A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R"

Transkrypt

1 A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R K A T O W I C E - P O Z N A Ń - W A R S Z A W A - W R O C Ł A W I S S N N R 4 ( 2 7 ) C E N A 4, 9 9 Z Ł ( W T Y M V A T 7 % ) nr indexu: PLATINIUM BUSINESS PARK REWITALIZACJA MIAST LOT W STRONĘ UPADŁOŚCI? ADAPTACJE STARYCH ZABUDOWAŃ SPOSOBY RENOWACJI KAMIENIC ZABYTKI

2

3

4 4 R E D A K C J A Drodzy Czytelnicy! W bieżącym numerze postanowiliśmy poświęcić sporo uwagi polskim zabytkom oraz problemom związanym z rewitalizacją miast. Przybliżamy procedury administracyjne, z którymi musi zmierzyć się inwestor chcący odnowić zabytkową nieruchomość. Nie brakuje również artykułów o przykładach wzorowych adaptacji starych budowli i inwestycji stanowiących połączenie historycznej zabudowy z nową. Kolejna kwestia to remonty kamienic. Aby przybliżyć czytelnikom złożoność prac, opisujemy procesy technologiczne wykorzystywane do renowacji kamienic. Nieco odrębną kwestią jest infrastruktura. Mimo, że tematów powiązanych z zabytkami nie brakuje, to polecam artykuł, który wyjaśni konsekwencje upadku narodowego przewoźnika, jakim są Polskie Linie Lotnicze LOT. Upadku, który zbliża się z każdym dniem. Numer kwietniowy to także kontynuacja cyklu zapoczątkowanego w zeszłym miesiącu Co pije inwestor. Wyjaśniamy, czym należy się kierować przy kupnie butelki do domowej piwniczki Zapraszam do lektury! Redaktor Naczelny WYDAWCA: Investpress S.C. Piotr Borowczyk i Tomasz Staniec, PGK Centrum, ul. Marcelińska 90, Poznań, tel , ISSN REDAKTOR NACZELNY: Piotr Borowczyk REDAKCJA: AKTUALNOŚCI I PUBLICYSTYKA: Dominik Banaszak, Marek Borys, Anna Czerkawska, Filip Dębowski, Ewa Jasińska, Łukasz Kuś, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Michalak, Dawid Paczka, Maciej Rupniewski, Rafał Skrzatek, Krystyna Wierszycka, ARCHITEKTURA: Julita Jaskulska, Mateusza Kazula, Tomasz Staniec BUDOWNICTWO: Filip Pijanowski INFRASTRUKTURA: Marek Jętczak, Wojciech Makowski, Natalia Roj, Wojciech Witek INWESTYCJE NA ŚWIECIE: Maksymilian Grupa ZABYTKI: Przemysław Walendzik, TŁUMACZENIE: Michał Kolasiński, Wojciech Makowski SKŁAD I OPRAWA GRAFICZNA: Tomasz Akuszewski, Marta Bartkowiak Dominik Banaszak, Bartosz Małecki KOREKTA: Marta Tyczyńska-Lewicka DRUKARNIA: Poligrafia Piotrowski ul. Diamentowa 1, Suchy Las ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Platinium Business Park, fot. Juliusz Sokołowski NAKŁAD: 8000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie Inwestor Gazeta Inwestycyjna są objęte ochroną prawa autorskiego. Wydawca czasopisma ostrzega p.t. sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po innej cenie niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. REKLAMA W ZE: tel: , ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY A:

5 S P I S T R E Ś C I TEMAT MIESIĄCA Zabytki w polskich miastach Programy rewitalizacji polskich miast Badania archeologiczne a interes inwestora AKTUALNOŚCI Nowości i zapowiedzi Zabytkowy Górny Śląsk i Zagłębie Twierdza Poznań Łączenie starego z nowym Odżyją piwnice na Starym Mieście Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Szansa dla Chwaliszewa Zakupy na stadionie Wielofunkcyjna kamienica przy Jasnej Łazarz zmienia oblicze Wywiad Inwestora: Małgorzata Udała Archicom Adgar Plaza ZABYTKI Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Rola konserwatora w procesie inwestowania ARCHITEKTURA Polowanie na architekturę Platinium Business Park Loft me tender Odkryty luksus przemysłowych wnętrz SPOT. INFRASTRUKTURA Zabytki kontra infrastruktura drogowa Trasy wylotowe Poznańskie mosty wczoraj i dziś Szybką koleją z Wrocławia do Poznania LOT w stronę upadłości? Trudne czasy dla lotnictwa były czy nadejdą? FINANSE Finansowanie zabytków Numizmatyka BUDOWNICTWO Wieści z budowy Współczesna technika na ratunek zabytkom CZAS NA PRZYJEMNOŚCI Wino dla inwestora 48 56

6

7 T E M A T M I E S I Ą C A 7 ZABYTKI W POLSKICH MIASTACH W UJĘCIU STATYSTYCZNYM Przemysław Walendzik Bardzo duża liczba obiektów zabytkowych w polskich miastach świadczy o bogactwie dziedzictwa historycznego i kulturowego kraju. Z drugiej strony stanowi wyzwanie w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki rozwojowej jednostek osadniczych oraz osiągania kompromisów pomiędzy interesem ekonomicznym inwestorów a koniecznością zachowania i ochrony namacalnych świadectw przeszłości. Ochrona zabytków w Polsce odbywa się na zasadach określonych obiektów znajduje się na terenie trzech województw: dolnośląskiego, w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca wielkopolskiego i mazowieckiego. W największych miastach Polski 2003 roku (Dz.U nr 162 poz. 1568). Wyszczególnia ona możliwe sytuacja kształtuje się następująco: formy ochrony zabytków: wpis do rejestru zabytków, którego dokonuje Warszawa: 1195 zabytków, w tym 67 założeń urbanistycznych, wojewódzki konserwator zabytków, uznanie za pomnik historii Wrocław: 574 obiekty, w tym 11 założeń urbanistycznych, w drodze rozporządzenia Prezydenta RP, utworzenie parku Poznań: 442 obiekty, w tym 4 założenia urbanistyczne, kulturowego na podstawie uchwały Rady Gminy oraz ustalenie zasad Katowice: 157 obiektów, w tym 2 założenia urbanistyczne. ochrony w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejną formą ochrony jest uznanie obiektu, zespołu obiektów lub W krajowym rejestrze zabytków nieruchomych w 2008 roku zaewi- całych założeń przestrzennych za pomnik historii. W Polsce wyznadencjonowanych było pozycji. W porównaniu ze stanem czono do tej pory 35 takich zabytków, wśród których znajdują się m.in. z grudnia 2007 roku lista zabytków wydłużyła się o około 500 obiektów. historyczny zespół miasta Poznania z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Największą grupę zabytków stanowią obiekty mieszkalne: domy, Chwaliszewem, lewobrzeżnym Starym Miastem, Fortem Winiary oraz kamienice, chaty wiejskie (27 proc.), obiekty sakralne: kościoły, parkiem Cytadela, historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim kaplice, klasztory, dzwonnice (18 proc.) oraz tereny zielone: parki i Wilanowem w Warszawie oraz zespół historycznego centrum i Hala pałacowe, dworskie i miejskie (11 proc.).ponad 31 proc. wszystkich Stulecia we Wrocławiu. Ratusz we Wrocławiu Katedra we Wrocławiu Fara w Poznaniu

8

9 T E M A T M I E S I Ą C A 9 PROGRAMY REWITALIZACJI POLSKICH MIAST PRZYWRACAMY KAMIENICOM BLASK Przemysław Walendzik Rewitalizacja to złożony proces dotyczący wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, który polega na realizacji zadań związanych z ożywieniem i odnową zdegradowanych obszarów miejskich, opuszczonych terenów poprzemysłowych i powojskowych. W Polsce procesom odnowy poddawane są zarówno całe miasta, jak i poszczególne obszary, dzielnice oraz pojedyncze obiekty lub ich zespoły. Odpowiednio skonstruowane programy rewitalizacji oraz wytrwałe i konsekwentne realizowanie poszczególnych projektów przynoszą doskonałe rezultaty, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego i przestrzennego, jak i a może przede wszystkim społecznego. Podnoszą się warunki życia mieszkańców, wzrasta poziom przedsiębiorczości i aktywności lokalnej społeczności, maleje przestępczość, a przestrzenie publiczne zyskują nową jakość. Kiedyś opuszczone, zdegradowane obszary miast, dawne fabryki i koszary na nowo stają się celem wizyt i podróży mieszkańców i turystów. Posiadanie lokalnych programów rewitalizacji warunkuje także możliwość zdobycia środków finansowych z funduszy europejskich na realizacje poszczególnych inwestycji w ramach rewitalizacji. Ze względu na fakt, iż w polskim systemie prawnym nie ma ustawy o rewitalizacji, a w konsekwencji, przepisów szczegółowych określających zasady postępowania w tym zakresie, władze polskich miast w bardzo zróżnicowany sposób podchodzą do problematyki odnowy. Dotyczy to m.in. metod delimitacji obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, systemu finansowania, monitoringu i organizacji procesu oraz zakresu projektów ujętych w tych programach. W kolejnych numerach Inwestora przedstawione zostaną główne założenia programów rewitalizacji Poznania, Wrocławia, Katowic i Warszawy. Poniżej zestawione zostały podstawowe dane charakteryzujące programy dla ww. miast. Fara w Poznaniu fot. Tomasz Staniec Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania druga edycja Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata i lata Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata Lokalny Program Rewitalizacji miasta st ołecznego Warszawy na lata * wartość projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne; ** powierzchnia 14 obszarów Liczba obszarów wyznaczonych do rewitalizacji Powierzchnia obszarów Liczba projektów Szacunkowa wartość projektów 5 229,8 ha 67 ~ 303,9 mln zł ,0 ha 365 ~ 3 800,0 mln zł * ,2 ha 107 ~ 1 017,3 mln zł ,1 ha ** 148 ~ 818,5 mln zł

10

11 T E M A T M I E S I Ą C A BADANIA ARCHEOLOGICZNE A INTERES A PROCEDURY ADMINISTRACYJNE Przemysław Walendzik 11 Podmiot chcący zrealizować inwestycję, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych zobligowany jest do uzyskania szeregu ekspertyz, zezwoleń i decyzji związanych z zagadnieniami administracyjno-prawnymi, środowiskowymi czy przestrzennymi. Dotyczy to także, powszechnie uważanych za jedne z najbardziej problematycznych w całym procesie inwestycyjnym, prac wykopaliskowych i badań archeologicznych. Ochrona zabytków archeologicznych w polskim systemie prawnym uniknięcia przerw w pracach budowlanych zlecić prze-prowadzenie badań oparta jest na zapisach Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa rozpoznawczych. Skutki finansowe oraz konsekwencje prawne i orgaarcheologicznego sporządzonej w La Valetta 16 stycznia 1992 r. oraz na nizacyjne zaniechania przeprowadzenia takich badań mogą być niewspół- Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia miernie duże w stosunku do wydatków, jakie poniósłby inwestor, wynajmując 23 lipca 2003 r. Według ustawy zabytkiem archeologicznym jest znajdujący archeologa celem wykonania badań rozpoznawczych. Na koszty się w ziemi lub pod wodą obiekt ruchomy lub nieruchomy będący śladem przeprowadzenia badań składa się wiele czynników, m.in. powierzchnia działalności człowieka. Z punktu widzenia wartości naukowo-badawczych obszaru będącego przedmiotem badań, warunki krajobrazowo-fizjograficzne i kulturowych większe znaczenie posiadają obiekty nieruchome, tzw. terenu, możliwość użycia ciężkiego sprzętu czy miąższość nawarstwień stanowiska archeologiczne. Są to zespoły obiektów o zróż-nicowanym kulturowych. charakterze społeczno-gospodarczym wraz z otaczającymi je warstwami Należy zdawać sobie sprawę, że w interesie dobra publicznego, ale przede glebowymi oraz towarzyszącym im ruchomym materiałem arche-ologicznym. wszystkim inwestora leży ścisłe przestrzeganie zasad postępowania w zakresie Przeprowadzenie badań archeologicznych powinno być dla inwestora już ochrony zabytków archeologicznych podczas realizacji inwestycji. od samego początku równie ważne, jak szereg innych wymaganych Prowadzeniem badań archeologicznych zajmują się archeolodzy odrębnymi przepisami prawa analiz i ekspertyz przestrzennych i środo- pracownicy uczelni wyższych, muzeów oraz specjalistycznych firm wiskowych. Wszelkie zasady dotyczące procedur postępowania z obiektami prywatnych. Znaleziska oraz zabytki pochodzące z badań rozpoznawczych archeologicznymi podczas procesu inwestycyjnego zostały określone w do- i ratunkowych przechowywane są w muzeach, ośrodkach naukowokumentach wymienionych powyżej, a także w przepisach szczegółowych, badawczych lub innych jednostkach wskazanych przez wojewódzkiego m.in. w prawie budowlanym, ustawie o planowaniu i zago-spodarowaniu konserwatora zabytków. W związku ze stale rosnącą ilością materiału przestrzennym oraz w wielu przepisach wykonawczych. archeologicznego pochodzącego z terenów inwestycji powierzchniowych Gdy planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu, w którym i liniowych na obszarze całego kraju oraz niewystarczającą infrastrukturą stwierdzone jest występowanie stanowiska archeologicznego, inwestor przed magazynową, utworzone zostaną dwa ośrodki magazynowo-studyjne na uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę musi zdobyć pozwolenie na potrzeby konserwacji, opracowywania i przechowywania znalezisk przeprowadzenie tych prac wydane przez wojewó-dzkiego konserwatora archeologicznych. Będą to: ośrodek w Elblągu obsługujący północną część zabytków. W sytuacji, kiedy budowa realizowana będzie na obszarze ochrony kraju oraz składnica muzealiów w Głogowie, do której trafiać będą znaleziska konserwatorskiej, wprowadzonej na mocy zapisów miejscowego planu z terenu województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. zagospodarowania przestrzennego, decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana jedynie po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Może on także nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych ratowniczych, których finansowanie odbywać się będzie ze środków inwestora. Zdarza się, że podczas realizacji inwestycji niespodziewanie dokonuje się odkrycia materiału archeologicznego. Należy w takim momencie natychmiast wstrzymać prace budowlane, zabezpieczyć miejsce znaleziska oraz bezzwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Obowiązkiem konserwatora jest wizytacja miejsca odkrycia, a w razie potrzeby nakazanie inwestorowi przeprowadzenia na jego własny koszt archeologicznych badań ratunkowych. Inwestor realizujący przedsięwzięcie inwestycyjne na obszarze, na którym nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych, powinien dla fot. Przemysław Walendzik

12 12 A K T U A L N O Ś C I NOWOŚCI I ZAPOWIEDZI NEWS & ANNOUNCEMENTS KATOWICE Famur w Katowicach będzie rozbudowany Grupa Famur, będąca największym producentem maszyn i urządzeń dla sektora górniczego w Polsce, zapowiada dużą inwestycję. Firma planuje przeznaczyć 200 mln zł na rozbudowę fabryki przy ul. Armii Krajowej w Katowicach. Prace prowadzone będą na terenie o pow. 5 ha i obejmą wyburzenia zabudowań oraz budowę dwóch nowych budynków produkcyjnych. Prace mają zakończyć się w 2010 r. Famur in Katowice to be extended Poland's largest mining equipment manufacturer is planning a large investment. The company will spend PLN 200 million on an extension of its production plant at Armii Krajowej street in Katowice. Demolition and construction works on development of two new buildings will be conducted on a 5-hectare plot. The project completion is scheduled for Przebudowa biurowców w Katowicach Zabytkowy XIX-wieczny budynek przy ul. Lwowskiej w Katowicach zostanie przebudowany. Inwestorem jest miasto Katowice, które zleciło wykonanie prac firmie PBOiUT Śląsk. Prace budowlane będą kosztować 7,5 mln zł i potrwają do 20 czerwca 2010 r. Projekt wykonała pracownia Fullbet z Katowic. Kolejny budynek biurowy zostanie zmodernizowany przy ul. Wolności. Wykonawcą również będzie firma PBOiUT Śląsk. Prace budowlane będą trwały do końca 2010 r. i pochłoną 17,6 mln zł. Projekt przebudowy wykonała pracownia An Archi Group z Gliwic. Redevelopment of office buildings in Katowice A historic 19th-century building located on Lwowska street in Katowice is to be redeveloped. The investor is the Katowice city hall which has already contracted the construction works to PBOiUT Śląsk. The project amounts to PLN 7.5 million and will last until June 20th, The design was provided by Fullbet from Katowice Another office building to be subject to modernization is located on Wolności street. The general contractor will also be PBOiUT Śląsk. Construction works will last until the end of 2010 and will consume PLN 17.6 million. The redevelopment was designed by An Archi Group from Gliwice.. fot. Lajsikonik GC Investment zainwestuje w Jaworznie Firma nabyła w tym celu teren o pow. 20 ha w Jaworznie, w miejscu, w którym znajdowała się Huta Szkła. Inwestor zamierza zrealizować kompleks o charakterze produkcyjnym lub magazynowym. Nie wyklucza również budowy osiedla mieszkaniowego. GC Investment to invest in Jaworzno The company has purchased a 20-hectare plot in Jaworzno, previously hosting a former glassworks plant. The investor is planning to develop a production and warehouse complex. A further development of a residential estate is also considered. Kompleks mieszkalno-biurowy w Katowicach Pracownia Architektoniczna Katarzyny Uszok przygotowała na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Szybowcowej. KHW na działce o pow. 3,6 ha zaplanował kompleks o pow. 100 tys. mkw. łączący różnorodne funkcje. Przewidziano m.in. część mieszkaniową o pow. 37 tys. mkw., biura (32 tys. mkw.) oraz handel (5 tys. mkw.). Residential and office complex in Katowice Following an order by Katowicki Holding Węglowy, the architecture design studio owned by Katarzyna Uszok has prepared a land development concept for an area located on Szybowcowa street. KHW's plans for the 3.6-hectare plot assume development of a 100,000 sq. metres multifunctional complex, including 37,000 sq. metres allocated for apartments, 32,000 sq. metres for offices and 5,000 sq. metres for retail outlets. Stadion piłkarski w Zabrzu Przy ul. Roosevelta w Zabrzu powstanie stadion piłkarski na 31 tys. osób. Planowany koszt budowy wynosi 200 mln zł. Prace projektowe prowadzi konsorcjum firm GMT, Karpla Consulting i Sarbud. Prace budowlane mają się zakończyć w 2011 r. Football stadium in Zabrze A football stadium for 31,000 spectators will be raised at Roosevelta street in Zabrze. The planned development cost is PLN 200 million. Design works are

13 A K T U A L N O Ś C I 13 conducted by a consortium of GMT, Karpla Consulting and Sarbud. Construction works should be completed in mieszkaniowy o pow. 3 tys. mkw. Inwestorem jest miasto Ruda Śląska, które przeznaczyło na tę inwestycję 11,1 mln zł. Projekt przedsięwzięcia wykonało biuro Projektów Architektonicznych Pallado i Skupin. Residential estate in Ruda Śląska Within the next 18 months Dombud will develop a 3,000 sq. metres residential complex at Szczęść Boże street. The investor is the Ruda Śląska city hall which has allocated PLN 11.1 million for this purpose. The complex was designed by Biuro Projektów Architektonicznych Pallado i Skupin. Huta Łabędy w Gliwicach Firma Skanska wybuduje halę produkcyjną o pow. 4,6 tys. mkw. na terenie Huty Łabędy. Prace budowlane mają się zakończyć pod koniec br. Huta Łabędy in Gliwice Skanska will build a 4,600 sq. metres production hall at Huta Łabędy steelworks premises. Construction works are to be completed by the end of this year. Centrum handlowe w Tarnowskich Górach Firma Saller Polbau planuje wybudować w Tarnowskich Górach centrum handlowe o pow. 6,4 tys. mkw. Prace budowlane mają rozpocząć się w maju br. i zakończą się w lutym 2010 r. Obiekt komercjalizować będzie firma Harvey Speck Field Poland. Shopping centre in Tarnowskie Góry Saller Polbau is planning to develop a 6,400 sq. metres shopping centre in Tarnowskie Góry. Construction works are to kick off in May this year and should be completed in February The complex will be commercialized by Harvey Speck Field Poland. Opinion wybuduje halę Drukarnia Opinion wybuduje nową halę produkcyjną w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci. Obiekt będzie miał powierzchnię 4 tys. mkw. i będzie stanowić część kompleksu magazynowo-biurowego wybudowanego w 2004 r. Opinion to build a production hall The Opinion printing house is to raise a new production hall at Leonarda da Vinci street in Gliwice. The facility will have an area of 4,000 sq. metres and will become part of a warehouse and office complex built in Fabryka w Warszowicach Na terenie Katowickiej SSE firma Euros Poland rozbuduje fabrykę do 15 tys. mkw. powierzchni. Firma zajmuje się produkcją śmigieł do elektrowni wiatrowych. Rozbudowa wiązać się będzie ze wzrostem zatrudnienia o 200 osób. Production plant in Warszowice Euros Poland is to extend its production plant located within the Katowice Special Economic Zone to reach an area of 15,000 sq. metres. The company is a wind power plant propellers manufacturer. The extension also means opening of 200 new job vacancies. Osiedle mieszkaniowe w Rudzie Śląskiej Przy ul. Szczęść Boże firma Dombud wybuduje w ciągu 18 miesięcy kompleks Centrum szkoleniowe w Chorzowie Na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie powstanie centrum szkoleniowo-ekspozycyjne. Koszt budowy obiektu o powierzchni 1,7 tys. mkw. oszacowano na 6,6 mln zł. Prace projektowe prowadzi firma Euroartis. Training centre in Chorzów A new 1,700 sq. metres-large training and exhibition centre will be raised within the Górnośląski Parku Etnograficzny (Upper Silesian Ethnographic Park) in Chorzów. The estimated cost of the development is PLN 6.6 million. Design works are conducted by Euroartis. fot. Sabina Frankowska

14 14 A K T U A L N O Ś C I POZNAŃ Hydrobudowa 9 planuje hotel i biurowiec Poznańska Hydrobudowa planuje wybudować biurowiec na działce w rejonie ul. Sienkiewicza. Firma jest właścicielem tego terenu. Wykonanie projektu budynku zlecono pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich. Hydrobudowa zamierza również wybudować 4-gwiazdkowy hotel z 200 pokojami przy ul. Gdyńskiej i Bałtyckiej, działka położona jest w pobliżu stacji paliw BP. Firma złożyła do Urzędzu Miasta wniosek o warunki zabudowy. Hotel ma zostać zrealizowany do 2011 roku. Hydrobudowa 9 plans a hotel and offices The Poznań-based Hydrobudowa 9 is planning development of an office building on a plot near Sienkiewicza street. The plot is already in possession of the company. The design works have been contracted to Ewa and Stanisław Sipińskis' studio. The company is also willing to raise a 4-star hotel with 200 rooms near Gdyńska and Bałtycka streets in vicinity of a BP fuel station. An application for a land development conditions decision has already been submitted. The hotel is to be completed until Torpol planuje jednak sprzedać teren łącznie z koncepcją i warunkami zabudowy. New 5-star hotel in Poznań? Following an order from Torpol, Palladium architecture studio has prepared a concept of a hotel with 200 rooms to be located at Wałbrzyska street near the Marceliński Wood. The investor holds a land development conditions decision. However, according to unofficial information, Torpol is willing to sell the property together with the concept and the decision. Agrobex wybuduje obiekt biurowo magazynowy Firma Agrobex planuje wybudować budynek w Baranowie, łączący funkcje biurowe i magazynowe. Inwestycja będzie realizowana na działce o pow. ok. 8 tys. mkw. Inwestycja powinna rozpocząć się w bieżącym roku Agrobex w Baranowie posiada obecnie skład celny. Agrobex to raise an office and warehouse building Agrobex is planning development of a building with office and warehouse functions in Baranowo. The project will be based on an 8,000 sq. metres plot and should commence before the end of this year. Agrobex is currently in possession of another property in Baranowo a customs bonded warehouse. SM Grunwald wybuduje domki jednorodzinne Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald planuje rozpocząć budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej przy ulicach Sieradzkiej i Mikstackiej. Budynki będą miały powierzchnię 208 mkw., posadowione zostaną na działkach o powierzchni od 172 do 386 mkw. SM Grunwald to raise row-houses Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald is planning to start development of row- and semi-detached houses at Sieradzka and Mikstacka streets. The houses will have a utility area of 208 sq. metres each and will be built on plots ranging from 172 to 386 sq. metres. Fabryka w Niepruszewie Hempel Manufacturing Poland zamierza zrealizować kompleks trzech budynków produkcyjnych o pow. 16 tys. mkw. w Niepruszewie k. Poznania. Teren pod planowaną inwestycję ma pow. 6 ha i objęty jest Kostrzyńsko- -Słubicką SSE. Planowany koszt budowy wynosi 78 mln zł. Po zakończeniu prac budowlanych, które planuje się na koniec 2010 r., zatrudnienie znajdzie ok. 100 osób. Production plant in Niepruszewo Hempel Manufacturing Poland is planning to open a complex of three production-utility buildings with an area of 16,000 sq. metres in Niepruszewo near Poznań. The 6-hectare plot belonging to the investor is part of the Kostrzyn-Slubice Special Economic Zone. The planned development cost is PLN 78 million. Once the construction works are completed by the end of 2010, about 100 new job vacancies will be opened. Centrum handlowe w Swadzimiu E&L Real Estate przygotowuje się do realizacji centrum handlowego w Swadzimiu pod Poznaniem. Planowany budynek ma mieć ok. 15 tys. mkw. powierzchni. Shopping mall in Swadzim E&L Real Estate is preparing a shopping mall development project in Swadzim. The area of the planned building will be approx. 15,000 sq. metres. Nowy 5-gwiazdkowy hotel w Poznaniu? Przy ul. Wałbrzyskiej w pobliżu Lasku Marcelińskiego pracownia Palladium przygotowała na zlecenie firmy Torpol koncepcję hotelu na 200 pokoi. Inwestor posiada warunki zabudowy. Według nieoficjalnych informacji Centrum logistyczne w Stęszewie Na terenie o pow. 10 ha w podpoznańskim Stęszewie spółka Bowim z Sosnowca wybuduje kompleks magazynowy. W ramach inwestycji powstaną dwie hale magazynowe oraz zbrojarnia. Inwestycja pochłonie 60 mln zł i sfinansowana będzie z przychodów z akcji, które spółka wyemituje. Logistics centre in Stęszew Sosnowiec-based Bowim will raise a warehouse complex on a 10-hectare plot

15 A K T U A L N O Ś C I 15 in Stęszew. The project will result in two warehouse buildings and a rebar shop and will cost approx. PLN 60 million. It will be covered by income gathered from the stock exchange market after the company emits its shares. Sąd Administracyjny rozbuduje swoją siedzibę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zamierza rozbudować budynek przy ul. Ratajczaka, w którym obecnie się znajduje. Projekt modernizacji i przebudowy wykonała pracownia architektoniczna Forma z Poznania. Zakończenie prac zaplanowano w II kw r. Administrative Court to extend its seat The Provincial Administrative Court in Poznań is planning to extend its current seat located at Ratajczaka street. The modernization and redevelopment were designed by Forma architectonic studio from Poznań. Completion of the project is planned for Q miejsc. Obecnie trwają negocjacje z operatorem, który będzie wyłącznym najemcą obiektu oraz procedury związane z planowaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Inwestor poznańska firma budowlana zamierza rozpocząć prace budowlane jeszcze w bieżącym roku. Inwestycję w zakresie akwizycji nieruchomości, planowania i zagospodarowania obsługuje poznańska firma URBANO. New building depot in Września A "home and garden supermarket is planned at the junction of Kaliska and Sikorskiego streets in Września. The store will have an area of over 10,000 sq. metres and will be developed on a 27,000 sq. metres plot. The parking will have a capacity of 300 cars. Negotiations are under way to select the exclusive tenant to operate the depot. Additional works are undergoing on the planning and development of the entire property. The investor, a Poznań-based construction company, is planning to commence works before the end of this year. The acquisition, planning and land-development have been managed by URBANO from Poznań. źródło: Biurowiec przy Bukowskiej W tym roku rozpocznie się budowa budynku biurowego w rejonie ulic Bukowskiej i Bułgarskiej obok istniejącej Mebloteki. Oba budynki będą połączone, część biurowa zostanie wybudowana prostopadle do ul. Bukowskiej. Inwestorem jest spółka International Investment Group. Projekt powstał w pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich. Inwestor planuje wybudować w pobliżu jeszcze jeden nieco mniejszy budynek biurowy. Office building at Bukowska street Development of an office building adjacent to the existing Mebloteka, near the junction of Bukowska and Bułgarska streets, is to kick off this year. The two buildings will be joint, with the office part to be developed perpendicularly to Bukowska street. The investor is International Investment Group. The design was provided by Ewa and Stanisław Sipińskis' studio. The investor is also planning another smaller office building nearby. Ośrodek hotelowo wypoczynkowy w Biedrusku Zabytkowy pałac w Biedrusku pod Poznaniem odzyska dawny blask. Nieruchomość za 6,5 mln zł nabył w przetargu Jan Kucharski przedsiębiorca z Pniew (Wielkopolska). Od wylicytowanej kwoty przysługuje mu 50-proc. jako rabat, że obiekt jest zabytkiem i wymaga remontu. Nowy nabywca planuje poddać pałac gruntownej modernizacji i stworzyć w nim hotel z częścią rekreacyjną, w tym SPA. Prace remontowe będą prowadzone etapami i potrwają 5 lat. Hotel and spa complex in Biedrusko The historic palace in Biedrusko near Poznań will shine again. The property has been purchased for PLN 6.5 million in a tender process won by Jan Kucharski, an entrepreneur from Pniewy, Wielkopolska. The final price will be discounted by 50% as the building is a registered historic monument and needs to be renovated. The new owner is planning to conduct a complete modernization of the building and to turn it into a hotel with recreational facilities, including a spa.. The renovation works will be run in stages for a period of 5 years. Hipermarket budowlany we Wrześni. U zbiegu ulic Kaliskiej i Sikorskiego we Wrześni planowany jest hipermarket typu dom i ogród. Obiekt będzie miał ponad 10 tys. mkw. i powstanie na działce o pow. 27 tys. mkw. W ramach inwestycji powstanie parking na 300 fot. Stanisław Nowak

16 16 A K T U A L N O Ś C I WARSZAWA PPL uwolnią grunty na Okęciu Państwowe Porty Lotnicze, zarządca Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, planuje udostępnienie prywatnym inwestorom 10 ha terenów wokół lotniska. Mają tam powstać budynki biurowe, centrum handlowe, kompleksy konferencyjne. Zostanie ogłoszony konkurs na plan zagospodarowania tego obszaru. PPL to free up plots in Okęcie Państwowe Porty Lotnicze, the administrator of the Warsaw Frederic Chopin International Airport, is planning to free up 10 hectares of land surrounding the airport for private investments. The visions assume development of office buildings, shopping malls and convention centres. The land development plan for this area will be established by the means of a contest. z Madrytu i Kromiss Bis z Częstochowy. Koszt budowy trasy to 977 mln zł. 340 mln zł stolica dostanie z funduszy Unii Europejskiej. Prace potrwają 32 miesiące. Inwestycja ma być oddana do użytku pod koniec 2011 roku. Północny Bridge construction to kick off soon A tender for the construction of the Północny (North) Bridge road between Pułkowa and Modlińska streets was won by a consortium led by Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua from Piaseczna. The remaining partners of the consortium are Sando Budownictwo Polska from Warsaw, Construcciones Sanchez Dominigues - Sando from Madrid and Kromiss - Bis from Częstochowa. The development cost is PLN 977 million, out of which PLN 340 million will be granted to Warsaw from EU funds. Construction works will take 32 months. The road is scheduled for completion by the end of Trwa przetarg na Stadion Narodowy Sześć konsorcjów, które zakwalifikowały się do przetargu na realizację II etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, zadały w sumie ponad 600 pytań dotyczących tego zlecenia. Ostateczne oferty mają zostać złożone do 30 marca br. Rozpoczęcie budowy stadionu planowane jest na początek maja br., a jej zakończenie na 30 czerwca 2011 roku. Stadion Narodowy zaprojektowano dla 55 tys. widzów. Pod płytą zostanie zbudowany dwupoziomowy podziemny parking na około 1800 samochodów. National Stadium tender under way Six consortiums qualified for the tender for the second phase of the construction of the National Stadium in Warsaw have submitted over 600 queries regarding the order. The final offers are to be submitted until March 30th this year. Construction works are planned to kick off in May this year, and the stadium should be completed until June 31st, The stadium's capacity will be 55,000 spectators. A car park for 1800 vehicles will be provided underneath the pitch. Łopuszańska Office Park Firma Real Management przygotowuje się do budowy budynku biurowego Łopuszańska Office Park, który powstanie przy ul. Puławskiej w Warszawie. Biurowiec będzie miał powierzchnię 11,2 tys. mkw. Projekt wykonała pracownia PRC Architekci. Łopuszańska Office Park Real Management is preparing for the construction of the Łopuszańska Office Park office building, which is to be located at Puławska street in Warsaw. The building will have total surface area of 11,200 sqm. The design has been drafted by PRC Architekci studio. Ruszy budowa mostu Północnego Przetarg na budowę trasy mostu Północnego na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Modlińskiej, wygrało konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua z Piaseczna, a partnerami Sando Budownictwo Polska z Warszawy, Construcciones Sanchez Dominigues Sando Racławicka Point Grupa Capital Park zamierza postawić 6-kondygnacyjny budynek biurowy klasy A na warszawskim Mokotowie. Biurowiec powstanie u zbiegu ulic Wołoskiej, Racławickiej i Karwińskiej. Na parterze budynku znajdzie się hol recepcyjny oraz około 300 mkw. na lokale handlowo-usługowe. Pięć kolejnych pięter będzie pełniło funkcję biurową. Projekt zakłada stworzenie łącznie ok. 2 tys. mkw powierzchni biurowej. Na dwukondygnacyjnym parkingu podziemnym powstanie 47 miejsc parkingowych. Prace budowlane rozpoczną się latem br. Termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2010 roku. Racławicka Point Capital Park group is planning to raise a 6-storey A-class office building in Warsaw's Mokotów district, at the junction of Wołoska, Racławicka and

17 A K T U A L N O Ś C I 17 Karwińska streets. The ground floor will have a reception hall and offer about 300 sq. metres of retail and service units. The remaining 5 floors will be occupied by offices. The project assumes creation of a total of approx. 2,000 sq. metres of offices. A two-level underground car park for 47 vehicles will be provided. Construction works will commence in summer this year. The scheduled project completion date is Q BTD Office Center U zbiegu al. Niepodległości i ul. Domaniewskiej, w pobliżu stacji metra Wilanowska, powstanie nowoczesny biurowiec klasy A+. W tym 11-kondygnacyjnym budynku zaplanowano 8,2 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na parterze znajdą się lokale usługowe: bank, restauracja, galeria sztuki. Do dyspozycji najemców będzie oddanych 108 miejsc parkingowych. Budynek zostanie zbudowany zgodnie z zasadami feng shui. Budowa ma się zakończyć w IV kwartale 2010 roku. Inwestorem jest spółka BTC-INVEST. BTD Office Center A modern A+ class office building is to be raised at the junction of Niepodległości Avenue and Domaniewska streets, near the Domaniewska metro station. The 11-storey building will offer 8,200 sq. metres of office areas. The ground floor will host service and retail units, such as a bank, a restaurant and an art gallery. The tenants will also be offered 108 car parking spaces. The building will be developed according to feng shui practices. The project is scheduled for completion in Q The investor is BTC- INVEST. Kompleks mieszkaniowy PKP przy ul. Ordona Polskie Koleje Państwowe przy współpracy z PKO Inwestycje zamierzają zagospodarować 24-hektarową działkę przy ul. Ordona. Projekt, który wykonuje pracownia APA Kuryłowicz & Associates, przewiduje realizację osiedla z 2 tys. mieszkań. Residential building complex of PKP at Ordona street Polish National Railways (PKP) are planning to develop a 24-hectare plot at Ordona street in cooperation with PKO. The design, which is being prepared by APA Kuryłowicz & Associates studio, provides for a housing estate with 2000 apartments. Kompleks biurowo-mieszkaniowy na Woli W miejscu przedwojennej fabryki Philipsa przy ul. Karolkowej 30 Ablon Group zamierza wybudować obiekt biurowo-mieszkalny. Powstanie ok. 16 tys. mkw. powierzchni biurowych. Na część mieszkalną inwestor planuje przeznaczyć ok. 2 tys. mkw. Pod budynkiem zaprojektowany został dwupoziomowy parking na ok. 280 samochodów. Residential and office complex in Wola The premises of the pre-ww2 Philips factory at 30 Karolkowa street will soon host an office and residential building. The developer, Ablon Group, is planning to create 16,000 sq. metres of office areas. The residential part of the building will be allocated approx. 2,000 sq. metres. A two-level underground car park has been designed to fit 280 vehicles. Centrum handlowe na Ursynowie będzie rozbudowane GE Real Estate Poland zamierza rozbudować centrum handlowe na Ursynowie w rejonie ulic Puławskiej i Płaskowickiej. Plan zakłada rozbudowę kompleksu o ponad 35 tys. mkw. oraz budowę parkingu na 4 tys. miejsc. Projekt inwestycji powstał w pracowni APA Kuryłowicz & Associates. Retail centre in Ursynów to be expanded GE Real Estate Poland intends to expand the retail centre in the vicinity of Puławska and Płaskowickiej streets in Ursynów. The plan assumes the expansion of the complex by over 35,000 sqm and the construction of a car park with 4000 spaces. The design has been drafted by APA Kuryłowicz & Associates studio. Kompleks apartamentowo-biurowy Przy Al. Jerozolimskich na działce o pow. 1,8 ha powstanie kompleks biurowo-apartamentowy o pow. 100 tys. mkw. Spółka Capital Park będąca inwestorem, zakłada realizację czterech budynków o wysokości m. Wstępna koncepcja inwestycji powstała w pracowni PRC Architekci. Apartment and office complex An apartment and office complex is to be constructed on a 1.8-hectare plot at Aleje Jerozolimskie avenue. Capital Park company, which is the investor, will erect four buildings ranging from 80 to 110 metres high. The preliminary investment concept has been created by PRC Architekci. Kompleks handlowo-usługowy w Piasecznie Aż 150 mln euro ma kosztować budowa centrum handlowego i hotelu w Piasecznie przy ul. Energetycznej. Centrum handlowe z zapleczem

18 18 A K T U A L N O Ś C I gastronomicznym ma mieć ok. 54 tys. mkw. pow., natomiast hotel 17 tys. mkw. Inwestorem jest firma Headland Holdings. Retail and commercial complex in Piaseczno The construction of the retail centre and hotel at Energetyczna street in Piaseczno will cost as much as EUR 150 mln. The retail centre with a food court will have total surface area of 54,000 sqm, while the hotel 17,000 sqm. Headland Holdings is the investor. Biura i magazyny przy ul. Krakowiaków Firma Acconia Nieruchomości wybuduje zespół biurowo-magazynowy w dzielnicy Włochy przy ul. Krakowiaków. Inwestor nabył działkę o pow. 4 ha poprzez swoją spółkę zależną Pongo Investments za 26 mln zł od Mostostalu Warszawa. Offices and warehouses at Krakowiaków street Acconia Nieruchomości will construct an office and warehouse complex at Krakowiaków street in Włochy district. The investor has purchased the 4- hectare plot from Mostostal Warszawa for PLN 26 mln using its subsidiary Pongo Investments. NDI wybuduje osiedle w Wilanowie Osiedle powstanie przy ul. Przyczółczej w Wilanowie. Projekt przewiduje realizację ok. 90 domów w zabudowie bliźniaczej o pow. 20 tys. mkw. Inwestorem jest firma NDI z Sopotu. Projekt powstał w pracowni APP Architektonika. NDI to build a housing estate in Wilanów The housing estate will be created at Przyczółkowa street in Wilanów. The design provides for 90 semi-detached houses with total surface area of 20,000 sqm. NDI, a Sopot-based company, is the investor. The design has been drafted by APP Architektonika studio. Dwa biurowce przy al. Niepodległości Spółka BT-Invest otrzymała pozwolenie na budowę dwóch biurowców przy al. Niepodległości w Warszawie. Oba budynku będą miały 12 kondygnacji oraz 20 tys. mkw. łącznie pow. biurowej. Budowa ma rozpocząć się na przełomie 2010/2011 r. Two office buildings at Aleja Niepodległości avenue BT-Invest has acquired the building permit for two office buildings at Aleja Niepodległości avenue in Warsaw. Both buildings will have 12 storeys and 20,000 sqm of total office area. The construction is to commence at the turn of 2010 and metre office building and an adjoining retail centre composed of three lower buildings. The gross covered area is to amount to 70,000 sqm. The group intends to commence the construction this year. The design of the complex has been prepared by APA Kuryłowicz & Associates studio. Ablon Group wybuduje biurowiec Planowany budynek biurowy o pow. 18 tys. mkw. stanie przy ul. Karolkowej. Prace, których koszt wyniesie ok. 40 mln euro, rozpoczną się w br. Projekt wykonało biuro FSP Arcus. Ablon Group will construct an office building The planned office building with total surface area of 18,000 sqm will be located at Karolkowa street. The works, which will cost ca EUR 40 mln, will be commenced this year. The design has been drafted by FSP Arcus studio. Francuski koncern pomoże w budowie wieżowca Na targach nieruchomości w Cannes BBI Development podpisał list intencyjny z francuskim koncernem Buoygues o współpracy przy realizacji inwestycji o nazwie Plac Unii. Na liczącej 1,3 hektara działce pomiędzy ulicami Puławską, Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego firma planuje postawić 90-metrowy biurowiec otoczony galerią handlową. W zaprojektowanym przez pracownię Stefana Kuryłowicza budynku znajdzie się prawie 374 tys. mkw. powierzchni biurowej. W budynku znajdzie się także ok. 14,5 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej na lokale handlowe i usługowe. Pod ziemią powstanie czterokondygnacyjny parking na 770 samochodów. Inwestor posiada pozwolenie na budowę. French Buoygues to build a high-rise During the MIPIM property market fair in Cannes, BBI Development and Buoygues from France have signed a letter of intent of cooperation in a project called Plac Unii. The companies will raise a 90-metres office building surrounded by a shopping centre on a 1.3-hectare plot between Puławska, Waryńskiego and Boya-Żeleńskiego streets. The building designed by the famous Stefan Kuryłowicz studio will offer almost 374,000 sq. metres of office areas. An additional area of 14,500 sq. metres will be allocated for retail and service shops. The underground will host a four-level car park for 770 vehicles. The investor already holds a building permission. 90-metrowy biurowiec przy ul. Unii Lubelskiej BBI Development oraz koncern Bouygues planują realizację 22-kondygnacyjnego budynku biurowego o wysokości 90 metrów oraz przylegającego do niego centrum handlowego w postaci trzech niższych budynków. Łączna pow. zabudowy ma wynieść 70 tys. mkw. Grupa planuje rozpocząć budowę w tym roku. Projekt kompleksu wykonało biuro APA Kuryłowicz & Associates. 90-metre high office building at Plac Unii Lubelskiej square BBI Development and Bouygues are planning to construct a 22-storey 90-

19 A K T U A L N O Ś C I 19 WROCŁAW Nowa inwestycja Inter-Es Deweloper przygotowuje swoją nową inwestycję we Wrocławiu. Jej lokalizacja to ulica Prądzyńskiego, gdzie stanie plomba mieszkalna wzbogacona o lokale handlowo-usługowe na parterze budynku. Prace mają ruszyć w III kwartale tego roku, a zakończyć się pod koniec 2010 roku. New development by Inter-Es The developer is preparing its new project in Wrocław, to be located at Prądzyńskiego street. It will result in a residential building with commercial units on the ground level. Works are scheduled to kick off in Q3 this year and complete by the end of pod kolejny obiekt. Firma ma już jedną działkę na terenie Wrocławia, na której wraz z Louvre Hotels zamierza zbudować hotel klasy ekonomicznej. Warimpex continues projects in Wrocław The international developer known for hotel projects is not resigning from its investment plans. The company is willing to spend approx. 80 million this year. One of the its main expansion targets is Wrocław where the venture is seeking plots for another development project. Warimpex is already in possession of one plot where it plans to raise an economic-class hotel in cooperation with Louvre Hotels. Gongo Investments postawi centrum logistyczne Spółka Gongo wybuduje centrum logistyczne w Bielanach Wrocławskich o nazwie Amesbury-Wroclaw Logistic Center. Pierwszy etap budowy obejmie realizację dwóch hal o łącznej powierzchni około 27 tys. mkw. Przedsięwzięcie zostanie włączone w obręb podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan. Gongo Investments to raise a logistics centre Gongo is to raise a logistics complex called Amesbury-Wroclaw Logistic Center in Bielany Wrocławskie. The first phase of the development will result in two halls with a total area of approx. 27,000 sq. metres. The complex will become part of Euro-Park Wislosan Tarnobrzeg Special Economic Zone's subzone. Kolejny najemca ProLogis Jeden z czołowych deweloperów magazynowych podpisał kolejną umowę na najem powierzchni magazynowej na terenie ProLogis Park Wrocław III. Wynajmującym jest spółka Uldo Polska, która zajmie 4,3 tys. mkw. Kompleks ProLogis Park Wrocław III składa się z czterech budynków o łącznej powierzchni magazynowej 154 tys. mkw. Yet another tenant at ProLogis One of the leading warehouse-area operators has signed a rental contract with Ulto Polska which will occupy 4,300 sq. metres of ProLogis park Wrocław III. The complex comprises four buildings with a total storage area of 154,000 sq. metres. Warimpex nie rezygnuje z Wrocławia Międzynarodowy deweloper słynący z budowy hoteli nie rezygnuje ze swoich inwestycji. W tym roku zamierza wydać na nie około 80 mln euro. Wśród głównych celów ekspansji jest m.in. Wrocław, gdzie firma poszukuje gruntu Uniwersytet traci dotację UE Uniwersytet Wrocławski straci 24 miliony złotych dotacji ze środków Unii Europejskiej, jakie zamierzał przeznaczyć na budowę nowej siedziby Instytutu Historycznego i biblioteki. Uczelnia nie zdołała zgromadzić środków potrzebnych na wkład własny w inwestycję, której całkowity koszt szacowano na około 40 mln zł. University loses EU subsidy The University of Wrocław has lost a PLN 24 million EU subsidy it was planning to spend on a new seat for the Institute of History and the university library. The school has not managed to gather the necessary funds for its mandatory own contribution. The investment was estimated at approx. PLN 40 million. Zabytkowy PRL We Wrocławiu powstała lista 50 budynków i budowli z czasów PRL, które są szczególnie cenne ze względu na ich walory architektoniczne i urbanistyczne. Listę opracowali historycy sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu najcenniejsze z nich mogą zostać wpisane na listę zabytków. Wszystkie uzyskają ochronę konserwatora zabytków. Na liście znalazły się m.in. Dom Naukowca, Trzonolinowiec oraz neony: Ubezpiecz mieszkanie w PZU, Dobry wieczór we Wrocławiu, ZOO. Historic communist buildings Wrocław University historians have elaborated a list of top 50 buildings raised during the communism-era and valued for their architectonic and urban features. This will enable the most precious ones to be formally registered and preserved as historic monuments. The list includes Dom Naukowca, Trzonolinowiec and the "Ubezpiecz mieszkanie w PZU", "Dobry wieczór we Wrocławiu" and "ZOO" neons.

20 20 A K T U A L N O Ś C I Pawilon Czterech Kopuł z nową koncepcją Minister kultury Bogdan Zdrojewski przedstawił swoją koncepcję zagospodarowania Pawilonu Czterech Kopuł. Według niej pawilon stałby się miejscem produkcji małych form fabularnych oraz komercyjnych, takich jak sitcomy, reklamy. W środku swoje miejsce znalazłoby także interaktywne muzeum prezentujące historię wrocławskiego filmu oraz kino wyświetlające eksperymentalne filmy. New concept for the Pawilon Czterech Kopuł Bogdan Zdrojewski, the Ministry of Culture, has presented his concept of the Pawilon Czterech Kopuł ( four domes pavilion ). According to these plans, the object would become a stage of small leisure and commercial film productions, such as sitcoms, advertisements etc. It would also host an interactive museum focused on Wrocław's film industry history and a cinema playing experimental movies. LC Corp obserwuje i czeka Giełdowa spółka należąca do Leszka Czarneckiego uzależnia rozpoczęcie swoich inwestycji mieszkaniowych od sytuacji na polskim rynku nieruchomości. Jeśli nie będzie poprawy, deweloper w tym roku nie rozpocznie żadnych nowych inwestycji. W takim przypadku będzie jedynie kontynuowana budowa II etapu projektu Przy Promenadzie w Warszawie. LC Corp observes and waits The venture owned by Leszek Czarnecki is basing the initiation of its residential development projects on the state of the Polish property market. If it doesn't improve, the company will refrain from starting any new projects this year. The only activity would be continuation of the Przy Promenadzie phase II project in Warsaw. consortium's partner with the remaining 50% of the shares is Cadagua. Knauf we Wrocławiu Panattoni Europe podpisał umowę najmu z Knauf Industries Polska. Nowy najemca zajmie 9,6 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 0,4 tys. mkw. biurowej w Panattoni Park Wrocław II. Po rozbudowie Panattoni Park Wrocław I położonego na Bielanach Wrocławskich do 86,5 tys. mkw., deweloper przystąpił do budowy drugiego wrocławskiego parku, zlokalizowanego w Kątach Wrocławskich, o powierzchni 60 tys. mkw. Knauf in Wrocław Panattoni Europe has signed a rental deal with Knauf Industries Polska. The new tenant will avail of 9,600 sq. metres of warehouses and 400 sq. metres of offices in Panattoni Park Wrocław II. After the extension of Panattoni Park Wrocław I located in Bielany Wrocławskie to the target 86,500 sq. metres, the developer has commenced development of another complex in the Wrocław Area. It will be located in Kąty Wrocławskie and offer 60,000 sq. metres. Colliers zarządzi centrami handlowymi Colliers International przejął w zarządzanie dwa obiekty handlowe we Wrocławiu. Pierwszym jest centrum handlowe Marino o powierzchni handlowej 19 tys. mkw., którego inwestorem jest spółka Rafael Investment wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Gant Development. Drugim centrum jest park handlowy Młyn oferujący ponad 9,7 tys. mkw. powierzchni handlowej brutto. Colliers takes over two shopping malls Colliers International has taken over the management duties of two shopping centres in Wrocław. The first one is the Marino centre with a commercial area of 19,000 sq. metres developed by Rafael Investment, a subsidiary of Grupa Kapitałowa Gant Development. The other one is Młyn shopping park offering over 9,700 sq. metres of gross leasable area. Budimex rozbuduje oczyszczalnię Budimex Dromex złożył najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę oczyszczalni ścieków we Wrocławiu. Wartość kontraktu to 276,1 mln zł netto. Budimex Dromex jest liderem konsorcjum z udziałem 50 proc. Partnerem konsorcjum z udziałem 50 proc. jest firma Cadagua. Budimex to extend the sewage farm Budimex Dromex has submitted the best proposal for the extension of the sewage treatment plant in Wrocław. The contract amounts to net PLN million. Budimex Dromex is the leader of a consortium with 50% shares. The Pro-Therm zbuduje centrum Spółka Pro-Therm Logistyka kupiła teren położony przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu, na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. Spółka zamierza wybudować na działce centrum magazynowo- -logistyczno-produkcyjne z częścią usługowo-biurową. Łączna powierzchnia kompleksu wyniesie 121,7 tys. mkw. Pro-Therm to raise a warehouse complex Pro-Therm Logistyka has purchased a plot located at Kiełczowska street in Wrocław, within the Wałbrzych Special Economic Zone Invest-Park. The company is planning to raise a warehouse logistics and production centre with retail and office functions The total area of the complex will reach 121,700 sq. metres. Budimex Dromex zbuduje obiekt dla AM 58 mln zł netto będzie kosztowało zaprojektowanie oraz budowa Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego wrocławskiej Akademii Medycznej. Obiekt stanie w kompleksie pięciu budynków zlokalizowanych przy ulicy Borowskiej.

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat Warszawa. Victoria Wałbrzych Niwa Oświęcim Carrefour Glinki Bydgoszcz

Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat Warszawa. Victoria Wałbrzych Niwa Oświęcim Carrefour Glinki Bydgoszcz SHOPPING CENTRES Outlet Park Szczecin Morski Park Handlowy Gdańsk Galeria Bialska Biała Podlaska Siódemka Elbląg Galeria Zduńska Wola CH Tarnowskie Góry Galeria Ogrody Półwiejska 2 Poznań Centrum Bankowo-Finansowe

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska

G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów. - Górnego i Dolnego Śląska BERLIN G Stolica województwa opolskiego G Blisko dwóch znaczących gospodarczo, turystycznie, kulturowo regionów - Górnego i Dolnego Śląska G Dogodne połączenie autostradą A4 z innymi miastami w Polsce

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r.

PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. PROPERTY FORUM KATOWICE 2 grudnia 2013r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE uchwała Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. KATOWICE 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KATOWICE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE

Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF OFFICE/WAREHOUSE/PRODUCTION SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-BS-69/BW-71 Sprzedaż/wynajem powierzchni magazynowo-produkcyjno-biurowej SALE/LEASE OF

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do kompleksowej realizacji naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Pracując w oparciu o autorskie

Od pomysłu do kompleksowej realizacji naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Pracując w oparciu o autorskie 1 Od pomysłu do kompleksowej realizacji naszą misją jest dostarczanie rozwiązań dla architektury metalu i szkła. Pracując w oparciu o autorskie technologie i sprawdzone systemy, materializujemy śmiałe

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ

OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ OFERTA INWESTYCYJNA: RADZIONKÓW, UL. DŁUGA/EUROPEJSKA GRUNT POD BUDOWĘ STACJI BENZYNOWEJ GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń otwarta. Space open for business

Przestrzeń otwarta. Space open for business Przestrzeń otwarta dla biznesu Space open for business Wilanów Office Park to unikatowe miejsce na mapie Warszawy. To przestrzeń, w której nowoczesna architektura spotyka się z prestiżowym zespołem pałacowym

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE. Kraków Warszawa Poznań

... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE. Kraków Warszawa Poznań ... CENTRA HANDLOWO USŁUGOWE Kraków +48 123984800 Warszawa +48 225839650 Poznań +48 618470917 2 2009 2010 Klient: AGORA w Bytomiu Jedno z największych centrów handlowych w Polsce, zlokalizowane w samym

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich

Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Prezydent Miasta Poznania ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości miejskich Całkowita powierzchnia nieruchomości to 580 m 2. Niniejszy numer newslettera w całości jest poświęcony prezentacji aktualnej

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2014 R. 20 maja 2014 r. PLAN PREZENTACJI 1. CAPITAL PARK 2. NAJWAŻNIEJSZE ZDARZENIA W I KWARTALE 2014 R. 3. POSTĘP PROJEKTÓW: - EUROCENTRUM OFFICE COMPLEX - ROYAL WILANÓW

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm Inicjatywa JESSICA - europejska inŝynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje realizowane przez Jaworznicki TBS Sp. z o.o. (stan na maj 2015 r.)

Inwestycje realizowane przez Jaworznicki TBS Sp. z o.o. (stan na maj 2015 r.) Inwestycje realizowane przez Jaworznicki TBS Sp. z o.o. (stan na maj 2015 r.) Jaworzno, maj 2015 Inwestycja ul. Św. Wojciecha Geneza: 1) Jaworznickie TBS Sp. z o.o. ostatni budynek z mieszkaniami na wynajem

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KATOWICE REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH RUDA ŚLĄSKA, 5 WRZEŚNIA 2011

KATOWICE REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH RUDA ŚLĄSKA, 5 WRZEŚNIA 2011 KATOWICE REWITALIZACJA TERENÓW POKOPALNIANYCH RUDA ŚLĄSKA, 5 WRZEŚNIA 2011 KATOWICE 164,5 KM KW POWIERZCHNI 300 TYS MIESZKAŃCÓW / GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK METROPOLITALNY - 2,1 MLN MIESZKAŃCÓW / WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

BBI Development NFI S.A.

BBI Development NFI S.A. BBI Development NFI S.A. Debiut obligacji na Catalyst Warszawa, 18 maja 2011 Zastrzeżenie: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

ul. Skierniewicka 10 A

ul. Skierniewicka 10 A ul. Skierniewicka 10 A RENAISSANCE TOWER BUDYNEK BUILDING Renaissance Tower to czternastokondygnacyjny budynek oferujący 18 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na parterze budynku znajduje się reprezentacyjna

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA OSTRÓDA KOMPLEKS TYROWO OSTRODA SUBZOE TYROWO COMPLEX Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Warmia Mazury Special Economic iniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy

O inwestycji. 55O mieszkań. 6 5OO m² powierzchni. 640 miejsc postojowych. 14 297 m² pow. terenu. 8 684 m² pow. zabudowy KOMERCJA O inwestycji Cztery Wieże to nowoczesny kompleks mieszkalno usługowy, zlokalizowany przy ul. Chorzowskiej w Katowicach. Inwestycja składa się z czterech piętnastopiętrowych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Materiały prasowe Warszawa, 6 maja 2014 MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza aktywami należącymi do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. MARS FIZ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki finansowe za III kwartał 2014 r. Grupa kapitałowa P.A.NOVA P.A. Nova Obiekty działające Obiekty w przygotowaniu Inna działalność związana z obsługą Grupy Kapitałowej San

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope

DEWELOPER. Projekt biurowca Kaleidoscope DEWELOPER Firma Pro Urba jest obecna na polskim rynku deweloperskim od 2004 roku i należy do hiszpańskich grup kapitałowych: Grupo Proconsol, Urbanizadora XXI, Inmobiliaria del Ebro oraz banku Caja de

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą

Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Katowice Kreatywne Miasto zarządzanie zmianą Warszawa Wrocław Katowice Misato i aglomeracja Kraków Polska z satelity Katowice miasto w aglomeracji Liczba miast w aglomeracji 17 Katowice, Będzin, Bytom,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital

Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Prezentacja inwestycji Grupy OKAM Capital Historia firmy OKAM na polskim rynku mieszkaniowym działa od 5 lat. Założycielami firmy są Eran Ilan oraz Arie Koren, który jako Dyrektor Generalny był zaangażowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji?

Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Czy narzędzia wspierające inwestorów, takie jak systemy certyfikacji mogą wspierać procesy rewitalizacji? Konferencja: Dzień Urbanisty 10.02.2017 Dr inż. Marcin Gawroński, Sweco Consulting Agenda Profil

Bardziej szczegółowo