A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R"

Transkrypt

1 A R C H I T E K T U R A I N F R A S T R U K T U R A N I E R U C H O M O Ś C I I N W E S T R K A T O W I C E - P O Z N A Ń - W A R S Z A W A - W R O C Ł A W I S S N N R 4 ( 2 7 ) C E N A 4, 9 9 Z Ł ( W T Y M V A T 7 % ) nr indexu: PLATINIUM BUSINESS PARK REWITALIZACJA MIAST LOT W STRONĘ UPADŁOŚCI? ADAPTACJE STARYCH ZABUDOWAŃ SPOSOBY RENOWACJI KAMIENIC ZABYTKI

2

3

4 4 R E D A K C J A Drodzy Czytelnicy! W bieżącym numerze postanowiliśmy poświęcić sporo uwagi polskim zabytkom oraz problemom związanym z rewitalizacją miast. Przybliżamy procedury administracyjne, z którymi musi zmierzyć się inwestor chcący odnowić zabytkową nieruchomość. Nie brakuje również artykułów o przykładach wzorowych adaptacji starych budowli i inwestycji stanowiących połączenie historycznej zabudowy z nową. Kolejna kwestia to remonty kamienic. Aby przybliżyć czytelnikom złożoność prac, opisujemy procesy technologiczne wykorzystywane do renowacji kamienic. Nieco odrębną kwestią jest infrastruktura. Mimo, że tematów powiązanych z zabytkami nie brakuje, to polecam artykuł, który wyjaśni konsekwencje upadku narodowego przewoźnika, jakim są Polskie Linie Lotnicze LOT. Upadku, który zbliża się z każdym dniem. Numer kwietniowy to także kontynuacja cyklu zapoczątkowanego w zeszłym miesiącu Co pije inwestor. Wyjaśniamy, czym należy się kierować przy kupnie butelki do domowej piwniczki Zapraszam do lektury! Redaktor Naczelny WYDAWCA: Investpress S.C. Piotr Borowczyk i Tomasz Staniec, PGK Centrum, ul. Marcelińska 90, Poznań, tel , ISSN REDAKTOR NACZELNY: Piotr Borowczyk REDAKCJA: AKTUALNOŚCI I PUBLICYSTYKA: Dominik Banaszak, Marek Borys, Anna Czerkawska, Filip Dębowski, Ewa Jasińska, Łukasz Kuś, Aleksandra Lewandowska, Agnieszka Michalak, Dawid Paczka, Maciej Rupniewski, Rafał Skrzatek, Krystyna Wierszycka, ARCHITEKTURA: Julita Jaskulska, Mateusza Kazula, Tomasz Staniec BUDOWNICTWO: Filip Pijanowski INFRASTRUKTURA: Marek Jętczak, Wojciech Makowski, Natalia Roj, Wojciech Witek INWESTYCJE NA ŚWIECIE: Maksymilian Grupa ZABYTKI: Przemysław Walendzik, TŁUMACZENIE: Michał Kolasiński, Wojciech Makowski SKŁAD I OPRAWA GRAFICZNA: Tomasz Akuszewski, Marta Bartkowiak Dominik Banaszak, Bartosz Małecki KOREKTA: Marta Tyczyńska-Lewicka DRUKARNIA: Poligrafia Piotrowski ul. Diamentowa 1, Suchy Las ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Platinium Business Park, fot. Juliusz Sokołowski NAKŁAD: 8000 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie Inwestor Gazeta Inwestycyjna są objęte ochroną prawa autorskiego. Wydawca czasopisma ostrzega p.t. sprzedawców, że sprzedaż aktualnych i archiwalnych numerów czasopisma po innej cenie niż wydrukowana na okładce jest działaniem na szkodę wydawcy i skutkuje odpowiedzialnością karną i cywilną. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma. REKLAMA W ZE: tel: , ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY A:

5 S P I S T R E Ś C I TEMAT MIESIĄCA Zabytki w polskich miastach Programy rewitalizacji polskich miast Badania archeologiczne a interes inwestora AKTUALNOŚCI Nowości i zapowiedzi Zabytkowy Górny Śląsk i Zagłębie Twierdza Poznań Łączenie starego z nowym Odżyją piwnice na Starym Mieście Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Szansa dla Chwaliszewa Zakupy na stadionie Wielofunkcyjna kamienica przy Jasnej Łazarz zmienia oblicze Wywiad Inwestora: Małgorzata Udała Archicom Adgar Plaza ZABYTKI Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Rola konserwatora w procesie inwestowania ARCHITEKTURA Polowanie na architekturę Platinium Business Park Loft me tender Odkryty luksus przemysłowych wnętrz SPOT. INFRASTRUKTURA Zabytki kontra infrastruktura drogowa Trasy wylotowe Poznańskie mosty wczoraj i dziś Szybką koleją z Wrocławia do Poznania LOT w stronę upadłości? Trudne czasy dla lotnictwa były czy nadejdą? FINANSE Finansowanie zabytków Numizmatyka BUDOWNICTWO Wieści z budowy Współczesna technika na ratunek zabytkom CZAS NA PRZYJEMNOŚCI Wino dla inwestora 48 56

6

7 T E M A T M I E S I Ą C A 7 ZABYTKI W POLSKICH MIASTACH W UJĘCIU STATYSTYCZNYM Przemysław Walendzik Bardzo duża liczba obiektów zabytkowych w polskich miastach świadczy o bogactwie dziedzictwa historycznego i kulturowego kraju. Z drugiej strony stanowi wyzwanie w zakresie prowadzenia zrównoważonej polityki rozwojowej jednostek osadniczych oraz osiągania kompromisów pomiędzy interesem ekonomicznym inwestorów a koniecznością zachowania i ochrony namacalnych świadectw przeszłości. Ochrona zabytków w Polsce odbywa się na zasadach określonych obiektów znajduje się na terenie trzech województw: dolnośląskiego, w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca wielkopolskiego i mazowieckiego. W największych miastach Polski 2003 roku (Dz.U nr 162 poz. 1568). Wyszczególnia ona możliwe sytuacja kształtuje się następująco: formy ochrony zabytków: wpis do rejestru zabytków, którego dokonuje Warszawa: 1195 zabytków, w tym 67 założeń urbanistycznych, wojewódzki konserwator zabytków, uznanie za pomnik historii Wrocław: 574 obiekty, w tym 11 założeń urbanistycznych, w drodze rozporządzenia Prezydenta RP, utworzenie parku Poznań: 442 obiekty, w tym 4 założenia urbanistyczne, kulturowego na podstawie uchwały Rady Gminy oraz ustalenie zasad Katowice: 157 obiektów, w tym 2 założenia urbanistyczne. ochrony w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejną formą ochrony jest uznanie obiektu, zespołu obiektów lub W krajowym rejestrze zabytków nieruchomych w 2008 roku zaewi- całych założeń przestrzennych za pomnik historii. W Polsce wyznadencjonowanych było pozycji. W porównaniu ze stanem czono do tej pory 35 takich zabytków, wśród których znajdują się m.in. z grudnia 2007 roku lista zabytków wydłużyła się o około 500 obiektów. historyczny zespół miasta Poznania z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Największą grupę zabytków stanowią obiekty mieszkalne: domy, Chwaliszewem, lewobrzeżnym Starym Miastem, Fortem Winiary oraz kamienice, chaty wiejskie (27 proc.), obiekty sakralne: kościoły, parkiem Cytadela, historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim kaplice, klasztory, dzwonnice (18 proc.) oraz tereny zielone: parki i Wilanowem w Warszawie oraz zespół historycznego centrum i Hala pałacowe, dworskie i miejskie (11 proc.).ponad 31 proc. wszystkich Stulecia we Wrocławiu. Ratusz we Wrocławiu Katedra we Wrocławiu Fara w Poznaniu

8

9 T E M A T M I E S I Ą C A 9 PROGRAMY REWITALIZACJI POLSKICH MIAST PRZYWRACAMY KAMIENICOM BLASK Przemysław Walendzik Rewitalizacja to złożony proces dotyczący wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, który polega na realizacji zadań związanych z ożywieniem i odnową zdegradowanych obszarów miejskich, opuszczonych terenów poprzemysłowych i powojskowych. W Polsce procesom odnowy poddawane są zarówno całe miasta, jak i poszczególne obszary, dzielnice oraz pojedyncze obiekty lub ich zespoły. Odpowiednio skonstruowane programy rewitalizacji oraz wytrwałe i konsekwentne realizowanie poszczególnych projektów przynoszą doskonałe rezultaty, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego i przestrzennego, jak i a może przede wszystkim społecznego. Podnoszą się warunki życia mieszkańców, wzrasta poziom przedsiębiorczości i aktywności lokalnej społeczności, maleje przestępczość, a przestrzenie publiczne zyskują nową jakość. Kiedyś opuszczone, zdegradowane obszary miast, dawne fabryki i koszary na nowo stają się celem wizyt i podróży mieszkańców i turystów. Posiadanie lokalnych programów rewitalizacji warunkuje także możliwość zdobycia środków finansowych z funduszy europejskich na realizacje poszczególnych inwestycji w ramach rewitalizacji. Ze względu na fakt, iż w polskim systemie prawnym nie ma ustawy o rewitalizacji, a w konsekwencji, przepisów szczegółowych określających zasady postępowania w tym zakresie, władze polskich miast w bardzo zróżnicowany sposób podchodzą do problematyki odnowy. Dotyczy to m.in. metod delimitacji obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, systemu finansowania, monitoringu i organizacji procesu oraz zakresu projektów ujętych w tych programach. W kolejnych numerach Inwestora przedstawione zostaną główne założenia programów rewitalizacji Poznania, Wrocławia, Katowic i Warszawy. Poniżej zestawione zostały podstawowe dane charakteryzujące programy dla ww. miast. Fara w Poznaniu fot. Tomasz Staniec Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania druga edycja Lokalny Program Rewitalizacji Wrocławia na lata i lata Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata Lokalny Program Rewitalizacji miasta st ołecznego Warszawy na lata * wartość projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne; ** powierzchnia 14 obszarów Liczba obszarów wyznaczonych do rewitalizacji Powierzchnia obszarów Liczba projektów Szacunkowa wartość projektów 5 229,8 ha 67 ~ 303,9 mln zł ,0 ha 365 ~ 3 800,0 mln zł * ,2 ha 107 ~ 1 017,3 mln zł ,1 ha ** 148 ~ 818,5 mln zł

10

11 T E M A T M I E S I Ą C A BADANIA ARCHEOLOGICZNE A INTERES A PROCEDURY ADMINISTRACYJNE Przemysław Walendzik 11 Podmiot chcący zrealizować inwestycję, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych zobligowany jest do uzyskania szeregu ekspertyz, zezwoleń i decyzji związanych z zagadnieniami administracyjno-prawnymi, środowiskowymi czy przestrzennymi. Dotyczy to także, powszechnie uważanych za jedne z najbardziej problematycznych w całym procesie inwestycyjnym, prac wykopaliskowych i badań archeologicznych. Ochrona zabytków archeologicznych w polskim systemie prawnym uniknięcia przerw w pracach budowlanych zlecić prze-prowadzenie badań oparta jest na zapisach Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa rozpoznawczych. Skutki finansowe oraz konsekwencje prawne i orgaarcheologicznego sporządzonej w La Valetta 16 stycznia 1992 r. oraz na nizacyjne zaniechania przeprowadzenia takich badań mogą być niewspół- Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia miernie duże w stosunku do wydatków, jakie poniósłby inwestor, wynajmując 23 lipca 2003 r. Według ustawy zabytkiem archeologicznym jest znajdujący archeologa celem wykonania badań rozpoznawczych. Na koszty się w ziemi lub pod wodą obiekt ruchomy lub nieruchomy będący śladem przeprowadzenia badań składa się wiele czynników, m.in. powierzchnia działalności człowieka. Z punktu widzenia wartości naukowo-badawczych obszaru będącego przedmiotem badań, warunki krajobrazowo-fizjograficzne i kulturowych większe znaczenie posiadają obiekty nieruchome, tzw. terenu, możliwość użycia ciężkiego sprzętu czy miąższość nawarstwień stanowiska archeologiczne. Są to zespoły obiektów o zróż-nicowanym kulturowych. charakterze społeczno-gospodarczym wraz z otaczającymi je warstwami Należy zdawać sobie sprawę, że w interesie dobra publicznego, ale przede glebowymi oraz towarzyszącym im ruchomym materiałem arche-ologicznym. wszystkim inwestora leży ścisłe przestrzeganie zasad postępowania w zakresie Przeprowadzenie badań archeologicznych powinno być dla inwestora już ochrony zabytków archeologicznych podczas realizacji inwestycji. od samego początku równie ważne, jak szereg innych wymaganych Prowadzeniem badań archeologicznych zajmują się archeolodzy odrębnymi przepisami prawa analiz i ekspertyz przestrzennych i środo- pracownicy uczelni wyższych, muzeów oraz specjalistycznych firm wiskowych. Wszelkie zasady dotyczące procedur postępowania z obiektami prywatnych. Znaleziska oraz zabytki pochodzące z badań rozpoznawczych archeologicznymi podczas procesu inwestycyjnego zostały określone w do- i ratunkowych przechowywane są w muzeach, ośrodkach naukowokumentach wymienionych powyżej, a także w przepisach szczegółowych, badawczych lub innych jednostkach wskazanych przez wojewódzkiego m.in. w prawie budowlanym, ustawie o planowaniu i zago-spodarowaniu konserwatora zabytków. W związku ze stale rosnącą ilością materiału przestrzennym oraz w wielu przepisach wykonawczych. archeologicznego pochodzącego z terenów inwestycji powierzchniowych Gdy planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu, w którym i liniowych na obszarze całego kraju oraz niewystarczającą infrastrukturą stwierdzone jest występowanie stanowiska archeologicznego, inwestor przed magazynową, utworzone zostaną dwa ośrodki magazynowo-studyjne na uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę musi zdobyć pozwolenie na potrzeby konserwacji, opracowywania i przechowywania znalezisk przeprowadzenie tych prac wydane przez wojewó-dzkiego konserwatora archeologicznych. Będą to: ośrodek w Elblągu obsługujący północną część zabytków. W sytuacji, kiedy budowa realizowana będzie na obszarze ochrony kraju oraz składnica muzealiów w Głogowie, do której trafiać będą znaleziska konserwatorskiej, wprowadzonej na mocy zapisów miejscowego planu z terenu województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. zagospodarowania przestrzennego, decyzja o pozwoleniu na budowę może zostać wydana jedynie po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Może on także nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych ratowniczych, których finansowanie odbywać się będzie ze środków inwestora. Zdarza się, że podczas realizacji inwestycji niespodziewanie dokonuje się odkrycia materiału archeologicznego. Należy w takim momencie natychmiast wstrzymać prace budowlane, zabezpieczyć miejsce znaleziska oraz bezzwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Obowiązkiem konserwatora jest wizytacja miejsca odkrycia, a w razie potrzeby nakazanie inwestorowi przeprowadzenia na jego własny koszt archeologicznych badań ratunkowych. Inwestor realizujący przedsięwzięcie inwestycyjne na obszarze, na którym nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych, powinien dla fot. Przemysław Walendzik

12 12 A K T U A L N O Ś C I NOWOŚCI I ZAPOWIEDZI NEWS & ANNOUNCEMENTS KATOWICE Famur w Katowicach będzie rozbudowany Grupa Famur, będąca największym producentem maszyn i urządzeń dla sektora górniczego w Polsce, zapowiada dużą inwestycję. Firma planuje przeznaczyć 200 mln zł na rozbudowę fabryki przy ul. Armii Krajowej w Katowicach. Prace prowadzone będą na terenie o pow. 5 ha i obejmą wyburzenia zabudowań oraz budowę dwóch nowych budynków produkcyjnych. Prace mają zakończyć się w 2010 r. Famur in Katowice to be extended Poland's largest mining equipment manufacturer is planning a large investment. The company will spend PLN 200 million on an extension of its production plant at Armii Krajowej street in Katowice. Demolition and construction works on development of two new buildings will be conducted on a 5-hectare plot. The project completion is scheduled for Przebudowa biurowców w Katowicach Zabytkowy XIX-wieczny budynek przy ul. Lwowskiej w Katowicach zostanie przebudowany. Inwestorem jest miasto Katowice, które zleciło wykonanie prac firmie PBOiUT Śląsk. Prace budowlane będą kosztować 7,5 mln zł i potrwają do 20 czerwca 2010 r. Projekt wykonała pracownia Fullbet z Katowic. Kolejny budynek biurowy zostanie zmodernizowany przy ul. Wolności. Wykonawcą również będzie firma PBOiUT Śląsk. Prace budowlane będą trwały do końca 2010 r. i pochłoną 17,6 mln zł. Projekt przebudowy wykonała pracownia An Archi Group z Gliwic. Redevelopment of office buildings in Katowice A historic 19th-century building located on Lwowska street in Katowice is to be redeveloped. The investor is the Katowice city hall which has already contracted the construction works to PBOiUT Śląsk. The project amounts to PLN 7.5 million and will last until June 20th, The design was provided by Fullbet from Katowice Another office building to be subject to modernization is located on Wolności street. The general contractor will also be PBOiUT Śląsk. Construction works will last until the end of 2010 and will consume PLN 17.6 million. The redevelopment was designed by An Archi Group from Gliwice.. fot. Lajsikonik GC Investment zainwestuje w Jaworznie Firma nabyła w tym celu teren o pow. 20 ha w Jaworznie, w miejscu, w którym znajdowała się Huta Szkła. Inwestor zamierza zrealizować kompleks o charakterze produkcyjnym lub magazynowym. Nie wyklucza również budowy osiedla mieszkaniowego. GC Investment to invest in Jaworzno The company has purchased a 20-hectare plot in Jaworzno, previously hosting a former glassworks plant. The investor is planning to develop a production and warehouse complex. A further development of a residential estate is also considered. Kompleks mieszkalno-biurowy w Katowicach Pracownia Architektoniczna Katarzyny Uszok przygotowała na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Szybowcowej. KHW na działce o pow. 3,6 ha zaplanował kompleks o pow. 100 tys. mkw. łączący różnorodne funkcje. Przewidziano m.in. część mieszkaniową o pow. 37 tys. mkw., biura (32 tys. mkw.) oraz handel (5 tys. mkw.). Residential and office complex in Katowice Following an order by Katowicki Holding Węglowy, the architecture design studio owned by Katarzyna Uszok has prepared a land development concept for an area located on Szybowcowa street. KHW's plans for the 3.6-hectare plot assume development of a 100,000 sq. metres multifunctional complex, including 37,000 sq. metres allocated for apartments, 32,000 sq. metres for offices and 5,000 sq. metres for retail outlets. Stadion piłkarski w Zabrzu Przy ul. Roosevelta w Zabrzu powstanie stadion piłkarski na 31 tys. osób. Planowany koszt budowy wynosi 200 mln zł. Prace projektowe prowadzi konsorcjum firm GMT, Karpla Consulting i Sarbud. Prace budowlane mają się zakończyć w 2011 r. Football stadium in Zabrze A football stadium for 31,000 spectators will be raised at Roosevelta street in Zabrze. The planned development cost is PLN 200 million. Design works are

13 A K T U A L N O Ś C I 13 conducted by a consortium of GMT, Karpla Consulting and Sarbud. Construction works should be completed in mieszkaniowy o pow. 3 tys. mkw. Inwestorem jest miasto Ruda Śląska, które przeznaczyło na tę inwestycję 11,1 mln zł. Projekt przedsięwzięcia wykonało biuro Projektów Architektonicznych Pallado i Skupin. Residential estate in Ruda Śląska Within the next 18 months Dombud will develop a 3,000 sq. metres residential complex at Szczęść Boże street. The investor is the Ruda Śląska city hall which has allocated PLN 11.1 million for this purpose. The complex was designed by Biuro Projektów Architektonicznych Pallado i Skupin. Huta Łabędy w Gliwicach Firma Skanska wybuduje halę produkcyjną o pow. 4,6 tys. mkw. na terenie Huty Łabędy. Prace budowlane mają się zakończyć pod koniec br. Huta Łabędy in Gliwice Skanska will build a 4,600 sq. metres production hall at Huta Łabędy steelworks premises. Construction works are to be completed by the end of this year. Centrum handlowe w Tarnowskich Górach Firma Saller Polbau planuje wybudować w Tarnowskich Górach centrum handlowe o pow. 6,4 tys. mkw. Prace budowlane mają rozpocząć się w maju br. i zakończą się w lutym 2010 r. Obiekt komercjalizować będzie firma Harvey Speck Field Poland. Shopping centre in Tarnowskie Góry Saller Polbau is planning to develop a 6,400 sq. metres shopping centre in Tarnowskie Góry. Construction works are to kick off in May this year and should be completed in February The complex will be commercialized by Harvey Speck Field Poland. Opinion wybuduje halę Drukarnia Opinion wybuduje nową halę produkcyjną w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci. Obiekt będzie miał powierzchnię 4 tys. mkw. i będzie stanowić część kompleksu magazynowo-biurowego wybudowanego w 2004 r. Opinion to build a production hall The Opinion printing house is to raise a new production hall at Leonarda da Vinci street in Gliwice. The facility will have an area of 4,000 sq. metres and will become part of a warehouse and office complex built in Fabryka w Warszowicach Na terenie Katowickiej SSE firma Euros Poland rozbuduje fabrykę do 15 tys. mkw. powierzchni. Firma zajmuje się produkcją śmigieł do elektrowni wiatrowych. Rozbudowa wiązać się będzie ze wzrostem zatrudnienia o 200 osób. Production plant in Warszowice Euros Poland is to extend its production plant located within the Katowice Special Economic Zone to reach an area of 15,000 sq. metres. The company is a wind power plant propellers manufacturer. The extension also means opening of 200 new job vacancies. Osiedle mieszkaniowe w Rudzie Śląskiej Przy ul. Szczęść Boże firma Dombud wybuduje w ciągu 18 miesięcy kompleks Centrum szkoleniowe w Chorzowie Na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie powstanie centrum szkoleniowo-ekspozycyjne. Koszt budowy obiektu o powierzchni 1,7 tys. mkw. oszacowano na 6,6 mln zł. Prace projektowe prowadzi firma Euroartis. Training centre in Chorzów A new 1,700 sq. metres-large training and exhibition centre will be raised within the Górnośląski Parku Etnograficzny (Upper Silesian Ethnographic Park) in Chorzów. The estimated cost of the development is PLN 6.6 million. Design works are conducted by Euroartis. fot. Sabina Frankowska

14 14 A K T U A L N O Ś C I POZNAŃ Hydrobudowa 9 planuje hotel i biurowiec Poznańska Hydrobudowa planuje wybudować biurowiec na działce w rejonie ul. Sienkiewicza. Firma jest właścicielem tego terenu. Wykonanie projektu budynku zlecono pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich. Hydrobudowa zamierza również wybudować 4-gwiazdkowy hotel z 200 pokojami przy ul. Gdyńskiej i Bałtyckiej, działka położona jest w pobliżu stacji paliw BP. Firma złożyła do Urzędzu Miasta wniosek o warunki zabudowy. Hotel ma zostać zrealizowany do 2011 roku. Hydrobudowa 9 plans a hotel and offices The Poznań-based Hydrobudowa 9 is planning development of an office building on a plot near Sienkiewicza street. The plot is already in possession of the company. The design works have been contracted to Ewa and Stanisław Sipińskis' studio. The company is also willing to raise a 4-star hotel with 200 rooms near Gdyńska and Bałtycka streets in vicinity of a BP fuel station. An application for a land development conditions decision has already been submitted. The hotel is to be completed until Torpol planuje jednak sprzedać teren łącznie z koncepcją i warunkami zabudowy. New 5-star hotel in Poznań? Following an order from Torpol, Palladium architecture studio has prepared a concept of a hotel with 200 rooms to be located at Wałbrzyska street near the Marceliński Wood. The investor holds a land development conditions decision. However, according to unofficial information, Torpol is willing to sell the property together with the concept and the decision. Agrobex wybuduje obiekt biurowo magazynowy Firma Agrobex planuje wybudować budynek w Baranowie, łączący funkcje biurowe i magazynowe. Inwestycja będzie realizowana na działce o pow. ok. 8 tys. mkw. Inwestycja powinna rozpocząć się w bieżącym roku Agrobex w Baranowie posiada obecnie skład celny. Agrobex to raise an office and warehouse building Agrobex is planning development of a building with office and warehouse functions in Baranowo. The project will be based on an 8,000 sq. metres plot and should commence before the end of this year. Agrobex is currently in possession of another property in Baranowo a customs bonded warehouse. SM Grunwald wybuduje domki jednorodzinne Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald planuje rozpocząć budowę domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej przy ulicach Sieradzkiej i Mikstackiej. Budynki będą miały powierzchnię 208 mkw., posadowione zostaną na działkach o powierzchni od 172 do 386 mkw. SM Grunwald to raise row-houses Spółdzielnia Mieszkaniowa Grunwald is planning to start development of row- and semi-detached houses at Sieradzka and Mikstacka streets. The houses will have a utility area of 208 sq. metres each and will be built on plots ranging from 172 to 386 sq. metres. Fabryka w Niepruszewie Hempel Manufacturing Poland zamierza zrealizować kompleks trzech budynków produkcyjnych o pow. 16 tys. mkw. w Niepruszewie k. Poznania. Teren pod planowaną inwestycję ma pow. 6 ha i objęty jest Kostrzyńsko- -Słubicką SSE. Planowany koszt budowy wynosi 78 mln zł. Po zakończeniu prac budowlanych, które planuje się na koniec 2010 r., zatrudnienie znajdzie ok. 100 osób. Production plant in Niepruszewo Hempel Manufacturing Poland is planning to open a complex of three production-utility buildings with an area of 16,000 sq. metres in Niepruszewo near Poznań. The 6-hectare plot belonging to the investor is part of the Kostrzyn-Slubice Special Economic Zone. The planned development cost is PLN 78 million. Once the construction works are completed by the end of 2010, about 100 new job vacancies will be opened. Centrum handlowe w Swadzimiu E&L Real Estate przygotowuje się do realizacji centrum handlowego w Swadzimiu pod Poznaniem. Planowany budynek ma mieć ok. 15 tys. mkw. powierzchni. Shopping mall in Swadzim E&L Real Estate is preparing a shopping mall development project in Swadzim. The area of the planned building will be approx. 15,000 sq. metres. Nowy 5-gwiazdkowy hotel w Poznaniu? Przy ul. Wałbrzyskiej w pobliżu Lasku Marcelińskiego pracownia Palladium przygotowała na zlecenie firmy Torpol koncepcję hotelu na 200 pokoi. Inwestor posiada warunki zabudowy. Według nieoficjalnych informacji Centrum logistyczne w Stęszewie Na terenie o pow. 10 ha w podpoznańskim Stęszewie spółka Bowim z Sosnowca wybuduje kompleks magazynowy. W ramach inwestycji powstaną dwie hale magazynowe oraz zbrojarnia. Inwestycja pochłonie 60 mln zł i sfinansowana będzie z przychodów z akcji, które spółka wyemituje. Logistics centre in Stęszew Sosnowiec-based Bowim will raise a warehouse complex on a 10-hectare plot

15 A K T U A L N O Ś C I 15 in Stęszew. The project will result in two warehouse buildings and a rebar shop and will cost approx. PLN 60 million. It will be covered by income gathered from the stock exchange market after the company emits its shares. Sąd Administracyjny rozbuduje swoją siedzibę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zamierza rozbudować budynek przy ul. Ratajczaka, w którym obecnie się znajduje. Projekt modernizacji i przebudowy wykonała pracownia architektoniczna Forma z Poznania. Zakończenie prac zaplanowano w II kw r. Administrative Court to extend its seat The Provincial Administrative Court in Poznań is planning to extend its current seat located at Ratajczaka street. The modernization and redevelopment were designed by Forma architectonic studio from Poznań. Completion of the project is planned for Q miejsc. Obecnie trwają negocjacje z operatorem, który będzie wyłącznym najemcą obiektu oraz procedury związane z planowaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Inwestor poznańska firma budowlana zamierza rozpocząć prace budowlane jeszcze w bieżącym roku. Inwestycję w zakresie akwizycji nieruchomości, planowania i zagospodarowania obsługuje poznańska firma URBANO. New building depot in Września A "home and garden supermarket is planned at the junction of Kaliska and Sikorskiego streets in Września. The store will have an area of over 10,000 sq. metres and will be developed on a 27,000 sq. metres plot. The parking will have a capacity of 300 cars. Negotiations are under way to select the exclusive tenant to operate the depot. Additional works are undergoing on the planning and development of the entire property. The investor, a Poznań-based construction company, is planning to commence works before the end of this year. The acquisition, planning and land-development have been managed by URBANO from Poznań. źródło: Biurowiec przy Bukowskiej W tym roku rozpocznie się budowa budynku biurowego w rejonie ulic Bukowskiej i Bułgarskiej obok istniejącej Mebloteki. Oba budynki będą połączone, część biurowa zostanie wybudowana prostopadle do ul. Bukowskiej. Inwestorem jest spółka International Investment Group. Projekt powstał w pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich. Inwestor planuje wybudować w pobliżu jeszcze jeden nieco mniejszy budynek biurowy. Office building at Bukowska street Development of an office building adjacent to the existing Mebloteka, near the junction of Bukowska and Bułgarska streets, is to kick off this year. The two buildings will be joint, with the office part to be developed perpendicularly to Bukowska street. The investor is International Investment Group. The design was provided by Ewa and Stanisław Sipińskis' studio. The investor is also planning another smaller office building nearby. Ośrodek hotelowo wypoczynkowy w Biedrusku Zabytkowy pałac w Biedrusku pod Poznaniem odzyska dawny blask. Nieruchomość za 6,5 mln zł nabył w przetargu Jan Kucharski przedsiębiorca z Pniew (Wielkopolska). Od wylicytowanej kwoty przysługuje mu 50-proc. jako rabat, że obiekt jest zabytkiem i wymaga remontu. Nowy nabywca planuje poddać pałac gruntownej modernizacji i stworzyć w nim hotel z częścią rekreacyjną, w tym SPA. Prace remontowe będą prowadzone etapami i potrwają 5 lat. Hotel and spa complex in Biedrusko The historic palace in Biedrusko near Poznań will shine again. The property has been purchased for PLN 6.5 million in a tender process won by Jan Kucharski, an entrepreneur from Pniewy, Wielkopolska. The final price will be discounted by 50% as the building is a registered historic monument and needs to be renovated. The new owner is planning to conduct a complete modernization of the building and to turn it into a hotel with recreational facilities, including a spa.. The renovation works will be run in stages for a period of 5 years. Hipermarket budowlany we Wrześni. U zbiegu ulic Kaliskiej i Sikorskiego we Wrześni planowany jest hipermarket typu dom i ogród. Obiekt będzie miał ponad 10 tys. mkw. i powstanie na działce o pow. 27 tys. mkw. W ramach inwestycji powstanie parking na 300 fot. Stanisław Nowak

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław

NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław NWESTOR IGazeta inwestycyjna Katowice Poznań Wrocław issn 1897-4694 nr 11 (22) Listopad 2008 Cena 4,99 zł (w tym vat 7%) www.gazetainwestor.pl NR INDEKSU 242187 Infrastruktura Centrum DEPTAK w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK KATOWICE KRAKÓW POZNAŃ TRÓJMIASTO WARSZAWA WROCŁAW NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 7 8 (42 43) Lipiec Sierpień 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

NWESTOR. Architektura inwestycji. {temat miesiąca} Andersia Front Office Silesia Business Park

NWESTOR. Architektura inwestycji. {temat miesiąca} Andersia Front Office Silesia Business Park I www.gazetainwestor.pl NWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA KATOWICE POZNAN ` WROCŁAW ISSN 1897-4694 NR 10 (21) PAZDZIERNIK 2008 CENA 4,99 ZŁ (W TYM VAT 7%) ` Architektura inwestycji {temat miesiąca} Andersia

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PODSUMOWANIE ROKU 2010. Centrum Nauki Kopernik NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ

INWESTOR PODSUMOWANIE ROKU 2010. Centrum Nauki Kopernik NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW RYNEK POWIERZCHNI BIUROWEJ NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA NR INDEKSU 242187 nr 1 (48) Styczeń 2011 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA UBIEGŁEGO ROKU WYPOWIEDZI EKSPERTÓW WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

INWESTOR. Charuba WYŚCIG MIAST. Paweł ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ. SkySCRApeRCity. GDZie i DlACZeGO. Belgravia Polska. Forum rywalizacji architektonicznej

INWESTOR. Charuba WYŚCIG MIAST. Paweł ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ. SkySCRApeRCity. GDZie i DlACZeGO. Belgravia Polska. Forum rywalizacji architektonicznej NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA NR INDEKSU 242187 nr 4 (51) Kwiecień 2011 ZAMACH NA SAMORZĄDNOŚĆ SkySCRApeRCity Forum rywalizacji architektonicznej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU

INWESTOR PRZEMYSŁ I TECHNOLOGIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE DWORZEC POLSKI OCZYSZCZALNIA CZAJKA SZYBKA KOLEJ MIEJSKA OBLICZA ŚLĄSKIEGO PZEMYSŁU NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 11 (46) Listopad 2010 DWORZEC POLSKI WARSZAWA OCZYSZCZALNIA CZAJKA POZNAŃ SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007

INWESTOR ` ` POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA POZNAN WROCLAW ` ` ISSN 1897-4694 NR 11 GRUDZIEN 2007 I www.gazetainwestor.pl POZNAŃ - WROCŁAW BRATANKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WROCMODERNA INWESTOR GAZETA INWESTYCYJNA 3 poprzednim

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

ZMIENI PAWEŁ AUGUSTYN MIAST KATOWIC BRAMY TRANSPORT WIZERUNEK WYWIAD. Deweloperska duma Katalonii NOWY DWORZEC PREZES ZARZĄDU RESTAURA POLSKA

ZMIENI PAWEŁ AUGUSTYN MIAST KATOWIC BRAMY TRANSPORT WIZERUNEK WYWIAD. Deweloperska duma Katalonii NOWY DWORZEC PREZES ZARZĄDU RESTAURA POLSKA NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE GAZETA INWESTYCYJNA nr indeksu 242187 nr 10 (57) Październik 2011 ISSN 1897-4694 nr 10 (57) Październik 2011 cena 10,00 zł (w tym VAT 8%) WYWIAD

Bardziej szczegółowo

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar

Szczecin City Report. June 2011. Szczeciński Rynek Nieruchomości. Czerwiec 2011. istockphoto.com/rogonar City Report June 211 Szczeciński Rynek Nieruchomości istockphoto.com/rogonar Czerwiec 211 Economy / Investment Gospodarka / Rynek inwestycyjny Sound economic conditions and solid growth prospects are key

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER

2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER 2APORT +WARTALNY ZA ))) KWARTA 1UARTERLY 2EPORT FOR THE RD 1UARTER Spis treści Contents Słowo wstępne 3 Foreword Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE

on point WARSAW Q4 2013 Warsaw City Report Q4 2013 TENANT MIX Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 2013 REAL ESTATE on point Warsaw City Report Q4 213 Warszawski Rynek Nieruchomości IV kwartał 213 WARSAW REAL ESTATE TENANT MIX Q4 213 2 On Point Warsaw City Report Q4 213 Economy/Investment Economy As recently reported

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Dziura Toruńska" będzie miała plan W drugiej połowie 2010 r. zostanie ogłoszony przez PKP SA konkurs na zagospodarowanie

POZNAŃ. Dziura Toruńska będzie miała plan W drugiej połowie 2010 r. zostanie ogłoszony przez PKP SA konkurs na zagospodarowanie POZNAŃ Dziura Toruńska" będzie miała plan W drugiej połowie 2010 r. zostanie ogłoszony przez PKP SA konkurs na zagospodarowanie tzw. Dziury Toruńskiej w Poznaniu, czyli działki położonej pomiędzy Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014

Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report - 2014 Poznański rynek nieruchomości 2014 Poznań real estate market report 2014 Poznań 2014 Publikacja powstała przy udziale merytorycznym

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit. Uwaga zarządca gorzka niespodzianka przy zakupie mieszkania. Biokominki ogień pod kontrolą

Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit. Uwaga zarządca gorzka niespodzianka przy zakupie mieszkania. Biokominki ogień pod kontrolą grudzień 2010 magazyn bezpłatny Numer ISSN: 2082-1891 Mieszkania bezczynszowe fakt czy mit A rent free flat true or false Biokominki ogień pod kontrolą fire under control Uwaga zarządca gorzka niespodzianka

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE

SZCZECIN PROPERTY MARKET GUIDE 2 CBRE - Dział Doradztwa i Badań Rynku Raport został przygotowany przez CBRE Polska, Dział Doradztwa i Badań Rynku, który stanowi element CBRE Global Research and Consulting grupy wybitnych konsultantów

Bardziej szczegółowo