 Wakacje z Klasà ZIMA 2012/13 Nowe, eksluzywne wille, kluby 5 T Jedyne, prawdziwe wakacje All incusive Dla rodzin, par i singli Ul. Świętokrzyska 36 00-116 Warszawa wakacje@clubmed.pl tel: +8 22 55 38 38

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM 23 LT N RYNKU TURYSTYZNYM FIRST MINUTE - KUPUJĄ WZEŚNIEJ PŁISZ MNIEJ PROMOJ DO 28 LUTEGO 2013 LU WYZERPNI SIĘ MIEJS WZSY Z DOJZDEM UTOKREM / zniżka 100 zł / osoba WZSY Z DOJZDEM WŁSNYM / zniżka 50 zł /

Bardziej szczegółowo

Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011

Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011 Wiosna i Lato 2011 Sylwester i Wielkanoc Długi weekend majowy 2011 SYLWESTER 2010 & NOWY ROK 2011 SYLWESTER W PARYŻU Francja Kod: SPA 5 dni Dzień 1: Wyjazd z Polski. Po przekroczeniu granicy nocny przejazd

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już siedem lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! ROK ZAŁOŻENIA: 1991. Działamy od 19 lat. O Mediterraneum Tour Operator. MEDITERRANEUM Świat w zasięgu ręki

Szanowni Państwo! ROK ZAŁOŻENIA: 1991. Działamy od 19 lat. O Mediterraneum Tour Operator. MEDITERRANEUM Świat w zasięgu ręki Szanowni Państwo! ROK ZAŁOŻENIA: 1991 MEDITERRANEUM Świat w zasięgu ręki Przed nami kolejny sezon letni 2010. Prezentujemy nowy katalog LATO 2010. Jak zawsze można w nim znaleźć bogatą ofertę wycieczek

Bardziej szczegółowo

GOTOWI NA WYCIECZKE,?

GOTOWI NA WYCIECZKE,? GOTOWI NA WYCIECZKE,? ZIELONE SZKOLY i WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE BUXIDA RADO PODRÓ OWANIA! Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić naszą nową ofertę turystyczną skierowaną do grup

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

www.mediterraneum.pl a także

www.mediterraneum.pl a także ROK ZAŁOŻENIA: 1991 Działamy od 18 lat ZEZWOLENIE NR 001z WYDANE PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki MEDITERRANEUM Świat w zasięgu ręki Gdzie można

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni aństwo! Jesteśmy z ami już osiem lat. tym czasie ponad 16000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

www.jaworzyna.com.pl

www.jaworzyna.com.pl www.jaworzyna.com.pl Ważne informacje dla rodziców i opiekunów...str. 3 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Złoty Róg", obóz młodzieżowy 12-18 lat (autokarem)...str. 4 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Dana Palace",

Bardziej szczegółowo

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015.

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015. Oferta 1 Maroko Agadir Blue Sea Le Tivoli Warszawa 30.01.2015 06.02.2015 1359.00 PLN 2718.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) z: Warszawa do Agadir

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA POLSKA MORZE GÓRY JEZIORA NAJFAJNIEJSZE MIEJSCA NA LETNI WYPOCZYNEK WŁOCHY Riwiera

Bardziej szczegółowo

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz

Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz Agencja Podróży i Turystyki Wiesław Niechwiedowicz ZWIEDZANIE Szanowni I Państwo, WYPOCZYNEK Agencja Podróży i Turystyki "Holidays" została założona w czerwcu 1991 roku. Od 1992 roku jesteśmy członkiem

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo