Przeloty rejsowymi samolotami ALITALIA (codziennie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeloty rejsowymi samolotami ALITALIA (codziennie)"

Transkrypt

1

2 Przeloty rejsowymi samolotami LITLI (codziennie) INFORMCJE PRKTYCZNE Dokumenty: Dowód osobisty. Zalecamy posiadanie paszportu. Waluta/banki: Wymiana polskiej waluty jest niemo liwa. Walutà obowiàzujàcà we W oszech jest EURO. Obce waluty mo na wymieniç w bankach (czynne: pon.-pt. 8:30-13:00 i 1:30-16:00). Karty kredytowe nie zawsze sà akceptowane, szczególnie w ma ych sklepach i restauracjach. Sklepy: Otwarte od poniedzia ku do soboty w godzinach :00-13:00 i 16:00-1:00, jeden dzieƒ w tygodniu sà zamkni te, w ka dym mieêcie inaczej. W centrach historycznych du ych miast niektóre sklepy nie majà przerwy obiadowej i pozostajà otwarte w niedziel. Supermarkety czynne sà zazwyczaj w godzinach 6:00-1:30 od poniedzia ku do soboty, jeden dzieƒ w tygodniu zamkni te, w ka dym mieêcie inaczej. Muzea: Otwarte zazwyczaj 6 dni w tygodniu, w ró nych godzinach, ale zwykle rano i po po udniu. ary/restauracje: ary/pizzerie otwarte sà zazwyczaj w godzinach 6:00-2:00, natomiast restauracje w godzinach 12:00-1:30 i 18:30-2:00, niektóre z nich, w centrach historycznych nie robià przerwy obiadowej. Telefon: Karty do automatów telefonicznych o ró nej wartoêci mo na nabyç w kioskach. by zatelefonowaç do Polski, nale y wykr ciç numer 008, potem numer kierunkowy danego miasta oraz numer abonenta. enzyna/autostrady: Koszt 1 litra benzyny ok. 1 EURO. Op ata za 10 km autostrady ok. 0, EURO. PROGRMY PKIET PODSTWOWY WEEKEND PRZELOT + 2 NOCE W HOTELU w Rzymie, Wenecji, Florencji, Mediolanie, Neapolu i Palermo. wyloty: PIÑTEK-NIEDZIEL lub SOOT-PONIEDZI EK zawiera: przelot rejsowymi samolotami LITLI na trasie Polska/W ochy/polska, w klasie ekonomicznej, bez stop over (postoju w podró y); op aty lotniskowe w oskie i polskie, taksy lokalne; 2 noclegi ze Êniadaniami w formie bufetu w wybranym hotelu, taksy lokalne; bilet jest zamkni ty zmiana rezerwacji niedozwolona. Pakiet mo na przed u yç o dodatkowe noce w hotelu do maksimum nocy. Cena pakietu zwi kszy si wi c tylko o koszt dodatkowych nocy, równie w innych miastach proponowanych w naszym katalogu. Na przyk ad pakiet podstawowy z noclegami w Rzymie mo na przed u yç o dodatkowe noce w Neapolu, Florencji, Wenecji, itd. INDYWIDULNE REZERWCJE W HOTELCH Rezerwacja hoteli na terenie ca ych W och dla klientów podró ujàcych w asnym samochodem, nawet na 1 noc, lub jako przed u enie Pakietu podstawowego Weekend, lub w po àczeniu z wynajmem samochodu (patrz str. 18). SPIS TREÂCI: str. 3-6 str. - WYNJEM SMOCHODU VIS Za poêrednictwem naszego biura mogà Paƒstwo wynajàç samochód firmy VIS w wi kszoêci miast w oskich. Szczegó owe informacje na temat mo liwoêci rezerwacji samochodów oraz cen uzyskajà Paƒstwo w naszym biurze. Wynajem samochodów Warunki uczestnictwa Ubezpieczenie str str str. 1 str. 1 str str. 18 str. 1 str. 1 KWOT REZERWCYJN 0 PLN od osoby doros ej, 2 PLN dzieci 0-12 lat obowiàzkowa, zawiera pakiet ubezpieczeniowy SIGNL IDUN (patrz str. 1) i dotyczy rezerwacji pakietu weekend, indywidualnej rezerwacji hotelowej. UWGI DOTYCZÑCE KTLOGU Wszystkie ceny zosta y skalkulowane w oparciu o kursy walut i koszty obowiàzujàce w momencie powstawania katalogu: styczeƒ 200. Opublikowane ceny za hotele nie dotyczà okresów szczególnych, takich jak festiwale, targi, kongresy itp. W wi kszoêci hoteli serwowane sà Êniadania kontynentalne (pieczywo, d em, ser, kawa/cappuccino lub herbata) w formie bufetu. W niektórych hotelach Êniadania bywajà wzmocnione. W wi kszoêci hoteli doba hotelowa zaczyna si o godz. 1:00 a koƒczy o 11:00. Zdj cie na ok adce:????????????????.

3 : RTEMIDE COLONN PLCE MICHELNGELO CHMPGNE GRDEN LEXNDR PTRI DIPLOMTIC UGUSTE EXPRESS Y HOLIDY WINDROSE DORI SEREN NIZZ SONY RIMINI Hotel RTEMIDE oooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, przy Via Nazionale. Pokoje: 8 pokoi elegancko urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Pokoje dla niepe nosprawnych. Us ugi: komfortowy hotel, usytuowany przy jednej z g ównych ulic w Rzymie. Posiada restauracj, bar, kawiarni, Roof Garden. Ponadto w hotelu room service, us ugi pralnicze. Gara : 0 metrów od hotelu, p atny. Hotel COLONN PLCE oooo Po o enie: w centrum historycznym miasta, niedaleko budynku Parlamentu i Rzàdu, par kroków od Fontana di Trevi, Piazza di Spagna i Piazza Navona. Pokoje: 112 pokoi komfortowo urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV kolor, radiem, minibarem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel pierwszej kategorii, usytuowany w stylowej kamienicy, niedawno odnowiony. Posiada bar, sal Êniadaniowà Taverna Colonna, Roof Garden z solarium i ma ym basenem z hydromasa em. STRHOTEL MICHELNGELO oooo Po o enie: w samym sercu barokowego Rzymu, kilka kroków od Placu Âw. Piotra. Pokoje: 1 pokoi elegancko urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV sat, suszarkami do w osów, minibarem, klimatyzacjà, sejfem. Us ugi: hotel posiada bar, restauracj, sal konferencyjnà, depozyt na baga e. Ponadto w hotelu room service, us ugi pralnicze, dost p do internetu. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Oferta specjalna: w cenie zawarte amerykaƒskie Êniadanie w formie bufetu, napoje i drinki w pokojowym minibarze, kawa na powitanie goêci w restauracji hotelowej Cafetteria Nazionale. Zni ka dla dzieci 0-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=2 z, dod. noc=3 z ; () pakiet podst.=111 z, dod. noc=63 z ; Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=1026 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=130 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 2-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=621 z, dod. noc=202 z ; () pakiet podst.=8 z, dod. noc=281 z ; Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=8 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=116 z, dod. noc=gratis Zni ka dla dzieci 2-12 lat, od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko): () pakiet podst.=13 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=00 z, dod. noc zni ka 30% 3

4 Hotel CHMPGNE GRDEN oooo Po o enie: w samym centrum historycznym Rzymu, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: wszystkie pokoje komfortowo urzàdzone z azienkami, minibarem, telefonem, internetem, TV sat, sejfem. Us ugi: hotel urzàdzony stylowo, posiada al Êniadaniowà, sal konferencyjnà, Roof Garden, taras. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Hotel LEXNDR ooosup. Po o enie: hotel po o ony przy presti owej ulicy Via Veneto mi dzy Piazza di Spagna a Fontana di Trevi, niedaleko wspania ego parku Villa orghese. Pokoje: 60 gustownie urzàdzonych pokoi z azienkami, TV sat, minibarem, sejfem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada restauracj, sale konferencyjne, bar i pralni. Gara : przy hotelu. Hotel PTRI ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, 00 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Us ugi: przyjemny hotel usytuowany w stylowej kamienicy, niedawno odnowiony. Posiada sal telewizyjà, bar. Hotel DIPLOMTIC ooo Po o enie: w samym sercu barokowego Rzymu, w niedalekiej odleg oêci od Placu Âw. Piotra. Pokoje: 0 pokoi adnie urzàdzonych z azienkami, telefonem, TV sat, minibarem, sejfem i klimatyzacjà. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony, usytuowany w stylowej kamienicy. Posiada bar i sal Êniadaniowà. Hotel UGUSTE ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, przy Via Nazionale, 00 metrów od Dworca i. Pokoje: 20 pokoi urzàdzonych w stylu art deco, z azienkami, telefonem, TV kolor, suszarkà do w osów, klimatyzacjà. Us ugi: hotel usytuowany jest na 2-gim pi trze stylowej kamienicy. Posiada sal telewizyjnà, sal Êniadaniowà, bar, wind. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=803 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=113 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=10 z, dod. noc=1 z ; () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 23 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=83 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1011 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=386 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.= z, dod. noc zni ka 30% Zni ka dla dzieci 0-6 lat (w ó ku z rodzicami): () pakiet podst.=81 z ; () pakiet podst.=1 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 6-12 lat: pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=66 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=216 z ; () pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) w pok. -os Zni ka dla dzieci 0-6 lat (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami): () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=01 z, dod. noc=gratis; Zni ka dla dzieci 6-12 lat: pakiet podst.=216 z

5 Hotel EXPRESS Y HOLIDY ooo Po o enie: niedaleko azyliki San Giovanni in Laterano, km od centrum historycznego Rzymu. Pokoje: 120 nowoczesnych, komfortowo urzàdzonych pokoi (w wi kszoêci z balkonami), z azienkami, telefonem, TV sat, minibarem. Us ugi: w hotelu sala Êniadaniowa, sale konferencyjne, us ugi pralnicze. Parking: przy hotelu, p atny. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Hotel WINDROSE ooo Po o enie: w samym sercu Rzymu, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: komfortowo urzàdzone z azienkami, TV sat, klimatyzacjà, telefonem, dost pem do internetu, sejfem, minibarem. Us ugi: nowoczesny, komfortowy hotel. Posiada sal Êniadaniowà, taras, sal konferencyjnà. Gara : w pobli u hotelu, dodatkowo p atny. Hotel DORI ooo Po o enie: w centrum historycznym Rzymu, niedaleko azyliki Santa Maria Maggiore. Pokoje: 20 pokoi komfortowo urzàdzonych, z azienkà, sejfem, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów, klimatyzacjà i minibarem. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony w 2003 r., usytuowany w zabytkowej kamienicy. Posiada sal Êniadaniowà, mo liwoêç korzystania z internetu, faksu. Hotel SEREN ooo Po o enie: w samym centrum miasta, 100 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 2 pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, klimatyzacjà. 1 pokój dla niepe nosprawnych. Us ugi: bardzo adny hotel, znajduje si na drugim pi trze, posiada sal Êniadaniowà, bar, wind. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=61 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=328 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=12 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=626 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=31 z, dod. noc zni ka 30% w pok. w pok. 1-os. 2-os () pakiet podst.=0 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=8 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=216 z ; () pakiet podst.=216 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: pakiet podst.=216 z Hotel NIZZ ooo Po o enie: w centrum historycznym i handlowym miasta, niedaleko Dworca Kolejowego i. Pokoje: 0 pokoi adnie urzàdzonych, z azienkà, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Us ugi: hotel niedawno odnowiony, usytuowany w stylowej kamienicy. Posiada bar, sal Êniadaniowà, sal telewizyjnà, dost p do internetu. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami, Êniadanie p atne w hotelu): () pakiet podst.=61 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=88 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 0%

6 Hotel SONY ooo Po o enie: w centrum Rzymu, naprzeciwko Teatru dell'gzero, w bliskiej odleg oêci od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 2 pokoi elegancko urzàdzonych, z azienkà, telefonem, TV sat, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, us ugi pralnicze, mo liwoêç korzystania z internetu. Zwierz ta: dozwolone (ma ych rozmiarów). Hotel RIMINI ooo Po o enie: w centrum handlowym Rzymu, 100 metrów od Dworca Kolejowego i. Pokoje: 3 pokoi z azienkami, TV kolor, sejfem, suszarkà do w osów. Us ugi: hotel calkowicie odnowiony, prowadzony bezpoêrednio przez w aêcicieli. Posiada sal Êniadaniowà i bar. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-2 lata (w pok. 2-os., w ó ku z rodzicami, Êniadanie p atne w hotelu): () pakiet podst.=631 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=2 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 0% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=33 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 0% I. PO ÑCZENI Z LOTNISK Leonardo da Vinci w Fiumicino do centrum Rzymu (3 km) 1. Pociàg regularne po àczenie z lotniska na Dworzec Kolejowy i w centrum Rzymu. Kursuje co 30 minut, czas przejazdu ok. 30 minut, cena biletu: ~ EURO. 2. Transfery prywatnym samochodem na zamówienie Varsavolo (kierowca-pilot mówiàcy po polsku) Ceny za transfer, za samochód, w PLN (nie zawierajà VT) Lotnisko Fiumicino - hotel w Rzymie lub vice versa max max max max 2 os. os. 8 os. 16 os. 20,- 380,- 20,- 0,- 3. Zwiedzanie Rzymu - ceny w PLN (nie zawierajà VT) Przewodnik z j zykiem polskim Czas trwania 3 godziny do wyboru trasa zwiedzania (Watykan, Rzym Staro ytny, Rzym arokowy) max max max max 2 os. os. 8 os. 13 os. PIESZE 0,- 630,- 60,- 680,- Z TRNSPORTEM 0, , ,- 1.00,- II. REGULRNE WYCIECZKI na zamówienie w Varsavolo Przewodnik z j zykiem w oskim/angielskim/niemieckim/francuskim. utokar. Wst py do zwiedzanych obiektów zawarte w cenie. Ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT). Czas trwania 3 godziny 1. Rzym Klasyczny (Plac Republiki, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, Zamek Âw. nio a, azylika Âw. Piotra). Codziennie, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 130 PLN. 2. Rzym Imperialny (Kapitol Forum Romanum, Koloseum, uk Konstantyna, Piramida Gaiusa, azylika Âw. Paw a za murami zwiedzanie). Codziennie, wyjazd z hoteli 13:/1:30 (Koloseum zamkni te w poniedzia ki i Êrody). Cena: 130 PLN. 3. Muzea Watykaƒskie (Villa orghese, Muzea Watykaƒskie zwiedzanie, Kaplica Sykstyƒska, Pokoje Rafaela). Codziennie z wyjàtkiem niedziel, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 10 PLN.. Rzym ChrzeÊcijaƒski (azylika Santa Maria Maggiore zwiedzanie, Âwi te schody, azylika Âw. Jana na Lateranie zwiedzanie, Via ppia, Katakumby, Piramida Gaiusa). Codziennie, wyjazd z hoteli 13:/1:30. Cena: 160 PLN. INFORMCJE PRKTYCZNE PRZEJZDY / WYCIECZKI / MUZE. Wille i zamki w okolicach Rzymu (Termy Karakalli lbano Castelgandolfo riccia Nami Grottaferrata Frascati). W ka dy wtorek i sobot, wyjazd z hoteli 13:/1:30. Cena: 160 PLN. Czas trwania godziny 1. ogoslawieƒstwo Papie a (Plac Republiki, Pantheon, Piazza Navona, Zamek Âw. nio a, Plac Âw. Piotra b ogoslawieƒstwo Papie a). W ka dà niedziel, wyjazd z hoteli 08:30/0:1. Cena: 10 PLN. 2. udiencja u Papie a (Villa orghese, Zamek Âw. nio a, azylika Âw. Piotra). W ka dà Êrod, wyjazd z hoteli 8:30/:1. Cena: 10 PLN. Ca odzienne wycieczki czas trwania 13 godzin 1. Rzym-Neapol-Capri-Rzym codziennie, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Neapolu; przeprawa promem do Marina Grande na Capri, zwiedzanie Lazurowej Groty jeêli pogoda pozwoli, powrót do Marina Grande i panoramiczne zwiedzanie wyspy wraz z jej stolicà nacapri; obiad w typowej restauracji; powrót do Rzymu ok. 21:30). Cena: 60 PLN. 2. Rzym-Neapol-Pompeje-Rzym codziennie, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Neapolu zwiedzanie Mergellina, Lungomare Caracciolo, Zamek Królewski, Teatr San Carlo; przejazd do Pompei obiad w restauracji; zwiedzanie Pompei; przejazd do Sorrento i panoramiczne zwiedzanie miasta). Cena: 0 PLN. 2. Rzym-Florencja-Rzym codziennie z wyjàtkiem poniedzia ków, wyjazd z hoteli 06:30/0:30 (przejazd utostradà S oƒca do Florencji zwiedzanie Katedry Santa Maria del Fiore, Dzwonnica Giotta, aptysterium Âw. Jana, Plac della Signoria, Pa ac stary; obiad w restauracji; czas wolny na zakupy; Piazzale Michelangelo i Ponte Vecchio; powrót do Rzymu ok. 21:00). Cena: 60 PLN. III. MUZE 1. Muzea Watykaƒskie Viale Vaticano otwarte: pon.-pt. 08:-1:20 (od do 30.10) 08:-12:20 (od do i od do 2.12) wszystkie soboty 08:-12:20; niedziele zamkni te (z wyjàtkiem ostatniej niedzieli miesiàca wejêcie bezp atne) Cena biletu: ~12 EURO (zni kowe ~8 EURO). 2. Koloseum otwarte: pon.-sob. 0:00-16:00, niedz. i Êwi ta 0:00-1:00 Cena biletu: ~8 EURO (dzieci poni ej 18 lat wst p wolny). 3. Foro Romano Largo Romolo e Remo, /6 otwarte: pon.-sob. 0:00-16:00 niedz. i Êwi ta 0:00-13:00 Wst p bezp atny.. Galeria Doria Pamphili Piazza del Collegio Romano, 2 otwarte: codziennie z wyj. czwartków 10:00-1:00 niedz. i Êwi ta 0:00-13:00 Cena biletu: ~8 EURO. NOWOÂå REJSY STTKIEM WYCIECZKOWYM PO TYRZE na zamówienie w Varsavolo ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT) I trasa rejs z komentarzem turystycznym w dwóch j zykach (j. w oski i j. angielski). Poczàtek rejsu Ponte Sant' ngelo (Most Âw. nio a) do Isola Tiburtina i Ponte Risorgimento oraz powrót do Ponte Sant' ngelo. Czas trwania 1 godz. 10 min Codziennie, razy dziennie o nats pujàcych godzinach: 10:00, 11:30, 1:30, 1:00. Cena biletu: 0,- PLN II trasa rejs z kolacjà na pok adzie (przy muzyce, bez komentarza turystycznego). Poczàtek rejsu Ponte Sant' ngelo (Most Âw. nio a) do Isola Tiburtina i Ponte Duca d'osta oraz powrót do Ponte Sant' ngelo. Kolacja zawiera: powitalny cocktail, 2 dania, deser, 1/2 l wody mineralnej, kaw. Czas trwania 2 godz. 1 min. Codziennie, o godzinie 20:00. Cena biletu: 200,- PLN. 6

7 : 1 COLOMIN 2 KETTE 3 PLZZO L SCL ROYL SN MRCO 6 8 I MORI D'ORIENTE ELLE RTI MLIRN CPRI SERENISSIM GLLINI 2 11 RTOLOMEO 6 Hotel COLOMIN oooo Po o enie: hotel po o ony w centrum historycznym Wenecji, 10 m od Placu San Marco ze wspania ym widokiem na Ponte dei Sospiri. Pokoje: wszystkie urzàdzone w stylu weneckim z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, klimatyzacjà i suszarkami do w osów. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, american bar, sal konferencyjnà, sal TV. Hotel KETTE oooo Po o enie: niedaleko Teatru La Fenice i par kroków od Placu San Marco. Pokoje: 0 pokoi z azienkami, telefonem, TV kolor sat, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów. Us ugi: pi kny hotel stylowo urzàdzony, kompletnie odrestaurowany. Posiada sal Êniadaniowà i bar. Parking: Tronchetto, p atny. Hotel PLZZO L SCL oooo Po o enie: w samym sercu Wenecji, par kroków od Placu San Marco, niedaleko Teatru Carlo Goldori. Pokoje: 13 pokoi elegancko urzàdzonych w weneckim stylu, z azienkà, telefonem, klimatyzacjà, suszarkà do w osów, minibarem, sejfem, TV sat i dost pem do internetu. Us ugi: hotel ostatnio ca kowicie odnowiony, posiada sal Êniadaniowà, ma à sal konferencyjnà. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=118 z, dod. noc gratis; () pakiet podst.=13 z, dod. noc gratis Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) C Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=81 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=101 z, dod. noc=gratis; (C) pakiet podst.=121 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=12 z, dod. noc= 12 z ; () pakiet podst.=612 z, dod. noc=202 z ; (C) pakiet podst.=13 z, dod. noc= od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=86 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1133 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=63 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=60 z, dod. noc zni ka 0%

8 8 Hotel ROYL SN MRCO ooo Po o enie: w samym sercu Wenecji, 0 metrów od Placu San Marco. Pokoje: 2 pokoje komfortowo urzàdzone w stylu weneckim z azienkami, suszarkami do w osów, sejfem, telefonem, TV, minibarem oraz klimatyzacjà. Us ugi: hotel ca kowicie odnowiony. Posiada pralni, serwis internetowy, sale konferencyjne, restauracje. Hotel I MORI D'ORIENTE oooo Po o enie: w jednej ze spokojniejszych dzielnic Wenecji Cannareggio przy Fondamenta della Sensa. Pokoje: urzàdzone w stylu orientalnym, wszystkie z azienkami, telefonem, TV sat, radiem, minibarem, klimatyzacjà, suszarkami do w osów oraz sejfem. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, bar oraz ma à sal konferencyjnà. Hotel ELLE RTI ooo Po o enie: w centrum historycznym Wenecji, niedaleko Galerii dell'ccademia delle elle rti. Pokoje: 6 nowych, komfortowo urzàdzonych pokoi w stylu weneckim. Wszystkie z azienkami, telefonem, suszarkami do w osów, sejfem i klimatyzacjà. Us ugi: hotel calkowicie odnowiony w 1 roku. Posiada sal Êniadaniowà, bar, taras. Hotel MLIRN ooo Po o enie: niedaleko Ponte di Rialto. Pokoje: 2 pokoi urzàdzonych w stylu weneckim. Wszystkie z azienkami, telefonem, minibarem, TV kolor. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà, restauracj. Hotel CPRI ooo Po o enie: w pobli u Canale Grande, 10 minut od Porte di Rialto, 2, km od Placu San Marco (20 minut), 300 metrów od dworca kolejowego i 200 metrów przystanku Vaporetto. Pokoje: 0 pokoi kompletnie odnowionych w 1 roku, z azienkami, telefonem, TV kolor, minibarem, sejfem, suszarkà do w osów i klimatyzacjà. Niektóre pokoje przystosowane sà dla osób niepe nosprawnych. Us ugi: hotel posiada sal telewizyjnà, sal Êniadaniowà. Zwierz ta: dozwolone, ma ych rozmiarów. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0- lata: od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=118 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=131 z, dod. noc=gratis Zni ka dla dzieci -12 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=118 z, dod. noc gratis; () pakiet podst.=111 z, dod. noc=6 z Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=106 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1330 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=6 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=103 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=1168 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=622 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=68 z, dod. noc zni ka 0% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) () pakiet podst.=6 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=0 z, dod. noc=gratis () pakiet podst.=3 z, dod. noc zni ka 30%; () pakiet podst.=16 z, dod. noc zni ka 30% Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=6 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.=101 z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=33 z, dod. noc=262 z ; () pakiet podst.=3 z, dod. noc=21 z

9 Hotel SERENISSIM oosup. Po o enie: wspaniale po o ony mi dzy Placem San Marco a Ponte di Rialto. Przystanek Vaporetto przy Rialto. Pokoje: 3 pokoje z azienkami, telefonem, klimatyzacjà. Us ugi: Hotel posiada niewielki hall, sal telewizyjnà. Parking: w odleg oêci 3 km. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-12 lat: pakiet podst.=20 z w pok. -os Hotel GLLINI oo Po o enie: 0 metrów od teatru La Fenice i minut pieszo od Placu San Marco i Ponte di Rialto. Pokoje: 0 pokoi z azienkami i bezpoêrednim telefonem. Us ugi: hotel prowadzony przez w aêcicieli, posiada sal Êniadaniowà, sal telewizyjnà, bar. Parking: Tronchetto, p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) Zni ka dla dzieci 0-10 lat: od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=20 z, dod. noc zni ka 0%; () pakiet podst.=38 z, dod. noc zni ka 0% Hotel RTOLOMEO oo Po o enie: usytuowany w okolicy, Ponte di Rialto, minut pieszo od Placu San Marco. Pokoje: wszystkie z azienkami, TV kolor, telefonem, klimatyzacjà. Us ugi: hotel posiada sal Êniadaniowà. Parking: Tronchetto, p atny. Ceny w PLN, za osob (nie zawierajà podatku VT) od kwoty w pok. 2-os. (w ó ku z rodzicami), Êniadanie p atne w hotelu. () pakiet podst.=63 z, dod. noc=gratis; () pakiet podst.= z, dod. noc=gratis od kwoty w pok. 2-os. (3 ó ko). () pakiet podst.=00 z, dod. noc zni ka 100 z ; () pakiet podst.=10 z, dod. noc zni ka 100 z I. PO ÑCZENI Z LOTNISK Marco Polo w Wenecji do centrum miasta na wyspie (13 km) 1. Regularny autobus Lotnisko - Piazzale Roma kursuje co 30 minut, czas przejazdu 2 minut. Cena biletu: ~1 EURO. Vaporetto (autobus wodny) z Piazzale Roma do zarezerwowanych hoteli, kursuje co 1 minut. Cena biletu: ~ EURO. Z Piazzale Roma mo na równie wziàç taksówk wodnà motoscafo 2. Vaporetto z lotniska przez urano - Murano - Lido - rsenale - Plac San Marco, kursuje co 1/2 godz., czas przejazdu 1 godz. i 10 min. Cena biletu: ~10 EURO. INFORMCJE PRKTYCZNE PRZEJZDY / WYCIECZKI / MUZE II. PO ÑCZENI Z WENECJI MESTRE DO WENECJI N WYSPIE 1. Pociàg z dworca kolejowego w Mestre na dworzec kolejowy Santa Lucia w Wenecji na wyspie. 2. utobus z dworca autobusowego w Mestre na Piazzale Roma w Wenecji na wyspie. III. TRNSFERY PRYWTNÑ MOTORÓWKÑ na zamówienie w Varsavolo Ceny w PLN za osob w jednà stron (nie zawierajà podatku VT) 1 os. 2 os. 3 os. os. Lotnisko-Hotel 620,- 310,- 210,- 160,- Dworzec-Piazzale Roma-Hotel 310,- 10,- 120,-,- IV. REGULRNE WYCIECZKI na zamówienie w Varsavolo Przewodnik z j zykiem w oskim/angielskim/niemieckim/francuskim. Wst py do zwiedzanych obiektów zawarte w cenie. Ceny w PLN za osob (nie zawierajà podatku VT). 1. Wycieczka na wyspy Laguny (Murano, urano zwiedzanie fabryki szk a weneckiego, Torcello) Codziennie rano i po po udniu, w okresie Czas trwania 3, godz. Cena: 100 PLN. 2. Piesze zwiedzanie centrum historycznego (poczàtek Plac San Marco, Pa ac Do ów, Most Westchnieƒ) Codziennie rano 0:00 przez ca y rok. Czas trwania 2 godz. Cena: 130 PLN. V. MUZE 1. azylika Âw. Marka Plac Âw. Marka otwarte: pon.-sob. 0:-16:30 niedziela 1:00-16:30 Wst p do azyliki: bezp atny. Pala d' Oro (O tarz G ówny): ~1, EURO, skarbiec: ~2 EURO. 2. Pa ac Do ów Piazzetta otwarte: codziennie :00-1:00 Cena biletu: ~11 EURO.

STARHOTEL MICHELANGELO

STARHOTEL MICHELANGELO Hotele: 1 2 3 4 5 6 MICHELNGELO CORON D'ITLI MRTELLI SILE ONCINI CENTRLE 4 1 2 3 5 6 10 STRHOTEL MICHELNGELO oooo Po o enie: w centrum Florencji przy parku delle Cascine. Pokoje: 119 pokoi komfortowo urzàdzonych,

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ... (nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., nr fax)... (miejscowość, data) OFERTA Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Zorganizowanie 4 dniowej wycieczki do Rzymu dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Flamingo 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1047/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja" 21-25 października 2016 r.

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja 21-25 października 2016 r. XXXI Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymka organizowana jest w trzech wariantach:

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Alergia Astma Immunologia Kliniczna, Łódź 17-19.06.2010 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER we Włoszech

SYLWESTER we Włoszech SYLWESTER 27.12.2013-03.01.2014 od 1099 PLN za osobę. *Prezentowane w serwisie ceny są ruchome. Mogą się różnić od cen katalogowych. Aktualna cena prezentowana jest na stronie. W cenie zapewniamy: zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny

Parking przy hotelu dla Gości hotelowych bezpłatny UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DIETETYKI ŁÓDŹ 04-05 KWIETNIA 2014 zapraszamy do korzystania z noclegów w 4 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCIECZKI Sycylia Palermo Toramina Etna Katania Rzym Watykan Wenecja Florencja Siena Neapol Monte Cassino Pompeje Capri Sorrento

PROGRAM WYCIECZKI Sycylia Palermo Toramina Etna Katania Rzym Watykan Wenecja Florencja Siena Neapol Monte Cassino Pompeje Capri Sorrento 1.09.2015 PROGRAM WYCIECZKI Sycylia Palermo Toramina Etna Katania Rzym Watykan Wenecja Florencja Siena Neapol Monte Cassino Pompeje Capri Sorrento 0:30 Wyjazd z Wrocławia (róg ulic Joannitów i Dawida).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

pokój jedno-/dwuosobowy 90,00 zł dobę/osobę; 140,00 zł/dobę/2 osoby*

pokój jedno-/dwuosobowy 90,00 zł dobę/osobę; 140,00 zł/dobę/2 osoby* Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy propozycje hoteli, w których możecie Państwo zarezerwować noclegi na czas trwania konferencji. Wybrane hotele, znajdują się w niedalekiej odległości od budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena

Trening w tunelu aerodynamicznym Skydive Arena Warszawa Praga Wyjazd z Warszawy w godzinach rannych Przyjazd do Pragi w godzinach popołudniowych Zakwaterowanie w hotelu Kolacja powitalna podczas rejsu po Wełtawie przy dźwiękach muzyki Trasa rejsu wiedzie

Bardziej szczegółowo

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra

K & M Iniciatives Turístiques, S.L. Crta. Feixes 37, AD400 Arinsal Principat d Andorra POBYTY NARCIARSKIE W ANDORZE / VALLNORD & GRANDVALIRA/ W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 w oparciu o rozkład bezpośrednich połączeń lotniczych Warszawa - Barcelona hiszpańskim liniami VUELING. /PLL LOT skasował

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63

HOTEL CENTRUM*** Łódź, ul. Kilińskiego 59/63 Gości Stowarzyszenia Konferencji Medycyny Paliatywnej ŁÓDŹ 14-16.11.2013 zapraszamy do korzystania z noclegów w 5 obiektach Centrum-Hotele w centrum Łodzi. Poniżej oferta cenowa przygotowana specjalnie

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Oasis Park 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Oasis Park 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Oasis Park 4* (Lloret de Mar) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1048/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC *****

GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** GRAND HOTEL COURMAYEUR MONT BLANC ***** Położenie Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc położony jest w spokojnej, willowej dzielnicy sun kissed, blisko deptaku w centrum Courmayeu oraz dzielnicy handlowej.

Bardziej szczegółowo

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu

Rabat 10 % do 30.11. Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego. Dopłata do 2 kolacji i obiadu 10 % Sylwester w Paryżu 28.12.11 02.01.12 1100, 00 zł Dopłata do 2 kolacji i obiadu 260 zł 290 zł Cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, WC), 3 noclegi w hotelu ** na przedmieściach Paryża

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA

SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA SIMPLON-ORIENT-EXPRESS: PARYŻ - WENECJA TERMIN Lato 2014 LICZBA OSÓB: 2 Stworzony pod koniec XIX wieku Orient-Express niemal od początku swojego istnienia stał się ikoną luksusowych podróży europejskiej

Bardziej szczegółowo

Florencja - serce Toskanii

Florencja - serce Toskanii Florencja - serce Toskanii Opis Cena od: 3000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Włochy Florencja jest to miasto w Toskanii, położone nad rzeką Arno. To kolebka renesansu, miejscowość uchodząca w całości jako

Bardziej szczegółowo

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo *****

GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo ***** GRAND HOTEL SAVOIA CORTINA d'ampezzo ***** Położenie Hotel znajduje się w Cortina d'ampezzo, około 100 m od słynnej ulicy Corso Italia, we włoskiej prowincji Belluno, jest jednym z najbardziej znanych

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis!

Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Wczasy na Słowacji: Hotel Hutnik** Tatrzańskie Matlary, Tatrzańska Łomnica, Dziecko gratis! Symbol oferty: 21/370 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Sirius 4* + Barcelona w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1054/1176

COSTA BRAVA Low Cost - H. Sirius 4* + Barcelona w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1054/1176 COSTA BRAVA Low Cost - H. Sirius 4* + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1054/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Costa

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni 24.01-31.01 2890 ZŁ 21.02-28.02 2890 ZŁ 21.03-28.03 2890 ZŁ 25.04-02.05 2990 ZŁ 07.02-14.02 2890 ZŁ 07.03-14.03 2890 ZŁ 11.04-18.04 2890 ZŁ 09.05-16.05 2890 ZŁ 05.09-12.09

Bardziej szczegółowo

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Symbol oferty: 668/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Lombardia Mediolan

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1040/1176

COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! PROMOCJA WCZEŚNIEJ = TANIEJ HOTEL CENA ZAWIERA. Symbol oferty: 1040/1176 COSTA DEL SOL H.Fuengirola Park 4* + Wycieczka do Malagi w cenie! Symbol oferty: 1040/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

po pierwsze LOKALIZACJA

po pierwsze LOKALIZACJA po pierwsze LOKALIZACJA ul. Gęsia 22a / ul. Podgórska, przy Moście Kotlarskim, nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie z: - Dzielnicą Kazimierz, jej zabytkami, kamienicami, świątyniami, muzeami, kawiarniami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz.

Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI. 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. Załącznik nr 1 RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI 1. Miejsce wyjazdu i przyjazdu autokaru: Plac przy MOK - Al. Wolności w Nowym Sączu o godz. około 15:00-17:00 2. Ilość osób 25 pracowników Sądeckiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Wilna WILNO 2011 Termin wyjazdu: 20 22.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 420 zł 51 293,39 zł

Bardziej szczegółowo

POLINEZJA FRANCUSKA EGZOTYKA CENNIK 2015/2016

POLINEZJA FRANCUSKA EGZOTYKA CENNIK 2015/2016 POLINEZJA FRANCUSKA KOD: PFWRW WYCIECZKA 3 RAJSKIE WYSPY 17 DNI (TAHITI-BORA BORA-MOOREA) BB Wyloty indywidualne: z Warszawy: codziennie Wyloty grupowe (z polskim pilotem) z Warszawy: Wyloty grupowe (min.

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. na Węgry WĘGRY 2011. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. na Węgry WĘGRY 2011. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu na Węgry WĘGRY 2011 Termin wyjazdu: 10 12.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 318 zł 49 769,65 zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ORGANIZACJĘ WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ORGANIZACJĘ WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ WZÓR Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ORGANIZACJĘ WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

EUROPA CENNIK 2015. Kod EUFZPSP OD ZIELONEJ PÓŁNOCY PO SKĄPANE W SŁOŃCU POŁUDNIE BB 18.07.15-16.08.15 17.08.15-15.09.15 01.04.15-30.06.

EUROPA CENNIK 2015. Kod EUFZPSP OD ZIELONEJ PÓŁNOCY PO SKĄPANE W SŁOŃCU POŁUDNIE BB 18.07.15-16.08.15 17.08.15-15.09.15 01.04.15-30.06. PORTUGALIA WYCIECZKI OBJAZDOWE Kod EUPYWC PORTUGALIA NA KRAŃCU ŚWIATA 1.04-24.04.15 3590 ZŁ 20.0-2.0.15 3690 ZŁ 25.05-01.06.15 3690 ZŁ 0.09-.09.15 3690 ZŁ 20.06-0.0.15 3690 ZŁ 19.10-26.10.15 3590 ZŁ CENA

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2013 Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej 1. Prawo do należności na pokrycie kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi

Bardziej szczegółowo

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego dwudniowego w dniach 15 16 listopada 2011roku.

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego dwudniowego w dniach 15 16 listopada 2011roku. Załącznik Nr 7 do siwz I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Usługa objęta zamówieniem będzie realizowana na obszarze Województwa Małopolskiego w odległości max. 100 km od Krakowa. 2. Podana w formularzu

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Proponujemy zakwaterowanie w hotelu o standardzie **** w miejscowości Sabadell, oddalonej od Barcelony o 18 kilometrów w pokojach 2-3 osobowych.

Bardziej szczegółowo

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Tajlandia Fitness według Witolda Szmańdy Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem i relaksem w tajskim wydaniu (14 DNI) Terminy wyjazdu: Pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises.

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises. Orientalna Podróż - sprzedane Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Costa Fortuna Statek: Linia: Cena od: Costa Cruises na zapytanie/os. 1 z 6 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie Wypłynięcie

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

Łomża: Zorganizowanie sześciodniowej wycieczki do Hiszpanii Numer ogłoszenia: 46446-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Łomża: Zorganizowanie sześciodniowej wycieczki do Hiszpanii Numer ogłoszenia: 46446-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Łomża: Zorganizowanie sześciodniowej wycieczki do Hiszpanii Numer ogłoszenia: 46446-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//www.klodzko.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//www.klodzko.sr.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//www.klodzko.sr.gov.pl Kłodzko: ZORGANIZOWANIE WYCIECZKI DO WENECJI i FLORENCJI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Przystanek Nowoczesny Dubaj i Abu Dhabi 5 dni/4 noce

Przystanek Nowoczesny Dubaj i Abu Dhabi 5 dni/4 noce Przystanek Nowoczesny Dubaj i Abu Dhabi 5 dni/4 noce Program DZIEŃ 1, PRZYLOT DO DUBAJU Przylot do Dubaju (DXB), transfer do hotelu i zakwaterowanie DZIEŃ 2, NOWOCZESNY DUBAJ & BURJ KHALIFA (Ś) Architektoniczne

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

Czteropiętrowy dom. Twój agent. Solidna nieruchomość w malowniczym obszarze

Czteropiętrowy dom. Twój agent. Solidna nieruchomość w malowniczym obszarze Czteropiętrowy dom Cena 618 000 Lokalizacja: Warna, Briz Sprzedaż Obszar mieszkalny: 607 m/kw. Typ nieruchomości: Dom, Willa, Inny Autoryzowana agencja Twój agent Igor Golubov Biuro m.burgas Telefon komórkowy:

Bardziej szczegółowo

Tajlandia Fitness Bangkok + Wyspa Koh Chang

Tajlandia Fitness Bangkok + Wyspa Koh Chang Tajlandia Fitness Bangkok + Wyspa Koh Chang Hiper aktywna wyprawa do Tajlandii. A w niej Joga, Medytacja, spersonalizowane treningi fitness prowadzone przez Annę Ostrowską v-ce mistrzynią Polski w Fitness

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Oferta indywidualna

WENEZUELA. Oferta indywidualna WENEZUELA Oferta indywidualna 1 Ramowy program 1 dzień 05.00 odprawa biletowo bagażowa na lotnisku w Warszawie ; 07.15 wylot z Warszawy do Frankfurtu;. 09.10 przylot do Frankfurtu; 10.30 odlot do Caracas;

Bardziej szczegółowo

OFERTA NOCLEGOWA. Hotel Qubus ****

OFERTA NOCLEGOWA. Hotel Qubus **** Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice Tel. / fax 32 601 0 100, 32 601 0 885 http://www.qubushotel.com OFERTA NOCLEGOWA Hotel Qubus **** Qubus Hotel Prestige to nowo oddany, czterogwiazdkowy hotel, połoŝony

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r.

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r. OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO WŁOCHY Cortina D Ampezzo 13-22 marca 2015r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjazd szkoleniowy do zimowej stolicy Włoch -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Pokój 10 os. 9 os. 8 os. 4 os. 2 os. 1 os. Cena/noc 35 zł 40 zł 45 zł 55 zł 130 zł 100 zł

Pokój 10 os. 9 os. 8 os. 4 os. 2 os. 1 os. Cena/noc 35 zł 40 zł 45 zł 55 zł 130 zł 100 zł Cinnamon Hostel Poznań ul. Gwarna 10 61-703 Poznań Pokój 10 os. 9 os. 8 os. 4 os. 2 os. 1 os. Cena/noc 35 zł 40 zł 45 zł 55 zł 130 zł 100 zł Przy rezerwacji noclegów dla większej ilości gości (grup zorganizowanych)

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce. Transfer na lotnisko. Transfer z lotniska. Cena usługi.

Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce. Transfer na lotnisko. Transfer z lotniska. Cena usługi. Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce Symbol oferty: 5448467/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Polska Mazowsze Warszawa Autokar Profil wyjazdu: Inny, no conv : Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo